Elektronická spisová služba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronická spisová služba"

Transkript

1 Univerzitní informační systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich

2

3 Obsah Seznam obrázků 5 1 Základní pojmy 9 2 Evidence a zpracování spisů a dokumentů Koloběh dokumentů ve spisové službě Hromadné operace se spisy ve spisové službě Hromadné operace s dokumenty ve spisové službě Základní informace o uzlu Nový spis Nový dokument Dokumenty k příjmu Vrátit dokument do oběhu Spisy a dokumenty přijaté ke zpracování Zpracované dokumenty Dokumenty na cestě Nastavení spisového uzlu Tisk sestav Nastavení spisové služby Evidence spisových uzlů Evidence podacích deníků Rejstřík 33 3

4

5 Seznam obrázků 1: Hromadné vložení dokumentů do šanonu : Základní informace o uzlu : Nový spis : Nový dokument : Dokumenty k příjmu : Podrobnosti o individuálně přijímaném dokumentu : Dokumenty k zpracování : Podrobnosti o zpracovávaném dokumentu : Zpracování dokumentu : Nastavit navazující dokument : K odeslání v rámci školy : Odesláno v rámci univerzity na jiný spisový uzel : Odesláno mimo univerzitu : Dokumenty vyřízené a uložené u nás : Dokumenty na cestě ke zpracování na jiném uzlu : Nastavení správců spisového uzlu : Nastavení adres externích adresátů : Evidence spisových uzlů : Evidence podacích deníků

6

7 Vážení uživatelé, devatenáctý svazek je věnován elektronické spisové službě. Elektronická spisová služba (esps) je určen zejména zaměstnancům zabývajících se evidencí a zpracováním spisů a dokumentů vytvořených na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitre nebo doručených na naši univerzitu z externích míst. Ve spisové službě je zaznamenáván postup jednotlivých spisů přes spisové uzly až po jejich uložení v posledním uzlu. Evidován je způsob předání a zpracování dokumentů, jejich uložení a případné výpůjčky, kontrolován je termín, kdy je dokumenty třeba zaarchivovat či skartovat. Elektronická spisová služba Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je rozdělena na několik aplikací umožňujících evidenci a postupné zpracování spisů a dokumentů, zobrazení přehledu všech evidovaných spisů a dokumentůvyhledávání evidovaných spisů a dokumentů a nastavení správců spisového uzlu či adresáře, který urychluje výběr cílů ve zpracovávaném dokumentu. Ing. Jitka Šedá, Ing. Martin Tyllich a kol. 7

8

9 1 Základní pojmy Elektronická spisová služba se zabývá evidencí spisů a dokumentů doručených na univerzitu nebo vytvořených na univerzitě. O dokumentu jsou evidována popisná data, přiložena může být i elektronická verze dokumentu a zaznamenána návaznost na jiné dokumenty. Cílem elektronické evidence je zefektivnění práce se spisy a dokumenty, řízení toku dokumentů, dohledatelnost operací provedených s jednotlivými dokumenty, jednodušší sdílení informací o dokumentech, zabezpečení včasného vyřízení a kontrola stavu vyřízení dokumentů. Archivace ve skartačním řízení se podle nastavené skartační lhůty dokumenty zařazují do archivu. Cyklus dokumentu dokument při evidenci prochází několika fázemi, při kterých jsou postupně provedeny činnosti, jako je zaevidování, zpracování, archivace a skartace dokumentu (podrobnější popis včetně návaznosti na aplikace spisové služby je na straně 11). Číslo jednací umožňuje sledovat návaznost dokumentu na předchozí nebo následující dokument spisu. Přiděluje se automaticky při založení dokumentu, nebo může být zvoleno z předgenerovaných čísel spisu Tvar čísla jednacího je následující: kód_pod_deníku-rok-poř_číslo_spisu/poř_číslo_záznamu-poř_číslo_ve_spisu:kód_pracov. Spis spisy slouží jako složka dokumentů, každý dokument musí být zařazen do některého z existujících spisů, spis může obsahovat jeden i více dokumentů. Dokument dokumentem může být každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam v analogové či digitální podobě. Dále jsou spisy označovány spisovými a skartačními znaky. Každý dokument musí být zařazen právě v jednom spisu. Skartace ve skartačním řízení se podle nastavené skartační lhůty vyřazují nadále nepotřebné dokumenty. Spisový uzel spisový uzel se váže k pracovišti, každé pracoviště má nejvýše jeden spisový uzel. Každé pracoviště je samo spisovým uzlem nebo pod nějaký spadá. Hierarchie uzlů odpovídá hierarchii pracovišť Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Do spisového uzlu má automaticky přístup vedoucí pracoviště a sekretářka, dále osoby, které vedoucí nebo sekretářka zaevidují jako dalšího správce uzlu. Šanon elektronická obdoba kancelářského šanonu pro evidenci elektronických dokumentů. Šanony se evidují v aplikaci Evidence interní dokumentace pracoviště, která je z Osobní administrativy dostupná každému vedoucímu pracoviště (více v 1. svazku dokumentace s názvem Všichni uživatelé). Šanony jsou využívány i pro potřeby spisové služby, dokumenty lze do zvoleného šanonu vkládat v aplikacích spisové služby K zpracování, Vyřízeno. Zaevidování spisu zaevidování spisu provádí pověřená osoba daného spisového uzlu, která do spisovny zaznamená popisné informace o spisu, nastaví spisový znak a případně připraví čísla jednací pro budoucí dokumenty spisu. Zaevidování dokumentu zaevidování dokumentu provádí pověřená osoba daného spisového uzlu, která do spisovny zaznamená popisné informace o dokumentu, včetně adresáta a odesílatele, přiloží elektronickou verzi dokumentu, včetně příloh. 9

10 1 ZÁKLADNÍ POJMY Zpracování spisu zpracování zahrnuje veškeré potřebné operace se spisem, jako je například předání spisu adresované osobě, odeslání vytvoření kopie, zanesení fyzických změn, přeposlání na jiný spisový uzel. Způsob založení určuje způsob založení dokumentu. Dokument může vzniknout standarní cestou, kdy jej uživatel založí na svém spisovém uzlu ručně a doplní k němu odpovídající paramentry a přílohy; nebo může být dokument založen jako tiskový výstup z některé z agend UIS (typicky studijní evidence nebo přijímací řízení). V tomto případě jsou některé atributy dokumenty automaticky doplněny (např. název, počet stran, adresát) a je možné je změnit. 10

11 2 Evidence a zpracování spisů a dokumentů Evidence a zpracování dokumentů probíhá v aplikaci Elektronická spisová služba umístěné v Osobní administrativě UIS, kde mají určená pracoviště založen vlastní spisový uzel. V portálovém menu aplikace jsou uvedeny odkazy k provádění jednotlivých činností s dokumentem a spisem. V kapitole je uveden koloběhspisů a dokumentů, hromadné operace se spisy a dokumenty na spisovém uzlu, které s nimi lze provádět, a popsány jsou jednotlivé aplikace Elektronické spisové služby. 2.1 Koloběh dokumentů ve spisové službě Postup spisů a dokumentů zaevidovaných ve spisové službě Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je následující: Koloběh spisu a dokumentu na spisovém uzlu po přijetí je nový dokument zaevidován v aplikaci Nový dokument a vložen do některého z předem založených spisů (viz strana 14). V případě spisu přijímaného z jiného spisového uzlu se spis převezme v aplikaci K příjmu (viz strana 16). Následně je spis k dohledání v aplikaci K zpracování (viz strana 18), kde lze zvolit operaci pro zpracování spisu nebo jej označit za vyřízený a tím ho přesunout do aplikace Vyřízeno (viz strana 21). Spis, který byl předán k dalšímu zpracování na jiný spisový uzel a zde ještě nebyl přijat, lze dohledat v aplikaci Na cestě (viz strana 25). Spisy odesílané mimo univerzitu spisy odesílané externímu příjemci jsou na spisovém uzlu označeny k odeslání mimo univerzity. Spisy jsou následně k dohledání v aplikaci Vyřízeno Odesláno mimo (viz strana 23). Fyzické odeslání dokumentu externímu příjemci je zajišťováno dle interních pravidel univerzity. 2.2 Hromadné operace se spisy ve spisové službě V následujícím výčtu jsou uvedeny hromadné operace, které lze provádět se spisy uloženými v aplikacích spisové služby (není-li uvedeno jinak, lze operace provést v aplikaci K zpracování viz strana 18): Označit za vyřízené a přesunout do složky Vyřízeno umožňuje označit spisy za vyřízené a automaticky je přemístit do aplikace Vyřízeno (viz strana 21). Označit za neúřední dokument umožňuje označit spisy za neúřední a přemístit jej do aplikace Vyřízeno Uloženo u nás(viz strana 21). Označit jako odeslané mimo univerzitu umožňuje označit spis jako odeslaný externímu příjemci mimo univerzitu. Spis bude automaticky přesunut do sekce Vyřízeno Odesláno mimo. Upravit datum vyřízení spisu umožňuje posunout platnost termínu zpracování spisu. Stisknutím tlačítka se zobrazí pole pro uložení nového termínu vyřízení, termín bude platný pro všechny označené spisy. Vložit do šanonu umožňuje spisy zařadit do šanonu včetně všech dokumentů zařazených ve spisu. Stisknutím tlačítka se zobrazí seznam čísel jednacích označených 11

12 2 EVIDENCE A ZPRACOVÁNÍ SPISŮ A DOKUMENTŮ spisů, které mají být zařazeny do šanonu zvoleného v číselníku. Vložení se potvrdí tlačítkem Vložit dokumenty do šanonu. Číselník obsahuje názvy šanonů založených a evidovaných v aplikaci Interní dokumentace pracoviště, kterou lze dohledat v Osobní administrativě v sekci eagenda. Nastavit navazující spis umožňuje nastavit spis, na který označené spisy navazují. Odeslat v rámci univerzity umožňuje odeslat označené spisy na zvolený spisový uzel, zvolené osobě nebo osobě podle její funkce (rektor, kvestor, děkan, proděkan nebo tajemník určité fakulty, vedoucí určitého ústavu, sekretariát rektora nebo fakulty či určitého ústavu atd.). Přeprotokolovat čísla jednací do aktuálního roku operace vytvoří kopii spisu včetně všech dokumentů a tuto kopii uzavře. Stávajícímu spisu je přiřazeno nové číslo jednací, dokumenty zůstávají beze změny. Nakonec dojde vytvoření reference mezi stávajícím spisem a uzavřenou kopií. Přidělit na našem uzlu umožňuje označené spisy přiřadit osobě nebo funkci, která spadá pod daný spisový uzel. Uzavřít spisy po uzavření jsou spisy převedeny do záložky Vyřízeno Uzavřeno. Operace je dostupná pouze v záložce Uloženo u nás a Odesláno mimo. Zveřejnit do dokumentového serveru umožňuje označené spisy vystavit do určené složky v dokumentovém serveru. Vystaveny budou všechny dokumenty, které jsou ve spisu zařazeny. 2.3 Hromadné operace s dokumenty ve spisové službě V následujícím výčtu jsou uvedeny hromadné operace, které lze provádět s dokumenty uloženými v aplikacích spisové služby (není-li uvedeno jinak, lze operace provést v aplikaci K zpracování viz strana 18): Odeslat přímo internímu příjemci umožňuje hromadné odeslání vybraných dokumentů na cílový spisový uzel. Upravit datum vyřízení dokumentu umožňuje posunout platnost termínu zpracování dokumentu. Stisknutím tlačítka se zobrazí pole pro uložení nového termínu vyřízení, termín bude platný pro všechny označené dokumenty. Vložit do šanonu umožňuje dokumenty zařadit do šanonu. Stisknutím tlačítka se zobrazí seznam čísel jednacích označených dokumentů, které mají být zařazeny do šanonu zvoleného v číselníku. Vložení se potvrdí tlačítkem (obr. 1). Číselník obsahuje názvy šanonů založených a evidovaných v aplikaci Interní dokumentace pracoviště, kterou lze dohledat v Osobní administrativě v sekci eagenda. Obrázek 1 Hromadné vložení dokumentů do šanonu 12

13 2 EVIDENCE A ZPRACOVÁNÍ SPISŮ A DOKUMENTŮ Přidělit na našem uzlu umožňuje označené dokumenty přiřadit osobě nebo funkci, která spadá pod daný spisový uzel. Obrázek 2 Základní informace o uzlu Rozeslat hromadně kopie dokumentů operace vytvoří potřebné množství kopií vybraných dokumentů a rozešle je vybrané skupině adresátů. Definice skupin adresátů probíhá v nastavení spisového uzlu (viz strana 26). Zveřejnit do dokumentového serveru umožňuje označené dokumenty vystavit do určené složky v dokumentovém serveru. 2.4 Základní informace o uzlu V aplikaci Úvod jsou uvedeny základní informace o aktuálně používaném uzlu spisové služby, kromě informace o typu uzlu je zde zobrazen souhrn spisů a dokumentů uzlu ve stavu čekajících na převzetí, zpracování, přesunutí do spisovny a přesunutí na skartaci. Pokud se v uvedených stavech nacházejí nějaké spisy a dokumenty lze kliknutím na ikonu v odpovídajícím řádku (obr. 2) zobrazit jejich seznam v příslušné aplikaci. 2.5 Nový spis Aplikace Nový spis obsahuje formulář pro založení nového spisu do Elektronické spisové služby s veškerými nutnými údaji (obr. 3). Podbarvené položky formuláře jsou pro založení spisu povinné. Jednotlivé položky formuláře jsou: Věc název spisu. Podací deník označení podacího deníku. Způsob vyřízení umožňuje vložit informace o tom, jak dokument zpracovat. Tyto informace jsou následně zobrazovány v záložce K zpracování. Datum doručení/vytvoření datum doručení nebo vytvoření spisu. Popis stručný popis obsahu spisu. Spisový znak spisový znak označuje jednotlivé skupiny spisů podle jejich obsahu, volí se z číselníku. Podle přiřazeného znaku je automaticky stanovena doba skartace dokumentu. 13

14 2 EVIDENCE A ZPRACOVÁNÍ SPISŮ A DOKUMENTŮ Obrázek 3 Nový spis Založení nového spisu se dokončí stisknutím tlačítka Uložit nový spis. Do založených spisů je možné, během vytváření a zpracování dokumentů, zařazovat konkrétní dokumenty. 2.6 Nový dokument Aplikace Nový dokument obsahuje formulář pro založení nového dokumentu do Elektronické spisové služby s veškerými nutnými údaji (obr. 4). Podbarvené položky formuláře jsou pro vložení dokumentu povinné. Zaškrtávací pole u názvu některých položek umožňuje zobrazit, resp. skrýt formulář pro jejich editaci, například položka Elektronické přílohy. Položky formuláře jsou: Věc název dokumentu. Datum doručení/vytvoření datum doručení nebo vytvoření dokumentu. Nadřazený spis slouží pro výběr spisu, do kterého má být dokument přiřazen. Číslo jednací jednací číslo dokumentu. Číslo je možné generovat automaticky z číselné řady přiřazené spisu, nebo je možné zvolit některé z volných čísel, které byly dříve pro spis předgenerovány v aplikaci pro tisk QR kódů (viz strana 21). Popis stručný popis obsahu dokumentu. Podací číslo podací číslo dokumentu. Počet listů počet listů dokumentu, do pole lze vyplnit číslo ručně nebo klikáním na hodnoty stupnice. Počet příloh počet příloh dokumentu, do pole lze vyplnit číslo ručně nebo klikáním na hodnoty stupnice. Spisový znak spisový znak označuje jednotlivé skupiny dokumentů podle jejich obsahu, volí se z číselníku. Podle přiřazeného znaku je automaticky stanovena doba skartace dokumentu. 14

15 2 EVIDENCE A ZPRACOVÁNÍ SPISŮ A DOKUMENTŮ Obrázek 4 Nový dokument Způsob vyřízení umožňuje vložit informace o tom, jak dokument zpracovat. Tyto informace jsou následně zobrazovány v záložce K zpracování. Termín vyřízení termín, dokdy má být dokument zpracován. V záložce K zpracování se podle tohoto termínu zobrazuje platnost dokumentu, resp. doba do vypršení platnosti dokumentu. Odesílatel podle volby typu odesílatele se mění formulář pro jeho vložení. Pokud jsou v adresáři spisového uzlu nastaveny oblíbené uzly, často vybírané osoby či externí adresy (více o jejich nastavení na straně 26), nabízejí se ve formuláři přednostně. Pokud je součástí doručeného dokumentu číslo jednací, je možné ho vložit současně s odesílatelem. Vložit lze: interního odesílatele, kterého lze volit: * ze seznamu uzlů na prvním místě jsou uvedeny oblíbené uzly, další členění je hierarchické; * z oblíbených osob nebo dohledáním osoby mezi uživateli UIS; 15

16 2 EVIDENCE A ZPRACOVÁNÍ SPISŮ A DOKUMENTŮ * ze seznamu funkcí s osobami nebo seznamu funkcí bez osob; externího odesílatele, kterého lze vložit: * z adresáře, jehož obsah je předem definován; * jako novou poštovní adresu. Příjemce způsob vkládání příjemce je stejný jako u vkládání odesílatele, je možné vložit interního nebo externího příjemce. Neuvádí se číslo jednací. Při zadávání externího příjemce se volí typ zásilky (balík, doporučená, nedoporučená). Doplňující informace doplňující informací jsou navazující dokument a klíčová slova vystihující obsah dokumentu (ukládají se pro snadnější vyhledávání dokumentů). Maximální počet klíčových slov je 15. Elektronické přílohy pokud existuje elektronická podoba dokumentu nebo jiné elektronické dokumenty související s vkládaným dokumentem, lze je přes formulář dohledat v počítači a spolu s vyplněnými názvy je uložit. Formát není omezen. Přílohy jsou součástí dokumentu a jsou s ním předávány k dalšímu zpracování nebo k archivaci. Založení nového dokument se dokončí stisknutím tlačítka Uložit nový dokument. S vytvořeným dokumentem lze dále pracovat v záložce K zkracování. Prostřednictvím tlačítka Uložit nový dokument a zpracovat se založí nový dokument a následně je uživatel přesměrován na zpracování dokumentu (více na straně 20). Obrázek 5 Dokumenty k příjmu 2.7 Dokumenty k příjmu Aplikace K příjmu obsahuje spisy a dokumenty od interních nebo externích odesílatelů určené zvolenému spisovém uzlu, které dosud nebyly převzaty k dalšímu zpracování. Uživatel uzlu, jenž spisy a dokumenty převezme, se stává jejich správcem a může s nimi provést potřebné operace. Podrobnosti o spisu a dokumentu včetně příloh lze zobrazit kliknutím na ikonu ve sloupci Vše o dok. Přijaté spisy a dokumenty jsou uloženy v aplikaci K zpracování. Spisy a dokumenty lze přijmout individuálně kliknutím na ikonu ve sloupci Převzít (obr. 5) nebo hromadně po jejich zatržení tlačítkem Převzít dokumenty. Tlačítkem Označit za neúřední dokument je možné vybrané dokumenty označit za neúřední a přesunout je tak do aplikace Vyřízeno Uloženo u nás(viz strana 21) 16

17 2 EVIDENCE A ZPRACOVÁNÍ SPISŮ A DOKUMENTŮ Obrázek 6 Podrobnosti o individuálně přijímaném dokumentu 17

18 2 EVIDENCE A ZPRACOVÁNÍ SPISŮ A DOKUMENTŮ Při individuálním přijetí jsou zobrazeny podrobnosti spisu, spisy, z nichž spis vychází a na něž navazuje, a lze otevřít přiložené přílohy. Na konci stránky jsou umístěny ikony k převzetí spisu (obr. 6): Převzít dokument kliknutím na ikonu je dokument přijat na spisový uzel a zařazen do aplikace K zpracování, kde je možné dokument dále zpracovávat (viz strana 18). Převzít a dokument zpracovat kliknutím na ikonu je dokument přijat, současně se otevře stránka pro jeho další zpracování (obr. 7). 2.8 Vrátit dokument do oběhu Aplikace Vrátit dokument do oběhu slouží k vyhledání dokumentu, který je ve spisové službě veden pod konkrétním číslem jednacím a byl odeslán některou z podatelen mimo univerzitu. Takový dokument je možné v aplikaci dohledat a následně navrátit zpět do oběhu v rámci elektronické spisové služby univerzity, čímž je umožněno předávání dokumentů mezi jednotlivými podatelnami. Aplikace je přístupná pouze na uzlu typu podatelna a uzlech s výpravnou. Vyhledávání dokumentů probíhá na základě čísla jednacího, které je dokumentu přiděleno ve spisové službě. Nalezený dokument se označí a stisknutím tlačítka Vrátit dokument zpět do oběhu se převede do stavu k zpracování a je uložen v aplikaci K zpracování. Vrátit zpět do oběhu lze pouze takový dokument, který se nachází na některém z uzlu typu podatelna nebo uzlech s výpravnou a byl tímto uzlem odeslán mimo univezitu. 2.9 Spisy a dokumenty přijaté ke zpracování Aplikace K zpracování obsahuje všechny spisy a dokumenty, které byly na spisový uzel přijaty nebo na něm byly vytvořeny, ale dosud nebyly zpracovány. Spisy a dokumenty lze zobrazit, upravit a zpracovat. Seznam na obrázku 7 lze omezit podle správce, typu dokumentu (originály, kopie, všechny), způsobu založení nebo podle šanonu, do kterého byly dokumenty zařazeny. Základní informace zobrazované v seznamu lze rozšířit o další údaje pomocí odkazů umístěných nad seznamem dokumentů. Význam ikon: Stavy ikony ve sloupci vyjadřují stav dokumentu: termín platnosti pro zpracování dokumentu vyprší za více než 7 dní. termín platnosti pro zpracování dokumentu vyprší za méně než 7 dní. termín platnosti pro zpracování dokumentu již uplynul. Obsah spisu ikona umožňuje vytisknout sestavu všech dokumentů zařazených do zvoleného spisu. Ikona, resp. sloupec, je zobrazována pouze u spisů. Spisový obal kliknutím na ikonu je možné vytisknout obal spisu. Ikona, resp. sloupec, je zobrazována pouze u spisů. Upravit dokument ikona umožňuje upravit údaje evidované o dokumentu a spravovat elektronické přílohy. Formulář je stejný jako pro založení nového dokumentu. Zpracování dokumentu pod ikonou je umístěna sada aplikací pro individuální práci s dokumentem, například pro provedení změn, vložení do šanonu, správu kopií, přidělení dokumentu dalším uživatelům. Více na straně

19 2 EVIDENCE A ZPRACOVÁNÍ SPISŮ A DOKUMENTŮ Obrázek 7 Dokumenty k zpracování Vše o dokumentu kliknutím na ikonu se zobrazí podrobnosti evidované o dokumentu (obr. 8), včetně elektronických příloh. Doplněny jsou informace o výchozích a navazujících dokumentech, spisových uzlech, přes které dokument prošel, a seznam operací, které byly s dokumentem doposud provedeny. Obrázek 8 Podrobnosti o zpracovávaném dokumentu 19

20 2 EVIDENCE A ZPRACOVÁNÍ SPISŮ A DOKUMENTŮ S dokumenty označenými v seznamu (obr. 7) lze pracovat hromadně, tj. označit za vyřízené, předat na podatelnu k odeslání mimo univerzitu, upravit datum vyřízení dokumentů, dokumenty vložit do šanonu, nastavit navazující dokument, odeslat v rámci univerzity, přidělit na našem uzlu nebo vytvořit kopie. Podrobnosti o jednotlivých operacích jsou uvedeny na straně 12. Obrázek 9 Zpracování dokumentu Zpracování dokumentu Následující ikony umožňují individuální přístup ke zpracování spisů nebo dokumentů (obr. 9). Množství ikon se liší podle stavu zpracování spisu nebo dokumentu, některé se zobrazují až po provedení určité akce. Některé ikony jsou zobrazovány pro spisy a jiné pro samotné dokumenty. Možné ikony a jejich použití: Zaznamenat změny přes ikonu lze provést změny v údajích evidovaných o spisu nebo dokumentu. Položky formuláře a jejich význam je stejný jako při zakládání nového spisu nebo dokumentu. 20

21 2 EVIDENCE A ZPRACOVÁNÍ SPISŮ A DOKUMENTŮ Přiřadit do šanonu ikona umožňuje individuální přiřazení spisu nebo dokumentu do šanonu, šanon se volí z číselníku. Nastavit navazující přes ikonu lze nastavit návaznost na jiný spis nebo dokument evidovaný ve spisové službě. Navazující dokument se dohledá a přidá tlačítkem Uložit referenci (obr. 10). Návaznost lze zrušit kliknutím na ikonu. Obrázek 10 Nastavit navazující dokument Zrušit odkaz k dokumentu ikona umožňuje zrušit návaznost na předcházející dokument. Ikona se zobrazuje pouze u dokumentů, které mají nastaven předcházející dokument. Pouze označit za vyřízené kliknutím na ikonu se spis označí za vyřízený a přesune do aplikace Vyřízeno (viz strana 21). Přidělit dokument přes ikonu lze ke spisu nebo dokumentu přidávat osoby evidované k pracovišti aktuálního uzlu. K odeslání v rámci školy ikona umožňuje předat spis k dalšímu zpracování na jiný spisový uzel. Příjemce (cíl) se zvolí ze seznamu spisových uzlů, z osob nebo funkcí pracoviště, pod které spisový uzel patří, označit lze pokyny ke zpracování. Jakmile je příjemce přidán, je nabídnuto tlačítko Pokračovat v odesílání sloužící k určení způsobu předání spisu (obr. 11). Dokument se uvedenému příjemci odešle stisknutím tlačítka Odeslat. Tisk QR kódů aplikace slouží k rezervování čísel jednacích pro dokumenty, které budou zařazeny do spisu, a tisku příslušných nálepek s QR kódy. Rezervovaná čísla jednací je možné přiřazovat novým dokumentům vkládaným do spisu v aplikaci Nový dokument (viz strana 14) Zpracované dokumenty V aplikaci Vyřízeno lze dohledat spisy a dokumenty zpracované na uzlu uživatele, rozděleny jsou do několika tabulek podle způsobu jejich zpracování, resp. odeslání. Základní 21

22 2 EVIDENCE A ZPRACOVÁNÍ SPISŮ A DOKUMENTŮ Obrázek 11 K odeslání v rámci školy informace zobrazované v seznamu lze rozšířit o další údaje pomocí odkazů umístěných nad seznamem dokumentů. O každém spisy nebo dokumentu lze kliknutím na ikonu ve sloupci Vše o dok. zobrazit podrobnosti, včetně příloh. Odesláno na jiný spisový uzel V záložce jsou k dohledání spisy nebo dokumenty odeslané ke zpracování na jiný spisový uzel univerzity (obr. 12). Lze je třídit dle období jejich zpracování volí se termín od a termín do. K dokumentu lze zobrazit jeho podrobnosti. U každého spisu nebo dokumentu je barvou ikony a jejím číslem vyjádřen stav dokumentu: 1 termín vyřízení dokumentu kdy termín zpracování spisu nebo dokumentu vyprší (za více než 7 dní, za méně než 7 dní, vypršel, nezadáno); 2 stav dokumentu zda je spis nebo dokument aktivní, archivován nebo skartován; 3 stav vyřízení dokumentu jakým způsobem je spis nebo dokument na jednotlivých uzlech zpracován (na všech uzlech vyřízeno, na nějakém uzlu se vyřizuje, na nějakém uzlu nepřevzato). Prostřednictvím tlačítek umístěných pod seznamem dokumentů je možné vytisknout předávávací protokol pro jednotlivé uzly nebo dokumenty. V nabídce Tisk předávácího protokolu pro uzel jsou nabízeny pouze uzly s novými dokumenty, tj. s dokumenty, u kterých nebyl předávací protokol dosud vytištěn. Pro případ, kdy je zapotřebí vytisknout předávací protokol opakovaně pro stejný dokument, umožňuje aplikace individuální tisk předávacího protokolu. Ten je možný označením požadovaného dokumentu a stisknutím tlačítka Vytisknout předávací protokol pro vybrané dokumenty. 22

23 2 EVIDENCE A ZPRACOVÁNÍ SPISŮ A DOKUMENTŮ Obrázek 12 Odesláno v rámci univerzity na jiný spisový uzel Odesláno mimo V záložce jsou k dohledání spisy nebo dokumenty odeslané externímu adresátovi mimo univerzitu (obr. 13). Dokumenty lze dohledat podle termínu nebo období zpracování a filtrovat podle adresáta. Zobrazit lze podrobnosti o dokumentu, jako údaje o odesílateli a příjemci, dokumenty, ze kterých vychází nebo na které navazuje, přiložené soubory, průběh dokumentu uzly spisové služby, operace provedené s dokumentem. Uloženo u nás Aplikace Uloženo u nás obsahuje seznam dokumentů zpracovaných a uložených na uzlu uživatele (obr. 14). Aplikace je rozdělena do dvou podzáložek Úřední dokumenty a Neúřední dokumenty, ve kterých jsou zobrazovány dokumenty podle toho, zda byly označeny za úřední, resp. neúřední. Dokumenty lze třídit dle stavu, zařazení do šanonu a období jejich zpracování volí se termín od a termín do. Význam ikon v seznamu je následující: Stav ikony svou barvou vyjadřují, zda je dokument: aktivní spis nebo dokument je možné přiřadit do šanonu, dodatečně nastavit jeho navazující spis nebo dokument nebo jej přesunout zpět ke zpracování. Obsah spisu ikona umožňuje vytisknout sestavu všech dokumentů zařazených do zvoleného spisu. Ikona, resp. sloupec, je zobrazována pouze u spisů. Spisový obal kliknutím na ikonu je možné vytisknout obal spisu. Ikona, resp. sloupec, je zobrazována pouze u spisů. 23

24 2 EVIDENCE A ZPRACOVÁNÍ SPISŮ A DOKUMENTŮ Obrázek 13 Odesláno mimo univerzitu Obrázek 14 Dokumenty vyřízené a uložené u nás Zpracování dokumentu pod ikonou je umístěna sada aplikací pro individuální práci se spisem nebo dokumentem (obr. 9). Jejich význam je popsán na straně 20. Vše o dokumentu kliknutím na ikonu se zobrazí podrobnosti evidované o spisu nebo dokumentu (obr. 8), včetně elektronických příloh. Doplněny jsou informace o výchozích a navazujících dokumentech, spisových uzlech, přes které dokument prošel, a seznam operací, které byly s dokumentem doposud provedeny. Uzavřeno V záložce jsou k dohledání spisy a jejich dokumenty, které byly označeny jako uzavřené. Zobrazit lze spisy nebo dokumenty ve spisech. Seznam lze filtrovat podle nadřazeného spisu a termínu zpracování. Kliknutím na ikonu Vše o dok. lze podrobnosti o dokumen- 24

25 2 EVIDENCE A ZPRACOVÁNÍ SPISŮ A DOKUMENTŮ tu, jako údaje o odesílateli a příjemci, dokumenty, ze kterých vychází nebo na které navazuje, přiložené soubory, průběh dokumentu uzly spisové služby, operace provedené s dokumentem. Obrázek 15 Dokumenty na cestě ke zpracování na jiném uzlu 2.11 Dokumenty na cestě V aplikaci Na cestě lze dohledat dokumenty spisy nebo odeslané na jiné spisové uzly, které je ale doposud nepřevzaly k dalšímu zpracování (mají je stále uloženy v aplikaci K příjmu). Jakmile je převezmou, budou z aplikace Na cestě automaticky přesunuty do aplikace Vyřízeno Odesláno na jiný uzel Nastavení spisového uzlu V aplikaci Nastavení lze nastavit další správce daného uzlu, šanony a sestavit adresář s často používanými uzly spisové služby Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, osobami a externími adresami. Správci V záložce Správci je možné přidávat další uživatele spisového uzlu a upravovat jejich role a období platnosti. Podle přidělené role jsou uživateli přístupné operace a funkce spisového uzlu: Uživatel čtení uživatel má na spisovém uzlu přístup pouze ke čtení. Uživatel má dostupné jen záložky Úvod, K zpracování a Vyřízeno, ve kterých jsou zpřístupněny pouze filtry a možnost zobrazení podrobností o dokumentech/spisech; Uživatel má dostupné všechny funkce pro čtení, editaci a správu dokumentů; Administrátor stejné funkce jako Uživatel, navíc může přidávat další uživatele uzlu. Uživatel se dohledává z osob evidovaných v UIS. Z nabídky Role se vybere, jakou roli bude mít dohledaná osoba přiřazenu. Datum Odkdy nebo Dokdy není nutné vkládat, do pole Odkdy se pak automaticky uloží aktuální datum. Uplynutím termínu Dokdy se osoba stává neaktivním správcem, aplikace Elektronický podací deník a spisová služba mu už nebude přístupná. Toto umožňuje historickou evidenci ručně přidaných 25

26 2 EVIDENCE A ZPRACOVÁNÍ SPISŮ A DOKUMENTŮ Obrázek 16 Nastavení správců spisového uzlu správců. Přehled evidovaných správců uzlu je zobrazen v přehledová tabulce, kde je možné správce odebírat, upravit přiřazenou roli nebo data odkdy/dokdy. V seznamu implicitních správců jsou uvedeny osoby, které mají ke spisovému uzlu přístup zřízen automaticky na základě jejich role v systému. Typicky se jedná o sekretářku a vedoucího pracoviště, ke kterému je spisový uzel přiřazen, případně další osoby. V seznamu jsou uvedeni i historické záznamy s neaktivními uživateli, včetně jejich role a období práv k uzlu. Adresář Údaje nastavené v adresáři se přednostně nabízejí ve formuláři pro vložení nového dokumentu (viz strana 14) nebo úpravu již evidovaného dokumentu. Nastavení urychluje výběr odesílatelů a příjemců při evidenci dokumentu. Do adresáře spisového uzlu lze zařadit nebo podle potřeby vyřadit: Oblíbené uzly z menu je možné vybrat kterýkoliv uzel definovaný v Elektronické spisové službě Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Často vybírané osoby do často vybíraných osob lze zařadit uživatele evidované v UIS. Externí adresy přes formulář aplikace lze vkládat adresy externích adresátů a odesílatelů. Obec se dohledává podle PSČ. Zatržením volby Společná pro uzel bude adresa společná všem uživatelům spisového uzlu. Příznak i jednotlivé položky adresy lze editovat kliknutím na ikonu. 26

27 2 EVIDENCE A ZPRACOVÁNÍ SPISŮ A DOKUMENTŮ Skupiny adresátů aplikace umožňuje vytvářet skupiny příjemců, které lze následně využívat při hromadném rozesílání dokumentů. Prostřednictvím volby Společná pro uzel se skupina adresátů zpřístupní všem uživatelům na daném spisovém uzlu. Seznam příjemců ve skupině se spravuje kliknutím na ikonu ve sloupci Adresáti a mohou jej tvořit uživatelé, skupiny uživatelů nebo jednotlivé spisové uzly. Obrázek 17 Nastavení adres externích adresátů Správa šanonů V záložce Evidence šanonů je umístěn formulář pro zakládání šanonů dokumentů pro potřeby spisové služby. Aplikace je totožná s aplikací Interní dokumentace pracoviště. Bližší informace k aplikaci naleznete v prvním svazku dokumentace v kapitole Evidence interní dokumentace pracoviště. Osobní nastavení Záložka Osobní nastavení umožňuje personalizovat chování aplikací spisové služby dle potřeba uživatele. Provedená nastavení jsou společná pro všechny spisové uzly, do kterých má uživatel umožněn přístup. Nastavit lze: Zasílat na informace o nově doručených dokumentech atribut řídí zasílání informačního u při doručení nového dokumentu na spisový uzel. Pokud je atribut nastaven na hodnotu ano, je uživateli při doručení nového dokumentu na některý ze spisových uzlů, na které má uživatel přístup, zaslán informační o novém dokumentu k převzetí. Způsob nabízení oblíbených adres atribut ovlivňuje způsob vkládání externích adres uložených v adresáří k dokumentu. 27

28 2 EVIDENCE A ZPRACOVÁNÍ SPISŮ A DOKUMENTŮ 2.13 Tisk sestav Záložka Tisk sestav umožňuje tisk ročního seznamu spisů a protokolu o přechodu spisů do nového roku. Obě sestavy se tisknou ve formátu RTF. Typ sestavy se zvolí ze zobrazené nabídky. Dále nutné zvolit podací deník a rok, pro který se má sestava tisknout. Sestava dle zvolených parametrů se vytiskne stisknutím tlačítka Vytisknout. V sestavě Roční seznam spisů jsou zahrnuty všechny spisy zvoleného deníku a roku na zvoleném spisovém uzlu bez ohledu na stav jejich zpracování (zahrnuty jsou jak spisy vyřízené tak i aktuálně zpracovávané). Sestava Protokol přechodu spisů do nového roku obsahuje všechny přeprotokolované spisy pro daný spisový deník a rok. 28

29 3 Nastavení spisové služby Než se na univerzitě začne používat Elektronická spisová služba, je nutné nastavit spisové uzly a spisový a skartační plán, podle kterého se nastavuje skartační lhůta a dokumenty se automaticky připravují ke skartaci. Správci uzlů se nastavují automaticky dle pracovního zařazení, tj. do příslušného spisového uzlu má přístup vedoucí pracoviště a sekretářka, další správce lze v rámci každého uzlu ručně nastavit. Pokud mají být archivované dokumenty zařazovány do fondů, je nutné připravit číselník archivních fondů. 3.1 Evidence spisových uzlů Spisové uzly jsou hierarchicky uspořádány podle hierarchie pracovišť Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nejprve se založí centrální spisový uzel, pod nímž se následně založí další spisové uzly. Zakládat a spravovat uzly může uživatel s přiděleným oprávněním spis-e. Spisové uzly se nastavují v aplikaci Evidence spisových uzlů přes formulář na obrázku 18, kde se určí: Typ spisového uzlu centrální spisový uzel slouží pro styk s vnějším okolím, spisový uzel pracoviště pro vnitrouniverzitní styk. Obrázek 18 Evidence spisových uzlů Úroveň pokročilosti spisové uzly je možné zakládat v několika úrovních, jejich význam je následující: kompletní spisovna ve spisovém uzlu lze s dokumenty provádět všechny úkony nabízené Elektronickou spisovou službou, včetně dohledávání a zobrazování údajů o všech dokumentech evidovaných ve všech uzlech; 29

30 3 NASTAVENÍ SPISOVÉ SLUŽBY základní uzel spisový uzel má stejné využití jako kompletní spisovna s výjimkou přístupu k dokumentům celé spisovny, uživatelé mohou dohledávat a zobrazovat údaje pouze o dokumentech evidovaných na jejich uzlech; podací deník umožňuje zpracovávat dokumenty příslušící pod daný spisový uzel; speciální uzel pro archiv spisový uzel určený pro archivaci dokumentů celé spisové služby; speciální uzel pro podatelnu spisový uzel určený pro příjem dokumentů od externích adresátů a z datové schránky, jejich distribuci na spisové uzly příjemců v rámci univerzity a ke sběru dokumentů odesílaných externím adresátům mimo univerzitu; speciální uzel pro centrální podatelnu spisový uzel sloužící jako hlavní podatelna v situacích, kdy existuje více podatelen; základní uzel s výpravnou základní uzel s funkcí výpravny, který může přijímat dokumenty k vypravení mimo univerzitu a označovat dokumenty jako odeslané mimo univerzitu; speciální uzel pro centrální podatelnu bez datových schránek zastává funkci centrální podatelny, nemá však přístup k datové schránce. Název uzlu stručný název uzlu, který se bude zobrazovat uživatelům. Zařazení k pracovišti pracoviště Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, které bude uzel spravovat. Přiřazení k uzlu volba uzlu, pod který bude nově založený uzel hierarchicky zařazen. V seznamu (obr. 18) lze údaje o každém spisovém uzlu zobrazit nebo upravit. Ve sloupci Výběr pracovišť lze přes ikonu přidat další pracoviště, které pod uzel dosud nepatří. Vedoucí a sekretářka tohoto pracoviště se budou nabízet v aplikaci K odeslání v rámci školy jako cíl pro odeslání dokumentu (viz strana 21). Prostřednictvím ikony ve sloupci Podací deníky lze k vybranému uzlu přiřazovat podací deníky evidované v aplikaci Evidence deníků. Každé pracoviště může být přiřazeno pouze k jednomu spisovému uzlu. Pod jeden spisový uzel může patřit několik pracovišť. 3.2 Evidence podacích deníků Aplikace Evidence deníku zajišťuje evidenci podacích deníků pro potřeby elektronické spisové služby (obr. 19). Aplikace je je dostupná správcům spisové služby univerzity, kteří mají přiděleno právo spis-e. K dohledání je v Osobní administrativě v části Provoz systému, nabídka Správa eagendy. Pro založení nového podacího deníku je nutné vyplnit jeho název a popis a stisknout tlačítko Přidat. Všechny evidované podací deníky jsou zobrazeny v tabulce pod přidávacím formulářem. Úpravy je možné provádět prostřednictvím ikony ve sloupci Upravit. Zatržením políčka ve sloupci Ozn. je možné nevyužité podací deníky odebrat. Políčko je zobrazováno pouze u těch podacích deníků, které nejsou přiřazeny k žádnému spisovému uzlu. 30

31 3 NASTAVENÍ SPISOVÉ SLUŽBY Obrázek 19 Evidence podacích deníků 31

32

33 Rejstřík Č číslo jednací, 9 D dokument, 9 dokumenty hromadné operace, 12 k příjmu, 16 k zpracování, 18 koloběh, 11 na cestě, 25 navazující vložit, 21 zrušit, 21 odeslané mimo univerzitu, 23 odeslané na jiný spisový uzel, 22 označit za vyřízené, 21 podrobnosti, 19 převzít, 18 převzít a zpracovat, 18 přílohy, 19 přiřadit osoby, 21 QR kódy, 21 termín vyřízení, 15 uložené u nás, 23 upravit, 18, 20 upravit datum vyřízení, 12 vložit do šanonu, 12 vratit do oběhu, 18 založit nové, 14 zařadit do šanonu, 21 zpracované, 21 zpracování, 18, 20, 24 způsob vyřízení, 13, 15 E elektronické přílohy vložit, 16, 18, 20 zobrazit, 19, 22, 24 evidence deniku, 30 evidence spisových uzlů, 29 H hromadné operace se spisy, 11 hromadné operace s dokumenty, 12 K kopie k zpracování, 18 N nastavení adresáře, 26 externí adresy, 26 oblíbené osoby, 26 oblíbené uzly, 26 skupiny adresátů, 27 osobní, 27 spisové služby, 29 správců uzlu, 25 šanony, 27 O odesílatel, 15 P platnost termínu, 18 příjemce, 16 S spis, 9 spisový uzel, 9, 29 centrální, 29 úrovně, 29 základní informace, 13 založit, 29 spisový znak, 13, 14 spisy hromadné operace, 11 k zpracování, 18 navazující vložit, 21 obsah spisu, 18, 23 odeslání mimo univerzitu, 11 odeslat v rámci školy, 21 označit za vyřízené, 11, 21 přiřadit osoby, 21 QR kódy, 21 spisový obal, 18, 23 uložené u nás, 23 upravit, 20 upravit datum vyřízení, 11 33

34 Rejstřík uzavřeno, 24 vložit do šanonu, 11 založit nový, 13 zařadit do šanonu, 21 zpracované, 21 zpracování, 24 stav dokumentu, 23 stav spisu, 23 Š šanon, 9 T tisk sestav, 28 obsah spisu, 18, 23 protokol přechodu spisů, 28 roční seznam spisů, 28 spisový obal, 18, 23 Z základní pojmy, 9 způsob založení, 10 34

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Základní pojmy

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Absolventi

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Helpdesk pro UIS

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Univerzitní informační systém Mendelova univerzita v Brně Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Základní pojmy

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 7 1 Úvod 13 2 Základní pojmy

Více

Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Ubytování. Svazek 7. Verze: 1.43 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich

Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Ubytování. Svazek 7. Verze: 1.43 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Univerzitní informační systém Mendelova univerzita v Brně Ubytování Svazek 7 Verze: 1.43 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Úvod do kolejní administrativy

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2015

Více

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PROSTŘEDÍ WORKSPACE... 5 2.1 TECHNOLOGIE

Více

elearning tvorba studijních opor

elearning tvorba studijních opor Akademický informační systém Slovenská technická univerzita v Bratislavě elearning tvorba studijních opor Svazek 15 Verze: 0.60 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Marek Klimša Úprava: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 11. května 2012 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to ADVOKÁTNÍ SPIS 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3

Více

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Modul EPNO Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení Podpora) Revize: 07.03.2014 Tento dokument popisuje funkcionalitu

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ Mgr. Hana Rohrová Mgr. Linda Huzlíková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 12. dubna 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to DAŇOVÝ SPIS 3 1.2 Rozcestník 3 2. Správa spisů 4 2.1 Založení nového

Více

Top Exklusiv. Obsah. Základy práce v systému POS

Top Exklusiv. Obsah. Základy práce v systému POS Základy práce v systému POS zpracoval: libor.jiranek@uniqa.cz Top Exklusiv Obsah Popis základní obrazovky systému POS... 2 Top Exklusiv... 4 Základní údaje... 4 Asistenční služby... 5 Adresa místa pojištění...

Více

Elektronická spisová služba ifis ( essl )

Elektronická spisová služba ifis ( essl ) Elektronická spisová služba ifis ( essl ) verze 1.0 1 Obsah Základní informace... 3 Základní pojmy... 3 1. Jak se do elektronické spisové služby dostat?... 4 3. Menu essl... 5 3.1 Podací deník... 5 3.2

Více

Databázový systém ACCESS

Databázový systém ACCESS Databázový systém ACCESS Cíle: Databáze je souhrn dat vztahujících se k určitému tématu nebo účelu. Databázi lze chápat jako množinu dat popisujících určitou část objektivní reality, udržovanou a využívanou

Více

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1 REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1 TABULKA VERZÍ Verze Datum Popis 1.0 15.3.2012 Založení dokumentu 2.0 15.5.2014 Nové funkčnosti

Více

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Verze: 2.0 Březen 2015 1 Obsah 1. Portál IS KP14+... 4 1.1. Stručné představení... 4 1.2. Obecné funkcionality formuláře žádosti

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81. číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT. sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81. číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT. sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81 číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV Evidenční systém statistického výkaznictví Řešitelé (jméno, organizace)

Více

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Spisová služba / Elisa Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Strana 1 (celkem 16) Obsah Obsah... 2 1. Modul podatelna... 3 1.1 Příjem datová schránka... 3 1.2 Příjem obecná zásilka... 5

Více

Všichni uživatelé. Univerzitní informační systém. Svazek 1. Panevropská vysoká škola

Všichni uživatelé. Univerzitní informační systém. Svazek 1. Panevropská vysoká škola Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Všichni uživatelé Svazek 1 Verze: 5.55 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Úvod 11 2 První přihlášení

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

Příklady pracovních postupů

Příklady pracovních postupů 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah Příklady pracovních postupů tisku na serveru Fiery Server...5

Více

Manuál administrátora FMS...2

Manuál administrátora FMS...2 Manuál administrátora Manuál administrátora FMS...2 Úvod... 2 Schéma aplikace Form Management System... 2 Úvod do správy FMS... 3 Správa uživatelů... 3 Práva uživatelů a skupin... 3 Zástupci... 4 Avíza

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku Konec roku, tvorba hlášení o odpadech Téma: Pokyny pro uživatele programu EVI 8 s koncem evidenčního roku Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení technické podpory) Revize: 29.12.2014 Cílem

Více

RŽP D nová edice. Obsah. Základy práce v systému POS

RŽP D nová edice. Obsah. Základy práce v systému POS Základy práce v systému POS zpracovala: vera.dzurekova@uniqa.cz RŽP D nová edice Obsah Popis základní obrazovky systému POS... 2 RŽPD - nová edice... 4 Základní údaje... 4 Pojištěné osoby a jejich pojistná

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 2 Access 2010

3 Formuláře a sestavy Příklad 2 Access 2010 TÉMA: Výpočty ve formulářích, rozhraní pro uživatele Formuláře neslouží pouze pro přístup běžného uživatele k datům uloženým v databázi. Ve formulářích se rovněž setkáme s dalšími prvky, jako jsou např.

Více

Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Student. Svazek 2. Verze: 6.16 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich

Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Student. Svazek 2. Verze: 6.16 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Univerzitní informační systém Mendelova univerzita v Brně Student Svazek 2 Verze: 6.16 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Studium na MENDELU 11 1.1 Student.....................................

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Uživatelská příručka pro dodavatele

Uživatelská příručka pro dodavatele Uživatelská příručka pro dodavatele Release 1.x.x B2B CENTRUM a.s. 3.2009 Obsah Úvod... 3 Obecná pravidla formátování... 3 Pravidla pro formátování písma... 3 Poznámky, Důležité, Varování... 4 Začínáme...

Více

Aktualizační systém Progres

Aktualizační systém Progres Aktualizační systém Progres Obecně o systému Celý obsah webu se skládá z článků, fotogalerii, novinek, systémových bloků atd., které jsou vždy vloženy do nějaké rubriky položky v menu, podmenu, přip. mimo

Více

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz Návod na E-Shop Obsah 1. Založení nového e-shopu 2. Definice kategorií e-shopu 3. Definice atributů e-shopu 4. Vložení nové položky do e-shopu 5. Editace a smazání položky v e-shopu 6. Hromadná aktualizace

Více

Centrální evidence závětí NK ČR

Centrální evidence závětí NK ČR CIS NK ČR Centrální evidence závětí NK ČR Uživatelská příručka Dodavatel: Corpus Solutions a.s. V Praze dne 15. 4. 2005 Pod Pekařkou 1 Praha 4 Podolí Verze: 1.0 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Přístup do aplikace...3

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky 1.1.1. Obecné požadavky na systém Požadovaný informační systém musí být schopen realizovat plánované i ad hoc

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv

Více

Obr. 1 - Seznam smluv

Obr. 1 - Seznam smluv Modul Evidence smluv je určen pro správu smluvních dokumentů na VUT v Brně. S tímto modulem úzce souvisí modul Smluvní partneři, ve kterém se spravují smluvní strany smluvních dokumentů. Pro nastavení

Více

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Karta majetku a nářadí Byla provedena úprava týkající se uživatelského definování sloupců a výběrových seznamů dalších polí k zobrazení. Karta majetku nově

Více

Metodický pokyn ke skartačnímu řízení v ifis

Metodický pokyn ke skartačnímu řízení v ifis Metodický pokyn ke skartačnímu řízení v ifis 1. Postup uložení dokumentů do příruční spisovny... 2 1.1 Přesun z adresáře Vyřizuje se do Vyřízeno... 2 1.2 Přesun z adresáře Vyřízeno do Příruční spisovna...

Více

Nastavení zabezpečení

Nastavení zabezpečení Nastavení zabezpečení E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a Strana 1 (celkem 8) ESO9 Správce... 3 Vlastnosti... 3 Zabezpečení... 3 Hesla... 3 Aplikace ESO9... 3 Uživatelé

Více

Výnos rektora č. 3/2009

Výnos rektora č. 3/2009 V Praze 11. března 2009 Č.j. 900/09/725 PID 74112 Výnos rektora č. 3/2009 Spisový a skartační řád Akademie múzických umění v Praze S platností od 1. dubna 2009 vydávám tento výnos. 1 Spisový a skartační

Více

Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA)

Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA) Uživatelská příručka - Outlook Web App (OWA) Obsah Úvod... 3 Webový přístup OWA... 3 Přihlášení... 3 Odhlášení... 4 Příjem a odesílání pošty... 4 Vytvoření nové zprávy... 5 Adresář... 5 Úkoly... 7 Kalendář,

Více

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Vážení uživatelé, vítejte v Informačním systému o informačních systémech veřejné správy (dále jen IS o ISVS ) Obsah uživatelské příručky: 1. Obecně

Více

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály.

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Úvod popis funkcí softwaru Repsale. Nový doklad tvorba nových dokladů v PDA (Faktura / Návštěva

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Formuláře... K čemu jsou formuláře dobré?... Spuštění formuláře... Nastavení formuláře... Vytváření otázek... 6 Změna vzhledu formuláře... 8 Zveřejnění

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

Sklady. Níže popsaný návod je určen pro uživatele s rolí Administrátor nebo Správce skladu. Přehled funkcí 2. Postup pro vytvoření nového skladu 2

Sklady. Níže popsaný návod je určen pro uživatele s rolí Administrátor nebo Správce skladu. Přehled funkcí 2. Postup pro vytvoření nového skladu 2 Sklady Níže popsaný návod je určen pro uživatele s rolí Administrátor nebo Správce skladu. Obsah : Přehled funkcí 2 Postup pro vytvoření nového skladu 2 Položky skladů 2 Množství na skladech 2 Inventura

Více

Zahraniční oddělení. Univerzitní informační systém. Svazek 17. Panevropská vysoká škola

Zahraniční oddělení. Univerzitní informační systém. Svazek 17. Panevropská vysoká škola Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Zahraniční oddělení Svazek 17 Verze: 0.66 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Nastavení systému mobilit

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

Město Litomyšl Tajemník městského úřadu. Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15

Město Litomyšl Tajemník městského úřadu. Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15 městského úřadu Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15 EVIDENČNÍ Č ÍSLO PODLE KATALOGU ŘÍDÍC Í DOKUMENTACE SPISOVÝ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU LITOMYŠL, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN ZMĚNA Návaznost na řídící dokumentaci

Více

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento spisový a skartační řád se vydává na základě zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, který byl změněn

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 Úvod Program Evidence a opravy dlouhodobého drobného hmotného majetku Pracuje dle následujícího grafu : Nákup Pořízený nový majetek Převod První výdej Vyřazení

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

1 of 14 14.12.2004 14:27

1 of 14 14.12.2004 14:27 1 of 14 14.12.2004 14:27 Popis systému EDOX je systém vyvinutý ve společnosti Evektor spol. s r.o. určený pro bezpečné sdílení technické dokumentace a dalších dokumentů. Systém je umístěn na webovém serveru

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Registr uměleckých výstupů. Uživatelský návod aplikace RUV. verze 0.25.0

Registr uměleckých výstupů. Uživatelský návod aplikace RUV. verze 0.25.0 Registr uměleckých výstupů Uživatelský návod aplikace RUV verze 0.25.0 26. 05. 2016 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 5 2 Změny v nové verzi... 6 3 Přístup do aplikace... 7 3.1 První přístup do aplikace... 7

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí

e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí Uživatelská dokumentace Verze 20 10 2009 1 Obsah 1 O službě e-utilityreport................................... 3 2 Potřebná nastavení.......................................

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

Portál vedoucího pracoviště

Portál vedoucího pracoviště Akademický informační systém Slovenská technická univerzita v Bratislavě Portál vedoucího pracoviště Svazek 8 Verze: 2.14 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků

Více

2 Dotazy Příklad 1 Access 2010

2 Dotazy Příklad 1 Access 2010 TÉMA: Výběrové dotazy Sekretářka společnosti Naše zahrada pracuje s rozsáhlými tabulkami. Pro přehlednější práci s daty používá řazení a filtraci dat na základě různých kritérií. Dále potřebuje získat

Více

Novinky verze SPIRIT 2015

Novinky verze SPIRIT 2015 Novinky verze SPIRIT 2015 Ostění pro okna a dveře (ZAK) Ve SPIRITu můžete použít každý ZAK komponent přímo z Prohlížeče komponentů způsobem drag and drop, kromě ostění oken a dveří. Ve SPIRITu 2015 máte

Více

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Základní informace o aplikaci Aplikace slouží pro zjednodušené vytváření dokumentů Souhrnů doporučených opatření pro Evropsky významné lokality. Vznikala přírustkovým

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE. TS-ELDAx SMART TRUST electronic ARCHIVE Cloudové rozhraní

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE. TS-ELDAx SMART TRUST electronic ARCHIVE Cloudové rozhraní UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE TS-ELDAx SMART TRUST electronic ARCHIVE Cloudové rozhraní SMLOUVA (PROJEKT) ČÍSLO: STÁDIUM: Schváleno ZAKÁZKA ČÍSLO: DŮVĚRNOST: Veřejné ZE DNE: DATUM AKTUALIZACE: ZPRACOVAL / AUTOR:

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.21.0 11.03.2013 Obsah 1. Zařazení vyřízeného dokumentu do spisu... 3 2. Automatický výpočet nabytí právní moci... 4 3. Tisk obálek v modulu Výpravna...

Více

Rámcový návod pro školitele. doktorských studijních programů

Rámcový návod pro školitele. doktorských studijních programů Rámcový návod pro školitele doktorských studijních programů Univerzitní informační systém (UIS) Obsah Schvalování individuálního studijního plánu (ISP)-----------------------------------------------------

Více

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Rozdělovník: tajemníci fakult, kancléř, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitel KMZ,archiv Zpracoval: JUDr. Králík, JUDr. Gybasová Článek 1 Předmět úpravy

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.24

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.24 Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.24 1.4.2014 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Převody do spisovny výběrová kritéria... 3 3. Číselník zařazení archivní krabice... 3 4. Archivní krabice... 3 4.1.

Více

Zde se objeví všechny spisy, které má uživatel v ISAS vyznačeny na sebe.

Zde se objeví všechny spisy, které má uživatel v ISAS vyznačeny na sebe. Nová verze aplikace Apstr se spouští prostřednictvím aplikace Isas, v záložce Pracovní stůl moje spisy. Zde se objeví všechny spisy, které má uživatel v ISAS vyznačeny na sebe. Označí si spisy, ve kterých

Více

epersonalista Změnu hesla provedete v pohledu nabídky funkcí, v levo. 2. Správa a evidence karty pracovníka

epersonalista Změnu hesla provedete v pohledu nabídky funkcí, v levo. 2. Správa a evidence karty pracovníka epersonalista V modulu epersonalista lze provádět následující operace: 1. Změna hesla 2. Správa a evidence karty pracovníka 3. Vedení komplexní evidence vzdělávacích aktivit zaměstnanců a monitorování

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro zadavatele, verze 1.2 2008 QCM, s.r.o. Obsah Úvod......5 Požadavky na provoz......6 Přihlášení......6 Odhlášení......7

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Změnové řízení... 3 1.1. Odstěhování uživatele... 3 1.2. Nastěhování uživatele... 3 1.2.1. Nastavení parametrů pro nastěhování uživatele... 3 1.3. Založení předpisu... 3 1.4.

Více

Zahraniční oddělení. Univerzitní informační systém. Svazek 17. Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Zahraniční oddělení. Univerzitní informační systém. Svazek 17. Vysoká škola podnikání a práva, a.s. Univerzitní informační systém Vysoká škola podnikání a práva, a.s. Zahraniční oddělení Svazek 17 Verze: 0.66 Datum: 8. listopadu 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Nastavení

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 9. Archivační postupy 9.1 Úvod Archivace

Více

S poděkováním za Váš čas. Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. proděkanka RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. správce SIS

S poděkováním za Váš čas. Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. proděkanka RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. správce SIS Vážení předsedové oborových rad, omlouváme se za odklad začátku ročního hodnocení, ale od minulého akademického roku došlo v aplikaci SIS Individuální studijní plán PhD. studentů k některým závažným změnám,

Více

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty Patenty Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o patentech do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích

Více

Rámcový návod garanty a zkoušející. doktorských studijních předmětů

Rámcový návod garanty a zkoušející. doktorských studijních předmětů Rámcový návod garanty a zkoušející doktorských studijních předmětů Univerzitní informační systém (UIS) Obsah Garant předmětu... 1 Předmět a jeho nastavení... 1 Evidence zkoušejících... 1 Vypisování termínu

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

Manuál pro modul Vypisování témat prací referentka

Manuál pro modul Vypisování témat prací referentka Manuál pro modul Vypisování témat prací referentka Tento manuál popisuje typické postupy uživatele s rolí vedoucí práce/školitel v modulu Vypisování témat prací, úkony se mohou lehce odlišovat v závislosti

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Verze: 1.0 Listopad 2015 1 Obsah 1 Přehled provedených změn... 3 2 Žádost o integrovanou strategii... 4 2.1. Registrace

Více