MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III"

Transkript

1 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun, Ing. Schleier, R. Zubko, Nepřítomen: F. Kaiser, Mgr. Konopiský R17/846 Program jednání 1) Projednání a schválení programu jednání 2) Podání informace - velkovýkrmna prasat 3) Zpráva o kontrole plnění usnesení 4) Bytové a nebytové hospodářství (a - o) 5) Záměr prodeje-pozemek 700/17- lokalita Zahradní 6) KS-prodej pozemku pč.658/21 7) Energie Holding - budoucí nájemní smlouva na kogenerační jednotky 8) Plán zimní údržby informace 9) Dohoda o náhradě škody způsobené zvěří v lese honitba VLS 10) Prodej a odkup pozemků (směna) Vranov p.r. 11) Rozpočtové změny: a) úhrada tepla v budovách MěÚ Mimoň b) nákup tonerů MěÚ 12) Ukončení nájemní smlouvy o dočasném užívání pozemku 13) Dodatek č. 2 ke smlouvě s firmou ASPI 14) Volby přísedících Okresního soudu v České Lípě 15) Změna rozpočtu FO: a) navýšení příjmů a výdajů o dotaci pro Sociální služby města Mimoň b) snížení příjmů a výdajů vratka fin. prostředků z dotace od ZŠ a MŠ Mírová a ZŠ a MŠ Pod Ralskem 16)Smlouva o účtu ČNB 17) Formální darování akcií SG-Industry, a. s. 18) Zrušení fondu FRB a účtu FRB 19) Zrušení revolvingového termínovaného vkladu 20) Zrušení pravidel města Mimoně z FRBI a změna rozpočtu 21) Přesun finančních prostředků mezi položkami: a) činnost muzeí a galerií b) činnosti knihovnické c) filmová tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archív 22) Licenční smlouva OSA - Koncerty v Božím hrobě 23) Žádost Zahradnictví Mimoň o převod finančních prostředků mezi fondy 24) Hřbitov Mimoň - vsypová loučka 25) Informace o neposkytnutí dotace - výměna sedaček v DKR 26) Uzavření SoD LAMAL 27) Koncept parkování v centru města Stránka 1 z 15

2 28) Program jednání zastupitelstva města 29) Dodatek č. 1 ke SoD pokládka kamenné dlažby v k.ú. Mimoň 30) Odvod prostředků do rozpočtu města Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace 31) Výsledky místního referenda 32) Záměr prodeje technologie - vepřín-stanovení minimální ceny-snížení Hlasování pro 3 nepřítomen 2 R17/847 Zpráva o kontrole plnění usnesení Rada města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení. Hlasování pro 3 nepřítomen 2 R17/848 Vydání souhlasu s přidělením bytu D. B. F. Kaiser je již přítomen přítomni 4 radní Rada města Mimoň odkládá projednání účasti pana D. B., bytem Velká Dobrá, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. Z: OSM T: R17/849 Vydání souhlasu s přidělením bytu L. B. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu L. B., trvale bytem Mnichovo Hradiště, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s panem L. B. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. Hlasování pro 3 zdržel se 1 Stránka 2 z 15

3 R17/850 Vydání souhlasu s přidělením bytu I. Č. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní I. Č., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s paní I. Č. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R17/851 Vydání souhlasu s přidělením bytu M. D. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu M. D., trvale bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+1 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s panem M. D. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. Hlasování pro 3 zdržel se 1 Mgr. Konopiský je již přítomen přítomno 5 radních R17/852 Vydání souhlasu s přidělením bytu V. H. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu V. H., bytem Praha 1, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+1 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s panem V. H. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. zdržel se 1 Stránka 3 z 15

4 R17/853 Vydání souhlasu s přidělením bytu M. P. Rada města Mimoň neschvaluje účast panu M. P., bytem Mimoň ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. zdržel se 1 R17/854 Vydání souhlasu s přidělením bytu Společnost MAESTOSO Luna spol. s r.o. Rada města Mimoň schvaluje přidělení bytu max. o velikosti 1+3 v lokalitě Mimoň, společnosti MAESTOSO Luna spol. s r.o., se sídlem Okrouhlická 144, Mimoň, z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. bez výběrového řízení dle Směrnice č.13/2014, odst. IV. první odrážka. R17/855 Žádost nová smlouva o nájmu bytu M. K. Rada města Mimoň neschvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou 3 měsíců od do s panem M. K., bytem Mimoň. Hlasování pro 2 proti 1 zdržel se 2 R17/856 Nové smlouvy o nájmu bytů JOBmaster s.r.o Rada města Mimoň schvaluje uzavření nových smluv o nájmu bytu na dobu určitou 3 měsíců od do se společností JOBmaster s.r.o., U Dívčích hradů 3289/22, Praha 5 Smíchov, IČO , a ukládá starostovi smlouvy, které jsou přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R17/857 Smlouvy o nájmu bytu na 1 měsíc Rada města Mimoň schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou 1 měsíce od do s těmito nájemníky: E. F., bytem Ploužnice, Mimoň M. Š., bytem Ploužnice, Ralsko S. R., bytem Ploužnice, Ralsko Stránka 4 z 15

5 a ukládá starostovi smlouvy, které jsou přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R17/858 Smlouva o nájmu bytu na dobu 3 měsíců E. G. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou 3 měsíců od do s paní E. G., bytem Ploužnice, Ralsko, a ukládá starostovi smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R17/859 Částečná změna usnesení R17/769 přidělení služebního bytu - Bc. I. O. Rada města Mimoň částečně ruší usnesení R17/769 ze dne týkající se přidělení služebního bytu paní Bc. I. O., bytem Ploužnice, Ralsko a to tak, že mění velikost bytu z 1+2 na 1+3. R17/860 Dohoda o zániku nájmu domu P. K. Rada města Mimoň schvaluje Dohodu o zániku nájmu domu panu P. K. na rodinný dům o výměře 138 m2, stojící na parcele pč. 457, Okrouhlická 80, Mimoň, ke dni a ukládá starostovi města dohodu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru pronajmout tyto nemovité věci v k.ú. Mimoň: pozemek parc.č. 455 o výměře 138 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům, v němž se nachází bytová jednotka, na adrese Okrouhlická 80, Mimoň, se všemi jeho součástmi, a dále pozemek parc.č. 457, o výměře 48 m2, zahrada, za účelem bydlení a to za cenu 33,05 Kč/m2 obytné plochy měsíčně a 5,-Kč/m2 zahrady ročně a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce. Z: OSM T: Stránka 5 z 15

6 R17/861 Záměr pronájmu nebytových prostorů - Nádražní 169, Mimoň 1. Rada města Mimoň neschvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru pronajmout prostory sloužící k podnikání (nebytové prostory) o výměře 178,95 m2 v objektu budovy Nádražní 169, Mimoň V, objekt občanské vybavenosti (bývalá lékárna), stojící na pozemku pč. 733 v k.ú. Mimoň, zastavěná plocha a nádvoří, prostor o celkové výměře 652 m2, zapsaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj. 2. Rada města Mimoň ukládá Odboru správy majetku projednat s Vážkou přesunutí jejich činnost do prostor sloužících k podnikání (nebytové prostory) o výměře 178,95 m2 v objektu budovy Nádražní 169, Mimoň V, objekt občanské vybavenosti (bývalá lékárna), stojící na pozemku pč. 733 v k.ú. Mimoň, zastavěná plocha a nádvoří, prostor o celkové výměře 652 m2, zapsaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj. Z: OSM T: R17/862 Prominutí poplatku z prodlení H. Č., dříve Z. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy prominutí poplatku z prodlení z dlužného nájemného a záloh na služby ve výši ,81 Kč paní H. Č., dř. Z., tč. bytem Hluboká nad Vltavou. R17/863 Záměr prodeje pozemku pč. 700/17, k.ú. Mimoň - lokalita Zahradní Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru prodat pozemek pč. 700/17 v k.ú. Mimoň, zahrada, o výměře 345 m2, za účelem užívání jako zahrada, se zřízením služebnosti vedení VO ve prospěch města Mimoň, za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň minimálně 225,- Kč + DPH za 1 m2 s ohledem na zřizovanou služebnosti inženýrských sítí + cena porostů a ukládá odboru správy majetku záměr zveřejnit na úřední desce. Z: OSM T: R17/864 Prodej části pozemku pč.658/21 v k.ú. Mimoň lokalita Zahradní ul. kupní smlouva Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit navržené usnesení: Stránka 6 z 15

7 Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy prodej části pozemku parc.č. 658/21 v k.ú. Mimoň, zahrada, část označenou podle geometrického plánu č /2017 parcelním číslem 658/21, o výměře cca 78 m2, zahrada, za podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě a tuto kupní smlouvu, manželům L. M. a A. M., bytem Mimoň, za cenu 300,- Kč /m2 + DPH a ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. R17/865 Energie Holding a.s. budoucí nájemní smlouva na kogenerační jednotky Rada města Mimoň dle důvodové zprávy schvaluje pronájem části pozemku pč. 723 o výměře cca 20 m2, trvalý travní porost, celková výměra pozemku je 581 m2 a pronájem části pozemku pč o výměře cca 20 m2, ostatní plocha, celková výměra pozemku je m2, oba v k.ú. Mimoň, za účelem umístění kogeneračních jednotek, za cenu ,- Kč ročně + DPH za 1 kogenerační jednotku, na dobu neurčitou a předloženou budoucí nájemní smlouvu a ukládá starostovi města budoucí nájemní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: R17/866 Plán zimní údržby Rada města Mimoň bere na vědomí předložený Plán zimní údržby komunikací pro sezonu a informaci o čerpání rozpočtu na letní a zimní údržbu místních komunikací. R17/867 Dohoda o náhradě škody zvěří v lese honitba VLS Rada města Mimoň dle důvodové zprávy schvaluje Dohodu o náhradě škody a její úhradě v předloženém upraveném znění a ukládá starostovi města Dohodu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: Stránka 7 z 15

8 R17/868 Prodej a koupě (směna) pozemků v k.ú. Vranov p.r. pozemky pč. 129, 177 a 249/4 Rada města Mimoň dle důvodové zprávy schvaluje zveřejnění upřesněného záměru prodat část pozemku pč.177, ostatní plocha a část pozemku pč. 249/4, ostatní plocha, v k.ú. Vranov pod Ralskem, podle GP č /2015 pozemek pč ostatní plocha, o výměře celkem 46 m2, za účelem narovnání faktického stavu se stavem právním, za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce. Z: OSM T: R17/869 Změna rozpočtu navýšení výdajů na úhradu tepla v budovách MěÚ Mimoň Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx snížení výdajů na těžbu dřeva a obnovu lesních porostů o ,-Kč a navýšení výdajů na úhradu tepla v budovách MěÚ Mírová 120, 121 a Malá 181 o ,-Kč, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. R17/870 Přesun finančních prostředků mezi položkami nákup tonerů MěÚ Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci zastupitelstvem města schváleného závazného ukazatele 6171 Činnost místní správy. R17/871 Ukončení nájemní smlouvy č. 12/2017 o dočasném užívání pozemku Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy ukončení nájmu pozemku p. č. 457, zahrada, 48 m2 v k. ú. Mimoň nájemní smlouva č. 12/2017 s nájemcem P. K., bytem Okrouhlická 80, Mimoň dohodou, k datu a ukládá starostovi města podepsat Dohodu o ukončení nájmu. Z: starosta T: Stránka 8 z 15

9 R17/872 Dodatek smlouvy č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí užívacích práv k Systému ASPI č.j. S /15/KUXI Rada města Mimoň schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí užívacích práv k Systému ASPI č.j. S-10164/15/KUXI ze dne s firmou Wolters Kluwer, a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, IČ: a ukládá starostovi města dodatek smlouvy podepsat. Dodatek je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: R17/873 Volby přísedících Okresního soudu v České Lípě Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň dle 64 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích volí do funkce přísedícího Okresního soudu v České Lípě na rok tyto občany: Ing. P. Ř., bytem Mimoň M. S., bytem Mimoň R17/874 Změna rozpočtu navýšení příjmů a výdajů o dotaci pro Sociální služby Města Mimoň Rada města Mimoně schvaluje ve své kompetenci změnu rozpočtu č. 20 navýšení příjmů a výdajů o Kč dotace pro Sociální služby Města Mimoň ze státního rozpočtu dle přílohy důvodové zprávy. R17/875 Změna rozpočtu snížení příjmů a výdajů vratka finančních prostředků z dotace od ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň a ZŠ Pod Ralskem, Mimoň Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci: 1. Změnu rozpočtu č. R21 - snížení příjmů a výdajů o ,10 Kč zaslání finančních prostředků vratky části dotace na projekt Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2 - od Základní školy a Mateřské školy Mírová 81, Mimoň, příspěvkové organizace dle přílohy důvodové zprávy. 2. Změnu rozpočtu č. R22 - snížení příjmů a výdajů o ,65 Kč zaslání finančních prostředků vratky části dotace na projekt Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2 - od Základní školy a Mateřské školy Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvkové organizace dle přílohy důvodové zprávy. Stránka 9 z 15

10 R17/876 Smlouva o účtu ČNB Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o účtu s Českou národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, IČO , která je přílohou důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Z: starosta T: R17/877 Formální darování akcií SG-Industry, a.s., IČO Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: 1. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje darování 60 ks akcií SG-Industry, a.s., v konkursu, IČO , se sídlem Washingtonova 1599/17, Praha 1 Nadačnímu fondu Centrálního depozitáře Cenných papírů se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, IČ ; 2. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje darovací smlouvu, která je v příloze důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu podepsat. R17/878 Zrušení Fondu rozvoje bydlení II a účtu Fondu rozvoje bydlení II Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zrušení Fondu rozvoje bydlení II a zrušení účtu vedeného k tomuto fondu v MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 a ukládá starostovi podepsat výpověď účtu. R17/879 Zrušení revolvingového termínovaného vkladu Rada města Mimoň schvaluje zrušení revolvingového termínovaného vkladu vedeného v MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 a ukládá starostovi podepsat výpověď účtu. Z: starosta T: Stránka 10 z 15

11 R17/880 Zrušení Pravidel města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně a změna rozpočtu snížení výdajů na půjčky z FRBI Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje: 1. Zrušení Pravidel města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně. Pro smlouvy, na jejichž základě probíhá splácení finančních prostředků do Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury, zůstávají Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně v platnosti do jejich úplného splacení. 2. Převod zůstatku fondu ve výši tis. Kč na běžný účet města. 3. Změnu rozpočtu č. xx snížení výdajů na poskytování půjček z FRBI o 300 tis. Kč a snížení financování města o 300 tis. Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. R17/881 Přesun finančních prostředků mezi položkami za účelem krytí výdajů na výstavu S čerty nejsou žádné žerty a schválení smlouvy o poskytnutí služeb s Barandov studio, a. s. 1. Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami 5137, 5139, 5163, 5175, 5177 a 5164 v rámci zastupitelstvem města schváleného závazného ukazatele 3315 Činnost muzeí a galerií za účelem zajištění výdajů na pořádání výstavy S čerty nejsou žádné žerty. 2. Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o poskytování služeb s Barrandov Studio a.s., Kříženeckého nám. 322/5, Praha 5 - Hlubočepy, IČ: ve výši ,-- Kč za účelem uspořádání výstavy S čerty nejsou žádné žerty v době od do a ukládá starostovi města smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Z: starosta T: Hlasování pro 3 zdržel se 2 R. Zubko není přítomen přítomni 4 radní R17/882 Přesun finančních prostředků mezi položkami za účelem dovybavení zázemí zaměstnanců knihovny Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci zastupitelstvem města schváleného závazného ukazatele 3314 Činnosti knihovnické za účelem dovybavení zázemí zaměstnanců knihovny. Stránka 11 z 15

12 R17/883 Přesun finančních prostředků mezi položkami za účelem pořízení vícekapacitního diskového pole pro promítání Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci zastupitelstvem města schválených závazných ukazatelů Filmová tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv za účelem pořízení vícekapacitního diskového pole pro promítání. R17/884 Licenční smlouva OSA Ing. Schleier není přítomen přítomni 3 radní Rada města Mimoň projednala a schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2017_ s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s., se sídlem Čs. armády 786/20, Praha 6 - Bubeneč, IČO DIČ CZ , a ukládá starostovi města smlouvu, která je přílohou, podepsat. Z: starosta T: Hlasování pro 3 nepřítomen 2 R17/885 Žádost Zahradnictví Mimoň o převod finančních prostředků mezi fondy Rada města Mimoň schvaluje Zahradnictví Mimoň, p.o. převod finančních prostředků ve výši ,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu dle důvodové zprávy. Hlasování pro 3 nepřítomen 2 R. Zubko a Ing. Schleier jsou již přítomni přítomno 5 radních Stránka 12 z 15

13 R17/886 Hřbitov Mimoň vsypová loučka Rada města Mimoň schvaluje změnu režimu vsypové loučky na pohřebišti v Mimoni dle důvodové zprávy a ukládá tuto změnu zapracovat do nového Řádu veřejného pohřebiště. Z: OVDZaŽP T: R17/887 Informace o zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace - Výměna sedaček kina DKR Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o zamítnutí žádosti o dotaci ze Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie na rok 2017 pro projekt Výměna sedaček kina Domu kultury Ralsko v Mimoni. R17/888 Uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky: VO Slovany, větev B1-3, Mimoň 1. Rada města Mimoň schvaluje výjimku z Metodického pokynu č. 4/2016 tajemnice úřadu k realizaci veřejných zakázek na Městském úřadu v Mimoni dle důvodové zprávy. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření smlouvy o dílo v ceně ,73 Kč vč. DPH na realizaci zakázky: VO Slovany, Větev B1-3, Mimoň se společností LAMAL, s.r.o., se sídlem Pertoltice pod Ralskem č.72, Mimoň a ukládá starostovi tuto smlouvu, která je přílohou usnesení, podepsat. Z: ORM T: R17/889 Koncept parkování v centru města 1. Rada města Mimoň schvaluje zadání pro zpracování projektové dokumentace: Parkování v centru města a ukládá odboru rozvoje města připravit materiál pro rozpočtovou změnu a vypsání výběrového řízení na projektanta. 2. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx navýšení kapitálových výdajů na zakázku Parkování v centru města o ,- Kč a snížení kapitálových výdajů na akci Rekonstrukce chodníku Široká o ,- Kč ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení a dle důvodové zprávy. Stránka 13 z 15

14 R17/890 Program jednání Zastupitelstva města Mimoň R. Zubko není přítomen přítomni 4 radní Rada města Mimoň schvaluje program jednání Zastupitelstva města Mimoň, které se bude konat dne v Domě kultury Ralsko v Mimoni od 16:30 hodin. R17/891 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo: Pokládka kamenné dlažby v k.ú. Mimoň Rada města Mimoň schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: pokládka kamenné dlažby v k.ú. Mimoň s firmou Stavební firma Bardzák s.r.o., Nerudova 107, Benešov nad Ploučnicí, IČO a ukládá starostovi dodatek podepsat. Změna termínu dokončení částí díla. Z: starosta T: R17/892 Odvod prostředků do rozpočtu města Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace Rada města Mimoň u k l á d á do Základní škole a Mateřské škole Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace odvod z investičního fondu do rozpočtu města ve výši ,- Kč z důvodu větších investičních zdrojů příspěvkové organizace, než je jejich potřeba. Z: SO T: R17/893 Výsledky místního referenda Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí výsledky místního referenda, které proběhlo ve dnech k otázce: Souhlasíte se stavbou přeložky silnice II/270 vnitřním průtahem v obci Mimoň?. Výsledky referenda jsou nedílnou součástí důvodové zprávy tohoto materiálu. Stránka 14 z 15

15 R17/894 Záměr prodeje technologie - vepřín-stanovení minimální ceny-snížení 1. Rada města Mimoň dle důvodové zprávy schvaluje zveřejnění záměru prodeje části technologie pro výkrm a chov prasat v předloženém znění za cenu 400 tis za vyjmenované komponenty technologie a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce. Z: OSM T: Rada města Mimoň dle důvodové zprávy doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň dle důvodové zprávy bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje části technologie pro výkrm a chov prasat v předloženém znění za cenu 400 tis za vyjmenované komponenty technologie. (otisk úředního razítka) František Kaiser, v.r. Ing. Stanislav Baloun, v.r. starosta města místostarosta V souladu s platnou právní úpravou je dle Úřadu pro ochranu osobních údajů v usneseních u fyzických osob uveden pouze iniciál jména a příjmení a obec bydliště dotčené osoby. Stránka 15 z 15

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 2. listopadu 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 24. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.03.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 11. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/902 Program jednání USNESENÍ z 31. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13. 11. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 3. 2018 R18/173 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2018 R18/434 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 15.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/86 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 2. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.02.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 2. 2018 R18/147 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 30. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27. 10. 2017 od 12:30 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 22. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.09.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.10.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 03. 09. 2018 R18/653 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Pronájem

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10. 09. 2018 R18/677 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 1. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 16. 7. 2018 R18/528 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.06.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23. 04. 2018 R18/317 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 7. 5. 2019 R19/353 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.03.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 19. května 2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. června 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.03.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/52 Volba orgánů zasedání

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2019 R19/420 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 20. Října 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. dubna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.02.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. prosince 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09. 04. 2018 R18/259 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Mírová 120, Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ

Mírová 120, Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ M STO MIMO Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ z 34. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13. 11. 2018 R18/834 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29. 1. 2018 R18/87 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27.06.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne

Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne 2.11.2017 Z17/131 Zrušení Pravidel města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně a změna rozpočtu snížení na půjčky z FRBI

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 37. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.12. 2018 R18/920 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.01.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/22 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Informace o přijatých usneseních z 54. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 54. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 17. září 2015 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.11.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/25 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29. 1. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 18. září 2014 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/947 Program jednání USNESENÍ z 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27. 11. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/75 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 č. RM 111/2017 u p r a v e n á v e r z e Smlouvu o poskytnutí nově pořízeného motorového vozidla k užívání starostovi města, která

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.06.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Mírová 120, Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ

Mírová 120, Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ M STO MIMO Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ z 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 15. 10. 2018 R18/775 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013 č. 91 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2013 rozpočtové

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 9. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 30.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.08.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Mgr. Bořivoj Malát, Martin Adam, Bc. Michaela Mašatová, DiS., Karel Jirák

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Mgr. Bořivoj Malát, Martin Adam, Bc. Michaela Mašatová, DiS., Karel Jirák Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 12. prosince 2018 Přítomní: Omluveni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27.05.2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 31. 1. 2018 od 16:00 hod. ve

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

2.2/8/2018 ZM schvaluje, že členové výborů, kteří nejsou členy ZM, vykonávají funkci bez nároku na odměnu

2.2/8/2018 ZM schvaluje, že členové výborů, kteří nejsou členy ZM, vykonávají funkci bez nároku na odměnu MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel.: 487 712 012, fax: 487 712 000 Usnesení ze zasedání č. 2 Zastupitelstva města Kamenický Šenov 28. listopadu 2018 ve vzdělávacím centru

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Z á p i s. z 6. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 11. března 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 6. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 11. března 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty. Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené podobě, plné

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/1008 Program jednání USNESENÍ z 34. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11. 12. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14. 5. 2018 R18/351 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více