USNESENÍ Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014"

Transkript

1 USNESENÍ Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 3. března 2014 Usnesení č. 26/ schvaluje program 46. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí ověřovatele zápisu 1. Jana Třešňáková 2. Ivana Hujerová 3. Jaroslav Moučka Usnesení č. 26/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 27/ bere na vědomí měsíční analýzu ROP SV dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. bere na vědomí Roční zhodnocení ROP SV za rok 2013 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 27/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 28/ bere na vědomí informaci o důvodech projednání převolení předsednictva Regionální rady dle důvodové zprávy. 2. potvrzuje platnost stávající volby předsednictva ve složení: předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Martin Půta, 1. místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Lubomír Franc, 2. místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Martin Netolický. 3. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod předložit na nejbližší zasedání VRR před ukončením 16 měsíců k projednání převolení předsednictva. ~ 1 ~

2 Usnesení č. 28/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 29/ bere na vědomí informaci o novém nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1297/2013 dle přílohy č bere na vědomí informaci o možnosti uplatnění flexibility v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod dle důvodové zprávy. 3. schvaluje postup využití flexibility mezi prioritními osami dle důvodové zprávy. 4. ukládá Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, zapracovat výše uvedený postup do příslušné dokumentace Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. 5. schvaluje výši fixní hranice finanční alokace a výši flexibilní částky finanční alokace na úrovni prioritních os Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod dle přílohy č schvaluje využít flexibilní částku prioritní osy 3 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení na financování projektů prioritní osy 1. Usnesení č. 29/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 30/ bere na vědomí informaci o zbývající alokaci oblasti podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP a prioritní osy 5 Technická pomoc dle důvodové zprávy. 2. vyhlašuje 40. kolo výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. stanovuje pro účely 40. kola výzvy k předkládání projektů strukturu kofinancování na úrovni dotace Regionální rady dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 30/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 2 ~

3 Usnesení č. 31/ bere na vědomí informaci o průběhu 35. kola řízené výzvy pro předkládání žádostí v rámci ROP Severovýchod, oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. bere na vědomí zápis ze zasedání expertní komise ze dne , oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 3. stanovuje jako kritérium pro výběr projektů 35. kola řízené výzvy v oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury minimální procentní výši bodového hodnocení 65 %. 4. bere na vědomí informaci o zbývající finanční alokaci na úrovni prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. 5. bere na vědomí možnost navýšení zbývající finanční alokace prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury o flexibilní částku schválenou v bodě 4 Využití flexibility mezi prioritními osami tohoto zasedání VRR dle přílohy č. 5 tohoto usnesení. 6. schvaluje aktuální disponibilní finanční alokaci pro 35. kolo řízené výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury ve výši Kč ze SF. 7. schvaluje seznam projektů k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod v rámci 35. kola řízené výzvy, oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 8. schvaluje hraniční projekt v rámci 35. kola řízené výzvy v oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dle přílohy č. 6 tohoto usnesení. 9. schvaluje seznam projektů ve zvláštním režimu v rámci 35. kola řízené výzvy v oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dle přílohy č. 7 tohoto usnesení. 10. stanovuje rozdělení volných finančních prostředků na projekty ve zvláštním režimu postupně v pořadí, v jakém se umístily z hlediska bodového zisku. 11. schvaluje maximální výši dotace ze SF dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 12. schvaluje disponibilní výši a max. výši dotace hraničního projektu dle přílohy č. 6 tohoto usnesení. 13. schvaluje disponibilní výši a max. výši dotace projektů ve zvláštním režimu dle přílohy č. 7 tohoto usnesení. 14. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace u projektů schválených k financování dle přílohy č. 1, 6 a 7 tohoto usnesení. Usnesení č. 31/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 3 ~

4 Usnesení č. 32/ bere na vědomí informaci o průběhu 36. kola řízené výzvy pro předkládání žádostí v rámci ROP Severovýchod, oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu, dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. bere na vědomí zápis ze zasedání expertní komise ze dne , oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 3. stanovuje jako kritérium pro výběr projektů 36. kola řízené výzvy v oblasti podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu minimální procentní výši bodového hodnocení 68 %. 4. schvaluje navýšení alokace finančních prostředků ze SF pro 36. kolo řízené výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu na částku odpovídající celkovému požadavku projektů splňujících podmínku stanovenou v bodě 3 tohoto usnesení. 5. schvaluje seznam projektů k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod v rámci 36. kola řízené výzvy, oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 6. schvaluje maximální výši dotace ze SF dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 7. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace u projektů schválených k financování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 32/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 4 ~

5 Usnesení č. 33/ bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu 27. kola průběžné výzvy pro předkládání žádostí v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center, dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje seznam projektů k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod v rámci 27. kola výzvy, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. schvaluje maximální výši dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 4. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace u projektů schválených k financování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 33/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 34/ schvaluje vzor Smlouvy o poskytnutí dotace pro Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod pro projekty z 35. a 36. kola výzvy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. schvaluje vzor Smlouvy o poskytnutí dotace pro Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod pro projekty z 35. výzvy, které budou schváleny jako projekty hraniční/ve zvláštním režimu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. schvaluje aktualizovanou Smlouvu o poskytnutí dotace pro Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod pro projekty z 27. kola výzvy dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a pro projekty z 27. kola výzvy, které byly schváleny jako hraniční/projekty ve zvláštním režimu dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. 4. schvaluje aktualizovanou Přílohu č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 tohoto usnesení. Usnesení č. 34/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 5 ~

6 Usnesení č. 35/ bere na vědomí informaci o realizaci a aktuálním stavu čerpání finančních alokací jednotlivých IPRM dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí informaci o finančním čerpání a plnění indikátorů k milníku stanovenému interní evaluací Hodnocení stavu implementace IPRM ROP Severovýchod dle důvodové zprávy. 3. bere na vědomí žádost statutárního města Liberec, nositele IPRM SV/004, o změnu finančního plánu a o zmírnění podmínek čerpání dle příloh č. 9 a 10 tohoto usnesení. 4. bere na vědomí žádost statutárního města Pardubice, nositele IPRM SV/001, o zrušení podmínky čerpání k dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 5. ruší podmínky pro čerpání IPRM dle usnesení č. 34/2013 ze dne stanovuje, že u IPRM č. SV/001, SV/002, SV/003 a SV/004 musí být do v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 99% celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů. 7. schvaluje žádost o změnu finančního plánu IPRM SV/004 (po jeho aktualizaci odpovídající stavu k ), který splňuje podmínky stanovené v bodě 6 tohoto usnesení. 8. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat Dodatek ke Smlouvě o alokaci prostředků na SV/004 v souladu se schválenými změnami. 9. ukládá Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, předložit na nejbližším zasedání VRR ke schválení Oznámení o změně v IPRM podaná nositeli IPRM na územní odbory realizace programu v termínu stanoveném k v návaznosti na tabulky zpracovávané dle Metodické informace č. 24 a podmínky potvrzené/stanovené na tomto zasedání VRR. 10. ukládá Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, předložit Výboru Regionální rady konanému v září 2014 k projednání podklady k čerpání alokací jednotlivých IPRM ROP NUTS II Severovýchod od všech nositelů IPRM. Usnesení č. 35/2014 bylo přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Hlasování o tomto usnesení se zdržel Josef Táborský z Královéhradecké komory. ~ 6 ~

7 Usnesení č. 36/ bere na vědomí informace o přístupu Auditního orgánu MFČR k technickému kvalifikačnímu požadavku na obalovnu živičných směsí dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí dopis náměstka ministra financí M. Mateje na EK (DG REGIO) k obalovnám ze dne dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. bere na vědomí dopis ministra financí Jana Fischera k obalovnám ze dne dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 4. bere na vědomí informaci o použití technického kvalifikačního požadavku na obalovnu živičných směsí v projektech ROP Severovýchod. 5. nesouhlasí s přístupem AO, že použití technického kvalifikačního požadavku na obalovnu živičných směsí je diskriminační. 6. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady NUTS II Severovýchod, opětovně projednat problematiku obaloven v rámci jednání Rady AKČR, požadovat v této souvislosti setkání hejtmanů s ministrem financí a informovat následně členy Výboru Regionální rady o výstupech setkání. 7. konstatuje, že do projednání finálního postupu k obalovnám se zástupci Ministerstva financí ČR nebudou ze strany ÚRR vymáhány/kráceny výdaje u projektů, kde byl použit technický kvalifikační požadavek na obalovnu živičných směsí. 8. ukládá Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, v návaznosti na výsledek jednání k problematice obaloven se zástupci Ministerstva financí aplikovat stanovený přístup. 9. bere na vědomí informace o přístupu Auditního orgánu MFČR k použití smluvní pokuty v rámci dílčích hodnotících kritérií při zadání veřejné zakázky dle důvodové zprávy. 10. bere na vědomí vyjádření ředitele Auditního orgánu MFČR Václava Štrasera ke smluvním pokutám ze dne dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 11. bere na vědomí dopis ředitele DG REGIO Waltera Deffaa ke smluvním pokutám ze dne dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. 12. bere na vědomí informaci o použití smluvní pokuty v rámci dílčích hodnotících kritérií při zadání veřejné zakázky v projektech ROP Severovýchod. 13. nesouhlasí s přístupem AO, plošně stanovovat finanční opravu ve výši 25% rozdílu mezi vítěznou nabídkou a nabídkou, která by byla vybrána jako nejvýhodnější bez použití hodnotícího kritéria smluvní pokuta, a to u všech zadávacích řízení bez rozdílu a bez přihlédnutí ke konkrétním okolnostem daného případu. 14. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady NUTS II Severovýchod, projednat problematiku smluvních pokut se zástupci Ministerstva financí ČR a informovat následně členy Výboru Regionální rady o výstupech setkání. 15. ukládá Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, v návaznosti na výsledek jednání se zástupci Ministerstva financí ČR aplikovat stanovený přístup. ~ 7 ~

8 Usnesení č. 36/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 37/ bere na vědomí Souhrnnou zprávu o rizicích při implementaci ROP SV za 2. pololetí roku 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 37/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 38/ schvaluje vyhodnocení Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod na rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. schvaluje aktualizaci Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod na období dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 38/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 39/ bere na vědomí žádost Pardubického kraje o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu č Modernizace silnice II/341 Nový Dvůr - Nerozhovice dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje prodloužení zahájení fyzické realizace projektu Pardubického kraje č Modernizace silnice II/341 Nový Dvůr - Nerozhovice do a dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1177/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 39/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 8 ~

9 Usnesení č. 40/ bere na vědomí žádost společnosti KORID LK o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu č Modernizace odbavovacího systému Libereckého kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje prodloužení zahájení fyzické realizace projektu společnosti KORID LK č Modernizace silnice odbavovacího systému Libereckého kraje do a dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1225/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 40/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 41/ bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Liberec - Ruprechtice o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace a zároveň o prodloužení termínu pro ukončení projektu č Komunitní centrum Ruprechtice dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje prodloužení zahájení fyzické realizace projektu Římskokatolické farnosti Liberec - Ruprechtice č Komunitní centrum Ruprechtice do , prodloužení termínu pro ukončení projektu Římskokatolické farnosti Liberec - Ruprechtice č Komunitní centrum Ruprechtice do a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1256/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 41/2014 bylo přijato jednohlasně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 42/ bere na vědomí žádost o prodloužení termínu k doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace, projekt CZ.1.13/1.2.00/ , Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda Vratislavice, výhybna. 2. souhlasí s prodloužením termínu k doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace, projekt CZ.1.13/1.2.00/ , Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda Vratislavice, výhybna do Usnesení č. 42/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 9 ~

10 Usnesení č. 43/ bere na vědomí žádost o odložení zahájení přípravy a podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace, projekt CZ.1.13/1.2.00/ , Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje II. fáze. 2. schvaluje odložení zahájení přípravy a podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace, projekt CZ.1.13/1.2.00/ , Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje II. fáze. Usnesení č. 43/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 44/ bere na vědomí žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu Marie Hegerové, reg. č. CZ.1.13/3.1.00/ , Ubytovací hostinec Na skalách Budislav. 2. schvaluje prodloužení termínu pro ukončení projektu Marie Hegerové, reg. č. CZ.1.13/3.1.00/ , Ubytovací hostinec Na skalách Budislav, do ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 44/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 45/ bere na vědomí informaci o promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně dle důvodové zprávy. 2. schvaluje, že po individuálním posouzení každého případu lze o prominutí odvodu rozhodnout i dříve, než platební výměr na odvod nabude právní moci. Usnesení č. 45/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 10 ~

11 Usnesení č. 46/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu města Chrastava číslo CZ. 1.13/1.2.00/ dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši ,40 Kč, tj. 95 %. 3. schvaluje s ohledem na to, že část odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce uhradil a část byla prominuta, prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši ,31 Kč. 4. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 46/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 47/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu obce Křižany číslo CZ. 1.13/2.3.00/ dle důvodové zprávy. 2. schvaluje s ohledem na to, že odvod za porušení rozpočtové kázně příjemce uhradil, prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši ,71 Kč. 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 47/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 48/ bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 48/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 11 ~

12 Usnesení č. 49/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu příjemce MATRIX a.s. číslo CZ.1.13/3.1.00/ dle důvodové zprávy. 2. souhlasí s posečkáním s úhradou odvodu za porušení rozpočtové kázně do dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání dle rozhodnutí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 49/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 50/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu obce Pardubického kraje číslo CZ.1.13/2.2.00/ dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši ,15 Kč, tj. 95%. 3. schvaluje s ohledem na to, že část odvodu příjemce uhradil a část byla prominuta, prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši ,31 Kč. 4. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o odvodu a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 50/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 51/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu příjemce Lázně Bělohrad a.s. číslo CZ.1.13/3.1.00/ dle důvodové zprávy. 2. souhlasí s posečkáním s úhradou odvodu za porušení rozpočtové kázně do dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání dle rozhodnutí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 51/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 12 ~

13 Usnesení č. 52/ bere na vědomí informaci o aktuální situaci u rizikových projektů ROP Severovýchod dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí, že dne byl Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod podán návrh na zahájení insolvenčního řízení podaný věřitelem, ve kterém je navrženo, aby Krajský soud v Hradci Králové vydal dle 136 a násl. insolvenčního zákona rozhodnutí o úpadku, kterým se zjišťuje úpadek dlužníka, společnosti Senior Chrudim s.r.o. Usnesení č. 52/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 53/ bere na vědomí žádost o informace, týkající se udělených finančních korekcí vůči Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod, jakož i informaci poskytnutou Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Usnesení č. 53/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 54/ souhlasí s použitím nevyčerpaných účelových finančních prostředků z roku 2013 na projekty technické pomoci ROP 2013 poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU celkem ve výši Kč ,89, které se staly součástí výsledku hospodaření za rok 2013, na financování programu v roce schvaluje 3. změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, zajistit provedení rozpočtového opatření v souladu se 3. změnou rozpočtu. Usnesení č. 54/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 13 ~

14 Usnesení č. 55/ bere na vědomí žádost společnosti GEPO, o.p.s., o změnu podmínek financování projektu Centrum podpory Geotermálního využití energie s reg. č.: CZ.1.13/2.1.00/ , dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. souhlasí se změnou financování projektu ve smyslu průběžného/etapového, nikoliv až po ukončení realizace projektu ve smyslu usnesení č. 93/2013 přijatém na 39. zasedání VRR dne za podmínky, že příjemce předloží jednu etapovou žádost o platbu s celkovými způsobilými výdaji v maximální výši 20 mil. Kč. Usnesení č. 55/2014 bylo přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Hlasování se zdržela Zuzana Kocumová z Liberecké komory. ~ 14 ~

USNESENÍ ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. listopadu 2013

USNESENÍ ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. listopadu 2013 USNESENÍ ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 19. listopadu 2013 Usnesení č. 181/2013 1. schvaluje program 43. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí

Více

USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 8. dubna 2015

USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 8. dubna 2015 USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 8. dubna 2015 Usnesení č. 21/2015 1. SCHVALUJE program 53. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. VOLÍ ověřovatele

Více

ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014

ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014 ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 3. března 2014 46. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pondělí 3. března 2014

Více

ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 1. října 2012

ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 1. října 2012 ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 1. října 2012 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pondělí 1. 10. 2012

Více

USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 10. května 2013

USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 10. května 2013 USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 10. května 2013 Usnesení č. 80/2013 1. schvaluje program 39. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí ověřovatele

Více

ZÁPIS Z 45. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 31. ledna 2014

ZÁPIS Z 45. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 31. ledna 2014 ZÁPIS Z 45. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 31. ledna 2014 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 31. ledna 2014

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. listopadu 2013

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. listopadu 2013 ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 19. listopadu 2013 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v úterý 19. listopadu

Více

ZÁPIS ZE 42. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 27. září 2013

ZÁPIS ZE 42. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 27. září 2013 ZÁPIS ZE 42. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 27. září 2013 42. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 27. září 2013

Více

ZÁPIS Z 49. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. září 2014

ZÁPIS Z 49. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. září 2014 ZÁPIS Z 49. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 19. září 2014 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 19. září 2014

Více

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 20. března 2009 v Liberci

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 20. března 2009 v Liberci ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 20. března 2009 v Liberci 14. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 20.

Více

Číslo bodu: 38-4/2013

Číslo bodu: 38-4/2013 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 29. 3. 2013 Číslo bodu: 38-4/2013 Název bodu: Informace o realizaci IPRM Návrh usnesení: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Více

ZÁPIS Z 47. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 2. května 2014

ZÁPIS Z 47. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 2. května 2014 ZÁPIS Z 47. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 2. května 2014 47. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 2. května 2014

Více

Číslo bodu: 44-14f/2013

Číslo bodu: 44-14f/2013 44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 18. 12. 2013 Číslo bodu: 44-14f/2013 Název bodu: Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt

Více

ZÁPIS Z 60. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 20. května 2016

ZÁPIS Z 60. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 20. května 2016 ZÁPIS Z 60. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 20. května 2016 60. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 20. května 2016

Více

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích 13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek

Více

ZÁPIS Z 25. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 17. prosince 2010

ZÁPIS Z 25. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 17. prosince 2010 ZÁPIS Z 25. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 17. prosince 2010 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 17. 12. 2010

Více

Informace o realizaci IPRM

Informace o realizaci IPRM Příloha: XX Příloha č. 1, bod 25-10/2015 Informace o realizaci IPRM 25. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č. 1, bod 25-10/2015

Více

ZÁPIS Z 48. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 26. června 2014

ZÁPIS Z 48. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 26. června 2014 ZÁPIS Z 48. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 26. června 2014 48. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo ve čtvrtek 26. června

Více

ZÁPIS Z 33. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 30. března 2012

ZÁPIS Z 33. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 30. března 2012 ZÁPIS Z 33. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 30. března 2012 33. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 30. 3. 2012

Více

Mgr. Václav Božek, CSc.

Mgr. Václav Božek, CSc. VÝPIS Z USNESENÍ ze 47. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne 23. 4. 2014 v Brně Program zasedání: 1. Schválení programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3.

Více

ZÁPIS Z 51. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. prosince 2014

ZÁPIS Z 51. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. prosince 2014 ZÁPIS Z 51. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 19. prosince 2014 51. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 19. prosince

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 4. 2016 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 27. března 2009 Usnesení č. 1/29/2009 zápis z 28. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ZÁPIS Z 36. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 7. prosince 2012

ZÁPIS Z 36. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 7. prosince 2012 ZÁPIS Z 36. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 7. prosince 2012 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 7. 12. 2012

Více

Zápis z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

Zápis z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně Zápis z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 25. 4. 2012 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

ZÁPIS Z 50. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 21. listopadu 2014

ZÁPIS Z 50. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 21. listopadu 2014 ZÁPIS Z 50. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 21. listopadu 2014 50. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 21. listopadu

Více

VÝPIS USNESENÍ 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

VÝPIS USNESENÍ 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně VÝPIS USNESENÍ 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 11. 11. 2009 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu

Více

ZÁPIS Z 67. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 23. června 2017

ZÁPIS Z 67. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 23. června 2017 ZÁPIS Z 67. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 23. června 2017 67. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 23. června 2017

Více

ZÁPIS Z 63. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 9. prosince 2016

ZÁPIS Z 63. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 9. prosince 2016 ZÁPIS Z 63. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 9. prosince 2016 63. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 9. prosince

Více

Zápis z 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě

Zápis z 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě Zápis z 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 16. 6. 2010 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

VÝPIS USNESENÍ Zápis z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

VÝPIS USNESENÍ Zápis z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně VÝPIS USNESENÍ Zápis z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 15. 12. 2010 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů

Více

Měsíční analýza ROP SV. Listopad 2014

Měsíční analýza ROP SV. Listopad 2014 Měsíční analýza ROP SV Listopad 2014 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD...2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ...3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 4 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 8 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 8 3 ANALÝZA

Více

Měsíční analýza ROP SV. Leden 2010

Měsíční analýza ROP SV. Leden 2010 Měsíční analýza ROP SV Leden 2010 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ... 3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 3 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 5 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 6 3 ANALÝZA

Více

Název bodu: Souhrnná zpráva o rizicích za 1. pololetí 2014

Název bodu: Souhrnná zpráva o rizicích za 1. pololetí 2014 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 19. 9. 2014 Číslo bodu: 49-11/2014 Název bodu: Souhrnná zpráva o rizicích za 1. pololetí 2014 Návrh usnesení: Výbor Regionální rady

Více

VÝPIS Z USNESENÍ ze 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne ve Valči

VÝPIS Z USNESENÍ ze 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne ve Valči Program zasedání: VÝPIS Z USNESENÍ ze 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne 24. 9. 2014 ve Valči 1. Schválení programu jednání 2. Schválení účasti hostů na jednání

Více

Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Rančířově

Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Rančířově Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 8. 2009 v Rančířově Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3.

Více

ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 18. prosince 2015

ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 18. prosince 2015 ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 18. prosince 2015 57. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 18. prosince

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2014

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2014 Příloha: XX Příloha č. 1, bod 49-11/2014 Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2014 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 2 ~ Příloha č.

Více

USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 8766/2010 /2009 Usnesení č. 1/40/2010 Ústí nad Labem, 15. března 2008 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 16.

Více

Usnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Usnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Číslo bodu: 50-5/2014. Čerpání finančních alokací dle oblastí podpor a vývoj kurzu. Název bodu: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Číslo bodu: 50-5/2014. Čerpání finančních alokací dle oblastí podpor a vývoj kurzu. Název bodu: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 50. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 21. 11. 2014 Číslo bodu: 50-5/2014 Název bodu: Návrh usnesení: Čerpání finančních alokací dle oblastí podpor a vývoj kurzu Výbor Regionální

Více

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO Příloha č. 2 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO U S N E S E N Í z 9. zasedání VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY, konaného dne 5. 9. 2007 -------------------------------------------------------------

Více

VÝPIS USNESENÍ 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

VÝPIS USNESENÍ 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně VÝPIS USNESENÍ 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 17. 3. 2010 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu

Více

VÝPIS USNESENÍ z 33. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

VÝPIS USNESENÍ z 33. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně VÝPIS USNESENÍ z 33. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 7. 9. 2011 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 14127/2009 Usnesení č. 1/37/2009 Červený Hrádek u Jirkova, 11. prosince 2009 zápis z 36. zasedání Výboru

Více

Soubor usnesení z 39. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 25. června 2012

Soubor usnesení z 39. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 25. června 2012 Soubor usnesení z 39. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 25. června 2012 USNESENÍ Č. 642/2012 informaci o plnění usnesení z 37. Výboru RRRSJ. USNESENÍ Č. 643/2012

Více

VÝPIS USNESENÍ č. 10. ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

VÝPIS USNESENÍ č. 10. ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 1 VÝBOR DOPRAVY ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ č. 10. ze zasedání Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 21. 11. 2017 Číslo usnesení: 10/2017/59 (k bodu jednáni ZLK 10/17/36)

Více

VÝPIS USNESENÍ ze 41. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě

VÝPIS USNESENÍ ze 41. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě Program zasedání: VÝPIS USNESENÍ ze 41. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 20. 2. 2013 v Jihlavě 1. Schválení programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3.

Více

Usnesení č. 2/58/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Usnesení č. 2/58/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Různé - Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu Centrum podpory Geotermálního využití energie. Název bodu:

Různé - Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu Centrum podpory Geotermálního využití energie. Název bodu: 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 10. 5. 2013 Číslo bodu: 39-3e/2013 Název bodu: Různé - Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu 1128 - Centrum podpory Geotermálního

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 28. 1. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 28. 1. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

VÝPIS Z USNESENÍ z 52. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne v Rytířsku

VÝPIS Z USNESENÍ z 52. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne v Rytířsku Program zasedání: VÝPIS Z USNESENÍ z 52. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne 8. 4. 2015 v Rytířsku 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu

Více

ZÁPIS. - Jakub Horáček, Krajský úřad - Ing. David Sventek, MBA, Úřad Regionální rady

ZÁPIS. - Jakub Horáček, Krajský úřad - Ing. David Sventek, MBA, Úřad Regionální rady ZÁPIS z 63. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 24. července 2012 vzasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení jednání v

Více

Soubor usnesení ze 70. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne

Soubor usnesení ze 70. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne Soubor usnesení ze 70. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 26. 6. 2017 USNESENÍ Č. 1300/2017 I. a) nesouhlasí s prominutím odvodu za porušení rozpočtové kázně uloženého

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 9. 4. 2015 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Dopis ministra financí ČR obsahující Podmínky pro vypořádání extrapolované/plošné korekce u regionálních operačních programů

Dopis ministra financí ČR obsahující Podmínky pro vypořádání extrapolované/plošné korekce u regionálních operačních programů Příloha č. 1, bod 42-13/2013 Dopis ministra financí ČR obsahující Podmínky pro vypořádání extrapolované/plošné korekce u regionálních operačních programů 42. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012 Příloha: XX Příloha č. 1, bod 35-19/2012 Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č.

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Martin Netolický hejtman

PARDUBICKÝ KRAJ Martin Netolický hejtman PARDUBICKÝ KRAJ Martin Netolický hejtman V Pardubicích dne 24. října 2017 Čj. KrÚ Pk 69468/2017 OR Vyřizuje: Mgr. Karel Švercl tel. 466 026 303 hejtmanko, e hejtmane, dovolte, abych Vás touto cestou podrobněji

Více

VÝPIS USNESENÍ 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Dolních Kounicích

VÝPIS USNESENÍ 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Dolních Kounicích VÝPIS USNESENÍ 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 7. 10. 2008 v Dolních Kounicích Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů

Více

Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0)

Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0) Příloha: XX Příloha č. 1, bod 45-4/2014 Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0) 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č. 1, bod

Více

Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013

Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013 Soubor usnesení ze 48. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 29. 7 2013 USNESENÍ Č. 821/2013 termín následujícího zasedání Výboru RRRSJ dne 30. 9. 2013 v 13:00 hodin

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 2. zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

VÝPIS USNESENÍ. z 2. zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne VÝPIS USNESENÍ z 2. zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 20. 2. 2018 č. usnesení: 2/2018/01/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s

Více

Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015

Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015 Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015 USNESENÍ Č. 1136/2015 termín následujícího řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu

Více

Dodatek k Protokolu o kontrole č. j. RRSV 9989/ administrativní kontrola INTERIM zaměřená na ověření podezření na porušení rozpočtové kázně

Dodatek k Protokolu o kontrole č. j. RRSV 9989/ administrativní kontrola INTERIM zaměřená na ověření podezření na porušení rozpočtové kázně Elektronický podpis - 3.10.2014 Certifikát autora podpisu : Jméno : Ing. Bc. Zuzana SimonaHolcová Malá Vydal : I.CA - Qualified Certi... Platnost do : 23.1.2015 Dodatek k Protokolu o kontrole č. j. RRSV

Více

Soubor usnesení z 34. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 5. prosince 2011

Soubor usnesení z 34. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 5. prosince 2011 Soubor usnesení z 34. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 5. prosince 2011 USNESENÍ Č. 569/2011 informaci o plnění usnesení 33. Výboru RRRSJ. USNESENÍ Č. 570/2011

Více

Soubor usnesení z 9. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. června 2008

Soubor usnesení z 9. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. června 2008 Soubor usnesení z 9. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. června 2008 USNESENÍ Č.129/2008 informaci o plnění usnesení Výboru RRRSJ č. 114-128/2008. USNESENÍ Č. 130/2008

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Měsíční analýza ROP SV. Červenec 2015

Měsíční analýza ROP SV. Červenec 2015 Měsíční analýza ROP SV Červenec 2015 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD...2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ...3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 4 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 8 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 8 3 ANALÝZA

Více

ZÁPIS Z 65. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 27. ledna 2017

ZÁPIS Z 65. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 27. ledna 2017 ZÁPIS Z 65. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 27. ledna 2017 65. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 27. ledna 2017

Více

Soubor usnesení z 10. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 4. listopadu 2008

Soubor usnesení z 10. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 4. listopadu 2008 Soubor usnesení z 10. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 4. listopadu 2008 USNESENÍ Č.154/2008 informaci o plnění usnesení Výboru RRRSJ č. 129 153/2008. USNESENÍ Č. 155/2008

Více

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 04. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26.

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Usnesení č. 1/120/2018 PID: č. j.: RRSZ 4936/2018 Ústí nad Labem, 9. srpna 2018 Výbor Regionální rady

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

Zápis ze 14. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis ze 14. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis ze 14. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 30. listopadu 2011 v Jablonci nad Nisou 14. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního

Více

Výsledky výběrového procesu Oblast podpory 4.2. Číslo kola výzvy: 5. ~ 1 ~

Výsledky výběrového procesu Oblast podpory 4.2. Číslo kola výzvy: 5. ~ 1 ~ Výsledky výběrového procesu Oblast podpory 4.2. Číslo kola výzvy: 5. ~ 1 ~ Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace oblasti podpory Program Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Více

Zápis ze 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis ze 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis ze 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 30. listopadu 2012 v Trutnově 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS

Více

ZÁPIS ze 31. zasedání Výboru Regionální rady regionu

ZÁPIS ze 31. zasedání Výboru Regionální rady regionu Klášterec nad Ohří, 5. června 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Bc. Petr Benda Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1 23. března 2009 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO Příloha č. 2 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO U S N E S E N Í ze 7. zasedání VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY, konaného dne 2. 5. 2007 -------------------------------------------------------------

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Rada Ústeckého kraje Usnesení z 106. schůze Rady Ústeckého kraje III. volební období 2008 2012, konané dne 20. 6. 2012 od 12:18 hodin do 13:30 hodin v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební

Více

Zápis z 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis z 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis z 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 30. listopadu 2009 v Hradci Králové 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu

Více

Výsledky výběrového procesu. Oblast podpory: 1.2. Číslo kola výzvy: 18.

Výsledky výběrového procesu. Oblast podpory: 1.2. Číslo kola výzvy: 18. Výsledky výběrového procesu Oblast podpory: 1.2. Číslo kola výzvy: 18. ~ 1 ~ Zpráva o výsledcích výběrového procesu (18. kolo výzvy, oblast podpory 1.2.) Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace

Více

Soubor usnesení z 33. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 17. října 2011

Soubor usnesení z 33. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 17. října 2011 Soubor usnesení z 33. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 17. října 2011 USNESENÍ Č. 546/2011 informaci o plnění usnesení 32. Výboru RRRSJ. USNESENÍ Č. 547/2011

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Soubor usnesení z 58. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 6. 2. 2015

Soubor usnesení z 58. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 6. 2. 2015 Soubor usnesení z 58. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 6. 2. 2015 USNESENÍ Č. 1080/2015 termín následujícího zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor

Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Příloha č. 1, bod 23-4/2014 Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Sledované období: 1. 5. 2014 30. 9. 2014 23. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K PODKLADOVÝM DOKUMENTŮM

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K PODKLADOVÝM DOKUMENTŮM DŮVODOVÁ ZPRÁVA K PODKLADOVÝM DOKUMENTŮM 1. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Doprava 2014-2020 25. června 2015 Ministerstvo dopravy, Velké kolegium Statut a jednací řád Monitorovacího

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Mgr. Václav Božek, CSc.

Mgr. Václav Božek, CSc. Zápis ze 47. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, 23. 4. 2014 v Brně Program zasedání: 1. Schválení programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Schválení dokumentace

Více

Výsledky výběrového procesu Oblast podpory 1.1. Číslo kola výzvy: 1.

Výsledky výběrového procesu Oblast podpory 1.1. Číslo kola výzvy: 1. Výsledky výběrového procesu Oblast podpory 1.1. Číslo kola výzvy: 1. 1 Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace oblasti podpory Program Regionální operační program NUTS II Severovýchod Prioritní

Více

Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně

Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Schválení

Více

Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1

Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. 10. 2012 Číslo bodu: 35-7/2012 Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1 Návrh usnesení: Výbor Regionální

Více

ZÁPIS ze 32. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 32. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 5035/2009 Prezence Červený Hrádek, 26. června 2009 Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří

Více

Usnesení č. 2/115/2017 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Usnesení č. 2/115/2017 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více