SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD"

Transkript

1 SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Rozdělovník: tajemníci fakult, kancléř, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitel KMZ,archiv Zpracoval: JUDr. Králík, JUDr. Gybasová Článek 1 Předmět úpravy Spisový a skartační řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen UTB) stanoví jednotné zásady pro manipulaci s písemnostmi na UTB. Je závazný pro všechny zaměstnance. Článek 2 Vymezení základních pojmů (1) Spisová služba je soubor činností, které se zabývají manipulací s písemnostmi od jejich doručení či vzniku do jejich vyřízení a uložení, resp. vyřazení. (2) Pojmem písemnost jsou v širším slova smyslu označovány veškeré písemné, obrazové a zvukové záznamy a jiné nosiče informací včetně evidenčních pomůcek jakéhokoli druhu a formy. (3) Spis je uspořádaný soubor písemností vytvořený při vyřizování jedné věci. (4) Úřední kniha je písemnost vedená buď tradičně nebo na základě normy v knižní formě k účelům správním, úředním či provozním. (5) Podací protokol je evidenční pomůcka, obsahující údaje o datech, kdy písemnost došla nebo byla odeslána, o jejím obsahu, vyřízení, místě uložení atd. Protokol je vázán v knižní formě s předtištěnými údaji. (6) Spisový plán je schéma pro ukládání písemností podle spisových znaků. (7) Spisový znak vyjadřuje zařazení písemností do předem určené struktury písemné dokumentace dané spisovým plánem. (8) Spisovna je místo centrálního uložení vyřízených písemností podle spisového plánu do uplynutí skartačních lhůt. (9) Příruční registratura je ukládací místo v jednotlivých pracovištích, kde jsou ukládány písemnosti, které příslušné pracoviště ještě bezprostředně potřebuje pro svou práci. (10) Skartace je činnost, kterou se oddělují písemnosti trvalé hodnoty od písemností dokumentárně bezcenných. (11) Skartační lhůta je doba, po kterou je nutné písemnosti v organizaci uchovávat z důvodů správních a provozních. Vyjadřuje se počtem let počítaných od prvého dne měsíce ledna

2 roku následujícího po dni vyhotovení písemnosti, u spisových celků po dni vzniku časově nejmladší písemnosti. (12) Skartační znak vyjadřuje hodnotu písemnosti a označuje, jak se s písemnostmi po uplynutí skartačních lhůt ve skartačním řízení naloží: a) skartační znak A - označuje písemnosti trvalé hodnoty, které budou po uplynutí skartačních lhůt odevzdány k trvalému uložení do archivu, b) skartační znak S - označuje písemnosti archivně bezcenné, které budou po uplynutí skartačních lhůt navrženy v rámci skartačního řízení ke zničení, c) skartační znak V - označuje písemnosti, jejichž hodnotu nelze v okamžiku vzniku nebo vyřízení určit a znamená, že písemnosti budou po uplynutí skartačních lhůt znovu posouzeny a teprve pak označeny skartačním znakem A nebo S. (13) Archiv je pracoviště, jehož úkolem je všestranná péče o archiválie (tj. písemnosti trvalé hodnoty). Archiválie vzniklé z činnosti UTB se ukládají v Archivu UTB, který zabezpečuje jejich zpracování a vědecké využívání. Článek 3 Organizace spisové služby (1) Spisovou službu organizují a za její řádný chod odpovídají na rektorátě kvestor, na fakultách tajemníci, na ostatních součástech školy ředitelé. V dalším textu jen vedoucí zaměstnanec. (2) Kontrolu spisové služby a metodickou pomoc na tomto úseku zabezpečuje Archiv UTB. Článek 4 Příjem a třídění písemností (1) Příjem písemností zabezpečuje pověřený zaměstnanec UTB, kterým je: pověřený zaměstnanec podatelny (tam, kde je podatelna zřízena), na ostatních pracovištích zaměstnanec, který má průkaz zmocněnce a kterého k výkonu agendy spisové služby pověří vedoucí zaměstnanec. V dalším textu jen pověřený zaměstnanec. (2) Veškeré písemnosti adresované a doručované UTB přijímá zásadně pověřený zaměstnanec. U osobně doručených písemností potvrdí pověřený zaměstnanec doručiteli datovaný příjem. (3) Převezme-li písemnost výjimečně některý jiný zaměstnanec, např. na poradě, jednání, na služební cestě, je povinen odevzdat ji bezprostředně pověřenému zaměstnanci. (4) Pověřený zaměstnanec při převzetí zásilky zkontroluje: a) správnost adresy (omylem doručené zásilky vrátí neprodleně poště), b) vnější stav a neporušenost obalů, zvláště u cenných zásilek (poškozené zásilky pozastaví a reklamuje na poště).

3 (5) Po skončení vnější kontroly roztřídí pověřený zaměstnanec doručené písemnosti na: a) písemnosti, které se předávají adresátům neotevřené, b) brožury, časopisy, noviny, pozvánky, propagační a reklamní písemnosti, sbírky zákonů, věstníky a jiné písemnosti podobného charakteru, které nepodléhají evidenci, c) materiál, který podléhá zvláštnímu způsobu zpracování (např. účetní písemnosti, především faktury a daňové doklady), d) ostatní doručované písemnosti. (6) Pověřený zaměstnanec otevírá všechny doručené písemnosti s výjimkou: a) písemností adresovaných přímo jednotlivým zaměstnancům, b) utajovaných písemností (je-li obálka zevně takto úředně označena). (7) Písemnosti obsahující utajované skutečnosti se předávají k evidování do protokolu utajovaných písemností, který vede zaměstnanec pověřený řízením oblasti civilní obrany a ochrany UTB. (8) Písemnosti zasílané faxem, nebo em přejímá pracoviště, v němž je příslušné zařízení umístěno, vyrozumí o tom adresáta, který je převezme, a zajistí jejich zaprotokolování. Článek 5 Evidence a oběh písemností (1) Roztříděné písemnosti rozdělí pověřený zaměstnanec podle věcné příslušnosti jednotlivým součástem a pracovištím UTB. Nelze-li z obsahu písemnosti určit, kterému pracovišti má být písemnost přidělena, rozhodne vedoucí zaměstnanec. (2) Rozdělené písemností označí pověřený zaměstnanec prezentačním razítkem s datem v záhlaví písemnosti, pokud možno v pravém horním rohu. U písemností, které se neotevírají, se prezentační razítko otiskne přímo na obálku (obal). (3) Obálka se u písemností ponechává. (4) Pověřený zaměstnanec vede pomocnou evidenci pro doporučené písemnosti, písemnosti došlé z MŠMT ČR, příp. pro jednotlivá pracoviště UTB, a dále evidenci faktur, daňových dokladů a doručených balíků. (5) Zaměstnanec odpovědný za manipulaci s písemnostmi každého pracoviště UTB převezme denně doporučenou i ostatní poštu a všechnu ji hned zapíše do podacího deníku pracoviště. Souběžně jsou písemnosti označeny prezentačním razítkem s datem a číslem jednacím, které je složeno z číselného pořadí došlé písemnosti, číselného označení pracoviště a z posledního dvojčíslí příslušného kalendářního roku (např. 28/9140/98). Na písemnostech, které se do deníku nezapisují (viz čl. 4, odst.5 písm. b) se vyznačí jen datum příjmu. (6) Podací deníky jsou vedeny na jednotlivých pracovištích samostatně. Podací deník je základní evidenční pomůckou spisové služby sloužící k evidenci došlých nebo odeslaných písemností, k přehledu oběhu, vyřízení a způsobu uložení písemností po jejich vyřízení. Zapisují se do něj chronologicky všechny přijaté a také odeslané písemnosti, včetně písemností vzniklých z iniciativy jednotlivých pracovišť (tj. písemností vlastních) s výjimkou písemností, které nepodléhají evidenci (viz čl. 4, odst.

4 5 písm. b). (7) Všechna pracoviště UTB jsou povinna vést vlastní podací deník od 1. ledna do 31. prosince pro každý kalendářní rok samostatně a zajistit jeho řádnou archivaci. (8) Zápisy v podacích denících musí být prováděny trvalým způsobem a čitelně. Chybné zápisy se nepřelepují, ale škrtají tak, aby zůstaly čitelné. Oprava se opatří datem a podpisem toho, kdo opravu provedl. (9) Písemnosti řádně zaevidované v podacím deníku jsou předloženy k rozdělení vedoucímu zaměstnanci, který přidělí písemnost podle obsahu zpracovateli. Přidělení písemnosti zpracovateli poznamená vedoucí zaměstnanec odpovědný za manipulaci s písemností do příslušné rubriky podacího deníku. (10) Odpovědný zaměstnanec zaznamenává do deníku veškeré změny zachycující pohyb spisu, který je povinen mu nahlásit zpracovatel. (11) Je vyloučeno přímé přenášení a předávání písemností bez řádného vyznačení a evidence v podacím deníku pracoviště. Článek 6 Vyřizování a úprava písemností (1) Písemnosti musí být vyřizovány včas, účelně a hospodárně. Lhůty pro vyřízení písemností vyplývají z příslušných právních předpisů, z požadavků odesílatele nebo rozhodnutí nadřízeného. Nelze-li ze závažných objektivních důvodů písemnost vyřídit urychleně, je třeba odesílateli obratem podat alespoň předběžnou zprávu. (2) Pokud jde o formu vyřízení, postupuje se tak, že: a) dovoluje-li to povaha věci, lze písemnost vyřídit telefonicky nebo ústně. O vyřízení a obsahu jednání učiní zaměstnanec záznam na spisu, kde uvede případně i poznámku s dalšími pokyny pro manipulaci se spisem (např. a.a., tj. ad acta - určeno k založení), b) u spěšné záležitosti lze použít u. Podle závažnosti vyřizované věci se obsah e- mailu opakuje v dopise, který se odesílá v týž den, c) běžné záležitosti se vyřizují dopisem, který se odesílá ve stanovené lhůtě (viz čl. 6, odst. (1), d) nedává-li písemnost podnět k žádným opatřením, bere se pouze na vědomí. Na písemnost zaměstnanec poznamená dispozice pro založení, datum a připojí podpis.

5 (3) Odpověď na došlou písemnost se eviduje, vyřizuje a odesílá pod týmž číslem jednacím, pod kterým byla písemnost evidována při doručení. (4) Vypracovává-li zaměstnanec návrh písemného vyřízení z vlastního podnětu nebo na pokyn nadřízeného (tzv. vlastní písemnost), vyžádá si číslo jednací a zajistí zapsání písemnosti do podacího deníku. (5) Každá odesílaná úřední písemnost musí obsahovat: a) datum vyřízení, b) číslo jednací, c) přesné označení adresáta včetně adresy, d) vyjádření obsahu písemnosti, e) podpis a strojem uvedené jméno a funkci podpisujícího zaměstnance (není-li již uvedeno v předtištěném záhlaví), f) podle povahy písemnosti se v dopise uvede jméno zaměstnance, který záležitost vyřizuje, g) počet příloh, příp. jejich označení. Bez těchto náležitostí nemůže být písemnost odeslána. Výjimku tvoří osobní a zdvořilostní dopisy, kde se zpravidla neuvádí číslo jednací, věc, vyřizující zaměstnanec, popř. ani funkce. (6) Úřední korespondence se píše na papíry s úředním předtiskem. Zaměstnancům UTB není dovoleno používat papíry s úředním předtiskem pro soukromou korespondenci, ani ji odesílat prostřednictvím podatelny. Totéž se týká i korespondence vyplývající z jiných (společenských) funkcí zaměstnanců. (7) Všechny listiny vyhotovené orgány školy se v záhlaví označují názvem školy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nebo v mezinárodním styku názvem školy Tomas Bata University in Zlín. V záhlaví může být rovněž na druhém místě uveden název příslušného orgánu školy. (8) Všechny listiny vyhotovené orgány fakult se v záhlaví označují názvem školy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nebo v mezinárodním styku názvem školy Tomas Bata University in Zlín, a na druhém místě názvem fakulty. V záhlaví může být rovněž na třetím místě uveden název příslušného orgánu fakulty. (9) Úprava písemností se řídí příslušnou státní normou (ČSN Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory). (10) Zpracovatel současně s vyřízením označí písemnost skartačním znakem a skartační lhůtou zpravidla na obalu spisu. Tyto údaje se zapíší do příslušné rubriky podacího deníku. Článek 7 Odesílání písemností (1) Písemnosti odesílá pověřený zaměstnanec. Při dodržení času určeného pro předání

6 písemností pověřenému zaměstnanci jsou písemnosti odeslány ještě téhož dne. (2) Písemnosti se odesílají obyčejnou poštou, doporučeně, na doručenku nebo do vlastních rukou podle jejich závažnosti, popř. faxem či em. (3) Vypravení písemnosti musí být poznamenáno zaměstnancem odpovědným za manipulaci s písemnostmi v příslušné rubrice podacího deníku pracoviště. (4) Písemnosti určené k odeslání přebírá pověřený zaměstnanec v zalepených obálkách. Rozměry, umístění, obsah a úprava adres jsou stanoveny normou ČSN ISO Poštovní adresování a Poštovními podmínkami České pošty a příp.dalších přepravců. (5) Při psaní adresy musí být použita dostatečně kontrastní černá barva, nepřípustná je barva červená nebo luminiscenční. Adresa nesmí být napsána obyčejnou tužkou, průklepem ani průpisem, s výjimkou průpisu v případě doručenek do vlastních rukou. (6) Pole pro adresu odesílatele je umístěno v levém horním rohu adresní strany obálky. Doporučené zásilky musí být na obálce označeny poznámkou Doporučeně, umístěnou vlevo pod adresu odesílatele. Pro písemnosti zasílané Doporučeně s dodejkou, případně Doporučeně s doručenkou do vlastních rukou je možno použít speciální obálky. Při použití klasické obálky a doručenky musí být tento způsob přepravy rovněž vyznačen vlevo pod adresu odesílatele. (7) Doporučené zásilky zapíše pověřený zaměstnanec do poštovních podacích archů, které potvrdí pošta. Poštovní podací archy pověřený zaměstnanec uloží. Interní písemnosti se předávají prostřednictvím pověřeného zaměstnance způsobem k tomu určeným. (8) Obálky s firemním znakem odesílatele musí obsahovat úplnou adresu odesílatele, jinak je pošta odmítne převzít. Článek 8 Ukládání písemností (1) Dosud nevyřízené nebo vyřizované písemnosti ukládají zaměstnanci v uzamykatelných stolech a skříních. (2) Vyřízené písemnosti se ukládají: a) po dobu provozně nezbytnou v příručních registraturách pracovišť, b) poté až do uplynutí skartačních lhůt ve spisovně. (3) Příruční registraturu spravuje zaměstnanec odpovědný za manipulaci s písemnostmi pracoviště, který odpovídá za obsah, pořádek a řádné vedení registratury. (4) V příručních registraturách pracovišť jsou vyřízené písemnosti uloženy podle věcných skupin (heslovité označení agendy). Při ukládání písemností není přípustné dělení korespondence na došlou a odeslanou. V zásadě platí, že vyřízené písemnosti nemají být uloženy v příručních registraturách déle

7 než 2 roky od jejich vyřízení. (5) O předání písemností do spisovny musí být vypracován předávajícím pracovištěm předávací protokol ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení zůstává předávajícímu pracovišti, druhé ukládá v agendě spisovny její zaměstnanec. (6) Podle potvrzeného předávacího protokolu ze spisovny vyznačí zaměstnanec odpovědný za manipulaci s písemnostmi předání písemností u jednotlivých jednacích čísel podacího deníku pracoviště. (7) Písemnosti se do spisovny předávají v ukládacích obalech (kartonech), příp. v balících o síle cm, zbavené kovových součástí (jako jsou rychlovazače, velké spony apod.). Každý karton či balík musí být opatřen štítkem s těmito údaji: a) název předávajícího pracoviště, b) heslovité označení agendy nebo přesnější charakteristika uložených písemností, c) časový rozsah uložených písemností, d) skartační znak a skartační lhůta, e) číslo kartonu, příp. balíku v rámci ukládané skupiny. (8) Zaměstnanec spisovny se ještě před vlastním převzetím může přesvědčit, zda stav písemností a jejich uspořádání skutečně odpovídají údajům v předávacím protokolu. Převzetí písemností neuspořádaných, neoznačených, popř. v předávacím protokolu nepodchycených může odmítnout. (9) Spisovna musí být umístěna v samostatné řádně uzamykatelné místnosti s předepsanými klimatickými podmínkami (vlhkost, teplota). Místnost musí být zabezpečena proti vniknutí cizích osob, požáru a vytopení. (10) Písemnosti lze ze spisovny zapůjčovat: a) zaměstnancům pracovišť, v nichž písemnost vznikla nebo byla vyřízena, b) zaměstnancům orgánů a organizací na základě souhlasu rektora (děkana), c) zaměstnancům jiných pracovišť na základě souhlasu vedoucího pracoviště, kde písemnost vznikla nebo byla vyřizována, nebo se souhlasem vedoucího zaměstnance, d) zápůjčka se zapíše do zápůjční knihy, výpůjčitel potvrdí převzetí podpisem. Spis lze zapůjčit na dobu nejvýše 30 dnů. (11) Bez vědomí zaměstnance spisovny nesmí nikdo manipulovat s písemnostmi uloženými ve spisovně. (12) Není-li spisovna zřízena, zůstávají písemnosti uloženy v příručních registraturách až do zahájení skartačního řízení. Při zapůjčování písemností z příručních registratur se postupuje analogicky. (13) Zvláštní předpisy platí pro ústřední ukládání písemností účetních a utajovaných.

8 Článek 9 Skartace (1) Skartací (vyřazováním písemností) se rozumí posuzování a výběr písemností, které jsou nadále z provozního nebo ze správního hlediska pro činnost UTB nepotřebné. Skartační řízení se provádí pravidelně, v termínech stanovených Archivem UTB, za jeho odborného dohledu. (2) Bez skartačního řízení nelze žádné písemnosti ničit nebo předávat do sběru. (3) Předmětem skartačního řízení jsou veškeré písemnosti vzniklé z činnosti UTB, a to včetně písemností došlých, u nichž uplynula skartační lhůta, a které nejsou potřebné pro další činnost UTB. (4) Za řádné provedení skartace odpovídají: na rektorátě kvestor, na fakultách tajemníci, na ostatních součástech školy ředitelé. Pro přípravu a provedení skartačního řízení mohou jmenovat skartační komisi. (5) Archivem příslušným pro skartační řízení je Archiv UTB. Článek 10 Průběh skartačního řízení (1) Skartační řízení se zahajuje u písemností, které ztratily provozní hodnotu a jejichž skartační lhůta už uplynula. (2) Po uplynutí skartační lhůty rozdělí zaměstnanec spisovny písemnosti podle jejich označení skartačními znaky do skupin A a S. (3) U písemností skupiny V posoudí zaměstnanec spisovny se zaměstnancem příslušného pracoviště, zda budou tyto písemnosti zařazeny do skupiny A nebo S. (4) Zaměstnanec spisovny připravuje skartaci pokud možno ucelených skupin písemností, za určité delší časové období. Upraví písemnosti tak, aby byly připraveny k dalšímu skartačnímu řízení, tzn. uspořádá je do přehledných jednotek (balíků, svazků), které průběžně očísluje. (5) Zaměstnanec spisovny vypracuje skartační návrh ve dvojím vyhotovení, k němuž připojí seznamy písemností určených k vyřazení. Písemnosti jsou rozděleny podle skartačních znaků A a S. V seznamech se uvádí: a) název předávajícího pracoviště, b) heslovité označení agendy nebo přesnější charakteristika vyřazovaných písemností, c) časový rozsah vyřazovaných písemností, d) skartační lhůta, e) počet a označení vyřazovaných jednotek (balíků, pořadačů, knih apod.).

9 (6) Není-li spisovna zřízena, plní úkoly spojené s vyřazováním písemností zaměstnanec odpovědný za manipulaci s písemnostmi příslušného pracoviště. (7) Skartační návrh podepisuje vedoucí zaměstnanec. (8) Skartační návrh, který obsahuje všechny náležitosti, se zasílá Archivu UTB se žádostí o jeho odborné posouzení. Pokud archiv souhlasí s vyřazením písemností skupiny S uvedených v návrhu, vydá skartační povolení k jejich zničení. (9) Písemnosti skupiny A se v dohodnutém termínu předávají k trvalému uložení do Archivu UTB. (10) Ve skartačním řízení se postupuje podle vzorů uvedených v přílohách č. 2 a 3 této směrnice. (11) Skartace písemností obsahujících utajované skutečnosti se provádí podle týchž odborných zásad (tj. hodnocením obsahu a jeho dokumentárního významu) jako vyřazování písemností neutajovaných. Při skartaci tajných písemností je však nutno respektovat příslušné předpisy v platném znění. (12) Termínem písemnosti ve smyslu dokumentace vznikající při práci s výpočetní technikou se označují jak veškeré grafické (písemné a obrazové) dokumenty, tak i software a pomocí něj vytvořené produkty (textové soubory, databáze a podobně). Tyto písemnosti, stejně jako všechny ostatní, podléhají po uplynutí správního či provozního významu a skartačních lhůt řádnému skartačnímu řízení. Článek 11 Závěrečná ustanovení (1) Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. (2) S přihlédnutím ke specifickým podmínkám pracovišť UTB může být realizace této směrnice zabezpečena prováděcími pokyny příslušného vedoucího zaměstnance. (3) Kontrolou dodržování této směrnice je pověřen kvestor. (4) Nedílnou součástí Spisového a skartačního řádu jsou tyto přílohy: a) seznam obecně závazných právních předpisů - příloha č. 1, b) vzor skartačního návrhu - příloha č. 2, c) vzor přílohy ke skartačnímu návrhu I. Písemnosti skupiny A (Předávací protokol do archivu) - příloha č. 3, d) vzor přílohy ke skartačnímu návrhu II. Písemnosti skupiny S (ke zničení) - příloha č. 4. Ve Zlíně dne

10 Příloha č.1 prof. Ing. Petr Sáha, CSc. SEZNAM OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví v platném znění Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů v platném znění Zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých z činnosti bývalé Státní bezpečnosti v platném znění Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů v platném znění Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů v platném znění Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění Vyhláška MV ČSR č. 101/1974 Sb., o uznávání archiválií za kulturní památky a o zvýšené ochraně archiválií jako kulturních a národních kulturních památek Vyhláška MV ČSR č. 102/1974 Sb., kterou se stanoví podrobnosti převodu vlastnictví k archiváliím Vyhláška MV ČSR č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení v platném znění Vyhláška MV ČSR č.118/1974 Sb., o podnikových archivech Vyhláška NBÚ č. 244/1998 Sb., o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností v platném znění

11 Příloha č. 2 VZOR SKARTAČNÍHO NÁVRHU Pracoviště:.. Ve Zlíně dne Návrh na vyřazení písemností Podle zákona ČNR č. 97/1974 Sb. o archivnictví v platném znění a na základě vyhlášky MV ČSR č. 117/1974 Sb., v platném znění, kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení písemností s prošlými skartačními lhůtami, které nejsou nadále správně či provozně potřebné pro další činnost pracoviště, navrhujeme vyřadit písemnosti pracoviště z let.. Navrhované písemnosti, rozdělené do skupin A a S jsou uvedeny v příloze. Žádáme o odborné posouzení písemností. vedoucí pracoviště Přílohy: Pověřený zaměstnanec:. Příloha č. 3

12 VZOR Příloha ke skartačnímu návrhu písemnosti skupiny A (Předávací protokol do Archivu UTB ve Zlíně) Pracoviště:... Ve Zlíně dne Poř. čís. Druh písemnosti Čas. rozsah Skartační lhůta Počet balíků, pořadačů Podpis a razítko vedoucího:. Předal:.. Převzal. dne: Pozn.: Předávané písemnosti musí být řádně označeny. Příloha č. 4 VZOR

13 Příloha ke skartačnímu návrhu II. Písemnosti skupiny S (ke zničení) Pracoviště:... Ve Zlíně dne Poř. čís. Druh písemnosti Čas. rozsah Skartační lhůta Počet balíků, pořadačů Podpis a razítko vedoucího: Skartační návrh schválil dne:

Výnos rektora č. 3/2009

Výnos rektora č. 3/2009 V Praze 11. března 2009 Č.j. 900/09/725 PID 74112 Výnos rektora č. 3/2009 Spisový a skartační řád Akademie múzických umění v Praze S platností od 1. dubna 2009 vydávám tento výnos. 1 Spisový a skartační

Více

Článek 1 Základní pojmy

Článek 1 Základní pojmy Spisový a skartační řád Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. Článek 1 Základní pojmy 1. Pojmem dokument jsou v širším slova smyslu označovány veškeré písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Ratiboř 37, 377 01 Jindřichův Hradec IČO 00512711, TEL:. 384 380 917 e-mail:info@obecratibor.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Úvodní

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ OBECNÍ ÚŘAD STAŘÍČ, CHLEBOVICKÁ 201, 739 43 STAŘÍČ, tel. : 558 660 260 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu Ráby Adresa: Ráby č.p. 5, 533 52 Staré Hradiště Spisový a skartační řád zpracoval: Josef Soukup Datum zpracování: 10.3.2015 Schváleno na ZO dne: 12.3.2015 Účinnost

Více

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento spisový a skartační řád se vydává na základě zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, který byl změněn

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 2/2012 o spisové službě Spisový a skartační řád Aktualizace původní směrnice ze dne: 27.2.2015 Aktualizace ze dne 1.1.2016 OBEC PRACKOVICE NAD LABEM Spisový

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE Ochoz u Brna Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7.

Více

Řád spisové služby (spisový a skartační řád)

Řád spisové služby (spisový a skartační řád) O b e c H o m o l e u P a n n y Řád spisové služby (spisový a skartační řád) Čl. 1. Úvodní ustanovení 1. Řád spisové služby OÚ Homole u Panny (dále jen spisový řád ) je vydáván na základě 110 odst. 4/

Více

Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy

Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Změna č. 1 Řád č. 6/2005 Datum účinnosti: 01.01.2008 Skartační řád Ministerstva dopravy Schváleno rozhodnutím ministra dopravy dne č. j. 34/2007-420-ORG/11 ÚTVAR FUNKCE

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice Vnitřní směrnice obce Batňovice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Batňovice 1Úvodní ustanovení 11Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby 12Cílem spisového a skartačního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škol a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2015 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Město Litomyšl Tajemník městského úřadu. Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15

Město Litomyšl Tajemník městského úřadu. Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15 městského úřadu Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15 EVIDENČNÍ Č ÍSLO PODLE KATALOGU ŘÍDÍC Í DOKUMENTACE SPISOVÝ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU LITOMYŠL, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN ZMĚNA Návaznost na řídící dokumentaci

Více

Spisový řád Národního památkového ústavu

Spisový řád Národního památkového ústavu Spisový řád Národního památkového ústavu Spisový řád Spisový a skartační řád Národního památkového ústavu Generální ředitelka Národního památkového ústavu (dále jen NPÚ ) vydává k provádění Statutu NPÚ

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD Datum vydání: 10.12.2009 Obec Hradec-Nová Ves Zpracoval: Slámová Petra Schválil: Státní okresní archív Jeseník Počet stran: 18 Změny: Změna č.:

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Žim Žim 28, 415 01 Teplice IČO: 00266663 tel.: +420 417 87 20 09, email: obeczim@volny.cz, www.zim.cz SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obsah: I. Úvodní ustanovení... 2 II. Právní normy a předpisy. 2 III. Všeobecná

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice platný pro spisovou službu obce Svépravice č.: 08/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 003/05/2007/SV

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 9. Archivační postupy 9.1 Úvod Archivace

Více

tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012

tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012 tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012 Září 2012 Přílohy: 1. Seznam spisových uzlů (str. 23) 2. Seznam dokumentů nepodléhajících spisové evidenci (str.25) 3. Spisový a skartační plán (str.

Více

MĚSTO ŠTRAMBERK. Příkaz tajemníka Číslo: 2/2010 Strana: 1. Spisový a skartační řád Městského úřadu Štramberk

MĚSTO ŠTRAMBERK. Příkaz tajemníka Číslo: 2/2010 Strana: 1. Spisový a skartační řád Městského úřadu Štramberk Příkaz tajemníka Číslo: 2/2010 Strana: 1 Zpracovatel: Pracovní skupina Tajemníka MÚ Správce vnitřního předpisu: Oddělení vnitřní správy Platnost: 1.7.2010 Novelizace: Derogace: 2/2003 Rozdělovník: - Všem

Více

SPISOVÝ ŘÁD. Účinnost od 1. 1. 2015. Mgr. René Havlík ředitel krajského úřadu. Krajský úřad Libereckého kraje. Krajský úřad Libereckého kraje

SPISOVÝ ŘÁD. Účinnost od 1. 1. 2015. Mgr. René Havlík ředitel krajského úřadu. Krajský úřad Libereckého kraje. Krajský úřad Libereckého kraje Krajský úřad Libereckého kraje SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od 1. 1. 2015 Mgr. René Havlík ředitel krajského úřadu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Tel: +420 485 226 111 Fax: +420

Více

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Spisový řád Magistrátu města Prostějova a Městské policie Prostějov Vypracoval Schválil Jméno Bc. František Nevrtal Pavlína Pospíšilová Miroslav Pišťák

Více

K a n c e l á ř s k ý ř á d ČÁST PRVNÍ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD

K a n c e l á ř s k ý ř á d ČÁST PRVNÍ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Změna:15. dubna 2005 K a n c e l á ř s k ý ř á d Exekutorská komora České republiky (dále jen Komora ) stanoví podle 110 zákona

Více

8/2015 SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu v České Skalici

8/2015 SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu v České Skalici 8/2015 SPISOVÝ ŘÁD Městského úřadu v České Skalici Číslo vnitřního Datum vydání /platnost Aktualizace Zrušen předpisu - 1.1.1998-31.12.2005-1.1.2006-31.12.2007 2/2008 1.1.2008-31.3.2008 10/2008 1.4.2008

Více

Příručka pro archivaci. Příloha OM OP RLZ L

Příručka pro archivaci. Příloha OM OP RLZ L Příručka pro archivaci dokumentů Příručka pro archivaci dokumentů Příloha OM OP RLZ L Řízená Řízená kopie kopie elektronická 1.8.2008 2008 Číslo vydání: Číslo 1 vydání: 1 Číslo Číslo revize: revize: 1

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád Obecní úřad Kostice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu v Kosticích, vydaný dne 25.9.2006, v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých předpisů a vyhláškou č.

Více

Městský úřad Semily Husova 82, 513 13 Semily

Městský úřad Semily Husova 82, 513 13 Semily Městský úřad Semily Husova 82, 513 13 Semily Kancelář tajemníka Váš dopis zn.: Ze dne: Naše č. j.: Vyřizuje: R. Šimůnek Tel.: +420 481 629 218 +420 721 346 114 Fax: +420 481 629 209 E mail: simunek@mu.

Více

259/2012 Sb. VYHLÁŠKA

259/2012 Sb. VYHLÁŠKA 259/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby Změna: 283/2014 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

Více

ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD

ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Archivační a skartační řád Místní akční skupiny Broumovsko + Spisový a skartační řád je souhrn pravidel pro vedení spisové služby, která musí : 1) být vedena jednotně, racionálně a přispívat k pružnějšímu

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2012. o podrobnostech výkonu spisové služby

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2012. o podrobnostech výkonu spisové služby II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona

Více

Žádost M.J. o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost M.J. o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor správní náměstí Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují Vážený pán M. J. Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Nové Město nad Metují 10815/05.05.2016

Více

Interní normativní akt KrÚ směrnice. SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od: 2. 1. 2012. Směrnice k řízení spisové služby

Interní normativní akt KrÚ směrnice. SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od: 2. 1. 2012. Směrnice k řízení spisové služby Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt KrÚ směrnice Evidenční číslo 3/INA-KrÚ Číslo vydání: 7 SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od: 2. 1. 2012 OBSAH: Směrnice

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obecního úřadu v Horní Moštěnici, vydaný dne 27. 6. 2005, v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých předpisů a vyhláškou 646/2004 Sb. o

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Strana 1 / 13 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Anotace: Tato směrnice upravuje postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999

Více

Spisový a skartační řád Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. března 2016

Spisový a skartační řád Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. března 2016 Spisový a skartační řád Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. března 2016 Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Tento spisový a skartační řád stanovuje způsob

Více

1::1 VESELí 1. 11III.1NAD MORAVOU SPISOVÝ ŘÁD. Město Veselí nad Moravou Městský úřad Veselí nad Moravou

1::1 VESELí 1. 11III.1NAD MORAVOU SPISOVÝ ŘÁD. Město Veselí nad Moravou Městský úřad Veselí nad Moravou Město Veselí nad Moravou Městský úřad Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 1::1 VESELí 1. 11III.1NAD MORAVOU SPISOVÝ ŘÁD Evidenční číslo vnitřního MVNM/18296/2013 předpisu: Městský úřad Veselí nad Moravou,

Více

Centrální podatelna a Spisová služba

Centrální podatelna a Spisová služba AMU = DAMU + FAMU + HAMU Centrální podatelna a Spisová služba 1) Centrální podatelna - výhody, změny v činnostech pracovišť a složek 2) Spisová služba (SpSl) - princip, funkce, legislativní východiska

Více

Úřad městské části Praha - Zbraslav SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Úřad městské části Praha - Zbraslav SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Úřad městské části Praha - Zbraslav SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD (Instrukce MV ČR čj. VSC/1-793/92 ze dne 25.5.1992) -------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

Spisový a skartační řád AMU. Spisový řád. Úvodní část

Spisový a skartační řád AMU. Spisový řád. Úvodní část Spisový a skartační řád AMU Spisový řád Úvodní část 1) Spisový řád stanoví v souladu s Organizačním řádem, Skartačním řádem a Spisovým a skartačním plánem (příloha 1) způsob přijímání, rozdělování, vyřizování,

Více

Informace o doručené žádosti. Informace poskytl dne 19.04.2016 Ing. Jiří Furik, tajemník

Informace o doručené žádosti. Informace poskytl dne 19.04.2016 Ing. Jiří Furik, tajemník Informace o doručené žádosti Informace poskytl dne 19.04.2016 Ing. Jiří Furik, tajemník Předmět žádosti: Žadatel se na město obrátil se žádostí o následující informace: 1. V jakém formátu uchovává Váš

Více

VYHLÁŠKA č. 64/2007 Sb. o zdravotnické dokumentaci,

VYHLÁŠKA č. 64/2007 Sb. o zdravotnické dokumentaci, VYHLÁŠKA č. 64/2007 Sb. o zdravotnické dokumentaci, kterou se mění Vyhláška č. 385/2006 Sb. ve znění Vyhlášky 479/2006 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 67b odst. 19 zákona č. 20/1966 Sb., o

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 4/2006, kterým se vydává SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD 1. lékařské fakulty zpracoval: Mgr. Eva Jenčíková odpovídá:

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Strážnice 1. 9. 2008 Ing. Petra Fialová ředitelka 1 Seznam

Více

SK03 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Revize : 0. Obsah:

SK03 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Revize : 0. Obsah: Obsah: 1 ÚČEL... 3 2 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3 POJMY A ZKRATKY... 3 3.1 Záznam... 3 3.2 Záznam o kvalitě... 3 3.3 Dokumentace... 3 3.4 Písemnost... 3 3.5 Příruční registratura... 3 3.6 Skartace... 3 3.7

Více

N_SAS / VŠFS / LS 2014 / PS

N_SAS / VŠFS / LS 2014 / PS N_SAS / VŠFS / LS 2014 / PS Přednáška č. 9+10 Spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba obecný základ II. Hlavní fáze spisové služby III. Další související problémy Hlavní teze: Ad část

Více

Směrnice č. 3. Spisový, archivační a skartační řád

Směrnice č. 3. Spisový, archivační a skartační řád Směrnice č. 3 Spisový, archivační a skartační řád Název: MAS Labské skály, z.s. IČ: 270 10 066 Sídlo: Mírové nám. 280, Jílové 407 01 Kancelář manažerů: Libouchec 233, 403 35 (dále jen Spolek MAS) 1. Úvodní

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

Vnitřní směrnice. 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4.

Vnitřní směrnice. 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4. Vnitřní směrnice Firma: MAS Svatojiřský les o.s. Sídlo: Loučeň č.p. 345 IČ: 270 29 182 Přílohy: 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4.

Více

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Počet listů: 9 Přílohy: 2/2 Čakovičky 10. září 2008 SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY číslo

Více

Variace Obchodní korespondence

Variace Obchodní korespondence Variace 1 Obchodní korespondence 1. Písemný styk, písemnosti, dělení písemností 2. Manipulace s písemnostmi 2 3 3. Archivace a skartace písemností 4 5 4. Úprava adres 6 7 8 5. Zkratky 9 6. Dopisy na hlavičkových

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2007 V Praze dne 31. prosince 2007 Částka 298 OBSAH Část I 204. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 31. prosince 2007,

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 37974/2013 Počet listů dokumentu: 13 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pravidla pro přijímání a vyřizování

Více

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006 ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracoval: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválil: Ludmila Balcárková, starostka obce Projednáno v zastupitelstvu obce

Více

Město MILOVICE. Směrnice č. 6/2011. O oběhu účetních dokladů

Město MILOVICE. Směrnice č. 6/2011. O oběhu účetních dokladů Město MILOVICE Směrnice č. 6/2011 O oběhu účetních dokladů K zajištění řádného chodu a evidence činnosti města Milovice se vydává následující vnitřní předpis pro oběh účetních dokladů, vycházejících ze

Více

Aeroklub České Republiky Směrnice pro oběh účetních dokladů Aeroklubu České republiky. Vydání 2010. Schváleno Výborem AeČR dne 16.

Aeroklub České Republiky Směrnice pro oběh účetních dokladů Aeroklubu České republiky. Vydání 2010. Schváleno Výborem AeČR dne 16. Aeroklub České Republiky Směrnice pro oběh účetních dokladů Aeroklubu České republiky Vydání 2010 Schváleno Výborem AeČR dne 16. února 2010 Platí od 16. února 2010 U Mlýna 3 141 00 Praha 4-Spořilov Tel:

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Univerzitní informační systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5

Více

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz)

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz) Vnitřní směrnice Českomoravského svazu (dále také Svaz) Právní forma: Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů. Organizace zapsána: spisová značka L 1074 vedená u Městského soudu v Praze. Sídlo:,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 88 Rozeslána dne 26. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 88 Rozeslána dne 26. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 88 Rozeslána dne 26. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 258. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. Čl. 1. Čl. 2. Předmět směrnice. Čl. 3. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. Čl. 1. Čl. 2. Předmět směrnice. Čl. 3. Základní pojmy Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 IČ: 259 098 Směrnice č. 29/2011 Rada obce Strašice vydává v souladu s ustanovením 102, odst.2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle 175

Více

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace Obecně prospěšná společnost: Jižní Haná o. p. s. Sídlo: nám. Míru 162, Hulín Schválila: Správní rada dne: 26. 2. 2015 Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace V souladu s ustanoveními zákona

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti Go Eco s.r.o. I. Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti Go Eco s.r.o. I. Základní ustanovení Obchodní podmínky Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými Obchodními podmínkami, a zejména že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01 Strana 1 / 9 VYŘIVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 usnesení za dne 30.6.09 30.6.2009 Rozdělovník

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE DRAHONÍN

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE DRAHONÍN OBSAH: 1. ÚVOD 2. VŠEOBECNÉ 3. ORGANIZACE ČINNOSTI 4. AGENDA KONTROLY 5. PERSONÁLNÍ PRÁCE 6. FINANCE 7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 8. MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, ŽIVNOSTI 9. OSTATNÍ AGENDA Poznámky 1. ÚVOD Obec Drahonín

Více

rektorka Plzeň 9. září 2014 ZCU 027848/2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Vnitřní soutěž

rektorka Plzeň 9. září 2014 ZCU 027848/2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Vnitřní soutěž rektorka Plzeň 9. září 2014 ZCU 027848/2014 Směrnice rektora č. 32R/2014 VNITŘNÍ SOUTĚŽ Tato směrnice v souladu s vyhlášením institucionálního programu (dále jen institucionální program ) Ministerstvem

Více

Spisový a skartační řád Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram, se sídlem Zámeček Ernestinum, Tyršova 106, Příbram

Spisový a skartační řád Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram, se sídlem Zámeček Ernestinum, Tyršova 106, Příbram Spisový a skartační řád Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram, se sídlem Zámeček Ernestinum, Tyršova 106, 261 01Příbram Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování

Více

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice SMĚRNICE k zajištění finančního hospodaření Obce Tachlovice a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/91 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky 410/2009 Sb. a Českých účetních

Více

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vydal: Schválil: Základní škola Šumperk, Šumavská 21, příspěvková organizace ředitel školy Mgr. Viktor Verner Účinnost: od 1. ledna 2012 Článek 1. Obecná ustanovení Na

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obec Malá Štáhle Malá Štáhle 35 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4/2004 jíž se vydává S P I S O V Ý Ř Á D Obce Malá Štáhle 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obecním

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 412/2005 Sb. ZÁKON ze dne 21. září 2005 o ochraně utajovaných informací a

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 12. ledna 2015

Více

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Odbor finanční Základní právní normy: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

STANDARD č. 13 Vyřizování a podávání stížností

STANDARD č. 13 Vyřizování a podávání stížností STANDARD č. 13 Vyřizování a podávání stížností 1. Stížnost, podnět, připomínka Stížností se rozumí takové podání na orgán sociálně-právní ochrany, které přináší kritiku a očekávání nápravy či opatření.

Více

Výkon spisové služby podle zákona č. 499/2004 sb. o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů

Výkon spisové služby podle zákona č. 499/2004 sb. o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů SPISOVÁ SLUŽBA Výkon spisové služby podle zákona č. 499/2004 sb. o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů zajištění odborné správy dokumentů vzniklých z činnosti původce a jeho právních

Více

ÚČETNÍCTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice o účetnictví Obec: Rousměrov Adresa: Rousměrov 16,591 01 Žd ár nad Sázavou Směrnici zpracovala: Martina Smejkalová Projednáno a schváleno v ZO: 26.1.2009 Směrnice

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 47 Rozeslána dne 16. dubna 2012 Cena Kč 128, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 47 Rozeslána dne 16. dubna 2012 Cena Kč 128, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 47 Rozeslána dne 16. dubna 2012 Cena Kč 128, O B S A H : 128. Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,

Více

Směrnice o spisovém a skartačním řádu Č.

Směrnice o spisovém a skartačním řádu Č. Směrnice o spisovém a skartačním řádu Č. Obec: Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Jitka Kropáčková Směrnici schválil: Mgr. Libor Mojžíš Projednáno a schváleno v ZO: Datum

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty č. 18/2011 Organizační řád Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty UK Instituce s původním názvem Státní sbírka mapová Republiky československé

Více

NOVELIZACE INTERNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ DRAHELČICE

NOVELIZACE INTERNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ DRAHELČICE NOVELIZACE INTERNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ DRAHELČICE Vedení účetnictví obce se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby. Cílem spisového a skartačního řádu je sjednotit manipulaci s dokumenty, vzniklými nebo vyřízenými

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL. ke vzdělávacímu programu. Administrativní pracovník/pracovnice

STUDIJNÍ MATERIÁL. ke vzdělávacímu programu. Administrativní pracovník/pracovnice STUDIJNÍ MATERIÁL ke vzdělávacímu programu Administrativní pracovník/pracovnice Modul 4 Písemná komunikace, archivace a organizace OPVK Interaktivně, efektivně, kvalitně využití moderních technologií v

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 14 Vydán dne 6. dubna 2016 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 14 Vydán dne 6. dubna 2016 Částka 1 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 14 Vydán dne 6. dubna 2016 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-1802-28/SC-2016 ze dne 7. března 2016, kterou se mění směrnice Ministerstva

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Čl. I Předmět směrnice

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Čl. I Předmět směrnice VNITŘNÍ SMĚRNICE O VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Rada Města Klecany schválila v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Pravidla pro používání služebních motorových vozidel uvolněnými členy Zastupitelstva města Veselí nad Moravou

Pravidla pro používání služebních motorových vozidel uvolněnými členy Zastupitelstva města Veselí nad Moravou 1 Pravidla pro používání služebních motorových vozidel uvolněnými členy Zastupitelstva města Veselí nad Moravou Uvolnění členové Zastupitelstva města Veselí nad Moravou se při používání motorových vozidel

Více

MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem

MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem VYHLAŠUJE v souladu s 6 zákona č. 137/2006 Sb., a Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu schválených

Více

Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení

Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení Základní právní normy zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( 3

Více

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY VNITŘNÍ NORMA

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY VNITŘNÍ NORMA FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY VNITŘNÍ NORMA Ev. č.: 12/611/2014-2994 V Brně dne 1. září 2014 Výtisk jediný Počet listů: 8 Schvaluji. plukovník doc. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D. děkan Fakulty

Více

I. Úvod. II. Obecná ustanovení

I. Úvod. II. Obecná ustanovení Region Podluží Náměstí 177, 691 51, Lanžhot, IČ: 69650284 www.podluzi.cz mail: info@podluzi.cz tel: +420 777 328 052 Vnitřní směrnice pro oblast účetnictví a finanční kontroly I. Úvod Svazek obcí Region

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2003

VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2003 Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvíhací a plynová..., účinnost od 1.1.2008 392 VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2003 o bezpečnosti provozu

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě Skartační a archivační řád

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě Skartační a archivační řád Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 2/2012 o spisové službě Skartační a archivační řád Aktualizace původní směrnice ze dne: 1.9.2013 Aktualizace ze dne 1.1.2015 Aktualizace směrnice schválena

Více

SMĚRNICE MŽP č. 14/2005

SMĚRNICE MŽP č. 14/2005 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 14. prosince 2005 Č.j.: 300268/M/05 45452/ENV/05 SMĚRNICE MŽP č. 14/2005 o ochraně důvěrných statistických údajů při výkonu státní statistické služby Článek

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů s c h v a l u j e

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů s c h v a l u j e č.j.: 687/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Směrnici

Více

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Oběh účetních dokladů Strana 1 OBEC BŘEZINA SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obsah : ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Účel a rozsah směrnice...2 Působnost směrnice...3 Čl. 3 Metodické řízení 3 ČÁST DRUHÁ

Více