1 Pružinové klece Pokyny pro projektování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Pružinové klece Pokyny pro projektování"

Transkript

1 Pokyny pro projektování 1.1 Použití Použití pružinových závěsů a podpěr je nutné v případech, kde pomocí pevných konstrukcí není možné zachytit svislé nebo velké vodorovné vynucené posuvy potrubí. Pružinové prvky s progresivní charakteristikou se doporučují pro veritkální posuvy potrubí v rozmezí mm. Pro vyšší hodnoty je potřeba zvážit použití pružin konstantní síly. Pružinové klece jsou určeny pro použití do sestav závěsů nebo podpěr potrubí podle přehledu na stranách B.5 B.7 katalogu. Standardní řada pružinových klecí MPS Gradior s.r.o. je pro rozsah zatížení od 0.2 kn do 108 kn. Pro vyšší zatížení se používají vícepružinové klece, a to až do 432 kn. Standardně vyráběné pružiny jsou pro jmenovitý zdvih 50, 100 a 200 mm. Pro vyšší požadované zdvihy je možné spojit pružiny do série a dosáhnout tak celkového jmenovitého zdvihu 300 a 400 mm. Rozsah teplotního použití pružinových klecí je -40 C až +80 C, krátkodobě až do +150 C. Při vyšších nebo nižších teplotách dochází ke změně síly pružiny vlivem změny modulu pružnosti ve smyku, který má v tomto teplotním intervalu rozptyl +1.6 / -1.6 %. Změna síly pružiny je těmto hodnotám úměrná. Životnost pružiny je pro cyklické namáhání v intervalu změny zatížení (síly pružiny vzhledem k teplému stavu) 25 % vyšší než 1E5 plných amplitud zatížení. Tolerance tuhosti provedených pružin je oproti teoretické hodnotě menší než 5 %. Pružinové klece jsou kryté z důvodu bezpečnosti provozu, kdy trubkový plášť a desky zabraňují možnosti zranění při dotyku. Klec ovšem není zcela uzavřená a nechrání proti vniknutí a usazování prachu. Proto je ve velmi prašných provozech, jako jsou například stropy uhelných kotlů, nutné provádět vzduchové čištění vnitřního prostoru. V tomto případě musí být v objednávce výslovně uveden požadavek na možnost čištění. Povrch klece je standardně galvanicky pozinkovaný, pro venkovní použití ve vysoce korozivním prostředí nebo pro primární okruhy jaderných elektráren, kde je pozinkování nepřípustné, je možné doplnit úpravu vrchním epoxidovým nátěrem. 1.2 Konstrukce Klec je sestavena z předstlačené vinuté pružiny ve válcovém plášti, prvků pro indikaci zdvihu (síly) a napínací matice pro úpravu nastavení síly na montáži. Pro kompenzaci úhlových tolerancí pružiny a nepřesností je horní posuvná deska vybavena kulovým ložiskem, které zajistí souosost horního i spodního táhla bez přídavných ohybových namáhání. Pružinové klece se dodávají dílensky zablokované na požadované zatížení. Aretace je provedena pomocí svazku plíšků vloženého do otvorů v kleci a opásaného ocelovou bezpečnostní páskou. Svazek je po provedení tlakové zkoušky potrubí nutné z klece vytáhnout! Únosnost aretace pružinové klece při tlakové zkoušce je dvojnásobek jmenovitého zatížení pružiny. 1.3 Materiály a technologie Deska pružiny (indikace zdvihu) Bezpečnostní páska Aretační svazek Pružina Napínací matice Válcové vinuté pružiny pro všechny klece jsou vyráběny z materiálů SH podle EN pro pružiny vinuté za studena a 51CrV-4 podle EN pro pružiny vinuté za tepla. Pružiny jsou kaleny na požadovanou mez pevnosti a před zavřením do klecí jsou několikrát předstlačeny na blokovou délku, aby došlo k tzv. sednutí pružiny, kdy dojde ke stabilizaci napjatosti a vytvoření předpětí v povrchové vrstvě drátu. Při dalším zatěžování nedochází k výraznější relaxaci napětí vlivem creepu a síla v pružině během provozu neklesne pod 2.5 % požadované síly. Pružiny jsou navrženy podle nelineárního pružně-plastického výpočtového modelu, odvozeného firmou MPS Gradior s.r.o. 1.1

2 Pokyny pro projektování 1.4 Přehled typů pružinových klecí Typovou variantu pružinové klece označuje poslední znak trojčíslí typového čísla. Pro zjednodušení označení, aby se ve druhém znaku nemusely uvádět všechny varianty zdvihů, se typové provedení označuje zjednodušeně 1x2 (druhý znak nahrazen symbolem x ). Pružinové klece se dodávají v provedení jednopružinovém (typ a ) nebo vícepružinovém (typ 1.5 a 1.8). Konstrukční varianty podle způsobu zabudování a funkce jsou popsány dále. Typ 1x1 Rozsah: kn Zdvih: 50, 100, 200 mm Typ 1x2 Rozsah: kn Zdvih: 50, 100, 200 mm Typ 1x3 Rozsah: kn Zdvih: 50, 100, 200 mm Typ 1x4 Rozsah: kn Zdvih: 50, 100, 200 mm Typ 1x5 Rozsah: kn Zdvih: 50, 100 mm Typ 1x6 Rozsah: kn Zdvih: 50, 100 mm Typ 1x7 Rozsah: kn Zdvih: 50, 100, (200) mm Typ 1x8 Rozsah: kn Zdvih: 50, 100 mm Výběr velikosti pružiny se provede tak, aby požadované zatížení ve všech provozních stavech leželo v intervalu pracovní charakteristiky. Dále je nutné zachovat rezervu zdvihu k horní i dolní koncové poloze pružinové klece, a to min. 5 mm nebo 20 % hodnoty posuvu potrubí. Velikost pružiny musí také být zvolena tak, aby bylo možné změnit nastavené zatížení pružiny o 10 %. Pružinové klece mají ještě tzv. skryté rezervy zdvihu, a to 5 mm nad štítkové minimum nebo maximum. S touto rezervou ale nesmí být uvažováno při volbě velikosti pružiny. Pozor: Při posuvu potrubí nad nejmenší hodnotu pracovního zdvihu pružinové klece hrozí úplné odlehčení pružiny! Pružina se opře o horní víko klece a síla pružiny je vázána trubkou klece místo přenosu do táhla závěsu. Přídavné zatížení je dáno tzv. mrtvými sílami, které jsou rovny součtu tíh těch částí (pozic) sestavy závěsu nebo podpěry, které spolu s potrubím vykonávají svislý posuv. Mezi ně patří zejména objímky, třmeny, nosníky a části táhel pod pružinovou klecí. Přičítá se k hodnotám zatěžujících sil získaných z analýzy potrubí v takových případech, kdy mrtvé síly jsou vyšší než přibližně 0.01 až 0.02násobek výpočtových sil. Návrhové zatížení pružiny je pak dáno vztahem F zn = F an + ΣG i, kde F an je síla z analýzy potrubí pro n-tý zátěžný stav a ΣG i je součet tíh posuvných částí sestavy. Přídavná síla se obvykle počítá s přesností na 0.002násobek výpočtové síly. Volba jmenovitého zdvihu je daná podmínkou změny zatížení pružiny mezi teplým a studeným stavem. Podmínka změny zatížení se určí ze vztahu: df = (F h - F c ) / F h < 25 % kde F h je síla za tepla a F c síla za studena. Pružiny s nižším zdvihem vykazují z důvodu vyšší tuhosti i vyšší změny zatížení, ale jejich použití je vzhledem k nižší hmotnosti ekonomičtější. Vyšší hodnoty změny zatížení jsou přípustné, jestliže to je potvrzeno pružnostní analýzou potrubí. Korekce výpočtového posuvu se provádí v případě, že výsledný posuv složený ze sdruženého svislého a vodorovného posuvu je vyšší než 2.5 mm nebo rezerva zdvihu je menší než 10 mm. Tyto hodnoty nastávají u výchylek táhla okolo 4 při jeho délce nad 1 m. Celkový výpočtový posuv pružiny je dán vztahem: s r = u z + u v tan (a/2), kde u z je svislý posuv z analýzy potrubí, u v je výsledný vodorovný posuv potrubí v daném uzlu a a je úhlová výchylka táhla závěsu. Některé programy pro analýzu potrubí ovšem při zadání délky táhla sestavy závěsu sdružený posuv počítají, v tomto případě se další korekce neprovádí. 1.5 Výchylka táhla závěsu Podle standardů pro navrhování potrubí je nutné zajistit konstrukci sestavy závěsu a pružinové klece, která umožní takový posuv potrubí, který vychýlí táhlo závěsu do 4 od svislé polohy v každém směru. U výběru pružinové klece pro sestavu z typů 1x1 1x4 musí být proto zváženy jejich vlastnosti, které jsou popsány v následujícím textu. a/ Pružinové klece 1x1 a 1x2 Používají se pro sestavy SH1, SH2, SH4, SH5, SH8 a další. Jsou umístěny v táhle závěsu, které je vypnuto mezi dvěma klouby. Při posuvu potrubí se vychyluje celé táhlo i s klecí a je při průchodu přes 1.2

3 Pokyny pro projektování pružinovou klec teoreticky přímé. V tomto případě je úhlové vychýlení omezené pouze možnostmi kloubových spojení v prvcích připojení na potrubí a připojení na konstrukci, a proto není nutné pružinové klece nijak kontrolovat a specifikovat zvláštní provedení. Samozřejmě, vlivem tíhy pružinové klece dojde k mírnému zalomení spojnice obou koncových bodů táhla, a tím i k natočení uvnitř pružinové klece, které je ovšem kompenzováno kulovou podložkou na vnitřní desce. b/ Pružinové klece 1x3 a 1x5 Používají se pro sestavy SH3, SH6, SH10, SH13, SH21 a další. Jsou umístěny na nosné konstrukci a táhlo závěsu je posazeno v kloubovém sedle nad pružinovou klecí. Směrem dolů prochází přes vnitřní průměr pružiny a následně prostor omezený rovinami nosníků pod klecí. K objímce potrubí je připojeno kloubovým spojem. Při posuvu potrubí se táhlo procházející pružinou odklání, a proto je nutné důsledně zkontrolovat jeho výchylku. Ta je závislá i na jmenovitém zdvihu pružiny, protože pružiny s vysokým zdvihem jsou vysoké a odvěsna vzniklého pomyslného trojúhelníka je krátká. Klece o zdvihu 200 mm jsou použitelné jen pro výchylky táhla do 2,5. Pro vyšší odklony se musí použít typ 133A, podrobněji v příslušném katalogovém listu. Rovněž musí být zkontrolována kolize táhla se stojinami nosníků pod klecí. oceli (provedení T ). Dále musí být zkontrolovány rezervy posuvů. Pro osový i laterální posuv je požadovaná rezerva daná vzdáleností mezi hlavicí pružinové podpěry a krajem základny pevné podpěry. Pro laterální posuv objímkových podpěr je dále nutné prověřit stabilitu soustavy na protočení objímek a trubky (klopení podpěry). To nastane přibližně při laterálním posuvu o velikosti 0.4 D1, kde D1 je průměr hlavice pružinové klece. Pro vyšší požadované posuvy musí být objímková podpěra zajištěna proti pootočení k trubce, a to návarkem a tvarovým spojem. b/ Pružinové klece 1x6 Jsou na obou koncích vybaveny kloubovými oky, které umožní natočení 6. Používají se v sestavách s požadavkem na minimální odpor proti vodorovnému pohybu. Při analýze potrubí je ale nutné prověřit, zda v uzlu nemůže dojít k vyšším vodorovným posuvům trubky než uvažovaným, a to vlivem různých nepřesností nebo velmi nízkou tuhostí potrubní trasy nebo kinematické neurčitosti úseku. Doporučuje se trasu stabilizovat pomocí vedení v okolních uzlech, tzn. vynutit posuv uzlu kloubové podpěry v jediném určitém a možném požadovaném směru. c/ Pružinové klece 1x4 Používají se pro sestavy SH7 a SH15. Jsou připevněny k nosníku, kdy táhlo závěsu vychází z pružinové klece a pokračuje ke kloubu horního uchycení. Uvnitř klece je táhlo připevněno ke střední desce přes kulovou podložku tvořící druhý kloubový spoj. Při posuvu potrubí se táhlo procházející pružinou odklání, a proto je nutné důsledně zkontrolovat jeho výchylku. Ta je závislá i na jmenovitém zdvihu pružiny, protože pružiny s vysokým zdvihem jsou vysoké a odvěsna vzniklého pomyslného trojúhelníku je krátká. Klece o zdvihu 200 mm jsou použitelné jen pro výchylky táhla do 2.5. Pro vyšší odklony se musí použít typ 134A, podrobněji v příslušném katalogovém listu. 1.6 Posuvy na pružinových podpěrách Podle standardů pro navrhování potrubí je nutné zajistit, aby vodorovná síla vzniklá posuvem potrubí nebyla vyšší než násobek síly svislé, podle posuvu. Tuto podmínku je možné splnit vhodnou volbou prvků sestavy uložení. Dále je nutné prověřit stabilitu soustavy, jak je popsáno dále. a/ Pružinové klece 1x7 a 1x8 Na ploché hlavici o průměru D1 podle katalogového listu je položena přivařovaní nebo objímková pevná podpěra. Při vodorovném posuvu trubky dochází ke vzniku třecích sil. Třecí povrch kov-kov je možné použít do velikosti vodorovného posuvu přibližně 0.1 jmenovitý zdvih pružiny. Pro vyšší posuvy se doporučuje použít pružinové klece s PTFE kluznou deskou v hlavici. Samozřejmě, pevná podpěra pak musí mít kluzný povrch leštěný z nerezavějící 1.3

4 Konstrukce 1.7 Konstrukce jednotlivých typů klecí Klec oko táhlo Typ 1x1 Pružinová klec pro přichycení na konstrukci přes přivařovací oko a připojení táhla do napínací matice. Je vhodná pro sestavy s krátkou stavební délkou. Lze použít i do sestav v seismicky aktivních oblastech, kdy pružina uprostřed táhla není zajištěna proti rozkmitání. Klec táhlo táhlo Typ 1x2 Pružinová klec pro nejběžnější použití, která se připojuje do závitového táhla. Klec je možné umístit v libovolném místě táhla, jediným omezením je možnost seřizování délky táhla napínací maticí. Umístění v táhle zvolit tak, aby poloha klece neomezovala pohyb osob nebo nezpůsobila kolize a aby byla viditelná a přístupná k seřízení. Klec horní Typ 1x3 Pružinová klec pro uložení na dvojici nosníků, a to pomocí příložného plechu s drážkami pro přišroubování. Táhlo prochází vnitřkem klece a je na horní (menší) posuvnou trubku uchyceno přes matici a kontramatici, pod kterými je kulová podložka pro možnost naklonění. Klec pro nosníky Typ 1x4 Pružinová klec pro připojení k závitu táhla a nosníku, na který se pokládá pevná podpěra. Použití pro sestavy dvoutáhlových závěsů vodorovného potrubí. Připojení k nosníku typu 334 šrouby a čepem. Sestava se používá pro omezené prostory, kde je nutná nízká stavební výška závěsů. U vyšších posuvů potrubí je nutné zkontrolovat, zda výchylky táhla nepřesahují povolené hodnoty uvedené v katalogovém listu. Kloubová podpěra Typ 1x6 Pružinová podpěra pro přichycení na konstrukci a pevnou podpěru potrubí přes kloubová oka. Je vhodná pro sestavy s vodorovnými posuvy potrubí, kde je třeba vyloučit vliv tření. Maximální výchylka podpěry od svislé osy musí být omezena do 6. Konstrukce podpěry umožňuje i dodatečné výškové seřízení. Pružinová podpěra Typ 1x7 Pružinová podpěra pro přichycení na konstrukci šrouby a kluzně uložená pod pevnou podpěru potrubí. Je vhodná pro všechny běžné sestavy bez nutnosti stabilizace. Jsouli vodorovné posuvy potrubí uloženého na podpěrách typ 1x7 větší než 10 mm, doporučujeme použít typ 1x7T, který má na hlavici kluznou PTFE destičku. 1.4

5 Značení 1.8 Značení Pružinové klece se označují dvojím způsobem: 1. Zkrácené označení používá se do kódového označení sestavy. Tímto označením se specifikuje pouze velikost a jmenovitý zdvih pružiny, ale nerozlišuje se provedení. Velikost (1 16) Zdvih (1, 2, 3) Číslo odpovídající velikosti pružiny podle tabulky 1.2, str Číslo odpovídající zdvihu pružiny podle označení typovým číslem. Příklad označení: Pružina jmenovitého zatížení N a zdvihu 100 mm se označí kódem Označení typovým číslem používá se pro objednávkovou specifikaci. Typové číslo obsahuje kód velikosti a zdvihu, stejně jako provedení pružinové klece. 1 Zdvih Typ FN 1 výrobní skupina pružinové klece 1 pracovní zdvih 50 mm 2 pracovní zdvih 100 mm 3 pracovní zdvih 200 mm jmenovité zatížení v (N), viz tabulka na str pružinová klec pro závěsy, typ uchycení oko táhlo 2 pružinová klec pro závěsy, typ uchycení táhlo táhlo 3 pružinová klec pro závěsy, typ uchycení nosník táhlo 4 pružinová klec na nosník pro dvoutáhlové závěsy vodorovného potrubí 5 vícepružinová klec, typ uchycení nosník táhlo 6 pružinová podpěra, typ uchycení dvě kloubová oka 7 pružinová podpěra, typ kluzná plocha nosník 8 vícepružinová podpěra, typ kluzná plocha nosník Příklady označení jsou uvedeny v katalogových listech jednotlivých typů pružin. 1.5

6 Charakteristiky pružin 1.9 Charakteristiky pružin Jednopružinové klece pro závěsy a podpěry jsou rozděleny do dvanácti základních velikostí pro zatížení od 0.2 do 108 kn. Pružina je charakterizována jmenovitým zatížením (nejvyšší pracovní zatížení pružiny v N) a pracovním zdvihem. Velikost pružiny označená číslem 1 12 odpovídá jmenovitému zatížení. V tabulce jsou uvedeny závislosti síla-zdvih pro všechny pružiny a tuhosti pružin pro jednotlivé velikosti podle zdvihu. Tabulka charakteristik pružin se vztahuje na klece typů 1, 2, 3, 4, 6 a 7. Tyto klece jsou jednopružinové. Třídy únosnosti, které určují připojovací rozměr táhla (viz přehled na str. A.11), jsou uvedeny ve spodním řádku. Tabulka 1.1 Přehled jmenovitých zatížení Velikost pružiny Jmenovité zatížení FN (kn) Třída únosnosti Tabulka 1.2 Přehled charakteristik pružin Pracovní zdvih Velikost pružiny mm mm mm Zatížení (kn) Tuhost pružiny (N/mm) Pružina je do klece stlačena na základní předpětí (při štítkové hodnotě posuvu 0 mm), které je rovno jedné polovině jmenovitého zdvihu. Tzn. pro jmenovitý zdvih 50 mm je základní stlačení 25 mm, pro jmenovitý zdvih 100 mm je základní stlačení 50 mm a pro jmenovitý zdvih 200 mm je základní stlačení 100 mm. 1.6

7 Charakteristiky pružin Vícepružinové klece pro závěsy a podpěry jsou rozděleny do čtyř základních velikostí pro zatížení od 48 do 432 kn. Velikosti pružin označené číslem odpovídají jmenovitému zatížení. V tabulce jsou uvedeny závislosti síla-zdvih pro všechny pružiny a tuhosti pružin pro jednotlivé velikosti podle zdvihu. Tabulka 1.3 Přehled jmenovitých zatížení Velikost pružiny Jmenovité zatížení FN (kn) Třída únosnosti Vícepružinové klece se dodávají pouze pro jmenovité zdvihy 50 a 100 mm. Pružiny se používají pro zavěšení stěn a částí kotlů, podepření spalinovodů, kondenzátorů, pecí, rozměrných potrubí pro dopravu vody a různých strojů nebo aparátů. Na rozdíl od klasických svazků pružin jsou klece MPS Gradior s.r.o. vybaveny mechanismy pro aretaci a dodatečným nastavením zatížení po montáži. Vícepružinové klece se obvykle používají k vyrovnání malých dilatačních posuvů nebo montážních nepřesností, průhybů nosníků, rozdílného sedání základů apod. Tabulka charakteristik pružin se vztahuje na klece typů 5 a 8, které jsou složeny z několika pružin. Třídy únosnosti, které určují připojovací rozměr táhla (viz přehled v úvodu a listech výrobní skupiny 800 spojovací části), jsou uvedeny ve spodním řádku. Tabulka 1.4 Přehled charakteristik pružin Zdvih Velikost pružiny mm Zatížení (kn) Tuhost pružiny (N/mm) Konstrukce Klece se skládají ze čtyř pružin uspořádaných věncovitě okolo centrální trubky. Pružiny jsou vedeny na trnech. Posuvná střední deska je v nastavené poloze blokovaná pomocí závitových tyčí, které se před uvedením do provozu musí odstranit. Pružinové podpěry typu 1x8 musí být při vodorovných posuvech potrubí nad 5 mm vždy vybaveny PTFE kluznou plochou. Protikus (sedlo nebo patka na potrubí) musí pak mít leštěný nerezový povrch. Podpěry se montážně seřizují vyšroubováním čtyř hlavic, na kterých je šestihran pro klíč a jejichž konstrukce s axiálním ložiskem umožňuje snadné šroubování. Řez vícepružinovou klecí 1.7

8 Pokyny pro montáž Montáž sestav pružinových závěsů se provádí podle sestavných výkresů dodaných výrobcem. Pružinové závěsy/podpěry jsou dodávány v zablokovaném (zaaretovaném) stavu s nastaveným požadovaným zatížením za studena. Před montáží sestavy závěsu se provede zkrácení táhel na požadovanou míru vyměřenou v místě zavěšení Odblokování Odblokování se provádí vždy po provedení tlakové zkoušky a po dokončení všech prací na potrubí, tzn. připojení všech zařízení na začátku a konci trasy, odboček a úplném zaizolování. Vyjímání aretačních svazků se provádí v libovolném pořadí, například od začátku trasy po směru proudění. Musí být ale zásadně provedeno bez použití hrubé síly: nemožnost odstranění aretačního prvku vyplývá z nerovnováhy síly v pružině a tíhy potrubí. Tato diferenční síla je přenášena právě aretačním kusem do tělesa pružinové klece. Vždy se musí jako první ověřit možnost, zda k uvolnění dojde napínáním nebo uvolňováním táhla pomocí napínací matice u závěsu nebo adjustační matice u podpěry. Dále se prověří následující závěs na trase, zda přenáší zatížení řádně napnutý pevný nebo pružinový závěs, pevná podpěra plně dosedá k základně. Závěs musí být zajištěn proti vodorovnému posuvu pomocí příložné desky. Podpěry typ 1x7 a 1x8 se vkládají pod pevné podpěry potrubí. Je nutné prověřit správnou polohu podpěry, aby patka pevné podpěry ležela vždy na desce pružné podpěry. Dodatečné seřízení zatížení se provádí otáčením šroubu pohyblivé trubky podpěry. Podpěra musí být zajištěna proti vodorovnému posuvu pomocí spodní příložné desky. Kontrola pozice po odblokování všech pružin se provede kontrola polohy potrubí a zpracuje se protokol s vyhodnocením odchylek od teoretické/montážní polohy. Přípustné odchylky ve svislém směru jsou: průběžné závěsy: +/-10 % jmenovitého zdvihu pružiny, max. 25 mm, krajní závěsy: +/-5 % jmenovitého zdvihu pružiny, max. 10 mm. Provede se kontrola skutečných rezerv zdvihu, které musí být v intervalech: Konstantní pružiny musí mít ve studené nebo teplé krajní poloze 10% rezervu zdvihu vzhledem k výpočtovému (požadovanému) posuvu, nejméně však 25 mm. Pružiny musí mít ve studené nebo teplé krajní poloze 10% rezervu zdvihu vzhledem k výpočtovému posuvu, nejméně však 5 mm. Při kontrole rezervy zdvihu se musí brát v úvahu i předpokládaná krajní poloha při provozu! Odblokování všech závěsů a výsledek kontroly pozice musí být uvedeny do protokolu. Hloubka zašroubování táhla do napínače pružinové klece by měla být cca 0.5 jmenovitý zdvih pružiny. Po dodatečném seřizování zatížení smí být minimální délka přesahu zašroubování 0.5 M (viz obr. níže). U pružinových klecí 1x2 musí být horní táhlo do horní desky zašroubováno do hloubky M a zajištěno kontramaticí. M/2 M M Vyjmutí aretačního svazku Vlevo aretační svazek ve stavu dodáno z výroby Vpravo vysunutí svazku po odstranění bezpečnostního pásku Typ 1x2 Typ 1x3 Závěsy typ 1x2 a 1x4 jsou připojeny k táhlům napínací maticí, která je součástí klece. Dodatečné seřízení zatížení se provádí otáčením napínací matice integrované do pružinové klece. Nejprve se odstraní ocelová bezpečnostní páska zajišťující aretační svazky. Při správně nastaveném zatížení pružiny, je-li tíha potrubí rovna nastavené síle pružiny, se aretační svazky volně vytáhnou z drážek pružinové klece. Případná úprava nastavení se provádí zkracováním táhla (zvyšování zatížení) nebo prodlužováním táhla (snižování zatížení), a to otáčením napínací matice. Po odblokování se aretační svazky pomocí vazačského drátu upevní k táhlu závěsu pro pozdější použití. Závěsy typ 1x3 a 1x5 se pokládají na dvojici nosníků. Táhlo závěsu prochází pružinovou klecí a je na horní nosné podložce zajištěno dvěma maticemi, které se zároveň použijí pro dodatečné seřízení. M/2 Typ 1x4 Typy 1x7, 1x8 Korekce nastavení pružin po odblokování se provádí postupně, od místa s nejvyšší odchylkou od požadované montážní polohy k místu s nejnižší odchylkou. Odchylkou polohy se rozumí pokles nebo zdvih potrubí oproti značce na štítku pružinové klece nebo poloze uvedené v projektové specifikaci pružin (poloha za studena se může lišit od aretované polohy). U záporné odchylky polohy se nastavované zatížení zvyšuje, u kladné odchylky se snižuje. Při úpravě jednoho uzlu může dojít k samovolnému vyrovnání i sou- 1.8

9 Pokyny pro montáž sedních závěsů. Zatížení u jednoho uzlu se přestaví nejvýše o 5 % nastavené hodnoty, a pokud se poloha nevyrovná do požadovaných tolerancí, provede se přestavení pružiny sousedního závěsu. Setrvává-li nevyhovující stav, postup se opakuje, a to do hodnot přestavení zatížení +/-10 % u jednotlivých pružin od původního nastavení. Vyšší hodnoty úprav musí být posouzeny projektantem potrubí, stejně jako přípustná hodnota odchylek od polohy potrubí v mm (přípustný pokles nebo zdvih). Přibližně je možné uvažovat hodnoty do 5 mm u krajních uzlů a do 15 mm u vnitřních uzlů trasy. Před najetím musí být nové hodnoty nastavení zatížení pružin zaznamenány a archivovány. Po najetí a odstavení se provádí opakovaná kontrola polohy za studena. Odchylky zatížení nového stavu by neměly přesáhnout 5 % oproti předchozímu nastavení. 1.9

Přehled typových sestav...b.1 B.4. Povrchová úprava... C1

Přehled typových sestav...b.1 B.4. Povrchová úprava... C1 Obsah Obecná část O firmě, dodavatelský program... 1 Konstrukce uložení potrubí, údržba... 2 Přehled značení sestav typovými čísly... 3 Přehled značení prvků typovými čísly... 4 Únosnosti prvků uložení...

Více

8 Spojovací části. Přehled tříd únosnosti je uveden v tabulce A.5 na straně A.11 katalogu.

8 Spojovací části. Přehled tříd únosnosti je uveden v tabulce A.5 na straně A.11 katalogu. Spojovací části táhel závěsů slouží k přenosu a regulaci sil z prvku upevnění na potrubí (objímka, nosník) do částí upevnění k nosné konstrukci (oka, podložky, konzoly). Táhlo závěsu je tvořeno tyčí, dvěma

Více

100 - Pružinové klece

100 - Pružinové klece Použití pružinových závěsů a podpěr je nutné v případech, kde pomocí pevných prvků není možné zachytit posuvy vznikající např. vlivem teplotní roztažnosti. Aplikace se doporučuje pro posuvy potrubí (nejčastěji

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

KOLOVÉ VEDENÍ ODPRUŽENÉ KVO 40 SE P1, P2

KOLOVÉ VEDENÍ ODPRUŽENÉ KVO 40 SE P1, P2 KOLOVÉ VEDENÍ ODPRUŽENÉ KVO 40 SE P1, P2 Použití : Kolové vedení odpružené KVO 40 SE slouží k valivému vedení dopravních nádob - skipů - po ocelových průvodnicích. Je inovací používaných kolových vedení

Více

7 Objímky a třmeny. Použití

7 Objímky a třmeny. Použití 7 Objímky a třmeny 7.1 Jsou určeny k přenosu sil z povrchu vodorovné nebo svislé trubky na táhla závěsu. Upevnění trubky je realizováno tvarovým spojem a je rozebíratelné. Všechny objímky a třmeny se sestavují

Více

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TD 800/200 EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TD 800/200 EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TD 800/200 EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ ÚVODNÍ POZNÁMKY Před instalací stroje naléhavě doporučujeme, abyste si přečetli tento návod. Výbušné prostředí představuje

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních odpínačů Fla 15/60, Fla 15/97, DRIBO Flb a DRIBO Flc

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních odpínačů Fla 15/60, Fla 15/97, DRIBO Flb a DRIBO Flc Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních odpínačů Fla 15/60, Fla 15/97, DRIBO Flb a DRIBO Flc trojpólové provedení dle standardu ČEZ pro montáž na betonový sloup jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý

Více

800 - Spojovací části

800 - Spojovací části Spojovací části Spojovací části táhel závěsů slouží k přenosu sil z objímky potrubí na prvky uchycení na konstrukci. Typová řada je navržena tak, aby bylo možné seřizovat délku táhla závěsu. Řetězec v

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 Ministerstvo dopravy TP 185 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 176/07-910-IPK/1 ze dne 23. 2. 2007 s účinností od 1. března 2007 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Evid. č. 1510304

NÁVOD K POUŽITÍ Evid. č. 1510304 NÁVOD K POUŽITÍ Evid. č. 1510304 Výrobek: ZÁVITOŘEZNÉ HLAVY BEZPEČNOSTNÍ Typy: Zhb 21, Zhb 31, Zhb 41, Zhb 51 Zhb 21A, Zhb 31A, Zhb 41A Výrobce: NAREX MTE s.r.o. Moskevská 63 CZ-10100 Praha 10, Czech Republic

Více

SILOVÁ POWER CHUCKS SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE

SILOVÁ POWER CHUCKS SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE SILOVÁ SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ UPÍNACÍ VÁLCE SILOVÁ POWER CHUCKS SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE POWER CHUCKS http://www.zjp.cz, e-mail: zjp@zjp.cz, tel.+40 583 41 057, fax +40 583 450 364 95 SILOVÁ SKLÍČIDLA

Více

systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí

systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí 1 2 3 4 Rockwool zkušenost a know-how Díky dlouhodobým zkušenostem, neustálému technickému vývoji i díky profesionálnímu

Více

Polohovací a upínací válce

Polohovací a upínací válce Polohovací a upínací válce Válce s mechanickou multiplikací Ploché válce Pneumatické středící trny 59 Ploché válce Ploché válce Pneumatické válce s oválným průřezem. Ideální do omezených prostorových poměrů

Více

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu.

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Hřídelové spojky Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Další funkce spojek přerušení nebo omezení přenosu M k jako ochrana před

Více

Katalog odkouření. Projekční podklady 6.2 Odkouření, ver.8. Souosé odkouření Ø 60/100 mm. Souosé odkouření Ø 80/125 mm. Oddělené odkouření 2x Ø 80 mm

Katalog odkouření. Projekční podklady 6.2 Odkouření, ver.8. Souosé odkouření Ø 60/100 mm. Souosé odkouření Ø 80/125 mm. Oddělené odkouření 2x Ø 80 mm Katalog odkouření Projekční podklady 6.2 Odkouření, ver.8 Souosé odkouření Ø 60/100 mm Souosé odkouření Ø 80/125 mm Oddělené odkouření 2x Ø 80 mm Obsah Potrubí 4 Způsoby vedení vzduchu a spalin pro kotle

Více

4 Spojovací a kloubové hřídele

4 Spojovací a kloubové hřídele 4 Spojovací a kloubové hřídele Spojovací a kloubové hřídele jsou určeny ke stálému přenosu točivého momentu mezi jednotlivými částmi převodného ústrojí. 4.1 Spojovací hřídele Spojovací hřídele zajišťují

Více

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ Spoje ocelových konstrukcí Ověřování spolehlivé únosnosti spojů náleží do skupiny mezních stavů únosnosti. Posouzení je tedy nutno provádět na rozhodující kombinace

Více

www.prowatt.eu www.prowatt.cz

www.prowatt.eu www.prowatt.cz Katalog výrobků PROWATT www.prowatt.eu OBSAH DELTA DELTA 110 DELTA 210 DELTA 310 03 06 DELTA Compact DELTA 110 C DELTA 210 C DELTA 305 C 07 10 PROFX PW PW 30 PW PW 50 11 12 PROFX PA PA 30 PA PA 50 13 15

Více

Axiální soudečková ložiska

Axiální soudečková ložiska Axiální soudečková ložiska Konstrukce 878 Ložiska třídy SKF Explorer 878 Základní údaje 879 Rozměry 879 Tolerance 879 Nesouosost 879 Vliv provozních teplot na materiál ložiska 879 Minimální zatížení 880

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

Instalace, umístění, orientace součástek

Instalace, umístění, orientace součástek Instalace, umístění, orientace součástek Tato část popisuje kritéria přijatelnosti pro instalaci, umístění a orientaci součástek a drátů osazovaných na desky s plošnými spoji, včetně přímého osazování

Více

KLUZNÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KLUZNÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KLUZNÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

2 Kotvení stavebních konstrukcí

2 Kotvení stavebních konstrukcí 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží

Více

Součásti venkovních vedení od 1 kv do. 45 kv AC

Součásti venkovních vedení od 1 kv do. 45 kv AC ČEZ Distribuce, E.ON Czech Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Součásti venkovních vedení od 1 kv do Odsouhlasení normy Návrh PNE odsouhlasily tyto organizace : ČEZ Distribuce, a.

Více

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Pozemní vozidla s jedním motorem s mechanickým pohonem na zemi, se 4 až 8 koly (pokud má vůz více než 4 kola, je třeba schválení

Více

DEMONSTRAČNÍ JÍZDY Volný závod rallycross

DEMONSTRAČNÍ JÍZDY Volný závod rallycross DEMONSTRAČNÍ JÍZDY Volný závod rallycross 1.1 Definice V roce 2013 bude vypsán volný podnik demonstrační jízda v rallycrossu, kde mohou startovat rallycrossové speciály s výjimkou vozu Supercars a Super

Více

Návrh krmného závěsného valníku

Návrh krmného závěsného valníku Česká zemědělská univerzita Technická fakulta Návrh krmného závěsného valníku Semestrální práce Konstruování s podporou počítačů I 1. Úvod... 2 2. Krmný valník... 2 2.1 Popis... 2 2.2 Základní požadavky...

Více

Guideline hliníková válečková vedení Technické informace

Guideline hliníková válečková vedení Technické informace Všeobecné informace 1. Charakteristika vodícího systému se skládají z dvojité kolejnice a kazety, resp. jednotlivé kolejnice a válečkové opěry. Vyznačují se nízkou hmotností, malými rozměry a vysokou pojezdovou

Více

700 - Objímky a třmeny

700 - Objímky a třmeny Objímky a třmeny Jsou určeny k přenosu sil z povrchu trubky na ostatní části závěsu nebo podpěry. Objímky typ 712 jsou určeny pro podpěry i závěsy, ostatní objímky pouze pro závěsy potrubí. Kruhové třmeny

Více

strol. s.ucasl. Joseph E. Shigley The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Institute of Technology

strol. s.ucasl. Joseph E. Shigley The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Institute of Technology Kon. ; ; nl strol. y; ; s.ucasl. Joseph E. Shigley University of Michigan Charles R. Mischke The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Rochester Institute of Technology VYSOKE

Více

Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204

Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204 Použití ložisek Uspořádání ložisek... 160 Uspořádání s axiálně vodícím a axiálně volným ložiskem... 160 Souměrné uspořádání ložisek... 162 Plovoucí uspořádání ložisek... 162 Radiální zajištění ložisek...

Více

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 1.1 (CZ) 2014 0,70 m x 2,00 m EN 1004 3 8/10 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004, ČSN 738101, ČSN 73 8102 Třída lešení 3 OBSAH 1. Všeobecně...

Více

STOMATOLOGICKÁ SOUPRAVA RIGEL TECHNICKÝ MANUÁL

STOMATOLOGICKÁ SOUPRAVA RIGEL TECHNICKÝ MANUÁL STOMATOLOGICKÁ SOUPRAVA RIGEL TECHNICKÝ MANUÁL Thessaloniky, 16.11. 1992 STOMATOLOGICKÝ STOLEK RIGEL 1. Technický popis (obr. 1) Na stomatologickém stolku se nachází všechny důležité nástroje, které používá

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

Základní informace... 258 Prostřed montáže... 258 Příprava k montáži a demontáži... 258 Manipulace s ložisky... 260

Základní informace... 258 Prostřed montáže... 258 Příprava k montáži a demontáži... 258 Manipulace s ložisky... 260 Montáž a demontáž Základní informace... 258 Prostřed montáže... 258 Příprava k montáži a demontáži... 258 Manipulace s ložisky... 260 Montáž... 261 Montáž ložisek s válcovou dírou... 261 Nastavení ložisek...

Více

Kuličkové šrouby Příslušenství

Kuličkové šrouby Příslušenství 3.6 Ložiska 3.6.1 Ložiska ZKLN Radioaxiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, série ZKLN... 2RS, jsou dvouřadá kuličková ložiska s dotykovým úhlem 60 v uspořádání O. Vnější kroužek je silnostěnný a

Více

Víceúrovňové zapojení žaluzií... 45 Schéma zapojení žaluziového motoru... 46

Víceúrovňové zapojení žaluzií... 45 Schéma zapojení žaluziového motoru... 46 TECHNICKÝ MANUÁL OBSAH Venkovní žaluzie Z-90, Z-70... 2-3 Venkovní žaluzie S-90... 4-5 Venkovní žaluzie C-80, C-65... 6-7 Venkovní žaluzie C-80S, C-65S... 8-9 Venkovní žaluzie F-80, F-80V... 10-11 Venkovní

Více

katalog systému Podstránská 1, 627 00 Brno, Česká republika e-mail: arkys@arkys.cz www.arkys.cz použijte naši speciální infolinku MERKUR 848 300 308

katalog systému Podstránská 1, 627 00 Brno, Česká republika e-mail: arkys@arkys.cz www.arkys.cz použijte naši speciální infolinku MERKUR 848 300 308 katalog systému 1. kabelové žlaby OBAH: Obecné informace a výhody str. 2 3 Katalog žlabů MERKUR 2 str. 4 8 Dimenzování vhodné velikosti str. 9 Kontrola zatížení kabelové trasy str. 10 11 Povrchové úpravy

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 19

Více

Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II. Výpis z technických údajů výrobce servořízení

Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II. Výpis z technických údajů výrobce servořízení Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II Při hledání příčiny závad v servořízení 8011 8045 traktorů ZETOR UŘ II se doporučuje prověřit ještě před demontáží všechny části řízení.

Více

OBECNÉ INFORMACE KA 04 - PLECHOVÉ DÍLY. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0

OBECNÉ INFORMACE KA 04 - PLECHOVÉ DÍLY. doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv. verze - 1.0 Katedra konstruování strojů Fakulta strojní KA 04 - PLECHOVÉ DÍLY OBECNÉ INFORMACE doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD OCELOPLECHOVÝCH ROZVADĚČŮ TYPOVÉ ŘADY: STS a STL

MONTÁŽNÍ NÁVOD OCELOPLECHOVÝCH ROZVADĚČŮ TYPOVÉ ŘADY: STS a STL MONTÁŽNÍ NÁVOD OCELOPLECHOVÝCH ROZVADĚČŮ TYPOVÉ ŘADY: STS a STL SOUČÁSTÍ DODÁVKY PROVEDENÍ STS ( IP 55, IK 09 ): -tuhý svařovaný rám, s horním víkem a spodním otvorem -přední dveře s vylamovací klikou

Více

Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Technické kreslení:

Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Technické kreslení: Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Technické kreslení: -Odevzdání a obhájení všech 9 konstrukčních programů -Nejméně 50% úspěšnost při vypracování závěrečné písemné práce -Alespoň

Více

Pokyny pro montáž a instalaci

Pokyny pro montáž a instalaci Bulletin 122-E - Metric Pokyny pro montáž a instalaci VÝPARNÉ KONDENZÁTORY S NUCENÝM TAHEM, UZAVŘENÉ CHLADICÍ SYSTÉMY A CHLADICÍ VĚŽE PRO ZNAČKOVÉ SOUČÁSTI A SERVIS EVAPCO KONTAKTUJTE MÍSTNÍHO POSKYTOVATELE

Více

Široký sortiment: 19" datové rozvaděče stojanové. 19" serverové rozvaděče. 19" datové rozvaděče skládané. 19" datové rozvaděče nástěnné

Široký sortiment: 19 datové rozvaděče stojanové. 19 serverové rozvaděče. 19 datové rozvaděče skládané. 19 datové rozvaděče nástěnné ATRACK jsou vyráběny nejmodernější technologií pro pro zpracování plechů, zaručující vysokou kvalitu výroby, kterou deklaruje certifi kát ISO 9001:2000 a TUV. Certifi kát kvality zahrnuje i certifi kát

Více

Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Technické kreslení:

Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Technické kreslení: Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Technické kreslení: -Odevzdání a obhájení všech 9 konstrukčních programů -Nejméně 50% úspěšnost při vypracování závěrečné písemné práce -Alespoň

Více

Potrubní tepelná izolace

Potrubní tepelná izolace Potrubní tepelná izolace Tepelná izolace potrubních rozvodů Tepelná izolace kotelen Tepelná izolace vytápěcích systémů Tepelná izolace technických zař. budov Teplotní rozsah: do 280 C Certifikováno v České

Více

Jádrové vrtání v železobetonu, zdivu aj.

Jádrové vrtání v železobetonu, zdivu aj. Jádrové vrtání v železobetonu, zdivu aj. REMS Picus SR for Professionals 2 Jeden systém - 4 použití! Ideální pro instalatéra! 33 12 20 S regulací rychlosti Speed-Regulation! 3 5 4 6 7 21 Patent EP 2 085

Více

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008 Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008 0,70 m x 2,00 m EN 1004 3 8/10 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004 Třída lešení 3 OBSAH 1. Všeobecně... 1 1.1 Rozsah odpovědnosti

Více

V těchto technických podmínkách se úplný název "Mechanismus samovratné výhybky MSV" nahrazuje zkráceným názvem "mechanismus". I.

V těchto technických podmínkách se úplný název Mechanismus samovratné výhybky MSV nahrazuje zkráceným názvem mechanismus. I. V těchto technických podmínkách se úplný název "Mechanismus samovratné výhybky MSV" nahrazuje zkráceným názvem "mechanismus". I.VŠEOBECNĚ Sortiment 1. Sortiment: SKP 316211 030219001Mechanismus samovratné

Více

C.B.M. KONTEJNERY MĚKCE A TVRDĚ ELOXOVANÉ HLINÍKOVÉ KONTEJNERY TYP FILTR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

C.B.M. KONTEJNERY MĚKCE A TVRDĚ ELOXOVANÉ HLINÍKOVÉ KONTEJNERY TYP FILTR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 3B instruments KONTEJNERY lékařské nástroje C.B.M. KONTEJNERY MĚKCE A TVRDĚ ELOXOVANÉ HLINÍKOVÉ KONTEJNERY TYP FILTR UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění: Před použití kontejneru se doporučuje zkontrolovat čistotu

Více

NOVÁ GENERACE FRÉZ MINIMASTER

NOVÁ GENERACE FRÉZ MINIMASTER NOVÁ GENERACE FRÉZ MINIMASTER ÚSPĚCH POKRAČUJE Seco navazuje na úspěch řady fréz Minimaster představením nové generace nástrojů. Ukazuje směr ve vývoji systému frézování s vyměnitelnými řeznými hlavičkami.

Více

LuK řešení oprav pro moduly spojky

LuK řešení oprav pro moduly spojky LuK řešení oprav pro moduly spojky Technika Speciální nářadí/demontáž a montáž Jednolamelový modul spojky pro 6stupňovou převodovku 0B1, 0B2, 0B3 ve vozidlech Audi A4, A5, Q5 a A6 Vícelamelový modul spojky

Více

Průmyslové vzduchové clony

Průmyslové vzduchové clony OBSAH ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE...3 Použití... 3 Provozní podmínky... 3 Materiály a konstrukce... 3 Rozměrová a výkonová řada...3 Značení... 3 Ochrana ventilátorů clony... 3 Ochrana elektrických ohřívačů

Více

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Řada S001 a S002 jsou oběhové jednotky k použití na primární okruh solárních systémů. Zajišťují oběh média mezi kolektory a zásobníkem. Skládající

Více

REGAL 2 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM

REGAL 2 REGULÁTOR S PŘÍMÝM ÚČINKEM REGAL 2 TECHNICKÝ MANUÁL Strana 1 (celkem 8) OBSAH Hlavní rysy...2 Charakteristiky...3 Rozměry a hmotnost...3 Činnost...4 Instalace...5 Uvedení do provozu...6 Údržba...7 Náhradní díly...8 HLAVNÍ RYSY REGAL

Více

Komplexní program pro hospodárné lešení

Komplexní program pro hospodárné lešení Komplexní program pro hospodárné lešení Návod k montáži a používání rychlestavitelného lešení RUX SUPER 100 Tento návod k montáži a použití platí pro originální rychlestavitelné lešení RUX-SUPER 100 firem

Více

SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHF 300 RK 12 1256

SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHF 300 RK 12 1256 Technické podmínky 1 RK 12 1256 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHF 300 RK 12 1256 POČET STRAN 10 Revize č. 2 PLATÍ OD: 1. 6. 2015 Technické podmínky 2 RK 12 1256 Tyto technické

Více

Aplikované úlohy Solid Edge

Aplikované úlohy Solid Edge Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 36 ÚVOD DO PROSTŘEDÍ SESTAVA A SVAŘENEC] 1 CÍL KAPITOLY. Cílem této kapitoly je co nejrychlejší zorientování se v novém modulu

Více

POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution

POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE Návod na montáž, obsluhu a údržbu ABB Power Distribution Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu.

Více

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102)

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 27.3.2013 Název zpracovaného celku: Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102)

Více

Subjekt pro technické posuzování vydává ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku JANSA PTP SR 8/60-L a

Subjekt pro technické posuzování vydává ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku JANSA PTP SR 8/60-L a Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 15/0214 12/05/2015 Subjekt pro technické posuzování

Více

Pomůcka pro technika STK Část I

Pomůcka pro technika STK Část I DEKR utomobil a.s verze 1.0 Pomůcka pro technika STK Část I Výtah nových ů závad Závady bez ekvivalentů k původní závadě S-02/2012-03/233 DEKR 2210 DEKR utomobil a.s. Část I Pomůcka pro technika STK (výtah

Více

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU 2014 SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU Vážený zákazníku, náš nový katalog, který máte před sebou, představuje nabídku firmy KOPOS KOLÍN a.s. v sortimentu požárně odolných systémů. S touto nabídkou

Více

Šroubovitá pružina válcová tažná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in]

Šroubovitá pružina válcová tažná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in] Šroubovitá pružina válcová tažná z drátů a tyčí kruhového průřezu i ii Výpočet bez chyb. Informace o o projektu? 1.0 1.1 Kapitola vstupních parametrů Volba režimu zatížení, provozních a výrobních parametrů

Více

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ 6 6 A1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 B1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ B2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 C/ KONSTRUKCE OBVODOVÉ

Více

Zabudování řídicí soupravy do modelu

Zabudování řídicí soupravy do modelu Stránka č. 1 z 7 Zabudování řídicí soupravy do modelu Již několikrát jsme zdůraznili, že řídicí souprava je věc technicky náročná, složitá, velmi drahá a obtížně opravitelná - tedy celá řada důvodů či

Více

Oddálené hromosvody. Spolehlivá fie ení ochrany sloïit ch a rozsáhl ch zafiízení

Oddálené hromosvody. Spolehlivá fie ení ochrany sloïit ch a rozsáhl ch zafiízení Oddálené hromosvody Spolehlivá fie ení ochrany sloïit ch a rozsáhl ch zafiízení DEHN + SÖHNE ochrana pfied bleskem ochrana pfied pfiepûtím ochrana pfii práci DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG. Hans-Dehn-Straße

Více

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ Katalog K13-0309 CZ nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Všeobecné ůdaje Stručný popis konstrukce

Více

zapažovací systémy pro studny na vodu

zapažovací systémy pro studny na vodu VŠEOBECNÉ ÚDAJE strana: PVC Chemické vlastnosti PVC Fyzikální vlastnosti Požadavky na kvalitu POPIS VÝROBKŮ strana: Zapažovací trubky Filtrační trubky Vršky a zátky zapažovacího potrubí Filtry se souvislou

Více

LEŠENÍ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Z POHLEDU KOORDINÁTORA

LEŠENÍ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Z POHLEDU KOORDINÁTORA LEŠENÍ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Z POHLEDU KOORDINÁTORA Ing Karel Škréta vedoucí AO 235 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 20. 1. 2016 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 2 PŘEDPISY

Více

KABELOVÉ VLEČKY S POJEZDEM V C-PROFILU A PO I-PROFILU

KABELOVÉ VLEČKY S POJEZDEM V C-PROFILU A PO I-PROFILU Strana 1 z 15 KABELOVÉ VLEČKY S POJEZDEM V C-PROFILU A PO I-PROFILU Strana 2 z 15 Popis funkce: Kabelová vlečka je jedním z nejčastějších řešení napájení, případně ovládání pohybujících se zařízení. Využívá

Více

AL - KO. Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004. Návod k používání

AL - KO. Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004. Návod k používání AL-KO Automobilová technika Kvalita a bezpečnost AL - KO Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004 Návod k používání Pozor: Před uvedením do provozu se seznamte s návodem k používání a dbejte bezpečnostní

Více

Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules

Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules Zásobník na dešťovou a splaškovou vodu GARANTIA- Herkules pro nadzemní i podzemní umístění: Sada pro nadzemní montáž

Více

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Uložení potrubí Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Obsah: 1. Definice... 2 2. Rozměrový návrh komponent... 2 3. Podpěra nebo vedení na souosém

Více

A Sloupkové stojánky. B Broušené desky a lišty. C Transportní a upínací elementy. D Vodící prvky. E Přesné díly. F Pružiny. G Elastomery H FIBROCHEMIE

A Sloupkové stojánky. B Broušené desky a lišty. C Transportní a upínací elementy. D Vodící prvky. E Přesné díly. F Pružiny. G Elastomery H FIBROCHEMIE A Sloupkové stojánky Litinové, ocelové a hliníkové Sloupkové stojánky - malé lisy, konstrukce sestav, rychlovýměnné stojánky B Broušené desky a lišty C Transportní a upínací elementy D Vodící prvky E Přesné

Více

Hřídelové spojky a klouby

Hřídelové spojky a klouby Hřídelové spojky a klouby Hřídelové spojky a klouby Obsah Hřídelové klouby typ G - s kluzným uložením 187 Hřídelové klouby typ H - s jehličkovým uložením 188 Hřídelové klouby nerezové typ X 189 Ochranné

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

Nosníkové bednění Doka Top 50

Nosníkové bednění Doka Top 50 09/2011 Informace pro uživatele 999732015 cs Návod k montáži a použití Nosníkové bednění Doka Top 50 9732-557-01 Úvod Informace pro uživatele Nosníkové bednění Doka Top 50 Úvod by Doka Industrie GmbH,

Více

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ. Sestavy pro vodotěsné povrchové úpravy podlah a/nebo stěn v mokrých prostorech

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ. Sestavy pro vodotěsné povrchové úpravy podlah a/nebo stěn v mokrých prostorech Evropská organizace pro technická schválení European Organisation for Technical Approvals Europäische Organisation für Technische Zulassungen Organisation Européenne pour l Agrément Technique ETAG 022

Více

PROGRESIVNÍ ROZDĚLOVAČ BLOKOVÝ BVA

PROGRESIVNÍ ROZDĚLOVAČ BLOKOVÝ BVA PROGRESIVNÍ ROZDĚLOVAČ BLOKOVÝ BVA POUŽITÍ Progresivní blokové rozdělovače řady BVA jsou mazacím prvkem centrálních tukových mazacích systémů, které jsou následně nazývány jako obvody s progresivními rozdělovači.

Více

Hercules OSV U26 ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU

Hercules OSV U26 ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU Hercules OSV U26 NÁVOD K OBSLUZE Návod A INSTALACI k obsluze ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU Obsah str. 1. Úvod... 3 2. Technický popis ventilátoru... 3 3. Připojení ke kotli... 3 4. Odvod spalin...

Více

Návod na Montáž. Plochý vanový kolektor SWK 200. Montáž na stavitelné šrouby, sklon paralelní. 6 9 0 2 7 4 2 / version 2009.04

Návod na Montáž. Plochý vanový kolektor SWK 200. Montáž na stavitelné šrouby, sklon paralelní. 6 9 0 2 7 4 2 / version 2009.04 Návod na Montáž Montáž na stavitelné šrouby, sklon paralelní Plochý vanový kolektor SWK 200 6 9 0 2 7 4 2 / version 2009.04 Obsah Bezpečnostní pokyny... 3 Pokyny k přepravě... 4 Pokyny k montáži kolektor...

Více

C.B.M. KONTEJNERY MINI KONTEJNERY TYP 2050-2053 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

C.B.M. KONTEJNERY MINI KONTEJNERY TYP 2050-2053 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 3B instruments KONTEJNERY lékařské nástroje C.B.M. KONTEJNERY MINI KONTEJNERY TYP 2050-2053 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění: - Před použití kontejneru se doporučuje zkontrolovat čistotu a provést sterilizační

Více

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE DLS 27

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE DLS 27 KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE DLS 27 Pro limitní měření výšky hladiny kapalných a sypkých látek Univerzální použití (sypké materiály, vodivé a nevodivé kapaliny, agresivní látky, ropné produkty apod.) Přímá

Více

Přehled typových sestav...b.1 B.4. Povrchová úprava... C1

Přehled typových sestav...b.1 B.4. Povrchová úprava... C1 Obsah Obecná část O firmě, dodavatelský program... 1 Konstrukce uložení potrubí, údržba... 2 Přehled značení sestav typovými čísly... 3 Přehled značení prvků typovými čísly... 4 Únosnosti prvků uložení...

Více

KONSTRUKCE PŘÍDAVNÉHO MODULU ZA TRAKTOR

KONSTRUKCE PŘÍDAVNÉHO MODULU ZA TRAKTOR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUE OF MACHINE AND INDUSTRIAL DESIGN KONSTRUKCE PŘÍDAVNÉHO

Více

Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009. Marek Urban (marekurban@seznam.cz)

Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009. Marek Urban (marekurban@seznam.cz) Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009 Marek Urban (marekurban@seznam.cz) 1 Úvod Z mnoha pohledů je soustružení nejjednodušší formou obrábění, kde pomocí jednobřitého nástroje

Více

Opravy trubkových nárazníků s prstencovou pružinou

Opravy trubkových nárazníků s prstencovou pružinou Federální ministerstvo dopravy ČSD V 99/14 Opravy trubkových nárazníků s prstencovou pružinou Úroveň přístupu B Federální ministerstvo dopravy ČSD V 99/14 Opravy trubkových nárazníků s prstencovou pružinou

Více

RTH BJ. Návod použití evidenční číslo: 2510507. závitořezné hlavy reverzační. Výrobce:

RTH BJ. Návod použití evidenční číslo: 2510507. závitořezné hlavy reverzační. Výrobce: Návod použití evidenční číslo: 2510507 RTH BJ závitořezné hlavy reverzační Výrobce: Moskevská 63 CZ-10100 Praha 10 Tel: +420 246 002 321 Fax: +420 246 002 335 E-mail: obchod@narexmte.cz www.narexmte.cz

Více

Technologické procesy (Tváření)

Technologické procesy (Tváření) Otázky a odpovědi Technologické procesy (Tváření) 1) Co je to plasticita kovů Schopnost zůstat neporušený po deformaci 2) Jak vzniká plastická deformace Nad mezi kluzu 3) Co jsou to dislokace Porucha krystalové

Více

Standardní ložiska... 696 Nezakrytá ložiska... 696 Ložiska s těsněním... 698 Ložiska pro vibrační stroje a zařízení... 700

Standardní ložiska... 696 Nezakrytá ložiska... 696 Ložiska s těsněním... 698 Ložiska pro vibrační stroje a zařízení... 700 Soudečková ložiska Standardní ložiska... 696 Nezakrytá ložiska... 696 Ložiska s těsněním... 698 Ložiska pro vibrační stroje a zařízení... 700 Ložiska třídy SKF Explorer... 701 Speciální ložiska... 701

Více

Průmyslové armatury. Regulační jednosedlový ventil konstrukční řada BR 11

Průmyslové armatury. Regulační jednosedlový ventil konstrukční řada BR 11 Průmyslové armatury Regulační jednosedlový ventil konstrukční řada BR 11 POUŽITÍ Používají se v automatických systémech a systémech dálkového ovládání k regulaci průtoku kapalin a plynů. Široká škála používaných

Více

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Doktorský studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ Studijní obor: POZEMNÍ STAVBY Ing. Jan RYBÍN THE STRESSED SKIN ACTION OF THIN-WALLED LINEAR TRAYS

Více

RINGFEDER. Automatické tažné háky pro silniční a terénní vozidla. TYP RUwg. Prospect

RINGFEDER. Automatické tažné háky pro silniční a terénní vozidla. TYP RUwg. Prospect RINGFEDER Prospect Automatické tažné háky pro silniční a terénní vozidla TYP RUwg Automatické tažné háky pro vlečné oko podle VG 74059 (kruhové oko NATO) Typy RUwg K 0 D, K D, K 2 D, K 3 D, K 4 D Typ RUwg

Více

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Způsob dodávky: S: složený stav R: rozložený stav

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Způsob dodávky: S: složený stav R: rozložený stav Obsah: str. 1. Technické údaje kotle VIADRUS G 300...3 2. Všeobecně...4 3. Montáž kotle...6 3.1 Montáž kotlového tělesa...6 3.1.1 Potřeba součástí:...6 3.1.2 Postup práce:...6 3.2 Tlakování kotlového tělesa...6

Více

INDESSE Industry. Vzduchové clony. Průmyslové clony. Charakteristika. Rozměry. Použití. Podmínky provozu. Modul VCP-03-150 teplovodní

INDESSE Industry. Vzduchové clony. Průmyslové clony. Charakteristika. Rozměry. Použití. Podmínky provozu. Modul VCP-03-150 teplovodní Rozměry Charakteristika Modul VCP-03-055 teplovodní Modul VCP-03-150 teplovodní Modul VCP-03-055 elektrický Modul VCP-03-200 bez ohřevu INDESSE jsou vyrobeny z kvalitních komponentů s důrazem na co nejlepší

Více