SMLOUVA č... o obstarávání obchodů s finančními nástroji

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA č... o obstarávání obchodů s finančními nástroji"

Transkript

1 SMLOUVA č.... o obstarávání obchodů s finančními nástroji Tato smlouva se uzavírá dle Zákona o trzích finančních nástrojů ("ZPFI ) a vyhlášky č. 38 ze dne o požadavcích na činnost investičních zprostředkovatelů ("Vyhláška č. 38 ). Dne Smluvní strany: Global Markets OOD, IČO: , se sídlem: Bulharsko, Sofie , obvod Vitoša, Manastirski livadi, ul. Majstor Aleksi Rilets" č. 38, licencovaný obchodník s cennými papíry, č. licence RG / , vydaná Komisí finančního dozoru, zastoupená Yordanem Atanasovem Mollovem, r,č , OP č (dále jen Obchodník ) a (A) Fyzická osoba jméno a přímení:... r.č./dat. nar.:..., pas/občansky průkaz č vydaný: adresa:......, (B) Právnická osoba název / obchodní firma... IČ/DIČ:.../... sídlo a adresa vedení..., zastoupena.... (dále jen Klient ) Čl. 1. Obchodník se zavazuje uskutečňovat za odměnu obchody finančními nástroji ve smyslu čl.3 Zákona o trzích finančních nástrojů ("ZPFI"), a to na základě a v souladu s pokyny Klienta, které tvoří neoddělitelnou součást této smlouvy. Čl. 2 /1/ Obchodník provádí vlastním jménem na účet Klienta nákup, prodej, či jiný převod finančních nástrojů nebo uskutečňuje činnost k dosažení tohoto výsledku, a v souvislosti s tímto vede evidenci Investičních nástrojů a peněžních prostředků na klientském účtu, provádí konverzi měn a zajišťuje další související činnosti. a to s odbornou péčí a za nejlepších podmínek pro Klienta, podle parametrů pokynu zadaného Klientem. 1

2 /2/ Klient dále podpisem této smlouvy zmocňuje Obchodníka k provedení všech potřebných služeb, zejména k provedení registrace pro obchodování a k provádění veškerých úkonů potřebných pro realizaci činností podle této smlouvy a zavazuje se mu pro tento účel poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Podpisem dodatku k této smlouvě Klient může oprávnit Obchodníka k výkonu práv Klienta k finančním nástrojům, držených na účet Klienta u Obchodníka, včetně práv k jejich výnosům. /3/ Při zmocnění podle odst.2 je Klient povinen vydat i potřebné plné moci, v souladu s požadavky Obchodníka. /4/ Podpisem této smlouvy Klient bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Obchodník může plnit své závazky vyplývající z této smlouvy prostřednictvím třetích osob a v této souvislosti může rovněž uzavírat smlouvy jménem a na účet Klienta. Zmocnění udělená Obchodníkovi v této smlouvě se vztahují i na třetí osoby, prostřednictvím nichž Obchodník vykonává svoje práva a povinnosti dle předchozí věty. /5/ Klient podpisem této smlouvy uděluje Obchodníkovi souhlas, že za podmínek stanovených právními předpisy a VOP může provést pokyn Klienta společně s obchodem na vlastní účet nebo s pokynem jiného Klienta (sdružený pokyn). Čl. 3 /1/ Klient bere na vědomí, že Obchodník je bulharskou společností, podléhající bulharskému právu a dozoru Bulharské Komise pro dohled nad kapitálovým trhem. /2/ Tato smlouva se uzavírá na základe Zákona o trzích finančních nástrojů (dále jen "ZPFI ) a vyhlášky č. 38 ze dne o požadavcích k činnosti investičních zprostředkovatelů (dále jen "Vyhláška č. 38 ) a vstupuje v účinnost okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. Při uzavření smlouvy se Obchodník řídi zásadami pro uskutečňování obchodů finančními nástroji, stanovenými ve Vyhlášce č. 38. /3/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky Obchodníka, uplatňované ve vztazích se zákazníky pro obchody s finančními nástroji (dále jen VOP ). Klient potvrzuje, že obdržel platné VOP, náležitě se s nimi seznámil, všem jejich ustanovením porozuměl a podpisem této smlouvy souhlasí s jejich zněním. Pokud se úprava některé otázky v Komisionářské smlouvě liší od její úpravy ve VOP, má úprava v této smlouvě přednost. /4/ Obchodník je oprávněn VOP měnit, a to v návaznosti na změny právních předpisů, pravidel a obchodních podmínek třetích osob, které Obchodník využívá ke splnění závazku vůči Klientovi, zavádění nových služeb, změnu způsobu poskytování služeb nebo jestliže změna VOP není v neprospěch Klienta. Obchodník v takovém případě Klienta upozorní na změnu VOP elektronickou poštou na ovou adresu Klienta a zveřejní je na internetových stránkách Obchodníka uvedených v 2

3 záhlaví této smlouvy (dále jen Internetové stránky ), je-li to možné, v časovém předstihu alespoň 15 dnu. Klient se zavazuje s novým zněním VOP seznámit. Pokud Klient do 15 dnů od sdělení informace Obchodníkem o změně VOP neprojeví výslovný písemný nesouhlas s novým zněním VOP nebo přijímá-li nadále služby poskytované Obchodníkem, stává se nové znění VOP pro něj závazné, a to ode dne stanoveného ve sdělení. /5/ V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a VOP mají přednost ustanovení této smlouvy. /6/ Nedílnou součástí této smlouvy je Ceník investičních služeb Obchodníka (dále jen Ceník ). Ceník může být měněn. O všech změnách bude Klient informován elektronickou poštou na ovou adresu Klienta a na internetových stránkách Obchodníka, je-li to možné, v časovém předstihu alespoň 15 dnů. Pokud Klient do 15 dnů od sdělení informace Obchodníkem o změně Ceníku neprojeví výslovný písemný nesouhlas s novým zněním nebo přijímá-li nadále služby poskytované Obchodníkem, stává se nový Ceník pro Klienta závazným, a to ode dne určeného ve sdělení. Čl. 4 /1/ Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy budou komunikovat především prostřednictvím telefonu a elektronické schránky. /2/ Pokud se strany nedohodly jinak, budou všechny informace poskytnuté (zaslané) Klientovi Obchodníkem v elektronické podobě opatřeny způsobem, který umožní je i nadále používat a reprodukovat bez změny (dále též jen "elektronická komunikace"). /3/ Ihned po podpisu této smlouvy Obchodník zpřístupní na své náklady elektronickou schránku (dále jen ) pro komunikaci s Klientem na svých internetových stránkách a zašle Klientovi údaje nutné k přihlášení do této elektronické schránky. /4/ Podrobná pravidla pro telefonickou, elektronickou a jinou formu komunikace na dálku jsou obsažena v Příloze č. 5 této Smlouvy. /5/ Klient výslovně prohlašuje a souhlasí s tím, že elektronická komunikace může probíhat též ve formě standartizovaných kódů, to však pouze za předpokladu, že Klient byl předem seznámen s obsahem a významem použitých kódů. /6/ Všechny standardní dokumenty a informace podle odst.5. Obchodník je oprávněn Klientovi poskytnout v angličtině v případě, že Obchodník předem vysvětlil Klientovi smysl kódů anglických termínů v jazyku, určeném pro komunikaci. Čl.. 5. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku ode dne podpisu. Tato smlouva se automaticky prodlužuje vždy o další rok v případě, že žádna ze stran nepožádá o ukončení smlouvy písemným oznámením, doručeným druhé smluvní straně nejméně deset dní před uplynutím původní 3

4 doby, na kterou je smlouva uzavřena. Předcházející věta se vztahuje na každý následující rok trvání smlouvy na dobu určitou do... Čl. 6 /1/ Podpisem této smlouvy Klient prohlašuje, že byl písemně informován o podmínkách a kritériích, podle kterých jej Obchodník klasifikuje jako drobného klienta či neprofesionálního klienta a právech s tím spojených, o podmínkách, za nichž může být zařazen jako způsobilá protistrana, a též o právu požádat Obchodníka o změnu zařazení a důsledcích pro míru jeho ochrany, pokud bude zařazen nikoli jako neprofesionální zákazník (viz Příloha č. 1 k této smlouvě). 2/ Podle Přílohy č. 1 k této smlouvě je zákazník zařazen jako neprofesionální klient profesionální klient způsobilá protistrana, pokud jde o služby poskytované Obchodníkem v souladu s předmětem této smlouvy. Čl. 7 /1/ Podpisem této smlouvy Klient prohlašuje, že: 1. obdržel kopii politiky uplatňované Obchodníkem při provádění pokynů zákazníka (přijaté dne ), je s ní obeznámen a dává svůj předběžný souhlas s politikou, uplatňovanou Obchodníkem; 2. seznámil se a souhlasí s podmínkami této smlouvy, VOP a Ceníku; 3. obdržel od Obchodníka všeobecné informace podle čl. 9 Vyhlášky č. 38, týkající se smlouvy (včetně jazyků a způsobů komunikace s Obchodníkem, typu, frekvence a lhůty na poskytování výpisů a potvrzení, atd.), a byl seznámen s reklamačním řádem a politikou střetu zájmů, uplatňovanou Obchodníkem. Obchodník na požádání poskytne Klientovi na trvalém datovém nosiči podrobnější informace o zásadách řešení střetu zájmů; 4. byl mu poskytnut všeobecný popis finančních nástrojů a rizik, spojených s nimi v souladu s čl. 10 Vyhlášky č. 38 /Informace je obsažena: (a) v oddíle II Všeobecných podmínek, a (b) na internetových stránkách Obchodníka včetně další informace o investičních službách a rizicích, spojených s finančními nástroji /; 5. byly mu poskytnuty všeobecné informace o nákladech a poplatcích za služby dle čl. 18 Vyhlášky č. 38. Konkrétní výše poplatků, provize, daně a jiných nákladů, vyplývajících z plnění této smlouvy je dojednána dle čl. 21 níže; 6. obdržel od Obchodníka informace o pravidlech nakládání s majetkem Klienta a režimem ochrany majetku Klienta, včetně všech informací požadovaných dle čl. 32 Vyhlášky č. 38 / informace je obsahem čl. 12 této smlouvy a čl Všeobecných podmínek/; 4

5 7. souhlasí nesouhlasí, aby prostředky jím poskytovnuté v rámci této smlouvy byly vedeny v režimu kolektivního investování, který splňuje kritéria čl. 34 odst. 3 bod 4 Zákona o trzích finančních nástrojů; 8. souhlasí nesouhlasí s tím, aby Obchodník sdružoval jeho pokyny s pokyny dalších klientů Obchodníka za předpokladu, že budou splněny požadavky čl. 37 odst. 1 Vyhlášky č. 38 a pokud bude přijatá politika čl. 37 odst. 1, bod 3 Vyhlášky č. 38. /2/ Pokud tuto smlouvu uzavírá zmocněnec Klienta, je povinen prohlásit, zda provádí v rámci svého povolání obchody finančními nástroji, a zdaprovedl takový obchod v průběhu jednoho roku před uzavřením smlouvy /Příloha č. 2 této smlouvy/, a předložit notářsky ověřenou plnou moc, která obsahuje zmocnění příslušného orgánu k uskutečňování vedoucích anebo řídících činností s finančními nástroji. /3/ Při podpisu této smlouvy a před zahájením poskytování investičních služeb na základě této smlouvy Klient poskytne Obchodníkovi informace o svých odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic (viz Příloha č.3 této smlouvy). V případě, že na základě této smlouvy budou Klientovi poskytovány i investiční služby spočívající v investičním poradenství, zavazuje se Klient před zahájením poskytování těchto služeb poskytnout Obchodníkovi informace o svých odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic, finančním zázemí a investičních cílech. Klient současně bere na vědomí, že pokud Klient Obchodníkovi informace uvedené v předchozí větě neposkytne, nebo pokud Obchodník na základě poskytnutých informací vyhodnotí, že požadovaná investiční služba je pro Klienta nevhodná, může Obchodník poskytnutí požadované investiční služby odmítnout. Klient se zavazuje poskytnout Obchodníkovi informace uvedené v tomto odstavci prostřednictvím příslušného investičního dotazníku poskytnutého za tímto účelem Obchodníkem, který Klient (nebo jeho právní zástupce) řádně vyplní, podepíše a předá nebo doručí Obchodníkovi. Čl. 8 /1/ Klient je povinen uhradit Obchodníkovi odměnu a náklady v plné výši a v termínu stanoveném Ceníkem investičních služeb, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Obchodník je oprávněn po Klientovi žádat úhradu všech nákladů, které Obchodník vynaložil při plnění svého závazku dle této smlouvy. Náklady se pro účely této smlouvy rozumí zejména poplatky organizátorů regulovaných trhů, vypořádacích systémů, custodianu, depozitáři, obchodníků s cennými papíry a bank. Obchodník má nárok na úhradu odměny a nákladů v případě, že Klientův pokyn byl realizován, a to i částečně. /2/ Způsob a lhůty úhrady provize a jiných transakčních nákladů, pokud existují, jsou uvedené v určitém pořadí. /3/ Smluvní strany si vyhrazují právo po podpisu této smlouvy dohodnout individuálně výši provize 5

6 za další závazky a/anebo existující rizika a závazky, související se smlouvou nebo pokyny Klienta. Další poplatky mohou být sjednány dodatkem k této smlouvě anebo při zadání konkrétní objednávky služeb. Čl. 9 /1/ V případě prodlení Klienta s úhradou provize, nákladů anebo jiné sumy v souvislosti s provedením pokynu nebo poskytnutím služby, vzniká Obchodníkovi nárok na smluvní pokutu ve výšce 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení, avšak ne více než 10% dlužné částky celkem. /2/ Při prodlení Klienta s platbou delším než 1 měsíc je Obchodník oprávněn uspokojit svoje pohledávky prodejem příslušné časti finančních nástrojů Klienta a zůstatek z výnosů tohoto prodeje je povinen předat Klientovi. Podpisem této smlouvy Klient souhlasí s provedením prodeje jeho finančních nástrojů pro případ prodlení dle předchozích vět tohoto ustanovení smlouvy, přičemž tento souhlas bude považován za pokyn k prodeji. Čl. 10 /1/ Při podání pokynu k prodeji finančních nástrojů je Klient povinen předat Obchodníkovi doklad osvědčující vlastnické právo k nim (depozitní poukázky, dočasný certifikát, apod.). /2/ Před vyřízením pokynu k nákupu, je Klient povinen již při podání pokynu uhradit částku potřebnou pro provedení pokynu nebo se písemně zavázat, že splní své platební povinnosti. /3/ Při realizaci pokynu k prodeji, peněžní prostředky z prodeje budou po odečtení provize a nákladů služby připsány na klientský účet ve lhůtě do tří pracovních dnů od provedení vypořádání. /4/ Pokud po uskutečnění pokynu na nákup do dne vypořádání obchodu Klient neposkytne finanční prostředky dle výše uvedeného závazku, je Obchodník oprávněn okamžitě prodat na základě vlastního uvážení všechny anebo část z finančních nástrojů Klienta a získanou částkou pokrýt závazek Klienta za realizaci obchodu, jako i dlužné provize a jiné náklady. Obchodník je povinen doručit Klientovi v rámci vypořádání zbytek částky získané z výše uvedeného prodeje. Čl. 11. /1/ Hotovostní platby mezi Obchodníkem a Klientem musí být prováděny vždy v souladu s platnými právními předpisy, pravidly relevantních trhů a depozitních institucí. /2/ Platby se provádějí prostřednictvím bankovních účtů sdělených v rámci některé z metod v souladu s Přílohou č. 4 nebo uvedené v pokynu k provedení obchodu finančním nástrojem. Čl. 12. /1/ Obchodník v systému své vnitřní evidence v rámci klientského účtu zajišťuje soustavnou a jednoznačnou identifikaci majetku 6

7 Klienta tak, že může kdykoliv odlišit majetek držený pro jednoho Klienta od majetku drženého pro ostatní klienty a od svého vlastního majetku. Obchodník je povinen spravovat majetek Klienta takto: a) investiční nástroje (nehotovostní finanční nástroje) jsou drženy na účtech otevřených na jméno Obchodníka na sub-účtu pod jménem Klienta k účtu Obchodníka u příslušného depozitáře. V případě, že není technicky možné vést klientské finanční nástroje na sub-účtech k účtu Obchodníka, finanční nástroje mohou být vedeny na sub-účtech třetí osoby při dodržení požadavků Vyhlášky č. 38. b) dostupné finanční nástroje, poskytnuté Obchodníkovi Klientem nebo získané Obchodníkem na účet Klienta na základě této smlouvy mohou byt uchovávány dočasněv bezpečném trezoru, nebo ve vlastním trezoru Obchodníka, pokud není dohodnuto jinak. c) peněžní prostředky Klienta jsou vedeny Obchodníkem na sběrném peněžním bankovním účtu Obchodníka určeném výlučně pro ukládání a vedení peněžních prostředků Klientů. Tyto prostředky mohou být uloženy v režimu kolektivního investování, který splňuje kritéria čl. 34 odst. 3, bod 4 ZPFI, pokud to Obchodník posoudí jako vhodné a Klient s tím výslovně souhlasí. Bankovní účet k uložení peněžních prostředků klientů je možné otevřít v bance, licencované v jiném státě s výhradou naplnění požadavků Vyhlášky č. 38. Osoba podle čl. 34, odst.3 ZPFI, u níž budou uloženy peněžní prostředky Klienta může být nemůže být osobou jednající ve shodě s Obchodníkem. /2/ Obchodník je / není oprávněn účtovat KLIENTU poplatky v souladu s ceníkem a/anebo peněžních prostředků ve správ depozitáře, poskytnutých dle této smlouvy - dle výše poplatků uvedených v Ceníku Čl. 13 /1/ Obchodník přijímá pokyny k realizaci obchodů finančními nástroji, včetně dodatečných pokynů a oznámení o zrušení pokynů způsobem uvedeným v Příloze č. 4 této smlouvy. /2/ Při použití způsobu komunikace na dálku Obchodník do konce pracovního dne sestaví doklad, obsahující údaje podle čl. 34, odst. 1 Vyhlášky č. 38 a údaje, jež jsou předmětem prohlášení dle čl. 35, odst. 1 Vyhlášky č. 38, kterým potvrzuje obsah pokynu zaslaného prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. /3/ Obchodník může přijímat pokyny Klienta prostřednictvím elektronického obchodního systému, který zaručuje dodržení požadavků Vyhlášky č. 38 a zabezpečuje přístup Klientovi do určitého místa realizace. Přístup k příslušnému elektronickému obchodnímu systému a zadávání zákaznických pokynů se uskutečňuje pomocí elektronického certifikátu, vydaného na jeho jméno. Pokud si Klient zvolil tento způsob zadávání pokynů, při podpisu této smlouvy je uzavřena další speciální smlouva mezi stranami, která upravuje způsob obchodovaní a výši nákladů a provize placených Klientem Obchodníkovi. 7

8 Čl. 14 /1/ Obchodník poskytuje Klientovi potvrzení o každém provedeném pokynu, pravidelné informace o stavu finančních nástrojů a peněžních prostředků vedených na Klientském účtu a oznámení na podstatné změně v organizaci a činnosti Obchodníka, která může negativně ovlivnit plnění této smlouvy způsobem uvedeným v Příloze č. 4 této smlouvy. /2/ Obchodník je povinen informovat Klienta v případě, že mu vznikne povinnost ke zveřejnění účasti dle čl. 145 Zákona o veřejné nabídce cenných papírů, v důsledku transakcí provedených pomocí Obchodníka na účet Klienta. Obchodník se zavazuje uvědomit Klienta a poskytnut mu potřebné informace ke splnění jeho povinnosti podle předcházející věty způsobem uvedeným v odst. 1 do konce následujícího pracovního dne po dni zápisu obchodu na příslušném regulovaném trhu. Čl. 15 /1/ Obchodník ve lhůtě 3 pracovních dní informuje Klienta o každé významné změně ve své organizaci a činnosti, která může ovlivnit nepříznivě plnění této smlouvy. /2/ Oznámení podle odst.1, jakož i jakákoliv další oznámení a zprávy, týkající se plnění této smlouvy, se poskytují Klientovi způsoby uvedenými v Příloze č. 4 této smlouvy. /3/ Obchodník a Klient souhlasí s tím, že strana, které bylo odesláno oznámení v souladu s touto smlouvou doporučeným dopisem anebo em, potvrdí přijetí oznámení potvrzením o přijetí správy anebo zasláním elektronického oznámení. Je-li oznámení zasláno faxem, jeho přijetí bude potvrzeno odesláním zprávy generované faxem. Doporučený dopis se považuje za přijatý Klientem, i pokud byl doručen jiné osobě na korespondenční adresu uvedenou Klientem. Doručení či nedoručení výpovědi ze smlouvy lze prokázat i jinými prostředky povolenými zákonem. /4/ Obchodník a Klient souhlasí s tím, že pokud smluvní strana neoznámí druhé straně včas změnu svých kontaktních údajů, oznámení zaslané dle původních údajů se bude považovat za řádně doručené a přijaté adresátem v souladu s touto smlouvou. Čl. 16. /1/ Klient je povinen: 1. poskytovat jasné, přesné a úplné pokyny, týkající se plnění smlouvy (včetně těch, jež jsou uvedeny v čl. 17), a to písemně způsobem dohodnutým v této smlouvě; 2. při uzavření smlouvy poskytnout požadované informace a podepsat všechny potřebné dokumenty podle čl. 24 a 25 Vyhlášky č. 38 (jež budou poskytnuty k podpisu Obchodníkem nebo na základě kterých budou Obchodníkem poskytována příslušná poučení), a rovněž poskytnout všechny požadované informace, které jsou nezbytné k plnění smlouvy a k ochraně zájmů Klienta a ostatních klientů Obchodníka; 3. plnit v dobré víře své povinnosti dle této smlouvy. 8

9 /2/ Klient nese odpovědnost za pravost jím poskytnutých důvěrných informací týkajících se finančních nástrojů. /3/ Podpisem této smlouvy Klient prohlašuje, že byl Obchodníkem seznámen se všemi důsledky plynoucími z poskytnutí nesprávných údajů, včetně možné trestní odpovědnosti. Čl. 17 /1/ Klient je oprávněn: 1. požadovat řádné plnění smlouvy ze strany Obchodníka; 2. získat od Obchodníka celý výnos z provedeného obchodu, pokud obchod bude uzavřen za výhodnějších podmínek, než je stanoveno ve smlouvě; 3. obdržet od Obchodníka zprávu /písemné potvrzení/ o každém provedeném obchodu, event. důvodu jeho neprovedení. (Na základě žádosti Klienta Obchodník poskytne informace o stavu vyřizování dosud neprovedených pokynů.) 4. obdržet od Obchodníka na trvalém datovém nosiči minimálně jednou za měsíc výpis z jeho účtu, zobrazující stav peněžních prostředků a finančních nástrojů u Obchodníka /2/ Další práva Klienta jsou obsažena v této smlouvě a platných právních předpisech. /3/ Klient není oprávněn podávat pokyny, týkající se finančních nástrojů, ve vztahu ke kterým disponuje interními informacemi. Čl. 18 Obchodník se zavazuje: 1. plnit tuto smlouvu s odbornou péčí a za nejlepších podmínek pro Klienta, v zájmu Klienta, přičemž dává přednost jeho zájmu před svým vlastním; 2. uchovávat všechny informace, týkající se Klienta, které se dozví při plnění této smlouvy, jako důvěrné. Bez výslovného souhlasu Klienta není oprávněn tyto informace zpřístupnit jakýmkoliv způsobem třetím osobám, s výjimkou případů předvídaných zákonem. Čl. 19. /1/ Obchodník je oprávněn: 1. účtovat Klientovi dohodnutou odměnu a náhradu nákladů, spojených se službami v rámci této smlouvy; 2. odmítnout plnění smlouvy, pokud Klient anebo jeho zástupce neposkytl a nepodepsal všechny potřebné doklady a informace, předložil dokumenty se zjevnými chybami anebo údaje v nich jsou neúplné, nepřesné či nesprávné, nebo je zde další skutečnost, která vyvolává pochybnost o spolehlivosti identifikace Klienta či zástupce, a též pokud protistrana je zastoupená zmocněncem, který v prohlášení dle Přílohy č. 2 uvede realizaci obchodů finančními nástroji v rámci svého povolání. 9

10 3. nesplnit pokyn Klienta dle této smlouvy, pokud by to vedlo k porušení ZPFI, Zákona proti tržnímu zneužívaní finančního nástroje, Zákona o opatřeních proti legalizaci příjmů z trestné činnosti ( ZMIP ) anebo jiných platných předpisů. /2/ Další práva Obchodníka jsou obsažena v této smlouvě a platných právních předpisech. /3/ V případě, že Klient předává Obchodníkovi pokyny podle této smlouvy prostřednictvím investičního zprostředkovatele, je Obchodník oprávněn vyžádat si od Klienta potvrzení správnosti obsahu pokynu, který Klient zadal prostřednictvím investičního zprostředkovatele Čl. 20 /1/ Tato smlouva končí: 1. uplynutím doby, na kterou je uzavřena; 2. vzájemnou dohodou smluvních stran; 3. výpovědí jedné ze smluvních stran; výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 4. okamžikem úmrtí Klienta, uvalením vazby nebo odsouzení do výkonu trestu proti Klientovi; zrušením Klienta právnické osoby; 5. odnětím licence Obchodníka ze strany Komise pro finanční dozor /2/ V případe ukončení smluvního vztahu jsou smluvní strany povinny informovat druhou smluvní stranu a vypořádat veškeré závazky vzniklé v souvislosti s plněním smlouvy a veškeré pokyny do 7 dní po ukončení smlouvy. Způsob předání majetku a vypořádaní nesplacených nákladů a provizí se řídí dodatkem k této smlouvě. Platnost jakéhokoliv Klientova pokynu zaniká ukončením této smlouvy. /3/ Při ukončení této smlouvy zaknihované finanční nástroje Klienta, jež má k dispozici v okamžiku ukončení smlouvy na sub-účtu Klienta k účtu Obchodníka nebo jinak uložené od / u Obchodníka, včetně u třetích stran, v souladu s požadavky Vyhlášky č. 38 (a) zůstanou nadále zachované na daném účtu jako dosud, (b) budou převedené na jinou investiční firmu, kterou Klient Obchodníkovi označí. V případě volby varianty b. předcházející věty, je Klient povinen do 7 dní od ukončení smlouvy označit jinou investiční firmu, s níž má uzavřenu platnou smlouvu. /4/ V případe, že Klient neprovedl volbu dle odst. 3, Obchodník bude mít právo převést finanční nástroje na osobní účet Klienta u příslušného depozitáře, pokud je to možné, k čemuž Klient dává svůj bezpodmínečný a neodvolatelný souhlas podpisem této smlouvy. 10

11 /5/ Obchodník je oprávněn ponechat si finanční nástroje získané ve vykonání smlouvy, jež jsou ve vlastnictví Klienta, až do úplného vypořádaní finančních vztahů s Klientem v případě, že Klient odmítne zaplatit dlužné náklady a provize či jiná plnění při ukončení smlouvy. Čl. 21 /1/ Podpisem této smlouvy Klient nad rámec prohlášení uvedených výše v čl. 6 této smlouvy dále prohlašuje, že: 1. že si je vědom případných rizik a možných ztrát při obchodování na finančních trzích a též si je vědom toho, že možný či předpokládaný zisk ani návratnost investovaných částek není zaručena, a že byl na tato možná rizika a ztráty v dostatečném časovém předstihu před uzavřením této smlouvy Obchodníkem upozorněn. 2. byl Obchodníkem řádně informován o právních předpisech, jimiž je Obchodník povinen se řídit při poskytování investičních služeb nebo vykonávání jakékoliv jiné činnosti, a to zejména, že Obchodník může odmítnout poskytnutí služby v případě konfliktu zájmů a odmítne též vykonat pokyny klienta, pokud by mohly vést k nedovolené manipulaci trhem či jinému porušení zákona. 3. souhlasí s tím, aby všechny pokyny a veškerá komunikace s Obchodníkem nebo jeho zástupci v souvislosti s navrhovanými investičními službami byly realizovány prostředky pro komunikaci na dálku a aby byly tyto údaje a záznamy komunikace uchovávány a archivovány v souladu s platnými zákony. Záznamy komunikace na dálku, pořízené Obchodníkem nebo jeho zástupci, se mezi smluvními stranami považují za dostatečný důkaz o pokynech a jiných oznámeních, podaných Klientem prostřednictvím nástroje komunikace na dálku, a mohou být použity jako důkaz při řešení nastalých sporů, a to i před dozorovými orgány, soudy anebo jinými státními institucemi. 4. souhlasí s tím, že veškeré informace na základě této smlouvy, VOP nebo relevantních právních předpisů, mu budou Obchodníkem poskytovány prostřednictvím elektronických médií způsobem, který umožňuje jejich další využití (tj. em, podle čl. 5 odst. 3 této smlouvy). 5. že byl Obchodníkem seznámen s celkovými cenovými podmínkami nabízených investičních služeb, včetně všech poplatků, se způsobem výpočtu těchto konečných cen, jakož i jinými finančními závazky, vyplývajícími z nabízených investičních služeb, a to zejména se skutečností, že Klientovi mohou vzniknout i další náklady, včetně daně, které Obchodník nehradí, a nejsou účtovány Klientovi. 6. souhlasí s tím, že finanční nástroje obchodované na mezinárodních trzích, které Obchodník získává jménem Klienta, budou uchované anebo zaregistrované u zahraničních správců anebo 11

12 depozitářů cenných papírů na sběrném účtu Obchodníka, a souhlasí též s tím, že peněžní prostředky svěřené Obchodníkovi a/anebo přijaté Obchodníkem na účet Klienta v souvislosti s touto smlouvou budou uchovávány na sběrném účtu Obchodníka v bance - a pokud je toto prakticky nemožné či nevhodné, na všeobecném klientském účtu Obchodníka, vedeném zahraniční investiční firmou (smluvním partnerem Obchodníka pro obchodování s finančními nástroji), formou sub-účtu k příslušnému bankovnímu účtu zahraniční investiční firmy. 7. využije-li Obchodníkova investičního doporučeni či analýzy, činí tak výhradně na základě vlastního rozhodnutí a výslovně přitom prohlašuje, že si je vědom toho, že Obchodníkem poskytnutá informace se v budoucnu muže ukázat jako nesprávná, že investice učiněné na jejím základě mohou být ztrátové a že Obchodník může v závislosti na dalším vývoji kdykoliv své doporučení či analýzu v budoucnu odvolat nebo změnit, přičemž samotná investiční rozhodnutí jsou vždy na Klientovi, který za ně nese plnou odpovědnost. /2/ Pokud zákazník zvolil v Příloze č. 4 jako způsob komunikace s Obchodníkem , Klient výslovně souhlasí se zasíláním informací dle čl. 15 Vyhlášky č. 38 prostřednictvím internetových stránek zprostředkovatele a to i v případech, kdy informace není adresována speciálně tomuto Klientovi. Pokud Obchodník poskytuje prostřednictvím svých internetových stránek informace zákazníkovi podle čl. 15 Vyhlášky č. 38, Obchodník bude aktualizovat tyto informace a zveřejňovat je tak, aby byly stále k dispozici, a upozorní Klienta prostřednictvím nástroje komunikace na dálku o jejich umístění na webu, kde je obsažena specifická informace, kterou Klientovi poskytuje. /3/ Klient bere na vědomí a podpisem této smlouvy souhlasí s tím, že v souvislosti s touto smlouvou Obchodník nebo jemu smluvně zavázaná třetí osoba shromažduje, zpracovává a uchovává jeho osobní údaje v rozsahu potřebném pro uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících z této smlouvy a tuto činnost bude vykonávat po celou dobu jejího trvání, resp. trvání právních vztahů vyplývajících nebo vztahujících se k této smlouvě. Ustanovením předchozí věty nejsou dotčeny povinnosti, zejména povinnost mlčenlivosti, Obchodníka a jemu smluvně zavázaných třetích osob vyplývající z platných předpisů o ochraně osobních údajů. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že komunikace s Klientem týkající se poskytnuté investiční služby (např. pokyny Klienta) je zaznamenávána a archivována podle příslušných právních předpisů. /4/ Klient prohlašuje, že Obchodníkovi poskytl osobní údaje pravdivě, a bere na vědomí, že Obchodník neodpovídá za škodu vzniklou Klientovi porušením tohoto prohlášení. /5/ Klient prohlašuje, že byl Obchodníkem v souvislosti s jeho osobními údaji informován o rozsahu, účelu a způsobu zpracování jeho osobních údajů; subjektu, který bude zpracovávat jeho osobní údaje, a subjektech, kterým mohou být jeho osobní údaje zpřístupněny; jeho právu na 12

13 informace o zpracování jeho osobních údajů; jeho právu na opravu osobních údajů a dalších jeho právech stanovených v předpisech o ochraně osobních údajů. /6/ Za účelem provedení identifikace je Obchodník oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti, ověřeného výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než tři měsíce, živnostenských oprávnění, popřípadě zřizovací listiny, společenské nebo zakladatelské smlouvy, stanov a dalších dokladů, kterými budou doloženy skutečnosti požadované příslušnými právními předpisy, nebo jejichž předložení považuje Obchodník vzhledem ke konkrétnímu případu za nutné. Čl. 22 /1/ Klient výslovně prohlašuje, že je oprávněn disponovat prostředky použitými k plnění této smlouvy a tyto prostředky nejsou součástí společného jmění manželů. V případě, že prostředky použitými k plnění této smlouvy jsou součástí společného jmění manželů, Klient prohlašuje, že manžel/manželka vyslovil/a souhlas s použitím těchto prostředků v souladu s touto smlouvou a tento souhlas je povinn doložit písemně. /2/ Obchodník je oprávněn požadovat od Klienta plnou náhradu škody způsobené v důsledku nepravdivosti výše uvedeného prohlášení. Čl. 23 Podpisem této smlouvy a jejích příloh a dodatků, v souladu s čl. 10, odst. 2 Prováděcích nařízení k Zákonu o opatřeních proti legalizaci příjmů z trestné činnosti (dále jen "PPZMIP ), ve spojení s čl. 4, odst. 7 a čl. 6 odst. 5, bod 3 Zákona o opatřeních proti legalizaci příjmů z trestné činnosti (dále jen "ZMIP ), Klient vyhlašuje, že peněžní prostředky a finanční nástroje dle čl. 8 odst. 1 ZMIP určené k transakcím dle této smlouvy jsou ve výlučném vlastnictví Klienta a nepocházejí z trestné činnosti ani nebyly získány jiným protiprávním postupem a byly řádně zdaněny v souladu s příslušnými daňovými předpisy státu, v němž se daň na tyto příjmy uplatňuje. Klient (zahraniční osoba) prohlašuje, že je skutečným vlastníkem přijmu, který realizuje na základě této smlouvy, a daný příjem je podle práva státu, v němž je daňovým rezidentem, považován za jeho příjem. Toto Klient stvrzuje tímto prohlášením, které obsahuje údaje v souladu s Přílohou č. 1 k PPZMIP, a bere na vědomí, že případné nepravdivé prohlášení může mít za následek vznik trestní odpovědnosti dle čl. 313 Trestního zákoníku. Čl. 24 /1/ Klient je povinen informovat Obchodníka o každé změně jeho osobních údajů, které Obchodníkovi poskytl, a poskytnout mu odpovídající doklady, a to neprodleně po jejich změně (nejpozději do 7 dní od okamžiku změny) a způsobem s Obchodníkem dohodnutým (např. písemně nebo em). 13

14 /2/ Klient je povinen neprodleně oznámit Obchodníkovi jakoukoliv změnu v kontaktních údajích uvedených v této smlouvě (tj. poštovní adresa, telefonní číslo, faxové číslo anebo viz Příloha č. 4). /3/ Obchodník neodpovídá za škodu vzniklou Klientovi porušením těchto informačních povinností. Čl. 25 /1/ Klient potvrzuje, že byl podrobně seznámen s existencí, funkcí a principy fungování bulharského Fondu pro odškodnění investorů, včetně rozsahu a způsobu uplatnění práv Klienta. /2/ Klient má právo na vyžádání získat doplňující informace o pravidlech a zásadách Fondu pro odškodnění investorů. Čl. 26 /1/ Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními bulharského práva, pravidly organizátorů regulovaných trhu, smluvními podmínkami třetích osob, jež Obchodník využívá pro splnění závazku dle této smlouvy, a veřejné známými obchodními zvyklostmi. /2/ Právní režim obchodu a jiných obchodů finančními nástroji, realizovaných v souladu s touto smlouvou, se řídí právem státu, v němž sídlí organizátor trhu, na němž je obchod uskutečněn. /3/ Vztahy stran dle smluv s třetími osobami, které vzniknou plněním této smlouvy, na základě uzavřených obchodů zprostředkovatele, který koná na vlastní účet nebo na účet klienta, se řídí pravidly bulharského mezinárodního soukromého práva. /4/ Klient není oprávněn převést jakákoli svá práva nebo závazky z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu Obchodníka. Čl. 27 Vzájemné spory mezi smluvními stranami budou řešeny vzájemnou dohodou. V případě, že se smluvní strany nedohodnou, bude spor mezi nimi vzniklý řešen před příslušnými bulharskými soudy dle sídla Obchodníka. Čl. 28 Tato smlouva muže být měněna pouze vzájemně odsouhlasenými písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami. Toto ustanovení neplatí pro změnu VOP a Ceníku investičních služeb. Čl. 29 Tato smlouva nahrazuje jakákoli předchozí smluvní ujednání mezi smluvními stranami o stejném předmětu, a to písemná i ústní. Pokud se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými, nezpůsobují tím neplatnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo smlouvy jako celku, pokud zbývající ustanovení nepozbývají smyslu. 14

15 Je-li v této smlouvě dána volba smluvního ustanovení, označená znakem " ", pak ustanovení smlouvy, na kterém se strany dohodli, je označeno znakem "X". Je-li takto dohodnuta více než jedna varianta, je Obchodník v konkrétním případě oprávněn použít jakoukoli z takto označených variant dle svého uvážení. Tato smlouva je vyhotovená a podepsaná v dvou vyhotoveních v dvojjazyčné podobě - v bulharštině a češtině. V případě jakýchkoli nesrovnalostí má přednost bulharská verze. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly a porozuměly všem jejím ustanovením, což stvrzují svými podpisy. Přílohy: Níže uvedené přílohy, označené symbolem "x", tvoří neoddělitelnou součást této smlouvy. Příloha č. 1 (Klasifikace klienta); Příloha č. 2 (Prohlášení zmocněnce); Příloha č. 3 (Investiční dotazník); Příloha č. 4 (Komunikace a Pravidla pro komunikaci na dálku); Příloha č. 5 (Sazebník) Příloha č. 6 (Prohlášení); Datum: Obchodník:... Klient:... 15

16 PROHLÁŠENÍ podle čl. 24, odst. 2 Vyhlášky č. 38 Já, podepsaný Yuliana Sergeeva, r.č.: jako osoba dle čl. 39, odst. 1 Vyhlášky č. 38 ze smlouvy s Obchodníkem Global Markets OOD, PROHLAŠUJÍ že jsem ověřil totožnost klienta; jeho zplnomocněnce podle smlouvy č.... /..., který v mé přítomnosti tuto smlouvu vlastnoručně podepsal. Datum:... Podpis... 16

Komisionářská smlouva a další ujednání

Komisionářská smlouva a další ujednání Komisionářská smlouva a další ujednání ev. číslo: - 0 9 / uzavřená mezi obchodníkem s cennými papíry Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.

Obchodní podmínky J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ INVESTIČNÍCH FONDŮ ADMINISTROVANÝCH J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ, a.s. (dále jen Podmínky ) Platné od 1. 2. 2015 1. ČLÁNEK Základní informace

Více

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu.

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu. Via SMS s.r.o. ICO: 24720275 DIC: CZ 24720275 Zapsána v obchodním rejstríku vedeného Mestským soudem v Praze oddíl C, vložka 168675. Palác Lucerna, Vodickova 704/36, 116 02 Praha 1 Telefon: 810 888 101

Více

Smlouva o obstarání obchodů s investičními nástroji a poskytování jiných služeb

Smlouva o obstarání obchodů s investičními nástroji a poskytování jiných služeb Smlouva o obstarání obchodů s investičními nástroji a poskytování jiných služeb uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") (dále jen "Smlouva")

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pronájem multifunkčních kopírovacích zařízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 - Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-135-1/OVZ-2015 se servisními službami formou kliku na prozatímní období ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY O B S A H 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. ZMĚNY VOP A PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK... 2 3. VÝKLAD POJMŮ... 3 4. IDENTIFIKACE KLIENTA... 4 5. JEDNÁNÍ KLIENTA A DRUŽSTVA... 5 6. VZNIK,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") stanoví podrobnou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. VÝKLAD POJMŮ... 2 3. OBECNÁ USTANOVENÍ... 5 3.1. IDENTIFIKACE A PŘEDLOŽENÍ DOKLADŮ... 5 3.2. BANKOVNÍ TAJEMSTVÍ, OCHRANA OSOBNÍCH

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů (OP-VOPL-1602) (účinné ode dne 1. června 2016)

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů (OP-VOPL-1602) (účinné ode dne 1. června 2016) Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů (OP-VOPL-1602) (účinné ode dne 1. června 2016) I. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ (1) Práva a povinnosti Klienta při vydávání a odkupování Podílových listů

Více

Smluvní strany: Služby Odkaz Cena* Cena s DPH*

Smluvní strany: Služby Odkaz Cena* Cena s DPH* Referenční číslo Oracle: CZ-1210-1804 ORACLE SERVICES AGREEMENT SMLOUVA O SLUŽBÁCH ORACLE č. PPR-24409-12/ČJ-2012-990656 uzavřená ve vzájemné shodě ve smyslu ustanovení 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb.,

Více

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016 Obchodní podmínky 1.1. Zákonní informace 18.1. Sazebník nadstandardních služeb 19.1. Sazebník poplatků a kalkulacce RPSN 20.1. Vzorové formuláře 21.1 Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry poskytované společností

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOL. REGIONSERVIS S.R.O. PLATNÉ OD 1. 2. 2015 Všeobecné obchodní společnosti REGIONSERVIS s.r.o., se sídlem Nad Koupadly 287/5, Strašín, 251 01 Říčany, IČO: 27427170, DIČ:

Více

pro poskytování investičních služeb obhospodařování majetku zákazníka a investiční poradenství Generali Investments CEE, investiční společnost, a.

pro poskytování investičních služeb obhospodařování majetku zákazníka a investiční poradenství Generali Investments CEE, investiční společnost, a. Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb obhospodařování majetku zákazníka a investiční poradenství Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s 1.Úvodní ustanovení 1. Generali Investments

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TrendLucid s.r.o. pro produkty TrendLucid sjednané podle 1751 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o dodávání informací uzavřené podle 1724

Více

Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Aplikace znamená software provozovaný na zařízeních Zprostředkovatele, jehož prostřednictvím

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 1. 1. 2016 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací)

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Kolín se sídlem Karlovo nám.78, Kolín I PSČ 280 02 Zastoupená: starostou Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem IČ: 235440

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 EPLcond a.s. Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň www.eplcond.cz Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1787 IČO: 26346575 DIČ: CZ26346575 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Domov pro seniory Kobylisy, příspěvková organizace Mirovická 19/1027, 182 00 Praha 8, IČ 70872996 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE rozpracování nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby sdružením Poruba.NET 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky zprostředkování připojení k síti INTERNET a hlasové komunikace

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: 26137755 se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr,

Více

spořitelní a úvěrní družstvo Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb

spořitelní a úvěrní družstvo Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem v Hradci Králové, Gočárova třída 312/52, PSČ 500 02, IČ 64946851 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů Komerční banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

Obchodní podmínky Cornhill Management, o.c.p., a.s., pro produkt FlexMax Konto A. Všeobecná část

Obchodní podmínky Cornhill Management, o.c.p., a.s., pro produkt FlexMax Konto A. Všeobecná část Obchodní podmínky Cornhill Management, o.c.p., a.s., pro produkt FlexMax Konto A. Všeobecná část 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Obchodní podmínky pro produkt FlexMax Konto upravují všechny vztahy vznikající

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky platné od 1. září 2012 1) Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky upravují poskytování služeb a definují vztah mezi firmou Tomáš Meloun idatabaze.cz se sídlem Novoměstská

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT

PODMÍNKY PRO KONTOKORENT PODMÍNKY PRO KONTOKORENT Podmínky pro Kontokorent vydává, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j.: ZSM-67-3-1/OVZ-2015 Zajištění stravování pro hosty LD Mercur, Mariánské Lázně ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 1 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY REZERVA ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY REZERVA ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY REZERVA ZUNO BANK AG, organizační složka 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl/a

Více

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-12 účinné od 1. 1. 2013 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015

A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015 A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015 1. Společná ustanovení Společnost ENGLISHstay z.ú., IČO 044 97 538, sídlem v Berouně, Havlíčkova 127, PSČ 266 01, zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky a pravidla provozu a užívání internetové aukce na portálu www.ratelier.com, info@r-atelier.com, stanovené v souladu s ustanovením 273 odst.1 Obchodního

Více

Obchodní podmínky pro Smlouvy o zápůjčce

Obchodní podmínky pro Smlouvy o zápůjčce Obchodní podmínky pro Smlouvy o zápůjčce účinné od 1.11.2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento dokument představuje obchodní podmínky pro poskytování zápůjček (dále jen Obchodní podmínky ) firmou František

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Registrační formulář

Registrační formulář Registrační formulář Jméno a příjmení/obchodní jméno: 1 Bytem/místo podnikání: 2 Datum narození/ič: 3, 4 DIČ: 5 Číslo účtu: Informace o zápise v obchodním rejstříku: 6 E-mail.: Telefonní číslo: (dále jen

Více

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6 Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-04 účinné od 1.6. 2012 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy a.s.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří součást Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou uzavírá společnost ABAK, spol. s r.o., IČ 40763153,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Page 1 / 6 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY k objednávkám na dodávky materiálu společnosti Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o. platné od 1. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné

Více

SIKLA BOHEMIA, s r.o.

SIKLA BOHEMIA, s r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.04.2011 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost Sikla Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze 20, Do Čertous 2620/11, PSČ 193 21, dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice článek 1 Smluvní strany 1. Nemocnice České Budějovice, a.s. se sídlem: České Budějovice, B. Němcové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky PPF banky a.s. stanovují základní pravidla, která jsou uplatňována pro obchodní vztahy mezi PPF bankou a.s. a

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 1 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy A SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů PRAVIDLA PŘÍSTUPU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla přístupu na regulovaný trh RM-S (dále Pravidla přístupu ) stanovují podmínky přístupu účastníků k obchodování na regulovaném trhu. (2) Pravidla přístupu

Více

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby ChvalčovNET WiFi

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby ChvalčovNET WiFi Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby ChvalčovNET WiFi 1. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky zprostředkování připojení k síti Internet poskytované obchodní společností

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: MEDIATEL, spol. s r.o. Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, tel.: 221 807 111, fax: 257 102 102, IČ: 26757052, DIČ: CZ26757052, CITIBANK 2001861100/2600. Firma je zapsána v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY

BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY OBSAH: ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Předmět úpravy a působnost Článek 2 - Definice pojmů Článek 3 - Šíření burzovních informací ČÁST

Více

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 Číslo smlouvy: z1 Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČO: 453 17 054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY,

PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Článek 1 Úvod 1. Československá obchodní banka, a. s. (dále

Více

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:...

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... ISO 9001 ISO 9001 Článek I Smluvní strany Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České

Více

uzavírají tuto Smlouvu o ručení reg. č. 10000501558 (dále jen Smlouva ) k zajištění Dluhů, jak jsou specifikovány níže v této Smlouvě.

uzavírají tuto Smlouvu o ručení reg. č. 10000501558 (dále jen Smlouva ) k zajištění Dluhů, jak jsou specifikovány níže v této Smlouvě. Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Ručitel ) Název: Statutární město Pardubice

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008 ve znění zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Ragazza s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 1335, 156 00 Praha 5, IČ: 27196739 spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Prohlášení zpracovatele o mlčenlivosti a utajení informací a o zpracování osobních údajů

Prohlášení zpracovatele o mlčenlivosti a utajení informací a o zpracování osobních údajů Příloha č. 9c Prohlášení zpracovatele o mlčenlivosti a utajení informací a o zpracování osobních údajů Adresát / Správce / GEPARD FINANCE a.s. se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8 - Karlín IČ: 259

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ Příloha zadávací dokumentace č. 2 číslo smlouvy objednatele: číslo kontraktu objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.1.2012

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.1.2012 Všeobecné obchodní podmínky Strana 1 (celkem 5) _ Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.1.2012 I. Obecná ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky Fortissimo, spol.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Finance-on-line.cz s.r.o. o spolupráci

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Finance-on-line.cz s.r.o. o spolupráci Všeobecné obchodní podmínky společnosti Finance-on-line.cz s.r.o. o spolupráci Čl. 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP, upravují obecně právní vztahy mezi účastníky smlouvy

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy SPOLEČNOST Název: ATOMIC Finance, a.s. Identifikační číslo (IČO): 044 11 323, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20943, adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování: Revoluční 724/7,

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení platné od 01.12.2011 TAVOČER s.r.o., se sídlem Nad Vinným potokem 2/1149, 101 00 Praha 10, IČ 25749960, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66820 vydává tímto

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA VZORY SMLUV Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými

Více

SMLOUVA DODAVATELSKÁ

SMLOUVA DODAVATELSKÁ SMLOUVA DODAVATELSKÁ Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Stránka 1 Tato SMLOUVA DODAVATELSKÁ (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: RÁMCOVÁ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Citfin Finanční trhy, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 751/113e, PSČ: 158 00 IČ: 25079069 DIČ: CZ25079069 Zapsanou v obchodním rejstříku

Více

Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků

Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků K č.j. 42 201/2014 O8 Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků uzavřená ve smyslu 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

Veškeré smlouvy o dílo uzavírané mezi zhotovitelem a objednatelem musejí mít písemnou formu, včetně veškerých změn a dodatků.

Veškeré smlouvy o dílo uzavírané mezi zhotovitelem a objednatelem musejí mít písemnou formu, včetně veškerých změn a dodatků. Obchodní podmínky pro provádění servisních prací - opravě motorových vozidel, návěsů a přívěsů a reklamační řád obchodní společnosti AUTO DUFEK, s.r.o. Předmětem těchto obchodních podmínek pro opravy motorových

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

Mandátní smlouva. 1.1. Mandant. dle 566 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

Mandátní smlouva. 1.1. Mandant. dle 566 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Mandátní smlouva dle 566 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Mandant Město Frýdlant nad Ostravicí sídlem Náměstí

Více

Obchodní podmínky intervenčního prodeje másla podle NK (ES) č. 1898/2005, kap. II., v platném znění (dále jen Obchodní podmínky )

Obchodní podmínky intervenčního prodeje másla podle NK (ES) č. 1898/2005, kap. II., v platném znění (dále jen Obchodní podmínky ) Obchodní podmínky intervenčního prodeje másla podle NK (ES) č. 1898/2005, kap. II., v platném znění (dále jen Obchodní podmínky ) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen SZIF ) zveřejňuje dle 11c

Více

České teplo s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen VOP_ZP) č. 2/2014)

České teplo s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen VOP_ZP) č. 2/2014) Všeobecné obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen VOP_ZP) č. 2/2014) Preambule: Obchodníkem zemního plynu je společnost České teplo s r.o., (dále jen obchodník) se sídlem: Klapkova 731/34, 182

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Ve znění změn podle zákona č. 257/2004

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru společnosti ESSOX s.r.o. č. 100115 CAR ze dne 1. 1. 2015

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru společnosti ESSOX s.r.o. č. 100115 CAR ze dne 1. 1. 2015 Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru společnosti ESSOX s.r.o. č. 100115 CAR ze dne 1. 1. 2015 I. Obecná ustanovení 1. Žádost. Klient se stává navrhovatelem uzavření smlouvy o úvěru odevzdáním řádně vyplněného

Více

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové obleky 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Návrh kupní smlouvy č. PPR-33617/ČJ-2014-990656

Návrh kupní smlouvy č. PPR-33617/ČJ-2014-990656 Příloha č. 2 k č.j. PPR-33617-4/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č. PPR-33617/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2.

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2. SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Jméno a příjmení:. Bytem:. Datum narození: Technický dozor investora objednatele: Jméno a příjmení:... Tel. :... E-mail:... Zhotovitel: Obchodní jméno: DIOSTAV s.r.o. Sídlo:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KOBOZ SERVICE s.r.o. se sídlem Holečkova 2538/5, 370 04 České Budějovice identifikační číslo: 276 38 863 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ Zadání výbìrového øízení pro omezený poèet dodavatelù Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Název: Projektové øízení projektu Service Desk ICT MF Èíslo:

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové podmínky nájmu bezpečnostních schránek ) UniCredit Bank Czech Republic

Více

Smlouva o úvěru číslo.

Smlouva o úvěru číslo. Smlouva o úvěru číslo. dle zákona č. 89/2012, Občanský zákoník (dále Občanský zákoník ), zákona č. 634/1992, o Ochraně spotřebitele (dále ZOS ), a zákona č. 145/2010, o Spotřebitelském úvěru a o změně

Více