USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 8. dubna 2015

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 8. dubna 2015"

Transkript

1 USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 8. dubna 2015 Usnesení č. 21/ SCHVALUJE program 53. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. VOLÍ ověřovatele zápisu 1. RNDr. Vít Příkaský 2. Petr Tupec 3. RSDr. Ing. Otakar Ruml Usnesení č. 21/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 22/ BERE NA VĚDOMÍ Zprávu o činnosti orgánů Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. BERE NA VĚDOMÍ Měsíční analýzu ROP SV dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. BERE NA VĚDOMÍ Roční zhodnocení za rok 2014 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 4. BERE NA VĚDOMÍ pravidelnou Informaci o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. Usnesení č. 22/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 23/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o aktuální situaci v souvislosti se zásahem Policie ČR na ÚORP Liberec dle důvodové zprávy. Usnesení č. 23/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 1 ~

2 Usnesení č. 24/ BERE NA VĚDOMÍ informaci k financování a činnosti RR SV od roku 2016 dle důvodové zprávy. 2. BERE NA VĚDOMÍ materiál Zdůvodnění personálních a finančních potřeb pro ukončování ROP Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 24/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 25/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o stavu příprav programovacího období dle důvodové zprávy. 2. BERE NA VĚDOMÍ informaci o možnosti využití prostor pronajímaných Regionální radou NUTS II Severovýchod a vybraného vybavení Regionální rady, a to Centrem pro regionální rozvoj, jakožto zprostředkujícím subjektem IROP. 3. SOUHLASÍ s využitím prostor pronajímaných Regionální radou NUTS II Severovýchod a vybraným vybavením Regionální rady, a to Centrem pro regionální rozvoj, jakožto zprostředkujícím subjektem IROP. 4. UKLÁDÁ řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod projednat podmínky využití prostor s příslušnými pronajímateli a Centrem pro regionální rozvoj a využití vybavení s Centrem pro regionální rozvoj. 5. UKLÁDÁ řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod informovat o konkrétních podmínkách využití prostor a vybavení Regionální rady Centrem pro regionální rozvoj na nejbližším zasedání Výboru Regionální rady NUTS II Severovýchod. Usnesení č. 25/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 26/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o dosavadním průběhu 38. kola průběžné řízené výzvy pro předkládání žádostí v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center, dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE seznam projektů k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod v rámci 38. kola průběžné řízené výzvy, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. SCHVALUJE maximální výši dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. ~ 2 ~

3 4. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace u projektů schválených k financování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 26/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 27/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o průběhu 41. kola řízené výzvy pro předkládání žádostí v rámci ROP Severovýchod, oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. BERE NA VĚDOMÍ zápis ze zasedání expertní komise ze dne , oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. STANOVUJE jako kritérium pro výběr projektů 41. kola řízené výzvy v oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury minimální procentní výši bodového hodnocení 60 %. 4. POTVRZUJE finanční alokaci 41. kola řízené výzvy v oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury ve výši 0 Kč. 5. SCHVALUJE seznam projektů ve zvláštním režimu v rámci 41. kola řízené výzvy v oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 6. STANOVUJE rozdělení volných finančních prostředků na projekty ve zvláštním režimu postupně dle data schválení jednotlivých Žádostí o platbu k proplacení. 7. SCHVALUJE disponibilní výši a max. výši dotace projektů ve zvláštním režimu dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 8. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace u projektů schválených k financování dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. Usnesení č. 27/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 28/ SCHVALUJE vzor Smlouvy o poskytnutí dotace pro Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod pro projekty z 38. kola výzvy, které byly schváleny jako hraniční/ve zvláštním režimu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. ~ 3 ~

4 2. SCHVALUJE aktualizovaný vzor Smlouvy o poskytnutí dotace pro Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod pro projekty z 38. kola výzvy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. SCHVALUJE vzor Smlouvy o poskytnutí dotace pro Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod pro projekty ze 41. kola výzvy, které budou schváleny jako projekty ve zvláštním režimu dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. Usnesení č. 28/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 29/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o realizaci a aktuálním stavu čerpání finančních alokací jednotlivých IPRM dle důvodové zprávy. 2. BERE NA VĚDOMÍ informaci o finančním čerpání k milníku , stanovenému interní evaluací Hodnocení stavu implementace IPRM ROP Severovýchod, resp. k dle důvodové zprávy. 3. BERE NA VĚDOMÍ žádosti jednotlivých nositelů IPRM o změny finančních plánů IPRM SV/001, SV/002, SV/003 a SV/004 dle příloh č. 2, 3, 4, 5 tohoto usnesení. 4. SCHVALUJE žádosti o změny finančních plánů IPRM SV/001, SV/002, SV/003 a SV/ SCHVALUJE navýšení disponibilní částky dílčího projektu ve zvláštním režimu reg. č. CZ.1.13/2.1.00/ Revitalizace parku Na Špici (SV/001) ve výši ,76 Kč dle důvodové zprávy. 6. SCHVALUJE využití uvolněné alokace v rámci IPRM SV/003 a IPRM SV/004 ve výši Kč na financování projektů v prioritní ose 1, v oblasti podpory BERE NA VĚDOMÍ žádost o podstatnou změnu v rámci IPRM SV/003 týkající se indikátorů dle Oznámení o změně v IPRM dle přílohy č. 6 tohoto usnesení. 8. SCHVALUJE změny cílových hodnot indikátorů IPRM SV/003 dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 6 tohoto usnesení. 9. BERE NA VĚDOMÍ žádost o podstatnou změnu v rámci IPRM SV/004 týkající se indikátorů dle Oznámení o změně v IPRM dle přílohy č. 7 tohoto usnesení. 10. SCHVALUJE změny cílových hodnot indikátorů IPRM SV/004 dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 7 tohoto usnesení. 11. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat Dodatky ke Smlouvám o alokaci prostředků na IPRM SV/001, SV/002, SV/003 a SV/004 v souladu se schválenými změnami. Usnesení č. 29/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 4 ~

5 Usnesení č. 30/ SCHVALUJE vyhodnocení Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod na rok 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 30/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 31/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o vývoji kurzu pro přepočet EUR na Kč dle důvodové zprávy. 2. POTVRZUJE použití kurzu 27,50 Kč/EUR pro přepočet EUR na Kč a naopak při výpočtu zbývající alokace, tj. finanční alokace, která není vázána v rámci schválených souhrnných žádostí o platbu. 3. BERE NA VĚDOMÍ informaci o stavu implementace a volné finanční alokaci na úrovni jednotlivých oblastí podpory / prioritních os ROP Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 4. SCHVALUJE výši fixní hranice finanční alokace a výši flexibilní částky finanční alokace na úrovni prioritních os ROP SV dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 5. SCHVALUJE flexibilní částku prioritní osy 2, 3, 4 a 5 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení na financování projektů prioritní osy SCHVALUJE částku volné finanční alokace a její využití ve výši Kč na financování projektů 41. kola výzvy, oblasti podpory 1.1, prioritní osy 1 dle důvodové zprávy. 7. BERE NA VĚDOMÍ harmonogram kroků směřujících k zajištění finančních prostředků od krajů na přezávazkování programu dle důvodové zprávy. Usnesení č. 31/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 32/ BERE NA VĚDOMÍ žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu společnosti Butterfly Trading, s.r.o. č. CZ.1.13/4.1.00/ Dostavba a nové využití objektu Střelnice Liberec dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. NESCHVALUJE prodloužení termínu pro ukončení projektu společnosti Butterfly Trading, s.r.o. č. 753 do Usnesení č. 32/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 5 ~

6 Usnesení č. 33/ BERE NA VĚDOMÍ žádost města Moravská Třebová o prodloužení termínu pro ukončení projektu s názvem Cesta od renesance k baroku, reg. č. CZ.1.13/3.1.00/ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení termínu pro ukončení projektu města Moravská Třebová, reg. č. CZ.1.13/3.1.00/ do UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 33/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 34/ BERE NA VĚDOMÍ žádost Statutárního města Liberec o prodloužení lhůty pro ukončení projektu s názvem Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM, reg. č. CZ.1.13/2.1.00/ nad rámec stanovený výzvou, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení termínu pro ukončení projektu Statutárního města Liberec č. CZ.1.13/2.1.00/ do , dle důvodové zprávy. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 34/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 35/ BERE NA VĚDOMÍ žádost Statutárního města Hradec Králové o prodloužení lhůty pro ukončení projektu s názvem Příprava a řízení IPRM Centrum města = pól růstu a rozvoje města, reg. č. CZ.1.13/2.1.00/ nad rámec stanovený výzvou, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení lhůty pro ukončení projektu Statutárního města Hradec Králové č. CZ.1.13/2.1.00/ do UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 35/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 6 ~

7 Usnesení č. 36/ BERE NA VĚDOMÍ žádost Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. o prodloužení lhůty pro ukončení projektu s názvem Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda Vratislavice, výhybna, reg. č. CZ.1.13/1.2.00/ nad rámec stanovený výzvou, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení termínu pro ukončení projektu Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., č. CZ.1.13/1.2.00/ do , dle žádosti příjemce. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 36/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 37/ BERE NA VĚDOMÍ žádost Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. o prodloužení lhůty pro ukončení projektu s názvem Modernizace tramvajové trati v úseku Měnírna - Brandl, reg. č. CZ.1.13/1.2.00/ nad rámec stanovený výzvou, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení termínu pro ukončení projektu Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., č. CZ.1.13/1.2.00/ do , dle žádosti příjemce. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 37/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 38/ BERE NA VĚDOMÍ žádost Pardubického kraje o prodloužení termínu pro ukončení projektu s názvem Pardubická krajská nemocnice, a. s. - multioborový pavilon, reg. č. CZ.1.13/2.2.00/ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení termínu pro ukončení projektu Pardubického kraje, reg. č. CZ.1.13/2.2.00/ do UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. ~ 7 ~

8 Usnesení č. 38/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 39/ BERE NA VĚDOMÍ žádost Pardubického kraje o prodloužení termínu pro ukončení projektu s názvem Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a přístavba psychiatrického oddělení, reg. č. CZ.1.13/2.2.00/ dle přílohy č. 2 a č. 3 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení termínu pro ukončení projektu Pardubického kraje, reg. č. CZ.1.13/2.2.00/ do UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 39/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 40/ BERE NA VĚDOMÍ žádost příjemce Střední průmyslové školy stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu č Dovybavení laboratoří SPŠ stavební HK dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu příjemce Střední průmyslové školy stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 do a dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1325/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 40/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 41/ BERE NA VĚDOMÍ žádost příjemce Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu č. CZ.1.13/4.2.00/ Modernizace dílen SPŠKS Hořice dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu příjemce Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích do a dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1283/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. ~ 8 ~

9 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 41/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 42/ BERE NA VĚDOMÍ Souhrnnou zprávu o rizicích při implementaci ROP SV za 2. pololetí roku 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 42/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 43/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně dle důvodové zprávy. 2. SCHVALUJE, že o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nelze rozhodnout dříve, než nabude platební výměr na odvod právní moci. 3. UKLÁDÁ Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, zajistit zapracování těchto postupů dle schváleného usnesení do Operačního manuálu ROP SV a zajistit aplikování stanoveného přístupu. Usnesení č. 43/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 44/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu obchodní společnosti České dráhy, a.s., registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/ , dle důvodové zprávy. 2. SCHVALUJE prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši ,00 Kč, tj. 75 %. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 44/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 45/2015 ~ 9 ~

10 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu obchodní společnosti VAKABRNOCZ s.r.o., registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/ , dle důvodové zprávy. 2. SCHVALUJE prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši Kč, tj. 100 %. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 45/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 46/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Královéhradeckého kraje, registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/ , dle důvodové zprávy. 2. SCHVALUJE prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši ,90 Kč, tj. 95 %. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 46/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 47/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu města Třebechovice pod Orebem, registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/ , dle důvodové zprávy. 2. SCHVALUJE s ohledem na to, že odvod příjemce uhradil, prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši ,75 Kč. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 47/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 48/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu města Kopidlna, registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/ , dle důvodové zprávy. ~ 10 ~

11 2. SCHVALUJE s ohledem na to, že neprominutou část odvodu příjemce uhradil, prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši ,19 Kč. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 48/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 49/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu obchodní společnosti STOH s.r.o., registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/ , dle důvodové zprávy. 2. SCHVALUJE prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši ,07 Kč. 3. SCHVALUJE, s ohledem na skutečnost, že neprominutou část odvodu příjemce uhradil, prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně v celé výši ,00 Kč, tj. 100 % předpokládané výše penále a to v případě, že Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod schválí aktualizaci postupů pro vyměřování a promíjení penále za porušení rozpočtové kázně dle bodu č /2015. Pokud neschválí navrhovanou aktualizaci postupů pro vyměřování a promíjení penále za porušení rozpočtové kázně dle bodu č /2015 SCHVALUJE, s ohledem na to, že neprominutou část odvodu příjemce uhradil, prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně v celé výši ,48 Kč, tj. 100 % předpokládané výše penále. 4. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 49/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 50/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o rozhodnutích Ministerstva financí České republiky o podaných odvoláních dle důvodové zprávy. Usnesení č. 50/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 11 ~

12 Usnesení č. 51/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o aktualizaci postupů souvisejících s vyměřováním a promíjením odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně dle důvodové zprávy. 2. SCHVALUJE navrhovanou aktualizaci postupů souvisejících s opatřením k nápravě v rámci kontroly a výzvou k vrácení dotace dle bodu 1) důvodové zprávy. 3. SCHVALUJE navrhovanou aktualizaci postupů, týkajících se možnosti uplatnění snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně dle bodu 2) důvodové zprávy. 4. SCHVALUJE navrhovanou aktualizaci postupů, týkajících se postupů pro vyměřování a promíjení penále za porušení rozpočtové kázně dle bodu 3) důvodové zprávy. 5. SCHVALUJE v souladu se zavedeným postupem, že pokud příjemce uhradí odvod za porušení rozpočtové kázně, rozhodne Výbor Regionální rady o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně na základě žádosti příjemce o prominutí penále za prodlení s odvodem, vyjma případů, kdy došlo k prodlení se splatností odvodu za porušení rozpočtové kázně a případů vykazujících znaky podvodného jednání, zejména uplatnění nezpůsobilých výdajů za neprovedené dodávky, služby nebo stavební práce dle bodu 3b) této důvodové zprávy. 6. SCHVALUJE znění dodatku ke smlouvám o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto unesení a v souladu s bodem 4) důvodové zprávy. 7. SCHVALUJE aktualizaci postupů v Pokynech ke stanovení finančních oprav dle COCOF dle přílohy č. 3 a přílohy č. 6 tohoto usnesení, jakož i v souladu s bodem 4) důvodové zprávy. 8. SCHVALUJE aktualizaci postupů Finančních oprav při porušení podmínek nemajících finanční dopad dle přílohy č. 5 a přílohy č. 6 tohoto usnesení, jakož i v souladu s bodem 4) důvodové zprávy. 9. UKLÁDÁ Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, zajistit zapracování těchto postupů dle schváleného usnesení do Operačního manuálu ROP SV a zajistit aplikování stanoveného přístupu. 10. UKLÁDÁ Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, uveřejnit postupy při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle schváleného usnesení. Usnesení č. 51/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 52/ BERE NA VĚDOMÍ Zprávu o výsledcích činnosti Útvaru interního auditu za rok BERE NA VĚDOMÍ Střednědobý plán činnosti Útvaru interního auditu pro období ~ 12 ~

13 3. BERE NA VĚDOMÍ Roční plán činnosti Útvaru interního auditu pro rok BERE NA VĚDOMÍ Zprávu o auditu ref. č. IA/02/2014 Audit zajištění postupů hlášení a monitorování nesrovnalostí a zpětné získávání neoprávněně použitých nebo zadržených finančních prostředků. 5. BERE NA VĚDOMÍ Závěrečnou zprávu z provedeného externího hodnocení kvality činnosti interního auditu RR SV. 6. BERE NA VĚDOMÍ Akční plán - vyhodnocení plnění opatření, plynoucí ze Zprávy o provedeném externím hodnocení kvality interního auditu RR SV. Usnesení č. 52/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 53/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o rizikových projektech ROP Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a dle důvodové zprávy 2. BERE NA VĚDOMÍ informaci o aktuálním stavu realizace u projektů ROP Severovýchod dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a dle důvodové zprávy Usnesení č. 53/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 54/ BERE NA VĚDOMÍ informaci o stavu a průběhu externích kontrol a auditů na Úřadu Regionální rady ROP SV dle důvodové zprávy. 2. UKLÁDÁ Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, informovat o průběhu a závěrech externích kontrol a auditů na dalším jednání VRR. Usnesení č. 54/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 55/ SCHVALUJE použití nevyčerpaných účelových finančních prostředků z roku 2014 na projekty technické pomoci ROP 2014 poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU celkem ve výši Kč ,95, které se staly součástí výsledku hospodaření za rok 2014, na financování programu v roce ~ 13 ~

14 2. SCHVALUJE zapojení Peněžního podpůrného fondu ve výši Kč ,-- na úhradu výdajů na provoz, které věcně souvisejí s rokem 2016 a budou uhrazeny v roce BERE NA VĚDOMÍ vratku finančních prostředků do Peněžního podpůrného fondu z prominutého odvodu týkající se zakázky Grafické služby a tisk ve výši Kč , SCHVALUJE změnu Pravidel tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2015 s účinností od dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 5. SCHVALUJE 3. změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2015 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 6. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, zajistit provedení rozpočtového opatření v souladu se 3. změnou rozpočtu. Usnesení č. 55/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Usnesení č. 56/ SCHVALUJE aktualizaci Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. BERE NA VĚDOMÍ informaci o volné finanční alokaci oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury dle důvodové zprávy. 3. SCHVALUJE finanční alokaci pro 42. kolo řízené výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury ve výši 0 Kč ze SF s možností stanovení finanční alokace v době schvalování projektů dle výše dodatečně uvolněných finančních prostředků. 4. STANOVUJE pro účely 42. kola řízené výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury strukturu kofinancování na úrovni dotace Regionální rady dle důvodové zprávy. 5. VYHLAŠUJE 42. kolo řízené výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 56/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 14 ~

USNESENÍ ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. listopadu 2013

USNESENÍ ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. listopadu 2013 USNESENÍ ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 19. listopadu 2013 Usnesení č. 181/2013 1. schvaluje program 43. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí

Více

USNESENÍ Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014

USNESENÍ Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014 USNESENÍ Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 3. března 2014 Usnesení č. 26/2014 1. schvaluje program 46. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí ověřovatele

Více

Informace o realizaci IPRM

Informace o realizaci IPRM Příloha: XX Příloha č. 1, bod 25-10/2015 Informace o realizaci IPRM 25. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č. 1, bod 25-10/2015

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. listopadu 2013

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. listopadu 2013 ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 19. listopadu 2013 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v úterý 19. listopadu

Více

Číslo bodu: 38-4/2013

Číslo bodu: 38-4/2013 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 29. 3. 2013 Číslo bodu: 38-4/2013 Název bodu: Informace o realizaci IPRM Návrh usnesení: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Více

ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 1. října 2012

ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 1. října 2012 ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 1. října 2012 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pondělí 1. 10. 2012

Více

USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 10. května 2013

USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 10. května 2013 USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 10. května 2013 Usnesení č. 80/2013 1. schvaluje program 39. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí ověřovatele

Více

ZÁPIS Z 45. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 31. ledna 2014

ZÁPIS Z 45. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 31. ledna 2014 ZÁPIS Z 45. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 31. ledna 2014 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 31. ledna 2014

Více

ZÁPIS Z 49. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. září 2014

ZÁPIS Z 49. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. září 2014 ZÁPIS Z 49. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 19. září 2014 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 19. září 2014

Více

Měsíční analýza ROP SV. Listopad 2014

Měsíční analýza ROP SV. Listopad 2014 Měsíční analýza ROP SV Listopad 2014 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD...2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ...3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 4 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 8 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 8 3 ANALÝZA

Více

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 20. března 2009 v Liberci

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 20. března 2009 v Liberci ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 20. března 2009 v Liberci 14. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 20.

Více

ZÁPIS Z 60. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 20. května 2016

ZÁPIS Z 60. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 20. května 2016 ZÁPIS Z 60. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 20. května 2016 60. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 20. května 2016

Více

ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014

ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014 ZÁPIS Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 3. března 2014 46. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pondělí 3. března 2014

Více

Měsíční analýza ROP SV. Leden 2010

Měsíční analýza ROP SV. Leden 2010 Měsíční analýza ROP SV Leden 2010 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ... 3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 3 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 5 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 6 3 ANALÝZA

Více

ZÁPIS Z 25. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 17. prosince 2010

ZÁPIS Z 25. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 17. prosince 2010 ZÁPIS Z 25. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 17. prosince 2010 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 17. 12. 2010

Více

ZÁPIS Z 67. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 23. června 2017

ZÁPIS Z 67. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 23. června 2017 ZÁPIS Z 67. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 23. června 2017 67. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 23. června 2017

Více

ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 18. prosince 2015

ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 18. prosince 2015 ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 18. prosince 2015 57. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 18. prosince

Více

ZÁPIS ZE 42. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 27. září 2013

ZÁPIS ZE 42. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 27. září 2013 ZÁPIS ZE 42. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 27. září 2013 42. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 27. září 2013

Více

Číslo bodu: 44-14f/2013

Číslo bodu: 44-14f/2013 44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 18. 12. 2013 Číslo bodu: 44-14f/2013 Název bodu: Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt

Více

Název bodu: Souhrnná zpráva o rizicích za 1. pololetí 2014

Název bodu: Souhrnná zpráva o rizicích za 1. pololetí 2014 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 19. 9. 2014 Číslo bodu: 49-11/2014 Název bodu: Souhrnná zpráva o rizicích za 1. pololetí 2014 Návrh usnesení: Výbor Regionální rady

Více

Zápis z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

Zápis z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně Zápis z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 25. 4. 2012 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

ZÁPIS Z 50. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 21. listopadu 2014

ZÁPIS Z 50. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 21. listopadu 2014 ZÁPIS Z 50. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 21. listopadu 2014 50. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 21. listopadu

Více

VÝPIS USNESENÍ Zápis z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

VÝPIS USNESENÍ Zápis z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně VÝPIS USNESENÍ Zápis z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 15. 12. 2010 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů

Více

Zápis z 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě

Zápis z 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě Zápis z 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 16. 6. 2010 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

VÝPIS Z USNESENÍ ze 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne ve Valči

VÝPIS Z USNESENÍ ze 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne ve Valči Program zasedání: VÝPIS Z USNESENÍ ze 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne 24. 9. 2014 ve Valči 1. Schválení programu jednání 2. Schválení účasti hostů na jednání

Více

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích 13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek

Více

Číslo bodu: 50-5/2014. Čerpání finančních alokací dle oblastí podpor a vývoj kurzu. Název bodu: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Číslo bodu: 50-5/2014. Čerpání finančních alokací dle oblastí podpor a vývoj kurzu. Název bodu: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 50. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 21. 11. 2014 Číslo bodu: 50-5/2014 Název bodu: Návrh usnesení: Čerpání finančních alokací dle oblastí podpor a vývoj kurzu Výbor Regionální

Více

ZÁPIS Z 51. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. prosince 2014

ZÁPIS Z 51. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. prosince 2014 ZÁPIS Z 51. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 19. prosince 2014 51. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 19. prosince

Více

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2014

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2014 Příloha: XX Příloha č. 1, bod 49-11/2014 Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2014 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 2 ~ Příloha č.

Více

VÝPIS USNESENÍ z 33. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

VÝPIS USNESENÍ z 33. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně VÝPIS USNESENÍ z 33. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 7. 9. 2011 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu

Více

ZÁPIS Z 47. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 2. května 2014

ZÁPIS Z 47. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 2. května 2014 ZÁPIS Z 47. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 2. května 2014 47. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 2. května 2014

Více

Mgr. Václav Božek, CSc.

Mgr. Václav Božek, CSc. VÝPIS Z USNESENÍ ze 47. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne 23. 4. 2014 v Brně Program zasedání: 1. Schválení programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3.

Více

ZÁPIS Z 33. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 30. března 2012

ZÁPIS Z 33. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 30. března 2012 ZÁPIS Z 33. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 30. března 2012 33. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 30. 3. 2012

Více

Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1

Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. 10. 2012 Číslo bodu: 35-7/2012 Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1 Návrh usnesení: Výbor Regionální

Více

Usnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Usnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

VÝPIS USNESENÍ 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

VÝPIS USNESENÍ 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně VÝPIS USNESENÍ 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 11. 11. 2009 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu

Více

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO Příloha č. 2 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO U S N E S E N Í z 9. zasedání VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY, konaného dne 5. 9. 2007 -------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Rančířově

Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Rančířově Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 8. 2009 v Rančířově Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3.

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 27. března 2009 Usnesení č. 1/29/2009 zápis z 28. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Soubor usnesení z 10. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 4. listopadu 2008

Soubor usnesení z 10. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 4. listopadu 2008 Soubor usnesení z 10. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 4. listopadu 2008 USNESENÍ Č.154/2008 informaci o plnění usnesení Výboru RRRSJ č. 129 153/2008. USNESENÍ Č. 155/2008

Více

Měsíční analýza ROP SV. Červenec 2015

Měsíční analýza ROP SV. Červenec 2015 Měsíční analýza ROP SV Červenec 2015 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD...2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ...3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 4 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 8 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 8 3 ANALÝZA

Více

ZÁPIS Z 48. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 26. června 2014

ZÁPIS Z 48. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 26. června 2014 ZÁPIS Z 48. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 26. června 2014 48. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo ve čtvrtek 26. června

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 9. 4. 2015 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

ZÁPIS Z 65. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 27. ledna 2017

ZÁPIS Z 65. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 27. ledna 2017 ZÁPIS Z 65. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 27. ledna 2017 65. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 27. ledna 2017

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 8766/2010 /2009 Usnesení č. 1/40/2010 Ústí nad Labem, 15. března 2008 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 16.

Více

Usnesení č. 2/58/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Usnesení č. 2/58/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015

Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015 Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015 USNESENÍ Č. 1136/2015 termín následujícího řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu

Více

Výsledky výběrového procesu. Oblast podpory: 4.2 Číslo kola výzvy: 36.

Výsledky výběrového procesu. Oblast podpory: 4.2 Číslo kola výzvy: 36. Výsledky výběrového procesu Oblast podpory: 4.2 Číslo kola výzvy: 36. ~ 1 ~ Zpráva o výsledcích výběrového procesu (36. kolo výzvy, oblast podpory 4.2) Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace

Více

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012 Příloha: XX Příloha č. 1, bod 35-19/2012 Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č.

Více

VÝPIS USNESENÍ 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

VÝPIS USNESENÍ 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně VÝPIS USNESENÍ 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 17. 3. 2010 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu

Více

Různé - Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu Centrum podpory Geotermálního využití energie. Název bodu:

Různé - Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu Centrum podpory Geotermálního využití energie. Název bodu: 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 10. 5. 2013 Číslo bodu: 39-3e/2013 Název bodu: Různé - Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu 1128 - Centrum podpory Geotermálního

Více

Soubor usnesení ze 70. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne

Soubor usnesení ze 70. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne Soubor usnesení ze 70. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 26. 6. 2017 USNESENÍ Č. 1300/2017 I. a) nesouhlasí s prominutím odvodu za porušení rozpočtové kázně uloženého

Více

Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor

Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Příloha č. 1, bod 23-4/2014 Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Sledované období: 1. 5. 2014 30. 9. 2014 23. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu

Více

ZÁPIS Z 68. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 22. září 2017

ZÁPIS Z 68. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 22. září 2017 ZÁPIS Z 68. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 22. září 2017 68. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 22. září 2017

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 28. 1. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 28. 1. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Soubor usnesení z 33. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 17. října 2011

Soubor usnesení z 33. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 17. října 2011 Soubor usnesení z 33. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 17. října 2011 USNESENÍ Č. 546/2011 informaci o plnění usnesení 32. Výboru RRRSJ. USNESENÍ Č. 547/2011

Více

ZÁPIS Z 36. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 7. prosince 2012

ZÁPIS Z 36. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 7. prosince 2012 ZÁPIS Z 36. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 7. prosince 2012 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 7. 12. 2012

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 14127/2009 Usnesení č. 1/37/2009 Červený Hrádek u Jirkova, 11. prosince 2009 zápis z 36. zasedání Výboru

Více

Příloha: XX Příloha č. 1, bod 48-26/2014

Příloha: XX Příloha č. 1, bod 48-26/2014 Příloha: XX Příloha č. 1, bod 48-26/2014 Závěrečný účet a rozbor hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2013 ~ 1 ~ Závěrečný účet a rozbor hospodaření RRSV za rok 2013 OBSAH:

Více

VÝPIS USNESENÍ ze 41. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě

VÝPIS USNESENÍ ze 41. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě Program zasedání: VÝPIS USNESENÍ ze 41. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 20. 2. 2013 v Jihlavě 1. Schválení programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3.

Více

Zápis z 50. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, v Brně a v Jihlavě (formou videokonference)

Zápis z 50. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, v Brně a v Jihlavě (formou videokonference) Program zasedání: Zápis z 50. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, 28. 11. 2014 v Brně a v Jihlavě (formou videokonference) 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání

Více

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Strana: Strana 1 (celkem 5) 1) Dle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platném do 30.12.2011

Více

ZÁPIS Z 63. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 9. prosince 2016

ZÁPIS Z 63. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 9. prosince 2016 ZÁPIS Z 63. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 9. prosince 2016 63. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 9. prosince

Více

Oznámení o změně v IPRM SV/002

Oznámení o změně v IPRM SV/002 Příloha č. 2, bod 47-5/2014 Oznámení o změně v IPRM SV/002 47. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Příloha č. 1 Finanční plán IPRM Název projektu : Integrovaný plán rozvoje

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání

Více

Zápis ze 14. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis ze 14. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis ze 14. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 30. listopadu 2011 v Jablonci nad Nisou 14. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního

Více

Soubor usnesení z 9. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. června 2008

Soubor usnesení z 9. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. června 2008 Soubor usnesení z 9. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. června 2008 USNESENÍ Č.129/2008 informaci o plnění usnesení Výboru RRRSJ č. 114-128/2008. USNESENÍ Č. 130/2008

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Soubor usnesení z 34. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 5. prosince 2011

Soubor usnesení z 34. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 5. prosince 2011 Soubor usnesení z 34. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 5. prosince 2011 USNESENÍ Č. 569/2011 informaci o plnění usnesení 33. Výboru RRRSJ. USNESENÍ Č. 570/2011

Více

Soubor usnesení z 52. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne

Soubor usnesení z 52. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne Soubor usnesení z 52. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 18. 4. 2014 USNESENÍ Č. 934/2014 termín následujícího zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Výsledky výběrového procesu. Oblast podpory: 2.2. Číslo kola výzvy: 28.

Výsledky výběrového procesu. Oblast podpory: 2.2. Číslo kola výzvy: 28. Výsledky výběrového procesu Oblast podpory: 2.2. Číslo kola výzvy: 28. ~ 1 ~ Zpráva o výsledcích výběrového procesu (28. kolo výzvy, oblast podpory 2.2.) Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace

Více

Dodatek k Protokolu o kontrole č. j. RRSV 9989/ administrativní kontrola INTERIM zaměřená na ověření podezření na porušení rozpočtové kázně

Dodatek k Protokolu o kontrole č. j. RRSV 9989/ administrativní kontrola INTERIM zaměřená na ověření podezření na porušení rozpočtové kázně Elektronický podpis - 3.10.2014 Certifikát autora podpisu : Jméno : Ing. Bc. Zuzana SimonaHolcová Malá Vydal : I.CA - Qualified Certi... Platnost do : 23.1.2015 Dodatek k Protokolu o kontrole č. j. RRSV

Více

Souhrnná hodnotící zpráva

Souhrnná hodnotící zpráva Souhrnná hodnotící zpráva Oblast podpory 2.1 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 2 ~ Souhrnná hodnotící zpráva pro Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod 38. kolo

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Příloha 9.36 Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Strana: Strana 1 (celkem 7) Příloha 9.36 Finanční opravy při

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 USNESENÍ Č. 909/2014 a) I. zproštění mlčenlivosti všech stávajících i bývalých zaměstnanců

Více

VÝPIS USNESENÍ 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Dolních Kounicích

VÝPIS USNESENÍ 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Dolních Kounicích VÝPIS USNESENÍ 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 7. 10. 2008 v Dolních Kounicích Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 4. 2016 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Více

Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0)

Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0) Příloha: XX Příloha č. 1, bod 45-4/2014 Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0) 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č. 1, bod

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 11. 12. 2013 52 Věc: Regionální operační program Severozápad - aktuální informace Důvod předložení: Usnesení ZÚK č. 17/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013

Více

Výsledky výběrového procesu. Oblast podpory: 1.2. Číslo kola výzvy: 18.

Výsledky výběrového procesu. Oblast podpory: 1.2. Číslo kola výzvy: 18. Výsledky výběrového procesu Oblast podpory: 1.2. Číslo kola výzvy: 18. ~ 1 ~ Zpráva o výsledcích výběrového procesu (18. kolo výzvy, oblast podpory 1.2.) Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace

Více

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Strana: Strana 1 (celkem 6) 1) Dle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platném do 30.12.2011

Více

Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava

Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava Bod č. 7 Tisk č. 344-VRR15 P03 Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů 1 Bod č. 7 Tisk č. 344-VRR15 P03.1 Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava verze

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Představení IPRM. Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM

Představení IPRM. Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM Představení IPRM Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM Obsah prezentace Co? Definice IPRM, členění Aplikace IPRM v podmínkách ČR Proč? Zdůvodnění vzniku IPRM Jak? Příprava IPRM Řízení

Více

Systém schvalování integrovaných projektů a Workshop Praha

Systém schvalování integrovaných projektů a Workshop Praha Systém schvalování integrovaných projektů 5. 5. 2016 a 12.5 2016 Workshop Praha PROGRAM 1. Role MAS, CRR a ŘO IROP 2. Aktuální informace o vyhlášených a plánovaných výzvách 3. Systém schvalování integrovaných

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 2.4 v rámci 34. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 27. 9. 2013 Č.j.: 68150/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 5.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 5.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV k opravě administrativních chyb ve Smlouvě o poskytnutí dotace a ke snížení celkových způsobilých výdajů a změně poměru investic a neinvestic Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV 9. ledna 2009

Více

VÝPIS Z USNESENÍ z 52. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne v Rytířsku

VÝPIS Z USNESENÍ z 52. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne v Rytířsku Program zasedání: VÝPIS Z USNESENÍ z 52. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne 8. 4. 2015 v Rytířsku 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu

Více