Městský úřad Semily Husova 82, Semily

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Semily Husova 82, 513 13 Semily"

Transkript

1 Městský úřad Semily Husova 82, Semily Kancelář tajemníka Váš dopis zn.: Ze dne: Naše č. j.: Vyřizuje: R. Šimůnek Tel.: Fax: E mail: semily.cz Datum: Zveřejnění poskytnuté informace Dne obdržel Městský úřad Semily žádost o poskytnutí následujících informací: Prosím o odkazy dle 6 odst. 2 z. č. 106/1999 Sb. na skartační a spisové řády Vašeho orgánu, pokud jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, popř. žádám o jejich poskytnutí v jiné formě, popř. jiné dokumenty, podle kterých se řídí konkrétní délka a konkrétní podoba uchovávaných datových zpráv, které Váš úřad odeslal prostřednictvím datové schránky fyzickým a právnickým osobám. Dále také prosím o uvedení konkrétních příkladů k jednotlivým lhůtám, po které Váš orgán jednotlivé druhy dokumentů uchovává. Dne poskytl Městský úřad Semily k žádosti platný Spisový a skartační řád města Semily a Městského úřadu Semily, vč. Dodatku č. 1, a sdělil žadateli, že skartační lhůty kjednotlivým ukládacím znakům (vykonávaným činnostem) jsou uvedeny v Příloze č. 1 Spisového a skartačního řádu města Semily a Městského úřadu Semily. Radim Šimůnek v. r. oprávněná úřední osoba IČ DIČ CZ ID datové schránky: d36bywp

2 MĚSTO SEMILY SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Města Semily a Městského úřadu Semily Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento spisový a skartační řád je vydán v souladu s ust. 66 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále dle ust. 110 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. 2. Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby. 3. Cílem tohoto spisového a skartačního řádu je jednotně upravit manipulaci s veškerými dokumenty, tj. písemnými, obrazovými, zvukovými záznamy a záznamy na médiích ke zpracování na počítačích (např. diskety), popř. jinými záznamy vzniklými nebo vyřízenými u Města Semily a Městského úřadu Semily v zájmu racionalizace správní, operativní a provozní činnosti. Spisový a skartační řád se vztahuje i na dokumenty, které vzešly z činnosti právních předchůdců. 4. Nedílnou součástí spisového a skartačního řádu je spisový a skartační plán závazný pro označování, ukládání a vyřazování (skartaci) dokumentů. 5. Pro evidenční účely je využívána výpočetní technika - elektronická spisová služby ATHÉNA Článek 2 Všeobecná ustanovení 1. Spisová služba je soubor pravidel a opatření spojených s příjmem, tříděním, zapisováním, označováním, oběhem, vyřizováním, odesíláním, evidencí, ukládáním, vyřazováním (skartaci) dokumentů. 2. Spisová služba se řídí: - zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, - zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláškou č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. 3. Spisový a skartační řád odpovídá působnosti Města Semily dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakož i Organizačnímu řádu Městského úřadu Semily. Používání razítek upravuje zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů. Článek 3 Příjem dokumentů 1) Veškeré dokumenty adresované Městu Semily a Městskému úřadu Semily jsou přijímány a evidovány centrálním místem, tj. podatelnou. Odbory mají zřízeny své podatelny pro příjem 1

3 dokumentů od občanů přímo na odboru. Podatelny odborů ručí za to, že dokument přijatý na odboru řádně zaevidují a nechají naskenovat v centrální podatelně. 2) Centrální podatelna je umístěna v přízemi budovy Městského úřadu Semily, Riegrovo náměstí čp. 63. Součástí podatelny je i výpravna. Za provoz podatelny zodpovídá pracovník podatelny. 3) Převzetí doporučených zásilek potvrdí podatelna poště otiskem razítka a podpisem na úhrnném i jednotlivém dodacím lístku. Převzetí dokumentů od občanů nebo organizací na vyžádání potvrdí stejným způsobem na kopii dokumentu. Podatelna zkontroluje adresy a obal zásilek, závady reklamuje u pošty. Poté rozdělí dokumenty na dokumenty, které se předávají adresátům neotevřené, dokumenty, které se otevírají, noviny, časopisy a ostatní tiskoviny. Centrální podatelna bude při rozdělování pracovat s nainstalovanými aplikacemi Podatelna" a Skenovna" elektronické spisové služby ATHÉNA. Pomocí nich bude zapisovat a skenovat písemnosti. Skenování bude provádět dle požadavků jednotlivých odborů. Ke každému zaevidovanému dokumentu obsluha podatelny přidá štítek s evidenčním číslem, které je získáno systémem ATHÉNA ve tvaru číslo/rok. 4) Neotevřené se předávají dokumenty utajované, soukromé a zásilky označené jako nabídky do výběrových řízení. V žádném případě nesmí podatelna otevřít obálky, označené stupněm utajení vyhrazené911, * důvěrné11 nebo zvláštní skutečnost11, ať jsou adresovány komukoli. Předá je neotevřené adresátovi, a pokud není na obálce uveden, starostovi. Pro tyto dokumenty se vede samostatná evidence, kterou vede pověřená osoba. Za soukromé se považují dokumenty, na nichž je jméno pracovníka uvedené před označením úřadu. Ostatní dokumenty se otevírají. Pokud pracovník, kterému byla zásilka doručena neotevřená zjistí, že jde o úřední záležitost, je povinen zajistit taktéž označení.evidenčním štítkem bud přímo na odboru, případně na podatelně. 5) Odbor sociálních věcí má svou zvláštní podatelnu pro dokumenty týkající se přiznávání sociálních dávek. 6) Pokud je dokument doručen v digitální podobě, opatří se identifikátorem elektronické podatelny. Se záznamy došlými elektronicky ( em) do schránky adresáta nebo faxem se po jejich vytištění zachází podobně jako s ostatními dokumenty, tj. evidují se v podacím deníku, přidělí se jim číslo jednací a ukládací znak. Není nutné je předávat do podatelny. Lze-li věc vyřídit obratem, může se vytisknout odpověď (Reply) současně s došlou žádostí. Pokud je k podání použit telefon nebo mobil a z obsahu sdělení je zřejmé, že je závažné, učiní o tomto podání přijímající pracovník úřední zápis na volném listu s uvedením data, hodiny a minuty podání, stručným obsahem podání, jmenovitě komu určeno. Podání se okamžitě předává adresátovi, který potvrdí podpisem jeho převzetí. 7) Podatelna po otevření opatří všechny dokumenty štítkem, na kterém je vyznačen čárový kód, evidenční číslo, datum, počty listů a počty příloh. 8) Neotevřené dokumenty se opatří štítkem na obálce, otevřené dokumenty se označí štítkem v pravém horním rohu, popř. na jiném volném místě na první straně dokumentu, výjimečně na straně zadní nebo na připojený volný list papíru a vyznačí u doporučených zásilek číslo zásilky. Štítek nesmí zasahovat do textu. Jsou-li součástí dokumentu peněžní částky, podatelna vyznačí výši částky v příloze. Štítkem nelze označovat jakékoli originály úředních listin (osvědčení, živnostenské listy...). 9) Obálky ponechává podatelna zpravidla u dokumentů, jejich případné vyřazení provede při vyřizování dokumentů zpracovavatel. Obálka se nevyřazuje v těchto případech: - u dokumentů zaslaných do vlastních rukou, - není-li dokument datován, nebo se datum značně rozchází s datem poštovního razítka, - není-li dokument podepsán (anonym), a to í v případě, je-li uvedeno jméno i adresa podatele, - je-li to rozhodné pro zjištění adresy odesílatele, - u všech stížností, - je-li obálka opatřena štítkem, 2

4 - je-li to nezbytné pro určeni, kdy byla zásilka podána k poštovní přepravě nebo kdy byla doručena, - u dokumentů zaslaných ze zahraničí. 10) Pro každý samostatný odbor či útvar městského úřadu vede podatelna doručovací knihu, ve které jsou zaznamenány předávané dokumenty. Doručovací kniha se vytváří automaticky. Dokumenty, u nichž není jasný konečný příjemce, se předávají tajemníkovi, který určí odbor, který spis vyřídí. Vedoucí jednotlivých odboru jsou odpovědni za spisovou manipulaci s dokumenty, které od podatelny oproti podpisu v doručovací knížce převzali. Stejným postupem se zapisují a předávají dokumenty určené pro starostu, místostarostu a tajemníka a dokumenty adresované zastupitelstvu města a radě města. Tyto dokumenty přebírá starosta nebo jeho zástupce. Dokumenty adresované komisím, předává podatelna příslušným odborům (např. finančnímu a plánovacímu písemnosti finanční komise). 11) Dokumenty došlé v dopoledních hodinách je podatelna povinna připravit k předání ještě týž den, ostatní v den následující. Došlé telegramy, faxové zprávy, urgentní písemnosti a spěšné zásilky se evidují do doručovacích knih s uvedením času přijetí a jsou neprodleně předávány adresátovi. 12) Doručené zásilky, označené jako nabídky do výběrových řízení dle zvláštního zákona, se evidují obdobně jako v bodě 3, navíc se do doručovací knihy i na obálku vyznačí čas doručení. Článek 4 Oběh a vyřizování dokumentů 1) Evidence oběhu a vyřizování dokumentů je vedena v podacím deníku. Podací deník je pro každý odbor veden automaticky pomocí elektronické spisové služby.podací deníky budou generovány aplikací. 2) Do podacího deníku jsou systémem zaznamenávány všechny došlé nebo přidělené dokumenty, dokumenty vzniklé z vlastní iniciativy a dále ty, které jsou postoupeny k vyřízení jinému odboru. 3) Nezapisují se noviny a časopisy, brožury, soukromé a propagační dokumenty apod. (viz příloha č. 3). Do podacího deníku se dále nezapisují dokumenty, na které se vztahují zvláštní předpisy a jsou evidovány jiným způsobem. Jedná se o tyto předpisy: - zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů s účinností do a zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, - zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, - zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, - vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodařeni organizačních složek státu a státních organizaci s majetkem státu. 4) Vedoucí příslušného odboru potvrdí převzetí dokumentu podpisem na doručovacím listu. Vedoucí odboru, případně pověřený pracovník dokumenty zkontroluje, zda souhlasí počet příloh a podle pokynů vedoucího předá dokumenty prostřednictvím elektronické spisové služby příslušnému zpracovateli. Příslušný zpracovatel přidělí dokumentu číslo jednací. 5) Čísla jednací budou pořizována systémem (na vyžádání) a budou v rámci odboru tvořit plynulou nepřetržitou řadu. Každý uživatel systému bude moci vždy přiřadit číslo zcela nové. Výjimkou bude odpověď, kdy bude možné zadat shodné číslo jednací s iniciálním dokumentem, nebo číslo nové. V případě vícenásobných odpovědí bude shodné číslo jednací možné přidělit pouze odpovědi první. Jednací číslo bude vytvářeno v tomto stavu: zkratka odboru/pořadové číslo/2místná koncovka roku pořízeni. 6 6) Veškeré dokumenty, týkající se téže věci (podání, záznamy, protokoly, rozhodnutí) tvoří jeden spis. Spis obsahuje více čísel jednacích a po vyřízení celé záležitosti se již nerozděluje, ale 2

5 ukládá pod jedním číslem jednacím. Návaznost připojovaných písemností se vyznačuje na dokumentech vedle podacího razítka a v podacím deníku. Hromadná podání (např. šetření) se zpravidla zapisují do sběrného archu (tj. sběrači k číslu jednacímu), který je označen původním jednacím číslem, pod nímž bylo hromadné podání vyžádáno. Tiskopis sběrného archu připraví zpracovatel, který jej také připojí ke spisu. V podacím deníku se eviduje pouze tento arch. 7) Pokud je dokument vyřizován telefonicky nebo osobně, učiní se o tom na dokument a v systému příslušný záznam. Dokumenty úředního charakteru došlé v elektronické podobě zpracovatel vytiskne a dále s nimi pracuje standardním způsobem. Vlastní dokumenty odeslané elektronickou poštou zpracovatel vytiskne, podepíše, zaeviduje a založí do spisu. 8) Po vyřízení zpracovatel označí dokument ukládacím znakem. 9) S vlastními dokumenty, např. korespondence mezi odbory, se manipuluje stejně, jako s ostatními dokumenty. Převezme-li pracovník dokument, ze kterého je patrné, že je určen jinému odboru, vrátí ho prostřednictvím systému neprodleně podatelně, případně přímo příslušnému odboru. 10) Dokumenty se vyřizují ve lhůtě stanovené právním předpisem. Není-li možné věc vyřídit v termínu, je třeba odesílateli sdělit termín vyřízení. Za věcné vyřízení dokumentu ve stanoveném termínu odpovídá vedoucí příslušného odboru a zpracovatel, který je prvotně uveden v podacím deníku, i když se na vyřizováni dokumentu podílí více odborů. Článek 5 Úprava a ověřování dokumentů 1) Pro vnější úpravu dokumentu vydávaných Městem Semily a Městským úřadem Semily je závazná norma ČSN Je nutno dodržovat věcnou i jazykovou správnost. 2) Městský úřad Semily a Město Semily používá tiskopisů, dopisních papírů a spisů zpracovaných textovými editory se záhlavím městského úřadu a města dle ČSN , případně názvem odboru nebo orgánu města. Název sídla úřadu se na nich uvádí v prvním pádu, tj. Město Semily, Městský úřad Semily. 3) Razítkem město'1 se označuji všechny dokumenty, které jsou vyhotoveny orgány města a týkají se samostatné působnosti města. Razítko městský úřad" se používá na všechny dokumenty v oblasti přenesené působnosti. Pro užívání úředních razítek se státním znakem platí zvláštní předpisy (zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR a o změně některých zákonů). Razítek se státním znakem nelze používat v běžném písemném styku. Razítko se znakem města se nepovažuje za úřední razítko, mohou se jím označovat dokumenty neúřední povahy, blahopřání, pozvánky. Tiskopisů, razítek a pečetí se státním znakem lze užít jen vtom případě, obsahují-li dokumenty rozhodnutí úřadu jako orgánu státní správy nebo osvědčují-li důležité skutečnosti, nebo stanoví-li tak právní předpis. 4) Evidenci všech razítek s názvem úřadu, v níž je zaznamenán otisk razítka s uvedením jména, příjmení, data a podpisu pracovníka, který je převzal a užívá, datum vrácení razítka, datum vyřazení razítka z evidence a podpis přebírajícího zaměstnance, vede odbor správní, jemuž je také neprodleně nutné hlásit případnou ztrátu. Odbor správní o ztrátě bezodkladně uvědomí Ministerstvo vnitra. V oznámení se uvede přesný opis textu z otisku razítka a datum, od kdy se razítko postrádá. MV uveřejní oznámení o ztrátě razítka ve Věstníku vlády České republiky pro orgány krajů a orgány obcí a provede příslušná opatření. Razítka, dopisní papíry, tiskopisy s názvem úřadu musí být při odchodu z pracoviště uloženy tak, aby bylo vyloučeno jejich zneužití. 5) Oprávnění k podepisování dokumentů se řídí zvláštním vnitřním předpisem - Podpisovým řádem. Každý vyřízený dokument musí být datován a podepsán. Podepsáním se schvaluje obsah a stvrzuje věcná i formální správnost vyřízení. Stejnopis dokumentu musí mít stejné 4

6 náležitosti jako originál, za což odpovídá zpracovatel. K dokumentu v digitální podobě připojuje pověřený zaměstnanec zaručený elektronický podpis. Článek 6 Odesílání dokumentů 1) Dokumenty jsou odesílány podle závažnosti: a) poštou - obyčejnou, doporučenou nebo do vlastních rukou, b) kurýrní službou, c) telekomunikačními prostředky (telefax), d) elektronickou cestou. Odesílání dokumentů a jiných zásilek zajišťuje podatelna. Dokumenty určené k odeslání předávají pracovníci jednotlivých odborů podatelně v zalepených obálkách nejpozději do hodin v neúřední dny a do hodin v úřední dny. Později předané dokumenty zůstanou k vyřízení do příštího dne. Dokumenty se předávají podatelně v obálkách s napsanou adresou, v levém horním rohu mohou být opatřeny razítkem odboru. Umístění, obsah a úpravu adres stanoví ČSN ISO Zásilky o hmotnosti nad 2 kg se odesílají jako balíky, do podatelny jsou odevzdány řádně zabalené a označené s vyplněným podacím lístkem. Za bezpečné zajištění obsahu zásilky zodpovídá odesílatel. 2) Všechny zásilky určené fyzickým osobám do vlastních rukou a právnickým osobám jsou zasílány ve zvláštních obálkách s dodejkou (doručenkou). Vrácené podepsané dodejky i vrácené nedoručené zásilky zpracovatel připojí ke kopii dokumentu, jehož originál byl odeslán adresátovi. Ostatní dokumenty jsou podle závažnosti odesílány obyčejnou poštou nebo doporučeně. Doporučené zásilky, spěšné a balíkové zásilky zapisuje podatelna do poštovní podací knihy, ve které Česká pošta potvrzuje jejich převzetí k přepravě. U odeslaných balíků zůstávají průvodky v podatelně. 3) Zasílání matričních dokladů do ciziny upravuje 26 Vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Článek 7 Ukládání dokumentů 1) Dokumenty se neprodleně po vyřízení ukládají do ukládacích jednotek (kniha, archivní krabice, výjimečně lze použít i pořadač nebo balík), a to v příručních registraturách (spisovnách odborů, útvarů). Za příruční spisovnu odpovídá vedoucí odboru, správné uložení, označení a zabezpečení dokumentů proti poškození a ztrátám zajišťuje pověřený pracovník odboru. Spisy věcně totožných dokumentů tvoří ukládací jednotku, která má stejný ukládací znak i skartační lhůtu. Každá ukládací jednotka musí být při uložení do registratury označena na čelní straně ukládacím spisovým znakem, stručným popisem obsahu, rokem vzniku a skartačním znakem. Bezpečnostní kopie dokumentů, pokud je stanovena povinnost jejich vytváření, se musí ukládat v jiném objektu, než jsou uloženy originály těchto dokumentů. 2) Úřad vede centrální spisovnu, která obsahuje spisy předané v r bývalým Okresním úřadem Semily a nachází se na Komenského náměstí čp Dále vede specializované spisovny jednotlivých odborů. Předávání dokumentů z příručních registratur do specializovaných spisoven se provádí jednou za rok, a to v prvním pololetí běžného roku následujícího po roce vyřízení dokumentu. 3) Pověření pracovníci jednotlivých odborů jsou povinni uspořádat materiál tak, aby byl přehledný, úplný a řádně označený. Ze spisů se vyřadí přebytečná vyhotovení a poznámky. Dokumenty vzniklé v elektronické podobě je přípustné ukládat výhradně vytištěné při zachování pravidel uvedených v tomto spisovém řádu. O předávaných dokumentech se vyhotoví dvojmo seznam. Seznam podepisuje předávající pracovník a vedoucí odboru. 5

7 Originál předávacího protokolu je uložen u pracovníka, který je pověřen vedením centrální nebo specializované spisovny, kopie se ponechává předávajícímu odboru. 4) Za pravidelné vyřazování dokumentů z příručních registratur do centrální nebo specializované spisovny zodpovídají vedoucí odborů, v případě městské policie velitel nebo jím pověřená osoba. Místa, kde jsou uloženy archiválie se označí červeným terčíkem pro případ přednostní evakuace při mimořádných událostech. Sbírky listin k matričním zápisům se předávají za kalendářní rok Krajskému úřadu v Liberci, a to nejpozději do konce února následujícího roku. Dokumenty ukládané do specializovaných spisoven se evidují v archivních knihách odborů. Článek 8 Vyřazování písemnosti 1) Žádný dokument nesmí být vyřazen a zničen bez řádného skartačního řízení. Předmětem skartačního řízení (skartace) je vyřazování všech dokumentů, které nejsou nadále potřebné pro činnost úřadu a uplynula jejich skartační lhůta. Dokumenty jsou ve specializovaných spisovnách odborů a v centrální spisovně uloženy po dobu stanovenou skartačními Ihútami. Skartační lhůta začíná běžet od 1. ledna následujícího roku po vzniku nebo vyřízení dokumentů. Lhůty mohou být prodlouženy pouze po projednání se Státním okresním archivem v Semilech. 2) Skartační řízení se provádí pravidelně v termínech dohodnutých se Státním okresním archivem v Semilech. V roce následujícím po uplynutí skartační lhůty dokumenty uložené v centrální a specializovaných spisovnách připraví odpovědní pracovníci jednotlivých odborů skartační návrh ke skartaci dokumentů odborů. Po schválení návrhu příslušným vedoucím odboru zajistí odbor správní ve spolupráci se Státním okresním archivem v Semilech provedení skartačního řízení. Za provádění řádného skartačního řízení u úřadu odpovídá tajemník úřadu nebo jím písemně pověřený pracovník. 3) Dokumenty rozdělené podle skartačních znaků do skupin A, V, S se zapíši do skartačního návrhu, který je dvojmo předán Státnímu okresnímu archivu v Semilech k odbornému posouzení. Do skupiny A se zařazují dokumenty, které se ve skartačním řízení navrhují k trvalému uložení do Státního okresního archivu, do skupiny S naopak dokumenty, které se navrhují ke zničení. U skupiny V pracovník odboru navrhne a Státní okresní archiv ve skartačním řízení posoudí, které dokumenty budou přeřazeny do skupiny A, které do skupiny S. Evidenční pomůcky se zařazují do skartačního řízení až po vyřazení všech dokumentů v nich evidovaných. 4) Státní okresní archiv uděluje po odborném archivním posouzeni a prohlídce souhlas ke zničení dokumentů, které nemají trvalou dokumentární hodnotu (skupina S). Zničení těchto dokumentů zajišťuje odbor majetkoprávní vlastním zařízením nebo odvozem do papírny v Pasekách nad Jizerou. Záznam o zničení bude vyznačen v archivních knihách jednotlivých odborů, v evidenci odboru správního a zde také založen. Dokumenty určené k trvalému uložení shromáždí a předá odbor správní do 30 dnů po podepsání protokolu o skartačním řízení Státnímu okresnímu archivu v Semilech. Skartační návrh, protokol o skartačním řízení a potvrzení o likvidaci jsou evidenčními materiály odboru správního, oddělení správních agend. Článek 9 Nahlížení do dokumentů 1) Do dokumentů vlastního odboru je nahlížení a pořizování výpisů, opisů a kopií z nich v rámci plnění pracovních povinností povoleno neomezeně. Do dokumentů jiného odboru je nahlížení povoleno pouze s písemným souhlasem vedoucího příslušného odboru. Občané mohou nahlížet do dokumentů výhradně v případech, kdy je to umožněno zákonem a s písemným souhlasem vedoucího příslušného odboru. 6

8 2) Pořizování opisů, výpisů a kopií z dokumentů pro občany je zpoplatněno podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Článek 10 Zápůjčky dokumentů 1) Dokumenty uložené v centrální a specializovaných spisovnách je přípustné zapůjčovat výhradně pro potřebu odboru, z jehož činnosti dokument vznikl. Je přísně zakázáno zapůjčovat dokumenty dalším osobám nebo organizacím s výjimkou státních orgánů. 2) Evidenci zápůjček vedou odpovědní pracovníci spisoven. Za včasné vrácení dokumentu zodpovídá vedoucí odboru, pro který byl dokument zapůjčen. Článek 11 Závěr 1) Za řádné a včasné vyřizování dokumentů a za spisovou manipulaci jednotlivých odborů zodpovídají příslušní vedoucí pracovníci. Za spisovou manipulaci v podatelně a centrální spisovně zodpovídá pracovník podatelny a vedoucí odboru správního. Za spisovou manipulaci v jednotlivých specializovaných spisovnách zodpovídají odpovědní pracovníci a vedoucí odborů. Za výkon spisové služby u úřadu odpovídá tajemník úřadu, popřípadě jím písemně pověřený zaměstnanec úřadu. 2) Závady a nedostatky zjištěné při vyřazování dokumentů a likvidace dokumentů mimo skartační řízení jsou posuzovány jako porušení zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. 3) V oblasti utajovaných skutečností se spisová služba městského úřadu řídí zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů, s účinností do , zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, a příslušnými právními předpisy. Zvláštními předpisy se řídí manipulace s dokumenty civilní obrany. 4) Spisový a skartační řád je závazný pro všechny pracovníky Městského úřadu Semily. 5) Všichni pracovníci Městského úřadu Semily jsou povinni používat a využívat v plném rozsahu elektronickou spisovou službu ATHÉNA. 6) Zrušuje se Spisový řád Městského úřadu Semily, vydaný dne ) Tento spisový a skartační řád spolu s připojeným spisovým a skartačním plánem se vztahuje i na dokumenty, týkající se samosprávné působnosti města a nabývá účinnosti dne Přílohy: 1) Spisový a skartační plán 2) Přehled písemností, které se neoznačují na odborech čísly jednacími 3) Přehled rozlišovacích zkratek pro odbory 4) Vzor evidence o přemístění do spisovny odboru 5) Vzor skartačního návrhu 6) Vzor seznamu písemností ke skartačnímu návrhu 7) Výklad pojmů 7

9

10 Znaky spisového a skartačního plánu II. Ukládací znak Heslo Skartační znak/lhůta (podznak) ZNAKY VŠEOBECNÉ 51. Písemnosti vedoucích odborů - všeobecně, různé S/ Písemnosti starosty V/ Písemnosti místostarosty V/ Agenda tajemníka V/ Písemnosti vedoucích odborů V/ Spolupráce se státními orgány a jinými organizacemi 52.1 Součinnost s ústředními správními úřady V/ Součinnost s ostatními organizacemi V/ Členství ve Svazu měst a obcí ČR apod. V/ Mikroregiony, přeshranični spolupráce V/5 53. Organizace členění a působnost úřadu 53.1 Systemizace úřadu A/ Interní akty řízení a další řídicí předpisy A/5 54. Řízení, kontrola a metodická činnost u obecních úřadů V/ u příspěvkových organizací a organizačních složek obce V/ Metodické materiály vlastní A/ Metodické materiály ostatní S/5 55. Rehabilitace A/ Smlouvy (nejsou-li nedílnou součástí příslušných písemností) 56.1 Všeobecně V/ Hospodářské (po ukončení platnosti) V/ Nájemní (po ukončení platnosti) S/ Majetkoprávní - kupní, darovací, zástavní, pojistné apod. A/ Kolektivní A/ Veřejnoprávní smlouvy (od ukončeni platnosti smlouvy) A/ Ostatní 57. Statistika, výkaznictví - všeobecně S/ Časové řady ukazatelů (po ztrátě platnosti) S/ Roční výkazy A/ Výkazy s kratší než roční periodicitou S/ Pomocný materiál ke statistice o sčítání lidí, domů a bytů V/ Jednorázové soupisy (po zpracováni) S/ Podkladový materiál k výkazům (po zpracování) S/1 58. Automatizace, výpočetní technika 58.1 Informační systém úřadu A/ Provozní, systémová a programová dokumentace (po ukončení činnosti systémů) S/5 9

11 59. Petiční právo V/5 60. Stížnosti, podněty a oznámení občanů 60 1 Hodnocení, rozbory, evidence A/ Konkrétní případy V/ Všeobecné písemnosti V/5 61. Ochrana obyvatelstva, Integrovaný záchranný systém, krizové řízení 61.1 Ochrana obyvatelstva Organizace ochrany obyvatelstva a zařízení civilní obrany A/ Spolupráce s ostatními orgány a organizacemi S/ Hospodaření s materiálem civilní ochrany S/ Školení fyzických a právnických osob S/ Integrovaný záchranný systém (IZS) Organizace IZS V/ Dokumentace IZS V/ Koordinace záchranných a likvidačních prací V/ Financování, náhrady S/ Kontrolní činnost, pokuty V/ Krizové řízení Organizace krizového řízení (bezpečnostní rada, krizový štáb) V/ Připravenost na krizové stavy (krizové plánován cvičení apod.) V/ Řešení krizových situací A/ Financování, náhrady S/ Kontrolní činnost, pokuty V/ Hospodářská opatření pro krizové stavy V/5 62. Zahraniční styky a cesty V/5 63. Referendum, místní referendum 63.1 Zápis o průběhu a výsledku hlasování referenda A/ Ostatní dokumentace V/ Použité hlasovací lístky a úřední obálky (po oficiálním vyhlášení výsledků referenda, povinnost zachovat 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků pro trvalé uložení v archivu) 63.4 Místní referendum: Návrh na konání místního referenda, podpisové listiny, usnesení o vyhlášení referenda, zápisy komisí, vyhlášeni výsledků hlasování A/ Ostatní dokumentace V/ Použité hlasovací lístky a úřední obálky (po dvacetidenní lhůtě od vyhlášení výsledků, s povinností zachovat 3 nepoužité sady hlasovacích lístků pro trvalé uložení v archivu) S/0 64. Živelní pohromy a mimořádné události A/5 65. Plány, koncepce, programy rozvoje obce A/ Dotační programy obce V/ Dotační programy kraje S/5 66. Pokutování ve správním řízení S/5 67 Přestupky, správní delikty všeobecně 10 s/o V/5

12 67.1 Rozbory, hodnocení A/ Evidence přestupků A/ Konkrétní případy V/ Správní delikty právnických osob a fyzických osob, které jsou podnikateli V/5 68. Ochrana státního a služebního tajemství V/5 69. Fotografování, filmování (povolení aj.) V/5 70. Spisová služba 70.1 Skartační řízení včetně spisových a skartačních řádů A/ Jednací protokol - podací deník A/ Rejstříky (po dopsání knihy) A/ Ostatní pomocná evidence (po uzavřeni svazku) V/5 72. Hospodaření a správa majetku - všeobecně V/ Evidence majetku Obecní pozemky A/ Obecní budovy A/ Majetek příspěvkových organizací a organizačních složek obce A/ Inventarizace majetku V/ Hlavní inventární knihy A/ Mimořádné inventarizace (při vzniku, změně, rušeni organizace) A/ inventární karty, soupisy, sestavy, protokoly, komise apod. S/ Hospodaření s majetkem státu včetně výkonu jeho prozatímní správy A/ Převod práva hospodaření s majetkem státu prozatímní správy A/ Vymáhání pohledávek státu A/ Nabývání majetku obce V/ Vyřazování majetku a jeho realizace S/ Rekonstrukce a modernizace majetku V/ Opravy a údržba majetku S/ Zatížení (dluhy, věcná břemena) majetku S/ Majetkové restituce A/ Výběrové řízeni o zadávání veřejných zakázek V/ Privatizace A/ Vyznamenání, ceny města, čestné občanství A/5 75. Náhrady cestovních, stěhovacích a jiných výdajů S/5 76. Propagační činnost-všeobecně S/ Tiskoviny vydávané obcí A/ Výstřižková služba o činnosti úřadu V/5 77. Volby do zastupitelských sborů 77.1 Kandidátní listina, přihláška kandidáta k registraci, prohlášení kandidáta včetně podkladů ke kandidátní listině a přihlášce k registraci, petice, dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejim odvoláni, rozhodnuti o registraci kandidátní listiny, rozhodnutí o registraci přihlášky k registraci, rozhodnutí soudu ve věci registrace přihlášky k registraci A/ Zápisy o výsledku hlasování, hlášení výsledků voleb v obci A/5 li

13 77.3 Organizační a technické zabezpečení voleb S/ Ostatní volební materiály S/ Seznamy voličů (po vyhlášení výsledků voleb) V/ Použité hlasovací lístky a volební obálky (po třicetidenní lhůtě od vyhlášeni výsledků hlasování s povinností zachovat 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků pro trvalé uloženi v archivu) S/ Volební kampaň - propagační materiály A/ Program zastupitelstva na volební období A/5 78. Volby soudců přísedících A/5 79. Konference, porady, konzultace V/5 82. Reklama 82.1 Vlastní reklama (po ukončení platnosti) V/ Cizí reklama (po ukončení platnosti) S/1 83. Obecně prospěšné práce V/ Obecně prospěšné práce podle soudního rozhodnutí V/5 84. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb Poskytování informací S/ Vyhodnocení A/5 87 Dokumenty, které nejsou podnětem k úřednímu jednání nebo nepřísluší k vyřízení obecnímu úřadu 87.1 Dokumenty na vědomí S/l ORGANIZACE ČINNOSTI 101. Zasedání zastupitelstva, rady, výborů a komisí Podkladové materiály k jednáni (nejsou-li součástí zápisu) V/ Zápisy zjednání včetně programu, usnesení a příloh A/ Zápisy z jednání zastupitelstva A/ Zápisy z jednání rady A/ Zápisy z jednání výborů a komisí A/ Interpelace členů zastupitelstva V/ Zvláštní orgány obce Činnost zvláštních orgánů obce V/ Bezpečnostní rada obce V/ Krizový štáb obce V/ Vyhlášky a nařízení obce Obecně závazné vyhlášky obce A/ Nařízení obce V/5 AGENDA KONTROLY - všeobecně S/ Plány kontrolní činnosti Krátkodobé S/ Dlouhodobé A/ Kontrolní řád V/ Kontroly Kontroly plánované vlastní V/5 12

14 112.2 Kontroly ve spolupráci s jinými orgány V/ Neplánované kontroly V/ Rozbory a vyhodnocení A/ Kontrola plnění usnesení: Zastupitelstva A/ Rady A/ Výborů a komisí A/5 PERSONÁLNÍ PRÁCE - všeobecně S/ Kvalifikace a vzděláváni pracovníků Kvalifikace a vzdělávání V/ Hmotné zabezpečení S/ Pracovní poměr Osobní spisy a podobné písemnosti vedoucích pracovníků (dotazníky, evidenční listy, platové výměry, kvalifikační posudky a doklady, výsledky psychologických a podobných zkoušek a testů, čestná uznání a vyznamenání, žádosti o rozvázání pracovního poměru, výstupní a propouštěcí listy, likvidační listy, vysvědčení při odchodu, zápočtové listy) A/ Ostatní osobní spisy s údaji pro účely důchodového pojištění S/ Ostatní (nejsou-li součástí osobního spisu), kromě životopisu, pracovních posudků, vysvědčení a zápočtového listu, které při skončení pracovního poměru předá zaměstnavatel zaměstnanci S/ Pracovní doba, pracovní volno, úlevy v práci, práce přesčas S/ Snížení pracovního úvazku S/ Rozbory stavu pracovních sil - roční a delší období A/ Jednorázová šetření o stavu, složení, kvalifikaci apod. zaměstnanců S/ Vedlejší činnost S/ Náhrada škody S/ Nemocenské a sociální zabezpečení pracovníků S/ Zdravotní pojištění S/ Způsobilost zaměstnanců: k výkonu činnosti - pověřování, zmocnění aj. S/ Postihy podle zákoníku práce S/ Výběrová řízení na obsazeni pracovních míst S/ Záležitosti pracovně právní Pracovnici úřadu S/ Pracovníci organizací a zařízení bez právní subjektivity řízených a spravovaných úřadem S/ Odměny z prostředků úřadu S/ Záležitosti členů městského zastupitelstva, rady, výborů a komisí -všeobecně S/ Pracovně právní vztahy a odměňování S/ Záležitosti důchodového zabezpečení S/ Jednorázové odměny z prostředků obce S/ Náhrady (kromě cestovních a stěhovacích výdajů) S/ Příjmy z pracovního poměru 13

15 121.1 Platový řád (po ukončen platnosti) V/ Katalog funkcí a mzdových tarifů (po ukončení platnosti) S/ Rozbory a analýzy mzdového vývoje za roční a delší období A/ Odměňování S/ Náhrady za dovolenou S/ Věcná plnění S/ Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti S/ Mzdové listy S/ Daň z příjmu Vedlejší činnost S/ Výplatní lístky S/ Půjčky zaměstnancům S/5 122 Péče o pracovníky všeobecně V/ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy,odškodňováni pr. úrazů V/ Pracovní úrazy smrtelné a těžké V/ Ostatní S/ Pracovní podmínky žen S/ Pracovní podmínky mladistvých S/ Osoby se změněnou pracovní schopností S/ Závodní stravování S/ Ochranné oděvy a jiné součástky, služební oděvy S/ Sociální fond S/ Probační a mediační služba; trest obecně prospěšných prací V/5 FINANCE 176 Rozpočty a finanční plány obce - všeobecné údaje a dílčí údaje V/ Rozpočtové výhledy a finanční plány - tabulková a textová část A/ Rozpočty za roční a delší období - tabulková a textová část A/ Rozpočtové změny - tabulková i textová část A/ Rozbory plnění rozpočtů a finančního hospodaření A/ Ostatní písemnosti finančního hospodařeni V/ Dotace investiční i účelové V/ Finanční plány hospodářských organizací a rozpočty příspěvkových organizací všeobecně V/ Dlouhodobé finanční plány a rozpočtové výhledy (tabulky i text) A/ Roční finanční plány a rozpočty A/ Rozpočtové změny (tabulky i text) A/ Rozbory plnění rozpočtů a finančního hospodaření organizací A/ Ostatní písemnosti o finančním hospodaření řízených organizaci V/5 178 Daně, dávky, poplatky všeobecně V/ Všeobecné záležitosti státních příjmů a příjmů obcí Jiné příjmy (správní poplatky, výměry, doplňky, odvody) S/ Rejstříky, katastry, výkazy apod., likvidace nedoplatků V/5 14

16 178.4 Místní daně a poplatky S/ Katastr domovní daně V/ Pasporty V/ Daň z přidané hodnoty S/ Vymáháni pohledávek (od ukončeni vymáháni) V/ Ostatní V/5 179 Právní zastupování obce ve finančních záležitostech V/5 180 Konfiskační záležitosti A/ Účetnictví Roční účetní výkazy, roční uzávěrky a výroční zprávy, audit A/ Doklady o výdajích a příjmech v hotovosti S/ Účetní doklady týkajíc! se pohybu majetku V/ Seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek S/ Účetní doklady a jiné účetní písemnosti týkající se daňového řízení, správního řízení, trestního řízení, občanského soudního řízeni nebo jiného řizení (po ukončení platnosti) V/ Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků (po ukončení platnosti) S/ Knihy analytické evidence pohledávek a závazků, účetni doklady a jiné účetní písemnosti vzniklé z přímého styku s cizinou před 1. lednem 1949 a účetní závěrka vztahující se k převodu majetku na jiné právnické nebo fyzické osoby provedené podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů - o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (po vydání souhlasu Ministerstva financi k jejich vyřazení) S/ Úvěry, záruky a písemnosti s podobnou funkcí S/ Cenné papíry V/ Ostatní účetní písemnosti a doklady, přezkum hospodaření (pokladní knihy, knihy faktur, pohledávek a závazků, faktury, rozpisy účtů, dobropisy, vrubopisy, likvidační listiny, rating aj.). Ukládání účetních písemností se řídi zákonem č. 563/1991 Sb Projekčně programová dokumentace pro vedeni účetnictví, S/10 prostředky výpočetní a jiné techniky V/ Výherní hrací přístroje (vyúčtování) S/5 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 201 Půdní fond - všeobecně V/ Vynětí ze zemědělského půdního fondu a rekultivace A/ Rozhodnuti o odvodech za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu A/ Ochrana využití zemědělského půdního fondu V/ Změny kultur a využití půdního fondu V/ Převod a nájmy zemědělských a lesnických pozemků A/5 15

17 201.5 Použití zemědělské půdy k nezemědělským účelům na dobu jednoho roku S/ Pokuty ukládané při ochraně zemědělského půdního fondu S/5 202 Pozemkové úpravy, stanoviska k územně plánovací dokumentaci V/5 203 Zemědělská výroba všeobecně V/ Samostatně hospodařící rolníci - evidence, osvědčení, zrušeni A/5 206 Myslivost všeobecně V/ Uznání honiteb A/ Nájemní smlouvy V/ Myslivecké plánování a statistika V/ Oblasti pro chov zvěre V/ Lovecké lístky (evidence) S/ Náhrada škod V/ Evidence honebních společenstev V/ Pokuty ukládané fyzickým, a právnickým osobám S/5 207 Rybářství všeobecně V/ Rybářské revíry A/ Rybníky rybníkářsky neobhospodařované A/ Plánování a rybářské hospodaření V/ Rybářský hospodář a rybářská stráž V/ Evidence rybářských lístků S/ Náhrady škod V/ Lesní hospodářství všeobecně V/ Pozemky určené k plnění funkcí lesa - všeobecně V/ Prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkce lesa A/ Rozhodnutí v pochybnostech A/ Souhlasy k návrhům územně plánovací dokumentace a k vydání územního rozhodnuti A/ Dělení lesních pozemků A/ Odnětí pozemků k plnění funkcí lesa A/ Omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa A/ Lesní hospodářské plány a osnovy roční a delší A/ Užívání lesů - všeobecně V/ Dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesů V/ Výjimka ze zákazu některých činností v lese V/ Stanovení podmínek sportovní akce V/ Opatření k zabezpečení osob a majetku V/ Hospodářská úprava lesů - všeobecně V/ Vyhlášeni záměru zadat zpracováni lesních hospodářských osnov V/ Hospodaření v lesích-všeobecně V/ Uznáni výběrových stromů a lesních porostů 16

18 pro sběr semen A/ Souhlas s těžbou uznaných stromů nebo porostů V/ Výjimka z velikosti či šíře holé seče V/ Povoleni delších lhůt pro zalesnění a zajištění kultur V/ Nesouhlas (souhlas) s těžbou v lesích bez převzaté lesní hospodářské osnovy V/ Výjimka ze zákazu mýtní těžby v porostech do osmdesáti let věku V/ Podmínky a výše náhrady lesní dopravy po cizích pozemcích V/ Pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře A/ Uděleni nebo odnětí licencí pro výkon funkce lesního hospodáře A/ Ochrana lesů - všeobecně V/ Opatřeni k odvráceni hrozícího nebezpečí V/ Opatřeni proti rozšíření škůdců V/ Ustanoveni a zrušeni lesní stráže V/ Státní správa lesů a sankce - všeobecně V/ Opatření k odstranění zjištěných nedostatků V/ Pokuty za přestupek V/ Pokuty za správní delikt V/5 230 Vodohospodářské plánování A/ Vodohospodářské plánováni všeobecně V/5 231 Vodní hospodářství všeobecně V/ Realizace zákona o vodách a souvisejících předpisů V/ Vodoprávní povolení, souhlasy a vyjádřeni, evidence vydaných rozhodnuti A/ Pokuty S/ Opravné prostředky proti rozhodnutí S/ Vodní toky, čistota toků a odpadních vod, vypouštění nebezpečných vod V/ Rybníky, nádrže, vodní rekreace (vyjádření, rozhodnuti o povolení kolaudace, revize) V/ Vodní stráž V/ Vodohospodářský dozor A/ Vodohospodářská evidence (včetně vodních toků) A/ Protipovodňová ochrana V/ Povodňový plán obce A/ Zátopová území V/ Vodovody a kanalizace všeobecně V/ Plán rozvoje vodovodů a kanalizací A/ Územně plánovací dokumentace vodovodů a kanalizaci A/ Evidence vodovodů a kanalizací 17

19

20 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, ŽIVNOSTI 251 Organizace a zařízení Zřizování, rušeni a změny organizaci a zařízení A/ Výherní hrací přístroje Vydáváni rozhodnuti o povoleni výherních hracích přístrojů S/ Živnostenské podnikání Živnostenský úřad: Metodické pokyny a stanoviska V/ Stížnosti, podněty a oznámeni občanů V/ Organizační záležitosti V/ Živnostenské oprávněni Fyzické osoby- registrace a evidence V/ Právnické osoby V/ Zahraniční osoby V/ Živnostenský rejstřík Rejstřík A/ Nahlédnutí a výpis z rejstříku S/ Statistika A/ Kontrolní činnost Na úseku živnostenského zákona V/ Na úseku zákona o ochraně spotřebitele V/ Na úseku zákona o zrušení státního tabákového monopolu V/ Pokuty na úseku živnostenského podnikáni Pokuty V/ Neoprávněné podnikání V/ Vymáhání pohledávek V/ Vyjadřování ke stavebnímu řízeni S/ Na vědomí, různé S/5 254 Bytový majetek všeobecně V/ Bytový majetek obce V/ Příspěvky na bytovou výstavbu S/ Hospodaření s byty (přidělováni, směna) S/ Modernizace a adaptace bytů S/ Nájemné S/5 255 Nebytové prostory všeobecně S/5 256 Komunální odpad V/ Statistické výkazy V/ Přidělování S/ Nájemné S/ Odvolací řízeni V/ Pohřebnictví V/5 19

21 DOPRAVA A SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 276 Doprava Koordinace různých druhů dopravy S/ Jízdní řády S/ Mechanizace nakládky a vykládky S/ Provozní objekty, pomocné objekty a zařízení, čekárny, zastávky, stanoviště V/ Bezpečnost silničního provozu S/ Rozvoj motorismu S/ Ostatní dokumentace S/5 277 Silniční doprava Nákladní přeprava S/ Přeprava osob S/ Taxislužba (po ukončení činnosti) S/ Nemotorová doprava S/ Dopravní průzkumy V/ Závady a nedostatky S/5 278 Technika silniční dopravy Stavby, přestavby a rušení vozidel S/ Stanice technické kontroly, měřeni emisí S/5 279 Městská doprava Městská hromadná doprava S/ Provoz městské hromadné dopravy S/ Technika městské hromadné dopravy S/ Dopravní inženýrství S/ Bezpečnost provozu městské hromadné dopravy S/ Parkovací prostory S/5 280 Silniční hospodářství Investiční stavby A/ Příprava plánů investic a velkých oprav A/ Stroje a zařízení pro silniční práce S/ Běžná údržba silnic a mostů S/ Zimní údržba pozemních komunikací S/ Uzavírky pozemních komunikací a jiná rozhodnutí S/ Místní komunikace Velké opravy V/ Údržba S/ Připojeni na pozemní komunikaci S/ Zvláštní užíváni pozemních komunikací S/ Přestupky S/ Ochrana silnic a místních komunikací S/ Státní dozor S/ Správní delikty S/5 20

22 Jednotný systém dopravních informací S/ Ostatní dokumentace S/5 306 Cestovní ruch všeobecné V/ Koncepce rozvoje cestovního ruchu (plány rozvoje, rozbory) A/5 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD Ukládací znak spisového a skartačního plánu se u této skupiny písemností použije jen v případě, kde písemnost nelze zařadit do kompletního spisu stavby Územně plánovací dokumentace Územní plány A/ Urbanistické studie A/ Územně plánovací podklady V/ Územní rozhodnutí Rozhodnutí o chráněném území A/ Rozhodnutí o stavební uzávěře A/ Rozhodnutí o umístění stavby A/ Rozhodnutí o děleni a scelování pozemků V/ Odvolání proti územnímu rozhodnutí V/ Oprávnění k projektové činnosti A/ Stavební povolení a další spisy včetně dokumentace stavby - kolaudační rozhodnutí, investiční záměry, projektové úkoly a studie souboru staveb včetně posudků a schvalovacích protokolů, dokumentace hydrogeologických, geologických a geodetických prací, radonový průzkum, dokumentace skutečného provedení stavby, změny stavby, změny v užívání stavby, rozhodnuti o nařízení udržovacích prací, zastavení stavebních prací, demolice, katastrální, regulační, zastavovací aj. mapy a plány (po odstranění objektu) V/ Stavby dopravní, energetické, telekomunikační (po odstranění stavby) V/ Povoleni terénních úprav, některých prací a zařízení V/ Státní stavební dohled S/ Vyvlastnění (stanoviska a vyjádření) V/ Stavební úřady V/ Vstup na cizí nemovitosti S/ Souhlas k vydání stavebního povolení pro speciální stavby A/ Rozhodování stavebních úřadů podle zvláštních předpisů V/ Sankce podle stavebního zákona S/ Přezkoumání pravomocných správních rozhodnuti mimořádnými opravnými prostředky V/ Problematika radonu V/ Program obnovy venkova V/ Ohlášení drobných staveb (po odstranění stavby) V/5 KULTURA 21

23 401. Záležitosti kultury všeobecně S/ Péče o občanské záležitosti - SPOZ S/ Významné společenské akce - slavnosti, vzpomínkové akce, koncerty, výchovné, kulturní a jiné veřejné produkce (včetně íono a foto) V/ Vzdělávací kursy a jiné kulturně výchovné akce V/ Organizační záležitosti kulturních zařízení V/ Kulturní instituce a zařízení Divadla V/ Knihovny V/ Muzea a galerie V/ Ostatní V/ Tisk, rozhlas, televize a film V/ Zájmová umělecká činnost V/ Kroniky (po uzavření svazku) A/ Péče o kulturní památky všeobecně V/ Péče o kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny, památková ochranná pásma, včetně evidence V/ Prohlášení Ministerstva kultury za kulturní památku, památkovou rezervaci, památkovou zónu, památkové ochranné pásmo A/ Rozhodnutí, nařízení, vyjádření apod.-jako součást spisu A/ Rozhodnutí, nařízení, vyjádření apod -jinak V/5 ZÁLEŽITOSTI CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ 431 Věci církvi a náboženských společností V/ Stavby a opravy církevních budov a zařízení (stanoviska a vyjádření) A/20 ŠKOLSTVÍ 451 Školy a školská zařízení Správa mateřských škol V/ Správa základních škol V/ Neinvestiční náklady na žáky, smlouvy S/ Domy dětí a mládeže. V/ Základní umělecké školy V/ Pasportizace škol A/10 ZDRAVOTNICTVÍ 526. Léčebně preventivní péče Nestátní zdravotnická zařízení V/ Nemocnice s poliklinikou V/ Polikliniky V/ Léčebné ústavy V/ Nemoci z povolání V/ Rozbory A/5 22

24 Alkoholismus a jiné toxikomanie V/ Evidence děti a mladistvých postižených na zdraví V/ Hygienická služba V/ Sankce za porušování předpisů na úseku hygieny V/ Regresní náhrady S/10 SOCIÁLNÍ PÉČE 551. Sledování sociálních poměrů a vedení evidence sociálně potřebných občanů Evidence uchazečů o přiděleni bytu v sociálním zařízeni S/ Dávky sociální péče doplňující příjmy do hranice sociální potřebnosti, jednotlivci S/5 552 Mimoústavní sociální péče Poradenství S/ Pečovatelská služba, kluby důchodců S/ Mimořádné výhody pro občany těžce postižené na zdraví S/ Peněžité příspěvky S/ Sociální příspěvek S/ Příspěvek při péči o osobu blízkou S/ Příspěvek na zakoupeni a provoz motorového vozidla S/ Úprava bytu S/ Ústavní sociální péče o občany těžce postižené na zdraví a staré občany, zařízení sociálně právní ochrany a služby v ostatních zařízeních sociální péče - všeobecně V/ Organizační záležitosti V/ Přijímání žadatelů S/ Provozní záležitosti S/ Umisťování občanů se změněnou pracovní schopností S/ Umisťování občanů mladších osmnácti let S/ Hmotné zabezpečení občanů se změněnou pracovní schopností S/ Péče o rodinu Sociální péče v rodinách s nezaopatřenými dětmi a u těhotných žen (po dovršení plnoletosti dítěte) V/ Sociálně právní ochrana děti a mládeže Dokumentace se spisovou značkou Om(po dovršení plnoletosti dítěte) V/ Dokumentace se spisovou značkou Nom (po dovršení plnoletosti dítěte) V/ Dokumentace se spisovou značkou Pon (po dovršeni plnoletosti dítěte) V/ Osvojení a svěření dítěte do pěstounské péče - správní rozhodnutí 23

25 (po dovršení plnoletosti dítěte) S/ Dávky sociální péče nezaopatřeným dětem.jejich rodičům a těhotným ženám S/ Pečovatelská služba pro rodiny s dětmi S/ Předmanželské a manželské poradenství V/ Domovy pro matky s dětmi V/ Příspěvek na výživu dítěte S/ Péče o společensky nepřizpůsobivé občany V/ Záležitosti národnostních menšin V/ Posudková služba sociálního zabezpečení V/5 POŽÁRNÍ OCHRANA 581. Organizace požární ochrany všeobecně Organizace požární ochrany a požárních jednotek A/ Spolupráce s ostatními orgány a organizacemi (Hasičský záchranný sbor ČR, sbory dobrovolných hasičů aj.) S/5 582 Činnost požární ochrany Požáry (požární zásahy, rozbory aj.) V/ Školení a odborná příprava pracovníků o požární ochraně S/ Prevence požární ochrany S/ Bezpečnostní a jiná opatření S/5 583 Jednotky požární ochrany Stavby a rekonstrukce požárních zbrojnic a stanic - viz stavební dokumentace, ukládací znak Odborná příprava jednotek požární ochrany S/ Výzbroj jednotek požární ochrany S/5 585 Všeobecné prostředky požární ochrany S/5 VŠEOBECNÁ VNITŘNÍ SPRÁVA, OCHRANA VEŘEJNÉHO POŘÁDKU 602. Shromažďování V/ Záležitosti vojenskosprávní Odvodní řízení S/ Vojenské újezdy A/ Příprava občanů k obraně státu V/ Územní členění obce Konkrétní územní změny A/ Záležitosti státních hranic A/ Evidence obyvatel Evidence obyvatel všeobecně V/ Hlášení evidence obyvatel V/ Evidenční listy obyvatel A/ Národnostní menšiny V/ Uprchlíci V/ Rozhodování o zrušení trvalého pobytu 24 V/5

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice platný pro spisovou službu obce Svépravice č.: 08/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 003/05/2007/SV

Více

Spisový a skartační řád Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. března 2016

Spisový a skartační řád Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. března 2016 Spisový a skartační řád Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. března 2016 Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Tento spisový a skartační řád stanovuje způsob

Více

Příloha č.1. Spisové znaky spisového a skartačního plánu ZNAKY VŠEOBECNĚ: Spisový znak (podznak) Heslo Skartační znak/lhůta

Příloha č.1. Spisové znaky spisového a skartačního plánu ZNAKY VŠEOBECNĚ: Spisový znak (podznak) Heslo Skartační znak/lhůta Příloha č.1 Rejstřík znaků spisového a skartačního plánu podle hlavních skupin Jednotlivé skupiny spisových znaků spisové znaky od - do Znaky všeobecné 51-99 Organizace činnosti 101-108 Agenda kontroly,

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE Ochoz u Brna Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7.

Více

MĚSTO ŠTRAMBERK. Příkaz tajemníka Číslo: 2/2010 Strana: 1. Spisový a skartační řád Městského úřadu Štramberk

MĚSTO ŠTRAMBERK. Příkaz tajemníka Číslo: 2/2010 Strana: 1. Spisový a skartační řád Městského úřadu Štramberk Příkaz tajemníka Číslo: 2/2010 Strana: 1 Zpracovatel: Pracovní skupina Tajemníka MÚ Správce vnitřního předpisu: Oddělení vnitřní správy Platnost: 1.7.2010 Novelizace: Derogace: 2/2003 Rozdělovník: - Všem

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obecního úřadu v Horní Moštěnici, vydaný dne 27. 6. 2005, v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých předpisů a vyhláškou 646/2004 Sb. o

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád Obecní úřad Kostice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu v Kosticích, vydaný dne 25.9.2006, v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých předpisů a vyhláškou č.

Více

Řád spisové služby (spisový a skartační řád)

Řád spisové služby (spisový a skartační řád) O b e c H o m o l e u P a n n y Řád spisové služby (spisový a skartační řád) Čl. 1. Úvodní ustanovení 1. Řád spisové služby OÚ Homole u Panny (dále jen spisový řád ) je vydáván na základě 110 odst. 4/

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škol a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2015 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Žádám o poskytnutí spisového a skartačího plánu města Luhačovice.

Žádám o poskytnutí spisového a skartačího plánu města Luhačovice. Dobrý den, tímto podávám žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. Žádám o poskytnutí spisového a skartačího plánu města Luhačovice. Žádám o doručování na tuto e-mailovou adresu. V korespondenci používejte

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE DRAHONÍN

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE DRAHONÍN OBSAH: 1. ÚVOD 2. VŠEOBECNÉ 3. ORGANIZACE ČINNOSTI 4. AGENDA KONTROLY 5. PERSONÁLNÍ PRÁCE 6. FINANCE 7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 8. MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, ŽIVNOSTI 9. OSTATNÍ AGENDA Poznámky 1. ÚVOD Obec Drahonín

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 2/2012 o spisové službě Spisový a skartační řád Aktualizace původní směrnice ze dne: 27.2.2015 Aktualizace ze dne 1.1.2016 OBEC PRACKOVICE NAD LABEM Spisový

Více

Výnos rektora č. 3/2009

Výnos rektora č. 3/2009 V Praze 11. března 2009 Č.j. 900/09/725 PID 74112 Výnos rektora č. 3/2009 Spisový a skartační řád Akademie múzických umění v Praze S platností od 1. dubna 2009 vydávám tento výnos. 1 Spisový a skartační

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ OBECNÍ ÚŘAD STAŘÍČ, CHLEBOVICKÁ 201, 739 43 STAŘÍČ, tel. : 558 660 260 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů

Více

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Rozdělovník: tajemníci fakult, kancléř, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitel KMZ,archiv Zpracoval: JUDr. Králík, JUDr. Gybasová Článek 1 Předmět úpravy

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice Vnitřní směrnice obce Batňovice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Batňovice 1Úvodní ustanovení 11Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby 12Cílem spisového a skartačního

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Ratiboř 37, 377 01 Jindřichův Hradec IČO 00512711, TEL:. 384 380 917 e-mail:info@obecratibor.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Úvodní

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD Datum vydání: 10.12.2009 Obec Hradec-Nová Ves Zpracoval: Slámová Petra Schválil: Státní okresní archív Jeseník Počet stran: 18 Změny: Změna č.:

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Žim Žim 28, 415 01 Teplice IČO: 00266663 tel.: +420 417 87 20 09, email: obeczim@volny.cz, www.zim.cz SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obsah: I. Úvodní ustanovení... 2 II. Právní normy a předpisy. 2 III. Všeobecná

Více

Město Litomyšl Tajemník městského úřadu. Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15

Město Litomyšl Tajemník městského úřadu. Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15 městského úřadu Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15 EVIDENČNÍ Č ÍSLO PODLE KATALOGU ŘÍDÍC Í DOKUMENTACE SPISOVÝ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU LITOMYŠL, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN ZMĚNA Návaznost na řídící dokumentaci

Více

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento spisový a skartační řád se vydává na základě zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, který byl změněn

Více

Článek 1 Základní pojmy

Článek 1 Základní pojmy Spisový a skartační řád Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. Článek 1 Základní pojmy 1. Pojmem dokument jsou v širším slova smyslu označovány veškeré písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu Ráby Adresa: Ráby č.p. 5, 533 52 Staré Hradiště Spisový a skartační řád zpracoval: Josef Soukup Datum zpracování: 10.3.2015 Schváleno na ZO dne: 12.3.2015 Účinnost

Více

Spisový řád Národního památkového ústavu

Spisový řád Národního památkového ústavu Spisový řád Národního památkového ústavu Spisový řád Spisový a skartační řád Národního památkového ústavu Generální ředitelka Národního památkového ústavu (dále jen NPÚ ) vydává k provádění Statutu NPÚ

Více

8/2015 SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu v České Skalici

8/2015 SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu v České Skalici 8/2015 SPISOVÝ ŘÁD Městského úřadu v České Skalici Číslo vnitřního Datum vydání /platnost Aktualizace Zrušen předpisu - 1.1.1998-31.12.2005-1.1.2006-31.12.2007 2/2008 1.1.2008-31.3.2008 10/2008 1.4.2008

Více

tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012

tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012 tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012 Září 2012 Přílohy: 1. Seznam spisových uzlů (str. 23) 2. Seznam dokumentů nepodléhajících spisové evidenci (str.25) 3. Spisový a skartační plán (str.

Více

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Spisový řád Magistrátu města Prostějova a Městské policie Prostějov Vypracoval Schválil Jméno Bc. František Nevrtal Pavlína Pospíšilová Miroslav Pišťák

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 9. Archivační postupy 9.1 Úvod Archivace

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2012. o podrobnostech výkonu spisové služby

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2012. o podrobnostech výkonu spisové služby II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona

Více

Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy

Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Změna č. 1 Řád č. 6/2005 Datum účinnosti: 01.01.2008 Skartační řád Ministerstva dopravy Schváleno rozhodnutím ministra dopravy dne č. j. 34/2007-420-ORG/11 ÚTVAR FUNKCE

Více

SPISOVÝ ŘÁD. Účinnost od 1. 1. 2015. Mgr. René Havlík ředitel krajského úřadu. Krajský úřad Libereckého kraje. Krajský úřad Libereckého kraje

SPISOVÝ ŘÁD. Účinnost od 1. 1. 2015. Mgr. René Havlík ředitel krajského úřadu. Krajský úřad Libereckého kraje. Krajský úřad Libereckého kraje Krajský úřad Libereckého kraje SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od 1. 1. 2015 Mgr. René Havlík ředitel krajského úřadu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Tel: +420 485 226 111 Fax: +420

Více

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh Účinnost od 01.01.2012 Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh 1. Odbor vnitřních věcí: zajišťuje právní sluţby pro potřeby města, spolupracuje při vydávání obecně závazných vyhlášek města,

Více

Interní normativní akt KrÚ směrnice. SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od: 2. 1. 2012. Směrnice k řízení spisové služby

Interní normativní akt KrÚ směrnice. SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od: 2. 1. 2012. Směrnice k řízení spisové služby Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt KrÚ směrnice Evidenční číslo 3/INA-KrÚ Číslo vydání: 7 SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od: 2. 1. 2012 OBSAH: Směrnice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

Vzorový spisový a skarta ní plán pro obce, které nemají pov ený obecní ad nebo nejsou obcí s rozší enou p sobností, m stské obvody a m

Vzorový spisový a skarta ní plán pro obce, které nemají pov ený obecní ad nebo nejsou obcí s rozší enou p sobností, m stské obvody a m Vzorový spisový a skartační plán pro obce, které nemají pověřený obecní úřad nebo nejsou obcí s rozšířenou působností, městské obvody a městské části statutárních měst Obce, které nemají pověřený obecní

Více

K a n c e l á ř s k ý ř á d ČÁST PRVNÍ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD

K a n c e l á ř s k ý ř á d ČÁST PRVNÍ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Změna:15. dubna 2005 K a n c e l á ř s k ý ř á d Exekutorská komora České republiky (dále jen Komora ) stanoví podle 110 zákona

Více

1::1 VESELí 1. 11III.1NAD MORAVOU SPISOVÝ ŘÁD. Město Veselí nad Moravou Městský úřad Veselí nad Moravou

1::1 VESELí 1. 11III.1NAD MORAVOU SPISOVÝ ŘÁD. Město Veselí nad Moravou Městský úřad Veselí nad Moravou Město Veselí nad Moravou Městský úřad Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 1::1 VESELí 1. 11III.1NAD MORAVOU SPISOVÝ ŘÁD Evidenční číslo vnitřního MVNM/18296/2013 předpisu: Městský úřad Veselí nad Moravou,

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

259/2012 Sb. VYHLÁŠKA

259/2012 Sb. VYHLÁŠKA 259/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby Změna: 283/2014 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

Více

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006 ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracoval: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválil: Ludmila Balcárková, starostka obce Projednáno v zastupitelstvu obce

Více

Příručka pro archivaci. Příloha OM OP RLZ L

Příručka pro archivaci. Příloha OM OP RLZ L Příručka pro archivaci dokumentů Příručka pro archivaci dokumentů Příloha OM OP RLZ L Řízená Řízená kopie kopie elektronická 1.8.2008 2008 Číslo vydání: Číslo 1 vydání: 1 Číslo Číslo revize: revize: 1

Více

I. Hesla a podhesla pro okresní a krajské soudy

I. Hesla a podhesla pro okresní a krajské soudy PŘÍLOHA č. 2 vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy Příloha č. 2 vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy SEZNAM HESEL Hesla uvedená v seznamu jsou

Více

Úřad městské části Praha - Zbraslav SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Úřad městské části Praha - Zbraslav SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Úřad městské části Praha - Zbraslav SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD (Instrukce MV ČR čj. VSC/1-793/92 ze dne 25.5.1992) -------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Právní základ školy Řízení školy - školského zařízení

Právní základ školy Řízení školy - školského zařízení Spisový Skartační Skartační Druh dokumentu znak znak lhůta 1. Právní základ školy 1.1. Zřizovací listina, dodatky a změny, doklady k vzniku a zrušení školy - školského zařízení 1.2. Rozhodnutí o zařazení

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 4/2006, kterým se vydává SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD 1. lékařské fakulty zpracoval: Mgr. Eva Jenčíková odpovídá:

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 37974/2013 Počet listů dokumentu: 13 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pravidla pro přijímání a vyřizování

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2007 V Praze dne 31. prosince 2007 Částka 298 OBSAH Část I 204. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 31. prosince 2007,

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Název dokumentu: ORGANIZAČNí ŘÁD Zpracoval: Ing. Marie Plchotová ve spolupráci s vedoucími odborů Odpovídá: Ing. Marie Plchotová

Více

NOVELIZACE INTERNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ DRAHELČICE

NOVELIZACE INTERNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ DRAHELČICE NOVELIZACE INTERNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ DRAHELČICE Vedení účetnictví obce se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Počet listů: 9 Přílohy: 2/2 Čakovičky 10. září 2008 SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY číslo

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Oběh účetních dokladů Strana 1 OBEC BŘEZINA SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obsah : ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Účel a rozsah směrnice...2 Působnost směrnice...3 Čl. 3 Metodické řízení 3 ČÁST DRUHÁ

Více

Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko,

Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko, Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko, Občanské sdružení : "Strážnicko" Místní Akční Skupina Sídlo : nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice Zpracovala : Marie Chalupová Schválil : rada MAS Datum zpracování

Více

ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD

ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Archivační a skartační řád Místní akční skupiny Broumovsko + Spisový a skartační řád je souhrn pravidel pro vedení spisové služby, která musí : 1) být vedena jednotně, racionálně a přispívat k pružnějšímu

Více

ČÁST PRVNÍ Archivnictví a spisová služba. HLAVA I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Archivnictví a spisová služba. HLAVA I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 499/2004 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 181/2007 Sb.,

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Žádost M.J. o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost M.J. o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor správní náměstí Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují Vážený pán M. J. Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Nové Město nad Metují 10815/05.05.2016

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj PRAVIDLA NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB ČÍSLO: NOVELIZACE Č.: PLATNOST OD: 1. 1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: KRÁLOVÉHRADECKÝ

Více

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM V Hostinném dne 04.03.2015 Obsah: 1. Základní ustanovení. strana 4 2. Postavení a působnost.. strana 4 3. Územní obvody. strana 4 4. Organizační členění úřadu

Více

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice SMĚRNICE k zajištění finančního hospodaření Obce Tachlovice a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/91 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky 410/2009 Sb. a Českých účetních

Více

Kód CPV pro hlavní předmět plnění veřejné zakázky: 45112000-5 Výkopové a zemní práce.

Kód CPV pro hlavní předmět plnění veřejné zakázky: 45112000-5 Výkopové a zemní práce. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) k veřejné zakázce

Více

Spisový a skartační plán

Spisový a skartační plán Příloha č. 1 Spisový a skartační plán Ukládací znak Název dokumentu Skartační znak a lhůta Všeobecné věci a organizace 101 Zápisy ze zasedání včetně usnesení 101.1 - obecního zastupitelstva A 10 101.2

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 Zásady činnosti (1) Organizační řád upravuje zásady

Více

1 ÚVOD...3 1.1 PREAMBULE...3 1.2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...3 2 ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ...3 5 STANOVENÍ DOPROVODNÝCH INFORMACÍ...4

1 ÚVOD...3 1.1 PREAMBULE...3 1.2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...3 2 ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ...3 5 STANOVENÍ DOPROVODNÝCH INFORMACÍ...4 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Číslo pravidel: OS 3101 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 31.5.2007 Účinnost od : 1.6.2007 Platnost do: Zpracoval: JUDr. Kubová Dne: 10.5.2007 Podpis:

Více

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Odbor finanční Základní právní normy: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O č. 119-Nov-08/13 Lesy České republiky, s.p. sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451 zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : 378. Vyhláška o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky

Více

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Strážnice 1. 9. 2008 Ing. Petra Fialová ředitelka 1 Seznam

Více

Informace o doručené žádosti. Informace poskytl dne 19.04.2016 Ing. Jiří Furik, tajemník

Informace o doručené žádosti. Informace poskytl dne 19.04.2016 Ing. Jiří Furik, tajemník Informace o doručené žádosti Informace poskytl dne 19.04.2016 Ing. Jiří Furik, tajemník Předmět žádosti: Žadatel se na město obrátil se žádostí o následující informace: 1. V jakém formátu uchovává Váš

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. Čl. 1. Čl. 2. Předmět směrnice. Čl. 3. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. Čl. 1. Čl. 2. Předmět směrnice. Čl. 3. Základní pojmy Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 IČ: 259 098 Směrnice č. 29/2011 Rada obce Strašice vydává v souladu s ustanovením 102, odst.2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle 175

Více

Opatření k činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Opatření k činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Opatření k činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. A. Informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Název školy: Střední odborná škola technická

Více

Město Telč. Rada města

Město Telč. Rada města Město Telč Rada města (vnitřní předpis č. 2/2007 ve znění vnitřních předpisů 2/2008, 1/2010, 9/2012 a 3/2013) Strana 1 (celkem 16) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Rada města v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím

Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím Povinnosti obcí vyplývající z InfZ Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ ), ukládá

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Strana 1 / 13 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Anotace: Tato směrnice upravuje postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Ragazza s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 1335, 156 00 Praha 5, IČ: 27196739 spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností Město Kutná Hora Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností schválená usnesením Rady města Kutné Hory č. 989/2012 ze dne 12.12.2012 Přílohy: 1. Záznam o ústním podání stížnosti 2. Předání podání

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti B ORIGINAL s.r.o. se sídlem Pod Lesem 57/7, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko identifikační číslo: 25872427 zapsané v obchodním rejstříku vedeném U KS Ostrava, oddíl

Více

VYHLÁŠKA č. 64/2007 Sb. o zdravotnické dokumentaci,

VYHLÁŠKA č. 64/2007 Sb. o zdravotnické dokumentaci, VYHLÁŠKA č. 64/2007 Sb. o zdravotnické dokumentaci, kterou se mění Vyhláška č. 385/2006 Sb. ve znění Vyhlášky 479/2006 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 67b odst. 19 zákona č. 20/1966 Sb., o

Více

Podpisový a kompetenční řád Městského úřadu Turnov verze platná od 1.5.2015 Zodpovídá: tajemník

Podpisový a kompetenční řád Městského úřadu Turnov verze platná od 1.5.2015 Zodpovídá: tajemník Poř. č.:2.21 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Podpisový a kompetenční řád Městského úřadu Turnov verze platná od 1.5.2015 Zodpovídá: tajemník Článek I. Úvodní ustanovení Tento podpisový a kompetenční

Více

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace Obecně prospěšná společnost: Jižní Haná o. p. s. Sídlo: nám. Míru 162, Hulín Schválila: Správní rada dne: 26. 2. 2015 Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace V souladu s ustanoveními zákona

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Tato zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Centrální podatelna a Spisová služba

Centrální podatelna a Spisová služba AMU = DAMU + FAMU + HAMU Centrální podatelna a Spisová služba 1) Centrální podatelna - výhody, změny v činnostech pracovišť a složek 2) Spisová služba (SpSl) - princip, funkce, legislativní východiska

Více

5800 Odbor dopravněsprávních činností

5800 Odbor dopravněsprávních činností 5800 Odbor dopravněsprávních činností v samostatné působnosti 1 - zajišťuje provoz příjmové pokladny pro odbor i ostatní útvary MMB dislokované v budově Kounicova 67 (vybírá správní, popř. i jiné poplatky,

Více

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01 Strana 1 / 9 VYŘIVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 usnesení za dne 30.6.09 30.6.2009 Rozdělovník

Více

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 a 18odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín IČ: 87683687 - Úřad příslušný podle 71 odst. 2 živnostenského

Více

SMĚRNICE SM/08/01/15

SMĚRNICE SM/08/01/15 MĚSTO HULÍN SMĚRNICE SM/08/01/15 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z PROGRAMOVÉHO FONDU MĚSTA HULÍNA Zpracovatel: Schváleno: Útvar tajemníka Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: Zastupitelstvo města Hulína,

Více

S M L O U V A O D Í L O č. 119-Jí-01/14

S M L O U V A O D Í L O č. 119-Jí-01/14 S M L O U V A O D Í L O č. 119-Jí-01/14 Lesy České republiky, s.p. IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451 sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec

Více

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající)

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) I. OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín IČ: 87683687 - Úřad příslušný podle 71 odst. 2 živnostenského

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 119. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

Více