RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA"

Transkript

1 VZORY SMLUV Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými informacemi. RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 ve spojení s ustanovením 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Název / Obchodní firma: Sídlo: IČO: DIČ: Zápis v OR: Č. účtu: Zastoupena: Telefon: (dále Prodávající") o Název / Obchodní firma: Sídlo: IČO: DIČ: Zápis v OR: Č. účtu: Zastoupena: Telefon: (dále Kupující") (dále také společně Smluvní strany" nebo kterákoli z nich Jako Smluvní strana") uzavírají níže uvedeného dne na základě svojí skutečné, svobodné a vážné vůle tuto rámcovou kupní smlouvu (dále Jen Smlouva"): PREAMBULE (stručný popis významu a účelu smlouvy) Například: Prodávající je výrobce pekařského a cukrářského zboží. Kupující provozuje prodejny s potravinami. Smluvní strany chtějí nastavit systém pravidelných dodávek zboží, proto níže sjednávají pravidla a podmínky své obchodní spolupráce. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY 1.1. Předmětem Smlouvy Je rámcová úprava právních vztahů Smluvních stran vznikajících při pravidelném prodeji zboží Prodávajícího, tj. (specifikace zboží například: sortimentu pekařských a cukrářských výrobků dle aktuální nabídky Prodávajícího) (dále Jen Zboží"), Kupujícímu.

2 1.2. Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu Zboží za podmínek uvedených ve Smlouvě a umožnit Kupujícímu nabytí vlastnického práva ke Zboží. Kupující se zavazuje Zboží převzít a uhradit Prodávajícímu kupní cenu Na základě Smlouvy budou mezi Smluvními stranami sjednávány dílčí kupní smlouvy ve formě objednávek Kupujícího na Jednotlivé dodávky Zboží. 2. DÍLČÍ KUPNÍ SMLOUVY 2.1. Dílčí kupní smlouvy a vztahy z nich vyplývající se řídí Smlouvou, není-li sjednáno Jinak Dílčí kupní smlouvy Jsou uzavírány následovně: Kupující objedná Zboží z aktuální nabídky Prodávajícího. Objednávky mohou být činěny písemně (zpravidla elektronicky) i ústně (zpravidla telefonicky) a musí obsahovat: identifikaci Kupujícího, datum objednávky, specifikaci Zboží - především množství, Jednotkovou i celkovou cenu včetně DPH, Jakost, termín dodání, místo dodání, identifikace osoby oprávněné převzít Zboží za Kupujícího. Dílčí kupní smlouva Je uzavřena potvrzením objednávky Prodávajícím. 3. DODÁNÍ ZBOŽÍ 3.1. Prodávající dodává zboží do určené prodejny Kupujícího v hodinách předem dohodnutých Dokladem o dodání a množstevní přejímce zboží Je dodací list potvrzený zástupci Prodávajícího a Kupujícího. Dodací list musí obsahovat alespoň: identifikaci Kupujícího (firma, adresa, IČO), datum dodání, specifikaci dodaného Zboží (popis Jednotlivých položek, počet Jednotek, hmotnost. Jakost), množství a druh vratných obalů dodaných se Zbožím, množství a druh vratných obalů vrácených Kupujícím, podpis osoby oprávněné převzít Zboží za Kupujícího Kupující Je při přejímce Zboží povinen zkontrolovat množství Zboží, případné množstevní nedostatky Je povinen vytknout okamžitě při přejímce, před podpisem dodacího listu. Údaje o hmotnosti, počtu položek a Jednotlivých kusů Zboží, o počtu dodaných vratných obalů a o počtu vrácených vratných obalů potvrzené zástupci Prodávajícího a Kupujícího Jsou podkladem pro vyúčtování kupní ceny Podpisem dodacího listu Je Zboží předáno a Kupující k němu nabývá vlastnické právo. 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 4.1. Cena Zboží a dopravy Je uvedena v ceníku Prodávajícího. Ceny Zboží v ceníku Jsou uváděny bez DPH. Rozhodnou Je cena uvedená na faktuře Prodávající vyúčtuje fakturou každou Jednotlivou dodávku, a to vždy podle údajů uvedených na dodacím listu potvrzeném zástupcem Kupujícího. Datem zdanitelného plnění se rozumí den dodání. K ceně Zboží se účtuje DPH a doprava. Vratné obaly Jsou fakturovány společně se zbožím a zaúčtují se formou dobropisu Splatnost faktury činí 15 dnů a počítá se vždy od data zdanitelného plnění předmětné dodávky. Smluvní strany se dohodly, že úrok z prodlení s úhradou peněžité pohledávky vzniklé dle Smlouvy činí 0,01 % z dlužné částky denně. 5. VADY ZBOZI 5.1. Prodávající odpovídá za to, že dodané Zboží Je v souladu s dílčí kupní smlouvou, má Jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového typu obvyklé a odpovídá požadavkům právních předpisů. V případě vzoru vztahujícímu se k potravinám: Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost

3 vymezenou vyznačením data spotřeby na obalu dodaného zboží v souladu se zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a příslušnými prováděcími předpisy S ohledem na povahu Zboží sjednávají Smluvní strany, že Kupující Je oprávněn reklamovat kvalitativní vady Zboží výhradně v následujících lhůtách: (i) zjevné vady ihned při přejímce. Zjevné vady jsou zejména vady obalu bránící dalšímu zamýšlenému užití zboží, zjevné senzorické vady nebo neodpovídající teplota zboží při dodání, (ii) skryté vady do 24 hodin od dodání Rozhodnutí o dispozici s reklamovaným Zbožím zůstává plně na uvážení Prodávajícího. Likvidace Zboží Je možná pouze po předchozím písemném souhlasu Prodávajícího. 6. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY 6.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být písemně vypovězena s výpovědní dobou Jeden měsíc. Výpovědní doba počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně. Ukončení Smlouvy nemá vliv na Již vzniklé finanční povinnosti Smluvních stran. 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 7.1. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat či ukončit pouze písemnou dohodou Smluvních stran Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále občanský zákoník"). Smluvní strany uzavírají Smlouvu ve smyslu ustanovení 1746 odst. 2 občanského zákoníku Jako smlouvu nepojmenovanou, přičemž Smlouva upravuje smluvní vztahy, které budou vznikat při uzavírání dílčích kupních smluv podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku. Bude-li dílčí kupní smlouva obsahovat odlišné ujednání, než Je obsažené ve Smlouvě, má přednost ujednání dílčí kupní smlouvy Tato Smlouva se uzavírá ve dvou autentických vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží Jedno Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, nicotným či nevynutitelným, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, Jestliže s ohledem na smysl a účel Smlouvy lze takové ustanovení od zbytku Smlouvy oddělit. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení vzájemnou dohodou nahradit ustanovením platným a vynutitelným Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy nebo s ní přímo související budou s konečnou platností rozhodnuty Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Spor bude rozhodován podle řádu a pravidel rozhodčího soudu Jedním rozhodcem Jmenovaným způsobem podle tohoto řádu a pravidel Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy, pokud v této Smlouvě není dohodnuto něco Jiného. Veškerá Jednání a dohody učiněné před uzavřením této Smlouvy Jsou v této Smlouvě obsaženy a pozbývají uzavřením Smlouvy platnosti.

4 7.7. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, a jako takovou ji stvrzují svými podpisy. V[*j dne Prodávající V dne Kupující Jméno a funkce] [jméno a funkce]

5 SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Jméno a přomení: Trvalý pobyt: Datum narození: Telefon: (dále,,objednatel ) a Název/Obchodní firma: Sídlo: IČO: DIČ: Zápis v OR: Č. účtu: Zastoupena: Telefon: (dále,,zhotovitel ) (dále také společně Smluvní strany nebo kterákoli z nich jako Smluvní strana ) uzavírají níže uvedeného dne na základě svojí skutečné, svobodné a vážné vůle tuto smlouvu o dílo (dále jen Smlouva ): PREAMBULE (stručný popis významu a účelu smlouvy) Například: Objednatel má zájem o zhotovení atypického nábytku na míru z exotického dřeva. Zhotovitel je truhlář a odborník ve zpracování exotických dřevin a je schopen dílo dle specifických požadavků objednatele osobně zhotovit. 8. PŘEDMĚT SMLOUVY 8.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných ve Smlouvě, na své nebezpečí, v níže uvedeném termínu a za níže sjednanou cenu provést a předat Objednateli následující dílo: (přesná specifikace, například i formou nákresu, který bude součástí smlouvy jako příloha) (dále Dílo ). Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu za provedení Díla dle podmínek Smlouvy Vícepráce požadované Objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu prací, Objednatel zadá písemně u Zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení Díla a cena Díla dle Smlouvy. 9. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 9.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést v následujících termínech: Termín zahájení prací: Termín dokončení prací: 9.2. Zhotovitel provede dílo v místě trvalého pobytu Objednatele / na adrese: (doplňte konkrétní adresu).

6 10. CENA ZA DÍLO Smluvní strany se dohodly na celkové ceně Kč. Tato cena Je konečná a zahrnuje i DPH, pokud Je Zhotovitel plátce DPH (dále Cena ) V Ceně Jsou zahrnuty náklady na veškerý materiál a Jiné věci nutné k realizaci Díla i náklady na dopravu Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu úhrady Ceny: Objednatel uhradí zálohu ve výši Kč, tj. % z Ceny nejpozději do dnů ode dne podpisu Smlouvy. Zhotovitel Je povinen bez prodlení vystavit a předat Objednateli zálohovou fakturu Po protokolárním předání a převzetí Díla a odstranění případných vad a nedodělků vystaví Zhotovitel konečnou fakturu, ve které vyúčtuje zbylých Kč, tj. % z Ceny. V konečné faktuře vyúčtuje Zhotovitel DPH, Je-li plátcem Konečná záloha Je splatná do dnů od doručení Objednateli. Objednatel splní svou platební povinnost v den, kdy bude příslušná částka připsána na bankovní účet Zhotovitele. 11. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE Zhotovitel Je oprávněn nezahájit či přerušit provádění Díla, pokud hrozí nebezpečí škody. Zhotovitel Je povinen upozornit Objednatele na okolnosti, které ovlivní Cenu, termín či zhotovení Díla, a to před zahájením provádění Díla. Pokud takové okolnosti brání řádnému provedení Díla, Zhotovitel Jeho provádění nezahájí a bezodkladně informuje Objednatele. (Například při sejmutí střešních tašek poničených vichřicí, zjistí pokrývač, že trámy jsou uhnilé. Tato skutečnost nebyla známa při uzavírání smlouvy.) Zhotovitel Je povinen provést Dílo kompletně, v patřičné kvalitě a ve sjednaném termínu. Požadovaná kvalita Je vymezena obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy v dohodnutém místě plnění Zhotovitel zajistí materiál, zařízení a Jiné věci potřebné k provedení Díla a nese do předání Díla Objednateli veškerou odpovědnost za škodu na prováděném Díle. Zhotovitel rovněž odpovídá za škody způsobené v důsledku Jeho zavinění třetím osobám. (Například při natírání plotu je poničen sousedův živý plot.) Zhotovitel se zavazuje uvést místo plnění do původního stavu, a to na vlastní náklady. (Například úklid po vysekání nové elektrické zásuvky.) 12. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE Objednatel se zavazuje předat místo plnění ve stavu způsobilém k řádnému provádění Díla nejpozději do. Objednatel se dále zavazuje předat veškerou dokumentaci a informace nezbytné k řádnému provádění Díla ke dni podpisu Smlouvy. V opačném případě není Zhotovitel povinen zahájit provádění Díla a sjednaný termín dokončení se přiměřeně prodlužuje. Zhotovitel má právo na úhradu přiměřených nákladů, které mu v této souvislosti vzniknou Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost Objednatel Je oprávněn: (i) kontrolovat provádění Díla; (ii) upozorňovat na zjištěné nedostatky; (iii) dát příkaz k zastavení prací. Je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla nebo hrozí-li Jiné vážné škody.

7 13. PROVEDENÍ A PŘEVZETÍ DÍLA Dílo Je provedeno. Je-li řádně dokončeno a předáno v dohodnutém termínu. Předání Díla Je stvrzeno předávacím protokolem Objednatel Je povinen Dílo převzít, pokud na něm v době předání nejsou zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky, které brání jeho řádnému užívání. Zjištěné vady a nedodělky Smluvní strany uvedou v předávacím protokolu včetně termínu jejich odstranění, případně dohodnuté slevy na Ceně. 14. ZÁRUKA ZA DÍLO (lze vypustit, není zákonná povinnost) Zhotovitel poskytne na Dílo záruku v délce měsíců ode dne převzetí Díla Zjistí-li Objednatel během záruční doby, že Dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám Smlouvy, vyzve písemně Zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel Je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 10 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 10 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní Zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se Smluvní strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad. 15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (lze vypustit a použít pouze ustanovení o smluvní pokutě) Ohrozí-li nebo zmaří-li Jedna ze Smluvních stran provedení Díla, nebo podstatným způsobem poruší Smlouvu, má druhá Smluvní strana právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně, doporučeným dopisem a musí být doručeno na adresu Smluvní strany uvedené v záhlaví Smlouvy Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména: - prodlení Zhotovitele delší než 5 dnů se zahájením Díla - prodlení Zhotovitele delší než 5 dnů s dokončením Díla - prodlení Objednatele delší než 5 dnů s poskytnutím součinnosti Zhotoviteli zejména dle článku 4.1 a SMLUVNÍ POKUTY (lze vypustit a použít pouze ustanovení o odstoupení) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel Je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla ve výši Kč (například 0,05 % z Ceny) za každý den prodlení Smluvní strany se dohodly, že Objednatel Je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s placením Ceny ve výši Kč (například 0,05 % z dlužné částky) za každý den prodlení. 17. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnou dohodou Smluvních stran Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky Tato Smlouva se uzavírá ve dvou autentických vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží Jedno Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, nicotným či nevynutitelným, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, Jestliže s ohledem na smysl a účel Smlouvy lze

8 takové ustanovení od zbytku Smlouvy oddělit. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení vzájemnou dohodou nahradit ustanovením platným a vynutitelným Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy nebo s ní přímo související budou s konečnou platností rozhodnuty Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Spor bude rozhodován podle řádu a pravidel rozhodčího soudu Jedním rozhodcem Jmenovaným způsobem podle tohoto řádu a pravidel Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy, pokud v této Smlouvě není dohodnuto něco Jiného. Veškerá Jednání a dohody učiněné před uzavřením této Smlouvy Jsou v této Smlouvě obsaženy a pozbývají uzavřením Smlouvy platnosti Nedílnou součástí této Smlouvy Jsou následující přílohy: , Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, a Jako takovou Ji stvrzují svými podpisy. V dne [název Smluvní strany] V dne [název Smluvní strany] [Jméno a funkce] [jméno a funkce]

9 PRACOVNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění Název/Obchodní firma: sídlo: IČO: zápis v OR: zastoupena: (dále jen Zaměstnavatel ) a Jméno a přímení: trvalý pobyt: datum narození: (dále jen Zaměstnanec^) uzavírají na základě svojí skutečné, svobodné a vážné vůle tuto pracovní smlouvu: 18. PRACOVNÍ POMĚR Zaměstnanec bude pro Zaměstnavatele vykonávat práci: (doplňte druh práce) Den nástupu do práce: Místo výkonu práce: Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou do / na dobu neurčitou Pracovní úvazek se sjednává v rozsahu 40 hodin týdně Zkušební doba činí 3 měsíce Varianta A: Za řádně vykonanou práci náleží Zaměstnanci mzda dle mzdového výměru. Podrobnosti k odměňování stanoví mzdový předpis./varianta B: Smluvní strany se dohodly na měsíční hrubé mzdě ve výši Kč. Mzda Zaměstnance bude zasílána na bankovní účet Zaměstnance. 19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tato pracovní smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno Smluvní strany prohlašují, že tato pracovní smlouva představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, a jako takovou ji stvrzují svými podpisy. V dne Zaměstnavatel V[*]dne Zaměstnanec [jméno] [jméno]

10 KOMENTÁR K PRACOVNÍ SMLOUVĚ: Pouze články 1.1., 1.2 a 1.3 musí být součástí pracovní smlouvy, která musí být vyhotovena písemně. Ostatní ujednání jsou dobrovolná. Pozor! Zaměstnavatel je povinen písemně informovat zaměstnance do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru o následujících skutečnostech: bližší označení druhu a místa výkonu práce, délka dovolené a způsob jejího čerpání, délka výpovědní doby, informace o týdenní pracovní době a jejím rozvržení, informace o mzdě a způsobu odměňování, splatnost mzdy, termín, místo a způsob výplaty. Při nástupu do práce musí být zaměstnanec ze zákona seznámen s pracovním řádem a s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

11 SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE STATUTÁRNÍHO ORGANU Společnost, se sídlem, IČO:, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (například Městským soudem v Praze), spisová značka (například C 1234) zastoupená panem/paní, jednatelem / statutárním ředitelem / předsedou představenstva / členem představenstva společnosti (dále jen společnost ) a pan / paní, datum narození, trvalý pobyt (dále jen statutární orgán") Výše uvedené smluvní strany uzavírají, ve smyslu ustanovení 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen,,zok ), následující smlouvu o výkonu funkce statutárního orgánu (dále jen Smlouva"): 1 Práva a povinnosti statutárního orgánu 1.1 Statutární orgán zastupuje společnost a zajišťuje její obchodní vedení. Dále především řádně vede účetnictví, informuje společníky o záležitostech společnosti a výsledcích své činnosti. 1.2 Statutární orgán je povinen vykonávat své pravomoci s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí. Při svém rozhodování je povinen řídit se pravidlem podnikatelského úsudku ve smyslu ustanovení 51ZOK. 1.3 Statutární orgán se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. Statutární orgán je dále povinen jednat v souladu s touto Smlouvou a společenskou smlouvou společnosti. 1.4 Poruší-li statutární orgán při výkonu funkce své povinnosti a společnosti tím vznikne škoda, odpovídá za ni. 1.5 Během výkonu funkce platí pro statutární orgán zákaz konkurence uvedený v 199 ZOK. 1.6 Statutární orgán je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech a informacích týkajících se společnosti, o nichž se dozví v rámci své činnosti, zejména o těch, Jež Jsou považovány za obchodní tajemství. Tato povinnost trvá i po skončení výkonu funkce. 1.7 Při skončení výkonu funkce vrátí statutární orgán společnosti neprodleně veškerou dokumentaci týkající se společnosti (především smluvní a obchodní dokumentaci, korespondenci, účetní doklady, faktury, plné moci); veškeré předměty a Jiné věci, které obdržel od společnosti v souvislosti s výkonem své funkce, a to ve stavu odpovídajícímu obvyklému opotřebení. 1.8 Místem výkonu funkce Je sídlo společnosti. Statutární orgán souhlasí, že během výkonu své funkce bude dle potřeby podnikat služební cesty a vykonávat funkci i mimo sídlo společnosti. 1.9 Statutární orgán má nárok na pracovních dnů placeného volna v Jednom kalendářním roce. 2 Povinností společnosti 2.1 Společnost bude statutárnímu orgánu vyplácet odměnu v souladu s článkem Společnost poskytne statutárnímu orgánu součinnost, aby mohl vykonávat svou funkci v souladu s právním řádem České republiky, společenskou smlouvou společnosti a touto Smlouvou. 2.3 Společnost poskytne statutární orgánu veškeré informace a dokumenty nutné pro řádný výkon

12 Jeho funkce. 2.4 Pro řádný výkon funkce společnost na základě předávacího protokolu poskytne statutárnímu orgánu nezbytné pracovní prostředky. 3 Odměňování statutárního orgánu 3.1. Statutárnímu orgánu bude vyplácena měsíční odměna ve výši Kč Měsíční odměna, po odečtení veškerých příslušných daní a plateb sociálního a zdravotního pojištění, bude splatná 10. dne následujícího měsíce a bude hrazena bankovním převodem na účet statutárnímu orgánu, který písemně oznámí společnosti Statutární orgán má nárok na roční bonus určený dle vnitřních pravidel společnosti / Statutární orgán má nárok na roční bonus ve výši odpovídající % ze zisku společnosti po zdanění. Bonus bude vyplácen spolu s odměnou za měsíc Společnost přispívá statutárnímu orgánu na životní pojištění do výše Kč / úrazové pojištění do výše Kč / penzijní připojištění do výše Kč. 3 Závěrečná ustanovení 3.1 Smlouva Je sjednána na dobu funkčního období statutárního orgánu. 3.2 Smlouva nemůže být ukončena výpovědí žádné strany. / Smlouva může být ukončena výpovědí s výpovědní dobou, která začíná běžet první den následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 3.3 Smlouva může být ukončena po dohodě smluvních stran. 3.4 Smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem schválení valnou hromadou společnosti. 3.5 Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ZOK. 3.6 Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy nebo s ní přímo související budou s konečnou platností rozhodnuty Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Spor bude rozhodován podle řádu a pravidel rozhodčího soudu jedním rozhodcem jmenovaným způsobem podle tohoto řádu a pravidel. 3.7 Jakékoli dodatky ke Smlouvě musí mít písemnou formu a být podepsány oběma smluvními stranami. 3.8 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden. V[*j dne Statutární orgán Společnost Pan / paní Pan / paní[*j, funkce: Tato Smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti dne.

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Dodání výpočetní techniky, fotoaparátu, objektivů a další techniky 2012/0015 pro projekt DF12P010VV009 uzavřená podle 409 a násl.zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků

Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků K č.j. 42 201/2014 O8 Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků uzavřená ve smyslu 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský

Více

SMLOUVA O oúo. I. Předmět smlouvy

SMLOUVA O oúo. I. Předmět smlouvy I SMLOUVA O oúo uzavřená podle 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "smlouva") Objednatel: Obec Pravčice Se sídlem: Pravčice 46, 768 24 Hulín Právní forma: územně samosprávný celek

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č...

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č... Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č... uzavřená dle z.č. 127/2005 Sb., zákona o elektronických komunikacích (dále jen Zákon ), v platném znění mezi smluvními stranami Poskytovatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j.: ZSM-67-3-1/OVZ-2015 Zajištění stravování pro hosty LD Mercur, Mariánské Lázně ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 1 KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Prodávající: STAVIMEX PRAHA a. s. sídlo: Voctářova 12/109, 180 00 Praha 8 IČO: 25050028 DIČ: CZ25050028 zapsaný

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy Č.j.: (druhé smluvní strany, příp. další údaje druhé smluvní strany) Technická asistence Čj.: Číslo v CES: Číslo úkolu : SMLOUVA O DÍLO Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

Smlouva č.: XXX Uzavřená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku (dále jen OBZ )

Smlouva č.: XXX Uzavřená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku (dále jen OBZ ) Smlouva č. Č.j. Smlouva č.: Uzavřená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku (dále jen OBZ ) Příjemce: Zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Sídlo: (dále jen příjemce ) a Navrhovatel: Zastoupený:

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AMITY International spol. s r.o. platné od 1.2.2011

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AMITY International spol. s r.o. platné od 1.2.2011 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále také VOP) společnosti AMITY International spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Vstavačová 760, PSČ 150 00, IČ 264 93 497, vedena u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

(dále jen jako Smlouva )

(dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 3 Smlouva o vytvoření a ověření strategie náborové kampaně (dále jen jako Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města SMLOUVA O DÍLO na dodávku uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL:

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

Smlouva o dílo - stavebnictví

Smlouva o dílo - stavebnictví Smlouva o dílo - stavebnictví Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678 DIČ: CZ12345678

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, ke které jsou připojeny, a strany jsou povinny se jimi řídit, pokud smlouva výslovně nestanoví jinak. I.

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA. Čl. I. Smluvní strany

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA. Čl. I. Smluvní strany Kupní smlouva kupujícího č. E633-S-1784/2015 Kupní smlouva prodávajícího č.. RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pronájem multifunkčních kopírovacích zařízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 - Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-135-1/OVZ-2015 se servisními službami formou kliku na prozatímní období ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

Více

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Kupní smlouva (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední průmyslová škola

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, identifikační

Více

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací)

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Kolín se sídlem Karlovo nám.78, Kolín I PSČ 280 02 Zastoupená: starostou Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem IČ: 235440

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ Příloha zadávací dokumentace č. 2 číslo smlouvy objednatele: číslo kontraktu objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Číslo smlouvy kupujícího: E633-S-3662/2015 Číslo smlouvy prodávajícího: S01/00264-2015 Rámcová kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 EPLcond a.s. Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň www.eplcond.cz Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1787 IČO: 26346575 DIČ: CZ26346575 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno Smlouva o dílo na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno uzavřená podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku níže uvedené dne, měsíce a roku, mezi těmito

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA ÚZSVM č. /2016 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Smluvní strany Kupující: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech

Více

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O DÍLO Zpracování projektové dokumentace okružních křižovatek v Semilech (uzavřená dle 2586 a násl. občanského zákoníku)

SMLOUVA O DÍLO Zpracování projektové dokumentace okružních křižovatek v Semilech (uzavřená dle 2586 a násl. občanského zákoníku) SMLOUVA O DÍLO Zpracování projektové dokumentace okružních křižovatek v Semilech (uzavřená dle 2586 a násl. občanského zákoníku) Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno Sídlo : Město Semily

Více

Rámcová smlouva. uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník )

Rámcová smlouva. uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Rámcová smlouva uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Název: Ústav molekulární

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

SMLOUVA O DÍLO č.021/2010

SMLOUVA O DÍLO č.021/2010 SMLOUVA O DÍLO č.021/2010 (dále jen smlouva ) uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku mezi MIJO-STAV stavby s.r.o. se sídlem : Ostrava, Moravská Ostrava, Českobratrská 2227/7, PSČ 702 00 IČ: 27833551

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014

Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014 Příloha č.4 Návrh smlouvy o dílo Smluvní strany Objednatel: Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014 Článek I. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. IČ: 27744485 DIČ: CZ27744485, neplátce DPH Sídlo:

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva )

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) uzavřená ve smyslu ustanovení dle 1746 odst. 2 zákona č.

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY SMLOUVA O DÍLO touto smlouvou o dílo (dále jen Smlouva ) uzavřely podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen NOZ ), následující strany: Město Hořice se sídlem Náměstí Jiřího

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

SMLOUVA O DÍLO. Dodávka vzduchotechniky

SMLOUVA O DÍLO. Dodávka vzduchotechniky SMLOUVA O DÍLO Dodávka vzduchotechniky uzavřená v souladu s ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany KLIMEX-N vzduchotechnika, s.r.o.

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen též VOP) upravují vztah mezi obchodní společností MTZ-SERVIS, s.r.o. se sídlem v Rudolfově, ulice Dlouhá

Více

Kupní smlouva č. P14V10000050

Kupní smlouva č. P14V10000050 Příloha č. 1 Kupní smlouva č. P14V10000050 (dále jen Smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). I. Smluvní

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

Čj.: ČŠIG-3222/15-G21 Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů čl. 1 Smluvní strany Česká republika Česká školní inspekce sídlo:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Poradenské služby v oblasti EU strategií N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací společnosti ATS elektronic, spol. s.r.o.(dále jen VP

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O uzavřená v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy u objednatele: Číslo smlouvy u zhotovitele:

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤĚNÍ MEDIÁLNÍ KAMPANĚ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE FORMOU INFOBUSU. Smluvní strany

SMLOUVU O ZAJIŠŤĚNÍ MEDIÁLNÍ KAMPANĚ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE FORMOU INFOBUSU. Smluvní strany Evid. číslo smlouvy objednatele: Evid. číslo smlouvy dodavatele: SMLOUVU O ZAJIŠŤĚNÍ MEDIÁLNÍ KAMPANĚ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE FORMOU INFOBUSU Smluvní strany Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZD~LÁVÁNr SMLOUVA. Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, PSČ 762 47. Ing. Aleš Svoboda. Článek I Smluvní strany

INVESTICE DO ROZVOJE VZD~LÁVÁNr SMLOUVA. Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, PSČ 762 47. Ing. Aleš Svoboda. Článek I Smluvní strany Rtevropský -.r sociální SKCL.STVf. fondvcr INVESTICE DO ROZVOJE VZD~LÁVÁNr OP Vzdělávání KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi Střední průmyslová

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená v souladu s ustanovením 631 a násl. Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená v souladu s ustanovením 631 a násl. Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami. I. SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 631 a násl. Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami I. Smluvní strany Objednatel:... Bytem :... RČ:... Č. OP... Telefon:... dále jen objednatel

Více

III. Doba plnění. IV. Cena plnění

III. Doba plnění. IV. Cena plnění Úřad vlády České republiky ev. č. 15/268-0 SMLOUVA o zajištění služeb čistírny uzavřená na základě ust. 2586 a následujícího zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Smlouva o dílo č. o poskytování úklidových služeb

Smlouva o dílo č. o poskytování úklidových služeb Smlouva o dílo č. o poskytování úklidových služeb část 2 VZ Účastníci smlouvy: VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Se sídlem: nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 Žižkov veřejná vysoká škola zřízená zákonem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společností LAMMB technology s.r.o., IČ: 28619943 a LAMMB systems s.r.o., IČ: 27808254, Ostrava, Vítkovice, Kotkova 192/2

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společností LAMMB technology s.r.o., IČ: 28619943 a LAMMB systems s.r.o., IČ: 27808254, Ostrava, Vítkovice, Kotkova 192/2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společností LAMMB technology s.r.o., IČ: 28619943 a LAMMB systems s.r.o., IČ: 27808254, Ostrava, Vítkovice, Kotkova 192/2 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

u oddíl vložka tel.! fax

u oddíl vložka tel.! fax Příloha Č. 4 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky formou smlouvy o dílo pro Projekt I - Prvky USES - Lokalita Ctvrtě, Díly a Kamenec SMLOUVA O DÍLO uzavřená ve smyslu ustanovení ~ 2586 a násl. občanského

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

Obchodní firma: Adresa: IČO: [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč]

Obchodní firma: Adresa: IČO: [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY efektivity zajištění a kvality výstupů policejního vysokého školství v podmínkách resortu vnitra (návrh) uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

V.I.P. ZÁKAZNÍCI. Nabízíme Vám možnost získání postavení V.I.P. ZÁKAZNÍKA, které Vám přináší řadu slev a výhod.

V.I.P. ZÁKAZNÍCI. Nabízíme Vám možnost získání postavení V.I.P. ZÁKAZNÍKA, které Vám přináší řadu slev a výhod. V.I.P. ZÁKAZNÍCI Nabízíme Vám možnost získání postavení V.I.P. ZÁKAZNÍKA, které Vám přináší řadu slev a výhod. Postup a podmínky získání V.I.P. KARTY: 1) registrace na prodejně, 2) dosažení min. 20.000,-

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

DODATEK č. 20 SMLOUVY č. 1/2004

DODATEK č. 20 SMLOUVY č. 1/2004 DODATEK č. 20 SMLOUVY č. 1/2004 na zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady, kterým se mění a nahrazuje smlouva č. 1/2004 z 15. 1. 2004 I. Smluvní strany Objednatel: Město Týniště nad Orlicí Sídlo:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 840/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 793 ze dne 11.11.2015 Opravu bytů č. 55, 101, 108 a 135 v domě s pečovatelskou službou Roháčova 24, 26 / 268 v Praze 3 Rada městské

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.

návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D. návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI Střední zdravotnická škola, Cheb, Hradební 2 sídlo: Hradební 2, 350 38 Cheb, IČ: 00669733 zastupující osoba: Mgr. Zdeněk Hrkal IČ: (dále jen zadavatel

Více

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ 1 3. DODÁNÍ ZBOŽÍ 1 4. CENA/PLATEBNÍ PODMÍNKY 2 5. KVALITA ZBOŽÍ 3 6. REKLAMACE

Více

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků návrh KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-065-016-16

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-065-016-16 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-065-016-16 ze dne 11.4.2016 PRŮZKUM ÚZEMÍ pro přípravu investičního záměru Nová Radnice Praha 12 - výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu

Více