Mandátní smlouva Mandant. dle 566 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mandátní smlouva. 1.1. Mandant. dle 566 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )"

Transkript

1 Mandátní smlouva dle 566 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Mandant Město Frýdlant nad Ostravicí sídlem Náměstí č.3, Frýdlant nad Ostravicí IČ: , bankovní spojení: Komerční banka,a.s., pobočka Frýdlant n.o., Jana Trčky 966, Frýdlant n.o.. č.účtu: / zastoupená RNDr. Helena Pešatová, starostka a Mandatář:.. se sídlem:.. identifikační číslo:. bankovní spojení:.. zastoupený ve věcech smluvních:.. osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:.. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY 2.1. Mandatář se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě vykonávat funkci autorského dozoru projektanta (dále jen AD) při realizaci stavby: 2.2. Autorský dozor (AD): Humanizace Domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí autorský dozor projektanta bude vykonáván v rozsahu příslušné Přílohy Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2012 upravující doporučený obsah a rozsah autorského dozoru - a to jak po dobu přípravy stavby, tak i po dobu realizace stavby až do doby vydání kolaudačního souhlasu a předání a převzetí stavby investorem. Autorský dozor projektanta bude mandatářem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Smluvní strany prohlašují, že je jim uvedený sazebník UNIKA znám a že vymezení rozsahu a obsahu jeho prostřednictvím přijímají, mandatář bude provádět autorský dozor projektanta jako občasný, min. 1x za 7 dní, zpravidla zároveň s konáním kontrolních dnů stavby. Za tím účelem mandant poskytne mandatáři 1

2 harmonogram kontrolních dnů stavby. Na základě výzvy mandanta se mandatář zúčastní jednání na stavbě a provede výkon AD i v jiných případech hodných zřetele, zjistí-li mandatář při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, mandanta. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V závažných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky, mandant zajistí pro mandatáře nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru projektanta, v tomto smyslu zejména oznámí mandatáře jako osobu vykonávající autorský dozor projektanta dodavateli stavby a zajistí, aby mandatář dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby Autorský dozor projektanta bude také písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele stavebních prací Autorský dozor je povinen vydat písemné vyjádření k případným Změnovým listům včetně kontroly případného položkového rozpočtu Změna rozsahu výkonu činností může být provedena jen na základě písemné dohody stran formou uzavření písemného dodatku k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami Mandant se zavazuje poskytnout mandatáři dohodnuté spolupůsobení a zaplatit dohodnutou cenu za výkon sjednaných činností Mandant se zavazuje do 10 dní od uzavření této smlouvy poskytnout mandatáři následující dokumenty: projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovanou spol..., ze dne.. č. obj. prováděcí dokumentaci k projektu včetně příslušných rozpočtů zpracovanou spol..., ze dne.. č. obj... Komentář [PŠJ1]: Červeně vyznačené doplní příp upraví zadavatel dle svých potřeb. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 3.1. Smluvní strany se dohodly na zahájení a ukončení výkonu činnosti v následujících předpokládaných termínech: Výkon AD vč. dalších činností dle odst.2.2. této smlouvy od: 10/2013 do 12/2015 ( předpoklad doby realizace stavby vč. kolaudace) 3.2. Mandatář není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení mandanta s plněním jeho smluvních povinností nebo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost mandatáře dle 374 obchodního zákoníku Místem plnění je Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, Padlých hrdinů 312, Frýdlant nad Ostravicí (místo stavby). 4. VÝŠE ODMĚNY 4.1. Odměna za výkon činností dle této smlouvy a činnosti s tím související, je odměnou dohodnutou smluvními stranami jako odměna nejvýše přípustná a činí:,- Kč (bez DPH) (slovy: korun českých) DPH:,- Kč 2

3 ,- Kč (vč.. % DPH) (slovy: korun českých vč. % DPH) 4.2. Příslušná platná sazba DPH bude účtována mandatářem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost mandatář Dohodnutá odměna zahrnuje veškeré náklady mandatáře spojené výkonem AD. 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 5.1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za prováděné činnosti takto: Mandant neposkytuje zálohy Za výkon AD bude daňový doklad (faktura) vystavena po ukončení výkonu AD Splatnost faktury je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla mandanta. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne odeslání Podmínkou zaplacení sjednané ceny je řádné plnění povinností mandatáře. Přílohou faktury mandatáře musí být soupis činností za fakturované období a mandantem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu AD (dále jen protokol) Faktura mandatáře musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Mandant má právo fakturu mandatáři vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených předpisů. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti. Komentář [PŠJ2]: Upraveno do souladu s odst Odstraněno: (odsouhlasený technickým dozorem stavebníka) 5.5. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu mandanta Nárok mandatáře na úhradu odměny za plnění dle této smlouvy či jeho část vzniká na základě splnění všech následujících skutečností: - Faktické provedení fakturovaných činností, - Podpis protokolu o výkonu AD mandantem. - Bez těchto náležitostí není mandatář oprávněn fakturovat. 6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 6.1. Mandatář je povinen při výkonu AD postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy Mandatář prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět vybrané činnosti ve výstavbě Mandatář se zavazuje, že bude v souladu s ustanovením 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, zejména se zavazuje poskytovat mandantovi informace a dokumentaci požadované k dokladování jeho činnosti Mandatář se zavazuje provést předmět plnění dle této smlouvy s využitím kvalifikovaných členů realizačního týmu, uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy. Mandatář za podmínek uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy dokládá požadovanou odbornost členů realizačního týmu jako součást Přílohy č. 1 této smlouvy, a to formou vymezenou v Příloze č. 1 této smlouvy. Mandatář je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem mandanta, přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat podmínky uvedené v tomto ustanovení. 3

4 6.5. Mandatář umožní mandantovi, poskytovateli dotace či jiným příslušným institucím ověřit realizaci projektu prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol na místě plnění a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit do 10-ti let po uskutečnění závěrečné platby. O uskutečnění závěrečné platby bude mandant mandatáře neprodleně informovat Mandatář se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům mandanta, zástupcům švýcarské strany zastoupené SECO (Státní kanceláří pro hospodářské záležitosti) a SDC (Švýcarskou agenturou pro rozvoj a spolupráci), zástupcům švýcarského velvyslanectví v ČR, zástupcům poskytovatele dotace MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí), zástupcům NKJ-MF (Národní koordinační jednotky Ministerstva financí), nezávislému externě najatému auditnímu subjektu, který bude najatý NKJ - MF či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst a lokalit plnění smlouvy, a to včetně svých informačních systémů, a dále k dokumentům a databázím týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Mandatář zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily Mandatář zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli subdodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy Mandatář souhlasí s uveřejněním podepsané smlouvy, pokud to bude požadovat Národní koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce Mandatář i mandant bude uchovávat veškerou dokumentaci, která se týká realizace této veřejné zakázky a smlouvy minimálně 10 let od proplacení závěrečné platby projektu. O proplacení finančních prostředků bude mandant mandatáře informovat do 30 dnů od obdržení této závěrečné platby Mandatář je povinen označit zpracované výstupy a zprávy textem Podpořeno z Programu švýcarskočeské spolupráce Mandatář je povinen dodržovat pravidla publicity Programu švýcarsko české spolupráce, zejména uvádět na všech písemných výstupech loga a prohlášení programu Mandatář je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Mandatář je podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 7. SMLUVNÍ SANKCE 7.1. Smluvní strany se dohodly, že: V případě, že mandatář nebude vykonávat řádně a včas autorský dozor dle této smlouvy a v příčinné souvislosti s tím se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, bude mandatář povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každých ,-Kč bez DPH navýšení ceny díla (po odpočtu ceny případných méněprací) V případě že mandatář provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu soupisu provedených prací a ten bude obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny, zaplatí mandantovi smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou položku prací, které nebyly provedeny Zaplacení smluvní pokuty se v žádném případě nedotýká nároku na náhradu škody Mandant zaplatí mandatáři za prodlení s úhradou faktury za výkon činností, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené mandantovi, úrok z prodlení dle příslušných právních předpisů Splatnost smluvních pokut nebo úroku z prodlení se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení jejich vyúčtování druhé straně. 4

5 8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 8.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení 324 obchodního zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodů uvedených níže odstoupením od smlouvy Mandant může odstoupit od této smlouvy pouze z níže uvedených důvodů podstatného porušení smluvních povinností mandatářem: - poruší-li mandatář povinnosti stanovené touto smlouvou a nebude vykonávat řádně a včas autorský dozor dle čl. 2 této smlouvy. - v případě předvídaném v čl této smlouvy. - v případech předvídaných v čl až této smlouvy. Mandatář může odstoupit pouze - v případě předvídaném v čl smlouvy 8.3. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo se při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká i nárok na odstoupení od smlouvy Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné Důsledky odstoupení od smlouvy: Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy Mandatářovy závazky za výkon AD dle této smlouvy platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, a to v rozsahu, v jakém výkon AD mandatář do takového odstoupení realizoval Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. 5

6 8.8. Obě smluvní strany mohou rovněž smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 30 dní, která počíná běžet prvním dnem výpovědi následujícím po doručení výpovědi. 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 9.1. Mandant i mandatář potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů Mandatář prohlašuje, že ke dni předcházejícímu podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou mandatářem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 mil. Kč. Mandatář se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, což je povinen na žádost mandanta doložit a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva Styk mezi stranami bude písemný (faxem, em) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění případně financování) budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy mandatáře a mandanta jsou uvedeny v článku 1 smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah dle dohody smluvních stran v souladu s 262 příslušnými ustanoveními 566 a násl. obchodního zákoníku zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, z nichž mandant obdrží tři vyhotovení a mandatář obdrží jedno vyhotovení. 10. Doložka o bezúhonnosti (integrity clause) Mandatář při podání nabídky prohlásil, že nabídka byla připravena v souladu se zásadami volné soutěže, poctivého obchodního styku a nestranností mandatáře. Pokud by nestrannost zanikla během plnění smlouvy, musí o tom mandatář mandanta neprodleně písemně informovat Mandatář musí vždy jednat nestranně v souladu s etickým kodexem své profese. Musí se zdržet veřejných prohlášení o projektu či službách, nemá-li k tomu předchozí písemný souhlas mandanta. Nesmí mandanta žádným způsobem zavazovat, nemá-li k tomu jeho předchozí písemný souhlas Po dobu trvání smlouvy budou mandatář a jeho zaměstnanci a experti, kteří jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k mandatáři, respektovat lidská práva a zavazují se, že budou respektovat politické, kulturní a náboženské zvyklosti ČR Mandatář nesmí přijmout žádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromě plateb v ní stanovených. Mandatář a jeho zaměstnanci a experti, kteří jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k mandatáři, nesmějí vykonávat žádnou činnost ani přijmout jakoukoli výhodu, která není v souladu s jejich závazky vůči mandantovi Mandatář a jeho zaměstnanci a další experti, kteří jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k mandatáři, jsou povinni zachovávat obchodní tajemství po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné Veškeré výstupy a zprávy získané, sestavené nebo zpracované mandatářem při plnění smlouvy jsou výhradním vlastnictvím mandanta. 6

7 10.7. Mandatář se zdrží jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost či nezávislost jeho zaměstnanců a dalších expertů, kteří jsou v jiném, než zaměstnaneckém poměru k mandatáři. Pokud mandatář přestane být nezávislý, je mandant oprávněn bez ohledu na škody od této smlouvy odstoupit ve smyslu článku 8 této smlouvy, aniž by mandant měl jakýkoli nárok na úhradu jím vynaložených nákladů V případě, že vyjde najevo, že se mandatář v procesu přidělování veřejné zakázky či plnění smlouvy dopustil protiprávního jednání, jako jsou např. korupční, podvodné či donucovací praktiky, je mandant oprávněn od této smlouvy odstoupit ve smyslu článku 8 této smlouvy. Pro účely tohoto ustanovení se korupčními, podvodnými či donucovacími praktikami rozumí např. nabídka úplatku, daru, odměny či provize jakékoli osobě za účelem ji motivovat, nebo jí naopak ohrožovat či vyhrožovat jakoukoli újmou, aby vykonala, či naopak nevykonala takový čin, který může ovlivnit přidělování veřejné zakázky nebo plnění již uzavřené smlouvy Mandant je rovněž oprávněn od této smlouvy odstoupit ve smyslu článku 8 této smlouvy, dojde-li k neobvyklým obchodním výdajům. Takovými neobvyklými výdaji jsou provize neuvedené ve smlouvě nebo takové, které nevyplývají z řádně uzavřené smlouvy, provize převedené do daňového ráje nebo provize zaplacené příjemci, jehož totožnost není jasně zjištěna, nebo provize zaplacené společnosti, jež má všechny příznaky toho, že je společností fiktivní. Přílohy: příloha č. 1 - Realizační tým vč. prokázání odbornosti (předloží každý uchazeč do nabídky vč. strukturovaného profesního životopisu a dokladu o odborné způsobilosti a dokladu o vzdělání člena realizačního týmu dle požadavků uvedených v čl. 6 odst smlouvy a vzoru Přílohy č. 1 smlouvy). Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:... V.. dne.. Za mandanta: Za mandatáře: 7

8 Příloha č. 1 Realizační tým vč. prokázání odbornosti 1x osoba VŠ vzdělání, autorizace v oboru pozemní stavby, praxe min. 5 let v oboru pozemních staveb, zkušenost s min. 1 službou obdobného charakteru tj. autorský dozor poskytnutý na stavebních zakázkách ve finančním rozsahu min. 10 mil. Kč bez DPH. Tato pozice bude prováděna panem/paní:, tel:.., /doplní každý uchazeč/ /každý uchazeč učiní součástí Přílohy č. 1 smlouvy strukturovaný profesní životopis a doklad o odborné způsobilosti a doklad o vzdělání zde uvedeného člena realizačního týmu, přičemž z uvedených dokladů musí vyplývat splnění zde uvedených podmínek jeho odbornosti/ Mandatář dále předkládá strukturovaný profesní životopis zde uvedeného člena realizačního týmu a doklad o jeho odborné způsobilosti a doklad o vzdělání, ze kterých vyplývá, že tato osoba splňuje výše uvedené odborné předpoklady pro provádění předmětu plnění dle této smlouvy. Strukturovaný profesní životopis musí obsahovat: jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání, dosavadní praxe v oboru předmětu plnění vč. uvedení min. 1 služby obdobného charakteru tj. autorský dozor poskytnutý na stavebních zakázkách s uvedením finančního rozsahu, informace o poměru k mandatáři, podíl na plnění dle smlouvy. 8

Návrh kupní smlouvy č. PPR-33617/ČJ-2014-990656

Návrh kupní smlouvy č. PPR-33617/ČJ-2014-990656 Příloha č. 2 k č.j. PPR-33617-4/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č. PPR-33617/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Kupní smlouva. č. PPR-33122-70/ČJ-2014-990656

Kupní smlouva. č. PPR-33122-70/ČJ-2014-990656 Kupní smlouva č. PPR-33122-70/ČJ-2014-990656 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ), (dále jen smlouva ) I. SMLUVNÍ STRANY kupující:

Více

k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. I.

k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. I. VÝZVA k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem NÁKUP ELEKTRONIKY Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. I. Úvodní ustanovení Právnické a fyzické osoby oslovené

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Předmět nabídky: A Rozvoj domácí ošetřovatelské péče pro Charitu Tišnov (CH.10/3/076) dodávka aut Typ veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu - nejedná se o zadávací řízení

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

Zadávací dokumentace. výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Zadávací dokumentace. výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Dle ustanovení 12 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) Školení autorů

Více

Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl.n

Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl.n SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. (dále jen mandant ) na straně jedné. Mandatář: se sídlem: adresa pro doručování: DIČ: jednající: (dále jen mandatář )

MANDÁTNÍ SMLOUVA. (dále jen mandant ) na straně jedné. Mandatář: se sídlem: adresa pro doručování: DIČ: jednající: (dále jen mandatář ) MANDÁTNÍ SMLOUVA mezi: Mandant: Obec Ludgeřovice se sídlem: Markvartovická 52/48, 747 14 Ludgeřovice IČ: 00300390 DIČ: CZ 00300390 jednající: Mgr. Daniel Havlík, starosta obce (dále jen mandant ) na straně

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI Střední zdravotnická škola, Cheb, Hradební 2 sídlo: Hradební 2, 350 38 Cheb, IČ: 00669733 zastupující osoba: Mgr. Zdeněk Hrkal IČ: (dále jen zadavatel

Více

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši SMLOUVA NA SLUŽBY Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany uzavřená na základě výsledku otevřeného řízení, jehož oznámení o zakázce bylo uveřejněno prostřednictvím Věstníku

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Dodání výpočetní techniky, fotoaparátu, objektivů a další techniky 2012/0015 pro projekt DF12P010VV009 uzavřená podle 409 a násl.zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Bankovní spojení:

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pronájem multifunkčních kopírovacích zařízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 - Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-135-1/OVZ-2015 se servisními službami formou kliku na prozatímní období ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

uzavírají podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský ve znění pozdějších předpisů, tuto SMLOUVU O DÍLO

uzavírají podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský ve znění pozdějších předpisů, tuto SMLOUVU O DÍLO , se sídlem Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1938/4, PSČ 130 67, IČ: 613 84 399, DIČ: CZ61384399, zastoupená panem Ing. Liborem Svobodou, kvestorem, bankovní spojení: účet číslo 1828782/0800, vedený

Více

podlimitní veřejná zakázka zadávaná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

podlimitní veřejná zakázka zadávaná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 VÝBĚR DODAVATELE A REALIZÁTORA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ KURZ PRO KODÉRY DRG PRO LÉKAŘSKÉ PRACOVNÍKY A KURZ PRO KODÉRY DRG PRO NELÉKAŘSKÉ PRACOVNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ podlimitní veřejná zakázka zadávaná druhem

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ROZVOJE MĚSTA Oddělení přípravy a realizace investic VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Náměstí čp. 3 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Náměstí čp. 3 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Náměstí čp. 3 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Rámcová smlouva o kácení a ořezu stromů na pozemcích města Frýdlant nad Ostravicí uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi I. Smluvní strany Objednatel:

Více

u oddíl vložka tel.! fax

u oddíl vložka tel.! fax Příloha Č. 4 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky formou smlouvy o dílo pro Projekt I - Prvky USES - Lokalita Ctvrtě, Díly a Kamenec SMLOUVA O DÍLO uzavřená ve smyslu ustanovení ~ 2586 a násl. občanského

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 840/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 793 ze dne 11.11.2015 Opravu bytů č. 55, 101, 108 a 135 v domě s pečovatelskou službou Roháčova 24, 26 / 268 v Praze 3 Rada městské

Více

Evropský sociální fond v ČR Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz

Evropský sociální fond v ČR Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz Číslo výzvy: ÚPKA/OSP/02/2008 ZMĚNA VÝZVY K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY v rámci Národních individuálních projektů "Poradenství a rekvalifikace", "VPP" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy řidičů" Výzva je vydána v

Více

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče Příloha č. 3 ZD Návrh smlouvy (část 6) Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče uzavíraná dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Více

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění VÝZVA k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 34 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický kraj Vás tímto vyzývá k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Čj.: ČŠIG-3218/15-G21 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zakázka je zadána podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obec Koválovice - Osíčany Koválovice 67 798 29 Tištín IČ: 00600024 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Na realizaci veřejné zakázky: Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka akce Návrh opatření v rámci protipovodňové

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a V ý z v a k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Druh zakázky: Způsob zadání: Kompaktní samosběrné zametací

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb na údržbu elektrorozvodů v areálu AV Praha 4 - Krč uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále "Obchodní zákoník")

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI Příloha č. 1 Obchodní podmínky Číslo smlouvy mandanta: Veřejná zakázka: BC-2/2008 NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI I. Smluvní strany 1. Letiště Ostrava, a.s.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rekonstrukce stáje pro výkrm krůt

Více

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (dle ust. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dále jen,,zákon ) Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV Vyřizuje: Ing. Josef Bárta Tel.: 327 710 218 E-mail: barta@mu.kutnahora.cz Datum: 6.1.2009 VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Tato výzva je současně zadávací

Více

R Á M C OVÁ S M LO U VA N A P ROVÁ D Ě N Í STAV E B N Í C H P R A C Í

R Á M C OVÁ S M LO U VA N A P ROVÁ D Ě N Í STAV E B N Í C H P R A C Í R Á M C OVÁ S M LO U VA N A P ROVÁ D Ě N Í STAV E B N Í C H P R A C Í Smluvní strany: Česká republika Státní pozemkový úřad se sídlem: Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ: 130 00 IČ: 013 12 774, DIČ: CZ 01312774

Více

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) a Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Zadavatel v souladu s 18 odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen ZVZ ), zadává tuto zakázku malého rozsahu

Více

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa Ing. Rostislav Mareš, Fügnerova 1358, 440 01 Louny Telefon : 722091410 IČ : 74569589 E-mail : Rostislav.Mares@seznam.cz Textová část zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané

Více

Článek 1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činností zadavatele pro veřejnou zakázku ICT v rámci Výzvy 22 uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi: Smluvní strany

Více

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva )

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) uzavřená ve smyslu ustanovení dle 1746 odst. 2 zákona č.

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Smlouva o zajištění služby

Smlouva o zajištění služby Obchodní podmínky k podlimitní veřejné zakázce: Příloha č. 1 zadávacích podmínek Pronájem kongresových prostor a zajištění občerstvení pro účastníky seminářů a workshopů realizované v rámci projektu Projekt

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká republika - Úřad práce

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

Mandátní smlouva - návrh uzavřená podle 566 a násl., Obchodního zákoníku číslo 513/1991 Sb., v platném znění

Mandátní smlouva - návrh uzavřená podle 566 a násl., Obchodního zákoníku číslo 513/1991 Sb., v platném znění KUJIP00XB2OK číslo smlouvy mandanta: 61093 číslo smlouvy mandantáře: KOO/38/2012 Mandátní smlouva - návrh uzavřená podle 566 a násl., Obchodního zákoníku číslo 513/1991 Sb., v platném znění pro výkon koordinátora

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ

VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU STAVEBNÍCH PRÁCÍ PRO AKCI: NÁZEV AKCE: VÝMĚNA A OPRAVA HISTORICKÝCH OKEN V HLAVNÍ BUDOVĚ Zadavatel: Název: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů veřejná zakázka na dodávky Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy návrh SMLOUVA O DÍLO č. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 jednající Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou bankovní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA S VÍCE ÚČASTNÍKY O REALIZACI PORADENSKÝCH ČINNOSTÍ

RÁMCOVÁ SMLOUVA S VÍCE ÚČASTNÍKY O REALIZACI PORADENSKÝCH ČINNOSTÍ !~ ť ~ IMP1 ~ OPERAČNÍPROGRAM PODPORUJEME ~j~ý 1 ŠVI LIDSKÉ ZDROJE VAŠI RUDOUCNOST A ZAMESTNANOST www.e5fcr.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA S VÍCE ÚČASTNÍKY O REALIZACI PORADENSKÝCH ČINNOSTÍ uzavřená podle ustanovení

Více

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Výzva k podání nabídky Statutární město Brno, Dominikánské

Více

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky Zadavatel veřejné zakázky: Obec Staré Město Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Výkon TDS a Koordinátor BOZP na stavbě Centrum pro kreativní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň Identifikační Specifikace předmětu údaje zakázky zakázka

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Č.j. GB0243/2015 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy Č.j.: (druhé smluvní strany, příp. další údaje druhé smluvní strany) Technická asistence Čj.: Číslo v CES: Číslo úkolu : SMLOUVA O DÍLO Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1 Smluvní strany Kupující: Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic sídlo: Údolní

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřená podle ustanovení 536 a 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel:

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ), uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Více

Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA

Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA uzavřená podle 566 a následujících Obchodního zákoníku číslo 513/ 1991 Sb. v platném znění I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^ ! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y '

; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^ ! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y ' ; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. KUMSP00RLZE4 ; tfnj j ^f^'^^7'' L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y ' SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH, PORADENSKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ustanovení 34 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o dílo. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti společnost.

Smlouva o dílo. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti společnost. Příloha č.2 Smlouva o dílo na dílčí plnění zakázky grantového projektu ESF, reg.č. projektu: CZ.1.04/1.1.02/. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Poradenské služby v oblasti EU strategií N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami:

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami: Příloha č. 4 závazný návrh Smlouvy k VZMR/2015/601 SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2586-2651 a násl. zákona

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 Příloha 1. Formuláře 1. KRYCÍ LIST NABÍDKY pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)

Více

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: nám. Míru 26, Šumperk rekonstrukce čelní fasády domu

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: nám. Míru 26, Šumperk rekonstrukce čelní fasády domu Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 101616/2015 Naše sp. zn.: 101616/2015 MJP/LESA *MUSPX01JUQO8* 1. Zadavatel: Město Šumperk, zastoupené: ve věcech smluvních:

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba Ing. Drahomíra Witoszová Telefon 595 391 036 Fax 595 391 037 E-mail witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz Datum 12. 11. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

SMLOUVA o zpracování, skladování a archivaci písemností

SMLOUVA o zpracování, skladování a archivaci písemností SMLOUVA o zpracování, skladování a archivaci písemností uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle ustanovení 527a násl., zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Číslo smlouvy kupujícího:... Veřejná zakázka č.: Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany Povodí Odry, státní podnik

Více

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Materiál k bodu č. programu: Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku 1 Název veřejné zakázky Pokládka PVC Základní škola, Masarova 11, Brno Líšeň, PSČ

Více

Kupní smlouva č. P14V10000050

Kupní smlouva č. P14V10000050 Příloha č. 1 Kupní smlouva č. P14V10000050 (dále jen Smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). I. Smluvní

Více