Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích konaného dne 28. 4. 2009"

Transkript

1 Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích konaného dne Přítomni: viz. příloha 1 - prezenční listiny Předseda shromáždění: p. Milan Slavíček Začátek shromáždění: 19:00 hod Program shromáždění: 1.) Prezence 2.) Informace o činnosti Společenství 3.) Stav a opravy domu 4.) Účetnictví 5.) Úprava stanov Společenství 6.) Volba Výboru Společenství 7.) Odměny výboru společenství 8.) Volba členů výboru 9.) Debata 1.Prezence Během prezence bylo přítomným vlastníkům proti podpisu předáno vyúčtování za rok V hod. ukončil p. Slavíček prezenci, přivítal všechny přítomné a zahájil shromáždění Společenství vlastníků jednotek v domě čp.473 v Milovicích. Byli přítomni vlastníci disponující nadpoloviční většinou hlasů (5511 / 10000) shromáždění tedy bylo shledáno usnášení schopným. Přítomní vlastníci jednohlasně schválili způsob hlasování pro toto Shromáždění malý byt = 2 hlasy, střední byt = 3 hlasy, velký byt = 4 hlasy Byl schválen program Shromáždění. 2. Informace o činnosti Společenství V úvodu p. Slavíček upozornil na skutečnost, že výbor společenství pracuje již druhým rokem a přiblížil se konec jeho mandátu. Z toho důvodu je nutno provést novou volbu členů výboru. Výbor se, s výjimkou případů nemoci nebo jiných neodkladných záležitostí, schází 1x měsíčně a svou činností zajišťuje nejen běžnou agendu ale též další potřeby spojené se správou domu. Všechny potřeby společenství zajišťuje ve svém volném čase administrativní práce, jednání s MěÚ, návštěvy pošty, bankovního ústavu, dozor při opravách a revizích, drobné opravy v domě. Informace o veškeré činnosti výboru a dění ve společenství jsou vyvěšovány na nástěnky všech vchodů našeho domu a prezentovány na internetových stránkách Společenství vlastníků a to včetně zápisů ze schůzí výboru i shromáždění společenství. Strana 1 (celkem 9)

2 Velké překážky v práci výboru jsou způsobeny neplatiči, jež nutí společenství balancovat na hraně platební neschopnosti. Ohrožují všechny vlastníky rizikem zastavení přívodu vody, elektřiny pro společné prostory apod. Pohledávky se však, díky zvýšené činnosti výboru, stanovení postupu v souladu se zákony včetně exekucí a zapojení právníků daří uspokojovat. Nemalé náklady na právníky a další poplatky spojené s vymáháním jsou předepisovány k úhradě dlužníkům. Velkým problémem je neodevzdání předávacího protokolu při změně vlastníka bytu. Předávací protokol je jediným dokladem pro společenství o předávce bytu. Při jeho neodevzdání vzniká obrovské množství komplikací, jež musí výbor řešit. Vzniká tím také nemalé množství zbytečně vydaných finančních prostředků. Upravená část parkoviště z boku domu 474 byla převedena zpět na město. MěÚ zajistil i odstranění zábran u jednotlivých parkovacích míst. Výbor se, ve spolupráci s SVD 472, vyjádřil k návrhu revitalizace sídliště Mírová. Jedná se především o dokončení neupravené části parkoviště ze strany domu k ulici Nádražní a parkovací místa v současném trojúhelníku mezi domy 472 a 473. Dále je v návrhu uvedena úprava stávajícího chodníku a schodů do ulice Nádražní. Dle plánu bude vjezd na parkoviště proveden z ulice Ostravská, čímž dojde k výraznému omezení průjezdů vozidel mezi domy 472, 473a 474. K tomu je požadováno osazení omezujícího dopravního značení na těchto komunikacích. V průběhu roku 2008 byla výboru doručena stížnost na dodržování nočního klidu a základních pravidel občanského soužití. Vlastník bytu byl písemně vyrozuměn o nedodržování stanov společenství obyvateli jeho bytu a stěžovatel byl upozorněn, že výbor společenství nemá nejen povinnost ale ani žádné pravomoci pro řešení přestupků. Stěžovatel byl upozorněn, že toto dle zákona náleží obci a bylo mu doporučeno kontaktovat Policii České republiky a Městský úřad Milovice. P.Hronem bylo doporučeno též využívat vzniknuvší Městské policie Milovice. P. Vavrda však upozornil, že v současnosti tato jednotka disponuje pouze jedním strážníkem. Pro snadnější orientaci ve vyúčtování byl vytvořen průvodce způsobu výpočtu jednotlivých typů nákladů ve vyúčtování služeb. Tento byl přítomným předán společně s vyúčtováním za rok Tato problematika je součástí dalšího bodu shromáždění. Výboru Společenství vlastníků byla doručena faktura VaK Nymburk a.s. s částkou 1560,- Kč za neoprávněný výjezd pohotovostní služby dne Ve spolupráci s VaK Nymburk a.s. bylo provedeno šetření s tímto výsledkem: Pohotovostní služba VaK Nymburk a.s. byla telefonicky objednána p. Váňou. Po jejím příjezdu bylo touto zjištěno, že se nejedná o poruchu dodávky vody ale o uzavření uzávěru vody ve sklepě vchodu A. Uzávěr vody ve sklepě byl uzavřen z důvodu havárie v jiném bytě. Výjezd pohotovostní služby byl na základě této skutečnosti VaK Nymburk a.s. vyhodnocen jako neoprávněný. Z toho plyne, že pohotovostní služba VaK Nymburk a.s. byla objednána bez jakéhokoliv pokusu o zjištění příčiny přerušení dodávky vody ze strany objednatele. Dále bylo zjištěno, že pohotovostní služba VaK Nymburk a.s. byla objednána osobou, která není vlastníkem bytu v našem domě, tudíž ani členem Společenství vlastníků. Tato osoba uvedla pohotovostní službě VaK Nymburk a.s. jako adresáta fakturace za jím objednaný neoprávněný výjezd Společenství vlastníků čp.473 v Milovicích. Strana 2 (celkem 9)

3 Paradoxně se tedy plátcem neoprávněného výjezdu místo nezodpovědného objednatele, navíc osoby bez vztahu k Společenství vlastníků, měli stát vlastníci bytů v našem domě. Vzniklá situace byla konzultována s vedením VaK Nymburk a.s., platba faktury reklamována a faktura vzápětí stornována. Zároveň bylo VaK Nymburk a.s. doporučeno, aby požadoval proplacení faktury na skutečném objednateli. Není možné aby kdokoliv bez jakéhokoliv pokusu o zjištění příčiny přerušení dodávky vody, navíc bez vztahu ke společenství, požadoval úhradu jím objednané služby po vlastnících bytů v našem domě a sám se tak snažil zprostit hmotné odpovědnosti za své nezodpovědné jednání. Byl vytvořen dokument Správný postup pro zjištění přerušení dodávky vody, který je k dispozici na internetových stránkách společenství nebo u členů výboru. Shromáždění toto vzalo na vědomí. 3. Stav a opravy domu P. Hron v úvodu upozornil že předchozími zápisy ze schůzí výboru, jež byly vyvěšeny na nástěnkách vchodů, a prezentací na internetových stránkách společenství, byla zveřejněna nabídka hromadné opravy hlavních uzávěrů vody v bytech. Nabídka vznikla vzhledem k četným závadám na rozvodech vody v majetku jednotlivých vlastníků, zjištěných firmou VoToP při výměně vodoměrů. Vlastníky se závadou na tomto uzávěru na ni pracovníci firmy VoToP upozorňovali při této výměně. Vzhledem k tomu, že se jedná o majetek vlastníků a nikoliv společnou část domu si vlastníci se závadami opravu zajistí a uhradí sami. Výbor o spolupráci při organizačním zajištění žádným z vlastníků požádán nebyl. V roce 2008 byla opět provedena revize komínů u vlastníků s plynovými kotli. Revizní zpráva je opět zveřejněna na internetových stránkách společenství a k dispozici u členů výboru. S ohledem na fakt, že komíny jsou výhradně ve vlastnictví vlastníků s plynovými kotli (každý komín je pro jednotlivý byt), je nasnadě, že závady si tito odstraňují sami a že by si i revize měli provádět sami. Z důvodu výskytu stížností na činnost revizního technika v roce 2007, jež byly podány jako stížnost na činnost výboru, který technika pouze prováděl po domě, výbor zvažuje o zrušení zajišťování revizí a ponechání této zákonné povinnosti vlastníkům. Stejně jako je přistupováno i k plynovým rozvodům majitelem plynových rozvodů od plynoměrů po spotřebič jsou vlastníci bytů, v domě není žádné plynové vedení, jež by nepatřilo jednotlivým vlastníkům bytů a patřilo společenství, nebo třetí osobě. V roce 2008 byla provedena revize požární techniky s vyhovujícím výsledkem. Odstranění závad z revize hromosvodů provedla v roce 2008 odborná firma. Během minulého shromáždění bylo provedeno seznámení se stavem naší střechy po prohlídce provedené odborníkem. Stav povrchu střechy byl shledán jako plně vyhovující. Během roku 2008 byly provedeny drobným řemeslníkem opravy dle doporučení odborníka. Vzhledem k tomu, že se během roku nikdo nepřihlásil ke spolupráci při vybourání přístupu do prostoru pod střechou a jeho prohlídce, bylo vybourání a prohlídka provedeny pouze jedním členem výboru. Prohlídka tohoto prostoru byla provedena za velmi chladného počasí. Po prohlídce je nutno konstatovat, že prostor byl vlhký, zapocený, nedostatečně odvětraný. Vlhkost se srážela na stropě prostoru a z něj odkapávaly drobné kapičky vody. Tyto dopadaly na izolační vatu, jež je položena na podlaze prostoru. Vata je vlhká, čímž dochází ke značným ztrátám jejích tepelně izolačních vlastností. Pod vatou se nachází Keramzitový posyp a pak již panel, tvořící strop bytů pod tímto prostorem. Elektroinstalace, tedy kabely vedoucí ke stropním svítidlům bytů v nejvyšším patře, jsou vedeny po Keramzitovém posypu a otvorem Strana 3 (celkem 9)

4 vyvrtaným v panelu jsou, bez jakéhokoliv utěsnění otvoru, protaženy do stropních svítidel bytů v nejvyšším patře. Vlhkost z izolační vaty, jež dosedá na kabel, po něm stéká do stropního svítidla bytu v nejvyšším patře. Pro stanovení dalšího postupu je opět vyvíjena snaha získat posudek odborníka. Získání spolupráce je však velmi obtížné, firmy mají zájem jen o kompletní a finančně zajímavější výměnu střechy a opravám se brání. Bylo by vhodné, kdyby se do spolupráce zapojili všichni vlastníci a přispěli k sehnání firmy nebo řemeslníka ochotných k odborné konzultaci i pozdějšímu vyřešení tohoto dlouhodobého problému. Upozorňuji, že dům nepatří výboru, patří nám všem. Je nutno brát v úvahu, že se jedná o nákladnou záležitost. V případě potřeby velkého objemu finančních prostředků je nutno vzít na vědomí, že se bude nutno připravit a přizpůsobit platby do fondu oprav. Byla provedena úprava společné televizní antény pro příjem digitálního vysílání multiplexů 1, 2 a 3. Žádné závady nebyly vlastníky hlášeny. P. Melichar výbor ohledně podezření na havárii stoupacího vedení v jeho bytě, podaném při minulém shromáždění, již nekontaktoval a tomu nebyl vývoj věci znám. P. Melichal během shromáždění oznámil, že problém byl vyřešen. P. Eliška po dvou letech opět kontaktoval výbor ohledně vlhkého místa a chladu v jeho bytě. Zástupce výboru během tohoto jednání seznámil s tím, že hodlá navrhnout konkrétní řešení pro zateplení stropů ve sklepích včetně cenové nabídky tak, aby nebylo pro vlastníky šokující svou potřebou finančních prostředků jako jeho návrh dva roky starý. P. Eliška byl požádán o přednesení svého požadavku během debaty, žádnou nabídku však nepředložil. Ve dnech 22. a proběhla výměna bytových vodoměrů mimo bytů 332 a 431 a to z důvodu nepřítomnosti vlastníků. Vlastník bytu 332 již výměnu vodoměru provedl a předal výboru stavy vodoměrů. Pro vlastníka bytu 431 byl vytvořen upozorňovací dopis s upozorněním na nutnost zajistit výměnu vodoměrů na vlastní náklady v co nejkratším termínu. Výbor nemá žádné informace, že by tento vlastník dosud výměnu provedl. Během provádění odečtu vodoměrů byl zjištěn rozpor mezi hodnotami součtu bytových vodoměrů a vodoměrů hlavních (vchodových). Firma VoToP potvrdila platnost kalibrace nově osazených bytových vodoměrů a jejich správnou funkci. Toto doložila protokoly a záručními listy (jsou uloženy u p. Hrona). Byl proveden písemný dotaz na správnou funkci hlavních (vchodových) vodoměrů u VaK Nymburk a.s. s žádostí o prověření jejich stavu a platnosti kalibrace. VaK Nymburk a.s. zaslal odpověď se sdělením, že provede výměnu hlavních vodoměrů z důvodu ukončení platnosti jejich cejchu. Výbor byl VaK Nymburk a.s. k dispozici ohledně zajištění přístupu k hlavním vodoměrům. Tyto byly dne vyměněny. Nyní výbor očekává vyjádření VaK Nymburk a.s. Vodoměry byly při své instalaci opatřeny plombou. Součástí odečtů stavu vodoměrů bude i fyzická kontrola těchto plomb. Vlastník bytu je v souladu se stanovami povinen umožnit členům výboru přístup k vodoměru. 4. Účetnictví P.Lážek seznámil shromáždění s účetnictvím společenství: S vlastníky bytu byly řešeny následující stížnosti na vyúčtování za rok 2007: Strana 4 (celkem 9)

5 S vlastníkem bytu 131 vlastník rozporoval výši vyúčtované zbytkové vody. Výše vyúčtování zbytkové vody odpovídá poměru spotřeby vody v bytě vlastníka na celkové spotřebě vchodu. Výše vyúčtování zbytkové vody byla prověřena ale vlastník byl informován o tom, že výše vyúčtované zbytkové vody je na základě odsouhlaseného vzorce v pořádku. S vlastníky bytů 132, 133 a 142 vlastníci rozporovali způsoby vyúčtování jednotlivých typů služeb a to, že informace jakým způsobem jsou služby rozúčtovávány nejsou k dispozici. Vlastníkům byl připraven vysvětlující dopis s rozpisem jednotlivých nákladů a způsobů jejich rozúčtování. Vlastníkům bylo doporučeno, pokud mají zájem na změně rozúčtování jednotlivých nákladů tak aby tuto změnu navrhli na shromáždění vlastníků, kde bude tento jejich návrh diskutován a může být schválena změna od období roku Na základě této stížnosti byl připraven informativní materiál s detaily rozúčtování, který byl rozdán společně s vyúčtováním a bude vyvěšen na internetové stránky společenství. Výše nákladů za rok 2008, výše výnosů, schválení účetní závěrky za rok 2008 Shromáždění bylo seznámeno s hospodařením společenství za rok Stav bankovního účtu byl k : ,81 Kč, k : ,58 Kč. Náklady společenství za rok 2008 byly ve výši: Vodné, stočné ,51 Kč Elektrická energie ,09 Kč Správa, účetnictví ,00 Kč Úklid ,00 Kč Odvoz TDO ,00 Kč Náklady Fondu oprav ,96 Kč Revize 2.678,00 Kč Mimořádné výdaje 6.200,00 Kč Pojištění ,00 Kč Čištění komínů ,00 Kč Režie ,16 Kč Náklady celkem ,72 Kč Výnosy společenství za rok 2008 byly ve výši: Úroky 9.996,21 Kč Poplatek za užití 1.200,00 Kč Výnosy celkem ,21 Kč Účetní závěrka byla schválena: Stav vymáhání pohledávek v roce 2008 Pohledávky k (bez vlivu vyúčtování 2007): - Celkem včetně zahrnutých přeplatků: ,14 Kč - Pouze nedoplatky dlužníků: ,39 Kč Pohledávky k (bez vlivu vyúčtování 2008): - Celkem včetně zahrnutých přeplatků: ,42 Kč - Pouze nedoplatky dlužníků: ,38 Kč Z této částky bylo do dnešního dne vymoženo ,39 Kč, zbytek jsou kromě 2-3 částek drobné pohledávky pod 3 tis. Kč. Strana 5 (celkem 9)

6 Dluhy vyšší než Kč k datu : Byt 113 dluh ,35 Kč k dnešnímu dni uhrazen Byt 301 původní vlastník dluh 4.569,48 Kč k dnešnímu dni uhrazen Byt 301 současný vlastník dluh ,51 Kč k dnešnímu dni uhrazen Byt 312 dluh 3.087,03 Kč k dnešnímu dni uhrazen Byt 333 dluh 6.207,86 Kč k dnešnímu dni dlužník přislíbil podepsat uznání dluhu a splátkový kalendář Byt 431 dluh Kč dluh k dnešnímu dni uhrazen Byt 443 předchozí vlastník dluh ,44 Kč řešeno s právníkem společenství Pohledávka za p. Špárou. P. Špára byl v souvislosti se škodou způsobenou i našemu společenství vlastníků pravomocně odsouzen. Výbor společenství ve spolupráci s právníkem společenství provedl veškeré nutné právní kroky související s vymožením pohledávky. V této chvíli je pohledávka za p. Špárou předána exekučnímu úřadu. Vzhledem k pobytu p. Špáry ve vězení nebylo v roce 2008 z čeho exekuci uplatnit. Na základě informace od právní kanceláře dojde k promlčení dluhu 10 let po pravomocném rozsudku, během této doby předpokládáme, že dojde k úhradě dluhu a nebo budou podniknuty další právní kroky k získání dlužné částky. Způsob vymáhání pohledávek v roce 2008 Výbor společenství se řídí směrnicí kterou výbor přijal a která zní cca následovně: Všem dlužníkům s dluhem nad Kč jsou v pravidelných 2 měsíčních intervalech odesílány upomínky (z důvodu právní prokazatelnosti jsou upomínky odesílány s dodejkou). Vzhledem k tomu že někteří dlužníci upomínky nepřebírají, tak výbor navrhuje určité úpravy stanov které by tuto praxi dlužníků znesnadnili dostaneme se k tomu dále v programu. Byl jsem dotazován jedním vlastníkem, který byl překvapen výší dluhu nad Kč, proč nebyl upozorněn na dluh v okamžiku, kdy vzniknul. Bohužel praxe upomínání jakéhokoliv dluhu není administrativně přijatelná. Např. k , tj. k datu kdy se dá říci že má výbor pohledávky relativně pod kontrolou mělo jakýkoliv a to i sebemenší dluh 37 současných a bývalých vlastníků (to znamená 49%). Pokud bychom měli všem z nich odeslat upomínku, narostla by administrativní náročnost správy pohledávek do neskutečných rozměrů. Musí být zaznamenány úhrady na účtu, dále připraveny upomínky, připraveny dodejky, dodejky podány na poštu a následně musí dojít k převzetí od pošty potvrzení, že byla dodejka předána nebo že nebyla předána. Dlužníci s dluhem nad Kč, kteří nemají podepsaný splátkový kalendář nebo jinak nespolupracují s výborem na úhradě svého dluhu jsou ve stejném 2 měsíčním cyklu vyvěšováni na nástěnkách a na www. Dlužníci s dluhem nad Kč, jsou automaticky předáváni spolupracující právní kanceláři k soudnímu a exekučnímu vymáhání. V roce 2008 došlo k předání 5 případů právnímu zástupci. Ve 3 případech došlo k úhradě dluhu ještě před podáním žaloby náklady na právní zastoupení jsou nebo budou vyúčtovány na vrub nákladů vlastníků konkrétního bytu. V 1 případě došlo k úhradě dluhu po podání žaloby, na základě platebního rozkazu soudu. V současné chvíli tento vlastník dluží náklady na právní zastoupení a soudní výlohy, pokud nebude dluh uhrazen, bude soudní řízení pokračovat. V 1 případě je sporný dluh za bývalým vlastníkem, případ je řešen s právním zástupcem společenství a se současným vlastníkem bytu. Strana 6 (celkem 9)

7 5. Úprava stanov P. Lážek uvedl, že v případech kdy upomínáme dlužníky dochází často k tomu, že dlužník upomínku nepřevezme. V případě soudního řízení by mohlo dojít k tomu, že dlužník účelově nepřejímající poštovní upomínky se bude bránit že o dluhu nevěděl. Z tohoto důvodu navrhuje výbor společenství následující úpravu stanov: Stanovy bod H/ bude doplněn následovně: Dlužník bude na dluh upozorněn upomínkou, která bude odeslána poštou na adresu dlužníka. Upomínka se má za doručenou 10-tým dnem po odeslání. Návrh byl schválen: 6. Způsob rozúčtování jednotlivých plateb z fondů oprav a služeb P.Lážek seznámil shromáždění se skutečností, že původní rozhodnutí o způsobu rozúčtování jednotlivých nákladů bylo schváleno ihned po založení společenství vlastníků v roce 2001, tj. mnoho současných vlastníků v té době nebylo členy společenství, a navrhl jej znovu přednést a schválit. Seznámil vlastníky s tím, jakým způsobem jsou rozpočítávány jednotlivé druhy služeb. Ing. Wagner vznesl dotaz na organizaci fondu oprav a na možnou existenci rozdílů v podílu jednotlivých bytů v tomto fondu. Bylo odpovězeno, že nedošlo k žádným velkým investicím na jednotlivé byty tak aby v jejich podílech ve fondu oprav docházelo k velkým rozdílům. Ke způsobu rozúčtování nebylo připomínek a tento byl schválen i pro další neomezené období dle níže uvedeného rozpisu: Hlasování proběhlo s tímto výsledkem: 7. Odměny výboru společenství P. Lážek konstatoval, že současné odměny výboru společenství jsou schváleny ve výši 150 Kč měsíčně pro každého člena výboru. Odměny si členové výboru nevypláceli minimálně od roku 2006 a to z důvodu velmi špatné finanční situace společenství vlastníků. Současná Strana 7 (celkem 9)

8 finanční situace je z důvodu intenzivní činnosti výboru společenství diametrálně odlišná od roku 2006 a předcházejících jak vyplývá ze zprávy o hospodaření společenství která byla přednesena pod bodem 4. Čas průměrně strávený s prací pro společenství je u každého z členů výboru mezi hodinami měsíčně. To za současného stavu odpovídá odměně cca Kč za hodinu. Odměna, která v minulosti nebyla vyplácena odpovídá částce 2 Kč na člena společenství za byt měsíčně, tj. celkový měsíční náklad bytu na 4 členy výboru společenství ve výši 8 Kč. Členové výboru mají představu odměny za svou odvedenou práci a za odpovědnost spojenou s funkcí člena výboru ve výši Kč před zdaněním. Tj. příspěvek ve výši 20 Kč na každého člena výboru za byt. Při současných 4 členech výboru společenství se jedná o 80 Kč měsíčně za byt. Tato částka odpovídá cca 60% - 70% nákladů které platí každý byt průměrně měsíčně za práce spojené s úklidem domu, okolí domu, úklidu sněhu a sekáním trávy. V diskusi byla shromážděním navržena částka 2000,- Kč před zdaněním. Nejprve bylo hlasováním rozhodnuto, že nejdříve se bude hlasovat o pořadí hlasování o jednotlivých návrzích. Většinou hlasů bylo rozhodnuto, že se nejprve bude hlasovat o návrhu shromáždění: pro: 4752/10000 proti: 0/10000 zdržel se: 759/10000 Dále byla většinou hlasů přijata výše odměn pro členy výboru společenství navrhnutá shromážděním a to vy výši 2000,- Kč/měsíc/člen: pro: 4887/10000 proti: 0/10000 zdržel se: 624/ Volba členů výboru P. Slavíček upozornil shromáždění, že vzhledem k tomu, že současnému výboru skončil mandát, je nutno provést novou volbu členů výboru a vyzval shromáždění k návrhům na změny v jeho složení a k zapojení dalších vlastníků do jeho práce. Bylo apelováno na nutnost existence správce vchodu A. Vzhledem k tomu, že z řad vlastníků nezazněly žádné návrhy a nikdo neprojevil zájem ve výboru pracovat bylo přistoupeno k volbě kandidátů z řad stávajícího výboru společenství: pí. Dúpalová správce vchodů A a D pro: 5334/10000 proti: 0/10000 zdržel se:177/10000 p. Hron správce vchodu C pro: 5376/10000 proti: 0/10000 zdržel se:135/10000 p. Slavíček správce vchodu B pro: 5334/10000 proti: 0/10000 zdržel se:177/10000 p. Lážek správce vchodu E pro: 5241/10000 proti: 0/10000 zdržel se:270/ Diskuse P. Hron poděkoval p. Vavrdovi, p. Melicharovi a p. Koudelkovi za jejich práci pro společenství. P. Lážek přenesl návrh výboru na provedení vymalování chodeb jednotlivých vchodů. Bude provedeno poptání těchto prací. P. Hryz připomněl, že je nutno zajistit i úklid. O právu výboru rozhodnout a vybrat nabídku s cenou maximálně 200 tis. Kč bylo hlasováno: pro: 5511/10000 proti: 0/10000 zdržel se: 0/10000 V případě, že se prokáže nedostatečnost této částky a bude ji třeba navýšit, proběhne schválení tohoto kroku pomocí dotazníku v souladu se stanovami společenství. Strana 8 (celkem 9)

9 Na dotaz p. Melichara ohledně vracení přeplatků nebo možnosti vynechání plateb v jejich výši bylo sděleno, že pokud toto není vlastníkem výslovně uvedeno ve vyúčtování, budou přeplatky vraceny. P. Hryzem byl vznesen postřeh na chybějící kolonku ověřovatele v plné moci opravňující k zastupování na shromáždění vlastníků. K tomu bylo sděleno, že plné moci jsou členem výboru ověřovány podpisem na volné místo v plné moci. Dále byly shromážděním podány návrhy na oprav podlah schodišť, návrh na odstranění mechu na vchodových stříškách, instalaci sítí do sklepních okének a opravu okapových svodů u vchodových domečků. P. Hryz připomněl nutnost odbornosti prováděných prací s minimalizací možnosti způsobení škod a potřeby záruky na prováděné práce a také na nutnost dodržování pravidel ochrany životního prostředí. P. Hron k poslednímu návrhu konstatoval, že o opravu okapových svodů již bylo požádáno pí. Michalcovou, ani jeden ze všech tří oslovených řemeslníků, kteří si místo byli i prohlédnout však již p. Hrona ani výbor nekontaktovali. Výbor vzal všechny tyto připomínky na vědomí. P. Hršel upozornil shromáždění na základní pravidla hygieny při užívání společných prostor v domě. Pí. Říhová požádala o opravu kliky a zámku u druhých dveří vchodu B. P. Hron vzal žádost na vědomí. Zápis provedl dne : Odsouhlasili: Z. Hron M. Slavíček Z. Lážek L. Dúpalová Strana 9 (celkem 9)

Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích konaného dne 27.4. 2010

Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích konaného dne 27.4. 2010 Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích konaného dne 27.4. 2010 Přítomni: viz. příloha 1 - prezenční listiny a plné moci Předseda shromáždění: p. Milan Slavíček Začátek shromáždění:

Více

Předání informace o zaplacení TDO Na základě požadavku vlastníka bytu č. 203 bylo vlastníkovi předáno potvrzení o úhradě poplatku TDO na rok 2010.

Předání informace o zaplacení TDO Na základě požadavku vlastníka bytu č. 203 bylo vlastníkovi předáno potvrzení o úhradě poplatku TDO na rok 2010. Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 17.9.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

Zápis č. 122 z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 ze dne 05. 02. 2013

Zápis č. 122 z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 ze dne 05. 02. 2013 Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 Praha 3 Jilmová 2682/4, 130 00 Praha 3, IČ: 27081478, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek Městského soudu v Praze

Více

1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ

1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Jablonecká 698-711, Praha 9 - Prosek konaného dne 3. 10. 2012 ve velkém sále Hotelu DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9 1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ

Více

ZÁPIS ze shromáždění vlastníků Společenství pro dům Dvořákova 2847/4A, Plzeň ze dne 29.10.2008

ZÁPIS ze shromáždění vlastníků Společenství pro dům Dvořákova 2847/4A, Plzeň ze dne 29.10.2008 ZÁPIS ze shromáždění vlastníků Společenství pro dům Dvořákova 2847/4A, Plzeň ze dne 29.10.2008 Místo konání: salónek restaurace U Švejka, Dvořákova ul., Plzeň Datum: 29.10.2008 Přítomni: viz. Prezenční

Více

Program shromáždění SVJ Ostružinová 1, 3, 5, 7, 9, Brno

Program shromáždění SVJ Ostružinová 1, 3, 5, 7, 9, Brno Program shromáždění SVJ Ostružinová 1, 3, 5, 7, 9, Brno dne 26. 06. 2013 1. Prezence, návrh předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu 2. Informace o stavu likvidace BD Ostružinová Medlánky 3. Informace

Více

Zápis z jednání 9. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Chudenická 1063-1068, Praha 10

Zápis z jednání 9. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Chudenická 1063-1068, Praha 10 Zápis z jednání 9. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Chudenická 1063-1068, Praha 10 konaného ve Středisku ekologické výchovy Hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Kubátova 1/32, Praha 10 dne 4.5.2016

Více

ZÁPIS Z 12. SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS Z 12. SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS Z 12. SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK konaného dne 16.6. 2011 Společenství pro dům čp. 684, Praha - Letňany Na shromáždění bylo přítomno 69,2% všech vlastníků jednotek. Shromáždění bylo usnášení schopné.

Více

Usnesení Shromáždění Společenství vlastníků Arbesova 1-11, konaného dne 20. října 2015 v 17.00 hodin

Usnesení Shromáždění Společenství vlastníků Arbesova 1-11, konaného dne 20. října 2015 v 17.00 hodin Usnesení Shromáždění Společenství vlastníků Arbesova 1-11, konaného dne 20. října 2015 v 17.00 hodin Shromáždění bere na vědomí: Zprávu o činnosti výboru přednesenou předsedou Zprávu o činnosti kontrolní

Více

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ Příloha č. 10 k bodu č. 49 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 24.11.2011

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 24.11.2011 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 24.11.2011 Přítomni: Omluveni: Začátek schůze: p. Zdeněk Lážek místopředseda p. Richard Vavrda člen výboru

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové

Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové Článek 1 Název a sídlo Společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové, se sídlem Hradec

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová,

Více

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro bytové družstvo

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro bytové družstvo SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro bytové družstvo I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví způsob rozúčtování cen služeb a energií mezi správcem

Více

S T A N O V Y. společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění.

S T A N O V Y. společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. S T A N O V Y společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. I. Název a sídlo Název společenství: Společenství MILOVICE č.p. 572

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 10.5.2012 Přítomni: Začátek schůze: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda p. Richard Vavrda

Více

Na to bylo hlasováno zdvižením ruky takto: pro.. proti 0. Usnesení bylo přijato.

Na to bylo hlasováno zdvižením ruky takto: pro.. proti 0. Usnesení bylo přijato. Zápis o pokračování 1. schůze shromáždění Společenství pro dům Dřínovská č.p. 4742, Chomutov sídlem Chomutov, Dřínovská č.p. 4742, PSČ 430 01 konaná dne 8. 6. 2010 Po skončení první části schůze za přítomnosti

Více

Odůvodnění: Dne 8. 11. 2011 podal navrhovatel k Českému telekomunikačnímu úřadu návrh na rozhodnutí sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění prostřednictvím systému a na elektronickém formuláři, který

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962,

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.l.ludvík, p. J.Cikhardtová, p.m.topinková, p.m.novotná,

Více

OBEC ROSTOKLATY. ze 16. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 25. 4. 2016 od 19:00 hodin.

OBEC ROSTOKLATY. ze 16. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 25. 4. 2016 od 19:00 hodin. OBEC ROSTOKLATY 28 7 ROSTOKLATY 32 OKRES KOLÍN TEL. 32 72 72 www. rostoklaty.cz e -mail: obec@rostoklaty.cz bankovní spojení : ČSOB PS a.s., č.ú.: 23844 / 3 IČ : 2379 Zápis ze. zasedání Zastupitelstva

Více

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa čp. 1883-1887, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa

Více

za rok 2009 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

za rok 2009 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem: Rajhrad, 9. května 484, 664 61, IČ: 283 35 864, zapsaném v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného Krajským soudem v Brně,

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

Společenství vlastníků jednotek domu Svojsíkova č. o. 44, 46, 48 Ústí nad Labem

Společenství vlastníků jednotek domu Svojsíkova č. o. 44, 46, 48 Ústí nad Labem Společenství vlastníků jednotek domu Svojsíkova č. o. 44, 46, 48 Ústí nad Labem ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU konaného dne 15. 12. 2013 Program: 1. Kontrola plnění úkolů. 2. Hospodaření SVJ v roce 2013 stav na

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 22.10.2009

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 22.10.2009 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 22.10.2009 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda p. Zdeněk Hron- člen výboru

Více

Zápis č. 13. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 5. září 2012 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 13. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 5. září 2012 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 13 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého konaného dne 5. září 2012 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč, Václav Janovský, Jaroslav Kopal,

Více

Zápis ze Shromáždění. konaného dne 05. 05. 2011. vlastníků domu č. p. 472 v Milovicích IČ 26428750. Přítomni: dle prezenční listiny

Zápis ze Shromáždění. konaného dne 05. 05. 2011. vlastníků domu č. p. 472 v Milovicích IČ 26428750. Přítomni: dle prezenční listiny Přítomni: dle prezenční listiny 1. Prezence vlastníků a zahájení Shromáždění vlastníků Po ukončení prezence vlastníků a spočítání hlasů přítomných vlastníků, zahájil ve 20:00 hodin předseda Výboru pan

Více

2010-2011. Zpráva o činnosti výboru Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská č.p. 933. Vážení majitelé,

2010-2011. Zpráva o činnosti výboru Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská č.p. 933. Vážení majitelé, Zpráva o činnosti výboru Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská č.p. 933 Vážení majitelé, 2010-2011 dovolte nám informovat Vás o činnosti výboru Společenství vlastníků jednotek Nová Harfa

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 11. 1. 2011 Doba konání: od 18.15 hod do 19.35 hod. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Zahájení, Volba orgánů

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Počepice č. 04/15, konaného dne 14. dubna 2015 v zasedací místnosti OÚ Počepice.

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Počepice č. 04/15, konaného dne 14. dubna 2015 v zasedací místnosti OÚ Počepice. Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Počepice č. 04/15, konaného dne 14. dubna 2015 v zasedací místnosti OÚ Počepice. Přítomni: Doubrava O., Hejhal P., Král St., Kolář Vl., Mošnička M., Pekárek Z.,

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU č.p. 1334/31,33 ul.saturnova, UHŘÍNĚVES, ZE DNE 25.6.2009

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU č.p. 1334/31,33 ul.saturnova, UHŘÍNĚVES, ZE DNE 25.6.2009 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU č.p. 1334/31,33 ul.saturnova, UHŘÍNĚVES, ZE DNE 25.6.2009 I. Program: 1. Schválení programu... 1 2. Zpráva o činnosti výboru a kontrolní komise... 2 3. Vyúčtování

Více

Zápis ze shromáždění SVJ Ostružinová 1,3,5,7,9, Brno

Zápis ze shromáždění SVJ Ostružinová 1,3,5,7,9, Brno Zápis ze shromáždění SVJ Ostružinová 1,3,5,7,9, Brno Místo Termín Hotel Vista, Hudcova 72, Brno 22. 2. 2016 18:30 hodin ½ 1. Prezence, návrh předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu Přítomné členy

Více

SCHVÁLENO c) Shromáždění schvaluje jako zapisovatele schůze Jindřicha Chlíbka.

SCHVÁLENO c) Shromáždění schvaluje jako zapisovatele schůze Jindřicha Chlíbka. Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Machkova 2127, 2128, 2129 se sídlem Machkova 2128/5, 149 00 Praha 4, konané dne 15. 5. 2012 Program schůze: 1) Schválení programu, volba

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Zkonstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 Z á p i s ze shromáždění delegátů SBD Hlubina konaného dne 9. června 2015 od 16:00 hod. v kulturním domě města Ostravy, ul. 28. října 124 Počet

Více

D o m o v n í ř á d Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa 2-002-0903 ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, příslušenství k bytu, společných částí domu

Více

Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice

Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jasenice, konaného dne 8. 11. 2010, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedáni Zastupitelstva

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV. Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV. Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

Shromáždění vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9,

Shromáždění vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek -------------------------------------------- Praha, 16. 4. 2012 Vážení spoluvlastníci, zveme vás vlastníky jednotek v domě č. p. 405,

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 2.6.2010 Přítomni: Neomluveni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

Zápis číslo 31/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13. 8. 2014

Zápis číslo 31/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13. 8. 2014 Zápis číslo 31/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13. 8. 2014 Přítomni: Nepřítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové -, Ing. Arch. Zuzana Menšíková,

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství:.. 2) Sídlo:. 3) Společenství vlastníků je korporací, právnickou osobou založenou za účelem

Více

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Velké Bílovice, konaného dne 19. února 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek v majetku města Rýmařov

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek v majetku města Rýmařov Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek v majetku města Rýmařov Čl. I. Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro poskytování

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 24. 1. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Zápis z jednání výboru SVJ Kaskády Barrandov

Zápis z jednání výboru SVJ Kaskády Barrandov Zápis z jednání u SVJ Kaskády Barrandov Subject Pravidelné jednání Datum 16.7.2012 Místo Kancelář PPM Čas 18:00 21:00 Příští jednání 13.8.2012 Zapsal Vladislav Jursík Eva Hrdličková Místopředsedkyně u

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.5.2007 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Obchodní podmínky společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. pro dodávku tepla a teplé vody účinné od 1. 1. 2016

Obchodní podmínky společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. pro dodávku tepla a teplé vody účinné od 1. 1. 2016 Obchodní podmínky společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. pro dodávku tepla a teplé vody účinné od 1. 1. 2016 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky pro dodávku tepelné energie

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libchyně, konaného dne 1. 11. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libchyně, konaného dne 1. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libchyně, konaného dne 1. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Libchyně (dále též jako zastupitelstvo

Více

1. Složení výboru společenství

1. Složení výboru společenství strana 1 (celkem 5) Z p r á v a o činnosti výboru Společenství vlastníků jednotek domu Sienkiewiczova 1,3,5,7,9,11,13 Olomouc za období od 6. shromáždění, které se konalo dne 26.05.2009. Činnost výboru

Více

Schválení programu 29. zasedání zastupitelstva obce

Schválení programu 29. zasedání zastupitelstva obce Zápis číslo 29/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16. 4. 2014 Přítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové - Ing. Eva Dudová, Ing. Jaroslav Řezáč, Nepřítomni:

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Dne 7.4.2008 Schůze zahájena v 18:00 Účast: Příjmení a jméno Zbyněk Člen výboru Přítomen Hanousek Jan Člen výboru Přítomen Jan Člen výboru

Více

Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek domu č.p.:473 v Milovicích konaného dne

Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek domu č.p.:473 v Milovicích konaného dne Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek domu č.p.:473 v Milovicích konaného dne 21.3. 2018 Přítomni: viz. příloha 1 - prezenční listiny a plné moci Začátek Shromáždění: 19:00 hod Program Shromáždění: 1)

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 1 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, paní Rozkydalová,

Více

Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089, obec@dymokury.cz, ID schránky q2fbehi, tel: 325 635 112, www.dymokury.cz

Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089, obec@dymokury.cz, ID schránky q2fbehi, tel: 325 635 112, www.dymokury.cz Obec Dymokury Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089, obec@dymokury.cz, ID schránky q2fbehi, tel: 325 635 112, www.dymokury.cz Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 6. května 2013

Více

Zápis ze Shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 450,

Zápis ze Shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 450, Zápis ze Shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 450, ul. Místecká 450, Praha 18 Letňany ze dne 25. června 2013, konaného od 18:15 hodin, v suterénu domu čp. 450 (sušárna) Program: 1. prezence a

Více

Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek domu č.p.:473 v Milovicích konaného dne

Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek domu č.p.:473 v Milovicích konaného dne Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek domu č.p.:473 v Milovicích konaného dne 5.4. 2011 Přítomni: viz. příloha 1 - prezenční listiny a plné moci Začátek Shromáždění: 19:00 hod Program Shromáždění: 1.)

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 30.8.2012

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 30.8.2012 Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 30.8.2012 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, pí. Vyletová, PhDr. Koubová, pí. Boudová, JUDr. Bórik, p. Choc, p. Blaheta,

Více

Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek

Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Vážení vlastníci, v příloze dostáváte podklady na Shromáždění společenství vlastníků jednotek Hnězdenská 583-585, Hnězdenská 583, Praha

Více

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín Obec Hroznatín Obecní úřad Hroznatín I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hroznatín Obecní úřad

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ans 2/2005-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové a

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice, konaného dne 10. 11. 2010, od 18.30 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice, konaného dne 10. 11. 2010, od 18.30 hodin. 1 Obec Skalice Zastupitelstvo obce Skalice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice, konaného dne 10. 11. 2010, od 18.30 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Stanovy společenství vlastníků...

Stanovy společenství vlastníků... Stanovy společenství vlastníků......... Usnesením shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p.......... na ulici... v..., konané dne 11.3. 2014, v souladu s 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

PROGRAM 8. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ

PROGRAM 8. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ PROGRAM 8. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ 1. předání vyúčtování záloh na služby za rok 2013 2. hospodaření v roce 2013, hlasování 3. informace o činnosti výboru a kontrolní komise 4. odměna výboru, odměna kontrolní

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek Labská 970, 971, 972 Hradec Králové IČO: 27537102

STANOVY Společenství vlastníků jednotek Labská 970, 971, 972 Hradec Králové IČO: 27537102 STANOVY Společenství vlastníků jednotek Labská 970, 971, 972 Hradec Králové IČO: 27537102 Čl.1 NÁZEV Společenství vlastníků jednotek Labská 970, 971, 972 Hradec Králové (dále jen společenství) Čl.2 SÍDLO

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2014, konaného dne 05. 06. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2014, konaného dne 05. 06. 2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2014, konaného dne 05. 06. 2014 Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací síni obecního úřadu od 18:00 hodin, ukončeno bylo v 19:30 hodin. Přítomni:

Více

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2015

Příloha k účetní závěrce za rok 2015 Příloha k účetní závěrce za rok 2015 1) Obecné údaje Název společnosti : VaK Bruntál a.s. IČ : 47675861 Sídlo společnosti : Bruntál, třída Práce 42 Právní forma : akciová společnost Předmět činnosti :

Více

Zápis. z řádné schůze shromáždění Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10 konané dne 04.06.2015.

Zápis. z řádné schůze shromáždění Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10 konané dne 04.06.2015. Zápis z řádné schůze shromáždění Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10 konané dne 04.06.2015. Svolavatelem řádné schůze shromáždění byl výbor Společenství Vršovická

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 3.9.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 3.9.2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 3.9.2014 Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19hodin starostou

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová, Libor Lysák,

Více

O B E C K A N I N A. Návrh programu veřejného zasedání:

O B E C K A N I N A. Návrh programu veřejného zasedání: O B E C K A N I N A U s n e s e n í z e s c h ů z e o b e c n í h o z a s t u p i t e l s t v a o b c e K a n i n a k o n a n é h o d n e 8. 1 1. 2 0 1 3 Návrh programu veřejného zasedání: 1. Zahájení,

Více

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká republika IČ: 27639215,

Více

PROSÍME MAJITELE BYTOVÝCH JEDNOTEK O PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY DO 10.10.2014 Připomínky prosím vhodit do schránky SVJ,nebo zaslat na:info@nastezce6.

PROSÍME MAJITELE BYTOVÝCH JEDNOTEK O PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY DO 10.10.2014 Připomínky prosím vhodit do schránky SVJ,nebo zaslat na:info@nastezce6. PROSÍME MAJITELE BYTOVÝCH JEDNOTEK O PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY DO 10.10.2014 Připomínky prosím vhodit do schránky SVJ,nebo zaslat na:info@nastezce6.cz STANOVY Společenství vlastníků Na Stezce 489,Praha 10 Část

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 0, Vršovická 429/68, Praha 0 IČ : 0006394 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské části

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu č.p.1130, Voskovcova ul. Praha 5

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu č.p.1130, Voskovcova ul. Praha 5 Stanovy společenství vlastníků jednotek domu č.p.1130, Voskovcova ul. Praha 5 Část I Základní ustanovení Článek 1 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1130, č.orient. 26, 28, 30, 32, 34 na stavebním

Více

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově ust. 1140-1149 zákona č. 89/2012 Sb., oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví a dle 1166 zákona 89/2012

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČI. I Název a sídlo společenství Název společenství vlastníku jednotek (dále jen "společenství"): Společenství vlastníku jednotek v budově čp. 777-779, Brechtova

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek domu č.p.:473 v Milovicích konaného dne

Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek domu č.p.:473 v Milovicích konaného dne Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek domu č.p.:473 v Milovicích konaného dne 5.4. 2017 Přítomni: viz. příloha 1 - prezenční listiny a plné moci Začátek Shromáždění: 19:00 hod Program Shromáždění: 1.)

Více

Č.j.: S 14/05-4260/05-OOHS V Brně dne 8. července 2005

Č.j.: S 14/05-4260/05-OOHS V Brně dne 8. července 2005 Č.j.: S 14/05-4260/05-OOHS V Brně dne 8. července 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 14/05 zahájeném dne 9. května 2005 z vlastního podnětu podle 18 zákona č. 71/1967 Sb.,

Více

S P O L EČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTE K O B J E K T U N A D V L T A V S K Ý M Ú D O L Í M, P R A H A 6 K a m ý c k á 2 4 3 / 4 1 6 0 0 0 P r a h a 6

S P O L EČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTE K O B J E K T U N A D V L T A V S K Ý M Ú D O L Í M, P R A H A 6 K a m ý c k á 2 4 3 / 4 1 6 0 0 0 P r a h a 6 S P O L EČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTE K O B J E K T U N A D V L T A V S K Ý M Ú D O L Í M, P R A H A 6 K a m ý c k á 2 4 3 / 4 1 6 0 0 0 P r a h a 6 Zápis ze 4. schůze shromáždění vlastníků jednotek objektu

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Zápis č.13/2014 z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, které se uskutečnilo ve středu 10. prosince

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Přesličková 2676-9

Stanovy společenství vlastníků jednotek Přesličková 2676-9 Stanovy společenství vlastníků jednotek Přesličková 2676-9 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství vlastníků jednotek pro domy čp. 2676, 2677, 2678, 2679, zapsaných v katastru nemovitostí na listu

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva SEZEMÍNSKÁ 2030

Zápis z členské schůze Bytového družstva SEZEMÍNSKÁ 2030 Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis z členské schůze Bytového družstva SEZEMÍNSKÁ 2030 konané dne 17.6. 2015 od 18:30 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027,

Více

Zápis č. 14-02/2012. z 14. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí, dne 20.02.2012, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod.

Zápis č. 14-02/2012. z 14. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí, dne 20.02.2012, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Zápis č. 14-02/2012 z 14. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí, dne 20.02.2012, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva obce a schválení programu

Více

Smlouva o nájmu bytu, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Smlouva o nájmu bytu, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Smlouva o nájmu bytu, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Město Valašské Meziříčí, IČ: 00304387, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené na základě Obstaravatelské smlouvy

Více

Nedoplatky po 31.8.2014 budou vymáhány soudně.

Nedoplatky po 31.8.2014 budou vymáhány soudně. Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská č.p. 933 č. 7/2014 Datum schůze: 25.8.2014 Místo jednání: Praha Přítomni: M. Glogar (MG), L. Hončlová (LH), M. Tintěra (MT),

Více

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků jednotek pro dům S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní jméno (název) : Společenství vlastníků domu Oblá 43,45,47,49 Sídlo Ulice : Oblá 472/43

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 07.11.2014 od 18.00 v restauraci v Autokempu Buňkov

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 07.11.2014 od 18.00 v restauraci v Autokempu Buňkov Obec Břehy Zastupitelstvo obce Břehy Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 07.11.2014 od 18.00 v restauraci v Autokempu Buňkov Zahájení ustavujícího zasedání zastupitelstva Všichni

Více

D O M O V N Í Ř Á D. Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha. Úvod

D O M O V N Í Ř Á D. Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha. Úvod D O M O V N Í Ř Á D Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha Úvod Tato pravidla jsou součástí základních dokumentů Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha (dále jen společenství

Více

Zápis a usnesení z 20. členské schůze konané dne 18. června 2015 od 18:00 hodin v salonku hotelu DUKLA ve Vyškově

Zápis a usnesení z 20. členské schůze konané dne 18. června 2015 od 18:00 hodin v salonku hotelu DUKLA ve Vyškově Bytové družstvo Letní Pole Vyškov, Dědice, Osvobození 617/4, PSČ 682 01 IČ: 27708403 Registrace: KS Brno, Dr., vložka 4366 ze dne 15.11.2006 Bankovní spojení: 1889659399/0800 Zápis a usnesení z 20. členské

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE Konaného dne 11. listopadu 2010 na Obecním úřadě Třebovice od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Třebovice

Více