Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. Obchodního zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. Obchodního zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:"

Transkript

1 Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. Obchodního zákoníku, mezi těmito smluvními stranami: I. Smluvní strany 1... sídlo: zapsána v vedeném, oddíl _, vložka IČ: DIČ: Bankovní spojení: č. účtu vedený u jednající (dále jen Zhotovitel ) a 2. ENERGOKLASTR sídlo: U Mlýna 1075, Slavkov u Brna IČ: DIČ: CZ Zastoupená: JUDr. Janem Rakušanem, MBA, předsedou představenstva, Doc. Ing. Lukášem Ferklem, PhD., členem představenstva (dále jen Objednatel ) Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění smlouvy o dílo I. Definice pojmů Pojmy a výrazy v této smlouvě mají následující význam: 1.1 "Termín zahájení prací" je datum zahájení jakékoli činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. 1.2 "Termín zahájení dodávek Technologie" je datum předání a převzetí Místa plnění. 1.3 "Termín dokončení dodávek technologie" je datum úplného dokončení všech prací Zhotovitele, včetně odstranění vad a nedodělků a podepsaní protokolu o předání a převzetí Díla a je uvedeno v čl. III této smlouvy. 1.4 "Dodávky technologie" (tento termín může být také nazýván "Práce Zhotovitele" nebo "Dílo") jsou veškeré dodávané technologie, projekční, přípravné a stavebně-

2 montážní práce a služby související s realizací předmětu plnění Zhotovitele dle této smlouvy a jejich příloh. 1.5 "Zadaní je veškerá dokumentace uvedená v zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce Dodávka komplexního systému měření pro cirkulační aerodynamický tunel, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne , pod evidenčním číslem , týkající se díla a předána Zhotoviteli a dále dokumentace uvedena v Přílohách této smlouvy či předána Zhotoviteli ze strany Objednatele či jím pověřených osob. 1.6 "Místo plnění" jsou veškeré objekty Objednatele, ve kterých budou probíhat Práce Zhotovitele, včetně objektů, které Zhotovitel použije pro umístění svého zařízení. Místem plnění může být též objekt Zhotovitele, který Zhotovitel použije pro výrobu či umístění předmětu Díla. Tento termín může být použit rovněž pro část Místa plnění nebo pracovní zónu v případě, že Zhotovitel nepřebírá od Objednatele Místo plnění jako celek. 1.7 "Změny" jsou veškeré změny a dodatky ve vztahu k Dílu, specifikované, či vyžádané Objednatelem nebo Zhotovitelem, zejména, nikoli však pouze, pokud jde o změnu rozsahu, kvality, termínu apod., jejichž provedení bude dohodnuto mezi účastníky smlouvy v souladu s ustanoveními článku 10 Smlouvy. 1.8 Technologický celek je soubor technologií, Zařízení, Zařízení na zakázku, Software a hardware, které jsou svojí povahou určeny ke stanovenému účelu a dodávány v jednom celku. 1.9 Zařízení znamená Hardware, Technologie, Technologické celky a Technologické vybavení, přístroje, materiál, spotřební materiál, příslušenství a další materiály, které jsou zapotřebí k poskytnutí Předmětného plnění, a to včetně příslušné průvodní Dokumentace, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak Zařízení na zakázku znamená Zařízení vytvořené v rámci plnění Zhotovitele výlučně pro Objednatele či Zařízení zhotovitelem upravené či modifikované výlučně pro potřeby Objednatele Software znamená standardní softwarový produkt, který není speciálně vytvořený Zhotovitelem pro Objednatele. Software obsahuje soubor instrukcí tvořících program nebo postup nebo jiné informace včetně databází. Software může být buď v běžně čitelné formě nebo ve formě zdrojového kódu, a může být uchováván na různých médiích, včetně magnetické pásky nebo disku, CD ROM. Pokud není výslovně sjednáno jinak, je Software dodáván pouze v běžném (strojovém) kódu Softwarová aplikace je speciální počítačový program vytvořený (vyvinutý) Zhotovitelem jako součást Předmětného plnění. Softwarová aplikace není standardním softwarovým produktem (Software).

3 1.13 Hardware jsou servery, notebooky a desktopy a související příslušenství. II. Předmět smlouvy 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo sjednané touto smlouvou za podmínek stanovených v této smlouvě a v čase v ní dohodnutém je předat Objednateli. Objednatel se zavazuje Dílo řádně a v náležité kvalitě provedené a ukončené ve sjednané době převzít a Zhotoviteli v dohodnutém termínu zaplatit ve sjednané výši cenu Díla. Rozsah, kvalita a způsob provedení Díla jsou vymezeny a definovány ve schváleném Zadání a v této smlouvě. 2.2 Předmětem smlouvy je plnění zakázky Dodávka komplexního systému měření pro cirkulační aerodynamický tunel vyhlášené ve Věstníku pod evidenčním číslem (dále také jen Výběrové řízení ) v rozsahu specifikovaném v této smlouvě a jejich přílohách v souladu se Zadáním a podmínkami Výběrového řízení. 2.3 Zhotovitel bude provádět své práce na Díle v souladu se všemi platnými zákony České republiky, jinými nařízeními, touto smlouvou i s příslušnými přílohami k této smlouvě, s technickými a kvalitativními normami, které mohou případně být podrobněji stanoveny v projektové dokumentaci, plánu řízení a kontroly jakosti. III. Termíny díla 3.1 Zhotovitel se zavazuje celé Dílo řádně zhotovit, ukončit a předat Objednateli v Termínu dokončení dodávky technologie, a to úplným dokončením všech prací a odstraněním všech vad a nedodělků Díla. 3.2 Termín dokončení Dodávek technologie je 6 měsíců ode dne podpisu této smlouvy. 3.3 Dílo bude realizováno a dodáváno po jednotlivých částech, které jsou specifikovány v příloze č Zhotovitel musí řádně zhotovit, ukončit a předat každou část díla nejpozději ve lhůtě uvedené v příloze č Jestliže přerušení prací Zhotovitele bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. vyšší moc) ve smyslu 374 obchodního zákoníku. Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat. IV. Cena díla 4.1 Cena Díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu z. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná pro rozsah Díla vymezený v čl.

4 II této smlouvy a činí:,- Kč (slovy korun českých) bez DPH, DPH činí:,- Kč a cena celkem s DPH činí:,- Kč. 4.2 Rekapitulace a rozpis ceny je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. 4.3 Změna výše ceny je možná jen dodatkem ke smlouvě z důvodů uvedených v této smlouvě. 4.4 Cena obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení Místa plnění, poplatky a veškeré další náklady Zhotovitele v souvislosti s realizaci Díla (např. inflace, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zajištění BOZP a PO, zvýšené náklady na práce v zimním období nebo ve vícesměnném provozu, odstranění znečištění, uložení odpadu, sankce, pokuty, penále, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, dočasná dopravní omezení na přilehlých komunikacích apod.) včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním prací a pokut v případě porušení této smlouvy či jiných právních povinností. 4.5 Cena díla musí obsahovat dle zadávací dokumentace veškeré náklady na manipulaci, dopravu a montáž. U komponentů obsahujících připojované prvky (zásuvky, elektro, osvětlení a vypínače, vodovodní baterie, ventily a vývody zemního a technických plynů, vakua apod.) součástí ceny musí být montáž a také dodávka potřebného instalačního materiálu a připojení na přípojné místo do vzdálenosti pěti metrů. Stejně tak součástí ceny všech komponentů vyžadujících připojení na vzduchotechniku je instalační materiál a připojení na přípojné místo vzduchotechniky do vzdálenosti 5 m. 4.6 Má se za to, že Zhotovitel je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu Díla, a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splněni této smlouvy a že při stanovení ceny, uvedené v čl Překontroloval Zadání dle čl. 2.3 této smlouvy Zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen v rozsahu, uvedeném v této smlouvě Ve sjednaných smluvních podmínkách uplatnil veškeré své požadavky na Objednatele, známé ke dni uzavření této smlouvy a týkající se předmětu smlouvy. 4.7 Veškeré ceny v této smlouvě uvedené se rozumí bez daně z přidané hodnoty, která bude Zhotovitelem účtována dle platných předpisů. V. Podmínky splatnosti ceny díla 5.1 Cena díla bude Objednatelem hrazena vždy po dokončení dílčího plnění Díla oproti dílčím fakturám připraveným Zhotovitelem, a to dle následujících pravidel: Dílčím plněním se rozumí rozdělení uvedené v příloze č. 3 této smlouvy o dílo.

5 5.1.2 Jakýkoliv daňový doklad Zhotovitele musí obsahovat: o číslo faktury o označení Zhotovitele i Objednatele s uvedením sídla, IČO, DIČ, označení banky a číslo účtu, konstantní a variabilní symbol o název Díla, účtovanou částku o důvod fakturace s odkazem na smlouvu o den vystaveni a den splatnosti faktury, den zdanitelného plnění, razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení faktury o všechny ostatní podrobnosti, které mohou být vyžadovány v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy týkajícími se DPH o údaje o zápisu do obchodního rejstříku Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo nedodrží postup pro kalkulaci účtovaných částek Objednatel uhradí faktury Zhotovitele do 30 dnů od data jejich doručení do sídla Objednatele. Nesprávně účtovanou, neúplnou nebo příslušnými doklady nedoloženou fakturu vrátí Objednatel ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli, aniž tím bude v prodlení se zaplacením Veškeré náklady Zhotovitele na spotřebovanou elektrickou energií a vodu jsou zahrnuty v ceně Díla. 5.2 Konečná faktura/daňový doklad za Díla bude vystaven Zhotovitelem v zákonem stanovené lhůtě od Terminu dokončení Díla a bude řádně doložen nezbytnými podklady, které umožní provést její kontrolu. Tento konečný daňový doklad bude splatný do 30 dnů od data předložení Objednateli. Zaplacené dílčí faktury a jiné platby budou v konečném daňovém dokladu vypořádány. VI. Provedení díla 6.1 Zhotovitel provede a dokončí Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech, daných touto smlouvou, jejími přílohami a projektovou dokumentací a předá je dokončené ve všech podrobnostech Objednateli k Termínu dokončení Díla. 6.2 Zhotovitel uplatní při provádění předmětu Díla náležitou péči, důkladnost a odbornost, kterou lze očekávat od kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací prací podobného charakteru a rozsahu jako je předmět teto smlouvy. 6.3 Zhotovitel se zavazuje vyklidit Místo plnění a uvést jej do náležitého stavu do 5 dnů po dokončení Díla, resp. po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení, nedohodnou-li se strany jinak. Za vyklizené Místo plnění se považuje Místo plnění upravené na náklady Zhotovitele do stavu dle Zadání. O vyklizení Místa plnění sepíší strany protokol.

6 6.4 Zhotovitel je zodpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na místo plnění, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. 6.5 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný nebezpečný nebo nevhodný (neschválený) materiál, o kterém je to známo ke dni jeho zamýšleného použití pro zhotovení Díla. 6.6 Zhotovitel jmenuje odpovědného a kompetentního zástupce, který bude trvale řídit práce v Místě plnění. Tento zástupce může být odvolán nebo nahrazen jinou osobou pouze po předchozím projednání s Objednatelem nebo na jeho výslovnou žádost. 6.7 Zhotovitel je povinen udržovat v Místě plnění pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při prováděni Díla, a to v souladu se zákonem o odpadech a stavebním zákonem. Nedodržení těchto povinností je podstatným porušení povinností Zhotovitele a důvodem k postupu Objednatele analogicky dle čl. XI. smlouvy nebo v opakovaném případě k odstoupení Objednatele od smlouvy. 6.8 Zhotovitel je oprávněn svěřit provedení části Díla třetí osobě (subdodavateli) pouze v rozsahu své nabídky a pouze za dodržení podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel přitom odpovídá Objednateli, jako by tuto část Díla prováděl sám, přičemž je povinen zajistit, aby každý příslušný subdodavatel byl pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu uvedeném pro pojištění Zhotovitele podle podmínek této smlouvy a takové pojištění udržoval v platnosti po celou dobu provádění příslušných činností. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o těchto subdodavatelích a -Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout použití jejich plnění, nebo služeb. Zhotovitel je v tomto případě povinen zajistit provádění těchto prací jiným subdodavatelem. 6.9 Za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru Místa plnění během Díla po celou dobu od převzetí do likvidace Místa plnění odpovídá Zhotovitel. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisu o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na pracovišti a ekologie a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, jemu, Objednateli, nebo třetím osobám. Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků, a pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, je oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle do doby jejich odstranění. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na odškodnění Zhotovitel potvrzuje, že je plně obeznámen s místní legislativou a předpisy BOZP V průběhu provádění Díla budou konány kontrolní dny (zpravidla 1x týdně, minimálně 1x měsíčně, nebo individuálně podle potřeby). Kontrolních dnů se zúčastní Objednatel, Zhotovitel a určení subdodavatelé. Zhotovitel je povinen na tyto kontrolní dny zajistit účast odpovědného zástupce. Zápis z kontrolního dne zajišťuje Objednatel ve spolupráci se Zhotovitelem. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit nebo doplňovat ustanovení této smlouvy.

7 6.12 Zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky rozhodnutí vydaných veřejnoprávními orgány a organizacemi Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem. Za účelem provádění kontroly mají zástupci Objednatele kdykoliv přístup na Místo plnění. Zástupce Objednatele je oprávněn při zjištění vad v průběhu provádění prací požadovat, aby Zhotovitel vady odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě určené Objednatelem. Vznikne-li tím Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji uhradit. Pokud Zhotovitel v určené lhůtě vady neodstraní, je Objednatel oprávněn nechat vady odstranit na náklady Zhotovitele, nebo odstoupit od smlouvy Zhotovitel bude v rámci plnění této smlouvy spolupracovat s Objednatelem a bude mu poskytovat veškeré informace, které tento může vyžadovat pro kvalifikované provádění výkonu své funkce. VII. Způsob provedení a předání Díla 7.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit Dílo jeho řádným provedením a předaním Objednateli v souladu s ustanoveními této smlouvy. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, pokud bylo provedeno bez vad a nedodělků, má vlastnosti stanovené právními předpisy, touto smlouvou, ČSN i jinými normami, které mohou být k Dílu uplatněny a pokud bylo převzato Objednatelem bez vad a nedodělků. 7.2 O předání předmětu Díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše Objednatel a Zhotovitel. Předáním Díla, které nebude obsahovat žádné vady nebo nedodělky, což bude stvrzeno podpisem touto smlouvou určených osob na předávacím protokolu či na protokolu o odstranění vad a nedodělků, přechází na Objednatele nebezpečí vzniku škody na celém zhotoveném Díle, přičemž tato skutečnost nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad Díla. 7.3 Protokol o předání a převzetí sepíší smluvní strany ihned po ukončení přejímacího řízení. Protokol bude obsahovat zejména: - identifikační údaje o Díle i jeho částech - konec záruční doby Díla dle smlouvy - záruční doby u dodávek zařízení a u technologických zařízení, které mají vlastní záruční listy, soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání Díla či nemající vliv na estetický vzhled či podmínky dotace s popisem, jak se projevují a s uvedením termínu odstranění - případnou dohodu o slevě z ceny, pokud bude uzavřena z hodnocení jakosti Díla nebo jeho části - prohlášení Objednatele, že předávané Dílo, nebo jeho část přejímá - soupis příloh

8 7.4 Před zahájením přejímacího řízení je Zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady, zejména: - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích - ostatní doklady potřebné pro řádné provozování Díla, zejména pokud vyplývají z právních předpisů a stavebního povolení či další podklady požadované Objednatelem - doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla - nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění a užívání Díla (záruční listy, návody k obsluze, atesty, zápisy o zkouškách, revizní zprávy, doklady o zaškolení obsluhy, včetně školících materiálů apod.) 7.5 K předání vyzve Zhotovitel písemně Objednatele či jím jmenovaného zástupce podle následujících pravidel: - Nejpozději 10 pracovních dnů před Termínem dokončení Díla vyzve Zhotovitel písemně Objednatele k převzetí Díla. - Po obdržení tohoto oznámení zahájí zástupci Objednatele a Zhotovitele celkovou prohlídku Díla a sestaví seznam vad a nedodělků, jejichž odstranění, resp. dokončení bude vyžadováno před převzetím Díla. - Další společná prohlídka bude provedena 3 pracovní dny před Termínem dokončení Díla. Pokud Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky z předchozí prohlídky a evidentně je nebude schopen odstranit ani v náhradním dohodnutém termínu, má Objednatel právo zajistit odstranění vad a nedodělků na náklad Zhotovitele třetí stranou. O předání Díla bude pořízen předávací protokol, který potvrdí oba účastníci smlouvy. 7.6 Objednatel má právo požadovat na Zhotoviteli v dohodnutém termínu bezplatné odstranění veškerých vad a nedodělků a nápravu nedodržení jakosti Díla stanovené touto smlouvou. Pokud nebude lhůta pro odstranění veškerých vad a nedodělku dohodnuta, určí ji Objednatel, přičemž nebude kratší než 3 dny. 7.7 Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje takové vady a nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání plynulému a bezpečnému užívání Díla ke stanovenému účelu, popř. způsobují jeho rychlejší opotřebení, nebo se jedná o vady, nedodělky či nedostatky vzhledové a estetické či jež jsou v rozporu s podmínkami dotace poskytnuté na financování Díla. V případě převzetí Díla musí být tyto zjevné vady a nedodělky uvedeny v zápise o předání a převzetí díla včetně dohodnutých termínu jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na termínech jejich odstranění, určí je Objednatel. Po odstranění bude sepsán protokol, ve kterém Objednatel prohlásí, že vady a nedodělky byly odstraněny. Tento protokol se stane dodatkem protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla. VIII. Vlastnosti díla 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech, projektové dokumentaci a v technických normách, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, pokynům Objednatele a obchodním zvyklostem.

9 8.2 Objednatel nebo jím stanovený zástupce je v souladu s ustanovením 550 obchodního zákoníku oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté (jejíž doba bude nejméně tři kalendářní dny, pokud povaha vady nevyžaduje dřívější odstranění), považuje se vždy takové jednání Zhotovitele za podstatné porušení smlouvy ( 345 odst. 2 obchodního zákoníku), a Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy. Nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé mu porušením povinností Zhotovitele - např. i v souvislosti s následným prováděním Díla jinou osobou tím není dotčen. 8.3 Práva z titulu odpovědnosti za vady Díla náležející Objednateli jsou stanovena obchodním zákoníkem, touto smlouvou obecně, a mimo jiné pak článkem 9 této smlouvy. IX. Záruka a odstranění vad díla 9.1 Zhotovitel poskytuje na zhotovené Dílo záruku s tím, že záruční doba na Dílo je stanovena v délce: - 24 měsíců pro plnění dle přílohy 3 Software; - 24 měsíců pro plnění dle přílohy 3 Hardware; - 24 měsíců, u dodávek technologií dle přílohy 3 Další technologie (Zařízení), pokud konkrétní výrobci neposkytnou záruční dobu delší. Všechny shora uvedené záruční lhůty začínají běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, resp. dnem podpisu protokolu o odstranění veškerých vad a nedodělků Objednatelem, a to dnem, který nastane později. 9.2 Vady zjevné při předání a převzetí Díla budou reklamovány a odstraněny způsobem, uvedeným v článku 8 a 9 této smlouvy. Skryté vady Díla, které se projeví v záruční době, Objednatel uplatní u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do ukončení běhu záruční doby, a to písemným oznámením doručeným k rukám odpovědného zástupce Zhotovitele (postačující je prostřednictvím u). V písemné reklamaci Objednatel uvede popis vad, specifikaci jejich projevu a způsob jakým je požaduje odstranit. 9.3 Zhotovitel se zavazuje reklamované vady Díla bezplatně odstranit. Práce na odstraňování reklamovaných vad je Zhotovitel povinen zahájit neprodleně po obdržení reklamace a ukončit je v co nejkratším možném termínu dle přílohy č. 4. Termín pro odstranění vady je uveden v příloze č. 4. Důvodnost reklamace Objednatele v případech, kdy ji Zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým posudkem, který zajistí Objednatel u soudního znalce. V případě, že reklamace bude uznána v rámci znaleckého posudku za důvodnou, ponese Zhotovitel náklady na vyhotovení znaleckého posudku a veškeré náklady Objednatele související s touto

10 reklamací, a to včetně mzdových nákladů a uhradí veškerou škodu, včetně ušlého zisku Objednatele. Závěry znaleckého posudku jsou pro obě smluvní strany závazné. 9.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladu a věci poskytnutých Objednatelem a Zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni Objednatele upozornil, ale ten na jejich použití písemně trval. 9.5 Poskytnuté záruky se dále nevztahují na vady způsobené nesprávnou nebo nevhodnou údržbou, nebo nedodržováním předpisu výrobce pro provoz a údržbu zařízení, které Objednatel od Zhotovitele prokazatelně převzal při přejímce (např. záruční listy) nebo o kterých Zhotovitel Objednatele prokazatelně písemně poučil (např. zaškolením). Rozsah informací i zaškolení musí být prokazatelný, přičemž se smluvní strany výslovně dohodly, že není postačující pro prokázání poučení či zaškolení pouhý odkaz na internetové stránky výrobce či informace, že Objednatel byl proškolen bez uvedení konkrétního rozsahu školení a informací poskytnutých. 9.6 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady samostatně či prostřednictvím třetí osoby odstranit na náklady Zhotovitele a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vad, a to do 15 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u Zhotovitele. Toto právo nesmí Objednatel uplatnit v případech, kdy ze záručních podmínek výslovně vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba, kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky. V takovém případě je Objednatel nechat provést odstranění vad autorizovanou osobou, a to na náklady Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel náklady vynaložené na odstranění v uvedeném termínu Objednateli neuhradí, je Objednatel oprávněn započíst vůči pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem či vůči pohledávkám Zhotovitele za třetími stranami, a to i vůči pohledávkám nesplatným. X. Vícepráce a změny díla 10.1 Jakékoliv vícepráce mohou byt Zhotovitelem provedeny pouze na základě příslušného písemného nařízení Objednatele k provedení změny, nebo na základě dodatku ke smlouvě, v nichž Objednatel předem potvrdí oprávněnost dodatečných nákladů Zhotovitele a bude přitom postupováno dle následujících pravidel Pokud je iniciátorem změny Objednatel, pak předloží Zhotoviteli požadavek na změnu projektu, kvality, termínu apod. a vyžádá od Zhotovitele písemné stanovisko zpracované Zhotovitelem nejdéle do 5 dnů a obsahující: - výši nárůstů, resp. snížení nákladu, které představují změny práce nebo dodávek dle požadavku na změnu - termín (lhůtu), ve kterém je Zhotovitel schopen práce nebo dodávky provést - případné další informace, které jsou podstatné pro rozhodnutí o změně, nebo předložení návrhu dodatku smlouvy V případě, že Objednatel a Zhotovitel dosáhnou dohody o nákladech a ostatních bodech navrhovaných změn či víceprací, připraví Zhotovitel

11 písemný návrh dodatku, který se po odsouhlasení Objednatelem a podpisem oběma stranami stane dodatkem k této smlouvě, závazným pro obě smluvní strany Pokud nebude v dodatku výslovně uvedena změna dílčích nebo konečných termínů dle čl. III, neopravňuje tento Zhotovitele k jejich prodloužení Pro kalkulaci nákladů se přednostně použijí jednotkové ceny Zhotovitele uvedené v Příloze č. 2. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou uvedeny, budou požadované práce oceněny na základě dohody v cenách obvyklých Pokud bude iniciátorem změny Zhotovitel (ať již změny v projektové dokumentaci pro provedení Díla nebo jakékoli změny rozsahu, kvality nebo technologie při provádění Díla), předloží tento požadavek Objednateli v dostatečném časovém předstihu, umožňujícím jeho projednání a dosažení dohody. Zhotovitel předloží shodné podklady jak uvedeno v čl , a stranami bude postupováno analogicky, jak uvedeno v citovaném ustanovení smlouvy Objednatel je oprávněn vydávat pro Zhotovitele závazné písemné instrukce, pokud jde o: - provedení dodatečných zkoušek nebo ověření kvality, v případě, že vzniknou pochybnosti o kvalitě prací na Díle, nebo použitém materiálu. Náklady na tyto zkoušky budou zúčtovány na cenu Díla v dílčí faktuře k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, v opačném případě náklady na tyto zkoušky, které budou předem Objednatelem schváleny, uhradí Objednatel, - odstranění, nebo náhradu jakékoliv práce nebo materiálu, který nebude v souladu s podmínkami této smlouvy nebo pokyny Objednatele, - porušováni předpisu o bezpečnosti práce včetně příkazu Zhotoviteli, aby z dodávek vyloučil ty osoby-pracovníky, kteří hrubým způsobem porušují předpisy a nařízení platná pro Dílo Zhotovitel uplatni nárok na úhradu vzniklých odsouhlasených víceprací společně s běžným dílčím daňovým dokladem a má nárok na jejich úhradu pouze za podmínky, že budou řádně doloženy a odsouhlaseny Objednatelem Každá taková dodatečná částka bude zahrnuta do dílčího daňového dokladu Zhotovitele a bude ve zjišťovacím protokolu uvedena odděleně od ostatních částek Při výpočtu nákladu za vícepráce bude Zhotovitel postupovat zásadně v souladu s ustanoveními této smlouvy a Objednatel uzná pouze takto vypočtené částky Dohody o ceně víceprací musí být dosaženo před jejich provedením Smluvní sankce: XI. Prodlení Zhotovitele

12 - V případě prodlení Zhotovitele se zahájením poskytování plnění je Objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu a Zhotovitel je povinen ji zaplatit do 15 dnů ode dne vystavení ve výši ,- Kč, a to za každý započatý den prodlení. - V případě prodlení Zhotovitele s poskytnutím plnění je Objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu a vítězný uchazeč povinen ji zaplatit do 15 dnů ode dne vystavení ve výši ,- Kč, a to za každý započatý den prodlení. - V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad plnění oproti lhůtám stanoveným pro odstranění vad, má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- Kč za každé započaté překročení těchto lhůt o 50 %, pokud nebude v jednotlivých případech v dílčí smlouvě či objednávce stanoveno jinak V případě, že Zhotovitel nevyklidí Místo plnění řádně a včas, vyjma dohodnuté části Místa plnění nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši: ,- Kč, pokud Místo plnění nevyklidí do 5 kalendářních dnů od data předání a převzetí Díla, ,- Kč, pokud Místo plnění nevyklidí do 15 kalendářních dnů od data předání a převzetí Díla, ,-Kč, pokud Místo plnění nevyklidí do 30 kalendářních dnů od data předání a převzetí Díla, - a dále pak 5.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením Místa plnění nad 30. kalendářní den od data předání a převzetí Díla V případě, že Zhotovitel poruší závazným způsobem předpisy BOZP nebo provozní řád Díla a jiné instrukce Objednatele, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši: Kč pokud bylo nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení života u pracovníků (např. závady na zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytu otvoru apod.), Kč pokud je možno závadu odstranit bez zastavení prací ihned nebo ve stanoveném termínu, za každé jednotlivé porušení předpisu BOZP nebo provozního řádu Díla pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.) a za každý započatý den prodleni s odstraněním závady ohrožující bezpečnost práce počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění Objednatel má právo se rozhodnout, zda smluvní pokuty započte na cenu Díla, nebo jednotlivé faktury (daňového dokladu), nebo zda bude čerpat z bankovní záruky, či zda vystaví Zhotoviteli samostatný výměr Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu, ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody a náhrada škody není výši smluvní pokuty omezena a smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.

13 11.6 Objednatel zaplatí Zhotoviteli při prodlení s úhradou plateb úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý pracovní den prodlení, a to pokud bude prodlení delší než 15 dní. XII. Odpovědnost za škodu 12.1 Kromě obecných pravidel o odpovědnosti za škodu Zhotovitel zejména odpovídá za veškeré škody, které vzniknou činností Zhotovitele na majetku Objednatele nebo jiných osob, za škody způsobené porušením povinností uložených mu touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a normami a dále za prokazatelnou újmu způsobenou poškozením dobrého jména Objednatele. Zhotovitel nese též odpovědnost za škodu objednateli způsobenou z důvodu nemožnosti užívání díla k účelu dle předmětu činnosti a podnikání objednatele, a to zejména při vydání rozhodnutí o zákazu užívání Díla či jeho části z důvodů za něž nese odpovědnost zhotovitel či z důvodu prodlení s provedením Díla. Škodou se vždy rozumí i ušlý zisk z nemožnosti užívat Dílo k předmětnému účelu, náklady Objednatele na financování Díla, včetně uhrazených úroků z úvěrů objednatele čerpaných na krytí celkové ceny za dílo či škoda vzniklá pozdním či pouze částečným proplacením dotace, pro něž je řádné provedení díla podmínkou Objednatel má právo se rozhodnout, zda náhradu škody započte na cenu Díla, nebo jednotlivé faktury (daňového dokladu), nebo zda bude čerpat z bankovní záruky, či zda vystaví Zhotoviteli samostatný výměr. XIII. Ochrana důvěrných informací 13.1 Důvěrnými informacemi se pro účely této Smlouvy rozumí informace, o kterých vzhledem k povaze takových informací mohly smluvní strany předpokládat, že na jejich utajení má druhá smluvní strana oprávněný zájem nebo které nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné Smluvní strany se dohodly, že pokud takto získají od druhé smluvní strany Důvěrné informace, budou s těmito informacemi nakládat jako s vlastním obchodním tajemstvím, aniž by bylo nutné takové informace jako Důvěrné vždy jednotlivě označovat a to i v případě ukončení účinnosti této Smlouvy. Výše uvedené nevylučuje možnost v jednotlivých případech při zvýšeném zájmu toto označení pro jednotlivé informace použít. Smluvní strany berou zároveň na vědomí, že některé z Důvěrných informací jsou také předmětem obchodního tajemství druhé strany, chráněným dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku Smluvní strany se zavazují, že veškeré Důvěrné informace, které od sebe navzájem získají, budou použity výhradně pro plnění účelu, ke kterému budou sdělující stranou určeny. Příjemce Důvěrné informace se zavazuje používat přiměřené péče, avšak v žádném případě ne v menší míře, než je míra péče, kterou využívá k ochraně svých

14 důvěrných informací, které jsou podobného významu, k ochraně před neoprávněným užíváním, poskytnutím, zveřejněním nebo šířením Důvěrné informace Příjemce může poskytnout či zpřístupnit Důvěrnou informaci bez předchozího souhlasu sdělující strany pouze na základě soudní nebo jiné zákonné žádosti či požadavku druhé smluvní strany. Příjemce je povinen neprodleně informovat o takové události sdělující stranu, nebrání-li mu v tom zákonné omezení Sdělující strana je srozuměna s tím, že příjemce může v současné době nebo v budoucnu interně nebo od třetích stran získávat, bez porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy takové informace, které mohou být podobného charakteru jako informace sdělující strany. Takto získané informace mohou být poté zveřejněny volně. Strana, která takto informace získala, musí způsob jejich získání na žádost druhé smluvní strany prokázat Veškeré Důvěrné informace zůstávají ve vlastnictví sdělující strany a žádné oprávnění či jiná práva vztahující se k těmto informacím, s výjimkou práva použít Důvěrné informace k účelu, pro který byly poskytnuty, nejsou udělena příjemci nebo na něj převedena. Na písemnou žádost sdělující strany vrátí příjemce ihned této straně veškeré Důvěrné informace zachycené na hmotných nosičích, včetně, nikoliv však výlučně, počítačových programů, dokumentace, poznámek, plánů, náčrtů a kopií, týkajících se informací, nebude-li mezi stranami dohodnuto písemně jinak. XIV. Pojištění Zhotovitele 14.1 Zhotovitel je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen do 15 dnů od uzavření této smlouvy, nejpozději však před převzetím Místa plnění, předložit Objednateli pojistnou smlouvu, v níž je Zhotovitel pojištěn na veškerou jím prováděnou činnost jim a v níž je pojištěno zhotovované Dílo, jeho součásti, příslušenství, život, zdraví a majetek třetích osob. Platnost teto pojistné smlouvy je Zhotovitel povinen udržovat po celou dobu plnění, tj. do převzetí Díla Objednatelem. Tato pojistná smlouva se stane součástí Přílohy smlouvy. XV. Pojištění Objednatele 15.1 Objednatel uzavře a bude udržovat pojištění, která uzná za vhodná. Tímto nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vyplývající z ustanovení čl. 14 smlouvy. XVI. Další ustanovení 16.1 Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla Operačního programu Podnikání a inovace (dále OPPI) a pravidla pro publicitu v rámci OPPI. Zhotovitel není oprávněn na Místě plnění umisťovat jakékoliv reklamní či jiné nosiče obsahující reklamní sdělení či

15 označení Zhotovitele či jeho subdodavatelů bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je spolufinancováno v rámci Operačního programu podnikání a inovace, Spolupráce klastry výzva II, a to konkrétně z projektu Centrum Energoklastru Brno, č. projektu: 5.1 SPK02/022. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v rámci realizace Projektu Centrum Energoklastru Brno může dojít ke změnám či úpravám, které budou mít za následek dílčí realizaci předmětu plnění Zhotovitel a Objednatel se tímto výslovně dohodli, že Zhotovitel započne s realizací plnění až okamžikem doručení písemného pokynu pro realizaci příslušné části díla dle přílohy č. 3, přičemž předpokládané termíny vydání těchto pokynů jsou uvedeny v harmonogramu v příloze č. 5 a samotné vydání těchto pokynů jsou právem, nikoliv povinností Objednatele. V případě, že dojde ke změně, úpravě podmínek či nerealizaci Projektu Centrum Energoklastru Brno či jeho částí, a to včetně schválení předmětných žádostí o platbu, není Objednatel povinen vydat písemný pokyn k zahájení poskytování plnění příslušného technologického celku či je oprávněn v souladu s obecně závaznými právními předpisy a podmínkami projektu vyzvat Zhotovitele k úpravě podmínek tak, aby mohlo být plnění poskytnuto v souladu s podmínkami projektů a obecně závaznými právními předpisy V případě, že dojde k omezení rozsahu realizace či zrušení realizace Projektu Centrum Energoklastru Brno, je Objednatel oprávněn s účinky ke dni doručení odstoupit od části této Smlouvy týkající se realizace dotčeného technologického celku či jeho části. V takovém případě náleží Zhotoviteli náhrada prokazatelně vynaložených nákladů na realizaci technologického celku či jeho části od okamžiku obdržení pokynu dle čl k jeho realizaci do okamžiku obdržení písemného oznámení o odstoupení od příslušné části Smlouvy týkající se předmětného technologického celku či jeho části. XVII. Odstoupení od smlouvy 17.1 Nedodržení termínu splatnosti faktur je považováno za podstatné porušení smlouvy Objednatelem, a to pokud prodlení překročí 90 dní od data splatnosti. Pokud prodlení překročí 90 dní od data splatnosti, Zhotovitel je oprávněn k zastavení prací až do zaplacení dlužné částky. V případě prodlení o více jak 90 dní je Zhotovitel oprávněn k odstoupení od smlouvy, a to pokud nebude dlužná částka uhrazena ani v dodatečné lhůtě splatnosti stanovené ve výzvě Zhotovitele odeslané po překročení lhůty splatnosti o více jak 90 dní, přičemž tato dodatečná lhůta nesmí být kratší než standardní lhůta splatnosti. V případě opětovného zahájení prací bude termín

16 dokončení Díla prodloužen o dobu, po kterou byly práce přerušeny. V případě, že Zhotovitel odstoupí smlouvy, Objednatel uhradí do 90 dnů od data doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli cenu, na kterou má nárok dle této smlouvy po odečtu toho, co Zhotovitel ušetřil neprovedením Díla, a to v rozsahu poměrné výše poskytnutého Díla ( 548 odst. 2 obchodního zákoníku) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z těchto důvodů: a) v případě, že je na majetek Zhotovitele prohlášen konkurs, nebo je-li návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku b) v případě opakovaných (tj. nejméně dvou) nepodstatných porušení smluvních povinnosti Zhotovitele či v případě podstatného porušení smluvních povinností Zhotovitele, zejména (a nikoliv výhradně) zjistí-li Objednatel v průběhu prací, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti požadavkům stanoveným v čl. III. V tom případě stanoví Zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit, která nebude kratší než 3 dny. Po uplynutí této lhůty je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy c) práce nebo materiál, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky kvality či množství nebo budou odporovat smlouvě, musí Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazením Objednateli škoda, hradí Zhotovitel i tuto škodu. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem vady neodstraní, která nebude kratší než 3 dny, je Objednatel oprávněn odstoupit bez dalšího od smlouvy d) Zhotovitel je v prodlení s placením svým subdodavatelům, přestože Objednatel řádně plní své platební povinnosti ze smlouvy Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem odeslání písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. XVIII. Řešení sporů 18.1 Jakékoliv spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které nebudou vyřešeny dohodou budou rozhodovány místně příslušným soudem Objednatele. XIX. Změny smlouvy 19.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a platně podepsány oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. Pokud jedna strana předloží písemný návrh dodatku, zavazuje se druhá strana vyjádřit se k němu do 14 dnů od jeho doručení. Strana, která dodatek navrhla, jim je po tu dobu vázána. Za Zhotovitele jedná samostatně

17 19.2 Zhotovitel tímto dává svůj výslovný neodvolatelný souhlas Objednateli s postoupením nebo zajišťovacím postoupením nebo převodem všech svých příslušných pohledávek, práv a povinností podle této smlouvy nebo některých z nich anebo bankovních záruk vystavených v souvislosti s touto smlouvou nebo zřízením zástavního práva k pohledávkám podle této smlouvy anebo záruk vystavených v souvislosti s touto smlouvou bance nebo renomované třetí osobě a Zhotovitel do pěti (5) pracovních dnů ode dne žádosti podepíše dokumenty, týkající se tohoto převodu, postoupení nebo zajišťovacího postoupení nebo zástavního práva, a to s nabyvatelem, postupníkem nebo zástavním věřitelem, jak bude Objednatel přiměřeně požadovat, za předpokladu, že v této souvislosti Zhotoviteli nebudou uloženy povinnosti ve větším rozsahu než podle této smlouvy. XX. Obchodní tajemství 20.1 Veškeré informace, které Zhotovitel získá v průběhu provádění Díla nebo v souvislosti s plněním této smlouvy bude považovat za obchodní tajemství a bude s nimi zacházet v souladu s 17 a násl. obchodního zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu použít referenci či odkaz na plnění dle této smlouvy v publikacích nebo propagačních materiálech, přičemž Objednatel má vždy právo schválit každý text použitý Zhotovitelem v publikacích nebo propagačních materiálech. XXI. Pravidla komunikace 21.1 Styk mezi stranami bude zásadně písemný a sdělení budou bud' osobně doručena nebo zaslána doporučeným dopisem. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzením pošty o doručení. Adresy Zhotovitele a Objednatele jsou uvedeny v článku 1 smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. Veškerá komunikace Zhotoviteli je adresována k rukám Pokud je v souvislosti s touto smlouvou doručováno doporučeným psaním, pak není-li prokázán jiný den doručení, považuje se doporučené psaní za doručené pátým dnem ode dne, kdy byl podán na poštu jako doporučené psaní. Pokud je v souvislosti s touto smlouvou doručováno elektronickou poštou nebo faxem, pak platí, že strana, které je písemnost adresována, je povinna do 5ti dnů potvrdit odesílající straně doručení písemnosti na uvedené číslo faxu nebo ovou adresu. Pokud odesílající strana neobdrží ve výše uvedené lhůtě potvrzení o doručení písemnosti, zašle písemnost opakovaně, a to elektronickou poštou. Toto opakované zaslání se považuje za doručené bez ohledu na to, zda adresát opakované doručení potvrdil či nikoliv V případech, kdy je Zhotovitel povinen vyžádat si souhlas, vyjádření či stanovisko Objednatele k provádění díla, mu je Objednatel sdělí do 7 dnů od obdržení žádosti, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.

18 XXII. Závěrečná ustanovení 22.1 Účastníci smlouvy tímto sjednávají, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí režimem obchodního zákoníku a ostatními právními předpisy České republiky Smlouvu tvoří tyto parafované a podepsané dokumenty: Příloha 1 - Zadávací dokumentace Příloha 2 - Rekapitulace celkové ceny Díla Příloha 3 - Specifikace Díla Příloha 4 - Kategorie vad Díla a termíny pro jejich odstranění Příloha 5 - Harmonogram provedení Díla V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi přílohami k této smlouvě a samotného znění této smlouvy mají přednost ustanovení smlouvy (a to s výjimkou přílohy 1 a 3). V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi jednotlivými částmi smlouvy je právní síla dokumentů dána jejich pořadím Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží po dvou vyhotovení Tato smlouva nahrazuje jakékoliv předchozí dohody mezi smluvními stranami, související s předmětem smlouvy a představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. V Praze dne Za Zhotovitele : Za Objednatele: ENERGOKLASTR JUDr. Jan Rakušan, MBA předseda představenstva Doc. Ing. Lukáš Ferkl, PhD člen představenstva

19 Příloha 1 - Zadávací dokumentace

20 Příloha 2 - Rekapitulace celkové ceny Díla Projekt Číslo: Podsoubor Název: Nabídková cena za podsoubor v Kč bez DPH Cenrum Energoklastru Brno I. II. III. IV. Podsoubor technologií určených pro silová měření v aerodynamickém tunelu. Podsoubor technologií určených pro tlaková měření v aerodynamickém tunelu Podsoubor ostatních technologií určených pro vyhodnocení měření v aerodynamickém tunelu Technologický projekt Nabídková cena za celé plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH: Projekt Číslo: Kategorie dodávek dle pravidel OPPI Nabídková cena za podsoubor v Kč bez DPH Cenrum Energoklastr u Brno I. Stroje, zařízení II. Hardware II. Software Nabídková cena za celé plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH:

21 Příloha 3 Specifikace částí Díla Aerodynamický tunel Soubor technologií v projektu aerodynamický tunel: 1. Podsoubor technologií určených pro silová měření v aerodynamickém tunelu. Kategorie: Stoje a zařízení: Pro stanovení velikosti aerodynamických sil a momentů je požadován silový vážní systém, který umožní upevnění a ustavení měřeného objektu do požadované pozice v měřicím prostoru AT a stanovení velikosti sil a momentů působících na měřený objekt. Silový vážní systém je nutné aby byl modulární koncepce s max. možnou variabilitou, která umožní více způsobů upevnění měřeného objektu do měřicího prostoru aerodynamického tunelu (MP AT). Vyžaduje se variabilita způsobu uchycení a polohování měřeného objektu v MP AT. Silový vážní systém musí umožňovat modulární instalaci prvků do měřícího prostoru daného AT, a tedy musí splňovat daná prostorová omezení. 1.A. Jednostranné upnutí modelu Upevnění, měření a polohování měřeného objektu v MP AT jednostranným vetknutím k měřicímu systému a to z pozice zespodu, zezadu, shora a z obou bočních stran. Technické parametry na upevňovací systém 1.A.1. Šestikomponentní silový vážní systém tenzometrický Rozsah měřených sil: Fx, Fy ± 10kN (citlivost 1N ) Fz ± 20kN (citlivost 2N ) Rozsah měřených momentů: Mz: ± 500Nm (citlivost 0,1Nm ) Mx, My: ± 400Nm (citlivost 0,1Nm ) 1.A.2. Šestikomponentní silový vážní systém piezoelektrický plošina 400x400mm s upínacími drážkami Rozsah měřených sil: F x,f y : ± 30kN (citlivost -7,6pC/N) F z ±60kN (citlivost -3,9pC/N) Výstupní signály: Fx 1,2,3,4 Fy 1,2,3,4 Fz 1,2,3,4 1.B. Oboustranné boční upnutí modelu Upevnění, měření a polohování měřeného objektu v MP AT vetknutím z obou protilehlých - bočních stran současně tj. např. 2D aplikace měření aerodynamických charakteristik profilu (ACHP).

22 Technické parametry na upevňovací systém: 1.B.1 Pětikomponentní silový vážní systém tenzometrický Rozsah měřených sil: F x1+2, F y1+2 ± 6kN (citlivost 1N ) Rozsah měřených momentů: Mz: ± 250Nm (citlivost 0,02Nm ) Mx, My: ± 300Nm (citlivost 0,03Nm ) 1.B.2 Šestikomponentní silový vážní systém piezoelektrický Rozsah měřených sil: F x,f y : ± 5kN (citlivost -7,8pC/N) F z 5 +20kN (citlivost -3,5pC/N) M z ± 200N m (citlivost -160pC/N m) Výstupní signály F x1,2, F y1,2, F z1,2, M z1,2 1.C. Čtyřbodové upnutí modelu v horizontální rovině Upevnění, měření a polohování měřeného objektu v MP AT vetknutím ve čtyřech připojovacích bodech v horizontální rovině ( u modelů vozidlové techniky se dvěma nápravami osobní vozidlo za náboje kol, u jednostopých vozidel do předního a zadního náboje kol ) Technické parametry na upevňovací systém: 1.C.1 4x dvoukomponentní silový vážní systém tenzometrický Rozsah měřených sil: F x1,2,3,4, F y1,2,3,4 ± 10kN (citlivost 1N) Rozsah měřených momentů: Mz: ± 5kNm (citlivost 0,2Nm) Mx,: ± 3kNm (citlivost 0,2Nm) 1.C.2. 4x tříkomponentní silový vážní systém piezoelektrický Rozsah měřených sil: F x1,2,3,4, F y1,2,3,4 ± 30kN (citlivost -7,6pC/N) F z1,2,3,4, ±60kN (citlivost -3,9pC/N) Výstupní signály F x1,2, 3,4, F y1,2,3,4, F z1,2,3,4

23 1.D. Upnutí typu vážní plošina Upevnění, měření a polohování měřeného objektu v MP AT upevněním na 4x2 resp 4x3 komponentní horizontální vážní plošinu. Technické parametry na upevňovací systém: 1.D.1 4x dvoukomponentní silový vážní systém tenzometrický Rozsah měřených sil: F x1,2,3,4, F y1,2,3,4 ± 20kN (citlivost 2N ) Rozsah měřených momentů: Mz: ± 12kNm (citlivost 0,6Nm ) Mx,: ± 6kNm (citlivost 0,3Nm ) 1.D.2 4x tříkomponentní silový vážní systém piezoelektrický Rozsah měřených sil: F x1,2,3,4, F y1,2,3,4 ± 30kN (citlivost -7,6pC/N) F z1,2,3,4, ±60kN (citlivost -3,9pC/N) Výstupní signály F x1,2, 3,4, F y1,2,3,4, F z1,2,3,4 Ve všech výše uvedených případech je nutné, aby upevnění, měření a polohování měřeného objektu v MP AT umožňovalo měření jak hrubých hodnot ( závěsy a objekt) tak i získání hodnot s maskou měřeného modelu z důvodu korekce na způsob upevnění modelu v MP AT. Upevňovací, měřicí a polohovací systém modelu je nutné aby byl dostatečně tuhý i při plném zatížení ( dynamický tlak od proudící tekutiny q max.=1600 Pa ). Při měření tuhých modelů je požadavek, aby dodatečné zatížení od kmitajících setrvačných hmot upínacího mechanismu nebylo významné tj. amplituda střídavé složky zatížení byla <= 0,1% měřené veličiny. Přesnost úhlového ustavení modelu v MP AT je α<=0,1. Při max. dynamickém tlaku 1600Pa je povolena úhlová odchylka od výchozího nastavení modelu α<=0,1 ve všech směrech. Dále je požadováno zařízení pro měření aerodynamických charakteristik vrtulových systémů obsahující následující komponenty: Zkušební zařízení včetně pohonné jednotky a regulace o Pohonné jednotky o trvalých výkonech od 5 do 15 kw, 3ks o Regulace pohonné jednotky, 3ks Výkonový zdroj DC 80V / 350A s plynulou regulací U a I na 10ot. Potenciometr, 1ks Součástí dodávky je také zprovoznění měřícího řetězce, zaškolení obsluhy v počtu 3 osob a provádění školení pro 3 členy obsluhy po dobu 3 roků, 1x za 6 měsíců na vyžádání. Dále je požadováno dodání zkalibrovaných senzorů, a zajištění jejich pravidelné kalibrace po dobu 3 roků, pokud to systém bude vyžadovat.

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

Smlouva o dílo Číslo

Smlouva o dílo Číslo Smlouva o dílo Číslo uzavřená podle 2586 a násl. Obč.Z č. 89/2012 Sb. Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Stavební bytové družstvo Chomutov, se sídlem Husova 2079/10, 430 03 Chomutov IČ: 00041955 DIČ:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody" OBCHODNÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody OBCHODNÍ PODMÍNKY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy návrh SMLOUVA O DÍLO č. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 jednající Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou bankovní

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373.

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373. J Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Níže uvedené smluvní strany I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

u oddíl vložka tel.! fax

u oddíl vložka tel.! fax Příloha Č. 4 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky formou smlouvy o dílo pro Projekt I - Prvky USES - Lokalita Ctvrtě, Díly a Kamenec SMLOUVA O DÍLO uzavřená ve smyslu ustanovení ~ 2586 a násl. občanského

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku I. Smluvní strany 1. Dům kultury Teplice, p. o. Mírové náměstí 2950, 415 80, Teplice IČ: 00081221 DIČ: CZ 00081221 číslo bankovního účtu:

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

Smlouva o dílo. Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů. I. Účastníci smlouvy

Smlouva o dílo. Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů. I. Účastníci smlouvy Smlouva o dílo Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů (1) Objednatel: I. Účastníci smlouvy Národní památkový ústav Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov OBSAH : PREAMBULE strana ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 3 ČLÁNEK 1 : ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 2 : PRIORITA DOKUMENTŮ ČLÁNEK 3 : DEFINICE POJMŮ

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno Smlouva o dílo na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno uzavřená podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku níže uvedené dne, měsíce a roku, mezi těmito

Více

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-020-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Výměna podlahové krytiny Písková

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění SMLDEU-24-18/2012 SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění Článek L SMLUVNÍ STRANY Správa Krkonošského národního parku se sídlem: Dobrovského3, 543 01

Více

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

Smlouva o dílo č. OR/14/22645. Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály

Smlouva o dílo č. OR/14/22645. Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály Krajský úřad Pardubického kraje Smluvní strany Smlouva o dílo č. OR/14/22645 na zhotovení díla Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály a Objednatel: Pardubický kraj Sídlo

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno Zastoupený : Martin

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

SMLOUVA O DÍLO II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

SMLOUVA O DÍLO II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘI ŽOVATKA Číslo smlouvy objednatele Číslo smlouvy zhotovitele SMLOUVA O DÍLO II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA OBJEDNATEL Město Hodonín sídlem Hodonín, Masarykovo nám. 53/1 IČO

Více

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Výzva k podání nabídky Statutární město Brno, Dominikánské

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O uzavřená v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy u objednatele: Číslo smlouvy u zhotovitele:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO Veřejný zadavatel: Město Nová Včelnice Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice IČO: 00247146 na veřejnou zakázku na stavební

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Vybavení laboratoří Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma:

Více

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

Příloha č. 14 usnesení 32. Rady města Stříbra ze dne 02.05.2012

Příloha č. 14 usnesení 32. Rady města Stříbra ze dne 02.05.2012 Příloha č. 14 k usnesení Rady města Stříbra 4 č. z 32. schůze konané dne 02.05.2012 obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen OP ) které ve smyslu ust. 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 EPLcond a.s. Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň www.eplcond.cz Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1787 IČO: 26346575 DIČ: CZ26346575 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ Příloha zadávací dokumentace č. 2 číslo smlouvy objednatele: číslo kontraktu objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce

Více

II. Rozsah dodávky 1. Rozsah dodávky je obsažen v technické dokumentaci a definován nabídkou, kterou dodavatel učinil do výše uvedené veřejné zakázky.

II. Rozsah dodávky 1. Rozsah dodávky je obsažen v technické dokumentaci a definován nabídkou, kterou dodavatel učinil do výše uvedené veřejné zakázky. PREAMBULE Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v návaznosti na výsledky zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem Zámečnické konstrukce pro stavbu 2838 část A (dále též zadávací řízení ),

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO POWGEN a.s. se sídlem: Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5 IČ: 27928411 Jednající: Ing. Libor Stuchlík, předseda představenstva na straně

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Třemošná zastoupené

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany 1. Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Se sídlem: Ukrajinská 19, Ostrava Poruba, 708 00 Zastoupen: Mgr. Janou Heřmanovou,

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Bankovní spojení:

Více

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

SMLOUVA O DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

SMLOUVA O DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SMLOUVA O DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Č. SMLOUVY : SML/209/2015 UZAVŘENÁ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI PODLE USTANOVENÍ 2586 a NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova 7 a

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany CD > I 1 SMLOUVA O DÍLO "O o i číslo smlouvy objednatele : 2012/367 číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, ke které jsou připojeny, a strany jsou povinny se jimi řídit, pokud smlouva výslovně nestanoví jinak. I.

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací HSUL 2239-05/ÚE-2014 Název zakázky: Oprava místnosti č. 26 na ÚO Ústí n. L. Předmět zakázky: Oprava místnosti č. 26 prostor pro osobní

Více

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991

Více

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s předpokládanou hodnotou 141 085,- Kč včetně

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. SERVISNÍ SMLOUVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. SERVISNÍ SMLOUVA Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Počítačový tomograf (CT) pro oddělení radiologické a zobrazovacích

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.

návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D. návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Karviná CHS - revitalizace fasády - dokončení Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.,

Více

SMLOUVA O DÍLO. č.j.: 225/2016 k provedení stavby. Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská

SMLOUVA O DÍLO. č.j.: 225/2016 k provedení stavby. Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská SMLOUVA O DÍLO č.j.: 225/2016 k provedení stavby Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupené: Ing. Ivanem Viskupičem, vedoucím odboru rozvoje města kontaktní osoba ve věcech technických:

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřená podle ustanovení 536 a 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY. Mgr. Luďkem Marouskem, jednatelem společnosti IČO: 27485013

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY. Mgr. Luďkem Marouskem, jednatelem společnosti IČO: 27485013 SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle občanského zákoníku (89/2012 Sb.), na základě veřejné zakázky malého rozsahu dle 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zakázkové číslo objednatele: 01/2016 Zakázkové

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak,

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů

Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů Objednatel: Město Bohumín Sídlo: Masaryková 158,735 31 Bohumín-Nový Bohumín Zastoupen: Ing.Petrem

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA VZORY SMLUV Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. .., IČ:., sídlo.(dále jen zhotovitel)

OBCHODNÍ PODMÍNKY. .., IČ:., sídlo.(dále jen zhotovitel) Město Sedlčany nám. T. G. Masaryka 32 264 80 Sedlčany e-mail: urad@mesto-sedlcany.cz http://mesto-sedlcany.cz/ Č.j. OI/8530/2014 V Sedlčanech dne 28.2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY které ve smyslu ustanovení 273

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ

A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: MĚSTO CHOTĚBOŘ zastoupené společností TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Pardubický kraj Krajský úřad

Pardubický kraj Krajský úřad Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 SpKrÚ 83266/2013 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Zadavatel - Pardubický

Více

SMLOUVA O DÍLO návrh

SMLOUVA O DÍLO návrh SMLOUVA O DÍLO návrh Uzavřena podle ustanovení 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Třemošná zastoupené

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu č.j.: 438/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 447 ze dne 09.06.2014 ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. provedení vestavby lapolu

Více

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2.

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2. SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Jméno a příjmení:. Bytem:. Datum narození: Technický dozor investora objednatele: Jméno a příjmení:... Tel. :... E-mail:... Zhotovitel: Obchodní jméno: DIOSTAV s.r.o. Sídlo:

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SoD) č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ ), konkrétně ustanoveními 2586 a následujícími I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více