ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, Praha 1 - Malá Strana;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana; www.arup.cas.cz"

Transkript

1 ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, Praha 1 Malá Strana; Oddělení záchranných výzkumů, pracoviště Restaurátorské laboratoře V Holešovičkách 41, Praha 8; tel EXPERTNÍ POSUDEK TECHNOLOGICKÝ ROZBOR TEXTILNÍCH FRAGMENTŮ NA KOVOVÝCH NÁLEZECH ZE ZNOJMA HRADIŠTĚ PhDr. Helena BŘEZINOVÁ, Ph.D

2 Technologický rozbor textilních fragmentů Základem zpracování textilních archeologických nálezů je provedení technologického rozboru každé dochované textilie. V rámci rozboru je měřena a popisována řada parametrů, možnost jejich podrobného určení je přímo ovlivněna stavem a způsobem dochování textilie. o Stav dochování popsání způsobu zachování textilie, tedy zda se jedná o samostatně dochované fragmenty v suchém nebo vlhkém prostředí, otisk textilní struktury na keramice nebo jiném materiálu, fragment prostoupený korozními produkty dochovaný na kovovém předmětu nebo v jeho blízkosti či o fragment zuhelnatělý. o Typ textilie určení, zda se jedná o tkaninu zhotovenou na tkalcovském stavu, tkanici zhotovenou na destičkovém stavu, pleteninu, síťovinu, plsť nebo produkt jiné netkalcovské techniky. o Počet fragmentů vyjadřuje se vždy počet fragmentů z jedné textilie. o Rozměr fragmentů vyjadřuje se v milimetrech. o Textilní surovina stanovení typu použitých textilních vláken, rozlišení rostlinného nebo živočišného původu; u prokorodovaných textilních fragmentů velmi obtížné, použití mikroskopie a chemických analýz. o Tkalcovská vazba u tkanin se určuje, zda bylo k jejich zhotovení použito vazby plátnové, keprové, atlasové nebo některé jiné odvozené vazby. o Dostava neboli hustota udává počet tkanin v osnově a útku na 10 mm plochy tkaniny. U absolutní většiny nalézaných textilních fragmentů není dochován pevný okraj ani jiná indicie, která by dovolovala rozlišení, která ze soustav nití je osnovou a která útkem. Proto se k rozlišení nití, které se v tkanině vzájemně provazují, používá vyjádření první a druhá soustava. o Zákrut nití určení směru zákrutu nití, v němž bylo prováděno spřádání jednotlivých vláken, se vyjadřuje písmeny Z (vyjadřuje spřádání doprava) a S (vyjadřuje spřádání doleva), určuje se pro obě soustavy nití. U vícenásobně spřádaných (skaných) nití se vyjadřuje na prvním místě zákrut jednoduchých nití, lomený výsledným zákrutem skané nitě (např. 2s/Z). o Tloušťka nití vyjadřuje se v milimetrech, naměřená hodnota je však ovlivněna způsobem a stavem dochování textilie (např. tloušťka nitě obalených korozními produkty je větší než tloušťka původní nitě). o Další popis uvádějí se všechny ostatní informace, které je možné u dané textilie zjistit, např. dochované stehy, dírky po vpichu jehlou, dekorace, výšivky apod. o Interpretace pokus o stanovení způsob původního použití dochované textilie 2

3 Textilní fragmenty dochované na kovových předmětech ze Znojma Hradiště Analýza dochovaných textilních fragmentů proběhla v září 2010 na archeologické základně PdF MU na Hradišti ve Znojmě. Mikroskopickému průzkumu byly podrobeny korozní vrstvy kovových předmětů z 33 hrobů, které neprošly konzervátorským zásahem. Textilní pozůstatky byly analyzovány na celkem 43 předmětech, ve 33 případech zhotovených ze železa, v 6 případech z bronzu, ve 3 případech se jednalo o samostatné prokorodované textilní fragmenty odpadnuté z povrchu předmětů a v 1 případě o textilní fragment prostoupený zeminou. Nejčastěji se textilní pozůstatky dochovaly na povrchu nožů (7x), rolniček (6x) a blíže neidentifikovatelných zlomků (5x), méně často se vyskytly na sekerách (3x), ostruhách, (3x), obručích (3x) a zřídka byly zjištěny na lunici, kování, náušnicích, šipkách, drátcích, gombíku, prstenu, břitvě a ocílce. Celkem bylo identifikováno 46 různých textilních pozůstatků, většinou se jednalo o tkaniny, tedy textilní výrobky s tkalcovskou vazbou, jen ve 4 případech byly zjištěny samostatné nitě bez provázání. Tkalcovská vazba byla určitelná u 15 tkanin, ve většině případů se jednalo o základní plátnovou vazbu (32x), pětkrát byla určena vazba keprová 4x ve čtyřvazném (2/2) provedení a 1x v třívazném (2/1) provedení. U pěti tkanin zůstala vazba díky špatnému stavu dochování neurčená. Dostava (hustota) neboli počet nití v osnově a útku na 10 mm plochy tkaniny byla určitelná pouze u 22 tkanin. Rozmezí dostav se nejčastěji pohybovalo od 16 do 20 nití na 10 mm (15 tkanin), což odpovídá charakteru jemné tkaniny. Méně často byla naměřena dostava 1115 nití (3 tkaniny), což koresponduje se střední kvalitou tkaniny. Nižší dostavy do 10 nití, což odpovídá hrubé tkanině, se vyskytly výjimečně (1x). Dostavy nad 20 nití, tedy velmi jemné tkaniny byly rovněž celkem ojedinělé, identifikovány byly jen u 3 tkanin. Tloušťka nití byla zjistitelná u 34 textilií, síly nití se pohybovaly v intervalu 0,20,8 mm, nejčastěji v rozmezí 0,30,5 mm (25 x). Obzvláště složité je u prokorodovaných textilních fragmentů určení použité textilní suroviny, protože původní buněčná struktura textilních vláken, jejíž pozorování je rozhodující pro identifikaci jednotlivých surovin, je silně narušena nebo úplně nahrazena korozními produkty. U naprosté většiny analyzovaných textilních pozůstatků nebylo určení výchozí suroviny vůbec možné, velmi degradované textilní pozůstatky nebylo možné podrobit analýze dostupnými metodami pro detekci původní suroviny (mikroskopické pozorování buněčné struktury, elektronová mikroskopie). U 16 vybraných fragmentů, jejichž stav dochování umožňoval bezpečný odběr mikroskopického vzorku, byla použita metoda 3

4 infračervené spektroskopie, která identifikuje chemické složení odebraného vzorku na základě vyhodnocení infračervených spekter 1. U 13 vzorků byla stanovena textilní surovina (převážně rostlinného původu), pouze u třech vzorků nebyla zjištěna žádná organická složka, pouze komponenty korozních produktů. Interpretace původní funkce textilií byla velmi obtížná a realizovatelná jen u malého počtu dochovaných textilií, většinou se jednalo se o tak drobné a špatně dochované pozůstatky, které neumožňovaly podrobnější vyhodnocení vzhledu, způsobu uložení a vztahu k pohřebnému jedinci a ostatním předmětům hrobové výbavy. Interpretace byla možná u 14 dochovaných textilií, kdy je možné se domnívat, že tkaniny sloužily jako obal železných předmětů denní potřeby, jako překrytí obsahu věder nebo že se jedná o pozůstatky tkanin z oděvních součástí. Celkem v 7 hrobech (H 499, 533, 554, 583, 586, 628, 638) byla sledována přítomnost dvou a více různých textilií dochovaných na několika předmětech. Na povrchu 3 předmětů (H 182, 516, 533) byly identifikovány 23 různé textilní struktury. Takové kumulace různých tkanin, které souvisely nejčastěji s oděvem, oděvními doplňky, pokrývkami a obaly, jsou jasným dokladem, že textilní výrobky byly běžně používaným zbožím, že existovala pestrá a rozmanitá textilní hmotná kultura, která se pro naše bádání dochovala bohužel jen ve velmi omezené míře. Literatura: Březinová, H. 1997: Doklady textilní výroby v století na území Čech, Moravy a Slovenska. Památky archeologické LXXXVIII, s Vzorky byly analyzovány na VŠCHT Praha v Laboratoři molekulové spektrometrie pod vedením ing. M. Novotné, CSc. Analýzy byly provedeny na FTIR spektrometru Nicolet 6700 ve spojení s mikroskopem Continuum. 4

5 H 182/08 lunice Číslo hrobu: H 182/08 (inv.č.481) Stav dochování: na celé ploše povrchu lunice jsou dochovány pozůstatky dvou různých tkanin; tkanina A je sledovatelná po celém povrchu v několika vrstvách na sobě, její povrch hodně porušený, rozeznatelné jsou jen spodní části nití; jemnější a hustší tkanina B je dochována v jednom fragmentu na povrchu tkaniny A na jedné straně lunice TKANINA A Textilní surovina: neurčitelná Dostava v jedné soustavě:12 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,5 mm Rozměry fragmentů: 40x42 mm Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v druhé soustavě: 12 nití/10 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,5 mm TKANINA B Rozměry fragmentů: 30x10 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: plátnová (?) Dostava v jedné soustavě: 20 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,5 mm Dostava v druhé soustavě: 20 nití/10 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,5 mm Interpretace: pravděpodobně pozůstatky oděvních součástí, s nimiž byla lunice v kontaktu 5

6 H 434 kování Číslo hrobu: H 434 Stav dochování: Na jednom místě zbytky silnějších nití, dochované pouze 4 ks, S, 0,8 mm, na ploše 12x7 mm Rozměry fragmentů: 12x7 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: Zákrut nití: S Tloušťka nití: 0,8 mm Schéma zákrutu nití: Interpretace: 6

7 H 444 sekera Číslo hrobu: H 444 Stav dochování: na 2 drobných zlomcích odpadnutých z povrchu sekery jsou nepatrné stopy po textilní struktuře Počet fragmentů: 2 Textilní surovina: neurčitelná Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Rozměry fragmentů: 12x6, 14x8 mm Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Zákrut nití druhé soustavy: skaný 2z/Z (?) Tloušťka nití jedné soustavy: 0,50,6 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,50,6 mm Interpretace: 7

8 H 478 nůž Číslo hrobu: H 478 Stav dochování: na jednom místě na povrchu nože je dochován drobný textilní fragment Rozměry fragmentů: 7x3 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: keprová 2/2 Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Tloušťka nití jedné soustavy: 0,40,5 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,40,5 mm Interpretace: 8

9 H náušnice Číslo hrobu: H 479 bronz Stav dochování: na horní části oblouku dvou náušnic je dobře dochovaný drobný fragment tkaniny s velmi dobře dochovanými neprokorodovanými vlákny bělozelené barvy Rozměry fragmentů: 17x5; 5x6;6x3 mm Textilní surovina: len Dostava v jedné soustavě: 20 nití?/10 mm Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v druhé soustavě: 20 nití?/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,30,4 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,30,4 mm Interpretace: 9

10 H 484 rolnička Číslo hrobu: H 484 Stav dochování: na celém povrchu rolničky jsou dochované zbytky tkaniny v několika vrstvách (místy ve 45) na sobě Rozměry fragmentů: prům. rolničky 28 mm Textilní surovina: len Dostava v jedné soustavě:1820 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,5 mm Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v druhé soustavě: 1820 nití/10 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,5 mm Interpretace: pravděpodobně pozůstatek látkového obalu rolničky nebo oděvní součásti, s níž byla rolnička v kontaktu 10

11 H 486 nůž s dřevěnou pochvou Číslo hrobu: H 486 Stav dochování: na jednom místě na povrchu pochvy je dochován drobný zbytek tkaniny Rozměry fragmentů: 11x4 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: keprová 2/2 Dostava v jedné soustavě: 20 nití/10 mm Dostava v druhé soustavě: 24 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,30,4 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,30,4 mm Interpretace: 11

12 H 488 zlomek Číslo hrobu: H 488 Stav dochování: na povrchu zlomku jsou zcela nepatrné a neurčitelné zbytky textilní struktury Rozměry fragmentů: 11x5 mm Textilní surovina: neurčitelná Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Zákrut nití jedné soustavy: neurčitelný Tloušťka nití jedné soustavy: neurčitelná Schéma tkalcovské vazby: Tkalcovská vazba: neurčitelná Schéma zákrutu nití: Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Zákrut nití druhé soustavy: neurčitelný Tloušťka nití druhé soustavy: neurčitelná Foto textilního fragmentu: Interpretace: 12

13 H 494 samostatné fragmenty Číslo hrobu: H 494 Stav dochování: samostatně dochované fragmenty prokorodované tkaniny v několika vrstvách na sobě; odpadnuté z povrchu nože Rozměry fragmentů: 7x5; 6x2; 10x5; 9x10; 8x7; 7x4 mm Textilní surovina: Tkalcovská vazba: plátnová živočišné vlákno Dostava v jedné soustavě:1820 nití/10 mm Dostava v druhé soustavě: 1820 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,40,5 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,40,5 mm Interpretace: 13

14 H 499 nůž Číslo hrobu: H 499 Stav dochování: na celém povrchu obou stran nože jsou dochovány drobné zbytky tkaniny Počet fragmentů: 2 Rozměry fragmentů: 15x5; 15x7 mm Textilní surovina: neurčitelná Dostava v jedné soustavě: 20 nití/10 mm Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v druhé soustavě: 20 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,40,5 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,40,5 mm Interpretace: pravděpodobně pozůstatek látkového obalu nože 14

15 H samostatných fragmentů Číslo hrobu: H 499 Stav dochování: samostatně dochované fragmenty prokorodované tkaniny v několika vrstvách na sobě; není zřejmé z povrchu jakého předmětu pocházejí; špatně dochovaná struktura, nitě jsou slité dohromady a překryté bílou krustou Rozměry fragmentů: 13x8, 10x8, 12x8, 15x7, 17x5, 37x15, 15x5, 27x7, 15x5, 15x10, 16x9 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v jedné soustavě:1620 nití/10 mm Dostava v druhé soustavě: 1620 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,40,5 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,40,5 mm Interpretace: 15

16 H 505 nůž Číslo hrobu: H 505 Stav dochování: na povrchu nože jsou zcela nepatrné a neurčitelné zbytky textilní struktury Počet fragmentů: 2 Rozměry fragmentů: 10x10, 15x5 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: neurčitelná Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Zákrut nití jedné soustavy: neurčitelný Zákrut nití druhé soustavy: neurčitelný Tloušťka nití jedné soustavy: neurčitelná Tloušťka nití druhé soustavy: neurčitelná Interpretace: 16

17 H 514 rolnička Číslo hrobu: H 514 Stav dochování: po celém povrchu rolničky je zachována textilie ve více vrstvách na sobě; textilní struktura dobře zřetelná zejména na jedné polovině, na druhé je dochována jen stopově Rozměry fragmentů: prům. rolničky 29 mm Textilní surovina: neurčitelná Dostava v jedné soustavě:1920 nití/10 mm Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v druhé soustavě: 1920 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,30,4 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,30,4 mm Interpretace: pravděpodobně pozůstatek látkového obalu rolničky nebo oděvní součásti, s níž byla rolnička v kontaktu 17

18 H 515 kování Číslo hrobu: H 515 Stav dochování: po celé ploše jedné strany kování jsou patrné stopy po textilní struktuře; velmi špatně dochováno, zřetelných je jen několik nití a vazných bodů Rozměry fragmentů: 17x15 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: plátnová (?) Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Tloušťka nití jedné soustavy: 0,30,5 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,30,5 mm Interpretace: 18

19 H 516 ostruhy (garnitura ostruh v řade zlomků) Číslo hrobu: H 516 Stav dochování: na mnoha zlomcích patřících k ostruhám a jejich garnituře jsou dochovány pozůstatky 3 různých textilních struktur; v největší míře tkanina A ve více vrstvách na sobě; na jednom zlomku (přezce?) tkanina B; na jiném zlomku 5 samostatných silnějších nití bez provázání TKANINA A Počet fragmentů: 8 Rozměry fragmentů: 10x10, 10x9, 10x9, 17x15, 20x15, 15x18, 36x10, 15x10 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Tloušťka nití jedné soustavy: 0,30,4 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,30,4 mm 19

20 TKANINA B Rozměry fragmentů: 10x9 mm Textilní surovina: Tkalcovská vazba: plátnová rostlinné vlákno Dostava v jedné soustavě: 24 nití/10 mm Dostava v druhé soustavě: 24 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,5 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,5 mm NITĚ Rozměry fragmentů: 7x6 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: Zákrut nití: Z Tloušťka nití: 0,60,7 mm Interpretace: pozůstatky textilií dotýkajících se ostruh a jejich příslušenství, pozůstatky jsou tak malé, že není možná jejich bližší interpretace 20

21 H 517 předmět (tyčinka, kroužek) Číslo hrobu: H 517 Stav dochování: po celé ploše povrchu předmětu jsou dochovány zbytky textilu v několika vrstvách na sobě, pozorovatelné jsou 23 vrstvy na sobě Textilní surovina: vlna Dostava v jedné soustavě: 10 nití/10 mm Rozměry fragmentů: 60x8 mm Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v druhé soustavě: 10 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,40,5 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,40,5 mm Interpretace:? 21

22 H 518 předmět Číslo hrobu: H 518 Stav dochování: na celé ploše předmětu jsou dochovány nepatrné, málo zřetelné zbytky textilní struktury Textilní surovina: neurčitelná Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Rozměry fragmentů: 22x5 mm Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v druhé soustavě: neurčitelná (?) (?) Tloušťka nití jedné soustavy: neurčitelná Tloušťka nití druhé soustavy: neurčitelná Interpretace:? 22

23 H 521 obruče vědra Číslo hrobu: H 521 Stav dochování: na obručích jsou nepatrné zbytky tkaniny pokryté bílou krustou; struktura tkaniny je velmi málo čitelná, nitě jsou slité dohromady Počet fragmentů: 2 + x Rozměry fragmentů: 20x7, 35x10 mm (nejlépe dochované plochy) Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: plátnová (?) Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Zákrut nití jedné soustavy: neurčitelný Tloušťka nití jedné soustavy: neurčitelná Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Zákrut nití druhé soustavy: neurčitelný Tloušťka nití druhé soustavy: neurčitelná Interpretace: pravděpodobně pozůstatky látkového překrytí vědra 23

24 H 533 sekera Číslo hrobu: H 533 Stav dochování: na povrchu jedné strany sekery jsou velmi špatně dochované pozůstatky textilní struktury ve více vrstvách na sobě; na povrchu tkaniny je patrno několik silnějších samostatných nití bez provázání stav dochování nedovoluje rozlišit vztah k tkanině (vzorující nitě, výšivka?) Počet fragmentů: 5 Rozměry fragmentů: 8x27; 38x8; 12x10; 30x30; 20x10 mm Textilní surovina: len Tkalcovská vazba: neurčitelná Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Dostava v druhé soustavě: neurčitelná (?) Zákrut nití druhé soustavy: S (?) Tloušťka nití jedné soustavy: neurčitelná Tloušťka nití druhé soustavy: neurčitelná Tloušťka samostatných nití: 0,50,6 mm Zákrut samostatných nití: S Interpretace: 24

25 H 533 samostatné fragmenty Číslo hrobu: H 533 Stav dochování: na samostatných prokorodovaných textilních fragmentech jsou zachovány pozůstatky celkem 3 různých textilních struktur; tkanina A; tkanina B; tkanina C; není zřejmé z jakých předmětů fragmenty pocházejí, není tedy možné interpretovat jejich vztah a funkci TKANINA A Počet fragmentů: 8 Rozměry fragmentů: 20x10; 15x5; 10x6; 6x8; 10x6; 7x7; 23x18; 15x10 mm Textilní surovina: len Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v jedné soustavě: 20 nití/10 mm Zákrut nití jedné soustavy: slabý Z Dostava v druhé soustavě: 16 nití/10 mm Zákrut nití druhé soustavy: slabý Z Tloušťka nití jedné soustavy: 0,20,3 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,20,3 mm Textilní surovina: len Dostava v jedné soustavě: neurčitelná TKANINA B Rozměry fragmentů: 15x25 mm Tkalcovská vazba: neurčitelná Dostava v druhé soustavě: neurčitelná (?) Zákrut nití druhé soustavy: S (?) Tloušťka nití jedné soustavy: neurčitelná Tloušťka nití druhé soustavy: neurčitelná Tloušťka samostatných nití: 0,50,6 mm Zákrut samostatných nití: S Poznámka: shodná tkanina jako na sekeře z téhož hrobu 25

26 TKANINA C Počet fragmentů: 6 Rozměry fragmentů: 12x15; 24x12; 15x10; 10x10; 10x8; 27x15 mm Textilní surovina: len Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v jedné soustavě: 12 nití/10 mm Dostava v druhé soustavě: 12 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,50,6 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,50,6 mm Interpretace: 26

27 H šipky Číslo hrobu: H 533 Stav dochování: po celém povrchu šipek jsou patrné stopy po textilní struktuře; velmi špatně dochováno, zřetelných jen několik nití a vazných bodů; na povrchu tkaniny pozůstatky samostatných silnějších nití blíže neurčitelných Rozměry fragmentů: Textilní surovina: neurčitelná Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Zákrut nití jedné soustavy: neurčitelný Tloušťka nití jedné soustavy: neurčitelná Schéma tkalcovské vazby: Tkalcovská vazba: neurčitelná Schéma zákrutu nití: Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Zákrut nití druhé soustavy: neurčitelný Tloušťka nití druhé soustavy: neurčitelná Foto textilního fragmentu: Interpretace: shodná tkanina jako na sekeře z téhož hrobu (?) 27

28 H 533 rolnička Číslo hrobu: H 533 Stav dochování: na celém povrchu rolničky jsou nepatrné pozůstatky textilní struktury; špatně dochováno, povrch slitý dohromady, neurčitelné Rozměry fragmentů: prům. rolničky 25 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: plátnová (?) Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Zákrut nití jedné soustavy: neurčitelný Tloušťka nití jedné soustavy: neurčitelná Schéma tkalcovské vazby: Schéma zákrutu nití: Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Zákrut nití druhé soustavy: neurčitelný Tloušťka nití druhé soustavy: neurčitelná Foto textilního fragmentu: Interpretace: 28

29 H 540 drátek Číslo hrobu: H 540 Stav dochování: na povrchu drátku je drobný a blíže neurčitelný fragment textilní struktury Rozměry fragmentů: 17x4 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: neurčitelná Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Tloušťka nití jedné soustavy: neurčitelná Tloušťka nití druhé soustavy: neurčitelná Schéma tkalcovské vazby: Schéma zákrutu nití: Foto textilního fragmentu: Interpretace: 29

30 H 554 gombík (levý) Číslo hrobu: H 554 bronz Stav dochování: kolem závěsného očka je dochována velmi jemná lesklá niť Rozměry fragmentů: 3x4 mm Textilní surovina: len Tkalcovská vazba: Zákrut nití: Z Tloušťka nití: 0,30,4 mm Schéma tkalcovské vazby: Schéma zákrutu nití: Foto textilního fragmentu: Interpretace: pravděpodobně pozůstatky šicí nitě, kterým byl gombík přichycen 30

31 H 554 náušnice Číslo hrobu: H 554 bronz Stav dochování: na povrchu náušnice je přikorodovaný fragment tkaniny prostoupený železnými korozními produkty Textilní surovina: neurčitelná Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Rozměry fragmentů: 10x7 mm Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Tloušťka nití jedné soustavy: 0,20,3 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,20,3 mm Interpretace: 31

32 H 573 samostatný textilní fragment Číslo hrobu: H 573 textil, hlína Stav dochování: samostatný fragment tkaniny, zcela ztvrdlý, prostoupený zeminou (nejedná se však o otisk tkaniny v hlíně); dobře zřetelná struktura i zákruty nití Rozměry fragmentů: 23x17 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: keprová 2/2 Dostava v jedné soustavě: 16 nití/10mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,5 mm Dostava v druhé soustavě: 20 nití/10 mm Zákrut nití druhé soustavy: S Tloušťka nití druhé soustavy: 0,20,3 mm Interpretace: 32

33 H 579 rolnička Číslo hrobu: H 579 Stav dochování: po celém povrchu rolničky se nachází dobře dochovaná tkanina ve více vrstvách na sobě, místy je patrných až 5 vrstev na sobě Textilní surovina: len Dostava v jedné soustavě: 18 nití/10 mm Rozměry fragmentů: 34x25 mm (nejlépe dochovaná plocha) Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v druhé soustavě: 20 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,30,4 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,30,4 mm Interpretace: pozůstatky tkaniny jsou po celém povrchu rolničky, takže můžeme předpokládat, že se jedná o látkový obal (váček?), do nějž byla rolničky vložena, nebo o pozůstatek oděvní součásti, jejichž záhybů se rolnička dotýkala 33

34 H 583 předmět Číslo hrobu: H 583 Stav dochování: na celé ploše jedné strany předmětu je zachován drobný zbytek tkaniny Rozměry fragmentů: 12x17 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v jedné soustavě: 20 nití/10 mm Dostava v druhé soustavě: 20 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,30,4 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,30,4 mm Interpretace:? 34

35 H 583 obruče vědra Číslo hrobu: H 583 Stav dochování: na rukojeti a na několika místech na obručích jsou zbytky velmi jemné a husté tkaniny pokryté bílou krustou; struktura tkaniny je velmi málo čitelná, nitě jsou slité dohromady; na držadle je patrných více vrstev tkaniny na sobě Rozměry fragmentů: 25x20 mm (nejlépe dochovaná plocha na držadle) Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Tloušťka nití jedné soustavy: 0,30,4 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,30,4 mm Interpretace: pravděpodobně pozůstatky látkového překrytí vědra 35

36 H 586 prsten Číslo hrobu: H 586 bronz Stav dochování: po obvodu prstenu, po jeho vnitřní i vnější straně, jsou dobře dochovány zbytky tkaniny Rozměry fragmentů: ø prstenu 22 mm Textilní surovina: Tkalcovská vazba: plátnová rostlinné vlákno Dostava v jedné soustavě: 20 nití/10 mm Dostava v druhé soustavě: 20 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,30,5 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,30,5 mm Interpretace: prsten je pokryt tkaninou vnější i vnitřní strany, takže je pravděpodobné, že byl do hrobu vložen v látkovém obalu nebo byl v kontaktu s některou z oděvních součástí 36

37 H 586 drátek Číslo hrobu: H 586 bronz Stav dochování: na jednom konci zlomku drátku jsou patrné pozůstatky samostatných nití bez provázání Textilní surovina: neurčitelná Rozměry fragmentů: 6x3 mm Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v jedné soustavě: Dostava v druhé soustavě: Zákrut nití druhé soustavy: Tloušťka nití jedné soustavy: neurčitelná Tloušťka nití druhé soustavy: Schéma tkalcovské vazby: Schéma zákrutu nití: Foto textilního fragmentu: Interpretace:? 37

38 H 587 rolnička Číslo hrobu: H 587 bronz Stav dochování: po celém povrchu rolničky se nachází dobře dochovaná tkanina ve více vrstvách na sobě, místy je patrných až 5 vrstev na sobě Rozměry fragmentů: 15x7 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: keprová (vazné body nejsou dobře zřetelné, není jasné o kolikavazný kepr se jedná) Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Tloušťka nití jedné soustavy: neurčitelná Schéma tkalcovské vazby: Schéma zákrutu nití: Tloušťka nití druhé soustavy: neurčitelná Foto textilního fragmentu: Interpretace: 38

39 H 608 nůž Číslo hrobu: H 608 Stav dochování: po celém povrchu nože, po obou stranách, jsou patrné stopy po textilní struktuře v několika vrstvách na sobě; textilní struktura je pokryta bílou krustou, je špatně čitelná a blíže neurčitelná Rozměry fragmentů: 130x20 mm Textilní surovina: neurčitelná Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Zákrut nití jedné soustavy: neurčitelný Tloušťka nití jedné soustavy: neurčitelná Schéma tkalcovské vazby: Tkalcovská vazba: plátnová Schéma zákrutu nití: Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Zákrut nití druhé soustavy: neurčitelný Tloušťka nití druhé soustavy: neurčitelná Foto textilního fragmentu: Interpretace: pravděpodobně pozůstatky látkového obalu nože 39

40 H 612 nůž Číslo hrobu: H 612 Stav dochování: po celém povrchu nože, po obou stranách, jsou patrné stopy po textilní struktuře v několika vrstvách na sobě; textilní struktura je pokryta bílou krustou, je špatně čitelná a blíže neurčitelná Počet fragmentů: 2 Rozměry fragmentů: 85x10; 40x7 mm Textilní surovina: neurčitelná Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Zákrut nití jedné soustavy: neurčitelný Tloušťka nití jedné soustavy: neurčitelná Schéma tkalcovské vazby: Tkalcovská vazba: plátnová Schéma zákrutu nití: Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Zákrut nití druhé soustavy: neurčitelný Tloušťka nití druhé soustavy: neurčitelná Foto textilního fragmentu: Interpretace: pravděpodobně pozůstatky látkového obalu nože 40

41 H 628 břitva Číslo hrobu: H 628 Stav dochování: na jedné straně břitvy je dochováno několik vrstev tkaniny na sobě Rozměry fragmentů: 80x26 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v jedné soustavě:1820 nití/10 mm Dostava v druhé soustavě: 1820 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,4 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,4 mm Interpretace: 41

42 H 628 nůž Číslo hrobu: H 628 Stav dochování: na jedné straně nože nepatrné a zcela neurčitelné stopy po textilní struktuře Rozměry fragmentů: Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: neurčitelná Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Zákrut nití jedné soustavy: neurčitelný Zákrut nití druhé soustavy: neurčitelný Tloušťka nití jedné soustavy: neurčitelná Tloušťka nití druhé soustavy: neurčitelná Interpretace: 42

43 H 629 předmět Číslo hrobu: H 629 Stav dochování: na obou hrotech předmětu je dochována vrstva dřeva a na ní pozůstatky textilní struktury Počet fragmentů: 2 Rozměry fragmentů: 20x5; 15x5 mm Textilní surovina: Tkalcovská vazba: keprová 2/2 (3/2?) rostlinné vlákno Dostava v jedné soustavě:12 nití/10 mm Dostava v druhé soustavě: 12 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,5 mm Zákrut nití druhé soustavy: S Tloušťka nití druhé soustavy: 0,60,7 mm Interpretace: 43

44 H 638 obruče vědra Číslo hrobu: H 638 Stav dochování: na vnější straně obručí vědra jsou dochovány pozůstatky tkaniny Počet fragmentů: 4 Rozměry fragmentů: 15x8, 14x9, 60x11, 10x60 mm Textilní surovina: Tkalcovská vazba: plátnová rostlinné vlákno Dostava v jedné soustavě: 20 nití/10 mm Dostava v druhé soustavě: 20 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,40,5 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,40,5 mm Interpretace: 44

45 H 638 sekera Číslo hrobu: H 638 Stav dochování: na povrchu jedné strany sekery jsou drobné a nepatrné zbytky textilní struktury Rozměry fragmentů: 40x15 mm Textilní surovina: neurčitelná Tkalcovská vazba: plátnová (?) Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Tloušťka nití jedné soustavy: 0,50,6 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,50,6 mm Interpretace: 45

46 H 638 ostruha Číslo hrobu: H 638 Stav dochování: na povrchu vnější strany ostruhy a jednoho samostatného zlomku jsou dochovány zbytky tkaniny; na povrchu tkaniny jsou patrné samostatné volné nitě, jejichž stav dochování neumožňuje určení vztahu ke tkanině (vzorování, výšivka?) Počet fragmentů: 2 Textilní surovina: neurčitelná Dostava v jedné soustavě:neurčitelná Rozměry fragmentů: 15x15; 103x15 mm Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Tloušťka nití jedné soustavy: 0,30,4 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,30,4 mm Tloušťka samostatných nití: 0,50,6 mm Zákrut samostatných nití: Z Interpretace: 46

47 H 639 garnitura ostruh Číslo hrobu: H 639 Stav dochování: na 3 drobných zlomcích z garnitury ostruh jsou patrné zbytky textilní struktury; velmi málo zřetelné, blíže neurčitelné Počet fragmentů: 3 Textilní surovina: neurčitelná Dostava v jedné soustavě: neurčitelná Rozměry fragmentů: 12x4, 12x7, 10x5 mm Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v druhé soustavě: neurčitelná Tloušťka nití jedné soustavy: 0,30,4 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,30,4 mm Interpretace: 47

48 H 650 rolnička Číslo hrobu: H 650 Stav dochování: na celém povrchu rolničky je dobře dochovaná tkanina ve 23 vrstvách na sobě Textilní surovina: neurčitelná Dostava v jedné soustavě: 16 nití/10 mm Rozměry fragmentů: Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v druhé soustavě: 20 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,40,5 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,40,5 mm Interpretace: pravděpodobně pozůstatek oděvní součásti, s níž přišla rolnička do kontaktu 48

49 H 654 ocílka Číslo hrobu: H 654 Stav dochování: na povrchu ocílky jsou dochovány nepatrné stopy po textilní struktuře; na 3 odpadnutých zlomcích jsou zřetelné zbytky velmi husté tkaniny v několika vrstvách na sobě Počet fragmentů: 3 Textilní surovina: neurčitelná Dostava v jedné soustavě: 32 nití/10 mm Rozměry fragmentů: 12x5, 15x4, 17x8 mm Tkalcovská vazba: plátnová Dostava v druhé soustavě: 20 nití/10 mm Tloušťka nití jedné soustavy: 0,20,3 mm Tloušťka nití druhé soustavy: 0,20,3 mm Interpretace: pravděpodobně pozůstatky látkového obalu ocílky 49

50 číslo hrobu předmět/materiá typ textilie tkalc.vazba dostava osnova/útek/10 tloušťka nití osnova/útekzákrut nití osnovatextilní surovina H182/08 lunice/fe tkanina A plátnová 12/12/10 mm 0,5/0,5 mm Z/Z neurčitelná tkanina B plátnová 20/20/10 mm 0,5/0,5 mm Z/Z neurčitelná H 434 kování/fe nitě 0,8 mm S neurčitelná H 444 sekera/fe tkanina plátnová neurčitelná 0,50,6/0,50,6 mm Z / 2z/Z neurčitelná H 478 nůž/fe tkanina keprová 2/2 neurčitelná 0,40,5/0,40,5 mm Z/Z neurčitelná H 479 náušnice/br tkanina plátnová 20/20/10 mm 0,30,4/0,30,4 mm Z/Z len H 484 rolnička/fe tkanina plátnová 1820/1820/10 mm 0,5/0,5 mm Z/Z len H 486 nůž/fe tkanina keprová 2/2 20/24/10 mm 0,30,4/0,30,4 mm Z/Z neurčitelná H 488 zlomek/fe tkanina neurčitelná neurčitelná neurčitelná neurčitelný neurčitelná H 494 samost.fragmenty/ tkanina plátnová 1820/1820/10 mm 0,40,5/0,40,5 mm Z/Z živočišné vlákno H 499 nůž/fe tkanina plátnová 20/20/10 mm 0,40,5/0,40,5 mm Z/Z neurčitelná H 499 samost.fragmenty/ tkanina plátnová 1620/1620/10 mm 0,40,5/0,40,5 Z/Z neurčitelná H 505 nůž/fe tkanina neurčitelná neurčitelná neurčitelná neurčitelný neurčitelná H 514 rolnička/fe tkanina plátnová 1920/1920/10 mm 0,30,4/0,30,4 mm Z/Z neurčitelná H 515 kování/fe tkanina plátnová neurčitelná 0,30,5/0,30,5 mm Z/Z neurčitelná H 516 ostruhy/fe tkanina A plátnová neurčitelná 0,30,4/0,30,4 mm Z/Z neurčitelná tkanina B plátnová 24/24/10 mm 0,5/0,5 mm Z/Z rostlinné vlákno nitě 0,60,7 mm Z neurčitelná H 517 předmět/fe tkanina plátnová 10/10/10 mm 0,40,5/0,40,5 mm Z/Z vlna H 518 předmět/fe tkanina plátnová neurčitelná neurčitelná Z/Z (?) neurčitelná H 521 obruče vědra/fe tkanina plátnová neurčitelná neurčitelná neurčitelný neurčitelná H 533 sekera/fe tkanina neurčitelná neurčitelná neurčitelná Z/S (?) len H 533 samost.fragmenty/ tkanina A plátnová 20/16/10 mm 0,20,3/0,20,3 mm slabý Z/Z len tkanina B neurčitelná neurčitelná neurčitelná Z/S (?) len tkanina C plátnová 12/12/10 mm 0,50,6/0,50,6 mm Z/Z len H 533 šipky/fe tkanina neurčitelná neurčitelná neurčitelná neurčitelný neurčitelná H 533 rolnička/fe tkanina plátnová neurčitelná neurčitelná neurčitelný neurčitelná H 540 drátek/fe tkanina neurčitelná neurčitelná neurčitelná Z/Z neurčitelná

51 H 554 gombík/br nit 0,30,4 mm Z len H 554 náušnice/br tkanina plátnová neurčitelná 0,20,3/0,20,3 mm Z/Z neurčitelná H 573 samost.fragment/t tkanina keprová 2/2 16/20/10 mm 0,5/0,20,3 mm Z/S neurčitelná H 579 rolnička/fe tkanina plátnová 18/20/10 mm 0,30,4/0,30,4 mm Z/Z len H 583 předmět/fe tkanina plátnová 20/20/10 mm 0,30,4/0,30,4 mm Z/Z neurčitelná H 583 obruče vědra/fe tkanina plátnová neurčitelná 0,30,4/0,30,4 mm Z/Z neurčitelná H 586 prsten/br tkanina plátnová 20/20/10 mm 0,30,5/0,30,5 mm Z/Z rostlinné vlákno H 586 drátek/br nitě neurčitelná Z neurčitelná H 587 rolnička/br tkanina keprová neurčitelná neurčitelná Z/Z neurčitelná H 608 nůž/fe tkanina plátnová neurčitelná neurčitelná neurčitelný neurčitelná H 612 nůž/fe tkanina plátnová neurčitelná neurčitelná neurčitelný neurčitelná H 628 břitva/fe tkanina plátnová 1820/1820/10 mm 0,4/0,4 mm Z/Z neurčitelná H 628 nůž/fe tkanina neurčitelná neurčitelná neurčitelná neurčitelný neurčitelná H 629 předmět/fe tkanina keprová 2/2 12/12/10 mm 0,5/0,5 mm Z/S rostlinné vlákno H 638 obruče vědra/fe tkanina plátnová 20/20/10 mm 0,40,5/0,40,5 mm Z/Z rostlinné vlákno H 638 sekera/fe tkanina plátnová neurčitelná 0,50,6/0,50,6 mm Z/Z neurčitelná H 638 ostruha/fe tkanina plátnová neurčitelná 0,30,4/0,30,4 mm Z/Z neurčitelná H 639 ostruhy/fe tkanina plátnová neurčitelná 0,30,4/0,30,4 mm Z/Z neurčitelná H 650 rolnička/fe tkanina plátnová 16/20/10 mm 0,40,5/0,40,5 mm Z/Z neurčitelná H 654 ocílka/fe tkanina plátnová 32/20/10 mm 0,20,3/0,20,3 mm Z/Z neurčitelná

52 interpretace oděvní součást oděvní součást obal, oděvní součást obal obal, oděvní součást překrytí shodná jako tkanina na sekeře (?) shodná jako tkanina na sekeře (?)

53 šicí nit obal, oděvní součást překrytí obal, oděvní součást obal obal oděvní součást obal

Stručný výtah protokolů o rozboru jednotlivých hrobů z nekropolí interpretuji pro přehlednost v následujících čtyřech bodech:

Stručný výtah protokolů o rozboru jednotlivých hrobů z nekropolí interpretuji pro přehlednost v následujících čtyřech bodech: Příloha 1: Souhrnný katalog hrobů Stručný výtah protokolů o rozboru jednotlivých hrobů z nekropolí interpretuji pro přehlednost v následujících čtyřech bodech: 1. Inventář: heslovitý popis pro orientaci

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_52_INOVACE_ZBO2_4064HO Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum vytvoření:

Více

TEXTILNÍ STROJE. Úvod do strojírenství (2009/2010) 10/1 Stanislav Beroun

TEXTILNÍ STROJE. Úvod do strojírenství (2009/2010) 10/1 Stanislav Beroun TEXTILNÍ STROJE Umění zpracovávat vlákna do vhodných útvarů pro potřeby člověka 4000 let před n.l. Vlákna: Přírodní - rostlinná ze semen (bavlna, kokos, ) lýková (len, konopí, juta, ) z listů (sisal, konopí,

Více

Čech, MORavy a SLEZSKa

Čech, MORavy a SLEZSKa IV. Soupis archeologických nálezů DOKLádajících textilní výrobu na území Čech, MORavy a SLEZSKa Soupis archeologických nálezů textilií a textilních nástrojů je sestaven na základě informací čerpaných z

Více

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 Anotace Semestrová práce je zaměřena na pravěké archeologické prameny v Olomouci a jejím okolí. Vybrala jsem si příměstské části Nemilany a Slavonín,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_52_INOVACE_ZBO2_5664HO Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám 52_INOVACE_ZBO2_4564HO Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum vytvoření: 2.

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM NATIONAL TECHNICAL MUSEUM VÝZKUMNÁ LABORATOŘ PROTOKOL

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM NATIONAL TECHNICAL MUSEUM VÝZKUMNÁ LABORATOŘ PROTOKOL ZADAVATEL: NTM ODBĚR LOKALITA: SBÍRKY NTM, doprava, letadlo Anatra Č. AKCE / Č. VZORKU: /08/ 7, 76-8 POPIS VZORKŮ, MÍSTA ODBĚRU A POŽADOVANÉ STANOVENÍ: 7 lak pravý bok FTIR, stratigrafie 76 lak, pravé

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 2003-2004, číslo výzkumu: 1/03 a 1/04 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - čp. 1078/II a 1079/II - areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad Archeologické oddělení NPÚ se na výzkumu podílelo částí

Více

Archeologické poznání textilní výroby v českých zemích ve století

Archeologické poznání textilní výroby v českých zemích ve století Archeologické poznání textilní výroby v českých zemích ve 13. 15. století PhDr. Helena Březinová, Ph.D. Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. brezinova@arup.cas.cz Archeologické poznání textilní produkce

Více

Spojování kožešin. Mimo vynález kožešnického stroje, se ovšem technologické postupy nijak zvlášť nezměnily, velká část práce je stále ruční.

Spojování kožešin. Mimo vynález kožešnického stroje, se ovšem technologické postupy nijak zvlášť nezměnily, velká část práce je stále ruční. Kožešnické stehy Spojování kožešin Kožešina byla pravděpodobně prvním oděvem, který začal člověk v pravěku používat. Zpočátku se sešívala zvířecí šlachou, později koženým řemínkem, nakonec nití. Postupně

Více

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech Akademie věd ČR Ústav teoretické a aplikované mechaniky Evropské centrum excelence ARCCHIP Centrum Excelence Telč Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské

Více

TEXTILIE, TEXTILNÍ A ODĚVNÍ VÝROBKY

TEXTILIE, TEXTILNÍ A ODĚVNÍ VÝROBKY DB TEXTILIE, TEXTILNÍ A ODĚVNÍ VÝROBKY 17 TEXTILIE A TEXTILNÍ VÝROBKY; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 17.1 Textilní vlákna a příze, tuk z ovčí vlny 17.10 Textilní vlákna a příze, tuk z ovčí vlny 17.10.1 Tuk z ovčí

Více

ú Ý ú Č ž Č Č Ř Ě ž š ú ú ú ú š ú ú ú ú ň š š Ú ň š Ť ú Š š š Ž ú ž ď š š ž š ň Ť š ž Ý Ž Ž ž ú Ž Ž Ž š š Ť Ú Ž Ž Ž š ž ď š š š Č Ý ž ú š ž ž š Ť ň š ň š Ť Ú Ž Žň ú ž š ú ú ž ď Ž ž Č ú Č š Č š Ó Ť Ť Ť

Více

Výroba oděvů Spojovací proces 1

Výroba oděvů Spojovací proces 1 Výroba oděvů Spojovací proces 1 Ing. Katarína Zelová Katedra oděvnictví 1 Historie používali špičaté kosti, trny 14. století zhotovena jehla s ouškem, bronz a železo 1755 němec Weisenthal - stroj s jehlu

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

13370/14 ADD 3 JF/izk DGC 1B. Rada Evropské unie. Brusel 3. prosince 2014 (OR. fr) 13370/14 ADD 3. Interinstitucionální spis: 2014/0265 (NLE)

13370/14 ADD 3 JF/izk DGC 1B. Rada Evropské unie. Brusel 3. prosince 2014 (OR. fr) 13370/14 ADD 3. Interinstitucionální spis: 2014/0265 (NLE) Rada Evropské unie Brusel 3. prosince 2014 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2014/0265 (NLE) 13370/14 ADD 3 ACP 149 WTO 250 COAFR 254 RELEX 761 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Dohoda o hospodářském

Více

Předmět: Stroje a zařízení v oděvní výrobě. Strojní šicí jehla,,povrchové úpravy yjehel Nové trendy jehel. Ing. Katarína Zelová, Ph.D.

Předmět: Stroje a zařízení v oděvní výrobě. Strojní šicí jehla,,povrchové úpravy yjehel Nové trendy jehel. Ing. Katarína Zelová, Ph.D. Předmět: Strojní šicí jehla,,povrchové úpravy yjehel Nové trendy jehel Špice a hroty jehel Ing. Katarína Zelová, Ph.D. STROJNÍ ŠICÍ JEHLA 2 Strojní šicí jehla je finálním členem ústrojí pohybu jehly její

Více

Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy

Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy Část A.1 Plán rozvoje technických dovedností žáků Základní informace o projektu Číslo Prioritní osy: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory:

Více

Test - Čalounictví II

Test - Čalounictví II Test - Čalounictví II VY_32_INOVACE_640_Test Čalounictví III_PL Pracovní list Š11 / S32 / 640 Autor: Ing. Ladislava Brožová SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky

Více

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ Ing. Ladislav Bartoš, PhD. 1), RNDr. Václav Dubánek. 2), Ing. Soňa Beyblová 3) 1) VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 2)

Více

List1 NOŽE. Stránka 1

List1 NOŽE. Stránka 1 NOŽE Název položky Cena v Kč vč. DPH ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- břitva (pouze na pedikúru) 40 46 kolébka

Více

I Provedení Kvalitní pilníky, ergonomické rukojeti pilníku, v odolném zavinovacím pouzdře z PVC. 5 dílů,

I Provedení Kvalitní pilníky, ergonomické rukojeti pilníku, v odolném zavinovacím pouzdře z PVC. 5 dílů, ß 41000 Extra kvalita, plast. rukojeti pilníku, v kabele. Sady dílenských pilníků 41000 101-106 4 díly, po 1 pilníku: plochý tupý, půlkulatý, kulatý a trojhranný. 41000 201-209 5 dílů, sada obsahuje po

Více

4.2. VÝROBNÍ FÁZE 4.2.1. KOMPLETACE BLOKU 4.2.2. OŘÍZNUTÍ BLOKU. Základní typy používaných lepidel pro klížení bloku: Disperze Tavné lepidlo PUR

4.2. VÝROBNÍ FÁZE 4.2.1. KOMPLETACE BLOKU 4.2.2. OŘÍZNUTÍ BLOKU. Základní typy používaných lepidel pro klížení bloku: Disperze Tavné lepidlo PUR 4.2. VÝROBNÍ FÁZE 4.2.1. KOMPLETACE BLOKU Základní typy používaných lepidel pro klížení bloku: Disperze Tavné lepidlo PUR 4.2.2. OŘÍZNUTÍ BLOKU Oříznutím svázaného bloku v hlavě, nohách a v břiše dosáhneme

Více

PŘÍLOHA IX PROTOKOLU 1

PŘÍLOHA IX PROTOKOLU 1 PŘÍLOHA IX PROTOKOLU 1 Seznam opracování zpracování, nezbytné pro získání ACP statusu původu, která musí být provedena na textilních materiálech původních v rozvojových zemích, uvedených v odstavci 11

Více

Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I

Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I P7_TA(2010)0168 Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18.května 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Život v neolitu. doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK ZS 2008/2009

Život v neolitu. doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK ZS 2008/2009 Život v neolitu doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK ZS 2008/2009 Neolit mladší doba kamenná neo lithos = nový kámen Počátky neolitu (zemědělství) jsou spojovány

Více

Využití metod atomové spektrometrie v analýzách in situ

Využití metod atomové spektrometrie v analýzách in situ Využití metod atomové spektrometrie v analýzách in situ Oto Mestek Úvod Termínem in situ označujeme výzkum prováděný na místě původního výskytu analyzovaného vzorku nebo jevu (opakem je analýza ex situ,

Více

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum NEDESTRUKTIVNÍ PRŮZKUM PŘEDMĚTŮ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Ing. Petra Štefcová, CSc. Národní muzeum ZÁKLADNÍM M POSLÁNÍM M MUZEÍ (ale i další ších institucí obdobného charakteru, jako např.. galerie či i archivy)

Více

OD BAVLNY K RUČNÍKŮM TYPY RUČNÍKŮ UDRŽOVÁNÍ FROTÉ RUČNÍKŮ MEZINÁRODNÍ PRACÍ SYMBOLY

OD BAVLNY K RUČNÍKŮM TYPY RUČNÍKŮ UDRŽOVÁNÍ FROTÉ RUČNÍKŮ MEZINÁRODNÍ PRACÍ SYMBOLY OD BAVLNY K RUČNÍKŮM TYPY RUČNÍKŮ UDRŽOVÁNÍ FROTÉ RUČNÍKŮ MEZINÁRODNÍ PRACÍ SYMBOLY www.caress.cz Import & Distribution 1 OD BAVLNY K RUČNÍKŮM Základní surovinou froté ručníků je bavlna. Toto přírodní

Více

UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE

UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE Výtvarné umění zahrnuje složku 1. monumentální (kamenná církevní architektura, freska) 2. užitou (zlatnictví, kovářství) ARCHITEKTURA Mikulčická trojlodní bazilika Velkomoravský

Více

kapitola 63 - tabulková část

kapitola 63 - tabulková část 6300 00 00 00/80 JINÉ ZCELA ZHOTOVENÉ TEXTILNÍ VÝROBKY; SOUPRAVY; OBNOŠENÉ ODĚVY A POUŽITÉ TEXTILNÍ VÝROBKY; HADRY 6301 00 00 00/10 I. JINÉ ZCELA ZHOTOVENÉ TEXTILNÍ VÝROBKY 6301 00 00 00/80 Přikrývky a

Více

kladě archeologických nálezn lezů PhDr. Helena Březinová, Ph.D. Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.

kladě archeologických nálezn lezů PhDr. Helena Březinová, Ph.D. Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. Poznání textilní výroby v raném m středov edověku na základz kladě archeologických nálezn lezů PhDr. Helena Březinová, Ph.D. Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. brezinova@arup.cas.cz Úvod do problematiky

Více

Seminář Úřední kontrola krmiv Mze ČR 28.11. 2013

Seminář Úřední kontrola krmiv Mze ČR 28.11. 2013 Seminář Úřední kontrola krmiv Mze ČR 28.11. 2013 v současné době registrováno 31 právních subjektů, provozujících mobilní míchárnu mobilních zařízení je registrováno 64 /mobilní výrobna je považována za

Více

datace: vytvořeno: příležitost: originál: rozbor:

datace: vytvořeno: příležitost: originál: rozbor: honosný konzervativní oděv ze začátku 14. století vytvořený s využitím znalostí o detailech konstrukce pohřební dalmatiky Václava IV. podrobný popis oděvu datace: 14. stol. vytvořeno: březen 2009, realizace

Více

Zpráva o analýze. Černý Kmječ MikroAnalytika, Čelákovice J. Zacha 786/11, 250 88 Čelákovice. Jan Turský (e-mail: jantursky@seznam.

Zpráva o analýze. Černý Kmječ MikroAnalytika, Čelákovice J. Zacha 786/11, 250 88 Čelákovice. Jan Turský (e-mail: jantursky@seznam. Černý Kmječ MikroAnalytika, Čelákovice J. Zacha 786/11, 250 88 Čelákovice (+420) 608 002 454, www.mikroanalytika.cz ( mikroanalytika@firemni.cz) Čelákovice, Pro: Jan Turský (e-mail: jantursky@seznam.cz)

Více

Analýza střepin dělostřeleckých střel za účelem identifikace jejich ráže a typu

Analýza střepin dělostřeleckých střel za účelem identifikace jejich ráže a typu Analýza střepin dělostřeleckých střel za účelem identifikace jejich ráže a typu Václav Bilický 1995 přepracované a doplněné vydání 2008 1 Úvod Nejen při vyšetřování různých havarijních typu výbuchů dělostřeleckých

Více

Cíle průzkumu textilu

Cíle průzkumu textilu Textil Cíle průzkumu textilu Popis aktuálního stavu textilu a jeho poškození Průzkum předchozích restaurátorských zásahů Určení druhu textilních vláken Průzkum technologie zhotovení textilu Hodnocení vlivu

Více

život v křídě SPINOSAURUS 252 mil.

život v křídě SPINOSAURUS 252 mil. 102 život v křídě SPINOSAURUS 252 mil. trias jura křída kenozoikum 201 mil. 145 mil. 66 mil. 0 Spinosaurus Gigantický teropodní dinosaurus, delší a zřejmě i těžší než mohutný Tyrannosaurus rex (strany

Více

Návlek ručně oddělený kus niti dlouhý asi 60 cm, může být jednoduchý nebo dvojitý

Návlek ručně oddělený kus niti dlouhý asi 60 cm, může být jednoduchý nebo dvojitý 2. RUČNÍ ŠITÍ 2.1 Základní pojmy Steh základním prvkem šití, vzniká protažením niti od jednoho vpichu jehly k výpichu, od kterého se úkon opakuje Šířka stehu vzdálenost mezi dvěma vpichy jehly měřená kolmo

Více

PŘÍLOHA 1 Znalecký traseologický posudek ( autor: RNDr. Andrea Dušková Šajnerová)

PŘÍLOHA 1 Znalecký traseologický posudek ( autor: RNDr. Andrea Dušková Šajnerová) PŘÍLOHA 1 Znalecký traseologický posudek ( autor: RNDr. Andrea Dušková Šajnerová) 433 Protokol o analýze Zadavatel: Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková FF MU, Ústav archeologie a muzeologie Počet artefaktů

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu VZDUCH Venkovní Rozvoj učebna kreativity, využití poznávání školní různých zahrady druhů pro materiálů, rozvoj polytechnických

Více

HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT VODÁRENSKÉ SOUSTAVY

HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT VODÁRENSKÉ SOUSTAVY HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT VODÁRENSKÉ SOUSTAVY ZÁSOBOVANÉ PITNOU VODOU Z ÚPRAVNY VODY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc. 1), Mgr. Petra Oravcová 2) 1) Poradenská činnost v oblasti ekologie,

Více

Nálezy hornických želízek z let 2004 2006

Nálezy hornických želízek z let 2004 2006 Nálezy hornických želízek z let 2004 2006 Ivan Rous První rozhodnutí o prohledání dolů v oblasti Nového Města pod Smrkem a v oblasti Ještědského hřbetu padlo na začátku roku 2005 po delší diskuzi s archeology

Více

Mapa kontaminace půdy České republiky 137 Cs po havárii JE Černobyl

Mapa kontaminace půdy České republiky 137 Cs po havárii JE Černobyl Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. 140 00 Praha 4, Bartoškova 28 Mapa kontaminace půdy České republiky 137 Cs po havárii JE Černobyl Zpráva SÚRO č. 22 / 2011 Autoři Petr Rulík Jan Helebrant Vypracováno

Více

ODBĚR, PŘÍPRAVA, PŘEPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ

ODBĚR, PŘÍPRAVA, PŘEPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ ODBĚR, PŘÍPRAVA, PŘEPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ Základní pojmy Obecná pravidla vzorkování Chyby při vzorkování, typy materiálů Strategie vzorkování Plán vzorkování Základní způsoby odběru Vzorkovací pomůcky

Více

Hrad Bezděz Záchranný archeologický výzkum klenebních zásypů manského paláce

Hrad Bezděz Záchranný archeologický výzkum klenebních zásypů manského paláce Hrad Bezděz Záchranný archeologický výzkum klenebních zásypů manského paláce Jedna z nejvýznamnějších raně gotických památek v České republice, hrad Bezděz, prochází v současné době částečnou stavební

Více

KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ PŘEDMĚTŮ ZE SKLA

KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ PŘEDMĚTŮ ZE SKLA KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ PŘEDMĚTŮ ZE SKLA Klíčová slova mechanické poškození, devitrifikace, hydrolitické poškozování, koroze skla, čištění, petrifikace, lepení, doplňování, uložení Cíle a) Interpretovat

Více

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 PŘÍLOHA Č. 3 SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 1. prostor mezi hřbitovním kostelem Nejsvětější Trojice a východní část náměstí, areál

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU Cíle projektu Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. Vypsání výběrového řízení pro dodání FT-IR

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie V kriminalistických laboratořích se provádí technická expertíza písemností, která se mimo jiné zabývá zkoumáním použitých psacích prostředků: tiskových

Více

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Panama J O S E F O P A T R N Ý N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., 2004 Libri, 2004 ISBN 80-7277-216-3 Obsah

Více

NEOLIT A ENEOLIT (OSTATNÍ ŠTÍPANÁ KAMENNÁ INDUSTRIE)

NEOLIT A ENEOLIT (OSTATNÍ ŠTÍPANÁ KAMENNÁ INDUSTRIE) NEOLIT A ENEOLIT (OSTATNÍ ŠTÍPANÁ KAMENNÁ INDUSTRIE) ARTEFAKT TYP nebo bližší určení ROZMĚRY SUROVINA BARVA - PAT. Č.U OBR. NALEZIŠTĚ ZN.OKR. POZNÁMKA 1 ŠKRABADLO ÚŠTĚPOVÉ 58X46X11 ROHOVEC SVĚTLEŠEDÁ 4

Více

Kód SAP Obrázek EAN Název Popis MC vč. DPH

Kód SAP Obrázek EAN Název Popis MC vč. DPH 0013 1016269 3359900001301 Ozdobná páková děrovačka L motýl 0016 1016280 3359900001608 Ozdobná páková děrovačka L květina 0057 1004687 3359900000571 Děrovací systém 0058 1015748 3359900000588 Rotační řezačka

Více

Zdena Srnská, kurátorka výstavy Pyšelské muzeum

Zdena Srnská, kurátorka výstavy Pyšelské muzeum K připomenutí toho, že v tomto roce uplyne patnáct let od doby, kdy byla v Pyšelích založena stálá expozice Pyšelského muzea. Již v roce 2008 jsem chtěla uspořádat tuto výstavu. Dostala jsem totiž od své

Více

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista Řez stromů David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace European Tree Worker Evropský arborista Vztah: lidé stromy - lidé stromy dokáží žít bez nás my bez nich ne, doprovází nás celou historií

Více

Optimalizace aeračních účinků na kaskádách Ing. Tomáš Adler VODING HRANICE, spol. s r.o.

Optimalizace aeračních účinků na kaskádách Ing. Tomáš Adler VODING HRANICE, spol. s r.o. Optimalizace aeračních účinků na kaskádách Ing. Tomáš Adler VODING HRANICE, spol. s r.o. V rámci rekonstrukce úpravny vody Tlumačov, probíhající v letech 199 1997 došlo k radikální změně typu aeračního

Více

Info TECHNICKÉ INFORMACE GROZ-BECKERT

Info TECHNICKÉ INFORMACE GROZ-BECKERT Info TECHNICKÉ INFORMACE GROZ-BECKERT BECKERT ŠITÍ 14 JEHLY PRO JEDNO- A VÍCEHLAVÉ VYŠÍVÁNÍ V oblasti jedno - nebo více-hlavého vyšívání nejsou u dnešních strojů stanoveny téměř žádné hranice. To je také

Více

Úložné systémy na nářadí

Úložné systémy na nářadí Brašny na nářadí 179 Opasky a pouzdra na nářadí 183 Mobilní bedny na nářadí 187 Mobilní pracoviště 190 Boxy na nářadí 192 Organizery 197 Podstavce na řezání (kozy) 200 Dílenský nábytek 201 Úložné systémy

Více

V.1. Struktura a organizace textilní výroby

V.1. Struktura a organizace textilní výroby V. Textilní výroba v českých zemích ve 13. 15. století Název této kapitoly je poměrně obecný a zahrnuje značně obsáhlé téma, jehož zpracování, respektive jeho pojetí, je závislé na zvoleném hledisku a

Více

Rozdělení oděvů. Tato prezentace vznikla s podporou materiálů Ing. Blaženy Musilové a Ing. Daniely Veselé

Rozdělení oděvů. Tato prezentace vznikla s podporou materiálů Ing. Blaženy Musilové a Ing. Daniely Veselé Rozdělení oděvů Tato prezentace vznikla s podporou materiálů Ing. Blaženy Musilové a Ing. Daniely Veselé MUŽSKÝ ODĚV Pánský oděv Dorostový chlapecký oděv ODĚV ŽENSKÝ ODĚV Dámský oděv Dorostový dívčí oděv

Více

AB EICA. Operační stolička 30000, 30200, 30300, 30400. Stojan: nerezový, s plastovým zakončením. Sedátko: perforovaná židle (d - 325 mm)

AB EICA. Operační stolička 30000, 30200, 30300, 30400. Stojan: nerezový, s plastovým zakončením. Sedátko: perforovaná židle (d - 325 mm) KK-EDEX, spol. s r. o. Operační stolička 30000, 30200, 30300, 30400 30000 30020 30200 30300 30320 30122 opěrka Stojan: nerezový, s plastovým zakončením Sedátko: perforovaná židle (d - 325 mm) Přestavitelná:

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Sítotisk.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Sítotisk. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Sítotisk semestrální práce Ondřej Kočí editor: Helena Míková V Praze dne 30. 4. 2012 Kartografická

Více

NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM

NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM Bc. Jiří Hodač Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Více

Nauka o zpracování surovin V kožešnickém oboru jde o zpracování surových kožek V konfekční výrobě o zpracování vyčiněných a zušlechtěných kožešin

Nauka o zpracování surovin V kožešnickém oboru jde o zpracování surových kožek V konfekční výrobě o zpracování vyčiněných a zušlechtěných kožešin Úvod Nauka o zpracování surovin V kožešnickém oboru jde o zpracování surových kožek V konfekční výrobě o zpracování vyčiněných a zušlechtěných kožešin Zušlechtěné znamená: Vyčiněné kožešiny Obarvené Přibarvené

Více

OPERAČNÍ roušky Operační roušky jsou sterilizovány etylenoxidem a jsou pečlivě balené s ohledem na snadnou manipulaci. Roušky jsou pro bezpečnou fixaci opatřeny adhezívním pruhem na okraji roušky nebo

Více

KROUŽKOVANÉ ŠPERKY ANDREA VACHOVÁ. Chainmaille

KROUŽKOVANÉ ŠPERKY ANDREA VACHOVÁ. Chainmaille KROUŽKOVANÉ ŠPERKY ANDREA VACHOVÁ Chainmaille Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či

Více

NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. mm 2010_001 Lokalita / Obec (část obce) Praha 1 / Praha Objekt. čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace dům, Sněmovní 15

NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. mm 2010_001 Lokalita / Obec (část obce) Praha 1 / Praha Objekt. čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace dům, Sněmovní 15 NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. mm 2010_001 Lokalita / Obec (část obce) Okres / Kraj Praha, Malá Strana Praha 1 / Praha Objekt čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace dům, Sněmovní 15 čp. 170/III [Evidenční číslo

Více

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Mastaba z doby 3. dynastie Hlavním úkolem pro tuto sezónu bylo ověření několika teorií o vývoji nekrálovských hrobek

Více

TEXTILNÍ. Marta Drozdová Marie Kilebusová

TEXTILNÍ. Marta Drozdová Marie Kilebusová TEXTILNÍ šperky a doplnky Marta Drozdová Marie Kilebusová Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a

Více

TEXTILNÍ TECHNOLOGIE II ODĚVNÍ VÝROBA. Technická příprava výroby Konstrukční příprava výroby Technologická příprava výroby

TEXTILNÍ TECHNOLOGIE II ODĚVNÍ VÝROBA. Technická příprava výroby Konstrukční příprava výroby Technologická příprava výroby 1 TEXTILNÍ TECHNOLOGIE II ODĚVNÍ VÝROBA Technická příprava výroby Konstrukční příprava výroby Technologická příprava výroby 2 Proč se oblékáme Potřeby biologické a materiální - příjemnější a bezpečnější

Více

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM Hydrogeologie Hydrogeologie je obor zabývající se podzemními vodami, jejich původem, podmínkami výskytu, zákony pohybu, jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi a jejich interakcí

Více

Magnetický záznam zvuku

Magnetický záznam zvuku Magnetický záznam zvuku Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal 1 Magnetický záznam zvuku Princip magnetického záznamu zvuku spočívá v převedení zvukových kmitů na elektrické, kterými se trvale zmagnetizuje pohybující

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Typologie tavicích pánví ze stanovišť zaniklých sklářských hutí v Lužických horách a jejich okolí do průmyslové revoluce

Typologie tavicích pánví ze stanovišť zaniklých sklářských hutí v Lužických horách a jejich okolí do průmyslové revoluce Typologie tavicích pánví ze stanovišť zaniklých sklářských hutí v Lužických horách a jejich okolí do průmyslové revoluce Michal Gelnar Tato první studie, resp. sonda, je zaměřena na typologii sklářských

Více

KARNER, www.karner.cz VELKOOBCHODNÍ CENÍK 2008 KOVANÉ KOMPONENTY

KARNER, www.karner.cz VELKOOBCHODNÍ CENÍK 2008 KOVANÉ KOMPONENTY KARNER, www.karner.cz VELKOOBCHODNÍ CENÍK 2008 KOVANÉ KOMPONENTY Str. č. Číslo výrobku Název výrobku Rozměr výrobku kg/ks VO cena bez DPH / Kč Poč. kusů objednat 2 1235 ozdobná tyč 12 900mm 1,02 78,75

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Pracovní činnosti 2. období 4.-5. ročník Učební texty: Kociánová, L. a kol.: Praktické činnosti (Fortuna 1997) Očekávané výstupy oboru vzdělávací oblasti Na konci 2. období

Více

typová velikost B... pro průřezy 70-400 mm2 1. VŠEOBECNĚ typová velikost C... pro průřezy 120-500 mm2 1.1 Názvosloví

typová velikost B... pro průřezy 70-400 mm2 1. VŠEOBECNĚ typová velikost C... pro průřezy 120-500 mm2 1.1 Názvosloví . Názvosloví. VŠEBECNĚ Názvosloví a definice užívané v dokumentaci jsou v souladu s normami užívanými ve strojírenství a elektrotechnice..2 Provedení Součásti nástroje jsou eloxovány nebo pokoveny. Jednotlivé

Více

Č š Ú ÚŘ š ž ď Ž ž š š ď Í Č š ž Í ž š ť Í ď š š ž š ž Ž Í š šť š ť ž ž ž ž Ú Í ž š š š ž ž ď ž Ž š š Ú ď š Ž ž Ž Ž ť ž ž š ž ď ž ž ž ž š ž š ď Ť ž š ž š Ž Č ť š ž ž ž ž Í Í š Í Í ž š š Í š ž ž ž š š š

Více

- přilba, - oděv - rukavice, - obuv, - opasek. - sekyra, - svítilna, - tísňová píšťalka, (osobní bezpečnostní zařízení).

- přilba, - oděv - rukavice, - obuv, - opasek. - sekyra, - svítilna, - tísňová píšťalka, (osobní bezpečnostní zařízení). Osobní výstroj a výzbroj: je souhrn předmětů, soubor potřeb, případně oblečení k určité činnosti k vykonávání nějakého úkonu. Výstroj hasiče: Výzbroj hasiče: - přilba, - oděv - rukavice, - obuv, - opasek.

Více

1993R2454 CS 01.01.2008 011.002 317

1993R2454 CS 01.01.2008 011.002 317 1993R2454 CS 01.01.2008 011.002 317 PŘÍLOHA 10 SEZNAM ZPRACOVÁNÍ NEBO OPRACOVÁNÍ, KTERÁ UDĚLUJÍ NEBO NEUDĚLUJÍ VÝROBKŮM STATUS PŮVODU, POKUD JSOU PROVÁDĚNA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH Textilie a textilní

Více

41000 101-106 Provedení 4 díly, po 1 pilníku: plochý tupý, půlkulatý, kulatý a trojhranný.

41000 101-106 Provedení 4 díly, po 1 pilníku: plochý tupý, půlkulatý, kulatý a trojhranný. ß 1000 Extra kvalita, plast. rukojeti pilníku, v kabele. Sady dílenských pilníků 1000 101-106 díly, po 1 pilníku: plochý tupý, půlkulatý, kulatý a trojhranný. 1000 201-209 5 dílů, sada obsahuje po 1 pilníku:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

19.12.2009 Úřední věstník Evropské unie L 338/33

19.12.2009 Úřední věstník Evropské unie L 338/33 19.12.2009 Úřední věstník Evropské unie L 338/33 PŘÍLOHA Přílohy I, II, III, V a VII nařízení (EHS) č. 3030/93 se mění takto: (1) Příloha I se nahrazuje tímto: PŘÍLOHA I TEXTILNÍ VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU

Více

Plátnová vazba. Kepr čtyřvazný 2/2

Plátnová vazba. Kepr čtyřvazný 2/2 Textilní materiály a výzdobné techniky 2011 Petra Mertová Kontakt: tel. 732 264 594 email: mertao@chello.cz Podmínky zkoušky Čerpání informací z přednášek a materiálů vyvěšených na IS (studijní materiály).

Více

PROTOKOL O KLASIFIKACI POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

PROTOKOL O KLASIFIKACI POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 OZNÁMENÝ SUBJEKT 1391 AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ č. 3041 Pobočka: POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ Čtvrť J. Hybeše 879 391 81 Veselí

Více

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014,

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, MĚSTO BENEŠOV Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Sada Látky kolem nás Kat. číslo 104.0020

Sada Látky kolem nás Kat. číslo 104.0020 Sada Kat. číslo 104.0020 Strana 1 z 68 Strana 2 z 68 Sada pomůcek Obsah Pokyny k uspořádání pokusu... 4 Plán uspořádání... 5 Přehled jednotlivých součástí... 6, 7 Přehled drobných součástí... 8, 9 Popisy

Více

Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském

Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském Archeologica Pragensia 14, 1998 141-148 Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském Mgr. Michaela Wallisová

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 448 č. archivní pomůcky: 8930 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice 959-990 (99) inventář Pavlína Janíková

Více

Pokyny pro Etnický Projekt

Pokyny pro Etnický Projekt Pokyny pro Etnický Projekt www.mybernette.com Postup - Projekt "etnický styl" Etnické šaty Jedna velikost pro všechny Budete potřebovat - 2,10 m (7 '), růžový taft (minimální šířka 0,9 m tkaniny (1 yd)

Více

0086 1015796 3359900000861 Rozšiřující balíček - kruh Rozšiřující balíček - nutno mít zakoupeno 0078 370

0086 1015796 3359900000861 Rozšiřující balíček - kruh Rozšiřující balíček - nutno mít zakoupeno 0078 370 Kód SAP Obrázek EAN Název Popis MC vč. DPH 0013 1016269 3359900001301 Ozdobná páková děrovačka L motýl 0016 1016280 3359900001608 Ozdobná páková děrovačka L květina 0057 1004687 3359900000571 Děrovací

Více

Test - Čalounictví III

Test - Čalounictví III Test - Čalounictví III VY_32_INOVACE_621_DOPLŇOVAČKY_PL Pracovní list Š11 / S32 / 639 Autor: Ing. Ladislava Brožová SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání

Více

RÁčNY A PŘÍSlUŠENSTVÍ

RÁčNY A PŘÍSlUŠENSTVÍ RÁčNY A PŘÍSlUŠENSTVÍ RÁČNY Profesionální ráčny s přepínací páčkou, aretací a bimateriální rukojetí 72 zubů, 5 krok Chromovaný, matný povrch Odpovídající normám ISO 3315 a DIN 3122 1-13-770 1/4" 165 mm

Více

Protokol o zkoušce č. 315/15

Protokol o zkoušce č. 315/15 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a. s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín Zkušební laboratoř č. 1007.1 akreditovaná ČIA

Více

Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách

Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách 1600 C 64 1 6 0 0 C Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách Ohebné tepelně izolační a žárovzdorné výrobky firmy Promat disponují především nízkou akumulací tepla. Díky tomu lze výrazně zkrátit

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 8.12.2012 Úřední věstník Evropské unie L 336/55 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1165/2012 ze dne 7. prosince 2012, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu

Více

Vápník a kostní úlomky

Vápník a kostní úlomky Vápník a kostní úlomky Matej Pospiech Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav vegetabilních potravin mpospiech@vfu.cz Školení pracovníků masného průmyslu, Brno 13.10.2015 Současná hodnotící

Více

Vyhodnocení korozního stavu potrubí II. březovského vodovodu

Vyhodnocení korozního stavu potrubí II. březovského vodovodu Vyhodnocení korozního stavu potrubí II. březovského vodovodu Ing. Ladislav Prokop Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Úvod II. březovský vodovod byl vybudován a zprovozněn v roce 1976 jako logické pokračování

Více