S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A"

Transkript

1 S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL Ing. Faltys, Petr Ing. Faltys, Petr Ing. Kovář, Jiří INVESTOR : Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl MÍSTO STAVBY : k.ú. Litomyšl, st.p.č 336 NÁZEV STAVBY : Inovace studijních programů podmíněná modernizací prostor ZUŠ B. Smetany v Litomyšli FORMÁT DATUM STUPEŇ PD Č. ZAKÁZKY MĚŘÍTKO PARÉ: 1 x A4 12/2012 DPS 32c-2012 OZNAČENÍ PŘÍLOHY: SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2.

2 Projektová dokumentace provedení stavby nemusí obsahovat Souhrnnou technickou zprávu -> je součástí z důvodu celkové přehlednosti projektu, proto jsou zde uváděny slovesné tvary, jako jsou do projektu pro stavební povolení atd. OBSAH: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Zhodnocení staveniště Zásady architektonického a urbanistického řešení a dispozice Technické řešení stavby a vnějších ploch Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu Řešení dopravní a technické infrastruktury Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění do projektové dokumentace Údaje o podkladech pro vytýčení stavby Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory Vliv stavby na okolní pozemky a stavby Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků: Mechanická odolnost a stabilita Zřícení stavby nebo její části Větší stupeň nepřípustného přetvoření Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině Požární bezpečnost Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě Omezení šíření požáru na sousední stavbu Umožnění evakuace osob a zvířat Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany: Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí Vnitřní prostředí stavby Odpadové hospodářství... 7 C.2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA zak.č. 32c

3 4.1.3 Ochrana ovzduší Ochrana přírody a krajiny Likvidace odpadních vod Likvidace odpadů ze stavební činnosti Bezpečnost při užívání Ochrana proti hluku Úspora energie a ochrana tepla Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí Ochrana obyvatelstva Inženýrské stavby Odvodnění území, zneškodňování odpadních vod Zásobování vodou Zásobování energiemi Řešení dopravy Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav Elektronické komunikace Technologická zařízení staveb Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení Popis technologie výroby Údaje o počtu pracovníků Údaje o spotřebě energií Bilance surovin, materiálů a odpadů Vodní hospodářství Řešení technologické dopravy Ochrana životního a pracovního prostředí C.2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA zak.č. 32c

4 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 Zhodnocení staveniště Dotčená stavební parcela se nachází v zastavitelném území města. Všechny inženýrské sítě jsou přivedeny v objektu, pro staveniště budou použity připojovací body ze stávajícího objektu. K objektu ZUŠ Bedřicha Smetany je přístup z ulice R. Stříteského a Šmilovského. 1.2 Zásady architektonického a urbanistického řešení a dispozice Upravovaný objekt ZUŠ Bedřicha Smetany č.p. 194 je kulturní památkou vedenou pod číslem 34232/ a je umístěn v památkové rezervaci Litomyšl. Při návrhu stavebních úprav byla PD konzultována s příslušnými orgány státní správy. Z hlediska architektonického bude objekt (průčelí) do ulic Rektora Stříteského a Šmilovského ponechán beze změn. V zadní části bude objekt upravován. Stávající dvorek bude využit jako átrium, kde bude vybudované schodiště s lávkou, které propojí 1.NP s podkrovním prostorem a bude hlavním komunikačním prostorem. Toto átrium bude zastřešeno proskleným světlíkem, prostor nebude tepelně zajištěný, prosklený světlík bude zajišťovat přirozené větrání pomocí dvou výškových úrovní skleněných tabulí. V podkrovních prostorách, které budou směrem k átriu upraveny zvýšeným půlštokem, aby bylo zajištěno komfortnější prostředí, nově vzniknou tři učebny, koncertní sál, hygienické zázemí, strojovna vzduchotechniky a komunikační chodba. V podkroví bude zachován historický krov, všechny jeho viditelné prvky v interiéru budou přiznány a budou součástí interiéru. Objekt je tradičně zděná stavba s použitím klasických zdících materiálů, jako jsou cihly, keramické bloky, dalšími klasickými materiály je dřevo, sádrokarton, atd. Fasáda vnější silikátová natíraná omítka. Krytina je tašková - pálená. Výplně otvorů dřevěné se zasklením z izolačního dvojskla. Dispoziční a provozní řešení bylo průběžně s investorem konzultováno a vychází z jeho požadavků. Dispozice 1.NP a 2.NP bude beze změn. Otevřený dvorek, který je v dnešní době nevyužívaný, bude nově využit jako átrium a stane se hlavním komunikačním prostorem propojující 1.NP s podkrovními prostory. V podkroví nově vzniknou 3 učebny, koncertní sál pro 80 osob, chodba, hygienické zázemí a strojovna VZT. 1.3 Technické řešení stavby a vnějších ploch Na stavební úpravy objektu budou použity materiály: keramické bloky, železobeton, střešní pálená krytina, keramobetonové stropní konstrukce, sádrokartonové příčky, minerální izolace, čiré kalené lepené sklo, keramické podlahy, laminátové plovoucí podlahy, atd. Jedná se o klasické stavební materiály. 1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu C.2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA zak.č. 32c

5 Dopravní napojení: Hlavní vchod do ZUŠ Bedřicha Smetany je z ulice R. Stříteského. Projektované stavební úpravy uvažují zachování hlavního vchodu do ZUŠ Bedřicha Smetany z ulice R. Stříteského, resp. stávající stav. Řešení dopravy v klidu: K pakování 10 osobních automobilů (dle ČSN ) bude využíváno městských zpevněných ploch. Elektrická energie: Stávající elektro přípojka zůstane zachována. Více viz. Elektroinstalace. Tepelná energie: Vytápění podkrovních prostor bude pomocí elektrických akumulačních kamen. Více viz. Elektroinstalace. Jinak vytápění zůstává stávající. Pitná voda: Vodovodní přípojka je stávající. Více viz. Zdravotechnické instalace. Množství a kvalita odpadních vod: Splaškové vody jsou svedeny do veřejné splaškové kanalizace. Více viz. Zdravotechnické instalace. Odvedení dešťových vod: Dešťová kanalizace je svedena do dešťové kanalizace. 1.5 Řešení dopravní a technické infrastruktury Stavba nemá žádné nové nároky na území a dopravní ani technickou infrastrukturu a tato otázka není tedy v dokumentaci řešena. 1.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Stavba nevyžaduje posouzení vlivů podle zákona 100/2001 Sb. Provoz stavby nezatíží stávající faktory životního prostředí v jejím místě. Splaškové vody jsou svedeny do veřejné splaškové kanalizace, tuhý domovní odpad je ukládán do sběrné nádoby a odvážen na skládku oprávněnou organizací. Dešťové vody jsou svedeny do dešťové kanalizace. Zateplení je provedeno v souladu se zákonem o hospodaření s energiemi. Stavba neobsahuje žádné technologie zvyšující nebo snižující okolní teplotu ovzduší nebo podzemních vod. Neobsahuje též žádné zdroje technologického hluku ani zdroje nebezpečného záření. Navrhovaná stavba nebude zatěžovat okolí nadměrným hlukem, ani jinými vlivy, které by zhoršily stav životní prostředí. Bude-li během provozu použito nebezpečných látek, budou likvidovány v souladu s návody k použití. Stavba též nemá žádné negativní vlivy na obyvatelstvo. Přechodná hluková zátěž při realizaci stavebních prací vzniká z použití stavební mechanizace a bude omezena na minimum. Práce nebudou prováděny v době nočního klidu. Dodavatel zajistí omezení nebo vyloučení nežádoucích vlivů na životní prostředí (hluk, prach). Při provádění výkopů a odvozu zeminy zajistí dodavatel vjezdy a výjezdy ze staveniště, čištění vozidel a veřejných komunikací. Po dobu výstavby je nutno staveniště zabezpečit proti možnosti znečištění podzemních vod. Jedná se o odvedení dešťových vod a hospodaření s ropnými produkty. Užívání stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí nad obvyklou mez. S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění a předpisy s ním souvisejícími. C.2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA zak.č. 32c

6 Odpady budou tříděny dle druhu a kategorie, využitelné složky (např. sklo, kovy, dřevo, apod.) budou předány firmě oprávněné ke sběru a výkupu jednotlivých druhů odpadů. 1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch Bezbariérové řešení zůstává stávající. 1.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění do projektové dokumentace Projektant provedl místní šetření, polohopisné a výškopisné zaměření objektu v lokálních souřadnicích. Polohy stávajících inženýrských sítí zjištěny na základě vyjádření dotčených orgánů správců sítí. Přípojky zůstávají beze změn. Výškový systém místní. K objektu ZUŠ Bedřicha Smetany je přístup z ulice R. Stříteského a Šmilovského. 1.9 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby Jedná se o stávající objekt, tudíž nedochází k vytyčení Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory SO 01 PŮDNÍ VESTAVBA ZUŠ 1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky, neznamená zhoršení dopravní situace v okolí. Provoz stavby nebude negativně ovlivňovat stávající okolní zástavbu. Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení stavu životního prostředí v místě stavby, musí dodavatel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Jedná se především o překračování norem hlučnosti a prašnosti zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad příslušnou míru a obtěžování okolí nadměrným hlukem a to především v době určené k odpočinku a klidu tak, aby nebyli omezováni obyvatelé okolní zástavby. Při výjezdu ze staveniště budou auta, hlavně v období dešťů, řádně čistá tak, aby nedocházelo ke znečišťování silnic. Dále je nutno zamezit úniku ropných produktů (olejů, nafty, atd.) aby nedošlo ke kontaminaci půdy či spodních vod. Na stavbě bude též zakázáno volné spalování stavebních zbytků Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků: Všichni pracovníci stavby musí být před zahájením prací obeznámeni s příslušnými bezpečnostními předpisy a během práce používat předepsané ochranné pomůcky pro jednotlivé druhy prací. Musí být respektovány požadavky zákona 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. V průběhu výstavby musí být dodrženo nařízení vlády č. 591/2006Sb. o C.2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA zak.č. 32c

7 bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále budou dodrženy veškeré platné normy pro jednotlivé druhy stavebních prací. 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA Průkaz, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 2.1 Zřícení stavby nebo její části Prvky konstrukce jsou navrženy tak, aby nemohlo dojít ke zřícení stavby nebo její části. 2.2 Větší stupeň nepřípustného přetvoření Mezní průhyb u podstatných konstrukcí je ve všech případech menší, než maximální přípustné hodnoty dle normy. 2.3 Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení Není aktuální 2.4 Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině Není aktuální Dále je řešeno v samostatné části PD Statický výpočet. 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 3.1 Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu Řešeno Požárně bezpečnostním řešením stavby podle 41 vyhlášky 246/2001 Sb., v projektové dokumentaci jako samostatná příloha. 3.2 Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě Řešeno Požárně bezpečnostním řešením stavby podle 41 vyhlášky 246/2001 Sb., v projektové dokumentaci jako samostatná příloha. 3.3 Omezení šíření požáru na sousední stavbu Řešeno Požárně bezpečnostním řešením stavby podle 41 vyhlášky 246/2001 Sb., v projektové dokumentaci jako samostatná příloha. 3.4 Umožnění evakuace osob a zvířat Řešeno Požárně bezpečnostním řešením stavby podle 41 vyhlášky 246/2001 Sb., v projektové dokumentaci jako samostatná příloha. 3.5 Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany: C.2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA zak.č. 32c

8 Řešeno Požárně bezpečnostním řešením stavby podle 41 vyhlášky 246/2001 Sb., v projektové dokumentaci jako samostatná příloha. Dále je řešeno v samostatné části PD - Požárně bezpečnostní řešení stavby. 4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vnitřní prostředí stavby Většina místnosti má zajištěno dostatečné denní osvětlení, umělé osvětlení bude odpovídat ČSN Koncertní sál, hygienické zařízení a komunikační prostory jsou odvětrány přímo okny, učebny a koncertní sál budou odvětrány pomocí vzduchotechniky (řeší profese VZT). Hygienické zařízení - WC kabinky, jsou vytvořeny pomocí kompaktních desek, které jsou na nožkách, desky výšky 2,1 m, tudíž je umožněno větrání WC přímo okny. Zvláštní ochrana proti hluku není nutná, navržené konstrukce budou z hlediska vzduchové a kročejové neprůzvučnosti odpovídat požadavkům ČSN a nařízení vlády č. 500/2000 o ochraně zdraví a před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí při dodržení všech předpisů ČSN a BOZP. V podkrovních učebnách se bude vyučovat příležitostně maximálně 2-3 hodiny denně, a to v případě, že bude naplněna kapacita učeben v 1NP a 2NP. V učebnách nebude probíhat celodenní výuka! Odpadové hospodářství Domovní odpad bude tříděn a ukládán do popelnice, umístěné na zpevněné ploše u domu a pravidelně vyprazdňována specializovanou firmou na základě smlouvy. Doporučujeme třídění odpadů. V den odvozu bude popelnice majitelem přemístěna k místní komunikaci. Užíváním domu nevzniká zvláštní množství nebo nebezpečný druh odpadu. Seznam odpadů je uveden v následujícím přehledu, katalogová čísla odpovídají příloze č Katalog odpadů z Vyhlášky 381/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu (O-ostatní odpad, N-nebezpečný odpad) Domovní odpad směsný O Ochrana ovzduší Vytápění je řešeno pomocí elektrických akumulačních kamen Ochrana přírody a krajiny C.2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA zak.č. 32c

9 Stavba nemá negativní vliv na ochranu přírody a krajiny. Nemá vliv na kvalitu podzemních vod. Ve stavbě budou použity nezávadné certifikované materiály, které neohrožují životní prostředí. Veškeré veřejné plochy dotčené výstavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu Likvidace odpadních vod Splašková kanalizace je svedena do veřejné splaškové kanalizace Likvidace odpadů ze stavební činnosti Během výstavby při provádění stavebních prací budou vznikat odpady z výstavby. Odpady vznikající při výstavbě budou tříděny a zneškodňovány dle platných právních předpisů. Stavebník (dodavatel stavby) zajistí odpovídající likvidaci odpadů, které v rámci stavební činnosti vzniknou, v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. O odpadech a vyhlášky č. 381/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady. Za likvidaci odpadů vznikajících při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby. Při stavební činnosti bude zajištěno přednostně využití odpadů na stavbě ne jiných stavbách před jejich odstraněním. Uložením na skládku budou odstraňovány pouze odpady, u kterých jiný způsob provozu odstranění není dostupný. Seznam odpadů je uveden v následujícím přehledu, katalogová čísla odpovídají příloze č Katalog odpadů z Vyhlášky 381/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem Kategorie odpadu ( O-ostatní odpad, N-nebezpečný odpad) O Papírové a lepenkové obaly O Plastové obaly O Dřevěné obaly O Kovové obaly O Směsné obaly O Beton O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem O Směsný stavební odpad N C.2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA zak.č. 32c

10 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ Stavba je navržena a provedena tak, aby při její m užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Při užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 6. OCHRANA PROTI HLUKU Stavba byla navržena dle NV č. 148/2006 Sb. a ČSN , kde veškeré normativní požadavky byly splněny. Samotný objekt nebude produkovat hluk nad obvyklou mez a není třeba řešit odhlučnění objektu. Objekt je situován v oblasti určený pro výstavbu rodinných domů. Ochranu objektu proti hluku není nutno zřizovat. Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách jsou splněny. 7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA Celková koncepce objektu vychází z předpokladu minimalizování tepelných ztrát objektu. Nové stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby plně odpovídali tepelně technickým požadavkům ČSN Hodnoty součinitelů prostupu tepla vybraných konstrukcí: Obvodová stěna: Střešní konstrukce: Výplně otvorů: U = 0,22 W/m 2 K U = 0,22 W/m 2 K U = 1,20 W/m 2 K 8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE Bezbariérové řešení zůstává stávající. 9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ Veškerá stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace budou zařazeny do části: D. Dokladová část. Hladina spodní vody se nachází pod základovou spárou. Stavba není v poddolovaném území ani svážném území. Vzhledem k charakteru a umístění stavby a okolní zástavby není třeba chránit stavbu před dalšími škodlivými vlivy vnějšího prostředí. 10. OCHRANA OBYVATELSTVA Situování stavby na pozemku, dispoziční řešení a splnění obecných technických požadavků na výstavbu zaručuje ochranu osob užívajících stavbu i osob nepřímo ovlivněných stavebními pracemi. 11. INŽENÝRSKÉ STAVBY C.2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA zak.č. 32c

11 11.1 Odvodnění území, zneškodňování odpadních vod Dešťová voda je svedena do veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou svedeny do veřejné splaškové kanalizace Zásobování vodou Objekt je napojen na městský vodovod Zásobování energiemi Objekt je napojen na veřejnou síť NN do 1kV Řešení dopravy Hlavní vchod do ZUŠ Bedřicha Smetany je z ulice R. Stříteského. Projektované stavební úpravy uvažují zachování hlavního vchodu do ZUŠ Bedřicha Smetany z ulice R. Stříteského, resp. stávající stav Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav Nejsou Elektronické komunikace Nejsou. 12. TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 12.1 Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 12.2 Popis technologie výroby 12.3 Údaje o počtu pracovníků 12.4 Údaje o spotřebě energií 12.5 Bilance surovin, materiálů a odpadů 12.6 Vodní hospodářství C.2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA zak.č. 32c

12 12.7 Řešení technologické dopravy 12.8 Ochrana životního a pracovního prostředí Vypracoval: Ing. Faltys, Petr, 12/2012 C.2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA zak.č. 32c

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO ZODP. PROJEKTANT: Ing. V. Kubeš MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 8 NÁZEV AKCE: OPRAVA STŘECHY A KROVUKULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ "ČESKÝ DŮM"NOVÉ HRADY, ČESKÁ UL. Č.P. 79 INVESTOR:

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Popis území stavby SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební pozemek je na většině plochy mírně svažitou parcelou přiléhající k místní komunikaci vedoucí v těsné blízkosti pozemku dobře přístupnou pro chodce

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více

ÁST E DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV

ÁST E DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV Název akce : Stavební úpravy chodník ul. Sklená ská, Bílovec Fáze : Dokumentace pro provád ní stavby (DPS) Vypracoval : Ing. Martin Grygar Kontroloval (schválil) : Ing.

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Hrušovany nad Jevišovkou Oprava povrchu ulice Maxe Dvořáka b) Stavebník: Město Hrušovany nad Jevišovkou nám.

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva Obsah B. Souhrnná technická zpráva... 1 B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení... 2 B.1.1 Zhodnocení staveniště... 2 B.1.2 Urbanistické a architektonické

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant: Vypracoval: Stupeň: prava chodníku v Kvapilově ulici Tábor, Jihočeský kraj. k.ú. Tábor Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PR s.r.o. Stránského

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávajícího sportovního hřiště a přístavba nového hřiště v areálu 7. ZŠ Masarykova v Kolíně 2. 1.1 Použité

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. A. Pozemní stavební objekty B. Inženýrské objekty C. Provozní soubory a) Identifikace stavby Název stavby : Kulturní dům Práče,

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Kloužovická tepelná sro Teplofikace místní části Kloužovice z bioplynové stanice ZD Dolní Hořice B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebních pozemků Pozemky pro výstavbu

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 K akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ K SV. ANTONÍNU PADUÁNSKÉMU Ke Kostelu, 353 01 Mariánské Lázně -

Více

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA Stavba: Místo stavby: Zateplení fasády ZŠ Jungmannova - Kuřim parcela č. parc. 2785/1, 1453, 1449, 1455/1, kat. úz. Kuřim, okres Brno-venkov 1. Urbanistické, architektonické a stavebně

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Víceúčelové hřiště 15x32m s umělým povrchem Místo stavby : Praha 9 - Letňany, parc.č. 600/28 Investor: Městská část Praha 18 Odbor hospodářské správy a investic Bechyňská 639 199 00 Praha 9 - Letňany

Více

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221,

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, 1 PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, K akci: OPRAVA CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU MŠ Ulice Žďárská Nové Město na Moravě Investor: Mateřská škola Nové Město na Moravě, Drobného

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. LEMENDA TOMÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Dotčené pozemky v současné době plní stejnou funkci, jako budou plnit po úpravě. Jedná se o pozemky

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1) urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení: a) zhodnocení staveniště Staveništěm bude pouze předmětný areál s trojicí objektů stávající základní školy v obci

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Karel ŠVARCBACH P r o j e k t o v á k a n c e l á ř e l e k t r o IČO 48314285 Teplice, Jankovcova 33, PSČ 415 01 Stavba Stavebník Část DOSTAVBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI LHENICE U BŽAN OBEC BŽANY, BŽANY

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah : 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. 2 a) zhodnocení staveniště.. 2 b) urbanistické a architektonické řešení stavby.. 2 c) technické řešení s popisem pozemních staveb a

Více

Propojení zásobních vodovodních řadů A - C, A B v obci Choustníkovo Hradiště

Propojení zásobních vodovodních řadů A - C, A B v obci Choustníkovo Hradiště 1. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ 1.1 ROZSAH A POPIS STAVBY Předmětem této projektové dokumentace je propojení všech zásobních vodovodních řadů A, B, C v obci Choustníkovo Hradiště v jedno tlakové

Více

Zásady organizace výstavby REVITALIZACE ZELEN V M ST NASAVRKY. Stupe : Datum: listopad 2012 Zakázkové íslo: M 12 / 999 Formát:

Zásady organizace výstavby REVITALIZACE ZELEN V M ST NASAVRKY. Stupe : Datum: listopad 2012 Zakázkové íslo: M 12 / 999 Formát: Zodpov dný Vypracoval: Technická projektant: Ji í Myslík, DiS. Ji í Myslík, DiS. Ing. Lubor Dít Kraj: Pardubický M sto: Nasavrky Investor: M sto Nasavrky, Nám stí 77, 538 25 Nasavrky REVITALIZACE ZELEN

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek Jednostupňový projekt Zadavatel: Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 Liberec 1, 460 59 Hlavní projektant : AvBrex v.o.s. Ruprechtická 387, 460

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SUHRÁ TECHICKÁ ZPRÁVA Akce: prava stávající autobusové zastávky s čekárnou v obci Sběř okres Jičín, k.ú. Sběř Vypracoval: Ing. Tomáš Janča Datum: říjen 2013 1. PPIS ÚZEMÍ STAVBY Charakteristika stavebního

Více

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Děčín Arch.č. : 1478-1/13 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Děčín, únor 2014 Vypracoval: J.

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 1.1 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště Zájmové území se nachází v zastavěném území v prostoru dnešní ulice Věncová v jižní

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval Z2 Z1 DATUM PODPIS Vypracoval Area Projekt s.r.o. Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 371 727 036, www.areaprojekt.cz Zasílací adresa : ulice Miru 21, sekretariat@areaprojekt.cz AREA ROJEKT Místo

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

Místo stavby : k.ú. Břilice, Třeboň, parcela číslo 87

Místo stavby : k.ú. Břilice, Třeboň, parcela číslo 87 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ----------------------------------------------------------- 1.Identifikační údaje Investor : Město Třeboň Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01 Akce : OPRAVA FASÁDY, VÝMĚNA OKEN

Více

A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě

A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Označení stavby: Sportovní areál ZŠ Černošice Místo stavby: pozemeky č. 2657/20; 2657/31; 2657/17; 2657/21; 2666 kat. území Černošice, v majetku

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva. C. Situace - C.1 katastrální - C.2 situace širších vztahů

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva. C. Situace - C.1 katastrální - C.2 situace širších vztahů Dokumentace pro ohlášení odstranění Strana 1 ÚVODNÍ ÚDAJE Stavba: Objekt pro bydlení č.p. 16 Místo: Obec Míchov č.p. 16, st.p.č. 14 k.ú Míchov Vlastník: Obec Míchov, Míchov 50, 679 61 Letovice Okres: Blansko

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B Akce: NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40 Místo stavby: Město Dobrovice Areál sběrného dvora Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470) Investor: Město Dobrovice Palacké náměstí 28 294 41, Dobrovice

Více

Část E - P O V. Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300. Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova

Část E - P O V. Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300. Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300 Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova Stupeň : Dokumentace k výběru dodavatele Změně využití stávajících prostor Objednatel

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení a mobiliář

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení a mobiliář MÚ ŠUMPERK JESENICKÁ 31 PD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE TEXTOVÁ ČÁST A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Část: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název stavby: MČ Vinoř Revitalizace území u ul. V Podskalí 2.část Místo stavby: Městská část Vinoř, k. ú. Vinoř Charakter stavby: rekonstrukce, stavba inženýrská Investor stavby:

Více

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK 11.7.2011 1 z 13 Dle Vyhl. 146/2008 Sb. o Rozsahu a obsahu projektové dokumentace

Více

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: MĚSTO ŠLUKNOV, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 407 77 ŠLUKNOV Stavba: REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace obsahuje části: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situace Dokumentace

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín oprava objektu A, Bobrky 466 Stavebník: Místo stavby: Druh dokumentace: Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati 21, Zlín Vsetín, Bobrky Projektová dokumentace

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 253/05/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p 118 a 213 739 59 Střítež u Českého

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva Průvodní a technická zpráva K PROJEKTU STAVBY Rekonstrukce přípojky jednotné kanalizace objektu Kina OKO v Šumperku p.č.st.1246, k.ú. Šumperk A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) identifikace stavby NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role ROZHODNUTÍ Č.j. [30] str. 1 MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: OŢPV/1255/09/Schm VYŘIZUJE: Schmiegerová/linka

Více

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva. Identifikační údaje a) označení stavby Název b) stavebník Jméno / název : Obec Popice Adresa : Hlavní 62, 69 27 Popice Telefon : 725 293 c) projektant Odpovědný

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40. Areál sběrného dvora Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470)

NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40. Areál sběrného dvora Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470) A Akce: NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40 Místo stavby: Město Dobrovice Areál sběrného dvora Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470) Investor: Město Dobrovice Palacké náměstí 28 294 41, Dobrovice

Více

Rekonstrukce varny MŠ Zašová. Ing. Vladimír Nohavica

Rekonstrukce varny MŠ Zašová. Ing. Vladimír Nohavica EP ROŽNOV, a.s. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Investor : HIP: Rekonstrukce varny MŠ Zašová Obec Zašová Ing.

Více

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby B. Souhrnná technická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Projekční kancelář výtisk č.. Ing. Pavel Šedivý Ant. Dvořáka 89 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN PROJEKTANT: ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, INVESTOR:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby část PD D.1.1 Stavební část Název akce: Ostrava rekonstrukce technologie ohřevu ÚT a TUV 136V314000001 Investor: Vězeňská služba České republiky, Vazební

Více

6 RODINNÝCH DOMŮ. Pelíkovice Rydvaltice

6 RODINNÝCH DOMŮ. Pelíkovice Rydvaltice Novotný stavební projekce Na Hutích 44, 46601 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 6 RODINNÝCH DOMŮ Pelíkovice Rydvaltice INVESTOR : Ing.Herbert GARTNER PROJEKT PRO

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci BŘECLAV Zpevněná plocha u kina 1.) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU Název stavby: Investor: Adresa : Katastrální území: Kraj: Zodp. projektant: Druh stavby:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Investor: Stupeň PD: Projekt obnovy objektu elektrické rozvodny na objekt depozitářů, výstavního sálu (expozice) a garáže v areálu NKP důl Michal NPÚ v Ostravě Korejská 12, Ostrava-Přívoz

Více

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz Zod.projektant Vypracoval Kreslil Kontroloval Jakub Jeništa, DiS. Jan Jeništa Jan Jeništa Jakub Jeništa, DiS. Stavební úřad: Milevsko Obec: Bernartice Investor: Obec Bernartice, Nám. Svobody 33, 398 43

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Místo stavby: Předmět: Žadatel, objednatel Zpracovatel: Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS

Více

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. A Průvodní zpráva

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. A Průvodní zpráva Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová dokumentace

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění Investor: Město Újezd u Brna Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Brno,březen

Více

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. 1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle požadavků

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI BRNO, ČERVEN 2013 Název zakázky: Odpovědný řešitel: III/1699 Červená Rejštejn, Ing. Stanislav Štábl

Více

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 4/2003 ze dne 4.11.2003

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 4/2003 ze dne 4.11.2003 Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka č. 4/2003 ze dne 4.11.2003 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na uzemí obcí Plaňany, Blinka, Hradenín a Poboří Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

Ing. Jiří Šír VISTA, Alešova 60, 400 01 Ústí nad Labem Projekční a stavební práce OBLAST STŘEDNÍ ČECHY

Ing. Jiří Šír VISTA, Alešova 60, 400 01 Ústí nad Labem Projekční a stavební práce OBLAST STŘEDNÍ ČECHY OBSAH...2 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení...2 2) Mechanická odolnost a stabilita...7 3) Požární bezpečnost...7 4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí...8 5) Bezpečnost

Více

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ OBSAH 1 A) ÚČEL OBJEKTU 2 B) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU

Více

Údaje o projektu... 2 Stavební úpravy... 4 Požárně bezpečnostní řešení... 4 Zdravotní technika... 4 Elektroinstalace silnoproud...

Údaje o projektu... 2 Stavební úpravy... 4 Požárně bezpečnostní řešení... 4 Zdravotní technika... 4 Elektroinstalace silnoproud... 1 Obsah 1 Údaje o projektu... 2 1.1 Umístění stavby... 2 1.2 Rozsah stavby... 2 1.3 Předmět řešení:... 2 1.4 Rozsah dokumentace a zodpovědní projektanti profesí:... 2 1.5 Navrhovaná etapizace:... 2 1.6

Více

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE DÚR+DSP DUBEN 2014 C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Identifikační údaje stavby Název stavby: Rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici Petra Bezruče Místo stavby:

Více

Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny

Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny PROJEKTCENTRUM sdružení projektantů Špidrova 87 VIMPERK Akce : Investor : Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny Lesy ČR s.p., LZ Boubín, Zámecká alej 254/35, 385 15 Vimperk Zodpovědný

Více

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE TEXTOVÁ ČÁST AKCE / JOB ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD MÍSTO / SITE k. ú. LIPNO NAD VLTAVOU KLIENT / CLIENT OBECNÍ ÚŘAD LIPNO NAD VLTAVOU Lipno n. Vltavou 83, Lipno n. Vltavou

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice III hospoda kat.území : Lipoltice Pardubický Okres: Pardubice

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. Regenerace panelového sídliště Dubina lokalita 5A(5A-K1, 5A-03, 5A-04) strana 1/7 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 Příprava území Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 4002/10/VYS/Jen V Sušici

Více

STŘEŠNÍ OKNA NA OBJEKTU č. zak: 02/15. S1- Technická zpráva. Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek

STŘEŠNÍ OKNA NA OBJEKTU č. zak: 02/15. S1- Technická zpráva. Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek č. zak: 02/15 č. výkr.: S1 S1- Technická zpráva Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek Identifikační údaje Údaje o stavbě a) název stavby: Střešní okna na objektu Lázeňská 1268/12, Děčín I. b) místo

Více

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje Technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba : Břeclav bez bariér I. etapa, bezpečnost v dopravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace SO 101 Místo stavby : Břeclav Katastrální území : Břeclav

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník b) Objednatel projektové dokumentace Obec Smetanova Lhota Smetanova Lhota 85 398 04 Smetanova Lhota IČO: 00250121 DIČ:

Více

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ T E N E T spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64, 541 01 TRUTNOV ČESKÁ LÍPA stavba na pozemku p. č. 3335/11 v katastrálním území Česká Lípa ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US OBSAH: B.1 Popis území stavby... 2 B.2 Celkový popis stavby... 4 B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení... 5 B.2.3. Celkové

Více

B Souhrnná technická zpráva

B Souhrnná technická zpráva B Souhrnná technická zpráva kontroloval: Ing. Lumír Gazda datum: vypracoval: Ing. Hana Jarošová datum: 8. 9. 2008 str. 1/13 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště,

Více

Hodnotící standard. A. Kritéria a způsoby hodnocení. Administrativní a organizační zajištění. Dílčí kvalifikace DK 1

Hodnotící standard. A. Kritéria a způsoby hodnocení. Administrativní a organizační zajištění. Dílčí kvalifikace DK 1 Hodnotící standard Dílčí kvalifikace DK 1 Název dílčí kvalifikace Stavitel podzemní hrobky kvalifikační úroveň 3 A. Kritéria a způsoby hodnocení Administrativní a organizační zajištění a) Výběr vhodného

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále jen dům ) včetně organizačních pravidel. Domovní

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH Výkres č. F 701 Technická zpráva - 6 A4 Výkres č. F 702 Půdorys 1.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 703 Půdorys 2.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 704 Půdorys 3.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres

Více

Autorský popis objektu

Autorský popis objektu Anotace Architektonický výraz domu vychází ze samotné energetické koncepce. Fasáda jako živoucí stínící mechanismus. Zelená fasáda v podobě zavěšených truhlíků se zelení, stromy a keři osázených terasových

Více

D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů:

D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů: 1 OBSAH 1 OBSAH 1 2 ÚVOD 2 3 ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY 3 4 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 3 5 ENERGETICKÉ BILANCE OBJEKTU 3 5.1 TEPELNÁ ZTRÁTA 3 5.2 BILANCE POTŘEBY TEPLA 3 6 POPIS OTOPNÉ SOUSTAVY 4 7 ZDROJ TEPLA 4 7.1

Více

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů.

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů. 1 OBSAH: 1. Rozsah projektovaného souboru... 2 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení... 2 3. Údaje o instalovaných výkonech... 2 4. Prostředí... 2 5. Stupen důležitosti dodávky el. energie...

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A A.1.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Regenerace hřiště ul.nová v Mohelnici Místo stavby: Mohelnice Kraj : Olomoucký Stupeň : pro výběrové řízení Druh stavby:

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Ing. Jiří Mečíř - Protipožární servis, Radčická 373, Liberec 14, tel. 485122181 IČO 11437456 DIČ CZ500504008 Požárně bezpečnostní řešení Akce: Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Křížany Místo: MŠ

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038 TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ 1. Identifikační údaje stavby a investora : Název akce : Místo : Parkoviště, Mohelnice, nám. Kosmonautů Mohelnice Katastrální území : Mohelnice parc.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provedení stavby. Sádek 116 572 01 Polička. Ing. arch. Karel Šrámek A PRŮVODNÍ ČÁST

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provedení stavby. Sádek 116 572 01 Polička. Ing. arch. Karel Šrámek A PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY k.ú. Sádek u Poličky st.p.č. 257, p.č. 8/5, 8/2, 8/6 INVESTOR : Obec Sádek Sádek 116

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX002XUZN* MUHTX002XUZN SPIS.ZN.: OVÚP/10200/2011/Šp Č.J.: MUHT 11975/2011 VYŘIZUJE: Václav

Více