ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 20. března 2009 v Liberci

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 20. března 2009 v Liberci"

Transkript

1 ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 20. března 2009 v Liberci 14. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek od hod. v Kongresovém centru Babylon v Liberci. Přítomní členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR ): Královéhradecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Bc. Lubomír Franc Bc. Stanislav Eichler Mgr. Radko Martínek PharmDr. Jana Třešňáková JUDr. Jaroslav Švehla Mgr. Ladislav Effenberk Ing. Josef Táborský Martin Sepp Ing. Roman Línek MUDr. Jiří Veselý Mgr. Jan Farský Ing. Jaroslav Moučka Helmut Dohnálek RNDr. Vít Příkaský Ing. Jaroslav Trávníček Josef Ješina JUDr. Ing. Lukáš Pleticha MUDr. Jiří Vambera Prezenční listiny jsou k nahlédnutí na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v Hradci Králové. Návrh programu jednání: 1. Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu, 2. Druhá změna rozpočtu na rok 2009, 3. Zpráva o činnosti orgánů Regionální rady, 4. Schválení projektů ze 7. kola výzvy oblast podpory 1.1., 5. Schválení projektů z 9. kola výzvy oblast podpory 2.2., 6. Smlouva o poskytnutí dotace, 7. Vyhodnocení Komunikačního plánu ROP Severovýchod za rok 2008, 8. Vyhodnocení Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod za rok 2008 a aktualizace Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod na období , 9. Vyhodnocení evaluačního plánu pro rok 2008, 10. Popis řídících a kontrolních systémů, 11. Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod, ~ 1 ~

2 12. Plnění usnesení VRR, 13. Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za II. pololetí roku 2008, 14. Plán výzev na rok 2009, 15. Plán zasedání VRR na rok 2009, 16. Vyhlášení 12. kola výzvy pro oblast podpory 4.1., 17. Různé. ad 1) Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu Zasedání VRR zahájil Bc. Stanislav Eichler, místopředseda Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod (dále jen Regionální rada ), který přivítal přítomné členy VRR v Liberci. Následně předal slovo Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady, který poděkoval za uvítání. Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady sdělil, ţe Výbor Regionální rady není usnášeníschopný, vzhledem ke skutečnosti, ţe se Ing. Roman Línek zdrţel při cestě na jednání. V této souvislosti navrhnul, ţe bude probíhat diskuse k jednotlivým bodům a aţ bude VRR usnášeníschopný, pak teprve přistoupí k hlasování. V průběhu této informace Ing. Roman Línek dorazil. Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, konstatoval, ţe všechny tři komory VRR jsou jiţ usnášeníschopné a ţe hlasování o návrzích usnesení bude probíhat vţdy po jednotlivých komorách. Následně přistoupil Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, k projednání 1. bodu programu a poţádal o navrţení ověřovatelů zápisu. Z Liberecké komory byl navrţen jako ověřovatel zápisu Bc. Stanislav Eichler, z Královéhradecké komory Ing. Josef Táborský a z Pardubické komory pak Mgr. Ladislav Effenberk. O těchto návrzích nechal Mgr. Radko Martínek hlasovat. Poté přistoupil Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, k projednání návrhu programu 14. zasedání VRR a vyzval členy VRR k připomínkám. Ţádné připomínky vzneseny nebyly, a tak členové VRR přistoupili k hlasování o návrhu programu. Usnesení č. 6/ schvaluje program 14. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 2. volí ověřovatele zápisu: 1. Bc. Stanislav Eichler, 2. Ing. Josef Táborský, 3. Mgr. Ladislav Effenberk. Usnesení č. 6/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 2 ~

3 ad 2) Druhá změna rozpočtu na rok 2009 Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, přenechal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ), který informoval členy VRR o tom, ţe nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 poskytnuté na předfinancování způsobilých výdajů budou pouţity na financování záloh na projekty technické pomoci ROP v roce Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, pak vyzval členy VRR k dotazům. Ţádné dotazy Usnesení č. 7/ schvaluje druhou změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod na rok 2009 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 2. souhlasí s pouţitím nevyčerpaných účelových finančních prostředků z roku 2008 poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování způsobilých výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU a prostředků ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování celkem ve výši Kč ,56, které se staly součástí výsledku hospodaření za rok 2008, na financování záloh na projekty technické pomoci ROP v roce 2009, 3. ukládá Mgr. Radku Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod, zajistit provedení rozpočtového opatření v souladu s 2. změnou rozpočtu. Usnesení č. 7/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 3) Zpráva o činnosti orgánů Regionální rady Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, představil třetí bod programu, Zprávu o činnosti orgánů Regionální rady. Následně upozornil členy VRR na přílohu č. 2 tohoto bodu, Měsíční analýzu ROP SV. Uvedl, ţe analýza obsahuje údaje o čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů (dále jen SF ) v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV ), včetně jednotlivých krajů regionu soudrţnosti Severovýchod, a připomněl informaci, ţe tato analýza bude členům VRR poskytována kaţdý měsíc. Poté Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, řediteli ÚRR, který členům VRR stručně objasnil údaje uvedené v Měsíční analýze ROP SV. Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, poţádal členy VRR o připomínky k projednávanému bodu. Dotaz k projednávanému bodu vznesl Ing. Jaroslav Trávníček, který poţádal o vysvětlení údajů poskytnutých v tabulkách č. 11, 12 a 13 měsíční analýzy ROP SV, resp. rozdílu v čerpání finančních prostředků ze SF dle jednotlivých krajů regionu soudrţnosti Severovýchod. ~ 3 ~

4 Na poloţený dotaz odpověděl Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, který uvedl, ţe údaje o proplacených finančních prostředcích dle krajů závisí na tom, jaké projekty byly ţadateli předloţeny, jaké projekty byly schváleny k podpoře z ROP SV a jak rychle se schválené projekty realizují. Dále uvedl, ţe čerpání finančních prostředků ze SF vychází z přijatých harmonogramů a ţe reálné čerpání finančních prostředků odpovídá proklamovanému čerpání finančních prostředků ze SF ve Smlouvách o poskytnutí dotace. Mgr. Zdeněk Semorád, ředitel ÚRR, doplnil, ţe v Pardubickém kraji je předloţeno více velkých projektů silnic. Čerpání v rámci těchto projektů tak bude uskutečňováno později. Ţádné další dotazy Usnesení č. 8/ bere na vědomí zprávu o činnosti orgánů Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 2. bere na vědomí měsíční analýzu ROP SV dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, 3. stanovuje kurz 30 Kč/EUR pro potřeby přepočtu zbývajících alokací v ROP SV při uchování rezervy v jednotlivých prioritních osách 1, 2 a 3 ve výši 300 mil. Kč a prioritních osách 4 a 5 ve výši 50 mil. Kč ve schváleném kurzu. Usnesení č. 8/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 4) Schválení projektů ze 7. kola výzvy oblast podpory 1.1. Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, představil čtvrtý bod programu Schválení projektů ze 7. kola výzvy oblast podpory 1.1. VRR následně stanovil jako kritérium pro výběr projektů v oblasti podpory 1.1. minimální procentní výši bodového hodnocení hodnotu 65 %. Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, vyzval členy VRR k případným dotazům. Ţádné dotazy Usnesení č. 9/ bere na vědomí informaci o průběhu 7. kola výzvy pro předkládání ţádostí v rámci ROP Severovýchod, oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, 2. bere na vědomí Zápis ze zasedání expertní komise ze dne , oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury dle přílohy č. 3 tohoto usnesení, 3. stanovuje jako kritérium pro výběr projektů v oblasti podpory 1.1 minimální procentní výši bodového hodnocení hodnotu 65 %, ~ 4 ~

5 4. schvaluje navýšení alokace fin. prostředků ze SF pro 7. kolo výzvy pro oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury na částku odpovídající celkovému poţadavku projektů splňujících podmínku stanovenou v bodě 3 tohoto usnesení, 5. schvaluje seznam projektů k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Severovýchod v rámci 7. kola výzvy, oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 6. ukládá Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Severovýchod podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace u projektů schválených k financování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 9/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 5) Schválení projektů z 9. kola výzvy oblast podpory 2.2. Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, představil pátý bod programu - Schválení projektů z 9. kola výzvy oblast podpory 2.2. VRR následně stanovil jako kritérium pro výběr projektů v oblasti podpory 2.2. minimální procentní výši bodového hodnocení hodnotu 75 %. Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, vyzval členy VRR k případným dotazům. Ţádné dotazy Usnesení č. 10/ bere na vědomí informaci o průběhu 9. kola výzvy pro předkládání ţádostí v rámci ROP Severovýchod, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, 2. bere na vědomí Zápis ze zasedání expertní komise ze dne , oblast podpory 2.2 Rozvoj měst dle přílohy č. 3 tohoto usnesení, 3. stanovuje jako kritérium pro výběr projektů v oblasti podpory 2.2 minimální procentní výši bodového hodnocení hodnotu 75 %, 4. schvaluje navýšení alokace fin. prostředků ze SF pro 9. kolo výzvy pro oblast podpory 2.2. Rozvoj měst na částku odpovídající celkovému poţadavku projektů splňujících podmínku stanovenou v bodě 3 tohoto usnesení, 5. schvaluje seznam projektů k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Severovýchod v rámci 9. kola výzvy, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 6. ukládá Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Severovýchod podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace u projektů schválených k financování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. ~ 5 ~

6 Usnesení č. 10/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 6) Smlouva o poskytnutí dotace Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, informoval členy VRR o vzoru Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekty 7. a 9. kola výzvy pro ROP SV. Usnesení č. 11/ schvaluje vzor Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekty 7. kola výzvy pro Regionální operační program regionu soudrţnosti Severovýchod, oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a pro projekty 9. kola výzvy pro Regionální operační program regionu soudrţnosti Severovýchod, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 11/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 7) Vyhodnocení Komunikačního plánu ROP Severovýchod za rok 2008 ÚRR, který přiblíţil členům VRR obsah projednávaného dokumentu a stručné informoval o prezentaci výsledků z projektu Výzkum povědomí cílových skupin v regionu soudrţnosti Severovýchod o ROP SV a analýza absorpční kapacity regionu soudrţnosti Severovýchod. Usnesení č. 12/ bere na vědomí vyhodnocení Komunikačního plánu ROP Severovýchod za rok 2008 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 12/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 6 ~

7 ad 8) Vyhodnocení Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod za rok 2008 a aktualizace Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod na období ÚRR, který členům VRR představil vyhodnocení Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod za rok 2008 a stručně informoval o plnění projektů technické pomoci ROP SV. Usnesení č. 13/ bere na vědomí Vyhodnocení Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod za rok 2008 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 2. schvaluje aktualizaci Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod na období dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 13/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 9) Vyhodnocení evaluačního plánu pro rok 2008 ÚRR, který stručně představil evaluační aktivity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok 2008 a uvedl, ţe výsledky z ukončených evaluačních projektů či z doposud ukončených etap evaluačních projektů jsou k dispozici v přiloţených materiálech tohoto usnesení. Usnesení č. 14/ bere na vědomí Vyhodnocení Evaluačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro rok 2008 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 2. bere na vědomí Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro rok 2008 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 14/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 7 ~

8 ad 10) Popis řídících a kontrolních systémů ÚRR, který zmínil důleţitost dokumentu Popis řídících a kontrolních systémů ROP NUTS II Severovýchod v tom smyslu, ţe teprve aţ Evropská komise (dále jen EK ) schválí Popis řídících a kontrolních systémů, bude moţné certifikovat a následně refundovat finanční prostředky z EK. Mgr. Zdeněk Semorád, ředitel ÚRR, uvedl, ţe Popis řídících a kontrolních systémů v tuto chvíli není EK schválen. EK zaslala své připomínky k dopracování. Řídící orgán ROP SV jiţ připomínku týkající se popisu procesu vyřizování stíţností vypořádal. Po vypořádání zbývajících připomínek ze strany Auditního orgánu Ministerstva financí bude Popis řídících a kontrolních systémů během příštího měsíce předán EK znovu k posouzení. Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, ještě doplnil informaci o schůzce se zástupci Regionálních rad jednotlivých regionů soudrţnosti a následném setkání s ministrem pro místní rozvoj JUDr. Cyrilem Svobodou, kde byly dohodnuty kroky k odstranění nedostatků týkajících se informačních systémů BENEFIT7 a MONIT7+ dle poţadavků EK tak, aby nedošlo k ohroţení čerpání finančních prostředků ze SF. Usnesení č. 15/ bere na vědomí informaci o předloţení dokumentu Popis řídících a kontrolních systémů ROP NUTS II Severovýchod Evropské komisi dle důvodové zprávy, 2. bere na vědomí informaci o vypořádání připomínek Evropské komise k dokumentu Popis řídících a kontrolních systémů ROP NUTS II Severovýchod dle důvodové zprávy. Usnesení č. 15/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 11) Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod ÚRR, který stručně informoval o změnách v Operačním manuálu ROP NUTS II Severovýchod. Mgr. Zdeněk Semorád, ředitel ÚRR, zejména zmínil změny v souvislosti se schválením Integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen IPRM ) a zavedením tzv. dílčího projektu, změny na základě zapracování postupů při administraci velkých projektů a změny v důsledku sniţování či zvyšování investičních a neinvestičních prostředků projektů ze strany ţadatelů. Mgr. Zdeněk Semorád, ředitel ÚRR, dále uvedl, ţe příjemci budou mít povinnost předkládat rozpočty v elektronické verzi kvůli kontrole předkládaných rozpočtů přes nově pořízený ekonomický software. ~ 8 ~

9 Usnesení č. 16/ bere na vědomí aktualizaci Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod pro období (verze 4.0). Usnesení č. 16/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 12) Plnění usnesení VRR ÚRR, který uvedl, ţe v případě, kdy VRR ukládá plnit schválené usnesení, je toto evidováno v tabulce plnění usnesení VRR. Členové VRR pak budou pravidelně informováni o stavu plnění jednotlivých schválených usnesení. Usnesení č. 17/ bere na vědomí informaci o plnění usnesení VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 17/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 13) Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za II. pololetí roku 2008 ÚRR, který informoval členy VRR o návrhu usnesení, poté zdůvodnil zpracovávání Souhrnné zprávy o rizicích při implementaci ROP SV a přiblíţil její obsah. Usnesení č. 18/ bere na vědomí Souhrnnou zprávu o rizicích při implementaci ROP SV za období od do dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 18/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 9 ~

10 ad 14) Plán výzev na rok 2009 Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, představil členům VRR plán výzev na rok 2009 a následně poţádal Mgr. Zdeňka Semoráda, ředitele ÚRR, o vysvětlení k vyhlášení výzvy na oblast podpory 5.1. Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP. Mgr. Zdeněk Semorád, ředitel ÚRR, uvedl, ţe pokud VRR rozhodne o zadání evaluace programu dříve neţ v příštím roce, bude nutné výzvu na oblast podpory 5.1. vyhlásit jiţ letos, aby mohl být evaluační projekt zpracován a zaplacen. Usnesení č. 19/ schvaluje plán výzev pro předkládání ţádostí do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na rok 2009 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 19/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 15) Plán zasedání VRR na rok 2009 Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, představil členům VRR návrh usnesení včetně plánu termínů dalších zasedání VRR a rovněţ zmínil důleţitost schválení takových termínů dalších zasedání VRR, aby byly vţdy všechny tři komory usnášeníschopné. Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, poté vyzval členy VRR k dotazům. Ţádné dotazy Usnesení č. 20/ schvaluje plán dalších zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod následovně: od 10 hodin v Hradci Králové, od 10 hodin v Pardubicích, od 10 hodin v Liberci. Usnesení č. 20/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 10 ~

11 ad 16) Vyhlášení 12. kola výzvy pro oblast podpory 4.1. Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, představil bod vyhlášení 12. kola výzvy pro oblast podpory 4.1. a vyzval členy VRR k případným dotazům. Ţádné dotazy Usnesení č. 21/2009: 1. vyhlašuje 12. kolo výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 21/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 17a) Různé Změna Smlouvy o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje měst ÚRR, který zdůvodnil změnu ve znění Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM a uvedl, ţe změna je rovněţ popsána v důvodové zprávě k tomuto usnesení. Usnesení č. 22/ souhlasí se změnou Smlouvy o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje měst dle důvodové zprávy, 2. schvaluje vzor dodatku Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM pro IPRM 8. kola výzvy Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 3. ukládá Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Severovýchod podepsat dodatky ke Smlouvám o alokaci prostředků na IPRM s příjemci uvedenými v důvodové zprávě. Usnesení č. 22/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 11 ~

12 ad 17b) Různé Schválení Příručky pro žadatele a příjemce ÚRR, který členům VRR zdůvodnil vydání nové verze Příručky pro ţadatele a příjemce a zároveň informoval členy VRR o provedených změnách, které jsou popsány v důvodové zprávě k tomuto bodu. Mgr. Radko Martínek následně vybídl členy VRR k dotazům. Připomínku vznesl MUDr. Jiří Vambera, který upozornil na chybu v tabulce Evidence změn a jejich provádění v Příručce pro ţadatele a příjemce, kde je u kapitoly 10 Přílohy, u přílohy č. 2, uvedeno místo nesmí jít o naskenovaný soubor nesmí jít o neskenovaný soubor. Ţádné další připomínky Usnesení č. 23/ schvaluje Příručku pro ţadatele a příjemce verze 7.0 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 23/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 17c) Různé Složení výběrové komise ustanovené v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, přistoupil k projednání bodu Sloţení výběrové komise ustanovené v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity. Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, informoval členy VRR o novém sloţení výběrové komise, které je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení, a vyzval členy VRR k dotazům. Ţádné dotazy Usnesení č. 24/ schvaluje nové sloţení výběrové komise dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 24/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 17d) Různé Vyhlášení 13. kola výzvy pro oblast podpory 5.1. ÚRR, který informoval členy VRR o zařazení dalšího bodu, který se týká vyhlášení 13. kola výzvy pro oblast podpory 5.1., do programu 14. zasedání VRR. Mgr. Zdeněk Semorád, ředitel ÚRR, zdůvodnil vyhlášení 13. kola výzvy pro oblast podpory 5.1. potřebností zajištění finančních prostředků na evaluační projekty pro rok ~ 12 ~

13 Následně Mgr. Zdeněk Semorád, ředitel ÚRR, předal slovo Ing. Josefu Táborskému, který vznesl poţadavek na zahájení zrychlené evaluace programu (z důvodu finanční krize) za účelem vyhodnocení plnění indikátorů včetně zhodnocení nastavení alokací v jednotlivých prioritách s termínem ukončení evaluace nejpozději do listopadu Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, vyzval členy VRR k dotazům a zároveň poţádal Mgr. Zdeňka Semoráda, ředitele ÚRR, o zajištění provedení evaluace. Ţádné dotazy Usnesení č. 25/ schvaluje vyhlášení 13. kola výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 5.1. Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 25/2009 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Po schválení všech bodů programu 14. zasedání VRR, vystoupil Ing. Josef Táborský s poţadavkem na zmapování absorpční kapacity v rámci regionu soudrţnosti Severovýchod v ose I. Oblast podpory 1.2 dopravní obsluţnost s důrazem na dráţní kolejová vozidla (vlaky) a MHD s termínem zpracování do dalšího zasedání VRR v červnu Ing. Josef Táborský poté uvedl, ţe o tomto návrhu nemusí být hlasováno, postačí pouze zanést do zápisu. Ţádné další připomínky vzneseny nebyly. Mgr. Radko Martínek, předseda Regionální rady, na závěr poděkoval za účast a vstřícnost členům VRR a zároveň je všechny pozval na další plánované zasedání VRR, které se uskuteční v červnu 2009 v Hradci Králové. 14. zasedání VRR bylo ukončeno v hodin. ~ 13 ~

14 Přílohy: Příloha č. 1 k usnesení č. 6/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 7/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 8/2009 Příloha č. 2 k usnesení č. 8/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 9/2009 Příloha č. 2 k usnesení č. 9/2009 Příloha č. 3 k usnesení č. 9/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 10/2009 Příloha č. 2 k usnesení č. 10/2009 Příloha č. 3 k usnesení č. 10/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 11/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 12/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 13/2009 Příloha č. 2 k usnesení č. 13/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 14/2009 Příloha č. 2 k usnesení č. 14/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 17/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 18/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 19/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 21/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 22/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 23/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 24/2009 Příloha č. 1 k usnesení č. 25/2009 ~ 14 ~

15 V Hradci Králové dne 23. března 2009 Zapsal: Ing. Luděk Váša..... Ověřovatelé: Bc. Stanislav Eichler.. Ing. Josef.Táborský.. Mgr. Ladislav Effenberk.. Mgr. Radko Martínek Předseda Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod.. Datum podpisu. ~ 15 ~

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích 13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek

Více

ZÁPIS Z 25. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 17. prosince 2010

ZÁPIS Z 25. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 17. prosince 2010 ZÁPIS Z 25. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 17. prosince 2010 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 17. 12. 2010

Více

Zápis z 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis z 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis z 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 30. listopadu 2009 v Hradci Králové 8. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu

Více

ZÁPIS Z 67. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 23. června 2017

ZÁPIS Z 67. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 23. června 2017 ZÁPIS Z 67. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 23. června 2017 67. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 23. června 2017

Více

USNESENÍ Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014

USNESENÍ Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014 USNESENÍ Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 3. března 2014 Usnesení č. 26/2014 1. schvaluje program 46. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí ověřovatele

Více

ZÁPIS Z 63. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 9. prosince 2016

ZÁPIS Z 63. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 9. prosince 2016 ZÁPIS Z 63. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 9. prosince 2016 63. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 9. prosince

Více

USNESENÍ ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. listopadu 2013

USNESENÍ ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. listopadu 2013 USNESENÍ ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 19. listopadu 2013 Usnesení č. 181/2013 1. schvaluje program 43. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí

Více

USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 8. dubna 2015

USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 8. dubna 2015 USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 8. dubna 2015 Usnesení č. 21/2015 1. SCHVALUJE program 53. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. VOLÍ ověřovatele

Více

ZÁPIS Z 33. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 30. března 2012

ZÁPIS Z 33. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 30. března 2012 ZÁPIS Z 33. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 30. března 2012 33. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 30. 3. 2012

Více

Zápis ze 14. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis ze 14. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis ze 14. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 30. listopadu 2011 v Jablonci nad Nisou 14. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního

Více

ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 1. října 2012

ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 1. října 2012 ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 1. října 2012 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pondělí 1. 10. 2012

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

Zápis ze 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis ze 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis ze 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 30. listopadu 2012 v Trutnově 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS

Více

Měsíční analýza ROP SV. Leden 2010

Měsíční analýza ROP SV. Leden 2010 Měsíční analýza ROP SV Leden 2010 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ... 3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 3 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 5 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 6 3 ANALÝZA

Více

Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Rančířově

Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Rančířově Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 8. 2009 v Rančířově Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3.

Více

Zápis z 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě

Zápis z 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě Zápis z 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 16. 6. 2010 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO Příloha č. 2 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO U S N E S E N Í z 9. zasedání VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY, konaného dne 5. 9. 2007 -------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS Z 45. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 31. ledna 2014

ZÁPIS Z 45. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 31. ledna 2014 ZÁPIS Z 45. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 31. ledna 2014 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 31. ledna 2014

Více

Číslo bodu: 38-4/2013

Číslo bodu: 38-4/2013 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 29. 3. 2013 Číslo bodu: 38-4/2013 Název bodu: Informace o realizaci IPRM Návrh usnesení: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Více

ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 18. prosince 2015

ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 18. prosince 2015 ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 18. prosince 2015 57. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 18. prosince

Více

Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně

Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Schválení

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Měsíční analýza ROP SV. Listopad 2014

Měsíční analýza ROP SV. Listopad 2014 Měsíční analýza ROP SV Listopad 2014 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD...2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ...3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 4 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 8 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 8 3 ANALÝZA

Více

Soubor usnesení z 9. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. června 2008

Soubor usnesení z 9. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. června 2008 Soubor usnesení z 9. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. června 2008 USNESENÍ Č.129/2008 informaci o plnění usnesení Výboru RRRSJ č. 114-128/2008. USNESENÍ Č. 130/2008

Více

ZÁPIS Z 49. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. září 2014

ZÁPIS Z 49. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. září 2014 ZÁPIS Z 49. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 19. září 2014 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 19. září 2014

Více

ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014

ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014 ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 3. března 2014 46. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pondělí 3. března 2014

Více

Informace o realizaci IPRM

Informace o realizaci IPRM Příloha: XX Příloha č. 1, bod 25-10/2015 Informace o realizaci IPRM 25. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č. 1, bod 25-10/2015

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

ZÁPIS Z 65. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 27. ledna 2017

ZÁPIS Z 65. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 27. ledna 2017 ZÁPIS Z 65. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 27. ledna 2017 65. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 27. ledna 2017

Více

ZÁPIS Z 60. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 20. května 2016

ZÁPIS Z 60. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 20. května 2016 ZÁPIS Z 60. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 20. května 2016 60. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 20. května 2016

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 27. března 2009 Usnesení č. 1/29/2009 zápis z 28. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Mgr. Václav Božek, CSc.

Mgr. Václav Božek, CSc. VÝPIS Z USNESENÍ ze 47. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne 23. 4. 2014 v Brně Program zasedání: 1. Schválení programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3.

Více

ZÁPIS Z 50. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 21. listopadu 2014

ZÁPIS Z 50. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 21. listopadu 2014 ZÁPIS Z 50. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 21. listopadu 2014 50. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 21. listopadu

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. listopadu 2013

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. listopadu 2013 ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 19. listopadu 2013 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v úterý 19. listopadu

Více

VÝPIS Z USNESENÍ z 52. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne v Rytířsku

VÝPIS Z USNESENÍ z 52. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne v Rytířsku Program zasedání: VÝPIS Z USNESENÍ z 52. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne 8. 4. 2015 v Rytířsku 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu

Více

Soubor usnesení z 10. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 4. listopadu 2008

Soubor usnesení z 10. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 4. listopadu 2008 Soubor usnesení z 10. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 4. listopadu 2008 USNESENÍ Č.154/2008 informaci o plnění usnesení Výboru RRRSJ č. 129 153/2008. USNESENÍ Č. 155/2008

Více

ZÁPIS ZE 42. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 27. září 2013

ZÁPIS ZE 42. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 27. září 2013 ZÁPIS ZE 42. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 27. září 2013 42. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 27. září 2013

Více

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru MV 14 04 pril 1 Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO KVĚTEN 2012 Téma jednání: Zápis z 13. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 23. 5. 2012 Místo konání: Jihlava Přítomni: MUDr. Jiří

Více

VÝPIS USNESENÍ ze 41. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě

VÝPIS USNESENÍ ze 41. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě Program zasedání: VÝPIS USNESENÍ ze 41. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 20. 2. 2013 v Jihlavě 1. Schválení programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3.

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1 Datum zveřejnění: 10. 3. 2014 ~ 2 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

VÝPIS USNESENÍ 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

VÝPIS USNESENÍ 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně VÝPIS USNESENÍ 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 17. 3. 2010 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 9. 4. 2015 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

VÝPIS USNESENÍ 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

VÝPIS USNESENÍ 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně VÝPIS USNESENÍ 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 11. 11. 2009 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu

Více

VÝPIS USNESENÍ 17. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

VÝPIS USNESENÍ 17. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně VÝPIS USNESENÍ 17. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 5. 2. 2009 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3.

Více

Výzkum povědomí cílových skupin v regionu soudrţnosti Severovýchod o Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod a analýza absorpční kapacity

Výzkum povědomí cílových skupin v regionu soudrţnosti Severovýchod o Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod a analýza absorpční kapacity Výzkum povědomí cílových skupin v regionu soudrţnosti Severovýchod o Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod a analýza absorpční kapacity regionu soudrţnosti Severovýchod Datum zveřejnění:

Více

USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 10. května 2013

USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 10. května 2013 USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 10. května 2013 Usnesení č. 80/2013 1. schvaluje program 39. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí ověřovatele

Více

Zápis z 62. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného dne v Brně a Jihlavě (formou videokonference)

Zápis z 62. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného dne v Brně a Jihlavě (formou videokonference) Program zasedání: Zápis z 62. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného dne 21. 6. 2017 v Brně a Jihlavě (formou videokonference) 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení

Více

ZÁPIS Z 68. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 22. září 2017

ZÁPIS Z 68. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 22. září 2017 ZÁPIS Z 68. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 22. září 2017 68. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 22. září 2017

Více

VÝPIS USNESENÍ 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Dolních Kounicích

VÝPIS USNESENÍ 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Dolních Kounicích VÝPIS USNESENÍ 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 7. 10. 2008 v Dolních Kounicích Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů

Více

ZÁPIS ze 31. zasedání Výboru Regionální rady regionu

ZÁPIS ze 31. zasedání Výboru Regionální rady regionu Klášterec nad Ohří, 5. června 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Bc. Petr Benda Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 5.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 5.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 28 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Zápis z 50. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, v Brně a v Jihlavě (formou videokonference)

Zápis z 50. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, v Brně a v Jihlavě (formou videokonference) Program zasedání: Zápis z 50. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, 28. 11. 2014 v Brně a v Jihlavě (formou videokonference) 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení

Více

ZÁPIS Z 47. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 2. května 2014

ZÁPIS Z 47. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 2. května 2014 ZÁPIS Z 47. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 2. května 2014 47. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 2. května 2014

Více

Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1

Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. 10. 2012 Číslo bodu: 35-7/2012 Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1 Návrh usnesení: Výbor Regionální

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 11. ledna 2010 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Zápis z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

Zápis z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně Zápis z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 25. 4. 2012 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 7. června 2013 v Liberci 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II

Více

Soubor usnesení z 23. mimořádného jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 21. června 2010

Soubor usnesení z 23. mimořádného jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 21. června 2010 Soubor usnesení z 23. mimořádného jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 21. června 2010 USNESENÍ Č. 380/2010 informaci o uskutečněných poptávkových řízeních. USNESENÍ Č. 381/2010

Více

Název bodu: Souhrnná zpráva o rizicích za 1. pololetí 2014

Název bodu: Souhrnná zpráva o rizicích za 1. pololetí 2014 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 19. 9. 2014 Číslo bodu: 49-11/2014 Název bodu: Souhrnná zpráva o rizicích za 1. pololetí 2014 Návrh usnesení: Výbor Regionální rady

Více

Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání. Podklad: RR , RR př. č. 1 Usnesení: ÚRR 62/01

Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání. Podklad: RR , RR př. č. 1 Usnesení: ÚRR 62/01 VÝPIS Z USNESENÍ z 62. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného dne 21. 6. 2017 v Brně a Jihlavě (formou videokonference) Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání

Více

ZÁPIS Z 48. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 26. června 2014

ZÁPIS Z 48. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 26. června 2014 ZÁPIS Z 48. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 26. června 2014 48. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo ve čtvrtek 26. června

Více

ZÁPIS Z 51. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. prosince 2014

ZÁPIS Z 51. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. prosince 2014 ZÁPIS Z 51. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 19. prosince 2014 51. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 19. prosince

Více

VÝPIS Z USNESENÍ ze 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne ve Valči

VÝPIS Z USNESENÍ ze 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne ve Valči Program zasedání: VÝPIS Z USNESENÍ ze 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne 24. 9. 2014 ve Valči 1. Schválení programu jednání 2. Schválení účasti hostů na jednání

Více

Zápis č. 6. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod

Zápis č. 6. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod Zápis č. 6 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne 5. 12. 2014 v 9.30 hod Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: viz prezenční listina Průběh jednání 1. Zahájení jednání Jednání zahájila

Více

USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 8766/2010 /2009 Usnesení č. 1/40/2010 Ústí nad Labem, 15. března 2008 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 16.

Více

Soubor usnesení z 33. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 17. října 2011

Soubor usnesení z 33. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 17. října 2011 Soubor usnesení z 33. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 17. října 2011 USNESENÍ Č. 546/2011 informaci o plnění usnesení 32. Výboru RRRSJ. USNESENÍ Č. 547/2011

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 24. února 2011

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 24. února 2011 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 24. února 2011 K bodu č. 1/ Úvod Usnesení ZM č. 32/2011 ZM schvaluje program jednání s doplněním dle diskuse. (Hlasování: 25/0/0) K bodu č. 2/ Smlouvy

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. mimořádné. zasedání zastupitelstva města dne: 2. 8. 2012 Bod pořadu jednání: Věc: Schválení Dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1092/S na projekt

Více

Měsíční analýza ROP SV. Červenec 2015

Měsíční analýza ROP SV. Červenec 2015 Měsíční analýza ROP SV Červenec 2015 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD...2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ...3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 4 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 8 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 8 3 ANALÝZA

Více

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012 Příloha: XX Příloha č. 1, bod 35-19/2012 Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č.

Více

ZÁPIS z 27. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS z 27. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ZÁPIS z 27. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 8. prosince 2008 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing.

Více

Číslo bodu: 44-14f/2013

Číslo bodu: 44-14f/2013 44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 18. 12. 2013 Číslo bodu: 44-14f/2013 Název bodu: Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt

Více

Zpráva o činnosti výboru kontrolního (důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

Zpráva o činnosti výboru kontrolního (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 23. zasedání konané dne 17. prosince 2015 Materiál k bodu č. 5 programu: Zpráva o činnosti výboru kontrolního (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Návrh na usnesení:

Více

VÝPIS USNESENÍ z 33. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

VÝPIS USNESENÍ z 33. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně VÝPIS USNESENÍ z 33. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 7. 9. 2011 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu

Více

VÝPIS USNESENÍ Zápis z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

VÝPIS USNESENÍ Zápis z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně VÝPIS USNESENÍ Zápis z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 15. 12. 2010 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů

Více

Zápis z 22. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis z 22. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis z 22. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 4. června 2014 v Peci pod Sněžkou 22. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu

Více

HRADECKÝ VENKOV, obecně prospěšná společnost IČO: , Husovo nám. 83, Nechanice,

HRADECKÝ VENKOV, obecně prospěšná společnost IČO: , Husovo nám. 83, Nechanice, ZÁPIS ze zasedání Programového výboru MAS Hradecký venkov dne 1. 12. 2016 na Státním zámku Hrádku u Nechanic PROGRAM ZASEDÁNÍ: 1. Zahájení zasedání 2. Informace o průběhu naplňování Strategie komunitně

Více

Zápis o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 05. 03. 2015 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil

Více

ZÁPIS ze 32. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 32. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 5035/2009 Prezence Červený Hrádek, 26. června 2009 Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří

Více

Usnesení č. 2 bylo schváleno

Usnesení č. 2 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.11.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

ZÁPIS Z 36. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 7. prosince 2012

ZÁPIS Z 36. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 7. prosince 2012 ZÁPIS Z 36. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 7. prosince 2012 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 7. 12. 2012

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 4. 2016 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Více

Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor

Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Příloha č. 1, bod 23-4/2014 Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Sledované období: 1. 5. 2014 30. 9. 2014 23. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu

Více

Podmínky ke Stanovení výdajů na financování akce OSS č.j..ze dne..

Podmínky ke Stanovení výdajů na financování akce OSS č.j..ze dne.. (níže uvedené Podmínky představují základní vzor, který může být dále upraven pro účely konkrétního projektu) Podmínky ke Stanovení výdajů na financování akce OSS č.j..ze dne.. (dále jen Podmínky ) Organizační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV k opravě administrativních chyb ve Smlouvě o poskytnutí dotace a ke snížení celkových způsobilých výdajů a změně poměru investic a neinvestic Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV 9. ledna 2009

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 56 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita

Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita Datum jednání: 20. 3. 2014 Čas konání: 12:00 13:00 Místo konání: Zasedací místnost RM (č. 314) Pozván a účasten: Pavel Boček, náměstek primátora Josef Macík, člen

Více

Soubor usnesení z 34. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 5. prosince 2011

Soubor usnesení z 34. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 5. prosince 2011 Soubor usnesení z 34. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 5. prosince 2011 USNESENÍ Č. 569/2011 informaci o plnění usnesení 33. Výboru RRRSJ. USNESENÍ Č. 570/2011

Více

Výsledky výběrového procesu. Oblast podpory: 1.2. Číslo kola výzvy: 18.

Výsledky výběrového procesu. Oblast podpory: 1.2. Číslo kola výzvy: 18. Výsledky výběrového procesu Oblast podpory: 1.2. Číslo kola výzvy: 18. ~ 1 ~ Zpráva o výsledcích výběrového procesu (18. kolo výzvy, oblast podpory 1.2.) Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Zápis č. 1/2018 ze zasedání Správní rady Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis č. 1/2018 ze zasedání Správní rady Vysoké školy polytechnické Jihlava Správní rada Vysoké školy polytechnické Jihlava Zápis č. 1/2018 ze zasedání Správní rady Vysoké školy polytechnické Jihlava Termín zasedání: 12. dubna 2018 Přítomni: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc.,

Více

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2014

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2014 Příloha: XX Příloha č. 1, bod 49-11/2014 Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2014 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 2 ~ Příloha č.

Více

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP konaného dne 30. 8. 2011 Přítomni: Členové výboru: Ing. Gabriela Kloudová, MBA (předsedkyně) Ing. Karel

Více