Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt"

Transkript

1 Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek Jednostupňový projekt Zadavatel: Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 Liberec 1, Hlavní projektant : AvBrex v.o.s. Ruprechtická 387, Liberec 1 Datum : Srpen 2011

2 OBSAH DOKUMENTACE A. Průvodní zpráva a) Identifikační údaje b) Údaje o pozemku c) Průzkumy, infrastruktura d) Splnění požadavků dotčených orgánů e) Dodržení obecných technických požadavků na výstavbu f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby h) Základní statistické údaje B. Souhrnná technická zpráva B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.2 Mechanická odolnost a stabilita B.3 Požární bezpečnost B.4 Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí B.5 Bezpečnost při užívání B6. Ochrana proti hluku B7. Úspora energie a ochrana tepla B8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace B9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí B10. Ochrana obyvatelstva B11. Inženýrské objekty C. Situace stavby D. Dokladová část E. Zásady organizace výstavby F. Dokumentace stavby F.1 Technická zpráva a) Architektonické a stavebně technické řešení b) Technické a konstrukční řešení objektu c) kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky IG a HG průzkumu g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků h) dopravní řešení i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření j) dodržení obecných požadavků na výstavbu F.2 Výkresová část C01 Situace S01 Půdorys základů S02 Půdorys 1NP S03 Příčný řez S04 Podélný řez S05 Pohledy Hlavní projektant : AvBrex v.o.s. Ruprechtická 387, Liberec 1 Vypracoval : Lucie Zvárová osvědčení o autorizaci č Datum : Srpen razítko a podpis

3 A. Průvodní zpráva a) Identifikační údaje Identifikační údaje stavby název stavby : místo stavby : charakter stavby : Dětské centrum SLUNÍČKO - venkovní přístřešek Pekárkova 572/5, Liberec Starý Harcov Novostavba Identifikační údaje investora zadavatel : Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 Liberec 1, Identifikace projektanta hlavní projektant : vedoucí projektant : Požárně bezpečnostní řešení AvBrex v.o.s. Ruprechtická 387, Liberec 1 Lucie Zvárová Martin Halmich Základní charakteristika stavby Provozovatel Dětského centra SLUNÍČKO se rozhodl vybudovat v prostoru atria stávajícího objektu přístřešek, který bude sloužit zejména k trávení klidového režimu kojenců. V současné době není v areálu možnost umístění kočárků s kojenci ve venkovním prostoru chráněném před sluncem. b) Údaje o pozemku pozemek dotčený stavbou p.p.č. 628/1, k.ú. Starý Harcov výměra m², druh pozemku ostatní plocha v současné době zpevněná plocha c) Průzkumy, infrastruktura byla provedena obhlídka místa přístřešek nevyžaduje nároky na veřejnou infrastrukturu d) Splnění požadavků dotčených orgánů Dokumentace bude v rámci výkonu inženýrské činnosti projednána se všemi dotčenými orgány, případné připomínky budou zapracovány. e) Dodržení obecných technických požadavků na výstavbu Navržená dokumentace je v souladu s vyhl. č. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, a s vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

4 f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí Předmětná stavba se nachází na okraji obce, dle platného územního plánu v plochách BC bydlení čisté g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby Pro výstavbu přístřešku nejsou podmiňující žádné související stavby. h) Základní statistické údaje zastavěná plocha 17,4 m² obestavěný prostor 51,7 m³ B. Souhrnná technická zpráva B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) Staveniště Pozemek v místě stavby je rovný, bez porostů, zpevněn stávající zámkovou dlažbou. b) Urbanistické a architektonické řešení stavby Přístřešek bude architektonicky navazovat na stávající objekty. Je navržen dřevěné konstrukce, se vzdušnými stěnami z modřínových lamel, shodných s fasádním obkladem stávajícího objektu. c) Technické řešení Přístřešek je navržen z dřevěných hranolů, kotvených do nově vybudovaných základových patek, s plochou střechou, s krytinou z asfaltových modifikovaných pásů. d) Napojení stavby na dopravní infrastrukturu Zůstáva stávající. e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu Neřeší se, zůstává stávající f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Stavba nepodléhá posouzení dle zákonů č. 17/1992 Sb., č. 244/1992 Sb. a č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Realizací stavebních úprav nedojde ke zhoršení životního prostředí ani omezení či negativnímu ovlivnění okolní zástavby a přírody. Stavba při svém provozu nebude produkovat žádný nebezpečný odpad. Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů dešťové vody budou zasakovány Z hlediska ochrany ovzduší vyhl. 86/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů neřeší se, jedná se o nevytápěný přístřešek Z hlediska ochrany ZPF zákon č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů nedotýká se zájmů ochrany ZPF Z hlediska nakládání s odpady Odpadní látky, které vzniknou při stavebních pracích musí být likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhl. č. 381/2001 Sb. - zatřídění dle katalogu odpadů. Třídění odpadu bude probíhat přímo na staveništi. Skladování bude provedeno na zabezpečené skládce, odděleně výkopové materiály a směsný staveništní odpad. Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat prováděcí firma. Odpady, které budou tříděny, budou shromažďovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku nebezpečných odpadů.

5 Z hlediska ochrany přírody a krajiny zákon č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů Nebudou dotčeny zájmy ochrany přírody ve smyslu vyhl. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Z hlediska ochrany lesních pozemků Nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch Na vlastní stabu se nevztahuje ustanovení vyhlášky. h) průzkumy a měření Stavebně technický průzkum - V rámci přípravy projektu nebyl prováděn podrobný stavebně - technický průzkum, bylo provedeno místní šetření za přítomnosti projektantů a investora. Radon - Pro stavbu nebyl proveden radonový průzkum. Jedná se o venkovní přístřešek. i) údaje o podkladech o vytyčení stavby Základové patky pro nosné sloupy budou odměřeny a vytyčeny dle výkresu základů od stávajícího objektu. j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty SO 01 venkovní přístřešek k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby Stavebními úpravami nedojde k ovlivnění okolní zástavby ani zastínění sousední zástavby, objekt je vzdálen od okolní stávající zástavby více jak 10,0 m. Nebude docházet k znečištění ovzduší. Nebudou znečištěny podzemní vody. Provádění stavby bude probíhat v denních hodinách tak, aby nebyl narušen noční klid. Příjezdová komunikace bude udržována v čistotě. Sypké hmoty musí být uskladněny v chráněných prostorách. l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků U všech stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce při stavebních pracích v době provádění stavby. Při stavbě a při provozu se budou používat zařízení a stroje schváleného typu a příslušným atestem. Všechny práce, výrobky, dodávky materiálů a použité technologie zpracování budou v prvotřídní jakosti a zpracování na místě a v tolerancích určených platnými normami na území tohoto státu a době provádění díla. Dodavatel stavby doloží ke kolaudaci stavby veškeré atesty použtých a zabudovaných materiálů a výrobků do stavby, přičemž budou použité pouze takové materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární, bezpečnostní a hygienické normy. B2. Mechanická odolnost a stabilita Z hlediska machanické odolnosti jsou dodrženy platné ČSN. Stavba je navržena podle platných norem a předpisů. Byly zváženy všechny okolnosti vyplývající z účelu využívání stavby a následně zohledněny v návrhu tak, aby stavba mohla sloužit svému účelu, aniž by hrozilo nebezpečí jejího poškození, života a zdraví osob. B3. Požární bezpečnost Požárně bezpečnostní řešení je předmětem samostatné zprávy (část B.2.) B4. Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí Stavební úpravy jsou navrženy tak, že splňují požadavky zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a souvisejících zákonů, jsou navrženy materiály, které mají certifikace a atesty o nezávadnosti, nejsou toxické a neuvolňují nebezpečné látky. Dále splňuje požadavky nařízení vlády č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neonizujícím zářením a nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně

6 proti hluku a vibracím. Stavba je navržena tak, aby neohrožovala životní prostředí dle vyhl. č. 268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu. Stavba neuvolňuje emise nebezpečných záření, neuvolňuje nebezpečné částice do ovzduší a nemá nepříznivé elektromagnetické záření. B5. Bezpečnost při užívání Bezpečnost při užívání stavby je zajištěna splněním všech dotčených platných norem a předpisů. Návrh rekonstrukce je proveden v souladu s budoucím provozem tak, aby nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby a podle těchto zásad bude stavba provedena. B6. Ochrana proti hluku Přístřešek není nutno chránit proti hluku. B7. Úspora energie a ochrana tepla Přístřešek není vytápěn. B8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace S ohledem na zamýšlené úpravy nedochází k úpravám a zásahům do stávajícího řešení a není tedy třeba řešit žádné speciální úpravy ani opatření. Pro přístup kočárků z pavilonu A bude zřízena nájezdová rampa na stávající schodiště. B9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí Na stavbu nepůsobí žádné negativní či škodlivé vlivy, které by omezovali jeho užívání. B10. Ochrana obyvatelstva Stavba svým charakterem nevyvolává nutnost zvýšených ohledů z hlediska ochrany obyvatelstva. B11. Inženýrské objekty a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod Dešťové vody budou svedeny do stávající kanalizace. b) zásobování vodou Přístřešek není napojen na vodovodní přípojku. c) zásobování energiemi Přístřešek není napojen na elektrickou energii. d) řešení dopravy Přístřešek je situován na stávající zpevněné ploše. e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav Zpevněné plochy jsou stávající. V místě výkopových prací bude dlažba doplněna zpět. e) elektronické komunikace Přístřešek není napojen. C. Situace stavby - v příloze výkresové části D. Dokladová část - průkaz energetické náročnosti budovy není požadován

7 E. Zásady organizace výstavby a) Příjezd a přístup na staveniště je odbočením z ul. Pekárkova po stávající zpevněné ploše. b) V místě stavby se nenachází žádné významné sítě technické infrastruktury. c) Napojení na vodu a el. energii bude po dohodě s investorem provedeno ze stávajícího objektu, odvodnění staveniště není třeba. d) Dodavatelská firma bude stavbu realizovat při dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví v souladu se zákonem č.309/2006 sb. a ostatních právních předpisů upravujících bezpečnost práce, platných v době realizace stavby. Nutné úpravy staveniště pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace provede dodavatel stavby v souladu s vyhláškou č.174/1996 sb. a ostatních platných předpisů v době realizace stavby. e) Je nutné dodržovat základní opatření z hlediska hlučnosti a prašnosti. Při stavební činnosti je nutno postupovat v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavební firma přizpůsobí svoji činnost tak, aby v co nejmenší míře ohrožovala hlukem a prachem okolí. f) Staveniště bude pouze v rámci pozemku p.p.č. 628/1, který je ve vlastnictví investora. Vlastní zařízení staveniště bude mobilní a po dokončení stavby bude odstraněno. g) Zařízení staveniště nebude doplněno žádnou stavbou vyžadující ohlášení. h) Stavební firmou budou dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy platné v době realizace stavby. V průběhu vlastní stavební činnosti je nutné realizovat běžná stavební opatření vyplývající z běžných podmínek stavby : - před zahájením výkopových prací investor zajistí vytyčení stávajících inženýrských sítí - v průběhu prací musí být dodržovány hygienické, pracovně právní a bezpečnostní opatření pro splnění požadavků příslušných předpisů - všichni pracovníci musí být prokazatelně poučeni o podmínkách bezpečnosti práce a musí používat ochranné pomůcky - veškerá nebezpečná místa musí být označena (viz. ČSN ISO 3864) - při provádění prací je nutné dodržovat vyhlášku ČÚBP a ČBÚ 324/1990 Sb. a vyhlášku ČÚBP 48/1982 Sb. Včetně změny 192/ při provádění stavby v zastavěném území musí být zachována možnost příjezdu vozidel požární ochrany (dále i pohotovostních vozidel zdravotní služby, policie apod.) ke všem objektům podél staveniště - při výkopech v blízkosti podzemních vedení je nutno postupovat s max. obezřetností za dozoru správců příslušných zařízení, v souladu s jejich pokyny a v souladu s vyjádřením správců inženýrských sítí - při používání prostředků pro dopravu materiálu, zdvihacích a těžních mechanizmů musí být dodržovány příslušné platné bezpečnostní předpisy - výkopy svislými stěnami musí být řádně zapaženy. K výkopům musí být znemožněn přístup nepovolaným osobám - při stavební činnosti na staveništi je nutno postupovat v souladu a nařízením vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací i) Samotná realizace stavby nepředstavuje významnou zátěž pro životní prostředí. ochrana proti hluku a vibracím zhotovitel stavebních prací je povinen použít především stroje a mechanismy v dobrém technické stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od

8 okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranou pasivní (kryty, akustické zástěny apod.) ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování plocha komunikací (zemina, bet. směs). Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno. Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny Investora bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkující ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídající platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru. ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových voda a kanalizace po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladových ploch staveniště ochrana stávající zeleně stávající zeleň bude chráněna dřevěným bedněním do rozsahu kořenového systému odpady odpady vzniklé v rámci výstavby budou likvidovány dle platných předpisů buď budou odvezeny na skládku či do sběru

9 F. Dokumentace stavby a) Architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 3,2 x 5,6 m a výšky 3,2 m, sloužící k zejména k trávení klidového režimu kojenců v kočárcích. Základové konstrukce jsou navrženy jako základové patky z prostého betonu C 16/20, hloubky 0,8 m. Přístřešek je navržen dřevěné konstrukce, se vzdušnými stěnami z modřínových lamel, shodných s fasádním obkladem stávajícího objektu, s plochou střechou, s krytinou z asfaltových modifikovaných pásů. b) Technické a konstrukční řešení objektu ZEMNÍ PRÁCE A ZÁKLADY Nejprve se provede odměření a vytyčení základových patek. Výkopové práce budou provedeny ručně. Vzhledem k malé hloubce není předpoklad, že by došlo k poškození spodních pramenů, případně narušení základové spáry podzemní vodou. Hloubka základových patek bude od stávajících zpevněných ploch -0,80 m. Do základových patek je nutno po zavadnutí osadit kotevní ocelové profily HEB 200. V místě hloubení patek bude provedeno rozebrání stávající betonové dlažby. Dále bude vykopána rýha od nového geigeru k dešťovému kanálu, pro položení flexibilního odvodňovacího potrubí. SVISLÉ A VODOROVNÉ KONSTRUKCE Nosná konstrukce je navržena z dřevěných hranolů 160/160, kotvených k základovým patkám pomocí ocelových kotevních profilů. Obvodová stěna přiléhající k pavilonu D bude z polykarbonátových desek Makrolon, jednokomůrkových tl. 6 mm, kotvených k dřevěnému rámu pomocí lišt přes pryžové těsnění. Ostatní stěny budou tvořeny pláštěm z dřevěných lamel a Makrolonu. Přes sloupky jsou nerez vruty přikotveny modřínové lamely 35/50, bez povrchové úpravy, z vnitřní strany bude Makrolon kotvený dřevěnému rámu.. Ostatní dřevěné konstrukce budou naimpregnovány, opatřeny protifungicidním nátěrem a dvěma vrchními nátěry. Na sloupky budou osazeny vaznice a příčné ztužující trámy. Na vaznice budou osazeny krokve 140/160 ve spádu 2,5 %. ZASTŘEŠENÍ, KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE Přístřešek bude zastřešen plochou střechou se sklonem 2,5 %. Nosná konstrukce bude tvořena krokvemi v osové vzdálenosti max. 900 mm, s bedněním z OSB desek tl. 25 mm (vhodných do venkovního prostředí), s krytinou ze souvrství asfaltových modifikovaných pásů. Střecha je odvodněna pomocí střešního svodu do stávající kanalizace. Veškeré klempířské prvky (lemování, dešťové žlaby a svody, ) budou z poplastovaného plechu tl. 0,7 mm. OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE Na venkovní schodiště bude instalován nájezd pro kočárky dl. 3,45 m, žárově zinkovaný pro přístup z pavilonu A do přístřešku. Na přístřešek bude instalována markýza dl. 5,5 m, s výsuvem 2,5 m, s motorickým pohonem na dálkové ovládání. Markýza bude kotvena ke krokvím přístřešku. Přívodní kabel pro pohon bude napojen z pavilonu A, pokoje (hendikepované děti), ze zásuvkového okruhu. c) kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor zastavěná plocha: 17,4 m² obestavěný prostor: 51,7 m³

10 e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí Přístřešek není vytápěný, neřeší se. f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky IG a HG průzkumu Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum staveniště nebyl proveden, základové konstrukce jsou navrženy na předpokládané parametry základové půdy. V případě zjištění odchylek od předpokládaného složení podloží nutno přizvat geologa, který ověří kvalitu základové půdy a dle zjištěných skutečností bude návrh základů upraven. g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků Jelikož se jedná o nevýrobní objekt, bude vliv na životní prostředí minimální. Ochrana ZPF pro výstavbu je určený pozemek, u kterého není třeba vynětí ze ZPF. Ekologie prostředí v průběhu výstavby a jeho provozu vznikají odpady, se kterými bude investor nakládat v souladu s platnými předpisy. Nakládání s odpady bude zahrnovat jejich průběžnou produkci, shromažďování a následné předání oprávněným osobám. Shromažďovací místa a shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů budou vybaveny identifikačními listy. Vodní hospodářství likvidace dešťových vod je řešena napojením dešťového svodu do drenážního potrubí svedeného mimo objekt do trávníku a zasakováním. h) dopravní řešení Objekt je přístupný z místní komunikace zůstává stávající. i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření Na místě stavby nebylo zjištěno poddolované území ani jiné negativní vlivy a ochranná pásma, které by neumožňovaly stavbu provést. Jedná se o venkovní přístřešek, protiradonová opatření nejsou požadována. j) dodržení obecných požadavků na výstavbu Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 K akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ K SV. ANTONÍNU PADUÁNSKÉMU Ke Kostelu, 353 01 Mariánské Lázně -

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221,

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, 1 PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, K akci: OPRAVA CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU MŠ Ulice Žďárská Nové Město na Moravě Investor: Mateřská škola Nové Město na Moravě, Drobného

Více

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. A Průvodní zpráva

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. A Průvodní zpráva Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Kloužovická tepelná sro Teplofikace místní části Kloužovice z bioplynové stanice ZD Dolní Hořice B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebních pozemků Pozemky pro výstavbu

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávajícího sportovního hřiště a přístavba nového hřiště v areálu 7. ZŠ Masarykova v Kolíně 2. 1.1 Použité

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva Obsah B. Souhrnná technická zpráva... 1 B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení... 2 B.1.1 Zhodnocení staveniště... 2 B.1.2 Urbanistické a architektonické

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Hrušovany nad Jevišovkou Oprava povrchu ulice Maxe Dvořáka b) Stavebník: Město Hrušovany nad Jevišovkou nám.

Více

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL Ing. Faltys, Petr Ing. Faltys, Petr Ing. Kovář, Jiří INVESTOR : Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl MÍSTO

Více

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Děčín Arch.č. : 1478-1/13 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Děčín, únor 2014 Vypracoval: J.

Více

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa Technická zpráva SO 01 Zpevněné plochy a parkoviště DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Investor, adresa: Město Ždírec

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Víceúčelové hřiště 15x32m s umělým povrchem Místo stavby : Praha 9 - Letňany, parc.č. 600/28 Investor: Městská část Praha 18 Odbor hospodářské správy a investic Bechyňská 639 199 00 Praha 9 - Letňany

Více

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a

Více

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby B. Souhrnná technická

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. LEMENDA TOMÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Dotčené pozemky v současné době plní stejnou funkci, jako budou plnit po úpravě. Jedná se o pozemky

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Karel ŠVARCBACH P r o j e k t o v á k a n c e l á ř e l e k t r o IČO 48314285 Teplice, Jankovcova 33, PSČ 415 01 Stavba Stavebník Část DOSTAVBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI LHENICE U BŽAN OBEC BŽANY, BŽANY

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 253/05/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p 118 a 213 739 59 Střítež u Českého

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice III hospoda kat.území : Lipoltice Pardubický Okres: Pardubice

Více

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval Z2 Z1 DATUM PODPIS Vypracoval Area Projekt s.r.o. Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 371 727 036, www.areaprojekt.cz Zasílací adresa : ulice Miru 21, sekretariat@areaprojekt.cz AREA ROJEKT Místo

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Popis území stavby SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební pozemek je na většině plochy mírně svažitou parcelou přiléhající k místní komunikaci vedoucí v těsné blízkosti pozemku dobře přístupnou pro chodce

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě

A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Označení stavby: Sportovní areál ZŠ Černošice Místo stavby: pozemeky č. 2657/20; 2657/31; 2657/17; 2657/21; 2666 kat. území Černošice, v majetku

Více

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje Technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba : Břeclav bez bariér I. etapa, bezpečnost v dopravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace SO 101 Místo stavby : Břeclav Katastrální území : Břeclav

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva Průvodní a technická zpráva K PROJEKTU STAVBY Rekonstrukce přípojky jednotné kanalizace objektu Kina OKO v Šumperku p.č.st.1246, k.ú. Šumperk A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) identifikace stavby NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace obsahuje části: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situace Dokumentace

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SUHRÁ TECHICKÁ ZPRÁVA Akce: prava stávající autobusové zastávky s čekárnou v obci Sběř okres Jičín, k.ú. Sběř Vypracoval: Ing. Tomáš Janča Datum: říjen 2013 1. PPIS ÚZEMÍ STAVBY Charakteristika stavebního

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant: Vypracoval: Stupeň: prava chodníku v Kvapilově ulici Tábor, Jihočeský kraj. k.ú. Tábor Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PR s.r.o. Stránského

Více

Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice. Obec: 747 27 Kobeřice. Investor: Obec Kobeřice. Objednatel: Slezská 195/53

Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice. Obec: 747 27 Kobeřice. Investor: Obec Kobeřice. Objednatel: Slezská 195/53 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice Místo stavby: Kobeřice ve Slezsku, parc.č. 343/2 a 343/3 katastrální území Kobeřice ve Slezsku Obec: 747 27 Kobeřice Investor:

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva 1. Identifikační údaje : Název akce : Řež, Parkoviště u penzionu Hudec Objednatel : obec Řež Název objektu : SO 101 PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK Zhotovitel : S-Engineering s.r.o., V Křepelkách

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. Regenerace panelového sídliště Dubina lokalita 5A(5A-K1, 5A-03, 5A-04) strana 1/7 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 Příprava území Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO ZODP. PROJEKTANT: Ing. V. Kubeš MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 8 NÁZEV AKCE: OPRAVA STŘECHY A KROVUKULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ "ČESKÝ DŮM"NOVÉ HRADY, ČESKÁ UL. Č.P. 79 INVESTOR:

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : Zodp. proj.

Více

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA Stavba: Místo stavby: Zateplení fasády ZŠ Jungmannova - Kuřim parcela č. parc. 2785/1, 1453, 1449, 1455/1, kat. úz. Kuřim, okres Brno-venkov 1. Urbanistické, architektonické a stavebně

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 1.1 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště Zájmové území se nachází v zastavěném území v prostoru dnešní ulice Věncová v jižní

Více

Propojení zásobních vodovodních řadů A - C, A B v obci Choustníkovo Hradiště

Propojení zásobních vodovodních řadů A - C, A B v obci Choustníkovo Hradiště 1. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ 1.1 ROZSAH A POPIS STAVBY Předmětem této projektové dokumentace je propojení všech zásobních vodovodních řadů A, B, C v obci Choustníkovo Hradiště v jedno tlakové

Více

D.1.1.a-1.4 Technická zpráva

D.1.1.a-1.4 Technická zpráva OBEC SKALKA ČOV A STOKOVÁ SÍŤ DPS D.1-1 ČOV Skalka D.1-1.4 Oplocení ČOV Skalka D.1.1-1.4 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a-1.4 Technická zpráva 1/7 Obsah: a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní

Více

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE DÚR+DSP DUBEN 2014 C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Identifikační údaje stavby Název stavby: Rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici Petra Bezruče Místo stavby:

Více

Obecní úřad Všechovice stavební úřad

Obecní úřad Všechovice stavební úřad Obecní úřad Všechovice stavební úřad 753 53 Všechovice 17 Tel.: 581 694 161 e-mail: suvsechovice@quick.cz Č.j.: 290/11/51/Lu-3 Všechovice : 5.12.2011 ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad Všechovice, stavební

Více

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice A Průvodní zpráva OBSAH A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 A.3. ÚDAJE

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název stavby: MČ Vinoř Revitalizace území u ul. V Podskalí 2.část Místo stavby: Městská část Vinoř, k. ú. Vinoř Charakter stavby: rekonstrukce, stavba inženýrská Investor stavby:

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník b) Objednatel projektové dokumentace Obec Smetanova Lhota Smetanova Lhota 85 398 04 Smetanova Lhota IČO: 00250121 DIČ:

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provedení stavby. SBĚRNÝ DVŮR ODPADU SNĚŽNÉ k.ú. Sněžné na Moravě p.č. 353/1. Sněžné 55 592 03 Sněžné

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provedení stavby. SBĚRNÝ DVŮR ODPADU SNĚŽNÉ k.ú. Sněžné na Moravě p.č. 353/1. Sněžné 55 592 03 Sněžné PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU SNĚŽNÉ k.ú. Sněžné na Moravě p.č. 353/1 INVESTOR : Městys Sněžné Sněžné 55 592 03 Sněžné GENERÁLNÍ PROJEKTANT: HIP: APOLO CZ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE C1.1 Příloha č. Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah

Více

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva. Identifikační údaje a) označení stavby Název b) stavebník Jméno / název : Obec Popice Adresa : Hlavní 62, 69 27 Popice Telefon : 725 293 c) projektant Odpovědný

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení F.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY podle přílohy 1. vyhl. 499/2006 Sb. a 41vyhl. 246/2001 Sb. k dokumentaci pro stavební povolení Identifikační údaje Název stavby : Půdní vestavba obecního úřadu

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení a mobiliář

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení a mobiliář MÚ ŠUMPERK JESENICKÁ 31 PD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE TEXTOVÁ ČÁST A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Část: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. A. Pozemní stavební objekty B. Inženýrské objekty C. Provozní soubory a) Identifikace stavby Název stavby : Kulturní dům Práče,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

Zásady organizace výstavby REVITALIZACE ZELEN V M ST NASAVRKY. Stupe : Datum: listopad 2012 Zakázkové íslo: M 12 / 999 Formát:

Zásady organizace výstavby REVITALIZACE ZELEN V M ST NASAVRKY. Stupe : Datum: listopad 2012 Zakázkové íslo: M 12 / 999 Formát: Zodpov dný Vypracoval: Technická projektant: Ji í Myslík, DiS. Ji í Myslík, DiS. Ing. Lubor Dít Kraj: Pardubický M sto: Nasavrky Investor: M sto Nasavrky, Nám stí 77, 538 25 Nasavrky REVITALIZACE ZELEN

Více

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC č. 1/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD. Čl. 1. Předmět úpravy

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC č. 1/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD. Čl. 1. Předmět úpravy NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC č. 1/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Liberec se na svém 4. zasedání dne 19. února 2013 usnesla v souladu s ustanovením 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1) urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení: a) zhodnocení staveniště Staveništěm bude pouze předmětný areál s trojicí objektů stávající základní školy v obci

Více

ÁST E DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV

ÁST E DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV Název akce : Stavební úpravy chodník ul. Sklená ská, Bílovec Fáze : Dokumentace pro provád ní stavby (DPS) Vypracoval : Ing. Martin Grygar Kontroloval (schválil) : Ing.

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B Akce: NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40 Místo stavby: Město Dobrovice Areál sběrného dvora Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470) Investor: Město Dobrovice Palacké náměstí 28 294 41, Dobrovice

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah : 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. 2 a) zhodnocení staveniště.. 2 b) urbanistické a architektonické řešení stavby.. 2 c) technické řešení s popisem pozemních staveb a

Více

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby

D.1.1. Dokumentace stavebních objektů. Technická zpráva. Dokumentace pro realizaci stavby D.1.1. Dokumentace stavebních objektů ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTRECHNIKY A BLESKOSVODŮ Technická zpráva Silnoproudá elektrotechnika Bleskosvody Bezpečnost a ochrana zdraví Příloha č.1: Analíza řízení rizika

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci BŘECLAV Zpevněná plocha u kina 1.) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU Název stavby: Investor: Adresa : Katastrální území: Kraj: Zodp. projektant: Druh stavby:

Více

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ OBSAH 1 A) ÚČEL OBJEKTU 2 B) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU

Více

Sběrný dvůr pro skladování odpadů. Obec Podolí

Sběrný dvůr pro skladování odpadů. Obec Podolí Ing.Dalibor Vostal Davos - Služby pro ekologii, Kounicova 31, 602 00 Brno autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby a stavby pro nakládání s odpady oprávněná osoba podle zákona č. 100/01 Sb. o posuzování

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Místo stavby: Předmět: Žadatel, objednatel Zpracovatel: Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN: ŽP/11574/13 ZN/2991/ŽP/13 VYŘIZUJE: Ing. Beneš TEL.: 377 195 552 FAX: 377 195

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. město Přeštice, ulice Hlávkova, lokalita nad kostelem Pozemky: KN 1378, 1374/1 a st.270 k.ú. Přeštice, 735256

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. město Přeštice, ulice Hlávkova, lokalita nad kostelem Pozemky: KN 1378, 1374/1 a st.270 k.ú. Přeštice, 735256 Ing. LEMENDA TOMÁ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Vodovod nad kostelem Místo stavby: město Přeštice, ulice Hlávkova, lokalita nad kostelem Pozemky: KN 1378,

Více

A. Průvodní zpráva. A.1 Identifikační údaje

A. Průvodní zpráva. A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby OIP Ostrava rekonstrukce budovy ul. Na Šibeníku. stupeň: Dokumentace pro provádění stavby dle Příl. č. 6, Vyhl. č. 499/2006

Více

Místo stavby : k.ú. Břilice, Třeboň, parcela číslo 87

Místo stavby : k.ú. Břilice, Třeboň, parcela číslo 87 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ----------------------------------------------------------- 1.Identifikační údaje Investor : Město Třeboň Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01 Akce : OPRAVA FASÁDY, VÝMĚNA OKEN

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 27.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1611/2012/Br Železný Brod, dne : 17.10.2012 Čj.: SÚ-11538/2012-BRYI-870/128 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/12062-2012/ 2309-2012/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 21. června

Více

Ing. Mojmír Ille, autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb č. autorizace 100 1975 Dillingerova 22, 621 00 Brno

Ing. Mojmír Ille, autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb č. autorizace 100 1975 Dillingerova 22, 621 00 Brno A. Průvodní zpráva a) Identifikační údaje: a.1. Identifikace stavby Název: Pěší komunikace hřbitov Vrbno pod Pradědem Místo: obecní hřbitov, ul. Hřbitovní Katastrální území: Vrbno pod Pradědem 786080 Parcely

Více

Rekonstrukce varny MŠ Zašová. Ing. Vladimír Nohavica

Rekonstrukce varny MŠ Zašová. Ing. Vladimír Nohavica EP ROŽNOV, a.s. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Investor : HIP: Rekonstrukce varny MŠ Zašová Obec Zašová Ing.

Více

Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikační údaje. a) Stavba: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice. Dokumentace pro ohlášení stavby

Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikační údaje. a) Stavba: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice. Dokumentace pro ohlášení stavby 1. Identifikační údaje a) Stavba: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Charakter stavby: Stupeň dokumentace: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice Líbeznice Líbeznice Novostavba Dokumentace

Více

NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40. Areál sběrného dvora Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470)

NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40. Areál sběrného dvora Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470) A Akce: NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40 Místo stavby: Město Dobrovice Areál sběrného dvora Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470) Investor: Město Dobrovice Palacké náměstí 28 294 41, Dobrovice

Více

3471611kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

3471611kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 28651/131-A/2011/Kr Trhové Sviny, dne 19.12.2011 Vyřizuje : František Kříha 34716/11/Kri Telefon : 386 301 427

Více

Masarykova 158 735 81 Bohumín. V Bohumíně dne 18. února 2016

Masarykova 158 735 81 Bohumín. V Bohumíně dne 18. února 2016 MĚSTO BOHUMÍN Masarykova 158 735 81 Bohumín Čj.:MUBO/05963/2016/INV/PeE V Bohumíně dne 18. února 2016 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace (požadavky a podmínky pro zpracování a podání nabídky)

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A A.1.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Regenerace hřiště ul.nová v Mohelnici Místo stavby: Mohelnice Kraj : Olomoucký Stupeň : pro výběrové řízení Druh stavby:

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba Objekt : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : SO 005 Vedlejší

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Projekční kancelář výtisk č.. Ing. Pavel Šedivý Ant. Dvořáka 89 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN PROJEKTANT: ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, INVESTOR:

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI BRNO, ČERVEN 2013 Název zakázky: Odpovědný řešitel: III/1699 Červená Rejštejn, Ing. Stanislav Štábl

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva. C. Situace - C.1 katastrální - C.2 situace širších vztahů

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva. C. Situace - C.1 katastrální - C.2 situace širších vztahů Dokumentace pro ohlášení odstranění Strana 1 ÚVODNÍ ÚDAJE Stavba: Objekt pro bydlení č.p. 16 Místo: Obec Míchov č.p. 16, st.p.č. 14 k.ú Míchov Vlastník: Obec Míchov, Míchov 50, 679 61 Letovice Okres: Blansko

Více

Č.j.: MUVS-S6515/2008OÚPSŘ-328/Fi-11 5.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S6515/2008OÚPSŘ-328/Fi-11 5.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S6515/2008OÚPSŘ-328/Fi-11 5.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního

Více

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE DÚR+DSP DUBEN 2014 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici Petra Bezruče Místo stavby:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: ČÍSLO JEDNACÍ: MV 33634/2015/OD VYŘIZUJE: TESAŘ ZDENĚK TEL: 517 301 416 E-MAIL: Z.TESAR@MEUVYSKOV.CZ Obec Radslavice IČ 00373567 Radslavice 91 683 21 Pustiměř DATUM: 10.8.2015

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby A. Průvodní zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / A Zhotovitel : Ing. Jan Görner Nad Lipinou 1729 738 01 Frýdek

Více

SBĚRNÝ DVŮR NA P.P.Č. 588/6, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MALŠOVICE

SBĚRNÝ DVŮR NA P.P.Č. 588/6, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MALŠOVICE DANIELA BIČIŠŤOVÁ, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, KAMENICKÁ 255/95, 405 02, DĚČÍN 2, TEL. 605 726 875 Akce: SBĚRNÝ DVŮR NA P.P.Č. 588/6, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MALŠOVICE Stavebník: Obec Malšovice, Malšovice

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Požární bezpečnost staveb projekční, dodavatelská a inženýrská činnost TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Stavba : Rekonstrukce osvětlovací soustavy hlavní plochy v

Více