Porovnání obsahu normy ISO 230-1:2012 a ČSN ISO 230-1:1998

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Porovnání obsahu normy ISO 230-1:2012 a ČSN ISO 230-1:1998"

Transkript

1 Datum vydání zprávy: Druh zprávy: průběžná Číslo zprávy: V Publikovatelnost: veřejná NÁZEV ZPRÁVY Porovnání obsahu normy ISO 230-1:2012 a ČSN ISO 230-1:1998 PROJEKT VUT ZpusStroj ZADAVATEL VCSVTT VEDOUCÍ PROJEKTU Ing. Jiří Vyroubal, Ph.D. VEDOUCÍ ÚSTAVU Ing. Jan Smolík, Ph.D. AUTOR Ing. Martin Morávek

2 Copyright Ústav výrobních strojů a zařízení, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

3 Anotační list Název zprávy originální: Porovnání obsahu normy ISO 230-1:2012 a ČSN ISO 230-1:1998 Název zprávy anglicky: Anotace originální: Anotace anglicky: Klíčová slova originální: Klíčová slova anglicky: Rok vydání: 2013 Rozsah práce: Číslo zprávy: Jméno autora: Odevzdáno za projekt: Umístění zprávy: Comparison of Content of Standards ISO 230-1:2012 and ČSN ISO 230-1:1998 Výzkumná zpráva se zabývá porovnáním obsahu normy ISO 230-1:2012 a české verze staršího vydání z roku 1996 normy ČSN ISO 230-1:1998. The research report presents a comparison of the contents of the ISO 230-1:2012 and Czech versions of older 1996 edition, the ISO 230-1:1998 standard. Geometrická přesnost; Norma ISO; Porovnání norem Geometric accuracy, ISO standard; Comparison of standards 18 stran, 1 obrázek, 0 příloh, 0 tabulek V Morávek, M. (Ú12135) VUT ZpusStroj Q:\VUT ZpusStroj\ZPRAVY_PUBLIKACE\Porovnani_ISO_230-1\V docx Klepněte sem a zadejte text. Klepněte sem a zadejte text. Klepněte sem a zadejte text. Klepněte sem a zadejte text. Klepněte sem a zadejte text. Klepněte sem a zadejte text. Klepněte sem a zadejte text. ( Odevzdáno za projekt: VUT ZpusStroj VZP č. V

4 Obsah 1 Úvod Důvody pro revidování a restrukturalizaci ISO 230-1: Všeobecné poznatky Obsah jednotlivých kapitol Tolerance Nejistota měření, zkušební metody a měřidla Přípravné činnosti Zkouška statické tuhosti a hysterezí Zkoušky geometrické přesnosti Kinematické testy víceosých pohybů Přílohy Závěr Seznam literatury VZP č. V

5 VZP č. V

6 1 Úvod Výzkumná zpráva se zabývá porovnáním obsahu normy ISO 230-1:2012 [1] s předchozí verzí z roku Pro porovnání je použito české verze mezinárodní normy ISO 230-1:1996, tedy normy ČSN ISO 230-1:1998 [2]. Mezinárodní norma má status české technické normy [2]. 1.1 Důvody pro revidování a restrukturalizaci ISO 230-1:1996 a. Některé informace se překrývají s informacemi v jiných, nově vydaných normách. b. Z praktických důvodů bylo třeba upravit definice odchylek rovnoběžnosti a kolmosti, pro případ vyloučení odchylky přímočarosti z pohledu pohybu stroje. Tato definice není určena pro popis odchylek rovnoběžnosti a kolmosti součástí a prvků. Definice pro součásti a prvky je v souladu s definicí rovnoběžnosti a kolmosti převzaté z jiného mezinárodního standardu, např. ISO c. Bylo nutné vymezení pojmů odchylka pohybu po trajektorii a odchylky funkčních ploch a obrobků. d. Bylo třeba zavést technické pokroky v oblasti obráběcích strojů, měřicích metod a zařízení. e. Příloha A druhého vydání [2] byla obsáhlá z důvodů zahrnutí nově vyvinutých měřicích metod a zařízení pro přesnější a rychlejší měření. Proto je této problematice v novém vydání [1] věnována samostatná Kapitola 11. f. Pro sjednocení této části ISO 230 s ISO (Geometrické požadavky na výrobky), byly zavedeny kapitoly související s nejistotou měření. 1.2 Všeobecné poznatky a. Nové vydání [1] má značně přepracovanou strukturu. Informace jsou členěny do více kapitol, mnohdy je nutné přecházet mezi jednotlivými kapitolami pro získání ucelených informací. b. Nové vydání [1] je podrobnější a obsáhlejší. Některé informace uvedené ve starším vydání [2] pouze okrajově jsou v novém vydání [1] uvedeny v samostatné kapitole a rozepsány podrobněji. Konkrétní případy viz níže. c. V úvodu nového vydání [1] je samostatná kapitola věnovaná vysvětlení pojmů použitých v normě. d. Oproti vydání z roku 1996 [2] byly do nového vydání [1] přidány tyto kapitoly: i. Nejistota měření, zkušební metody a měřidla Zkoušky statické tuhosti a hystereze i Kinematické testy víceosých pohybů. Vydání z roku 1996 [2] uvádí pouze test kruhové interpolace 4 VZP č. V

7 2 Obsah jednotlivých kapitol Následující odstavec se věnuje rozboru rozdílů v informacích, uváděných v jednotlivých kapitolách obou vydání normy ISO Tolerance a. Nové vydání [1] věnuje tolerancím samostatnou kapitolu. Ve starém vydání [2] byly tolerance uvedeny v rámci každé kapitoly v samostatném odstavci. b. Nově zaveden pojem jednostranného a dvoustranného tolerančního pole c. Komplexnost celé problematiky je redukována. Některé odstavce uvedené ve vydání z roku 1996 [2] v novém vydání [1] chybí. Vyjmuty byly tyto odstavce: i. Členění tolerancí (tolerance tvaru, polohy, vliv úchylek tvaru při určování úchylek polohy). Nové vydání [1] se pouze odkazuje na normu ISO 1101, vydání z roku 1996 [2] uvádí ke každému termínu krátký komentář. Tolerance nastavení polohy i Tolerance opakovatelnosti iv. Tolerance tvaru dráhy v. Tolerance relativní polohy přímočarého pohybu vi. Symboly a polohy tolerancí relativních úhlových poloh os, vodicích ploch apod. v Obecné definice os a pohybů. V novém vydání [1] je tato problematika zmíněna v úvodu. Uvádí základní informace a odkazuje se na normu ISO 841. Staré vydání [2] uvádí pouze odkaz na ISO 841. d. Velká pozornost je v novém vydání [1] věnována místním tolerancím. Především je podrobně rozebrána problematika týkající se místních tolerancí při měření rovnoběžnosti a kolmosti, kdy je stanovení tolerance závislé na volbě referenčního prvku. 2.2 Nejistota měření, zkušební metody a měřidla Tato kapitola je nově přidána. Vydání z roku 1996 [2] neobsahuje informace o nejistotách. Nové vydání [1] uvádí stručné rozdělení nejistot a zdrojů jejich vzniku. i. Nejistota měření měřícího zařízení. Kalibrační nejistota a odchylka artefaktu (reference měření-pravítko, struna, atd..). i Nejistota způsobená ustavením měřidla a artefaktu. iv. Nejistota od změny okolních vlivů během měření (teplota, vibrace). v. Opakovatelnost měření včetně ustavení aparatury. VZP č. V

8 Pro podrobnější informace nejsou uvedeny. Pro jejich získání se norma odkazuje na normu ISO 230-9: Přípravné činnosti Kapitola věnovaná této problematice je v novém vydání [1] podrobněji rozvedena. Oproti vydání z roku 1996 [2] jsou v jednotlivých odstavcích přidány tyto informace: Ustavení stroje a vyrovnání do vodorovné polohy: i. Všechny nezbytné operace, geometrické vyrovnání a kontrola funkčnosti musí být vykonány s uspokojivým výsledkem a zaznamenány před započetím zkoušek. Vibrace přenášené na stroj z okolí nesmí překračovat přijatelnou míru stanovenou výrobcem stroje. i V některých případech strojů není nutné vyrovnání do vodorovné polohy pro dosažení požadované přímočarosti pohybu (například stroje umístěné na lodích nelze vyrovnat do vodorovné polohy a přesto splňují tolerance přímočarosti). Teplotní stav některých částí před zkouškou: Předběžná kontrola: i. Nové vydání [1] obsahuje přidaný odstavec týkající se referenční teploty okolí (20 C) pro provádění geometrických zkoušek. V případě teploty odlišné 20 C je třeba provést korekci naměřených hodnot. V závěru odstavce je odkaz na normu ISO 230-3:2007. i. Doplněn krátký odstavec upozorňující na nutnost volby vhodných posuvových rychlostí a otáček. Tak, aby nebyla ovlivněna přesnost měření například dynamickými účinky. Nastavení testu a vybavení: i. Tato kapitola ve starém vydání [2] zcela chybí. Týká se kontroly ustavení aparatury. Před započetím měření je třeba se ujistit, že měřící aparatura je ustavena správně, v jejích částech se nevyskytují vůle ani hystereze. Dále je zdůrazněno, že způsob ustavení musí být stabilní. i Běžná praxe, dle nového vydání [1], hovoří o hysteresi ustavení menší než 10% požadované opakovatelnosti měření jako o přijatelné. iv. Dle nového vydání [1] je ustavení aparatury stabilní, pokud se odečítaná hodnota na stojícím stroji nezmění po dobu odpovídající délce měření o více jak 10% tolerance prováděné zkoušky. 6 VZP č. V

9 2.4 Zkouška statické tuhosti a hysterezí Nově přidaná kapitola. Rozdělena do tří základních odstavců: a. Zkouška statické tuhosti a hysterezí od externího zatížení. Zatížení je aplikováno externím zařízením, jako například dynamometrem, hydraulickým aktuátorem, atd.. Je uveden postup zkoušky a způsob vyhodnocení naměřených dat. b. Zkouška statické tuhosti a hysterezí od vnitřního zatížení. Zatížení je vyvozeno pohybem osy, v jejímž směru je statická tuhost právě měřena. Aparatura má být ustavena tak, aby bylo možné aplikovat tlakové i tahové zatížení. Zkouška se provádí při zapnutých kompenzacích vůlí, pokud jimi stroj disponuje. Je uveden postup zkoušky a způsob vyhodnocení naměřených dat. c. Zkoušky na strojích s otočnou osou. Zkoušky jsou obdobné jako v případě lineárních os, s tím rozdílem, že zatížení se aplikuje vždy na určitém poloměru od středu otáčení dané rotační osy. Postup zkoušky a způsob vyhodnocení naměřených dat je obdobný jako v předešlých případech. 2.5 Zkoušky geometrické přesnosti V novém vydání [1] je základní rozdělení provedeno na měření: a. Zkoušky geometrické přesnosti pohybu lineárních os b. Zkoušky geometrické přesnosti pohybu rotačních os c. Zkoušky geometrické přesnosti vzájemné polohy strojních os d. Zkoušky přesnosti víceosých pohybů e. Zkoušky geometrické přesnosti funkčních ploch stroje f. Otáčení Co se týče jednotlivých parametrů geometrické přesnosti, obsahují obě vydání vesměs obdobné informace. Rozdílem je, že nové vydání [1] uvádí v kapitole Zkoušky geometrické přesnosti pohybu lineárních os základní, všeobecné informace a vysvětlení k možným metodám měření jednotlivých parametrů. Konkrétní případy měření jsou pak uvedeny v kapitole Zkoušky geometrické přesnosti funkčních ploch stroje. Oproti tomu vydání z roku 1996 [2] člení geometrické zkoušky do kapitol podle jednotlivých parametrů: a. Přímost b. Rovinnost c. Rovnoběžnost, shodnost vzdáleností a souosost d. Kolmost, pravoúhlost VZP č. V

10 Všeobecně Nové vydání [1] se v tomto odstavci zaměřuje na rozdělení geometrických chyb vyskytujících se při pohybu strojní osy. Vydání z roku 1996 [2] uvádí základní rozdělení geometrických parametrů obecně, nikoliv pouze pro případ pohybující se strojní osy. Obdobný přehled jednotlivých parametrů je v novém vydání [1] uveden v úvodu celého dokumentu v kapitole Termíny a definice. Obecně lze konstatovat, že rozdělení ve vydání z roku 1996 [2] bylo přehlednější, protože veškeré informace týkající se jednoho parametru geometrické přesnosti byly uvedeny v jedné kapitole. Nikoliv ve více kapitolách napříč dokumentem, jako tomu je v případě nového vydání [1]. Přímost a. Základní definice přímosti čáry v rovině a v prostoru je v novém vydání [1] uvedena v úvody dokumentu v kapitole Termíny a definice. Vydání z roku 1996 [2] uvádí definici na začátku kapitoly Přímost. Definice jsou v obou vydáních shodné. b. Nové vydání [1] definuje takzvaný Brianův offset, viz (Obr. 1). Úhlová odchylka pohybu α pohybující se části způsobí na rameni L vychýlení snímače o vzdálenost e, představující odchylku měření, která může být zdrojem značného nesouladu v naměřených datech. Měřící zařízení je třeba umístit co nejblíže hrotu nástroje. L α e Obr. 1: Znázornění Brianova offsetu. c. Metody měření přímosti na principu měření délek: 8 VZP č. V

11 i. Pravítko a číselníkový úchylkoměr: U tzv. Metody převrácení jsou nově uvedeny vzorce pro výpočet odchylky měřicího pravítka a skutečné přímosti bez zahrnutí přímosti měřicího pravítka. Struna a mikroskop: Popis metody je téměř stejný v obou vydáních. Pouze detailní schéma uvedené ve vydání z roku 1996 [2] je v novém vydání [1] nahrazeno jednoduchým nákresem. i Zaměřovací dalekohled: Popis metody je téměř stejný v obou vydáních. V novém vydání [1] je podrobněji popsána metoda ustavení aparatury včetně doporučení, čemu je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Nové vydání [1] obsahuje oproti vydání z roku 1996 [2] mírně zjednodušené schéma měřicí sestavy. iv. Zaměřovací laser: Platí stejný komentář jako v odrážce i Nové vydání [1] neobsahuje oproti vydání z roku 1996 [2] schéma měřicí sestavy. v. Laser interferometrická metoda: Platí stejný komentář jako v odrážce i Nové vydání [1] neobsahuje oproti vydání z roku 1996 [2] schéma měřicí sestavy. vi. Nové vydání [1] obsahuje navíc odstavec týkající se měřicího postupu a vyhodnocení naměřených dat. Je definována vhodná velikost kroku měření ( 25mm pro osy 250mm, nebo 1/10 pojezdu osy pro osy delší), dále je poznamenáno, že měření lze provádět kontinuálně (tzv. on the fly ), posuv volit takový, aby vyhovoval měřicí aparatuře. Metoda vyhodnocení dat odkazuje na kapitolu Termíny a definice. d. Metody měření přímosti na principu měření úhlů: i. Obecně lze tvrdit, že obě vydání obsahují totožné informace. Nové vydání [1] obsahuje navíc vztah vyjadřující vzdálenost mezi libovolným měřeným bodem a referenční přímkou měření. Měření vodováhou: Popis metody je téměř stejný v obou vydáních, nové vydání [1] má obsáhlejší komentář. V novém vydání [1] jsou informace rozděleny do kapitol: Zkoušky geometrické přesnosti pohybu lineárních os a Zkoušky geometrické přesnosti funkčních ploch stroje. i iv. Měření autokolimátorem: Platí stejný komentář jako v případě měření vodováhou. Laser interferometrická metoda - měření úhlu: Popis metody je stejný a stručný v obou vydáních. Platí stejný komentář, jako v případě měření vodováhou. v. Sekvenční tříbodová metoda: Přidáno v novém vydání [1]. Jedná se o metodu, kdy je přímost měřena přesouváním můstku s dvěma dotyky. Na můstku je ve vzdálenosti rovné kroku měření umístěn číselníkový úchylkoměr (třetí bod), měřící změnu sklonu měřené plochy. Vydání z roku 1996 [2] tuto metodu neuvádí. vi. Tolerance: Tento odstavec obsahuje pouze vydání z roku 1996 [2]. Je uvedena definice tolerance pro přímost a postup jejího stanovení. Nové vydání [1] tento odstavec neobsahuje. e. Přímost součástí a funkčních ploch stroje: VZP č. V

12 i. Vodící drážky nebo základní plochy stolů: Uvedené informace jsou stejné v obou vydáních, nové vydání [1] obsahuje mírně přepracované obrázky, doplněné podrobnějším popisem. Vodicí plochy: Informace jsou stejné v obou vydáních. Nové vydání [1] některé body popisuje o něco podrobněji. f. Přímočarý pohyb: V novém vydání [1] je měření přímočarosti pohybu věnována samostatná kapitola. Vydání z roku 1996 [2] věnuje přímočarému pohybu článek v kapitole Přímost. i. Informace uvedené v novém vydání [1] jsou podrobnější, zejména vysvětlení metod měření a ustavování přístrojů. i iv. Uváděné metody jsou v obou vydáních stejné, v některých případech je v novém vydání [1] uvedeno více metod, viz níže. Nové vydání [1] obsahuje na konci každého článku odstavec o postupu měření a vyhodnocení naměřených dat. Nové vydání [1] věnuje větší pozornost úhlovým úchylkám. Vše je podrobněji vysvětleno. Je přidána metoda využívající diferenčního měření přímosti. Rovinnost v. Metoda diferenčního měření přímosti: Přímost je měřena ve dvou polohách. Jednou je indikátor umístěn v blízkosti hrotu nástroje, podruhé na určitém rameni, vzdáleném od hrotu nástroje (viz Obr. 1). Z rozdílu naměřených přímostí lze určit příslušnou úhlovou chybu pohybu. vi. Nové vydání [1] se okrajově věnuje i přesnosti polohování, vydání z roku 1996 [2] pouze odkazuje na normu ISO a. Základní definice rovinnosti je v novém vydání [1] uvedena v úvodu dokumentu v kapitole Termíny a definice. Vydání z roku 1996 [2] definuje na začátku kapitoly Rovinnost. Definice jsou v obou vydáních shodné. b. Metody měření jsou v obou vydáních totožné až na drobné výjimky, týkající se doplňujících informací, či doporučení: i. V případě měření rovinnosti elektronickou vodováhou je doporučeno umístit jednu vodováhu stacionárně, jako referenční a přemisťovanou vodováhou měřit diferenci vůči stacionární vodováze. i V novém vydání [1] chybí odstavec zmiňující možnost měření rovinnosti souřadnicovým měřicím strojem (rovinnost součástí). V novém vydání [1] chybí odstavec věnovaný tolerancím rovinnosti Geometrická přesnost rotačních os a. Tato kapitola je do nového vydání [1] přidána. Odkazuje se na ISO VZP č. V

13 b. Uveden je popis tří metod měření přesnosti polohování rotační osy. i. Polygon a autokolimátor i Referenční indexovací stolek a laser interferometr/autokolimátor Referenční rotační enkodér. c. Dále je uveden odstavec týkající se postupu měření a vyhodnocování naměřených dat. Geometrická přesnost vzájemné polohy V novém vydání [1] je opět celá problematika rozdělena do dvou kapitol, Vzájemná poloha pohybových os a Pozice a orientace funkčních ploch stroje. a. Rovnoběžnost: i. V novém vydání [1] chybí všeobecná definice rovnoběžnosti čáry s rovinou, dvou čar a dvou rovin. V úvodní kapitole Termíny a definice jsou pouze stručně definovány chyby rovnoběžnosti mezi funkční čárou a rovinou, dvěma funkčními rovinami a rovnoběžnost pohybů (dvou lineárních, dvou rotačních, lineárního s rotačním a pohybu k ploše) i Rovnoběžnost čar a rovin: Všeobecné informace jsou v obou vydáních totožné Rovnoběžnost dvou rovin - Nové vydání [1] uvádí, že měření může být provedeno na určité délce (čára) případně ploše (rovina) nebo po celém povrchu. Dále uvádí, že úhel vyjadřující odchylku rovnoběžnosti je třeba vyjádřit v určité rovině (horizontální, vertikální, kolmé k měřenému prvku, protínající měřený prvek) a že naměřené hodnoty se mohou měnit dle toho, v jaké rovině jsou vyjádřeny. - Pravítko a číselníkový úchylkoměr: Informace jsou stejné v obou vydáních, nové vydání [1] navíc uvádí komentář, jak vyhodnotit naměřená data. - Vodováha: Údaje jsou v obou vydáních totožné. iv. Rovnoběžnost dvou os: Informace jsou v obou vydáních totožné. v. Rovnoběžnost osy s rovinou: Informace jsou v obou vydáních totožné. vi. v vi ix. Rovnoběžnost lineárního pohybu s plochou: Informace jsou v obou vydáních totožné. Rovnoběžnost osy s průsečnicí dvou rovin: Informace jsou v obou vydáních totožné. Rovnoběžnost dráhy s průsečnicí dvou rovin: Informace jsou v obou vydáních totožné. Rovnoběžnost průsečnice dvou rovin s třetí rovinou: Informace jsou v obou vydáních totožné. VZP č. V

14 b. Rovnoběžnost pohybů: Tento článek je v novém vydání [1] zcela přepracován. Informace jsou obsáhlejší, uvádí konkrétní metody měření včetně postupu měření. Vydání z roku 1996 [2] popisuje měření rovnoběžnosti stručně v tomto rozdělení: i. Rovnoběžnost dráhy s rovinou i Rovnoběžnost dráhy s průsečnicí dvou rovin Rovnoběžnost dvou drah Nové vydání [1] uvádí tyto metody pro měření: i. Rovnoběžnost pohybů dvou lineárních os (ve dvou rovinách) - Metoda měření odchylky stacionárního bodu - Metoda měření přímosti dvou pohybů Rovnoběžnost pohybu lineární osy a stacionární osy, viz rovnoběžnost dráhy s osou - Rovnoběžnost pohybu lineární osy s průměrnou osou otáčení rotační osy nebo vřetena stroje. - Měření laser interferometrem pro měření přímosti - Měření pomocí měřicího trnu či úhelníku a číselníkového úchylkoměru - Měření pomocí přesné koule a číselníkového úchylkoměru i Rovnoběžnost pohybů dvou rotačních os - Měření pomocí měřicího trnu - Měření pomocí dvou přesných koulí c. Shodnost vzdáleností: V novém vydání [1] není uvedena definice shodnosti vzdáleností, jinak jsou uváděné informace v obou vydáních totožné d. Souosost: V novém vydání [1] není uvedena definice souososti, jinak jsou informace uváděné v obou vydáních téměř totožné. Navíc je přidán pouze článek týkající se souososti průměrných os otáčení. Obsahuje obecné informace, popis metody, včetně podrobných schémat a vyhodnocení naměřených dat. Definice je uvedena v úvodu dokumentu v kapitole Termíny a definice. e. Kolmost: V novém vydání [1] chybí všeobecná definice kolmosti. V úvodní kapitole Termíny a definice jsou pouze stručně definovány chyby kolmosti dvou lineárních pohybů, lineárního pohybu k průměrné ose otáčení a dvou průměrných os otáčení. Informace týkající se kolmosti mezi plochami a přímkami jsou v obou vydáních totožné. V novém vydání [1] jsou mírně upraveny některé obrázky. f. Kolmost pohybů: Tento článek je v novém vydání [1] zcela přepracovaný. Informace jsou obsáhlejší, uvádí konkrétní metody měření včetně postupu měření. Vydání z roku 1996 [2] stručně popisuje měření kolmosti v těchto případech: i. Kolmost dráhy bodu k rovině 12 VZP č. V

15 Dráha bodu svírající s osou úhel 90 i Dvě dráhy svírající úhel 90 iv. Tolerance Nové vydání [1] uvádí tyto metody pro měření kolmosti: i. Kolmost pohybů dvou lineárních os - Měření pomocí referenčního úhelníku a číselníkového úchylkoměru - Měření pomocí referenčního úhelníku a referenčního indexovacího stolku - Měření laser interferometrem a optickým hranolem - Stanovení kolmosti z měření kruhové interpolace a polování v diagonále i Kolmost pohybu lineární osy k průměrné ose otáčení rotační osy nebo vřetene Kolmost dvou průměrných os otáčení g. Protínání os: Článek je z velké části přepracován. Nové vydání [1] uvádí podrobnější informace týkající se zejména přímého měření protínání kolmých i nekolmých os. Informace k nepřímému měření jsou v obou vydáních stejné. h. Házení rotačních součástí: V novém vydání [1] je kapitola zredukována. Vydání z roku 1996 [2] uvádí celou kapitolu Otáčení, kde jsou popsány tyto parametry: i. Obvodové házení. Zde je uvedena definice pojmů a metody pro měření: - Neokrouhlost - Výstřednost - Radiální házení osy v daném bodě - Obvodové házení součásti v daném řezu Periodický axiální pohyb: Zde je uvedena definice pojmů a metody pro měření: - Nejmenší axiální vůle - Periodického axiálního pohybu i Čelní házení. Udává definice pojmů a metody měření. V novém vydání [1] je problematika zredukována na měření axiálního a radiálního házení vnějších a vnitřních povrchů. Oproti vydání z roku 1996 [2] je ovšem doplněn podrobný komentář k metodám měření. V úvodní kapitole nového vydání [1] Termíny a definice jsou uvedeny definice k parametrům: - Axiální úchylka pohybu - Radiální úchylka pohybu VZP č. V

16 - Výstřednost poháněné osy - Radiální házení osy v daném bodě 2.6 Kinematické testy víceosých pohybů Tato kapitola je do nového vydání [1] přidána, respektive je značným rozšířením kapitoly Měření číslicově řízených (NC) kruhových pohybů uvedené ve vydání z roku 1996 [2]. Oproti vydání z roku 1996 [2] je tato kapitola věnována nejen kruhové interpolaci, ale i jiným interpolovaným trajektoriím. Uvádí také větší množství přístrojů použitelných pro měření. Vydání z roku 1996 [2] uvádí pouze tyto metody pro měření kruhové interpolace dvou lineárních os: - Otáčející se jednosměrový snímač - Kruhový etalon a dvousměrový snímač - Teleskopická tyč s dvěma klouby Tyto tři metody jsou bez větších změn uvedeny i v novém vydání [1], dále jsou doplněny ještě další dvě metody: - Digitální snímač s optickou mřížkou - Dva číselníkové úchylkoměry a měřicí hranol (pro malé poloměry) V novém vydání [1] je členění interpolačních testů uspořádáno takto: a. Lineární trajektorie: Zkoušky diagonálního přestavení. Norma se odkazuje na ISO a uvádí tyto dva typy testů: i. Zkouška polohování na diagonále stěny nebo tělesa Zkouška přímočarosti pohybu po diagonále tělesa nebo stěny b. Kruhové trajektorie: Zde jsou uvedeny metody vyjmenované výše. Dále jsou testy rozděleny na: i. Trajektorie po celé kružnici Trajektorie po části kružnice c. Trajektorie po povrchu kužele: Měření pomocí aparatury Ballbar (indukční teleskopický snímač). d. Trajektorie po povrchu koule: Měření pomocí přesné koule a číselníkového úchylkoměru. e. Rovinnost plochy tvořené interpolací pohybů dvou lineárních os: Měření pomocí dvou metod: i. Referenční rovinná deska a číselníkový úchylkoměr Pomocí laseru 14 VZP č. V

17 f. Speciální zkoušky: i. Jednorozměrná řada přesných koulí i iv. Dvourozměrná řada přesných koulí. Také označováno jako Ball plate. Trojrozměrná řada přesných koulí. Všestranné metody využívající měření vzdálenosti pomocí laserového paprsku (laser trackery, laser tracery). 2.7 Přílohy Přílohy ve vydání z roku 1996 [2] a v novém vydání [1] se zcela liší. Vydání z roku 1996 [2] uvádí v příloze pouze informace týkající se měřidel a zařízení pro zkoušení obráběcích strojů. Nové vydání [1] obsahuje celkem tři přílohy (Annex A, B a C) poskytující tyto informace: a. Příloha A se týká Souřadného systému stroje a chyb pozice a orientace. Jsou uvedeny chybové parametry pro případ tříosých a pětiosých frézovacích strojů a více-profesních soustružnických center b. Příloha B je zaměřena na měření zkušebních obrobků. Vydání z roku 1996 [2] obsahuje též krátký odstavec věnovaný zkouškám obráběním. Uvedené informace jsou ovšem dosti strohé. Nové vydání [1] je o něco podrobnější, opět má ale pouze stručné nastínění dané problematiky. c. Příloha C uvádí výčet křížových odkazů mezi vydáním z roku 1996 [2] a novým vydáním ISO [1]. VZP č. V

18 3 Závěr Norma ISO 230-1:2012 [1] je novým, přepracovaným vydáním normy ISO 230-1:1996 [2]. Nahrazení vydání z roku 1996 bylo po šestnácti letech jeho platnosti, více než žádoucí. Obsah normy byl z velké části upraven, tak aby obsáhl i současné, moderní měřicí metody. Klasické, konvenční metody byly ve většině případů ponechány. Definice uváděných pojmů zůstaly až na určité výjimky nezměněny. V některých případech byl doplněn podrobnější popis postupu měření, či komentář, upozorňující na možná rizika a nedostatky uváděné metody. Zřejmě nejvýraznější změnou je oproti staršímu vydání [2] kompletní restrukturalizace celého dokumentu nového vydání [1]. Toto uspořádání může působit v určitých případech, kdy je třeba vyhledat ucelenější a obsáhlejší informace, poněkud nepřehledně. V případě, že uživatel hledá jednu, konkrétní informaci je takové uspořádání naopak výhodou. Do samostatných kapitol byly vyčleněny Termíny a definice a Tolerance. Staré vydání [2] tyto informace uvádělo v odstavci začleněném v kapitole věnované konkrétnímu pojmu. Nově je uvedena kapitola věnovaná výpočtu nejistoty měření, zkušební metody a měřidla a kapitola zabývající se zkouškami statické tuhosti a hysterezí. Značné rozšířena je i kapitola věnovaná kinematickým testů víceosých, interpolačních pohybů. V této kapitole jsou uvedeny metody, využívající moderní, elektronické přístroje. Zcela odlišné jsou i přílohy obou dokumentů. Obecně lze konstatovat, že aktualizace normy ISO uvádí včetně původních, konvenčních metod testování obráběcích strojů i metody moderní, využívající sofistikovaných, elektronických zařízení. Současně se norma jeví jako srozumitelnější a názornější, díky obsáhlejším popisům a komentářům jednotlivých položek. 16 VZP č. V

19 4 Seznam literatury 1. ISO Test code for machine tools - Part 1: Geometric accuracy of machines operating under no-load or. Switzerland: ISO, Třídící znak ČSN ISO Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 1: Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení. Praha: Český normalizační institut, Třídící znak VZP č. V

Geometrická přesnost Schlesingerova metoda

Geometrická přesnost Schlesingerova metoda TECHNIKU A TECHNOLOGII České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní Horská 3, 128 00 Praha 2, tel.: +420 221 990 900, fax: +420 221 990 999 www.rcmt.cvut.cz metoda Pavel Bach 2009 2 Příklad měření

Více

Kontrola obráběcích strojů - Zásady a pomůcky

Kontrola obráběcích strojů - Zásady a pomůcky Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních zařízení

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Protokol měření

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Protokol měření Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Protokol měření Kontrola některých dílčích parametrů ozubených kol Přesnost ozubených čelních kol základní

Více

spsks.cz Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/04.0024 financovaného z fondů EU

spsks.cz Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/04.0024 financovaného z fondů EU Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/04.0024 financovaného z fondů EU kapitola 3 Obsah 9 Úvod... 37 10 Metodika... 38 10.1 Úprava vstupních

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Opravář strojů a zařízení (kód: 23-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Obsluha měřicích zařízení kontaktní metody

Obsluha měřicích zařízení kontaktní metody T E C H N I C K Á U N I V E R Z I T A V L I B E R C I FAKULTA STROJNÍ KATEDRA VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A AUTOMATIZACE Obsluha měřicích zařízení kontaktní metody Ing. Petr Keller, Ph.D. Ing. Petr Zelený, Ph.D.

Více

Měření kruhovitosti a drsnosti povrchu jedním přístrojem

Měření kruhovitosti a drsnosti povrchu jedním přístrojem Měření kruhovitosti a drsnosti povrchu jedním přístrojem Ing. Zdeněk Novák IMECO TH s.r.o., Brno Převratnou novinku v měřící technice představila firma Taylor Hobson přístroj Talyrond 365 připravený k

Více

Sukovací vrtačky, stolní a sloupové vrtačky

Sukovací vrtačky, stolní a sloupové vrtačky Sukovací vrtačky, stolní a sloupové vrtačky R-8616F/400 obj. číslo 25408603 Truhláři jistě ocení vysoký výkon stroje při vykružovaní děr velkých průměrů pilovým děrovačem Sukování je možné lehce vykonávat

Více

Sukovací vrtačky 94-103. Obráběcí stroje R-3125B/400 R-8616F/400

Sukovací vrtačky 94-103. Obráběcí stroje R-3125B/400 R-8616F/400 Sukovací vrtačky Stolní, sloupové a sukovací vrtačky jsou konstruovány pro vrtání a zahlubování dřeva. Vřetena jsou uložena v kuličkových ložiscích a osazena kuželem Mk II nebo Mk III, do kterého je možné

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. volné rovnoběžné promítání průmětna

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. volné rovnoběžné promítání průmětna Předmět: Matematika Náplň: Stereometrie, Analytická geometrie, Komplexní čísla Třída: 3. ročník Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: PC a dataprojektor Volné rovnoběžné promítání Zobrazí ve volném rovnoběžném

Více

terminologii dle VIM 3, který nahradí VIM 2 (u nás zaveden v ČSN 01 0115).

terminologii dle VIM 3, který nahradí VIM 2 (u nás zaveden v ČSN 01 0115). Skopal, M. J. Návaznost měřidel a strojů v oboru délka v systému kvality. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Mobilní Zkušebna Délkoměrů a výrobních Strojů. Anotace: Cílem přednášky je souhrnná informace

Více

Uveďte obecný příklad označení normy vydané Mezinárodní společnosti pro normalizaci ISO pořadové číslo:rok schválení

Uveďte obecný příklad označení normy vydané Mezinárodní společnosti pro normalizaci ISO pořadové číslo:rok schválení Pro zajištění kooperace technických norem v rámci Evropské unie pracují 3 organizace.uveďte jejich názvy a vyjmenujte oblasti jejich působení Evropský výbor pro normalizaci - CEN ( Comité Européen de Normalisation)

Více

Pracovní skupina pro MRA WG-MRA Klasifikace délkových služeb podle CCL (DimVIM) Schválené termíny pro český jazyk

Pracovní skupina pro MRA WG-MRA Klasifikace délkových služeb podle CCL (DimVIM) Schválené termíny pro český jazyk Ver. 9 (3/2014) Poradní výbor pro délku CCL Pracovní skupina pro MRA WG-MRA Klasifikace délkových služeb podle CCL (DimVIM) CCL kategorie služeb Měřidlo nebo artefakt Schválené termíny pro český jazyk

Více

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Základní metody broušení závitů

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Základní metody broušení závitů Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 26.10.2012 Název zpracovaného celku: Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů Základní metody broušení závitů Závity lze brousit

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/7 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Technologie Studijní obor: Mechanik seřizovač Školní rok: 2012/2013 1.1 Předmět: Technologie 1) Řezné

Více

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 1

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 1 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 1 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 2 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 3 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 4 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 5 ABSTRAKT V této bakalářské práci jsem podrobně

Více

OVMT Úchylky tvaru a polohy Kontrola polohy, směru a házení

OVMT Úchylky tvaru a polohy Kontrola polohy, směru a házení Úchylky tvaru a polohy Kontrola polohy, směru a házení Potřeba jednotného definování a předepisování tolerancí tvaru, směru, polohy a házení souhrnně zvaných geometrické tolerance byla vyvolána zejména

Více

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI OPTICKÉHO VLÁKNA

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI OPTICKÉHO VLÁKNA ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI OPTICKÉHO VLÁKNA Optická vlákna patří k nejmodernějším přenosovým zařízením ve sdělovací technice pro níž byla původně určena. Tato technologie ale proniká i do dalších odvětví. Optická

Více

Řezání vnějších i vnitřních závitů závitovými noži

Řezání vnějších i vnitřních závitů závitovými noži Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Řezání vnějších i vnitřních závitů závitovými noži Soustružení ostrých závitů Princip: Při soustružení musí

Více

Jakost povrchu při frézování kulovou frézou na nakloněných plochách. Bc. Lukáš Matula

Jakost povrchu při frézování kulovou frézou na nakloněných plochách. Bc. Lukáš Matula Jakost povrchu při frézování kulovou frézou na nakloněných plochách Bc. Lukáš Matula Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT V dané diplomové práci je teoreticky popsána problematika frézování, frézovacích

Více

Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy

Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy Geometrické tolerance Na správné funkci součásti se kromě přesnosti rozměrů a jakosti povrchu významně podílí také geometricky přesný tvar funkčních ploch.

Více

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102)

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 27.3.2013 Název zpracovaného celku: Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102)

Více

Předmluva...6. Strojírenská metrologie - část 2...7. 1 Kolimační měřidla...8 1.1 Autokolimátor...9

Předmluva...6. Strojírenská metrologie - část 2...7. 1 Kolimační měřidla...8 1.1 Autokolimátor...9 Obsah Předmluva...6 Strojírenská metrologie - část 2...7 1 Kolimační měřidla...8 1.1 Autokolimátor...9 2 Integrita povrchu...10 2.1 Makrogeometrie obrobené plochy...10 2.2 Mikrogeometrie obrobené plochy...10

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.3 MĚŘIDLA, MĚŘENÍ A KONTROLA Obor: Ročník: Mechanik seřizovač IV. Zpracoval(a): Jiří Žalmánek Střední odborná škola Josefa Sousedíka

Více

Měření geometrické přesnosti obráběcích strojů

Měření geometrické přesnosti obráběcích strojů Datum vydání zprávy: 30.8.2013 Druh zprávy: závěrečná Číslo zprávy: V-13-027 Publikovatelnost: veřejná NÁZEV ZPRÁVY Měření geometrické přesnosti obráběcích strojů PROJEKT VUT.12.01 ZpusStroj ZADAVATEL

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2012 MICHAL GRACIAS Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Kontrola rozměrů ve strojírenské

Více

Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14

Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14 Technický lexikon Pojmy z techniky měření sil a točivých momentů a d a tových listů GTM Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14 Úvod V tomto Technickém lexikonu najdete vysvětlení pojmů z techniky měření síly

Více

46010486 3-10 0,01 0,01 0,45 A 46045486 5-45 0,01 0,015 0,8 B

46010486 3-10 0,01 0,01 0,45 A 46045486 5-45 0,01 0,015 0,8 B Dutinový mikrometr Stoupání mikrošroubu 0,5 mm Bubínek s noniem i trubka se stupnicí jsou matně chromovány, pro lepší odečítání Aretační páčka Jednoduchá možnost nastavení měřící síly Rychlý posuv nebo

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Vyučovací předmět má časovou dotaci čtyři hodiny týdně v prvním ročníku, pět hodin týdně ve druhém až pátém ročníku, pět hodin týdně v šestém ročníku a čtyři

Více

ČSN EN 50383 ed. 2 OPRAVA 1

ČSN EN 50383 ed. 2 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.220.20; 33.070.01 Únor 2014 Základní norma pro výpočet a měření intenzity elektromagnetického pole a SAR při vystavení člověka rádiovým základnovým stanicím a pevným koncovým

Více

OTOČNÉ UPÍNACÍ HROTY 24 3319

OTOČNÉ UPÍNACÍ HROTY 24 3319 OTOČNÉ UPÍNACÍ HROTY 24 3319 pro upínání dutých obrobků s vrcholovým úhlem 60, 90 Hroty jsou určeny pro soustružnické operace k rychlému a jednoduchému upínání obrobků s dutinami velkých průměrů, které

Více

Katalogová novinka bruska na kulato PBK-1000. (více na straně 68). Kovo obráběcí stroje

Katalogová novinka bruska na kulato PBK-1000. (více na straně 68). Kovo obráběcí stroje Kovo obráběcí stroje Srážeč hran, univerzální frézky Univerzální frézky Nástrojářská frézka Univerzální frézka Kombi soustruh Stolní a univerzální soustruh Univerzální soustruhy Univerzální soustruhy s

Více

PŘÍLOHA. nařízení Komise v přenesené pravomoci,

PŘÍLOHA. nařízení Komise v přenesené pravomoci, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 C(2015) 6823 final ANNEX 1 PART 4/11 PŘÍLOHA nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství

Více

Definice tolerování. Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Definice tolerování. Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Téma: geometrické tolerance 1) Definice geometrických tolerancí 2) Všeobecné geometrické tolerance 3) Základny geometrických tolerancí 4) Druhy geometrických

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF PRODUCTION MACHINES,

Více

Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES

Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES Cílem cvičení je osvojit si na jednoduchém modelu odlitého obrobku základní postupy při tvorbě výkresu.obrobek je vytvořen z předem vytvořeného

Více

1 TÉMATICKÝ CELEK - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště

1 TÉMATICKÝ CELEK - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště 1 TÉMATICKÝ CELEK - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště 1.1 CÍL UČEBNÍHO DNE -seznámení s pracovištěm frézaře -organizace pracoviště frézaře -opakování zásad bezpečnosti a hygieny práce ČSN 200 700

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Přehled metod, základní pojmy. Téma: Ing. Kubíček Miroslav.

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Přehled metod, základní pojmy. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Přehled metod, základní pojmy Ing. Kubíček

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy soustružení

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy soustružení Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy soustružení Podstata soustružení při soustružení se obrobek otáčí, zatímco nástroj, tj. nůž, se obvykle

Více

technologie (z řeckého základu techné dovednost, logus - nauka) Speciální technologie Příklad: kolo Příklad: dioda obrábění břit, řezný klín

technologie (z řeckého základu techné dovednost, logus - nauka) Speciální technologie Příklad: kolo Příklad: dioda obrábění břit, řezný klín Speciální technologie Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. obrábění a technologie obrábění výrobní proces technologické dokumenty speciální technologie obrábění VUT Brno technologie (z řeckého základu techné dovednost,

Více

Frézování ozubených kol

Frézování ozubených kol Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Frézování ozubených kol Zuby čelních OK, které patří k nejčastěji používaným můžeme zhotovit těmito způsoby

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

CONTRACER CV-3200/4500

CONTRACER CV-3200/4500 Přístroje na měření tvaru Systémy na měření kontury CONTRACER CV-3200/4500 PRC 1382 Vysoce přesný přístroj na měření kontury s úžasnými novými funkcemi Série CONTRACER CV-4500 Funkce kontinuálního měření

Více

Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON

Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON Laboratoř kardiovaskulární biomechaniky Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Fakulta strojní, ČVUT v Praze Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON 1 Měření: 8. 4. 2008 Trubička:

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring napětí a sil doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

Seminář GPS VUT V Brně, 30. května 2007

Seminář GPS VUT V Brně, 30. května 2007 Seminář GPS VUT V Brně, 30. května 2007 VUT v Brně, 30. května 2007 Seminář GPS Úvodní slovo, koncepce GPS Folie 1 z 17 PROGRAM Skopal, M.J. Úvod, představení laboratoře MZDS, koncepce GPS Novák, Z. Přístroje

Více

1. Základy řízení jakosti. Základní pojmy (produkt, jakost, způsobilost,management, ) Normy ČSN EN ISO 9000

1. Základy řízení jakosti. Základní pojmy (produkt, jakost, způsobilost,management, ) Normy ČSN EN ISO 9000 1. Základy řízení jakosti. Základní pojmy (produkt, jakost, způsobilost,management, ) Normy ČSN EN ISO 9000 Produkt je definován jako výsledek procesu (služba,software,hardware,zpracované materiály) Proces

Více

SOUSTRUŽENÍ VNĚJŠÍCH VÁLCOVÝCH PLOCH S OSAZENÍM

SOUSTRUŽENÍ VNĚJŠÍCH VÁLCOVÝCH PLOCH S OSAZENÍM SOUSTRUŽENÍ VNĚJŠÍCH VÁLCOVÝCH PLOCH S OSAZENÍM 1. Význam správného upnutí materiálu při soustružení vnějších válcových ploch Pro soustružení stupňových a osazených válcových ploch je třeba volit vhodnější

Více

CHCETE VÍCE NEŽ TŘMENOVÝ KALIBR NEBO MIKROMETR? POUŽIJTE MARAMETER

CHCETE VÍCE NEŽ TŘMENOVÝ KALIBR NEBO MIKROMETR? POUŽIJTE MARAMETER - MaraMeter. Ukazovací měřicí přístroje CHCETE VÍCE NEŽ TŘMENOVÝ KALIBR NEBO MIKROMETR? POUŽIJTE MARAMETER Nejaktuálnější informace k produktům MARAMETER naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz,

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 1 08 54 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postp KP 1.1.3/0/13 SOUŘADNICOVÝ MĚŘICÍ STROJ (CMM) PORTÁLOVÝ Praha

Více

Stroje. www.stroje.selos.cz www.stroje.selos.sk

Stroje. www.stroje.selos.cz www.stroje.selos.sk Stroje Jsme k Vám blíž PNEUMATICKÉ ZÁVITOŘEZY ROSCAMAT ELEKTRICKÉ ZÁVITOŘEZY ROSCAMAT NÁSTROJAŘSKÉ FRÉZKY INTOS CNC FRÉZKY INTOS SVISLÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA EMCO HROTOVÉ SOUSTRUHY INTOS HROTOVÉ CNC SOUSTRUHY

Více

Dodávka CNC frézky s vysokofrekvenčním vřetenem pro projekt CENTEM

Dodávka CNC frézky s vysokofrekvenčním vřetenem pro projekt CENTEM Název veřejné zakázky: Dodávka CNC frézky s vysokofrekvenčním vřetenem pro projekt CENTEM Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c)zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

METODIKA ZKOUŠENÍ CYLINDRICKÝCH VLOŽEK NEDESTRUKTIVNÍ METODOU BUMPINGU

METODIKA ZKOUŠENÍ CYLINDRICKÝCH VLOŽEK NEDESTRUKTIVNÍ METODOU BUMPINGU METODIKA ZKOUŠENÍ CYLINDRICKÝCH VLOŽEK NEDESTRUKTIVNÍ METODOU BUMPINGU 1 Obsah: 1. NORMATIVNÍ ODKAZY:... 3 2. ROZBOR... 3 2.1. ANALÝZA SYSTÉMU CYLINDRICKÉ VLOŽKY... 3 2.2. POVINNÁ DOKUMENTACE... 3 2.3.

Více

Návrh řídícího modelu pro aktivní kompenzace geometrických chyb skeletu obráběcího stroje

Návrh řídícího modelu pro aktivní kompenzace geometrických chyb skeletu obráběcího stroje Návrh řídícího modelu pro aktivní kompenzace geometrických chyb skeletu obráběcího stroje Ing. Jan Koubek Vedoucí práce: Ing. Richard Černý, CSc. Abstrakt Příspěvek se zabývá návrhem modelu a způsobů možných

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI KVALITATIVNÍ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI Tolerování a lícování rozměrů Úchylky geometrického tvaru Úchylky geometrické polohy Drsnost povrchu Zvláštní úprava povrchu LÍCOVÁNÍ jmenovité rozměry skutečné

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Měření digitálními přístroji, posuvkami a mikrometry

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Měření digitálními přístroji, posuvkami a mikrometry Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Měření digitálními přístroji, posuvkami a mikrometry Obor: Obráběč kovů, Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský Brod,

Více

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 2013 1. DEFINICE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ, ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 2013 1. DEFINICE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ, ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 2013 1. DEFINICE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ, ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ Obráběcí stroj = výrobní stroj, který umožňuje dát obrobku žádaný geometrický tvar a jakost povrchu oddělováním materiálu

Více

Frézování. Rozeznáváme dva základní druhy frézovaní:

Frézování. Rozeznáváme dva základní druhy frézovaní: Frézování. Frézování patří k nejběžnějšímu způsobu třískového obrábění, kde hlavní řezný pohyb (otáčivý) koná nástroj a vedlejší pohyby (posuv nebo přísuv) koná obrobek. Stroj pro frézování je frézka,

Více

Základní popis stroje

Základní popis stroje Základní popis stroje Kompaktní obráběcí centrum je určeno pro plošné a tvarové obrábění frézováním a vrtáním. Uplatní se zejména na obrábění modelů, forem, kompozitů, nábytkových dílců, schodů, a všude

Více

6.1 Základní pojmy. 6.1.1 Zákonné měřicí jednotky.

6.1 Základní pojmy. 6.1.1 Zákonné měřicí jednotky. 6. Měření úhlů. 6.1 Základní pojmy 6.1.1 Zákonné měřicí jednotky. 6.1.2 Vodorovný úhel, směr. 6.1.3 Svislý úhel, zenitový úhel. 6.2 Teodolity 6.2.1 Součásti. 6.2.2 Čtecí pomůcky optickomechanických teodolitů.

Více

Fyzikální praktikum 2. 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr

Fyzikální praktikum 2. 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr Ústav fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr Úkoly k měření Povinná část Měření

Více

Základní diagnostická měření

Základní diagnostická měření TECHNIKU A TECHNOLOGII České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní Horská 3, 128 00 Praha 2, tel.: +420 221 990 900, fax: +420 221 990 999 www.rcmt.cvut.cz Základní diagnostická měření P.Bach

Více

Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti

Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti Ing. Bronislav Koska Ing. Martin Štroner, Ph.D. Doc. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. ČVUT Fakulta stavební Praha Článek popisuje laserový skenovací systém

Více

Upínací systémy břitových destiček

Upínací systémy břitových destiček Upínací systémy břitových destiček Požadavky kladené na upínací mechanismus destičky jsou velmi náročné a často protichůdné. Především musí zajistit spolehlivé upnutí v celém rozsahu řezných podmínek,

Více

Souřadnicové měření je měření prostorových souřadnic prováděné pomocí CMM Souřadnicový měřicí stroj CMM je měřicí systém k měření prostorových souřadn

Souřadnicové měření je měření prostorových souřadnic prováděné pomocí CMM Souřadnicový měřicí stroj CMM je měřicí systém k měření prostorových souřadn Seminář z oboru GPS (Geometrické Specifikace Produktů) Současný stav v oblasti návaznosti souřadnicových měřicích strojů v systémech kvality Doc. Tykal Osnova: Úvod Zkoušení CMM: - typy zkoušek - podmínky

Více

Měření horizontálních a vertikálních úhlů Úhloměrné přístroje a jejich konstrukce Horizontace a centrace Přesnost a chyby v měření úhlů.

Měření horizontálních a vertikálních úhlů Úhloměrné přístroje a jejich konstrukce Horizontace a centrace Přesnost a chyby v měření úhlů. Měření horizontálních a vertikálních úhlů Úhloměrné přístroje a jejich konstrukce Horizontace a centrace Přesnost a chyby v měření úhlů Kartografie přednáška 10 Měření úhlů prostorovou polohu směru, vycházejícího

Více

Prezentace diplomové práce: Návrh zařízení pro sledování odchylky kolmosti pilového pásu Student: Konzultant: Zadavatel: Klíčová slova:

Prezentace diplomové práce: Návrh zařízení pro sledování odchylky kolmosti pilového pásu Student: Konzultant: Zadavatel: Klíčová slova: Prezentace diplomové práce: Návrh zařízení pro sledování odchylky kolmosti pilového pásu Student: Konzultant: Zadavatel: Klíčová slova: Anotace: Cíle práce: ULDRICH Robert Jaroslava Jírová,Ing.Uldrich

Více

Univerzální frézky. Obráběcí stroje. FPX-25E obj. číslo 25951000. Podstavec pro typy SM, FPX FP-16K. FPX-20E obj. číslo 25000017

Univerzální frézky. Obráběcí stroje. FPX-25E obj. číslo 25951000. Podstavec pro typy SM, FPX FP-16K. FPX-20E obj. číslo 25000017 Univerzální frézky jsou určeny pro širokou škálu běžných i přesných frézovacích operací. Tuhá konstrukce zabezpečuje dostatečnou kvalitu opracování ocelových materiálů, litiny, barevných kovů a dalších

Více

Obr.94. Tečná reakce T r musí být menší nebo rovna třecí síle F t

Obr.94. Tečná reakce T r musí být menší nebo rovna třecí síle F t 7.3 Odpory při valení Valení je definováno tak, že dotykové body valícího se tělesa a podložky jsou v relativním klidu. Je zaručeno příkladně tak, že těleso omotáme dvěma vlákny, která jsou upevněna na

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy frézování Podstata frézování - při frézování se nástroj otáčí, zatímco obrobek se obvykle pohybuje

Více

Hodnocení výrobní přesnosti CNC strojů

Hodnocení výrobní přesnosti CNC strojů Hodnocení výrobní přesnosti CNC strojů Martin Nedoma Bakalářská práce 2005 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Vložit oficiální zadání bakalářské práce Souhlasím s tím, že s výsledky

Více

Návrh a výroba jednoručního otvíráku. Adam Ohnút

Návrh a výroba jednoručního otvíráku. Adam Ohnút Návrh a výroba jednoručního otvíráku Adam Ohnút Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tato práce se zabývá návrhem, konstrukcí a výrobou jednoručního otvíráku na lahve. V teoretické části jsou představeny

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.080.50 2005 Podmínky zkoušek ručně ovládaných frézek se stálou výškou stolu - Zkoušky přesnosti - Část 2: Stroje se svislou osou vřetena ČSN ISO 1984-2 20 0331 Červen Test

Více

8. Stereometrie 1 bod

8. Stereometrie 1 bod 8. Stereometrie 1 bod 8.1. Poměr objemů pravidelného čtyřbokého hranolu a jemu vepsaného válce je 4 : π b) : π c) : π d) : π e) 4 : π. 8.. Zmenšíme-li poloměr podstavy kužele o polovinu a jeho výšku zvětšíme

Více

CNC stroje. Definice souřadného systému, vztažných bodů, tvorba NC programu.

CNC stroje. Definice souřadného systému, vztažných bodů, tvorba NC programu. CNC stroje. Definice souřadného systému, vztažných bodů, tvorba NC programu. R. Mendřický, P. Keller (KVS) Elektrické pohony a servomechanismy Definice souřadného systému CNC stroje pro zadání trajektorie

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Geometrie pro FST 1. Pomocný učební text

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Geometrie pro FST 1. Pomocný učební text Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Geometrie pro FST 1 Pomocný učební text František Ježek, Marta Míková, Světlana Tomiczková Plzeň 29. srpna 2005 verze 1.0 Předmluva

Více

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor technologie obrábění Téma: 1. cvičení - Základní veličiny obrábění Inovace studijních programů bakalářských,

Více

PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ SOUČÁSTI V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN SVOČ FST 2015

PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ SOUČÁSTI V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN SVOČ FST 2015 PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ SOUČÁSTI V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN SVOČ FST 2015 Bc. Petr Petrek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce se zabývá

Více

Členění podle 505 o metrologii

Členění podle 505 o metrologii Členění podle 505 o metrologii Měřidla slouží k určení hodnoty měřené veličiny. Spolu s nezbytnými měřícími zařízeními se podle zákona č.505/1990 Sb. ve znění č.l 19/2000 Sb. člení na : a. etalony, b.

Více

Axiální válečková ložiska

Axiální válečková ložiska Axiální válečková ložiska Konstrukce... 864 Díly... 865 Obousměrná axiální ložiska... 866 Základní údaje... 867 Rozměry... 867 Tolerance... 867 Nesouosost... 868 Klece... 868 Minimální zatížení... 868

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 8. ročníku 4 hodiny týdně, v 9. ročníku 3

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ PRAVIDLA PRO KÓTOVÁNÍ SOUČÁSTÍ

Více

1.25 Všeobecné ergonomické podmínky Novelizováno: 2013-11-15

1.25 Všeobecné ergonomické podmínky Novelizováno: 2013-11-15 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh L.Urban ZG/3 M.Ernstbergerová ZG/3 ZG 7 Platí pro projektování, pro přejímky strojů a strojního zařízení, pracovišť s ruční prací a pro ověření funkčnosti plánované

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Průřezová témata Poznámky. Téma Školní výstupy Učivo (pojmy) volné rovnoběžné promítání průmětna

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Průřezová témata Poznámky. Téma Školní výstupy Učivo (pojmy) volné rovnoběžné promítání průmětna Předmět: Matematika Náplň: Stereometrie, Analytická geometrie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: PC a dataprojektor, učebnice Stereometrie Volné rovnoběžné promítání Zobrazí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 3. Časová dotace: 5 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru,

Více

Vrtání a jeho následné operace

Vrtání a jeho následné operace Vrtání a jeho následné operace Vrtání je třískové obrábění válcových děr nástrojem vrtákem, který koná všechny řezné pohyby najednou. Vrtáky jsou dvoubřité nástroje z oceli na vyrábění děr kruhového průřezu.

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Marek Holík Měření obráběcích sil a tuhosti konstrukce prototypu CNC stroje Bakalářská práce 2010 Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra výrobních

Více

Otázky z kapitoly Stereometrie

Otázky z kapitoly Stereometrie Otázky z kapitoly Stereometrie 10. února 015 Obsah 1 Krokované příklady (0 otázek) 1 Metrické vlastnosti (30 otázek) 1.1 Obtížnost 1 (16 otázek)....................................... 1. Obtížnost (14

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy. Technologické parametry výroby ozubených kol Bakalářská práce

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy. Technologické parametry výroby ozubených kol Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Technologické parametry výroby ozubených kol Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Votava, Ph.D. Vypracoval: Tomáš

Více

NOVINKY SECO 2016 1 NÁSTROJE, KTERÉ VÁM PŘINÁŠÍ ÚSPĚCH

NOVINKY SECO 2016 1 NÁSTROJE, KTERÉ VÁM PŘINÁŠÍ ÚSPĚCH NOVINKY SECO 2016 1 NÁSTROJE, KTERÉ VÁM PŘINÁŠÍ ÚSPĚCH NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ Výjimečné nástroje řady T4-12 vyvinuté pro zvýšení produktivity jsou ještě dokonalejší. Díky větším břitovým destičkám umožňujícím

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 2. Základy ručního zpracování kovů TÉMA 2.2 Měření a orýsování Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Miroslav Zajíček Střední odborná škola Josefa

Více

Obr. 1. Tvary drážek. Drážky mohou být rovné nebo šroubovité (pravotočivé nebo levotočivé), a to:

Obr. 1. Tvary drážek. Drážky mohou být rovné nebo šroubovité (pravotočivé nebo levotočivé), a to: Měření drážek Drážky rozdělujeme podle tvaru na: a) pravoúhlé tvaru U nebo T b) tvarové rádiusové, modulové c) úhlové souměrné, nesouměrné a rybinové Obr. 1. Tvary drážek Drážky mohou být rovné nebo šroubovité

Více

Japonská stolová a paletová horizontální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40

Japonská stolová a paletová horizontální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová a paletová horizontální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 KN-40Hb KN-40Hb-500 KN-40Hb-700 KN-40Hb-700x700 KN-40Hb-500S-2API KN-40Hb-500S-2APC»» Rychloposuvy

Více

Zjišťování přesnosti při víceosém řízení výrobního stroje

Zjišťování přesnosti při víceosém řízení výrobního stroje Zjišťování přesnosti při víceosém řízení výrobního stroje FORNŮSEK, Tomáš 1, RYBÍN, Jaroslav 2 1 Ing, ČVUT-FS, Horská 3, Praha 2, 128 00, U 208.2 fornusek.t@volny.cz 2 Doc., Ing., CSc., Abstrakt: Rozbor

Více

Geodetická část projektové dokumentace stavby (1)

Geodetická část projektové dokumentace stavby (1) Geodetická část projektové dokumentace stavby (1) GEODETICKÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY Ing. Jiří Lechner, CSc. jiri.lechner@vugtk.cz Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/002/15/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Český metrologický

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/7 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Technologie mechanik seřizovač - mechatronik Školní rok: 2012 2013 1. Měřidla a měření

Více

TNC 620. Uživatelská příručka Programování cyklů. NC-software 817600-01 817601-01 817605-01

TNC 620. Uživatelská příručka Programování cyklů. NC-software 817600-01 817601-01 817605-01 TNC 620 Uživatelská příručka Programování cyklů NC-software 817600-01 817601-01 817605-01 Česky (cs) 4/2014 Základy Základy O této příručce O této příručce Dále najdete seznam symbolů, které se v této

Více