ANALÝZA DOSTUPNOSTI A STAVU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA DOSTUPNOSTI A STAVU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB"

Transkript

1 ANALÝZA DOSTUPNOSTI A STAVU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Otrokovice říjen 2017 Tato analýza vznikla jako součást projektu Pilotní ověření sociálního bydlení v Otrokovicích, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

2 Seznam použitých symbolů, zkratek a jejich význam aj. apod. APSS ČR atd. a jiné a podobně Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky a tak dále č. číslo ČR ČSÚ kap. KPSS např. MPSV MŠ PAPDUN POSBO resp. SO ORP popř. pozn. RMO sv. reg. ÚP ČR tab. tj. tzn. tzv. zák. ZLK ZŠ Česká republika Český statistický úřad Kapitola Komunitní plánování sociálních služeb například Ministerstvo práce a sociálních věcí Mateřská škola Partnerství pro duševně nemocné Pilotní ověření sociálního bydlení v Otrokovicích respektive Správní obvod obce s rozšířenou působností po případě poznámka Rada města Otrokovice svaté registrační Úřad práce České republiky tabulka to je to znamená tak zvaný zákon Zlínský kraj Základní škola

3 OBSAH ÚVOD SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ČR TYPOLOGIE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DLE ZÁK. Č. 108/2006 SB ZÁKLADNÍ DRUHY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence TYPY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR ZÁKLADNÍ ČINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ROZDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DLE ZPŮSOBU ÚHRADY SOCIÁLNÍ SLUŽBY V OTRKOVICÍCH TERÉNNÍ PROGRAMY ( ) ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ ( ) RANÁ PÉČE ( ) ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ ( ) TLUMOČNICKÉ SLUŽBY ( ) SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ( ) OSOBNÍ ASISTENCE ( ) SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE CÍLOVÝCH SKUPIN SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ RODINY S DĚTMI OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY INFORMOVANOST KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA OTROKOVICKU KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ A GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH... 45

4 Analýza dostupnosti a stavu sociálních služeb 2 ÚVOD Tento dokument je jedním z klíčových výstupů projektu Pilotní ověření sociálního bydlení v Otrokovicích (reg. číslo: CZ /0.0/0.0/16_128/ ). Jedná se o projekt, jehož hlavním cílem je nastavení systému sociálního bydlení ve městě Otrokovice dle hlavních principů Koncepce sociálního bydlení České republiky , umožnit přístup k bydlení osobám v bytové nouzi a pomocí sociální práce zvýšit šanci na jeho udržení. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou zejména jednotlivci a rodiny bez přístřeší či osoby ohrožené některou z forem bezdomovectví dle typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení ETHOS. Obsahem tohoto dokumentu je analýza dostupnosti sociálních služeb na území města Otrokovice. Město Otrokovice má od roku 2005 zpracován strategický dokument s názvem Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku, který je pravidelně každé dva roky aktualizován. Tento dokument nastavuje plánování sociálních služeb v rámci celého SO ORP Otrokovice vždy na určité období, tak aby byla tato oblast dostatečně pokryta. Plánování sociálních služeb je velmi důležitým nástrojem, který umožňuje efektivní a adresný rozvoj sociálních služeb. Dle zákona o sociálních službách (zák. 108/2006 Sb.) jsou v 2 vymezeny národní priority, které musí sociální služby naplňovat, tzn. zachovávat lidskou důstojnost, vycházet z individuálně určených potřeb, podporovat rozvoj samostatnosti, posilovat sociální začleňování, poskytovat pomoc a podporu v náležité kvalitě, zajišťovat dodržování lidských práv a základních svobod. Cílem této analýzy je získat aktuální informace o dostupných sociálních a návazných službách v Otrokovicích. Analýza je jakýmsi kvantitativním zmapováním současné situace v oblasti sociálních a návazných služeb poskytovaných ve městě, avšak nehodnotí ani nepopisuje kvalitu poskytovaných služeb. Námi zjištěné informace budou jednak podkladem pro další plánování rozvoje sociálních a návazných služeb ve městě, ale především podkladem pro vytvoření Koncepce sociálního bydlení v Otrokovicích.

5 Analýza dostupnosti a stavu sociálních služeb 3 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ČR Systém sociálních služeb je v České republice upraven zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Sociální služby jsou poskytovány nejen jednotlivcům a rodinám, ale také skupinám obyvatel. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří především senioři, lidé se zdravotním postižením, lidé nezvládající péči o vlastní osobu, osoby v akutní životní krizi, rodiny s dětmi, lidé ohrožení trestnou činností, ale i lidé, kteří se z různých důvodů ocitli na okraji společnosti. Sociální služby bychom proto mohli definovat jako služby, které pomáhají lidem žít běžným životem, tzn. že jim umožňují starat se sám o sebe a o domácnost, navštěvovat školy, pracovat, nakupovat, účastnit se aktivit volného času apod. Snaží se lidem zachovávat co nejvyšší kvalitu a důstojnost jejich života, což ostatně deklaruje i Listina základních práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb.). 1.1 Typologie sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb. Sociální služby jsou aplikačním nástrojem sociální politiky. Rozlišujeme tyto formy sociálních služeb: - pobytové služby spojené s ubytováním v zařízení sociálních služeb, např. domovy pro seniory, chráněné bydlení či azylové domy, - ambulantní služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování, např. poradny a denní centra, - terénní služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí např. pečovatelská služba či osobní asistence. 1.2 Základní druhy sociálních služeb Sociální služby poskytují organizace nebo jednotlivci, kteří mají k této činnosti oprávnění (oprávnění k poskytování sociálních služeb), vydané místně příslušným krajským úřadem, a také osoby blízké nebo asistenti sociální péče.

6 Analýza dostupnosti a stavu sociálních služeb 4 Druhy sociálních služeb: 1. Sociální poradenství ( 37) 2. Služby sociální péče ( 38-52) 3. Služby sociální prevence ( 53-70) Sociální poradenství Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. Základní sociální poradenství Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Základní sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. Tato služba je poskytována bezplatně. Odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Služba odborného sociálního poradenství obsahuje zejména tyto základní činnosti. Při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu tyto úkony: - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - zprostředkování navazujících služeb, - sociálně terapeutické činnosti,

7 Analýza dostupnosti a stavu sociálních služeb 5 - poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání; tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve dvou z těchto oblastí, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím Služby sociální péče Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím prostředí. Osobní asistence Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu. Pečovatelská služba Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob a v zařízeních sociálních služeb. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

8 Analýza dostupnosti a stavu sociálních služeb 6 Služba se poskytuje za úhradu. Bez úhrady se poskytuje rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let. Tísňová péče Tísňová péče je terénní distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami, které jsou vystaveny stálému riziku ohrožení zdraví nebo života, popřípadě náhlého zhoršení zdravotního stavu. Služba se poskytuje za úhradu. Průvodcovské a předčitatelské služby Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Tyto služby jsou poskytovány za úhradu. Podpora samostatného bydlení Podporované bydlení je terénní služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením chronickým onemocněním, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby; služba se poskytuje v domácnosti osob. Služba obsahuje pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu. Odlehčovací služby Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování

9 Analýza dostupnosti a stavu sociálních služeb 7 kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu. Centra denních služeb Centra denních služeb poskytují ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Cílem služby je posílit samostatnost a soběstačnost osob v nepříznivé sociální situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, prostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu. Denní stacionáře Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu. Týdenní stacionáře Týdenní stacionáře poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.

10 Analýza dostupnosti a stavu sociálních služeb 8 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu. Domovy pro seniory Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu. Domovy se zvláštním režimem Domovy se zvláštním režimem se poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách, osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a další typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob., Služba obsahuje poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.

11 Analýza dostupnosti a stavu sociálních služeb 9 Chráněné bydlení Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny obejít se bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou či jinou fyzickou osobou nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb. Služba obsahuje poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu Služby sociální prevence Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

12 Analýza dostupnosti a stavu sociálních služeb 10 Raná péče Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytována dítěti a rodičům ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje bez úhrady. Telefonická krizová pomoc Telefonická krizová pomoc je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. Služba se poskytuje bez úhrady. Služba obsahuje telefonickou krizovou pomoc a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Tlumočnické služby Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Tlumočnické služby jsou poskytovány bez úhrady. Azylové domy Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu. Domy na půl cesty Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné

13 Analýza dostupnosti a stavu sociálních služeb 11 výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež., a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba obsahuje činnosti poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu. Kontaktní centra Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je minimalizovat sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Služba se poskytuje bez úhrady. Krizová pomoc Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svojí nepříznivou situaci vlastními silami. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje bez úhrady. Intervenční centra Intervenční centra poskytují pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Na základě zákonné povinnosti kontaktují osobu ohroženou, a to nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání ze společného obydlí. Služba obsahuje sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Pokud je poskytována formou pobytových služeb obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Součástí služby je zajištění spolupráce mezi intervenčními centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, OSPOD, obcemi, útvary Policie ČR a obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy. Služba se poskytuje bez úhrady.

14 Analýza dostupnosti a stavu sociálních služeb 12 Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. V nízkoprahových denních centrech hradí osoby úhradu za stravu ve výši stanovené poskytovatelem. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena dětem ve věku od 6 do 26 let, ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba může být poskytována osobám anonymně. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje bez úhrady. Noclehárny Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování. Služba se poskytuje za úhradu ve výši stanovené poskytovatelem. Služby následné péče Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují. Služba obsahuje sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje bez úhrady.

15 Analýza dostupnosti a stavu sociálních služeb 13 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje bez úhrady. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bez úhrady. Sociálně terapeutické dílny Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím pracovní terapie. Služba obsahuje činnosti pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění a podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. Služba se poskytuje za úhradu. Terapeutické komunity Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života. Služba obsahuje činnosti poskytnutí stravy,

16 Analýza dostupnosti a stavu sociálních služeb 14 poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu. Terénní programy Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek a omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být poskytována osobám anonymně. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje bez úhrady. Sociální rehabilitace Jedná se o soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných činností pro samostatný život. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Terénní a ambulantní služba obsahuje činnosti nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Forma pobytové služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb obsahuje poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.

17 Analýza dostupnosti a stavu sociálních služeb Typy sociálních služeb v ČR V České republice je na základě zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od zřízen Registr poskytovatelů sociálních služeb. Sociální služby v ČR lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb, toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby, popřípadě podle umístění organizační složky zahraniční právnické osoby na území České republiky; v případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je ministerstvo, rozhoduje o registraci toto ministerstvo. Registr poskytovatelů sociálních služeb vede krajský úřad, do kterého zapisuje poskytovatele sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci, a právnické a fyzické osoby. Registr poskytovatelů sociálních služeb je veden v listinné a elektronické podobě. Krajský úřad je správcem listinné podoby registru a zpracovatelem elektronické podoby registru. Dle Registru poskytovatelů sociálních služeb je v České republice zapsáno celkem registrovaných služeb a je poskytováno 32 typů sociálních služeb. V rámci Zlínského kraje je registrováno 342 sociálních služeb a je poskytováno 28 typů sociálních služeb. Ve městě Otrokovice je celkem registrováno 24 sociálních služeb a je poskytováno 16 typů sociálních služeb. Tabulka č. 1: Počet poskytovatelů sociálních služeb Území Počet soc. služeb Počet typů soc. služeb V rámci ČR Ve Zlínském kraji V Otrokovicích Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV Jednotlivé typy a sociálních služeb a jejich počty jsou podrobněji uvedeny v tabulce č. 2.

18 Analýza dostupnosti a stavu sociálních služeb 16 Tabulka č. 2: Přehled počtů a jednotlivých typů sociálních služeb (dle abecedy) č. Název typu registrované sociální služby Počet ČR Počet ZLK 1 Azylové domy Centra denních služeb 84 6 / 3 Denní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Domy na půl cesty 38 2 / 8 Chráněné bydlení Intervenční centra 18 1 / 10 Kontaktní centra 60 4 / 11 Krizová pomoc 41 / / 12 Nízkoprahová denní centra 62 5 / 13 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Noclehárny Odborné sociální poradenství Odlehčovací služby Osobní asistence / 18 Pečovatelská služba Podpora samostatného bydlení Průvodcovské a předčitatelské služby 16 / / 21 Raná péče 47 4 / 22 Služby následné péče 44 2 / 23 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Soc. aktivizační služby pro seniory a osoby se zdr. postiž / 25 Sociálně terapeutické dílny Sociální rehabilitace Telefonická krizová pomoc 36 1 / 28 Terapeutické komunity 14 / / 29 Terénní programy Tísňová péče 15 / / 31 Tlumočnické služby 27 2 / 32 Týdenní stacionáře 57 4 / Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV Počet Otr.

19 Analýza dostupnosti a stavu sociálních služeb Základní činnosti při poskytování sociálních služeb Sociální služby jsou poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit kvalitu jejich života, případně je v maximální možné míře do společnosti začlenit, nebo společensky chránit před riziky, jejichž jsou tito lidé nositeli. Sociální služby proto zohledňují jak osobu uživatelem, tak jeho rodinu, skupiny, do nichž patří, případně zájmy širšího společenství (Matoušek, 2007, s. 9). Mezi základní činnosti při poskytování sociálních služeb patří: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování, e) pomoc při zajištění chodu domácnosti, f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, g) základní sociální poradenství, h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, i) sociálně terapeutické činnosti, j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, k) telefonická krizová pomoc, l) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, m) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. Rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb stanoví prováděcí právní předpis, což je Vyhláška 505/2006 Sb., jejíž účinnost nabyla dne

20 Analýza dostupnosti a stavu sociálních služeb Rozdělení sociálních služeb dle způsobu úhrady Sociální služby se poskytují osobám bez úhrady nákladů nebo za částečnou, popř. plnou úhradu nákladů. O povinnosti příjemce uhradit náklady za poskytnutou službu sociální péče rozhoduje příslušný státní orgán, který službu sociální péče poskytl. Způsob a výši platby upravuje prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb. Obrázek č. 1: Rozdělení sociálních služeb dle způsobu úhrady Sociální služby poskytované bez úhrady Sociální služby poskytované za úhradu Sociální poradenství Raná péče Telefonická krizová pomoc Tlumočnické služby Krizová pomoc Služby následné péče Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Terénní programy Sociální rehabilitace Sociální služby v kontaktních centrech Sociální služby v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež Služby sociálně terapeutických dílen Sociální služby intervenčních center Osobní asistence Pečovatelská služba Tísňová Průvodcovské a předčitatelské služby Podpora samostatného bydlení Odlehčovací služby Centra denních služeb Denní stacionáře Týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Sociální služby poskytované ve zdrav. zařízeních ústavní péče Azylové domy Domy na půl cesty Služby následné péče Terapeutické komunity Zdroj: zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

21 Analýza dostupnosti a stavu sociálních služeb 19 2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY V OTROKOVICÍCH V Otrokovicích je v rámci zajišťování dostupnosti a stavu sociálních služeb již od roku 2005 zpracován dokument nazvaný Komunitní plánování sociálních služeb v Otrokovicích. Smyslem tohoto dokumentu je zavést co možná nejefektivnější systém plánování rozvoje sociálních a návazných služeb, který svým občanům zajišťuje pomoc a podporu v jejich tíživé sociální situaci. V současné době nabízí v Otrokovicích své služby celkem pět poskytovatelů sociálních služeb (seřazeny dle abecedy), kteří mají své sídlo, popř. pobočku v Otrokovicích. - Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s., - Charita sv. Anežky Otrokovice, - Naděje Otrokovice, - Senior Otrokovice, příspěvková organizace, - Unie Kompas. Kromě výše vyjmenovaných poskytovatelů sociálních služeb působí pro občany Otrokovic dalších patnáct organizací. Tyto organizace nemají přímo svou pobočku v Otrokovicích, ale poskytují tzv. rozšířenou působnost a jejich sídlo je buďto v jiném kraji nebo v jiném městě a vykonávají svou činnost např. formou terénní služby, nebo je navštěvují občané v jejich pobočce mimo Otrokovice (seřazeny dle abecedy). - ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z s., - Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p o., - Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., - Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s., - Handicap Zlín, z s., - Linka SOS Zlín, p o., - Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, - ONYX Zlín o.p.s.,

22 Analýza dostupnosti a stavu sociálních služeb 20 - Podané ruce o.p.s., - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z s., - STROP o.p.s., - Středisko rané péče EDUCO Zlín z s., - Středisko rané péče SPRP Olomouc z s., - Tyfloservis, o.p.s., - Za sklem o s. Právní forma organizací Právní forma poskytovatelů sociálních služeb působící v Otrokovicích je různorodá, vše záleží na zřizovateli. Jsou zde zastoupeny organizace řízené státními či veřejnoprávními institucemi, ale i neziskové organizace nestátního sektoru. Graf č. 1: Právní forma poskytovatelů sociálních služeb v % Právní forma poskytovatelů soc. služeb v % Obecně prospěšná společnost 5% 15% 35% Církve a náboženské společnosti Spolek (o.s., z.s.) 40% 5% Pobočný spolek Příspěvková organizace zřízená územním samosprávním celkem Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb Tabulka č. 3: Právní forma poskytovatelů sociálních služeb

23 Analýza dostupnosti a stavu sociálních služeb 21 Právní forma Počet Obecně prospěšná společnost 7 Církve a náboženské společnosti 1 Spolek (o s., z s.) 8 Pobočný spolek 1 Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 3 Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb Celkem v Otrokovicích působí dvacet poskytovatelů sociálních služeb z toho nejvíce z nich má právní formu Spolek (8 poskytovatelů), dále jsou to Obecně prospěšné společnosti (7 poskytovatelů), poté Příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem (3 poskytovatelé) a po jednom jsou zde zastoupeny Církve a náboženské společnosti a Pobočný spolek. Poskytovatelé sociálních služeb nabízí občanům tyto konkrétní sociální služby: 2.1 Terénní programy ( ) Název poskytovatele: Zařízení poskytovatele: Argo, společnost dobré vůle Zlín, z s. Argo, společnost dobré vůle Zlín, z s. (Nivy II 5358, Zlín) Formy poskytování: Cílová skupina klientů: Věková kategorie klientů: terénní etnické menšiny bez omezení věku 2.2 Odborné sociální poradenství ( ) Název poskytovatele: Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace Zařízení poskytovatele: Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy (U Náhonu 5208, Zlín) (Burešov 3674, Zlín) Formy poskytování: ambulantní, terénní

24 Analýza dostupnosti a stavu sociálních služeb 22 Cílová skupina klientů: Věková kategorie klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi bez omezení věku 2.3 Raná péče ( ) Název poskytovatele: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Zařízení poskytovatele: Raná péče pro Moravu a Slezsko (Jungmannova 25, Olomouc 2) Formy poskytování: ambulantní, terénní Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením, osoby se sluchovým postižením, rodiny s dítětem/dětmi Věková kategorie klientů: děti předškolního věku (1-6 let), mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let), děti kojeneckého věku (do 1 roku) 2.4 Odborné sociální poradenství ( ) Název poskytovatele: Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. Zařízení poskytovatele: Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje (Gahurova 5265, Zlín) (Školní 492, Zlín) Formy poskytování: ambulantní, terénní Cílová skupina klientů: osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením Věková kategorie klientů: dorost (16-18 let), mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let), mladší senioři (65-80 let)

25 Analýza dostupnosti a stavu sociálních služeb Tlumočnické služby ( ) Název poskytovatele: Zařízení poskytovatele: Formy poskytování: Cílová skupina klientů: Věková kategorie klientů: Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. Tlumočnické centrum Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje (Školní 492, Zlín) ambulantní, terénní osoby se sluchovým postižením, bez omezení věku 2.6 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ( ) Název poskytovatele: Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. Zařízení poskytovatele: Sociálně aktivizační služby pro lidi s postižením sluchu - Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. (Burešov 4886, Zlín) Formy poskytování: ambulantní Cílová skupina klientů: osoby se sluchovým postižením, Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let), mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let) 2.7 Osobní asistence ( ) Název poskytovatele: Zařízení poskytovatele: Formy poskytování: Cílová skupina klientů: Věková kategorie klientů: Handicap Zlín, z.s. Osobní asistence (Padělky VI 1367, Zlín) terénní osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postižením, senioři mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let), mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let)

26 Analýza dostupnosti a stavu sociálních služeb 24 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE CÍLOVÝCH SKUPIN Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou pomoc při zvládání základních životních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Výčet těchto základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb je stanoven zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, obsah je uveden ve vyhlášce č. 505/2006 Sb. 3.1 Sociální služby pro seniory Sociální služby pro seniory jsou různorodé činnosti, které nabízí registrovaní poskytovatelé sociálních služeb a tyto služby lze přizpůsobit zdravotnímu stavu a potřebám každého seniora. Sociální služby pro seniory mají za úkol především na své uživatele působit aktivně a motivovat je k činnostem, které nezhoršují nebo neprodlužují jejich nepříznivou sociální situaci, čímž by se mělo zabránit jejich sociálnímu vyloučení. Tabulka č. 4: Sociální služby pro seniory DENNÍ STACIONÁŘE *Počet úvazků v PP SENIOR Otrokovice, p o. Denní stacionář SENIOR Otrokovice Otrokovice 1,55 DOMOVY PRO SENIORY Počet lůžek Charita sv. Anežky Otrokovice Charitní domov Otrokovice Otrokovice 46 SENIOR Otrokovice, p o. SENIOR Otrokovice, p o. Domov pro seniory SENIOR Otrokovice Domov pro seniory SENIOR Otrokovice Otrokovice 54 Otrokovice 70

27 Analýza dostupnosti a stavu sociálních služeb 25 DOMOVY SE ZVL. REŽIMEM PRO OS. S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU A JINÝMI TYPY DEMENCÍ Počet lůžek SENIOR Otrokovice, p o. Domov se zvláštním režimem SENIOR Otrokovice Otrokovice 24 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY POBYTOVÉ Počet lůžek Charita sv. Anežky Otrokovice Charitní domov Otrokovice Otrokovice 2 SENIOR Otrokovice, p o. SENIOR Otrokovice, p o. Odlehčovací služby SENIOR Otrokovice Odlehčovací služby SENIOR Otrokovice Otrokovice 4 Otrokovice 4 OSOBNÍ ASISTENCE *Počet úvazků v PP Podané ruce o.p.s. Podané ruce osobní asistence Zlínský kraj 5,74 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TERÉNNÍ Charita sv. Anežky Otrokovice Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín SENIOR Otrokovice, p o. Charitní pečovatelská služba Otrokovice *Počet úvazků v PP Otrokovice 3,28 OS ČČK Zlín Otrokovice, Zlín 2,50 Pečovatelská služba SENIOR Otrokovice Otrokovice, Zlín 6,10 Zdroj: Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017 Poznámka: *Počet podpořených přepočtených úvazků v přímé péči (ambulantní a terénní sociální služby) 3.2 Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením jsou pobytové, ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám se zdravotním postižením, které mohou být ohroženy sociálním vyloučením. Tato služba poskytuje tyto základní činnosti jako je např. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti,

28 Analýza dostupnosti a stavu sociálních služeb 26 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí dále asistenční či tlumočnické služby apod. Tabulka č. 5: Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením DENNÍ STACIONÁŘE *Počet úvazků v PP NADĚJE, pobočka Otrokovice Dům Naděje Otrokovice Otrokovice 2,42 DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Počet lůžek NADĚJE, pobočka Otrokovice Dům Naděje Otrokovice Otrokovice 35 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Počet lůžek NADĚJE, pobočka Otrokovice Dům Naděje Otrokovice Otrokovice 24 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ AMBULANTNÍ Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z.s. Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, pracoviště Zlín Sociální poradna SONS ČR Kroměříž; Sociální poradna SONS ČR Vsetín; Sociální poradna SONS ČR Zlín Luhačovice, Otrokovice, Valašské Klobouky, Vizovice, Zlín *Počet úvazků v PP 1,19 Zlínský kraj 1,50 OSOBNÍ ASISTENCE *Počet úvazků v PP Handicap Zlín, z s. Osobní asistence Otrokovice, Zlín 7,78

29 Analýza dostupnosti a stavu sociálních služeb 27 PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ *Počet úvazků v PP NADĚJE, pobočka Otrokovice Dům Naděje Otrokovice Otrokovice 1,50 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY NADĚJE, pobočka Otrokovice Dům Naděje Otrokovice Otrokovice, Uherské Hradiště *Počet úvazků v PP 10,00 SOCIÁLNÍ REHABILITACE AMBULANTNÍ Centrum služeb a podpory, o.p.s. Horizont Zlín Otrokovice, Vizovice, Zlín *Počet úvazků v PP 7,20 NADĚJE, pobočka Otrokovice Dům Naděje Otrokovice, sociální rehabilitace Otrokovice 1,50 SOCIÁLNÍ REHABILITACE POBYTOVÁ Centrum služeb a podpory, o.p.s. Centrum služeb a podpory, o.p.s. Otrokovice, Vizovice, Zlín Počet lůžek 7 SOCIÁLNÍ REHABILITACE TERÉNNÍ Tyfloservis, o.p.s. Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Zlín *Počet úvazků v PP Zlínský kraj 1,50 TLUMOČNICKÉ SLUŽBY TERÉNNÍ Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. Tlumočnické služby Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. *Počet úvazků v PP Zlínský kraj 2,00 Zdroj: Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017 Poznámka: *Počet podpořených přepočtených úvazků v přímé péči (ambulantní a terénní sociální služby)

30 Analýza dostupnosti a stavu sociálních služeb Sociální služby pro rodiny s dětmi Tyto služby jsou určeny rodinám s dětmi, u kterých je vývoj dětí ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat. Služba je poskytována formou ambulantní, popřípadě terénní služby a nabízí rodičům poradenství v oblasti výchovy dětí, péče o dítě, volného času dětí, uspořádání denních aktivit v domácnosti a rodinného rozpočtu, doprovod při jednání na úřadech apod. Do této skupiny jsme zařadili i Nový domov Otrokovice, který poskytuje ubytování a podporu ženám, matkám, popř. i otcům s nezletilými dětmi, nezaopatřenými dětmi a těhotným ženám z Otrokovic a nejbližšího okolí, ale i z jiných obcí ČR, a to na přechodnou dobu. Tabulka č. 6: Sociální služby pro rodiny s dětmi AZYLOVÉ DOMY PRO RODINY S DĚTMI Počet lůžek Charita sv. Anežky Otrokovice Nový domov Otrokovice Otrokovice 20 INTERVENČNÍ CENTRA AMBULANTNÍ Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ AMBULANTNÍ Unie Kompas ŠLIKR nízkoprahový klub pro mládež *Počet úvazků v PP Zlínský kraj 4,90 *Počet úvazků v PP Otrokovice 2,90 RANÁ PÉČE TERÉNNÍ Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. *Počet úvazků v PP Raná péče pro Moravu a Slezsko Zlínský kraj 0,50 Středisko rané péče EDUCO Zlín z s. Středisko rané péče EDUCO Zlín z s. Zlínský kraj 5,75

31 Analýza dostupnosti a stavu sociálních služeb 29 Středisko rané péče SPRP Olomouc Centrum pro podporu a provázení rodin dětí se zrakovým postižením pracoviště Zlín Bystřice pod Host., Holešov, Kroměříž, Otrokovice, Rožnov pod Radhošť, Val. Klobouky, Val. Meziříčí, Vsetín, Zlín 1,20 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI AMBULANTNÍ Za sklem o s. Vzdělávací a aktivizační centrum pro rodiny s dětmi s PAS *Počet úvazků v PP Zlínský kraj 3,00 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI TERÉNNÍ *Počet úvazků v PP Charita sv. Anežky Otrokovice Terénní služba rodinám s dětmi Otrokovice 4,00 Zdroj: Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017 Poznámka: *Počet podpořených přepočtených úvazků v přímé péči (ambulantní a terénní sociální služby) 3.4 Sociální služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením Osoby ohrožené sociálním vyloučením představují velmi různorodou skupinu obyvatel. Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, definuje sociální vyloučení jako vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnosti se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace, kterou je myšleno oslabení nebo ztráta schopnosti řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění. Tabulka č. 7: Sociální služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením AZYLOVÉ DOMY PRO MUŽE A ŽENY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ Charita sv. Anežky Otrokovice Samaritán služby pro lidi bez domova Počet lůžek Otrokovice 37

32 Analýza dostupnosti a stavu sociálních služeb 30 NOCLEHÁRNY Charita sv. Anežky Otrokovice Samaritán služby pro lidi bez domova Počet lůžek Otrokovice 4 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ AMBULANTNÍ *Počet úvazků v PP Charita sv. Anežky Otrokovice Dluhové poradenství Samaritán Otrokovice, Zlín 2,00 Společnost Podané ruce o.p.s. Terapeutické centrum ve Zlínském kraji Zlínský kraj 2,30 STROP o.p.s. Občanská poradna STROP Zlínský kraj 1,36 TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC TERÉNNÍ *Počet úvazků v PP Linka SOS Zlín, p o. Linka SOS Zlín Zlínský kraj 3,90 TERÉNNÍ PROGRAMY PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z s. Charita sv. Anežky Otrokovice ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z s. Samaritán služby pro lidi bez domova *Počet úvazků v PP Zlínský kraj 7,12 Otrokovice, Zlín 2,00 Charita sv. Anežky Otrokovice Dluhové poradenství Samaritán Otrokovice, Zlín 2,00 TERÉNNÍ PROGRAMY PRO OSOBY ZÁVISLÉ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH ONYX Zlín o.p.s. Streetwork Zlín Otrokovice, Vizovice, Zlín *Počet úvazků v PP 1,20 Zdroj: Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017 Poznámka: *Počet podpořených přepočtených úvazků v přímé péči (ambulantní a terénní sociální služby)

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Co jsou sociální služby? Sociální služby jsou jedním z nástrojů, systémů pomoci lidem, kteří se ocitli ve složité sociální situaci z důvodu: dlouhodobého

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 26. května 2006

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 26. května 2006 Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách květen 2006 PROČ JE POTŘEBA NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb je charakterizován množstvím vztahů založených na objektivních skutečnostech,

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Schválená částka na sociální službu v Kč. Celková schválená částka dotace v Kč. Datum schválení dotace. Číslo usnesení RMZ/ZMZ

Schválená částka na sociální službu v Kč. Celková schválená částka dotace v Kč. Datum schválení dotace. Číslo usnesení RMZ/ZMZ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotace v roce 2017) - registrované sociální služby Č. Příjemce dotace

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - registrované sociální služby na rok 2018

Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - registrované sociální služby na rok 2018 Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - registrované sociální služby na rok 2018 Č. Příjemce dotace IČO příjemce Název sociální služby Schválená částka na

Více

SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK 2017

SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK 2017 SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Příloha 1A Obsah a rozsah služby

Příloha 1A Obsah a rozsah služby Příloha A Pověření Příloha 1A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve městě Mladá Boleslav

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve městě Mladá Boleslav ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve městě Mladá Boleslav na základě dotazování organizací poskytujících sociální služby na území města Mladá Boleslav uskutečněného v roce 2013 OBSAH ÚVOD... 3 1

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019 SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019 Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního týmu

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK aktualizace Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK aktualizace Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2019-2. aktualizace Zásobník rozvojových záměrů pro rok 2019 Příloha č. 2 CÍLOVÁ SKUPINA, CÍLOVÁ SKUPINA (Pozn. ABAPO, s.r.o. 02672910 RZ_2019

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020 SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2020 Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního týmu

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

v souladu s Registrem poskytovatelů sociálních služeb dle 78 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

v souladu s Registrem poskytovatelů sociálních služeb dle 78 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Příloha č.2 - vyhodnocení mimořádného termínu JID: Dodatek č... k Pověření Ústeckého kraje č... k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Služby sociální prevence ,20 CELKEM ,60

Služby sociální prevence ,20 CELKEM ,60 Aktualizace ke dni leden 2019 Příloha dokumentu - Systém podpory sociálních služeb pro občany města Hradec Králové schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec králové č. 1528/2017 dne 31. 1. 2017 Sumarizace

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Dotační řízení MPSV 2014

Dotační řízení MPSV 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE Dotační řízení MPSV 2014 Kritéria hodnocení po stanovení směrného čísla Sociální služby Obsah 1 Sociální PORADENSTVÍ...4 1.1 Odborné sociální poradenství ( 37)...4 2 Služby

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 387/2017 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-505 Částka 164/2006 Platnost od 29.11.2006 Účinnost od 01.01.2007

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

Sociální služby a příspěvek na péči

Sociální služby a příspěvek na péči Sociální služby a příspěvek na péči Duben 2009 České předsednictví V Radě EU Sociální služby a příspěvek na péči Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Ministerská konference o sociálních

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb 028_P01a_Analyza_dat_socialnich_sluzeb Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 2020: Analýza dat sociálních služeb Obsah 1 Přehled poskytovatelů sociálních

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách 1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb a zařízení v LK Kompletní přehled všech

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok 2020

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku na rok 2020 Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na SO ORP Mohelnice CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006549 Realizátor Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. v partnerství s Městem Mohelnice Akční plán

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006 505 Částka 164/2006 Platnost od 29.11.2006 Účinnost od 01.01.2007

Více

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření, jehož

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

organizace identifikátor sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem CELSUZ - Odborné sociální poradenství

organizace identifikátor sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem CELSUZ - Odborné sociální poradenství Přehled schválených dotací pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok 2018 - program I. (dle celkové částky pro organizaci) organizace identifikátor sociální

Více

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů 1 Společenská a legislativní východiska Základní legislativní normou, která ve svých ustanoveních upravovala pouze dva typy sociálních

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 20.12.2011 do částky 143/2011 Sb. a 56/2011 Sb.m.s. - RA204 Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb.

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 2011 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Předkládaný aktualizovaný adresář Vám přináší informace

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje AKČNÍ PLÁN E CH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje Příloha č. 1 POSKYTOVATEL lůžek ) PRO SENIORY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Charita Zlín Domovinka-centrum denních služeb

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

III. pilíř - Sociální pomoc V rámci systému sociální pomoci stát řeší obtížné sociální situace: stavu hmotné nouze, stavu sociální nouze, ochrany práv

III. pilíř - Sociální pomoc V rámci systému sociální pomoci stát řeší obtížné sociální situace: stavu hmotné nouze, stavu sociální nouze, ochrany práv 7. přednáška III. pilíř sociální zabezpečení (ČR) Sociální pomoc III. pilíř - Sociální pomoc V rámci systému sociální pomoci stát řeší obtížné sociální situace: stavu hmotné nouze, stavu sociální nouze,

Více

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytných pro sociální stabilitu

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s vyznačením navrhovaných změn (části zákona vyznačené kurzívou jsou změny

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracoval(a): Mgr. Jaroslava Krömerová Datum: 30. 11. 2016 Kdo sociální služby zřizuje? Zřizovatelé MPSV, kraje, obce Nestátní neziskové organizace Podnikatelské subjekty (FO,

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 Příloha č. 1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 Síť sociálních služeb ského kraje - sociální služby zařazené do kategorie A pro rok 2015 POSKYTOVATEL NÁZEV IDENTIFIKÁTOR

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb

Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb Mgr. Jan Vrbický vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 Cíle a základní idea novely Zpřehlednění

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Průzkum potřeb veřejnosti v oblasti sociálních služeb

Průzkum potřeb veřejnosti v oblasti sociálních služeb Průzkum potřeb veřejnosti v oblasti sociálních služeb Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který se zabývá problémovými okruhy v sociální oblasti, informovaností

Více

organizace sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem Chráněné bydlení sv. Anežky Chráněné bydlení sv.

organizace sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem Chráněné bydlení sv. Anežky Chráněné bydlení sv. Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok pro rok 2017 - program I. (dle celkové částky pro organizaci)

Více

Vykazování sociálních služeb

Vykazování sociálních služeb OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, IČ 27373665 Projekt Dokument Odpovědná osoba Klasifikace: Ing. Radomír Martinka CHRÁNĚNÉ Záznamy o verzích a popis změn Verze Datum Popis změny 1.0 24.1.2011

Více

Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu dle Registru poskytovatelů sociální služeb)

Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu dle Registru poskytovatelů sociální služeb) Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu 5.. 208 dle Registru poskytovatelů sociální služeb) Tabulka: Přehled organizací poskytující sociálních služby na území města Poskytovatel

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory (služby) Dům pokojného stáří svaté Ludmily 68 040 Dům pokojného stáří sv.ludmily zvl.rež. 105 360 Opora Pečovatelská služba OPORA 611 220

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Komunitní plánování zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách pro kraje povinnost pro obce možnost zpracovávat střednědobé plány rozvoje soc.. služe

Komunitní plánování zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách pro kraje povinnost pro obce možnost zpracovávat střednědobé plány rozvoje soc.. služe Komunitní péče Mgr. Martina Pluháčková Komunitní plánování zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách pro kraje povinnost pro obce možnost zpracovávat střednědobé plány rozvoje soc.. služeb plánování

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014 Příloha č. 1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014 Síť sociálních služeb Zlínského kraje - sociální služby zařazené do kategorie A pro rok 2014 POSKYTOVATEL NÁZEV IDENTIFIKÁTOR

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více