B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 B. SUHRÁ TECHICKÁ ZPRÁVA Akce: prava stávající autobusové zastávky s čekárnou v obci Sběř okres Jičín, k.ú. Sběř Vypracoval: Ing. Tomáš Janča Datum: říjen 2013

2 1. PPIS ÚZEMÍ STAVBY Charakteristika stavebního pozemku Pozemek se stávající autobusovou zastávkou s čekárnou se nachází v obci Sběř. V okolí navržených objektů se nachází několik staveb a zeleně, nicméně samotnou výstavbou nebudou dotčeny. a pozemcích se nenachází žádná významná technická infrastruktura. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) Pro potřeby zpracování projektové dokumentace pro opravu čekárny autobusové zastávky nejsou potřebné žádné průzkumy a rozbory. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma V místě stavby se nachází stávající ochranné pásmo sdělovacích kabelů společnosti Telefónica 2 Czech Republic. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. Při návrhu stavby nebyly známé žádné skutečnosti, které by odůvodňovali realizaci ochrany stavby před mimořádnými účinky vnějšího prostředí. Stavba se nenachází v záplavovém území, jedná se o pozemek bez hrozby možných sesuvů půdy, dotčené území není poddolováno a nespadá ani do oblasti s pravděpodobným výskytem seizmických otřesů. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území a dotčeném pozemku je současně nachází pouze autobusová zastávka s čekárnou, opravou se využití území nemění. Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin avrženou stavbou nevnikají žádné požadavky na sanace či demolice stávajících objektů ani na kácení stávajících dřevin. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) avrženou stavbou nevnikají žádné požadavky na zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) Pozemek je přímo přístupný z veřejné komunikace. Tato stavba nevyžaduje napojení z technické infrastruktury Věcné a časové vazby stavby, pomiňující, vyvolané, související investice avrhovaná stavba je ve svém provedení stavbou jednoduchou bez zvláštních požadavků na postupy a provedení jednotlivých konstrukcí stavby. Veškeré postupy výstavby jsou na sebe logicky i technologicky navazující. Měsíc a rok zahájení výstavby: 10/2013 Lhůta výstavby: 12 měsíců Strana 2 (celkem 11)

3 V době zpracování PD a povolování příslušné dokumentace je nemožné určit rozhodující dílčí termíny stavby, která je závislá na finančních a časových možnostech stavebníka, počasí atd. 2. CELKVÝ PPIS STAVBY 2.1. Účel užívání stavby Funkční náplň stavby Jedná se o opravu autobusové zastávky s čekárnou, která bude nadále sloužit veřejnému zájmu. Základní kapacity funkčních jednotek Zastavěná plocha 6,3 m 2 bestavěný prostor 25 m 3 Plocha nástupního ostrůvku 21,83m 2 Maximýlní produkovaná množství a druhů odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi dpadní vody dpadní vody budou pouze vody srážkové, které se budou volně zasakovat do okolí. Dešťové vody Dešťové vody ze střechy budou volně stékat a vsakovat do okolních ploch. Splaškové vody avrhovaná stavba nebude produkovat splaškové vody. dpady (nezahrnuté v odpadních vodách) Během provozu lze předpokládat vznik odpadů uvedených dále v tabulkách a kategorizovaných podle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů, a způsob nakládání s nimi. S odpady je nutné nakládat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Většina stavebních odpadů bude předávána k využití či odstranění příslušným firmám, které musí být v souladu s 12 odst. 3 oprávněny k jejich převzetí. právněná osoba k převzetí odpadu musí být provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. Při nakládání s odpadem je nutné zajišťovat přednostní materiálové a dále energetické využití odpadu před jejich odstraněním. Předpokládá se, že po vytřídění využitelných a nebezpečných složek bude odpad odvážen oprávněnou firmou. dpady vznikající ve fázi provozu Přehled odpadů vychází z údajů uvedených v projektových dokumentacích pro stavby obdobného charakteru. Strana 3 (celkem 11)

4 Tabulka 1 Př ehled a kategorizace odpadů vznikajících př i provozu Kód ázev podskupiny nebo druhu odpadu dle Katalogu odpadů Kat. Charakteristika vzniku Směsný komunální odpad Provozní činnost Celkové množství produkce odpadů není v tuto chvíli možné určit. Kromě uvedených odpadů nelze vyloučit i vznik jiných druhů odpadů, jejich množství - pokud se vyskytnou, však budou nevýznamná. Způsob nakládání s odpadem akládání s odpady bude provozovatel řešit ve spolupráci s oprávněnými příjemci odpadů. Přitom se bude řídit povinnostmi dle platné právní úpravy (zákon č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisů především vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů). Směsný komunální odpad bude odvážen na základě písemné smlouvy Celkové urbanistické a architektonické řešení Urbanismus územní regulace, kompozice prostorového řešení Dotčené pozemky jsou v katastrálním území Sběř, na pozemku.p.č. 779 a 797 se současně autobusová zastávka s čekárnou nachází. Architektonické řešení Kompozivce tvarového řešení, materiálového a barevného řešení Autobusová zastávka s čekárnou se nachází v jihozápadní části pozemku. Čekárna bude mít venkovský ráz a budou použity přírodní materiály. Materiálové řešení je v provedení pohledového cihelného zdiva, dřevěné konstrukce a dřevěného obkladu, s dřevěným krovem a střešní krytinou z asfaltové šindele barvy cihlové červené Celkové provozní řešení, technologie výroby Přístup do opravené autobusové čekárny bude zachován stávající, a to od jihozápadu od stávající komunikace. ejedná se o výrobní objekt Bezbariérové užívání stavby avrhovaná stavba splňuje požadavky podle vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Bezpečnost při užívání stavby V případě realizace stavby podle projektové dokumentace a běžném užívání stavby k účelu, ke kterému je určena, bude stavba bezpečná Základní charakteristika objektů Stavební řešení bjekt čekárny autobusové zastávky je navržen jako obdélníkový jednopodlažní objekt se sedlovou střechou. Stěny čekárny budou tvořeny jednou bočnicí z pohledového zdiva š.300mm a zbylé stěny budou z dřevěného obkladu, krov bude dřevěný vaznicový a střešní krytina bude z asfaltové šindele. Strana 4 (celkem 11)

5 Konstrukční a materiálové řešení osná konstrukce čekárny bude částečně zděná, částečně lehká montovaná z dřevěných prvků. Jedna boční stěna bude tvořena pohledovým zdivem š. 300mm na betonovém základovém pasu, zbylá konstrukce bude tvořena dřevěnými sloupky 100/100mm na betonových základových patkách. Základové konstrukce budou provedeny z prostého betonu do min. nezámrzné hloubky 1000mm pod rostlý terén. Kotvení dřevěných sloupků do základové patky bude provedeno přes ocelové botky. Krov bude dřevěný vaznicový. Zbylé stěny budou tvořeny dřevěným obkladem kotveným do sloupků. a krovu bude provedeno celoplošně bednění z prken tl. 12mm a střešní krytina z asfaltové šindele. plechování (okapnice a závětrné lišty) bude provedeno z poplastovaného plechu. Mechanická odolnost a stabilita Vybrané materiály splňují technické a mechanické vlastnosti, které zaručuje výrobce. ebude narušena mechanická odolnost ani stabilita jednotlivých konstrukcí ani objektu jako celku. Budou použity typové výrobky, které jsou navrženy dle tabulkových hodnot jednotlivých výrobců. Tyto tabulkové hodnoty jednotlivých, dle kterých se dimenzují jednotlivé jednoduché konstrukce, jsou navrženy tak, aby nedocházelo ke ztrátě mechanické odolnosti a stability konstrukcí z těchto navržených Základní charakteristika technických a technologických zařízení Technické řešení Výčet technických a technologických zařízení 2.8. Požárně bezpečnostní řešení bjekt bez požárního rizika Zásady hospodaření s energiemi Kritéria tepleně technického hodnocení bjekt není temperován. Posouzení využití alternativních zdrojů energií Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) egativní účinky na okolí se nepředpokládají. Strana 5 (celkem 11)

6 2.11. chrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí chrana před pronikání radonu z podloží chrana před bludnými proudy chrana před technickou seizmicitou chrana před hlukem Protipovodňová opatření 3. PŘIPJEÍ A TECHICKU IFRASTRUKTURU apojovací místa technické infrastruktury apojení na infrastrukturu se neřeší. 4. DPRAVÍ ŘEŠEÍ Popis dopravního řešení Stávající autobusová zastávka je již napojena na dopravní infrastrukturu v místě stavby, jejíž součástí je i záliv pro zastavení autobusů bez přerušení plynulé dopravy. apojení území na stávající dopravní infrastrukturu eřeší se. Doprava v klidu eřeší se. Pěší a cyklistické stezky Pěší a cyklistické stezky nejsou předmětem projektové dokumentace. 5. ŘEŠEÍ VEGETACE A SUVISEJÍCÍCH TERÉÍCH ÚPRAV Terénní úpravy Po dokončení stavby bude provedeno ohumusení okolí stavby sejmutou ornicí a osetí travním semenem. Použité vegetační prvky eřeší se. Strana 6 (celkem 11)

7 Biotechnická opatření 6. PPIS VLIVŮ STAVBY A ŽIVTÍ PRSTŘEDÍ A JEH CHRAA Vliv stavby na životní prostředí ovzduší, hluk, voda, odpady a půda vzduší Stavba nebude zatěžovat okolí znečištěním ovzduší nad limitní hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy. Dopad provozu na zdraví člověka, zvířat a životního prostředí bude v přijatelných mezích a zásadně nenarušuje životní prostředí. Hluk Realizací projektovaného záměru nedojde ke zvýšení ekvivalentní hladiny hluku u nejbližších objektů hygienické ochrany nad limitní hodnoty stanovené platným právním předpisem. Voda ení předpoklad, že vlastní stavba ovlivní kvalitu podzemních nebo povrchových vod. epředpokládá se ani takové zasažení zvodně základovými konstrukcemi, které by mohlo významným způsobem ovlivnit širší hydrogeologické poměry a nepředpokládá se ani významné ovlivnění hydrologických charakteristik v zájmovém území. dpady Budou vznikat běžné druhy odpadů. Všechny odpady budou odevzdávány oprávněným osobám ke zpracování nebo k likvidaci. Půda edodochází ke změně způsobu užívání půdy. Dle současných znalostí nemůže stavba ovlivnit horninové prostředí lokality ani se neočekává ovlivnění jakýchkoliv nerostných zdrojů. Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině Lokalita výstavby nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky, přechodně chráněné plochy ani se nenachází se přímo a poblíž žádného prvku ÚSES (územní systém ekologické stability krajiny). Vliv stavby na soustavu chráněných území atura 2000 Stavba svým umístěním negativně neovlivní významné biotopy zvláště chráněných druhů živočichů či rostlin a území soustavy ATURA 2000 ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny (evropsky významné lokality a ptačí oblasti). Strana 7 (celkem 11)

8 ávrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA avrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 7. CHRAA BYVATELSTVA Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů civilní ochrany 8. ZÁSADY RGAIZACE VÝSTAVBY Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění Při vlastní výstavbě bude potřeba médií a hmot typická pro stavební činnost tohoto druhu a rozsahu. V době zpracování PD není jednoznačně možné určit jejich množství. Během výstavby je nutné zabezpečit především dodávku vody a elektrické energie. Elektrická energie bude zabezpečena mobilním generátorem. Potřeba vody bude zajištěna pomocí přistavěných cisteren s vodou. dvodnění staveniště Pro odvodnění staveniště není třeba vytvářet žádná speciální opatření. Tvar a velikost staveniště umožňuje přirozené odvodnění dotčené části pozemku. apojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu Staveniště je přímo napojeno na stávající dopravní komunikace. Z technické infrastruktury nebude staveniště napojeno na žádné nové rozvody. Dotčeným prostorem vedou stávající sítě elektronických komunikací (SEK) společnosti Telefónica 2 Czech Republic a.s. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefonica, viz příslušné vyjádření. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky Hlavními zdroji hluku v období výstavby budou stavební mechanizmy nasazené v průběhu zemních a stavebních prací. Konkrétní použitý strojový park bude znám až po výběru realizační stavební firmy. Výstavba bude organizována tak, aby nebyly překročeny limitní hodnoty hlukové zátěže ze stavebních prací. Zejména při provádění zemních prací je nutné používat stavební stroje s nižšími hlučnostmi, aby ekvivalentní hladiny akustického tlaku u chráněné zástavby nepřekračovaly hygienické limity ze stavební činnosti LAeq = 65 db (pro 14-ti hodinovou pracovní směnu). Veškerá stacionární zařízení, která budou použita pro provádění prací, je nutno umístit při zařízení staveniště tak, aby svým provozem nepříznivě neovlivňovala akustickou situaci v okolí stavby. Stavební práce, které mohou být zdrojem vibrací, budou prováděny tak, aby bylo minimalizováno přenášení vibrací na pracovníky a nedocházelo k poškozování budov či jiného hmotného majetku. Při Strana 8 (celkem 11)

9 dodržení obvyklých zásad při provádění staveb nebude okolí v průběhu výstavby nadměrně zatěžováno. chrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin kolí staveniště není třeba speciálně chránit. Bude vytvořeno dočasné oplocení okolo stávající zastávky a deponie sejmuté ornice. Staveniště bude označeno upozorněním o zákazu vstupu nepovolaných osob. Asanace, demolice ani kácení dřevin se netýkají navrhované stavby. Maximální zábory pro staveniště (dačasné / trvalé) Staveniště je vymezeno obvodem navrhovaného záměru. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace Při vlastní výstavbě budou vznikat odpady typické pro stavební činnost tohoto druhu a rozsahu. V průběhu počáteční fáze výstavby bude nutné provést výkopové práce, terénní úpravy a teprve potom budou následovat stavební a montážní práce. Vhodná část přebytečného výkopku bude použita pro hrubé terénní úpravy. Výčet druhů odpadů vychází ze zkušenosti z obdobných staveb. Zdrojem odpadů bude především úprava terénu pro přípravu staveniště, odpady stavebních (úlomky) apod. Během celé fáze výstavby lze očekávat vznik celé řady odpadů, ve větším množství budou vznikat druhy odpadů, uvedené v následující tabulce. Přehled odpadů vznikajících při výstavbě vychází z údajů uvedených v projektových dokumentacích pro stavby obdobného charakteru. Dále jsou uvedeny odpady, které mohou vznikat s ohledem na použité stavební technologie a konstrukční materiály. V době zpracování PD není jednoznačně možné určit údaje o pravděpodobném množství těchto odpadů. Tabulka 2 Př ehled a kategorizace odpadů vznikajících př i výstavbě Kód ázev podskupiny nebo druhu Kat. odpadu dle Katalogu odpadů Hobliny, odřezky, dřevěná deska dřevotřísky Piliny, hobliny, dřevo, neuvedené pod dpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Papírové a lepenkové obaly Plastové obaly Dřevěné obaly Kovové obaly baly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Charakteristika vzniku Stavební materiály Stavební materiály Z nátěrových prací d použitých pro výstavbu d použitých pro výstavbu d použitých pro výstavbu d použitých pro výstavbu d použitých pro výstavbu Strana 9 (celkem 11)

10 Absorpční činidla, filtrační materiály znečištěné nebezpečnými látkami Materiál použitý na čištění součástí, popř. na záchyt úkapů ropných látek Beton Stavební materiály Cihly Stavební materiály Dřevo Stavební materiály Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky, nebo nebezpečnými látkami znečištěné Asfaltové směsi neuvedené pod číslem Železo a ocel Směsné kovy Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami Zemina a kamení neuvedené pod číslem Izolační materiály neuvedené pod čísly a Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , a Textilní materiály Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Výkopek Zbytky konstrukčních použitých při výstavbě Podíly odpadů z výstavby znečištěné použitými nebezpečnými látkami a přípravky. světlení. Bude minimalizováno formou zpětného odběru výrobku Biologicky rozložitelný odpad dpady ze zeleně Směsný komunální odpad d pracovníků na stavbě Uliční smetky Úklid venkovních ploch Kal ze septiků, žump a TI TI chemických toalet Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo odstranění (tato povinnost bude zapracována do smlouvy o provedení prací), a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Pro kvantifikaci jednotlivých druhů odpadů nejsou v této fázi přípravy stavby k dispozici potřebné údaje. Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a bude provedeno upřesnění kategorizace vzniklých odpadů. Strana 10 (celkem 11)

11 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin Před zahájením stavebních prací bude odstraněna ornice v objemu cca 7,5 m 3, která bude využita pro zpětné ohumusování. chrana životního prostředí při výstavbě Dopad výstavby záměru na zdraví člověka, zvířat a životního prostředí bude v přijatelných mezích a zásadně nenarušuje životní prostředí. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů Při provozu a realizaci stavy bude zaručena bezpečnost dodržováním zákona č.309/2006 Sb. a nařízením vlády č.591/2006 Sb. zabývající se bezpečností při práci a ve znění pozdějších předpisů. avrhovaná stavba nesplňuje rozsah stavby dle 15 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a neobsahuje práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Koordinátor BZP na staveništi není třeba. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb avrhovaná stavba splňuje požadavky podle vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Zásady pro dopravně inženýrské opatření Během stavebních prací na autobusové zastávce s čekárnou nedojde ke změně řízení a vedení dopravního provozu, ani nebude zřízena objížďka, bude zřízeno dočasné značení. Během výstavby bude stávající dopravní značení doplněno dočasnými svislými značkami A15 Práce, B20a ejvyšší dovolená rychlost upravující stávající rychlost 50km/h na 30km/h, B20b Konec nejvyšší dovolené rychlosti a staveniště bude vymezeno dopravním zařízením Z1 dopravní kužel Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny avrhovaná stavba je ve svém provedení stavbou jednoduchou bez zvláštních požadavků na postupy a provedení jednotlivých konstrukcí stavby. Veškeré postupy výstavby jsou na sebe logicky i technologicky navazující. Měsíc a rok zahájení výstavby: 10/2013 Lhůta výstavby: 12 měsíců V době zpracování PD a povolování příslušné dokumentace je nemožné určit rozhodující dílčí termíny stavby, která je závislá na finančních a časových možnostech stavebníka, počasí atd. Strana 11 (celkem 11)

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 K akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ K SV. ANTONÍNU PADUÁNSKÉMU Ke Kostelu, 353 01 Mariánské Lázně -

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. LEMENDA TOMÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Dotčené pozemky v současné době plní stejnou funkci, jako budou plnit po úpravě. Jedná se o pozemky

Více

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. A Průvodní zpráva

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. A Průvodní zpráva Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová dokumentace

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Kloužovická tepelná sro Teplofikace místní části Kloužovice z bioplynové stanice ZD Dolní Hořice B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebních pozemků Pozemky pro výstavbu

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Místo stavby: Předmět: Žadatel, objednatel Zpracovatel: Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant: Vypracoval: Stupeň: prava chodníku v Kvapilově ulici Tábor, Jihočeský kraj. k.ú. Tábor Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PR s.r.o. Stránského

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Popis území stavby SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební pozemek je na většině plochy mírně svažitou parcelou přiléhající k místní komunikaci vedoucí v těsné blízkosti pozemku dobře přístupnou pro chodce

Více

Rekonstrukce varny MŠ Zašová. Ing. Vladimír Nohavica

Rekonstrukce varny MŠ Zašová. Ing. Vladimír Nohavica EP ROŽNOV, a.s. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Investor : HIP: Rekonstrukce varny MŠ Zašová Obec Zašová Ing.

Více

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL Ing. Faltys, Petr Ing. Faltys, Petr Ing. Kovář, Jiří INVESTOR : Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl MÍSTO

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Hrušovany nad Jevišovkou Oprava povrchu ulice Maxe Dvořáka b) Stavebník: Město Hrušovany nad Jevišovkou nám.

Více

OBEC SKALKA ČOV A STOKOVÁ SÍŤ

OBEC SKALKA ČOV A STOKOVÁ SÍŤ BEC SKALKA ČV A STKVÁ SÍŤ DPS A. Průvodní zpráva 1/10 bsah: A.1 Identifikační údaje... 4 A.1.1 Údaje o stavbě... 4 a) název stavby... 4 b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US OBSAH: B.1 Popis území stavby... 2 B.2 Celkový popis stavby... 4 B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení... 5 B.2.3. Celkové

Více

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval Z2 Z1 DATUM PODPIS Vypracoval Area Projekt s.r.o. Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 371 727 036, www.areaprojekt.cz Zasílací adresa : ulice Miru 21, sekretariat@areaprojekt.cz AREA ROJEKT Místo

Více

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Děčín Arch.č. : 1478-1/13 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Děčín, únor 2014 Vypracoval: J.

Více

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek Jednostupňový projekt Zadavatel: Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 Liberec 1, 460 59 Hlavní projektant : AvBrex v.o.s. Ruprechtická 387, 460

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B Akce: NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40 Místo stavby: Město Dobrovice Areál sběrného dvora Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470) Investor: Město Dobrovice Palacké náměstí 28 294 41, Dobrovice

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení a mobiliář

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení a mobiliář MÚ ŠUMPERK JESENICKÁ 31 PD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE TEXTOVÁ ČÁST A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Část: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Název akce: Ostrava rekonstrukce

Více

Obsah 1286 FN BOHUNICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU N PRO UMÍSTĚNÍ GAMA KAMERY

Obsah 1286 FN BOHUNICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU N PRO UMÍSTĚNÍ GAMA KAMERY Obsah B Souhrnná technická zpráva...3 B.1 Popis území stavby...3 a) charakteristika stavebního pozemku,...3 b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů...3 c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,...3

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Víceúčelové hřiště 15x32m s umělým povrchem Místo stavby : Praha 9 - Letňany, parc.č. 600/28 Investor: Městská část Praha 18 Odbor hospodářské správy a investic Bechyňská 639 199 00 Praha 9 - Letňany

Více

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA Stavba: Místo stavby: Zateplení fasády ZŠ Jungmannova - Kuřim parcela č. parc. 2785/1, 1453, 1449, 1455/1, kat. úz. Kuřim, okres Brno-venkov 1. Urbanistické, architektonické a stavebně

Více

A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě

A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Označení stavby: Sportovní areál ZŠ Černošice Místo stavby: pozemeky č. 2657/20; 2657/31; 2657/17; 2657/21; 2666 kat. území Černošice, v majetku

Více

Část E - P O V. Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300. Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova

Část E - P O V. Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300. Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300 Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova Stupeň : Dokumentace k výběru dodavatele Změně využití stávajících prostor Objednatel

Více

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice A Průvodní zpráva OBSAH A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 A.3. ÚDAJE

Více

NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40. Areál sběrného dvora Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470)

NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40. Areál sběrného dvora Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470) A Akce: NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40 Místo stavby: Město Dobrovice Areál sběrného dvora Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470) Investor: Město Dobrovice Palacké náměstí 28 294 41, Dobrovice

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah : 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. 2 a) zhodnocení staveniště.. 2 b) urbanistické a architektonické řešení stavby.. 2 c) technické řešení s popisem pozemních staveb a

Více

k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice

k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva Průvodní a technická zpráva K PROJEKTU STAVBY Rekonstrukce přípojky jednotné kanalizace objektu Kina OKO v Šumperku p.č.st.1246, k.ú. Šumperk A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) identifikace stavby NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce

Více

Propojení zásobních vodovodních řadů A - C, A B v obci Choustníkovo Hradiště

Propojení zásobních vodovodních řadů A - C, A B v obci Choustníkovo Hradiště 1. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ 1.1 ROZSAH A POPIS STAVBY Předmětem této projektové dokumentace je propojení všech zásobních vodovodních řadů A, B, C v obci Choustníkovo Hradiště v jedno tlakové

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice III hospoda kat.území : Lipoltice Pardubický Okres: Pardubice

Více

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221,

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, 1 PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, K akci: OPRAVA CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU MŠ Ulice Žďárská Nové Město na Moravě Investor: Mateřská škola Nové Město na Moravě, Drobného

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. Regenerace panelového sídliště Dubina lokalita 5A(5A-K1, 5A-03, 5A-04) strana 1/7 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 Příprava území Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více

Vodohospodářské projekty s r.o., Náměstí T.G.Masaryka č.p. 130, Česká Lípa 470 01, IČ 22793186

Vodohospodářské projekty s r.o., Náměstí T.G.Masaryka č.p. 130, Česká Lípa 470 01, IČ 22793186 . OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 1 A.1. Identifikační údaje... 1 A.1.1 Údaje o stavbě... 1 a) název stavby... 1 b) místo stavby... 1 c) předmět dokumentace... 1 A.1.2 Údaje o stavebníkovy... 1 A.1.3 Údaje

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

Zásady organizace výstavby REVITALIZACE ZELEN V M ST NASAVRKY. Stupe : Datum: listopad 2012 Zakázkové íslo: M 12 / 999 Formát:

Zásady organizace výstavby REVITALIZACE ZELEN V M ST NASAVRKY. Stupe : Datum: listopad 2012 Zakázkové íslo: M 12 / 999 Formát: Zodpov dný Vypracoval: Technická projektant: Ji í Myslík, DiS. Ji í Myslík, DiS. Ing. Lubor Dít Kraj: Pardubický M sto: Nasavrky Investor: M sto Nasavrky, Nám stí 77, 538 25 Nasavrky REVITALIZACE ZELEN

Více

Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice. Obec: 747 27 Kobeřice. Investor: Obec Kobeřice. Objednatel: Slezská 195/53

Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice. Obec: 747 27 Kobeřice. Investor: Obec Kobeřice. Objednatel: Slezská 195/53 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice Místo stavby: Kobeřice ve Slezsku, parc.č. 343/2 a 343/3 katastrální území Kobeřice ve Slezsku Obec: 747 27 Kobeřice Investor:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO ZODP. PROJEKTANT: Ing. V. Kubeš MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 8 NÁZEV AKCE: OPRAVA STŘECHY A KROVUKULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ "ČESKÝ DŮM"NOVÉ HRADY, ČESKÁ UL. Č.P. 79 INVESTOR:

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva Obsah B. Souhrnná technická zpráva... 1 B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení... 2 B.1.1 Zhodnocení staveniště... 2 B.1.2 Urbanistické a architektonické

Více

ÁST E DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV

ÁST E DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV Název akce : Stavební úpravy chodník ul. Sklená ská, Bílovec Fáze : Dokumentace pro provád ní stavby (DPS) Vypracoval : Ing. Martin Grygar Kontroloval (schválil) : Ing.

Více

Místo stavby : k.ú. Břilice, Třeboň, parcela číslo 87

Místo stavby : k.ú. Břilice, Třeboň, parcela číslo 87 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ----------------------------------------------------------- 1.Identifikační údaje Investor : Město Třeboň Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01 Akce : OPRAVA FASÁDY, VÝMĚNA OKEN

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : Zodp. proj.

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1) urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení: a) zhodnocení staveniště Staveništěm bude pouze předmětný areál s trojicí objektů stávající základní školy v obci

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace obsahuje části: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situace Dokumentace

Více

Odbor stavební, životního prostředí a dopravy Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí S T A V E B N Í P O V O L E N Í. s t a v e b n í p o v o l e n í

Odbor stavební, životního prostředí a dopravy Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí S T A V E B N Í P O V O L E N Í. s t a v e b n í p o v o l e n í Č.j.: 867-8740/2014/OSŽPD/Dr Datum: 23.09.2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTĚTÍ Odbor stavební, životního prostředí a dopravy Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí Vyřizuje: Dřevíkovský E-mail: miroslav.drevikovsky@steti.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007 Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Jablunkov, dne 27. prosince 2007 Obec Písek, Písek č.p. 51, 739 84 Písek u Jablunkova, zastoupena starostou

Více

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI BRNO, ČERVEN 2013 Název zakázky: Odpovědný řešitel: III/1699 Červená Rejštejn, Ing. Stanislav Štábl

Více

Stavební úpravy, přístavba a změna užívaní šaten a sociálního zařízení na stadionu TJ Jiskra Rudník; na st. p. č. 704, kat. území Rudník.

Stavební úpravy, přístavba a změna užívaní šaten a sociálního zařízení na stadionu TJ Jiskra Rudník; na st. p. č. 704, kat. území Rudník. Akce: Objekt: Investor: Stavební úpravy, přístavba a změna užívaní šaten a sociálního zařízení na stadionu TJ Jiskra Rudník; na st. p. č. 704, kat. území Rudník. Budova na st. p. č. 704, kat. území Rudník

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Investor: Stupeň PD: Projekt obnovy objektu elektrické rozvodny na objekt depozitářů, výstavního sálu (expozice) a garáže v areálu NKP důl Michal NPÚ v Ostravě Korejská 12, Ostrava-Přívoz

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Objektu nám. T. G. Masaryka 25, V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Objektu nám. T. G. Masaryka 25, V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA pro zadávací dokumentaci OPRAVA FASÁDY Objektu nám. T. G. Masaryka 25, V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ Vypracoval: Ing. Aleš Čeleda Ing. Jan Holoubek AC-projekt Znojmo, Dobšická 12 Datum:

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR AKCE

INVESTIČNÍ ZÁMĚR AKCE B. Souhrnná technická zpráva strana : 01 INVESTIČNÍ ZÁMĚR AKCE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracoval : Ing. Tomáš Grapl. PRINTES ATELIER s.r.o. B. Souhrnná technická zpráva strana :

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBEC LIPOVICE Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu I. - II. kategorie Název zakázky: VYBAVENÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ LEZADLOVÝMI HERNÍMI PRVKY

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 1.1 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště Zájmové území se nachází v zastavěném území v prostoru dnešní ulice Věncová v jižní

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby A. Průvodní zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / A Zhotovitel : Ing. Jan Görner Nad Lipinou 1729 738 01 Frýdek

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 ; MĚSTO BECHYNĚ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru,

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název stavby: MČ Vinoř Revitalizace území u ul. V Podskalí 2.část Místo stavby: Městská část Vinoř, k. ú. Vinoř Charakter stavby: rekonstrukce, stavba inženýrská Investor stavby:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství Datum: 19. 10. 2012 Jednací číslo: 2710/ZPZ/2012 Vyřizuje/linka: Ing. Jan Koutecký / 970 E-mail: koutecky.j@kr-ustecky.cz

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 SPIS. ZN.: 10849/2012/VÝST/Dy,

Více

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby D.1.1. Dokumentace stavebních objektů ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTRECHNIKY A BLESKOSVODŮ Technická zpráva Silnoproudá elektrotechnika Bleskosvody Bezpečnost a ochrana zdraví Příloha č.1: Analíza řízení rizika

Více

D.1.1.a-1.4 Technická zpráva

D.1.1.a-1.4 Technická zpráva OBEC SKALKA ČOV A STOKOVÁ SÍŤ DPS D.1-1 ČOV Skalka D.1-1.4 Oplocení ČOV Skalka D.1.1-1.4 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a-1.4 Technická zpráva 1/7 Obsah: a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní

Více

SBĚRNÝ DVŮR NA P.P.Č. 588/6, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MALŠOVICE

SBĚRNÝ DVŮR NA P.P.Č. 588/6, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MALŠOVICE DANIELA BIČIŠŤOVÁ, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, KAMENICKÁ 255/95, 405 02, DĚČÍN 2, TEL. 605 726 875 Akce: SBĚRNÝ DVŮR NA P.P.Č. 588/6, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MALŠOVICE Stavebník: Obec Malšovice, Malšovice

Více

Obecní úřad Všechovice stavební úřad

Obecní úřad Všechovice stavební úřad Obecní úřad Všechovice stavební úřad 753 53 Všechovice 17 Tel.: 581 694 161 e-mail: suvsechovice@quick.cz Č.j.: 290/11/51/Lu-3 Všechovice : 5.12.2011 ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad Všechovice, stavební

Více

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Svojek Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník b) Objednatel projektové dokumentace Obec Smetanova Lhota Smetanova Lhota 85 398 04 Smetanova Lhota IČO: 00250121 DIČ:

Více

Přístavba MZŠ Polesná

Přístavba MZŠ Polesná B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provedení stavby na akci: Přístavba MZŠ Polesná Příloha : B. Souhrnná technická zpráva INVESTOR : Městská část Praha 21 Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9

Více

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby B. Souhrnná technická

Více

3471611kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

3471611kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 28651/131-A/2011/Kr Trhové Sviny, dne 19.12.2011 Vyřizuje : František Kříha 34716/11/Kri Telefon : 386 301 427

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět působnosti

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět působnosti Obecně závazná vyhláška č. 6/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, autovraků a systému nakládání se stavebním odpadem, ve znění obecně závazné

Více

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ PŘÍSEČNÁ

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ PŘÍSEČNÁ VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ PŘÍSEČNÁ A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace E. Doklady Investor: Projektant: Helena Matějčková IČ 12331759 Čechova 59 370 01 České

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávajícího sportovního hřiště a přístavba nového hřiště v areálu 7. ZŠ Masarykova v Kolíně 2. 1.1 Použité

Více

Masarykova 158 735 81 Bohumín. V Bohumíně dne 18. února 2016

Masarykova 158 735 81 Bohumín. V Bohumíně dne 18. února 2016 MĚSTO BOHUMÍN Masarykova 158 735 81 Bohumín Čj.:MUBO/05963/2016/INV/PeE V Bohumíně dne 18. února 2016 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace (požadavky a podmínky pro zpracování a podání nabídky)

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva. C. Situace - C.1 katastrální - C.2 situace širších vztahů

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva. C. Situace - C.1 katastrální - C.2 situace širších vztahů Dokumentace pro ohlášení odstranění Strana 1 ÚVODNÍ ÚDAJE Stavba: Objekt pro bydlení č.p. 16 Místo: Obec Míchov č.p. 16, st.p.č. 14 k.ú Míchov Vlastník: Obec Míchov, Míchov 50, 679 61 Letovice Okres: Blansko

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě. a) název stavby Stavební úpravy Mateřské školky

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě. a) název stavby Stavební úpravy Mateřské školky A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Stavební úpravy Mateřské školky b) místo stavby Mateřská školka Vybíralova č.p. 969 198 00 Praha 14 Černý Most c) předmět

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 PRAHA III/2011 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová

Více

2482510hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2482510hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 20986/91-A/2010/H Trhové Sviny, dne 23.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 24825/10/Hoh Telefon : 386 301 426 Keblany

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE V LIDMANI

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE V LIDMANI STAVEBNÍ ÚPRAVY KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE V LIDMANI A. Objekt : kostel Narození Panny Marie v Lidmani Místo stavby: k. ú. LIDMAŇ, st. 35, parc. č. 1143/4, 1143/1, 1110/1 Okres : Kraj : Stavebník: Stupeň:

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb Ze dne 29.01.2008 Částka 10/2008 Účinnost od 01.07.2008 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-23 Znění 27.09.2011

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ OBSAH 1 A) ÚČEL OBJEKTU 2 B) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU

Více

KOVO - o.s., Ing. Bohumil Pražák, s.r.o. Valtice

KOVO - o.s., Ing. Bohumil Pražák, s.r.o. Valtice Přístavba montážní haly KOVO - o.s., Ing. Bohumil Pražák, s.r.o. Valtice Oznámení dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci BŘECLAV Zpevněná plocha u kina 1.) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU Název stavby: Investor: Adresa : Katastrální území: Kraj: Zodp. projektant: Druh stavby:

Více

Výzva k podání nabídky na

Výzva k podání nabídky na Výzva k podání nabídky na činnost koordinátora BOZP při realizaci zakázky: Inženýrské sítě - dešťová kanalizace, jednotná a splašková kanalizace a plynovod v ulicích Otakarova, Štafova a v části Kollárovy

Více