Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy"

Transkript

1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Změna č. 1 Řád č. 6/2005 Datum účinnosti: Skartační řád Ministerstva dopravy Schváleno rozhodnutím ministra dopravy dne č. j. 34/ ORG/11 ÚTVAR FUNKCE JMÉNO DATUM PODPIS ZPRACOVAL O 420 vedoucí oddělení, archivář Bc. Věra Přeučilová, PhDr. Dagmar Kutílková OVĚŘIL O 420 ředitel odboru Jaroslav Pagáč

2 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Změna č. 1 Směrnice č. 6/2005 Datum účinnosti: Skartační řád LIST PROVEDENÝCH ZMĚN Číslo Stručné zdůvodnění provedené změny a změny označení změněných ustanovení Změny ve Skartačním řádu byly provedeny v návaznosti na změny organizační struktury Ministerstva dopravy a změny příslušné legislativy. Hlavní se nacházejí v Příloze č. 1. změny právních předpisů. Ostatní úpravy v řádu jsou formálního charakteru a průběžně interpunkce, názvy organizačních útvarů apod. V Příloze č. 2 Spisový a skartační plán byly provedeny změny formou podrobnějšího propracování uspořádání plánu na základě praktických zkušeností. 2/18 Datum schválení, č.j. (vnitřního předpisu, organizační změny) Datum účinnosti (právního předpisu, vnitřního předpisu, organizační změny) Ověřil: útvar/funkce/ jméno /podpis /O 420/ ředitel odboru Jaroslav Pagáč /O 420/ ředitel odboru Jaroslav Pagáč

3 ČESKÁ Řád č. 6/2005 REPUBLIKA MINISTERSTVO Skartační řád Ministerstva dopravy DOPRAVY Změna č. 1 Datum účinnosti: OBSAH LIST PROVEDENÝCH ZMĚN... 2 ČÁST I. Úvodní ustanovení... 4 Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Úvodní ustanovení... 4 Vymezení základních pojmů... 4 Odpovědnost a kontrola... 6 Typy spisoven... 6 ČÁST II. Ukládání písemností... 8 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Vyřazování písemností v útvarech ministerstva... 8 Ukládání spisů a ostatních písemností... 9 Ukládání písemností z porad ministra, vlády, parlamentu a jiných státních orgánů a institucí, korespondence ministra...10 Ukládání a výběr utajovaných písemností...10 Ukládání a výběr Elektronických dokumentů a elektronických evidencí...10 Článek 8 Článek 9 ČÁST III. Skartační řízení Článek 10 Skartační řízení...11 ČÁST IV. Závěrečná ustanovení Článek 11 Článek 12 Zrušovací ustanovení...13 Účinnost skartačního řádu...13 Přílohy: Příloha č. 1 Související právní předpisy Příloha č. 2 Spisový a skartační plán Příloha č. 3 Vzor (příklad) formulář předávacího seznamu písemností odevzdávaných k uložení do Centrální spisovny Příloha č. 4 Vzor (příklad) průvodního dopisu skartačního návrhu Příloha č. 5 Schéma ukládání a vyřazování písemností /18

4 ČÁST I. Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Skartační řád stanovuje postup zaměstnanců1 Ministerstva dopravy (dále jen ministerstvo ) při ukládání a vyřazování (skartaci) písemných, obrazových, zvukových a jiných záznamů, včetně záznamů vzniklých prostřednictvím výpočetní techniky (dále jen písemností ). 1.2 Součástí skartačního řádu je spisový a skartační plán (viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Spisový a skartační plán bude průběžně aktualizován podle zdůvodněných požadavků a připomínek zaměstnanců ministerstva. 1.3 Skartační řád je závazný pro všechny zaměstnance ministerstva. Za dodržování ustanovení tohoto řádu v rámci jednotlivých útvarů odpovídají jejich vedoucí. Žádné úřední nebo k úřadování sloužící písemnosti (tj. všechny písemnosti s výjimkou písemností soukromých) nesmí být zničeny bez řádného skartačního řízení. Výjimkou jsou pouze prokazatelně duplicitní (nadbytečné) kopie. 1.4 Vyřazováním (skartací) se rozumí posuzování a výběr písemností, které jsou nadále pro činnost ministerstva nepotřebné, přičemž se rozhoduje, zda písemnosti jsou: významné z hlediska historického, hospodářského, právního nebo kulturního, tudíž mají trvalou dokumentární hodnotu; takové písemnosti se stávají archiváliemi, a proto patří do archivní péče; bez trvalé dokumentární hodnoty a mohou být zničeny. 1.5 Skartační řízení je postup, při kterém se vyřazují dokumenty nadále nepotřebné pro činnost ministerstva a při kterém Národní archiv provádí výběr archiválií. Předmětem skartačního řízení jsou všechny písemnosti ministerstva včetně došlých písemností, u nichž uplynula skartační lhůta a které již nejsou z hlediska provozního a správního potřebné pro jeho další činnost. To se týká i specifických druhů písemností vzniklých prostřednictvím výpočetní techniky. Záznamy (elektronické dokumenty) na všech nosičích se vyřazují na základě výsledku posouzení jejich obsahu bez ohledu na formu dochování. Za písemnost se nepovažuje software, v němž byly tyto záznamy vytvořeny. 1.6 Skartační řízení provádí Centrální spisovna a Správní archiv ministerstva. Příslušným orgánem dohlížejícím a schvalujícím skartační řízení, skartační řád, spisový a skartační plán je Národní archiv. 1.7 Při organizačních a dislokačních změnách musí zaměstnanci ministerstva dbát, aby nedocházelo ke ztrátám písemností a jejich ničení. 1.8 Ukládání a vyřazování písemností obsahujících utajované informace, zvláštní informace a písemnosti NATO (dále jen utajované písemnosti ) se provádí podle tohoto skartačního řádu, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak. Článek 2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 2.1 Archiv - zařízení sloužící k ukládání archiválií a péči o ně. 2.2 Archivář - zaměstnanec z příslušného archivu (Národní archiv). 2.3 Dokument zákon č. 499/2004 Sb.2 definuje dokument jako každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce. Pro potřeby ministerstva se dokumentem rozumí písemnost. 1 zaměstnancem se pro účely tohoto řádu rozumí fyzická osoba v pracovním poměru k ministerstvu. 4/18

5 2.4 Elektronický podpis údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojeny a které umožňují jednoznačné ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě 2.5 Elektronická pošta ( ) - systém doručování písemností v elektronické formě. Může se používat při provádění spisové služby ministerstva. Elektronická zpráva vstupuje do spisové služby zaevidováním v IS EssTer v CKDP (viz spisový řád) nebo ručně vedeném podacím deníku (u dislokovaných útvarů, které nejsou připojeny k EssTer). Je specifickým typem písemnosti. 2.6 EssTer - pojmenování IS (informační systém) elektronické evidence a správy písemností firmy Terminus, s. r. o. V tomto IS se neevidují písemnosti obsahující utajované a zvláštní skutečnosti. 2.7 Hašovací (hashovací) funkce - transformační funkce umožňující při znalosti klíče (indexu) vypočítat adresu pro ukládání a vyhledávání datových položek. 2.8 Metodická příručka IS EssTer - návod pro práci s elektronickou evidencí doručené pošty, spisů a ostatních písemností. Text je uložen v IS EssTer. 2.9 Písemnost - veškeré písemné, obrazové, zvukové a jiné záznamy na různých nosných médiích. Každá písemnost má své vnitřní (obsah a jeho rozvržení) a vnější (tvar a úpravu) znaky. To znamená, že filmy, mikrofilmy, mikrofiše, fotografie, diapozitivy, diskety, CD a další materiály, které jsou součástí spisu, podléhají stejným procesním zásadám jako písemnosti. (Příklady písemností viz Spisový řád Ministerstva dopravy). Pro potřeby ministerstva, vzhledem k terminologii používané v IS EssTer, se termínem písemnost rozumí dokument dle zákona č. 499/2004 Sb Původce - dle zákona č. 499/2004 Sb. každý, z jehož činnosti dokument vznikl. Z hlediska Národního archivu jsou to instituce (ministerstvo), z jejíž činnosti dokumenty vznikly. Z hlediska vnitřních potřeb ministerstva ochrana citlivých údajů při půjčování dokumentů (viz odst. 4.11) - je za původce dokumentu považován odbor, samostatné oddělení a sekretariát ministra, náměstka a vrchního ředitele, případně jiný věcně příslušný útvar Skartační lhůta určuje se počtem let počítaných od 1. ledna roku následujícího po vyřízení písemnosti (u spisových celků po dni vyřízení časově nejmladší písemnosti), nebo po skončení její správní a provozní platnosti pro činnost ministerstva. Je vyjádřena číslicí za skartačním znakem. Během skartační lhůty je vyřízený spis (nebo písemnost) uložen v Centrální spisovně Správním archivu ministerstva a po jejím uplynutí je zařazen do skartačního řízení. Skartační lhůty nelze zkracovat, ale je možné je prodloužit, pokud původce potřebuje písemnost pro další činnost Skartační znaky - vyjadřují dokumentární hodnotu písemností a udávají, jak se s písemnostmi po uplynutí skartačních lhůt ve skartačním řízení naloží: skartační znak A (archiv) označuje písemnosti trvalé dokumentární hodnoty (archiválie) a znamená, že po uplynutí skartačních lhůt budou písemnosti navrženy ve skartačním řízení k odevzdání do Národního archivu. Tyto písemnosti musí být ke skartačnímu řízení předloženy v tištěné, psané nebo jiné formě zajišťující jejich trvalé uchování; skartační znak S (sběr) označuje písemnosti, které nemají dokumentární (historickou) hodnotu a navrhnou se po uplynutí skartační lhůty ve skartačním řízení ke zničení; 2 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých dalších zákonů, (dále jen zákon č. 499/2004 Sb. ). 5/18

6 skartační znak V (výběr) označuje písemnosti, jejichž dokumentární hodnotu nelze v okamžiku uložení určit a znamená, že písemnosti budou po uplynutí skartačních lhůt ve skartačním řízení znovu posouzeny a rozděleny mezi skartační znak A nebo S Spis - uspořádaný soubor písemností týkající se jedné věci a tvořící věcný celek, označený číslem jednacím spisu. Je specifickým typem písemnosti Spisovna - zařízení sloužící k ukládání všech vyřízených spisů a písemností organizace (viz Článek 4 ) 2.15 Správní archiv: je zařízení sloužící k ukládání vyřízených spisů a písemností svého zřizovatele s ukládací lhůtou delší než 10 let, dohlíží na výkon spisové služby u svého zřizovatele a u útvarů v řídící působnosti svého zřizovatele, provádí skartační řízení u svého zřizovatele a u zrušených původců, u kterých dohlíží na výkon spisové služby a přejímá jejich písemnosti Útvar pro účely tohoto řádu je pojmem útvar jakákoli organizační jednotka ministerstva (sekce, úsek, odbor, samostatné oddělení) charakterizovaná názvem, zkratkou útvaru a vedoucím útvaru (náměstek, vrchní ředitel, ředitel odboru, vedoucí samostatného oddělení) Věc zachycuje co nejstručněji a nejvýstižněji obsah spisu, písemnosti. Pro její lepší využití při vyhledávání v elektronických evidencích musí obsahovat klíčové pojmy. Nejdůležitější pojmy je vhodné uvádět na začátku. Článek 3 ODPOVĚDNOST A KONTROLA 3.1 Pro účetní písemnosti platí tento skartační řád. U účetních písemností vzniklých do se při posuzování skartačních lhůt postupuje podle původního znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. U účetních záznamů vzniklých po je postup upraven zákonem č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Za dodržení ustanovení zákona o účetnictví a předpisů souvisejících zodpovídá vedoucí oddělení účetnictví a ekonomiky (Odbor vnitřní správy). 3.2 Skartační řád včetně spisového a skartačního plánu vydává Odbor vnitřní správy. Kontrolu jeho dodržování provádějí zaměstnanci ze Správního archivu (Odbor vnitřní správy). 3.3 Závady a nedostatky skartačního řízení, které nebyly odstraněny ani po upozornění Národního archivu, a ničení písemností bez řádného skartačního řízení jsou podle 73 zákona č. 499/2004 Sb. pokutovány. Článek TYPY SPISOVEN Vyřízené spisy mohou zaměstnanci ministerstva ukládat: v útvaru do: - příručních spisoven zpracovatelů; - příručních spisoven útvarů (u odborů také do spisoven oddělení); - speciálních spisoven po ukončení bezprostřední úřední potřeby: - do Centrální spisovny ministerstva. Do své příruční spisovny zpracovatel ukládá spisy a písemnosti na dobu nezbytně nutnou (zpravidla 1-3 roky), po kterou s nimi pracuje. 6/18

7 4.3 Vyřízené spisy mohou být ukládány v příruční spisovně útvaru po dobu 1-3 roků od vyřízení. 4.4 Speciální spisovny mohou být zřízeny po konzultaci se Správním archivem pro ukládání zvláštních agend, například tzv. dlouhodobě živých spisů, účetních spisů a spisů s technickou dokumentací. Ze zákona jsou zřizovány např. speciální spisovny pro účetní písemnosti. 4.5 Prostory spisoven musí být zabezpečeny proti přístupu nepovolaných osob a proti poškození spisů a písemností. Především musí být chráněny před vodou, ohněm a nadměrnou vlhkostí. Nesmí být umístěny ve 2. suterénu budovy. 4.6 Ředitel odboru, vrchní ředitel a vedoucí sekretariátu náměstka rozhoduje o způsobu ukládání písemností v útvaru, tj. výběru typů spisoven pro útvar. Odpovídá za evidenci písemností ve speciálních a příručních spisovnách útvaru (v případě odboru také za spisovny oddělení), které zřídí, a za jejich pravidelné (roční) předávání písemností do Centrální spisovny ministerstva. Pověří správou spisovny jednoho ze zaměstnanců z útvaru a určí jeho zástupce. Stanoví pravidla přístupu zaměstnanců z útvaru do těchto spisoven a způsob půjčování spisů. 4.7 Zaměstnanci pověření správou spisovny: vedou řádnou evidenci písemností; dbají o přehledné a systematické uložení písemností; odpovídají za dodržování pravidel pro přístup do spisovny a půjčování spisů; odpovídají za předávání písemností, u nichž skončila provozní potřeba, do Centrální spisovny; odpovídají za ochranu uložených písemností. 4.8 Centrální spisovna, na ministerstvu organizačně spojená se Správním archivem, je místem konečného uložení písemností v soustavě spisoven. Plní funkci ochrany písemností a informací v nich uložených. Písemnosti se ukládají v Centrální spisovně maximálně 10 let, poté se předávají do Správního archivu. 4.9 Správní archiv metodicky řídí a koordinuje činnost spisoven v útvarech a kontroluje ukládání spisů v Centrální spisovně. Kontroluje dodržování skartačního řádu na ministerstvu. Plní funkci ochrany písemností a informací v nich uložených. U písemností a spisů uložených v Centrální spisovně s uplynulými skartačními lhůtami kratšími než 10 let včetně zabezpečí provedení skartačního řízení. Písemnosti a spisy s delšími skartačními lhůtami protokolárně převezme. Formou prozatímních soupisů a dílčích inventářů zpřístupňuje dlouhodobě uložené písemnosti. Nejméně jednou ročně provádí skartační řízení a přejímku dokumentů. Dohlíží na výkon spisové služby u útvarů v řídící působnosti svého zřizovatele, u jím zřízených organizačních složek, příspěvkových organizací a jiných právnických osob. Přebírá písemnosti od zrušených původců, u kterých dohlíží na výkon spisové služby, a plní úkoly těchto původců při výběru archiválií ve spolupráci s příslušnými veřejnými archivy Zaměstnanec z Centrální spisovny - Správního archivu odpovídá za: řádnou evidenci a zpřístupnění převzatých písemností; bezpečné, přehledné a systematické uložení (lokaci) převzatých písemností včetně lokačních přehledů; dodržování pravidel pro vstup do Centrální spisovny a nahlížení do spisů uložených písemností a jejich půjčování; 7/18

8 řádné provádění skartačního řízení; ochranu uložených písemností Studium a půjčování písemností (spisů) uložených v Centrální spisovně a Správním archivu ministerstva a případné podávání informací je možné jen se souhlasem původce spisu (tj. odboru, samostatného oddělení a sekretariátu ministra, náměstka a vrchního ředitele, ve kterém byl spis zpracován, případně věcně příslušného útvaru). O výpůjčce, studiu nebo podávání informací je vedena evidence Zaměstnanec z Centrální spisovny - Správního archivu konzultuje se zaměstnanci ministerstva možnosti vedoucí k nalezení písemností nebo informací potřebných k činnosti ministerstva O rozsáhlejší a časově náročné vyhledávání dokumentů a informací zpracované formou rešerše je nutno požádat písemně cestou ředitele Odboru vnitřní správy. ČÁST II. Článek UKLÁDÁNÍ PÍSEMNOSTÍ VYŘAZOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ V ÚTVARECH MINISTERSTVA Typy písemností a způsoby jejich vyřazování: Písemnosti, které se předávají do Centrální spisovny - Správního archivu s předávacím seznamem: - všechny spisy a písemnosti s číslem jednacím včetně druhého originálu uloženého zpracovatelem u dokumentů vnitřních (např. informací pro ministra, vnitřních dopisů aj.) Vyřazují se pouze prokazatelně duplicitní (nadbytečné) kopie, kopie na vědomí a koncepty viz článek materiály z organizací, ve kterých zaměstnanci zastupují ministerstvo (např. EU, mezinárodní organizace, rezortní organizace, materiály z konferencí aj.) v jednom exempláři. - materiály z organizací řízených a zřízených ministerstvem a dalších rezortních organizací (např. materiály z vedení organizací). Tyto dokumenty se předávají s předávacím seznamem v krabicích, které dodá Centrální spisovna Správní archiv. Šablona předávacího seznamu se nachází v IS EssTer Rezortní dokumentace (např. výroční zprávy, propagační materiály rezortních organizací českých i cizích, brožury, jejichž vydavatelem je ministerstvo nebo rezortní organizace) se předává bez předávacího seznamu Prokazatelně duplicitní (nadbytečné) kopie, kopie pro vlastní potřebu, která se nestala součástí spisu, a pokažené exempláře se předávají do Centrální spisovny Správního archivu, který zabezpečí jejich zničení (rozdrcení), aby nedošlo k úniku informací z ministerstva. Za prokazatelně duplicitní (nadbytečné) písemnosti jsou považovány písemnosti vyskytující se v kopiích v útvaru. Jsou to například kopie materiálů zpracovávaných v podřízených útvarech, neschválené koncepty, kopie pořízené pro informaci referenta, duplicitní diskety, CD a CD-ROM. Předávají se bez snímatelných kovových sponek a obalů z PVC, označené jako prokazatelně duplicitní (nadbytečný) materiál určitého útvaru v pytlích, které Centrální spisovna Správní archiv poskytne. V kancelářských drtičkách rozmístěných v jednotlivých útvarech je možné zničit pokažené exempláře písemností a prokazatelně duplicitní (nadbytečné) kopie písemností vyskytujících se v útvaru Noviny, časopisy a další obecné tiskoviny se dávají do sběru (odkládají se na chodby, k výtahu nebo k odpadkovým košům v kancelářích). Jejich úklid zajišťuje úklidová firma. 8/18

9 Článek 6 UKLÁDÁNÍ SPISŮ A OSTATNÍCH PÍSEMNOSTÍ 6.1 Uzavřením spisu se rozumí kompletace všech písemností patřících do spisu, kontrola a doplnění údajů (viz dále) pro uložení do spisovny. Je třeba vytřídit opisy, prokazatelně nadbytečné kopie, vadné výtisky apod., které se vyřadí jako prokazatelně duplicitní (nadbytečné) písemnosti. Písemnosti nesmí být dlouhodobě ukládány do desek z měkčeného PVC, protože hrozí slepení papírů. 6.2 Písemnosti na papírovém nosném médiu, kterým je podle spisového a skartačního plánu přidělen skartační znak A, musí být vyhotoveny na trvanlivém papíru určeném pro dokumenty. Distribuci tohoto papíru pro zaměstnance ministerstva zajišťuje Odbor vnitřní správy. 6.3 Vzhledem k nemožnosti dlouhodobého uchování elektronického podpisu, elektronické značky a časového razítka se všechny elektronické dokumenty opatřené těmito náležitostmi, které mají podle spisového a skartačního plánu přidělen skartační znak A musí vytisknout a ověřit (vidimovat a legalizovat). 6.4 Uzavřený spis ukládaný do spisovny (viz ČÁST I.Článek 4 ) musí obsahovat tyto údaje: číslo jednací, stručný záznam obsahu písemnosti (věc), seznam připojených spisů, napsaný na obalu spisu, seznam písemností ve spisu, jméno zpracovatele, skartační znak a skartační lhůtu doporučenou zpracovatelem (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. spisový a skartační plán), ukládací znak (číselný kód věcného třídění písemností ve spisovém a skartačním plánu viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) 6.5 Při ukládání písemnosti (spisu) posuzuje zpracovatel předběžně její provozní a dokumentární hodnotu a navrhuje dle spisového a skartačního plánu skartační znak a lhůtu. 6.6 Spisy a písemnosti uložené v příruční spisovně zaměstnance musí být v době jeho delší nepřítomnosti přístupné vedoucímu útvaru. 6.7 Při skončení pracovního poměru nebo změně pracovního zařazení uzavře zaměstnanec všechny své spisy a odevzdá je s předávacím seznamem do Centrální (případně speciální) spisovny. 6.8 Písemnosti k uložení do Centrální spisovny se předávají seřazené do věcných skupin podle ukládacích znaků spisového a skartačního plánu a v jejich rámci chronologicky a podle čísel jednacích. Předávají se nejméně jedenkrát ročně. 6.9 Předávání písemností do Centrální spisovny ministerstva: písemnosti evidované elektronicky v IS EssTer: Návod pro ukládání písemností (spisů) evidovaných elektronicky v IS EssTer je uveden v metodické příručce tohoto programu (viz ČÁST I.2.8) ostatní písemnosti: Písemnosti odevzdávané do spisovny se zapíší do předávacích seznamů (vzor viz Příloha č. 3, šablona viz IS EssTer) ve dvou vyhotoveních, která podepíše vedoucí útvaru. Jeden výtisk zůstane uložen v Centrální spisovně, druhý podepsaný zaměstnancem z Centrální spisovny bude vrácen odevzdávajícímu útvaru. Současně se předávací seznam v elektronické formě pošle elektronickou poštou do Centrální spisovny. 9/18

10 Článek 7 UKLÁDÁNÍ PÍSEMNOSTÍ Z PORAD MINISTRA, VLÁDY, PARLAMENTU A JINÝCH STÁTNÍCH ORGÁNŮ A INSTITUCÍ, KORESPONDENCE MINISTRA 7.1 Tyto písemnosti se ukládají do Správního archivu v originálním vyhotovení (v prvopisech), bez prokazatelně duplicitních (nadbytečných) kopií, v termínech podle dohody. Musí splňovat všechny náležitosti uvedené v tomto řádu. 7.2 Písemnosti projednávané na poradách ministra se ukládají kompletně podle programu s originálními podpisy předkladatelů včetně originálního zápisu. 7.3 Písemnosti předkládané Vládě České republiky, Parlamentu České republiky a jiným státních orgánům a organizacím se ukládají s originálními podpisy stanovisek všech spoluzpracovatelů. Článek 8 UKLÁDÁNÍ A VÝBĚR UTAJOVANÝCH PÍSEMNOSTÍ 8.1 Písemnosti obsahující utajované informace musí být ukládány v úschovných objektech, které splňují podmínky stanovené zvláštními předpisy. 8.2 Vyřazování utajovaných písemností se provádí podle tohoto skartačního řádu, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak. Utajovaná písemnost je podrobena skartačnímu řízení po uplynutí její správní nebo pracovní (provozní) potřeby, která je vyjádřena skartační lhůtou ve spisovém a skartačním plánu. 8.3 Útvar, do jehož působnosti patří evidence utajovaných informací, zabezpečuje skartační řízení ve spolupráci se Správním archivem ministerstva a Národním archivem. Zpracovává skartační návrh členěný podle ukládacích znaků a skartačních znaků A nebo S. Archiválie, u nichž byl zrušen stupeň utajení, se ukládají ve Správním archivu ministerstva a společně s ostatními archiváliemi se v dohodnutých termínech předávají do Národního archivu. Článek 9 UKLÁDÁNÍ A VÝBĚR ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTŮ A ELEKTRONICKÝCH EVIDENCÍ 9.1 Elektronické dokumenty jsou dokumenty pořízené prostřednictvím výpočetní techniky, jejichž čitelnost je na výpočetní technice závislá. Jsou to záznamy (data) na datových nosičích nebo v permanentní paměti počítače (harddisk). 9.2 Programy, v nichž byly elektronické dokumenty vytvořeny, a datové nosiče se nepovažují za dokument ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb. 9.3 K splnění povinností daných původci zákonem č. 499/2004 Sb. musí být vedena evidence elektronických dokumentů, které se netisknou. Jedná se zejména o data a systémy databázového charakteru včetně elektronických systémů spisové služby, systém elektronické pošty jako celek, systémy a elektronické dokumenty pracující s rastrovou grafikou, vektorovou grafikou a multimédii, internetové a intranetové stránky. Za tímto účelem vytvoří jejich správce spis obsahující níže uvedené údaje: technickou a věcnou charakteristiku systému nebo elektronického dokumentu, obchodní název systému, rok, kdy byl systém nasazen do provozu (kdy elektronický dokument vznikl), používané technologie, jde-li o dokument vlastní nebo cizí (komerčně šířený, poskytnutý jiným úřadem,) správce, popř. pořizovatel dat (útvar), útvar odpovědný za zálohování, 10/18

11 způsob aktualizace (přírůstkový, nahrazením stávajících dat., apod.), velikost dat (přibližnou), interface (rozhraní) k jiným systémům, dokumentaci systému, strategii dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů, popř. strategii zálohování, skartační znak a lhůtu. 9.4 Výše uvedené požadavky se nevztahují na jednotlivé dokumenty evidované v systému spisové služby (s přiděleným číslem jednacím) a na produkty textových editorů. 9.5 Ukládání elektronických dokumentů a elektronických evidencí, kromě IS EssTer, zabezpečuje Odbor informačních systémů a komunikací. K tomuto účelu zřizuje speciální spisovnu elektronických dokumentů a elektronických evidencí. Zodpovídá za čitelnost dat po dobu jejich provozní potřeby a jejich archivaci v datových formátech dohodnutých s Národním archivem. 9.6 Ukládání elektronické evidence písemností v IS EssTer zabezpečuje oddělení spisové a archivní služby Odboru vnitřní správy, které zodpovídá za čitelnost dat po dobu jejich provozní potřeby a jejich archivaci v datových formátech dohodnutých s Národním archivem. 9.7 Všechny elektronické dokumenty mají skartační lhůtu 5 let. Po jejím uplynutí budou podrobeny skartačnímu řízení (viz ČÁST III ČÁST III.Článek 10 ). 9.8 Skartační řízení má v případě elektronických dokumentů následující odlišnosti: elektronické dokumenty vybraná data z evidovaných systémů, která jsou při skartačním řízení Národním archivem určeny k trvalému uložení, se předávají Národnímu archivu v dohodnutém datovém formátu; elektronické dokumenty, které jsou nadále potřebné pro ministerstvo z důvodů správních a provozních, se prohlásí za dokumenty nové a vyhotoví se k nim nový spis (viz Článek 9 9.3); v případě dat označených v evidenci dle odst. 9.3 jako A (archiválie) musí skartační komise provést vidimaci. Vybraná data v dohodnutém formátu se zpracují určenou hašovací funkcí, jejíž výsledek se vytiskne na protokol, který skartační komise podepíše. Tímto způsobem bude zaručeno, že jakýkoli pozdější zásah do takto zpracovaných dat bude identifikován. Součástí skartačního protokolu je popis použité hašovací funkce. ČÁST III. Článek 10 SKARTAČNÍ ŘÍZENÍ SKARTAČNÍ ŘÍZENÍ 10.1 Skartační řízení je postup, při kterém se vyřazují písemnosti a razítka nadále nepotřebné pro činnost ministerstva a při kterém Národní archiv provádí výběr archiválií, tj. posouzení dokumentární hodnoty písemností. Předmětem skartačního řízení jsou veškeré písemnosti vzniklé z činnosti ministerstva, a to včetně došlých písemností. Před uplynutím skartačních lhůt lze vyřadit se souhlasem Správního archivu pouze prokazatelně duplicitní (nadbytečné) materiály ( Viz ČÁST II.Článek 5, ČÁST II ) Skartační řízení se zahajuje u písemností, jejichž skartační lhůta stanovená spisovým a skartačním plánem uplynula a které tedy ztratily provozní a pracovní hodnotu. Bez skartačního řízení nelze tyto písemnosti zničit nebo předávat do sběru K provedení skartačního řízení jmenuje ředitel Odboru vnitřní správy skartační komisi. Členem skartační komise musí být vždy zaměstnanec ze Správního archivu. Dalšími členy jsou zaměstnanci z útvarů původců písemností navrhovaných do skartačního řízení nebo jejich věcně příslušných nástupců. 11/18

12 10.4 Písemnosti se skartačním znakem V skartační komise ve spolupráci s archivářem Národního archivu posoudí a provede rozdělení písemností do skupin A a S Zaměstnanec z Centrální spisovny - Správního archivu vypracuje skartační návrh (u speciálních agend ve spolupráci s příslušnými útvary), který podepíše ředitel Odboru vnitřní správy a zašle jej ve dvojím vyhotovení nebo v digitální podobě podepsaný zaručeným elektronickým podpisem, popř. elektronickou značkou Národnímu archivu Skartační návrh musí obsahovat průvodní dopis (vzor viz Příloha č. 4), seznam písemností se skartačním znakem A a seznam písemností se skartačním znakem S. V seznamech musí být vyznačeny spisové znaky, skartační znaky a skartační lhůty spolu s věcnou charakteristikou dokumentů (agend) Na základě předloženého skartačního návrhu vykoná archivář Národního archivu odbornou archivní prohlídku písemností navržených k vyřazení, ve které posoudí: zda písemnosti se skartačním znakem A odpovídají kritériím stanoveným zákonem k prohlášení za archiválie; zda písemnosti se skartačním znakem S nemají trvalou hodnotu. V případě, že trvalou hodnotu mají, přeřadí je mezi písemnosti se skartačním znakem A ; uloží skartační komisi sepsat seznam písemností určených k trvalému uložení v Národním archivu a seznam písemností určených ke zničení. Tyto seznamy jsou přílohou protokolu o skartačním řízení; dohodne se skartační komisí dobu a způsob předání archiválií k trvalému uložení do Národnímu archivu Po provedené archivní prohlídce archivář Národního archivu sepíše protokol a vydá souhlas ke zničení dokumentů označených skartačním znakem S. Skartační protokol podepisuje zaměstnanec z Centrální spisovny - Správního archivu spolupracující s archivářem Národního archivu při odborné archivní prohlídce Proti skartačnímu protokolu lze podat námitku Národnímu archivu, kterou je zahájeno správní řízení. Do uplynutí lhůty dohodnuté skartačním protokolem nebo ukončení správního řízení nelze dokumenty schválené protokolem ke zničení vyřadit. Zničením se rozumí znehodnocení dokumentu tak, aby byla znemožněna jeho rekonstrukce a identifikace obsahu O předání vybraných archiválií Národnímu archivu se sepíše úřední záznam s odvoláním na skartační protokol. Tento úřední záznam podepisuje ředitel Odboru vnitřní správy Evidenční pomůcky (podací protokoly aj.) se zařadí do skartačního řízení až po vyřazení všech písemností v nich evidovaných Mají-li být vyřazeny záznamy obsahující např. neanonymizované statistické údaje dle zákona o státní statistické službě, utajované dokumenty, které nelze odtajnit, a není-li možné bez odtajnění, popř. souhlasu subjektu, v jehož prospěch ochrana svědčí, provést skartační řízení ani výběr archiválií mimo skartační řízení, nezasílá se Národnímu archivu skartační návrh, ale pouze žádost obsahující přehled písemností. Tento přehled sám nesmí obsahovat výše zmíněné chráněné údaje, zejména utajované skutečnosti. Na základě této žádosti může Národní archiv vydat trvalé skartační povolení na přesně vymezené dokumenty. Dokumenty, které do trvalého skartačního povolení archiv nezařadí, nelze vyřadit a musí jim být prodlouženy skartační lhůty. 12/18

13 ČÁST IV. Článek 11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ 11.1 Dnem účinnosti tohoto skartačního řádu se zrušuje znění Skartační řád Ministerstva dopravy č. 6/2005, č. j. 51/ ORG/9 ze dne 1. září Článek 12 ÚČINNOST SKARTAČNÍHO ŘÁDU 12.1 Tento skartační řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna Ing. Aleš Řebíček, v. r. ministr dopravy 13/18

14 Příloha č. 1 Související právní předpisy SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY Pro vedení spisové služby platí cca 700 předpisů a nařízení, proto jsou uvedeny jen ty nejdůležitější. Právní předpisy: Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. ČSN Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Vnitřní předpisy: Jednací řád porady ministra dopravy Kontrolní řád Ministerstva dopravy Organizační řád Podpisový řád Ministerstva dopravy Provozní řád počítačové sítě Ministerstva dopravy Směrnice, kterou se stanoví postup Ministerstva dopravy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice pro oběh účetních dokladů Ministerstva dopravy Pravidla pro tvorbu, schvalování a správu vnitřních předpisů Ministerstva dopravy Spisový řád Ministerstva dopravy Vnitřní kontrolní řád Ministerstva dopravy Směrnice k zajištění ochrany utajovaných informací na MD 14/18

15 Příloha č. 2 Spisový a skartační plán SPISOVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN 15/18

16 Příloha č. 3 Vzor (příklad) formulář předávacího seznamu písemností odevzdávaných k uložení do Centrální spisovny V Praze dne: Č. j.: 81/ ORG/7 P Ř E D ÁV AC Í S E Z N AM PÍSEMNOSTÍ (SPISŮ) ODEVZDANÝCH K ULOŽENÍ DO CENTRÁLNÍ SPISOVNY Odbor: Oddělení: Referent: Schválil: Podpis: Centrální spisovna 420 Odbor vnitřní správy Oddělení spisové a archivní služby Převzal: Datum: Podpis: Přeučilová Věra, Bc. Jaroslav Pagáč Názvy agend a jejich časové rozmezí: Počet ukládacích jednotek (kartonů, šanonů): Č. karton u 1 Železniční kolejová vozidla kartony Ukládací znak Č. j. Věc (stručný obsah) / / / Bo / Bo /96 Porady o železničních kolejových vozidlech Zachování výroby železničních kolejových vozidel Zachování výroby železničních kolejových vozidel materiál pro vládu Železniční kolejová vozidla - normy a technické předpisy Žádost o výjimku I. koridor informační systém pro cestující 2 Legenda: Odbor: IS EssTer doplní název Oddělení: vypsat název oddělení Referent: IS EssTer doplní jméno Skart. znak a lhůta Rok (časové rozmezí) A A A V V 10 A Schválil: IS EssTer doplní jméno vedoucího útvaru Podpis: po kontrole se zde podepíše vedoucí útvaru Názvy agend a jejich časové rozmezí: (např.): stížnosti , korespondence apod. Počet ukládacích jednotek: (např.): 4 kartony, 3 balíky, 10 šanonů Údaje v tabulce Číslo kartonu (Č. kartonu): Ukládací jednotky se průběžně číslují bez ohledu na jejich typ. Číslo jednotky uvedené v seznamu musí souhlasit s číslem uvedeným na příslušném kartonu, šanonu atd. Časové rozmezí: nejmladší a nejstarší rok ve spisu, svazku, fasciklu, kartonu. 16/18

17 Příloha č. 4 Vzor (příklad) průvodního dopisu skartačního návrhu nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1 Národní archiv Archivní č. 4/ PRAHA 4 Váš dopis značky / ze dne / Naše značka 30/ ARCH/1 Vyřizuje / linka Praha Kutílková Dagmar, PhDr. / Věc: Žádost o provedení výběru archiválií ve skartačním řízení Na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhlášky Ministerstva vnitra č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, a Skartačního řádu úřadu platného od. (ze dne, čj.) navrhujeme k provedení výběru archiválií ve skartačním řízení písemnosti Ministerstva dopravy (a jeho předchůdců - rozepsat) z let. v rozsahu.. běžných metrů. Všechny navržené písemnosti mají uplynulou skartační lhůtu. Skartační řízení navrhujeme provést v (doplnit termín), podrobnosti je možné dohodnout s naším zaměstnancem tel.., fax..., Přehled navržených dokumentů (skupin dokumentů dle spisových znaku) je připojen v příloze. S pozdravem Jaroslav Pagáč ředitel Odbor vnitřní správy 17/18

18 Příloha č. 5 Schéma ukládání a vyřazování písemností Schéma ukládání a vyřazování písemností příruční a speciální spisovny útvarů, příruční spisovny referentů uložení písemností na 1-3 roky, výjimku tvoří speciální spisovny CENTRÁLNÍ SPISOVNA 100 % písemností skartační řízení SKART asi 70 % písemností pro písemnosti se skartačním znakem S, V a A a skartační lhůtou 1-10 let skartační řízení SKART asi 60 % písemností pro písemnosti se skartačním znakem S, V a A a skartační lhůtou delší než 10 let 18/18 SPRÁVNÍ ARCHIV asi 30 % písemností TRVALÉ ULOŽENÍ asi 40 % písemností Národní archiv

Příručka pro archivaci. Příloha OM OP RLZ L

Příručka pro archivaci. Příloha OM OP RLZ L Příručka pro archivaci dokumentů Příručka pro archivaci dokumentů Příloha OM OP RLZ L Řízená Řízená kopie kopie elektronická 1.8.2008 2008 Číslo vydání: Číslo 1 vydání: 1 Číslo Číslo revize: revize: 1

Více

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Rozdělovník: tajemníci fakult, kancléř, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitel KMZ,archiv Zpracoval: JUDr. Králík, JUDr. Gybasová Článek 1 Předmět úpravy

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 2/2012 o spisové službě Spisový a skartační řád Aktualizace původní směrnice ze dne: 27.2.2015 Aktualizace ze dne 1.1.2016 OBEC PRACKOVICE NAD LABEM Spisový

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ OBECNÍ ÚŘAD STAŘÍČ, CHLEBOVICKÁ 201, 739 43 STAŘÍČ, tel. : 558 660 260 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice Vnitřní směrnice obce Batňovice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Batňovice 1Úvodní ustanovení 11Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby 12Cílem spisového a skartačního

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Ratiboř 37, 377 01 Jindřichův Hradec IČO 00512711, TEL:. 384 380 917 e-mail:info@obecratibor.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Úvodní

Více

Výnos rektora č. 3/2009

Výnos rektora č. 3/2009 V Praze 11. března 2009 Č.j. 900/09/725 PID 74112 Výnos rektora č. 3/2009 Spisový a skartační řád Akademie múzických umění v Praze S platností od 1. dubna 2009 vydávám tento výnos. 1 Spisový a skartační

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE Ochoz u Brna Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7.

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu Ráby Adresa: Ráby č.p. 5, 533 52 Staré Hradiště Spisový a skartační řád zpracoval: Josef Soukup Datum zpracování: 10.3.2015 Schváleno na ZO dne: 12.3.2015 Účinnost

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD Datum vydání: 10.12.2009 Obec Hradec-Nová Ves Zpracoval: Slámová Petra Schválil: Státní okresní archív Jeseník Počet stran: 18 Změny: Změna č.:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škol a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2015 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento spisový a skartační řád se vydává na základě zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, který byl změněn

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice platný pro spisovou službu obce Svépravice č.: 08/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 003/05/2007/SV

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 9. Archivační postupy 9.1 Úvod Archivace

Více

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Spisový řád Magistrátu města Prostějova a Městské policie Prostějov Vypracoval Schválil Jméno Bc. František Nevrtal Pavlína Pospíšilová Miroslav Pišťák

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Žim Žim 28, 415 01 Teplice IČO: 00266663 tel.: +420 417 87 20 09, email: obeczim@volny.cz, www.zim.cz SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obsah: I. Úvodní ustanovení... 2 II. Právní normy a předpisy. 2 III. Všeobecná

Více

Spisový řád Národního památkového ústavu

Spisový řád Národního památkového ústavu Spisový řád Národního památkového ústavu Spisový řád Spisový a skartační řád Národního památkového ústavu Generální ředitelka Národního památkového ústavu (dále jen NPÚ ) vydává k provádění Statutu NPÚ

Více

Článek 1 Základní pojmy

Článek 1 Základní pojmy Spisový a skartační řád Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. Článek 1 Základní pojmy 1. Pojmem dokument jsou v širším slova smyslu označovány veškeré písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné

Více

Město Litomyšl Tajemník městského úřadu. Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15

Město Litomyšl Tajemník městského úřadu. Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15 městského úřadu Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15 EVIDENČNÍ Č ÍSLO PODLE KATALOGU ŘÍDÍC Í DOKUMENTACE SPISOVÝ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU LITOMYŠL, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN ZMĚNA Návaznost na řídící dokumentaci

Více

Řád spisové služby (spisový a skartační řád)

Řád spisové služby (spisový a skartační řád) O b e c H o m o l e u P a n n y Řád spisové služby (spisový a skartační řád) Čl. 1. Úvodní ustanovení 1. Řád spisové služby OÚ Homole u Panny (dále jen spisový řád ) je vydáván na základě 110 odst. 4/

Více

8/2015 SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu v České Skalici

8/2015 SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu v České Skalici 8/2015 SPISOVÝ ŘÁD Městského úřadu v České Skalici Číslo vnitřního Datum vydání /platnost Aktualizace Zrušen předpisu - 1.1.1998-31.12.2005-1.1.2006-31.12.2007 2/2008 1.1.2008-31.3.2008 10/2008 1.4.2008

Více

tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012

tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012 tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012 Září 2012 Přílohy: 1. Seznam spisových uzlů (str. 23) 2. Seznam dokumentů nepodléhajících spisové evidenci (str.25) 3. Spisový a skartační plán (str.

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2012. o podrobnostech výkonu spisové služby

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2012. o podrobnostech výkonu spisové služby II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona

Více

259/2012 Sb. VYHLÁŠKA

259/2012 Sb. VYHLÁŠKA 259/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby Změna: 283/2014 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

Více

Interní normativní akt KrÚ směrnice. SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od: 2. 1. 2012. Směrnice k řízení spisové služby

Interní normativní akt KrÚ směrnice. SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od: 2. 1. 2012. Směrnice k řízení spisové služby Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt KrÚ směrnice Evidenční číslo 3/INA-KrÚ Číslo vydání: 7 SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od: 2. 1. 2012 OBSAH: Směrnice

Více

VYHLÁŠKA č. 64/2007 Sb. o zdravotnické dokumentaci,

VYHLÁŠKA č. 64/2007 Sb. o zdravotnické dokumentaci, VYHLÁŠKA č. 64/2007 Sb. o zdravotnické dokumentaci, kterou se mění Vyhláška č. 385/2006 Sb. ve znění Vyhlášky 479/2006 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 67b odst. 19 zákona č. 20/1966 Sb., o

Více

ČÁST PRVNÍ Archivnictví a spisová služba. HLAVA I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Archivnictví a spisová služba. HLAVA I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 499/2004 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 181/2007 Sb.,

Více

1::1 VESELí 1. 11III.1NAD MORAVOU SPISOVÝ ŘÁD. Město Veselí nad Moravou Městský úřad Veselí nad Moravou

1::1 VESELí 1. 11III.1NAD MORAVOU SPISOVÝ ŘÁD. Město Veselí nad Moravou Městský úřad Veselí nad Moravou Město Veselí nad Moravou Městský úřad Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 1::1 VESELí 1. 11III.1NAD MORAVOU SPISOVÝ ŘÁD Evidenční číslo vnitřního MVNM/18296/2013 předpisu: Městský úřad Veselí nad Moravou,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

K a n c e l á ř s k ý ř á d ČÁST PRVNÍ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD

K a n c e l á ř s k ý ř á d ČÁST PRVNÍ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Změna:15. dubna 2005 K a n c e l á ř s k ý ř á d Exekutorská komora České republiky (dále jen Komora ) stanoví podle 110 zákona

Více

MĚSTO ŠTRAMBERK. Příkaz tajemníka Číslo: 2/2010 Strana: 1. Spisový a skartační řád Městského úřadu Štramberk

MĚSTO ŠTRAMBERK. Příkaz tajemníka Číslo: 2/2010 Strana: 1. Spisový a skartační řád Městského úřadu Štramberk Příkaz tajemníka Číslo: 2/2010 Strana: 1 Zpracovatel: Pracovní skupina Tajemníka MÚ Správce vnitřního předpisu: Oddělení vnitřní správy Platnost: 1.7.2010 Novelizace: Derogace: 2/2003 Rozdělovník: - Všem

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád Obecní úřad Kostice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu v Kosticích, vydaný dne 25.9.2006, v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých předpisů a vyhláškou č.

Více

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Strážnice 1. 9. 2008 Ing. Petra Fialová ředitelka 1 Seznam

Více

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů II. Tento zákon upravuje PLATNÁ ZNĚNÍ NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a) výběr, evidenci a kategorizaci

Více

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Počet listů: 9 Přílohy: 2/2 Čakovičky 10. září 2008 SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY číslo

Více

Oddělení předarchivní péče, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů Národního archivu. Informace, návody. Materiál k diskusi

Oddělení předarchivní péče, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů Národního archivu. Informace, návody. Materiál k diskusi Oddělení předarchivní péče, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů Národního archivu Informace, návody Ukládání dokumentů, skartační řád Materiál k diskusi Náměty a připomínky zasílejte

Více

Žádost M.J. o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost M.J. o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor správní náměstí Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují Vážený pán M. J. Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Nové Město nad Metují 10815/05.05.2016

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 93 Rozeslána dne 7. září 2009

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 93 Rozeslána dne 7. září 2009 Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 93 Rozeslána dne 7. září 2009 O B S A H: 309. Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá

Více

SPISOVÝ ŘÁD. Účinnost od 1. 1. 2015. Mgr. René Havlík ředitel krajského úřadu. Krajský úřad Libereckého kraje. Krajský úřad Libereckého kraje

SPISOVÝ ŘÁD. Účinnost od 1. 1. 2015. Mgr. René Havlík ředitel krajského úřadu. Krajský úřad Libereckého kraje. Krajský úřad Libereckého kraje Krajský úřad Libereckého kraje SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od 1. 1. 2015 Mgr. René Havlík ředitel krajského úřadu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Tel: +420 485 226 111 Fax: +420

Více

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci ve znění vyhlášek č. 236/2013 Sb. a č. 364/2015 Sb.

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci ve znění vyhlášek č. 236/2013 Sb. a č. 364/2015 Sb. 98/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci ve znění vyhlášek č. 236/2013 Sb. a č. 364/2015 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Čl. I Předmět směrnice

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Čl. I Předmět směrnice VNITŘNÍ SMĚRNICE O VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Rada Města Klecany schválila v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Opatření k činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Opatření k činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Opatření k činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. A. Informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Název školy: Střední odborná škola technická

Více

Vnitřní směrnice. 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4.

Vnitřní směrnice. 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4. Vnitřní směrnice Firma: MAS Svatojiřský les o.s. Sídlo: Loučeň č.p. 345 IČ: 270 29 182 Přílohy: 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4.

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky ------------------------------------------------------------------------------------- GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 23. června 2015 Č. j.: 41392/15/7400-00180 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1 Ředitel 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace na základě ustanovení 165 odst. 1 písmeno a) zákona č.

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

Organizační řád Úřadu městyse Stádlec

Organizační řád Úřadu městyse Stádlec Městys Stádlec IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Organizační řád Úřadu městyse Stádlec Článek l Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Úřadu městyse Stádlec, je základní

Více

Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD

Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD Metodický návod č. 1/2012 odboru archivní správy a spisové služby MV k vedení evidence Národního archivního dědictví podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

167/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 25. dubna 2012,

167/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 25. dubna 2012, 167/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2012, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě. Čl. I ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně

Více

POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky

POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 37 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti jednotek

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Integrovaná střední škola Cheb, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb, vydává tento O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační uspořádání, způsob řízení a

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 37974/2013 Počet listů dokumentu: 13 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pravidla pro přijímání a vyřizování

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL. ke vzdělávacímu programu. Administrativní pracovník/pracovnice

STUDIJNÍ MATERIÁL. ke vzdělávacímu programu. Administrativní pracovník/pracovnice STUDIJNÍ MATERIÁL ke vzdělávacímu programu Administrativní pracovník/pracovnice Modul 4 Písemná komunikace, archivace a organizace OPVK Interaktivně, efektivně, kvalitně využití moderních technologií v

Více

Městský úřad Semily Husova 82, 513 13 Semily

Městský úřad Semily Husova 82, 513 13 Semily Městský úřad Semily Husova 82, 513 13 Semily Kancelář tajemníka Váš dopis zn.: Ze dne: Naše č. j.: Vyřizuje: R. Šimůnek Tel.: +420 481 629 218 +420 721 346 114 Fax: +420 481 629 209 E mail: simunek@mu.

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic Rada obce Rybí se dne 27. 2. 2006 usnesla podle 102 odst. 2 pís. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění vydat tato pravidla,

Více

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK Českobratrská církev evangelická Organizační řád ÚCK 2016 1 OBSAH 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Právní postavení ÚCK... 3 3 Poslání a činnost ÚCK... 3 4 Vztah ÚCK a synodní rady... 3 5 Vztah ÚCK a předsednictva

Více

A. PRIVATIZACE MAJETKU, KTERÝ NELZE PRIVATIZOVAT PODLE DOSUD PŘEDLOŽENÝCH PROJEKTŮ, NEBO NA KTERÝ NEBYL DOSUD PŘEDLOŽEN ŽÁDNÝ PRIVATIZAČNÍ PROJEKT

A. PRIVATIZACE MAJETKU, KTERÝ NELZE PRIVATIZOVAT PODLE DOSUD PŘEDLOŽENÝCH PROJEKTŮ, NEBO NA KTERÝ NEBYL DOSUD PŘEDLOŽEN ŽÁDNÝ PRIVATIZAČNÍ PROJEKT Zásady postupu při dokončování privatizacepodle zákona č. 92/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zásady ) (Ve znění usnesení vlády č. 810/1997)

Více

S m ě r n i c e č. 2 7 / 2 0 1 1 upravující vyřizování stížností v Domově Harmonie Mirošov

S m ě r n i c e č. 2 7 / 2 0 1 1 upravující vyřizování stížností v Domově Harmonie Mirošov Domov Harmonie, centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov S m ě r n i c e č. 2 7 / 2 0 1 1 upravující vyřizování stížností v Domově Harmonie Mirošov V souladu s 175

Více

Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení

Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení Základní právní normy zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( 3

Více

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Příloha k nařízení ředitele Magistrátu č. 1/2016 Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Odbor "Kancelář

Více

N_SAS / VŠFS / LS 2014 / PS

N_SAS / VŠFS / LS 2014 / PS N_SAS / VŠFS / LS 2014 / PS Přednáška č. 9+10 Spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba obecný základ II. Hlavní fáze spisové služby III. Další související problémy Hlavní teze: Ad část

Více

Hlava I Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD

Hlava I Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD Metodický návod odboru archivní správy MV k vedení evidence Národního archivního dědictví podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a

Více

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz)

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz) Vnitřní směrnice Českomoravského svazu (dále také Svaz) Právní forma: Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů. Organizace zapsána: spisová značka L 1074 vedená u Městského soudu v Praze. Sídlo:,

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

Informace o doručené žádosti. Informace poskytl dne 19.04.2016 Ing. Jiří Furik, tajemník

Informace o doručené žádosti. Informace poskytl dne 19.04.2016 Ing. Jiří Furik, tajemník Informace o doručené žádosti Informace poskytl dne 19.04.2016 Ing. Jiří Furik, tajemník Předmět žádosti: Žadatel se na město obrátil se žádostí o následující informace: 1. V jakém formátu uchovává Váš

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

SMĚRNICE MŽP č. 14/2005

SMĚRNICE MŽP č. 14/2005 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 14. prosince 2005 Č.j.: 300268/M/05 45452/ENV/05 SMĚRNICE MŽP č. 14/2005 o ochraně důvěrných statistických údajů při výkonu státní statistické služby Článek

Více

I. Úvod. II. Obecná ustanovení

I. Úvod. II. Obecná ustanovení Region Podluží Náměstí 177, 691 51, Lanžhot, IČ: 69650284 www.podluzi.cz mail: info@podluzi.cz tel: +420 777 328 052 Vnitřní směrnice pro oblast účetnictví a finanční kontroly I. Úvod Svazek obcí Region

Více

SMĚRNICE ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ZÁZNAMŮ

SMĚRNICE ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ZÁZNAMŮ Druh dokumentu: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA NP-04 Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.9.2014 3.1 24 1 SMĚRNICE ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ZÁZNAMŮ Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce:

Více

STATUT Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova (dále PRV ) 2014 2020 ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

STATUT Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova (dále PRV ) 2014 2020 ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ STATUT Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova (dále PRV ) 2014 2020 Článek 1 Úvodní ustanovení ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Ministerstvo zemědělství zřizuje Monitorovací výbor PRV na období 2014-2020

Více

Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ )

Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ ) Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ ) 1 1. Účel směrnice Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti Výkonného výboru TJ a jednotlivých

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice SMĚRNICE k zajištění finančního hospodaření Obce Tachlovice a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/91 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky 410/2009 Sb. a Českých účetních

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Univerzitní informační systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5

Více

Směrnice o poskytování informací dle zákona čís. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Směrnice o poskytování informací dle zákona čís. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Směrnice o poskytování informací dle zákona čís. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obec: Těškovice Směrnici vypracovala: Jana Lazecká Směrnici schválil: ing.martin Sedlák, starosta dne 26.11.2003

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM ZÁKLADNÍ ŠKOLA Český Těšín Svibice Pod Zvonek 1835 okres Karviná Titulní list Typ dokumentu: /celk. počet: 1 / 13 Účinnost: 1. 9. 29 Evidenční číslo: : POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 16/1999 SB. O

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

D.2.1 Územně plánovací podklady

D.2.1 Územně plánovací podklady D.2.1 Územně plánovací podklady Územně plánovací podklady patří tradičně mezi nástroje územního plánování. Podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, tvořily územně plánovací podklady

Více

Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 412/2005 Sb. ZÁKON ze dne 21. září 2005 o ochraně utajovaných informací a

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

PRAVIDLA. Práce na elektrickém zařízení v ČDS. 22_430000 Ing. Otakar Maceček. 22_430000 Karel Fiala 22_850000 Jiří Lenc, 22_730000 Bc.

PRAVIDLA. Práce na elektrickém zařízení v ČDS. 22_430000 Ing. Otakar Maceček. 22_430000 Karel Fiala 22_850000 Jiří Lenc, 22_730000 Bc. PRAVIDLA SPOLEČNOST: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: NÁZEV DOKUMENTU: ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 Práce na elektrickém zařízení v ČDS OBLAST ŘÍZENÍ: B05 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci GARANT

Více

Spisový a skartační řád Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. března 2016

Spisový a skartační řád Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. března 2016 Spisový a skartační řád Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. března 2016 Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Tento spisový a skartační řád stanovuje způsob

Více

NOVELIZACE INTERNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ DRAHELČICE

NOVELIZACE INTERNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ DRAHELČICE NOVELIZACE INTERNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ DRAHELČICE Vedení účetnictví obce se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném

Více

Účel dokumentu. Uveřejnění jakékoli části tohoto dokumentu podléhá schválení příslušných pracovníků Ministerstva vnitra České republiky.

Účel dokumentu. Uveřejnění jakékoli části tohoto dokumentu podléhá schválení příslušných pracovníků Ministerstva vnitra České republiky. Czech POINT Účel dokumentu Tento PŘ stanovuje základní pravidla provozu systému Czech POINT v prostředí CMS, stanovuje odpovědnosti jednotlivých subjektů zúčastněných na přenosu dat a základní bezpečnostní

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD V souladu s ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, v platném znění a zákona o účetnictví č. 563/1991

Více

4. definitivní verze

4. definitivní verze 4. definitivní verze P o k y n y odboru archivní správy a spisové služby ministerstva vnitra k provedení generální inventury Národního archivního dědictví v archivech ČR v letech 2012 2013 č. j. MV - 127762-51/AS-2011

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 Zásady činnosti (1) Organizační řád upravuje zásady

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem základních organizacích Odborového sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy Praha, o.z. Tyto zásady jsou závazné pro ty základní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 629 Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE DRAHONÍN

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE DRAHONÍN OBSAH: 1. ÚVOD 2. VŠEOBECNÉ 3. ORGANIZACE ČINNOSTI 4. AGENDA KONTROLY 5. PERSONÁLNÍ PRÁCE 6. FINANCE 7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 8. MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, ŽIVNOSTI 9. OSTATNÍ AGENDA Poznámky 1. ÚVOD Obec Drahonín

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 47 Rozeslána dne 16. dubna 2012 Cena Kč 128, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 47 Rozeslána dne 16. dubna 2012 Cena Kč 128, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 47 Rozeslána dne 16. dubna 2012 Cena Kč 128, O B S A H : 128. Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,

Více

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady:

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady: Vnitřní směrnice obce Pěčice pro vedení účetnictví Směrnice je vytvořená na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA. č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011. ze dne 24. listopadu 2011,

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA. č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011. ze dne 24. listopadu 2011, 4. SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 ze dne 24. listopadu 2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obecního úřadu v Horní Moštěnici, vydaný dne 27. 6. 2005, v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých předpisů a vyhláškou 646/2004 Sb. o

Více