Zadávací dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky, zadané v otevřeném řízení podle 27 zákona, vyhlášené uveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek. Název veřejné zakázky Nový zdroj chladu pro stravovací provoz

2 Identifikační údaje veřejného zadavatele Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace je ve smyslu ustanovení 2 odst. 2 písm. c) zákona veřejným zadavatelem. Zadavatel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Ostrava-Moravská Ostrava, Nemocniční 898/20A IČ: DIČ: CZ Zastoupená: Bc. Josefem Grocholem, MBA, pověřeným řízením Tel: Bank. spojení: Československá obchodní banka Číslo účtu: /0300 KONTAKTNÍ OSOBA Ing. Hana Hodulová, referent veřejných zakázek, telefon , Veškeré dotazy týkající se veřejné zakázky je třeba směřovat na kontaktní osobu, blíže uvedenou v předchozím odstavci, která zajistí poskytnutí kvalifikovaných odpovědí. 1. Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci Zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. Dodavatelé jsou proto povinni při zpracování své nabídky postupovat nejen podle požadavků obsažených v zadávací dokumentaci, ale rovněž podle požadavků stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ, DODATEČNÉ INFORMACE 1.1. Předběžné oznámení o veřejné zakázce ve smyslu 86 zákona bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne pod ev.č. VZ Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle 49 odst. 1 zákona. Žádost musí být písemná Za písemnou žádost zadavatel připouští formu doručení osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronickými prostředky. V případě elektronické žádosti musí být v souladu s 4 vyhlášky č. 9/2011 Sb. žádost opatřena elektronickým podpisem. Za doručení elektronické žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám nese odpovědnost odesílatel. V případě, že el. žádost nebude opatřena el. podpisem, nebude zadavatelem považována za doručenou Zadavatel poskytne informace o dodatečných informacích mimo jiné zveřejněním na profilu zadavatele Strana 2 (celkem 13)

3 2. Vymezení předmětu, technická specifikace a předpokládaná hodnota veřejné zakázky 2.1. POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ve stanoveném rozsahu touto zadávací dokumentací Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění nového zdroje chladu stávajícího vzduchotechnického zařízení pro nucené větrání varny, malé a velké jídelny ve stravovacím provoze zadavatele a dodávka, instalace a zprovoznění nového zařízení pro chlazení suchého skladu potravin rovněž ve stravovacím provoze zadavatele Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky (veškeré technické informace a požadavky na dodávku i montáž) je uvedena v projektové dokumentaci pro provádění díla zpracované Ing. Petrem Madrým (včetně příloh, zakázkové číslo 33P15 )-příloha č. 1 zadávací dokumentace Práce budou probíhat za plného provozu stravovacího zařízení a nemocnice. Dílo musí být realizováno v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a technickými normami platnými na území České republiky Veškeré průrazy ve vnitřních i obvodových stěnách nutné pro montáž požadovaného zařízení nesmí narušit statiku stavby ani její požární odolnost Součástí dodávky bude: Demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajícího chladícího zařízení včetně doložení všech potřebných dokumentů. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat některé díly pro vlastní potřebu. Dodávka nového, plně funkční chladícího zařízení v požadované kvalitě a rozsahu Doprava nového zařízení do místa plnění Instalace (montáž) zařízení v místě plnění včetně připojení všech systémů Provedení případných potřebných stavebních úprav dotčených místností nutných pro instalaci nového zařízení Zaškolení obsluhy MNO Provedení zkušebního provozu v délce 7 kalendářních dnů. V průběhu zkušebního provozu budou provedeny všechny funkční zkoušky, testy a výchozí revize. Dodání všech dokladů pro zdárné předání díla likvidačního protokolu, instalačního protokolu (potvrzující, že dodané zařízení je instalováno v souladu s platnou legislativou, technickou legislativou, předpisy o bezpečnosti práce a pokyny výrobců a je funkční a bezpečné pro poskytování stravovacích služeb), předávací protokol. Dodávka originální zákaznické dokumentace výrobce. Dodávka návodů k použití a obsluze v českém jazyce v tištěné verzi a také v datové podobě na CD ROM, včetně informací k preventivním prohlídkám četnost, rozsah, povinné servisní zásahy a výměna dílů, včetně potřebné kalibrace nebo validace, požadovaných ověření a proměření parametrů systému. Pokud není v návodu pro obsluhu uveden vhodný způsob čistění, dezinfekce a sterilizace zařízení ve vztahu k možnostem zadavatele, uvede ho dodavatel ve zvláštní příloze návodu pro obsluhu. Po dobu min. 2 let (24 měsíců) od podpisu Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků provádění bezplatného záručního servisu, provádění bezplatných preventivních prohlídek, elektrických revizí apod., včetně vystavení protokolů dle požadavků zákonů. Pokud budou v záruční době předepsány i jiné kontroly, měření, kalibrace či validace budou rovněž provedeny zdarma. Zapracování do projektové dokumentace MNO skutečného stavu ve dvou (2) vyhotoveních v tištěné podobě a jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě na CD ROM. Strana 3 (celkem 13)

4 Pokud jsou v projektové dokumentaci nebo ve výkazu výměr uvedeny technické nebo obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení očekávaných standardů použitých materiálů. Zadavatel jednoznačně deklaruje, že umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a materiálů, pokud je uchazeč nabídne a pokud splní požadavky zadavatele na jejich kvalitu SUBDODAVATEL, PODÍLEJÍCÍ SE NA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V případě, že dodavatel hodlá jakoukoliv část předmětu veřejné zakázky realizovat prostřednictvím třetí osoby, je osoba provádějící tuto činnost subdodavatelem a zadavatel v souladu s ustanovením 44 odst. 6 zákona požaduje, aby dodavatel ve své nabídce uvedl identifikaci každého subdodavatele. Dodavatel může k tomuto účelu využít přílohu č. 6 zadávací dokumentace subdodavatelé Subdodavatelem v tomto případě je osoba, která se bude aktivně podílet na plnění veřejné zakázky či poskytne na vlastní náklady určité zásadní věci nebo práva z hlediska předmětu veřejné zakázky Zadavatel v souladu s ustanovením 44 odst. 6 zákona požaduje, aby objem subdodávek nepřesáhl 30 % z celkového objemu této veřejné zakázky V případě, že dodavatel nehodlá k plnění předmětu veřejné zakázky použít subdodavatele, předloží v nabídce čestné prohlášení, že veškeré plnění tvořící předmět veřejné zakázky se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití subdodavatelů PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na ,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota byla stanovena na základě kontrolního rozpočtu ke dni zahájení zadávacího řízení. Celková předpokládaná cena vč. DPH je maximálně přípustná cena. V případě překročení bude nabídka uchazeče vyřazena KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Klasifikační kód předmětu veřejné zakázky (Common Procurement Vocabulary - CPV) Chlazení a ventilace Chladící zařízení Instalace a montáž chladícího zařízení 3. Další požadavky zadavatele 3.1. Dodavatel v nabídce předloží potvrzení výrobce nebo výhradního dovozce zdrojů chladu, že uchazeč je kvalifikován provádět dodávky tohoto zařízení Dodavatel v nabídce předloží harmonogram průběhu prací, který bude zpracován do týdenních časových úseků. V jednotlivých časových úsecích dodavatel uvede rozsah prováděných prací tak, aby bylo zřejmé, ve kterém týdnu dílčí práce započnou a ve kterém budou ukončeny. Celkový časový úsek se musí shodovat s maximální dodací lhůtou požadovanou zadavatelem (bod 4.2 zadávací dokumentace). Nebudou-li v harmonogramu průběhu díla zahrnuty všechny položky položkového rozpočtu, bude harmonogram považován za neúplný a uchazeč bude vyřazen z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen v harmonogramu postupu prací zohlednit klimatické podmínky daného místa díla. Strana 4 (celkem 13)

5 4. Doba a místo plnění 4.1. Zadavatel předpokládá spolupráci s vítězným uchazečem veřejné zakázky na základě Smlouvy o dílo. Smlouva bude uzavřena v nejkratším možném termínu po řádném ukončení zadávacího řízení této veřejné zakázky Požadovaný termín dodání zařízení včetně montáže a provedení zkušebního provozu: nejpozději do 90 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Za každý den nedodržení tohoto termínu zadavatel stanovil sankci ve výši 2 000,- Kč. Zadavatel předpokládá zahájení plnění zakázky: květen-červen Zadavatel si vyhrazuje možnost posunů shora uvedených termínů s ohledem na své provozní a organizační potřeby Místo plnění: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, Ostrava-Moravská Ostrava, stravovací provoz- budova parc.č.2510/ Způsob zadání veřejné zakázky 5.1. ROZDĚLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI ( 98 ZÁKONA) Veřejná zakázka není rozdělena na části, zadavatel požaduje podání nabídky na celou veřejnou zakázku VARIANTY NABÍDEK ( 70 ZÁKONA) Zadavatel nepřipouští varianty nabídek OPČNÍ PRÁVO ( 99 ZÁKONA) Zadavatel si nevyhradil opční právo v souladu s ustanovením 99 zákona JISTOTA ( 67 ZÁKONA) Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty podle ustanovení 67 odst. 1 zákona. 6. Kvalifikační předpoklady VYMEZENÍ KVALIFIKACE Předpokladem účasti dodavatele v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení je splnění kvalifikace v rozsahu stanoveném zadavatelem. Splnění kvalifikace je dodavatel povinen prokázat ve lhůtě pro podání nabídky. Zadavatel v souladu s ustanovením 62 odst. 1 a 2 zákona požaduje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu stanoveném ustanovením 50 odst. 1 písm. c), 53 odst. 1, 54 písm. a), b) a d), 56 odst. 1 písm. a), b), e) a f) a 56 odst. 3 písm. c) zákona ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY K prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona, dodavatel předloží doklady podle 53 odst. 3 zákona v prosté kopii ( dodavatel může k prokázání základních kvalifikačních předpokladů povolenou formou čestného prohlášení 53 odst. 3 písm. d) zákona využít přílohu č. 3 zadávací dokumentace). Strana 5 (celkem 13)

6 6.2. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona prokáže dodavatel, který předloží v prosté kopii: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky), b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. c) osvědčení odborné způsobilosti dodavatele osvědčení o oprávnění k pracím na vyhrazených elektrických technických zařízeních Pozn.: Základní a profesní kvalifikační předpoklady lze prokázat také Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ustanovení 125 a násl. zákona nebo Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle ustanovení 133 a násl. zákona v rozsahu údajů v něm uvedených PROHLÁŠENÍ O EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI Dodavatel předloží čestné prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele, o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit předmět veřejné zakázky (dodavatel může využít čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti, které je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace) TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží níže uvedené doklady prokazující dále popsané skutečnosti: a) Seznam minimálně 3 obdobných významných dodávek, které realizoval v posledních třech letech včetně osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto dodávek. Tato osvědčení musí obsahovat název, cenu, dobu a místo realizace a musí obsahovat údaje o tom, zda byly tyto dodávky provedeny řádně, odborně a včas. Za obdobné významné dodávky jsou považovány dodávky zdroje chladu, jejichž náklady nebyly v každém jednotlivém případě nižší než 2 mil. Kč bez DPH. b) jmenný seznam technika/ů, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky a bude zodpovídat za realizaci díla. Seznam bude obsahovat celé jméno, dosažené vzdělání, vztah k dodavateli. c) základní technický popis a zároveň fotografickou či výkresovou dokumentaci veškerého zboží určeného k dodání, ze kterých musí vyplývat obchodní názvy a typové označení nabízených výrobků, jména výrobců a technické parametry prokazující splnění všech požadavků definovaných zadavatelem v této ZD. V technické specifikaci blíže popsat případné požadavky na obsluhu, programy, bezpečnost provozu, el.příkon, potřebu jiných pracovních médií a příslušenství, zálohování baterií apod. Dokumenty musí být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich překlad do českého jazyka; d) doklady prokazující shodu všech nabízených výrobků (příslušná prohlášení o shodě nebo jiné zákonem stanovené doklady vystavené příslušnými orgány), které dosvědčí, že jsou pro nabízené výrobky dodržovány příslušné technické specifikace a normy. Prohlášení o shodě bude dodáno v souladu s Nařízením vlády č.163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 ( 56 odst. 1 písm. f) zákona; e) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele v rozsahu požadavku zadavatele: osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby odpovědné za montáž zdroje chladu, která se bude podílet na realizaci a zprovoznění, vč. doložení a uvedení pracovně- Strana 6 (celkem 13)

7 právního či obdobného vztahu této osoby k dodavateli (postačující je forma čestného prohlášení). platný svářečský průkaz ZG1 základní kurs, platný svářečský průkaz pro plamenné tvrdé pájení mědi, platné osvědčení k Vyhl. č. 50/1978 Sb., min. 6, vč. uvedení pracovně-právního či obdobného vztahu této osoby k dodavateli (postačující je forma čestného prohlášení). FORMA PŘEDLOŽENÍ KVALIFIKACE DODAVATELEM Dodavatel je povinen při prokázání kvalifikace postupovat v souladu se zákonem a touto zadávací dokumentací. Veškeré informace a doklady o kvalifikaci (mimo čestných prohlášení) dodavatel předloží v prosté kopii. Dodavatel odpovídá za jejich správnost. Vybraný uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je v souladu s ustanovením 57 odst. 1 zákona povinen před uzavřením smlouvy předložit (pouze na základě výzvy zadavatele) originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace (Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž výpis nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů + Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky). Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 zákona. Ve smyslu 147a odst. 5 zákona je vybraný uchazeč povinen předložit zadavateli po ukončení plnění v zákonem stanovené lhůtě seznam subdodavatelů, jímž dodavatel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% z ceny této veřejné zakázky. 7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, překročení výše nabídkové ceny, obchodní a platební podmínky 7.1. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky nutných pro řádné dokončení a uvedení do provozu. Jakékoliv neoceněné práce, služby a dodávky nebudou dodatečně zaplaceny a bude se mít za to, že jsou obsaženy v jiných jednotkových položkách Nabídková cena, popřípadě kterákoliv její složka (např. ceny v rámci jednotlivých položek výkazu výměr), uvedená v nabídce na základě zadávací dokumentace musí mít kladnou hodnotu, zadavatel nepřipouští v rámci nabídky nulovou cenu Nabídková cena bude ve smlouvě stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to tak, že k dohodnuté ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění jako cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH za jednotlivé komponenty a za celé provedení díla (příloha č. 5 zadávací dokumentace), jako součást smlouvy nebo jako její příloha. Pokud dodavatel uvede svou celkovou nabídkovou cenu vč. DPH vyšší, než zadavatelem stanovená předpokládaná hodnota, bude jeho nabídka vyřazena. Strana 7 (celkem 13)

8 Nabídková cena bude zahrnovat veškeré dodávky, práce a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů, o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení díla dané povahy třeba. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, a dále její veškeré přílohy Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady, jejichž vynaložení je nutné na řádné a včasné splnění zakázky, zejména náklady na dopravu, uvedení do provozu, předání zaškolení obsluhy a veškeré náklady související (náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, přepravních nákladů apod.) Nabídková cena zahrnuje poskytování bezplatného servisu v průběhu záruční doby Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a technickou specifikací díla, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr PODMÍNKY, PŘI JEJICHŽ SPLNĚNÍ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY Zadavatel připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smluvního vztahu v následujících případech: a) V případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém případě bude zvýšená cena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. Cenu lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem a vítězným uchazečem PLATEBNÍ PODMÍNKY Zadavatel stanovil obchodní a platební podmínky formou závazného textu Smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Uchazeč doplní do textu Smlouvy údaje určené k doplnění a tutéž Smlouvu podepsanou za uchazeče k tomu oprávněnou vrátí jako součást nabídky zadavatele. Návrh Smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku, popř. jiné evidence, ve které je uchazeč zapsán. V případě, že nebude návrh Smlouvy podepsán, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení Zálohy Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy Doba a způsob vystavení daňového dokladu Na základě potvrzeného předávacího protokolu o předání a převzetí díla bude vystaven dodavatelem běžný daňový doklad (faktura mající náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH), kde za datum uskutečněného zdanitelného plnění bude uvedeno datum předání a převzetí díla uvedené v Předávacím protokolu a stanoven termín pro úhradu platby Splatnost daňových dokladů Splatnost daňových dokladů vystavených dodavatelem bude min. 30 dnů ode dne jejich doručení zadavateli Dodavatel je oprávněn nabídnout výhodnější platební podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY Závazný text smlouvy o dílo je v tištěné podobě součástí této zadávací dokumentace jako příloha č. 2 Strana 8 (celkem 13)

9 Uchazeč je povinen přiložit jedno vyhotovení podepsané vzorové smlouvy o dílo s doplněnou výši nabídkové ceny a vyplněnými údaji týkajícími se dodavatele k originálu své nabídky tak, aby vzorová závazná smlouva o dílo tvořila nedílnou součást nabídky (listy musí být tedy pevně spojeny) Uchazeč není oprávněn provádět v návrhu jiné úpravy, než doplnění údajů, ponechaných ve smlouvě k vyplnění uchazeče, mimo bod zadávací dokumentace Návrh smlouvy bude součástí nabídky a bude předložen v písemné podobě a dále v elektronické podobě na CD ROM (CD postačí pouze v originále nabídky). Soubor s návrhem smlouvy musí být dodán v editovatelném tvaru (tzn. např. typu "DOC" a ne "PDF"). Toto je zadavatelem požadováno z důvodu možného doplnění předloženého návrhu smlouvy zadavatelem dle dohody s uchazečem před jejím podpisem po ukončení výběrového řízení Návrh smlouvy obsažený v nabídce musí být ze strany uchazeče podepsán oprávněnou osobu tj. nejčastěji statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče; kopie zmocnění a aktuální výpis z obchodního rejstříku musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka uchazeče je v takovém případě neúplná Uchazeč ve smlouvě uvede sídlo servisního střediska, kontaktní adresy, na kterých je možné konzultovat problémy Veškeré obchodní podmínky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách jsou stanoveny jako minimální a dodavatel může nabídnout zadavateli výhodnější podmínky Návrh smlouvy o dílo nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele, uvedená v zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena DODACÍ PODMÍNKY Při předání díla nutno ke všem dodaným zařízením dodat dokumentaci v českém jazyce a zaškolit dotčené zaměstnance MNO. O předání a převzetí díla vyhotoví dodavatel předávací protokol, jehož součástí budou protokoly o tlakových zkouškách a revizní zpráva elektrického zařízení Předání a převzetí zařízení se uskuteční protokolárně po zkušebním provozu tj. úspěšně absolvovaném funkčním předvedení zařízení a zkušebním provozu ve stanovené délce. Zadavatel má právo zařízení nepřevzít, pokud se projeví pochybnosti o splnění některého z požadavků, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci Zkušební provoz bude hodnocen jako úspěšný, pokud bude zařízení pracovat bez jakýchkoliv nedostatků 7 dnů po sobě jdoucích. Při výskytu závady se provede náprava a zahájí se nový zkušební cyklus Dodávka musí být vybavena potřebným spotřebním materiálem pro provedení zkušebního provozu ODVOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Uchazeč se zavazuje dodat předmět plnění bez vad, v požadované kvalitě, s úplnou dokumentací a předepsanými doklady Zadavatel požaduje délku záruční doby za celý předmět veřejné zakázky minimálně 24 měsíců. Poskytnutá záruka znamená, že dodané zboží bude po tuto dobu plně funkční a bude mít vlastnosti odpovídající požadavkům příslušných zákonů a Strana 9 (celkem 13)

10 technických norem, při plnění parametrů uváděných výrobcem či prodávajícím. Pokud bude předepsáno tuto skutečnost potvrdit odbornou (periodickou) kontrolou, je součástí bezplatné záruky také provedení takové kontroly a předání příslušné dokumentace o kontrolu zadavateli Dodavatel se zavazuje nastoupit na odstraňování vad nejpozději do 48 hodin od uplatnění oprávněné reklamace zadavatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 3 pracovních dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí zadavatel odstranění vady na náklady dodavatele u jiné odborné firmy. Dodržení výše uvedených termínu si zadavatel podmínil ve smlouvě stanovenou sankcí ve výši 500,- Kč za každý, i jen započatý, den prodlení Cestovní náklady, náklady na materiál a veškeré další náklady, které dodavateli vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši dodavatel. 8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídek, poskytování informací, nesoulad údajů, prohlídka místa plnění 8.1. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče je-li fyzickou osobou, či jeho statutárním zástupcem je-li právnickou osobou a označené názvem veřejné zakázky VEŘEJNÁ ZAKÁZKA č. VZ/1/2016 Nový zdroj chladu pro stravovací provoz- NEOTVÍRAT, na které musí být uvedena adresa, na niž je možno poslat oznámení podle 71 odst. 6 zákona. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka převzata, bude považována za doručenou Nabídka musí být zadavateli doručena prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu nebo osobně do konce lhůty pro podání nabídek tj. do 22. dubna 2016 do 8:45 hodin. Prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu se nabídka zasílá zadavateli na adresu (podatelna MNO): Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Ing. Hana Hodulová, referát veřejných zakázek Nemocniční 898/20A Ostrava-Moravská Ostrava V případě doručení nabídky prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Riziko pozdního doručení při odeslání nabídky poštou nese plně uchazeč. Osobně se nabídka zadavateli podává na adresu: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Ing. Hana Hodulová, referát veřejných zakázek Hornopolní 1392/ Ostrava-Moravská Ostrava a to v pracovních dnech od 8,00 hodin do 14,00 hodin, nejpozději dne do 8:45 hodin. Rozhodující je čas předání. Strana 10 (celkem 13)

11 Osobní předání nabídky doporučujeme předem ohlásit na kontaktním místě. V případě, že dodavatel při osobním předání nabídky požaduje potvrzení převzetí, je povinen si zajistit předávací protokol, který mu zástupce zadavatele potvrdí. Pro osobní doručení se poskytuje dodavatelům informace o umístění referátu veřejných zakázek: v budově ředitelství nemocnice, 3.NP. Na nabídky zaslané na jinou adresu nebo předané jiným osobám v rámci MNO nebude brán při otevírání obálek zřetel Nabídka bude předložena v jednom originále v uzavřené obálce, v písemné formě ve formátu A4, v českém jazyce. Zadavatel dále požaduje předložení úplné nabídky v elektronické podobě na nosiči dat ve formátu Word, Excel nebo PDF Dodavatel v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení Dodavatel k nabídce rovněž předloží: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s touto veřejnou zakázkou Nabídka musí být datována a na titulním listu (příloha č. 2) podepsána uchazečem, osobou oprávněnou k zastupování statutárního orgánu uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, popř. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl Doporučujeme jednotlivé listy nabídky svázat způsobem vylučujícím manipulaci s jednotlivými listy, a řádně očíslovat Doporučujeme nabídku opatřit obsahem s uvedením čísla stránky u jednotlivých oddílů Nabídka se skládá z následujících dokumentů, které je dodavatel povinen doložit zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek: Titulní list nabídky s identifikačními údaji dodavatele (obchodní firma, sídlo, kontaktní adresa pro písemný styk, liší-li se od adresy sídla, jméno osoby pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČ, DIČ, telefon, e- mail); Obsah nabídky s uvedením stran (doporučeno); Návrh smlouvy o dílo, v písemné podobě, podepsaný oprávněnou osobou v originále; Kompletní nabídka v elektronické podobě na CD v editovatelném tvaru (tzn. např. typu "DOC" a ne "PDF"); Tabulku nabídkových cen a oceněné položkové rozpočty; Doklady prokazující kvalifikační předpoklady, dle bodu 5 této zadávací dokumentace včetně podrobné technické specifikace; Strana 11 (celkem 13)

12 Čestné prohlášení dle 68 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, podepsané oprávněnou osobou jednat jménem nebo za dodavatele (jeho znění je přílohou č. 3 zadávací dokumentace), a to v originále; Potvrzení výrobce nebo výhradního dovozce zdrojů chladu, že uchazeč je kvalifikován provádět dodávky tohoto zařízení. Subdodavatelé podílející se na předmětu plnění nebo Čestné prohlášení podle bodu 2.2 zadávací dokumentace. Harmonogram postupu prací při dodávce a montáži zpracovaný v týdenních intervalech PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ Zadavatel umožní dodavatelům prohlídku místa plnění, a to dne Sraz účastníků prohlídky proběhne před sídlem zadavatele tj. před vrátnicí z ulice Hornopolní v 10:00 hodin. Zadavatel požaduje, aby dodavatelé potvrdili svou účast na prohlídce místa plnění telefonicky nebo em na kontaktní osobu nejpozději den před konáním prohlídky. 9. Lhůta pro podání nabídky, datum otevírání obálek 9.1. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění oznámení o zakázce a končí dne: do 8:45 hodin DATUM A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK Otevírání obálek je veřejně přístupné uchazečům a bude se konat dne: v 9:00 hodin. Místo konání: zasedací místnost č. 4014, 4 patro, budova ředitelství MNO. U otevírání obálek má právo být přítomen jeden, plnou mocí zmocněný zástupce každého z uchazečů o veřejnou zakázku, jejichž nabídka byla doručena v zadavatelem stanovené lhůtě pro podání nabídky. 10. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je stanovena ve smyslu 78 odst. 1 písm. b) zákona nejnižší nabídková cena vč. DPH. V rámci hodnocení budou nabídky seřazeny hodnotící komisí v pořadí podle celkové nabídkové ceny vč. DPH. V případě absolutní rovnosti výše nabídkové ceny vyhodnotí zadavatel jako nejlepší tu nabídku, která byla zadavateli doručena dříve. Strana 12 (celkem 13)

13 11. Zadávací lhůta Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po celou dobu zadávací lhůty, která činí 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek, případně končí dříve dnem doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. 12. Závěrečná ustanovení Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení Nabídky ani jednotlivé součásti nabídky uchazečům nebudou vráceny Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaložil na účast v zadávacím řízení Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat před uzavřením smlouvy po vítězném uchazeči předložení originálu nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace Veřejná zakázka je vypsána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadávací podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci jsou pro dodavatele závazné. 13. Přílohy zadávací dokumentace Projektová dokumentace Návrh Smlouvy o dílo Čestné prohlášení kvalifikačních předpokladů Titulní list Nabídková tabulka a jednotlivé slepé rozpočty Subdodavatelé V Ostravě, Bc. Josef Grochol, MBA pověřen řízením Strana 13 (celkem 13)

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k podlimitní veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce a dodávky Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově rekonstrukce sociálního zařízení strana 1 Výzva k podání

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Předmět veřejné zakázky

1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Předmět veřejné zakázky 2 1. Identifikační údaje zadavatele Veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Správa silnic

Více

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 a 18odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více

Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC

Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Evidenční číslo

Více

Sběrný dvůr odpadů Starovice

Sběrný dvůr odpadů Starovice Výzva a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Sběrný dvůr odpadů Starovice Zadavatel: Obec Starovice,

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

Ostraha objektů FS ČR

Ostraha objektů FS ČR SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem:

Více

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda Základní údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově MĚSTO PACOV náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789 www.mestopacov.cz podatelna@mestopacov.cz tel. 565 455 111 fax. 565 455 155 Č.j.: Spis. zn.: MP/10042/2013 MP/10042/2013/01 Vyřizuje: Tomáš Kocour,

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava schodiště IČ : 00262871 Adresa sídla

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č. 21108 zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon s názvem Mateřská škola Proseč zateplení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému podlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY ve smyslu metodického pokynu ROP NUTS II Moravskoslezsko pro zadávání veřejných zakázek verze 5.02 pro Ostatní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: VZ 001: Pořízení

Více

ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV

ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV Zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov; Náměstí Míru 11; 436 01 Litvínov; Tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostkou města Bc. Kamilou Bláhovou dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU se sídlem, vydává dokument: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu SKLAD

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného nadlimitního

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň"

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na níže specifikovanou veřejnou zakázku. 1 Název veřejné

Více

Úspora energií pro ZŠ Zubří

Úspora energií pro ZŠ Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) SKTS 3/11 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: MŠ Kytička realizace úspor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj rekonstrukce centrální sterilizace"

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj rekonstrukce centrální sterilizace Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek VZ Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj rekonstrukce centrální sterilizace" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj rekonstrukce centrální sterilizace"

Více

MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov

MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zadané v zadávacím řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. KRPZ-35352-14/CJ-2015-1500VZ-STA Počet listů: 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení v souladu s 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE OBEC RAKVICE BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. f), 25 a 38 zákona č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné ejné zakázce zadávané podle zákona č.. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce - nadlimitní zakázka Druh zadávacího řízení: otevřené

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Statutární město Děčín Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV IČ: 00261238 DIČ: CZ00261238 nezapsáno

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Textová část Zadávací dokumentace název veřejné zakázky: Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.7 PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE zadávané v souladu

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadavatel zakázky: Město Brumov-Bylnice Se

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 4/15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) ZŠ

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku 1 Název veřejné zakázky Pokládka PVC Základní škola, Masarova 11, Brno Líšeň, PSČ

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Oprava západní střechy věže evangelického kostela ve Vanovicích

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Oprava západní střechy věže evangelického kostela ve Vanovicích Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Oprava západní střechy věže evangelického kostela ve Vanovicích 1. Identifikační údaje o zadavateli: Zadavatel: Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Více

Veřejná zakázka: Sonda na intenzitu zvuku

Veřejná zakázka: Sonda na intenzitu zvuku Zadavatel: Technická univerzita v Liberci 461 17 Liberec 1, Studentská 2 Telefon: 485 351 111 Fax: 485105 882 Veřejná zakázka: Sonda na intenzitu zvuku zadávaná v nadlimitním otevřeném řízení dle 21 odst.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č.: 40278/2013 č. j.: MUCL/28255/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení dle 28 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

Azylový dům v Rumburku - stavební práce

Azylový dům v Rumburku - stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE CEDR komunitní centrum, občanské sdružení Sídlem: Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa IČO: 26590735 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném

Více

Služby pro přípravu tiskových podkladů - informační panely a pamětní desky pro projekty OPŽP v letech 2016 2017

Služby pro přípravu tiskových podkladů - informační panely a pamětní desky pro projekty OPŽP v letech 2016 2017 Kontaktní osoba: Markéta Bursíková, Tomáš Vontor Tel.: 267 994 551, 267 994 657 Fax: 272 936 585 E-mail: zakazky@sfzp.cz Č. j.: SFZP 199450/2015 Č. zakázky: 47/2015 Systémové č. VZ P15V00002090 Název veřejné

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4 IČ: 71214011

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

Modernizace bytových jader a výměna stoupaček Kneslova 4 20

Modernizace bytových jader a výměna stoupaček Kneslova 4 20 Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Modernizace bytových jader a výměna stoupaček

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV Vyřizuje: Ing. Josef Bárta Tel.: 327 710 218 E-mail: barta@mu.kutnahora.cz Datum: 6.1.2009 VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Tato výzva je současně zadávací

Více

Planá - Prodloužení vodovodu do Strkovské ul.

Planá - Prodloužení vodovodu do Strkovské ul. Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-VZ07-2013 Tábor, 3. září 2013 Počet stran textu: 12 Přílohy: přílohy zadávací dokumentace VÝZVA K

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadavatel: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Sídlo: T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary, PSČ 360 01 IČ: 25236300 zastoupená Ing. Jiří Drábkem, ředitelem

Více

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU. Výzva a zadávací dokumentace. MŠ Rousínov zahrada v přírodním stylu

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU. Výzva a zadávací dokumentace. MŠ Rousínov zahrada v přírodním stylu Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01

Nemocnice České Budějovice, a.s. České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01 Nemocnice České Budějovice, a.s. České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dodávka pracích prostředků pro Prádelenské služby Nemocnice České Budějovice, a.s. Zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č. 27002/2012 č. j. MUCL/22308/2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY Zakázka na dodávky zadávaná podle ustanovení 8, 12 odstavec (1), 14, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Více

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na zpracovatele projektové dokumentace ke stavbě Stavební úpravy a přístavba pavilonu CH Nemocnice

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Chodník podél silnice II/320, Voděrady

Chodník podél silnice II/320, Voděrady Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu, zadávané v souladu se směrnicí obce Voděrady č. 1/2015 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

Předmět zakázky je podrobně definován v příloze č. Příloha č 1 Vymezení předmětu zakázky.

Předmět zakázky je podrobně definován v příloze č. Příloha č 1 Vymezení předmětu zakázky. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení: na služby Vzdělávání v MoroSystems, vyhlášené dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.7 Zadavatel: MoroSystems, s.r.o., se sídlem Nová 147/14,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-09/03-2015 Tábor, dne 11. srpna 2015 Počet stran textu: 15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel Vodárenská

Více

Obec Trojanovice 74401, Trojanovice 210. Vyhlašuje. výzvu více zájemcům o zakázku malého rozsahu k podání nabídky na předmět zakázky:

Obec Trojanovice 74401, Trojanovice 210. Vyhlašuje. výzvu více zájemcům o zakázku malého rozsahu k podání nabídky na předmět zakázky: Obec Trojanovice 74401, Trojanovice 210 Trojanovice, 25. dubna 2012 Vyhlašuje výzvu více zájemcům o zakázku malého rozsahu k podání nabídky na předmět zakázky: Fasáda Mateřské školy na Lomné Úvodní část

Více

SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále jen ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr. Milanem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce Výměna oken na objektu ZŠ J. Vohradského, Šluknov 55 ks strana 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Statutární město Karlovy Vary. zastoupené. Zadávací dokumentace

Statutární město Karlovy Vary. zastoupené. Zadávací dokumentace Statutární město Karlovy Vary zastoupené odborem majetku města Magistrátu města Karlovy Vary Moskevská 2035/ 21, 361 20 Karlovy Vary Tel. ústředna 353 118 111, Fax 353 118 400, E-mail: l.pokorny@mmkv.cz

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky Inovace oblasti dokončovacího zpracování tiskovin Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního

Více

Zadavatel: Telefon: +420 465 676 426 vlastimil.mlynar@letohrad.eu Kontaktní osoba pro technické záležitosti:

Zadavatel: Telefon: +420 465 676 426 vlastimil.mlynar@letohrad.eu Kontaktní osoba pro technické záležitosti: Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2014/006 Výměna oken v bytových domech ul.družstevní č.p.370, Sokolovská č.p.121 a v budově restaurace na koupališti, Požárníků č.p.195 v Letohradě

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928

Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928 Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění K čj : 414-3/2013/DP - ÚVN Praze dne : 3.10. 2013 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

zadávací dokumentace Oprava oplocení MŠ Rousínov

zadávací dokumentace Oprava oplocení MŠ Rousínov Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Obec Vysoká Pec, se sídlem Vysoká Pec 109, 362 21

Obec Vysoká Pec, se sídlem Vysoká Pec 109, 362 21 Obec Vysoká Pec, se sídlem Vysoká Pec 109, 362 21 ve smyslu 6 zák. č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, v platném znění ( dále jen zákon ) vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku.

Více