CZ Ruční okružní pila na dřevo. Návod k použití se záručním listem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ Ruční okružní pila na dřevo. Návod k použití se záručním listem"

Transkript

1 DED 7924 CZ Ruční okružní pila na dřevo Návod k použití se záručním listem DEDRA

2 1. Obsah 2. Bezpečnost práce str Určení pily str Omezení použití str Technická data str Příprava k práci a první zprovoznění str Zapojení do sítě str Zapnutí pily str Použití zařízení str Běžné obslužné činnosti str Upevnění, výměna pilových kotoučů str Doporučované pilové kotouče str Samostatné odstranění závad str Kompletace pily, závěrečné poznámky str Informace pro uživatele o likvidaci odpadního zařízení str Přehled dílů výkresu str. 1 3 Záruční list str. 1 5 Prohlášení o shodě samostatný dokument Prohlášení o shodě je přiloženo k zařízení jako samostatný dokument. Není-li prohlášení o shodě u zařízení, kontaktujte Dedra-Exim Sp. z o.o. POZOR Během práce s elektrickým zařízením vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti práce za účelem eliminace výbuchu, požáru, zásahu elektrickým proudem nebo mechanického zranění. Před zahájením provozu zařízení se důkladně seznamte s obsahem návodu k použití. Ponechte návod k použití a prohlášení o shodě pro pozdější potřebu. Přísné dodržování pokynů a doporučení obsažených v návodu k obsluze bude mít vliv na prodloužení životnosti Vašeho nářadí. Kontakt: DEDRA - EXIM Sp. z o.o Pruszków ul. 3 Maja 8 Tel. (22) ; fax (22) Veškerá práva vyhrazena. Stávající dílo je chráněno autorským zákonem. Kopírování nebo šíření návodu k obsluze v částech nebo vcelku je bez souhlasu DEDRA EXIM zakázáno. Dedra-Exim si vyhrazuje právo na zavádění konstrukčních, technických a kompletačních změn bez předchozího oznámení. Návod k použití je platný pro exempláře zakoupené po: ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7924 CZ 2

3

4 DED7924 CZ 4

5 2. Bezpečnost práce Seznamte se důkladně s obsahem této kapitoly, omezíte tím maximálně možnost vzniku úrazu nebo nehody způsobené nesprávnou obsluhou nebo neznalostí předpisů o bezpečnosti práce. Zařízení může obsluhovat osoba, která se důkladně seznámila s obsahem návodu k obsluze a pochopila jej. Obecné podmínky bezpečnosti a místa práce Udržujte pracovní místo v pořádku a čistotě. Špatně osvětlené pracoviště, na kterém je nepořádek, může být příčinou nehody. Nepracujte se zařízením v blízkosti výbušných prostředků (lehce zápalných, plynů, prachu, atd.). Během práce zařízení vznikají jiskry, které mohou způsobit zahoření. Zařízení musí být skladováno mimo dosah dětí. Během práce se zařízením se nesmí v jeho blízkosti zdržovat děti. Během práce se zařízením se nesmí v jeho blízkosti zdržovat třetí osoby. Elektrická bezpečnost Zástrčka musí být přizpůsobena napájecí zásuvce. Nepoužívejte kabely, u nichž byla zástrčka upravována. Nepoužívejte adaptéry zástrčky s ochranným uzemněním. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko vzniku nehody. Používejte ochranu proti úrazu elektrickým proudem. Zabraňte styku s uzemněným povrchem, např.: lednička, radiátor, trubky. Úder proudem je větší, pokud je tělo uživatele uzemněno. Nevystavujte zařízení účinku deště a vlhkosti. Proniknutí vody do zařízení zvyšuje riziko úderu elektrickým proudem. Pečujte o napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení zařízení, tažení nebo vytahování zástrčky ze zásuvky. Napájecí kabel chraňte před účinkem tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivými částmi zařízení. Při práci se zařízením, které je určeno k práci venku, používejte příslušné prodlužovací kabely (pro práci venku). Použití příslušného prodlužovacího kabelu snižuje riziko úderu elektrickým proudem. Pokud zařízení pracuje ve vlhkém prostředí, musí být napájecí síť vybavena pojistkami (RDC). Bezpečnost osob Udržujte pozornost. Během práce se zařízením pracujte s rozvahou a opatrně. Nepoužívejte zařízení, pokud cítíte únavu, jste pod vlivem léků, alkoholu nebo jiných omamných látek (např. drogy). Nepozornost může být příčinou vzniku úrazu. Během práce používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranné brýle. V souvislosti s možností vzniku prachu škodlivého pro zdraví používejte prostředky pro ochranu dýchacích cest. Používejte chrániče sluchu. Zabraňte neúmyslnému zapnutí zařízení. Před zasunutím zástrčky do zásuvky vždy zkontrolujte, že se vypínač nachází v poloze vypnuto. Připojení zařízení do sítě, přenášení připojeného zařízení s prstem na vypínači může způsobit nekontrolované zapnutí zařízení, což může způsobit zranění. Před zapnutím zařízení odstraňte všechny klíče a jiné regulační nástroje. Klíče a regulační nástroje umístěné v pohyblivých částech zařízení mohou být příčinou nehody. Během práce nepřijímejte nepřirozené polohy. Poloha během práce musí zaručovat udržení rovnováhy a stability. Garantuje to lepší ovládání zařízení. Noste odpovídající pracovní oděv. Stůjte pevně, nenoste volnou a dlouhou bižuterii. Volné vlasy a součásti oblečení musí být zajištěny proti možnosti zachycení na pohyblivých částech zařízení. Používejte pracovní obuv s protiskluznou podrážkou. Nástroj, kterým je zařízení vybaveno, má velmi ostré hrany a během práce se pohybuje vysokou rychlostí, přičemž vytváří nebezpečí zranění prstů a dlaní. Obsluha zařízení a jeho provoz Nepřetěžujte zařízení. Nepoužívejte zařízení, u kterého nefunguje vypínač. Takto vadné zařízení odevzdejte k opravě. Před každým nastavením zařízení, výměnou vybavení nebo zanechání práce je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky (zdroje napájení). Tato operace chrání uživatele před nekontrolovaným spuštěním zařízení. Zařízení skladujte mimo dosah dětí. Osoby, které se neseznámily s výše uvedenými bezpečnostními pokyny, nesmí toto zařízení obsluhovat. Osoby, které neznají bezpečnostní předpisy a nemají zkušenosti v obsluze tohoto zařízení, mohou způsobit nehodu. DED

6 Zařízení musí být pravidelně technicky kontrolováno. Kontrolováno musí být upevnění, správnost funkce pohyblivých dílů (zda nejsou zablokovány). Revize musí zahrnovat kontrolu, zda nejsou díly poškozené, prasklé a nebudou způsobovat nesprávnou funkci zařízení. Vadné a poškozené díly je nutné vyměnit za nové. Provoz zařízení musí probíhat v souladu s tímto návodem. Nedodržení těchto pravidel může způsobit vznik nebezpečných situací. Před prvním spuštěním zkontrolujte, zda napětí napájení odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku. Veškerá nastavení, údržbu nebo obsluhu (popsané v návodu) provádějte při vytažené zástrčce ze zásuvky. Všechny prvky odpovědné za bezpečnost musí být plně technicky způsobilé. Dojde-li k jejich poškození, neprodleně je opravte nebo vyměňte za nové. Nepoužívejte zařízení v případě, že je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka. Při vytahování zástrčky ze zásuvky netahejte za napájecí kabel. Zařízení skladujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (tj. centrální vytápění, kamna, atd.), aby nedošlo k deformaci prvků z umělé hmoty. Během provozu zařízení neucpávejte přívod vzduchu. V opačném případě se výkon sníží a vznikne riziko spálení motoru. Bezpečnost práce s kotoučem Před zahájením řezání nejdříve zapněte zařízení. Všechny kryty pily a všechny prvky odpovědné za bezpečnost musí být plně technicky způsobilé. Dojde-li k jejich poškození, neprodleně je opravte nebo vyměňte za nové. Je zakázáno pracovat s nefunkčním krytem kotouče nebo poškozenými prvky bezpečnostního systému. Je zakázáno používat zařízení s demontovanými prvky mechanické ochrany. Během řezání se nenacházejte v rovině kotoučové pily. Na pile lze řezat materiály uvedené v návodu (určení zařízení). Odpad, piliny vzniklé během práce lze z pracovní oblasti odstraňujte výhradně po úplném zastavení zařízení. Úchyty, pracovní povrchy musí být čisté a suché. Zamaštěné povrchy jsou kluzké a mohou způsobit ztrátu kontroly nad zařízením. Před zapnutím zařízení musí být oblast řezu vyčištěna. Zbytky řezaného materiálu mohou být při opětovném zapnutí zařízení odmrštěny ve směru obsluhy. Používejte kotouče shodné s EN Nepoužívejte kotouče z rychlořezné oceli. Nepoužívejte zdeformované nebo poškozené kotouče. Udržujte v čistotě výrobní štítek zařízení. Nepřibližujte ruce k rotujícímu kotouči, neodstraňujte zbytky ze štěrbin během práce zařízení. Tyto činnosti provádějte po úplném zastavení zařízení. Je zakázáno řezat kulaté dřevo: větve, kulatinu, atd. V případě, že dojde ke vzpříčení kotouče v řezaném materiálu, okamžitě pilu vypněte. Následně odstraňte obráběný materiál a vytáhněte kotouč. Používejte kotouče shodné s návodem. Používejte odpovídající kotouče podle druhu dřeva. Používejte ostré kotouče. Kotouče se změněnou geometrií zubů jsou příčinou vzpříčení kotouče v materiálu a vymrštění. Je zakázáno používat zničené nebo zdeformované kotouče. Během práce vždy pilu držte oběma rukama. Zkontrolujte, že směr otáček stroje souhlasí se směrem otáček zobrazeným na kotouči. Před zahájením práce pokaždé zkontrolujte, zda se kotouč nesetká s prvky pracovního stolu/podpěr. Takovou zkoušku proveďte mimořádně opatrně. Po vytažení zásuvky ze zástrčky nastavte poháněcí systém do mezních pracovních poloh a pomalu, ručně otáčejte pilou. V případě potřeby proveďte příslušné nastavení. Při řezání dlouhých prvků používejte dodatečnou podpěru. Řezaný prvek musí být pevně uložen a v případě potřeby upevněn (např. svěrkou) na pracovním stole/podpěrách. Řezaný materiál musí být zbaven veškerých kovových částí (hřebíky, sponky, atd.). Servis Opravy elektrického zařízení může provádět pouze kvalifikovaný odborník, za použití originálních dílů. Takový postup zaručuje zachování bezpečnosti zařízení. DED7924 CZ 6

7 I v případě, že je zařízení používáno v souladu s návodem k obsluze, nelze zcela vyloučit jisté riziko spojené s jeho konstrukcí a určením. Především se jedná o následující rizika: - Kontakt s rotujícím kotoučem v nezakryté části (řezné rány, tržné rány). - Silné vymrštění celého nebo části obráběného materiálu nebo zařízení z důvodu nesprávného nastavení, upevnění na pracovním stole. - Prasknutí korpusu kotouče, vytržení zubů z kotouče. - Poškození sluchu v případě použití nesprávných chráničů sluchu. - Škodlivý vliv prachu v případě práce v uzavřeném prostředí s nesprávně fungující odtahovou instalací. 3. Určení pily Ruční okružní pila k řezání dřeva je technologicky vyspělý výrobek, navržený pro řezání veškerého dřeva a dřevěných materiálu, jako: překližka, dřevotříska, atd., podle jeho rozměrů. Pila je uzpůsobena k mechanickému odvodu pilin, což značně omezuje šíření pilin do prostředí. Ruční pilou lze provádět základní operace řezání dřevěných prvků: podélný řez, příčný řez, šikmý řez, jež jsou podrobně popsány v další části návodu. 4. Omezení použití Pila může být používána v souladu s níže uvedenými "Přípustnými pracovními podmínkami". Zařízení může být používáno výhradně s pilovými kotouči popsanými v části "Doporučované kotouče". V konstrukci a stavbě pily není předpokládáno užívání zařízení pro profesionální/výdělkové účely. Pila je určena výhradně pro kutily a domácí použití. Pilu nelze používat k řezání kulatého dřeva (větve, kulatina, atd.), je také zakázáno řezat jiné, než dřevěné materiály (kovy, keramika, sádrokarton, atd.). Svévolné změny v mechanické a elektrické stavbě, veškeré úpravy, obslužné činnosti nepopsané v návodu k obsluze budou považovány za protiprávní a způsobí okamžitou ztrátu záruky. Používání elektrického nářadí v rozporu s určením nebo návodem k obsluze způsobí okamžitou ztrátu záruky. PŘÍPUSTNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY S2 10 min Pilu používejte výhradně v uzavřených místnostech s řádně fungující ventilací. Doporučujeme používat odtah pilin. 5. Technická data Typ zařízení DED 7924 Typ elektrického motoru Pracovní napětí Jmenovitý výkon Rychlost otáček Hmotnost Průměr pilového kotouče Průměr otvoru jednofázový, komutátorový 230 V 50 Hz 1400 W 4500 ot./min. 4,5 kg 185 mm 20 mm Počet zubů 24 Hrdlo odtahu pilin Rozsah náklonu pracovní hlavice Max. tloušťka řezaného materiálu Max. tloušťka řezaného materiálu při náklonu 45 O Emise hluku (volnoběh) boční 45 O 0 O - 45 O 65 mm 42 mm 97,2 db Úroveň vibrací měřená na rukojeti do 2,5 m/s 2 DED

8 6. Příprava k práci a první zprovoznění Pila smí být používána pouze v dobře osvětleném místě. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny pohyblivé prvky a kryt kotouče. Otáčením kotouče se ujistěte, zda není zablokován poháněcí systém (kotouč se otáčí s jistým odporem) a zda není kotouč uvolněn ve svorce. V případě potřeby dotáhněte. Štěpící klín musí být nastaven tak, aby štěrbina mezi okrajem náporu klínu a zuby pily byla nejméně 2-3 mm a maximálně 8 mm. Vypínač pily se nachází v rukojeti. Motor pracuje tak dlouho, jak dlouho budete ukazováčkem držet tlačítko vypínače. Při práci s nástrojem je nutné přijmout stabilní polohu. 7. Zapojení do sítě Před prvním zapnutím pily zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá hodnotě uvedené na jmenovitém štítku zařízení. Instalace napájení zařízení musí být provedena měděným kabelem s minimálním průřezem 1,5 mm 2, musí být vedena od pojistky s hodnotou 16 A a musí splňovat podmínky předpisů o bezpečnosti použití (s ohledem na druhou třídu izolace zařízení není nutná ochranná instalace). Elektrický kabel položte tak, aby během práce nebyl vystaven proříznutí, propálení nebo roztavení. Pravidelně kontrolujte technický stav napájecího kabelu. Netahejte za napájecí kabel. 8. Zapnutí pily Níže popsané činnosti provádějte při vytažené zástrčce ze zásuvky. Příprava zařízení k práci Uvolněte upínací šroub vodicí lišty, zasuňte do vodícího kanálu kluzné patky šoupě vodicí lišty. Nastavte vodicí lištu na požadovaný rozměr za použití milimetrového měřítka umístěného na šoupěti. Referenční bod tvoří pravý zářez na okraji kluzné desky umístěné v pravém horním rohu při pohledu shora, v blízkosti křídlového šroubu (podrobnosti na obr. A. 1 - kolmý řez, 2 - řez v úhlu). Přesnost měření překračuje 1 mm. Doporučujeme provedení zkušebního řezu na odpadním materiálu. Zašroubujte upínací šroub vodicí lišty. Pila je připravena k práci. Pro spuštění pily nejdříve stiskněte palcem tlačítko na straně, teprve poté ukazováčkem ovládací tlačítko. Opačné pořadí není možné. 9. Použití zařízení Kolmý řez Povolte svorky úhlového náklonu (nacházejí se koncích kluzné desky), na úhlové stupnici nastavte hodnotu 0. Upněte obě svorky tak, jak je popsáno v bodě Šikmý řez v úhlu do 45. Pevně upevněte, nebo nastavte materiál tak, aby byla během práce dodržena pravidla znázorněná na obr. B. Pila má ochranu proti náhodnému zapnutí. Pro zapnutí pily je nutné nejdříve stisknout tlačítko na straně, následně spínač. Pro vypnutí pily je nutné uvolnit tlačítko a vyčkat, až se kotouč zastaví. V případě řezání dlouhých prvků lze použít souběžnou vodicí lištu. Při řezání dlouhých pruhů o šířce větší, než rozsah vodicí lišty, je nutné použít pravítka. Správně vést pilu (Obr. C.) Je zakázáno pracovat s pilou tak, jak je znázorněno na výkresech D a E. Šikmý řez do 45 Vytáhněte zásuvku ze sítě, povolte svorky úhlového náklonu - nejdříve pomocnou, poté hlavní (Obr. A, pol. 3), nastavte na úhlové stupnici požadovanou hodnotu. Upněte svorky úhlového náklonu v opačném pořadí. Proveďte řez. Změna hloubky řezu V případě potřeby lze změnit hloubku řezu. Uvolněte svorky hloubky a nastavte na měřítku požadovanou hodnotu. Obvykle se nastavuje hloubka řezu o 3-5 mm větší, než je tloušťka materiálu. DED7924 CZ 8

9 POZOR Pamatujte, že zuby kotouče při výstupu z materiálu vytrhávají jeho fragmenty v oblasti okraje. Proto je v případě řezání materiálů, kde má kvalita okrajů významný vliv na kvalitu práce, nutné pracovat pilou na straně, která není později exponována. Poškození okraje lze omezit použitím minimálního posunu a kotouče s velkým počtem zubů. Během práce - za účelem omezení úniku pilin - doporučujeme použít odtah pilin, např. DEDRA model DED 7724, který lze připojit ke třem různým zařízením. 10. Běžné obslužné činnosti Běžné obslužné činnosti provádějte výhradně při odpojeném napájení (vyjmutá zástrčka ze zásuvky). Pravidelně kontrolujte technický stav kotouče, zda se na jeho povrchu nenacházejí rýhy svědčící o praskání kotouče, nebo zda nejsou úbytky na zubech. Práce s nezpůsobilým nástrojem je zakázána. V případě zjištění jakékoli nezpůsobilosti vyměňte nástroj za nový. Pravidelně provádějte čištění komory kotouče a celého zařízení. Mimořádnou pozornost při čištění věnujte ventilačním otvorům motoru. Čistěte je nejlépe stlačeným vzduchem. Pravidelně kontrolujte stav elektrografitových kartáčů. Zjistíte-li, že jsou kratší než 4 mm, okamžitě je vyměňte za nové. 11. Upevnění, výměna pilových kotoučů Pomocí sady klíčů (dodávané se zařízením) odšroubujte šroub upínacího prstence kotouče. (Obr. F pol. 1). Sundejte nástroj z odporové příruby. Nasaďte nový kotouč a upevněte jej. Využijte pokaždé výměnu kotouče k vyčištění komory kotouče a k namazání pohyblivých prvků, které se tam nacházejí. Nepoužívejte redukční prstence. 12. Doporučované pilové kotouče Pila je vybavena kotoučem se zuby ze slinutého karbidu. K práci s ruční pilou lze používat pilové kotouče s různým počtem zubů, v závislosti na druhu obráběného materiálu a samozřejmě s průměrem odpovídajícím danému typu pily. V případě použití menšího průměru kotouče, než je nominální (např. 180 mm místo 185 v modelu DED7924) bude hloubka řezu (deklarovaná v technických údajích) nižší. Doporučujeme použití pilových kotoučů značky DEDRA se zuby ze slinutého karbidu s katalogovými čísly: Pila model DED H (24 zubů), H (40 zubů), H (60 zubů), H (24 zubů), H (40 zubů), H (60 zubů) Pila model DED H (24 zubů), H (40 zubů), H (60 zubů) Pro snadnější volbu počtu zubů na pilovém kotouči podle druhu obráběného materiálu a způsobu použití je níže uvedena tabulka. Volba počtu zubů kotouče podle řezaného materiálu Silné dřevo (tvrdé nebo měkké), dřevotřísková deska Podélný řez (po vláknech) Tenké dřevo, dřevotřísková deska s laminovaným povrchem nebo bez, dřevěné povrchy. Přesný, rychlý, podélný řez nebo napříč vláknem. DED

10 Na povrchy nebo dokončení desky, rytiny z obyčejného nebo ušlechtilého dřeva (1 nebo 2-stranné), tenké desky, plast, plexisklo. Velmi přesný řez povrch řezu bez otřepů. Tvrdé dřevo, desky z umělých hmot. Velmi přesný řez. 13. Samostatné odstranění závad PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ Pila nefunguje Napájecí kabel je špatně připojen nebo je poškozen V zásuvce není napětí Opotřebované kartáče motoru Poškozený vypínač Zastrčte zástrčku hlouběji do zásuvky a zkontrolujte napájecí kabel Zkontrolujte napětí v zásuvce, zkontrolujte, zda nezafungovala pojistka Vyměňte kartáče za nové Vyměňte vypínač za nový Motor se přehřívá Ucpané ventilační otvory Komora kotouče je naplněna pilinami Vyčistěte ventilační otvory Vyčistěte komoru kotouče Pila se rozbíhá s obtížemi Zadřená ložiska motoru Odevzdejte zařízení do servisu Zařízení po delší době provozu ztrácí výkon, během řezání je cítit zápach spáleného dřeva Tupý kotouč Vyměňte nebo naostřete pilový kotouč 14. Kompletace zařízení, závěrečné poznámky 1. Ruční okružní pila, 2. Pilový kotouč na dřevo 3. Sada klíčů pro demontáž kotouče (2 ks); 4. Vodicí lišta Závěrečné poznámky: Při objednávce náhradních dílů prosíme o důkladný popis poškozené části a přibližný termín nákupu pily. V záruční době jsou opravy prováděny za podmínek uvedených v Záručním listu. Reklamovaný výrobek předejte k opravě v místě nákupu (prodejce je povinen převzít reklamovaný výrobek), nebo jej předejte Centrálnímu servisu DEDRA EXIM (adresa je uvedena v Záručním listu). Přiložte záruční list vystavený dovozcem. Bez tohoto dokumentu nebude oprava provažována za záruční. Po záruční době provádí opravy Centrální servis. Poškozený výrobek zašlete do servisu (náklady na dopravu hradí uživatel). DED7924 CZ 10

11 15. Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (týká se domácností) Prezentovaný symbol umístěný na výrobcích nebo k nim přiložené dokumentaci informuje, že odpadní elektrická a elektronická zařízení nelze likvidovat společně s komunálním odpadem. Správný postup v případě likvidace, zpětného využití nebo recyklace komponentů spočívá v předání zařízení do specializovaného odběrného bodu, kde bude přijato bezplatně. Informace o místech odběru odpadního zařízení poskytují místní úřady, např. na svých internetových stránkách. Správnou likvidací zařízení chráníme cenné zdroje a eliminujeme negativní vliv na zdraví a životní prostředí, které může být ohroženo nesprávným nakládáním s odpady. Nesprávná likvidace odpadů může být trestána uložením pokuty podle příslušných místních předpisů. Uživatelé v zemích Evropské unie V případě nutnosti likvidace elektrických a elektronických zařízení kontaktujte nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří Vám poskytnou doplňkové informace. Likvidace odpadů mimo Evropskou unii Takový symbol se týká pouze zemí Evropské unie. V případě potřeby likvidace tohoto výrobku se obraťte na místní úřady nebo prodejce za účelem získání informací o správném způsobu likvidace. DEDRA - EXIM Sp. z o.o PRUSZKÓW ul. 3 Maja 8 Tel. (22) ; fax (22) Servis: linka 125,129; Veškerá práva vyhrazena. Stávající dílo je chráněno autorským zákonem. Kopírování nebo šíření návodu k obsluze v částech nebo vcelku je bez souhlasu DEDRA EXIM zakázáno. DED

12 16. Přehled dílů výkresu Č. na Č. na výkresu Název dílu výkresu Název dílu 1 Kabel se zásuvkou 36 Pružný prstenec 2 Objímka vodiče 37 Blokace hloubky řezu 3 Šroub 38 Matka 4 Svorka kabelu 39 Podložka 5 Šroub 40 Šroub 6 Horní pomocný úchyt 41 Pevný kryt kotouče 7 Šroub 42 Štěpící klín 8 Podložka 43 Přítlačná deska 10 Vypínač 41 Pevný kryt kotouče 12 Šroub 44 Pružná podložka 13 Šroub 45 Šroub 14 Zadní kryt 46 Kryt větráku rotoru 15 Dolní pomocný úchyt 47 Pružina 16 Podložka 48 Šroub 17 Kryt 49 Gumová objímka 18 Vložka 50 Šroub 19 Cívka 51 Pohyblivý kryt 20 Stojan 52 Ložisko 6001Z 21 Šroub 53 Klíč 22 Ložisko 608Z 54 Váleček 23 Rotor 55 Přítlačná deska ložiska 24 Ložisko 56 Šroub 25 Uhlíkový kartáč 57 Vnitřní příruba 26 Zásuvka kartáče 58 Kotouč 27 Držák kartáčů 59 Vnější příruba 28 Kryt převodu 60 Podložka 29 Ložisko HK Šestiúhlý šroub 30 Pružný prstenec 62 Volič svorky úhlového náklonu 31 Převod 63 Šroub 32 Kryt převodu 64 Měřítko hloubky 33 Podložka 65 Nýt 34 Šroub 66 Deska 35 Šroub 67 Volič svorky rovnoběžného náklonu 68 Měřítko úhlového náklonu 69 Volič svorky úhlového náklonu 70 Kondenzátor Elektrické schéma se nachází na výkr. G. DED7924 CZ 12

13 Doma s námi můžete udělat vše* Děkujeme za výběr zboží značky DEDRA. Můžete vyzkoušet také jiné naše nástroje a elektrické nářadí, určené k obrábění dřeva, keramiky a kovu. Z naší nabídky uvádíme: * Stolní kotoučové pily na dřevo, pásové, ruční a úhlové pily 600 W W * Tloušťkovací frézky, srovnávačky a elektrické ruční hoblíky * Přenosné a ruční přímočaré pily a frézky * Řezačky na keramické dlaždice s diamantovými kotouči a úhlové brusky * Příklepové vrtačky, stolní vrtačky, akumulátorové vrtací šroubováky * Pásové řezačky na kov a brusné řezačky * Úhlové brusky * Elektrické kladkostroje * Kotoučové pily na dřevo z karbidu wolframu a univerzální o průměrech do 600 mm * Diamantové kotoučové pily na řezání keramiky a její broušení o průměrech 110 mm mm * Diamantové korunky na keramiku * Vykružováky s posypem z karbidu wolframu a pilníky * Vykružováky do dřeva * Mísidla na maltu, omítky, lepidla a barvy * Sady klíčů, násadek, pracovních koncovek * Šroubováky, kombinačky, kleště, štípací kleště a nýtovače * Sady vrtáků do dřeva, keramiky a kovu * Sady vrtáků a dlát do příklepových vrtaček * Ruční pily a čepele * Svinovací a skládací metry, nože * Vodováhy, laserové vodováhy, vodní vodováhy, zednické latě * Nože na sklo, přísavky, oleje * Tašky na nářadí * a mnoho jiného nářadí a příslušenství Navštivte naše internetové stránky, nebo nás kontaktujte. Veškeré informace Vám poskytnou naši pracovníci z obchodního a technického oddělení. K vaší dispozici je servis elektrického nářadí DEDRA s možností nákupu náhradních dílů všech našich zařízení. DED

14 DEDRA EXIM Sp z o.o Pruszków ul. 3 Maja 8 tel: (+48 / 22) fax: (+48 / 22) http: // Razítko prodejce ZÁRUČNÍ LIST Katalogové číslo: DED 7924 DEDRA Název: Ruční pila. Datum a místo: Sériové číslo: Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z rozporu zboží s kupní smlouvou. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. Garantujeme řádnou funkci výrobku v souladu s technicko-užitkovými podmínkami popsanými v návodu k použití. Poskytujeme záruku na dobu 24 měsíců od data nákupu obsaženého ve stávajícím dokumentu. Záruka je platná na celém území České republiky. Reklamace musí být nahlášena písemně v době trvání záruční doby. 2. Povinnosti ručitele plní prodejní místo. 3. Stávající záruka se vztahuje na závady způsobené vadnými materiály, nesprávnou montáží, chybným provedením. 4. Závady zjištěné v záruční době budou odstraněny firmou DEDRA EXIM ve lhůtě sjednané mezi stranami. 5. Výrobek musí být dodán do prodejního místa. Podmínkou řešení reklamace je předložení: - řádně vyplněného Záručního listu, - dokladu o nákupu (případně jeho kopie) s datem prodeje jako v Záručním listu, 6. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku: - užívání v rozporu s určením a pokyny obsaženými v návodu k použití, - užívání hobby zařízení pro profesionální účely, - přetížení zařízení, které způsobí poškození motoru nebo prvků mechanického převodu, - provádění oprav neoprávněnými osobami, - provádění úprav konstrukce, - mechanického, fyzického, chemického poškození způsobeného silou nebo vnějšími faktory, - poškození v důsledku: montáže nevhodných částí nebo příslušenství, použití nesprávných maziv, olejů, konzervačních prostředků. 7. Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení během provozu: tepelné pojistky, elektrografitové kartáče, klínové řemeny, nástrojové úchyty, pracovní koncovky elektrických nástrojů (kotoučové pily, vrtáky, frézy, atd.). 8. Výrobní štítek zařízení musí být čitelný. Reklamovaný exemplář je nutné důkladně zajistit proti poškození při přepravě. Pokud je to možné, dodat v originálním obalu. Prohlášení kupujícího Seznámil jsem se s podmínkami záruky, což potvrzuji vlastnoručním podpisem: datum a místo podpis kupujícího

15 DEDRA EXIM Sp. z o.o Pruszków ul. 3 Maja 8 tel: (+48/22) fax: (+48 / 22) http: // Z Á Z N A M Y O P R O V E D E N Ý C H O P R A V Á C H DEDRA Datum nahlášení opravy Datum provedení opravy Rozsah opravy, popis úkonů Podpis opraváře DED7924 CZ 15

NÁVOD K POUŽITÍ. se Záručním listem OBSAH:

NÁVOD K POUŽITÍ. se Záručním listem OBSAH: Ruční okružní pila na dřevo model: DED7922 NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2014 Fot. č. 1. (Pila model DED7922) 1. Prohlášení o shodě ES 2. Určení pily

Více

DED 7472. CZ Kompresor mini Návod platný pro. exempláře. S retenční nádrží a regulátorem tlaku 1.1.2014 ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7472

DED 7472. CZ Kompresor mini Návod platný pro. exempláře. S retenční nádrží a regulátorem tlaku 1.1.2014 ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7472 DED 7472 CZ Kompresor mini Návod platný pro S retenční nádrží a regulátorem tlaku exempláře zakoupené po 1.1.2014 ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7472 1 1. Obsah 1. Bezpečnost práce str. 5 2. Určení zařízení str.

Více

DED 7930. CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014. ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 -

DED 7930. CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014. ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 - DED 7930 CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014 ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 - OBSAH Kapitola strana 1. Bezpečnost práce 5 2. Určení zařízení 6 3. Omezení použití 6

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2015 OBSAH:

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2015 OBSAH: NÁVOD K POUŽITÍ Mini šroubovák 4,8V Model: A167010 Přečíst návod Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2015 1. Určení mini šroubováku 2. Omezení použití 3. Technická data 4. Bezpečnost práce 5.

Více

DED 7960. ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7960 Stránka 1 z 12. Návod k použití je platný pro exempláře zakoupené po 1.5.2014

DED 7960. ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7960 Stránka 1 z 12. Návod k použití je platný pro exempláře zakoupené po 1.5.2014 DED 7960 PL EN D RU CZ SK LT LV HU Wiertarka udarowa Impact drill Bohrhammer Ударная дрель Příklepová vrtačka Príklepova vŕtačka Gręžtuvas su kalimu Sitiena urbjmašīna Fúrókalapács Návod k použití je platný

Více

Elektrický ohřívač. se Záručním listem. Model: DED9920 NÁVOD K POUŽITÍ. Volič nastavení teploty. Volič nastavení pracovního režimu

Elektrický ohřívač. se Záručním listem. Model: DED9920 NÁVOD K POUŽITÍ. Volič nastavení teploty. Volič nastavení pracovního režimu Elektrický ohřívač Model: DED9920 NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Volič nastavení pracovního režimu Volič nastavení teploty Během práce se zřízením vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti práce

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Aktuální pro exempláře zakoupené po: 01. ledna 2013. Připojovací zdířka průmyslového vysavače OBSAH:

NÁVOD K OBSLUZE. Aktuální pro exempláře zakoupené po: 01. ledna 2013. Připojovací zdířka průmyslového vysavače OBSAH: PANSAM Bruska pro sádrové povrchy model: A140201 NÁVOD K OBSLUZE Přečíst návod Aktuální pro exempláře zakoupené po: 01. ledna 2013 Odtahová trubice na prach Připojovací zdířka průmyslového vysavače Volič

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. se Záručním listem

NÁVOD K POUŽITÍ. se Záručním listem Odtah pilin Model: DED7724 NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Aktuální pro exempláře zakoupené po 1. ledna 2014 Rameno sáčku Přívodní hrdlo Filtrační sáček Korpus turbíny Vypínač Upínací páska Motor Rameno

Více

NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem

NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Svislý a vodorovný termoventilátor Model DA-T201 NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Platný od: 1. ledna 2015 Fot. 1. Termoventilátor DA-T201 Během práce se zařízením vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE Platný od: 1. ledna 2013

NÁVOD K OBSLUZE Platný od: 1. ledna 2013 Řezačka na keramické obklady a dlažbu Model DED7940 NÁVOD K OBSLUZE Platný od: 1. ledna 2013 Fot. 1: Řezačka DED7940 1. Prohlášení o shodě ES 2. Určení řezačky 3. Omezení použití 4. Technická data 5. Bezpečnost

Více

NÁVOD K OBSLUZE se Záručním listem

NÁVOD K OBSLUZE se Záručním listem Stolní kotoučová pila na dřevo Model DED7736 NÁVOD K OBSLUZE se Záručním listem Podélná vodící lišta Stůl pily s milimetrovým měřítkem Pohyblivý kryt kotouče Kotouč Platný od: 1. ledna 2014 Upínací volič

Více

A063030. CZ Průmyslový vysavač s funkcí čištění filtru

A063030. CZ Průmyslový vysavač s funkcí čištění filtru A063030 CZ Průmyslový vysavač s funkcí čištění filtru Návod k použití se záručním listem EN Vacuum cleaner with semi-automatic filter cleaning system Users manual with warranty A063030 strana: 1 Obsah

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kotoučová a pásová bruska na dřevo Model: DED7809. se Záručním listem 1. ledna 2014 OBSAH: Aktuální pro exempláře zakoupené po:

NÁVOD K OBSLUZE. Kotoučová a pásová bruska na dřevo Model: DED7809. se Záručním listem 1. ledna 2014 OBSAH: Aktuální pro exempláře zakoupené po: Kotoučová a pásová bruska na dřevo Model: DED7809 NÁVOD K OBSLUZE Aktuální pro exempláře zakoupené po: se Záručním listem 1. ledna 2014 Kryt brusného pásu Volič natažení a centrování brusného pásu Vypínač

Více

Přenosný vysavač: model A140202 PAN SAM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Aktuální pro exempláře zakoupené po: 01. ledna 2013. Nádrž vysavače.

Přenosný vysavač: model A140202 PAN SAM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Aktuální pro exempláře zakoupené po: 01. ledna 2013. Nádrž vysavače. Přenosný vysavač Model: A140202 NÁVOD K OBSLUZE Přečtěte návod k použití Aktuální pro exempláře zakoupené po: 01. ledna 2013 Nádrž vysavače Vypínač Připojovací zásuvka 240 V Připojovací hrdlo OBSAH: 1.

Více

DED7848. CZ Bourací kladivo 1600 W EN Demolition hammer 1600 W. DED7848 CZ 1 verze 1.0

DED7848. CZ Bourací kladivo 1600 W EN Demolition hammer 1600 W. DED7848 CZ 1 verze 1.0 DED7848 CZ Bourací kladivo 1600 W EN Demolition hammer 1600 W Návod k obsluze se záručním listem - Originální návod Users manual with warranty DED7848 CZ 1 verze Obsah 1. Fotografie a výkresy 2. Bezpečnost

Více

NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem

NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Stolní vrtačka Model DED7708 NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Platný od: 1. ledna 2014 Motor Převodová komora Odklopný kryt sklíčidla Páka podélného posuvu vřetene Klička posuvu pohyblivého stolu Dolní

Více

CZ Pokosová pila. EN Mitre saw Platný pro exempláře zakoupené po: 01.06.2014 DED7745. Návod k obsluze se záručním listem - Originální návod

CZ Pokosová pila. EN Mitre saw Platný pro exempláře zakoupené po: 01.06.2014 DED7745. Návod k obsluze se záručním listem - Originální návod DED7745 CZ Pokosová pila Návod k obsluze se záručním listem - Originální návod EN Mitre saw Platný pro exempláře zakoupené po: 0.06.204 Users manual with warranty Originální návod k použití DED7745 Obsah.

Více

Rámová pila Model: A 044070

Rámová pila Model: A 044070 Přečtěte návod k použití PAN SAM Určení zařízení 2. Prohlášení o shodě 3. Omezení použití 4. Technická data 5. Bezpečnost práce 6. Příprava zařízení k práci 7. Zapojení do sítě 8. Spuštění stroje 9. Použití

Více

Stolní bruska *** Model: A067110 ***

Stolní bruska *** Model: A067110 *** Stolní bruska *** Model: A067110 *** Kryt Ochranný kryt Kryt brusného nástroje Brusný nástroj Podpěra Regulátor Upínací otvory Spínač / Vypínač NÁVOD K OBSLUZE Platný od: 01. ledna 2013 1. Prohlášení o

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Pneumatická mini bruska Model: A 532101. výkr. 1. Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2014

NÁVOD K POUŽITÍ. Pneumatická mini bruska Model: A 532101. výkr. 1. Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2014 Pneumatická mini bruska Model: A 532101 NÁVOD K POUŽITÍ výkr. 1 Přečíst návod Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2014 Během práce se zařízením vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti práce

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Svářečka na trubky z termoplastických. hmot DED7515 OBSAH: Platný od: se Záručním listem 01. ledna 2014

NÁVOD K OBSLUZE. Svářečka na trubky z termoplastických. hmot DED7515 OBSAH: Platný od: se Záručním listem 01. ledna 2014 Svářečka na trubky z termoplastických hmot DED7515 NÁVOD K OBSLUZE Platný od: se Záručním listem 01. ledna 2014 Topná deska Ukazatel práce ohřívače Stojan Rukojeť Topné koncovky 1. Prohlášení o shodě ES

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Mini šroubovák 3,6V Model: A167022

NÁVOD K OBSLUZE. Mini šroubovák 3,6V Model: A167022 Mini šroubovák 3,6V Model: A167022 NÁVOD K OBSLUZE Přečíst návod Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2014 OBSAH: 1. Určení mini šroubováku 8. Použití zařízení 2. Omezení použití 9. Běžné obslužné

Více

CZ Bruska pro sádrové povrchy s odsávacím systémem

CZ Bruska pro sádrové povrchy s odsávacím systémem DED7763 CZ Bruska pro sádrové povrchy s odsávacím systémem Návod k použití se záručním listem - Originální návod EN Drywall sander with dust collecting system User manual with warranty DED7763 1 Obsah

Více

ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ

ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ Přečtěte návod k použití PANS AM NÁVOD K OBSLUZE Bruska na sádrové povrchy s převodem Model: A142220 Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2013 J Foto 1. Bruska s prodlouženým ramenem A142220 1)

Více

DA-N60. CZ Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Návod k obsluze se záručním listem EN Ultrasonic humidifier. The manual with warranty card DA-N60 CZ 1

DA-N60. CZ Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Návod k obsluze se záručním listem EN Ultrasonic humidifier. The manual with warranty card DA-N60 CZ 1 DA-N60 CZ Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Návod k obsluze se záručním listem EN Ultrasonic humidifier The manual with warranty card DA-N60 CZ 1 Obsah 1. Fotografie a výkresy str. 3 2. Bezpečnost práce str.

Více

Elektrický závitořez na trubky Návod k použití se záručním listem - Originální návod Portable electric pipe threader Users manual with warranty

Elektrický závitořez na trubky Návod k použití se záručním listem - Originální návod Portable electric pipe threader Users manual with warranty DED7511 CZ EN Elektrický závitořez na trubky Návod k použití se záručním listem - Originální návod Portable electric pipe threader Users manual with warranty Platný pro exempláře zakoupené po: 01.01.2015

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Transformátorová svářečka pro obloukové svařování DESa195. Platný od: se Záručním listem 01. ledna 2014

NÁVOD K OBSLUZE. Transformátorová svářečka pro obloukové svařování DESa195. Platný od: se Záručním listem 01. ledna 2014 Transformátorová svářečka pro obloukové svařování DESa195 NÁVOD K OBSLUZE Platný od: se Záručním listem 01. ledna 2014 Signalizace aktivace tepelné ochrany Vypínač svářečky Volič nastavení proudu svařování

Více

CZ Pokosová pila Návod k obsluze se záručním listem - Originální návod

CZ Pokosová pila Návod k obsluze se záručním listem - Originální návod DED7739 CZ Pokosová pila Návod k obsluze se záručním listem - Originální návod EN Mitre saw Users manual with warranty Platný pro exempláře zakoupené po: 01.06.2014 Originální návod k použití DED7739 1

Více

DED7726. Kotoučová pila. Návod k obsluze se záručním listem - Originální návod Table saw Users manual with warranty. verze 1.

DED7726. Kotoučová pila. Návod k obsluze se záručním listem - Originální návod Table saw Users manual with warranty. verze 1. CZ EN Kotoučová pila Návod k obsluze se záručním listem - Originální návod Table saw Users manual with warranty CZ 1 Obsah 1. Fotografie a výkresy 2. Bezpečnost práce 3. Určení zařízení 4. Omezení použití

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2014. Brusná hlavice Odtahová trubice na prach OBSAH:

NÁVOD K OBSLUZE. Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2014. Brusná hlavice Odtahová trubice na prach OBSAH: Bruska s prodlouženým ramenem Model: A142210 NÁVOD K OBSLUZE Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2014 Přečtěte návod k použití Brusná hlavice Odtahová trubice na prach Poháněcí lanko Pomocný

Více

NÁVOD K OBSLUZE. se Záručním listem. Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2014

NÁVOD K OBSLUZE. se Záručním listem. Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2014 Stolní vrtačka Model DED7710 NÁVOD K OBSLUZE se Záručním listem Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2014 Převodová komora Motor pohonu Volič nastavení skoku vřetene Volič napnutí klínových řemenů

Více

PANSAM Pneumatická sešívačka 2 v 1

PANSAM Pneumatická sešívačka 2 v 1 PANSAM Pneumatická sešívačka 2 v 1 *** Model: A533152 *** Obr. 1 NÁVOD K OBSLUZE Platný od 1. ledna 2013 1. Prohlášení o shodě ES 2. Určení pneumatické sešívačky 3. Omezení použití 4. Technická data 5.

Více

NÁVOD K OBSLUZE se Záručním listem

NÁVOD K OBSLUZE se Záručním listem Aku vrtací šroubovák Modely: DED7873B Samoupínací sklíčidlo NÁVOD K OBSLUZE se Záručním listem Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. března 2014 Volič funkcí: - omezovač síly dotažení - vrtání Přepínač

Více

Průmyslový vysavač NÁVOD K OBSLUZE. Model: A 065020 OBSAH: Aktuální pro exempláře zakoupené po: 01.01.2014

Průmyslový vysavač NÁVOD K OBSLUZE. Model: A 065020 OBSAH: Aktuální pro exempláře zakoupené po: 01.01.2014 Průmyslový vysavač NÁVOD K OBSLUZE Model: A 065020 Přečíst návod Aktuální pro exempláře zakoupené po: 01.01.2014 Vypínač vysavače Kryt vysavače Připojovací zásuvka Prodlužovací hadice OBSAH: 1. Prohlášení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem

NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Stříkací malířský agregát s válečkem Model: DED7411 NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. března 2011 Ovládání přívodu barvy B A Fot. 1 1. Prohlášení o shodě ES 2.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Platný od: 1. ledna 2014

NÁVOD K POUŽITÍ Platný od: 1. ledna 2014 Svářečská přilba Model: DES003 NÁVOD K POUŽITÍ Platný od: 1. ledna 2014 Čidla Nastavení stupně ochrany Nastavení citlivosti Fot. 1 OBSAH: 1. Prohlášení o shodě ES 8. Běžné obslužné činnosti 2. Určení svářečské

Více

Řezačka na keramické obklady

Řezačka na keramické obklady Řezačka na keramické obklady *** Model A040010 *** Vodící lišta obkladu Volič polohy vodicí lišty Bezpečnostní kryt Pracovní stůl s měřítkem Vypínač zařízení Volič úhlu náklonu stolu Nádrž na chladící

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorová svářečka pro obloukové sváření Model: DESi155BT. Platný od: se Záručním listem 1. ledna 2014

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorová svářečka pro obloukové sváření Model: DESi155BT. Platný od: se Záručním listem 1. ledna 2014 Invertorová svářečka pro obloukové sváření Model: DESi155BT NÁVOD K OBSLUZE Platný od: se Záručním listem 1. ledna 2014 Volič nastavení proudu svařování Zásuvka kabelu (+) Zásuvka kabelu (-) Během práce

Více

NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem

NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Pásová řezačka na kovy Model: DED7723 NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2015 Volič nastavení napnutí pásové pily Volič nastavení polohy vodítka pásové pily

Více

DED9970 DEDRA. CZ Plynový zářič 4,6 kw. EN Gas radiator. návod k použití se záručním listem. The manual with warranty card DED9970 CZ 1

DED9970 DEDRA. CZ Plynový zářič 4,6 kw. EN Gas radiator. návod k použití se záručním listem. The manual with warranty card DED9970 CZ 1 DED9970 DEDRA CZ Plynový zářič 4,6 kw návod k použití se záručním listem EN Gas radiator The manual with warranty card DED9970 CZ 1 CZ Tento návod je platný pouze v případě, že se níže uvedený kód země

Více

Teleskopická bruska Návod k použití se záručním listem - Originální návod Drywall sander Users manual with warranty

Teleskopická bruska Návod k použití se záručním listem - Originální návod Drywall sander Users manual with warranty DED7758 CZ EN Teleskopická bruska Návod k použití se záručním listem - Originální návod Drywall sander Users manual with warranty DED7758 1 Obsah 1. Fotografie a výkresy 2. Bezpečnost práce 3. Určení zařízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE Platný od: 01.01.2014

NÁVOD K OBSLUZE Platný od: 01.01.2014 Invertorová svářečka pro svařování metodami MMA a TIG Model: DESTi160L NÁVOD K OBSLUZE Platný od: 01.01.2014 se Záručním listem Spínač Signalizace zapnutí tepelné ochrany Volič pro nastavení proudu svařování

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1.1.2014 OBSAH:

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1.1.2014 OBSAH: Olejový kompresor Model: A 077060 NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Přečíst návod Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1.1.2014 1. Prohlášení o shodě ES (EC) 2. Určení kompresoru 3. Omezení použití 4.

Více

DED9941. CZ Plynový ohřívač 16,5 kw DED9941 CZ 1. Návod k použití se záručním listem. Aktuální pro exempláře zakoupené po: 01.06.

DED9941. CZ Plynový ohřívač 16,5 kw DED9941 CZ 1. Návod k použití se záručním listem. Aktuální pro exempláře zakoupené po: 01.06. DED9941 CZ Plynový ohřívač 16,5 kw Návod k použití se záručním listem Aktuální pro exempláře zakoupené po: 01.06.2014 DED9941 CZ 1 DED9941 Obsah POZOR 1. Fotografie, výkresy a schémata str. 3 2. Bezpečnost

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Malířský postřikovač

NÁVOD K OBSLUZE. Malířský postřikovač Malířský postřikovač Model: DED7421 NÁVOD K OBSLUZE Aktuální pro exempláře zakoupené po: se Záručním listem 01 ledna 2014 Fot. 1 OBSAH: 1. Prohlášení o shodě ES 10. Doporučované příslušenství 2. Určení

Více

DEDRA NÁVOD K OBSLUZE. Invertorová svářečka pro obloukové sváření Model: DESi201. se Záručním listem OBSAH: Platný od: 1.

DEDRA NÁVOD K OBSLUZE. Invertorová svářečka pro obloukové sváření Model: DESi201. se Záručním listem OBSAH: Platný od: 1. Invertorová svářečka pro obloukové sváření Model: DESi201 NÁVOD K OBSLUZE se Záručním listem DEDRA Platný od: 1. ledna 2015 Signalizace zapnutí tepelné ochrany Kolečko nastavení proudu svařování Signalizace

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Pneumatická excentrická bruska 6" Model: A 532113. výkr. 1. OBSAH: 5. Použití zařízení 6. Poznámky 7.

NÁVOD K POUŽITÍ. Pneumatická excentrická bruska 6 Model: A 532113. výkr. 1. OBSAH: 5. Použití zařízení 6. Poznámky 7. Pneumatická excentrická bruska 6" Model: A 532113 výkr. 1 NÁVOD K POUŽITÍ Přečtěte návod k použití 1. Prohlášení o shodě ES (EC) 2. Určení zařízení 3. Technická data 4. Popis dílů Aktuální pro exempláře

Více

Olejový kompresor. Model: A 077030. Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2014 OBSAH:

Olejový kompresor. Model: A 077030. Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2014 OBSAH: Olejový kompresor Model: A 077030 NÁVOD K OBSLUZE se Záručním listem Přečíst návod Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2014 OBSAH: 1. Prohlášení o shodě ES (EC) 2. Určení kompresoru 3. Omezení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2014. OBSAH: 4. Kompletace 5. Přehled dílů

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2014. OBSAH: 4. Kompletace 5. Přehled dílů Sada pro přesné malování se stříkací pistolí Model: A 532028 výkr. 1 NÁVOD K POUŽITÍ Přečíst návod 1. Určení sady 2. Technická data 3. Použití Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2014 OBSAH:

Více

DED7828. CZ Kotoučová řezačka na keramiku. EN Electric tilecutting machine. Návod k použití se záručním listem. Users manual with warranty

DED7828. CZ Kotoučová řezačka na keramiku. EN Electric tilecutting machine. Návod k použití se záručním listem. Users manual with warranty DED7828 CZ Kotoučová řezačka na keramiku Návod k použití se záručním listem EN Electric tilecutting machine Users manual with warranty DED7828 strana: 1 Obsah 1. Fotografie a výkresy 2. Bezpečnost práce

Více

DEGB7503K. CZ Proudový generátor malého výkonu Platný od: 1. ledna 2015 DEGB7503K 1

DEGB7503K. CZ Proudový generátor malého výkonu Platný od: 1. ledna 2015 DEGB7503K 1 DEGB7503K CZ Proudový generátor malého výkonu Platný od: 1. ledna 2015 DEGB7503K 1 1. Obsah 1. Obsah CZ 2. Bezpečnost práce 3. Určení zařízení 4. Omezení použití 5. Technická data 6. Příprava k práci 7.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem

NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Elektrická stojanová vrtačka Model DED7621 Přečtěte návod k použití NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Platný od: 1.1.2014 Šroub se středovým otvorem Zásuvka kartáče Páka Vypínač Regulační šrouby Vodní

Více

Výkr. 1 NÁVOD K OBSLUZE. Hydrodynamický malířský postřikovač. *** Model: A730010 ***

Výkr. 1 NÁVOD K OBSLUZE. Hydrodynamický malířský postřikovač. *** Model: A730010 *** *** Model: *** Volič nastavení tlaku Odtoková hadička Sací hadička Tlaková hadice Malířská pistole Výkr. 1 NÁVOD K OBSLUZE Platný od: 1. ledna 2015 1. Prohlášení o shodě ES 2. Určení zařízení 3. Omezení

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

DED9975. CZ Plynová kamna 4.2 kw DED9975 CZ 1. Platný od: Návod k použití se záručním listem 1. června 2014

DED9975. CZ Plynová kamna 4.2 kw DED9975 CZ 1. Platný od: Návod k použití se záručním listem 1. června 2014 DED9975 CZ Plynová kamna 4.2 kw Platný od: Návod k použití se záručním listem 1. června 2014 DED9975 CZ 1 DED9975 Obsah 1. Fotografie, výkresy a schémata 2. Bezpečnost práce 3. Určení zařízení 4. Omezení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 92 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem

NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Kotoučová řezačka na keramiku a kámen Model: DED7824 NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Platný od: 1. ledna 2014 5 6 7 8 4 9 10 11 3 12 2 1 16 15 13 14 1. Noha podstavy 2. Křídlový šroub upevnění nožiček

Více

Olejový kompresor. Model: A 077020. NÁVOD K OBSLUZE se Záručním listem. Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2014

Olejový kompresor. Model: A 077020. NÁVOD K OBSLUZE se Záručním listem. Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2014 Olejový kompresor Model: A 077020 NÁVOD K OBSLUZE se Záručním listem Přečíst návod Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2014 OBSAH: 1. Prohlášení o shodě ES (EC) 2. Určení kompresoru 3. Omezení

Více

DEDRA NÁVOD K OBSLUZE. Invertorová svářečka pro svařování metodami MMA a TIG Model: DESTi203P. se Záručním listem. Obr. 1 OBSAH:

DEDRA NÁVOD K OBSLUZE. Invertorová svářečka pro svařování metodami MMA a TIG Model: DESTi203P. se Záručním listem. Obr. 1 OBSAH: Invertorová svářečka pro svařování metodami MMA a TIG Model: DESTi203P NÁVOD K OBSLUZE se Záručním listem Kolečko nastavení proudu svařování DEDRA Platný od: 1. ledna 2013 Signalizace zapnutí tepelné ochrany

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů ROTAČNÍ SEKAČKA NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte další osobě,

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost OPRAVÁTOR CZ Návod k používání model TD9508BT1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné

Více

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Pozor: tento návod k provozu obsahuje upozornění, která jsou důležitá pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto sí bezpodmínečně peč1ivě přečtěte

Více

Dvoukotoučové brusky GDS 125 GDS 125 A GDS 150 GDS 150 K GDS 175 GDS 200 PDS 250 UG

Dvoukotoučové brusky GDS 125 GDS 125 A GDS 150 GDS 150 K GDS 175 GDS 200 PDS 250 UG NÁVOD K OBSLUZE Dvoukotoučové brusky GDS 125 GDS 125 A GDS 150 GDS 150 K GDS 175 GDS 200 PDS 250 UG Obj. číslo 55114 Obj. číslo 55110 Obj. číslo 55119 Obj. číslo 55108 Obj. číslo 55115 Obj. číslo 55116

Více

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis:

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

POW1015 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW1015 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze POZOR! Tento Návod k obsluze obsahuje informace, které jsou důležité pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto si tento Návod k obsluze pečlivě přečtěte. EG

Více

www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. KX418E KX428E ??? CZ

www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. KX418E KX428E ??? CZ www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily.??? CZ KX418E KX428E 2 3 4 5 ČEŠTINA Bezpečnostní pokyny Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného kabelem by měly být vždy dodržovány základní

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA UDS 550

NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA UDS 550 NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA UDS 550 UMACON, S.A. utiles y maquinas para la construccion, S.A. - Polígono Industrial Malpica C/F n 26 Tel. +34 976 571 212 Fax +34 976 571 197

Více

Pásová a kotoučová bruska BBTS500

Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Verze 1.1 Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Návod k obsluze CE Číslo artiklu: 101 23 Označení artiklu: BBTS500 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie 2 3 Technické parametry Okružní pila (aku.) CP 190 CP 236 Výstupní výkon [W] 1600 2000 Volnoběžné otáčky [ot./min] 4500

Více

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY

STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY STRUNOVÁ SEKAČKA TRÁVY NÁVOD K OBSLUZE model N1F KZ2-250 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si důkladně tento návod k obsluze dříve než zahájíte provoz s přístrojem. Návod k

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 02 28 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 FDB 2004-E 3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 4 FIG. D 02 FDB 2004-E 5 01 FIG. E 1 2 02 03 33 mm FAR GROUP EUROPE Contents 19 CZ Vibrační bruska NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto vibrační

Více

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče Dodávané pilové kotouče Použití Označení Obj. číslo Univerzální pilový kotouč: dřevo Řezy vysoké kvality: dřeva třískových desek Pilový kotouč pro: potažené desky porýhované desky Opravy 210 x 2,2 / 1,4

Více

Verze 1.2 česky. Řezačka obkladů BFSM800. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 101 40 Art.-Bez.: BFSM800

Verze 1.2 česky. Řezačka obkladů BFSM800. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 101 40 Art.-Bez.: BFSM800 Verze 1.2 česky Návod na obsluhu Řezačka obkladů BFSM800 Art.-Nr.: 101 40 Art.-Bez.: BFSM800 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

OKRUŽNÍ PILY. Model GTKS 315 NÁVOD K OBSLUZE. Stolová okružní pila. rrrrr

OKRUŽNÍ PILY. Model GTKS 315 NÁVOD K OBSLUZE. Stolová okružní pila. rrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ZÁRUČNÍ LIST nářadí s.r.o. rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Více

D28490 D28491 D28492(K) D28493 555777-09 CZ

D28490 D28491 D28492(K) D28493 555777-09 CZ 555777-09 CZ D28490 D28491 D28492(K) D28493 2 3 4 ÚHLOVÁ BRUSKA D28490/D28491/D28492(K)/D28493 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace

Více

POW1820. Fig A. Fig B

POW1820. Fig A. Fig B POW1820 Fig A Fig B Fig C1 Fig C2 FIG C3 Fig C4 Fig D FIG E POW1820 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

Více

D28490 D28491 D28492(K) D28493 555777-09 CZ

D28490 D28491 D28492(K) D28493 555777-09 CZ 555777-09 CZ D28490 D28491 D28492(K) D28493 2 3 4 ÚHLOVÁ BRUSKA D28490/D28491/D28492(K)/D28493 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace

Více

Version 1. 2 česky. Šavlová pila BSS720. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 278 75 Art.-Bez.: BSS720

Version 1. 2 česky. Šavlová pila BSS720. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 278 75 Art.-Bez.: BSS720 Version 1. 2 česky Šavlová pila BSS720 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 278 75 Art.-Bez.: BSS720 Obsah: Seznam dílů: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150 Werkzeugmaschinen Návod k obsluze BSM 75 BSM 50 Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste se rozhodl pro tento kvalitní stroj společnosti FLOTT! Koupí tohoto výrobku společnosti FLOTT jste získali stroj, který

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N

SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N Strana 1 (celkem 14) Soustruh na dřevo Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za zakoupení soustruhu na dřevo HOLZMANN. Dříve než uvedete soustruh do provozu, přečtěte

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

559122-68 CZ D28127 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187

559122-68 CZ D28127 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 559122-68 CZ D28127 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 2 3 4 ÚHLOVÁ BRUSKA Blahopřejeme Vám! Rozhodli jste se pro nářadí fi rmy DEWALT. Dlouhá léta zkušeností,

Více

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POWX0480 CS 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5

POWX0480 CS 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

Korunková vrtačka HKB2600-255

Korunková vrtačka HKB2600-255 Verze 1.1, česká Korunková vrtačka HKB2600-255 Návod k obsluze Prodejce Č. výr.: 11101 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Používání v souladu s určeným účelem 3 Všeobecné

Více

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována.

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována. POWX091 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována.

Více

Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-00 CZ KG1200

Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-00 CZ KG1200 www.blackanddecker.eu 5 2 1 3 6 4 Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-00 CZ KG1200 6 9 10 6 7 7 8 A B 14 14 12 11 7 12 13 11 7 14 12 11 7 C D 2 15 14 12 5 E 3 ČEŠTINA Použití výrobku Vaše úhlová bruska

Více

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROFI 180 MG1800 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROFI 180 MG1800 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PROTECO. Drtič větví 2800W PROTECO 51.06-DV-2800

PROTECO. Drtič větví 2800W PROTECO 51.06-DV-2800 Drtič větví 2800W PROTECO 51.06-DV-2800 1. plnící otvor 2. rukojeti 3. přepínač směru otáčení nožového válce 4. tlačítko ochrany motoru 5. spínací tlačítko - I 6. vypínací tlačítko - 0 7. ventilační mřížka

Více

504606-39 CZ DW626 3 15 2 14 13 1 2 5 12 11 10 9 4 8 7 6 A 10 9 16 17 9 B C 15 14 13 12 19 11 20 18 D 6 20 4 7 E 5 20 21 4 7 22 23 F G 25 24 8 H J HORNÍ FRÉZKA Blahopřejeme vám! Zvolili jste si nářadí

Více