SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád"

Transkript

1 Obecní úřad Kostice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu v Kosticích, vydaný dne , v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých předpisů a vyhláškou č. 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby. Úvodní ustanovení Tento řád se vztahuje na písemnou agendu obecního úřadu v Kosticích. Spisovou službou se rozumí zajišťování úkonů spojených s příjmem, oběhem, odesíláním, ukládáním a vyřazováním dokumentů. 1. Příjem dokumentů Spisový řád 1/ Dokumenty přijímá pověřený pracovník. V den přijetí se dokument označí otiskem podacího razítka. 2/ Podací razítko obsahuje název obecního úřadu, datum doručení, číslo jednací, počet listů a počet listů příloh dokumentu. 3/ Číslo jednací tvoří pořadové číslo dokumentu podle podacího deníku v běžném roce, lomené posledním dvojčíslím letopočtu běžného roku a rozlišovací zkratka vyřizovatele dokumentu. Vlastní dokumenty jsou rovněž označovány číslem jednacím a manipuluje se s nimi jako s ostatními dokumenty. Petice a stížnosti podléhají samostatné evidenci. 4/ Obálka se ponechává jako součást dokumentu jen tehdy, není-li na samotném dokumentu uvedeno datum nebo rozchází-li se datum dokumentu s datem na obálce, není-li dokument podepsán, má-li datum podání na poště právní význam, je-li na obálce otištěno podací razítko, u doporučených zásilek a zásilek zasílaných na doručenku. 2. Evidence dokumentů 1/ Základními evidenční pomůckou spisové služby je podací deník. Podací deník je v záhlaví označen názvem Obecní úřad Kostice a rokem v němž je užíván. 2/ Zápisy v podacím deníku musí být prováděny trvale a čitelně. Chybné zápisy se škrtají tak, aby zůstaly čitelné, oprava se opatří datem a podpisem toho, kdo opravu provedl. Číselná řada v podacím deníku začíná dnem 1. ledna pořadovým číslem 1 a končí 31.prosince. Prázdné kolonky na stránce pod posledním zápisem se proškrtnou a ukončí: Ukončeno dne 31. prosince číslem jednacím a jméno a podpis zaměstnance, který podací deník vede. 3/ Do podacího deníku se zapisují dokumenty přijaté i dokumenty vzniklé z vlastní činnosti. Zápis obsahuje datum přijetí dokumentu, od koho dokument došel (příp. že se jedná o vlastní dokument), obsah dokumentu, počet stran a příloh, kdo dokument vyřizuje, kdy byl dokument vyřízen, komu bylo vyřízení odesláno a pod jakým spisovým znakem je dokument uložen. 4/ Do podacího deníku se nezapisují některé bezvýznamné dokumenty, jako pozvánky, oznámení, reklamní nabídky apod. 5/ Podací deník může být veden i v digitální podobě, s možností tisku pro archivaci. 3. Vyřizování dokumentů 1/ Není-li obecní úřad příslušný k vyřízení přijatého dokumentu, postoupí dokument bezodkladně příslušnému místu a odesílatele o tom vyrozumí. 2/ Přijatý dokument je předán k vyřízení příslušnému vyřizovateli. Jméno vyřizovatele se uvede na otisku podacího razítka i do zápisu v podacím deníku. 3/ Veškeré dokumenty, týkající se téže věci, tvoří spis. Spis musí obsahovat soupis čísel jednacích dokumentů,

2 které jsou jeho součástí. 4/ Odpověď na došlý dokument se eviduje, vyřizuje a odesílá pod tímtéž číslem jednacím pod kterým byl dokument evidován při přijetí. Zpracovatel označí dokument ukládacím znakem a skartačním znakem a lhůtou. Je-li dokument vyřízen jiným způsobem než písemně (telefonicky, faxem, em, osobně, učiní se o tom záznam na dokument i do podacího deníku. 4. Úprava, podepisování dokumentů a užívání razítek 1/ Obecní úřad používá dopisních papírů a obálek se záhlavím. Podepisování dokumentů se řídí organizačním řádem. Na dokumentu musí vždy být uvedeno jméno, příjmení a funkce podpisujícího. Dalšími náležitostmi dokumentu jsou: číslo jednací, datum, počet listů, počet příloh, přip. jméno vyřizovatele. K dokumentu v digitální podobě připojuje pověřený zaměstnanec zaručený elektronický podpis. 2/ Pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, opatří se dokument otiskem úředního razítka. 3/ Při užívání razítek se státním znakem se řídí obecní úřad zvláštními předpisy. 4/ Obecní úřad vede evidenci razítek s uvedením jména a podpisu zaměstnance, který razítko převzal a užívá s datem převzetí (příp. vrácení) razítka. Ztrátu razítka je nutné hlásit na MV ČR odbor dozoru a kontroly veřejné správy. 5. Odesílání dokumentů 1/ Dokumenty jsou odesílány obyčejnou nebo elektronickou poštou, podle závažnosti doporučeně, nebo do vlastních rukou. Dokumenty, u nichž je nutno ověřovat doručení, jsou zaslány na dodejku, která se po vrácení připojí ke spisu. 6. Ukládání dokumentů do spisovny 1/ Vyřízené dokumenty z uplynulého běžného roku jsou ukládány do spisovny. Před uložením do spisovny musí být dokumenty úplné, přehledně uspořádané a řádně označené (spisový znak, obsah, časový rozsah, skartační znak a lhůta). 2/ Dokumenty se ukládají podle věcných hledisek, uvedených ve spisovém a skartačním plánu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto spisového a skartačního řádu. Dokumenty uložené ve spisovně se evidují v archivní knize. 3/ Jedná-li se o uložení dokumentu v digitální podobě dokument skartačního znaku A a V musí být zapsán ve formátu, který zaručí jeho neměnnost a umožní jeho následné čtení. Pokud nebude možné tuto podmínku zabezpečit, převede se dokument do analogové formy a opatří se náležitostmi originálu. Zapůjčování dokumentů se zaznamenává do samostatného záznamu v zápůjční knize. Skartační řád 1/ Skartační řízení je postup, při kterém se vyřazují dokumenty nadále nepotřebné pro činnost úřadu. Provádí se v kalendářním roce následujícím po uplynutí skartačních lhůt těchto dokumentů. Po dohodě se Státním okresním archivem Břeclav se sídlem v Mikulově může být skartační řízení prováděno i za delší období, minimálně však jednou za 5 let. Vždy musí být provedeno při sloučení nebo rozdělení obcí nebo při jiné správní změně. K provedení skartačního řízení sestaví obecní úřad tříčlennou skartační komisi. 2/ Jak bude s dokumenty naloženo vyjadřují skartační znaky (A, V, S): Skartační znak A - dokumenty navržené za archiválie. Skartační znak S - dokumenty bezvýznamné. Skartační znak V - při přípravě skartačního návrhu skartační komise dokumenty posoudí a dle jejich významu zařadí do kategorie S, popř. A. Skartační lhůta stanovuje dobu, po kterou zůstává dokument po vyřízení uložen ve spisovně. Počíná běžet dnem 1. ledna roku následujícího po vyřízení dokumentu. Skartační znaky a skartační lhůty jsou uvedeny ve skartačním plánu (příloha č. 1). 3/ Skartační řízení se provádí na základě skartačního návrhu, který obecní úřad zašle archivu. Přílohu skartačního návrhu tvoří seznamy dokumentů kategorie A a S. Skartačním návrhem žádá obecní úřad archiv o

3 odborné posouzení dokumentů. (vzor viz příloha č. 2). 4/ Archivář při odborné archivní prohlídce posoudí, zda dokumenty se skartačním znakem A odpovídají kritériím stanoveným zákonem k prohlášení za archiválie a zda dokumenty se skartačním znakem S nemají trvalou dokumentární hodnotu. Uloží skartační komisi sepsat seznam dokumentů určených k uložení v archivu a seznam dokumentů určených ke zničení. O výsledku skartačního řízení sepíše archivář protokol, jehož stejnopis obdrží obecní úřad. Dokumenty posouzené jako archiválie budou archivu protokolárně předány v dohodnuté lhůtě. 5/ Předání i zničení bezvýznamných dokumentů se provádí na náklady obecního úřadu. Zničením dokumentu se rozumí jeho znehodnocení tak, aby byla znemožněna jeho rekonstrukce a identifikace obsahu. Závěrečná ustanovení Tento spisový a skartační řád nabývá účinnosti dnem Současně se ruší platnost spisového a skartačního řádu vydaného dne JUDr. Anna Bradávková v.r. starostka Příloha č. 1 Spisový a skartační plán spisový znak heslo skartační znak/lhůta ZNAKY VŠEOBECNÉ 01 Dokumenty starosty V/ Dokumenty zástupce starosty (tajemníka) V/ Zahraniční cesty, družební styky V/5 02 Organizace státních orgánů 02.1 Korespondence s ústředními správními úřady V Členství ve Svazu měst a obcí ČR V 5 03 Organizace a působnost obecního úřadu 03.1 Organizační řád a další interní předpisy A/ Porady, V/5 04 Řízení, kontrola a metodická činnost 04.1 U obecního úřadu A/ U řízených a spravovaných organizací a zařízení A/ Metodické materiály S/5 05 Smlouvy (nejsou-li nedílnou součástí příslušných dokumentů) 05.1 hospodářské, nájemní, majetkoprávní A/10 1) 05.2 kolektivní A/ ostatní V/5 1) 06 Statistika, výkaznictví

4 06.1 Roční výkazy A/ Výkazy s kratší než roční periodicitou S/ Jednorázové soupisy, podkladový materiál k výkazům S/5 07 Stížnosti, podněty a oznámení občanů 07.1 Všeobecné dokumenty V/ Hodnocení, evidence A/ Konkrétní případy V/ Petiční právo V/5 08 Civilní obrana V/5 09 Referendum V/5 10 Živelní pohromy a mimořádné události V/5 11 Přestupky všeobecně S/ Rozbory, hodnocení A/ Evidence přestupků A/ Konkrétní případy V/5 12 Spisová služba všeobecně V/ Skartační řízení A/ Podací deník A/5 2) 12.3 Doručovací knížka S/5 2) 12.4 Jiná pomocná evidence S/5 2) 13 Hospodaření a správa majetku všeobecně V/ Evidence majetku A/ Inventarizace a vyřazování majetku V/ Hospodaření s majetkem A/ Rekonstrukce, opravy, údržba V/ Majetkové restituce A/10 14 Privatizace A/10 15 Vyznamenání, čestné občanství A/5 16 Propagační činnost všeobecně V/ Obecní zpravodaj, jiné tiskoviny vydávané obcí A/5 17 Volby do zastupitelských sborů všeobecně V/ Zápisy o hlasování, výsledky voleb A/ Organizačně technické zabezpečení S/ Seznamy voličů, ostatní volební materiály S/ Hlasovací lístky S/5 18 Volby soudců přísedících A/5 ORGANIZACE ČINNOSTI 19 Plány zasedání zastupitelstva, rady a komisí - všeobecně V/ Podkladové materiály V/ Zápisy z jednánízastupitelstva, rady, komisí(včetně příloh) A/10

5 19.3 Interpelace členů zastupitelstva V/ Kontrola plnění usnesení A/5 20 Obecně závazné vyhlášky obce A/5 AGENDA KONTROLY 21 Kontroly všeobecně V/ Zápisy z kontrol A/ Rozbory a vyhodnocení V/5 PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI 22 Záležitosti pracovně právní - všeobecně S/ Kvalifikace a vzdělávání pracovníků V/10 23 Pracovní poměr všeobecně V/ Osobní spisy (včetně příloh) V/ Ostatní dokumenty týkající se pracovního poměru (pokud nejsou součástí osobního spisu) S Pracovní doba, pracovní úvazky, vedlejší pracovní činnost S/ Různé náhrady S/ Nemocenské a sociální zabezpečení pracovníků S/ Odměny z prostředků obce S/5 23 Záležitosti členů obecního zastupitelstva a členů komisí S/ Pracovně právní vztahy a odměňování S/ Záležitosti důchodového zabezpečení S/ Odměny z prostředků obce S/ Různé náhrady S/5 24 Příjmy z pracovního poměru - všeobecně S/ Platový řád, katalog funkcí a mzdovýchg tarifů S/5 1) 24.2 Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti S/ Mzdové listy S/ Daň z příjmu S/10 25 Péče o pracovníky - všeobecně V/ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy, odškodňování pracovních úrazů V/5 FINANCE 26 Rozpočty - všeobecné údaje a dílčí podklady V/ Roční rozpočty, tabulková a textová část A/ Rozbory o plnění rozpočtů a finančního hospodaření A/ Ostatní dokumenty finančního hospodaření S/5 27 Finanční plány řízených organizací a rozpočty rozpočtových organizací - všeobecně V/ Roční finanční plány a rozpočty organizací A/5

6 27.2 Rozbory hospodaření organizací A/ Ostatní dokumenty o finančním hospodaření řízených organizací S/5 28 Daně, dávky, poplatky - všeobecně V/ Místní daně a poplatky S/ Katastr domovní daně S/ Daň z přidané hodnoty S/10 29 Právní zastupování obce ve finančních záležitostech V/5 30 Konfiskační záležitosti A/5 31 Účetnictví - všeobecně S/ Roční účetní výkazy, roční uzávěrky a výroční správy A/ Ostatní účetní dokumenty (sestavy, krátkodobé účetní výkazy, výplatní listiny, účetní doklady apod.) S/5 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 32 Půdní fond všeobecně V/ Vynětí ze zemědělského půdního fondu a rekultivace A/ Změny kultur, ochrana a využití půdního fondu V/ Převod a nájmy zemědělských a lesnických pozemků V/5 33 Zemědělská výroba všeobecně V/ Užívání půdy a jiného zemědělského majetku V/ Evidence soukromě hospodařících rolníků A/ Ochrana proti škůdcům, plevelům, veterinární opatření S/5 34 Zemědělské organizace a podniky - všeobecně V/ Souhlas obecního úřadu k soukromé zemědělské činnosti V/5 35 Honební společenstva, myslivost V/5 36 Rybářství všeobecně V/ Rybářské revíry A/ Rybníky rybníkářsky neobhospodařované A/5 37 Lesní hospodářství všeobecně V/ Lesní půdní fond A/ Lesy v majetku obce V/ Právo užívání lesních pozemků A/ Lesní hospodářské plány A/20 38 Vodní hospodářství - všeobecně V/ Vodoprávní povolení, souhlasy a vyjádření A/ Vodní toky, čistota toků a odpadních vod V/ Pokuty, opravné prostředky proti rozhodnutí S/ Rybníky, nádrže, vodní rekreace (vyjádření, rozhodnutí o povolení kolaudace, revize) V/ Protipovodňová ochrana V/5 39 Voda - všeobecně V/ Potřeba, odběr a odpadní vody, vodní zdroje, hospodaření s vodami A/20

7 39.2 Zásobování vodou (povolení, revize) S/ Čistírny odpadních vod a kanalizace V/20 40 Ochrana ovzduší všeobecně V/ Rozhodnutí podle právních předpisů na ochranu ovzduší V/ Pokuty za znečištěné ovzduší V/5 41 Ochrana přírody všeobecně V/ Realizace vyhlášky o chráněných částech území A/ Rozhodnutí o výjimkách z chráněných částí přírody A/ Stanovisko k chráněným částem přírody V/ Kácení dřevin rostoucích mimo les S/5 42 Odpadové hospodářství - všeobecně V/ Rozhodnutí podle právních předpisů upravujících odpadové hospodářství A/5 1) 42.2 Evidence skládek odpadu V/5 4) 42.3 Nepovolené skládky, ukládání pokut S/5 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, ŽIVNOSTI 43 Organizace a zařízení všeobecně V/ Zřizování, rušení a změny organizací a zařízení A/10 44 Soukromé podnikání všeobecně V/ Registrace a evidence živností fyzických a právnických osob A/10 11) 44.2 Síť podniků, prodejen, provozoven, skladů a trhů V/ Výherní hrací přístroje S/5 45 Cestovní ruch V/5 46 Bytový majetek obce všeobecně V/ Hospodaření s byty (přidělování, směna bytů) S/ Modernizace a adaptace bytů S/ Nájemné S/5 47 Nebytové prostory všeobecně S/ Využívání, nájemné S/5 DOPRAVA A SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 48 Doprava všeobecně S/ Jízdní řády S/ Provozní objekty, nádraží, čekárny, zastávky V/ Bezpečnost silničního provozu S/ Železniční doprava S/5 49 Silniční hospodářství všeobecně S/ Investiční stavby A/ Údržba silnic a mostů S/ Uzavírky silnic a jiná rozhodnutí S/5

8 49.4 Místní komunikace S/5 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD 50 Územně plánovací dokumentace V/20 1) 50.1 Územní prognózy, plány a projekty A/20 1) 50.2 Územní rozhodnutí A/ Odvolání proti územnímu rozhodnutí A/5 51 Výstavba (stavební povolení, kolaudace, změny v užívání a další spisy včetně dokumentace týkající se stavby) V/5 5) 51.1 Stavby dopravní, energetické, telekomunikační, speciální A/5 5) 51.2 Povolení terénních úprav, některých prací a zařízení V/ Sankce podle stavebního zákona S/5 52 Stavební dohled V/5 53 Vyvlastnění A/20 54 Evidence nemovitostí A/20 1) KULTURA 55 Záležitosti kultury všeobecně V/ Péče o občanské záležitosti S/ Slavnosti, kulturně výchovné akce, vzdělávací kurzy S/ Organizační a hospodářské záležitosti kulturních zařízení V/ Kulturní fond, fond mládeže a tělovýchovy S/5 56 Veřejné produkce (registrace, povolení, kontroly, správní řízení) V/5 57 Zájmová umělecká činnost V/5 58 Kroniky A/10 6) 59 Péče o kulturní památky, včetně evidence A/10 ZÁLEŽITOSTI CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ 60 Věci církví a náboženských společností všeobecně V/ Církevní majetek, finanční a hospodářské záležitosti V/ Stavby a opravy církevních budov A/20 5) ŠKOLSTVÍ 61 Školy a školská zařízení - všeobecně V/ Správa mateřských škol V/ Správa základních škol V/ Žáci všeobecně V/ Školní jídelny S/5 ZDRAVOTNICTVÍ 62 Zdravotní péče všeobecně V/5

9 62.1 Zdravotnická zařízení V/ Léčebné ústavy V/ Alkoholismus a jiné toxikomanie V/ Přírodní léčebné lázně a přírodní léčebné zdroje pro zdraví A/ Hygienická služba V/5 SOCIÁLNÍ PÉČE 63 Sledování sociálních poměrů, evidence sociálně potřebných občanů V/ Mimoústavní sociální péče S/ Pečovatelská služba, kluby důchodců S/ Ústavní sociální péče V/10 64 Péče o rodinu všeobecně V/ Sociálně právní ochrana dětí a mládeže V/5 1) 64.2 Pěstounská péče S/5 1) 64.3 Domovy pro matky s dětmi V/5 65 Státní sociální podpora všeobecně V/ Dávky státní sociální podpory, příspěvky S/ Pokuty na úseku státní sociální podpory, vymáhání pohledávek S/5 66 Péče o společensky nepřizpůsobivé občany V/5 67 Záležitosti národnostních menšin V/5 POŽÁRNÍ OCHRANA 68 Organizace požární ochrany všeobecně V/ Organizace požární ochrany a požárních jednotek A/ Spolupráce s ostatními orgány a organizacemi (Hasičský záchranný sbor, sbory dobrovolných hasičů aj.) S/ Školení a odborná příprava pracovníků o požární ochraně S/ Prevence požární ochrany S/5 VŠEOBECNÁ VNITŘNÍ SPRÁVA, OCHRANA VEŘEJNÉHO POŘÁDKU 69 Sčítání lidu, domů a bytů A/ Pomocný materiál ze sčítání lidu, domů a bytů V/5 70 Shromažďování V/5 71 Záležitosti vojenskosprávní S/5 72 Územní členění obce všeobecně V/ Konkrétní územní změny A/ Názvy obcí, ulic a veřejných prostranství A/ Systém číslování domů A/5 73. Evidence obyvatelstva všeobecně V/5

10 73.1 Hlášení evidence obyvatelstva V/5 3) 73.2 Národnostní menšiny, cizinci, uprchlíci V/ Rozhodování o zrušení trvalého pobytu V/ Přihlašovací lístek k trvalému pobytu S/50 1) 74 Státní občanství všeobecně V/ Udělení, nabytí a pozbytí státního občanství A/ Osvědčování S/ Ostatní dokumenty V/5 75 Matriční záležitosti všeobecně V/ Užívání a změna jména a příjmení A/50 76 Hospodářsko-finanční záležitosti všeobecně S/ Poplatky, pohledávky, poštovné, objednávky S/ Telefonní stanice, rozhlas, televize a jiné věci spojů S/ Kancelářské zařízení, služební vozidlo S/5 77 Ochrana veřejného pořádku všeobecně V/ Obecní policie V/ Úřední záznamy o výkonu obecní policie A/ Součinnost s jinými orgány a organizacemi S/ Zprávy a informace o občanech S/ Ztráty a nálezy S/5 78 Státní, místní znaky a symboly V/ Používání státních znaků a symbolů V/ Znaky, barvy a prapory obcí A/ Razítka V/5 1) 79 Sbírky všeobecně V/ Veřejné sbírky V/ Sbírky pořádané obcí V/5 80 Evidence válečných hrobů A/5 3) Poznámky: 1) Po ztrátě nebo ukončení platnosti. 2) Po dopsání knihy nebo uzavření evidence. 3) Po zřízení nové evidence. 4) Po zrušení nebo ukončení činnosti. 5) Po zániku objektu. 6) Po uzavření svazku.

11 Příloha č. 2 Skartační návrh Hlavičkový papír obecního úřadu Státní okresní archiv Přerov Sokolů Přerov VIII - Henčlov Váš dopis/ze dne Naše č.j. Vyřizuje Dne Věc: Skartační návrh Na základě zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a na základě spisového a skartačního řádu obecního úřadu v. navrhujeme do skartačního řízení dokumenty uvedené v příloze. Jedná se o dokumenty povahy A ( S ).. z let - s prošlými skartačními lhůtami, které pro činnost úřadu nejsou nadále správně či provozně potřebné. Dokumenty jsou uloženy ve spisovně úřadu Žádáme o výběr archiválií ve skartačním řízení a o udělení souhlasu se zničením dokumentů povahy S. Předkládaný skartační návrh projednala skartační komise ve složení: 1. jméno příjmení /podpis/ 2. jméno příjmení /podpis/ 3. jméno příjmení /podpis/ podpis Razítko jméno a příjmení statutárního zástupce Přílohy: skartační seznamy dokumentů kategorie A a S Dokumenty skupiny A pořad. č. spis.znak obsah ročník skart. zn./lhůta množství

12 Dokumenty skupiny S pořad. č. spis.znak obsah ročník skart. zn./lhůta množství Příloha č. 3 ZÁZNAM o předání archiválií k trvalému uložení v archivu Záznam o předání archiválií k trvalému uložení v archivu je dokladem o fyzickém předání archiválií podle 15 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, mezi... a (název, označení a sídlo původce vlastníka), jako původcem (vlastníkem) archiválií, (dále jen předávající), Státním okresním archivem Přerov (dále jen archiv). Archiválie byly předány k trvalému uložení v archivu na základě protokolu o skartačním řízení /varianta: o výběru archiválií mimo skartační řízení/ ze dne., č. j.:., a to v plném rozsahu podle jejich soupisu, který tvoří Přílohu č. 1 protokolu o skartačním řízení. /varianta: v části. - specifikovat podle příl. protokolu, s podpisem stran v její kopii a s případným uvedením termínu předání zbývající či další části). Archiválie byly předány bez zjevného poškození (v odpovídajícím fyzickém stavu částečně či značně poškozené v rozsahu a... - specifikovat). Předávající a archiv vzájemně potvrzují, že předání archiválií bylo provedeno řádně a bez závad /varianta: s výhradou závady, problémů v oblasti předání / a v souladu příslušnými ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb. Předávající a archiv neuplatňují k předání archiválií nebo k obsahu předmětného záznamu žádné výhrady. /varianta: případně konkrétně uvést jaké, např. i k neodpovídající formě předání volně, převázané /, ani s nimi nespojují žádné požadavky či pohledávky (případně jaké). Dnem předání archiválií byla přenesena odpovědnost za ochranu a péči o předmětné archiválie na archiv. Předání archiválií předávajícím a jejich převzetí archivem se uskutečnilo v dohodnutém termínu dne v. (místo skutečného předání sídlo archivu, sídlo předávajícího či jeho pobočky aj.). Záznam o předání archiválií k trvalému uložení v archivu je vyhotoven ve dvou výtiscích. Předávající obdrží jeden výtisk a archiv dva výtisky. V dne Předávající: podpis jméno a příjmení, funkce razítko Přejímající: podpis jméno a příjmení razítko

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obecního úřadu v Horní Moštěnici, vydaný dne 27. 6. 2005, v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých předpisů a vyhláškou 646/2004 Sb. o

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice platný pro spisovou službu obce Svépravice č.: 08/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 003/05/2007/SV

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE Ochoz u Brna Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7.

Více

Příloha č.1. Spisové znaky spisového a skartačního plánu ZNAKY VŠEOBECNĚ: Spisový znak (podznak) Heslo Skartační znak/lhůta

Příloha č.1. Spisové znaky spisového a skartačního plánu ZNAKY VŠEOBECNĚ: Spisový znak (podznak) Heslo Skartační znak/lhůta Příloha č.1 Rejstřík znaků spisového a skartačního plánu podle hlavních skupin Jednotlivé skupiny spisových znaků spisové znaky od - do Znaky všeobecné 51-99 Organizace činnosti 101-108 Agenda kontroly,

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE DRAHONÍN

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE DRAHONÍN OBSAH: 1. ÚVOD 2. VŠEOBECNÉ 3. ORGANIZACE ČINNOSTI 4. AGENDA KONTROLY 5. PERSONÁLNÍ PRÁCE 6. FINANCE 7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 8. MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, ŽIVNOSTI 9. OSTATNÍ AGENDA Poznámky 1. ÚVOD Obec Drahonín

Více

Řád spisové služby (spisový a skartační řád)

Řád spisové služby (spisový a skartační řád) O b e c H o m o l e u P a n n y Řád spisové služby (spisový a skartační řád) Čl. 1. Úvodní ustanovení 1. Řád spisové služby OÚ Homole u Panny (dále jen spisový řád ) je vydáván na základě 110 odst. 4/

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škol a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2015 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ OBECNÍ ÚŘAD STAŘÍČ, CHLEBOVICKÁ 201, 739 43 STAŘÍČ, tel. : 558 660 260 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů

Více

Žádám o poskytnutí spisového a skartačího plánu města Luhačovice.

Žádám o poskytnutí spisového a skartačího plánu města Luhačovice. Dobrý den, tímto podávám žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. Žádám o poskytnutí spisového a skartačího plánu města Luhačovice. Žádám o doručování na tuto e-mailovou adresu. V korespondenci používejte

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 2/2012 o spisové službě Spisový a skartační řád Aktualizace původní směrnice ze dne: 27.2.2015 Aktualizace ze dne 1.1.2016 OBEC PRACKOVICE NAD LABEM Spisový

Více

Městský úřad Semily Husova 82, 513 13 Semily

Městský úřad Semily Husova 82, 513 13 Semily Městský úřad Semily Husova 82, 513 13 Semily Kancelář tajemníka Váš dopis zn.: Ze dne: Naše č. j.: Vyřizuje: R. Šimůnek Tel.: +420 481 629 218 +420 721 346 114 Fax: +420 481 629 209 E mail: simunek@mu.

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Ratiboř 37, 377 01 Jindřichův Hradec IČO 00512711, TEL:. 384 380 917 e-mail:info@obecratibor.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Úvodní

Více

Spisový a skartační řád Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. března 2016

Spisový a skartační řád Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. března 2016 Spisový a skartační řád Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. března 2016 Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Tento spisový a skartační řád stanovuje způsob

Více

MĚSTO ŠTRAMBERK. Příkaz tajemníka Číslo: 2/2010 Strana: 1. Spisový a skartační řád Městského úřadu Štramberk

MĚSTO ŠTRAMBERK. Příkaz tajemníka Číslo: 2/2010 Strana: 1. Spisový a skartační řád Městského úřadu Štramberk Příkaz tajemníka Číslo: 2/2010 Strana: 1 Zpracovatel: Pracovní skupina Tajemníka MÚ Správce vnitřního předpisu: Oddělení vnitřní správy Platnost: 1.7.2010 Novelizace: Derogace: 2/2003 Rozdělovník: - Všem

Více

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento spisový a skartační řád se vydává na základě zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, který byl změněn

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice Vnitřní směrnice obce Batňovice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Batňovice 1Úvodní ustanovení 11Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby 12Cílem spisového a skartačního

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Žim Žim 28, 415 01 Teplice IČO: 00266663 tel.: +420 417 87 20 09, email: obeczim@volny.cz, www.zim.cz SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obsah: I. Úvodní ustanovení... 2 II. Právní normy a předpisy. 2 III. Všeobecná

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu Ráby Adresa: Ráby č.p. 5, 533 52 Staré Hradiště Spisový a skartační řád zpracoval: Josef Soukup Datum zpracování: 10.3.2015 Schváleno na ZO dne: 12.3.2015 Účinnost

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD Datum vydání: 10.12.2009 Obec Hradec-Nová Ves Zpracoval: Slámová Petra Schválil: Státní okresní archív Jeseník Počet stran: 18 Změny: Změna č.:

Více

Výnos rektora č. 3/2009

Výnos rektora č. 3/2009 V Praze 11. března 2009 Č.j. 900/09/725 PID 74112 Výnos rektora č. 3/2009 Spisový a skartační řád Akademie múzických umění v Praze S platností od 1. dubna 2009 vydávám tento výnos. 1 Spisový a skartační

Více

Článek 1 Základní pojmy

Článek 1 Základní pojmy Spisový a skartační řád Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. Článek 1 Základní pojmy 1. Pojmem dokument jsou v širším slova smyslu označovány veškeré písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné

Více

Úřad městské části Praha - Zbraslav SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Úřad městské části Praha - Zbraslav SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Úřad městské části Praha - Zbraslav SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD (Instrukce MV ČR čj. VSC/1-793/92 ze dne 25.5.1992) -------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Spisový a skartační plán

Spisový a skartační plán Příloha č. 1 Spisový a skartační plán Ukládací znak Název dokumentu Skartační znak a lhůta Všeobecné věci a organizace 101 Zápisy ze zasedání včetně usnesení 101.1 - obecního zastupitelstva A 10 101.2

Více

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Rozdělovník: tajemníci fakult, kancléř, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitel KMZ,archiv Zpracoval: JUDr. Králík, JUDr. Gybasová Článek 1 Předmět úpravy

Více

8/2015 SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu v České Skalici

8/2015 SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu v České Skalici 8/2015 SPISOVÝ ŘÁD Městského úřadu v České Skalici Číslo vnitřního Datum vydání /platnost Aktualizace Zrušen předpisu - 1.1.1998-31.12.2005-1.1.2006-31.12.2007 2/2008 1.1.2008-31.3.2008 10/2008 1.4.2008

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 9. Archivační postupy 9.1 Úvod Archivace

Více

Vzorový spisový a skarta ní plán pro obce, které nemají pov ený obecní ad nebo nejsou obcí s rozší enou p sobností, m stské obvody a m

Vzorový spisový a skarta ní plán pro obce, které nemají pov ený obecní ad nebo nejsou obcí s rozší enou p sobností, m stské obvody a m Vzorový spisový a skartační plán pro obce, které nemají pověřený obecní úřad nebo nejsou obcí s rozšířenou působností, městské obvody a městské části statutárních měst Obce, které nemají pověřený obecní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

1::1 VESELí 1. 11III.1NAD MORAVOU SPISOVÝ ŘÁD. Město Veselí nad Moravou Městský úřad Veselí nad Moravou

1::1 VESELí 1. 11III.1NAD MORAVOU SPISOVÝ ŘÁD. Město Veselí nad Moravou Městský úřad Veselí nad Moravou Město Veselí nad Moravou Městský úřad Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 1::1 VESELí 1. 11III.1NAD MORAVOU SPISOVÝ ŘÁD Evidenční číslo vnitřního MVNM/18296/2013 předpisu: Městský úřad Veselí nad Moravou,

Více

Obec Bednárec spisový a skartační plán

Obec Bednárec spisový a skartační plán Obec Bednárec spisový a skartační plán Spisový znak heslo Skartační znak/lhůta A. OBECNÍ ÚŘAD 1. Všeobecné dokumenty, nelze-li je zařadit jinam A.11 dokumenty starosty a místostarosty V/10 A.12 spolupráce

Více

Právní základ školy Řízení školy - školského zařízení

Právní základ školy Řízení školy - školského zařízení Spisový Skartační Skartační Druh dokumentu znak znak lhůta 1. Právní základ školy 1.1. Zřizovací listina, dodatky a změny, doklady k vzniku a zrušení školy - školského zařízení 1.2. Rozhodnutí o zařazení

Více

Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy

Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Změna č. 1 Řád č. 6/2005 Datum účinnosti: 01.01.2008 Skartační řád Ministerstva dopravy Schváleno rozhodnutím ministra dopravy dne č. j. 34/2007-420-ORG/11 ÚTVAR FUNKCE

Více

Spisový řád Národního památkového ústavu

Spisový řád Národního památkového ústavu Spisový řád Národního památkového ústavu Spisový řád Spisový a skartační řád Národního památkového ústavu Generální ředitelka Národního památkového ústavu (dále jen NPÚ ) vydává k provádění Statutu NPÚ

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 37974/2013 Počet listů dokumentu: 13 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pravidla pro přijímání a vyřizování

Více

SPISOVÝ ŘÁD. Účinnost od 1. 1. 2015. Mgr. René Havlík ředitel krajského úřadu. Krajský úřad Libereckého kraje. Krajský úřad Libereckého kraje

SPISOVÝ ŘÁD. Účinnost od 1. 1. 2015. Mgr. René Havlík ředitel krajského úřadu. Krajský úřad Libereckého kraje. Krajský úřad Libereckého kraje Krajský úřad Libereckého kraje SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od 1. 1. 2015 Mgr. René Havlík ředitel krajského úřadu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Tel: +420 485 226 111 Fax: +420

Více

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh Účinnost od 01.01.2012 Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh 1. Odbor vnitřních věcí: zajišťuje právní sluţby pro potřeby města, spolupracuje při vydávání obecně závazných vyhlášek města,

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU PŘÍLOHA č. 1 USNESENÍ: 1. Článek 14 organizačního řádu zní takto: Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zabezpečuje služby a zázemí pro potřeby činnosti jednotlivých orgánů města a jeho volených představitelů.

Více

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Odbor finanční Základní právní normy: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Město Telč. Rada města

Město Telč. Rada města Město Telč Rada města (vnitřní předpis č. 2/2007 ve znění vnitřních předpisů 2/2008, 1/2010, 9/2012 a 3/2013) Strana 1 (celkem 16) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Rada města v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

Město Litomyšl Tajemník městského úřadu. Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15

Město Litomyšl Tajemník městského úřadu. Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15 městského úřadu Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15 EVIDENČNÍ Č ÍSLO PODLE KATALOGU ŘÍDÍC Í DOKUMENTACE SPISOVÝ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU LITOMYŠL, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN ZMĚNA Návaznost na řídící dokumentaci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Český Krumlov Obsah: ČÁST I. Úvodní ustanovení ČÁST II. Organizace a řízení úřadu ČÁST III. Činnost organizačních jednotek úřadu ČÁST IV. Závěrečná ustanovení

Více

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Spisový řád Magistrátu města Prostějova a Městské policie Prostějov Vypracoval Schválil Jméno Bc. František Nevrtal Pavlína Pospíšilová Miroslav Pišťák

Více

tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012

tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012 tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012 Září 2012 Přílohy: 1. Seznam spisových uzlů (str. 23) 2. Seznam dokumentů nepodléhajících spisové evidenci (str.25) 3. Spisový a skartační plán (str.

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

Skartační znak/lhůta. Dokumenty starosty a místostarosty V/10. Spolupráce se státními orgány a jinými organizacemi V/5.

Skartační znak/lhůta. Dokumenty starosty a místostarosty V/10. Spolupráce se státními orgány a jinými organizacemi V/5. Vzorový skartační plán pro obce, které nemají pověřený obecní úřad nebo nejsou obcí s rozšířenou působností, městské obvody a městské části statutárních měst Heslo Skartační znak/lhůta VŠEOBECNÉ Dokumenty

Více

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno OBEC VELKÉ BŘEZNO Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno vydaný na základě ustanovení 109 odst. 2) zákona obcích Účinnost: Schválil: Rada obce Velké Březno Počet stran: 13 Počet příloh: 3 Zpracoval:

Více

Interní normativní akt KrÚ směrnice. SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od: 2. 1. 2012. Směrnice k řízení spisové služby

Interní normativní akt KrÚ směrnice. SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od: 2. 1. 2012. Směrnice k řízení spisové služby Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt KrÚ směrnice Evidenční číslo 3/INA-KrÚ Číslo vydání: 7 SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od: 2. 1. 2012 OBSAH: Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE Účinnost od 1.6.2014 Schváleno usnesením Rady MČ Praha - Čakovice č. USN RM 255/2014 ze dne 28.4.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městské části Praha Čakovice

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád vychází ze zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 646/2004 Sb. Schválen usnesením obecní rady ve Staré Huti ze dne 1.2.2006 (po posouzení Státním okresním

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

259/2012 Sb. VYHLÁŠKA

259/2012 Sb. VYHLÁŠKA 259/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby Změna: 283/2014 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 4/2006, kterým se vydává SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD 1. lékařské fakulty zpracoval: Mgr. Eva Jenčíková odpovídá:

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2012. o podrobnostech výkonu spisové služby

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2012. o podrobnostech výkonu spisové služby II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2007 V Praze dne 31. prosince 2007 Částka 298 OBSAH Část I 204. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 31. prosince 2007,

Více

K a n c e l á ř s k ý ř á d ČÁST PRVNÍ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD

K a n c e l á ř s k ý ř á d ČÁST PRVNÍ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Změna:15. dubna 2005 K a n c e l á ř s k ý ř á d Exekutorská komora České republiky (dále jen Komora ) stanoví podle 110 zákona

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů Strana I (celkem 5) ---- - ---- Účelem těchto Pravidel je upravit způsob přijímáni a vyřizováni stížností, oznámení a podnětů občanů

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností Město Kutná Hora Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností schválená usnesením Rady města Kutné Hory č. 989/2012 ze dne 12.12.2012 Přílohy: 1. Záznam o ústním podání stížnosti 2. Předání podání

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 17/2012 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis ) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou Rada města Kamenice nad Lipou se na svém zasedání konaném dne 7.04.203 usnesla vydat v souladu s ustanovením 02 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 28/2000

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj PRAVIDLA NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB ČÍSLO: NOVELIZACE Č.: PLATNOST OD: 1. 1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: KRÁLOVÉHRADECKÝ

Více

Pravidla pro vztah města a příspěvkových organizací

Pravidla pro vztah města a příspěvkových organizací Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 1/2014 Pravidla pro vztah města a příspěvkových organizací Rada města, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení, vydává

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti za rok 2006 4. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999

Více

Doporučený postup č. 2 /2014

Doporučený postup č. 2 /2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb Doporučený postup č. 2 /2014 Problematika neregistrovaných sociálních služeb a stíhání správního deliktu poskytování sociálních služeb bez oprávnění

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

ČÁST PRVNÍ Archivnictví a spisová služba. HLAVA I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Archivnictví a spisová služba. HLAVA I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 499/2004 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 181/2007 Sb.,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2397 204 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Vyhlásené: 07.04.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 07.04.1983 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 31 PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM V Hostinném dne 04.03.2015 Obsah: 1. Základní ustanovení. strana 4 2. Postavení a působnost.. strana 4 3. Územní obvody. strana 4 4. Organizační členění úřadu

Více

N_SAS / VŠFS / LS 2014 / PS

N_SAS / VŠFS / LS 2014 / PS N_SAS / VŠFS / LS 2014 / PS Přednáška č. 9+10 Spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba obecný základ II. Hlavní fáze spisové služby III. Další související problémy Hlavní teze: Ad část

Více

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01 Strana 1 / 9 VYŘIVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 usnesení za dne 30.6.09 30.6.2009 Rozdělovník

Více

Směrnice č. 7/2004. Řád spisové a skartační služby

Směrnice č. 7/2004. Řád spisové a skartační služby Směrnice č. 7/2004 Řád spisové a skartační služby Obec : Sněžné Adresa : 592 03 Sněžné 55 IČ: 00295451 Směrnici zpracoval : Anna Havlíková Směrnici schválil : Rada Obce Sněžné Projednáno a schváleno v

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Integrovaná střední škola Cheb, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb, vydává tento O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační uspořádání, způsob řízení a

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem 566 590 311, fax.: 566 590 347, e-mail: posta@bystricenp.cz, č. dat. schr.:

Více

Příručka pro archivaci. Příloha OM OP RLZ L

Příručka pro archivaci. Příloha OM OP RLZ L Příručka pro archivaci dokumentů Příručka pro archivaci dokumentů Příloha OM OP RLZ L Řízená Řízená kopie kopie elektronická 1.8.2008 2008 Číslo vydání: Číslo 1 vydání: 1 Číslo Číslo revize: revize: 1

Více

POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky

POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 37 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti jednotek

Více

NOVELIZACE INTERNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ DRAHELČICE

NOVELIZACE INTERNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ DRAHELČICE NOVELIZACE INTERNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ DRAHELČICE Vedení účetnictví obce se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném

Více

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Název dokumentu: ORGANIZAČNí ŘÁD Zpracoval: Ing. Marie Plchotová ve spolupráci s vedoucími odborů Odpovídá: Ing. Marie Plchotová

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Sazebník. Příloha ČÁST I

Sazebník. Příloha ČÁST I správní právo Příloha Sazebník ČÁST I Položka 1 1. Přijetí žádosti nebo návrhu a) o vyslovení neúčinnosti doručení nebo navrácení lhůty v předešlý stav Kč 300 b) o prodloužení lhůty pro podání daňového

Více

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů II. Tento zákon upravuje PLATNÁ ZNĚNÍ NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a) výběr, evidenci a kategorizaci

Více

PŘÍLOHA 9: ZÁZNAMOVÝ LIST PRO ŠETŘENÍ V OBCÍCH OBEC:

PŘÍLOHA 9: ZÁZNAMOVÝ LIST PRO ŠETŘENÍ V OBCÍCH OBEC: PŘÍLOHA 9: ZÁZNAMOVÝ LIST PRO ŠETŘENÍ V OBCÍCH Identifikace kompetencí zatěžujících výkon územní veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím Záznamový list pro názory starostů s návrhem standardizovaných

Více

Informace o doručené žádosti. Informace poskytl dne 19.04.2016 Ing. Jiří Furik, tajemník

Informace o doručené žádosti. Informace poskytl dne 19.04.2016 Ing. Jiří Furik, tajemník Informace o doručené žádosti Informace poskytl dne 19.04.2016 Ing. Jiří Furik, tajemník Předmět žádosti: Žadatel se na město obrátil se žádostí o následující informace: 1. V jakém formátu uchovává Váš

Více

S_5_1_Spisový a skartační řád

S_5_1_Spisový a skartační řád Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_5_1_Spisový a skartační řád Č.j.:ZS6/2006-3 Účinnost od: 1.5.2011 Spisový znak: C19 Skartační znak: S10 Změny:

Více

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2 Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993

Více

ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD

ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Archivační a skartační řád Místní akční skupiny Broumovsko + Spisový a skartační řád je souhrn pravidel pro vedení spisové služby, která musí : 1) být vedena jednotně, racionálně a přispívat k pružnějšímu

Více

Přehled důležité legislativy vztahující se ke krizovému řízení a řešení krizových situací a mimořádných událostí

Přehled důležité legislativy vztahující se ke krizovému řízení a řešení krizových situací a mimořádných událostí Přehled důležité legislativy vztahující se ke krizovému řízení a řešení krizových situací a mimořádných událostí Obecná legislativa krizového managementu Ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb.,

Více

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností Ministerstvo životního prostředí, 2. 11. 2014 Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... - 4 - B. Zhodnocení stávající

Více

Smlouva o nájmu č. j. KRPZ-30437/ČJ-2010-1500VO-ZIP. čl. I Předmět nájmu a účel nájmu

Smlouva o nájmu č. j. KRPZ-30437/ČJ-2010-1500VO-ZIP. čl. I Předmět nájmu a účel nájmu Strana 1 Smlouva o nájmu č. j. 1. Česká republika Krajské ředitelství policie Zlínského kraje se sídlem: J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín IČ: 72052767 DIČ: CZ72052767 není plátcem DPH zastoupená: plk. Ing.

Více

409/2003 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. listopadu 2003

409/2003 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. listopadu 2003 409/2003 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. listopadu 2003 k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění vyhlášek č. 251/2006 Sb. a č.

Více

Opatření k činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Opatření k činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Opatření k činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. A. Informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Název školy: Střední odborná škola technická

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN OBCE PRLOV

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN OBCE PRLOV SPISOVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN OBCE PRLOV I. Rejstřík znaků spisového a skartačního plánu podle hlavních skupin Jednotlivé skupiny spisových znaků spisové znaky od do Znaky všeobecné Organizace činnosti Agenda

Více

VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ

VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ Výčet nejdůležitějších správních poplatků, které jsou vybírány v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

Více