ZÁPIS ze 32. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ze 32. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad"

Transkript

1 PID: č. j.: RRSZ 5035/2009 Prezence Červený Hrádek, 26. června 2009 Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Ing. Josef Hora Bc. Tomáš Hybner Ing. Karel Jakobec Ing. Václav Jakubík Jakub Pánik Omluveni: Ing. Petr Benda Jana Vaňhová Mgr. Radek Novák PaedDr. Josef Novotný MUDr. Berenika Podzemská Hosté: Edit Cermanová Úřad Regionální rady regionu Ing. Jiří Červinka Úřad Regionální rady regionu Mgr. Jelena Kriegelsteinová Úřad Regionální rady regionu Vojtěch Krump Úřad Regionální rady regionu Jan Kubata Statutární město Ústí nad Labem Ing. Jana Michková Úřad Regionální rady regionu Petr Navrátil Karlovarský kraj Jana Podolková Úřad Regionální rady regionu Šárka Roudnická Úřad Regionální rady regionu Jana Šubrtová Úřad Regionální rady regionu Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Úřad Regionální rady regionu Terminologie, zkratky plný název Asociace krajů České republiky Evropská komise Integrovaný plán rozvoje města v textu použito AKČR EK IPRM 1/14

2 Operační manuál ROP Severozápad Regionální operační program regionu Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Řídící orgán Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad OM ROP Severozápad RR SZ ŘO ÚRR VRR Zahájení 32. zasedání VRR zahájil ve 14:00 hodin předseda RR SZ Jiří Šulc. Přivítal přítomné členy VRR i hosty dnešního zasedání. Omluvil členy VRR Janu Vaňhovou, Josefa Novotného, Bereniku Podzemskou, Petra Bendu a Radka Nováka a konstatoval, že VRR je usnášeníschopný. VRR zvolil tyto ověřovatele zápisu: Ing. Václava Jakubíka za Karlovarský kraj Ing. Martin Strakoš za Ústecký kraj VRR schválil upravený program jednání Program: a) Volba ověřovatelů zápisu. b) Schválení programu. Volba ověřovatelů zápisu Schválení programu 1. Schválení zápisu z 31. zasedání Výboru Regionální rady regionu. 2. Kontrola plnění usnesení. 2/14

3 3. Schválení projektů v rámci Výzvy č Schválení projektu v rámci Výzvy č Schválení dílčích projektů IPRM v oblasti podpory Schválení 8. Výzvy k předkládání projektů pro oblasti podpory 1.3 a Informace o metodických pokynech. 8. Zpráva o závěrečném účtu za rok Změna rozpočtu na rok 2009 v souvislosti s posuzováním projektů předkládaných externím hodnotitelům k posouzení. 10. Změna organizační struktury. 11. Doplnění seznamu externích hodnotitelů. 12. Změna v systému plateb krajských projektů. 13. Další termín zasedání Výboru Regionální rady regionu. 14. Žádost Ústeckého kraje o posunutí termínu podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu. 15. Schválení Dodatků k Podmínkám poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu pro rámcový projekt Technické asistence. 16. Schválení podstatné změny IPRM Chomutova, Ústí nad Labem a Děčína. 17. Různé. Ještě před samotným zahájením jednání předal předseda RR SZ Jiří Šulc slovo primátorovi města Ústí nad Labem Janu Kubatovi, jenž členům VRR sdělil několik informací ohledně žádosti města Ústí nad Labem o schválení podstatných změn v IPRM. Jan Kubata informoval členy VRR, že město Ústí nad Labem se svému IPRM věnuje s maximální péčí, avšak podmínky tak, jak je město ve snaze vyhovět všem požadavkům nastavilo, nelze ve lhůtě dané podmínkami ROP Severozápad splnit. Jedná se zejména o zadávání veřejných zakázek, souhlas KHS apod. Smlouva o realizaci IPRM Ústí na Labem byla podepsána , od té doby došlo postupně k upřesňování projektových záměrů, úpravám jejich harmonogramů a rozpočtů. Z tohoto důvodu dochází k odchylkám oproti plánu uvedeném v dokumentu IPRM a ve Smlouvě. Změna IPRM Centrum spočívá v tom, že dochází k časovému posunu začátku/konce realizace dílčích projektů. Dochází k upřesňování rozpočtů jednotlivých projektů a proto je nutné přesunout prostředky mezi jednotlivými aktivitami a mezi jednotlivými projekty v rámci IPRM. Tyto úpravy nebudou mít vliv ani na naplnění cílů a závazných indikátorů, ani na celkový finanční objem IPRM Ústí nad Labem. 1. Schválení zápisu z 31. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Usnesení č. 1/32/2009 zápis ze 31. zasedání Výboru Regionální rady regionu dle přílohy 3/14

4 číslo 1 tohoto usnesení. 2. Kontrola plnění usnesení. Ing. Šulc informoval členy VRR o stavu plnění usnesení č. 25/28/2009, tedy o problematice podpory drážních vozidel hromadné přepravy osob. Dne se konalo jednání předsedů regionálních rad, z něhož vzešel konsensus, který byl předán hejtmanům. Hejtmani o této problematice jednají dnes na Radě AKČR. V podstatě lze říci, že existují v tuto chvíli tři možnosti uzavřít smlouvu s Českými drahami bez výběrového řízení, převést finanční prostředky alokované na drážní vozidla a postavit za ně např. cyklostezky, nebo vrátit tyto finanční prostředky Evropské unii. Prioritou ŘO ROP Severozápad je možnost a), tedy nákup drážních vozidel. Abychom zabezpečili, že bude dodrženo pravidlo čerpání n+3 a i veškeré další požadavky, je nutné vyhlásit výzvu nejpozději koncem roku Ing. Vráblík doplnil informaci předsedy, že na posledním jednání ředitelů úřadů regionálních rad bylo domluvena příprava jednotného znění textu výzvy týkající se drážních vozidel v rámci všech ROPů. Usnesení č. 2/32/2009 b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení z 31. a předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu. 3. Schválení projektů v rámci Výzvy č. 5. Ing. Vráblík informoval, že Výzva č. 5 k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP Severozápad byla vyhlášena v termínu od do , a to pro oblasti podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti, 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení a 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. Zatímco pro oblasti podpory 2.1 a 4.2 jsou ke spolufinancování ze strukturálních fondů Evropské unie doporučeny všechny projekty, které úspěšně prošly všemi fázemi hodnocení, pro oblasti podpory 1.3, 2.2 a 4.3 není pro tuto výzvu dostatečná alokace, proto jsou ke spolufinancování doporučeny jen ty, pro které alokace stačí, a to v tom pořadí, v jakém se umístily dle hodnocení s tím, že následující projekt bude podpořen jen do výše zbývající alokace. Odmítne-li předkladatel projektu sníženou dotaci, budou tyto finanční 4/14

5 prostředky převedeny do následující výzvy. Usnesení č. 3/32/2009 b e r e n a v ě d o m í Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady NUTS II Severozápad dle příloh číslo 1 až 5 tohoto usnesení; minimální bodovou hranici pro schválení projektů, které jsou předkládány v rámci oblasti podpory 1.3, 2.1, 2.2, 4.2 a 4.3, a to dosažení minimálně 65 % vážených bodů za všechny tři fáze hodnocení, projekty pro oblast podpory 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti uvedených v příloze číslo 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady NUTS II Severozápad, která je přílohou číslo 2 tohoto usnesení, projekty pro oblast podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení uvedených v příloze číslo 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady NUTS II Severozápad, která je přílohou číslo 4 tohoto usnesení, projekty pro oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů uvedených v příloze číslo 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady NUTS II Severozápad, která je přílohou číslo 1 tohoto usnesení, a to do výše finanční alokace vyhlášené v rámci 5. Výzvy pro oblast podpory 1.3 (projekty umístěné na 1. až 6. místě), projekt pro oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů uvedený v příloze číslo 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady NUTS II Severozápad, která je přílohou číslo 1 tohoto usnesení, na 7. místě, s tím, že žadateli bude nabídnuta snížená dotace z důvodu nedostatku finanční alokace; pokud žadatel sníženou dotaci odmítne, schvaluje Výbor Regionální rady převedení zbylých prostředků do příští výzvy, projekty pro oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury uvedených v příloze číslo 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady NUTS II Severozápad, která je přílohou číslo 3 tohoto usnesení, a to do výše finanční alokace vyhlášené v rámci 5. Výzvy pro oblast podpory 2.2 (projekty umístěné na 1. až 8. místě), projekt pro oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury uvedený v příloze číslo 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady NUTS II Severozápad, která je přílohou číslo 3 tohoto usnesení, na 9. místě, s tím, že žadateli bude nabídnuta snížená dotace z důvodu nedostatku finanční alokace; pokud žadatel sníženou dotaci odmítne, schvaluje Výbor Regionální rady převedení zbylých prostředků do příští výzvy, projekty pro oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu uvedených v příloze číslo 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady NUTS II Severozápad, která je přílohou číslo 5 tohoto usnesení, a to do výše finanční alokace vyhlášené v rámci 5. Výzvy pro oblast podpory 4.3 (projekty 5/14

6 umístěné na 1. až 30. místě), projekt pro oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu uvedený v příloze číslo 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady NUTS II Severozápad, která je přílohou číslo 5 tohoto usnesení, na 31. místě, s tím, že žadateli bude nabídnuta snížená dotace z důvodu nedostatku finanční alokace; pokud žadatel sníženou dotaci odmítne, schvaluje Výbor Regionální rady převedení zbylých prostředků do příští výzvy; u k l á d á Ing. Jiřímu Šulcovi, předsedovi Regionální rady regionu, podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady s žadateli uvedenými v příloze číslo 1 až 5 tohoto usnesení, a to následovně: u projektů předložených v oblasti podpory 2.1 a 4.2 v plném rozsahu, u projektů předložených v oblasti podpory 1.3 pouze s žadateli, kteří se umístili na 1. až 6. místě, s žadatelem na 7. místě se zkrácenou výší dotace, u projektů předložených v oblasti podpory 2.2 pouze s žadateli, kteří se umístili na 1. až 8. místě, s žadatelem na 9. místě se zkrácenou výší dotace, u projektů předložených v oblasti podpory 4.3 pouze s žadateli, kteří se umístili na 1. až 30. místě, s žadatelem na 31. místě se zkrácenou výší dotace, T: , Ing. Petru Vráblíkovi, Ph.D., řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, zveřejnit v tisku seznam příjemců podpory v rámci všech projektů schválených za období , T: ; z m o c ň u j e Ing. Jiřího Šulce, předsedu Regionální rady regionu, k zastupování Regionální rady regionu ve věci všech právních úkonů, které s uzavřením, změnou a ukončením těchto Smluv souvisí. 4. Schválení projektu v rámci Výzvy č. 6. Ing. Vráblík informoval, že Výzva č. 6 k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP Severozápad byla vyhlášena v termínu od do , a to pro oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu. Na územní odbory realizace programu byl v této době předložen jeden projekt, který je doporučen ke spolufinancování ze strukturálních fondů Evropské unie, jelikož úspěšně prošel všemi třemi fázemi hodnocení a alokace pro tuto výzvu je dostatečná. 6/14

7 Usnesení č. 4/32/2009 b e r e n a v ě d o m í Souhrnnou hodnotící zprávu pro Výbor Regionální rady NUTS II Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; minimální bodovou hranici pro schválení projektů, které jsou předkládány v rámci oblasti podpory 3.1, a to dosažení minimálně 65 % vážených bodů za všechny tři fáze hodnocení, projekty pro oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu uvedených v příloze číslo 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady NUTS II Severozápad, která je přílohou číslo 1 tohoto usnesení; u k l á d á Ing. Jiřímu Šulcovi, předsedovi Regionální rady regionu, podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady s žadateli uvedenými v příloze číslo 1 tohoto usnesení, T: ; z m o c ň u j e Ing. Jiřího Šulce, předsedu Regionální rady regionu, k zastupování Regionální rady regionu ve věci všech právních úkonů, které s uzavřením, změnou a ukončením těchto Smluv souvisí. 5. Schválení dílčích projektů IPRM v oblasti podpory 1.1. Ing. Vráblík informoval, že v rámci oblasti podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu jsou průběžně předkládány projekty, z nichž v termínech pro administraci a hodnocení uvedených v Operačním manuálu ROP Severozápad prošlo hodnocením ve všech 3 fázích dalších 5 projektů, které jsou nyní VRR předkládány ke schválení. Konkrétně se jedná o Domov pro seniory Bukov žadatele Statutární město Ústí nad Labem, Zámek Děčín kulturně společenské centrum žadatele Statutární město Děčín, Efektivní řízení IPRM II. žadatele Statutární město Chomutov, Efektivní řízení IPRM I. žadatele Statutární město Chomutov a Management IPRM I. žadatele Statutární město Ústí nad Labem. 7/14

8 Usnesení č. 5/32/2009 b e r e n a v ě d o m í Hodnotící zprávu pro Výbor Regionální rady regionu dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; minimální bodovou hranici pro schválení projektů, které jsou předkládány v rámci oblasti podpory 1.1, a to dosažení minimálně 65% vážených bodů, projekty pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu uvedené v příloze číslo 1 Hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady regionu ; u k l á d á Ing. Jiřímu Šulcovi, předsedovi Regionální rady regionu, podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady s žadateli uvedenými v příloze číslo 1 tohoto usnesení, T: ; z m o c ň u j e Ing. Jiřího Šulce, předsedu Regionální rady regionu, k zastupování Regionální rady regionu ve věci všech právních úkonů, které s uzavřením, změnou a ukončením těchto Smluv souvisí. Ústecký kraj Za Ústecký kraj se zdržel Arno Fišera, a to z důvodu střetu zájmů (odstavec 9 Etického kodexu VRR), jelikož Mgr. Arno Fišera je vedoucí projektu Domov pro seniory Bukov a zároveň členem Rady města Ústí nad Labem. Návrh byl přijat. 6. Schválení 8. Výzvy k předkládání projektů pro oblasti podpory 1.3 a 3.1. Usnesení č. 6/32/2009 vyhlášení 8. výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP Severozápad pro oblasti podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení a 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení; 8/14

9 související dokumentaci pro 8. výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP Severozápad, a to: návrh Operačního manuálu ROP NUTS II Severozápad pro období , verze 2.3 dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení, včetně Hodnotících kritérií pro prioritní osy 1 4 obsažených v příloze č. 4 Příručky pro žadatele, návrh Prováděcího dokumentu ROP NUTS II Severozápad pro období , verze 10.0 dle přílohy číslo 4 tohoto usnesení; u k l á d á Ing. Petru Vráblíkovi, Ph.D., řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, zajistit veškeré kroky k vyhlášení Výzvy číslo 8 dle příloh číslo 1 a 2 tohoto usnesení, T: ; zajistit uvedení veškerých doposud uzavřených Smluv o poskytnutí dotace do souladu s nově schválenou verzí Smlouvy, T: ; Ing. Jiřímu Šulcovi, předsedovi Regionální rady regionu, podepsat za tímto účelem připravené dodatky, T: Informace o metodických pokynech. Usnesení č. 7/32/2009 b e r e n a v ě d o m í informaci k metodickým pokynům Úřadu Regionální rady. 8. Zpráva o závěrečném účtu za rok Usnesení č. 8/32/2009 závěrečný účet Regionální rady regionu za rok 2008 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, 9/14

10 způsob vyúčtování dotace od Karlovarského kraje dle Smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovského kraje odboru regionálního rozvoje ve výši ,00 Kč, tato částka byla vrácena , způsob vyúčtování dotace od Ústeckého kraje dle Smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Ústeckého kraje odboru regionálního rozvoje ve výši ,89 Kč, tato částka byla vrácena ; s o u h l a s í s celoročním hospodařením Regionální rady regionu za rok 2008 bez výhrad; b e r e n a v ě d o m í přebytek hospodaření za rok 2008 ve výši ,39 Kč, informaci, že oběma krajům byla 6. února 2009 podána písemná zpráva o vyúčtování dotace a o zůstatku nevyčerpané části finančních prostředků z těchto dotací. 9. Změna rozpočtu na rok 2009 v souvislosti s posuzováním projektů předkládaných externím hodnotitelům k posouzení. Ing. Vráblík informoval, že se nejedná o navýšení rozpočtu, pouze o přesun finančních prostředků mezi jednotlivými seskupeními. Usnesení č. 9/32/2009 změnu závazných ukazatelů v rozpočtu Regionální rady regionu na rok 2009 v seskupení 50 (zvýšení běžných výdajů) a v seskupení 51 (snížení běžných výdajů) o částku ,-- Kč. 10. Změna organizační struktury. Ing. Vráblík podrobněji rozvedl žádost ÚRR o navýšení počtu zaměstnanců. Prioritním úkolem specialisty na nesrovnalosti bude řízení a hlášení nesrovnalostí a následných kontrol. Činnost druhého právníka bude navíc doplněna o činnosti, které se týkají nejen problematiky nesrovnalostí, ale i provozu ÚRR. Všechny tyto činnosti zabezpečuje v současné chvíli právník ÚRR, avšak z důvodu nárůstu těchto činností je žádoucí posílit administrativní kapacitu. Oba tito specialisté 10/14

11 budou organizačně začleněni do Odboru kanceláře ředitele. Na rozpočet RR SZ to nebude mít vliv, jeho navyšování nebude ÚRR požadovat. Usnesení č. 10/32/2009 změnu organizační struktury Regionální rady regionu rozšíření počtu zaměstnanců o 2, na celkový počet 81 zaměstnanců, a to s platností od ; u k l á d á Ing. Petru Vráblíkovi, Ph.D., řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, zapracovat novou organizační strukturu do Operačního manuálu, T: při aktualizaci Operačního manuálu. 11. Doplnění seznamu externích hodnotitelů. Usnesení č. 11/32/2009 rozšíření seznamu expertů na návrh ředitele úřadu. 12. Změna v systému plateb krajských projektů. Ing. Strakoš vysvětlil, že požádal o zařazení tohoto bodu jednání na dnešní program v souvislosti s usnesením Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch Rady Ústeckého kraje, jejímž je předsedou, které požaduje iniciovat změnu způsobu financování projektů, a to ze zpětného proplácení příjemcem již vynaložených prostředků na ex-ante platby s následným vyúčtováním. Tato žádost je zdůvodněna příliš vysokými náklady na proplácení úroků z úvěru. Řádově se jedná o miliony Kč ročně. Ing. Vráblík upozorňuje, že o změnu způsobu plateb bychom museli žádat EK, v případě jejího souhlasu upravit kompletně celou dokumentaci ROP a provést také změnu v rámci monitorovacího systému. Byla by to tedy otázka cca do jednoho roku, než by byl tento způsob pro žadatele připraven. Dodává však, že alternativou by mohla být např. praxe na Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod, kde si příjemci dotace domluví s dodavatelem ti denní splatnost 11/14

12 faktury a podají žádost o platbu před vlastním proplacením faktur dodavateli. Po kontrole a schválení žádosti o platbu příjemce uhradí fakturu dodavateli a přinese tento výdaj k proplacení na RR SZ, která cca do 5 dní provede převod finančních prostředků na příjemce dotace. RR Severovýchod zavádí tento způsob od a po jeho vyhodnocení koncem roku 2009 můžeme uvažovat pro výzvy v roce 2010 o obdobných změnách. Usnesení č. 12/32/2009 b e r e n a v ě d o m í usnesení Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch Rady Ústeckého kraje č. 005/V.RRCR/2009 ze dne dle důvodové zprávy. 13. Další termín zasedání Výboru Regionální rady regionu. Usnesení č. 13/32/2009 termín 33. zasedání VRR na 28. srpna 2009 od 14:00 hodin na zámku v Klášterci nad Ohří. 14. Žádost Ústeckého kraje o posunutí termínu podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu. Ing. Vráblík informuje, že žádost Ústeckého kraje je zdůvodněna mimořádně náročným majetkoprávním vypořádáním s vlastníky dotčených pozemků. Dále vysvětluje, že dle OM musí být smlouva o poskytnutí dotace uzavřena do 90 kalendářních dnů ode dne, kdy je projekt schválen VRR. Tato situace je nad rámec standardních podmínek ROP Severozápad a protože VRR rozhoduje ve věcech spojených s realizací ROP Severozápad, je tato žádost předložena členům VRR ke schválení. Dále doplňuje, že ÚRR obdržel obdobnou žádost i od Karlovarského kraje, jenž zdůvodňuje žádost nepravomocným stavebním povolením a předpokladem, že proti stavebnímu povolení bude podáno odvolání. 12/14

13 Usnesení č. 14/32/2009 žádost Ústeckého kraje o posunutí termínu doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt registrační číslo CZ.1.09/3.2.00/ Labská stezka č. 2 I. etapa; posunutí termínu podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt registrační číslo CZ.1.09/3.2.00/ Labská stezka č. 2 I. etapa; žádost Karlovarského kraje o posunutí termínu doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt registrační číslo CZ.1.09/3.2.00/ Cyklostezka Ohře; posunutí termínu podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt registrační číslo CZ.1.09/3.2.00/ Cyklostezka Ohře, u k l á d á Ing. Jiřímu Šulcovi, předsedovi Regionální rady regionu, podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt registrační číslo CZ.1.09/3.2.00/ Labská stezka č. 2 I. etapa, podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt registrační číslo CZ.1.09/3.2.00/ Cyklostezka Ohře, T: Schválení Dodatků k Podmínkám poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu pro rámcový projekt Technické asistence. Usnesení č. 15/32/2009 Dodatek č. 1 k Podmínkám poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu pro rámcový projekt Technické asistence pro projekt CZ.1.09/5.1.00/ , Dodatek č. 1 k Podmínkám poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu pro rámcový projekt Technické asistence pro projekt CZ.1.09/5.1.00/ /14

14 16. Schválení podstatné změny IPRM Chomutova, Ústí nad Labem a Děčína. Usnesení č. 16/32/2009 podstatné změny Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí změnu v rozpočtu IPRM po létech (čerpání z ROP Severozápad), opravy monitorovacích indikátorů 3. kategorie; podstatné změny Integrovaného plánu rozvoje města Ústí nad Labem Centrum změnu finančního harmonogramu fyzické realizace IPRM, změnu v rozpočtu IPRM po létech (čerpání z ROP Severozápad), opravy monitorovacích indikátorů; podstatné změny Integrovaného plánu rozvoje města Děčín - zóna Centrum změnu v časovém harmonogramu realizace opatření IPRM, změnu v rozpočtu IPRM po létech (čerpání z ROP Severozápad), změnu obsahového a věcného zaměření aktivit, opravy monitorovacích indikátorů. 32. zasedání Výboru Regionální rady regionu ukončil v 15:00 hodin předseda Ing. Jiří Šulc. Zapsala: Cermanová Dne: Ověřovatelé zápisu: za Ústecký kraj dne: Ing. Martin Strakoš za Karlovarský kraj dne: Ing. Václav Jakubík Ing. Jiří Šulc předseda Regionální rady regionu 14/14

ZÁPIS ze 31. zasedání Výboru Regionální rady regionu

ZÁPIS ze 31. zasedání Výboru Regionální rady regionu Klášterec nad Ohří, 5. června 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Bc. Petr Benda Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti PID: č. j.: RRSZ /2009 Červený Hrádek Karlovy u Jirkova, Vary, 25. listopadu 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Petr

Více

ZÁPIS z 27. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS z 27. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ZÁPIS z 27. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 8. prosince 2008 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing.

Více

ZÁPIS ze 34. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 34. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ZÁPIS ze 34. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 8807/2009 Prezence Červený Hrádek u Jirkova, 9. října 2009 Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Jaroslav

Více

ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 2089/2009 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 29. listopadu ledna 2009 2010 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský

Více

Usnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Usnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 27. března 2009 Usnesení č. 1/29/2009 zápis z 28. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ZÁPIS z 33. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS z 33. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 7539/2009 Prezence Klášterec nad Ohří, 28. srpna 2009 Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Petr Benda Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří

Více

USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 8766/2010 /2009 Usnesení č. 1/40/2010 Ústí nad Labem, 15. března 2008 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 16.

Více

Usnesení č. 2/58/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Usnesení č. 2/58/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

ZÁPIS ze 46. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 46. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ZÁPIS ze 46. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, PID: www.europa.eu

Více

USNESENÍ ze 44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, PID: www.europa.eu

Více

ZÁPIS z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 14126/2009 Červený Hrádek u Jirkova, 11. 5. listopadu prosince 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský

Více

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 14127/2009 Usnesení č. 1/37/2009 Červený Hrádek u Jirkova, 11. prosince 2009 zápis z 36. zasedání Výboru

Více

ZÁPIS ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ZÁPIS ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 8647/2010 /2009 Ústí nad Labem, 15. března 2008 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 16. listopadu dubna 2010 2009

Více

ZÁPIS ze 42. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 42. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ZÁPIS ze 42. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, PID: www.europa.eu

Více

ZÁPIS z 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 5952/2010 /2009 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 5. listopadu března 2010 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Usnesení č. 2/68/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Usnesení č. 2/68/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

ZÁPIS ze 47. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS ze 47. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS ze 47. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště:

Více

ZÁPIS z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ZÁPIS z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 10. října 2008 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. René Budjač Ing. Petr Fiala PaedDr.

Více

ZÁPIS ze 41. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 41. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ZÁPIS ze 41. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, PID: www.europa.eu

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří

VÝPIS USNESENÍ. ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří VÝPIS USNESENÍ ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří strana 1 z celku 9 Usnesení č. 1/16/2008 zápis z 15. zasedání Výboru

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Usnesení č. 2/63/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Usnesení č. 2/63/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 28. 1. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 28. 1. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

ZÁPIS z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 27. března 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Omluveni: Mgr. Arno Fišera Bc. Petr Benda Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

ZÁPIS z 19. zasedání. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti VRR. Severozápad. Klášterec nad Ohří, 22. května 2008. Prezence

ZÁPIS z 19. zasedání. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti VRR. Severozápad. Klášterec nad Ohří, 22. května 2008. Prezence ZÁPIS z 19. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 22. května 2008 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Jiří Šulc Ing. René Budjač Ing. Petr

Více

Zápis z 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě

Zápis z 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě Zápis z 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 16. 6. 2010 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

ZÁPIS z 23. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS z 23. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ZÁPIS z 23. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 24. září 2008 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. René Budjač Ing. Petr Fiala Ing. Pavel

Více

Usnesení č. 2/66/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Usnesení č. 2/66/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS z 26. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ZÁPIS z 26. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 7. listopadu 2008 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Jiří Šulc Ing. René Budjač Ing. Petr

Více

Číslo bodu: 38-4/2013

Číslo bodu: 38-4/2013 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 29. 3. 2013 Číslo bodu: 38-4/2013 Název bodu: Informace o realizaci IPRM Návrh usnesení: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Více

Ing. Jiří Červenka. Terminologie, zkratky

Ing. Jiří Červenka. Terminologie, zkratky Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO Příloha č. 2 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO U S N E S E N Í z 9. zasedání VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY, konaného dne 5. 9. 2007 -------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ ze 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, PID: www.europa.eu

Více

Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita

Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita Datum jednání: 20. 3. 2014 Čas konání: 12:00 13:00 Místo konání: Zasedací místnost RM (č. 314) Pozván a účasten: Pavel Boček, náměstek primátora Josef Macík, člen

Více

ZÁPIS ze 44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS ze 44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS ze 44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, PID: www.europa.eu

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

Terminologie, zkratky

Terminologie, zkratky Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Usnesení č. 2/72/2013 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Usnesení č. 2/72/2013 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

ZÁPIS ze 6. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, konaného dne 26. ledna 2007 od 13:00 hodin v Kadani

ZÁPIS ze 6. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, konaného dne 26. ledna 2007 od 13:00 hodin v Kadani ZÁPIS ze 6. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, konaného dne 26. ledna 2007 od 13:00 hodin v Kadani Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Jiří Šulc JUDr. Josef Pavel

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

ZÁPIS z 8. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, konaného dne 15. června 2007 od 13:00 hodin v Kadani

ZÁPIS z 8. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, konaného dne 15. června 2007 od 13:00 hodin v Kadani ZÁPIS z 8. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, konaného dne 15. června 2007 od 13:00 hodin v Kadani Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Jiří Šulc JUDr. Josef Pavel

Více

Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Rančířově

Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Rančířově Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 8. 2009 v Rančířově Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3.

Více

USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 10. října 2008 Usnesení č. 1/24/2008 zápis z 23. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Více

VÝPIS USNESENÍ 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

VÝPIS USNESENÍ 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně VÝPIS USNESENÍ 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 17. 3. 2010 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu

Více

ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří

ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří strana 1 z celku 17 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing.

Více

ZÁPIS ze 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS ze 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS ze 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, PID: www.europa.eu

Více

Soubor usnesení z 9. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. června 2008

Soubor usnesení z 9. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. června 2008 Soubor usnesení z 9. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. června 2008 USNESENÍ Č.129/2008 informaci o plnění usnesení Výboru RRRSJ č. 114-128/2008. USNESENÍ Č. 130/2008

Více

Informace o realizaci IPRM

Informace o realizaci IPRM Příloha: XX Příloha č. 1, bod 25-10/2015 Informace o realizaci IPRM 25. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č. 1, bod 25-10/2015

Více

Soubor usnesení ze 45. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 28. března 2013

Soubor usnesení ze 45. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 28. března 2013 Soubor usnesení ze 45. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 28. března 2013 USNESENÍ Č. 763/2013 informaci o plnění usnesení 43. a 44. Výboru RRRSJ. USNESENÍ Č.

Více

Měsíční analýza ROP SV. Leden 2010

Měsíční analýza ROP SV. Leden 2010 Měsíční analýza ROP SV Leden 2010 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ... 3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 3 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 5 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 6 3 ANALÝZA

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Terminologie, zkratky

Terminologie, zkratky Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

VÝPIS USNESENÍ ze 41. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě

VÝPIS USNESENÍ ze 41. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě Program zasedání: VÝPIS USNESENÍ ze 41. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 20. 2. 2013 v Jihlavě 1. Schválení programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3.

Více

Usnesení č. 2/115/2017 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Usnesení č. 2/115/2017 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Soubor usnesení z 39. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 25. června 2012

Soubor usnesení z 39. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 25. června 2012 Soubor usnesení z 39. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 25. června 2012 USNESENÍ Č. 642/2012 informaci o plnění usnesení z 37. Výboru RRRSJ. USNESENÍ Č. 643/2012

Více

PID: č. j.: RRSZ 12912/2014 Karlovy Vary, 5. května 2014 Prezence Přítomni:

PID: č. j.: RRSZ 12912/2014 Karlovy Vary, 5. května 2014 Prezence Přítomni: Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Soubor usnesení z 33. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 17. října 2011

Soubor usnesení z 33. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 17. října 2011 Soubor usnesení z 33. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 17. října 2011 USNESENÍ Č. 546/2011 informaci o plnění usnesení 32. Výboru RRRSJ. USNESENÍ Č. 547/2011

Více

ZÁPIS z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, konaného dne 1. prosince 2006 od 13:00 hodin v Klášterci nad Ohří

ZÁPIS z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, konaného dne 1. prosince 2006 od 13:00 hodin v Klášterci nad Ohří ZÁPIS z 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, konaného dne 1. prosince 2006 od 13:00 hodin v Klášterci nad Ohří Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Jiří Šulc JUDr.

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

ZÁPIS. - Jakub Horáček, Krajský úřad - Ing. David Sventek, MBA, Úřad Regionální rady

ZÁPIS. - Jakub Horáček, Krajský úřad - Ing. David Sventek, MBA, Úřad Regionální rady ZÁPIS z 63. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 24. července 2012 vzasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení jednání v

Více

ZÁPIS z 84. zasedání. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. PID: č. j.: RRSZ 7516/2014 Karlovy Vary, 7. dubna 2014 Prezence.

ZÁPIS z 84. zasedání. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. PID: č. j.: RRSZ 7516/2014 Karlovy Vary, 7. dubna 2014 Prezence. Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Soubor usnesení z 10. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 4. listopadu 2008

Soubor usnesení z 10. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 4. listopadu 2008 Soubor usnesení z 10. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 4. listopadu 2008 USNESENÍ Č.154/2008 informaci o plnění usnesení Výboru RRRSJ č. 129 153/2008. USNESENÍ Č. 155/2008

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace

Více

Josef Murčo Ing. Petr Navrátil

Josef Murčo Ing. Petr Navrátil Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Zápis z 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Dolních Kounicích

Zápis z 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Dolních Kounicích Zápis z 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 7. 10. 2008 v Dolních Kounicích Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Usnesení č. 2/114/2017 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne

Usnesení č. 2/114/2017 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

ROČNÍ ZHODNOCENÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2008 Manažerské shrnutí

ROČNÍ ZHODNOCENÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2008 Manažerské shrnutí ROČNÍ ZHODNOCENÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2008 Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí Evaluační aktivita Roční zhodnocení Regionálního operačního programu

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích 13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 15. 7. 2009 Platný od: 15. 7. 2009 verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 15 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Mgr. Václav Božek, CSc.

Mgr. Václav Božek, CSc. VÝPIS Z USNESENÍ ze 47. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne 23. 4. 2014 v Brně Program zasedání: 1. Schválení programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3.

Více

ZÁPIS z 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, konaného dne 13. prosince 2007 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří.

ZÁPIS z 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, konaného dne 13. prosince 2007 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří. ZÁPIS z 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, konaného dne 13. prosince 2007 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří. Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Jiří Šulc Ing.

Více

VÝPIS USNESENÍ Zápis z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

VÝPIS USNESENÍ Zápis z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně VÝPIS USNESENÍ Zápis z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 15. 12. 2010 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů

Více

USNESENÍ ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. listopadu 2013

USNESENÍ ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. listopadu 2013 USNESENÍ ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 19. listopadu 2013 Usnesení č. 181/2013 1. schvaluje program 43. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí

Více

Souhrnná hodnotící zpráva

Souhrnná hodnotící zpráva Souhrnná hodnotící zpráva Oblast podpory 2.1 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 2 ~ Souhrnná hodnotící zpráva pro Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod 38. kolo

Více

Název bodu: Souhrnná zpráva o rizicích za 1. pololetí 2014

Název bodu: Souhrnná zpráva o rizicích za 1. pololetí 2014 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 19. 9. 2014 Číslo bodu: 49-11/2014 Název bodu: Souhrnná zpráva o rizicích za 1. pololetí 2014 Návrh usnesení: Výbor Regionální rady

Více

VÝPIS USNESENÍ 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Dolních Kounicích

VÝPIS USNESENÍ 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Dolních Kounicích VÝPIS USNESENÍ 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 7. 10. 2008 v Dolních Kounicích Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

ZÁPIS Z 67. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 23. června 2017

ZÁPIS Z 67. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 23. června 2017 ZÁPIS Z 67. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 23. června 2017 67. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 23. června 2017

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

USNESENÍ ze 108. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. PID: č. j.: RRSZ 6280/2016 Chomutov, 16.

USNESENÍ ze 108. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. PID: č. j.: RRSZ 6280/2016 Chomutov, 16. Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

VÝPIS Z USNESENÍ ze 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne ve Valči

VÝPIS Z USNESENÍ ze 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne ve Valči Program zasedání: VÝPIS Z USNESENÍ ze 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne 24. 9. 2014 ve Valči 1. Schválení programu jednání 2. Schválení účasti hostů na jednání

Více

Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání. Podklad: RR , RR př. č. 1 Usnesení: ÚRR 62/01

Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání. Podklad: RR , RR př. č. 1 Usnesení: ÚRR 62/01 VÝPIS Z USNESENÍ z 62. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného dne 21. 6. 2017 v Brně a Jihlavě (formou videokonference) Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání

Více

VÝPIS USNESENÍ 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

VÝPIS USNESENÍ 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně VÝPIS USNESENÍ 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 11. 11. 2009 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Terminologie, zkratky

Terminologie, zkratky Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Zápis z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

Zápis z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně Zápis z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 25. 4. 2012 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27

Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27 Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27 Pravidla pro uzavírání smluv a kontrolu zadávacího řízení na hlavní předmět projektu pro výzvy č. 27 52 a č. 91 a 92 Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na

Více

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2014

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2014 Příloha: XX Příloha č. 1, bod 49-11/2014 Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2014 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 2 ~ Příloha č.

Více