spsks.cz Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/ financovaného z fondů EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "spsks.cz Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/04.0024 financovaného z fondů EU"

Transkript

1 Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/ financovaného z fondů EU

2 kapitola 3 Obsah 9 Úvod Metodika Úprava vstupních dat Návrh vhodného polotovaru Vytvoření souřadného systému v CAD a BASE Robota Ustavení obrobku, polotovaru Určení BASE (souřadného systému) Robota Hrubovací strategie frézovaní Výběr nástroje Prvky Strategie Makro Parametr Výpočet a kontrola NC drah Dokončovací strategie frézování Paralelně s osou Paralelně s křivkou Normála křivky Izoparametricky Z konstantně Ekvidistantní Zpracování NC programů v software CamRob Závěr Citace

3 9 Úvod Metodou obrábění je získán výrobek s charakteristickými vlastnostmi, kde rozměrová přesnost a povrchová drsnost je ovlivněna použitou technologie výroby. Základní metody úběru materiálu se dělí: třískové (mechanické, viz. obr. 1.1), nekonvenční (fyzikálně chemické), speciální. Metoda s velkými úběry materiálu zkracuje výrobní čas na úkor přesnosti a kvality vyráběné součásti. Naopak dokončovací operace s malým úběrem je časově náročná, ale dosahuje lepší kvality a vyšší přesnosti obráběné plochy. Moderní řezné materiály a výkonné obráběcí stroje dovolují kombinaci metod pro získání požadované přesnosti při jednom upnutí. Každá výrobní operace je výsledkem spolupráce několika aplikací, kde kvalitní nastavení je předpokladem pro efektivní obrábění. a) b) Obr. 1.1 Mechanické obrábění a) stopková fréza, b) pilový kotouč. Moderní obráběcí stroje jsou ovládány řídícími programy. Příkazy mají podobu alfa numerických znaků, zarovnané do bloku nebo vět. Hlavní přínos počítačem řízené výroby je pružnější reakce na změny při automatizované výrobě, ale využití je pozorováno v celém spektru strojírenství. Díky této technologie jsou tvarově složité výrobky zcela běžné. Rozměrová přesnost a snížení nákladů na přijatelnou úroveň vyžaduje nové metody a postupy. S příchodem nových generací řezných materiálů roste jejich odolnost a dovoluje pracovat s touto technologie produktivněji. Vysoká produktivita výrobních strojů za ekonomického provozu klade vysoké nároky na její správnou obsluhu. Obsáhlá nabídka na trhu ovládacího software vytváří nepřehledné prostředí, které směřuje k personální specializaci jednotlivých úkonů během výroby. Cílem příručky je usnadnit základní orientaci technologie výroby robotem a programování NC drah v softwaru Tebis a CamRob. 37

4 10 Metodika Postup výroby uvedené problematiky lze rozdělit do několika částí: úpravu vstupních dat, návrh vhodného polotovaru, vytvoření souřadného systému v CAD a BASE robota, ustavení obrobku, polotovaru, najetí BASE (souřadného systému) robota, hrubovací strategie frézovaní, dokončovací strategie frézování, vygenerování NC programů do softwaru CamRob, zpracování NC programů v software CamRob. 38

5 10.1 Úprava vstupních dat Uvedená kapitola popisuje zpracování vstupních dat pro obrábění. Převod mezi formáty, nevhodný design i lidský faktor mohou být zdrojem plošných chyb. Hovorové označení rozbitý upozorňuje na nedostatky CAD modelu, proto je vždy základem daný díl řádně zkontrolovat. Jednotlivé elementy ploch se nesmí překrývat a pro účely obrábění musí navazovat. Příklad špatného napojení vedlejších ploch je zobrazen na obr Obdobně lze popsat síť složenou trojúhelníky, které získáme například digitalizací daného modelu. Počet trojúhelníků je v řádech desetitisíců až statisíců. a) b) Obr. 2.1 a) Chybné napojení navazujících ploch (červeně), b) detail trojúhelníkové sítě. Nalezené chyby CAD modelu mají negativní vliv na další průběh obrábění a jeho konečný výsledek. Doporučená oprava pomocí CAD modulu systému Tebis nebo navrácení modelu zadavateli, může být časově náročná. Doporučením je po dodání prvotních dat provést jejich vizuální kontrolu a nedostatky konzultovat se zákazníkem. Obr. 2.2 Zobrazení kolize NC dráhy softwaru Tebis. Porušené nenavazující sítě, mohou vést k destrukci generované dráhy a propadu nástroje. Na vznik reálné možnosti kolize mezi nástrojem a obrobkem upozorňuje, při správném nastavení, simulace NC drah. Jsou zobrazeny v hladině vrstev, které během technologického postupu vytváříme. Kolizní NC dráha je označena červeným vykřičníkem jako na obr

6 ramena - Praxe 10.2 Návrh vhodného polotovaru Výběr polotovaru patří mezi výchozí operace před samotným obráběním. Rozhodnutí, které ovlivňuje výrobní proces a výsledný produkt, je nutné zvážit z technologické i ekonomické stránky. Samozřejmostí je dodržení požadovaných tolerancí, rozměrů a mechanických vlastností materiálu. Polotovar lze vytvořit v software Tebis několika metodami: obrys součásti tvořené kvádrem (viz. obr. 2.3), profil křivky, přídavek, šestistranný přídavek, obrys součásti z profilovaných kvádrů. Cílem je navrhnout co nejvhodnější tvar s rozměry pro požadovanou součást. Normalizované polotovary jsou cenově výhodné a snadněji dostupné, ale mnohdy nesplňuji rozmanité nároky na vnější rozměry. Při individuální výrobě polotovaru, je důležité, zda je navržený polotovar konstrukčně vyrobitelný a ekonomicky přijatelný. Pro ujasnění, polotovar nekomplikujeme složitými tvary, které ztěžují dodavateli jeho výrobu. Obr. 2.3 Návrh polotovaru pomocí kvádru pro model hlavy. Opačný postup je volen u dodaného polotovaru, kde pro správné naprogramování drah v CAM programu se zadává jeho výchozí tvar. Lze využít dva způsoby pro zjištění jeho rozměru: pokud je polotovar přesně vyrobený ± 0,1mm, stačí použít přesné měřící zařízení (posuvná měřítka, mikrometr atd.), pokud je polotovar tvarově složitější, který nelze změřit mechanickým způsobem, použijeme metodu 3D měřící technologie (optická digitalizace skenování).

7 Průmyslový optický 3D skener poskytuje přesné modely s vysokým rozlišením. Analýzy a kontroly jsou mezičlánkem pro úspěšnou výrobu, které zrychlí přípravný proces. Získání modelu polotovaru pomocí průmyslového 3D skeneru, je zobrazeno na obr a) b) Obr. 2.4 a) Optický scan polotovaru b) ATOS Triple Scan 1. Počítačový model polotovaru je důležité porovnat se skutečným polotovarem pro obrábění. Tento krok je potřebný, neboť při rozdílných rozměrech dochází ke kolizi nástroje s obrobkem. Vzniklé finanční škody při zničení nástroje, popřípadě poškození vřetene nebo robotického ramene, nejsou úměrné přínosu za ušetřený čas. a) b) Obr. 2.5 a) NC dráhy s chybně zadaným polotovarem, b) kolize s reálným polotovarem. Pochyby a nejasnosti o polotovaru, je vhodné neopomíjet a díl několikrát proměřit. Případné odlišnosti od reálných dat je nutné opravit v software Tebis. Obr. 2.5b popisuje špatně vymodelovaný polotovar, který je důvodem vzniku kolize. 41

8 ramena - Praxe 10.3 Vytvoření souřadného systému v CAD a BASE Robota Výběr souřadného systému pro obrábění, je jeden z mnoha důležitých úkonů v technologii obráběcích procesů, který definuje souřadnice polohy tělesa vůči zvolené vztažné soustavě. Prostorové uspořádání je tvořeno třemi směry pravoúhlého systému (viz. obr. 2.6), ze kterého vychází naprogramované NC dráhy. Data o aktuální poloze bodu jsou odečtena z jeho nadefinovaných os. Polohu souřadného bodu je možno definovat pomocí: soustava souřadnic (kartézská, polární, válcová), počáteční bod (nulový, výchozí), směr souřadných os. Obr. 2.6 Pravoúhlý souřadnicový systém 2. Plošný model vytvořený v software Tebis nebo případně importován z jiného programu, je vázán do tzv. absolutního souřadného systému. Počátek je zobrazen na obr 2.7a. a) b) Obr. 2.7 a) Vytvoření souřadného systému pro pevný stůl b) pracovní počátek robota (BASE). Vizuální kontrola souřadného systému upozorňuje na případné složitosti během definování počátku na robotickém pracovišti. Opravou v Tebisu je zadán nový systém s místem dobrého přístupu. Pro generování nástrojových drah je nutný jednotný

9 souřadný systém, který je stejný pro tvorbu NC kódu i pro pracovní počátek robota base (viz. obr. 2.7). Pro technologie obrábění rotačním stolem, je použita přídavná sedmá osa robota E1. Její programování vyžaduje umístění souřadného systému na střed modelu (viz. obr. 2.8), který odpovídá ose rotačního stolu. a) b) Obr. 2.8 a) Souřadný systém na ose modelu b) base robota uprostřed polotovaru. Samotné upnutí polotovaru na střed rotačního stolu, ovlivňuje celkovou přesnost. Je-li polotovar upnut mimo střed rotace, rotuje s vyosením a zvolený přídavek nemusí být dostačující. Rostoucí nesouosost nepřiměřeně zvětšuje průměr záběru ostří, čímž zkracuje jeho životnost, případně hrozí celkové poškození obráběcího stroje. Obr. 2.9 Base 17 na rotačním stole. Software CAMRob definuje souřadný systém rotačního stolu pod BASE 17, která je fixní a nesmí se přiřadit jiné pracovní BASE robota při najíždění. Na obr. 2.9 je zobrazeno její umístění. 43

10 ramena - Praxe 10.4 Ustavení obrobku, polotovaru Základní postup ustavení obrobku na rotační stůl (viz. obr. 2.10) nebo pevný stůl (viz. obr. 2.12) je popsán v této kapitole. V návaznosti na předchozí problematiku modelu hlavy, je zvoleno upnutí na rotační stůl, kde pro kompletní obrábění a docílení výsledného tvaru je využito úplné rotace o 360. Tato varianta vyžaduje souosé upnutí polotovaru vůči ose rotace stolu. Více pojednává předchozí kapitola číslo 3, kde je kladen důraz na dodržení souososti. Obr Upnutí na rotačním stole. Stabilní upnutí ve výchozí pozici je zajištěno několika postupy. Jednoduchá manipulace a rychlá aplikace jsou vlastnosti přítlačných upínek nebo je využito speciálních technologických přípravků.

11 Obr Rotační stůl 3. Různorodá nabídka rotačních stolů umožnuje individualizaci pro potřeby zákazníka. Jednoosá až tříosá kinematika pohybu zlepšuje vyrobitelnost tvarově náročných dílů. Z hlediska výroby jsou sochy a osově souměrné dílce nejčastěji upínány právě na rotační stůl (viz. obr. 2.11), kde je využita přídavná osa base17. Upnutí bez možností rotace na klasický pevný stůl je znázorněno na obr Rotace stolu je nahrazena technologie obrábění natočení osy nástroje robota kolem obráběcího dílce. Limitním prvkem je osazení nástroje a jeho korekce vůči obráběnému polotovaru. Obr Upnutí na pevném stole. Při ustavení polotovaru se neopomíjí poloha nebo natočení polotovaru. Výchozí pozice je volena pro nejvýhodnější postup obrábění. Nezbytné otočení obrobku a nové najetí base je podmíněno dobrou přesností. Obr Pevný stůl 4. Přímé upnutí polotovaru na pevný nebo rotační stůl naskytuje příležitost vzniku kolize mezi deskou stolu a nástrojem. Vždy je vyhodnocena situace tak, aby při obrábění tvaru 45

12 ramena - Praxe nedošlo ke kolizi a předešlo se zapnutí pasivní bezpečnosti. Tento pasivní prvek omezuje pohyb nástroje pod zadanou výšku souřadnice osy Z, která nabývá vyšších hodnot než upínací stůl. Zajištění bezpečnosti softwarem Tebis, je dosaženo přídavkem polotovaru v ose Z. V jednodušším případně je polotovar vypodložen na dostatečnou výšku Určení BASE (souřadného systému) Robota Base definuje souřadný systém Robota a je určena průsečíkem 3 os bodu (X,Y,Z). K definování počátku slouží najížděcí hrot, kde válcová broušená špička je upnuta ve vřeteni robota. Ručním ovládáním je zadáno: počátek base, kladný pohyb robota ve směru X, pohyb v rovině XY. Tři body určují základnu (basi) X,Y,Z a rovinu obrábění (obr. 2.14), které je přiřazen název a číslo. Tento číselně označený počátek, zadává souřadný systém v sofware CamRob. Důvodem je převod NC drah z Tebisu pro robota. Celkový počet basi je 32 a robotem lze určit několik různě najetých počátku kromě base 17, která je pevně přiřazena k rotačnímu stolu.

13 Obr Najetí base 5. 47

14 ramena - Praxe 10.6 Hrubovací strategie frézovaní Kapitola představuje několik strategií hrubovacích procesů a postupů na konkrétním příkladu. V oblasti strojírenské technologie je obecně tlak snižovat přídavky na obrábění, které prodlužují strojní čas a zvyšují náklady. Ovšem u rozměrných obrobků je stále odebíráno velké množství materiálu. Příkladem je řešené obrábění kamene, kde polotovar ve formě kvádru zobrazuje obrázek 2.7b. Obr Posloupnost funkce hrubování. Hrubovací operace je přípravný proces pro dokončování. V software Tebis je pro její správné nastavení využito posloupnosti několika záložek, které jsou popsány na obrázku Obr Analýza úkosů.

15 Plošná analýza v software Tebis označuje problematická místa, jako je zaoblení na daném dílu nebo úkosy, které nelze obrobit ve vertikální ose nástroje (viz. obr. 2.16) Výběr nástroje V prvním kroku je zvolen nástroj, který bude při dané strategii použit (viz. obr. 2.17). Tabulka nástrojů je pravidelně aktualizována o nové nástroje a slouží k jejímu výběru. Obr Výběr nástroje z tabulky nástrojů. Není-li požadovaný nástroj uveden v aktuální databázi, jednoduchým postupem je vymodelován v software Tebis (viz. obr. 2.18). Definování nástroje v programu Tebis je členěno: břit, držák, nástroj. Obr Třídění nového nástroje. 49

16 ramena - Praxe Do sestavy nástroje jsou postupně vloženy jednotlivé komponenty v pořadí, nástroj, prodloužení a držák. Sestavit lze pouze komponenty s kompatibilním propojením Prvky V dalším kroku je vybrán obráběný díl a pomocí stejné nabídky jako na obr je zvolena oblast obrábění, přídavek pro obrábění a stop plochy. Obr Výběr obráběného dílu. Stop plochy rozšiřují omezující oblast, za kterou nástroj neobrábí. Nejčastěji se využívá pro zadání minimální hloubky na ose Z, více popsáno v kapitole 2.4. Obr Zadání polotovaru z předchozí operace.

17 Pro funkci hrubování vyžaduje software Tebis definované rozměry polotovaru, ze kterého se generují NC dráhy. Zadání je provedeno výběrem modelu nebo volbou předchozí operace (viz. obr. 2.20) Strategie Výběrem správné strategie hrubování lze předejít mnoha obtížím v další fázi programování. Základní rozdělení hrubovacích strategií je: paralelně s osou, soustředný, paralelně s obrysem. Obr Výběr strategie paralelně s obrysem. Pro uvedený příklad je zvolena strategie hrubování paralelně s obrysem (viz obr. 2.22). Vhodná pro obrábění křehkých nebo odolných materiálů, kde umožňuje konstantní úběr materiálu. Na obr je viditelné nastavení několika položek, které upravují výsledné dráhy nástroje. Vše je záležitostí programátora a jeho přístupu ke zvolené technologie. Běžně je uváděn přísuv (překrytí nástroje v řezu), hloubka řezu (jak hluboko bude nástroj obrábět) a roztřídění (způsob vytvoření přejezdů). 51

18 ramena - Praxe Makro Po nastavení strategie hrubování se přechází k záložce maker. Makrem jsou označeny odjezdy a nájezdy mezi NC dráhami (viz. obr. 2.22). Na NC dráze volíme typ najetí např. prodloužením, po spirále nebo pod úhlem atd. To stejné platí mezi vlastními NC dráhami a odjezdy. Obr Nastavení maker Parametr Posledním krokem při nastavení NC programu jsou parametry (viz obr. 2.23). V této složce probíhá nastavení hlavy stroje, referenční bod (souřadný systém hlavní), natočení (souřadný systém v natočené rovině Z), řezné podmínky, které jsou zadány v tabulce nástrojů.

19 Obr Definice parametru Výpočet a kontrola NC drah Po kompletním nastavení technologie pro obrábění probíhá výpočet NC programu (viz. obr. 2.24). Během výpočtu je umožněna další konfigurace oblastí, změna pořadí nebo najetí dráhy. Obr Výpočet NC dráhy. Bezpečnost při zavádění NC programu je zajištěna simulací a kontrolou nástroje na kolizi (viz. obr. 2.25). Doporučuje se opakovat pro každé nové přepočítání NC drah. Simulace kolizí se člení dle kontrolované oblasti: polotovar / břit, polotovar / stopka, polotovar / držák nástroje, nástroj / hotová součást. 53

20 ramena - Praxe Obr Kontrola kolizí. Je-li kontrola bez kolize, navazuje se v dalším technologickém postupu výroby. Generování výsledné podoby obrobku po hrubování polotovaru, umožňuje software Tebis pomocí virtuálního náhledu, jako na obr. 2.26, který je možno zařadit do stromové struktury. Obr Náhled na virtuální polotovar. Natočení souřadného systému na obr je zobrazeno červenou barvou a odpovídá ose obráběcího nástroje. Běžně se využívá pro obrábění složitého tvaru.

21 Obr Náhled na virtuální polotovar. Na obr je naopak znázorněno obrobení bez natočení souřadného systému, kde je patrné velké množství zbytkového materiálu Dokončovací strategie frézování Název této kapitoly, přivádí řešený příklad do oblasti dokončovací operace. Software Tebis nabízí několik možností pro zvolení správné strategie, které se dělí: paralelně s osou, paralelně s křivkou, normálové ke křivce, izoparametricky, z konstantně, ekvidistantní. Obr Dokončovací strategie Paralelně s osou Směr určuje odklonění dráhy od osy X v rovině XY (viz. obr. 2.29). Sklon definuje úhel vertikálního sklonu ploch pro použití strategie. Hloubka drsnosti je parametr ovlivňující přísuv. 55

22 ramena - Praxe Obr Paralelně s osou Paralelně s křivkou Strategie paralelně ke křivce (viz. obr. 2.30) umožňuje obrábět dle vodící: křivky, dvou křivek, plochy, bez vodícího prvku.

23 Obr Paralelně s křivkou. Na obr je zobrazen detail vodící křivky vůči paralelně spočítané dráze nástroje Obr Detail dráhy nástroje paralelně s křivkou. 57

24 ramena - Praxe Normála křivky Strategie obrábění normálově ke křivce (viz. obr. 2.32) je volena s vodící prvkem: křivka, dvě křivky, plocha, bez vodícího prvku. Obr Normálové křivky. Obr popisuje detail křivky vůči normálově spočítané dráze nástroje Obr Detail dráhy strategie normála křivky.

25 Izoparametricky Strategie izoparametrického obrábění (viz. obr a obr. 2.35) lze obrábět pouze jednu plochu typu surface. U této strategie je směr NC dráhy tvořen izoparametrem obráběné plochy. Obr Izoparametricky podélně. Obr Izoparametricky kolmo. 59

26 ramena - Praxe Z konstantně Strategie generuje vedení nástroje po povrchu obráběného tvaru v ose Z souřadného systému (viz. obr. 2.36). Obr Strategie Z konstantně. Detail generované dráhy touto strategie je zobrazen na obr Obr Detail dráhy nástroje normála křivky.

27 Ekvidistantní Ekvidistantní strategie využívá až 25 vodících prvků, které kopírují jednotlivé plochy, křivky jsou uzavřené a nesmí přesáhnout hranici obráběné oblasti. Je dosaženo větší variability v uspořádání drah a zadání sklonu nástroje, vytváří z této strategie ideální volbu pro tvarové dokončování (viz. obr. 2.38). Lze volit různé směry obrábění jako je sousledné, nesousledné a pendlování. V případě najíždění po spirále nelze využít pendlování. Obr Strategie ekvidistanta. Na obr je zobrazen detail dráhy nástroje vytvořený ekvidistantní strategie. Obr Detail dráhy nástroje normála křivky. 61

28 ramena - Praxe U této strategie nástroj kopíruje bez ohledu na složitost tvaru paralelní odstup NC dráhy (přísuv) a výsledná kvalita povrchu je velmi dobrá. Obdobné vlastnosti mají i jiné strategie jako například izoparametricky nebo Z konstantně. Obr Dokončení ekvidistantní strategie. Objemné a tvarově složité díly jsou nejčastěji obráběné po částech vytvořením stop plochy nebo volbou oblasti obrábění. Na obr je červenou barvou zobrazena stop plocha, která dělí obráběný díl na dvě části. Pro získání detailnější struktury je nástroj natočen kolmo na stop plochu pomocí souřadného systému. Vypočtené dráhy se následně exportují, více popisuje kapitola 2.8.

29 10.8 Zpracování NC programů v software CamRob Software CamRob testuje, převádí a generuje integrované vizualizace zadaného NC kódu. Jednoduchým postupem je simulováno celé obrábění pro uvedený příklad (viz. obr ). Uživatelské prostředí a model pracoviště popisuje obr Obr Prostředí software CamRob. V panelu simulátoru se definuje rozšířené nastavení, jako je určení base, filtrů, číslo nástroje, a v neposlední řadě strategie. Nastavení strategie je myšlena nejideálnější poloha robota pro daný NC program (viz. obr ). 63

30 ramena - Praxe Obr Simulace obrábění v CamRobu. Návrh vstupní pozice vřetena, zahájí vlastní výpočet kinematiky robota. Simulace ihned vyhodnotí kolizní stavy, které se dále korigují pro kompletní generování NC drah. Je-li při procesu generování řídícího programu robota nalezen kolizní stav, výpočet se zastaví a uživatele upozorní výstražná tabulka. Následné posunutí virtuálním vřetenem změní vstupní natočení a dojde k přepočtu programu. Konečný program bez jakékoliv kolize je uložen a pomocí funkce NC Job nahrán do řídícího počítače. Obr Nastavení strategie (natočení) obrábění.

31 Pro další postup přípravy je doporučena kontrola popisu nástrojů v zásobníku a jejich správné uložení. Obdobně jako v předchozích kapitolách je nutné zajistit správné definování nástroje, především jeho průměr a vyložení. Sestava robotického pracoviště vyžaduje neustálé monitorování provozních kapalin a údržbu prvků pro přívod stlačeného vzduchu a chladící vody. Kapalina při obrábění zastává důležitou funkci, od které se odvíjí kvalita povrchu a hlavně životnost nástrojů. Po vytvoření NC programu a správné konfiguraci výrobního procesu, následuje reálné obrábění robotem. Vybraný program je zkopírován do aktivní složky robota, ze které je spuštěn. Vizuální kontrolou, při staženém posuvu je zajištěno bezpečné najetí počátku NC drah. Minimalizuje se vznik kolize a následné poškození obráběného tvaru nebo nástroje robota. Z důvodu bezpečnosti a případné chyby programátora jsou na pracovišti nainstalovány elektronické bezpečnostní prvky. Tyto prvky zabraňují obsluze vstup na pracoviště při jeho spuštění v automatickém režimu. Při správném najetí programu je možné zvýšit rychlost obrábění, dle předem nastavených hodnot. Programy jsou spouštěné s návaznosti na vytvoření v software Tebis. Po ukončení posledního programu je ofrézovaný tvar zhodnocen a případně odepnut. 65

32 kapitola 11 kapitola 7 kapitola 8a 3 kapitola 9 kapitola Závěr Obrábění robotem je svojí volnosti pohybu výhodné z několika důvodů. Pracovní rozsah překonává obráběcí centra a umožnuje zpracování rozměrných součástí. Při využití rotačního stolu lze obrábět na jedno upnutí ze všech stran. Kladem robotického pracoviště je i vysoká odolnost vůči nepříznivým podmínkám okolního prostředí. Z druhé strany se nejedná o nejpřesnější technologie a snížená tuhost konstrukčního uspořádání vyžaduje specifický přístup programování. Pro řešení výroby zvolené součásti je vytvořen kompletní technologický postup. Program je složen z hrubovací a dokončovací operace, které předchází volba polotovaru a jeho upnutí. CAM nástavba Tebis nabízí obsáhlé možnosti pro individualizaci uvedeného řešení. Vytvořené a doporučené strategie jsou voleny s ohledem na objektivitu problematiky obrábění, kde cílem publikace je získání základní orientace výrobního procesu. 66

33 kapitola 1 kapitola 12 kapitola 3 kapitola 4 kapitola 5 12 Citace 1. ATOS Triple Scan - Revolutionary scanning technique. GOM MBH. GOM optical Measusuring Techniques [online]. Mittelweg Braunschweig Germany [cit ]. Dostupné z: 2. CENTRE OF COMPUTER GRAPHICS AND VISUALIZATION. Transformace prakticky v managed DirectX [online]. [cit ]. Dostupné z: 3. Kuka-two axis positioner. KUKA ROBOTER GMBH. Kuka-robotics [online] [cit ]. Dostupné z: tionierer.htm 4. BERND SIEGMUND GMBH. Svařovací stoly. Aehrenstrasse 29, Grossaitingen Dostupné z: ,1623.php 5. KUKA ROBOTER GMBH. KUKA System Software 5.2, 5.3, 5.4 [online] [cit ]. ISBN KSS 5.2, 5.3, 5.4 END V3.3. Dostupné z: 67

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor technologie obrábění Téma: 1. cvičení - Základní veličiny obrábění Inovace studijních programů bakalářských,

Více

PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ SOUČÁSTI V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN SVOČ FST 2015

PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ SOUČÁSTI V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN SVOČ FST 2015 PARAMETRICKÉ PROGRAMOVÁNÍ SOUČÁSTI V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN SVOČ FST 2015 Bc. Petr Petrek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce se zabývá

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Přehled metod, základní pojmy. Téma: Ing. Kubíček Miroslav.

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Přehled metod, základní pojmy. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Přehled metod, základní pojmy Ing. Kubíček

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Ing. Pavel Dostál 1 Vývoj

Více

Dodávka CNC frézky s vysokofrekvenčním vřetenem pro projekt CENTEM

Dodávka CNC frézky s vysokofrekvenčním vřetenem pro projekt CENTEM Název veřejné zakázky: Dodávka CNC frézky s vysokofrekvenčním vřetenem pro projekt CENTEM Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c)zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Jakost povrchu při frézování kulovou frézou na nakloněných plochách. Bc. Lukáš Matula

Jakost povrchu při frézování kulovou frézou na nakloněných plochách. Bc. Lukáš Matula Jakost povrchu při frézování kulovou frézou na nakloněných plochách Bc. Lukáš Matula Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT V dané diplomové práci je teoreticky popsána problematika frézování, frézovacích

Více

Programovací stanice itnc 530

Programovací stanice itnc 530 Programovací stanice itnc 530 Základy programování výroby jednoduchých součástí na CNC frézce s řídícím systémem HEIDENHAIN VOŠ a SPŠE Plzeň 2011 / 2012 Ing. Lubomír Nový Stanice itnc 530 a možnosti jejího

Více

Porovnání obsahu normy ISO 230-1:2012 a ČSN ISO 230-1:1998

Porovnání obsahu normy ISO 230-1:2012 a ČSN ISO 230-1:1998 Datum vydání zprávy: 11.2.2013 Druh zprávy: průběžná Číslo zprávy: V-13-001 Publikovatelnost: veřejná NÁZEV ZPRÁVY Porovnání obsahu normy ISO 230-1:2012 a ČSN ISO 230-1:1998 PROJEKT VUT.12.01 ZpusStroj

Více

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved.

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved. Obsah Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování WWW.INVENTORCAM.CZ 1995-2009 SolidCAM All Rights Reserved. 1 2 2 Obsah Obsah 1. Přehled modulů InvnetorCAMu... 11 1.1 2.5D Frézování... 12 1.2 Obrábění

Více

Výroba závitů. a) Vnější závit. Druhy závitů

Výroba závitů. a) Vnější závit. Druhy závitů Výroba závitů Druhy závitů Metrický - 60 [M] Whitworthův - 55 [W] Trubkový válcový - 55 [G] Lichoběžníkový - 30 [Tr] (trapézový) Oblý - 30 [Rd] Základním prvkem šroubu nebo matice je jeho šroubová plocha.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY PROGRAMOVÁNÍ

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem.

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem. BRUSKY Broušení je nejčastěji používanou dokončovací operací s ohledem geometrickou i rozměrovou přesnost a drsnost povrchu. Přídavek na opracování bývá podle velikosti obrobku a s ohledem na použitou

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy soustružení

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy soustružení Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy soustružení Podstata soustružení při soustružení se obrobek otáčí, zatímco nástroj, tj. nůž, se obvykle

Více

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Základní metody broušení závitů

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Základní metody broušení závitů Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 26.10.2012 Název zpracovaného celku: Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů Základní metody broušení závitů Závity lze brousit

Více

Výrobní stroje pro obrábění. Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky

Výrobní stroje pro obrábění. Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky Výrobní stroje pro obrábění Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky Typy soustruhů a práce s nimi (soustružení) Soustruhy jsou obráběcí stroje, na kterých se metodou soustružení obrábí výrobek (obrobek) do potřebného

Více

Frézování ozubených kol

Frézování ozubených kol Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Frézování ozubených kol Zuby čelních OK, které patří k nejčastěji používaným můžeme zhotovit těmito způsoby

Více

Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D. Téma 5: Další možnosti náčrtů a modelování

Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D. Téma 5: Další možnosti náčrtů a modelování Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D Téma 5: Další možnosti náčrtů a modelování Učební cíle Vytvářet obrysy tvarů v rovinách jiných, než základní rovině XY. Vytváření pracovních tvarů

Více

www.planit.cz production_broch_2008_wf1.indd 1 production_broch_2008_wf1.indd 1 21.3.2008 11:39:40 21.3.2008 11:39:40

www.planit.cz production_broch_2008_wf1.indd 1 production_broch_2008_wf1.indd 1 21.3.2008 11:39:40 21.3.2008 11:39:40 www.planit.cz production_broch_2008_wf1.indd 1 21.3.2008 11:39:40 Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění Na rozdíl od pokroku, kterého dosáhla technologie řízení, je ruční programování moderních

Více

CNC stroje. Definice souřadného systému, vztažných bodů, tvorba NC programu.

CNC stroje. Definice souřadného systému, vztažných bodů, tvorba NC programu. CNC stroje. Definice souřadného systému, vztažných bodů, tvorba NC programu. R. Mendřický, P. Keller (KVS) Elektrické pohony a servomechanismy Definice souřadného systému CNC stroje pro zadání trajektorie

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedry fyziky, chemie a odborného vzdělávání Rozpracovávání učiva pro odborný výcvik se zaměřením na CNC Bakalářská práce Brno 2013 Vedoucí práce: Ing. Jan Děcký

Více

Obsluha měřicích zařízení kontaktní metody

Obsluha měřicích zařízení kontaktní metody T E C H N I C K Á U N I V E R Z I T A V L I B E R C I FAKULTA STROJNÍ KATEDRA VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ A AUTOMATIZACE Obsluha měřicích zařízení kontaktní metody Ing. Petr Keller, Ph.D. Ing. Petr Zelený, Ph.D.

Více

Kompatibilita a import CAD

Kompatibilita a import CAD Kompatibilita a import CAD Import a automatické rozpoznání 3D vlastností CATIA V5 WorkNC nyní nabízí import a automatické rozpoznání vlastností vrtaných otvorů z CATIA V5. V modulu automatického vrtání

Více

SOUSTRUŽENÍ VNĚJŠÍCH VÁLCOVÝCH PLOCH S OSAZENÍM

SOUSTRUŽENÍ VNĚJŠÍCH VÁLCOVÝCH PLOCH S OSAZENÍM SOUSTRUŽENÍ VNĚJŠÍCH VÁLCOVÝCH PLOCH S OSAZENÍM 1. Význam správného upnutí materiálu při soustružení vnějších válcových ploch Pro soustružení stupňových a osazených válcových ploch je třeba volit vhodnější

Více

ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM

ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM Učební text předmětu CAD/CAM systémy v obrábění a CAD/CAM systémy v obrábění II Marek

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady a grafická vizualizace k určení souřadnicových systémů výrobních strojů Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

CNC ostrící centrum model UW I D s 5 soucasne rízenými osami

CNC ostrící centrum model UW I D s 5 soucasne rízenými osami 13 CNC ostrící centrum model UW I D s 5 soucasne rízenými osami Plne automatizovaný zásobník brusných kotoucu a ostrených nástroju Kompaktní a flexibilní stroj 2 Saacke-produkt pro 21. století... Optimální

Více

Frézování. Rozeznáváme dva základní druhy frézovaní:

Frézování. Rozeznáváme dva základní druhy frézovaní: Frézování. Frézování patří k nejběžnějšímu způsobu třískového obrábění, kde hlavní řezný pohyb (otáčivý) koná nástroj a vedlejší pohyby (posuv nebo přísuv) koná obrobek. Stroj pro frézování je frézka,

Více

Výrobní program. Číslicové indikace polohy Typová řada ND 500

Výrobní program. Číslicové indikace polohy Typová řada ND 500 Výrobní program Číslicové indikace polohy Typová řada ND 500 Září 2007 Číslicové indikace polohy Typová řada ND 500 Univerzální číslicová indikace polohy HEIDENHAIN je správným řešením pro obráběcí stroje,

Více

Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14

Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14 Technický lexikon Pojmy z techniky měření sil a točivých momentů a d a tových listů GTM Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14 Úvod V tomto Technickém lexikonu najdete vysvětlení pojmů z techniky měření síly

Více

ZAČÍNÁME. špičkové technologie. SolidCAM + SolidWorks ÚSPORA ČASU. nová revoluční technologie frézování. Plně integrované v ýrobní ře šení

ZAČÍNÁME. špičkové technologie. SolidCAM + SolidWorks ÚSPORA ČASU. nová revoluční technologie frézování. Plně integrované v ýrobní ře šení SolidCAM + SolidWorks Plně integrované v ýrobní ře šení špičkové technologie nová revoluční technologie frézování AŽ ÚSPORA ČASU nová revoluční technologie frézování ZAČÍNÁME The Leaders in Integrated

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ C N C V Z T A Ž N É A O B R Y S O V É B

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ C N C V Z T A Ž N É A O B R Y S O V É B A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 8 _ C N C V Z T A Ž N É A O B R Y S O V É B O D Y _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Frézování. Frézování válcovými frézami: Kinematika řezného pohybu:

Frézování. Frézování válcovými frézami: Kinematika řezného pohybu: Frézování Použití a kinematika řezného pohybu Používá se pro obrábění především ploch rovinných, ale frézování obrábíme i tvarové plochy jako jsou ozubená kola, závity a různé tvarové plochy. Kinematika

Více

Řezání vnějších i vnitřních závitů závitovými noži

Řezání vnějších i vnitřních závitů závitovými noži Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Řezání vnějších i vnitřních závitů závitovými noži Soustružení ostrých závitů Princip: Při soustružení musí

Více

KONKURENCESCHOPNOST na všech frontách NOVÝ ROBOT od TOSHIBA MACHINE pro každé použití

KONKURENCESCHOPNOST na všech frontách NOVÝ ROBOT od TOSHIBA MACHINE pro každé použití KONKURENCESCHOPNOST na všech frontách NOVÝ ROBOT od TOSHIBA MACHINE pro každé použití Typ První z nové generace SCARA S bezkonkurenčním časem cyklu 0,29 sekundy je THP550 SCARA první z nové řady robotů

Více

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH PRACÍ FST 2007 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ KINEMATIKY VÝMĚNÍKU NÁSTROJŮ PRO VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRO ŘADY MCV.

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH PRACÍ FST 2007 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ KINEMATIKY VÝMĚNÍKU NÁSTROJŮ PRO VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRO ŘADY MCV. SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH PRACÍ FST 2007 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ KINEMATIKY VÝMĚNÍKU NÁSTROJŮ PRO VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRO ŘADY MCV Ondřej Bublík ABSTRAKT Tato práce se zabývá návrhem, simulací a konstrukčním

Více

NÁVRH A REALIZACE NC ŘÍZENÍ PRO PODÉLNOU A PŘÍČNOU OSU SOUSTRUHU SVOČ FST 2010

NÁVRH A REALIZACE NC ŘÍZENÍ PRO PODÉLNOU A PŘÍČNOU OSU SOUSTRUHU SVOČ FST 2010 NÁVRH A REALIZACE NC ŘÍZENÍ PRO PODÉLNOU A PŘÍČNOU OSU SOUSTRUHU SVOČ FST 2010 Vít Veselý, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tématem bakalářské práce

Více

VÝROBA VELMI PŘESNÝCH DĚR A JEJICH VZÁJEMNÉ POUZDŘENÍ V KOMBINACI RŮZNÝCH MATERIÁLŮ SVOČ FST 2009

VÝROBA VELMI PŘESNÝCH DĚR A JEJICH VZÁJEMNÉ POUZDŘENÍ V KOMBINACI RŮZNÝCH MATERIÁLŮ SVOČ FST 2009 ABSTRAKT VÝROBA VELMI PŘESNÝCH DĚR A JEJICH VZÁJEMNÉ POUZDŘENÍ V KOMBINACI RŮZNÝCH MATERIÁLŮ SVOČ FST 2009 Pavel Motyčák, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Hlavním

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Opravář strojů a zařízení (kód: 23-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

BNA BNA - 34/42 C BNA - 42 S BNA - 42 DHY. CNC soustruh s 1 vřetenem, 1 nástrojovou hlavou s poháněnými nástroji a možností vybavení koníkem

BNA BNA - 34/42 C BNA - 42 S BNA - 42 DHY. CNC soustruh s 1 vřetenem, 1 nástrojovou hlavou s poháněnými nástroji a možností vybavení koníkem BNA BNA - 34/42 C CNC soustruh s 1 vřetenem, 1 nástrojovou hlavou s poháněnými nástroji a možností vybavení koníkem BNA - 42 S soustružnické centrum se 2 vřeteny a 1 nástrojovou hlavou s poháněnými nástroji

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] 1 ÚVOD Úloha 38 popisuje jednu část oblasti sestava programu Solid Edge V20. Tato úloha je v první části zaměřena

Více

Vertikální duo pro náročné aplikace VT 160 a VT 250 s levým a pravým strojem jako duo varianta

Vertikální duo pro náročné aplikace VT 160 a VT 250 s levým a pravým strojem jako duo varianta Oktober 2013 Vertikální duo pro náročné aplikace VT 160 a VT 250 s levým a pravým strojem jako duo varianta Koncept stroje v podobě vertikálního pick-upu jako modulárního systému vychází vstříc požadavkům

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM Cíl podproduktu HSM Works Tento kurz si klade za cíl naučit uživatele ovládat program HSMWorks. Dalším cílem je naučit uživatele základním

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 6

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 6 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 6 Lubomír Vašek Zlín 2013 Obsah... 3 1. Základní pojmy... 3 2. Princip rastrové reprezentace... 3 2.1 Užívané

Více

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Souřadnicový systém... 2 Vztažné body... 6 Absolutní odměřování, přírůstkové odměřování... 8 Geometrie nástroje...10 Korekce nástrojů - soustružení...13

Více

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102)

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 27.3.2013 Název zpracovaného celku: Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102)

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autor DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

Automation and Drives. Motion Control Funkce

Automation and Drives. Motion Control Funkce Funkce Co je? ((Verpackung)) je termín pro komplexní řízení polohování jednotlivých os nebo víceosého systému v rámci jednoho zařízení nebo stroje Funkce 21-23.6.2005 Fólie 2 Změny ve strojírenství Klasické

Více

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

A) STANDARD. 1 ORION 281102-K3 (KONZOLA) C112811 ks ORION 281102-R3 (RASTR) C112812 ks. 1.1 Stavba stroje. 1.2 Pracovní (upínací) stůl

A) STANDARD. 1 ORION 281102-K3 (KONZOLA) C112811 ks ORION 281102-R3 (RASTR) C112812 ks. 1.1 Stavba stroje. 1.2 Pracovní (upínací) stůl Stránka 1 z 22 A) STANDARD Poz. Označení položky Č. položky Množ. Jednotka 1 ORION 281102-K3 (KONZOLA) C112811 ks ORION 281102-R3 (RASTR) C112812 ks 1.1 Stavba stroje CNC ORION je v základním provedení

Více

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Návody do cvičení předmětu Grafické systémy II Oldřich Učeň Martin Janečka Ostrava 2011 Tyto studijní materiály

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 5 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í O S T A

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 5 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í O S T A A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 5 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í O S T A T N Í Z P Ů S O B Y _ P W P Název školy: Číslo a název

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy frézování Podstata frézování - při frézování se nástroj otáčí, zatímco obrobek se obvykle pohybuje

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 2013 1. DEFINICE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ, ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 2013 1. DEFINICE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ, ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 2013 1. DEFINICE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ, ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ Obráběcí stroj = výrobní stroj, který umožňuje dát obrobku žádaný geometrický tvar a jakost povrchu oddělováním materiálu

Více

Horizontální obráběcí centra

Horizontální obráběcí centra Horizontální obráběcí centra MDH 65 MDH 80 MDH 65 MDH 80 MDH 100 Jde o přesná horizontální obráběcí centra ze společné dílny našeho čínského partnera společnosti DMTG a předního světového výrobce obráběcích

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy. Technologické parametry výroby ozubených kol Bakalářská práce

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy. Technologické parametry výroby ozubených kol Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Technologické parametry výroby ozubených kol Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Votava, Ph.D. Vypracoval: Tomáš

Více

RTH BJ. Návod použití evidenční číslo: 2510507. závitořezné hlavy reverzační. Výrobce:

RTH BJ. Návod použití evidenční číslo: 2510507. závitořezné hlavy reverzační. Výrobce: Návod použití evidenční číslo: 2510507 RTH BJ závitořezné hlavy reverzační Výrobce: Moskevská 63 CZ-10100 Praha 10 Tel: +420 246 002 321 Fax: +420 246 002 335 E-mail: obchod@narexmte.cz www.narexmte.cz

Více

7. Analýza pohybu a stupňů volnosti robotické paže

7. Analýza pohybu a stupňů volnosti robotické paže 7. Analýza pohybu a stupňů volnosti robotické paže Úkoly měření a výpočtu ) Změřte EMG signál, vytvořte obálku EMG signálu. ) Určete výpočtem nutný počet stupňů volnosti kinematického řetězce myoelektrické

Více

Vrtání a jeho následné operace

Vrtání a jeho následné operace Vrtání a jeho následné operace Vrtání je třískové obrábění válcových děr nástrojem vrtákem, který koná všechny řezné pohyby najednou. Vrtáky jsou dvoubřité nástroje z oceli na vyrábění děr kruhového průřezu.

Více

Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009. Marek Urban (marekurban@seznam.cz)

Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009. Marek Urban (marekurban@seznam.cz) Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009 Marek Urban (marekurban@seznam.cz) 1 Úvod Z mnoha pohledů je soustružení nejjednodušší formou obrábění, kde pomocí jednobřitého nástroje

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha Strojní obrábění 1. Základy teorie třískového obrábění 1.1 Pohyby při strojním obrábění Různé části strojů, přístrojů a zařízení, ale také výrobky denní potřeby se vyrábějí obráběním na obráběcích strojích,

Více

Hlavní katalog. Produktová řada. Nano&Solution. Elektroerozivní drátové řezačky. Elektroerozivní hloubičky. Elektroerozivní děrovačky

Hlavní katalog. Produktová řada. Nano&Solution. Elektroerozivní drátové řezačky. Elektroerozivní hloubičky. Elektroerozivní děrovačky Hlavní katalog Produktová řada Elektroerozivní drátové řezačky AD325L AQ327L AQ537L AQ750L AQ900L AP200L AP450L AP500L EXC100L Elektroerozivní hloubičky AP1L Premium AG35L AG55L AG75L AD3L AQ15L Elektroerozivní

Více

Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES

Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES Cílem cvičení je osvojit si na jednoduchém modelu odlitého obrobku základní postupy při tvorbě výkresu.obrobek je vytvořen z předem vytvořeného

Více

PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Jiří Kolovský PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 4. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

Více

CS WAVE Virtuální pracovní stůl svařování Malá verze Manuál uživatele

CS WAVE Virtuální pracovní stůl svařování Malá verze Manuál uživatele CS WAVE Virtuální pracovní stůl svařování Malá verze Manuál uživatele Version 4.0 14/04/2010 1 Tato příručka slouží všem uživatelům bez ohledu na jejich pracovní pozici a popisuje funkce, které poskytuje

Více

RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ FRÉZOVÁNÍ UOV Petr Svoboda

RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ FRÉZOVÁNÍ UOV Petr Svoboda RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ FRÉZOVÁNÍ UOV Petr Svoboda Zápis programu VY_32_INOVACE_OVS_2_14 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti 6.3.2014 1 Název školy Název šablony

Více

TNC 620. Uživatelská příručka Programování cyklů. NC-software 817600-01 817601-01 817605-01

TNC 620. Uživatelská příručka Programování cyklů. NC-software 817600-01 817601-01 817605-01 TNC 620 Uživatelská příručka Programování cyklů NC-software 817600-01 817601-01 817605-01 Česky (cs) 4/2014 Základy Základy O této příručce O této příručce Dále najdete seznam symbolů, které se v této

Více

Stavebnicové obráběcí stroje, výrobní linky, CNC obráběcí stroje

Stavebnicové obráběcí stroje, výrobní linky, CNC obráběcí stroje Stavebnicové obráběcí stroje, výrobní linky, CNC obráběcí stroje Obráběcí centra Jsou to číslicově řízené obráběcí stroje, na kterých je možné obrábět z různých stran beze změny v upnutí obrobku a různými

Více

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV Návody do cvičení předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD Dr. Ing. Jaroslav Melecký Ostrava 2011 Tyto studijní

Více

Staré mapy TEMAP - elearning

Staré mapy TEMAP - elearning Staré mapy TEMAP - elearning Modul 1 Digitalizace Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. 2013 Přírodovědecká fakulta UK v Praze Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Obsah Digitalizace starých map a její

Více

Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON

Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON Laboratoř kardiovaskulární biomechaniky Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Fakulta strojní, ČVUT v Praze Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON 1 Měření: 8. 4. 2008 Trubička:

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2014 LUBOŠ KERBER Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Konstrukce počítačem řízených

Více

1. Načtení obrysové křivky obrobku z jiného CAD systému

1. Načtení obrysové křivky obrobku z jiného CAD systému Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: AlphaCAM - soustružení Kreslení obrysu obrobku a polotovaru

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 4 VYSUNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 4 VYSUNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 4 VYSUNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit uživatele používat funkci vysunutí po šroubovici

Více

Japonská stolová a paletová horizontální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40

Japonská stolová a paletová horizontální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová a paletová horizontální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 KN-40Hb KN-40Hb-500 KN-40Hb-700 KN-40Hb-700x700 KN-40Hb-500S-2API KN-40Hb-500S-2APC»» Rychloposuvy

Více

HCW 1-4 HORIZONTÁLNÍ FRÉZOVACÍ A VYVRTÁVACÍ STROJE

HCW 1-4 HORIZONTÁLNÍ FRÉZOVACÍ A VYVRTÁVACÍ STROJE HCW 1-4 HORIZONTÁLNÍ FRÉZOVACÍ A VYVRTÁVACÍ STROJE ŠKODA HCW 1-4 Společnost ŠKODA představuje modelovou řadu strojů HCW 1-4, které reprezentují nejmodernější a technicky pokročilé vyvrtávací stroje značky

Více

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ZDIVA. 1. Současný stav problematiky

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ZDIVA. 1. Současný stav problematiky NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ZDIVA 1. Současný stav problematiky V současné době chybí přesné a obecně použitelné modely zdiva, které by výstižně vyjadřovaly jeho skutečné vlastnosti a přitom se daly snadno použít

Více

MULTICUT Line. 500i / 630. Multifunkční soustružnicko-frézovací obráběcí centrum. www.kovosvit.cz

MULTICUT Line. 500i / 630. Multifunkční soustružnicko-frézovací obráběcí centrum. www.kovosvit.cz MULTICUT Line Multifunkční soustružnicko-frézovací obráběcí centrum 500i / 630 www.kovosvit.cz Zvýšení vaší produktivity právě startuje... 02 03 MULTICUT Line 500i / 630 Produktivita Unašeč Náhonový mechanismus

Více

STUDIJNÍ MATERIÁLY. Obrábění CNC

STUDIJNÍ MATERIÁLY. Obrábění CNC STUDIJNÍ MATERIÁLY Obrábění CNC Autor: Ing. Miroslav Dýčka Seminář je realizován v rámci projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/05.0011 Vzdělávací modul: Obráběč

Více

Řezné podmínky při broušení

Řezné podmínky při broušení Řezné podmínky při broušení Broušení je převážně dokončovací operace, a proto řezné podmínky z hlediska dodržení požadované přesnosti rozměrů, geometrického tvaru a drsnosti při maximálním úběru materiálu

Více

SVĚT STROJÍRENSKÉ TECHNIKY OBSAH ČÍSLA: Věda a výzkum Strategie oboru obráběcí stroje pro období 2010-2015-VCSVTT... 2

SVĚT STROJÍRENSKÉ TECHNIKY OBSAH ČÍSLA: Věda a výzkum Strategie oboru obráběcí stroje pro období 2010-2015-VCSVTT... 2 SVĚT STROJÍRENSKÉ TECHNIKY OBSAH ČÍSLA: Vážení čtenáři a vážení obchodní přátelé, otevíráte v pořadí již třetí číslo našeho časopisu v roce 2008. Stejně jako v předchozích číslech se ve značném rozsahu

Více

Flexibilní otočné stoly

Flexibilní otočné stoly Flexibilní otočné stoly 31 Flexibilní otočné stoly Flexibilní otočné stoly Konstrukční prvek pro realizaci flexibilních pohybových úkolů s použitím volně programovatelných servomotorů. Na rozdíl od standardních

Více

CAM řešení pro SolidWorks

CAM řešení pro SolidWorks CAM řešení pro SolidWorks www.hsmworks.com www.hsmworks.cz Skutečná znalost systému SolidWorks Podpora Více-jader / Více-Procesorů Skutečná 64bitová Aplikace HSMWorks je od základu navržen pro práci v

Více

Určení řezných podmínek pro frézování v systému AlphaCAM

Určení řezných podmínek pro frézování v systému AlphaCAM Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: AlphaCAM - frézování Definice řezných

Více

NOVÁ GENERACE FRÉZ MINIMASTER

NOVÁ GENERACE FRÉZ MINIMASTER NOVÁ GENERACE FRÉZ MINIMASTER ÚSPĚCH POKRAČUJE Seco navazuje na úspěch řady fréz Minimaster představením nové generace nástrojů. Ukazuje směr ve vývoji systému frézování s vyměnitelnými řeznými hlavičkami.

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

Základní popis stroje

Základní popis stroje Základní popis stroje Kompaktní obráběcí centrum je určeno pro plošné a tvarové obrábění frézováním a vrtáním. Uplatní se zejména na obrábění modelů, forem, kompozitů, nábytkových dílců, schodů, a všude

Více

PRODUKTIVNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY PROTOTYPOVÝCH UTVAŘEČŮ NA ŘEZNÝCH NÁSTROJÍCH SVOČ FST 2016

PRODUKTIVNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY PROTOTYPOVÝCH UTVAŘEČŮ NA ŘEZNÝCH NÁSTROJÍCH SVOČ FST 2016 PRODUKTIVNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY PROTOTYPOVÝCH UTVAŘEČŮ NA ŘEZNÝCH NÁSTROJÍCH SVOČ FST 2016 Bc. Filip Hofmeister e-mail: Filip.hofmeister@gmail.com ABSTRAKT Práce se zabývá tvorbou prototypových utvařečů

Více

Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti

Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti Ing. Bronislav Koska Ing. Martin Štroner, Ph.D. Doc. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. ČVUT Fakulta stavební Praha Článek popisuje laserový skenovací systém

Více

Optimization models Customized tools Tool management systems Training and education PCD NÁSTROJE UNIMERCO NÁSTROJOVÁ ŘEŠENÍ PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Optimization models Customized tools Tool management systems Training and education PCD NÁSTROJE UNIMERCO NÁSTROJOVÁ ŘEŠENÍ PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL Optimization models Customized tools Tool management systems Training and education PCD NÁSTROJE UNIMERCO NÁSTROJOVÁ ŘEŠENÍ PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL Optimisation models Customised tools UNIMERCO, s.r.o.

Více

ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL uživatelský manuál

ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL uživatelský manuál ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL uživatelský manuál 1 Obsah Rostlinolékařský portál... 3 Co rostlinolékařský portál obsahuje?... 3 Metodiky IOR... 4 Co je to Semafor přípravků?... 6 Jak používat Semafor přípravků...

Více

Obsah. Začínáme Viditelné součásti programu Simulace. WOP Menu CNC řízení. CNC Programy. Exec. Grafické okno. Strojní panel. 3D Model.

Obsah. Začínáme Viditelné součásti programu Simulace. WOP Menu CNC řízení. CNC Programy. Exec. Grafické okno. Strojní panel. 3D Model. F2000 WOP - Page 1 of 51 Začínáme Viditelné součásti programu Simulace Strojní panel 3D Model WOP CNC řízení CNC Programy Přípravné funkce Pomocné funkce Pevný formát CNC programu Volný formát Parametrické

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6a Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6a Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6a Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G říjen 2014 1 7. POLOHOVÉ VYTYČOVACÍ SÍTĚ Vytyčení je součástí realizace

Více

Novinky v SolidCAMu

Novinky v SolidCAMu Novinky v SolidCAMu 2019 Novinky v SolidCAMu 2019 2.5D Frézování Hluboké vrtání Plná kontrola nástroje v každé hloubce Velice užitečné pro vrtání hlubokých otvorů a vrtání, kde dochází ke křížení děr Hluboké

Více

PODŘÍZNUTÍ PŘI BROUŠENÍ TVAROVÝCH DRÁŽEK

PODŘÍZNUTÍ PŘI BROUŠENÍ TVAROVÝCH DRÁŽEK Transfer inovácií 5/009 009 PODŘÍZNUTÍ PŘI BROUŠENÍ TVAROVÝCH DRÁŽEK Prof. Ing. Karel Jandečka, CSc. Katedra technologie obrábění, FST, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, 306 4, Plzeň, ČR e-mail: jandecka@kto.zcu.cz

Více

Staňme se partnery Přesvědčte se, že MY jsme ti správní

Staňme se partnery Přesvědčte se, že MY jsme ti správní www.format-4.sk Staňme se partnery Přesvědčte se, že MY jsme ti správní Naši obdorní poradci Vám kdykoli rádi poradí s individuální výbavou Vašeho nového stroje značky Format-4. Poradenství Školení Servis

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více