ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO VELKÉ TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO VELKÉ TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY"

Transkript

1 ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO VELKÉ TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY VŠEOBECNÉ ÚDAJE V souladu s Evropskou směrnicí ErP 9//ES (dříve EuP) POUŽITÍ EVOPLUS elektronická ob hová erpadla mohou být použita pro topné, ventila ní a klimatiza ní systémy v domovních a komer ních objektech v etn : - Velkých obytných dom - Bytových dom a panelák - Rodinných dom - Klinik a nemocnic - Škol - Kancelá ských budov Všechny modely jsou k dispozici jak v jednoduché, tak ve zdvojené verzi. Provedení s bronzovým t lesem erpadla pro sekundární cirkulaci teplé vody. Dostupné v jednoduchém provedení s DN, DN, DN, DN, DN a DN p írubovým p ipojením. POUŽITÍ VE VYTÁPĚNÍ Vytáp ní požadované v r zných aplikacích se výrazn m ní b hem dne/noci z d vodu okolní teploty a zm nám v odb ru. Tato situace je spojena s r znými požadavky od jednotlivých místností a otevíráním nebo uzavíráním r zných v tví okruhu v ucelených systémech. Elektronicky ízená mokrob žná ob hová erpadla neustále zajiš ují v tém všech správn dimenzovaných systémech, dostate ný výkon p i nižší hlu nosti, v tším komfortu a zárove s výrazn nižšími provozními náklady. POUŽITÍ V KLIMATIZACI Na rozdíl od tradi ních elektronických erpadel, mohou být EVOPLUS elektronická ob hová erpadla použita také v klimatiza ních systémech, kde je teplota erpané kapaliny nižší teplota okolního prost edí. Za t chto podmínek se m že na vn jším povrchu ob hového erpadla tvo it kondenzát, aniž by to narušovalo ádný provoz a už elektronických i mechanických ástí. Jednotka je navržena a dimenzována takovým zp sobem, aby kondenzát odtékal bez poškození konstruk ních komponent. POUŽITÍ PRO CIRKULACI TEPLÉ VODY Provedení erpadla SAN s bronzovým t lesem erpadla bylo navrženo speciáln pro cirkulaci sekundárního okruhu teplé vody. Provozní režim konstantní teploty ovládá teplotu vody v cirkula ním potrubí bez nutnosti použití termostatických ventil, ímž udržuje požadovanou teplotu vody. 9

2 KONSTRUKČNÍ CHARAKTERISTIKY Monoblokové ob hové erpadlo se skládá z litinové hydraulické ásti a mokrob žného synchronního motoru. Oplášt ní motoru je z hliníku. T leso erpadla poskytuje vysoký hydraulický výkon díky preciznímu designu a hladkému vnit nímu povrchu. P írubová sací a výtla ná hrdla jsou vybavena závitovými p ípojkami pro m ení tlaku a teploty. Jednoduchá verze je standardn dodávána s izolací, která zamezuje tepelným ztrátám a tvo ení kondenzátu na t lese erpadla. Izolace zdvojeného provedení musí být zajišt na instala ním technikem. Pozor, aby nedošlo k zablokování odvodu kondenzátu, což by zp sobilo narušení provozu erpadla. Ob žné kolo je z technopolymeru, h ídel motoru z tvrzené nerez oceli uložená v keramických ložiskách mazaných erpanou kapalinou. Ochranný pláš rotoru z nerez oceli. Keramický p ítla ný kroužek, etylen propylenová t sn ní a pláš statoru z kompozitu s uhlíkovými vlákny. Synchronní motor s permanentními magnety. Dvojité provedení obsahuje automatickou zp tnou klapku instalovanou ve výtla ném hrdle, aby se zabránilo zp tnému toku vody do jednotky, když není erpadlo v provozu; navíc je standardn dodáváno se zaslepenou p írubou, aby mohl být kterýkoliv ze dvou motor vyjmut pro údržbu i servis. Standardní provedení t lesa erpadla je PN. Ob provedení DN a DN PN ( otvory) mohou být dodána na vyžádání. Stupe krytí ob hového erpadla: IP T ída izolace: F Standardní nap tí: jednofázové / V, / Hz Tento výrobek je vyroben v souladu s Evropskými normami EN --EN --EN -- EVOPLUS KONSTRUKČNÍ CHARAKTERISTIKY PRO VELKÉ SYSTÉMY (ELEKTRONICKÉ ZAŘÍZENÍ) EVOPLUS ob hová erpadla jsou ízena pomocí IGBT za ízení s technologií NPT poslední generace, která zaru uje vyšší ú innost a odolnost. Specifickými rysy jsou: Sinusový pr b h PWM modulací Vysoká p enosová frekvence, která eliminuje hlu nost zvukového pásma Dva -bitové procesory Jeden ur ený pro ovládání motoru Druhý ur ený pro uživatelské rozhraní umož ující následující funkce: - ovládání start/stop - ovládání ekonomické funkce - ovládání analogového signálu - V - ovládání signálu PWM - ovládání analogového signálu - ma - T ovládání signálu teplotního idla - P ipojení k ovládacímu systému ModBus. Voliteln LonBus s p íslušným modulem. Optimalizovaný algoritmus prostorového vektoru Intuitivní a funk ní uživatelské rozhraní nabízí snadné nastavení pro všechny uživatele. Díky snadno itelnému OLED displeji na ovládacím panelu, naviga ním tla ítk m, rozbalovacímu menu a posledním trend m v oblasti mobilních telefon s širokým rozsahem funkcí se EVOPLUS adí mezi opravdu revolu ní výrobky. Spolehlivá a odolná konstrukce spolu s moderním a inovativním designem dotvá í tento výrobek také z estetického úhlu pohledu.

3 TECHNICAL DATA Č. KOMPONENTY MATERIÁL T LESO ERPADLA Provozní rozsah: Rozsah teploty kapaliny: od - C do + C Čerpaná kapalina: Maximální provozní tlak: Standardní příruby: Minimální sací tlak: Speciální provedení: až m /h s dopravní výškou až 8 metr istá, bez pevných p ím sí i minerálních olej, neviskózní, chemicky neutrální, vlastnostmi blízká vod (max. obsah glykolu %). bar ( kpa) DN, DN, DN, DN, PN / PN / PN ( otvory), DN, DN PN / PN (8 otvory) hodnoty jsou uvedeny v p íslušných tabulkách. DN a DN, p íruby PN ( otvory) - na vyžádání Příslušenství: PN DN ; PN pro DN - DN - DN ; PN pro DN - DN Elektromagnetická kompatibilita: Elektromagnetická emise: LITINA UNI ISO 8-CTF BRONZ (u provedení SAN) OB ŽNÉ KOLO TECHNOPOLYMER 7A H ÍDEL MOTORU NEREZ OCEL 7B ROTOR NEREZOVÝ PLÁŠ 8 STATOR - - ULOŽENÍ MOTORU TLAKOV LITÝ HLINÍK 7 O-KROUŽEK PRYŽ EPDM 8 OBJÍMKA STATORU KOMPOZIT S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM UZAVÍRACÍ P ÍRUBA NEREZ OCEL OP RNÝ KROUŽEK NEREZ OCEL LOŽISKA HLINÍK Elektronické ob hové erpadlo EVOPLUS B /. SAN M B = jednoduché p írubové provedení D = zdvojené p írubové provedení Maximální dopravní výška (dm) Rozte () (DN) jmenovitý pr m r p írub SAN = použití pro cirkulaci teplé vody M = jednofázový motor EVOPLUS ob hová erpadla jsou v souladu s normami EN -, v kategorii C, týkající se elektromagnetické kompatibility Obytné prostory (v n kterých p ípadech mohou být nutná kontrolní m ení).

4 PROVOZNÍ REŽIMY: Všechny funkce vyjmenované níže mohou být zobrazeny všem uživatel m (bez ohledu na úrove jejich odborné znalosti) jednoduše procházením EVOPLUS menu. Nastavení a úprava parametr jsou chrán ny a umožn ny pouze pro odborníky. ada EVOPLUS je z výroby nastavena ovládací režim s diferenciálním tlakem proporcionálním ke k ivce, která zaru uje nejlepší index energetické ú innosti (EEI). - P-v ovládací režim proporcionálního diferenciálního tlaku Ovládací režim P-v poskytuje lineární prom nu hodnoty výtlaku od Hsetp na Hsetp/ dle zm n v pr toku H Hsetp Hsetp Příklady nastavení vstupu s P-v Je vyžadován následující pracovní bod: Q =, m /h H = m POSTUP:. V grafu nalezn te požadovaný pracovní bod a poté nejbližší EVOPLUS k ivku k tomuto bodu (v tomto p ípad leží bod p ímo na k ivce).. Jd te po k ivce až k protínající k ivce limitu ob hového erpadla.. Hodnota dopravní výšky nalezená v tomto mezním bodu bude nastavení dopravní výšky, které má být zadáno, abyste dosáhli požadovaného pracovního bodu. Q - P-c ovládací režim konstantního diferenciálního tlaku Tento ovládací režim je použitelný p edevším v následujících typech systém : a. dvoutrubkové systémy ústředního topení s termostatickými ventily a s: - - s dopravní výškou více jak metry; - p íliš dlouhým potrubím v okruhu; - ventily s širokým provozním rozsahem - s vysokými tlakovými ztrátami v ástech systému, které p edstavují celkový pr tok vody - nízkou diferenciální teplotou b. podlahové topné systémy a systémy s termostatickými tlakovými ztrátami v primárním okruhu c. systémy mající primární oběhová čerpadla s vysokými tlakovými ztrátami Ovládací režim P-c udržuje systémový diferenciální tlak na konstantní úrovni v uživatelem nastavitelné hodnot Hsetp bez ohledu na zm ny v pr toku Tento ovládací režim je vhodný p edevším pro tyto instalace: a. dvoutrubkové topné systémy s termostatickými ventily: - s dopravní výškou menší než metry; - s p irozenou cirkulací; - s nízkými tlakovými ztrátami v ástech systému, kde probíhá celkový pr tok vody - s vysokou diferenciální teplotou (úst ední vytáp ní). b. systémy podlahového vytápění s termostatickými ventily c. jednotrubkové topné systémy s termostatickými ventily a pojistnými ventily d. Systémy s čerpadly primárního okruhu s nízkými tlakovými ztrátami

5 - Ovládací režim konstantní křivky H - + Limited max. curve Q Toto ovládací nastavení ukazuje k ivku ob hového erpadla p i konstantní rychlosti. Pracovní k ivka je zvolena nastavením rychlosti otá ek na podílovém faktoru. Dosažení % ozna uje maximum k ivky. Rychlost otá ek m že záviset na omezení výkonu a rozdílu v tlaku dle modelu ob hového erpadla. Rychlost otá ek m že být nastavena na displeji nebo dálkovým signálem - V nebo PWM pomocí multifunk ního modulu. Nastavení ovládání je ideální pro topné a chladicí systémy, které vyžadují konstantní pr tok. - Ovládací režim konstantního a proporcionálního diferenciálního tlaku v závislosti na teplotě vody H Hset Hmin - Omezení max. k ivky T ( C) H Q Nastavení dopravní výšky ob hového erpadla je sníženo dle teploty vody. Teplota kapaliny m že být nastavena od C do C. Tento ovládací režim je vhodný p edevším pro následující typy instalací: a. v systémech s prom nlivým pr tokem (dvoutrubkové topné systémy), ve kterých dochází k dalšímu snížení výkonu ob hového erpadla spolu se snižující se teplotou cirkulující kapaliny, p i sníženém požadavku na vytáp ní. b. v systémech s konstantním pr tokem (jednotrubkové a podlahové topné systémy), kde m že být výkon ob hového erpadla upraven pouze spušt ním funkce vlivu teploty. Tato funkce se nastavuje na ovládacím panelu EVOPLUS. - Ovládací režim T-c konstanstní diferenciální teploty T Tsetp EKONOMICKÁ FUNKCE Q T-c ovládací režim udržuje diferenciální teplotu erpané kapaliny na konstantní úrovni p i m nícím se pr toku dle uživatelsky nastavitelné hodnoty Tsetp. (Funkce m že být spušt na multifunk ním modulem) Tento ovládací režim je vhodný p edevším pro tyto systémy: - Podlahové topné systémy - Systémy s erpadly primárního okruhu - Systémy s erpadly okruhu s tepelnými vým níky - Solární systémy se zásobníky - Systémy pro oh ev bazén se solárními kolektory Ekonomická funkce m že být nastavena p ímo na ovládacím panelu, nastavením hodnoty snížení (f.rid) z níž je maximální hodnota %. Pro všechna nastavení uvedená výše musí být hodnota Hset nahrazena hodnotou Hset x f.rid hodnotou.

6 EVOPLUS NASTAVENÍ V MENU Nastavení se provád jí p i p echodu z jedné stránky na další, v menu nastavení ob hového erpadla POPIS SYMBOLŮ, KTERÉ LZE ZOBRAZIT Symbol H Q S E T P h T H Zobrazuje parametry Dopravní výška v metrech Popis Q Průtok v m /h Q < Q min když Q je menší než % Q max ; Q = pouze když je Evoplus vypnut S E T P h T T MAX Rychlost v počtu otáček za minutu (rpm) Analogový vstup - V nebo PWM Teplota kapaliny v C vstup D Výkon v kw Provozní hodiny Teplota kapaliny v C - vstup C Maximální teplota kapaliny v C v závislosti na regulaci

7 STAV OBĚHOVÉHO ČERPADLA Symbol ON OFF Jednoduché ob hové erpadlo. Ob hové erpadlo. St ídání dvojitých erpadel Popis P epínání dvojitých erpadel ( hodin jeden motor/ hodin druhý motor) Sou asný provoz dvojitých ob hových erpadel Ob hové erpadlo ON Ob hové erpadlo OFF EXT Ob hové erpadlo ízené dálkovým signálem (viz svorky -) TYP OVLÁDACÍHO REŽIMU VARIOUS Symbol T-c Symbol NASTAVENÍ Z VÝROBY Ovládací režim Parametr p-c ovládací režim (konstantní tlak) Popis p-c ovládací režim v závislosti na teplot s kladným navýšením p-c ovládací režim v závislosti na teplot se záporným navýšením p-v ovládací režim (prom nlivý tlak) p-v ovládací režim v závislosti na teplot s kladným navýšením p-v ovládací režim v závislosti na teplot se záporným navýšením Ovládací režim servopohonu s rychlostí nastavenou na displeji TYP PROVOZU Symbol auto Ovládací režim servopohonu s rychlostí nastavenou dálkovým signálem - V T-c ovládací režim (konstantní teplota) Zablokovaný ovládací panel TYPY ALARMŮ A JAK S NIMI PRACOVAT Popis Multifunk ní tla ítko pro potvrzení parametr a listování stránkami Hs (Nastavení diferenciálního tlaku) p-v Zobrazení parametr Hodnota Fs (Nastavení frekvence) auto Nastavení procenta snížení % Dvojitý provozní režim = st ídání každých hodin Ovládání spínání erpadla EXT (od dálkového signálu na vstupu I) Kód alarmu Symbol alarmu Popis alarmu e - e; e Interní chyba e7 - e9 e e - e e e - e Zkrat Chyba nap tí Chyba nap tí Chyba protokolu P eh átí e7 Nízké nap tí e8 Vysoké nap tí e9 - e Nadproud e; e; e; e idlo tlaku e Odpojené erpadlo Popis Automatická funkce Ekonomická funkce

8 CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PORUCHY Signalizace Popis Pořadí resetu E - E E7 E8 E-E E-E; E E9-E E-E E INSTALACE: Interní chyba Hlavní napájení p íliš nízké (LP) Hlavní napájení p íliš vysoké (HP) P eh átí elektronických ástí Žádný signál od idla Aktivovaná pojistka p etížení Chyba napájení Porucha dvojitého zapojení VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ Odpojte EVOPLUS od napájení. Po kejte minut a poté napájení obnovte. Pokud porucha p etrvává, vym te EVOPLUS. Odpojte EVOPLUS od napájení. Po kejte minut a poté napájení obnovte. Zkontrolujte, že je systémové napájení správné. V p ípad pot eby upravte napájení dle jmenovité hodnoty erpadla. Odpojte EVOPLUS od napájení. Po kejte minut a poté napájení obnovte. Zkontrolujte, že je systémové napájení správné. V p ípad pot eby upravte napájení dle jmenovité hodnoty erpadla. Odpojte EVOPLUS od napájení. Po kejte minut a poté odstra te EVOPLUS z erpadla a vy ist te kryt motoru. Vy ist te tepelnou jímku. Zkontrolujte zapojení idla. Pokud je idlo vadné, vym te jej. Zkontrolujte, že se ob hové erpadlo voln otá í. Zkontrolujte, že hladina nemrznoucí kapaliny nep ekra uje maximální hodnotu % Odpojte EVOPLUS od napájení. Po kejte minut a poté napájení obnovte. Zkontrolujte, že je systémové napájení správné. V p ípad pot eby upravte napájení dle jmenovité hodnoty erpadla. Zkontrolujte, zda není poškozen propojovací kabel dvojité verze. Zkontrolujte, že jsou ob ob hová erpadla napájena. POUZE VYTÁPĚNÍ JEDNODUCHÉ DVOJITÉ

9 SCHÉMA ZAPOJENÍ 7 Svorky pro napájecí vedení (vedení - zem - nulový vodi ) LED zaneprázdn no LED POWER ON spušt no Dvojitý Tlak Vstup 7 Výstup relé POPIS OVLÁDACÍHO PANELU ZELENÁ KONTROLKA PROVOZU TLAČÍTKO ODEMKNOUT A MENU ČERVENÁ KONTROLKA ALARMU OLED DISPLEJ ZAPOJENÍ NAPÁJENÍ Výsuvná svorkovnice pro napájení POWER ON SPUŠTĚNO LEVÉ TLAČÍTKO PRO ÚPRAVU STŘEDOVÉ TLAČÍTKO PRO POTVRZENÍ VOLBY PARAMETRŮ A STRÁNKY PRAVÉ TLAČÍTKO PRO ÚPRAVU 7

10 Výkonové k ivky jsou založeny na hodnotách kinematické viskozity = /s a hustot rovné kg/m. Tolerance k ivek dle ISO 99. OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO TOPNÉ A CHLADICÍ SYSTÉMY Rozsah teploty kapaliny: od - do + C Maximální provozní tlak: bar ( kpa) / Hz L L L A A B B B D D D D D H H H EEI EVOPLUS B /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - / Hz EEI EVOPLUS B /. M / V DN PN 9 EEI, m.c.a. - EVOPLUS B /. M / V DN PN 7 EEI, m.c.a. - EVOPLUS B /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - EVOPLUS B /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - L L L A A B B B D D D D D H H H , 8

11 Výkonové k ivky jsou založeny na hodnotách kinematické viskozity = /s a hustot rovné kg/m. Tolerance k ivek dle ISO 99. OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO TOPNÉ A CHLADICÍ SYSTÉMY Rozsah teploty kapaliny: od - do + C Maximální provozní tlak: bar ( kpa) / Hz L L L A A B B B D D D D D H H H EEI EVOPLUS B /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - EVOPLUS B /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - EVOPLUS B /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - / Hz EEI EVOPLUS B /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - EVOPLUS B /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - EVOPLUS B /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - L L L A A B B B D D D D D H H H

12 Výkonové k ivky jsou založeny na hodnotách kinematické viskozity = /s a hustot rovné kg/m. Tolerance k ivek dle ISO 99. OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO TOPNÉ A CHLADICÍ SYSTÉMY Rozsah teploty kapaliny: od - do + C Maximální provozní tlak: bar ( kpa) / Hz L L L A A B B B D D D D D H H H EEI EVOPLUS B /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - EVOPLUS B /. M / V DN PN EEI,9 m.c.a. - EVOPLUS B /. M / V DN PN EEI,9 m.c.a. - EVOPLUS B /. M / V DN PN 7 EEI,9 m.c.a. - / Hz EEI EVOPLUS B /. M / V DN PN 9 EEI, m.c.a. - EVOPLUS B /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - EVOPLUS B /. M / V DN PN EEI,9 m.c.a. - EVOPLUS B /. M / V DN PN 9 EEI,8 m.c.a. - EVOPLUS B /. M / V DN PN 7 EEI,8 m.c.a. - EVOPLUS B /. M / V DN PN EEI,8 m.c.a. - L L L A A B B B D D D D D H H H

13 Výkonové k ivky jsou založeny na hodnotách kinematické viskozity = /s a hustot rovné kg/m. Tolerance k ivek dle ISO 99. OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO TOPNÉ A CHLADICÍ SYSTÉMY Rozsah teploty kapaliny: od - do + C Maximální provozní tlak: bar ( kpa) / Hz L L L A B B B D D D D H H H EEI EVOPLUS B /. M / V DN PN EEI,9 m.c.a. - EVOPLUS B /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - EVOPLUS B /. M / V DN PN 7 EEI, m.c.a. - EVOPLUS B /. M / V DN PN EEI,9 m.c.a. - EVOPLUS B /. M / V DN PN EEI,9 m.c.a. - / Hz EEI EVOPLUS B /. M / V DN PN EEI,9 m.c.a. - EVOPLUS B /. M / V DN PN 7 EEI,8 m.c.a. - EVOPLUS B /. M / V DN PN EEI,8 m.c.a. - EVOPLUS B /. M / V DN PN EEI,9 m.c.a. - EVOPLUS B /. M / V DN PN EEI,9 m.c.a. - L L L A B B B D D D D H H H 9 9 7

14 Výkonové k ivky jsou založeny na hodnotách kinematické viskozity = /s a hustot rovné kg/m. Tolerance k ivek dle ISO 99. OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO TOPNÉ A CHLADICÍ SYSTÉMY Rozsah teploty kapaliny: od - do + C Maximální provozní tlak: bar ( kpa) / Hz L A A B B B D D D D D I I I I M H H H H H M EEI EVOPLUS D /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - / Hz EEI EVOPLUS D /. M / V DN PN 9 EEI, m.c.a. - EVOPLUS D /. M / V DN PN 7 EEI, m.c.a. - EVOPLUS D /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - EVOPLUS D /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - L A A B B B D D D D D I I I I M H H H H H M

15 Výkonové k ivky jsou založeny na hodnotách kinematické viskozity = /s a hustot rovné kg/m. Tolerance k ivek dle ISO 99. OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO TOPNÉ A CHLADICÍ SYSTÉMY Rozsah teploty kapaliny: od - do + C Maximální provozní tlak: bar ( kpa) / Hz L A A B B B D D D D D I I I I M H H H H H M 7 8 EEI EVOPLUS D /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - EVOPLUS D /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - EVOPLUS D /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - / Hz EEI EVOPLUS D /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - EVOPLUS D /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - EVOPLUS D /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - L A A B B B D D D D D I I I I M H H H H H M 8

16 Výkonové k ivky jsou založeny na hodnotách kinematické viskozity = /s a hustot rovné kg/m. Tolerance k ivek dle ISO 99. OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO TOPNÉ A CHLADICÍ SYSTÉMY Rozsah teploty kapaliny: od - do + C Maximální provozní tlak: bar ( kpa) / Hz L A A B B B D D D D D I I I I M H H H H H M 7 7 EEI EVOPLUS D /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - EVOPLUS D /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - EVOPLUS D /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - EVOPLUS D /. M / V DN PN 7 EEI, m.c.a. - / Hz EEI EVOPLUS D /. M / V DN PN 9 EEI, m.c.a. - EVOPLUS D /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - EVOPLUS D /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - EVOPLUS D /. M / V DN PN 9 EEI, m.c.a. - EVOPLUS D /. M / V DN PN 7 EEI, m.c.a. - EVOPLUS D /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - L L L A A B B B D D D D D I I I I M H H H H H M

17 Výkonové k ivky jsou založeny na hodnotách kinematické viskozity = /s a hustot rovné kg/m. Tolerance k ivek dle ISO 99. OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO TOPNÉ A CHLADICÍ SYSTÉMY Rozsah teploty kapaliny: od - do + C Maximální provozní tlak: bar ( kpa) / Hz L L L A B B B D D D D I I I I M H H H H H M 7 EEI EVOPLUS D /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - EVOPLUS D /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - EVOPLUS D /. M / V DN PN 7 EEI, m.c.a. - EVOPLUS D /. M / V DN PN EEI,9 m.c.a. - EVOPLUS D /. M / V DN PN EEI,9 m.c.a. - / Hz EEI EVOPLUS D /. M / V DN PN EEI,9 m.c.a. - EVOPLUS D /. M / V DN PN 7 EEI,9 m.c.a. - EVOPLUS D /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - EVOPLUS D /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - EVOPLUS D /. M / V DN PN EEI, m.c.a. - L L L A B B B D D D D I I I I M H H H H H

18 Výkonové k ivky jsou založeny na hodnotách kinematické viskozity = /s a hustot rovné kg/m. Tolerance k ivek dle ISO 99. OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO TEPLOVODNÍ SYSTÉMY Rozsah teploty kapaliny: od - do + C Maximální provozní tlak: bar ( kpa) / Hz EVOPLUS B /. SAN M / V DN PN m.c.a. - L L L A A B B B D D D D D H H H / Hz EVOPLUS B /. SAN M / V DN PN m.c.a. - EVOPLUS B /. SAN M / V DN PN m.c.a. - EVOPLUS B /. SAN M / V DN PN m.c.a. - L L L A A B B B D D D D D H H H

19 Výkonové k ivky jsou založeny na hodnotách kinematické viskozity = /s a hustot rovné kg/m. Tolerance k ivek dle ISO 99. OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO TEPLOVODNÍ SYSTÉMY Rozsah teploty kapaliny: od - do + C Maximální provozní tlak: bar ( kpa) / Hz EVOPLUS B /. SAN M / V DN PN m.c.a. - EVOPLUS B /. SAN M / V DN PN m.c.a. - EVOPLUS B /. SAN M / V DN PN m.c.a. - EVOPLUS B /. SAN M / V DN PN 7 m.c.a. - L L L A A B B B D D D D D H H H / Hz EVOPLUS B /. SAN M / V DN PN 9 m.c.a. - EVOPLUS B /. SAN M / V DN PN m.c.a. - EVOPLUS B /. SAN M / V DN PN m.c.a. - EVOPLUS B /. SAN M / V DN PN 9 m.c.a. - EVOPLUS B /. SAN M / V DN PN 7 m.c.a. - EVOPLUS B /. SAN M / V DN PN m.c.a. - L L L A A B B B D D D D D H H H

20 Výkonové křivky jsou znázorněny pro jedno čerpadlo. EVOPLUS B /. (SAN) M - EVOPLUS D /. M EVOPLUS B /. M - EVOPLUS D /. M 8

21 Výkonové křivky jsou znázorněny pro jedno čerpadlo. EVOPLUS B /. M - EVOPLUS D /. M EVOPLUS B /. M - EVOPLUS D /. M 9

22 Výkonové křivky jsou znázorněny pro jedno čerpadlo. EVOPLUS B /. M - EVOPLUS D /. M EVOPLUS B /. (SAN) M - EVOPLUS D /. M 7

23 Výkonové křivky jsou znázorněny pro jedno čerpadlo. EVOPLUS B /. (SAN) M - EVOPLUS D /. M EVOPLUS B /. (SAN) M - EVOPLUS D /. M

24 Výkonové křivky jsou znázorněny pro jedno čerpadlo. EVOPLUS B /. M - EVOPLUS D /. M EVOPLUS B /. M - EVOPLUS D /. M 7

25 Výkonové křivky jsou znázorněny pro jedno čerpadlo. EVOPLUS B /. M - EVOPLUS D /. M EVOPLUS B /. (SAN) M - EVOPLUS D /. M 7

26 Výkonové křivky jsou znázorněny pro jedno čerpadlo. EVOPLUS B /. (SAN) M - EVOPLUS D /. M EVOPLUS B /. (SAN) M - EVOPLUS D /. M 7

27 Výkonové křivky jsou znázorněny pro jedno čerpadlo. EVOPLUS B /. (SAN) M - EVOPLUS D /. M EVOPLUS B /. (SAN) M - EVOPLUS D /. M

28 Výkonové křivky jsou znázorněny pro jedno čerpadlo. EVOPLUS B /. (SAN) M - EVOPLUS D /. M EVOPLUS B /. (SAN) M - EVOPLUS D /. M

29 Výkonové křivky jsou znázorněny pro jedno čerpadlo. EVOPLUS B /. (SAN) M - EVOPLUS D /. M EVOPLUS B /. (SAN) M - EVOPLUS D /. M

30 Výkonové křivky jsou znázorněny pro jedno čerpadlo. EVOPLUS B /. (SAN) M - EVOPLUS D /. M EVOPLUS B /. M - EVOPLUS D /. M

31 Výkonové křivky jsou znázorněny pro jedno čerpadlo. EVOPLUS B /. M - EVOPLUS D /. M EVOPLUS B /. M - EVOPLUS D /. M

32 Výkonové křivky jsou znázorněny pro jedno čerpadlo. EVOPLUS B /. M - EVOPLUS D /. M EVOPLUS B /. M - EVOPLUS D /. M

33 Výkonové křivky jsou znázorněny pro jedno čerpadlo. EVOPLUS B /. M - EVOPLUS D /. M EVOPLUS B /. M - EVOPLUS D /. M P kpa H/m P W P kpa H/m Q m/h Q m/h Q m/h P W P kpa H/m Q m/h P W Q m/h Q m/h P kpa H/m P kpa H/m P W 7 P kpa H/m P W 7 P W 7 Q m/h Q m/h Q m/h Q m/h Q m/h Q m/h 8

34 Výkonové křivky jsou znázorněny pro jedno čerpadlo. EVOPLUS B /. M - EVOPLUS D /. M EVOPLUS B /. M - EVOPLUS D /. M P kpa H/m P W P kpa H/m P W P kpa H/m Q m /h Q m/h Q l/s Q l/min Q m/h P W Q m /h Q l/s Q l/min Q m /h 8 8 Q l/s Q l/min 8 8 Q l/s Q l/min Q m/h 8 8 Q l/s 8 8 Q l/s Q l/min Q l/min 8

35 Výkonové křivky jsou znázorněny pro jedno čerpadlo. EVOPLUS B /. M - EVOPLUS D /. M 8 8 Q l/s Q l/min 8 8 Q l/s Q l/min 8 8 Q l/s Q l/min 8

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO MALÉ TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO MALÉ TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY ELEKTRONICKÁ OBĚOVÁ ČERPADLA PRO MALÉ TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY VŠEOBECNÉ ÚDAJE V souladu s 212 a 2 Evropskou směrnicí ErP 29/1/ES (dříve EuP) POUŽITÍ EVOPLUS elektronická ob ová erpadla moou být použita

Více

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA. www.ivarcs.cz. Technický katalog

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA. www.ivarcs.cz. Technický katalog ELEKTRONICKÁ OBĚOVÁ ČERPADLA Tecnický katalog OBSA EVOPLUS (SAN)... pro malé topné, klimatizační a teplovodní systémy... 3 EVOPLUS (SAN)... pro velké topné, klimatizační a teplovodní systémy... 27 2 ELEKTRONICKÁ

Více

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA. SMALL

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA.   SMALL ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA SMALL 27 DAB GRUNDFOS DAB WILO KÓD MODEL ELEKTRONICKÝ MAGNA MAGNA 1 MAGNA 3 EVOPLUS 40/180 M MAGNA 25-40 MAGNA 1 25-40 - - EVOPLUS 60/180 M MAGNA 25-60 MAGNA 1 25-60 - UPS

Více

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO TEPLOVODNÍ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO TEPLOVODNÍ SYSTÉMY ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO TEPLOVODNÍ SYSTÉMY VŠEOBECNÉ ÚDAJE POUŽITÍ Elektronická ob hová erpadla s nízkou spot ebou energie pro cirkulaci vody v topných a chladicích systémech s uzav eným tlakovým

Více

ELEKTRONICKÁ MOKROBĚŽNÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA

ELEKTRONICKÁ MOKROBĚŽNÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA ELEKTRONICKÁ MOKROBĚŽNÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA Technický katalog OBSAH EVOTRON... pro vytáp ní a klimatizace... EVOTRON SAN... pro teplovodní systémy... 10 EVOTRON SOL... pro solární kolektory a geotermální

Více

www.ivarcs.cz ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO SOLÁRNÍ KOLEKTORY A GEOTERMÁLNÍ TOPNÉ SYSTÉMY VŠEOBECNÉ ÚDAJE

www.ivarcs.cz ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO SOLÁRNÍ KOLEKTORY A GEOTERMÁLNÍ TOPNÉ SYSTÉMY VŠEOBECNÉ ÚDAJE VŠEOBECNÉ ÚDAJE POUŽITÍ Elektronická ob hová erpadla s nízkou spot ebou energie pro cirkulaci vody v topných a chladicích systémech s uzav eným tlakovým okruhem nebo otev eným okruhem. VÝHODY Díky použité

Více

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACI

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACI ELEKTRONCKÁ OBĚHOVÁ ČERDL RO VYTÁĚNÍ KLMTZC VŠEOBECNÉ ÚDJE OUŽTÍ Elektronická ob hová erpadla s nízkou spot ebou energie pro cirkulaci vody v topných a chladicích systémech s uzav eným tlakovým okruhem

Více

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Typový list

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Typový list Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění Rio-Eco N / Rio-Eco Z N Typový list Impressum Typový list Rio-Eco N / Rio-Eco Z N KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného

Více

Název společnosti: - Vypracováno kým: - Telefon: - Fax: - Datum: -

Název společnosti: - Vypracováno kým: - Telefon: - Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 32-12 F Výrobní č.: 97924259 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: REMONT EERPADLA s.r.o. Petr Novotný 777058944 466260261 23.2.2009 1/5. Výrobní č.

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: REMONT EERPADLA s.r.o. Petr Novotný 777058944 466260261 23.2.2009 1/5. Výrobní č. Pozice Počet Popis Cena položky 1 MQ 3-45 A-O-A VP 12,520.00 CZK Výrobní č.: 96515415 Kompletní jednotka Čerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje čerpadlo, motor, membránovou tlakovou nádobu,

Více

Oběhová teplovodní čerpadla NTE

Oběhová teplovodní čerpadla NTE Použití Oběhová čerpadla SIGMA řady NTE jsou určena k nucenému oběhu vody v nízkotlakých teplovodních soustavách vytápění, kde dochází ke kolísání průtočného množství. Jsou vybavena mikropočítačovým elektronickým

Více

Pozice Počet Popis 1 MQ3-45 A-O-A-BVBP. Výrobní č.: 96515415

Pozice Počet Popis 1 MQ3-45 A-O-A-BVBP. Výrobní č.: 96515415 Pozice Počet Popis 1 MQ3-45 A-O-A-VP Výrobní č.: 96515415 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Kompletní jednotka Čerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje čerpadlo, motor,

Více

Typový list kogenera ní jednotky

Typový list kogenera ní jednotky Typový list kogenera ní jednotky Technické parametry Palivo Kogenera ní jednotka Motor Bilance Generátor Chlazení Funk ní schéma Rozm rové ná rty Požadavky na stavební ešení Specifikace dodávky Základní

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: REMONT EERPADLA s.r.o. Petr Novotný 777058944 466260261 24.2.2009 1/5. Výrobní č.

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: REMONT EERPADLA s.r.o. Petr Novotný 777058944 466260261 24.2.2009 1/5. Výrobní č. Pozice Počet Popis Cena položky 1 SEG.40.09.2.50B 29,770.00 CZK Výrobní č.: 96075897 Čerpadla Grundfos SEG jsou ponorná čerpadla s horizontálně situovaným výtlačným hrdlem. Tato čerpadla jsou vhodná zejména

Více

text výběrového řízení

text výběrového řízení označení: Ponorné motorové čerpadlo odpadních vod 2 Rexa PRO V6DA212/EAD1X2T1154O cena na vyžádánícena na vyžádání Plně zaplavitelné ponorné motorové čerpadlo odpadních vod pro stacionární a mobilní instalaci

Více

MEGA AKCE 2013 AKÈNÍ NABÍDKA ÈERPACÍ TECHNIKY A PØÍSLUŠENSTVÍ

MEGA AKCE 2013 AKÈNÍ NABÍDKA ÈERPACÍ TECHNIKY A PØÍSLUŠENSTVÍ MEGA AKCE 2013 AKÈNÍ NABÍDKA ÈERPACÍ TECHNIKY A PØÍSLUŠENSTVÍ PLATNOST AKCE OD 11.3.2013 KOMPLETNÍ SADY S PWM BASIC SUPERTRON obj.č.: SL0010 EAN: 8592896004320 Výtlak max. (m) = 60,0 Jmenovitý výkon motoru

Více

Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo

Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo teplo pro všechny NAHRADÍ ZÁSOBNÍK 150 L 2x 20 litrů vrstvený zásobník teplé vody z nerezové oceli (záruka

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A Therm 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A

Více

Název výrobku Fáze U [V] f [Hz] Standardní Potrubní PN pro potrubní p max [bar] MAGNA 40-120 F 1 230-240 50 DIN DN 40 PN 6 / PN 10 10

Název výrobku Fáze U [V] f [Hz] Standardní Potrubní PN pro potrubní p max [bar] MAGNA 40-120 F 1 230-240 50 DIN DN 40 PN 6 / PN 10 10 Název výrobku Fáze U [V] f [Hz] Standardní Potrubní PN pro potrubní p max příruba přípojka přípojku [bar] MAGNA 40-120 F 1 230-240 50 DIN DN 40 PN 6 / PN 10 10 1/10 Pozice Počet Popis Cena položky 1 MAGNA

Více

Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 65-150 F. Výrobní č.: 97924299. MAGNA3 více než čerpadlo.

Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 65-150 F. Výrobní č.: 97924299. MAGNA3 více než čerpadlo. Pozice Počet Popis 1 GN3 65-15 F Výrobní č.: 97924299 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku GN3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

Star-Z 15 Novinka / 22.01.01

Star-Z 15 Novinka / 22.01.01 Star-Z 15 Novinka / 22.01.01 Cz D GB F I Návod k montáži a obsluze Einbau- und Betriebsanleitung Installation and Maintenance Instructions Notice de mise en service et de montage Istruzioni di montaggio,

Více

Seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů ve správě AS-PO

Seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů ve správě AS-PO Seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů ve správě AS-PO Následující seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů představuje kompletní výčet

Více

FAN COILS con ventilador EC

FAN COILS con ventilador EC Jednotky Fan Coil 2 Obsah Technologie Fan Coil str. 4 Nízké mezistropní str. 6 Vysokotlaké mezistopní str. 8 Vysoce výkonné mezistropní str. 10 Kazetové str. 12 Podstropní / parapetní str. 14 Nástěnné

Více

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem vzduch-voda 29.4.2016 Model: LLR160-5,5kW REVEL Provozní manuál Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho

Více

Název společnosti: REMONT CERPADLA s.r.o. Vypracováno kým: P.Novotny Telefon: 777058944 Fax: - Datum: 4.11.2014

Název společnosti: REMONT CERPADLA s.r.o. Vypracováno kým: P.Novotny Telefon: 777058944 Fax: - Datum: 4.11.2014 Pozice Počet Popis 1 SEG.4.9.E.2.5B Výrobní č.: 9687856 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Čerpadla Grundfos SEG AUTOADAPT jsou ponorná čerpadla s horizontálním výtlačným hrdlem, speciálně

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Zásobníkový ohřívač KOMPAKT 300HB Popis a specifikace výrobku : KOMPAKT 300HB - zásobníkový ohřívač je určen pro nepřímý ohřev TUV solárními kolektory nebo centrálním vytápěním

Více

ELEKTRONICKÁ MOKROBĚŽNÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA. Technický katalog

ELEKTRONICKÁ MOKROBĚŽNÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA.  Technický katalog ELEKTRONICKÁ MOKROBĚŽNÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA Technický katalog OBSAH EVOTRON... pro vytápění a klimatizace... EVOTRON SAN... pro teplovodní systémy... 10 EVOTRON SOL... pro solární kolektory a geotermální

Více

Technický katalog Grundfos. Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz

Technický katalog Grundfos. Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz Technický katalog Grundfos Série 100 Oběhová a cirkulační čerpadla 0 Hz Obecné informace Série 100 Výkonový rozsah p [kpa] 60 H [m] 6 GRUNDFOS ALPHA2 0 40 4 30 3 20 2 ALPHA2 XX-60 10 1 ALPHA2 XX-40 0 0

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 5 Hz Obsah Ponorná čerpadla Obecné údaje strana Provozní rozsah 3 Použití 4 Typový klíč 4 Čerpaná média 4 Podmínky charakteristik 4 Provozní

Více

Elektromagnetická odstředivá čerpadla MDF-L typ

Elektromagnetická odstředivá čerpadla MDF-L typ CAT-E 0012-08 Elektromagnetická odstředivá čerpadla MDF-L typ Patent EU / JAPAN / U.S.A. / TAIAN / KOREA Čerpadla MDF-L s elektromagnetickým pohonem pro chemický průmysl Jedna z velmi úspěšných sortimentních

Více

TERM 2.7. Ekvitermní regulátor pro podlahové vytápění TERM 2.7. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.7. Ekvitermní regulátor pro podlahové vytápění TERM 2.7. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.7 Ekvitermní regulátor pro podlahové vytápění TERM 2.7 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace podlahového topného okruhu ekvitermní

Více

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty - regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor

Více

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Riotronic P. Typový list

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Riotronic P. Typový list Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění Typový list Impressum Typový list KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí dále šířit,

Více

samonasávací čerpadlo spojovací těleso elektromotor

samonasávací čerpadlo spojovací těleso elektromotor SVA Samonasávací čerpadla Použití: Samonasávací čerpadla SVA jsou určena pro čerpání pitné a užitkové vody do 90 C bez mechanických nečistot. Jsou to malá čerpadla široké potřeby, vhodná zejména v zařízeních

Více

Odvlh ova D 850E. - instala ní a uživatelský návod na použití

Odvlh ova D 850E. - instala ní a uživatelský návod na použití Odvlh ova D 850E - instala ní a uživatelský návod na použití Obsah 1. Popis za ízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umíst ní a montáž 2.3. P íprava na spušt

Více

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Jednostupňové hořáky na lehký topný

Více

Protherm POG 19 Protherm POG 24

Protherm POG 19 Protherm POG 24 Protherm POG 19 Protherm POG 24 Rozměry A B C D E I J POG 19 287 360 703 655 154 110 306 POG 24 287 360 703 718 163 125 306 2 Technické parametry POG Obecné parametry 19 24 Maximální tepelný příkon kw

Více

Regulaèní ventil Cocon QTZ s automatickou regulací prùtoku

Regulaèní ventil Cocon QTZ s automatickou regulací prùtoku Regulaèní ventil s automatickou regulací prùtoku Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 01. Datový list Označení: nové staré Cocon Q Rozsah pouití: Regulační ventil Oventrop je

Více

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství 1 Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznapěťový výstup,

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 DE EN

ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 DE EN ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 CZ DE EN J1000 TECHNOLOGIE INVERTOROVÝCH MĚNIČŮ YASKAWA Obsah Strana 2 Zkušenosti a inovace Přední představitel technologie invertorových měničů Strana 3 Vlastnosti a funkce

Více

Akumulační nádrže a zásobníkové ohřívače TV

Akumulační nádrže a zásobníkové ohřívače TV Akumulační nádrže a zásobníkové ohřívače TV Katalog Úsporné řešení pro vaše topení OBSAH Zásobníkový ohřívač TV bez topného hada - R0BC: R0BC 200... 2 R0BC 300... 3 R0BC 400... 4 R0BC 500... 5 R0BC 750...

Více

RAY. Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku

RAY. Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku RAY Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku RAY Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku Řada závěsných elektrokotlů RAY

Více

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet ISS

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet ISS Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet ISS Způsob rozlišování a označování solárního systému HelioSet: HelioSet ISS.50 X provedení kolektoru: H horizontální provedení kolektoru V vertikální provedení

Více

MINAS INNOVATION PARK

MINAS INNOVATION PARK G G A R C H I C O, a. s. U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z E L E N É N Á M Ě S T Í 1291 tel.: 576 517 107 www.archico.cz DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,

Více

Typový list kogenera ní jednotky

Typový list kogenera ní jednotky Typový list kogenera ní jednotky Technické parametry Palivo Kogenera ní jednotka Motor Bilance Generátor Chlazení Funk ní schéma Rozm rové ná rty Požadavky na stavební ešení Specifikace dodávky Základní

Více

Název výrobku Fáze U f [Hz] Potrubní p max Vzdálenost sací-výtlač. Energetický štítek ALPHA2 20-60 N 150 1 230 50 G 1 1/4 10 150 A

Název výrobku Fáze U f [Hz] Potrubní p max Vzdálenost sací-výtlač. Energetický štítek ALPHA2 20-60 N 150 1 230 50 G 1 1/4 10 150 A Název výrobku Fáze U f [Hz] Potrubní p max Vzdálenost sací-výtlač. Energetický [V] přípojka [bar] hrdlo [mm] štítek ALPHA2 20-60 N 150 1 230 50 G 1 1/4 10 150 A 1/10 Pozice Počet Popis Cena položky 1 ALPHA2

Více

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat RAYSTAT-CONTROL-10 Regulační termostat 1 RAYSTAT-CONTROL-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 7 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do provozu a údržba 11 Schémata

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K OBSLUZE PRO OBĚHOVÉ ČERPADLO NTT - PREMIUM

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K OBSLUZE PRO OBĚHOVÉ ČERPADLO NTT - PREMIUM PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K OBSLUZE PRO OBĚHOVÉ ČERPADLO NTT - PREMIUM NUTNÉ UMÍSTIT V MÍSTĚ PROVOZNÍ INSTALACE VŠEOBECNÉ Čerpadlo NTT je monoblokové, jednostupňové s elektromotorem chlazeným čerpanou

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚ OTÁČENÍ... 6 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 PŘÍPUSTNÝ

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Kompaktní domácí vodárna 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Kompaktní domácí vodárna 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Kompaktní domácí vodárna 50 Hz Obsah Všeobecné údaje Použití 3 Typový klíč 3 Čerpané kapaliny 3 Provozní podmínky 3 Technické údaje 3 Vlastnosti a přínosy 3 Ovládací panel 4

Více

Pro domácnosti a malé komer ní

Pro domácnosti a malé komer ní Pro domácnosti a malé komer ní Série AIRSTAGE J-II se vyzna uje špi kovou technologií. Byla pe liv navržena, aby poskytovala nejen energetické úspory a komfort, ale také jednoduchý design, instalaci a

Více

Návod k obsluze řídící jednotky. 2011-05-25 Benekov (bez automatického zapalování)

Návod k obsluze řídící jednotky. 2011-05-25 Benekov (bez automatického zapalování) Návod k obsluze řídící jednotky Verze programu: 2011-05-25 Benekov (bez automatického zapalování) OBSAH 1. Úvod... 3 2. Popis tlačítek regulátoru... 3 3. Struktura uživatelského a servisního menu... 4

Více

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. samonasávacích čerpadel řady

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. samonasávacích čerpadel řady NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY samonasávacích čerpadel řady AP 97 Obsah: 1 Základní pokyny 2 Popis 2.1 Příklad instalace 2.2 Základní informace 2.2.1 Provozování a údržba 2.2.2 Provozní pokyny

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 OBSAH: I II III Diagram teplota-čas Tabulka časových pásem Ovládací prvky-zobrazení 1 Ovládání přístroje 1.1 Ručně C 1.2 Týdenní program. A 1.3 Denní program. B 1.4 Party..D 1.5

Více

BHP 4 /7 BHP 4 /8 Návod k obsluze a montáži

BHP 4 /7 BHP 4 /8 Návod k obsluze a montáži BHP 4 /7 BHP 4 /8 Návod k obsluze a montáži 1. ÚVOD Před použitím Vašeho čerpadla je nejprve nutné seznámit se s následujícím návodem a montážními pokyny. Tento návod Vám usnadní instalaci a provozování.

Více

Solenoidová dávkovací erpadla

Solenoidová dávkovací erpadla Kapitola 1 Solenoidová dávkovací erpadla Kapitola 2 Kapitola 3 Procesní dávkovací erpadla Kapitola 4 Dávkovací systémy Kapitola 5 Zásobníky chemikálií a p e erpávací erpadla Kapitola 6 Panelové m ící a

Více

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Aplikační list C 206 Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Cenově příznivé, komfortní řešení regulace vybíjení akumulace Akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností

Více

Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej

Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej

Více

DUA plus. 00332924-1 edice - 07/2008. NÁVOD K POUžITÍ PRO UžIVATELE

DUA plus. 00332924-1 edice - 07/2008. NÁVOD K POUžITÍ PRO UžIVATELE DUA plus 00332924-1 edice - 07/2008 NÁVOD K POUžITÍ PRO UžIVATELE CZ OBSAH Obsah 1 Symboly použité v příručce...2 2 Řádné použití přístroje...2 3 Úprava vody...2 4 Informace poskytované uživateli...3 5

Více

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5 Uživatelská příručka SE155 Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka 1 Děkujeme vám za zakoupení našeho HUD projekčního displeje. Tento produkt zvyšuje bezpečnost řidičů, kdy všechny potřebné informace jsou

Více

Novinka-V- Elektromagnetické ventily VMPA1 2.5. snadná výměna ventilu. průtok až do 360 l/min

Novinka-V- Elektromagnetické ventily VMPA1 2.5. snadná výměna ventilu. průtok až do 360 l/min snadná výměna ventilu průtok až do 360 l/min také jako modulární multifunkční ventilový terminál až pro 64 ventilů 2005/07 - změny vyhrazeny výrobky 2006/2007 2/-1 hlavní údaje Inovační Variabilní Bezpečný

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Husova 1444/3, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467 51

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Místo stavby : Objednatel : Stupe PD : Energetické úspory objektu Hasi ské zbrojnice v Bernarticích

Více

vymrazovací sušiče stlačeného vzduchu a plynu Obsahuje technologii GTS

vymrazovací sušiče stlačeného vzduchu a plynu Obsahuje technologii GTS DE vymrazovací sušiče stlačeného vzduchu a plynu Global Transfer System Obsahuje technologii GTS Technické vlastnosti Kryty Vyrobeny z ocelových panelů, které byly fosfátovány, odmaštěny a nastříkány polyesterovou

Více

Produktový katalog pro projektanty

Produktový katalog pro projektanty Produktový katalog pro projektanty Obsah 1. Úvod 161-165 2. Příklad použití ventilu 166 3. Technická data 167-178 4. Návrhový příklad 179 160 1. Úvod Ballorex Thermo Termostatický cirkulační ventil (TCV)

Více

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění! URČENÍ SOLARIS RRT 05.1 je určen k regulaci jednoduchých solárních systémů, u kterých je zdrojem tepla soustava kolektorů a teplo, vyrobené v kolektorech je určeno pro jedno místo spotřeby. Tím může být

Více

PROSTOROVÝ TERMINÁL pad

PROSTOROVÝ TERMINÁL pad NÁVOD K OBSLUZE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE PROSTOROVÝ TERMINÁL pad BOXAIR BOXAIR INVERTER EASYMASTER EASYMASTER INDOOR SPLIT AIRMASTER DIRECTMASTER AQUAMASTER AQUAMASTER INVERTER AQUAMASTER INVERTER COMBI

Více

TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY KLIMATIZACE

TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY KLIMATIZACE TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY KLIMATIZACE WWBC Tepelná čerpadla voda vzduch Výhody tepelných čerpadel NORDline bezkonkurenčně nejnižší cena až 0 % výkonu zdarma ekologický provoz (chladivo R 410a)

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI LCD DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Digitální panelový měřicí přístroj MDM40

Digitální panelový měřicí přístroj MDM40 Digitální panelový měřicí přístroj MDM40 Kontrolér pulzních signal Digitální přístroj s mikroprocesorovým řízením 2 měřící kanály Pro měření jmenovité frekvence, periody a rychlosti Rozsahy od 0,001 Hz

Více

Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým zásobníkem MIDI SERELIA GREEN 25 FF

Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým zásobníkem MIDI SERELIA GREEN 25 FF Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým zásobníkem MIDI SERELIA GREEN 25 FF teplo pro všechny Zásobník teplé vody s objemem 15 litrů z nerezové oceli (záruka 5 let) Kondenzační výměník z nerezové oceli

Více

NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ

NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ Ing. Petr Gric, PEG s.r.o. Ing. Vladimír Korenc, Dr. Ing. Tomáš Bůbela, ELCOM, a.s. Článek pojednává o náhradě zastaralých rotačních a polovodičových

Více

Příprava vody pro sociální a technologické účely.

Příprava vody pro sociální a technologické účely. Příprava vody pro sociální a technologické účely. ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách Příprava teplé vody Navrhování a projektování, platnost od 2006 Teplá voda (TV) Ohřátá pitná voda vhodná pro trvalé

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ APARATURA PRO MĚŘENÍ POSUVŮ LINEÁRNÍ SNÍMAČE DRÁHY SD 2.1, SD 3.1 Vyrábí a dodává: AUTING spol. s r.o. Jírovcova 23 623 00 Brno Tel/Fax: 547 220 002 Provozní předpis MP 5.1 strana

Více

Název společnosti: - Vypracováno kým: - Telefon: - Fax: - Datum: -

Název společnosti: - Vypracováno kým: - Telefon: - Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 65-8 F Výrobní č.: 97924296 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

D. DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.1. KOGENERA NÍ JEDNOTKA + PLYNOVÉ KOTLE TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.1. KOGENERA NÍ JEDNOTKA + PLYNOVÉ KOTLE TECHNICKÁ ZPRÁVA D. DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.1. KOGENERA NÍ JEDNOTKA + PLYNOVÉ KOTLE TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: VÝM NA ZDROJE VYTÁP NÍ MENERGO a.s. Hlávkova 463/6, Ostrava, P ívoz, PS 702 00, I 286 38 298 ÁST:

Více

DVEŘNÍ CLONY. HARMONY vzduchová dveřníclona. Provedení. plášť: -zocelovéhoplechu snátěremral9010 -clonasnamontovaným čelnímkrytemmákrytíip 20

DVEŘNÍ CLONY. HARMONY vzduchová dveřníclona. Provedení. plášť: -zocelovéhoplechu snátěremral9010 -clonasnamontovaným čelnímkrytemmákrytíip 20 HARMONY vzduchová dveřníclona Výhody regulace dálkovýmovládáním nízká spotřeba elektrickýohřívač stechnologií MCI vodní ohřívač sprotiprachovou koncepcí CAP nízká hladina hluku výfuková mřížkase stavitelnými

Více

pro vytápění a ohřev TV Na Výšinách 1075/3, Praha 7-Bubeneč Investor stavby: Městská Část Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7-Holešovice

pro vytápění a ohřev TV Na Výšinách 1075/3, Praha 7-Bubeneč Investor stavby: Městská Část Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7-Holešovice Název stavby: Výměna technologie výměníkové stanice z důvodu změny topného média v mateřské školce Na Výšinách 1075/3, 170 00 Praha 7-Bubeneč Charakter stavby: Rekonstrukce výměníkové stanice pro vytápění

Více

Etabloc R. Monobloková erpadla. Certifikace

Etabloc R. Monobloková erpadla. Certifikace Katalogový sešit 50 a 60 Hz 1167.5/1 Etabloc R onobloková erpadla Oblasti použití Zásobování vodou Post ikování Zavlažování Kanalizace Otopná voda Klima Pitná voda Užitková voda Horká voda Chladicí voda

Více

2-cestné a 3-cestné zónové ventily PN 16

2-cestné a 3-cestné zónové ventily PN 16 4 842 2-cestné ventily VVI4615 až VVI4625 3-cestné ventily VXI4615 až VXI4625 2-cestné a 3-cestné zónové ventily PN 16 VVI46 VXI46 Mosazné t lo ventilu (EN1982); VXI4625T: bronz CC491K (Rg5) max 4% Pb

Více

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PT712 PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice podsvícený přehledný displej v designu spínačů VENUS možnost rozšíření o externí

Více

Parkovací asistent PS8vdf

Parkovací asistent PS8vdf Parkovací asistent PS8vdf Uživatelská příručka Tento parkovací systém nabízí ideální řešení pro náročné řidiče, kteří se starají o své vozidlo a bezpečnost svých blízkých. Skryté překážky, jako jsou např.

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH Výkres č. F 701 Technická zpráva - 6 A4 Výkres č. F 702 Půdorys 1.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 703 Půdorys 2.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 704 Půdorys 3.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-1.2 ČOV Skalka - elektro Objekt: ČOV Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Katalogové číslo: 157043 Obecné údaje Použití podle určení Dieselové čerpadlo se smí používat pouze k čerpání motorové nafty Nikdy nečerpejte výbušné kapaliny, jako

Více

pístové dávkovací čerpadlo KARDOS N

pístové dávkovací čerpadlo KARDOS N Všeobecně Pístová dávkovací čerpadla série KARDOS byla vyvinuta zvláště pro uživatele, kteří mají vysoké nároky na přesnost, spolehlivost a flexibilitu možností využití. Druhy provedení Symetricky koncipovaná

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla přehled rekuperačních jednotek, příslušenství a vzduchotechnického potrubí REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Přípojná

Více

Návod k instalaci a uvedení do provozu pro solární dělící systém CS

Návod k instalaci a uvedení do provozu pro solární dělící systém CS Návod k instalaci a uvedení do provozu pro solární dělící systém CS 1 Všeobecně č. výr. 996091 9xxCIT verze V03 stav 2009/06 Technické změny vyhrazeny! 2 9960919xxCIT V03 2009/06 1 Všeobecně Obsah 1 Všeobecně...4

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky UPS 258 8 Výrobní č.: 9596429 Čerpadlo má rotor zapouzdřený izolační membránou, tj. čerpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez ucpávky a je opatřeno pouze dvěma těsnicími

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

Solární provedení. Palivo. Zemní plyn nebo kapalný plyn (propan) dle ČSN EN 437. Vybavení

Solární provedení. Palivo. Zemní plyn nebo kapalný plyn (propan) dle ČSN EN 437. Vybavení Logamax plus GB172 T Charakteristické znaky a přednosti Použití Solární provedení Životní prostředí / Emise Nízkoenergetické domy Rodinné, vícegenerační i řadové domy Bytové domy, komerční a průmyslové

Více

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Jednostupňové hořáky na lehký topný

Více

VICTRIX Superior ErP. Závěsné kondenzační kotle

VICTRIX Superior ErP. Závěsné kondenzační kotle VICTRIX Superior ErP Závěsné kondenzační kotle MODELOVÁ ŘADA VICTRIX Superior ErP Závěsné plynové kondenzační kotle Topné a s průtokovým ohřevem teplé užitkové vody ŠIROKÝ MODULAČNÍ ROZSAH, PŘEHLEDNÝ DISPLEJ,

Více

Větrná elektrárna GWL

Větrná elektrárna GWL Větrná elektrárna GWL GWT400, GWT600, GWT1000 Návod obsluze - 1 - 1. Popis Větrné elektrárny GWL jsou určené do každého počasí pro všechny geografické a klimatické podmínky. Vynikají malými rozměry, snadnou

Více