Spisový a skartační řád Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. března 2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spisový a skartační řád Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. března 2016"

Transkript

1 Spisový a skartační řád Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. března 2016 Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Tento spisový a skartační řád stanovuje způsob organizace spisové služby a postupu při vyřazování (skartaci) dokumentů u Městského úřadu Brandýs nad Labem Stará Boleslav (dále jen úřad ). (2) Spisovou službou se pro účely tohoto řádu rozumí zajišťování úkonů spojených s příjmem, vznikem, evidencí, oběhem, vyřizováním, podepisováním, odesíláním, označováním, ukládáním a vyřazováním (skartací) dokumentů. 1/ (3) Manipulaci s dokumenty u úřadu provádí centrální podatelna 2/, jejíž součástí je i výpravna, a podatelny a výpravny na dislokovaných pracovištích 3/, spisovny 4/ a pověření zaměstnanci jednotlivých odborů nebo jiných organizačních jednotek úřadu (dále jen útvar ). (4) Dokumenty se pro účely tohoto spisového a skartačního řádu rozumějí písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné záznamy, ať již v podobě analogové či digitální, které jsou do úřadu doručovány nebo vznikají z jeho činnosti. (5) Na úřadě se k evidenci, oběhu, vyřizování a archivaci dokumentů používá systém elektronické spisové služby abcsuite od firmy aplis.cz, dále jen systém essl. Část II. Spisový řád Čl. 2 Příjem a evidence dokumentů (1) Příchozí dokumenty se přijímají a evidují především v podatelnách úřadu. Převzetí doporučených zásilek potvrdí podatelna poště otiskem podacího razítka a podpisem na úhrnném podacím lístku. Převzetí dokumentů přímo od občanů nebo organizací potvrdí na vyžádání stejným způsobem na kopii dokumentu. Podatelna u zásilek zkontroluje adresy a jejich obal, poškozené zásilky protokolárně zastaví a závady reklamuje u pošty. Zároveň poště vrátí i zásilky doručené omylem. (2) Pokud dokument přijme útvar úřadu, dokument zaeviduje přímo pracovník tohoto útvaru. Záznam o telefonickém nebo faxovém podání zaeviduje taktéž pracovník, který toto podání obdržel. Podání učiněná em, elektronickou podatelnou se automaticky zaznamenají do systému essl a pracovník podatelny je zaeviduje do příslušné evidence. Ustanovení zvláštních právních předpisů zůstávají nedotčena. 5/ (3) Dokumenty, na nichž je v adrese uvedeno na prvním místě jméno zaměstnance před názvem úřadu, se předávají neotevřené zaměstnanci. Pokud po otevření dopisu zaměstnanec zjistí, že dokument má úřední charakter, zaeviduje dokument v systému essl. Neotevřené se předávají též zásilky určené starostovi, místostarostovi, tajemníkovi, členům zastupitelstva, zásilky určené do vlastních rukou, příp. i zásilky, kde na kterémkoli místě je uvedeno jméno či funkce starosty města, zástupce starosty města a tajemníka MěÚ, zásilky

2 tvořící předmět státního, hospodářského či služebního tajemství označené T 6/, výběrová řízení, soutěže, veřejné zakázky, dokumenty důvěrného charakteru (např. označené jako důvěrné ). (4) Evidenci podléhají veškeré dokumenty doručené do úřadu a dokumenty vzniklé z jeho činnosti. (5) Spisovou evidenci úřadu vedou podatelny a spisovny. (6) Elektronická evidence dokumentů, spisů a vypravení je vedena v systému essl. K dokumentům mají přístup všichni pracovníci úřadu, kteří mají k daným dokumentům přístupová oprávnění. Zpracování probíhá v modulech Epodatelna, Workflow a Spis, přičemž do modulu Epodatelna evidují dokumenty pracovníci podatelen. Elektronické dokumenty, doručené Informačním systémem datových schránek (dále ISDS ) pracovníci podatelen stahují do samostatné složky Distributor modulu Epodatelna. Podatelna zodpovídá za správnost zápisu. Případné následné změny v zápisu v systému essl jsou auditovány a zapsány do historie záznamu. Systém essl automaticky provádí ověřování podání opatřeného elektronickým podpisem a časovým razítkem a zodpovídá za ověření platnosti elektronického podpisu a shody vytištěné kopie s originálem podání učiněného v elektronické podobě. Do modulu Workflow, tedy u dokumentů vlastních nebo vyřizovaných, má přístup každý pracovník, který si sám zapisuje, jak a kdy byl dokument vyřízen. Ve spisovnách je spisová evidence vedena na předávacích protokolech. (7) Všechna podání doručená úřadu a dokumenty vzniklé z jeho činnosti jsou zapsána v elektronickém podacím deníku v modulu Epodatelna v chronologickém pořadí podle doručení podatelně (podatelnám) nebo vzniku dokumentu. Přehled zkratek odborů, užívaných při zapisování do podacího deníku včetně vysvětlivek. ODBOR, oddělení, útvar Kód odboru Vstupní bod oběhu dokumentů pro daný odbor Zkratka odboru Brandýs nad Labem Stará Boleslav Vedení města Tajemník, 10 K převzetí vedením (AU) VM Starosta, Místostarosta 1, Místostarosta 2, Místostarosta 3, Interní audit, Personalistka, Sekretariát úřadu, Oddělení vnějších vztahů a informací Krizové řízení (Oddělení bezpečnostního a krizového řízení) 14 Krizové řízení (AU) KŘ Městská policie 15 Městská policie (AU) MP Odbor vnitřní správy (organizačně správní oddělení) 20 Odbor vnitřní správy B/SB OSO (AU) OVS B/SB OSO Odbor vnitřní správy (oddělení matrika) 20 Odbor vnitřní správy B/SB OM (AU) OVS B/SB OM Odbor vnitřní správy, CzechPOINT 22 OVS CzechPOINT OVS CzechPoint Odbor vnitřní správy, 20 OVS SB OVS SB

3 oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Stará Boleslav Odbor stavebního úřadu (od Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče úsek stavebního úřadu Brandýs n/l.) Odbor majetku města (od Odbor investic a správy majetku, oddělení správy majetku) Odbor kultury a cestovního ruchu (od Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálního zabezpečení Odbor obecní živnostenský úřad, oddělení pracoviště Brandýs n. L.-Stará Boleslav 30 Odbor stavebního úřadu (AU) OSÚ 40 Odbor majetku města (AU) OMM 50 Odbor kultury a cestovního ruchu (AU) 60 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví B (AU) 70 Odbor obecní živnostenský úřad SB (AU) OKCR OSVZ B OOŽÚ SB Odbor životního prostředí 80 Odbor životního prostředí B (AU) OŽP B Odbor finanční 90 Odbor finanční (AU) OF Odbor územního rozvoje a památkové péče (od Odbor investic a správy majetku, oddělení investic a údržby, oddělení dotací a veřejných zakázek) 99 Odbor územního rozvoje a památkové péče 99 (AU) OÚRPP B Odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend) Odbor dopravy, oddělení správního řízení Odbor dopravy, oddělení silničního hospodářství - Brandýs 151 Odbor dopravy SB DSA 151 (AU) OD SB DSA 152 Odbor dopravy SB SŘ 152 (AU) OD SB SŘ 153 Odbor dopravy Brandýs 153 (AU) OD B Informatika a e-government 200 Informatika a e-government (AU) EGOV Odborová organizace 210 Odborová organizace (AU) OO Odbor školství 160 Odbor školství (AU) OŠ Praha Odbor obecní živnostenský 110 Odbor obecní živnostenský úřad P OOŽÚ P úřad (AU) Odbor životního prostředí 100 Odbor životního prostředí P (AU) OŽP P Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 120 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví P (AU) OSVZ P

4 Odbor územního rozvoje a památkové péče (od Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, úsek územního plánování a památkové péče) Odbor dopravy, oddělení silničního hospodářství Praha Odbor vnitřní správy, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Praha 140 Odbor územního rozvoje a památkové péče 140 (AU) OÚRPP P 150 Odbor dopravy P (AU) OD P 170 Odbor vnitřní správy P (AU) OVS P Vedení Praha 180 Vedení Praha (AU) Vedení Praha (8) Zaměstnanci pověření vedením spisové evidence, resp. zaměstnanci podatelny, opatří všechna doručená podání v den, kdy byla do úřadu doručena, podacím razítkem. Dokumenty zaevidují v podacím deníku v modulu Epodatelna, vyplní otisk podacího razítka a nalepí štítek s čárovým kódem. U zásilek, které se neotvírají, se otiskne podací razítko na obálku. Doručené telegramy, faxy a elektronicky přijímané dokumenty eviduje podatelna jako ostatní podání, opatří je podrobným časovým údajem o doručení (hodina) a předá zpracovateli. DORUČENÝ DOKUMENT V DIGITÁLNÍ PODOBĚ, KTERÝ NEOBSAHUJE ŠKODLIVÝ KÓD, SE V NEZMĚNĚNÉ PODOBĚ ZAVEDE DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU SPISOVÉ SLUŽBY. (9) Otisk podacího razítka, který se tiskne spolu s čárovým kódem na tiskárně čárových kódů, obsahuje: název úřadu, datum doručení, číslo jednací, zkratku odboru a počet listů a přílohy. Přehled písemností, které se neoznačují jednacím číslem - dodavatelské faktury faktury přijaté, - reklamní a informační materiál, - zápisy z porad vedení, usnesení městské rady a zastupitelstva, - došlá matriční hlášení sňatky, úmrtí, narození, - došlá hlášení o rozvodu, - došlé odhlášky trvalého pobytu, karty na OP patnáctiletým, - vrácené doručenky (včetně obálek), - oznámení o nadcházejícím propuštění osoby z výkonu trestu odnětí svobody, - vyjádření, stanoviska, - doklady došlé MěÚ na vědomí, oběžníky - ceníky, cenové výměry, - cestovní účty - dohody o půjčkách, - dovolenky, - objednávky na zboží a práce, potvrzení objednávek z různých podniků, - neschopenky, - osobní agenda, - podpory při ošetřování dítěte - žádanky o opravy, žádanky jízd, - sestavy, statistická hlášení

5 (10) Podací deník vždy obsahuje tyto údaje a) pořadové číslo dokumentu, b) datum doručení podání nebo vzniku vlastního dokumentu, c) odesilatele, číslo jednací jeho podání, počet listů a přílohy, d) věc (stručný obsah podání) e) přidělení k vyřízení, f) způsob vyřízení podání, g) den odeslání, počet listů, přílohy odchozího dokumentu, údaj o uložení dokumentu (ukládací znak, skartační znak a lhůta). Součástí záznamu v podacím deníku je seznam adres, na které byly odchozí dokumenty vypraveny, datum a způsob vypravení. Adresa odesilatele a adresáta se vyplňuje do podacího deníku z Registru adres, který je součástí systému essl. Registr má návaznost na celostátní volně dostupné registry ISDS, ARES a UIR-ADR. Spisový a skartační plán úřadu (viz Příloha 1) je implementován v systému essl a zpracovatelé jej používají při vyplňování ukládacích znaků, skartačních znaků a lhůt u záznamů v podacím deníku. (11) Číselná řada v podacím deníku začíná vždy 1. ledna pořadovým číslem 1 a končí 31. prosince. (12) Číslo jednací dokumentu tvoří pořadové číslo dokumentu v podacím deníku, lomené celým rokem a kód odboru. Podání a jeho vyřízení se eviduje pod týmž číslem jednacím. Pod jedním číslem jednacím se vždy vyřizuje jen jedno podání. (13) Soubor ukládacích znaků, skartačních znaků a skartačních lhůt přiřazených jednotlivým druhům dokumentů tvoří spisový a skartační plán, který je přílohou č. 2 tohoto řádu. (14) Obálka se ponechává vždy jako součást dokumentu. (15) Datovou zprávu, u které je potřeba provést konverzi, přepošle podatelna na CzechPoint (OVS B2), kde dokument vytisknou a opatří ověřovací doložkou. Poté jej přepošlou vnitřní poštou na příslušný odbor Městského úřadu Brandýs nad Labem St. Boleslav. Čl. 3 Přebírání dokumentů (1) Na pracovišti v Brandýse nad Labem - Stará Boleslav I, Masarykovo náměstí čp. 1, se veškerá došlá korespondence předává do sekretariátu starosty. Sekretariát zajistí, aby volení zástupci a tajemník prohlédli tuto korespondenci do následujícího dne. (2) Takto elektronicky evidované a roztříděné dokumenty předává podatelna vedoucím odborů úřadu nebo osobám, které korespondenci přebírají. Došlé zaevidované písemnosti adresované odborům městského úřadu předává podatelna přímo do schránek jednotlivých odborů. Zjistí-li vedoucí odboru, že písemnost jeho odboru nepřísluší, zajistí neprodlené předání zpět podatelně. (3) Není přípustné, aby se korespondence dostala na odbory mimo tento stanovený postup. Za jeho dodržení, příp. přejímání došlé korespondence, odpovídají všichni vedoucí odborů. Po zaevidování předávají vedoucí odborů dokumenty příslušným zpracovatelům k vyřízení.

6 (4) V centrální podatelně v Brandýse nad Labem - Stará Boleslav I, Masarykovo náměstí čp. 1, se též vytřídí veškerá pošta k zaevidování pro obě pracoviště v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi II, Mariánské náměstí 1396 a Mariánské náměstí 28 a Prahu. (5) Pracovníci podatelny pražského pracoviště elektronicky zaevidují došlé dokumenty v podacím deníku Epodatelna. Vyplní otisk podacího razítka a nalepí štítek s čárovým kódem. Poté je dokument přidělen a během téhož dne předán na příslušný odbor, kde je evidence upřesněna. Vedoucí odboru nebo jím pověřený pracovník přidělí písemnost k vyřízení jednotlivým zpracovatelům. Čl. 4 Vyřizování dokumentů (1) Zaevidované dokumenty se předávají k vyřízení příslušným odborům. Po předání vyřízeného dokumentu na výpravnu zapíše zpracovatel do spisové evidence způsob vyřízení dokumentu, příp. kdy a komu byl odeslán čistopis vyřízeného dokumentu. U dokumentů, které byly spoluvyřízeny jiným dokumentem, zaznamená v podacím deníku Spoluvyřízeno č.j...". (2) Veškeré dokumenty, týkající se téže věci (např. podání, záznamy, protokoly, posudky, stanoviska, dobrozdání, stejnopis vyřízení, rozhodnutí ve správním řízení) tvoří spis. Spis obsahující více čísel jednacích se po vyřízení záležitosti již nerozděluje, ale ukládá pod nejnižším číslem jednacím, tj. číslem jednacím inicializačního dokumentu. (3) Odpověď na doručený dokument se eviduje, vyřizuje a odesílá pod číslem jednacím tohoto doručeného dokumentu. K zaevidovanému dokumentu se vždy připojuje stejnopis, případně koncept vyřízení, který je součástí spisové dokumentace. (4) Vyřídí-li zpracovatel záležitost jinak než písemně, učiní o tom záznam na dokumentu i v podacím deníku, případně připojí úřední záznam na zvláštním listu. Záznam musí obsahovat náležitosti stanovené zvláštním právním předpisem. 7/ Pokud předává vyřízený dokument k uložení, připojí pokyn "Založ", datum a podpis. Při vzetí dokumentu na vědomí napíše zpracovatel pod podací razítko "Vzato na vědomí. Založ" či Vidi ad acta, Vidi AA a připojí svůj podpis a datum s pokynem spisovně k jejímu uložení. (5) Vzniká-li dokument z vlastního podnětu úřadu, zakládá ho referent ve své pracovní ploše v modulu WORKFLOW. Po uložení nového záznamu získá referent vlastní jednací číslo, do rubriky podacího deníku "Název firmy/osoby" napíše "Vlastní". Referent může využít možnost vlastního přednastavení vyplnění formuláře podacího deníku. Může mít uložen text Vlastní a kód svého odboru. (6) Dokumenty postupované k přímému vyřízení jinému referátu jsou předávány zásadně přes podatelnu. (7)VEŠKERÉ DOKUMENTY, AŤ VLASTNÍ NEBO DORUČENÉ, MUSÍ BÝT OPATŘENY UKLÁDACÍM ZNAKEM, SKARTAČNÍM ZNAKEM A LHŮTOU A ROKEM, KDY BUDOU ZAŘAZENY DO SKARTAČNÍHO ŘÍZENÍ. TOTO OZNAČENÍ SE PROVEDE NA DANÉM ODBORU, KAM DOKUMENT PATŘÍ.

7 Čl. 5 Úprava a podepisování dokumentů, užívání razítek (1) Úřad používá dopisní papíry a obálky se záhlavím. Název sídla úřadu se uvádí v prvním pádě. Označení dokumentů orgánů obcí se řídí zvláštními právními předpisy. 8/ (2) Podepisování dokumentů se řídí organizačním řádem úřadu platným od 1. dubna Na dokumentu musí být vždy uvedeno jméno, příjmení a funkce podepisujícího. Stejnopis dokumentu musí mít stejné náležitosti jako originál, za což odpovídá zpracovatel. (3) Dokumenty odesílané v elektronické podobě se podepisují zaručeným elektronickým podpisem. Jednotliví podepisující mají vlastní elektronický podpis, vydaný certifikační autoritou PostSignum. Elektronický podpis se připojí k dokumentu buď v systému essl nebo se do systému essl může vložit již podepsaný dokument z jiného systému. K elektronickému dokumentu může být připojeno více elektronických podpisů. (4) Pro užívání úředních razítek se státním znakem, jeho vyobrazení a tvar platí zvláštní právní předpis. 9/ Razítkem Město se označují všechny doklady, které jsou vyhotoveny orgány města a týkají se samostatné působnosti města. Razítko Městský úřad se používá na všechna písemná opatření starosty, městské rady a jejích orgánů v oblasti přenesené působnosti. (5) Razítka stejného typu se shodným textem se rozlišují evidenčními čísly, která musí být v otisku razítka čitelná. (6) Evidenci úředních razítek s jejich otiskem a jménem, příjmením, funkcí, datem a podpisem zaměstnance, který razítko převzal a užívá, vede odbor vnitřní správy. (7) Ztrátu úředního razítka úřad bezodkladně oznámí odboru pro místní správu Ministerstva vnitra. V oznámení uvede přesný opis textu z otisku razítka a datum, od kdy se razítko postrádá. Čl. 6 Odesílání dokumentů (1) Odesílání dokumentů a jiných zásilek z úřadu zajišťuje výpravna na pracovištích Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1, 2, a Praha 3, Orebitská 477. (2) Zásilky určené k odeslání musí být předány zpracovateli do výpravny v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi v pondělí až čtvrtek do 11. hodiny, v pátek do 10. hodiny. Na pražském pracovišti musí být zásilky určené k odeslání předány zpracovateli do výpravny každého dne do 12. hodiny, v pátek do hodiny. Písemnosti předané později budou vypraveny následující pracovní den. (3) Dokumenty jsou odesílány a) poštou - obyčejně, doporučeně, s dodejkou nebo do vlastních rukou, b) kurýrní službou, c) telekomunikačními prostředky (faxem, dálnopisem, telegramem), d) elektronicky (datovou schránkou, em, interním dokumentem), e) osobně adresátovi na úřadu, f) osobně prostřednictvím policie (městské, státní) (4) Všechna správní rozhodnutí jsou zasílána v obálkách s dodejkou se svislým modrým nebo červeným pruhem. Do vlastních rukou se odesílají rozhodnutí, u nichž je nutno ověřovat doručení, nebo to stanoví zvláštní právní předpis. 10/ Vrácené potvrzené dodejky podatelna

8 předá na jednotlivá pracoviště, kde je příslušný zaměstnanec připojí ke kopii rozhodnutí, jehož originál byl doručen adresátu. Doručenky datových zpráv se v digitální podobě připojí k odchozí zásilce. (5) Pro zasílání matričních a jiných dokladů do ciziny platí zvláštní právní předpis. 11/ (6) V příslušné evidenci se zaznamenává datum odeslání dokumentů. Čl. 7 Ukládání dokumentů (1) Zaměstnanec vyřizující dokument mu přidělí ukládací znak, skartační znak a skartační lhůtu podle spisového a skartačního plánu úřadu, což zapíše přímo na vyřizovaný dokument. Zároveň tyto údaje doplňuje do systému essl a ukončuje zpracování dokumentů posláním do koncového uzlu. Po vyřízení dokument uloží podle ukládacích znaků spisového plánu do pořadače v příruční registratuře. (2) Dokumenty již nepotřebné k bezprostřednímu výkonu působnosti se předávají do příslušné spisovny úřadu jednou ročně, zpravidla v prvním čtvrtletí, podle předávacího seznamu. 12/ (3) Spisovna slouží k ukládání vyřízených dokumentů celého úřadu. Dokumenty finančního odboru, stavebního úřadu, dokumenty dopravní agendy a živnostenské agendy a dokumenty obsahující utajované a zvláštní skutečnosti se ukládají ve specializovaných spisovnách úřadu. Spisovnu v Praze na náměstí Republiky užívají všechny odbory pražského pracoviště. Starší a méně používané dokumenty jsou převáženy do spisovny v Brandýse nad Labem, ulice Zápská. (4) Ve spisovně se dokumenty ukládají podle věcných hledisek uvedených ve spisovém a skartačním plánu v samostatných fasciklech (pořadačích, kartonech) označených ukládacími znaky a rokem, v němž uplynou skartační lhůty. Každý ukládaný spis musí obsahovat soupis všech čísel jednacích dokumentů, jež jsou jeho součástí. (5) Tisk podacího deníku se provádí po uzavření kalendářního roku zpravidla k 1. březnu roku následujícího. Do této doby musí pracovníci podatelny zajistit data tam uvedená před ztrátou a nežádoucí změnou. Vytvoří se PDF verze podacího deníku a tato se uloží. (6) Při ukládání dokumentů se skartačními znaky A se stejnopis vyřízení i všechny ostatní součásti spisu uložené v počítači vytisknou a odevzdají k uložení v písemné formě. (7) Pokud zaměstnanec žádá o předložení dokumentu, je povinen vyplnit ve spisovně výpůjční lístek, který se založí na místo dokumentu a jeho kopie do zvláštní evidence o vypůjčených dokumentech. (8) Půjčování dokumentů mimo úřad je přípustné pouze s písemným souhlasem starosty města, zastupujícího místostarosty nebo tajemníka úřadu. Část III. Skartační řád Čl. 8 Úvodní ustanovení (1) Skartační řád stanoví postup při vyřazování dokumentů ze spisovny ve skartačním řízení. (2) Bez posouzení ve skartačním řízení nesmějí být žádné dokumenty zničeny.

9 (3) Za provádění skartačního řízení odpovídá tajemník úřadu. (4) Skartační řízení schvaluje Státní oblastní archiv Praha Státní okresní archiv Prahavýchod se sídlem v Přemyšlení (dále jen příslušný archiv ). (5) Dokumenty, kterým je přiřazen skartační znak "A", musí být ke skartačnímu řízení předloženy vždy v psané nebo tištěné formě, zajišťující jejich trvalé uchování. Stejným způsobem musí být předloženy dokumenty označené skartačním znakem "V", navrhované jejich původcem k zařazení do skupiny A. (6) Dokumenty bez trvalé hodnoty, jimž je podle skartačního plánu přiřazen skartační znak "S", a dokumenty skupiny V navržené k vyřazení ve skupině S mohou být ke skartačnímu řízení předloženy i v jiné než tištěné podobě, např. ve formě datového záznamu na disketě. (7) Odpovědnost za uchování dat do ukončení skartačního řízení nese úřad, který je k řízení předkládá. Čl. 9 Spisový a skartační plán (1) Spisový a skartační plán obsahuje seznam dokumentů rozdělených podle věcných hledisek s ukládacími znaky a skartačními znaky a skartačními (uschovacími) lhůtami. (2) Každému dokumentu (případně souboru dokumentů) musí být přiřazen podle jeho obsahu ukládací znak a skartační znak se skartační lhůtou. (3) Zpracovatelé dokumentů jsou povinni označovat je ukládacími znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami podle spisového a skartačního plánu úřadu. (4) Skartační znaky a skartační lhůty uvedené ve spisovém a skartačním plánu jsou závazné pouze pro úřad, z jehož činnosti dokument vznikl nebo jímž byl vyřizován. Čl. 10 Skartační znak Skartační znaky "A", "S" a "V "určují, jak má být po uplynutí skartační lhůty s dokumentem naloženo - znak "A" - do této skupiny se zařazují dokumenty trvalé hodnoty, které budou po posouzení ve skartačním řízení předány příslušnému archivu k trvalému uložení. - znak "S" - do této skupiny se zařazují dokumenty, které po uplynutí skartační lhůty budou po posouzení ve skartačním řízení a vydání protokolu o skartačním řízení zničeny; - znak "V" - do této skupiny jsou zařazovány dokumenty, u nichž ve skartačním řízení úřad navrhuje a archiv posoudí, které z nich budou předány k trvalému uložení do archivu a které budou zničeny. Při jejich odborném posuzování je na požádání povinen spolupracovat útvar, v němž dokument vznikl nebo byl vyřízen. Čl. 11 Skartační lhůta (1) Skartační lhůta vyjádřená číslicí za skartačním znakem stanoví počet roků, kdy musí být dokumenty uložen u úřadu.

10 (2) Skartační lhůta počíná běžet dnem 1. ledna následujícího roku po vyřízení dokumentu, pozbytí jeho platnosti nebo uzavření spisu. (3) Skartační lhůta nesmí být zkracována. Výjimečně může být po dohodě s příslušným archivem prodloužena. Čl. 12 Skartační řízení (1) Skartační řízení 13/ je souhrn úkonů prováděných při vyřazování dokumentů ze spisovny, které jsou po uplynutí stanovených skartačních lhůt pro činnost úřadu dále nepotřebné. (2) Předmětem skartačního řízení jsou všechny dokumenty úřadu, jimž uplynuly skartační lhůty. Čl. 13 Průběh skartačního řízení (1) Skartační řízení provádí úřad po uplynutí skartačních lhůt dokumentů pod dohledem příslušného archivu. (2) Úřad může s příslušným archivem dohodnout, že skartační řízení nebude prováděno každoročně, ale za delší období, jež však nesmí přesáhnout dobu čtyř let. (3) K provedení skartačního řízení sestaví tajemník úřadu skartační komisi (minimálně tříčlennou). Jejím členem je vždy zaměstnanec pověřený vedením spisovny, který odpovídá za to, že do skartačního řízení budou zahrnuty všechny dokumenty úřadu s prošlou skartační lhůtou. (4) Dokumenty připravuje ke skartačnímu řízení spisovna. Po uplynutí skartačních lhůt vypracuje skartační komise skartační návrh, který tajemník úřadu, příp. jím pověřená osoba, společně se seznamy dokumentů navržených k vyřazení (skartaci) zašle dvojmo příslušnému archivu. V těchto seznamech dokumentů navrhovaných k vyřazení (skartaci) se uvedou zvlášť dokumenty se skartačním znakem "A" a zvlášť dokumenty se skartačním znakem S. Dokumenty se skartačním znakem "V" skartační komise posoudí a zařadí buďto k dokumentům se skartačním znakem A, nebo dokumentům se skartačním znakem S. (5) Evidenční pomůcky se zařadí do skartačního řízení až po vyřazení všech dokumentů v nich evidovaných. (6) Na základě předloženého skartačního návrhu provede odpovědný zaměstnanec příslušného archivu odbornou archivní prohlídku dokumentů navrhovaných k vyřazení. (7) Po provedené archivní prohlídce sepíše odpovědný zaměstnanec příslušného archivu protokol o skartačním řízení, kterým: a) posoudí návrh rozdělení dokumentů skupiny V, schválí seznam navrhovaných dokumentů k vyřazení a povolí zničení dokumentů vyřazených ve skupině "S", b) dohodne s odpovědným zaměstnancem úřadu dobu a způsob předání dokumentů skupiny A a vybraných dokumentů ze skupiny V příslušnému archivu. (8) Na základě protokolu o skartačním řízení zabezpečí úřad na vlastní náklady zničení dokumentů zařazených ve skupině "S". (9) Dokumenty vybrané k trvalému uložení předá úřad podle seznamu v dohodnutém termínu příslušnému archivu.

11 (10) Skartační návrh, protokol o skartačním řízení, předávací protokol a potvrzení příslušného archivu o převzetí dokumentů, příp. potvrzení příslušné likvidující organizace o převzetí dokumentů určených ke zničení jsou evidenčními záznamy spisovny a jsou uloženy u úřadu a v příslušném archivu. (11) Vyřazování utajovaných dokumentů se řídí a) příslušnými skartačními směrnicemi, b) zvláštním právním předpisem. 14/ Část IV. Čl. 14 Řízení spisové služby (1) Za výkon spisové služby odpovídá tajemník úřadu. Část V. Společná a závěrečná ustanovení Čl. 15 (1) Ke dni platnosti a účinnosti tohoto spisového a skartačního řádu se ruší v celém rozsahu spisový a skartační řád ze dne (2) Tento spisový a skartační řád nabývá platnosti dne 1. listopadu JUDr. Irena Tučková tajemnice MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav

12

13 Poznámky: 1) zákon č. 499/2004 Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (dále jen archivní zákon ), vyhláška 283/2014 Sb., O podrobnostech výkonu spisové služby (ve znění novely č. 283/2014 Sb.) 2) Masarykovo náměstí čp. 1, 2, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 3) Mariánské náměstí 28, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Orebitská 477, Praha 3 4) Zvláštní spisovnu má stavební úřad na Masarykově náměstí 1, 2, Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, finanční odbor - na Masarykově náměstí 1, 2, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, dopravní agenda je uložena ve spisovně v ul. Zápská 1795, Brandýs nad Labem- Stará Boleslav. Spisovnu v Praze v Orebitské ulici 477 užívají všechny odbory pražského pracoviště. 5) Např. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 6) Dokumenty označené stupněm utajení se předávají neotevřené, opatřené podacím razítkem na obálce. Přejímá je osoba určená pro styk s utajovanými skutečnostmi na příslušný stupeň utajení, která odpovídá za jejich evidenci a zpracování. 7) viz pozn. 5 8) Např. 111 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 9) 6 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů. 10) viz pozn. 5 11) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. 12) předávací seznam viz příloha č. 3 13) 7 10 archivního zákona 14) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 137/2003 Sb., o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o zajištění administrativní bezpečnosti.

14 Příloha č. 1 Rejstřík znaků spisového a skartačního plánu podle hlavních skupin Jednotlivé skupiny znaků ukládací znaky od - do Znaky všeobecné Organizace činnosti Agenda kontroly Personální práce Finance Životní prostředí Místní hospodářství, živnosti Doprava a silniční hospodářství Obchod Územní plánování a stavební řád Kultura Záležitosti církví a náboženských společností Školství Zdravotnictví Sociální péče Požární ochrana Všeobecná vnitřní správa, ochrana veřejného pořádku

15 Příloha č. 2 Znaky spisového a skartačního plánu Ukládací znak Text Skartační znak/lhůta (podznak) ZNAKY VŠEOBECNÉ 51. Písemnosti vedoucích útvarů: 51.1 Písemnosti starosty (primátora) V/ Písemnosti místostarosty (náměstků) V/ Písemnosti tajemníka V/ Písemnosti vedoucích odborů V/10 52 Spolupráce se státními orgány a jinými organizacemi: 52.1 Součinnost s ústředními správními úřady V/ Součinnost s ostatními organizacemi V/ Členství ve Svazu měst a obcí ČR apod. V/ Poslanecké dny V/ Mikroregiony, přeshraniční spolupráce V/5 53 Organizace členění a působnost úřadu: 53.1 Systemizace úřadu A/ Interní akty řízení a další řídící předpisy A/5 54 Řízení, kontrola a metodická činnost: 54.1 u obecních úřadů V/ u příspěvkových organizací, jichž je obec zřizovatelem, a organizačních složek obce V Metodické materiály: vlastní A/ ostatní S/5 55 Rehabilitace A/10

16 56 Smlouvy (nejsou-li nedílnou součástí příslušných písemností) 56.1 všeobecně V/5 1) 56.2 hospodářské V/5 1 ) 56.3 nájemní S/5 1) 56.4 majetkoprávní A/ kolektivní A/ ostatní V/5 1) 57 Statistika, výkaznictví 57.1 Časové řady ukazatelů S/5 2) 57.2 Roční výkazy A/ Výkazy s kratší než roční periodicitou S/ Pomocný materiál ke statistice o sčítání lidí, domů a bytů V/5 3) 57.5 Jednorázové soupisy S 3) 57.6 Podkladový materiál k výkazům S 3) 58 Automatizace, výpočetní technika 58.1 Informační systém úřadu A/ 1) 58.2 Grafické systémy A/ Programová dokumentace S/5 4) 58.4 Provozní dokumentace, operační systémy S/5 4) 59 Petiční právo V/5 60 Stížnosti 60.1 Stížnosti, všeobecné písemnosti V/ Hodnocení, rozbory, evidence A/ Konkrétní případy V/5 61 Ochrana obyvatelstva, Integrovaný záchranný systém, krizové řízení 61.1 Ochrana obyvatelstva Organizace ochrany obyvatelstva a zařízení civilní obrany A/5

17 Spolupráce s ostatními orgány a organizacemi (jednotky požární ochrany, občanská sdružení, technické a jiné služby aj.) S/ Opatření ochrany obyvatelstva (varování, evakuace, ukrytí, nouzové přežití aj.) V/ Hospodaření s materiálem civilní ochrany S/ Zařízení civilní ochrany (odborná příprava, dokumentace) V/ Organizace školení fyzických a právnických osob v obci S/ Stanoviska obce jako dotčeného orgánu ve stavebním a územním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva A/ Integrovaný záchranný systém Organizace Integrovaného záchranného systému V/ Dokumentace Integrovaného záchranného systému (havarijní plánování, cvičení v Integrovaném záchranném systému, vzdělávání v Integrovaném záchranném systému)v/ Koordinace záchranných a likvidačních prací V/ Financování, náhrady S/ Kontrolní činnost, pokuty V/ Krizové řízení Organizace krizového řízení (bezpečnostní rada, krizový štáb) V/ Zvláštní skutečnosti V/ Připravenost na krizové stavy (krizové plánování, cvičení, vzdělávání v krizovém řízení) V/ Řešení krizových situací A/ Financování, náhrady S/ Kontrolní činnost, pokuty V/ Hospodářská opatření pro krizové stavy organizace systému hospodářských opatření pro krizové stavy V/ Příprava hospodářských opatření pro krizové stavy V/ Realizace hospodářských opatření pro krizové stavy V/5 62 Zahraniční styky a cesty V/5

18 63 Referendum, místní referendum 63.1 Zápis o průběhu a výsledku hlasování referenda A/ Ostatní dokumentace V/ Použité hlasovací lístky a úřední obálky S 5) 63.4 Místní referendum: Návrh na konání místního referenda, podpisové listiny, usnesení o vyhlášení referenda, zápisy okrskových a místních komisí, vyhlášení výsledků hlasování A/ Ostatní dokumentace V/ Použité hlasovací lístky a úřední obálky S 6) 64 Živelní pohromy a mimořádné události A/5 65 Plány, koncepce, programy rozvoje obce A/ Dotační programy V/10 66 Pokutování ve správě S/5 67 Přestupky, správní delikty 67.1 Rozbory, hodnocení A/ Evidence přestupků A/ Konkrétní případy V/ Správní delikty právnických osob a fyzických osob, které jsou podnikateli V/ Správní delikty podle zákona o obcích V/5 68 Ochrana státního a služebního tajemství V/5 69 Fotografování, filmování (povolení aj.) V/5 70 Spisová služba 70.1 Skartační řízení A/ Podací deník, jednací protokol A/5

19 70.4 Rejstříky A/5 7) 70.5 Jiná pomocná evidence V/5 8) 72 Hospodaření a správa majetku 72.1 Evidence majetku A/ Obecní pozemky A/ Obecní budovy A/ u příspěvkových organizací, jichž je obec zřizovatelem, a organizačních složek obce A/ Inventarizace majetku V/ Příslušnost k hospodaření s majetkem státu včetně výkonu jeho prozatímní správy A/ Převod práva hospodaření s majetkem státu A/ Vymáhání pohledávek státu A/ Nabývání majetku obce V/ Vyřazování majetku S/ Rekonstrukce a modernizace majetku V/ Opravy a údržba majetku S/ Zatížení (dluhy, věcná břemena) majetku S/ Majetkové restituce A/ Výběrové řízení o zadávání veřejných zakázek V/ Pojištění majetku obce V/10 73 Privatizace A/10 74 Vyznamenání, ceny města, čestné občanství A/5 75 Náhrady cestovních, stěhovacích a jiných výdajů S/5 76 Propagační činnost 76.1 Obecní zpravodaj, jiné tiskoviny vydávané obcí A/5 (v příslušném archivu se ukládá jeden exemplář) 76.2 Výstřižková služba o činnosti úřadu V/5

20 76.3 Jiné formy prezentace města V/5 77 Volby do zastupitelských sborů 77.1 Kandidátní listina, přihláška kandidáta k registraci, prohlášení kandidáta včetně podkladů ke kandidátní listině a přihlášce k registraci, petice, dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí o registraci kandidátní listiny, rozhodnutí o registraci přihlášky k registraci, rozhodnutí soudu ve věci registrace přihlášky k registraci A/ Zápisy o výsledku hlasování, hlášení výsledků voleb v obci A/ Organizačně technické zabezpečení voleb S/ Ostatní volební materiály S/ Seznamy voličů V/5 9) 77.6 Použité hlasovací lístky a volební obálky S 10) 78 Volby přísedících u soudu A/5 79 Konference, porady, konzultace V/5 82 Reklama: 82.1 Vlastní V/5 1) 82.2 Cizí S/5 1) 83 Obecně prospěšné práce 83.1 Obecně prospěšné práce V/ Obecně prospěšné práce podle soudního rozhodnutí V/5 84 Informace podle zákona č. 106/1999 Sb Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. S/ Vyhodnocení A/5 85 Předběžná ochrana orgánem státní správy V/5 96 Vymáhání pohledávek S/15

21 ORGANIZACE ČINNOSTI 101 Zasedání zastupitelstva, rady a komisí Podkladové materiály k jednání (nejsou-li součástí zápisu) zastupitelstva V/ rady V/ výborů a komisí V/ Zápisy z jednání včetně programu, usnesení a příloh zastupitelstva A/ rady A/ výborů a komisí A/ Interpelace členů zastupitelstva V/5 102 Zvláštní orgány obce Činnost zvláštních orgánů obce V/ Bezpečnostní rada obce V/ Krizový štáb obce V/5 104 Vyhlášky a nařízení obce Obecně závazné vyhlášky obce A/5 2) Nařízení obce V/5 2) AGENDA KONTROLY 111 Plány kontrolní činnosti: krátkodobé S/ dlouhodobé A/ Kontrolní řád V/5 112 Kontroly Kontroly plánované vlastní V/ Kontroly ve spolupráci s jinými orgány V/ Neplánované kontroly V/ Rozbory a vyhodnocení A/5

22 113 Kontrola plnění usnesení: zastupitelstva A/ rady A/ výborů a komisí A/5 PERSONÁLNÍ PRÁCE 117 Kvalifikace a vzdělávání pracovníků: Kvalifikace a vzdělávání V/ Hmotné zabezpečení S/5 118 Pracovní poměr Osobní spisy a písemnosti s obdobnou funkcí včetně dotazníků, evidenčních listů, čestných prohlášení, pracovních a služebních smluv, funkčního zařazení, platových výměrů, kvalifikačních posudků a dokladů, výsledků psychologických a podobných zkoušek a testů, čestných uznání a vyznamenání, výpočtů, žádostí o rozvázání pracovního poměru, výstupních a propouštěcích listů, likvidačních listů, vysvědčení při odchodu, zápočtových listů (potvrzení o zaměstnání) aj.: vedoucích zaměstnanců A/ ostatní osobní spisy: písemnosti obsahující údaje potřebné pro účely důchodového pojištění S/ ostatní vyjma písemností týkajících se osobních údajů o zaměstnanci, které nejsou nezbytné pro uplatnění práv a plnění povinností zaměstnavatele vyplývajících ze zvláštních zákonů. Tyto písemnosti předá zaměstnavatel zaměstnanci při skončení pracovního poměru (např. životopis, pracovní posudky, vysvědčení, zápočtový list apod.). S/ písemnosti týkající se přijímání, pracovního poměru a zařazení, rušení pracovního poměru, propouštění a jiných změn (pokud nejsou součástí osobního spisu) S/ Pracovní doba (pracovní volno, úlevy v práci, práce přesčas) S/ Snížení pracovního úvazku S/ Vedlejší činnost S/ Náhrada škody S/ Nemocenské a sociální zabezpečení pracovníků S/ Zdravotní pojištění S/ Způsobilost zaměstnanců k výkonu činnosti - pověřování,

23 akreditace, zmocnění apod. S/ Postihy podle zákoníku práce S/ Výběrová řízení na obsazení pracovních míst S/5 119 Záležitosti pracovně právní Pracovníci aparátu úřadu S/ Pracovníci organizací a zařízení bez právní subjektivity řízených a spravovaných úřadem S/ Odměny z prostředků úřadu S/5 120 Záležitosti členů městského zastupitelstva, členů komisí a výborů S/ Pracovně právní vztahy a odměňování S/ Záležitosti důchodového zabezpečení S/ Jednorázové odměny z prostředků obce S/ Náhrady (kromě cestovních a stěhovacích výdajů) S/5 121 Příjmy z pracovního poměru Platový řád V/5 2) Katalog funkcí a mzdových tarifů S/5 2) Odměňování S/ Náhrady za dovolenou S/ Věcná plnění S/ Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti S/ Mzdové listy S/30 Vzhledem k potřebě mzdových listů pro účely důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění se doporučuje skartační znak a lhůta S/ Daň z příjmu S/ Vedlejší činnost S/ Výplatní lístky S/ Půjčky zaměstnancům S/5 122 Péče o pracovníky všeobecně V/ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy, odškodňování pracovních úrazů: smrtelné a těžké V/10

24 ostatní S/ Pracovní podmínky žen S/ Pracovní podmínky mladistvých S/ Osoby se změněnou pracovní schopností S/ Závodní stravování S/ Ochranné oděvy a jiné součástky, služební oděvy S/5 FINANCE 176 Rozpočty - všeobecné údaje a dílčí podklady V/ Rozpočtový výhled, tabulková a textová část A/ Roční rozpočty, tabulková a textová část A/ Rozbory o plnění rozpočtů a finančního hospodaření A/ Ostatní písemnosti finančního hospodaření V/5 177 Finanční plány hospodářských organizací a rozpočty příspěvkových organizací všeobecně V/ Dlouhodobé finanční plány a rozpočtové výhledy A/ Roční finanční plány a rozpočty organizací A/ Rozbory hospodaření organizací A/ Ostatní písemnosti o finančním hospodaření řízených organizací V/5 178 Daně, dávky, poplatky všeobecně V/ Všeobecné záležitosti státních příjmů a příjmů obcí S/ Jiné příjmy (s výjimkou uvedených v položkách 3 až 6) S/ Rejstříky, katastry, výkazy apod., likvidace nedoplatků V/ Místní daně a poplatky S/ Katastr domovní daně V/ Pasporty V/ Daň z přidané hodnoty S/ Právní zastupování obce ve finančních záležitostech V/5 180 Konfiskační záležitosti A/10

25 181 Účetnictví: Roční účetní výkazy, roční uzávěrky a výroční zprávy, audit A/ Doklady o výdajích a příjmech v hotovosti S/ Inventární karty hmotného majetku (kromě zásob nebo účetních písemností je nahrazujících) S/ Seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek S/5 11) Účetní doklady a jiné účetní písemnosti týkající se daňového řízení, správního řízení, trestního řízení, občanského soudního řízení nebo jiného řízení V/5 2) Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků S/5 2) Knihy analytické evidence pohledávek a závazků, účetní doklady a jiné účetní písemnosti vzniklé z přímého styku s cizinou před 1. lednem 1949 a účetní závěrka vztahující se k převodu majetku na jiné právnické nebo fyzické osoby provedené podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů S 12) Účetní doklady týkající se pohybu majetku V/ Úvěry, záruky a písemnosti s obdobnou funkcí S/ Cenné papíry V/ Ostatní účetní písemnosti (přezkum hospodaření, rating aj.) S/ Projekčně programová dokumentace pro vedení účetnictví, prostředky výpočetní a jiné techniky V/5 4) Výherní hrací přístroje (vyúčtování) S/5 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 201 Půdní fond Vynětí ze zemědělského půdního fondu a rekultivace A/ Rozhodnutí o odvodech za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu A/ Ochrana využití zemědělského půdního fondu V/ Změny kultur a využití půdního fondu V/ Převod a nájmy zemědělských a lesnických pozemků A/ Použití zemědělské půdy k nezemědělským účelům na dobu jednoho roku S/5

26 201.6 Pokuty ukládané při ochraně zemědělského půdního fondu S/5 202 Pozemkové úpravy, stanoviska k územně plánovací dokumentaci V/5 203 Zemědělská výroba, podnikání v zemědělství Užívání půdy a jiného zemědělského majetku, podnikání v zemědělství V/ Evidence soukromě hospodařícího rolníka V/ Evidence zemědělského podnikatele fyzické osoby, právnické osoby, zahraniční osoby V/ Ochrana proti škůdcům, chorobám a plevelům S/ Kácení ovocných stromů a klučení vinic V/ Zrušení chmelnic S/ Veterinární opatření V/ Plemenitba S/ Včelařství V/ Chov a ochrana zvířat V/5 204 Zemědělské práce (zajištění) S/5 205 Zemědělské organizace a podniky V/5 206 Myslivost Uznání honiteb A/ Nájemní smlouvy V/ Myslivecké plánování a statistika V/ Oblasti pro chov zvěře V/ Lovecké lístky (evidence) S/ Náhrada škod V/ Myslivecký hospodář, myslivecká stráž V/ Evidence honebních společenstev V/ Pokuty ukládané fyzickým a právnickým osobám S/5 207 Rybářství Rybářské revíry A/ Rybníky rybníkářsky neobhospodařované A/5

27 207.3 Plánování a rybářské hospodaření V/ Rybářský hospodář a rybářská stráž V/ Evidence rybářských lístků S/ Náhrady škod V/5 221 Lesní hospodářství: Pozemky určené k plnění funkcí lesa: Prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkce lesa A/ Rozhodnutí v pochybnostech A/ Souhlasy k návrhům územně plánovací dokumentace a k vydání územního rozhodnutí A/ Dělení lesních pozemků A/ Odnětí pozemků k plnění funkcí lesa A/ Omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa A/ Užívání lesů: Dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesů V/ Výjimka ze zákazu některých činností v lese V/ Stanovení podmínek sportovní akce V/ Opatření k zabezpečení osob a majetku V/ Hospodářská úprava lesů: Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov V/ Hospodaření v lesích: Uznání výběrových stromů a lesních porostů pro sběr semen A/ Uložení opatření v případech mimořádných okolností V/ Souhlas s těžbou uznaných stromů nebo porostů V/ Výjimka z velikosti či šíře holé seče V/ Povolení delších lhůt pro zalesnění a zajištění kultur V/ Nesouhlas s těžbou v lesích bez převzaté lesní hospodářské osnovy V/ Výjimka ze zákazu mýtní těžby v porostech do osmdesáti let věku V/ Podmínky a výše náhrady lesní dopravy po cizích pozemcích V/ Pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře A/ Udělení nebo odnětí licencí pro výkon funkce lesního hospodáře A/ Ochrana lesů Opatření k odvrácení hrozícího nebezpečí V/ Opatření proti rozšíření škůdců V/ Ustanovení a zrušení lesní stráže V/ Státní správa lesů a sankce: Opatření k odstranění zjištěných nedostatků V/10

28 Pokuty za přestupek V/ Pokuty za správní delikt V/5 230 Vodohospodářské plánování A/5 231 Vodní hospodářství Realizace zákona o vodách a souvisejících předpisů V/ Vodoprávní povolení, souhlasy a vyjádření, evidence vydaných rozhodnutí A/ Pokuty S/ Opravné prostředky proti rozhodnutí S/ Vodní toky, čistota toků a odpadních vod, vypouštění nebezpečných vod V/ Rybníky, nádrže, vodní rekreace (vyjádření, rozhodnutí o povolení kolaudace, revize) V/ Vodní stráž V/ Vodohospodářský dozor A/ Vodohospodářská evidence (včetně vodních toků) A/ Protipovodňová ochrana V/ Povodňový plán obce A/ Zátopová území V/ Vodovody a kanalizace Plán rozvoje vodovodů a kanalizací A/ Územně plánovací dokumentace vodovodů a kanalizací A/ Evidence vodovodů a kanalizací: majetková A/ provozní (záznamy o zdrojích povrchových a podzemních vod, výkresová dokumentace, nákladové listy, cenové kalkulace, plán kontrol jakosti vod, plán kontrol míry znečištění odpadních vod, provozní deník a provozní řády) V/ Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok A/ Výjimky z ochranných pásem A/ Vodné a stočné S/5

29 233.6 Čistírny odpadních vod a kanalizace V/ Technický audit vodovodů a kanalizací A/ Sankce, pokuty S/5 245 Ochrana ovzduší Rozhodnutí podle právních předpisů na ochranu ovzduší A/ Poplatky za znečištění ovzduší S/ Pokuty S/ Regulační opatření při inverzních stavech ovzduší S/ Evidence stacionárních zdrojů V/5 246 Ochrana přírody Realizace vyhlášky o chráněných částech území A/ Rozhodnutí o výjimkách z chráněných částí přírody A/ Stanovisko k chráněným částem přírody V/ Ochrana krajinného rázu, zásahy do významných krajinných prvků A/ Rozhodnutí podle právních předpisů na ochranu přírody A/ Vyjádření ke stavbám pro územní řízení V/ Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) A/ Mezinárodní konvence o ochraně živočichů a rostlin (CITES) V/ Geografické nepůvodní druhy V/ Kácení dřevin rostoucích mimo les V/ Stráž ochrany přírody V/ Rozhodnutí o přestupcích podle zákona č. 114/1992 Sb. V/5 249 Odpadové hospodářství Rozhodnutí podle právních předpisů upravujících odpadové hospodářství A/5 1) Ukládání pokut S/ Evidence skládek odpadu A/5 13/ Nepovolené skládky odpadu S/ Dozor na obecní skládce odpadu S/ Příprava a likvidace odpadu V/5

30 250 Geologie Rozhodnutí a osvědčení o výhradním ložisku A/ Dobývání výhradního ložiska A/ Povolování staveb a zařízení v chráněných ložiskových územích A/10 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, ŽIVNOSTI 251 Organizace a zařízení Zřizování, rušení a změny organizací a zařízení A/ Majetkové převody pozemky A/ Živnostenské podnikání: Živnostenský úřad: Metodické a organizační pokyny a stanoviska V/ Statistiky, rozbory V/ Organizační záležitosti V/ Živnostenské oprávnění: Fyzické osoby S/ Právnické osoby S/ Zahraniční osoby S/ Nevzniklá živnostenská oprávnění S/ Živnostenský rejstřík: Úřední výpis, opis, potvrzení V/ Ostatní dokumenty S/ Sankce a kontrolní činnost Stížnosti, podněty S/ Kontrolní činnost V/ Sankční řízení (pokuty, přestupky, zrušení, pozastavení) V/ Nařízení živnostenské kontroly V/ Vymáhání pohledávek V/ Vyjadřování ke stavebnímu řízení S/5 254 Bytový majetek Bytový majetek obce V/10

31 254.4 Příspěvky na bytovou výstavbu S/ Hospodaření s byty (přidělování, směna bytů) S/ Modernizace a adaptace bytů S/ Nájemné S/5 255 Nebytové prostory Přidělování S/ Nájemné S/ Odvolací řízení V/ Pohřebnictví V/5 DOPRAVA A SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 276 Doprava Koordinace různých druhů dopravy S/ Jízdní řády S/ Mechanizace nakládky a vykládky S/ Provozní objekty, pomocné objekty a zařízení, čekárny, zastávky, stanoviště V/ Bezpečnost silničního provozu S/ Rozvoj motorismu S/5 277 Silniční doprava Nákladní přeprava S/ Přeprava osob S/ Taxislužba S/ Osvědčení o odborné způsobilosti V/ Nemotorová doprava S/ Dopravní průzkumy V/ Závady a nedostatky S/5 278 Technika silniční dopravy Stavby, přestavby a rušení vozidel S/5

32 278.3 Hospodárnost provozu vozidel S/ Stanice technické kontroly, měření emisí S/5 279 Městská doprava Městská hromadná doprava S/ Provoz městské hromadné dopravy S/ Technika městské hromadné dopravy S/ Dopravní inženýrství S/ Bezpečnost provozu městské hromadné dopravy S/ Parkovací prostory S/5 280 Silniční hospodářství Investiční stavby A/ Příprava plánů investic a velkých oprav A/ Stroje a zařízení pro silniční práce S/ Běžná údržba silnic a mostů S/ Zimní údržba pozemních komunikací S/ Uzavírky pozemních komunikací a jiná rozhodnutí S/ Místní komunikace: Velké opravy V/ Údržba S/ Stanovení dopravního značení S/ Připojení pozemní komunikace nebo sousední nemovitosti na pozemní komunikaci S/ Zvláštní užívání pozemních komunikací S/5 281 Ostatní obory dopravy Železniční doprava V/ Letecká doprava V/ Vodní doprava V/ Ostatní doprava (pásová, potrubní, lanová atd.) V/5 OBCHOD

Příloha č.1. Spisové znaky spisového a skartačního plánu ZNAKY VŠEOBECNĚ: Spisový znak (podznak) Heslo Skartační znak/lhůta

Příloha č.1. Spisové znaky spisového a skartačního plánu ZNAKY VŠEOBECNĚ: Spisový znak (podznak) Heslo Skartační znak/lhůta Příloha č.1 Rejstřík znaků spisového a skartačního plánu podle hlavních skupin Jednotlivé skupiny spisových znaků spisové znaky od - do Znaky všeobecné 51-99 Organizace činnosti 101-108 Agenda kontroly,

Více

Městský úřad Semily Husova 82, 513 13 Semily

Městský úřad Semily Husova 82, 513 13 Semily Městský úřad Semily Husova 82, 513 13 Semily Kancelář tajemníka Váš dopis zn.: Ze dne: Naše č. j.: Vyřizuje: R. Šimůnek Tel.: +420 481 629 218 +420 721 346 114 Fax: +420 481 629 209 E mail: simunek@mu.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice platný pro spisovou službu obce Svépravice č.: 08/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 003/05/2007/SV

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obecního úřadu v Horní Moštěnici, vydaný dne 27. 6. 2005, v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých předpisů a vyhláškou 646/2004 Sb. o

Více

Řád spisové služby (spisový a skartační řád)

Řád spisové služby (spisový a skartační řád) O b e c H o m o l e u P a n n y Řád spisové služby (spisový a skartační řád) Čl. 1. Úvodní ustanovení 1. Řád spisové služby OÚ Homole u Panny (dále jen spisový řád ) je vydáván na základě 110 odst. 4/

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád Obecní úřad Kostice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu v Kosticích, vydaný dne 25.9.2006, v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých předpisů a vyhláškou č.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE Ochoz u Brna Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7.

Více

MĚSTO ŠTRAMBERK. Příkaz tajemníka Číslo: 2/2010 Strana: 1. Spisový a skartační řád Městského úřadu Štramberk

MĚSTO ŠTRAMBERK. Příkaz tajemníka Číslo: 2/2010 Strana: 1. Spisový a skartační řád Městského úřadu Štramberk Příkaz tajemníka Číslo: 2/2010 Strana: 1 Zpracovatel: Pracovní skupina Tajemníka MÚ Správce vnitřního předpisu: Oddělení vnitřní správy Platnost: 1.7.2010 Novelizace: Derogace: 2/2003 Rozdělovník: - Všem

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE DRAHONÍN

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE DRAHONÍN OBSAH: 1. ÚVOD 2. VŠEOBECNÉ 3. ORGANIZACE ČINNOSTI 4. AGENDA KONTROLY 5. PERSONÁLNÍ PRÁCE 6. FINANCE 7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 8. MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, ŽIVNOSTI 9. OSTATNÍ AGENDA Poznámky 1. ÚVOD Obec Drahonín

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škol a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2015 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ OBECNÍ ÚŘAD STAŘÍČ, CHLEBOVICKÁ 201, 739 43 STAŘÍČ, tel. : 558 660 260 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů

Více

Žádám o poskytnutí spisového a skartačího plánu města Luhačovice.

Žádám o poskytnutí spisového a skartačího plánu města Luhačovice. Dobrý den, tímto podávám žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. Žádám o poskytnutí spisového a skartačího plánu města Luhačovice. Žádám o doručování na tuto e-mailovou adresu. V korespondenci používejte

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD Datum vydání: 10.12.2009 Obec Hradec-Nová Ves Zpracoval: Slámová Petra Schválil: Státní okresní archív Jeseník Počet stran: 18 Změny: Změna č.:

Více

Výnos rektora č. 3/2009

Výnos rektora č. 3/2009 V Praze 11. března 2009 Č.j. 900/09/725 PID 74112 Výnos rektora č. 3/2009 Spisový a skartační řád Akademie múzických umění v Praze S platností od 1. dubna 2009 vydávám tento výnos. 1 Spisový a skartační

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 2/2012 o spisové službě Spisový a skartační řád Aktualizace původní směrnice ze dne: 27.2.2015 Aktualizace ze dne 1.1.2016 OBEC PRACKOVICE NAD LABEM Spisový

Více

Článek 1 Základní pojmy

Článek 1 Základní pojmy Spisový a skartační řád Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. Článek 1 Základní pojmy 1. Pojmem dokument jsou v širším slova smyslu označovány veškeré písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné

Více

Město Litomyšl Tajemník městského úřadu. Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15

Město Litomyšl Tajemník městského úřadu. Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15 městského úřadu Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15 EVIDENČNÍ Č ÍSLO PODLE KATALOGU ŘÍDÍC Í DOKUMENTACE SPISOVÝ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU LITOMYŠL, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN ZMĚNA Návaznost na řídící dokumentaci

Více

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento spisový a skartační řád se vydává na základě zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, který byl změněn

Více

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Rozdělovník: tajemníci fakult, kancléř, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitel KMZ,archiv Zpracoval: JUDr. Králík, JUDr. Gybasová Článek 1 Předmět úpravy

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Žim Žim 28, 415 01 Teplice IČO: 00266663 tel.: +420 417 87 20 09, email: obeczim@volny.cz, www.zim.cz SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obsah: I. Úvodní ustanovení... 2 II. Právní normy a předpisy. 2 III. Všeobecná

Více

SPISOVÝ ŘÁD. Účinnost od 1. 1. 2015. Mgr. René Havlík ředitel krajského úřadu. Krajský úřad Libereckého kraje. Krajský úřad Libereckého kraje

SPISOVÝ ŘÁD. Účinnost od 1. 1. 2015. Mgr. René Havlík ředitel krajského úřadu. Krajský úřad Libereckého kraje. Krajský úřad Libereckého kraje Krajský úřad Libereckého kraje SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od 1. 1. 2015 Mgr. René Havlík ředitel krajského úřadu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Tel: +420 485 226 111 Fax: +420

Více

tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012

tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012 tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012 Září 2012 Přílohy: 1. Seznam spisových uzlů (str. 23) 2. Seznam dokumentů nepodléhajících spisové evidenci (str.25) 3. Spisový a skartační plán (str.

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu Ráby Adresa: Ráby č.p. 5, 533 52 Staré Hradiště Spisový a skartační řád zpracoval: Josef Soukup Datum zpracování: 10.3.2015 Schváleno na ZO dne: 12.3.2015 Účinnost

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice Vnitřní směrnice obce Batňovice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Batňovice 1Úvodní ustanovení 11Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby 12Cílem spisového a skartačního

Více

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh Účinnost od 01.01.2012 Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh 1. Odbor vnitřních věcí: zajišťuje právní sluţby pro potřeby města, spolupracuje při vydávání obecně závazných vyhlášek města,

Více

Spisový řád Národního památkového ústavu

Spisový řád Národního památkového ústavu Spisový řád Národního památkového ústavu Spisový řád Spisový a skartační řád Národního památkového ústavu Generální ředitelka Národního památkového ústavu (dále jen NPÚ ) vydává k provádění Statutu NPÚ

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Ratiboř 37, 377 01 Jindřichův Hradec IČO 00512711, TEL:. 384 380 917 e-mail:info@obecratibor.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Úvodní

Více

Informace o doručené žádosti. Informace poskytl dne 19.04.2016 Ing. Jiří Furik, tajemník

Informace o doručené žádosti. Informace poskytl dne 19.04.2016 Ing. Jiří Furik, tajemník Informace o doručené žádosti Informace poskytl dne 19.04.2016 Ing. Jiří Furik, tajemník Předmět žádosti: Žadatel se na město obrátil se žádostí o následující informace: 1. V jakém formátu uchovává Váš

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

1::1 VESELí 1. 11III.1NAD MORAVOU SPISOVÝ ŘÁD. Město Veselí nad Moravou Městský úřad Veselí nad Moravou

1::1 VESELí 1. 11III.1NAD MORAVOU SPISOVÝ ŘÁD. Město Veselí nad Moravou Městský úřad Veselí nad Moravou Město Veselí nad Moravou Městský úřad Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 1::1 VESELí 1. 11III.1NAD MORAVOU SPISOVÝ ŘÁD Evidenční číslo vnitřního MVNM/18296/2013 předpisu: Městský úřad Veselí nad Moravou,

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

Příručka pro archivaci. Příloha OM OP RLZ L

Příručka pro archivaci. Příloha OM OP RLZ L Příručka pro archivaci dokumentů Příručka pro archivaci dokumentů Příloha OM OP RLZ L Řízená Řízená kopie kopie elektronická 1.8.2008 2008 Číslo vydání: Číslo 1 vydání: 1 Číslo Číslo revize: revize: 1

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 9. Archivační postupy 9.1 Úvod Archivace

Více

Interní normativní akt KrÚ směrnice. SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od: 2. 1. 2012. Směrnice k řízení spisové služby

Interní normativní akt KrÚ směrnice. SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od: 2. 1. 2012. Směrnice k řízení spisové služby Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt KrÚ směrnice Evidenční číslo 3/INA-KrÚ Číslo vydání: 7 SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od: 2. 1. 2012 OBSAH: Směrnice

Více

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Spisový řád Magistrátu města Prostějova a Městské policie Prostějov Vypracoval Schválil Jméno Bc. František Nevrtal Pavlína Pospíšilová Miroslav Pišťák

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

8/2015 SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu v České Skalici

8/2015 SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu v České Skalici 8/2015 SPISOVÝ ŘÁD Městského úřadu v České Skalici Číslo vnitřního Datum vydání /platnost Aktualizace Zrušen předpisu - 1.1.1998-31.12.2005-1.1.2006-31.12.2007 2/2008 1.1.2008-31.3.2008 10/2008 1.4.2008

Více

Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy

Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Změna č. 1 Řád č. 6/2005 Datum účinnosti: 01.01.2008 Skartační řád Ministerstva dopravy Schváleno rozhodnutím ministra dopravy dne č. j. 34/2007-420-ORG/11 ÚTVAR FUNKCE

Více

Právní základ školy Řízení školy - školského zařízení

Právní základ školy Řízení školy - školského zařízení Spisový Skartační Skartační Druh dokumentu znak znak lhůta 1. Právní základ školy 1.1. Zřizovací listina, dodatky a změny, doklady k vzniku a zrušení školy - školského zařízení 1.2. Rozhodnutí o zařazení

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM V Hostinném dne 04.03.2015 Obsah: 1. Základní ustanovení. strana 4 2. Postavení a působnost.. strana 4 3. Územní obvody. strana 4 4. Organizační členění úřadu

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Odbor finanční Základní právní normy: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

Více

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb.

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. PŘÍLOHA 5 Typový postup implementace střední obec s matrikou, stavebním úřadem nebo pověřeným obecním úřadem Verze: v1.00 (první připomínkování) Datum vydání: 16.

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností Město Kutná Hora Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností schválená usnesením Rady města Kutné Hory č. 989/2012 ze dne 12.12.2012 Přílohy: 1. Záznam o ústním podání stížnosti 2. Předání podání

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2012. o podrobnostech výkonu spisové služby

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2012. o podrobnostech výkonu spisové služby II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona

Více

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU PŘÍLOHA č. 1 USNESENÍ: 1. Článek 14 organizačního řádu zní takto: Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zabezpečuje služby a zázemí pro potřeby činnosti jednotlivých orgánů města a jeho volených představitelů.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE Účinnost od 1.6.2014 Schváleno usnesením Rady MČ Praha - Čakovice č. USN RM 255/2014 ze dne 28.4.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městské části Praha Čakovice

Více

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Název dokumentu: ORGANIZAČNí ŘÁD Zpracoval: Ing. Marie Plchotová ve spolupráci s vedoucími odborů Odpovídá: Ing. Marie Plchotová

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Jméno, příjmení, bydliště, datum narození

kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Jméno, příjmení, bydliště, datum narození Zpracování osobních údajů všechny odbory Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Přijímání, vyřizování petic, stížností a dopisů adresovaných ům města a vedení jejich evidence Příprava smluv

Více

Žádost M.J. o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost M.J. o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor správní náměstí Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují Vážený pán M. J. Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Nové Město nad Metují 10815/05.05.2016

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť MĚSTO TŘEŠŤ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť -i- Obsah: str. I. Hlavní zásady čl.l Úvod... 3 čl.2 Postavení, působnost a pravomoc městského úřadu... 3 II. Organizace a řízení úřadu čl.3 Organizační

Více

Vzorový spisový a skarta ní plán pro obce, které nemají pov ený obecní ad nebo nejsou obcí s rozší enou p sobností, m stské obvody a m

Vzorový spisový a skarta ní plán pro obce, které nemají pov ený obecní ad nebo nejsou obcí s rozší enou p sobností, m stské obvody a m Vzorový spisový a skartační plán pro obce, které nemají pověřený obecní úřad nebo nejsou obcí s rozšířenou působností, městské obvody a městské části statutárních měst Obce, které nemají pověřený obecní

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 37974/2013 Počet listů dokumentu: 13 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pravidla pro přijímání a vyřizování

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN 1.1. 2011 JUDr. Zdeněk Čáp 2.1 1/6 Spis. zn. AGENDA VEDENÍ (1) 11 ORGÁNY SVAZU 111 VALNÁ SHROMÁŽDĚNÍ 1111 Zápisy a usnesení A trvale 1112 Zprávy a podkladové materiály A 10 1113 Ostatní materiály V 5 112

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Český Krumlov Obsah: ČÁST I. Úvodní ustanovení ČÁST II. Organizace a řízení úřadu ČÁST III. Činnost organizačních jednotek úřadu ČÁST IV. Závěrečná ustanovení

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

Úřad městské části Praha - Zbraslav SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Úřad městské části Praha - Zbraslav SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Úřad městské části Praha - Zbraslav SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD (Instrukce MV ČR čj. VSC/1-793/92 ze dne 25.5.1992) -------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pravidla pro vztah města a příspěvkových organizací

Pravidla pro vztah města a příspěvkových organizací Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 1/2014 Pravidla pro vztah města a příspěvkových organizací Rada města, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení, vydává

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 4/2006, kterým se vydává SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD 1. lékařské fakulty zpracoval: Mgr. Eva Jenčíková odpovídá:

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 Zásady činnosti (1) Organizační řád upravuje zásady

Více

K a n c e l á ř s k ý ř á d ČÁST PRVNÍ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD

K a n c e l á ř s k ý ř á d ČÁST PRVNÍ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Změna:15. dubna 2005 K a n c e l á ř s k ý ř á d Exekutorská komora České republiky (dále jen Komora ) stanoví podle 110 zákona

Více

ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD

ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Archivační a skartační řád Místní akční skupiny Broumovsko + Spisový a skartační řád je souhrn pravidel pro vedení spisové služby, která musí : 1) být vedena jednotně, racionálně a přispívat k pružnějšímu

Více

Centrální podatelna a Spisová služba

Centrální podatelna a Spisová služba AMU = DAMU + FAMU + HAMU Centrální podatelna a Spisová služba 1) Centrální podatelna - výhody, změny v činnostech pracovišť a složek 2) Spisová služba (SpSl) - princip, funkce, legislativní východiska

Více

259/2012 Sb. VYHLÁŠKA

259/2012 Sb. VYHLÁŠKA 259/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby Změna: 283/2014 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

Více

ČÁST PRVNÍ Archivnictví a spisová služba. HLAVA I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Archivnictví a spisová služba. HLAVA I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 499/2004 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 181/2007 Sb.,

Více

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Oběh účetních dokladů Strana 1 OBEC BŘEZINA SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obsah : ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Účel a rozsah směrnice...2 Působnost směrnice...3 Čl. 3 Metodické řízení 3 ČÁST DRUHÁ

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

Město Telč. Rada města

Město Telč. Rada města Město Telč Rada města (vnitřní předpis č. 2/2007 ve znění vnitřních předpisů 2/2008, 1/2010, 9/2012 a 3/2013) Strana 1 (celkem 16) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Rada města v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006 ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracoval: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválil: Ludmila Balcárková, starostka obce Projednáno v zastupitelstvu obce

Více

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno OBEC VELKÉ BŘEZNO Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno vydaný na základě ustanovení 109 odst. 2) zákona obcích Účinnost: Schválil: Rada obce Velké Březno Počet stran: 13 Počet příloh: 3 Zpracoval:

Více

NOVELIZACE INTERNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ DRAHELČICE

NOVELIZACE INTERNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ DRAHELČICE NOVELIZACE INTERNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ DRAHELČICE Vedení účetnictví obce se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA SMĚRNICE Č. 5/2011 O NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA Rada města, na základě ust. 102 odst. 3 obecního zřízení, vydává následující směrnici. Čl. 1 Základní pojmy a zásady

Více

Datové schránky - problém nebo příležitost?

Datové schránky - problém nebo příležitost? Datové schránky - problém nebo příležitost? Jaroslav Zeman Solution Manager Oracle Jaroslav Lubas obchodní ředitel aplis.cz, a.s. Datové schránky!? Už víte co jsou datové schránky?

Více

1 ÚVOD...3 1.1 PREAMBULE...3 1.2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...3 2 ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ...3 5 STANOVENÍ DOPROVODNÝCH INFORMACÍ...4

1 ÚVOD...3 1.1 PREAMBULE...3 1.2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...3 2 ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ...3 5 STANOVENÍ DOPROVODNÝCH INFORMACÍ...4 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Číslo pravidel: OS 3101 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 31.5.2007 Účinnost od : 1.6.2007 Platnost do: Zpracoval: JUDr. Kubová Dne: 10.5.2007 Podpis:

Více

Sazebník. Příloha ČÁST I

Sazebník. Příloha ČÁST I správní právo Příloha Sazebník ČÁST I Položka 1 1. Přijetí žádosti nebo návrhu a) o vyslovení neúčinnosti doručení nebo navrácení lhůty v předešlý stav Kč 300 b) o prodloužení lhůty pro podání daňového

Více

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Příloha k nařízení ředitele Magistrátu č. 1/2016 Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Odbor "Kancelář

Více

VYHLÁŠKA č. 64/2007 Sb. o zdravotnické dokumentaci,

VYHLÁŠKA č. 64/2007 Sb. o zdravotnické dokumentaci, VYHLÁŠKA č. 64/2007 Sb. o zdravotnické dokumentaci, kterou se mění Vyhláška č. 385/2006 Sb. ve znění Vyhlášky 479/2006 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 67b odst. 19 zákona č. 20/1966 Sb., o

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 8/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 8/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 8/2010 Nakládání s pohledávkami Platnost: od roku 2010 Schválil: Rada města usnesení 78/607e) ROZDĚLOVNÍK Jméno Funkce Poznámka Věra Michnová

Více

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů II. Tento zákon upravuje PLATNÁ ZNĚNÍ NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a) výběr, evidenci a kategorizaci

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

ÚČETNÍCTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice o účetnictví Obec: Rousměrov Adresa: Rousměrov 16,591 01 Žd ár nad Sázavou Směrnici zpracovala: Martina Smejkalová Projednáno a schváleno v ZO: 26.1.2009 Směrnice

Více

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 93 Rozeslána dne 7. září 2009

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 93 Rozeslána dne 7. září 2009 Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 93 Rozeslána dne 7. září 2009 O B S A H: 309. Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá

Více

I. Hesla a podhesla pro okresní a krajské soudy

I. Hesla a podhesla pro okresní a krajské soudy PŘÍLOHA č. 2 vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy Příloha č. 2 vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy SEZNAM HESEL Hesla uvedená v seznamu jsou

Více

ČÁST PRVNÍ Obecní zřízení. HLAVA I Obecná ustanovení. DÍL 1 Postavení obcí

ČÁST PRVNÍ Obecní zřízení. HLAVA I Obecná ustanovení. DÍL 1 Postavení obcí 128/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) ve znění zákonů č. 273/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 313/2002 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 59/2003 Sb., č. 22/2004 Sb., č.

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky ------------------------------------------------------------------------------------- GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 23. června 2015 Č. j.: 41392/15/7400-00180 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2007 V Praze dne 31. prosince 2007 Částka 298 OBSAH Část I 204. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 31. prosince 2007,

Více

Variace Obchodní korespondence

Variace Obchodní korespondence Variace 1 Obchodní korespondence 1. Písemný styk, písemnosti, dělení písemností 2. Manipulace s písemnostmi 2 3 3. Archivace a skartace písemností 4 5 4. Úprava adres 6 7 8 5. Zkratky 9 6. Dopisy na hlavičkových

Více

Správní řízení vedená podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném

Správní řízení vedená podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů město Konice provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládají

Více

P E R S O N A L I S T I K A A M Z D Y

P E R S O N A L I S T I K A A M Z D Y Národní památkový ústav ústřední pracoviště Valdštejnské náměstí 3 Praha 1 Malá Strana II O B Ě H D O K L A D U P E R S O N A L I S T I K A A M Z D Y Oběh účetních dokladů 1.1.Nástup nových pracovníků

Více

409/2003 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. listopadu 2003

409/2003 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. listopadu 2003 409/2003 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. listopadu 2003 k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění vyhlášek č. 251/2006 Sb. a č.

Více

Opatření k činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Opatření k činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Opatření k činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. A. Informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Název školy: Střední odborná škola technická

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem základních organizacích Odborového sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy Praha, o.z. Tyto zásady jsou závazné pro ty základní

Více