USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA"

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ o plnění usnesení zastupitelstva města k datu Č. usnesení 234/07 Rozpočet města na rok 2008 Předkládá: Hana Moudrá, starostka Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje rozpočet města na rok Č. usnesení 235/07 Rozpočtové změny č. 10/2007 Předkládá: Hana Moudrá, starostka A/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje rozpočtové změny č. 10/2007 takto: 1. Navýšení příjmů a výdajů 1.1. navýšení rozpočtu - všeobecné pokladní správy na položce dotace Úřadu práce-veřejně prospěšné práce o ,- Kč, - mezd na položce dotace Úřadu práce-veřejně prospěšné práce o ,- Kč, 1.2. navýšení rozpočtu o dotaci ,- Kč na zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech POINT, 1.3. navýšení rozpočtu investičního oddělení o dotaci ,- Kč na opravu domu č.p. 127, k.ú. a obec Česká Lípa, okres Česká Lípa, Liberecký kraj v rozsahu těchto prací: výměna oken za kopie stávajících a další související práce, Uloženo na S :34 1

2 1.4. navýšení rozpočtu investičního oddělení o investiční dotaci ,- Kč na akci Město Česká Lípa-Liberecký kraj-rekonstrukce a dostavba sportovního areálu v České Lípě, 1.5. navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na položce příspěvek na péči oprávněným osobám o dotaci ,- Kč, A/ navýšení příjmů rozpočtu všeobecné pokladní správy - na nové položce poplatky za znečišťování ovzduší o ,- Kč, - na nové položce odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o ,- Kč, - na nové položce poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa o ,- Kč, - na položce poplatek za likvidaci komunálního odpadu o ,- Kč, - na položce poplatek za užívání veřejného prostranství o ,- Kč, - na položce poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj o ,- Kč, - na položce správní poplatky o ,- Kč, - na nové položce přijaté sankční platby o ,- Kč, - na položce příjmy z úroků o ,- Kč, - na nové položce příjmy z prodeje akcií o ,- Kč, - na nové položce převody z vlastních fondů hospodářské činnosti o ,- Kč tj. celkem navýšení příjmů o ,- Kč, B/ navýšení výdajů rozpočtu všeobecné pokladní správy - na položce rezerva města o ,- Kč, - na položce služby peněžních ústavů o ,- Kč, tj. celkem navýšení výdajů o ,- Kč, 1.7. A/ navýšení příjmů rozpočtu technického odboru - na položce příjmy z parkovišť o ,- Kč, - na položce městské noviny o ,- Kč, - na položce příspěvek na třídění odpadu o ,- Kč, tj. celkem o ,- Kč, B/ navýšení výdajů rozpočtu technického odboru - na položce správa a údržba městské zeleně o ,- Kč, - na položce čištění a zimní údržba o ,- Kč, tj. celkem o ,- Kč, 1.8. A/ navýšení příjmů rozpočtu školství na položce příspěvek na neinvestiční náklady na žáky o ,- Kč, B/ navýšení výdajů rozpočtu školství - na položce Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, příspěvková organizace o ,- Kč, - na položce Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace o ,- Kč, C/ převedení příjmové položky příspěvek na neinvestiční náklady na žáky ve výši ,- Kč z rozpočtu školství do rozpočtu všeobecné pokladní správy, 1.9. A/ navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce rezerva města o ,- Kč, B/ - navýšení výdajů rozpočtu školství na položce odvody příspěvkových organizací o ,- Kč, - navýšení výdajů rozpočtu kultury na položce odvody příspěvkových organizací o ,- Kč, - navýšení výdajů rozpočtu sportu na položce odvody příspěvkových organizací o ,- Kč, tj. celkem navýšení výdajů o ,- Kč, Uloženo na S :34 2

3 1.10. A/ navýšení příjmů v rozpočtu městské policie na položce přijaté sankční platby o ,- Kč, B/ navýšení výdajů rozpočtu městské policie na položce opravy a udržování o ,- Kč, navýšení rozpočtu odboru životního prostředí o dotaci ,- Kč na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře za období III. čtvrtletí 2007, A/ navýšení příjmů v rozpočtu technického odboru na položce příspěvek na třídění odpadu o ,- Kč, B/ navýšení výdajů rozpočtu technického odboru na položce svoz komunálního odpadu o ,- Kč. 2. Změny ve výdajích 2.1. rozpočet odboru životního prostředí snížit na položce analýzy, rozbory a havárie o ,- Kč převodem do rozpočtu technického odboru na položku správa a údržba městské zeleně, 2.2. rozpočet mezd snížit na položce mzdy-úřad o ,- Kč převodem do peněžního sociálního fondu k využití - navýšení osobních kont zaměstnanců ,- Kč, - navýšení celkové částky na jídelní kupony ,- Kč, 2.3. rozpočet odboru dopravy navýšit na položce posudky (dopravní nehody+ostatní) o ,- Kč přesunem z položky zakrytí reklam, 2.4. rozpočet technického odboru navýšit přesunem z jiné položky a) na položce drenážní a dešťová kanalizace o ,- Kč přesunem - z položky prohlídky mostů, posudky, projekty ,- Kč, - z položky správa a provoz světelné signalizace ,- Kč, - z položky služby telekomunikací ,- Kč, - z položky ochranné pomůcky 5 000,- Kč, - z položky léky, zdravotnický materiál (příruční lékárničky) 5 000,- Kč, b) na položce oprava a výstavba místních komunikací o ,- Kč přesunem z položky krizové řízení, c) na položce správa, ostatní údržba neplánovaná o ,- Kč přesunem - z položky krizové řízení ,- Kč, - z položky zakrytí reklam ,- Kč, d) na položce veřejné osvětlení-elektrická energie o ,- Kč přesunem z položky elektrická energie, e) na položce čištění a zimní údržba o ,- Kč přesunem z položky likvidace autovraků+odtahy, f) na položce služby peněžních ústavů o ,- Kč přesunem - z položky PHM ,- Kč, - z položky prádlo, oděvy ,- Kč, g) na položce nákup služeb o ,- Kč přesunem - z položky pojištění ,- Kč, - z položky konzultantské a právní služby ,- Kč, h) na položce cestovní pojištění o ,- Kč přesunem z položky pojištění, i) na položce cestovné o ,- Kč přesunem z položky teplo-dálkové vytápění, j) na položce správa a provoz dětského dopravního hřiště o ,- Kč přesunem z položky nákup kolků, k) na položce svoz komunálního odpadu o ,- Kč přesunem - z položky ostatní nákupy-(ošatné, víza, zahraniční dálniční poplatky apod.) ,- Kč, Uloženo na S :34 3

4 - z položky konzultantské a právní služby ,- Kč, - z položky drobný hmotný investiční majetek (DHIM) ,- Kč, - z položky knihy, tisk ,- Kč, 2.5. rozpočet technického odboru navýšit na nové položce Českolipská informační, spol. s r.o.-vklad do společnosti o ,- převodem z rozpočtu všeobecné pokladní správy z položky rezerva města, 2.6. A/ rozpočet mezd navýšit na položce mzdy-městská policie, odměny o ,- Kč přesunem z položky mzdy-městská policie, B/ rozpočet městské policie navýšit na položce konzultační, poradenské služby o ,- Kč přesunem z položky služby školení a vzdělávání, 2.7. rozpočet oddělení informatiky navýšit - na položce investice-hardware-servery o ,- Kč, - na položce investice-hardware-síťová zařízení o ,- Kč, tj. celkem o ,- Kč, přesunem - z položky nákup nového software ,- Kč, - z položky upgrade a udržovací poplatky za současný software ,- Kč, - z položky obnova pracovních stanic ,- Kč, - z položky opravy pracovních stanic ,- Kč, - z položky výměna a opravy ostatního hardware ,- Kč, - z položky nákup ostatního materiálu ,- Kč, - z položky nákup služeb ,- Kč, - z položky servis (jednorázové zpracování dat) ,- Kč, - z položky investice-nákup software ,- Kč, tj. celkem ,- Kč, 2.8. rozpočet technického odboru navýšit na položce svoz komunálního odboru o ,- Kč přesunem - z položky sběrný dvůr ,- Kč, - z položky úklid černých skládek ,- Kč, - z položky skládka Kozly ,- Kč, 2.9. rozpočet investičního oddělení snížit na položce bytové domy Lada o ,- Kč převodem do rozpočtu technického odboru na položku konzultantské a právní služby, poplatky státnímu rozpočtu. 3. Doplnění názvu položky 3.1. v rozpočtu majetkového oddělení položku s názvem havárie vody a kanalizace doplnit na havárie vody, kanalizace a topení. 4. Částečná revokace usnesení č. 88/07-rozpočtové změny č A/ Zastupitelstvo města Česká Lípa revokuje usnesení č. 88/07 bod 1.3.: navýšení rozpočtu investičního oddělení na akci městské divadlo na Jeřábkově náměstí o ,- Kč zapojením účelově vázaných prostředků dle usnesení č. 378/00/B, B/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje znění se sníženou částkou: navýšení rozpočtu investičního oddělení na akci městské divadlo na Jeřábkově náměstí o ,- Kč zapojením účelově vázaných prostředků dle usnesení č. 378/00/B. B/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje rozpočtové změny č. 10/2007 dodatek č. 1 takto: Uloženo na S :34 4

5 Změny ve výdajích Navýšení výdajů v rozpočtu městské policie na položce - opravy a udržování o ,- Kč přesunem z položky PHM. Č. usnesení 236/07 Vlastnictví k nemovitostem níže uvedeným bytovým jednotkám včetně příslušných společných podílů lna přilehlých pozemcích v k. ú. Česká Lípa formou veřejné dražby Předkládá: Jan Stejskal, místostarosta Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje převod níže uvedených nemovitostí: ulice a č.p. č.bytu velikost kat. m 2 podlaží volné bytové jednotky Střelnice I. Bendlova I. Alexandrovs ká I. obsazené bytové jednotky Bohuslava Martinů I. Dubická I. Větrná I. Bytové jednotky dražené dne , , , , , ,3 0 4 spol. podíl na pozemku Nejnižší podání 414/ ke st. p.č. 5771/ Kč 81/3637 ke st. p.č. 1672, Kč 657/ ke st. p.č. 5825/ Kč 414/ ke st.p.č. 5825/ Kč 883/3322 ke st. p.č. 5094/1 a p.č.5094/ 2, 5095, Kč 362/ ke st.p.č Kč Cena dosažená vydražením /splatnost Vydražitel Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Kč / Výše uvedené ceny dosažené vydražením jsou splatné nejpozději dle shora uvedených splatností. V opačném případě budou tyto dražby považovány za zmařené. Uloženo na S :34 5

6 Č. usnesení 237/07 Žádost Sociálních služeb města České Lípy, p. o., o převedení finančních prostředků z pozůstalosti Předkládá: Hana Moudrá, starostka Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje převod finančních prostředků ve výši Kč ,- z kapitoly Neinvestiční příspěvky a náhrady do rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, položka Sociální služby Česká Lípa - příspěvek. Finanční prostředky z pozůstalosti jsou určeny na úhradu dlužné částky na nájemném RK Kouba a na nákup potravin do Denního stacionáře při Domě humanity. Č. usnesení 238/07 Záměry prodeje pozemků Předkládá: Jan Stejskal, místostarosta A/ Zastupitelstvo města Česká Lípa dle zákona o obcích neschvaluje záměr obce prodat pozemek p. č zahrada o výměře 916 m 2 v k. ú. Česká Lípa. B/ Zastupitelstvo města Česká Lípa dle zákona o obcích neschvaluje záměr obce prodat pozemek p. č trvalý travní porost o výměře m 2 v k.ú. Česká Lípa. C/ Zastupitelstvo města Česká Lípa dle zákona o obcích schvaluje záměr obce prodat pozemek p. č. 312, trvalý travní porost o výměře 913 m 2 v k.ú. Dolní Libchava. D/ Zastupitelstvo města Česká Lípa dle zákona o obcích schvaluje záměr obce prodat část pozemku p. č. 5994/1 lesní pozemek o výměře cca 200 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Česká Lípa. E/ Zastupitelstvo města Česká Lípa dle zákona o obcích schvaluje záměr obce prodat pozemek p. č. 4796/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m 2 v k. ú. Česká Lípa. Č. usnesení 239/07 Prodej bytových či nebytových jednotek, prodej pozemků Předkládá: Jan Stejskal, místostarosta A/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prodej uvedených bytových jednotek z majetku města Česká Lípa pro kupující ve vybraných domech v souladu s pravidly schválenými městským zastupitelstvem dne , ve znění pozdějších dodatků: Uloženo na S :34 6

7 KUPUJÍCÍ Čp./BYT SPOL. PODÍL NA ULICE MĚSTO CENA /NEBYT POZEMKU P.Č / /65 Jáchymovská Č.Lípa CELKEM B/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prodej pozemku p. č. 1465/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 13 m 2 v k. ú. Česká Lípa, za kupní cenu ve výši 1.300,- Kč (tj. 100,- Kč/m 2 ), splatnou při podpisu kupní smlouvy s podmínkou zřízení věcného břemene - právo vstupu Města Česká Lípa na pozemek p. č. 1465/3 spočívající v umístění, provozování a rekonstrukcí zařízení veřejného osvětlení propojovacích kabelů a sloupu veřejného osvětlení včetně sítí a zároveň souhlasí se zněním kupní smlouvy se zřízením VB C/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prodej pozemku p. č. 1465/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m 2 v k. ú. Česká Lípa manželům, za kupní cenu ve výši 2.500,- Kč (tj. 100,- Kč/m 2 ), splatnou při podpisu kupní smlouvy s podmínkou zřízení věcného břemene - právo vstupu Města Česká Lípa na pozemek p. č. 1465/2 spočívající v umístění, provozování a rekonstrukcí zařízení veřejného osvětlení propojovacích kabelů a sloupu veřejného osvětlení včetně sítí a zároveň souhlasí se zněním kupní smlouvy se zřízením VB D/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prodej pozemku p. č. 1465/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m 2 v k. ú. Česká Lípa manželům, za kupní cenu ve výši 600,- Kč (tj. 100,- Kč/m 2 ), splatnou při podpisu kupní smlouvy s podmínkou zřízení věcného břemene - právo vstupu Města Česká Lípa na pozemek p. č. 1465/6 spočívající v umístění, provozování a rekonstrukcí zařízení veřejného osvětlení propojovacích kabelů a sloupu veřejného osvětlení včetně sítí a zároveň souhlasí se zněním kupní smlouvy se zřízením VB E/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prodej pozemku p. č. 1465/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m 2 v k. ú. Česká Lípa manželům za kupní cenu ve výši 800,- Kč (tj. 100,- Kč/m 2 ), splatnou při podpisu kupní smlouvy s podmínkou zřízení věcného břemene - právo vstupu Města Česká Lípa na pozemek p. č. 1465/5 spočívající v umístění, provozování a rekonstrukcí zařízení veřejného osvětlení propojovacích kabelů a sloupu veřejného osvětlení včetně sítí a zároveň souhlasí se zněním kupní smlouvy se zřízením VB F/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prodej pozemku p. č. 1465/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m 2 v k. ú. Česká Lípa, za kupní cenu ve výši 200,- Kč (tj. 100,- Kč/m 2 ), splatnou při podpisu kupní smlouvy s podmínkou zřízení věcného břemene - právo vstupu Města Česká Lípa na pozemek p. č. 1465/7 spočívající v umístění, provozování a rekonstrukcí zařízení veřejného osvětlení propojovacích kabelů a sloupu veřejného osvětlení včetně sítí a zároveň souhlasí se zněním kupní smlouvy se zřízením VB G/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prodej pozemku p. č. 1465/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m 2 v k. ú. Česká Lípa manželům, za kupní cenu ve výši 1.100,- Kč (tj. 100,- Kč/m 2 ), splatnou při podpisu kupní smlouvy s podmínkou zřízení věcného břemene - právo vstupu Města Česká Lípa na pozemek p. č. 1465/4 spočívající v umístění, provozování a rekonstrukcí zařízení veřejného osvětlení propojovacích kabelů a Uloženo na S :34 7

8 sloupu veřejného osvětlení včetně sítí a zároveň souhlasí se zněním kupní smlouvy se zřízením VB v předloženém znění a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. H/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prodej pozemku p. č. 3032/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m 2 v k. ú. Česká Lípa společnosti Bohemia Stam BoS s. r. o., Karlovo nám. 317/5, Praha 2, IČ: , za kupní cenu ve výši ,- Kč (tj. 400,- Kč/m 2 ), splatnou při podpisu kupní smlouvy a zároveň souhlasí se zněním kupní smlouvy I/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prodej pozemku p. č. 1659/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 701 m 2 v k. ú. Česká Lípa společnosti Bělohradský spol. s r. o., Nám. Padlých 20, Praha 6 Nebušice, IČ: , za kupní cenu ve výši ,- Kč (tj. cca 500,- Kč/m 2 ), splatnou při podpisu kupní smlouvy a zároveň souhlasí se zněním kupní smlouvy v předloženém znění a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. J/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prodej pozemku p. č. 5118/1 zahrada o výměře 354 m 2 v k. ú. Česká Lípa, za kupní cenu ve výši ,- Kč (tj. 350,- Kč/m 2 ), splatnou při podpisu kupní smlouvy a zároveň souhlasí se zněním kupní smlouvy v předloženém znění a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. K/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prodej pozemků p. č. 350/6 o výměře 22 m 2 a p. č. 350/7 o výměře 71 m 2 obojí ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Častolovice u České Lípy manželům, za kupní cenu ve výši ,- Kč (tj. 200,- Kč/m 2 ), splatnou při podpisu kupní smlouvy a zároveň souhlasí se zněním kupní smlouvy v předloženém znění a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. L/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prodej pozemku p. č. 5499/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 23 m 2 v k. ú. Česká Lípa manželům, za kupní cenu ve výši 2.300,- Kč (tj. 100,- Kč/m 2 ), splatnou při podpisu kupní smlouvy s podmínkou zřízení věcného břemene - právo vstupu Města Česká Lípa na pozemek p. č. 5499/6 spočívající v umístění, provozování a rekonstrukcí zařízení veřejného osvětlení propojovacích kabelů a sloupu veřejného osvětlení včetně sítí a zároveň souhlasí se zněním kupní smlouvy se zřízením VB M/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prodej pozemku p. č. 5499/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m 2 v k. ú. Česká Lípa manželům za kupní cenu ve výši 2.500,- Kč (tj. 100,- Kč/m 2 ), splatnou při podpisu kupní smlouvy s podmínkou zřízení věcného břemene - právo vstupu Města Česká Lípa na pozemek p. č. 5499/7 spočívající v umístění, provozování a rekonstrukcí zařízení veřejného osvětlení propojovacích kabelů a sloupu veřejného osvětlení včetně sítí a zároveň souhlasí se zněním kupní smlouvy se zřízením VB N/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prodej pozemku p. č. 5499/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m 2 v k. ú. Česká Lípa panu za kupní cenu ve výši 1.700,- Uloženo na S :34 8

9 Kč (tj. 100,- Kč/m 2 ), splatnou při podpisu kupní smlouvy s podmínkou zřízení věcného břemene - právo vstupu Města Česká Lípa na pozemek p. č. 5499/10 spočívající v umístění, provozování a rekonstrukcí zařízení veřejného osvětlení propojovacích kabelů a sloupu veřejného osvětlení včetně sítí a zároveň souhlasí se zněním kupní smlouvy se zřízením VB O/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prodej pozemků p. č. 1375/3 zahrada o výměře 52 m 2 a p. č. 1376/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 572 m 2 obojí v k. ú. Česká Lípa manželům za kupní cenu ve výši ,- Kč (tj. 400,- Kč/m 2 ), splatnou při podpisu kupní smlouvy a zároveň souhlasí se zněním kupní smlouvy v předloženém znění a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy. P/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prodej pozemků p. č. 5786/211, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2, p. č. 5786/183, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m 2, p. č. 5786/210, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m 2 a p. č. 5786/208, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m 2 vše v k. ú. Česká Lípa za celkovou kupní cenu ve výši ,- Kč (tj. 400,- Kč/m 2 ) a zároveň pověřuje starostku města uzavřením kupní smlouvy. Kupující společnost ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: , uhradí kupní cenu při podpisu kupní smlouvy. Q/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prodej pozemku p. č. 5499/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 18 m 2 v k. ú. Česká Lípa manželům, za kupní cenu ve výši 1.800,- Kč (tj. 100,- Kč/m 2 ), splatnou při podpisu kupní smlouvy s podmínkou zřízení věcného břemene - právo vstupu Města Česká Lípa na pozemek p. č. 5499/8 spočívající v umístění, provozování a rekonstrukcí zařízení veřejného osvětlení propojovacích kabelů a sloupu veřejného osvětlení včetně sítí a zároveň souhlasí se zněním kupní smlouvy se zřízením VB Č. usnesení 240/07 Bezúplatný převod majetku ZŠ Partyzánská, Česká Lípa, p. o. Předkládá: Jan Stejskal, místostarosta Zastupitelstvo města Česká Lípa: a) revokuje usnesení rady města č. 312/07, písm. M/ ze dne , b) schvaluje smlouvu na bezúplatný převod nepotřebného majetku města v celkové hodnotě ,40 Kč Základní škole Česká Lípa, Partyzánská 1053, p. o., IČ: , dle přílohy č. 1 a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. Č. usnesení 241/07 Příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sport Česká Lípa Uloženo na S :34 9

10 Předkládá: Hana Moudrá, starostka Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje přílohu č. 2 ke zřizovací listině Sportu Česká Lípa, příspěvkové organizace, v předloženém znění. Č. usnesení 242/07 Přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Předkládá: Hana Moudrá, starostka Mgr. Tomáš Vlček, místostarosta Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje přílohu č. 2 ke zřizovací listině Základní školy, Praktické školy a Mateřské školy, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace, a Základní školy, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace, a přílohu č. 3 ke zřizovací listině Kulturního domu Crystal Česká Lípa, příspěvková organizace, v předloženém znění. Č. usnesení 243/07 Informace ředitele příspěvkové organizace KD Crystal Česká Lípa Předkládá: Hana Moudrá, starostka Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí zprávu ředitele příspěvkové organizace Kulturní dům Crystal Česká Lípa o řešení situace s přístupem vozíčkářů a jinak handicapovaných návštěvníků kulturního domu Crystal. Č. usnesení 244/07 Komise prevence kriminality Předkládá: Hana Moudrá, starostka Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje: 1) zapojení města Česká Lípa do městské úrovně prevence kriminality na léta , 2) změnu interního rozpočtu dílčího projektu žadatele o. s. Pasant s názvem Propagace K- centra při dodržení celkové částky rozpočtu. Č. usnesení 245/07 Schválení zásad pro poskytování grantů a formuláře žádosti o finanční příspěvky Předkládá: Mgr. Tomáš Vlček, místostarosta Hana Moudrá, starostka Uloženo na S :34 10

11 A/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje: a) Zásady zastupitelstva města Česká Lípa pro poskytování školských grantů v roce 2008, b) Zásady zastupitelstva města Česká Lípa pro poskytování cílených školských grantů v roce 2008, c) formulář Žádosti o finanční poskytovaný formou školského grantu cíleného školského grantu v roce B/ Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje: a) Zásady Zastupitelstva města Česká Lípa pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu pro rok 2008, b) formulář žádosti o finanční příspěvek na podporu sportovní činnosti mládeže pro rok 2008, c) formulář žádosti o finanční příspěvek na sportovní akci pro rok 2008, d) formulář žádosti o finanční příspěvek na mezinárodní reprezentaci pro rok Č. usnesení 246/07 Zápisy z výborů Předkládá: Josef Adamčík, zastupitel, předseda kontrolního výboru JUDr. Karel Bubeník, zastupitel, předseda finančního výboru Vladimír Jonáš, zastupitel, předseda výboru pro prodej nemovitostí Zdeněk Novák, zastupitel, předseda výboru pro sport Mgr. Eva Stehlíková, zastupitelka, předsedkyně sociální a bytové komise A/ Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí zápis z 12. zasedání kontrolního výboru ze dne 5. prosince B/ Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí zápis z X. jednání finančního výboru ze dne 5. prosince C/ Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí zápis z 10. jednání výboru pro prodej nemovitostí, které se konalo dne , v předloženém znění. D/ Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí zápis z 12. jednání výboru pro sport ze dne E/ Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí zápis z jednání výboru pro výchovu a vzdělávání konaného dne Č. usnesení 247/07 Interpelace Předkládá: PhDr. Miroslav Hudec, zastupitel Uloženo na S :34 11

12 Zastupitelstvo města Česká Lípa ukládá místostarostovi Janu Stejskalovi zajistit zvýšení kontroly nad činností firem provádějících zimní údržbu tak, aby byla prováděna v souladu s dikcí zákona a aby alespoň nedocházelo k posypu suchých nebo nepříznivými povětrnostními podmínkami jen zanedbatelně zasažených komunikací a k následnému zhoršování bezpečnosti a snižování komfortu pohybu chodců i vozidel ve městě a ke zbytečnému vynakládání veřejných finančních prostředků. Hana Moudrá starostka Jan Stejskal místostarosta Uloženo na S :34 12

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08)

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08) Č. usnesení 363/08 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení Předkládá : Ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012)

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ XXX. XXX Č. usnesení 698/10 Valná hromada Českolipské teplárenské a.s. MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX. XXX Č. usnesení 698/10 Valná hromada Českolipské teplárenské a.s. MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 35. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. února 21 (č. usnesení 697/1 č. usnesení 711/1) Č. usnesení 697/1 Plnění usnesení Předkládá: Ing. Jan Hladonik,

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 20. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 11.3.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 1/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. 4615/2009/PRA/KGr ze dne 05.02.2009 o udělení výjimky při uzavření kupní smlouvy

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. z 10. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. září 2007 (č. usnesení 167/07-189/07) XXX XXX XXX

USNESENÍ. z 10. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. září 2007 (č. usnesení 167/07-189/07) XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA č. usnesení 167/07 Plnění usnesení USNESENÍ z 10. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. září 2007 (č. usnesení 167/07-189/07) Předkládá : Ing. Jan Hladonik,

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov Město Cvikov Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 10. května 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 21 členů 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Vyšohlíd Antonín (09) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Šiko Pavel

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

z 4/10 jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 17. května 2010 od 18,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z 4/10 jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 17. května 2010 od 18,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z 4/10 jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 17. května 2010 od 18,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva obce Tuřany

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET 2013 2013 Daňové příjmy 50 511,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 1) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 1) Město Česká Lípa Strana 1, zahájila 23. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího zasedání byl podepsán bez připomínek ověřovateli

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth Za městský

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 2. 9.

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 27/1/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka

Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 27/1/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 27/1/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Počet členů ZO: 9 Přítomni: Šidlová, Maryška, Niedermertl, Židuliaková, Dušek,

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 3. 8. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále též

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný)

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný) Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S (anonymizovaný) z V. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 04. listopadu 2013 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

54. VÝPIS Z USNESENÍ

54. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.03.2012 R/226/2012-54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. podání žádosti Základní školou 5.

Více

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 489/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila program 30. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola usnesení

Více

b) Převod majetku PO dům dětí a mládeže Usnesení č. 21/2008: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 17 hlasů schvaluje

b) Převod majetku PO dům dětí a mládeže Usnesení č. 21/2008: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 17 hlasů schvaluje Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U s n e s e n í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 23. 4. 2008 v zasedací místnosti

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005;

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005; USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 18 konaného v řádném termínu, dne 27.1.2005 616/18/05 bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 17/2004; 617/18/05 bere na vědomí zprávu o

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 6/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné.

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné. ZÁPIS z 13. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 21. 12. 2015 od 19.00 hodin do 20.12 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Martin Kaše, Antonín

Více

Usnesení z 5. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 20. června 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. ukládá. II. volí. III.

Usnesení z 5. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 20. června 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. ukládá. II. volí. III. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 20. června 2013 Usnesení s termínem č.: 91 Taj. (FO) 05.09. Splněné usnesení č.: 41 Z A S T U

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Usnesení. z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 30.3.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 157/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Miloslava

Více

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger).

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger). Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 21.5.2007 od 15:00:00 do 18:25:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

ZM 32 28.01.2010 USNESENÍ. z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010

ZM 32 28.01.2010 USNESENÍ. z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 Spis. zn.: 5078/2010 č. j.: 5086/2010 USNESENÍ z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 -1- Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 7/136 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva města, které se

Více

U S N E S E N Í =================================================================

U S N E S E N Í ================================================================= Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 550 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 550 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 3-2009 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 26.3.2009 od 17.00 hodin v

Více

Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0 zajistí: starostka

Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0 zajistí: starostka USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 7.10.2015. (Přítomno 7 zastupitelů, 1 zastupitel přišel později, po projednání 1. bodu programu) Číslo jednací: OúO/195/2015 Usn. č. 105/2015

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Projednané návrhy: 01S1 Návrh na provedení rozpočtového opatření (formální

Více

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č.

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 33/2015 konaného dne 12.10. 2015 od 15:32 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 26.1.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 26.1.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 5. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 26.1.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodeje nemovitostí v r. 2012 2. Hvězdárna usnesení

Více

Zápis z jednání č. 23 rady města konané 18.06.2014. Ing. Miroslav Bouška

Zápis z jednání č. 23 rady města konané 18.06.2014. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 23 rady města konané 18.06.2014 Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Mgr. Jan Mlynář Antonín

Více

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 11. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě konané dne 21. 06. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 11/1.1 Program 11. zasedání ZM program

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2013

Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Konáno dne: 20.11.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/278/ZM/13 - Program

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 97/01 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 144/7/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

O B E C Z D I B Y. Usnesení z jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Usnesení z jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Usnesení z jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži usnesení č. 1/3/2014 Zastupitelstvo obce Zdiby schvaluje změnu programu jednání Zastupitelstva

Více