Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor"

Transkript

1 Příloha č. 1, bod 23-4/2014 Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Sledované období: zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod

2 ~ 1 ~ Obsah 1 POKROK V REALIZACI PROGRAMU SOUHRNNÉ TABULKY O POKROKU V REALIZACI ROP SEVEROVÝCHOD Kumulativní pokrok k datu konání monitorovacího výboru Pokrok od minulého monitorovacího výboru POKROK V PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ NA ÚROVNI ROP SEVEROVÝCHOD HLAVNÍ AKTIVITY V OBDOBÍ OD MINULÉHO JEDNÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU HLAVNÍ PROBLÉMY, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI REALIZACI PROGRAMU, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ZÁVĚRŮM MINULÉHO JEDNÁNÍ MV ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU KE SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+3/N STRUČNÁ ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU K BUDOUCÍMU POKROKU IMPLEMENTACE PROGRAMU VČETNĚ KOMENTOVANÝCH PREDIKCÍ VÝVOJE ČERPÁNÍ ROP SEVEROVÝCHOD Predikce vývoje čerpání ROP Severovýchod Řízení rizik PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ CELKOVÝ POKROK V REALIZACI VELKÝCH PROJEKTŮ POKROK V REALIZACI IPRM Základní informace Realizace IPRM v ROP Severovýchod Změny v IPRM Finanční plány IPRM POKROK NA ÚROVNI PRIORIT A OBLASTÍ PODPORY PRIORITNÍ OSA 1 ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Stručná informace o zaměření prioritní osy / oblasti podpory Uvedení specifického cíle prioritní osy / oblasti podpory Příklady typových projektů / aktivit podporovaných v rámci oblasti podpory Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy / oblasti podpory Pokrok v realizaci prioritní osy / oblasti podpory Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblastí podpory Příklady úspěšných / charakteristických projektů PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ MĚSTSKÝCH A VENKOVSKÝCH OBLASTÍ Stručná informace o zaměření prioritní osy / oblasti podpory Uvedení specifického cíle prioritní osy / oblasti podpory Příklady typových projektů / aktivit podporovaných v rámci oblasti podpory Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy / oblasti podpory Pokrok v realizaci prioritní osy / oblasti podpory Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblastí podpory Příklady úspěšných / charakteristických projektů PRIORITNÍ OSA 3 CESTOVNÍ RUCH Stručná informace o zaměření prioritní osy / oblasti podpory Uvedení specifického cíle prioritní osy / oblasti podpory Příklady typových projektů / aktivit podporovaných v rámci oblasti podpory Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy / oblasti podpory Pokrok v realizaci prioritní osy / oblasti podpory... 61

3 ~ 2 ~ Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblastí podpory Příklady úspěšných / charakteristických projektů PRIORITNÍ OSA 4 ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ Stručná informace o zaměření prioritní osy / oblasti podpory Uvedení specifického cíle prioritní osy / oblasti podpory Příklady typových projektů / aktivit podporovaných v rámci oblasti podpory Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy / oblasti podpory Pokrok v realizaci prioritní osy / oblasti podpory Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblastí podpory Příklady úspěšných / charakteristických projektů PRIORITNÍ OSA 5 TECHNICKÁ POMOC Stručná informace o zaměření prioritní osy / oblasti podpory Uvedení specifického cíle prioritní osy / oblasti podpory Příklady typových projektů / aktivit podporovaných v rámci oblasti podpory Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy / oblasti podpory Pokrok v realizaci prioritní osy / oblasti podpory Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblastí podpory Příklady úspěšných / charakteristických projektů ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU INFORMACE O PROVÁDĚNÍ A VÝSLEDCÍCH AUDITŮ A FINANČNÍCH KONTROL Kontrola externími subjekty Interní audit Finanční kontrola Nesrovnalosti REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A AKTIVIT V OBLASTI PUBLICITY Uskutečněné aktivity za sledované období Webová prezentace Semináře Tiskové zprávy a tiskové konference Inzerce a propagace Grafické služby a tisk Propagační předměty Ostatní nástroje PROVEDENÉ EVALUACE A STUDIE OSTATNÍ AKTIVITY MONITOROVACÍHO VÝBORU A ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA SUBJEKTŮ IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY ROP SEVEROVÝCHOD (ŘÍDÍCÍ ORGÁN A ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT) HLAVNÍ ZÁVĚRY A ÚKOLY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM PŘÍLOH VYMEZENÍ POJMŮ

4 ~ 3 ~ 1 Pokrok v realizaci programu 1.1 Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci ROP Severovýchod Kumulativní pokrok k datu konání monitorovacího výboru Tabulka č. 1: Pokrok čerpání k datu znázorňuje pokrok čerpání finančních prostředků z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP Severovýchod ) ke dni zpracování Zprávy o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor. Data jsou přebrána z IS MSC2007. Tabulka obsahuje údaje za jednotlivé oblasti podpory, prioritní osy a celý operační program. Finanční prostředky se skládají z příspěvku EU. Směnný kurz, který byl použit pro přepočet finančních prostředků, odpovídá měsíčnímu kurzu přebraného z IS MSC2007, tzn. 27,775 CZK/EUR. V případě prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných Platebním a certifikačním orgánem (dále jen PCO ) a certifikovaných výdajů předložených Evropské komisi (dále jen EK ) je vždy použit měsíční kurz EK ke dni zaúčtování těchto finančních prostředků v IS VIOLA. K bylo v rámci ROP Severovýchod zaregistrováno celkem projektových žádostí s celkovým finančním požadavkem z EU ve výši ,9 mil. Kč (1 332,1 mil. EUR), což představuje 204,95 % z alokace ROP Severovýchod na programové období Aktuální počet projektů s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace (projekty v kladných stavech od stavu P4 a výše, včetně neutrálního stavu N6 1 ) činí 670 projektů. Finanční požadavek z EU těchto projektů představuje částku ve výši ,6 mil. Kč (625,2 mil. EUR). Ke konci sledovaného období bylo příjemcům ROP Severovýchod proplaceno z EU ,2 mil. Kč (509,9 mil. EUR). Finanční prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO činí ,4 mil. Kč (506,5 mil. EUR). Ze strany PCO bylo certifikováno ,0 mil. Kč (429,6 mil. EUR). Pozn.: Finanční prostředky kryté Smlouvou o poskytnutí dotace (dodatkem) nemusí odpovídat finančním prostředkům v rámci aktuálního stavu rozpočtu projektu. Dodatek nemusí být vyhotovován při každé změně (ponížení) celkových způsobilých výdajů projektu. Alokace ROP Severovýchod je navíc stanovena pouze za podíl EU. Z tohoto důvodu sleduje Řídící orgán ROP Severovýchod čerpání finančních prostředků za podíl EU. V rámci aktuálních stavů rozpočtů projektů neidentifikuje Řídící orgán ROP Severovýchod u prioritních os překročení alokace za podíl EU. (dodatkem) 1 Stav projektu N6 Projekt pozastaven není konečným stavem projektu. Jedná se o dočasný stav, ze kterého může být projekt přepnut jak do pozitivního tak i negativního stavu.

5 ~ 4 ~ Tabulka č. 1: Pokrok čerpání k datu Operační program Celková alokace podpory Podané žádosti Prostředky kryté Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) mil. CZK mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a Operační program ,8 671, ,9 204,95% 1 332, ,6 92,76% 625, ,2 74,37% 509, ,4 73,83% 506, ,0 62,38% 429,6 Prioritní osa ,3 254, ,3 138,31% 346, ,1 95,42% 243, ,1 73,44% 190, ,2 72,45% 188, ,1 50,49% 131,7 Oblast podpory ,4 160, ,7 142,02% 224, ,8 98,66% 158, ,0 70,99% 116, ,0 69,45% 114, ,2 46,73% 77,0 Oblast podpory ,4 85, ,4 134,40% 113, ,6 89,08% 76, ,7 75,89% 66, ,9 75,85% 66, ,5 53,30% 46,8 Oblast podpory ,6 8, ,2 104,71% 8, ,8 98,15% 8,0 198,3 96,96% 7,9 198,3 96,96% 7,9 198,3 96,96% 7,9 Prioritní osa ,0 247, ,7 240,64% 573, ,5 87,59% 218, ,9 69,46% 176, ,2 69,39% 176, ,7 67,27% 171,6 Oblast podpory ,4 87, ,2 130,76% 112, ,5 74,39% 65, ,1 44,08% 40, ,4 43,87% 40,0 967,1 41,50% 37,9 Oblast podpory ,0 116, ,8 265,17% 294, ,7 85,54% 100, ,0 72,53% 86, ,0 72,53% 86, ,5 70,46% 84,0 Oblast podpory ,6 44, ,8 405,45% 166, ,2 120,93% 53, ,8 114,56% 50, ,8 114,56% 50, ,1 Prioritní osa ,7 123, ,8 297,34% 348, ,0 95,84% 118, ,6 88,84% 110, ,6 88,84% 110, ,5 78,53% 97,8 Oblast podpory ,0 115, ,3 303,87% 331, ,2 94,01% 108, ,3 88,73% 103, ,3 88,73% 103, ,8 78,04% 90,7 Oblast podpory ,7 8, ,5 206,19% 16, ,8 121,30% 9,9 191,3 90,35% 7,5 191,3 90,35% 7,5 180,7 85,34% 7,1 Prioritní osa 4 685,4 26, ,0 159,91% 41, ,9 98,03% 25,5 465,6 67,93% 18,3 455,3 66,43% 17,9 424,7 61,97% 16,8 Oblast podpory ,5 14, ,8 180,28% 24, ,5 86,06% 12,2 271,1 74,18% 10,7 266,6 72,94% 10,6 263,0 71,97% 10,4 Oblast podpory ,9 12, ,1 136,64% 16, ,4 111,71% 13,4 194,5 60,79% 7,5 188,8 59,00% 7,3 161,7 50,54% 6,3 Prioritní osa 5 519,4 19, ,1 116,13% 22, ,1 97,07% 19,1 352,0 67,77% 13,7 338,1 65,09% 13,2 296,1 57,01% 11,6 Oblast podpory ,9 17, ,3 117,94% 20, ,4 96,92% 17,3 322,2 68,43% 12,5 308,3 65,48% 12,0 267,2 56,74% 10,5 Oblast podpory ,5 1,8 1 47,8 98,57% 1,8 1 47,8 98,51% 1,8 29,7 61,31% 1,2 29,7 61,31% 1,2 28,9 59,56% 1,1 Poznámka: - Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem (1 EUR = 27,775 CZK) stanoveným Evropskou centrální bankou, příp. kurzem platným v době zaúčtování v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány. - Finanční částky se skládají z EU. - Ve sloupci "Celková alokace podpory " jsou uvedeny alokace dle Programového dokumentu ROP Severovýchod verze Ve sloupci "Prostředky kryté Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem)" jsou uvedeny počty podepsaných Smluv (nikoliv dodatků) a částky v rámci podepsaných Smluv případně dodatků. Pozastavené projekty s podepsanou Smlouvou jsou v rámci tohoto sloupce zahrnuty. Projekty, které byly staženy po vydání Rozhodnutí / podepsání Smlouvy, a projekty, u kterých byla Smlouva ukončena ze strany ŘO, zde nejsou uvedeny. Zdroj: IS MSC k datu ,88 % 49,7

6 ~ 5 ~ Pokrok od minulého monitorovacího výboru Tabulka č. 2: Pokrok čerpání za období od do znázorňuje pokrok čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod od data zpracování Zprávy o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor, která byla předložena na minulém zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod. Data jsou přebrána z IS MSC2007. Tabulka obsahuje údaje za jednotlivé oblasti podpory, prioritní osy a celý operační program. Finanční prostředky se skládají z příspěvku EU. Směnný kurz, který byl použit pro přepočet finančních prostředků, odpovídá měsíčnímu kurzu přebraného z IS MSC2007, tzn. 27,775 CZK/EUR. V případě prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a certifikovaných výdajů předložených EK je vždy použit měsíční kurz EK ke dni zaúčtování těchto finančních prostředků v IS VIOLA. V rámci sledovaného období byly v rámci ROP Severovýchod zaregistrovány celkem 3 projektové žádosti s celkovým finančním požadavkem z EU ve výši 110,29 mil. Kč (3,97 mil. EUR), což představuje 0,63 % z alokace ROP Severovýchod na programové období Aktuální počet projektů s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace (projekty v kladných stavech od stavu P4 a výše, včetně neutrálního stavu N6) činí 40 projektů. Příjemcům ROP Severovýchod bylo proplaceno z EU 271,87 mil. Kč (9,85 mil. EUR). Finanční prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO činí 484,61 mil. Kč (17,64 mil. EUR). Ze strany PCO bylo certifikováno 638,75 mil. Kč (24,03 mil. EUR).

7 ~ 6 ~ Tabulka č. 2: Pokrok čerpání za období od do Operační program Celková alokace podpory Podané žádosti Prostředky kryté Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) mil. CZK mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a Operační program ,77 671, ,29 0,63% 3, ,51 0,39% 2,47 271,87 1,55% 9,85 484,61 2,77% 17,64 638,75 3,65% 24,03 Prioritní osa ,32 254,52 0 0,00 0,00% 0, ,37 4,02% 9,66 121,44 1,82% 4,39 328,91 4,92% 11,98 133,05 1,99% 4,92 Oblast podpory ,40 160,70 0 0,00 0,00% 0, ,68 5,60% 8,52 108,56 2,57% 3,92 89,35 2,12% 3,25 28,04 0,66% 1,04 Oblast podpory ,35 85,67 0 0,00 0,00% 0, ,68 1,41% 1,14 12,88 0,57% 0,47 239,56 10,65% 8,73 105,01 4,67% 3,88 Oblast podpory ,56 8,14 0 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 Prioritní osa ,03 247, ,59 1,69% 3, ,32-2,64% -6,13 69,57 1,08% 2,53 73,48 1,14% 2,67 250,47 3,89% 9,54 Oblast podpory ,37 87, ,59 4,66% 3, ,30-3,45% -2,89 48,65 2,09% 1,76 46,27 1,99% 1,68 214,31 9,20% 8,20 Oblast podpory ,05 116,01 0 0,00 0,00% 0, ,03-3,00% -3,24 20,92 0,70% 0,76 27,21 0,91% 0,99 30,54 1,02% 1,13 Oblast podpory ,62 44,64 0 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 5,62 0,51% 0,22 Prioritní osa ,68 123,22 0 0,00 0,00% 0, ,17-2,98% -3,39 25,94 0,82% 0,94 49,70 1,57% 1,81 198,10 6,26% 7,40 Oblast podpory ,98 114,98 0 0,00 0,00% 0, ,64-4,12% -4,38 23,24 0,79% 0,84 43,97 1,49% 1,60 181,00 6,13% 6,76 Oblast podpory ,70 8,24 0 0,00 0,00% 0, ,47 12,97% 0,99 2,70 1,27% 0,10 5,73 2,71% 0,21 17,10 8,08% 0,65 Prioritní osa 4 685,36 26,17 0 0,00 0,00% 0, ,63 9,43% 2,33 24,72 3,61% 0,89 16,22 2,37% 0,59 42,69 6,23% 1,60 Oblast podpory ,45 14,13 0 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 0,00 5,83 1,60% 0,21 1,29 0,35% 0,05 26,81 7,34% 1,01 Oblast podpory ,90 12,04 0 0,00 0,00% 0, ,63 20,20% 2,33 18,89 5,90% 0,68 14,93 4,67% 0,54 15,88 4,96% 0,60 Prioritní osa 5 519,38 19,69 1 1,70 0,33% 0,06 0 0,00 0,00% 0,00 30,20 5,81% 1,09 16,30 3,14% 0,59 14,43 2,78% 0,56 Oblast podpory ,88 17,85 1 1,70 0,36% 0,06 0 0,00 0,00% 0,00 29,71 6,31% 1,08 15,81 3,36% 0,58 13,51 2,87% 0,53 Oblast podpory ,50 1,85 0 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 0,00 0,49 1,01% 0,02 0,49 1,01% 0,02 0,93 1,91% 0,04 Poznámka: - Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem (1 EUR = 27,775 CZK) stanoveným Evropskou centrální bankou, příp. kurzem platným v době zaúčtování v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány. - Finanční částky se skládají z EU. - Ve sloupci "Celková alokace podpory " jsou uvedeny alokace dle Programového dokumentu ROP Severovýchod verze Ve sloupci "Prostředky kryté Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) - počet" jsou uvedeny počty podepsaných Smluv (nikoliv dodatků) a částky v rámci podepsaných Smluv případně dodatků. Pozastavené projekty s podepsanou Smlouvou jsou v rámci tohoto sloupce zahrnuty. Projekty, které byly staženy po vydání Rozhodnutí / podepsání Smlouvy, a projekty, u kterých byla Smlouva ukončena ze strany ŘO, zde nejsou uvedeny. - Ve sloupci "Prostředky kryté Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou (dodatkem) - částky" jsou zohledněny projekty s nově vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace a zároveň i projekty, které během sledovaného období odstoupily z realizace. Záporná čísla ve sloupci "e" mohou být způsobena v důsledku odstoupení projektů z realizace nebo ponížením celkových způsobilých výdajů v rámci dodatků. Zdroj: IS MSC k datu

8 ~ 7 ~ 1.2 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni ROP Severovýchod Tabulka č. 3: Pokrok plnění indikátorů ROP Severovýchod uvádí naplňování indikátorů k datu Data jsou přebrána z IS MSC2007. Hodnoty ve sloupci Závazek příjemce odpovídají plánovaným cílovým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou a výše). Hodnoty ve sloupci Dosažená hodnota indikátoru odpovídají aktuálním dosaženým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P45 Projekt v realizaci se schválenou MZ/HoP a výše). V souladu s Pokynem NOK pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci OP jsou v tabulce pouze indikátory, jejichž zdrojem je ŘO ROP SV. Tabulka č. 3: Pokrok plnění indikátorů ROP Severovýchod Kód indikátoru Úplný název indikátoru Měrná jednotka indikátoru Výchozí hodnota indikátoru Cílová hodnota indikátoru* Závazek příjemce Dosažená hodnota indikátoru ROP NUTS II Severovýchod ,4 Počet podpořených projektů celkem počet Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet podpořených projektů zaměřených na ,4 udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Počet podpořených projektů zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc Celkové realizované způsobilé výdaje na realizaci projektů v tis. Kč počet počet počet počet počet počet tis. Kč ,00 N/A , Počet nově vytvořených pracovních míst celkem počet 0 481,00 696,00 468, Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem km 0 265,00 282,81 219,40 km 0 120,00 206,68 196,03 počet ha 0 54,50 137,45 96,79 ha 0 12,30 19,73 11, Počet zapojených partnerů počet Počet projektů zaměřených na nakládání s odpady Počet projektů zaměřených na environmentálně šetrné formy dopravy Zdroj: IS MSC2007 k datu * Cílová hodnota indikátoru je stanovena v Programovém dokumentu ROP Severovýchod. 1 Dosažená hodnota indikátoru je monitorována od stavu Realizace projektu ukončena. počet počet Dosažená hodnota indikátoru je monitorována pouze od stavu Financování projektu ukončeno, z tohoto důvodu není v IS sledován závazek příjemce. 3 Indikátor vykazuje nulové plnění vzhledem ke skutečnosti, že v rámci ROP Severovýchod nejsou podporovány relevantní aktivity, jejichž realizací by mohlo docházet k naplňování tohoto indikátoru. Tento indikátor byl pří zpracování Programového dokumentu ROP Severovýchod zařazen do indikátorové soustavy ROP Severovýchod nesprávně. V rámci 1. revize ROP Severovýchod byla snížena cílová hodnota na hodnotu 0. 4 Hodnota za oblast podpory 2.1 udává závazek z dílčích projektů v rámci IPRM.

9 ~ 8 ~ Naplňování indikátorů: Při srovnání stanovených cílových hodnot indikátorů v rámci Programového / Prováděcího dokumentu ROP Severovýchod se závazky příjemců v tabulce č. 3 je zřejmé, že dosavadní realizací projektů se podařilo prostřednictvím závazku příjemců naplnit všechny indikátoru programu. V případě zdárné realizace schválených projektů lze očekávat bezproblémové splnění monitorovacích indikátorů programu. Během sledovaného období byla také závazkem příjemců dosažena cílová hodnota indikátoru Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem. Některé projekty, předložené v 35. kole výzvy pro předkládání projektových žádostí do oblasti podpory 1.1 a které plně naplňující tento indikátor, již k datu hodnocení dosáhly stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou a výše. S dalším postupem administrace projektových žádostí a realizace projektů je zřejmé, že i tento indikátor bude závazkem příjemců přeplněn. V návaznosti na schválení 41. kola výzvy pro předpokládání projektových žádostí do oblasti podpory 1.1, které budou taktéž naplňovat uvedený indikátor, bude cílová hodnota tohoto indikátoru dále přeplňována. 41. kolo výzvy bylo vyhlášeno s finanční alokací ve výši 0 Kč s cílem dočerpat v budoucnosti uvolněné finanční prostředky programu. Alokace výzvy bude stanovena v době schvalování projektů dle výše volné finanční alokace programu. Také v případě většiny zbývajících indikátorů programu dochází k přeplnění jejich cílové hodnoty závazkem příjemců. Nejvyšší překročení cílové hodnoty můžeme pozorovat v případě indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem, který vychází prioritní osy 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí. Z tohoto převýšení lze usuzovat vysoký zájem žadatelů o tento typ aktivit. Dále lze jmenovat např. následující indikátory, které jsou plněny z více než 150 %: Počet zapojených partnerů (vychází ze všech prioritních os) Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras, který vychází z prioritních os 3 Cestovní ruch a 1 Rozvoj dopravní infrastruktury) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (vychází z prioritní osy 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí a 4 Rozvoj podnikatelského prostředí) Počet projektů zaměřených na environmentálně šetrné formy dopravy (vychází z prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury a 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí) Počet podpořených projektů zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí (prioritní osa 4 Rozvoj podnikatelského prostředí) Dosažené, tj. příjemci skutečně realizované hodnoty, se také přiblížily, resp. v případě většiny indikátorů již dosáhly výše stanovených cílových hodnot indikátorů. Výjimky tvoří indikátory Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost), Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem, což odpovídá tomu, že doposud nedošlo k ukončení projektů a s tím spojenému vykázání příjemci dosažených hodnot indikátorů zejména v prioritních osách 1 Rozvoj dopravní infrastruktury, 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí a 4 Rozvoj podnikatelského prostředí. 1.3 Hlavní aktivity v období od minulého jednání monitorovacího výboru Dne 5. března 2014 vláda ČR schválila usnesením č. 144/2014 materiál s názvem Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány, který připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci. Materiál popisuje rizika, čerpání evropských fondů, návrhy opatření k jejich minimalizaci, aktuální stav a výhled čerpání evropských fondů.

10 ~ 9 ~ V návaznosti na výše uvedenou analýzu vypracoval Řídící orgán ROP Severovýchod strategii dočerpání finančních prostředků programu, resp. detailně rozpracoval Analýzu možnosti dočerpání finančních prostředků na úrovni oblastí podpory a prioritních os k březnu 2014 (dále jen Analýza ). Analýza popisuje a vyhodnocuje stav vybraných rozhodujících faktorů ovlivňujících možnosti čerpání finančních prostředků na úrovni každé oblasti podpory a prioritní osy. Analýza vyhodnocuje finanční zdroje a možnosti jejich zapojení do jednotlivých oblastí podpor a prioritních os. Cílem analýzy je nastavení opatření a eventualit řešení dočerpání finančních prostředků na úrovni oblastí podpory a prioritních os, vč. definování možných rizik. Na Analýzu možnosti dočerpání finančních prostředků na úrovni oblastí podpory a prioritních os k březnu 2014 navazují Doporučení k dočerpání finančních prostředků ROP SV, která vymezují konkrétní kroky v rámci jednotlivých oblastí podpory/ prioritních os směřující k dočerpání finančních prostředků programu, která byla aktualizována v květnu Na základě aktualizované Analýzy možnosti dočerpání finančních prostředků na úrovni oblastí podpory a prioritních os k březnu 2014 a Doporučení k dočerpání finančních prostředků ROP SV bylo vyhlášeno 41. kolo řízené výzvy do oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. Termín pro předkládání projektových žádostí o podporu z ROP Severovýchod byl stanoven od do Finanční alokace na 41. kolo řízené výzvy byla na 48. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR ) dne schválena ve výši 0 Kč ze strukturálních fondů EU s možností stanovení finanční alokace v době schvalování projektů dle výše dodatečně uvolněných finančních prostředků.

11 ~ 10 ~ Tabulka č. 4: Zaregistrované a schválené projekty ROP Severovýchod NUTS II Severovýchod Oblast podpory Číslo kola výzvy Počet Zaregistrované projekty Schválené projekty Aktuální stav schválených projektů Finančně ukončené projekty Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) % z akt. stavu schválených projektů , , , , , , , ,70 100,0% , , , , , , , ,55 100,0% , , , , , , , ,21 65,1% , , , , , , , ,85 27,1% , , , , , ,25 0 0,00 0,00 0,0% ,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0% , , , , , , , ,11 100,0% 16. A , , , , , , , ,91 100,0% B , , , , , , , ,38 79,7% 18. C , , , , , , , ,81 22,5% , , , , , , , ,14 2,3% , , , , , , , ,31 100,0% Celkem PO , , , , , , , ,98 64,8% 8. D , , , , , , E , , , , , , , ,38 97,7% 22. D , , , , , , E , , , , , ,05 0 0,00 0,00 0,0% 27. E , , , , , , , ,65 19,8% 38. I , , , , , ,45 0 0,00 0,00 0,0% , , , , , , , ,10 100,0% , , , , , , , ,19 100,0% , , , , , , , ,41 7,0% , , , , , ,94 0 0,00 0,00 0,0% , , , , , , , ,39 100,0% , , , , , , , ,96 99,0% Celkem PO , , , , , , , ,08 48,2% , , , , , , , ,50 100,0%

12 ~ 11 ~ , , , , , , , ,04 78,8% 15. F , , , , , ,91 0 0,00 0,00 0,0% 24. G , , , , , , , ,68 44,4% , , , , , , , ,39 100,0% , , , , , , , ,68 84,8% , , , , , ,45 0 0,00 0,00 0,0% Celkem PO , , , , , , , ,28 83,9% , , , , , , , ,07 100,0% , , , , , , , ,99 44,9% , , , , , , , ,93 100,0% , , , , , , , ,54 58,9% , , , , , , , ,03 25,7% , , , , , ,93 0 0,00 0,00 0,0% Celkem PO , , , , , , , ,55 53,3% , , , , , , , ,35 89,3% , , , , , , , ,78 89,2% , , , , , , , ,26 80,0% , , , , , , , ,72 69,1% , , , , , , , ,08 82,2% , , , , , , , ,89 82,4% , , , , , ,68 0 0,00 0,00 0,0% , , , , , ,12 0 0,00 0,00 0,0% ,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0% , , , , , ,82 0 0,00 0,00 0,0% Celkem PO , , , , , , , ,08 61,7% Celkem vyjma 5.1. a 5.2. H , , , , , , , ,90 67,3% Celkem H , , , , , , , ,98 67,2% A Železniční kolejová vozidla B MHD (města nad 50 tis. obyvatel) C Ostatní D IPRM E Dílčí projekty F Řízená PK G Řízená KHK H Bez 8. a 22. kola výzvy I Dílčí projekty IPRM HK SV/002 V rámci částek ve sloupcích Schválené projekty a Aktuální stav schválených projektů jsou uvedeny hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu ve výši garantované částky ze SF. Seznam těchto projektů je uveden v následujících tabulkách č. 5a: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 2.1 a č.5b: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblast podpory 2.1.

13 ~ 12 ~ Tabulka č. 4 uvádí přehled všech zaregistrovaných a schválených projektů v rámci ROP Severovýchod od začátku programovacího období do konce sledovaného období, tzn. do K naplnění tabulky byly využity údaje z IS Řídícího orgánu ROP Severovýchod (IS MONIT7+). Sloupec Schválené projekty představuje počty a požadavky všech projektů schválených VRR. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů VRR, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele/příjemce z realizace, nepodepsání Smlouvy o poskytnutí dotace z důvodu nesplnění podmínek, atd.), došlo ke snížení aktuálního počtu projektů schválených VRR. Tento aktuální stav počtů a finančních požadavků schválených projektů je uveden ve sloupci Aktuální stav schválených projektů. Tabulka č. 4 rovněž uvádí počty finančně ukončených projektů, tzn. projektů, kterým již byly proplaceny všechny požadované finanční prostředky. Během sledovaného období, tzn. od do , nebylo ukončeno žádné kolo výzvy o poskytnutí dotace z ROP Severovýchod. V rámci sledovaného období byly na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ) podány 3 projektové žádosti s celkovým finančním požadavkem z EU ve výši 110,29 mil. Kč (3,97 mil. EUR). VRR schválil v průběhu sledovaného období k podpoře z ROP Severovýchod 40 projektů s celkovým finančním požadavkem z EU ve výši 1 248,34 mil. Kč (44,94 mil. EUR).

14 ~ 13 ~ Tabulka č. 5a: Přehled hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 2.1 Oblast podpory Číslo IPRM Reg. číslo projektu Název projektu Žadatel Kraj Stav projektu Celková aktuální požadovaná částka ze SF za projekt - Kč Garantovaná částka ze SF k proplacení, resp. proplaceno příjemci - Kč Částka ze SF zbývající k dofinancování projektu ve výši celkového akt. požadavku - Kč Hraniční projekt 2.1 SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" CZ.1.13/2.1.00/ Rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia TJ Synthesia Pardubice o.s. Pardubický kraj P45 Projekt v realizaci , ,50 0,00 Projekty ve zvláštním režimu 2.1 SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" CZ.1.13/2.1.00/ III. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I. Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I. Pardubický kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,31 0, SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" CZ.1.13/2.1.00/ Revitalizace parku Na Špici Statutární město Pardubice Pardubický kraj P45 Projekt v realizaci , , , SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" CZ.1.13/2.1.00/ Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna Statutární město Pardubice Pardubický kraj N5 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS Celkem za IPRM SV/001 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) , , ,99 Hraniční projekt 2.1 SV/004 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci CZ.1.13/2.1.00/ Lůžkový hospic v Libereckém kraji Liberecký kraj Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,75 0,00 Projekty ve zvláštním režimu 2.1 SV/004 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci CZ.1.13/2.1.00/ Lesopark v ulici Seniorů STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecký kraj N5 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS - - -

15 ~ 14 ~ 2.1 SV/004 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci CZ.1.13/2.1.00/ Volnočasové plochy Liberec I STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,64 0, SV/004 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci CZ.1.13/2.1.00/ Kulturně pohybové centrum KOLOSEUM MCU KOLOSEUM, o.p.s. Liberecký kraj P45 Projekt v realizaci , ,25 0, SV/004 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci CZ.1.13/2.1.00/ Centrum Vlasty Buriana Společnost Vlasty Buriana o.p.s. Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,00 0,50 Celkem za IPRM SV/004 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) , ,64 0,50 Celkem za oblast podpory 2.1 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) , , ,49 Bližší informace k administraci a financování hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu jsou uvedeny v Metodickém pokynu č. 47, resp. č. 50 ke specifickým postupům u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu a ke schvalování dílčích projektů v rámci ROP SV. Tabulka č. 5b: Přehled hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu vyjma oblasti podpory 2.1 Oblast podpory Reg. číslo projektu Název projektu Žadatel Kraj Stav projektu Celková aktuální požadovaná částka ze SF za projekt - Kč Garantovaná částka ze SF k proplacení, resp. proplaceno příjemci - Kč Částka ze SF zbývající k dofinancování projektu ve výši celkového akt. požadavku - Kč Hraniční projekt 35. kola výzvy 1.1 CZ.1.13/1.1.00/ II/304 hranice okresů TU-RK, část 2. Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,59 0,00 Projekty ve zvláštním režimu 35. kola výzvy 1.1 CZ.1.13/1.1.00/ II/316 Kostelec nad Orlicí, 2. etapa Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj P45 Projekt v realizaci , ,25 0, CZ.1.13/1.1.00/ II/308 Hradec Králové - Slatina, 1. etapa Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj P45 Projekt v realizaci , ,04 0, CZ.1.13/1.1.00/ Mosty na silnicích II.a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou Liberecký kraj Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,93 0, CZ.1.13/1.1.00/ Rekonstrukce silnice II/290 Desná - Černá Říčka Liberecký kraj Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,81 0,00

16 ~ 15 ~ 1.1 CZ.1.13/1.1.00/ Rekonstrukce silnice III/29019 Horní Polubný - Kořenov Liberecký kraj Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,42 0, CZ.1.13/1.1.00/ Mosty na silnicích II. tříd v okrese Semily Liberecký kraj Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,71 0, CZ.1.13/1.1.00/ Modernizace silnic III/34019 a III/34020 Stolany - průtah Pardubický kraj Pardubický kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,19 0, CZ.1.13/1.1.00/ II/295 Vrchlabí - Špindlerův Mlýn, rekonstrukce opěrných zdí, 2. etapa Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj P45 Projekt v realizaci , ,69 0, CZ.1.13/1.1.00/ Rekonstrukce mostu ev. č , Starý Dvůr Pardubický kraj Pardubický kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,49 0, CZ.1.13/1.1.00/ Modernizace silnic II/311 a III/31118 v úseku Nepomuky - Výprachtice Pardubický kraj Pardubický kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,82 0, CZ.1.13/1.1.00/ Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec nad Nisou, ulice Želivského Liberecký kraj Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,55 0, CZ.1.13/1.1.00/ Modernizace silnice III/31214 Žamberk, Nádražní ulice Pardubický kraj Pardubický kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,21 0, CZ.1.13/1.1.00/ Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev. č Pardubický kraj Pardubický kraj P13 Projekt ohodnocen, dosáhl minimální bodové hranice ,96 0, , CZ.1.13/1.1.00/ Modernizace silnice II/312 Dlouhoňovice - Žamberk Pardubický kraj Pardubický kraj P13 Projekt ohodnocen, dosáhl minimální bodové hranice ,96 0, , CZ.1.13/1.1.00/ III/30322 Pěkov - Lachov Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen ,10 0, ,10 Celkem za oblast podpory 1.1 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) , , ,02 Hraniční projekt 28. kola výzvy 2.2 CZ.1.13/2.2.00/ Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj N5 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS Projekty ve zvláštním režimu 28. kola výzvy 2.2 CZ.1.13/2.2.00/ Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - obnova mamografického pracoviště Statutární město Jablonec nad Nisou Liberecký kraj P6 Financování projektu ukončeno , ,00 0,00

17 ~ 16 ~ 2.2 CZ.1.13/2.2.00/ Nová rehabilitace pro Jilemnici Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Liberecký kraj N7 Projekt nedokončen / stažen Celkem za oblast podpory 28. kolo výzvy (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) , ,00 0,00 Hraniční projekt 39. kola výzvy 2.2 CZ.1.13/2.2.00/ Modernizace lůžkového a přístrojového vybavení Chrudimské nemocnice Chrudimská nemocnice, a.s. Pardubický kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,00 0,00 Projekty ve zvláštním režimu 39. kola výzvy 2.2 CZ.1.13/2.2.00/ Modernizace centrálních operačních sálů Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,00 0, CZ.1.13/2.2.00/ Pardubická krajská nemocnice, a.s., obnova přístrojového vybavení Pardubická krajská nemocnice, a.s. Pardubický kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,00 0, CZ.1.13/2.2.00/ MODERNIZACE PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ VYSOKOMÝTSKÉ NEMOCNICE - II. ETAPA Pardubický kraj Pardubický kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,00 0, CZ.1.13/2.2.00/ Komunikace a mobilita bez bariér Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,00 0, CZ.1.13/2.2.00/ Modernizace operačních sálů Nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen ,88 0, ,88 Celkem za oblast podpory 39. kolo výzvy (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) , , ,88 Celkem za oblast podpory 2.2 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) , , ,88 Hraniční projekt 32. kola výzvy 4.2 CZ.1.13/4.2.00/ Investice do vybavení laboratoře pro stavební obory Liberecký kraj Liberecký kraj P6 Financování projektu ukončeno , ,75 0,00 Projekty ve zvláštním režimu 32. kola výzvy 4.2 CZ.1.13/4.2.00/ Rekonstrukce technického vybavení laboratoře a váhovny chemie Liberecký kraj Liberecký kraj P6 Financování projektu ukončeno , ,22 0,00 Celkem za oblast podpory 4.2 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) , ,97 0,00 Celkem za ROP SV (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblasti podpory 2.1) , , ,90 Bližší informace k administraci a financování hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu jsou uvedeny v Metodickém pokynu č. 47, resp. č. 50 ke specifickým postupům u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu a ke schvalování dílčích projektů v rámci ROP SV.

18 ~ 17 ~ Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod V rámci sledovaného období proběhla tři zasedání VRR. V pořadí 47. zasedání VRR se uskutečnilo dne formou videokonference. Hlavní body zasedání: Informace o zásahu policie na ÚORP Liberec Informace o realizaci Integrovaných plánů realizace měst (dále jen IPRM ) Schválení dílčích projektů z 27. a 38. kola výzvy oblast podpory 2.1 Schválení projektů 37. kola výzvy oblast podpory 3.2 Informace o výstupech interního auditu Informace o externích kontrolách a auditech Informace o přístupu Auditního orgánu Metodický pokyn k možnosti zápočtu odvodu v rámci žádosti o platbu Informace o rizikových projektech Informace o zapojení zaměstnanců ÚRR do implementace programového období Dofinancování projektů hraničního a ve zvláštním režimu oblast podpory 1.1 V pořadí 48. zasedání VRR se uskutečnilo dne v Peci pod Sněžkou. Hlavní body zasedání: Informace o zásahu Policie ČR na ÚORP Liberec Čerpání finančních alokací dle oblastí podpory Dofinancování projektů ve zvláštním režimu oblast podpory 1.1 Vyhlášení 41. kola řízené výzvy oblast podpory 1.1 Schválení projektů 39. kola výzvy oblast podpory 2.2 Schválení vzoru smlouvy o poskytnutí dotace Aktualizace Operačního manuálu ROP SV Informace o realizaci IPRM Žádost o změnu finančního plánu dílčího projektu IPRM Informace o rizikových projektech Informace o externích kontrolách a auditech Aktualizace Závazných postupů MMR k zadávání veřejných zakázek Informace o přístupu Auditního orgánu Požadavek na dotaci z krajských rozpočtů pro Regionální radu NUTS II Severovýchod na rok 2015 Schválení účetní závěrky za rok 2013

19 ~ 18 ~ Závěrečný účet Regionální rady NUTS II Severovýchod za rok změna rozpočtu na rok 2014 Změna organizační struktury Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod 49. zasedání VRR se uskutečnilo dne v Liberci. Hlavní body zasedání: Informace o zásahu Policie ČR na ÚORP Liberec Schválení etických kodexů Čerpání finančních alokací dle oblastí podpor a vývoj kurzu Dofinancování projektů ve zvláštním režimu oblast podpory 1.1 Schválení dílčích projektů z 38. kola výzvy oblast podpory 2.1 Schválení projektů z 34. kola výzvy oblast podpory 5.1, příjemce kraj Informace o ověření výstupu k 39. kolu výzvy Aktualizace Operačního manuálu ROP SV Souhrnná zpráva o rizicích za 1. pololetí 2014 Informace o realizaci IPRM Dofinancování dílčích projektů ve zvláštním režimu oblast podpory 2.1 Dofinancování projektů ve zvláštním režimu oblast podpory 2.2 Žádost o změnu finančního plánu dílčího projektu IPRM Informace o rizikových projektech Informace o projektu Skladové, obchodní a volnočasové centrum WALZLOVKA Meziměstí - CZ.1.13/4.1.00/ Metodický pokyn k zástavám na majetku Informace o externích kontrolách a auditech Informace o programovém období Schválená usnesení včetně příloh ze zasedání VRR jsou k dispozici na internetových stránkách Regionální rady Setkání náměstků ŘO OP a předsedů VRR Ředitel ÚRR SV se pravidelně účastní Setkání náměstků řídících orgánů operačních programů programového období a předsedů Výborů Regionálních rad. V návaznosti na usnesení Vlády ČR ze dne 5. března 2014 č. 144 k Analýze čerpání evropských fondů a krizové plány je toto setkání zaměřeno zejména na pravidelné projednání pokroku v implementaci před předložením informace o vývoji na jednání Vlády ČR. Ve sledovaném období se uskutečnilo pět setkání. Změny v dokumentaci ROP Severovýchod Hlavní Programový dokument ROP Severovýchod

20 ~ 19 ~ Programový dokument ROP Severovýchod představuje hlavní programový dokument, určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období Ve sledovaném období nebyla schválena žádná změna Programového dokumentu ROP Severovýchod. Ostatní programové dokumenty Prováděcí dokument ROP Severovýchod Prováděcí dokument k ROP Severovýchod detailněji rozvádí Programový dokument ROP Severovýchod. Ve sledovaném období nebyla VRR schválena žádná aktualizace Prováděcího dokumentu ROP Severovýchod. Příručka pro žadatele a příjemce ROP Severovýchod Příručka pro žadatele a příjemce ROP Severovýchod je hlavním metodickým dokumentem pro žadatele a příjemce a je nedílnou součástí každé vyhlašované výzvy. Ve sledovaném období byla zpracována verze 18.0 Příručky pro žadatele a příjemce, účinná od PPŽP byla na verzi 18.0 aktualizována zejména na základě zkušeností z administrace předchozích kol výzev, dále v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku, úpravami procentního vyjádření a částky alokace prioritní osy 1 a 3 v souladu s Programovým dokumentem ROP SV, schválením úpravy systému hodnocení projektů (pro výzvy vyhlášené od ) Monitorovacím výborem ROP SV a nabytím účinnosti zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Pokyny pro přípravu a realizaci IPRM Pokyny pro přípravu a realizaci IPRM ROP Severovýchod jsou hlavním metodickým dokumentem pro předkladatele IPRM v rámci regionu soudržnosti Severovýchod a navazují na Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj, který byl vydán na základě Usnesení vlády ČR ze dne č Ve sledovaném období nebyla zpracována nová verze Pokynů pro přípravu a realizaci IPRM ROP Severovýchod. Operační manuál ROP Severovýchod Operační manuál k ROP Severovýchod popisuje vnitřní administrativní uspořádání a postupy pro výkon činností Řídícího orgánu ROP Severovýchod. Ve sledovaném období byly zpracovány dvě verze Operačního manuálu ROP Severovýchod (verze 26.0 byla platná od , verze 27.0 byla vydána dne s účinností od ). Operační manuál ROP SV byl na verzi 26.0 aktualizován zejména z důvodu doplnění možnosti provedení zápočtu odvodu za porušení rozpočtové kázně a relevantní žádosti o platbu a doplnění postupu pravidel využití flexibility mezi prioritními osami. K aktualizaci tohoto dokumentu na verzi 27.0 došlo zejména z důvodu úpravy postupů hodnocení projektových žádostí pro výzvy vyhlášené od na základě požadavku Auditu Evropské komise. Dále byla do aktualizace Operačního manuálu promítnuta aktualizace Metodiky certifikace výdajů a aktualizace Pokynů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU nespadající pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách v programovém období

21 ~ 20 ~ 1.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu V rámci sledovaného období identifikoval Řídící orgán ROP Severovýchod následující problematické oblasti: A. kurzové rozdíly Toto riziko je identifikováno již od počátku programu a je sledováno s ohledem na cíl vyčerpat 100 % finanční alokace prioritních os. Řídící orgán ROP SV jej sleduje průběžně a vyhodnocuje vývoj kurzu, aby mohl včas realizovat relevantní opatření. O vývoji kurzu a zbývající alokaci je také pravidelně informován VRR a tato problematika je také pravidelně 1x měsíčně analyzována na úrovni ÚRR. V souvislosti s intervencí ČNB ze dne , kdy byl uměle oslaben kurz koruny vůči euru, se toto riziko ještě zvýšilo. Původně ČNB počítala s jejich ukončením ve druhém čtvrtletí roku Avšak dne rozhodla bankovní rada ČNB o prodloužení devizových intervencí nejméně do konce roku V návaznosti na výše uvedené rozhodnutí ČNB, schválil VRR na svém 49. zasedání pro přepočet kurzu měn u plánovaných žádostí o platbu, nezahrnutých do SŽ navýšení kurzu z 26,50 CZK na 27,00 CZK/EUR. ČNB přesně neurčila dobu trvání intervence. Nastavení doby trvání intervence má však pro budoucí čerpání finančních prostředků programu zásadní význam. V případě náhlého ukončení intervence ČNB a poklesu kurzu měn by mohlo dojít k přezávazkování. B. veřejné zakázky V průběhu sledovaného období byla opětovně identifikována pochybení ze strany příjemců v případě veřejných zakázek. Řídící orgán ROP SV i nadále vnímá tuto oblast jako rizikovou a při identifikaci nových případů pochybení v postupu při zadání veřejné zakázky informuje zástupce Územních odborů realizace programu na pracovních setkáních a workshopech a také příjemce prostřednictvím webových stránkách Regionální rady. C. IPRM Ve sledovaném období bylo opětovně potvrzeno zpoždění v čerpání alokovaných prostředků na úrovni oblasti podpory 2.1, tedy schválených IPRM (zejména IPRM SV/004). Finanční čerpání všech schválených IPRM je průběžně sledováno zejména v rámci měsíční analýzy a dle finančních přehledů předkládaných na základě Metodické informace č. 24 k upřesnění vykazování finančních údajů v oblasti IPRM. Pro jednotlivé IPRM jsou vedeny samostatné Tabulky sledování vztahu dílčích projektů a IPRM jako celku, které slouží k detailní evidenci dílčích projektů IPRM a jejich porovnání s finančními plány IPRM jako celku. O stavu implementace jsou pravidelně informováni členové VRR v rámci samostatného bodu. VRR stanovil na svém 28. zasedání a následně na 29., 35., 38. a 46. zasedání VRR podmínky čerpání IPRM SV/001, SV/002, SV/003 a SV/004 vztahující se k objemu předložených žádostí o platbu ve vztahu k celkové alokaci daného IPRM k určitému datu. Dne nastavil VRR na svém 48. zasedání nový přístup k posuzování změn finančních plánů na úrovni dílčích projektů. VRR konkrétně stanovil podmínku, že v případě, že žadatel / příjemce požádá o změnu finančního plánu dílčího projektu, v jejímž důsledku by došlo k posunu předložení žádosti/í o platbu do roku 2015, rozhodne o (ne)povolení této změny VRR vč. stanovení případných podmínek. K byl ukončen příjem žádostí v 27. kole průběžné výzvy. Aktuálně je možné předkládat pouze dílčí projekty, které jsou součástí schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové a jsou v souladu s tímto schváleným IPRM. Ve sledovaném období došlo k zaregistrování, resp. schválení tří dílčích projektů 38. kola průběžné řízené výzvy (souvisí s navýšením alokace IPRM SV/002 o 120 mil Kč, tj. 4,32 mil. EUR). Ve sledovaném období schválil VRR dofinancování schválených dílčích projektů hraničního a ve zvláštním režimu u IPRM SV/001 a SV/004.

22 ~ 21 ~ Ve sledovaném období došlo rovněž ke schválení změn finančních plánů všech IPRM a ponížení alokací IPRM SV/003 a SV/004. VRR dále schválil využití takto uvolněné alokace na dofinancování projektů hraničního a ve zvláštním režimu v oblasti podpory 2.2. ŘO opakovaně upozorňuje na rizika související se zpožděním v čerpání, případně nedočerpáním finanční alokace IPRM (ohrožení naplnění pravidla N+3/N+2 za program, nutnost přesunu uvolněných finančních prostředků do jiné oblasti podpory v rámci prioritní osy 2, plnění indikátorů, plnění cílů IPRM). Rizikové je zejména to že, na dílčích projektech IPRM je vázán velký objem finančních prostředků. ŘO průběžně monitoruje a vyhodnocuje čerpání prostředků IPRM i celkové čerpání na prioritní ose 2. Zbývající alokaci oblasti podpory 2.1 může ŘO využít dle potřeby k pokrytí požadavku zbývajících oblastí podpory prioritní osy 2. Detailní informace o IPRM jsou součástí kapitoly 1.11 Pokrok v realizaci IPRM. D. nesrovnalosti V rámci sledovaného období byly identifikovány nesrovnalosti, které jsou podrobně řešeny v kapitole této zprávy. E. celková míra chybovosti nad 2 % Na základě zjištění identifikovaných ve Výroční kontrolní zprávě (dále také VKZ ) za rok 2011 a 2012 Řídící orgán ROP SV přistoupil k realizaci opatření, která mají za cíl minimalizovat riziko možných dalších pochybení či zjištění a zefektivnit systém implementace ROP SV. Toto riziko Řídící orgán ROP SV průběžně sleduje a vyhodnocuje. V průběhu roku 2013 nebyly ze strany AO prováděny audity operací. Vzhledem k tomu, že v letošním roce audity operací stále probíhají, nelze předjímat, jak vysoká míra chybovosti bude stanovena. F. finanční zdroje navrácené zpět do Regionální rady Významným faktorem ovlivňujícím možnosti čerpání finančních prostředků na úrovni každé oblasti podpory a prioritní osy jsou kromě zbývající alokace i finanční zdroje navrácené zpět do programu. Finanční zdroje navrácené zpět do programu tvoří zejména finanční částky odvodů za porušení rozpočtové kázně, očekávané úspory na úrovni jednotlivých krajských projektů a finanční zdroje získané na základě snížení celkových způsobilých výdajů (např. v důsledku vysoutěžené ceny v rámci výběrového řízení nebo v důsledku posouzení způsobilosti nárokovaných výdajů). Výše uvedené zdroje budou v programu opětovně zapojeny do financování konkrétní prioritní osy, oblasti podpory. V této souvislosti byla vypracována interní evaluace Analýza možnosti dočerpání finančních prostředků na úrovni oblastí podpory a prioritních os, která mimo jiné řeší možnosti zapojení finančních zdrojů navrácených zpět do programu. Na základě závěrů této analýzy a částek zbývající alokace dle příslušné Měsíční analýzy ROP Severovýchod řídící orgán vyhodnotil a aktualizoval plán výzev ROP Severovýchod tak, aby volné finanční prostředky byly efektivně využity v rámci nové výzvy, konkrétně 41. kola výzvy pro projekty oblasti podpory 1.1. Z dat Analýzy možnosti dočerpání finančních prostředků na úrovni oblastí podpory a prioritních os a údajů Měsíční analýzy ROP Severovýchod vychází i využití režimu flexibility mezi prioritními osami v rámci programu (bližší informace jsou uvedeny v podkapitole Predikce vývoje čerpání ROP Severovýchod) G. zásah policie na ÚORP Liberec Dne provedla Policie ČR prohlídku Územního odboru realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v Liberci (dále také ÚORP Liberec ). Při této prohlídce zajistila a odnesla dokumenty ke dvěma projektům a zadržela dva zaměstnance ÚORP Liberec.

23 ~ 22 ~ Dotčené projekty: Název projektu Žadatel CZV (Kč) Příspěvek Společenství (Kč) Centrum podpory Geotermálního využití energie Oddychová zóna na Perštýně Geotermální energie pro občany o.p.s. Geotermální energie pro občany o.p.s , , , ,35 Popis vývoje situace ve sledovaném období: Orgány činné v trestním řízení podle informací ÚRR provádí vyšetřování, přičemž ÚRR jim v tomto poskytuje maximální možnou součinnost. Dne bylo zástupcům Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod jakožto poškozenému, v souladu s ustanovením 65 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), umožněno nahlédnutí do spisu vedeného v předmětné věci policejním orgánem (dále jen spis ). Na základě informací získaných v rámci nahlédnutí do spisu byly identifikovány následující potencionálně rizikové projekty, které administrovala společnost Byzmark s.r.o.: Název projektu Evidenční číslo projektu CZV (Kč) Příspěvek Společenství (Kč) Víceúčelová rekreačně sportovní dráha CZ.1.13/3.1.00/ , ,55 Centrum podpory Geotermálního využití energie CZ.1.13/2.1.00/ , ,41 Bazén Liberec CZ.1.13/2.1.00/ , ,40 Pozn.: K nebyly výdaje projektu reg. č. CZ.1.13/3.1.00/ s názvem Víceúčelová rekreačně sportovní dráha certifikovány a ani v budoucnu nebude Certifikační orgán žádat Evropskou komisi o jeho refundaci a to na základě požadavku EK v souvislosti s šetřením OLAF, dle kterého příjemce neměl nárok na požadovanou dotaci. Informace k projektu reg. č. CZ.1.13/2.1.00/ s názvem Centrum podpory Geotermálního využití energie jsou uvedeny níže v bodě 7). U projektu reg. č. CZ.1.13/2.1.00/ s názvem Bazén Liberec byly všechny žádosti o platbu proplaceny a certifikovány. V souvislosti se shora uvedeným byl průběh zadávacího řízení u veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie u projektu reg. č. CZ.1.13/2.1.00/ s názvem Bazén Liberec a u veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie u projektu reg. č. CZ.1.13/3.1.00/ s názvem Víceúčelová rekreačně sportovní dráha předložen ke kontrole advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners s.r.o., která vypracovala v předmětné věci právní posouzení, z něhož vyplývá, že nebyl prokázán bid rigging, tedy nedovolená dohoda soutěžitelů, resp. nebylo zjištěno propojení společnosti S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. jakožto zadavatele a společnosti Byzmark, s.r.o. jakožto administrátora projektu. ŘO ROP SV informoval o těchto skutečnostech orgány činné v trestním řízení. Bližší informace prozatím není možné sdělit s ohledem na probíhající vyšetřování.

24 ~ 23 ~ Opatření činěná ze strany ÚRR: 1) Bylo provedeno ověření systému hodnocení na vzorku projektů ÚORP Liberec, o kterém byl VRR informován na svém 47. zasedání dne a rovněž 48. zasedání dne , na základě kterého nebyla identifikována žádná pochybení, v důsledku kterých by došlo k neoprávněnému proplacení finančních prostředků, avšak bylo zjištěno, že v několika oblastech dochází k ne úplnému respektování podmínek daných Příručkou pro žadatele a příjemce ROP SV, resp. Operačním manuálem. 2) V návaznosti na identifikované administrativní formální nepřesnosti je rozšířeno ověřování na všechny projekty administrované ze strany ÚORP Liberec, a to z důvodu maximálního ujištění, že nebudou neoprávněně proplaceny jakékoliv finanční prostředky. V této souvislosti probíhá nezávislé ověření 100 % administrovaných projektů ÚORP Liberec před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace / proplacením žádosti o platbu, konkrétně: - Je prováděna nezávislá kontrola hodnocení formálních náležitostí Žádosti o poskytnutí dotace u 100% projektů vždy před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace administrátorem jiného ÚORP nebo pracovníkem Odboru metodického řízení programu a monitoringu (dále jen OMŘPM ), a to od Proces podpisu smluv o poskytnutí dotace byl ze strany ředitele Úřadu Regionální rady přerušen v průběhu provádění ověřování. Obnovení procesu podpisu smluv je podmíněno realizací výše uvedeného opatření. - Je prováděna nezávislá kontrola hodnocení formálních náležitostí Žádosti o poskytnutí dotace u 100% projektů vždy před proplacením žádosti o platbu administrátorem jiného ÚORP nebo pracovníkem OMŘPM, a to od okamžiku obnovení proplácení žádostí o platbu. Tato kontrola bude u projektu provedena vždy jednou, a to při nejbližší předložené žádosti o platbu. 3) Zlepšení pracovních návyků zaměstnanců ÚORP Liberec - Od byl na ÚORP Liberec zařazen zkušený administrátor ÚORP Hradec Králové/pracovník úseku kontroly a nesrovnalostí OMŘPM za účelem ověření práce na úseku administrace ÚORP Liberec a zajištění metodického vedení (podpory) administrátorů ÚORP Liberec. Tento pracovník bude na ÚORP Liberec působit zpravidla jeden až dva dny v týdnu. - Od je na ÚORP Liberec zařazen zkušený kontrolor ÚORP Hradec Králové/pracovník úseku kontroly a nesrovnalostí OMŘPM za účelem ověření práce na úseku kontroly ÚORP Liberec a zajištění metodického vedení (podpory) kontrolorů ÚORP Liberec. Tento pracovník bude na ÚORP Liberec působit zpravidla jeden až dva dny v týdnu. 4) Bylo ukončeno výběrové řízení na pozici vedoucího ÚORP Liberec, přičemž na pozici vedoucí ÚORP Liberec ode dne nastoupila Ing. Simona Malá. 5) Probíhají semináře všech zaměstnanců úřadu týkající se prevence korupce v souvislosti s čerpáním dotací z fondů EU. Semináře jsou realizovány ve spolupráci s Transparency International. 6) Byl uspořádán workshop pro pracovníky Územních odborů realizace programu, zaměřený zejména na výsledky ověření hodnocení na vzorku libereckých projektů. Zástupci ÚORP Liberec byli současně upozorněni na rizikové oblasti administrace a kontroly projektů, které vyplynuly z poskytované odborné asistence v Liberci a dále byla projednána i související nápravná opatření. 7) Ze strany ÚRR byly vyhodnoceny projekty, které jsou předmětem vyšetřování ze strany orgánů činných v trestním řízení s následujícím výsledkem.

25 ~ 24 ~ - Projekt s názvem Oddychová zóna na Perštýně, registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/ byl vyřazen z administrace Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV ). V součinností s orgány činnými v trestním řízení bylo pracovníky Regionální rady ověřeno, že žadatel nedoložil povinné přílohy před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace do stanoveného data, tj. do V souladu s pravidly ROP SV byl žadateli odeslán dopis s informací o nesplnění povinnosti doložit do stanoveného termínu povinné přílohy, což může vést k neuzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. Předseda Regionální rady byl o vzniklé situaci a návrhu řešení informován prostřednictvím interního sdělení a následně v souladu s návrhem ÚRR rozhodl, že Smlouva o poskytnutí dotace s žadatelem nebude podepsána a projekt bude vyřazen z administrace ROP SV. Žadatel byl o této skutečnosti následně informován prostřednictvím dopisu ze dne Lhůta pro podání stížnosti na vyřazení projektu z administrace uplynula dne , přičemž stížnost nebyla žadatelem podána. S ohledem na tuto skutečnost byl projekt následně přepnut v informačním systému M7+ do negativního stavu. - U projektu s názvem Centrum podpory Geotermálního využití energie, registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/ , v současné době byla ukončena kontrola. Dne byl příjemci prostřednictvím datové schránky odeslán protokol o kontrole, vůči kterému podal příjemce dne námitky, které jsou vypořádávány. H. riziko podstatné změny podle článku 57 Obecného nařízení Řídící orgán ROP SV identifikoval ve sledovaném období následující případy, kdy došlo k podstatné změně, resp. existuje riziko podstatné změny podle článku 57 (stálost operací) Obecného nařízení: 1. Registrační číslo CZ.1.13/4.1.00/ , projekt s názvem Rekonstrukce objektu pivovaru na školící centrum a lůžkové a sociální centrum pro seniory příjemce dotace Senior Chrudim s.r.o. Vzhledem ke skutečnosti, že ze strany příjemce došlo k porušení rozpočtové kázně, jakož i k porušení ustanovení právního předpisu ČR mající vliv na plnění cílů projektu a s ohledem na skutečnost, že proti společnosti Senior Chrudim s.r.o., jakožto příjemci dotace, je vedeno několik exekučních řízení a na budovu, jež je předmětem projektu Rekonstrukce objektu pivovaru na školící centrum a lůžkové a sociální centrum pro seniory, jakož i na související pozemky je zřízeno několik exekutorských zástavních práv a vydáno několik exekučních příkazů k prodeji nemovitých věcí příjemce dotace, což bylo řídícím orgánem vyhodnoceno jako značné riziko, že odvod vyměřený platebním výměrem, bude v době jeho vymahatelnosti nedobytný, nebo jeho vymáhání bude spojeno se značnými obtížemi, byl na základě uvedených skutečností, v souladu s usnesením VRR č. 211/2013 ze dne , dne podle 167 odst. 1 daňového řádu vydán zajišťovací příkaz, kterým byla příjemci uložena povinnost, aby do 3 pracovních dnů od doručení tohoto zajišťovacího příkazu, tj. do , zajistil částku odvodu ve výši ,00 Kč ve prospěch Regionální rady složením jistoty na její depozitní účet. Příjemcem nebyla shora uvedená povinnost, zajistit částku odvodu složením jistoty na její depozitní účet, ve stanovené době splněna. V návaznosti na uvedené schválil VRR usnesením č. 236/2013 ze dne , odstoupení od Smlouvy s příjemcem dotace společností Senior Chrudim s.r.o. Dne podal ŘO na příjemce insolvenční návrh, současně s ním přihlásil i pohledávku ve výši poskytnuté dotace. Ve sledovaném období RR obdržela usnesení PČR, na základě kterého byly zajištěny nemovitosti dotčené projektem, přičemž majiteli bylo zakázáno s těmito nemovitostmi jakkoli nakládat. Regionální radě byl dne doručen návrh reorganizačního plánu společnosti Senior Chrudim s.r.o., přičemž na základě tohoto návrhu by došlo k uspokojení pohledávek Regionální rady ve výši 29% do roku Dne bylo RR doručeno rozhodnutí o úpadku, jímž byl jmenován insolvenční správce. Dne 16.

26 ~ 25 ~ byl v insolvenčním rejstříku na webových stránkách zveřejněn předložený reorganizační plán společnosti Senior Chrudim s.r.o., který byl přijat nadpoloviční většinou zajištěných a nadpoloviční většinou nezajištěných věřitelů, počítanou podle výše jejich pohledávek, ve kterém kromě samotného plánu reorganizace navrhuje změnu insolvenčního správce. V souladu s usnesením VRR č. 112/2014, podle kterého VRR nesouhlasí s návrhem reorganizačního plánu předloženého společností Senior Chrudim s.r.o., bude RR zastoupená právníkem ÚRR na schůzi věřitelů dne hlasovat proti přijetí tohoto návrhu. Zároveň bude zváženo podání návrhu RR ve věci incidenčního sporu o pravost jedné z pohledávek. 2. Registrační číslo CZ.1.13/4.1.00/ , projekt s názvem Rekonstrukce brownfieldu na multifunkční podnikatelskou nemovitost příjemce dotace Hotel Praha Jablonec s.r.o. Dne byl na majetek dlužníka HOTEL PRAHA JABLONEC s.r.o. prohlášen konkurz. V rámci insolvenčního řízení přihlásil poskytovatel pohledávku ve výši poskytnuté dotace ,63 Kč a penále ve výši ,45 Kč. Dne se uskutečnila schůze věřitelů, na které soud potvrdil RR jakožto zástupce věřitelů. RR zároveň obdržela od insolvenční správkyně znalecký posudek, ve kterém je hodnota nemovitostí ve vlastnictví společnosti Hotel Praha Jablonec s.r.o. oceněna částkou ,- Kč. Dne proběhla dražba budovy Polyfunkčního domu Praha, přičemž předmětná nemovitost byla vydražena za 34 mil. Kč. Zejména s ohledem na existenci pohledávky společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., která je zajištěna zástavním právem k budově, jejíž rekonstrukce byla předmětem projektu, je zřejmé, že pohledávka RR bude z větší části nevymahatelná. 3. Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/ , projekt s názvem Dům Pohody příjemce dotace Dům pohody a.s. (dále jen Dům Pohody ). Dne rozhodl předseda Regionální rady o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/0291/S, uzavřené dne s příjemcem Dům Pohody a.s. z důvodu, že s příjemcem bylo dne zahájeno insolvenční řízení a dne na něj byl prohlášen konkurz. V rámci insolvenčního řízení přihlásil ŘO pohledávku ve výši poskytnuté dotace, tj ,88 Kč. 4. Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/ , projekt s názvem Dům Pohody - rozšíření příjemce dotace Dům Pohody. Dne rozhodl předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1004/S, uzavřené dne s příjemcem Dům Pohody a.s. z důvodu, že s příjemcem bylo dne zahájeno insolvenční řízení a dne na něj byl prohlášen konkurz. V rámci insolvenčního řízení přihlásil ŘO pohledávku ve výši poskytnuté dotace ,89 Kč. U tohoto projektu podal ŘO rovněž trestní oznámení z důvodu rozsáhlého uplatňování výdajů, které nebyly v rámci projektu vynaloženy. V souvislosti s výše uvedenými projekty reg. č. CZ.1.13/3.1.00/ a CZ.1.13/3.1.00/ se dne se uskutečnila schůze věřitelů, na které bylo řešeny možnosti nakládání s majetkem ve vlastnictví společnosti Dům Pohody, a.s., přičemž mezi věřiteli došlo ke shodě, že nejlepším řešením je co nejrychlejší prodej předmětného majetku, čemuž však dosud brání usnesení policejního orgánu o zajištění majetku společnosti Dům Pohody, a.s.. Řídící orgán dne odeslal Krajskému státnímu zastupitelství v Ústí nad Labem pobočka Liberec písemnou žádost o zrušení usnesení policejního orgánu o zajištění majetku společnosti Dům Pohody, a.s., aby mohl řádně proběhnout konkurz a dojít k vypořádání pohledávek všech věřitelů (pouze prodejem majetku společnosti Dům Pohody, a.s. může dojít k vymožení neoprávněně poskytnuté dotace). Podle předložené zprávy insolvenční správkyně ze dne , která byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne , je podnik dlužníka nadále provozován. Jsou plněny zákonné povinnosti při provozu lázní, ubytovacího i stravovacího zařízení a poskytování souvisejících služeb. Zpeněžování nemovitého majetku dlužníka bylo omezeno zajištěním části nemovitostí orgány Policie České republiky pro účely

27 ~ 26 ~ probíhajícího trestního řízení. Rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, ze dne , doručeným insolvenční správkyni dne , bylo usnesení o zajištění nemovitostí zrušeno. Odpadly tím překážky v dalším postupu ke zpeněžování nemovitostí. S ohledem na časový odstup od zpracování původního znaleckého posudku insolvenční správkyně požádala znalecký ústav o jeho revizi a aktualizaci. Je připravována dražba nemovitostí dlužníka. Pro správné stanovení vyvolávací ceny insolvenční správkyně zadala srovnávací znalecký posudek, když prvně stanovená hodnota nemovitostí se z pohledu reálné nabídky a poptávky jeví jako vysoká. Znalecký ústav EQUITA Consulting s.r.o. v současné době dokončuje srovnávací znalecký posudek. ŘO eviduje výše uvedené projekty jako nesrovnalosti a v rámci insolvenčních řízení provádí veškeré nezbytné kroky k vymožení svých pohledávek. V návaznosti na dosavadní zkušenosti s implementací projektů z ROP SV dospěl ŘO k závěru, že zástavní právo zřízené příjemcem na majetek dotčený realizací projektu představuje značné riziko a reagoval vydáním nového Metodického pokynu č. 59, který s účinností od ruší možnost zřízení zástavního práva na majetek přímo dotčený realizací projektu a na majetek pořízený z dotace. 1.5 Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV V průběhu 22. řádného zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod (dále jen MV ), které se konalo dne , ředitel ÚRR, Ing. Zdeněk Vašák, informoval o zásahu Policie ČR na Územním odboru realizace programu v Liberci a o přijatých opatřeních v návaznosti na toto vyšetřování. Monika Tchavdarová požádala o informování EK, pokud ŘO získá od PČR další informace týkající se vyšetřování. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole 1.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu. V průběhu 22. zasedání MV zástupce Hospodářské komory ČR upozornil, že pozastavení proplácení žádostí o platbu podnikatelským subjektům v Libereckém kraji může být pro ně likvidační a problematické. Zdeněk Vašák odpověděl, že ŘO činí maximum pro obnovení proplácení projektů na území Libereckého kraje a uvedl, že v průběhu června by mělo být prokázáno, že nedošlo k pochybení. Následně bude projednáno obnovení proplácení dotací v Libereckém kraji. Zdeněk Vašák členy MV ubezpečil, že je snahou ŘO obnovení proplácení v Libereckém kraji uspíšit. ÚRR následně obdržel dne souhlasné stanovisko MMR s obnovením procesu schvalování a proplácení žádostí o platbu na projekty v Libereckém kraji, ovšem s výjimkou dvou projektů, které jsou předmětem šetření orgánů činných v trestním řízení. Proplácení žádostí o platbu v Libereckém kraji bylo následně obnoveno. Další připomínky a dotazy vznesené na 22. zasedání MV nebyly závažného charakteru a byly zodpovězeny během samotného jednání. Dle závěrů z minulého jednání MV tak nebylo nutné přijmout žádná další opatření.

28 ~ 27 ~ 1.6 Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+3/N+2 Tabulka č. 6: Plnění pravidla N+3/N+2 OP: ROP Severovýchod Zdroj: IS MSC2007 Fond: ERDF Měna: EUR Datum: Finanční plán - rok Celková alokace EU prostředků N+3 / N+2 limity Předběžné platby z EK Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK Předběžné platby z EK + žádosti o platby z ČR Předběžné platby z EK + žádosti o platby z ČR Rozdíl mezi platbami a limity - roční - souhrnné - roční - roční - roční - souhrnné - souhrnné a b c d=b+c e f=e-a , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 0 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 Celkem , , , , , ,34 -

29 ~ 28 ~ Komentář k tabulce č. 6 V souladu se změnou nařízení Rady ES č. 1083/2006, spočívající ve zrušení pravidla N+3 pro rok 2007, byl rozpočtový závazek roku 2007 ve výši 81,45 mil. EUR rovnoměrně rozdělen do let K datu měly být do EK zaslány žádosti o platbu ve výši 428,38 mil. EUR. Za ROP Severovýchod bylo proplaceno v rámci průběžných plateb ke konci sledovaného období z EK 459,02 mil. EUR Po zohlednění zálohových plateb roku 2007, 2008 a 2009 v celkové výši 59,08 mil. EUR je pravidlo N+3 pro alokaci let 2008, 2009, 2010 a pravidlo N+2 pro alokaci roku 2011 naplněno na 120,94 % 2. V rámci žádosti o průběžnou platbu předložené EK ze dne byla zohledněna částka korekce za podíl EU ve výši 10,1 mil. EUR. Konkrétně byla částka za podíl EU odečtena z výkazu výdajů k Korekce byla vyčíslena v souvislosti se zvýšenou mírou chybovosti deklarovanou ve Výročních kontrolních zprávách za předešlá léta. K datu mají být do EK zaslány žádosti o platbu ve výši 547,70 mil. EUR. Dosud vyžádanými průběžnými platbami při zohlednění zálohových plateb let 2007, 2008 a 2009 v celkové výši 59,08 mil. EUR je pravidlo N+3 pro alokaci let 2008, 2009 a 2010 a pravidlo N+2 pro alokaci let 2011 a 2012 plněno na 99,4 %. V rámci aktuálně probíhající 10. certifikace ŘO předpokládá do EK předložit výdaje ve výši 28,75 mil. EUR. Při zohlednění plánovaných certifikovaných prostředků by pravidlo N+3, resp. N+2 bylo k plněno na 104,61 %. 2 Pro stanovení procenta plnění pravidla N+3/N+2 byl použit následující výpočet: podíl součtu žádostí o průběžné platby a záloh z EK vůči limitu N+3/N+2.

30 ~ 29 ~ 1.7 Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu včetně komentovaných predikcí vývoje čerpání ROP Severovýchod Predikce vývoje čerpání ROP Severovýchod Tabulka č. 7: Predikce plnění pravidla N+3/N+2 Předpoklad certifikovaných výdajů Kumulace certifikovaných výdajů Kumulace alokace Předpoklad čerpání alokace v % , , , , , , ,83 318, , , ,67 156, , , ,33 107, , , ,17 93, , , ,00 100,00 Pozn.: V tabulce jsou uvedeny fin. prostředky z EU v EUR. Pro přepočet byl použit kurz 27,775 CZK / EUR. Jako zdroj dat byla využita data z výstupní sestavy R17 z IS MONIT7+. Odhad výdajů ROP Severovýchod na období do vychází z aktuálních informací o požadavku příjemců na platby z ROP Severovýchod v rámci výzev pro předkládání žádostí do ROP Severovýchod, které byly ukončeny a na základě navrženého plánu čerpání finančních prostředků v rámci IPRM. Pro účely vytvoření predikcí plnění pravidla N+3/N+2 na úrovni ROP Severovýchod jsou využívány údaje z IS MONIT7+ u projektů, které byly schváleny k podpoře VRR, podklady manažerů IPRM o čerpání finančních prostředků do úrovně čtvrtletí v jednotlivých letech a predikce čerpání finančních prostředků v rámci plánovaných výzev. Do procesu certifikace se promítlo pozastavení certifikace v souvislosti s policejním vyšetřováním na ÚORP Liberec. Na základě přijatých opatření ze strany Řídícího orgánu ROP Severovýchod rozhodlo PCO na základě vyjádření EK o obnovení certifikace v červenci Předpoklad certifikovaných výdajů uvedený v tabulce vychází z kumulovaných finančních údajů výše uvedených zdrojů dat. Do částek předpokládaných certifikovaných výdajů v roce 2014 byla uvedena částka z žádosti o platbu ve výši ,52 EUR v rámci 9. certifikace (odeslané do EK dne ) a předpoklad částky z žádosti o platbu v rámci aktuálně probíhající 10. certifikace ve výši ,74 EUR. Hlavním důvodem snížení predikcí certifikovaných výdajů v roce 2014 jsou zejména četné úpravy finančních plánů (odložení termínu předložení žádosti o platbu, snížení částek dotace v prvních žádostech o platby a potažmo navýšení později předkládaných žádostí o platby v souvislosti s pomalejší realizací projektů), snižování celkových způsobilých výdajů (dále jen CZV ) projektů (především v souvislosti s výběrovými řízeními u příjemců) a kumulace nároku finančních prostředků ze strany příjemců do roku, který je u příslušných výzev posledním možným rokem realizace projektu (max. délka trvání projektu). Do částek předpokládaných certifikovaných výdajů v roce 2015 se promítla především kumulace predikovaných finančních požadavků plynoucích z nových výzev roku 2013 a roku 2014 a kumulace nároku finančních

31 ~ 30 ~ prostředků ze strany příjemců do roku, který je u příslušných výzev posledním možným rokem realizace projektu (max. délka trvání projektu). Tabulka č. 8: Předpoklad certifikovaných výdajů Předpoklad certifikovaných výdajů k (údaje aktuální zprávy pro MV) Předpoklad certifikovaných výdajů k (údaje z předchozí zprávy pro MV) Rozdíl předpokladu certifikovaných výdajů z aktuální zprávy pro MV a předchozí , ,98 0, , ,43 0, , ,83 0, ,00 0,00 0, , ,05 0, , , , , , ,68 Pozn.: V tabulce jsou uvedeny fin. prostředky z EU v EUR. Jako zdroj dat byla využita data z výstupní sestavy R17 z IS MONIT7+. Řídící orgán ROP Severovýchod zpracovává pravidelně měsíčně finanční analýzy, kde je sledováno i naplňování pravidla N+3/N+2. Doposud nebylo v těchto analýzách identifikováno riziko, které by nasvědčovalo ohrožení plnění pravidla N+3/N+2. Pokud by bylo avizováno ohrožení naplnění pravidla N+3/N+2, Řídící orgán ROP Severovýchod by vzniklou situaci ihned řešil. V případě ohrožení pravidla N+3/N+2 by byla krizová situace řešena především formou dodatečných výzev, realokací finančních prostředků a urychlením čerpání finančních prostředků s vazbou na omezenou možnost posunu finančních plánů jednotlivých projektů. S optimálním naplněním pravidla N+3/N+2 souvisí vyčerpání finanční alokace ROP Severovýchod v maximální možné míře. Proto Řídící orgán ROP Severovýchod vytvořil specifické postupy pro výzvy, které dočerpávají finanční alokaci jednotlivých oblastí podpor, resp. prioritních os. Tyto specifické postupy umožní, aby VRR při schvalování projektů vybíral také projekty, na něž v dané chvíli existuje pouze částečné nebo žádné finanční krytí. Jedná se o tzv. hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu. Tyto projekty budou moci být financovány pouze v případě, že se dodatečně uvolní finanční prostředky. Z důvodu minimalizace rizika nevyčerpání resp. přečerpání celkové finanční alokace programu Řídící orgán ROP Severovýchod v souvislosti s blížícím se koncem programového období přistoupil k vytvoření jednorázové specifické Analýzy možnosti dočerpání finančních prostředků na úrovni oblastí podpory a prioritních os (dále jen Analýza ). Tato Analýza, která byla v rámci sledovaného období aktualizována, popisuje, jaké finanční zdroje a v jaké výši se pravděpodobně ještě uvolní pro využití na úrovni prioritních os a definuje možná opatření, jak tyto finanční prostředky vyčerpat. V návaznosti na závěry plynoucí z Analýzy byl v rámci VRR schválen převod finanční alokace z prioritní osy 3 Cestovní ruch do prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury ve výši Kč ze strukturálních fondů EU a to prostřednictvím žádosti o revizi operačního programu. Žádost o revizi operačního programu byla dne EK schválena v požadované výši. Dalším nástrojem, který byl již využit pro dočerpání finanční alokace programu v maximální možné míře, bylo zapojení flexibility mezi prioritními osami. Režim flexibility byl schválen VRR dne na 46. zasedání. V rámci režimu flexibility byly využity volné finanční prostředky prioritní osy 3 na financování projektů prioritní osy 1, konkrétně oblasti podpory 1.1. Dále byly volné finanční prostředky prioritní osy 3 schváleny VRR (na 48. zasedání VRR dne a 49. zasedání VRR dne ) na financování projektů prioritní osy 2, konkrétně oblasti podpory 2.2.

32 ~ 31 ~ Řízení rizik Vnitřní a řídící kontrolní systém ROP Severovýchod je nastaven tak, aby umožňoval soustavné řízení rizik v rámci procesu administrace a realizace ROP Severovýchod v souladu s požadavkem dle 25 odst. 1 b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a metodikou Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR ) resp. Národního orgánu pro koordinaci (Integrovaný systém řízení rizik NSRR v období ). Ke dni a byla provedena aktualizace rizik. Dále se konal Výbor pro řízení rizik a to ke dni , na základě kterého bylo identifikováno 122 potencionálních rizik, z nichž bylo 13 kritických (klíčových) rizik. Aktualizace rizik je prováděna vždy k , , a a Výbor pro řízení rizik se koná vždy k a Potencionální rizika jsou všechna rizika, která byla identifikována na úrovni Řídícího orgánu ROP Severovýchod a jsou uvedena v seznamu rizik, dále klasifikovaná rizika jsou ta rizika ze seznamu rizik, u nichž je vyhodnocen jejich dopad a pravděpodobnost, na základě standardizovaných hodnotících škál, a vypočítána významnost minimální hodnoty 12, a jsou uvedena v katalogu rizik. Kritická rizika jsou významná klasifikovaná rizika, rizika s hodnotou významnosti rizika vyšší než 13, pro které jsou stanoveny strategie a opatření k jejich zvládání a přiděleni vlastníci, kteří zabezpečují provádění stanovených opatření, monitoring, měření a vykazování o vývoji rizika. Ostatní rizika jsou řízena v rámci rutinní odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců. Tabulka č. 9: Seznam klíčových rizik k Klíčová rizika Číslo rizika Název rizika 1. Vliv kurzu na čerpání alokace Možnost vzniku porušení rozpočtové kázně u příjemců Změny v nastavení podmínek ze strany centrálních orgánů v průběhu realizace programu (ZV, ) Kontroly neodhalí chybu, která v projektu ve skutečnosti je Opatření Velmi obtížně ovlivnitelné riziko, sledování vývoje predikcí kurzu v delším časovém horizontu a promítnutí reálného kurzu do predikcí čerpání alokace v rámci měsíční analýzy, průběžné vyhodnocení na úrovni úřadu, alokace výzev 35., 36 kola výzev, alokace výzev probíhajících a plánovaných není fixní, částku alokace může Výbor Regionální rady v době schvalování projektů navýšit o další volné finanční prostředky v návaznosti na vývoj kurzu CZK/EUR a zbývající alokaci, VRR na 46. zasedání schválil postup využití flexibility mezi prioritními osami jako dalšího nástroje směřujícího k vyrovnání kurzových rozdílů a čerpání alokace v max. možné míře - v souladu s novým Nařízením EP a Rady č. 1297/2013. Pořádání seminářů pro příjemce s důrazem na plnění podmínek, informování příjemců komunikačním modulem a na webu o nejčastějších pochybeních/ AR považuje projekty NNO a MSP za rizikové / častější fyzické a administrativní kontroly a informování kontrolorů o nejčastějších pochybeních, využití expertů při kontrolách/ provádění nezávislého ověření rizikových projektů/ důraz na kontrolu projektů, zejména těch rizikových. Účast a diskuse na všech jednáních týkajících se změn, urychlené zapracování do dokumentace ROP SV, zajištění informování na setkáních OMŘPM s ÚORP. Proškolení kontrolních pracovníků i administrátorů ÚORP/ detailní zpracování postupů pro různé fáze a různé druhy kontrolní činnosti/ průběžné doplňování databáze expertů/ kontrola pracovníků ÚORP prováděná vedoucími/ zvýšení počtu interních (vnitřních) kontrol postupů kontrolorů/ prezentování častých chyb na workshopech/workshopy pro zlepšení komunikace mezi ÚORP. 5. Riziko zpoždění realizace IPRM dle finančního a časového harmonogramu Konání setkání s manažery IPRM, komunikace s manažery IPRM, upozorňování manažerů IPRM na případné termíny a na možné problematické oblasti v rámci realizace IPRM, vydání MI č. 24 k upřesnění vykazování finančních údajů v oblasti IPRM a pravidelné sledování vykazovaných údajů zejména ve vztahu k limitům n+3/n+2 a podmínkám stanoveným VRR a následné zapracování postupů do Operačního manuálu ROP SV, zavedení institutu hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu pro oblast podpory 2.1 a zapracování postupů do dokumentace ROP SV, schválení hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu VRR, OMŘPM zpracován projekt Hodnocení stavu implementace IPRM ROP SV (zaměřený především na rizika

33 ~ 32 ~ 6. Riziko nejednotnosti přístupu ke kontrolním zjištěním a nerelevantní zjištění ze strany externích subjektů (kontrolních, auditních, odvolacích) v oblasti IPRM, navrženy milníky a opatření pro dočerpání alokací jednotlivých IPRM a úspěšnou realizaci programu), VRR schválil navýšení finanční alokace IPRM SV/002 o 120 mil. Kč, jakožto opatření pro dočerpání finanční alokace na úrovni oblasti podpory 2.1, a vyhlásil 38. kolo průběžné řízené výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 2.1 (podepsán dodatek ke Smlouvě o alokaci na IPRM SV/002). Komunikace ohledně výkladu podmínek ROP SV a výkladu legislativy/ přesný a podrobný popis kontrolních zjištění identifikovaných ÚORP včetně popisu závažnosti/ komunikace s AO o provedení nového auditu/ průběžná komunikace s externími subjekty o jejich přístupu ke kontrolám Nevymožitelnost poskytnuté dotace od příjemce Odchod schopných a zkušených zaměstnanců se smlouvou na dobu určitou/neurčitou Obtížná obsaditelnost uvolněných pozic na krátkou dobu Nárůst práce u zaměstnanců, kteří zůstanou z důvodu odchodu zkušených zaměstnanců Neefektivní vynaložení finančních prostředků a lidských zdrojů na udržení stávající (2007+) případně na tvorbu nové (2014+) administrativní kapacity 12. Pozastavení certifikace/ předfinancování 13. Nedočerpání finančních prostředků, resp. alokace ROP SV/ prioritních os Zdroj: Řídící orgán ROP Severovýchod k Důraz na kontrolu projektů, zejména těch rizikových, ustanovena PS rizikových projektů, která se shází ad-hoc a řeší rizikové projekty, sledování údajů uvedených v obchodním a insolvenčním rejstříku, zvýšená kontrola MZ zaměřená na prověření údajů z insolvenčního rejstříku, podnikání právních kroků k vymožení proplacených výdajů, zřízení přístupu do systému Centrální evidence exekucí ČR. Intenzivně jednat na vládní úrovni o využití stávajících zaměstnanců - zajištění kontinuálního přechodu do 2014+; uzavření smluv na dobu neurčitou. Intenzivně jednat na vládní úrovni o využití stávajících zaměstnanců - zajištění kontinuálního přechodu do 2014+; uzavření smluv na dobu neurčitou. Zajištění perspektivy stabilního zaměstnání, zvýšení motivace stávajících zaměstnanců, intenzivně jednat na vládní úrovni o využití stávajících zaměstnanců - zajištění kontinuálního přechodu do 2014+; uzavření smluv na dobu neurčitou. Zachování stávající implementační struktury v co nejvyšší možné míře, zajištění plynulého chodu pracovníků z agendy na 2014+, intenzivně jednat na vládní úrovni o využití stávajících zaměstnanců - zajištění kontinuálního přechodu do Jednání ohledně výše chybovosti, se kterou ŘO nesouhlasí, a dále jednání ŘO ohledně dopadu chybovosti na výši alokace ROP SV, komunikace s AO k nerelevantním zjištěním, manažerská kontrola, zvýšení počtu metodických kontrol/ jednání s krajskými zastupiteli a MF o poskytnutí dotace na úhradu korekce/ vytvoření interního dokumentu k řízení rizik v oblasti střetu zájmů. Pravidelné sledování čerpání fin. prostředků/nevyčerpané fin. prostředky převádět do dalšího roku a kontrolovat, zda byla daná alokace vyčerpána/ zajištění možnosti přesunu fin.pr. mezi PO ze strany EK/ realokovat fin.pr. mezi vybranými PO prostřednictvím revize OP/ zajištění možnosti flexibility přesunu fin.pr. mezi PO při ukončení programu a v návaznosti na to připomínkovat návrhy EK ve věci přesunu fin.pr. mezi PO v době uzavírání programu/ nastavení postupů sledování zbývající alokace a průběžné vykazování v rámci měsíční analýzy/ pravidelné vyhodnocování v rámci ekonomické rady a na úrovni úřadu/ VRR na 46. zasedání schválil postup využití flexibility mezi PO jako dalšího nástroje směřujícího k vyrovnání kurzových rozdílů a čerpání alokace v max. možné míře/ pravidelné sledování čerpání fin. pr. v rámci měsíční analýzy/ zabezpečit více výzev v "neproblémových" oblastech podpory v aktuálním roce/ vytvoření specifické analýzy "Analýza možnosti dočerpání finančních prostředků na úrovni oblastí podpory a prioritních os" s cílem vybrat nejvhodnější opatření pro dočerpání finanční alokace ROP SV/ v návaznosti na závěry analýzy v příslušných oblastech podpory vyhlásit výzvy/ alokace výzev 35., 36 kola výzev, alokace výzev probíhajících a plánovaných není fixní, částku alokace může Výbor Regionální rady v době schvalování projektů navýšit o další volné finanční prostředky v návaznosti na vývoj kurzu CZK/EUR a zbývající alokaci/ příprava a přijetí metodiky specifických postupů u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu/ schválení projektů hraničních a ve zvl. režimu v oblasti podpory 2.2, a 4.2/ komunikace ohledně pozastavených plateb EK na centrální úrovni.

34 ~ 33 ~ 1.8 Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev Dne schválil VRR na svém 49. zasedání, usnesením č. 91/2014, aktualizaci plánu výzev ROP Severovýchod na rok Všechna kola výzev dle plánu byla již vyhlášena. Další aktualizace plánu výzev na rok 2014 k neproběhla. Bližší informace o výzvách ROP Severovýchod, které byly vyhlášeny nebo ukončeny ve sledovaném období od do , jsou uvedeny v kapitole 1.3 Hlavní aktivity v období od minulého jednání monitorovacího výboru. 1.9 Přehled schválených projektů Do bylo schváleno VRR k podpoře z ROP Severovýchod celkem 769 projektů a 4 IPRM. V důsledku odstoupení žadatelů z realizace projektů či nepodepsání Smluv o poskytnutí dotace pro nesplnění podmínek činí aktuální počet schválených projektů k podpoře z ROP Severovýchod 727 a 4 IPRM. Aktuální počet projektů s vydaným Rozhodnutím / uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace činí 670 projektů. U zbývajících 57 schválených projektů VRR jsou Smlouvy o poskytnutí dotace ke dni v procesu administrace. Smlouvy o poskytnutí dotace, které jsou aktuálně administrovány, nebyly podepsány zejména z důvodu žádostí příjemců o prodloužení termínu pro doložení povinných příloh před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace a z důvodu nutnosti vyjádření třetí strany před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace (ÚOHS) apod. Přehled všech příjemců ROP Severovýchod je uveden na internetových stránkách Regionální rady Seznam příjemců je zpracován k Dle platného Operačního manuálu ROP Severovýchod je seznam příjemců aktualizován vždy kvartálně k , , a Celkový pokrok v realizaci velkých projektů V rámci ROP Severovýchod nebyly realizovány žádné velké projekty. Velké projekty nejsou v regionu soudržnosti Severovýchod uvažovány Pokrok v realizaci IPRM Základní informace Předkládání IPRM bylo možné v rámci 8. kola výzvy od do Celková alokace ze strukturálních fondů EU (dále jen SF ) na tuto výzvu byla stanovena na Kč ( EUR). V tomto kole výzvy byly na územní odbory realizace programu předloženy 3 IPRM. Všechny předložené IPRM splnily minimální bodovou hranici a následně byly dne schváleny VRR k realizaci. Celkový požadavek schválených IPRM ze SF byl Kč ( EUR). Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM byly se schválenými IPRM uzavřeny v průběhu roku Dále bylo možné předkládat IPRM v rámci 22. kola výzvy od do Alokace ze SF na dané kolo výzvy byla stanovena ve výši Kč ( EUR). V daném období byl na územní odbor realizace programu v Liberci předložen 1 IPRM s požadavkem Kč ( EUR) ze SF. Tento předložený IPRM splnil minimální bodovou hranici a byl VRR schválen k realizaci s účinností od Smlouva o alokaci prostředků na IPRM byla uzavřena

35 ~ 34 ~ Tabulka č. 10: Přehled IPRM Název a označení IPRM Překladatel Původní výše schválené alokace ze SF v Kč Původní výše schválené alokace ze SF v EUR Schváleno VRR Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" SV/001 Statutární město Pardubice , Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje * SV/002 Statutární město Hradec Králové , Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" ** SV/003 Integrovaný plán rozvoje města Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci *** SV/004 Statutární město Liberec , Statutární město Liberec , Celkem ,31 * Pozn.: Navýšení alokace IPRM SV/002 o 120 mil. Kč (4,32 mil. EUR), tj na Kč ( EUR) bylo schváleno na 43. zasedání VRR dne ** Pozn.: Alokace IPRM SV/003 je ponižována průběžně. Po schválení změny finančního plánu IPRM SV/003 na 49. zasedání VRR došlo k ponížení alokace tohoto IPRM na ,84 Kč ( ,79 EUR) za podíl SF. *** Pozn.: Alokace IPRM SV/004 byla po schválení změny finančního plánu IPRM SV/004 na 49. zasedání VRR ponížena na ,66 Kč ( ,81 EUR). Zdroj: Řídící orgán ROP Severovýchod k Realizace IPRM v ROP Severovýchod Realizace schválených IPRM z 8. kola výzvy probíhá prostřednictvím dílčích projektů. Tyto dílčí projekty byly předkládány v rámci 11. kola průběžné výzvy, a to od do a následně mohly být předkládány od do v rámci 27. kola výzvy. V rámci těchto kol výzev bylo možné předkládat dílčí projekty v rámci těchto IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" (SV/001), Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje (SV/002), Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" (SV/003). Realizace schváleného IPRM z 22. kola výzvy probíhá prostřednictvím dílčích projektů, které byly předkládány v rámci 25. kola průběžné výzvy, a to od do a následně mohly být předkládány od do v rámci 27. kola výzvy. V rámci těchto kol výzev bylo možné předkládat dílčí projekty v rámci tohoto IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci (SV/004). Pro oblast podpory 2.1 (Rozvoj regionálních center) je dále vyhlášeno 38. kolo průběžné řízené výzvy na období Výzva je vyhlášena pouze pro předkládání dílčích projektů, které jsou součástí

36 ~ 35 ~ schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové a jsou v souladu s tímto schváleným IPRM (viz text níže). Do bylo na územní odbory realizace programu předloženo celkem 65 dílčích projektů 3 s celkovým požadavkem na kofinancování ze SF ve výši mil. Kč (73,05 mil. EUR). K výše uvedenému datu bylo všech 65 projektů schváleno VRR k podpoře z ROP Severovýchod. Do byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace u 57 dílčích projektů. Na dílčí projekty realizované v rámci IPRM bylo k proplaceno mil. Kč (36,98 mil. EUR) ze SF, certifikováno pak bylo 968 mil. Kč (38 mil. EUR) 4. 3 Neúspěšné projekty zde nejsou zahrnuty. 4 Finanční údaje o certifikovaných výdajích jsou přepočteny měsíčními kurzy EK ke dni zaúčtování těchto finančních prostředků v IS Viola.

37 ~ 36 ~ Tabulka č. 11 obsahuje přehled schválených IPRM, včetně údajů o schválených dílčích projektech, uzavřených smlouvách dílčích projektů, proplacených a certifikovaných prostředcích. Tabulka obsahuje finanční prostředky z EU. Tabulka č. 11: Přehled schválených IPRM včetně dílčích projektů Název IPRM a označení Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové "Centrum města = pól růstu a rozvoje" SV/002 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" SV/003 Integrovaný plán rozvoje města Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci SV/004 Schválená alokace ze SF na IPRM CZK EUR Aktuální stav zaregistrovaných dílčích projektů (požadavek ze SF)* Počet Celkem CZK EUR (% ze schválené alokace na IPRM) Aktuální stav schválených dílčích projektů VRR (požadavek ze SF)* Počet 10 CZK EUR (% ze schválené alokace na IPRM) Počet dílčích projektů s uzavřenou Smlouvou (požadavek ze SF)* Počet 9 Proplaceno ze SF Certifikováno** CZK EUR CZK EUR CZK EUR (% ze schválené alokace na IPRM) (% ze schválené alokace na IPRM) (% ze schválené alokace na IPRM) ,86% 98,86% 81,94% 35,74% 35,14% ,27% 96,27% 79,25% 67,41% 62,03% ,42% 100,42% 100,42% 72,51% 72,51% ,84% 99,84% 66,16% 16,02% 10,88% ,78% 98,78% 82,63% 50,62% 47,73% *Neúspěšné projekty (tzn. projekty stažené z realizace, resp. nedokončené projekty a projekty, u kterých byla smlouva o poskytnutí dotace ukončena ze strany příjemce či Řídícího orgánu ROP SV) zde nejsou zahrnuty. **Částky certifikovaných výdajů nezohledňují vratky. Mezi zaregistrovanými projekty jsou zahrnuty hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu ve výši požadované žadatelem/příjemcem, mezi schválenými projekty a projekty s uzavřenou smlouvou jsou zahrnuty hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu ve výši garantované částky (podíl SF). Zdroj: Řídící orgán k

38 ~ 37 ~ Finanční pokrok jednotlivých IPRM je poměrně nevyrovnaný. U IPRM SV/001 (Pardubice) byl k podíl proplacených finančních prostředků 35,74% alokace tohoto IPRM (138,4 mil. Kč, tj. 4,98 mil. EUR) a podíl certifikovaných finančních prostředků 35,14% alokace tohoto IPRM (136,1 mil. Kč, tj. 5,47 mil. EUR). V rámci tohoto IPRM byly schváleny k financování projekty hraniční i ve zvláštním režimu. V návaznosti na uvolňování alokace tohoto IPRM dochází k dofinancování těchto projektů. Jejich prostřednictvím by mělo dojít k vyčerpání alokace IPRM SV/001. U jednoho z projektů ve zvláštním režimu stáhl příjemce žádost o dotaci, projekt není dále administrován. Podíl proplacených finančních prostředků IPRM SV/002 (Hradec Králové) byl k ,41% (396,4 mil. Kč, tj. 14,27 mil. EUR). Certifikováno již bylo 62,03% alokace tohoto IPRM (364,7 mil. Kč, tj. 14,24 mil. EUR). Procentní podíly jsou vypočteny ve vztahu k celkové alokaci tohoto IPRM, tedy po navýšení o 120 mil. Kč, tj. 4,32 mil. EUR. Pro předkládání dílčích projektů, které jsou součástí schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové a jsou v souladu s tímto schváleným IPRM, bylo vyhlášeno 38. kolo průběžné řízené výzvy na období Ve sledovaném období došlo k zaregistrování, resp. schválení tří dílčích projektů 38. kola výzvy. Lze konstatovat, že realizace tohoto IPRM probíhá plynule bez dlouhých časových prodlev. IPRM SV/003 (Liberec - "Lidové sady") má nejvyšší podíl proplacených (72,51%) i certifikovaných (72,51%) finančních prostředků ve vztahu k celkové alokaci tohoto IPRM. K činila výše proplacených finančních prostředků 415,3 mil. Kč (14,95 mil. EUR) a výše certifikovaných finančních prostředků také 415,3 mil. Kč (16,25 mil. EUR). V rámci tohoto IPRM však nejsou schváleny žádné projekty ve zvláštním režimu, snížení celkových způsobilých výdajů u jednotlivých dílčích projektů vede následně k ponížení celkové alokace IPRM SV/003 a uvolnění alokovaných finančních prostředků. Alokace tohoto IPRM je ponižována průběžně. Po schválení změny finančního plánu IPRM SV/003 na 49. zasedání VRR došlo k ponížení alokace tohoto IPRM na ,84 Kč ( ,79 EUR). ŘO opakovaně upozorňuje na zpoždění v čerpání IPRM SV/004 (Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci ). Proplaceno bylo k pouze 16,02% (77,1 mil. Kč, tj. 2,78 mil. EUR) z celkové finanční alokace (481 mil. Kč, tj. 17,3 mil. EUR). Certifikováno bylo 10,88% (52,3 mil. Kč, tj. 2,04 mil. EUR) celkové finanční alokace. Tento IPRM zahájil realizaci později než ostatní schválené IPRM v rámci ROP SV a jeho realizace je specifická rovněž v tom, že je tvořen velkým počtem partnerských projektů (příjemcem není nositel IPRM). V rámci IPRM SV/004 byl schválen hraniční projekt a čtyři projekty ve zvláštním režimu. Hraničnímu projektu a třem projektům ve zvláštním režimu bylo ve sledovaném období VRR schváleno dofinancování v plné výši (jeden projekt ve zvláštním režimu není dále administrován, příjemce odstoupil z administrace). Alokace tohoto IPRM byla po schválení změny finančního plánu IPRM SV/004 na 49. zasedání VRR ponížena na ,66 Kč ( ,81 EUR). Úprava vyplynula z vývoje dílčích projektů na indikativním seznamu a také z korekcí žádostí o platbu dílčích projektů, které jsou aktuálně v realizaci 5. 5 Rizikový projekt Oddychová zóna na Perštýně s požadavkem za podíl SF cca 28,5 mil. Kč (1,03 mil. EUR) byl vyřazen z administrace (nedoložení povinných příloh před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace). V rámci IPRM SV/004 je nadále administrován rizikový projekt Centrum podpory Geotermálního využití energie. Další detailní informace jsou uvedeny podkapitole 1.4g této zprávy.

39 ~ 38 ~ Změny v IPRM Změny vzniklé v průběhu realizace nositelé IPRM oznamují Řídícímu orgánu ROP Severovýchod v souladu s platnou dokumentací. Nejčastější oblasti oznamovaných změn: změny seznamu dílčích projektů probíhá zejména na základě zařazování dílčích projektů do IPRM, změny finančního a časového harmonogramu. Změny finančního a časového harmonogramu IPRM jsou nejčastěji způsobeny následujícími problémy: zpoždění realizace dílčích projektů kvůli problémům spojeným s výběrovými řízeními, zpoždění realizace dílčích projektů z důvodu archeologických průzkumů Finanční plány IPRM Finanční plány IPRM jsou přílohou Smluv o alokaci prostředků na IPRM (případně Dodatků ke Smlouvám o alokaci prostředků na IPRM). Nositelé IPRM v případě potřeby žádají o změnu finančního plánu na aktuálním formuláři Oznámení o změně v IPRM, které podléhá schválení ze strany Řídícího orgánu ROP Severovýchod. Finanční čerpání je průběžně sledováno v rámci měsíční analýzy. V návaznosti na možné riziko související s plněním pravidla N+3/N+2 přistoupil Řídící orgán ROP Severovýchod k ještě důslednějšímu a detailnějšímu sledování a vyhodnocování informací o realizaci IPRM a z tohoto důvodu byla v březnu 2011 vydána Metodická informace č. 24 k upřesnění vykazování finančních údajů v oblasti IPRM, jejímž cílem je zajištění komplexního sledování čerpání finančních prostředků v oblasti IPRM a plnění pravidla N+3/N+2 za jednotlivé IPRM. V období srpna až října 2011 proběhla externí evaluace Zhodnocení realizace integrovaných plánů rozvoje měst v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a zhodnocení využití nástroje pro období (dostupná na: Na základě vyhodnocení externí evaluace identifikoval zpracovatel hlavní zjištění a doporučení. Část z nich směřuje za nositelem IPRM, část se týká příštího programovacího období, jiná jsou v současném období již nerelevantní. Některá konkrétní opatření (kroky) realizovaná ve sledovaném období Řídícím orgánem ROP Severovýchod jsou uvedena v rámci této kapitoly. Jedná se zejména o pravidelné sledování finančního čerpání jednotlivých IPRM dle Metodické informace č. 24, zpracování MP č. 50 (viz níže) a pravidelnou komunikaci mezi manažery IPRM a pracovníky Řídícího orgánu ROP Severovýchod. Konají se také Setkání manažerů Integrovaných plánů rozvoje měst v rámci regionu soudržnosti Severovýchod, kterého se účastní zástupci Odboru metodického řízení programu a monitoringu, jednotlivých Územních odborů realizace programu a zástupci nositele IPRM. Ve sledovaném období proběhlo dne Setkání manažerů Integrovaných plánů rozvoje měst v rámci regionu soudržnosti Severovýchod, kterého se účastnili zástupci Odboru metodického řízení programu a monitoringu, jednotlivých Územních odborů realizace programu a zástupci nositele IPRM. Řešena byla především témata zpracování tabulek dle Metodické informace č. 24, úprava podmínek stanovených VRR, aktuální stav čerpání schválených alokací IPRM, dofinancování projektů hraničních a ve zvláštním režimu, odvody a indikátory IPRM. Manažeři IPRM opět informovali o jednotlivých dílčích projektech. VRR stanovil na svém 28., respektive 29. zasedání (09/2011) podmínky čerpání IPRM SV/001, SV/002, SV/003, a to tak, že v rámci žádostí o platbu musí být k předloženo minimálně 75 % alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů, a zároveň k minimálně 93 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů.

40 ~ 39 ~ upravil VRR na svém 35. zasedání podmínky čerpání IPRM SV/001, SV/002, SV/003 a nově stanovil také podmínky čerpání IPRM SV/004. U všech IPRM musí být do v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 75 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů, do v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 95 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů a zároveň do musí být v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 99 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů. Na 38. zasedání dne VRR byly opět stanoveny nové podmínky čerpání IPRM (usnesení č. 34/2013), a to v následujícím znění: u IPRM č. SV/001, SV/002, SV/003 a SV/004 musí být do v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 95 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů a zároveň do musí být v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 99 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů. Na 46. zasedání dne VRR zrušil usnesení č. 34/2013 a stanovil (zachoval) pouze podmínku, že do musí být v rámci jednotlivých IPRM ze strany příjemců předloženy žádosti o platbu ve výši 99% celkové alokace příslušného IPRM (usnesení č. 35/2014). Dne nastavil VRR na svém 48. zasedání nový přístup k posuzování změn finančních plánů na úrovni dílčích projektů (podmínka stanovená usnesením č. 35/2014 byla zrušena). VRR konkrétně stanovil podmínku, že v případě, že žadatel / příjemce požádá o změnu finančního plánu dílčího projektu, v jejímž důsledku by došlo k posunu předložení žádosti/í o platbu do roku 2015, rozhodne o (ne)povolení této změny VRR vč. stanovení případných podmínek. Pro jednotlivé IPRM jsou vedeny samostatné Tabulky sledování vztahu dílčích projektů a IPRM jako celku. Změny finančních plánů dílčích projektů zaznamenávají administrátoři, kteří mají dané IPRM na starosti, pravidelně při každé změně do tabulky Sledování vztahu dílčích projektů a IPRM jako celku. Ostatní administrátoři jednotlivých územních odborů realizace programu výše zmíněné administrátory kontaktují při každé změně finančního plánu dílčího projektu. Tabulky slouží Řídícímu orgánu ROP Severovýchod k detailní evidenci dílčích projektů IPRM a jejich porovnání s nastavenými finančními plány IPRM jako celku. V první polovině roku 2013 byl odborem metodického řízení programu a monitoringu zpracován Metodický pokyn č rozšíření Metodického pokynu č. 47 ke specifickým postupům u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu a ke schvalování dílčích projektů v rámci ROP Severovýchod. Metodický pokyn je platný rovněž pro integrované plány rozvoje měst předložené v rámci 8. a 22. kola výzvy a pro dílčí projekty předložené v rámci 11., 25. a 27. kola výzvy. Účelem obou dokumentů je zajistit vyčerpání finančních alokací jednotlivých IPRM v maximální možné výši. Ve sledovaném období schválil VRR dofinancování projektů hraničního a ve zvláštním režimu u IPRM SV/001 a SV/004. V únoru až květnu 2013 byl vypracován projekt, interní Hodnocení stavu implementace IPRM ROP Severovýchod (dostupný na: Důvodem pro zpracování tohoto projektu byla potřeba zajistit souhrnné vyhodnocení integrovaných plánů rozvoje měst, jelikož na základě pravidelného monitorování pokroku IPRM bylo identifikováno problematické čerpání některých IPRM v rámci ROP Severovýchod. Dokument analyzuje a shrnuje vývoj realizace jednotlivých IPRM, zodpovídá na stanovené evaluační otázky a navrhuje milníky a opatření pro dočerpání alokací jednotlivých IPRM a úspěšnou realizaci programu. Výstupy tohoto projektu byly prezentovány na 18. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod dne Ze závěrů Hodnocení stavu implementace IPRM ROP SV, vyplynulo, že IPRM SV/002, jehož nositelem je statutární město Hradec Králové, lze označit za IPRM s adekvátním finančním pokrokem i vzhledem k fázi

41 ~ 40 ~ programového období. Rovněž z hlediska věcného pokroku bylo plnění indikátorů tohoto IPRM hodnoceno jako odpovídající. Dne schválil VRR možnost navýšení finanční alokace IPRM SV/002, jakožto opatření pro dočerpání finanční alokace na úrovni oblasti podpory 2.1, v případě zájmu ze strany nositele tohoto IPRM. Dne obdržel předseda RR souhlasné stanovisko v této věci od primátora statutárního města Hradce Králové. Následně se uskutečnila pracovní schůzka zástupců Řídícího orgánu ROP SV a nositele tohoto IPRM za účelem projednání jednotlivých kroků administrace. Navýšení alokace IPRM SV/002 o 120 mil. Kč (4,32 mil. EUR) bylo schváleno usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod č. 186/2013 ze dne V této souvislosti bylo dále vyhlášeno 38. kolo průběžné řízené výzvy na období Výzva je vyhlášena pouze pro předkládání dílčích projektů, které jsou součástí schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové a jsou v souladu s tímto schváleným IPRM. Ve sledovaném období došlo k zaregistrování, resp. schválení tří dílčích projektů 38. kola výzvy. K byl ukončen příjem žádostí v 27. kole průběžné výzvy. Ve sledovaném období došlo rovněž ke schválení změn finančních plánů všech IPRM (49. zasedání VRR), jejichž součástí bylo ponížení alokací IPRM SV/003 a SV/004. VRR dále schválil využití takto uvolněné alokace (59 mil. Kč, tj. 2,12 mil. EUR) na dofinancování projektů hraničního a ve zvláštním režimu v oblasti podpory 2.2. ŘO opakovaně upozorňuje na rizika související se zpožděním v čerpání, případně nedočerpáním finanční alokace IPRM (ohrožení naplnění pravidla N+3/N+2 za program, nutnost přesunu uvolněných finančních prostředků do jiné oblasti podpory v rámci prioritní osy 2, plnění indikátorů, plnění cílů IPRM). Rizikové je zejména to že, na dílčích projektech IPRM je vázán velký objem finančních prostředků. V případě nerealizování, či včasném nedokončení těchto dílčích projektů nebude technicky možné zbylé prostředky v jednotlivých IPRM ve zbývajícím čase dočerpat. ŘO průběžně monitoruje a vyhodnocuje čerpání prostředků IPRM i celkové čerpání na prioritní ose 2. Zbývající alokaci oblasti podpory 2.1 může ŘO využít dle potřeby k pokrytí požadavku zbývajících oblastí podpory prioritní osy 2. Opatření, která ŘO provedl a průběžně provádí za účelem eliminace a snížení dopadu výše uvedených rizik souvisejících se zpožděním čerpání, jsou uvedena v textu výše.

42 ~ 41 ~ 2 Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory 2.1 Prioritní osa 1 Rozvoj dopravní infrastruktury Stručná informace o zaměření prioritní osy / oblasti podpory Cílem prioritní osy je zkvalitnění regionální silniční dopravní infrastruktury, především její páteřní sítě, dále infrastruktury veřejného mezinárodního letiště a zlepšení dopravní obslužnosti celého území regionu, v souladu s ochranou životního prostředí při respektování zásad udržitelného rozvoje. Prioritní osa Rozvoj dopravní infrastruktury vychází ze specifických cílů ROP Severovýchod. Je zaměřena na podporu regionální silniční infrastruktury, na podporu rozvoje dopravní obslužnosti v regionu a na podporu rozvoje letištní infrastruktury veřejných mezinárodních letišť. Modernizovaná dopravní infrastruktura je nezbytnou podmínkou rozvoje a konkurenceschopnosti celého regionu. Prioritní osa 1 Rozvoj dopravní infrastruktury je tvořena těmito oblastmi podpory: 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území, 1.3 Rozvoj veřejných mezinárodních letišť Uvedení specifického cíle prioritní osy / oblasti podpory Zkvalitnit stav regionální silniční dopravní infrastruktury, především její páteřní sítě s důrazem na zlepšení dopravní dostupnosti území, kvalitnější připojení území na nadřazenou dopravní síť (silniční síť TEN-T) a zvýšení bezpečnosti provozu. Zlepšit dopravní obslužnost území. Zlepšit podmínky letecké dopravy v regionu rozvojem veřejných mezinárodních letišť Příklady typových projektů / aktivit podporovaných v rámci oblasti podpory Oblast podpory 1.1 Modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy. Odstraňování bodových závad a bariér na silnicích II. a III. třídy a eliminace nepříznivých vlivů dopravy na obyvatelstvo a na životní prostředí. Oblast podpory 1.2 Infrastruktura a technické vybavení pro veřejnou dopravu, integrované dopravní systémy a ekologizace ve veřejné dopravě. Podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob. Rozvoj infrastruktury pro cyklistickou dopravu se zaměřením na zvýšení bezpečnosti provozu. Oblast podpory 1.3 Rozvoj leteckého provozu na veřejných mezinárodních letištích na území NUTS II Severovýchod.

43 ~ 42 ~ Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy / oblasti podpory Kraje.(oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3). Obce (oblast podpory 1.2, 1,3). Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi (oblast podpory 1.2, 1,3). Dobrovolné svazky obcí (oblast podpory 1.2). Nestátní neziskové organizace (oblast podpory 1.2). Provozovatelé drážní dopravy (oblast podpory 1.2). Podnikatelské subjekty (oblast podpory 1.2). Organizace zřizované nebo zakládané státem (oblast podpory 1.2) Pokrok v realizaci prioritní osy / oblasti podpory Tabulka č. 12: Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 1 znázorňuje pokrok čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod k datu a k datu , tzn. porovnání čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod v rámci aktuálního a minulého sledovaného období. Data jsou přebrána z IS MSC2007. Tabulka obsahuje údaje za jednotlivé oblasti podpory prioritní osy 1. Finanční prostředky se skládají z příspěvku EU. Směnný kurz, který byl použit pro přepočet finančních prostředků, odpovídá měsíčnímu kurzu přebraného z IS MSC2007, tzn. 27,775 CZK / EUR. V případě prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a certifikovaných výdajů předložených EK je vždy použit měsíční kurz EK ke dni zaúčtování těchto finančních prostředků v IS VIOLA. Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou Pokud pro projekt zahrnutý do sloupce Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou existuje dodatek, pak je za tento projekt započtena částka dle dodatku. Pokrok v rámci sledovaného období V rámci sledovaného období, tzn. od do , nebyla v prioritní ose 1 předložena žádná projektová žádost o poskytnutí dotace z ROP Severovýchod. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána u 11 projektů. Proplaceno bylo 121,44 mil. Kč (EU), prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO činí částku ve výši 328,91 mil. Kč (EU) a certifikované výdaje částku ve výši 133,05 mil. Kč (EU).

44 ~ 43 ~ Tabulka č. 12: Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 1 Oblast podpory Celková alokace podpory Podané žádosti mil. CZK mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR Prostředky kryté Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) mil. CZK % mil. EUR Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK % mil. EUR Certifikované prostředky (včetně vratek) mil. CZK % mil. EUR Aktuální MV (data k ) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a PO ,32 254, ,27 138,31% 346, ,11 95,42% 243, ,10 73,44% 190, ,22 72,45% 188, ,10 50,49% 131, ,40 160, ,70 142,02% 224, ,77 98,66% 158, ,03 70,99% 116, ,00 69,45% 114, ,22 46,73% 76, ,35 85, ,37 134,40% 113, ,56 89,08% 76, ,74 75,89% 66, ,88 75,85% 66, ,54 53,30% 46, ,56 8, ,20 104,71% 8, ,79 98,15% 8,01 198,33 96,96% 7,92 198,33 96,96% 7,92 198,33 96,96% 7,92 Předchozí MV (data k ) * PO ,61 254, ,27 138,78% 348, ,74 91,71% 234, ,67 71,86% 186, ,31 67,76% 176, ,05 48,66% 126, ,44 160, ,70 142,56% 225, ,08 93,41% 150, ,47 68,68% 112, ,65 67,59% 110, ,18 46,24% 75, ,68 85, ,37 134,80% 114, ,87 87,93% 75, ,86 75,54% 65, ,33 65,40% 57, ,54 48,78% 42, ,49 8, ,20 104,75% 8, ,79 98,19% 8,01 198,33 96,99% 7,92 198,33 96,99% 7,92 198,33 96,99% 7,92 Poznámka: - Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem (1 EUR = 27,775 CZK) stanoveným Evropskou centrální bankou, příp. kurzem platným v době zaúčtování v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány. * Směnný kurz platný k Finanční částky se skládají z EU. - Ve sloupci "Celková alokace podpory " jsou uvedeny alokace dle Programového dokumentu ROP Severovýchod verze Ve sloupci "Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)" jsou uvedeny počty podepsaných Smluv (nikoliv dodatků) a částky v rámci podepsaných Smluv případně dodatků. Pozastavené projekty s podepsanou Smlouvou jsou v rámci tohoto sloupce zahrnuty. Projekty, které byly staženy po vydání Rozhodnutí / podepsání Smlouvy, a projekty, u kterých byla Smlouva ukončena ze strany ŘO, zde nejsou uvedeny. Zdroj: IS MSC k datu

45 ~ 44 ~ Tabulka č. 13 uvádí vyhlášené výzvy v rámci prioritní osy 1 ke konci sledovaného období, tzn. k Ve sloupci Datum schválení VRR je pak uveden datum zasedání VRR, na kterém byly schvalovány projekty z příslušného kola výzvy. Tabulka č. 13: Vyhlášené výzvy k prioritní osa 1 Číslo kola výzvy Oblast podpory Alokace na výzvu z EU Termín výzvy CZK EUR od do Datum schválení VRR * * A Celkem * Schváleno VRR s účinností k A Finanční alokace pro 41. kolo řízené výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury byla na 48. zasedání VRR dne schválena ve výši 0 Kč ze SF s možností stanovení finanční alokace v době schvalování projektů dle výše dodatečně uvolněných finančních prostředků. Tabulka č. 14 obsahuje přehled všech zaregistrovaných a schválených projektů v rámci prioritní osy 1, a to od začátku programovacího období do konce sledovaného období, tzn. do K naplnění tabulky byly využity údaje z IS Řídícího orgánu ROP Severovýchod (IS MONIT7+). Sloupec Schválené projekty představuje počty a požadavky všech projektů schválených VRR. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů VRR, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.), došlo ke snížení počtu projektů schválených VRR. Tento aktuální stav počtů a finančních požadavků schválených projektů je uveden ve sloupci Aktuální stav schválených projektů. Tabulka rovněž uvádí počty finančně ukončených projektů, tzn. projektů, kterým již byly proplaceny všechny požadované finanční prostředky.

46 ~ 45 ~ Tabulka č. 14: Zaregistrované a schválené projekty v rámci prioritní osy 1 NUTS II Severovýchod Oblast podpory Číslo kola výzvy Počet Zaregistrované projekty Schválené projekty Aktuální stav schválených projektů Finančně ukončené projekty Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) % z akt. stavu schválených projektů , , , , , , , ,70 100,0% , , , , , , , ,55 100,0% , , , , , , , ,21 65,1% , , , , , , , ,85 27,1% , , , , , ,25 0 0,00 0,00 0,0% ,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0% , , , , , , , ,11 100,0% 16. A , , , , , , , ,91 100,0% B , , , , , , , ,38 79,7% 18. C , , , , , , , ,81 22,5% , , , , , , , ,14 2,3% , , , , , , , ,31 100,0% Celkem PO , , , , , , , ,98 64,8% A Železniční kolejová vozidla B MHD (města nad 50 tis. obyvatel) C Ostatní V rámci částek ve sloupcích Schválené projekty a Aktuální stav schválených projektů jsou uvedeny hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu ve výši garantované částky ze SF. Seznam těchto projektů je uveden v tabulkách výše č. 5a: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 2.1 a č.5b: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblast podpory 2.1.

47 ~ 46 ~ Pokrok v naplňování indikátorů Tabulka č. 15: Pokrok plnění indikátorů uvádí naplňování indikátorů k datu Data jsou přebrána z IS MSC2007, přičemž hodnoty ve sloupci Závazek příjemce odpovídají plánovaným cílovým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou a výše). Hodnoty ve sloupci Dosažená hodnota indikátoru odpovídají aktuálním dosaženým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P45 Projekt v realizaci se schválenou MZ/HoP a výše). Tabulka č. 15: Pokrok plnění indikátorů v rámci prioritní osy 1 Kód indikátoru Úplný název indikátoru Měrná jednotka indikátoru Výchozí hodnota indikátoru Cílová hodnota indikátoru* Závazek příjemce Dosažená hodnota indikátoru Prioritní osa 1 Rozvoj dopravní infrastruktury Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost počet počet 0 10,00 13,00 7, Délka nových silnic II. a III. třídy km 0 3,00 2,96 2, Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě km 0 262,00 279,85 216,44 % 0 3,00 N/A 2,57 km 0 20,00 23,62 23,37 tis. osob 0 30,00 N/A ,00 počet 0 40,00 62,00 54,00 Oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) počet Délka nových silnic II. a III. třídy km 0 3,00 2,96 2,96 Délka rekonstruovaných silnic II. a III třídy Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic Oblast podpory 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území km 0 262,00 279,85 216,44 % 0 3,00 N/A 2, Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě počet počet 0 8,00 9,00 3,00 km 0 20,00 23,62 23,37 tis. osob 0 30,00 N/A ,00 počet 0 40,00 62,00 54,00 Oblast podpory 1.3 Rozvoj veřejných mezinárodních letišť Počet podpořených projektů na rozvoj počet dopravy (dopravní dostupnost) Počet nově vytvořených pracovních míst v počet 0 2,00 4,00 4,00 rámci projektů na dopravní dostupnost Zdroj: IS MSC2007 k datu * Cílová hodnota indikátoru je stanovena v Programovém dokumentu, resp. Prováděcím dokumentu ROP Severovýchod. 1 Dosažená hodnota indikátoru je monitorována od stavu Realizace projektu ukončena. 2 Hodnota indikátoru je získána výpočtem z indikátorů a a vztažena k celkové délce regionálních silnic (statistický indikátor kontextu). Z tohoto důvodu v IS není údaj závazek příjemců relevantní. 3 Indikátor je dopočítáván ze statistických údajů v Ročence dopravy České republiky Ministerstva dopravy. Z tohoto důvodu v IS není údaj závazek příjemců relevantní.

48 ~ 47 ~ Naplňování indikátorů: Prostřednictvím závazku příjemců v realizovaných projektech v rámci dosavadních výzev v prioritní ose 1 Rozvoj dopravní infrastruktury, respektive v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3, dochází k adekvátnímu naplňování indikátorů. Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že většina indikátorů se závazkem příjemců během dosavadní realizace ROP SV blíží svému naplnění. Během sledovaného období byla také závazkem příjemců dosažena cílová hodnota indikátoru Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem. Některé projekty, předložené v 35. kole výzvy pro předkládání projektových žádostí do oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a které plně naplňující tento indikátor, již k datu hodnocení dosáhly stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou a výše. S dalším postupem administrace projektových žádostí a realizace projektů je zřejmé, že i tento indikátor bude závazkem příjemců přeplněn. V návaznosti na schválení 41. kola výzvy pro předpokládání projektových žádostí do oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, které budou taktéž naplňovat uvedený indikátor, bude cílová hodnota tohoto indikátoru dále přeplňována. 41. kolo výzvy bylo vyhlášeno s finanční alokací ve výši 0 Kč s cílem dočerpat v budoucnosti uvolněné finanční prostředky programu. Alokace výzvy bude stanovena v době schvalování projektů dle výše volné finanční alokace programu. Dle výpočtů ŘO již byla závazkem příjemců dosažena také cílová hodnota indikátoru Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic. Jediným indikátorem prioritní osy a potažmo i oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, který zcela nedosáhne stanovené cílové hodnoty, je indikátor Délka nových silnic II. a III. třídy. Po typu projektů, zaměřených na výstavbu nových silnic II. a III. třídy, které tento indikátor naplňují, byla během dosavadní realizace programu zaznamenána nízká poptávka. Opakem je indikátor Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy. Mezi oprávněnými příjemci je rekonstrukce silnic II. a III. třídy žádanou aktivitou. Indikátor Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem je sledován prostřednictvím statistik Ministerstva dopravy a obecně vyjadřuje situaci ve veřejné dopravě v celém regionu soudržnosti, nikoliv pouze vliv projektů podpořených z ROP SV. Oproti výchozímu stavu je patrný vysoký úbytek přepravených osob ve veřejné hromadné dopravě v regionu soudržnosti, který nemají intervence ROP SV ve větší míře možnost ovlivnit. Na úrovni oblasti podpory 1.2 nebyla dosud naplněna cílová hodnota indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost), nicméně jeho plnění je poměrně vysoké. Ostatní indikátory této oblasti však již byly závazkem příjemců splněny (s výjimkou indikátoru Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem, který ovšem vychází ze statistického zdroje, jak je uvedeno výše). V rámci oblasti podpory 1.3 byl schválen pouze jeden projekt. Jeho prostřednictvím jsou hlavní indikátory této oblasti podpory plněny Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblastí podpory V rámci oblastí podpory nebyly identifikovány závažné specifické problémy. Výčet obecných problémů a přijatých opatření je uveden v rámci podkapitoly 1.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu a přijatá opatření řídícího orgánu.

49 ~ 48 ~ Příklady úspěšných / charakteristických projektů Oblast podpory 1.1 Název projektu: II/303 Rozšíření o stoupací pruhy km 21,5-25,5 Žadatel: Královéhradecký kraj. Popis projektu (dle projektové žádosti): Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace II/303 a její rozšíření o stoupací pruhy na vrchol Pasa. Délka rekonstrukce silnice činí m. Součástí stavby je komplexní návrh aktivit a opatření vedoucích k odstranění nevyhovujícího stavu komunikace v řešeném úseku. Součástí projektu je také následná oprava poruch na objízdných trasách, které vzniknou převedením provozu za uzavírky rekonstruovaného úseku. Rekonstrukcí komunikace a odstraněním bodových závad dojde ke zlepšení stavu komunikací II. a III. třídy v regionu, což přispěje nejen k zlepšení propojení uvnitř regionu, ale i ke zlepšení napojení regionu na nadregionální silniční síť TEN-T. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno. Období realizace: 7/2012 1/2014. Celkové výdaje: ,22 Kč ( ,38 EUR). Způsobilé výdaje: ,52 Kč ( ,41 EUR). Podpora ERDF: ,69 Kč ( ,75 EUR). Oblast podpory 1.2 Název projektu: Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku Žadatel: Město Pec pod Sněžkou Popis projektu (dle projektové žádosti): Lanová dráha na Sněžku zajišťuje dostupnost, dopravní a servisní obslužnost hory (přístup na vrchol hory, zásobování pitnou vodou, odvoz odpadů a splašků, rychlý přístup pro záchrannou a horskou službu, apod.). Nyní, po téměř 60-ti letech provozu, je její rekonstrukce nezbytně nutná. Lanová dráha byla vybudována jako oběžné dvou úsekové drážní zařízení (Pec pod Sněžkou - Růžová hora - Sněžka). V rámci projektu dojde ke kompletní výměně její technologie, otevřené sedačky budou nahrazeny uzavřenými kabinkami (při zachování stávající přepravní kapacity). Dále projekt počítá s prodloužením spodního úseku trasy lanové dráhy, vybudováním nové spodní stanice, nutnými úpravami mezistanice a horní stanice a řešením souvisejících inženýrských sítí a technické infrastruktury (vodovodní a

50 ~ 49 ~ kanalizační přípojky, apod.). Výstupy projektu budou sloužit široké veřejnosti. Nositelem a realizátorem projektu je město Pec pod Sněžkou. Aktuální stav projektu: Realizace projektu ukončena. Období realizace: 09/ /2014. Celkové výdaje: ,00 Kč ( ,70 EUR). Způsobilé výdaje: ,00 Kč ( ,90 EUR). Podpora ERDF: ,59 Kč ( ,20 EUR).

51 ~ 50 ~ 2.2 Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí Stručná informace o zaměření prioritní osy / oblasti podpory Cílem je usilovat o vyvážený rozvoj regionu s respektem zásad trvale udržitelného rozvoje a dosáhnout celkového zlepšení kvality života obyvatel v městských sídlech a venkovských oblastech. Prioritní osa se zaměřuje na snížení regionální rozdílnosti limitující zvýšení ekonomické prosperity a efektivní rozhodování o rozvoji regionu s dlouhodobým horizontem. Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí je tvořena těmito oblastmi podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center, 2.2 Rozvoj měst, 2.3 Rozvoj venkova Uvedení specifického cíle prioritní osy / oblasti podpory Posílit pozici a rozvoj regionálních městských center, zejména jejich sociální a fyzické struktury. Posílit rozvoj a zvýšit kvalitu života v městském prostředí, zejména jejich sociální a fyzické struktury. Posílit pozici venkovských oblastí, zejména zvýšením atraktivity fyzického prostředí a zajištěním vysoké kvality života obyvatel Příklady typových projektů / aktivit podporovaných v rámci oblasti podpory Oblast podpory 2.1 Regenerace a revitalizace brownfields a investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu. Obnova vybraných částí měst a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí. Oblast podpory 2.2 Regenerace a revitalizace brownfields a investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu. Obnova vybraných částí měst a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí. Oblast podpory 2.3 Regenerace a revitalizace brownfields a investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu. Rozvoj venkova, zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a rozvoj infrastruktury v oblasti školství a vzdělávání a sociálních věcí Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy / oblasti podpory Kraje.(oblast podpory 2.1, 2.2., 2.3). Obce s více než 50 tis. obyvateli (oblast podpory 2.1). Obce s více než 5 tis. obyvateli (oblast podpory 2.2).

52 ~ 51 ~ Obce s obyvateli (oblast podpory 2.3). Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi.(oblast podpory 2.1, 2.2., 2.3). Dobrovolné svazky obcí (oblast podpory 2.2, 2.3). Nestátní neziskové organizace.(oblast podpory 2.1, 2.2., 2.3). Hospodářská komora a její složky (oblast podpory 2.2, 2.3). Zájmová sdružení právnických osob (oblast podpory 2.2, 2.3) Pokrok v realizaci prioritní osy / oblasti podpory Tabulka č. 16: Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 2 znázorňuje pokrok čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod k datu a k datu , tzn. porovnání čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod v rámci aktuálního a minulého sledovaného období. Data jsou přebrána z IS MSC2007. Tabulka obsahuje údaje za jednotlivé oblasti podpory prioritní osy 2. Finanční prostředky se skládají z příspěvku EU. Směnný kurz, který byl použit pro přepočet finančních prostředků, odpovídá měsíčnímu kurzu přebraného z IS MSC2007, tzn. 27,775 CZK / EUR. V případě prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a certifikovaných výdajů předložených EK je vždy použit měsíční kurz EK ke dni zaúčtování těchto finančních prostředků v IS VIOLA. Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou Pokud pro projekt zahrnutý do sloupce Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou existuje dodatek, pak je za tento projekt započtena částka dle dodatku. Pokrok v rámci sledovaného období V rámci sledovaného období, tzn. od do , byly v prioritní ose 2 předložené 2 projektové žádosti o poskytnutí dotace z ROP Severovýchod ve výši 108,59 mil. Kč (EU). Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána u 4 projektů. Proplaceno bylo 69,57 mil. Kč (EU), prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO činí částku ve výši 73,48 mil. Kč (EU) a certifikované výdaje částku ve výši 250,47 mil. Kč (EU).

53 ~ 52 ~ Tabulka č. 16: Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 2 Celková alokace podpory Podané žádosti Prostředky kryté Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) Oblast podpory mil. CZK mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR Aktuální MV (data k ) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a PO ,03 247, ,74 240,64% 573, ,48 87,59% 218, ,90 69,46% 176, ,20 69,39% 176, ,69 67,27% 171, ,37 87, ,18 130,76% 112, ,49 74,39% 65, ,13 44,08% 40, ,43 43,87% 39,96 967,05 41,50% 37, ,05 116, ,81 265,17% 294, ,74 85,54% 100, ,98 72,53% 86, ,98 72,53% 86, ,54 70,46% 83, ,62 44, ,76 405,45% 166, ,24 120,93% 52, ,80 114,56% 50, ,80 114,56% 50, ,11 112,88% 49,69 Předchozí MV (data k ) * PO ,58 247, ,15 239,87% 574, ,80 90,57% 225, ,33 68,64% 174, ,72 68,51% 174, ,22 63,62% 162, ,12 87, ,59 126,99% 109, ,79 78,38% 68,81 978,48 42,28% 38,37 976,16 42,18% 38,28 752,74 32,53% 29, ,87 116, ,81 266,07% 297, ,77 88,84% 103, ,05 72,08% 85, ,76 71,87% 85, ,99 69,68% 82, ,60 44, ,76 404,72% 167, ,24 120,71% 53, ,80 114,36% 50, ,80 114,36% 50, ,49 112,17% 49,48 Poznámka: - Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem (1 EUR = 27,775 CZK) stanoveným Evropskou centrální bankou, příp. kurzem platným v době zaúčtování v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány. * Směnný kurz platný k Finanční částky se skládají z EU. - Ve sloupci "Celková alokace podpory " jsou uvedeny alokace dle Programového dokumentu ROP Severovýchod verze Ve sloupci "Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)" jsou uvedeny počty podepsaných Smluv (nikoliv dodatků) a částky v rámci podepsaných Smluv případně dodatků. Pozastavené projekty s podepsanou Smlouvou jsou v rámci tohoto sloupce zahrnuty. Projekty, které byly staženy po vydání Rozhodnutí / podepsání Smlouvy, a projekty, u kterých byla Smlouva ukončena ze strany ŘO, zde nejsou uvedeny. Zdroj: IS MSC k datu

54 ~ 53 ~ Tabulka č. 17 uvádí vyhlášené výzvy v rámci prioritní osy 2 ke konci sledovaného období, tzn. k Ve sloupci Datum schválení VRR je pak uveden datum zasedání VRR, na kterém byly schvalovány projekty z příslušného kola výzvy. Tabulka č. 17: Vyhlášené výzvy k prioritní osa 2 Číslo kola výzvy Oblast podpory Alokace na výzvu z EU Termín výzvy CZK EUR od do Datum schválení VRR A B , , , , , , C 22. A C 25. B B , , , , , , , , , , , , , D , Celkem A IPRM B Dílčí projekty C Schváleno VRR s účinností k D Dílčí projekty IPRM SV/002

55 ~ 54 ~ Tabulka č. 18 obsahuje přehled všech zaregistrovaných a schválených projektů v rámci prioritní osy 2, a to od začátku programovacího období do konce sledovaného období, tzn. do K naplnění tabulky byly využity údaje z IS Řídícího orgánu ROP Severovýchod (IS MONIT7+). Sloupec Schválené projekty představuje počty a požadavky všech projektů schválených VRR. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů VRR, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.), došlo ke snížení počtu projektů VRR. Tento aktuální stav počtů a finančních požadavků schválených projektů je uveden ve sloupci Aktuální stav schválených projektů. Tabulka rovněž uvádí počty finančně ukončených projektů, tzn. projektů, kterým již byly proplaceny všechny požadované finanční prostředky. Tabulka č. 18: Zaregistrované a schválené projekty v rámci prioritní osy 2 NUTS II Severovýchod Oblast podpory Číslo kola výzvy Počet Zaregistrované projekty Schválené projekty Aktuální stav schválených projektů Finančně ukončené projekty Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) % z akt. stavu schválených projektů 8. A , , , , , , B , , , , , , , ,38 97,7% 22. A , , , , , , B , , , , , ,05 0 0,00 0,00 0,0% 27. B , , , , , , , ,65 19,8% 38. C , , , , , ,45 0 0,00 0,00 0,0% , , , , , , , ,10 100,0% , , , , , , , ,19 100,0% , , , , , , , ,41 7,0% , , , , , ,94 0 0,00 0,00 0,0% , , , , , , , ,39 100,0% , , , , , , , ,96 99,0% Celkem PO , , , , , , , ,08 48,2% A IPRM B Dílčí projekty C Dílčí projekty IPRM HK SV/002 V rámci částek ve sloupcích Schválené projekty a Aktuální stav schválených projektů jsou uvedeny hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu ve výši garantované částky ze SF. Seznam těchto projektů je uveden v tabulkách výše č. 5a: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 2.1 a č.5b: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblast podpory 2.1.

56 ~ 55 ~ Informace o pokroku IPRM jsou součástí kapitoly 1.12 Pokrok v realizaci IPRM Pokrok v naplňování indikátorů Tabulka č. 19: Pokrok plnění indikátorů uvádí naplňování indikátorů k datu Data jsou přebrána z IS MSC2007, přičemž hodnoty ve sloupci Závazek příjemce odpovídají plánovaným cílovým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou a výše). Hodnoty ve sloupci Dosažená hodnota indikátoru odpovídají aktuálním dosaženým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P45 Projekt v realizaci se schválenou MZ/HoP a výše). Tabulka č. 19: Pokrok plnění indikátorů v rámci prioritní osy 2 Kód indikátoru Úplný název indikátoru Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí Počet podpořených projektů zaměřených , 2 na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem , 2 Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst Počet podpořených projektů na ostatní města Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center Počet podpořených projektů zaměřených , 2 na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem , 2 Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Měrná jednotka indikátoru Výchozí hodnota indikátoru Cílová hodnota indikátoru* Závazek příjemce Dosažená hodnota indikátoru počet počet počet počet počet 0 45,00 98,00 67,30 počet 0 25,00 34,35 34,85 ha 0 50,00 132,95 93,37 m , , ,98 m , , ,42 ha 0 7,80 14,89 7,84 počet počet počet 0 2,00 14,00 6,00 ha 0 8,00 53,32 12,48 m , , ,90 m , , ,15 m , , ,00 ha 0 4,80 9,56 2,23 počet

57 ~ 56 ~ Počet podpořených projektů na ostatní města Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova počet počet 0 43,00 84,00 61,30 ha 0 30,00 39,58 39,78 m , , ,08 m , , ,58 m , , ,01 ha 0 2,00 2,87 3, Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí počet Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj počet 0 25,00 34,35 34,85 venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem ha 0 12,00 40,05 41, Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem m , , , Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) m , , , Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a zdravotní péče m , , ,54 (venkov) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem ha 0 1,00 2,46 2,55 Zdroj: IS MSC2007 k datu * Cílová hodnota indikátoru je stanovena v Programovém dokumentu, resp. Prováděcím dokumentu ROP Severovýchod. 1 Dosažená hodnota indikátoru je monitorována od stavu Realizace projektu ukončena. 2 Hodnota za oblast podpory 2.1 udává závazek z dílčích projektů v rámci IPRM. Naplňování indikátorů: V rámci prioritní osy 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí již došlo závazkem příjemců k naplnění indikátorů. Z výše uvedené tabulky také vyplývá, že cílové hodnoty indikátorů uvedené v Programovém / Prováděcím dokumentu ROP SV byly v případě některých indikátorů splněny již i dosaženými hodnotami indikátoru, vykázanými příjemci dotace. Je tedy možné konstatovat, že cíle této prioritní osy byly splněny. Na úrovni oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center a 2.2 Rozvoj měst není závazkem příjemců plněn indikátor Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města), tj. dílčí indikátor indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem. Za tímto stavem lze spatřovat nižší poptávku ve městech po typu projektů, jejichž předmětem jsou uvedené aktivity. Možným důvodem pro nenaplňování tohoto indikátoru je také nižší poptávka i nízká úspěšnost projektů předkládaných nevládními neziskovými organizacemi, které jsou hlavními předkladateli projektů zaměřených na regeneraci a revitalizaci pro sociální služby a zdravotní péči. Z důvodu neadekvátního plnění zejména indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města), a také indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) v oblasti podpory 2.2, bylo vyhlášeno 28. kolo výzvy pro předkládání projektů, jehož cílem bylo naplnění těchto indikátorů. Projekty, které jsou zaměřeny na aktivity naplňující tyto indikátory, bylo možné překládat od do Vyhlášení této výzvy vedlo pouze k naplnění indikátoru Plocha regenerovaných a

58 ~ 57 ~ revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města). Následně bylo v rámci oblasti podpory 2.2 vyhlášeno 39. kolo výzvy, zaměřené na oblast zdravotnictví a sociálních služeb, tj. naplňující také indikátor Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města). Projekty bylo možné předkládat od do K úplnému naplnění tohoto indikátoru však nedošlo. Z tohoto lze opět vyvozovat nižší poptávku po aktivitách, naplňujících tento indikátor. K naplnění indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) může dojít na úrovni oblasti podpory 2.1 v rámci 38. kola výzvy (pouze dílčí projekty IPRM Hradec Králové), což však není pravděpodobné. V oblasti podpory 2.2 není také plněn souhrnný indikátor Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem. V nižším plnění nápočtového indikátor Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem a dílčího indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) se může částečně odrážet metodická úprava indikátorů plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů, v rámci kterých již není možné zařazovat nově vybudované objekty. Za dosavadním relativně nízkým plnění indikátorů prostřednictvím dosažených hodnot indikátorů v oblasti podpory 2.1 lze také spatřovat časový posun schválení jednotlivých IPRM a tím zpožděnou realizací dílčích projektů IPRM. Poměrně vysoký počet projektů v rámci této oblasti podpory je aktuálně v realizaci, či realizace ještě nebyla započata. Ostatní indikátory oblastí podpory 2.1 a 2.2 jsou závazkem příjemců plněny adekvátně. Indikátory oblasti podpory 2.3 jsou plněny bez problémů, a to i prostřednictvím příjemci vykázaných dosažených hodnot Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblastí podpory Problémy identifikované v oblasti podpory 2.1 a související opatření jsou uvedeny v kapitole 1.4 c), detailní informace o IPRM jsou součástí kapitoly 1.11 Pokrok v realizaci IPRM. V rámci ostatních oblastí podpory nebyly identifikovány žádné zásadní problémy. Výčet obecných problémů a přijatých opatření je uveden v rámci podkapitoly 1.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu a přijatá opatření řídícího orgánu Příklady úspěšných / charakteristických projektů Oblast podpory 2.1 Název projektu: Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady Žadatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Popis projektu (dle projektové žádosti): Projekt Centrum aktivního odpočinku- Lidové sady (CAO) je lokalizován do krajského města Liberec, do Libereckého kraje. Projekt bude realizován v územním rozsahu zahrnujícím výstavbu nové budovy (A - horní) vedle stávajícího areálu PKO, přestavbu stávající administrativní budovy (B- dolní), která je v havarijním stavu, na

59 ~ 58 ~ Centrum volnočasových aktivit a praktického vzdělávání a revitalizaci území mezi budovou A a budovou B. CAO vzniká v návaznosti na historickou oblast odpočinku. Z hlediska sociologického vývoje jsou však potřeby občanů pro trávení volnočasových aktivit odlišné. V tomto kontextu vzniká v dané lokalitě moderní multifunkční komplex, který se stane přirozeným orientačním bodem a centrem pro trávení volného času v lokalitě Lidových sadů. Využití centra je určeno i pro vzdělávání široké veřejnosti (obyvatelé města, zájmové kroužky, školní kolektivy, univerzitu třetího věku apod.). Centrum řeší i bezbariérový přístup do zahrady a další formy volnočas. a edukačních aktivit. Aktuální stav projektu: Projekt v realizaci. Období realizace: 09/ /2014. Celkové výdaje: ,98 Kč ( ,30 EUR). Způsobilé výdaje: ,02 Kč ( ,48 EUR). Podpora ERDF: ,56 Kč ( ,16 EUR). Oblast podpory 2.2 Název projektu: Inovace studijních programů podmíněná modernizací prostor ZUŠ B. Smetany v Litomyšli Žadatel: Město Litomyšl Popis projektu (dle projektové žádosti): Předmětem projektu je rozšíření prostor ZUŠ B. Smetany v Litomyšli o doposud nevyužité podkrovní prostory historické budovy. Prostory ZUŠ B. Smetany přestávají svojí velikostí a počtem učeben odpovídat výukám školy. Rekonstrukcí podkroví vznikne koncertní sál o kapacitě 80 míst, tři učebny (nahrávací studio, učebna elektronických nástrojů a učebna dechových nástrojů) o kapacitě 6-10 míst na učebnu, sociální zařízení, terasa a venkovní schodiště. V rámci projektu dojde k částečnému vybavení koncertního sálu, dále multimediální učebny hudební nauky a nahrávacího studia. Rekonstrukcí budovy je podmíněná inovace studijních programů, které se týká výuky elektronických nástrojů, hudební nauky a dětského pěveckého sboru. Škola chce přiblížit umělecké předměty požadavkům současného žáka a na základě toho připravila novou koncepci modernizace forem výuky elektronických nástrojů, hudební nauky a dětského pěveckého sboru.

60 ~ 59 ~ Aktuální stav projektu: Realizace projektu ukončena. Období realizace: 06/ /2013. Celkové výdaje: ,26 Kč ( ,70 EUR). Způsobilé výdaje: ,27 Kč ( ,14 EUR). Podpora ERDF: ,36 Kč ( ,09 EUR). Oblast podpory 2.3 Název projektu: Multifunkční centrum aktivního života Dolní Dobrouč Žadatel: Římskokatolická farnost Dolní Dobrouč Popis projektu (dle projektové žádosti): Předmětem projektu je revitalizace objektu bývalé farské stodoly v Dolní Dobrouči a přilehlého areálu, který vykazuje všechny znaky typického venkovského brownfieldu. Realizací projektu dojde k vytvoření vhodných podmínek pro zachování a posílení místních tradičních kulturních, duchovních a společenských hodnot uvnitř původní venkovské komunity. V obci Dolní Dobrouč v současnosti neexistují dostatečně vhodné prostory pro pravidelná setkávání místních komunit a pravidelné kulturní a společenské akce. Areál bude po dokončení sloužit zejména jako místo setkávání místních komunit ve společenském a družném venkovském prostředí. Areál bude vlastnit, spravovat a provozovat Římskokatolická farnost Dolní Dobrouč. Aktuální stav projektu: Výdaje projektu certifikovány. Období realizace: 04/ /2011. Celkové výdaje: ,16 Kč ( ,02 EUR). Způsobilé výdaje: ,38 Kč ( ,51 EUR). Podpora ERDF: ,10 Kč ( ,31 EUR).

61 ~ 60 ~ 2.3 Prioritní osa 3 Cestovní ruch Stručná informace o zaměření prioritní osy / oblasti podpory Cílem prioritní osy je zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu a zaměstnanosti prostřednictvím využití stávajícího potenciálu regionu a zlepšením kvality a rozsahu infrastruktury a služeb cestovního ruchu při respektování zásad trvale udržitelného rozvoje. Je třeba usilovat o to, aby se cestovní ruch stal jedním z faktorů snižujících negativní regionální disparity. Prioritní osa 3 - Cestovní ruch se skládá z oblastí podpory: 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu, 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu Uvedení specifického cíle prioritní osy / oblasti podpory Zvýšit kvalitu a rozšířit spektrum infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu. Zvýšit kvalitu služeb cestovního ruchu a jejich efektivní koordinace Příklady typových projektů / aktivit podporovaných v rámci oblasti podpory Oblast podpory 3.1 Modernizace a zvyšování kapacit základní infrastruktury cestovního ruchu. Obnova a rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch. Podpora revitalizace kulturně-historických a technických památek s cílem zvýšit atraktivitu území z hlediska CR. Podpora zajištění dostupnosti turistických atraktivit. Oblast podpory 3.2 Podpora zpracování analytických a koncepčních materiálů v oblasti CR. Podpora vzniku a činnosti organizací CR a podpora partnerství v cestovním ruchu. Marketingová podpora cestovního ruchu. Budování a rozvoj informačních systémů CR. Podpora produktů a programů CR Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy / oblasti podpory Kraje (OP 3.1, 3.2). Obce (OP 3.1, 3.2). Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi (OP 3.1, 3.2). Dobrovolné svazky obcí (OP 3.1, 3.2). NNO(OP 3.1, 3.2). Zájmová sdružení právnických osob (OP 3.1, 3.2). Podnikatelské subjekty (OP 3.1).

62 ~ 61 ~ Pokrok v realizaci prioritní osy / oblasti podpory Tabulka č. 20: Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 3 znázorňuje pokrok čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod k datu a k datu , tzn. porovnání čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod v rámci aktuálního a minulého sledovaného období. Data jsou přebrána z IS MSC2007. Tabulka obsahuje údaje za jednotlivé oblasti podpory prioritní osy 3. Finanční prostředky se skládají z příspěvku EU. Směnný kurz, který byl použit pro přepočet finančních prostředků, odpovídá měsíčnímu kurzu přebraného z IS MSC2007, tzn. 27,775 CZK / EUR. V případě prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a certifikovaných výdajů předložených EK je vždy použit měsíční kurz EK ke dni zaúčtování těchto finančních prostředků v IS VIOLA. Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou Pokud pro projekt zahrnutý do sloupce Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou existuje dodatek, pak je za tento projekt započtena částka dle dodatku. Pokrok v rámci sledovaného období V rámci sledovaného období, tzn. od do , nebyly v prioritní ose 3 předloženy žádné projektové žádosti o poskytnutí dotace z ROP Severovýchod. Smlouvy o poskytnutí dotace byly podepsány u 8 projektů. Ukončeny byly 2 Smlouvy o poskytnutí dotace. Proplaceno bylo 25,94 mil. Kč (EU), prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO činí částku ve výši 49,70 mil. Kč (EU) a certifikované výdaje částku ve výši 198,10 mil. Kč (EU).

63 ~ 62 ~ Tabulka č. 20: Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 3 Oblast podpory Celková alokace podpory mil. CZK mil. EUR Podané žádosti počet mil. CZK % mil. EUR Prostředky kryté Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) mil. CZK % mil. EUR Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK % mil. EUR Certifikované prostředky (včetně vratek) mil. CZK % mil. EUR Aktuální MV (data k ) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a PO ,68 123, ,77 297,34% 347, ,02 95,84% 118, ,61 88,84% 110, ,61 88,84% 110, ,46 78,53% 97, ,98 114, ,27 317,68% 331, ,23 101,97% 108, ,34 91,26% 103, ,34 90,55% 103, ,80 74,95% 90, ,70 8, ,50 203,26% 16, ,79 108,52% 9,86 191,27 89,22% 7,51 191,27 87,82% 7,51 180,65 77,40% 7,12 Předchozí MV (data k ) * PO ,18 123, ,77 297,76% 350, ,20 98,96% 121, ,67 88,15% 109, ,90 87,39% 108, ,36 72,37% 90, ,76 114, ,27 297,17% 334, ,87 98,32% 113, ,11 79,65% 102, ,37 78,32% 101, ,80 36,24% 83, ,43 8, ,50 137,56% 16, ,32 81,72% 8,89 188,57 60,38% 7,41 185,53 58,78% 7,30 163,56 28,74% 6,47 Poznámka: - Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem (1 EUR = 27,775 CZK) stanoveným Evropskou centrální bankou, příp. kurzem platným v době zaúčtování v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány. * Směnný kurz platný k Finanční částky se skládají z EU. - Ve sloupci "Celková alokace podpory " jsou uvedeny alokace dle Programového dokumentu ROP Severovýchod verze Ve sloupci "Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)" jsou uvedeny počty podepsaných Smluv (nikoliv dodatků) a částky v rámci podepsaných Smluv případně dodatků. Pozastavené projekty s podepsanou Smlouvou jsou v rámci tohoto sloupce zahrnuty. Projekty, které byly staženy po vydání Rozhodnutí / podepsání Smlouvy, a projekty, u kterých byla Smlouva ukončena ze strany ŘO, zde nejsou uvedeny. Zdroj: IS MSC k datu

64 ~ 63 ~ Tabulka č. 21 uvádí vyhlášené výzvy v rámci prioritní osy 3 ke konci sledovaného období, tzn. k Ve sloupci Datum schválení VRR je pak uveden datum zasedání VRR, na kterém byly schvalovány projekty z příslušného kola výzvy. Tabulka č. 21: Vyhlášené výzvy k prioritní osa 3 Číslo kola výzvy Oblast podpory Alokace na výzvu z EU Termín výzvy CZK EUR od do Datum schválení VRR * * Celkem * Schváleno VRR s účinností k Tabulka č. 22 obsahuje přehled všech zaregistrovaných a schválených projektů v rámci prioritní osy 3, a to od začátku programovacího období do konce sledovaného období, tzn. do K naplnění tabulky byly využity údaje z IS Řídícího orgánu ROP Severovýchod (IS MONIT7+). Sloupec Schválené projekty představuje počty a požadavky všech projektů schválených VRR. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů VRR, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.), došlo ke snížení počtu projektů schválených VRR. Tento aktuální stav počtů a finančních požadavků schválených projektů je uveden ve sloupci Aktuální stav schválených projektů. Tabulka rovněž uvádí počty finančně ukončených projektů, tzn. projektů, kterým již byly proplaceny všechny požadované finanční prostředky.

65 ~ 64 ~ Tabulka č. 22: Zaregistrované a schválené projekty v rámci prioritní osy 3 NUTS II Severovýchod Oblast podpory Číslo kola výzvy Zaregistrované projekty Schválené projekty Aktuální stav schválených projektů Finančně ukončené projekty Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) % z akt. stavu schválených projektů , , , , , , , ,50 100,0% , , , , , , , ,04 78,8% 15. A , , , , , ,91 0 0,00 0,00 0,0% 24. B , , , , , , , ,68 44,4% , , , , , , , ,39 100,0% , , , , , , , ,68 84,8% , , , , , ,45 0 0,00 0,00 0,0% Celkem PO , , , , , , , ,28 83,9% A Řízená PK B Řízená KHK

66 ~ 65 ~ Pokrok v naplňování indikátorů Tabulka č. 23: Pokrok plnění indikátorů uvádí naplňování indikátorů prioritní osy 3 k datu Data jsou přebrána z IS MSC2007. Hodnoty ve sloupci Závazek příjemce odpovídají plánovaným cílovým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou a výše). Hodnoty ve sloupci Dosažená hodnota indikátoru odpovídají aktuálním dosaženým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P45 Projekt v realizaci se schválenou MZ/HoP a výše). Tabulka č. 23: Pokrok plnění indikátorů v rámci prioritní osy 3 Kód indikátoru Úplný název indikátoru Měrná jednotka indikátoru Výchozí hodnota indikátoru Cílová hodnota indikátoru* Závazek příjemce Dosažená hodnota indikátoru Prioritní osa 3 Cestovní ruch Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet zrekonstruovaných památkových objektů počet počet 0 331,00 473,65 324,16 km 0 100,00 183,06 172,66 počet počet Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet zrekonstruovaných památkových objektů počet počet 0 316,00 458,65 309,16 počet 0 100,00 183,06 172,66 počet počet Oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Zdroj: IS MIS MSC k datu počet počet 0 15,00 15,00 15,00 * Cílová hodnota indikátoru je stanovena v Programovém dokumentu, resp. Prováděcím dokumentu ROP Severovýchod. 1 Dosažená hodnota indikátoru je monitorována od stavu Realizace projektu ukončena. Naplňování indikátorů: Vzhledem k závazku příjemců a stanoveným cílovým hodnotám indikátorů v Programovém / Prováděcím dokumentu ROP Severovýchod v rámci prioritní osy 3 Cestovní ruch, respektive oblastech podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu a 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, již došlo k naplnění cílových hodnot všech indikátorů závazkem příjemců a u většiny indikátorů i příjemci vykázanými dosaženými hodnotami. Lze proto konstatovat, že indikátory prioritní osy 3 i oblastí podpory 3.1 a 3.2 budou s vysokou pravděpodobností splněny bez obtíží.

67 ~ 66 ~ Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblastí podpory V rámci oblastí podpory nebyly identifikovány závažné specifické problémy. Výčet obecných problémů a přijatých opatření je uveden v rámci podkapitoly 1.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu a přijatá opatření řídícího orgánu Příklady úspěšných / charakteristických projektů Oblast podpory 3.1 Název projektu: "MODERNIZACE PENZIONU LUMKA" Žadatel: Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu Popis projektu (dle projektové žádosti): Hlavním cílem předkládaného projektu je zkvalitnění ubytovacích služeb v penzionu Lumka v obci Zásada. Realizací projektu dojde k modernizaci základní infrastruktury cestovního ruchu v Jizerských horách. V rámci projektu bude zkvalitněno ubytování pro 20 osob. Projekt řeší vybavení ubytovacích zařízení sociálním zázemím a s tím související úpravy technického zařízení budovy včetně nových rozvodů ústředního vytápění, elektrických rozvodů a zdravotně technických instalací. Penzion kromě ubytovacích služeb poskytuje také pro své hosty služby stravovací. Modernizací penzionu Lumka dojde k rozšíření cílových skupin, neboť bude možné nabídnout ubytování rodičům s dětmi, zahraničním turistům, podnikům, kteří vyžadují ubytovací služby ve vyšší kvalitě, než je schopen v současné době penzion poskytnout. Projekt tedy přispěje k eliminaci slabé stránky libereckého kraje - nízká kvalita základních služeb v cestovním ruchu, nízké využití ubytovacích kapacit. Aktuální stav projektu: Výdaje projektu certifikovány. Období realizace: 09/ /2011. Celkové výdaje: ,50 Kč ( ,30 EUR). Způsobilé výdaje: ,90 Kč ( ,58 EUR). Podpora ERDF: ,44 Kč ( ,11 EUR).

68 ~ 67 ~ Oblast podpory 3.2 Název projektu: Hradecko - destinace pro turistu 3. tisíciletí Žadatel: Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. Popis projektu (dle projektové žádosti): Předkládaný projekt je zaměřen na doplnění turistické nabídky turistické oblasti Hradecko o produkty odpovídající současným trendům v cestovním ruchu a nárokům turistů. Na území turistické oblasti Hradecko existuje fungující partnerská síť subjektů cestovního ruchu a také destinační management Hradecko. Cílem projektu je realizovat systematický rozvoj aktivit, naplňující trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu a komplexní propagaci a prezentaci území turistické oblasti Hradecko. Výstupy projektu jsou určeny pro tuzemskou a zahraniční klientelu bez omezení věku s důrazem na současné technologie a rodiny s dětmi. V rámci projektu bude nadále rozvíjeno partnerství mezi jednotlivými institucemi působícími v oblasti cestovního ruchu s cílem koncepční a smysluplné propagace turistické nabídky celého území turistické oblasti Hradecko. Aktuální stav projektu: Projekt v realizaci. Období realizace: 06/ /2015. Celkové výdaje: ,87 Kč (92 602,98 EUR). Způsobilé výdaje: ,87 Kč (92 602,98 EUR). Podpora ERDF: ,87 Kč (92 602,98 EUR).

69 ~ 68 ~ 2.4 Prioritní osa 4 Rozvoj podnikatelského prostředí Stručná informace o zaměření prioritní osy / oblasti podpory Tato prioritní osa je koncipována jako důležitý nástroj pro zlepšování podnikatelského prostředí v regionu. Její dvě oblasti podpory byly navrženy jako podpory do zlepšení infrastruktury pro podnikání a podpory rozvoje spolupráce firem se vzdělávacími institucemi a úřady práce. Soustředěné úsilí je věnováno podpoře investic, jejichž výsledkem bude nové či obnovené využití v současnosti nevyužitých nebo málo využitých areálů a objektů, v řadě případů zdevastovaných za účelem podpory nových ekonomických aktivit a zvyšování zaměstnanosti. Součástí úsilí je zlepšování prostředí pro lepší a snazší pracovní uplatnění absolventů škol. Prioritní osa 4 Rozvoj podnikatelského prostředí se skládá z oblastí podpory: 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání, 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu Uvedení specifického cíle prioritní osy / oblasti podpory Zlepšit podnikatelskou infrastrukturu prostřednictvím rozvoje podnikatelských nemovitostí. Zlepšit pracovní uplatnění absolventů škol, lépe využít potenciál regionu v oblasti komercionalizace výstupů výzkumu a vývoje Příklady typových projektů / aktivit podporovaných v rámci oblasti podpory Oblast podpory 4.1 Revitalizace brownfields za účelem rozvoje podnikatelských aktivit. Investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu. Oblast podpory 4.2 Podpora investic zlepšujících materiálně-technické vybavení a podmínky škol a učilišť určených pro zaškolení absolventů a osvojení praktických dovedností. Podpora přípravy a realizace regionálních inovačních strategií a pilotních inovativních projektů Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy / oblasti podpory Podnikatelské subjekty (OP 4.1). Kraje (OP 4.2). Organizace zřizované nebo zakládané kraji (OP 4.2). Střední školy (OP 4.2) Pokrok v realizaci prioritní osy / oblasti podpory Tabulka č. 24: Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 4 znázorňuje pokrok čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod k datu a k datu , tzn. porovnání čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod v rámci aktuálního a minulého sledovaného období. Data jsou přebrána z IS MSC2007.

70 ~ 69 ~ Tabulka obsahuje údaje za jednotlivé oblasti podpory prioritní osy 4. Finanční prostředky se skládají z příspěvku EU. Směnný kurz, který byl použit pro přepočet finančních prostředků, odpovídá měsíčnímu kurzu přebraného z IS MSC2007, tzn. 27,775 CZK / EUR. V případě prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a certifikovaných výdajů předložených EK je vždy použit měsíční kurz EK ke dni zaúčtování těchto finančních prostředků v IS VIOLA. Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou Pokud pro projekt zahrnutý do sloupce Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou existuje dodatek, pak je za tento projekt započtena částka dle dodatku. Pokrok v rámci sledovaného období V rámci sledovaného období, tzn. od do , nebyla v prioritní ose 4 předložena žádná projektová žádost o poskytnutí dotace z ROP Severovýchod. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána u 19 projektů. Proplaceno bylo 24,72 mil. Kč (EU), prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO činí částku ve výši 16,22 mil. Kč (EU) a certifikované výdaje částku ve výši 42,69 mil. Kč (EU).

71 ~ 70 ~ Tabulka č. 24: Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 4 Oblast podpory Celková alokace podpory mil. CZK mil. EUR Podané žádosti počet mil. CZK % mil. EUR Prostředky kryté Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) mil. CZK % mil. EUR Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK % mil. EUR Certifikované prostředky (včetně vratek) mil. CZK % mil. EUR Aktuální MV (data k ) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a PO 4 685,36 26, ,97 159,91% 40, ,89 98,03% 25,55 465,58 67,93% 18,25 455,31 66,43% 17,88 424,69 61,97% 16, ,45 14, ,84 180,89% 24, ,51 86,35% 12,16 271,10 72,84% 10,73 266,56 72,84% 10,57 263,02 64,85% 10, ,90 12, ,13 138,65% 16, ,37 91,83% 13,39 194,48 55,02% 7,52 188,75 54,46% 7,32 161,68 45,65% 6,33 Předchozí MV (data k ) * PO 4 682,46 26, ,97 160,59% 41, ,25 88,98% 23,31 440,86 64,60% 17,36 439,09 64,34% 17,30 382,00 55,97% 15, ,24 14, ,84 181,61% 24, ,51 99,55% 12,20 265,27 66,33% 10,52 265,27 66,24% 10,52 236,20 43,46% 9, ,22 12, ,13 119,88% 16, ,74 94,91% 11,11 175,59 47,26% 6,84 173,83 47,04% 6,78 145,80 15,51% 5,73 Poznámka: - Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem (1 EUR = 27,775 CZK) stanoveným Evropskou centrální bankou, příp. kurzem platným v době zaúčtování v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány. * Směnný kurz platný k Finanční částky se skládají z EU. - Ve sloupci "Celková alokace podpory " jsou uvedeny alokace dle Programového dokumentu ROP Severovýchod verze Ve sloupci "Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)" jsou uvedeny počty podepsaných Smluv (nikoliv dodatků) a částky v rámci podepsaných Smluv případně dodatků. Pozastavené projekty s podepsanou Smlouvou jsou v rámci tohoto sloupce zahrnuty. Projekty, které byly staženy po vydání Rozhodnutí / podepsání Smlouvy, a projekty, u kterých byla Smlouva ukončena ze strany ŘO, zde nejsou uvedeny. Zdroj: IS MSC k datu

72 ~ 71 ~ Tabulka č. 25 uvádí vyhlášené výzvy v rámci prioritní osy 4 ke konci sledovaného období, tzn. k Ve sloupci Datum schválení VRR je pak uveden datum zasedání VRR, na kterém byly schvalovány projekty z příslušného kola výzvy. Tabulka č. 25: Vyhlášené výzvy k prioritní osa 4 Číslo kola výzvy Oblast podpory Alokace na výzvu z EU Termín výzvy CZK EUR od do Datum schválení VRR Celkem Tabulka č. 26 obsahuje přehled všech zaregistrovaných a schválených projektů v rámci prioritní osy 4, a to od začátku programovacího období do konce sledovaného období, tzn. do K naplnění tabulky byly využity údaje z IS Řídícího orgánu ROP Severovýchod (IS MONIT7+). Sloupec Schválené projekty představuje počty a požadavky všech projektů schválených VRR. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů VRR, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.), došlo ke snížení počtu projektů schválených VRR. Tento aktuální stav počtů a finančních požadavků schválených projektů je uveden ve sloupci Aktuální stav schválených projektů. Tabulka rovněž uvádí počty finančně ukončených projektů, tzn. projektů, kterým již byly proplaceny všechny požadované finanční prostředky.

73 ~ 72 ~ Tabulka č. 26: Zaregistrované a schválené projekty v rámci prioritní osy 4 NUTS II Severovýchod Oblast podpory Číslo kola výzvy Zaregistrované projekty Schválené projekty Aktuální stav schválených projektů Finančně ukončené projekty Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) % z akt. stavu schválených projektů , , , , , , , ,07 100,0% , , , , , , , ,99 44,9% , , , , , , , ,93 100,0% , , , , , , , ,54 58,9% , , , , , , , ,03 25,7% , , , , , ,93 0 0,00 0,00 0,0% Celkem PO , , , , , , , ,55 53,3%

74 ~ 73 ~ Pokrok v naplňování indikátorů Tabulka č. 27: Pokrok plnění indikátorů uvádí naplňování indikátorů k datu Data jsou přebrána z IS MSC2007. Hodnoty ve sloupci Závazek příjemce odpovídají plánovaným cílovým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou a výše). Hodnoty ve sloupci Dosažená hodnota indikátoru odpovídají aktuálním dosaženým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P45 Projekt v realizaci se schválenou MZ/HoP a výše). Tabulka č. 27: Pokrok plnění indikátorů v rámci prioritní osy 4 Kód indikátoru Úplný název indikátoru Měrná jednotka indikátoru Výchozí hodnota indikátoru Cílová hodnota indikátoru* Závazek příjemce Dosažená hodnota indikátoru Prioritní osa 4 Rozvoj podnikatelského prostředí Počet podpořených projektů zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí Celkové realizované způsobilé výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj podnikatelského prostředí celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem počet tis. Kč ,00 N/A ,35 počet 0 70,00 77,00 35,00 ha 0 4,50 4,50 3,42 ha 0 4,50 4,84 3,26 Oblast podpory 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání Počet podpořených projektů zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí počet vytváření průmyslových zón a revitalizaci tis. Kč ,00 N/A ,35 Celkové realizované způsobilé výdaje na brownfields Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj podnikatelského počet 0 62,00 66,00 28,00 prostředí celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem ha 0 4,50 4,50 3, Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem ha 0 4,50 4,84 3,26 Oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu Počet podpořených projektů zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí počet Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj podnikatelského prostředí celkem počet 0 8,00 11,00 7,00 Zdroj: IS MSC2007 k datu * cílová hodnota indikátoru je stanovena v Programovém dokumentu, resp. Prováděcím dokumentu ROP Severovýchod. 1 Dosažená hodnota indikátoru je monitorována od stavu Realizace projektu ukončena. 2 Dosažená hodnota indikátoru je monitorována od stavu Financování projektu ukončeno, z tohoto důvodu není v IS sledován údaj závazek příjemce. Naplňování indikátorů: Vzhledem ke stanoveným cílovým hodnotám indikátorů prioritní osy 4 Rozvoj podnikatelského prostředí doposud nedošlo k jejich dosažení prostřednictvím dosažených hodnot na jednotlivých projektech. Zaměříme-li se však na plnění indikátorů prostřednictvím závazku příjemce zjistíme, že indikátory jsou plněny adekvátně. Za předpokladu, že projekty, které jsou aktuálně ve fázi realizace, budou úspěšně ukončeny, dojde k naplnění indikátorů, uvedených v Programovém dokumentu ROP SV.

75 ~ 74 ~ Jediný indikátor, který není na základě pravidelně zpracovávané měsíční analýzy ROP SV v současnosti v prioritní ose 4 prostřednictvím závazku příjemců plněn, je indikátor Celkové realizované způsobilé výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields. Vzhledem k nedostatečnému naplňování tohoto indikátoru a vzhledem k tomu, že vyhlášení výzvy do oblasti podpory 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání není uvažováno, přistoupil ŘO ke snížení cílové hodnoty tohoto indikátoru v rámci revize Programového dokumentu ROP SV, která byla schválena Rozhodnutím Evropské komise ze dne Návrh na snížení cílové hodnoty tohoto indikátoru navazoval na změnu definice a terminologie tohoto indikátoru v rámci Národního číselníku indikátorů. V důsledku této změny se do indikátoru započítávají pouze vynaložené způsobilé výdaje projektů, nikoliv veškeré výdaje projektů, jak tomu bylo před úpravou tohoto indikátoru. I po změně cílové hodnoty uvedeným Rozhodnutím Evropské komise však dochází k dalšímu poklesu hodnoty indikátoru v návaznosti na změny v projektech a odstupování projektů od realizace. Již v minulosti byla ve vyhlášených výzvách v rámci oblasti podpory 4.1 na základě realizovaných evaluací identifikována nízká absorpční kapacita, a to i přes realizaci propagační kampaně zacílené na podporu přípravy a realizace projektů směřovaných do této oblasti podpory a prodloužení lhůty pro předkládání žádostí v rámci jedné výzvy. ŘO se tedy nepodařilo nepříznivý vývoj zvrátit. Z tohoto důvodu byla následně v rámci revize Programového dokumentu ROP SV v roce 2010 podána žádost o snížení alokace prioritní osy 4 spolu se snížením cílových hodnot vybraných indikátorů prioritní osy 4. Cílové hodnoty vybraných indikátorů musely být z důvodu přetrvávajícího nadhodnocení sníženy následně i v roce 2011, resp. v roce V případě indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ŘO v minulosti přistoupil k doplňování indikátorů na ty projekty, které definici tohoto indikátoru splňují. Cílová hodnota schválených projektů proto dosahuje stanovené cílové hodnotě indikátoru. Za předpokladu, že schválené projekty budou úspěšně ukončeny, dojde k naplnění cílové hodnoty indikátoru také prostřednictvím dosažené hodnoty. Indikátory oblasti podpory 4.2 jsou plněny adekvátně, resp. jsou přeplňovány v návaznosti na schválení projektů z 36. kola výzvy, jejímž cílem bylo dočerpat zbývající prostředky prioritní osy s ohledem na vývoj směnného kurzu CZK/EUR a dalších volných finančních prostředků z realizace ostatních projektů této prioritní osy Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblastí podpory V rámci oblastí podpory nebyly identifikovány závažné specifické problémy. Výčet obecných problémů a přijatých opatření je uveden v rámci podkapitoly 1.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu a přijatá opatření řídícího orgánu.

76 ~ 75 ~ Příklady úspěšných / charakteristických projektů Oblast podpory 4.2 Název projektu: Zahradnické a technické centrum Litomyšl Žadatel: PARDUBICKÝ KRAJ Popis projektu (dle projektové žádosti): Hlavním cílem projektu je vytvořit takové zázemí školy, které by poskytovalo ucelený a flexibilní vzdělávací systém na vysoké technologické úrovni, jež bude efektivně využit pro výuku a získávání praktických dovedností žáků školy. Smyslem projektu je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí, které jsou pro ně dosažitelné. To usnadní absolventům první vstup do zaměstnání a také dojde ke snížení jejich nezaměstnanosti z důvodu chybějících praktických znalostí a dovedností. Specifickým cílem projektu je investice do rekonstrukce dílen floristiky a haly mechanizace s vybavením čtyřech provozních souborů. Stavba je členěna na dva stavební objekty a čtyři provozní soubory, které se nachází v areálu Střední školy zahradnické a technické v Litomyšli. Aktuální stav projektu: Realizace projektu ukončena. Období realizace: 06/ /2014. Celkové výdaje: ,05 Kč ( ,71 EUR). Způsobilé výdaje: ,99 Kč ( ,15 EUR). Podpora ERDF: ,03 Kč ( ,63 EUR).

77 ~ 76 ~ 2.5 Prioritní osa 5 Technická pomoc Stručná informace o zaměření prioritní osy / oblasti podpory Prioritní osa Technická pomoc je v souladu s legislativním rámcem pro strukturální fondy zaměřena na podporu řízení a implementaci ROP Severovýchod. Je průřezovou osou a dotýká se všech prioritních os a oblastí podpor ROP Severovýchod. V rámci prioritní osy Technická pomoc jsou financovány zejména akce pro podporu řízení, implementace, kontroly, monitorování, hodnocení a propagace regionálního operačního programu a zvyšování absorpční kapacity regionu. Prioritní osa 5 Technická pomoc: 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP, 5.2 Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod Uvedení specifického cíle prioritní osy / oblasti podpory Zajistit optimální administrativní kapacitu za účelem efektivní a bezproblémové realizace programu. Zajistit dostatečnou absorpční kapacitu v regionu Příklady typových projektů / aktivit podporovaných v rámci oblasti podpory Oblast podpory 5.1 Řízení a implementace programu. Monitorování a hodnocení. Kontrola a kontrolní systémy. Informování a publicita. Oblast podpory 5.2 Poskytování informací, poradenských a konsultačních služeb v rámci asistence pilotním projektům. Podpora tvorby, přípravy a realizace projektů v ROP Severovýchod. Analýzy absorpční kapacity v regionu soudržnosti Severovýchod Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy / oblasti podpory Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod - řídící orgán ROP (u OP 5.1). Kraje (u OP 5.1 a 5.2). Organizace zřizované nebo zakládané kraji (u OP 5.2) Pokrok v realizaci prioritní osy / oblasti podpory Tabulka č. 28: Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 5 znázorňuje pokrok čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod k datu a k datu , tzn. porovnání čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod v rámci aktuálního a minulého sledovaného období. Data jsou přebrána z IS MSC2007. Tabulka obsahuje údaje za jednotlivé oblasti podpory prioritní osy 5. Finanční prostředky v roce 2014 se skládají z příspěvku EU a finanční prostředky v roce 2013 z příspěvku EU. Směnný kurz, který byl použit pro přepočet

78 ~ 77 ~ finančních prostředků, odpovídá měsíčnímu kurzu převzatého z IS MSC2007, tzn. 27,775 CZK / EUR. V případě prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a certifikovaných výdajů předložených EK je vždy použit měsíční kurz EK ke dni zaúčtování těchto finančních prostředků v IS VIOLA. Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou Pokud pro projekt zahrnutý do sloupce Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou existuje dodatek, pak je za tento projekt započtena částka dle dodatku. Pokrok v rámci sledovaného období V rámci sledovaného období, tzn. od do , bylo v prioritní ose 5 v rámci oblasti podpory 5.1 předložena do souhrnné žádosti o platbu celkem 2 Vyúčtování žádosti o ex-ante platbu a v rámci oblasti podpory 5.2 celkem 2 žádosti o platbu. Byl schválen 1 projekt k podpoře z ROP Severovýchod v rámci 34. kola výzvy, oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP, které je zaměřeno na aktivity týkající se přípravy budoucího programového období. V rámci prioritní osy 5 byly během sledovaného období předloženy EK certifikované výdaje ve výši 14,43 mil. Kč (0,56 mil. EUR). Ve sledovaném období byla předložena první a druhá monitorovací zpráva u projektů Hodnocení, studie, informování a komunikace ROP Severovýchod 2014 a Příprava, provádění, monitorování a kontrola ROP Severovýchod 2014.

79 ~ 78 ~ Tabulka č. 28: Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 5 Oblast podpory Celková alokace podpory mil. CZK mil. EUR Podané žádosti počet mil. CZK % mil. EUR Prostředky kryté Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet mil. CZK % mil. EUR Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) mil. CZK % mil. EUR Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK % mil. EUR Certifikované prostředky (včetně vratek) mil. CZK % mil. EUR Aktuální MV (data k ) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a PO 5 519,38 19, ,15 116,13% 22, ,15 97,07% 19,15 351,96 67,77% 13,67 338,07 65,09% 13,17 296,09 57,01% 11, ,88 17, ,33 113,01% 20, ,37 99,27% 17,33 322,22 78,46% 12,50 308,33 64,18% 12,00 267,20 57,10% 10, ,50 1, ,81 99,12% 1, ,78 98,94% 1,82 29,74 60,56% 1,17 29,74 60,56% 1,17 28,89 57,92% 1,14 Předchozí MV (data k ) * PO 5 517,14 19, ,45 116,30% 22, ,15 97,49% 19,22 321,76 62,22% 12,57 321,76 62,22% 12,57 281,65 54,46% 11, ,87 17, ,63 100,67% 20, ,37 86,65% 17,39 292,51 67,54% 11,42 292,51 58,25% 11,42 253,69 36,42% 9, ,27 1, ,81 100,90% 1, ,78 100,72% 1,83 29,25 60,93% 1,15 29,25 60,04% 1,15 27,96 43,01% 1,10 Poznámka: - Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem (1 EUR = 27,775 CZK) stanoveným Evropskou centrální bankou, příp. kurzem platným v době zaúčtování v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány. * Směnný kurz platný k Finanční částky se skládají z EU. - Ve sloupci "Celková alokace podpory " jsou uvedeny alokace dle Programového dokumentu ROP Severovýchod verze Ve sloupci "Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)" jsou uvedeny počty podepsaných Smluv (nikoliv dodatků) a částky v rámci podepsaných Smluv případně dodatků. Pozastavené projekty s podepsanou Smlouvou jsou v rámci tohoto sloupce zahrnuty. Projekty, které byly staženy po vydání Rozhodnutí / podepsání Smlouvy, a projekty, u kterých byla Smlouva ukončena ze strany ŘO, zde nejsou uvedeny. Zdroj: IS MSC k datu

80 ~ 79 ~ Tabulka č. 29 uvádí vyhlášené výzvy v rámci prioritní osy 5 ke konci sledovaného období, tzn. k Ve sloupci Datum schválení VRR je pak uveden datum zasedání VRR, na kterém byly schvalovány projekty z příslušného kola výzvy. Tabulka č. 29: Vyhlášené výzvy k prioritní osa 5 Číslo kola výzvy Oblast podpory Alokace na výzvu z EU Termín výzvy CZK EUR od do Datum schválení VRR , , Celkem Tabulka č. 30 obsahuje přehled všech zaregistrovaných a schválených projektů v rámci prioritní osy 5, a to od začátku programovacího období do konce sledovaného období, tzn. do K naplnění tabulky byly využity údaje z IS Řídícího orgánu (IS MONIT7+). Sloupec Schválené projekty představuje počty a požadavky všech projektů schválených VRR. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů VRR, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (odstoupení žadatele z realizace), došlo ke snížení počtu projektů schválených VRR. Tento aktuální stav počtů a finančních požadavků schválených projektů je uveden ve sloupci Aktuální stav schválených projektů. Tabulka rovněž uvádí počty finančně ukončených projektů, tzn. projektů, kterým již byly proplaceny všechny požadované finanční prostředky.

81 ~ 80 ~ Tabulka č. 30: Zaregistrované a schválené projekty v rámci prioritní osy 5 NUTS II Severovýchod Oblast podpory Číslo kola výzvy Počet Zaregistrované projekty Schválené projekty Aktuální stav schválených projektů Finančně ukončené projekty Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) Počet Příspěvek EU (CZK) Příspěvek EU (EUR) % z akt. stavu schválených projektů , , , , , , , ,35 89,3% , , , , , , , ,78 89,2% , , , , , , , ,26 80,0% , , , , , , , ,72 69,1% , , , , , , , ,08 82,2% , , , , , , , ,89 82,4% , , , , , ,68 0 0,00 0,00 0,0% , , , , , ,12 0 0,00 0,00 0,0% ,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0% , , , , , ,82 0 0,00 0,00 0,0% Celkem PO , , , , , , , ,08 61,9%

82 ~ 81 ~ Pokrok v naplňování indikátorů Tabulka č. 31: Pokrok plnění indikátorů uvádí naplňování indikátorů prioritní osy 5 k datu Hodnoty ve sloupci Závazek příjemce odpovídají plánovaným cílovým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou a výše). Data jsou přebrána z IS MSC2007. Hodnoty ve sloupci Dosažená hodnota odpovídají aktuálním dosaženým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P45 Projekt v realizaci se schválenou MZ/HoP a výše). Tabulka č. 31: Pokrok plnění indikátorů v rámci prioritní osy 5 Kód indikátoru Prioritní osa 5 Technická pomoc Úplný název indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc Měrná jednotka indikátoru Výchozí hodnota indikátoru Cílová hodnota indikátoru* Závazek příjemce Dosažená hodnota indikátoru počet Počet zasedání řídících a poradních orgánů počet Realizace evaluačních studií a zpráv celkem počet Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí počet Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc počet Počet zasedání řídících a poradních orgánů počet Realizace evaluačních studií a zpráv celkem počet Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí počet Oblast podpory 5.2 Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod Počet podpořených projektů zaměřených na počet technickou pomoc Počet uskutečněných školení, seminářů, počet workshopů a konferencí Zdroj: IS MSC2007 k datu * Cílová hodnota indikátoru je stanovena v Programovém dokumentu, resp. Prováděcím dokumentu ROP Severovýchod. 1 Dosažená hodnota indikátoru je monitorována od stavu Realizace projektu ukončena. Naplňování indikátorů: V rámci prioritní osy 5 Technická pomoc, respektive oblastí podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP a 5.2 Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod, dochází k adekvátnímu naplňování cílových hodnot indikátorů, resp. k přeplnění některých indikátorů v návaznosti na potřeby při implementaci ROP SV. Obtíže v dosažení cílových hodnot indikátorů prostřednictvím dosažených hodnot na realizovaných projektech nejsou vzhledem k výši závazků příjemce předpokládány Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblastí podpory Oblast podpory 5.1 Ve sledovaném období se úspěšně realizovaly projekty technické pomoci 2014 Hodnocení, studie, informování a komunikace ROP Severovýchod 2014 a Příprava, provádění, monitorování a kontrola ROP Severovýchod Byly předloženy dvě Monitorovací zprávy, a to v květnu a srpnu 2014.

83 ~ 82 ~ Ve sledovaném období se úspěšně pracuje na vypracování nových projektů technické pomoci Hodnocení, studie, informování a komunikace ROP Severovýchod 2015 a Příprava, provádění, monitorování a kontrola ROP Severovýchod 2015, které budou schváleny v listopadu 2014 Výborem regionální rady. Zpráva o auditu operace č. 436/12/ROPSV ze dne (dále jen Zpráva ), který pro Auditní orgán Ministerstvo financí provedla společnost Deloitte Advisory s.r.o., konstatovala zjištění s vysokou mírou významnosti u veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Polep prostředků MHD a citylighty, která byla realizovaná v rámci projektu Hodnocení, studie, informování a komunikace ROP Severovýchod Zpráva uvádí mj.: V Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne bylo obsaženo několik neurčitých pojmů, které vyvolávají pochybnosti o transparentnosti daného hodnocení. Ve vztahu k dílčímu kritériu umístění citylightů jsou hodnoceny aspekty, které nikterak nevyplývají ze Zadávací dokumentace, jako je například oslovení i jiné cílové skupiny, vzdálenost mezi jednotlivými citylighty, a naopak zde není nikterak zohledněno kritérium frekvence MHD v místě umístění citylightů, které bylo deklarováno v Zadávací dokumentaci. V případě dílčího kritéria kreativita předložených návrhů není zřejmé, proč právě ta konkrétní nabídka získala v daném kritériu určité pořadí a jak se nabídky při hodnocení podle tohoto kritéria liší. Hodnoticí komise se v tomto směru omezuje na velmi vágní a obecné komentáře. Pojmosloví typu návrhy jsou pěkné, obsahují nápad, nabídka vypadá poněkud nedotaženě, které hodnotící komise v rámci slovního zdůvodnění jednotlivých nabídek používá, není jednotné a jednoznačné a u předkladatelů nabídek mohlo vzbuzovat oprávněné obavy z nepředvídatelného a nerovného hodnocení jejich nabídek. Tím, že bodové ohodnocení přiřazené k jednotlivým nabídkám za uvedená subjektivní kritéria není dostatečně jasně, srovnatelně a logicky odůvodněno a hodnocení zohledňuje aspekty, které nemají oporu v Zadávací dokumentaci, neprokázal zadavatel, že posouzení nabídek bylo provedeno objektivně přezkoumatelným způsobem. Regionální rada se s uvedenými zjištěními neztotožňuje. Audit navrhl korekci ve výši 25 % hodnoty dotčené zakázky. Závěry auditu byly předány finančnímu úřadu, který následně nařídil Regionální radě Severovýchod vrácení 100 % finančních prostředků vynaložených v souvislosti se spornou zakázkou. Odvod RR SV uhradila a po následně vyměřeném penále požádala Generální finanční ředitelství o prominutí odvodu a penále. Generální finanční ředitelství své vyjádření dosud nesdělilo. Oblast podpory 5.2 Dne podal příjemce projektu Centrum evropského projektování a. s. na Úřad Regionální rady žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity PAAK nad rámec stanovený výzvou, konkrétně do Výbor Regionální rady na svém zasedání žádost o prodloužení termínu odmítl jako neodůvodněnou. Projekt PAAK tak ukončil svou realizaci k dříve schválenému datu a následně na ÚRR předložil závěrečnou žádost o platbu spolu s monitorovací zprávou.

84 ~ 83 ~ Příklady úspěšných / charakteristických projektů Oblast podpory 5.1 Následující tabulka uvádí přehled realizovaných projektů v rámci oblasti podpory 5.1. Tabulka č. 32: Přehled realizovaných projektů technické pomoci v roce 2014, jež zahrnují projektové záměry rozdělené dle kódů intervence 85 a 86 Projekt: Příprava, provádění, monitorování a kontrola ROP Severovýchod 2014 Projekt: Hodnocení, studie, informování a komunikace ROP Severovýchod 2014 Zahrnuté projektové záměry: Zahrnuté projektové záměry: Administrace a hodnocení projektů 2014, Monitoring 2014, Organizace MV, VRR 2014, Kontroly 2014, Audit 2014, Tvorba, řízení a realizace programu 2014, Technické zajištění funkce ŘO 2014, Personální zajištění programu Evaluace 2014, Informování a publicita Oblast podpory 5.2 VRR schválil na svém 10. zasedání k podpoře projekt PAAK. PAAK (CZ.1.12/5.2.00/ ) byl ojedinělým typem projektu, jenž komplexně řešil oblast podpory 5.2 na celém území regionu soudržnosti Severovýchod. Realizátorem projektu bylo Centrum evropského projektování, a.s., partnery byly Královéhradecký, Liberecký a Pardubický kraj. Globálním cílem projektu bylo zvýšení absorpční a administrativní kapacity regionu soudržnosti Severovýchod prostřednictvím vytvoření partnerství krajů Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého. Specifickým cílem byla spolupráce při tvorbě projektových žádostí a realizaci projektů, podpořených v rámci ROP Severovýchod. Cílem partnerství bylo zajištění hladkého a efektivního průběhu čerpání pomoci v rámci ROP Severovýchod prostřednictvím podpory kapacit na realizaci a administraci projektů, přičemž projekty by měly svou realizací maximální měrou přispět k rozvoji regionu a naplnění priorit programu ROP Severovýchod. Hlavním nástrojem spolupráce bylo poskytování asistence pilotním projektům. Cílem bylo využití pilotních projektů jako základu pro best practices, který směřoval k potenciálním i skutečným žadatelům nebo příjemcům podpory v rámci ROP Severovýchod. Svým zaměřením přispěl projekt k pozitivnímu ovlivnění maximálního počtu potenciálních žadatelů a příjemců dotace v ROP Severovýchod. Asistence pilotním projektům byla realizována ve 2 fázích: 1. při přípravě, tj. při tvorbě projektových žádostí, které ve většině případů byly následně předkládány v rámci standardních výzev ROP Severovýchod (od identifikace projektového záměru přes přípravu a zpracování projektové žádosti). 2. při realizaci a administraci, tj. při realizaci podpořených projektů v rámci ROP Severovýchod (realizace a administrace projektu, vyúčtování finančních prostředků, podání monitorovacích zpráv, řešení průřezových problémů). Asistence pilotním projektům byla poskytována individuálně (poskytování odborných informací, poradenství, konzultací) a skupinově (pořádání vzdělávacích akcí zaměřených na podpory tvorby, přípravy a realizaci projektů na základě předávání zkušeností z realizace pilotních projektů, tvorba publikací).

85 ~ 84 ~ Příjemci odborné asistence recipročně prezentovali veřejnosti, resp. potenciálním žadatelům, své zkušenosti z průběhu zpracování projektových žádostí a realizace pilotních projektů (vytvoření základny pro best practices ). Tím docházelo k předávání zkušeností (know-how) dalším žadatelům nebo realizátorům projektů. Doba realizace projektu PAAK byla původně naplánována od 15. února 2008 do 28. února VRR na svém 35. zasedání ze dne schválil prodloužení termínu pro ukončení projektu PAAK do 15. července Pilotním projektům z oblastí podpory 3.1 a 3.2 bylo tedy možné poskytnout asistenci po celou dobu jejich realizace. Poskytovatelem asistence byl předkladatel projektu Centrum evropského projektování, a.s., které zajišťoval asistenci na území Královéhradeckého kraje. Na územích krajů Libereckého a Pardubického zajišťovali asistenci dodavatelsky zaměstnanci Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. se sídlem v Liberci a Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje. V průběhu měsíce března 2013 s agenturami skončila spolupráce, která byla nastavena smluvně dle provedených výběrových řízení. Tato výběrová řízení počítala s původní dobou realizace projektu PAAK. Z důvodu prodloužení doby realizace projektu a nutnosti zajištění a splnění výstupů projektu došlo k využití tzv. dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Tento smluvní vztah s agenturami byl založen na základě ustanovení v zákoníku práce a nepodléhal zákonu o veřejných zakázkách. Zaměstnanci Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje a ARR - Agentury regionálního rozvoje spol. s r.o. tedy poskytovali asistenci pilotním projektům i nadále a jako projektoví manažeři, kteří mají s konkrétními pilotními projekty zkušenosti, byli schopni i nadále poskytnout plnohodnotnou a kontinuální asistenci. Projekt sledoval: pozitivní šíření programu ROP Severovýchod, konkretizování přínosů ROP Severovýchod, podporu motivace a iniciace přípravy a realizace projektů, podporu realizace, řízení a úspěšného vyúčtování projektů, rozvoj lidských zdrojů souvisejících s realizací a vyúčtováním projektů. Obrázek č. 1: Logo projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity Hlavní aktivity PAAK v období : 1. Semináře (skupinová asistence) Ve sledovaném období proběhl seminář na téma Efektivní plánování a řízení projektů, veřejné zakázky, zkušenosti z kontrol a auditů. Seminář se konal dne na Magistrátu města Liberec a zúčastnilo se 30 lidí. Seminář se věnoval definici obsahu projektu, použití nástroje WBS (Work Breakdown Structure) ve vazbě na zadávání veřejných zakázek. Dále byl zaměřen na nejčastější problémy ve veřejných zakázkách, kontroly a názory auditorů.

Měsíční analýza ROP SV. Listopad 2014

Měsíční analýza ROP SV. Listopad 2014 Měsíční analýza ROP SV Listopad 2014 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD...2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ...3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 4 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 8 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 8 3 ANALÝZA

Více

Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor

Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Příloha č. 1, bod 24-5/2015 Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Sledované období: 1. 10. 2014 30. 4. 2015 24. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu

Více

Měsíční analýza ROP SV. Červenec 2015

Měsíční analýza ROP SV. Červenec 2015 Měsíční analýza ROP SV Červenec 2015 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD...2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ...3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 4 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 8 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 8 3 ANALÝZA

Více

Měsíční analýza ROP SV. Leden 2010

Měsíční analýza ROP SV. Leden 2010 Měsíční analýza ROP SV Leden 2010 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ... 3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 3 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 5 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 6 3 ANALÝZA

Více

Informace o realizaci IPRM

Informace o realizaci IPRM Příloha: XX Příloha č. 1, bod 25-10/2015 Informace o realizaci IPRM 25. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č. 1, bod 25-10/2015

Více

Číslo bodu: 38-4/2013

Číslo bodu: 38-4/2013 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 29. 3. 2013 Číslo bodu: 38-4/2013 Název bodu: Informace o realizaci IPRM Návrh usnesení: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

MV pril 1. Stručná zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od do )

MV pril 1. Stručná zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od do ) Stručná zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 9. 10. 2015 do 26. 4. 2016) BRNO DUBEN 2016 Obsah: Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci Regionálního operačního programu

Více

Výsledky výběrového procesu. Oblast podpory: 1.1 Číslo kola výzvy: 35.

Výsledky výběrového procesu. Oblast podpory: 1.1 Číslo kola výzvy: 35. Výsledky výběrového procesu Oblast podpory: 1.1 Číslo kola výzvy: 35. ~ 1 ~ Zpráva o výsledcích výběrového procesu (35. kolo výzvy, oblast podpory 1.1) Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace

Více

Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor

Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Příloha č. 1, bod 17-4/2012 Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Sledované období: 1. 5. 2012 30. 9. 2012 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU

POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2009 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok Datum zveřejnění:

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok Datum zveřejnění: Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok 2012 Datum zveřejnění: 29. 3. 2013 ~ 1 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2012 Obsah ÚVOD... 2 1. INFORMACE O FYZICKÉM POKROKU

Více

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok Datum zveřejnění: Příloha č.

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok Datum zveřejnění: Příloha č. Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok 2013 Datum zveřejnění: 3. 3. 2014 Příloha č. 2, bod 46-2/2014 ~ 1 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2013 Obsah ÚVOD... 2 1.

Více

USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 8. dubna 2015

USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 8. dubna 2015 USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 8. dubna 2015 Usnesení č. 21/2015 1. SCHVALUJE program 53. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. VOLÍ ověřovatele

Více

Název bodu: Souhrnná zpráva o rizicích za 1. pololetí 2014

Název bodu: Souhrnná zpráva o rizicích za 1. pololetí 2014 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 19. 9. 2014 Číslo bodu: 49-11/2014 Název bodu: Souhrnná zpráva o rizicích za 1. pololetí 2014 Návrh usnesení: Výbor Regionální rady

Více

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2014

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2014 Příloha: XX Příloha č. 1, bod 49-11/2014 Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2014 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 2 ~ Příloha č.

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok Datum zveřejnění:

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok Datum zveřejnění: Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok 2014 Datum zveřejnění: 8. 4. 2015 ~ 1 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2014 Obsah ÚVOD... 2 1. INFORMACE O FYZICKÉM POKROKU

Více

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro rok 2008

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro rok 2008 Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro rok 2008 ~ 1 ~ Obsah 1. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU... 4 1.1. DOSAŽENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA... 4 1.1.1. Informace o

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 5. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍ HO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A DO 31. SRPN A 2008 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O NU SOUDRŽNOST

Více

USNESENÍ ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. listopadu 2013

USNESENÍ ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. listopadu 2013 USNESENÍ ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 19. listopadu 2013 Usnesení č. 181/2013 1. schvaluje program 43. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. ŘÍJN A 2013 DO 31. BŘ EZN A 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O

Více

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013)

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013) MV 15 06 pril 1 Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013) Brno, březen 2013 Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod 1. 2. Obsah Pokrok v realizaci

Více

MV pril 2. Věcný pokrok na úrovni jednotlivých oblastí podpory

MV pril 2. Věcný pokrok na úrovni jednotlivých oblastí podpory MV 10 04 pril 2 Věcný pokrok na úrovni jednotlivých oblastí podpory Stránka 1 z 9 Úplný název 11.1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 511100 podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost)

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 211 DO 31. B ŘEZN A 212 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR

Více

Číslo bodu: 50-5/2014. Čerpání finančních alokací dle oblastí podpor a vývoj kurzu. Název bodu: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Číslo bodu: 50-5/2014. Čerpání finančních alokací dle oblastí podpor a vývoj kurzu. Název bodu: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 50. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 21. 11. 2014 Číslo bodu: 50-5/2014 Název bodu: Návrh usnesení: Čerpání finančních alokací dle oblastí podpor a vývoj kurzu Výbor Regionální

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A 2014 DO 30. Z ÁŘ Í 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽN

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 9. 4. 2015 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K PODKLADOVÝM DOKUMENTŮM

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K PODKLADOVÝM DOKUMENTŮM DŮVODOVÁ ZPRÁVA K PODKLADOVÝM DOKUMENTŮM 1. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Doprava 2014-2020 25. června 2015 Ministerstvo dopravy, Velké kolegium Statut a jednací řád Monitorovacího

Více

VÝROČNÍ KONFERENCE ROP Severozápad

VÝROČNÍ KONFERENCE ROP Severozápad VÝROČNÍ KONFERENCE ROP Severozápad MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI JUDr. Olga Letáčková Ministerstvo pro místní rozvoj Vrchní ředitelka sekce NOK OBSAH Stav čerpání strukturálních

Více

Soubor usnesení z 9. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. června 2008

Soubor usnesení z 9. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. června 2008 Soubor usnesení z 9. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. června 2008 USNESENÍ Č.129/2008 informaci o plnění usnesení Výboru RRRSJ č. 114-128/2008. USNESENÍ Č. 130/2008

Více

ZÁPIS Z 49. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. září 2014

ZÁPIS Z 49. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. září 2014 ZÁPIS Z 49. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 19. září 2014 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 19. září 2014

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Moravský Beroun

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Moravský Beroun Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 2007 2013 Moravský Beroun 22.3.2011 Obsah: 1. Aktuální informace o stavu čerpání ROP SM 2. Projekty a doba udržitelnosti 3. Harmonogram výzev

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

MV pril 2. Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od do ) BRNO

MV pril 2. Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od do ) BRNO Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 16. 9. 2014 do 20. 3. 2015) BRNO DUBEN 2015 Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod 1. 2. Obsah Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

Soubor usnesení z 10. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 4. listopadu 2008

Soubor usnesení z 10. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 4. listopadu 2008 Soubor usnesení z 10. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 4. listopadu 2008 USNESENÍ Č.154/2008 informaci o plnění usnesení Výboru RRRSJ č. 129 153/2008. USNESENÍ Č. 155/2008

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 13. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 13. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 13. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. ŘÍJN A 2012 DO 31. BŘ EZN A 2013 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 15. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 15. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 15. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ OD 1. DUB NA 2013 DO 30. ZÁŘÍ 201 3 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17.

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17. oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Dokument Integrovaný plán rozvoje města vyhlášení výzvy: 17. března 2008 příjem žádostí: od 17. března do 30. července 2008 1. Důvod vyhlášení výzvy Čerpání

Více

USNESENÍ Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014

USNESENÍ Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014 USNESENÍ Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 3. března 2014 Usnesení č. 26/2014 1. schvaluje program 46. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí ověřovatele

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Výsledky výběrového procesu. Oblast podpory: 2.2. Číslo kola výzvy: 28.

Výsledky výběrového procesu. Oblast podpory: 2.2. Číslo kola výzvy: 28. Výsledky výběrového procesu Oblast podpory: 2.2. Číslo kola výzvy: 28. ~ 1 ~ Zpráva o výsledcích výběrového procesu (28. kolo výzvy, oblast podpory 2.2.) Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace

Více

ROČNÍ ZHODNOCENÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2008 Manažerské shrnutí

ROČNÍ ZHODNOCENÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2008 Manažerské shrnutí ROČNÍ ZHODNOCENÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2008 Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí Evaluační aktivita Roční zhodnocení Regionálního operačního programu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 4. 2016 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Více

Usnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Usnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

název projektu reg. č. projektu žadatel / příjemce CZV (Kč) SF (Kč) CZV (Kč) SF (Kč) TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PARDUBICE I.

název projektu reg. č. projektu žadatel / příjemce CZV (Kč) SF (Kč) CZV (Kč) SF (Kč) TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PARDUBICE I. Stav realizace Integrovaných plánů rozvoje měst - dílčí projekty schválené, zaregistrované a vyřazené z administrace stav k 4. 1. 2016 SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO"

Více

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012 Příloha: XX Příloha č. 1, bod 35-19/2012 Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č.

Více

STRATEGICKÝ REALIZAČNÍ PLÁN INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

STRATEGICKÝ REALIZAČNÍ PLÁN INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU STRATEGICKÝ REALIZAČNÍ PLÁN INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Datum zpracování: 9. 6. 2015 Obsah Úvod... 3 1 Harmonogram výzev... 4 2 Predikce čerpání finančních prostředků na rok 2015 až

Více

Evaluační plán. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD pro rok Datum zveřejnění:

Evaluační plán. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD pro rok Datum zveřejnění: Evaluační plán REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD pro rok 2014 Datum zveřejnění: 19. 11. 2013 Příloha č. 1, bod 43-10/2013 ~ 1 ~ Úvod Roční evaluační plán ROP Severovýchod pro rok 2014 vychází

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 28 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Mgr. Václav Božek, CSc.

Mgr. Václav Božek, CSc. VÝPIS Z USNESENÍ ze 47. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne 23. 4. 2014 v Brně Program zasedání: 1. Schválení programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3.

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009)

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009) Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/2008-02/2009 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 10/2008-02/2009 (stav k 10.

Více

název projektu reg. č. projektu žadatel / příjemce CZV (Kč) SF (Kč) CZV (Kč) SF (Kč) TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PARDUBICE I.

název projektu reg. č. projektu žadatel / příjemce CZV (Kč) SF (Kč) CZV (Kč) SF (Kč) TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PARDUBICE I. Stav realizace Integrovaných plánů rozvoje měst - dílčí projekty schválené, zaregistrované a vyřazené z administrace stav k 23. 11. 2015 SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO"

Více

Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období

Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období 7 13 Zpráva pro členy vlády ČR KVĚTEN 16 Úvod Stručný přehled čerpání fondů EU v období

Více

Soubor usnesení z 39. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 25. června 2012

Soubor usnesení z 39. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 25. června 2012 Soubor usnesení z 39. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 25. června 2012 USNESENÍ Č. 642/2012 informaci o plnění usnesení z 37. Výboru RRRSJ. USNESENÍ Č. 643/2012

Více

Soubor usnesení z 33. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 17. října 2011

Soubor usnesení z 33. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 17. října 2011 Soubor usnesení z 33. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 17. října 2011 USNESENÍ Č. 546/2011 informaci o plnění usnesení 32. Výboru RRRSJ. USNESENÍ Č. 547/2011

Více

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Výroční konference ROP Severozápad 21. září 2010, Litoměřice Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 Programové období 2004 2006 Rozdělení prostředků na rozvoj

Více

USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 10. května 2013

USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 10. května 2013 USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 10. května 2013 Usnesení č. 80/2013 1. schvaluje program 39. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí ověřovatele

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Formulář 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM

Formulář 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM Formulář 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Prioritní osa: Oblast podpory: Registrační číslo IPRM:

Více

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 2020 Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU ÚNOR 2018 1. Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán

Více

Výroční zpráva o realizaci ROP SV za rok 2008

Výroční zpráva o realizaci ROP SV za rok 2008 Výroční zpráva o realizaci ROP SV za rok 2008 1. MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 5 2. IDENTIFIKACE... 8 2.1. Stručný popis programu... 9 2.2. Globální cíl a specifické cíle... 10 2.3. Struktura prioritních os a

Více

Výsledky výběrového procesu. Oblast podpory: 1.2. Číslo kola výzvy: 18.

Výsledky výběrového procesu. Oblast podpory: 1.2. Číslo kola výzvy: 18. Výsledky výběrového procesu Oblast podpory: 1.2. Číslo kola výzvy: 18. ~ 1 ~ Zpráva o výsledcích výběrového procesu (18. kolo výzvy, oblast podpory 1.2.) Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Plumlov

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Plumlov Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 2007 2013 Plumlov 21. 6. 2012 Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP SM 2. Harmonogram výzev 3. Základní změny v administraci programu 4. Informace

Více

VÝPIS USNESENÍ 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

VÝPIS USNESENÍ 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně VÝPIS USNESENÍ 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 17. 3. 2010 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu

Více

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014. Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014. Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad Zpráva o realizaci Verze 1.0 1 Obsah Úvod... 3 1. Pokrok v realizaci programu... 4 2. Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory... 33 3. Administrativní zajištění programu... 70 4. Hlavní závěry a úkoly...

Více

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO Příloha č. 2 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO U S N E S E N Í z 9. zasedání VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY, konaného dne 5. 9. 2007 -------------------------------------------------------------

Více

VYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

VYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU VYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Datum zpracování: 6. 11. VYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 27. března 2009 Usnesení č. 1/29/2009 zápis z 28. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Příloha č. 1 - Výčet metodických pokynů či jejich částí závazných pro Program rozvoje venkova

Příloha č. 1 - Výčet metodických pokynů či jejich částí závazných pro Program rozvoje venkova Příloha č. 1 - Výčet metodických pokynů či jejich částí závazných pro Program rozvoje venkova Usnesením vlády ČR č. 540/2015 ze dne 8. července 2015 došlo k vyjmutí Programu rozvoje venkova na období let

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

Představení IPRM. Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM

Představení IPRM. Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM Představení IPRM Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM Obsah prezentace Co? Definice IPRM, členění Aplikace IPRM v podmínkách ČR Proč? Zdůvodnění vzniku IPRM Jak? Příprava IPRM Řízení

Více

název projektu reg. č. projektu žadatel / příjemce CZV (Kč) SF (Kč) CZV (Kč) SF (Kč) TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PARDUBICE I.

název projektu reg. č. projektu žadatel / příjemce CZV (Kč) SF (Kč) CZV (Kč) SF (Kč) TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PARDUBICE I. Stav realizace Integrovaných plánů rozvoje měst - dílčí projekty schválené, zaregistrované a vyřazené z administrace stav k 31. 1. 2013 SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO"

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 5.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 5.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Statutární město Pardubice se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice zastoupené MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046 bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka

Více

Soubor usnesení ze 45. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 28. března 2013

Soubor usnesení ze 45. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 28. března 2013 Soubor usnesení ze 45. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 28. března 2013 USNESENÍ Č. 763/2013 informaci o plnění usnesení 43. a 44. Výboru RRRSJ. USNESENÍ Č.

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

Příloha: 6. Indikátory a jejich kvantifikace

Příloha: 6. Indikátory a jejich kvantifikace Přílo: 6 Indikátory a jejich kvantifikace Účinnost: 17.9. 2007 Datum zveřejnění: 14. 9. 2007 Úlohou monitorovacích indikátorů je vyčíslení dosažených efektů poskytnuté finanční pomoci. Pomocí indikátorů

Více

VÝPIS USNESENÍ Zápis z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

VÝPIS USNESENÍ Zápis z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně VÝPIS USNESENÍ Zápis z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 15. 12. 2010 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 56 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Systém schvalování integrovaných projektů a Workshop Praha

Systém schvalování integrovaných projektů a Workshop Praha Systém schvalování integrovaných projektů 5. 5. 2016 a 12.5 2016 Workshop Praha PROGRAM 1. Role MAS, CRR a ŘO IROP 2. Aktuální informace o vyhlášených a plánovaných výzvách 3. Systém schvalování integrovaných

Více

ZÁPIS Z 50. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 21. listopadu 2014

ZÁPIS Z 50. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 21. listopadu 2014 ZÁPIS Z 50. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 21. listopadu 2014 50. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 21. listopadu

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 28. 1. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 28. 1. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 11. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 11. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 11. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A DO 3 0. Z ÁŘ Í 2011 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O NU SOUDRŽNOST

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. ŘÍJN A 214 DO 31. BŘ EZN A 215 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽN

Více

Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad

Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad Přehled možných změn ROP SZ Kapitola, strana Nové znění Zdůvodnění 7.1.6, str. 144, předposlední odrážka Související projektová příprava,

Více

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad Zpráva o realizaci Verze 1.0 1 Obsah Úvod... 3 1. Pokrok v realizaci programu... 5 2. Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory... 32 3. Administrativní zajištění programu... 65 4. Hlavní závěry a úkoly...

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1 Datum zveřejnění: 10. 3. 2014 ~ 2 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR BŘEZEN 2015 Obsah Úvod... 3 1. Aktuální

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.2

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.2 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.2 Datum zveřejnění: 1. 11. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více