Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST Marek Urban

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009. Marek Urban (marekurban@seznam.cz)"

Transkript

1 Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009 Marek Urban 1 Úvod Z mnoha pohledů je soustružení nejjednodušší formou obrábění, kde pomocí jednobřitého nástroje (který je ve většině případů pevný, zatímco obrobek rotuje) zhotovujeme součástky válcovitého tvaru. Na druhou stranu, zde máme co do činění s nejčastěji používaným procesem obrábění, kde vývoj nikdy neustává. Moderní soustružnický nástroj je vysoce vyzrálým produktem zkušeností, výzkumu a vývoje, trvajících již několik desetiletí. Řezný nástroj je v dnešní době měřítkem pokroku v oblasti obrábění kovů, jehož vývoj nebylo možné ještě před několika desítkami let vůbec předvídat. V současné době je trendem začleňování CAD/CAM programů do konstrukce nástrojů. Tyto programy mají tu výhodu, že jsou komplexní. Cílem mé práce je definovat metodický postup konstrukce soustružnického nože s VDB v programu Catia. Tento postup spočívá ve vymodelování destičky v programu Catia V5, a její obtisknutí do držáku. V držáku nám vznikne lůžko pro VBD. Následně provedu parametrizaci. Mé poznatky budou použity jako podklad studentům, kteří budou vypracovávat semestrální práce z předmětu KCN na katedře KTO. Řešená problematika je realizována ve spolupráci s firmou Hofmeister s.r.o. 2 Konstrukce Moderní soustružnický nůž se vyznačuje osmi základními konstrukčními prvky, přitom se osvědčil následující postup výběru: 1. Upínací systém VBD 2. Velikost a typ držáku 3. Tvar a velikost VBD 4. Poloměr špičky 5. Typ a geometrie VBD 6. Řezný materiál 7. Řezné podmínky 8. Upínací systém držáku modulární nástrojový systém 2.1 Upínací systém VBD [4] Nejprve by měl být zvolen upínací systém VBD. Volbu upínacího systému určuje druh operace a velikost obrobku. Rozumí se samozřejmě, že hrubování velkých obrobků má zcela jiné požadavky na upínací systém než obrábění drobných součástek načisto. Všechny moderní systémy upínání VBD upínají VBD za díru. VBD poskytují mnoho výhod, jako jsou například: odpadává přeostřování a pájení destiček, mohou být použity lepší řezné materiály a geometrie, jednodušší a bezpečnější manipulace s nástroji. Obvykle se u těchto systému používají podložky. Jsou to destičky ze slinutého karbidu, které jsou vloženy do lůžka destičky a upnuty pružným kolíkem. Toto podepření

2 podložkou je důležité, protože tato podložka uděluje VBD maximální možnou stabilitu a pohlcuje řezné síly. V případě poškození VBD je tak nožový držák chráněn před poškozením a získává delší životnost. Vyměnitelná podložka slouží mimo jiné rovněž ke změně úhlu sklonu destičky ISO P [2] obr.č.:1 [2] ISO M Tento systém slouží k upínání negativních destiček s válcovým otvorem a to jak s utvařeči tak bez nich. Upnutí destičky je realizováno úhlovou pákou. Jejich nejvýhodnější a také nejčastější použití je pro vnější soustružnické operace a to jak dokončovací tak i hrubovací. Alternativně se tento způsob upínání používá i pro držáky určené pro vnitřní soustružení otvorů větších průměrů. Tímto způsobem se upínají VBD stejného typu jako u systému ISO P. Tento typ upínání je vhodný zejména pro držáky, u nichž se dá předpokládat zvýšené dynamické namáhání. Tyto držáky se používají takřka výhradně pro vnější soustružení. [2] obr.č.:2 [2] V tomto případě je destička nasazena na pevný čep, k němuž je dotlačována upínkou, která současně fixuje břitovou destičku i shora. [2] Tímto způsobem je VBD pevně a bezpečně držena, lze ji však lehkým pootočením šroubu snadno uvolnit. [4] ISO S S tímto systémem upínání se setkáváme zejména u nožů menších průřezů těles, určených pro vnější i vnitřní soustružení (vyvrtávání). Upnutí je v tomto případě realizováno speciálním šroubem, procházejícím kuželovým otvorem destičky. Dotažením tohoto šroubu je destička fixována v lůžku nožového držáku. [2] Výhody tohoto systému jsou například: bezpečné upnutí VBD opakovatelně vynikající přesnost upínání VBD volný odchod třísky úspora místa malý počet dílu = malý počet náhradních dílů Tento systém je optimální pro kopírovací soustružení díky obr.č.:3 [2] pozitivním VBD, které jsou do nožového držáku upnuty v neutrální poloze. U vedlejšího břitu tak vznikne velký úhel hřbetu, který je vhodný pro všechny způsoby kopírování a který zajišťuje čistý řez, dobrou jakost obrobeného povrchu a dlouhodobou trvanlivost břitu. [4]

3 V porovnání se systémem ISO P se výborně hodí tam, kde je málo místa pro upnutí VBD. [4] ISO C [2] Tento systém slouží k upínání negativních i pozitivních destiček bez otvoru a to jak s utvařeči (předlisované, vybrušované a příložné) tak bez nich. Destička je v lůžku nožového držáku stabilizována upínkou dotahovanou šroubem, pod níž se u některých typů destiček vkládá ještě příložný utvářeč. Držáky s tímto systémem upínání jsou požívány pro obrábění vnějších i vnitřních ploch. Systém upínání ICO C ztrácí v současné době svůj význam. Zejména u nástrojů pro vnitřní soustružení je s výhodou nahrazován systémem S. obr.č.:4 [2] ISO G [2] Tento systém upínání se používá u nožů pro soustružení zápichů a u nožů pro kopírovací soustružení (systém CTP). Destička je do lůžka držáku dotlačována upínkou shora. Dosedací plocha v držáku, v upínce i v destičce je profilována tak, aby se zabránilo vyvrácení destičky posuvovou složkou řezné síly. obr.č.:5 [2] ISO X [2] obr.č.:6 [2] Druhy a tvary lůžek pro VBD [3] Pod tímto označením se setkáváme s noži s tzv. speciálním systémem upnutí (tzn. je odlišný u jednotlivých výrobců a dodavatelů nářadí). V případě firmy Pramet jsou pod tímto značením uvedeny nožové držáky, které realizují upnutí destičky řeznou silou do samosvorného lůžka. Tento typ upínání se používá pro nástroje určené pro upichování a zapichování. Uložení VBD v lůžku musí být takové, aby řezné síly působící na destičku byly zachyceny lůžkem upínacím mechanismem a držákem nebo tělesem nástroje. Lůžko destičky musí být v tělese nástroje vytvořeno tak, aby složky řezné síly směřovaly k opěrným plochám a zatlačovaly VBD do lůžka. Upínací mechanismus zachycuje řádově malé síly při zvláštních

4 podmínkách obrábění a dynamické síly vznikající vlivem chvění. Základní typy uložení ukazuje obrázek č: 7: obr.č.:7 [3] a) Výrobně nejjednodušší je typ s uložením na dvou plochách (obr. č.: 7 a). Tento typ však nezaručuje přesnou polohu VBD a upínací mechanismus je zde značně namáhán. b) Typ s uložením na třech plochách (obr. č.:7 b) je nejpoužívanější. Jeho předností je přesné ustavení VBD a možnost zachycení řezné síly c) Lůžko pro tangenciálně uloženou VBD (obr. č.: 7 c) je obdobou typu b) je vhodné pro velké úběry Detailní řešení lůžka se u výrobců nástrojů liší a jeho provedení je různé pro jednotlivé typy nástrojů. Je však možno vytvořit typová uložení, např. pro destičku trojúhelníkovou (obr. č.: 7 a), čtverečnou, kosočtverečnou (obr. č.: 7 b). Povedení lůžka je závislé na požadavcích přesnosti obráběné plochy součásti. Poloha lůžka obvykle určuje polohu VBD. Ke zvýšení tuhosti uložení VBD se používají podložné destičky ze slinutého karbidu. (obr. č.: 8). Pro případ upnutí VBD šroubem za otvor se doporučuje řešit uložení destiček podle obr. č.: 9. Aby se dosáhlo určitého předpětí upnutí šroubem, provádí se vyosení závitového otvoru vůči ideálnímu středu destičky o míru e VD. obr.č.:8 [3] obr.č.:9 [3] 2.2 Velikost a typ držáku [4] Volba držáku je ovlivňována různými faktory: směrem posuvu, řeznými podmínkami, upnutím obrobku, nebo upnutím nástroje. Dále je nutno zohlednit přístup k nástroji. Při soustružení tvarů je rozhodující tvar obrobku. Složené operace je vhodné rozdělit na dílčí operace (podélné soustružení, čelní soustružení, kopírování), aby bylo možné posoudit, jaký typ držáku by byl nejvhodnější. Nutno ověřit jaké kombinační možnosti, nebo alternativy uvedené způsoby obrábění poskytují, aby bylo možné snížit počet použitých typů nástrojů na minimum, při dosažení optimálního výkonu. Typy držáků jsou určovány úhlem nastavení hlavního ostří a úhlem špičky, které jsou dány tvarem použité VBD. Vycházíme-li z těchto úhlů, musíme řešit otázky, týkající se řezných sil, stability břitu a přístupu k nástroji. Základním pravidlem je zvolit co největší možný držák, který se dá na daném stroji upnout. Tím se zmenší poměrné vyložení nože a získáme nejvyšší možnou tuhost ve prospěch stability břitu. Velikost držáku by měla také odpovídat velikosti VBD, podle které by se měla

5 určovat aktivní délka ostří. Zásadně by měl být zvolen nejmenší možný úhel nastavení hlavního ostří, který je možné s ohledem na obrábění použít. 2.3 Tvar a velikost VBD [4] Tvar VBD má být v souladu s úhlem nastavení hlavního ostří, přístupností, popřípadě mnohostranností použitelnosti soustružnického nože. Z důvodu stability a hospodárnosti bychom se rovněž měli rozhodnout pro takovou VBD, která má větší úhel špičky, ale s ohledem na pravidlo: univerzálnost před stabilitou, se naopak doporučuje použít při obrábění za střídajících se řezných podmínek, raději menší úhel špičky. Velikost VBD souvisí bezprostředně s držákem, který byl pro obrábění zvolen. Při volbě velikosti VBD je nutné zohlednit dva vzájemně si odporující faktory: spolehlivost obrábění a náklady. Větší VBD jsou sice dražší, zaručují však větší spolehlivost břitu. Toto hledisko převládne zvláště u náročných hrubovacích operací, nebo při obrábění s přerušovaným řezem. Při volbě velikosti VBD musí být také zohledněna největší hloubka řezu, která má být zvoleným nožem obráběna. Musí být stanovena aktivní délka ostří. V případě úhlu nastavení hlavního ostří 90 odpovídá aktivní délka břitu přesně hloubce řezu. Je-li úhel nastavení hlavního ostří 45 je aktivní délka ostří téměř jeden a půlkrát větší, než hloubka řezu. Je-li aktivní délka ostří VBD menší než hloubka řezu, doporučuje se zvolit větší VBD, nebo zmenšit hloubku řezu. Každý tvar VBD má maximálně přípustnou aktivní délku ostří. Jedná se o maximální směrné hodnoty, které zaručují spolehlivost obrábění při plynulém (nepřerušovaném) obrábění. Krátkodobě lze pracovat také s větší hloubkou řezu. 2.4 Poloměr špičky [4] Poloměr špičky VBD je klíčovým faktorem pro stabilitu při hrubování a pro stav povrchu při obrábění načisto. Při hrubováni se nejčastěji používá velikost poloměru od 1,2 do 2,4. Z pravidla by měla hodnota posuvu na otáčku při hrubování činit přibližně polovinu velikosti poloměru špičky. Při soustružení na čisto by měl být posuv na otáčku zvolen tak, aby nepřesáhl určitou hodnotu, nutnou k docílení uspokojivé jakosti obrobeného povrchu. Jakou směrodatný údaj se doporučuje: posuv na otáčku = maximálně 1/3 poloměru špičky. 2.5 Typ a geometrie VBD [4] Pro optimální plnění různých úkolů obrábění byl vyvinut velký počet typů VBD. Charakteristickým znakem pro typ VBD je geometrie břitu. Nejrůznější materiály a řezné podmínky určují různé požadavky na břit. Volba správné geometrie břitu je určována pracovní oblastí operace (od jemného soustružení načisto až po těžké hrubování) a materiálem obrobku.

6 obr.č.:10 [2] Další faktory ovlivňující volbu správné geometrie jsou: stav stroje, výkon, stabilita upnutí, obrábění kontinuálním nebo přerušovaným řezem a sklon k vibracím. 2.6 Řezný materiál [5] Řezný materiál volíme na základě vlastností materiálu obrobku, požadované produktivity dané možností stroje, předpokládaného zatížení nástroje při práci a ekonomiky procesu obrábění. U monolitních nástrojů je materiál tělesa nástroje shodný s řezným materiálem. U nástrojů s VBD, je těleso ze zušlechtěné konstrukční oceli. Je velice důležité, aby si i za vysokých teplot řezání břit zachovával mechanické vlastnosti. Zvláště pak tvrdost, která ovlivňuje odolnost proti opotřebení. Další důležité mechanické vlastnosti jsou: odolnost vůči tepelnému šoku, tepelná roztažnost, tepelná vodivost. Ideální řezný materiál by měl mít tyto vlastnosti: dostatečná tvrdost zajištění odolnosti proti otěru a plastické deformaci břitu vysoká houževnatost ochrana proti lomu malá tepelná roztažnost zvýšených pracovních podmínkách (řezná rychlost, posuv) chemicky neutrální chování vůči materiálu obrobku difúze vysoká odolnost vůči teplotě stabilita vlastností i za vyšších teplot řezání chemická stabilita odolnost proti oxidaci odolnost proti zatížení tepelným šokem

7 Graf nejpoužívanějších typů řezných materiálů v současnosti: 2.7 Řezné podmínky [4] obr.č.:11 [5] Jakmile jsou k dispozici všechny fyzikální faktory obrábění, musí být určeny řezné podmínky. Řezné podmínky určujeme na základě tabulek udávající doporučené hodnoty, které jsou uvedeny v katalogu soustružení. Při určování řezných podmínek vycházíme ze zvoleného řezného materiálu, rozsahu obrábění, a materiálu obrobku. Posuv je volen podle toho jako velký objem odřezaného materiálu je při hrubování přiměřený, nebo jaká jakost obrobeného povrchu je požadována. Následně může být zvolena řezná rychlost v poměru k posuv. Doporučené hodnoty, uvedené v tabulkách platí pro určitou tvrdost materiálu a pro úhel nastavení hlavního ostří 90. V případě že se materiál od těchto hodnot odchyluje, musí být řezná rychlost vypočítána pomocí korekčního faktoru. Řezné rychlosti uvedené v tabulkách doporučených hodnot, jsou kalkulovány na trvanlivost břitu cca 15 minut. Je-li požadována jiná trvanlivost, existují pro tento účel rovněž korekční faktory. 2.8 Upínací systém držáku Modulární nástrojový systém [4] Za účelem snížení času na upnutí a nastavení polohy nástroje se u moderních obráběcích strojů zavádí modulární nástrojový systém. U modulárních nástrojů je nosičem břitu malá samostatná část nástroje tzv. nástrojová hlavice. Nástrojová hlavice je spojena s nástrojovým držákem spojkou. To znamená, že nástrojovou hlavici lze použít pro každý stroj, který je vybaven základním nástrojovým držákem vhodné velikosti. Spojka musí být přesná, stabilní a musí zajistit rychlou výměnu nástrojů. Výhody modulárních systémů použitých na soustruzích vystoupí do popředí jasněji, čím častěji musí být výměny nástrojů prováděny. Přechod na modulární nástroje vyžaduje mírné zvýšení investic, které se za relativně krátkou dobu uživateli zaplatí. Všechny rychlovýměnné nástrojové systémy jsou založeny na modulárním principu, ne však všechny modulární systémy jsou rychlovýměnné. Moderní soustružnická centra nejsou v současné době již myslitelná bez modulárních nástrojů. Nástroje použité na těchto strojích musí plnit různé úkoly obrábění, jako například soustružení, vyvrtávání, frézování, vrtání atd. Moderní modulární nástrojové systémy by měly mít následující přednosti: stabilitu, pevnost v ohybu, možnost rychlé výměny nástrojů a přesnost v obrábění. Měly by také obsahovat široký sortiment druhu nástrojů a příslušenství. Nejvhodnějším řešením je vhodná kombinace modulárních a jednodílných nedělených nástrojů.

8 3 Vlastní konstrukce Ve vlastní konstrukci se zaměřuji především na vymodelování lůžka v SW Catia V5, protože je to nejdůležitější část držáku. Můj postup je takový, že si vymodeluji v Catia V5 VBD. Okolo VBD vytvořím obálku, která bude obsahovat různé výstupky - pomocí booleanovských funkcí ji obtisknu do držáku obálka s těmito výstupky mi po obtisknutí vytvoří plnohodnotné lůžko i se všemi odlehčeními destičky. Další krok, který provedu je kontrola ve formě napěťové analýzy metodou konečných prvků. Postup konstrukce: 1. Vymodelování vybrané VBD 2. Obtisknutí VBD do držáku pomocí obálky 3. Simulování napěťová analýza 4. Shrnutí výsledků obr.č.:12 Tato konstrukce probíhá ve spolupráci s firmou Hofmeister s.r.o. se kterými jsem v kontaktu. Získané výsledky budou plně využívány firmou a jsou zahrnuty do dlouhodobého záměru firmy. Na konkrétním zadání jsme se domluvili tak, že pro kosočtverečné destičky o úhlu 80 a utvařečem třísky 24 (CCMT xx xx xx 24) vymodeluji držáky (typ SLCL). Používám množné číslo, protože zde aplikuji obr.č.:13 [1] parametrizaci což znamená, že všechny rozměry destičky, držáku, podšroubku a podložné destičky provážu mezi sebou a poskládám je do tabulky což ve výsledku bude znamenat to, že bude stačit vybrat si v tabulce programu Catia V5 konkrétní typ této destičky a celá sestava se poskládá a rozměrově změní podle tohoto výběru. Takže ve výsledku je obr.č.:14 [1] možné získat mnoho rozměrově různých, ale typově stejných soustružnických nožů.

9 4 Závěr Komplexní programy jako Catia V5 posouvají produktivitu v konstrukci o několik řádu výše. Ve své konstrukci plně využiji jejich výhody ve formě parametrizace a simulování napětí, kdy odpadnou složité testy. Parametrizace mi umožní zkonstruovat mnoho variací soustružnického nože postaveného na jednom typovém modelu. To je i veliká výhoda pro studenty, kterým bude sloužit moje práce jako podklad pro vypracování semestrální práce z předmětu KCN na katedře KTO. Literatura: [1] Cutting Tools TE0306-E s. [2] Pramet - Příručka obrábění s. [3] ŘASA, Jaroslav, Výpočetní metody v kontrukci řezných nástrojů. 1. vyd. [s.l.] : SNTL, s. [4] Sandvik - Příručka obrábění. 1. vyd., s. ISBN [5] ZETEK, Miroslav. Zvyšování produktivity obrábění.[2008]. 74 s. ZCU. Oborová práce.

Upínací systémy břitových destiček

Upínací systémy břitových destiček Upínací systémy břitových destiček Požadavky kladené na upínací mechanismus destičky jsou velmi náročné a často protichůdné. Především musí zajistit spolehlivé upnutí v celém rozsahu řezných podmínek,

Více

PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK

PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK NOVINKY SECO 2014-1 2 PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK Ve společnosti Seco platí, že každý náš krok je vypočítaný tak, aby vám pomohl s překonáváním výzev, kterým čelíte dnes a kterým budete čelit v budoucnu. Náš

Více

PRODUKTIVNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY PROTOTYPOVÝCH UTVAŘEČŮ NA ŘEZNÝCH NÁSTROJÍCH SVOČ FST 2016

PRODUKTIVNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY PROTOTYPOVÝCH UTVAŘEČŮ NA ŘEZNÝCH NÁSTROJÍCH SVOČ FST 2016 PRODUKTIVNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY PROTOTYPOVÝCH UTVAŘEČŮ NA ŘEZNÝCH NÁSTROJÍCH SVOČ FST 2016 Bc. Filip Hofmeister e-mail: Filip.hofmeister@gmail.com ABSTRAKT Práce se zabývá tvorbou prototypových utvařečů

Více

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Keramika Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Chceme li definovat pojem keramika, můžeme říci, že je to materiál převážně krystalický,

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Technologie třískového obrábění 1 Obsah Technologie třískového obrábění... 3 Obrábění korozivzdorných ocelí... 4 Obrábění litiny... 5 Obrábění

Více

Zvyšte hospodárnost vaší výroby

Zvyšte hospodárnost vaší výroby CoroDrill 880 Zvyšte hospodárnost vaší výroby Vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami nabízejí skutečně cenově efektivní řešení a s vyztuženými vrtáky CoroDrilll 880 můžete dosáhnout opravdu výrazného

Více

Řezné podmínky při broušení

Řezné podmínky při broušení Řezné podmínky při broušení Broušení je převážně dokončovací operace, a proto řezné podmínky z hlediska dodržení požadované přesnosti rozměrů, geometrického tvaru a drsnosti při maximálním úběru materiálu

Více

NOVINKY SECO 2016 1 NÁSTROJE, KTERÉ VÁM PŘINÁŠÍ ÚSPĚCH

NOVINKY SECO 2016 1 NÁSTROJE, KTERÉ VÁM PŘINÁŠÍ ÚSPĚCH NOVINKY SECO 2016 1 NÁSTROJE, KTERÉ VÁM PŘINÁŠÍ ÚSPĚCH NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ Výjimečné nástroje řady T4-12 vyvinuté pro zvýšení produktivity jsou ještě dokonalejší. Díky větším břitovým destičkám umožňujícím

Více

Bílé stránky. Využití výhod přívodu řezné kapaliny při upichování a zapichování

Bílé stránky. Využití výhod přívodu řezné kapaliny při upichování a zapichování Bílé stránky Využití výhod přívodu řezné kapaliny při upichování a zapichování Obecně řečeno, upichování a zapichování nepatří mezi oblíbené obráběcí úlohy pracovníků strojních dílen. Kombinace tenkých

Více

KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka

KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka Frézy VY_32_INOVACE_OVZ_1_05 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět Tematický celek

Více

OTEVŘENÝ UTVAŘEČ - zpevňující fazetka na břitu - nízké řezné síly - široká oblast použití

OTEVŘENÝ UTVAŘEČ - zpevňující fazetka na břitu - nízké řezné síly - široká oblast použití Geometrie RM Největším silákem celé nabízené řady je utvařeč nesoucí označení RM. Tvar plochy čela je navržen tak, aby se při náročných podmínkách při obrábění minimalizoval přenos vzniklého tepla na břitovou

Více

Výroba závitů. a) Vnější závit. Druhy závitů

Výroba závitů. a) Vnější závit. Druhy závitů Výroba závitů Druhy závitů Metrický - 60 [M] Whitworthův - 55 [W] Trubkový válcový - 55 [G] Lichoběžníkový - 30 [Tr] (trapézový) Oblý - 30 [Rd] Základním prvkem šroubu nebo matice je jeho šroubová plocha.

Více

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha Strojní obrábění 1. Základy teorie třískového obrábění 1.1 Pohyby při strojním obrábění Různé části strojů, přístrojů a zařízení, ale také výrobky denní potřeby se vyrábějí obráběním na obráběcích strojích,

Více

Walter Cut pro zapichování a upichování: monoblokový nástroj G1011.

Walter Cut pro zapichování a upichování: monoblokový nástroj G1011. _BEST OF WALTER PROMOTION Walter Cut pro zapichování a upichování: monoblokový nástroj G1011. 10 destiček + 1 zapichovací držák zdarma NÁSTROJ: G1011 Walter Cut G1011 monoblokový nástroj pro zapichování

Více

Vyměnitelné břitové destičky

Vyměnitelné břitové destičky Vyměnitelné břitové destičky Obr. Sortiment nejběžnějších normalizovaných vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu a řezné keramiky (bílé a černé destičky). Vyměnitelné břitové destičky (VBD)

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

NOVÁ GENERACE FRÉZ MINIMASTER

NOVÁ GENERACE FRÉZ MINIMASTER NOVÁ GENERACE FRÉZ MINIMASTER ÚSPĚCH POKRAČUJE Seco navazuje na úspěch řady fréz Minimaster představením nové generace nástrojů. Ukazuje směr ve vývoji systému frézování s vyměnitelnými řeznými hlavičkami.

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy frézování Podstata frézování - při frézování se nástroj otáčí, zatímco obrobek se obvykle pohybuje

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4.Frézování 4.3 TÉMA: FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, UPÍNÁNÍ, ŘEZNÉ PODMÍNKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Jiří Žalmánek Střední odborná škola Josefa

Více

SPŠS Praha 10 Na Třebešíně *** STT *** Návrh soustružnického nástroje dle ISO-kódu

SPŠS Praha 10 Na Třebešíně *** STT *** Návrh soustružnického nástroje dle ISO-kódu Příklad návrhu soustružnického nástroje dle ISO kódu, návrh břitové destičky Zadání : Navrhněte vhodný soustružnický nástroj pro obrábění kulatiny vyrobené z mat. ČSN 11 373.0 Výchozí průměr materiálu

Více

VÝROBA ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ S OTĚRUVZDORNÝMI TENKÝMI VRSTVAMI

VÝROBA ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ S OTĚRUVZDORNÝMI TENKÝMI VRSTVAMI VÝROBA ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ S OTĚRUVZDORNÝMI TENKÝMI VRSTVAMI Ing. Josef Fajt, CSc. PILSEN TOOLS s.r.o., Tylova 57, 316 00 Plzeň, tel.: +420 378 134 005, e-mail: fajt@pilsentools.cz ANNOTATION The paper is

Více

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Základní metody broušení závitů

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Základní metody broušení závitů Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 26.10.2012 Název zpracovaného celku: Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů Základní metody broušení závitů Závity lze brousit

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.6 FRÉZOVÁNÍ ROVINNÝCH A PRAVOÚHLÝCH PLOCH Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Jiří Žalmánek Střední odborná škola Josefa

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

SVn. Návod použití Ev.č.: 0610205. stavebnice vyvrtávacího nářadí SVn 90, SVn 380, SVn 600. Výrobce:

SVn. Návod použití Ev.č.: 0610205. stavebnice vyvrtávacího nářadí SVn 90, SVn 380, SVn 600. Výrobce: Návod použití Ev.č.: 0610205 SVn stavebnice vyvrtávacího nářadí SVn 90, SVn 380, SVn 600 Výrobce: Moskevská 63 101 00 Praha 10 Vršovice Czech Republic Tel.: +420 246 002 249 Fax: +420 246 002 335 e-mail:

Více

201 E. Kvalitní nástroje od jednoho výrobce. Katalog 201 E. Katalog 205. Katalog 202. Katalog 206. Katalog 203. Katalog 208. Katalog 209.

201 E. Kvalitní nástroje od jednoho výrobce. Katalog 201 E. Katalog 205. Katalog 202. Katalog 206. Katalog 203. Katalog 208. Katalog 209. Kvalitní nástroje od jednoho výrobce Katalog 201 E Katalog 205 Dílenské pilníky, ostřicí pilníky, rašple a precizní pilníky Diamantové a CBN nástroje na pilování, broušení a řezání Katalog Katalog 206

Více

Nové obráběcí nástroje a řešení 2015.1

Nové obráběcí nástroje a řešení 2015.1 Nové obráběcí nástroje a řešení 2015.1 Vítejte! V tomto vydání vám s hrdostí představujeme dvě zbrusu nové koncepce pro frézování: stopkové frézy CoroMill Plura pro těžké frézování, které nastavily nový

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy soustružení

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy soustružení Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy soustružení Podstata soustružení při soustružení se obrobek otáčí, zatímco nástroj, tj. nůž, se obvykle

Více

ASX445 NÁSTROJE NOVINKY. Stabilní čelní frézování při vysokém zatížení B017CZ. Čelní fréza. 2014.01 Aktualizace

ASX445 NÁSTROJE NOVINKY. Stabilní čelní frézování při vysokém zatížení B017CZ. Čelní fréza. 2014.01 Aktualizace NÁSTROJE NOVINKY 2014.01 Aktualizace B017CZ Čelní fréza Stabilní čelní frézování při vysokém zatížení Mechanismus destičky AFI (Anti Fly Insert) ze slinutého karbidu. Výkonný řez pro lepší účinnost. Těleso

Více

NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM

NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM Bc. Jiří Hodač Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Více

Threadmaster s válcovými stopkami...12 Držáky Seco Capto Snap Tap...13. CBN010...14 Utvařeč třísek PCBN...15

Threadmaster s válcovými stopkami...12 Držáky Seco Capto Snap Tap...13. CBN010...14 Utvařeč třísek PCBN...15 2013.1 1 Každý hledá způsoby vylepšení svých procesů, aby mohl dosahovat vyšších rychlostí, větší spolehlivosti a vyšší účinnosti. Tato brožura obsahuje souhrn nových produktů od společnosti Seco, které

Více

Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků

Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků Obsah... 1 Vrtání... 2 1. Moderní vrtačky... 2 1.1 Moderní stolní vrtačky... 2 1.2 Moderní sloupové vrtačky... 2 1.3 Magnetická vrtačka...

Více

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE 1 MOLDMAXXL 2 Charakteristika MOLDMAX XL je vysoce pevná slitina mědi s vysokou vodivostí, vyrobená firmou Brush Wellman Inc. MOLDMAX XL se používá pro výrobu různých tvarovek z plastu. Vyznačuje se následujícími

Více

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91 PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91 Ing. Jan Řehoř, Ph.D. Ing. Tomáš Nikl ZČU v Plzni Fakulta strojní, Katedra technologie obrábění ZČU v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň e-mail: rehor4@kto.zcu.cz Abstract The

Více

BNC100/ BNC160/ BNC200/ BNC300 Nový

BNC100/ BNC160/ BNC200/ BNC300 Nový NOVINKY NÁSTROJŮ CZ-69 Nová generace destiček pro obrábění kalené oceli / / / Nový Nový Nová řada povlakovaných VBD Vícebřité VBD Řeže rychle Řeže náklady nástroje Řada SUMIBORON Druhá generace Sumiboron

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

NÁVRH ŘEŠENÍ UPÍNÁNÍ BEZ PORÉZNÍHO MATERIÁLU SVOČ FST 2011. Bc. Jan Opekar Fa. Hoop www.ho-op.com Velešín nádraží 364 382 32 Česká republika

NÁVRH ŘEŠENÍ UPÍNÁNÍ BEZ PORÉZNÍHO MATERIÁLU SVOČ FST 2011. Bc. Jan Opekar Fa. Hoop www.ho-op.com Velešín nádraží 364 382 32 Česká republika NÁVRH ŘEŠENÍ UPÍNÁNÍ BEZ PORÉZNÍHO MATERIÁLU SVOČ FST 2011 Bc. Jan Opekar Fa. Hoop www.ho-op.com Velešín nádraží 364 382 32 Česká republika ABSTRAKT Diplomová práce pojednává o současných možnostech upnutí

Více

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ Tento materiál vznikl jako součást rojektu, který je solufinancován Evroským sociálním fondem a státním rozočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ Technická univerzita v Liberci Technologie

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 SPŠ

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 SPŠ Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 109 Tento projekt

Více

TECHNOLOGIE VRTÁNÍ A VRTACÍ PŘÍPRAVKY

TECHNOLOGIE VRTÁNÍ A VRTACÍ PŘÍPRAVKY TECHNOLOGIE VRTÁNÍ A VRTACÍ PŘÍPRAVKY SOLUTION DRILLING TECHNOLOGIES AND CLAMPING UNITS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR JAN ADAM VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Ing. MILAN KALIVODA BRNO

Více

EDGE INTELLIGENCE: ZKUŠENOSTI A ODBORNÉ ZNALOSTI SPOLEČNOSTI SECO JSOU INTEGROVÁNY V KAŽDÉ ŘEZNÉ HRANĚ BŘITOVÉ DESTIČKY.

EDGE INTELLIGENCE: ZKUŠENOSTI A ODBORNÉ ZNALOSTI SPOLEČNOSTI SECO JSOU INTEGROVÁNY V KAŽDÉ ŘEZNÉ HRANĚ BŘITOVÉ DESTIČKY. HISTORIE DOKONALOSTI Technologie Duratomic, která byla představena v roce 2007 a v nedávné době zdokonalena, vymezila pro výkon při obrábění nový standard. Jde o unikátní metodu povlakování řízenou na

Více

Materiály pro stavbu rámů

Materiály pro stavbu rámů Materiály pro nosnou soustavu CNC obráběcího stroje Pro konstrukci rámu (nosné soustavy) obráběcího stroje lze využít různé materiály (obr.1). Při volbě druhu materiálu je vždy nutno posuzovat mimo jiné

Více

Základní informace o wolframu

Základní informace o wolframu Základní informace o wolframu 1 Wolfram objevili roku 1793 páni Fausto de Elhuyar a Juan J. de Elhuyar. Jedná se o šedobílý těžký tažný tvrdý polyvalentní kovový element s vysokým bodem tání, který se

Více

INFORMACE/REJSTŘÍK. Sortiment výrobků v programu Tailor Made. Výpočtové vztahy a definice. Přehledná tabulka závitů. Měření drsnosti povrchu

INFORMACE/REJSTŘÍK. Sortiment výrobků v programu Tailor Made. Výpočtové vztahy a definice. Přehledná tabulka závitů. Měření drsnosti povrchu NORM/RJSTŘÍK Sortiment výrobků v programu Tailor Made 2 Výpočtové vztahy a definice 4 Přehledná tabulka závitů 11 Měření drsnosti povrchu 14 Tolerance děr 16 Nejčastěji kladené dotazy 18 1 nformace/rejstřík

Více

ZÁKLA L DY Y OB O RÁBĚNÍ Te T o e r o ie e ob o r b áb á ě b n ě í n, z ák á lad a n d í n d r d uh u y h třísko k v o éh é o h o obrábění

ZÁKLA L DY Y OB O RÁBĚNÍ Te T o e r o ie e ob o r b áb á ě b n ě í n, z ák á lad a n d í n d r d uh u y h třísko k v o éh é o h o obrábění ZÁKLADY OBRÁBĚNÍ Teorie obrábění, základní druhy třískového Teorie obrábění, základní druhy třískového obrábění Z historie obrábění 5000 př.n.l. obrábění nežel. kovů (měď a její slitiny). 2000 př.n.l.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2303T004 Strojírenská technologie technologie obrábění DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv úpravy hlavního břitu

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové typy nástrojů pro soustružení Obor: Obráběč kovů Ročník: 1. Zpracoval(a): Rožek Pavel Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Obsah Soustružení 3

Více

NOVÉ PCD břitové destičky Drill Fix DFR a DFT

NOVÉ PCD břitové destičky Drill Fix DFR a DFT OVÉ PCD břitové Drill Fix DFR a DFT Hlavní aplikace Vysoce výkonné PCD břitové KD1425 jsou speciálně určené pro obrábění neželezných materiálů jako jsou polymery se skelnými vlákny (GFRP) často používané

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje 4 ročník Bančík Jindřich 25.7.2012 Název zpracovaného celku: CAM obrábění CAM obrábění 1. Volba nástroje dle katalogu Pramet 1.1 Výběr a instalace

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Marek Holík Měření obráběcích sil a tuhosti konstrukce prototypu CNC stroje Bakalářská práce 2010 Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra výrobních

Více

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH www.pramet.com VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY RCMH - RCMT - RCMX - RCUM OBRÁBĚNÍ NOVÝCH ŽELEZNIČNÍCH KOL ŽELEZNIČNÍ KOLA Železniční kola patří mezi nejdůležitější součásti

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Přehled metod, základní pojmy. Téma: Ing. Kubíček Miroslav.

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Přehled metod, základní pojmy. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Přehled metod, základní pojmy Ing. Kubíček

Více

Slévárny neželezných kovů

Slévárny neželezných kovů Slévárny neželezných kovů Průmyslové pece a sušárny Žárobetonové tvarovky OBSAH Udržovací pece PTU...3 LAC NANO kelímy pro neželezné kovy s využitím nanotechnologií...5 Podložky pod kelímky...7 Stoupací

Více

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI TEPLOTA KOROZNÍ ODOLNOST ELMAX. Kaleno a popouštěno na 58 HRC

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI TEPLOTA KOROZNÍ ODOLNOST ELMAX. Kaleno a popouštěno na 58 HRC 1 ELMAX 2 Charakteristika ELMAX je Cr-Mo-V slitinová, práškovou metalurgií vyrobená ocel, s následujícími vlastnostmi: vysoká odolnost proti opotřebení vysoká pevnost v tlaku vysoká rozměrová stabilita

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

C Cr V Mo W Si Mn 1,35% 4,25 % 4,00 % 4,50% 5,75% 0,30% 0,30%

C Cr V Mo W Si Mn 1,35% 4,25 % 4,00 % 4,50% 5,75% 0,30% 0,30% NÁSTROJOVÁ OCEL CPM REX M4 Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr V Mo W Si Mn 1,35% 4,25 % 4,00 % 4,50% 5,75% 0,30% 0,30% CPM REX M4 Pro speciální aplikace vyvinutá vysokovýkonná rychlořezná ocel.

Více

Nástrojová třída GC1130 pro frézování ocelí

Nástrojová třída GC1130 pro frézování ocelí Nástrojová třída GC1130 pro frézování ocelí Evoluce v oblasti frézování ocelí Nástrojová třída GC1130 vyráběná technologií Zertivo vám dodá klid K nejčastějším problémům při frézování patří odlupování

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta. Ústav základního zpracování dřeva

Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta. Ústav základního zpracování dřeva Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva STROJE A NÁSTROJE PRO ŘEZÁNÍ DŘEVA Bakalářská práce 2013/2014 David Ševčík Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

velký GURMÁN SNGX 13 LNET 16 S DESTIČKAMI VE ŠROUBOVICI

velký GURMÁN SNGX 13 LNET 16 S DESTIČKAMI VE ŠROUBOVICI velký GURMÁN www.pramet.com Nové HRUBOVACÍ VÁLCOVÉ FRÉZY S ESTIČKAMI VE ŠROUBOVICI SNGX 13 LNET 16 Nové frézy s destičkami ve šroubovici Nová koncepce fréz estičky s 8 řeznými hranami okonalé upnutí Vnitřní

Více

C Cr V Mo Mn Si 2,30% 14,00 % 9,00 % 1,30% 0,50% 0,50%

C Cr V Mo Mn Si 2,30% 14,00 % 9,00 % 1,30% 0,50% 0,50% NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 420 V Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr V Mo Mn Si 2,30% 14,00 % 9,00 % 1,30% 0,50% 0,50% CPM 420 V je nová korozivzdorná a současně vysoce otěruvzdorná ocel, vyráběná

Více

ProGroove. ProGroove. Zapichování a upichování ProGroove

ProGroove. ProGroove. Zapichování a upichování ProGroove Zapichování a upichování ProGroove Systém ProGroove zajišťuje přesné a spolehlivé obrábění s konzistentní výkonností řezné hrany díky snadno vyměnitelným břitovým destičkám dostupných v řadě vysoce výkonných

Více

Bending tool for conduit box

Bending tool for conduit box Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Ohýbací nástroj na elektroinstalační krabice Bending tool for conduit box Petr Žádník, Tomáš Pařez, Richard Potůček,

Více

ZROZENÍ NOVÉ GENERACE

ZROZENÍ NOVÉ GENERACE ZROZENÍ NOVÉ GENERACE www.pramet.com youtube.com/pramettv Nové soustružnické materiály řady T8300 s pvd povlakem Nové soustružnické materiály řada T8300 Vysoký výkon při zachování provozní spolehlivosti.

Více

OPOTŘEBENÍ A TRVANLIVOST NÁSTROJE

OPOTŘEBENÍ A TRVANLIVOST NÁSTROJE Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ 1 TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ 1. TECHNOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA Soustružení je obráběcí metoda, která se používá při obrábění rotačních součástí, kdy se pracuje zpravidla jednobřitým nástrojem. Kinematika obráběcího

Více

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102)

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 27.3.2013 Název zpracovaného celku: Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102)

Více

Nejnovější technologie. Nejnovější technologie a ohlasy zákazníků jsou úspěšně kombinovány v každém pilovém pásu AMADA.

Nejnovější technologie. Nejnovější technologie a ohlasy zákazníků jsou úspěšně kombinovány v každém pilovém pásu AMADA. Nejnovější technologie Nejnovější technologie a ohlasy zákazníků jsou úspěšně kombinovány v každém pilovém pásu AMADA. Pilový pás z dvojkovu vyráběný pomocí svařování elektronovým paprskem Špičky zubů

Více

Frézování. Frézování válcovými frézami: Kinematika řezného pohybu:

Frézování. Frézování válcovými frézami: Kinematika řezného pohybu: Frézování Použití a kinematika řezného pohybu Používá se pro obrábění především ploch rovinných, ale frézování obrábíme i tvarové plochy jako jsou ozubená kola, závity a různé tvarové plochy. Kinematika

Více

3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool

3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool KARBIDY A POVLAKY 3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool 3.1.1 Nepovlakované karbidy IN04S IN05S IN10K IN15K IN30M K10-K20 M10-M20 K10-K25 K20-K50 Jemnozrnný karbid pro obrábění Al slitin s vyšším

Více

Supertvrdé řezné materiály a jejich efektivní využití. Josef Vintr

Supertvrdé řezné materiály a jejich efektivní využití. Josef Vintr Supertvrdé řezné materiály a jejich efektivní využití Josef Vintr Bakalářská práce 2006 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na supertvrdé

Více

Odborníci na vrtání se slinutým karbidem

Odborníci na vrtání se slinutým karbidem Produktová příručka Vrtání _ ZISKOVÁ TECHNIKA Odborníci na vrtání se slinutým karbidem 2 Všeobecný úvod do tématu 6 Přehled sortimentu 16 Informace o výrobcích 16 Vrtáky VHM 16 X treme Step 90 18 X treme

Více

Frézování. Rozeznáváme dva základní druhy frézovaní:

Frézování. Rozeznáváme dva základní druhy frézovaní: Frézování. Frézování patří k nejběžnějšímu způsobu třískového obrábění, kde hlavní řezný pohyb (otáčivý) koná nástroj a vedlejší pohyby (posuv nebo přísuv) koná obrobek. Stroj pro frézování je frézka,

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Hlavní skupinu materiálů, pouţívanou pro výrobu

Více

Vliv volby nástroje na parametry řezného procesu. Lukáš Matula

Vliv volby nástroje na parametry řezného procesu. Lukáš Matula Vliv volby nástroje na parametry řezného procesu Lukáš Matula Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato práce se zaměřuje na proces frézování a testování různých frézovacích nástrojů. Zkoumá různé typy nástrojů

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Závěrečná práce. Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Závěrečná práce. Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Závěrečná práce Tvorba výrobních postupů při soustružení vypracoval Mgr. Michal Vondrášek Vedoucí práce:

Více

SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ

SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ Šrotování (drcení krmiv) je prakticky využíváno relativně krátkou historickou dobu. Největšího rozmachu a technického zdokonalování toto odvětví zažilo až v průběhu

Více

C Cr V Mo W Mn 0,55 % 4,55 % 1,00 % 2,75% 2,15% 0,50%

C Cr V Mo W Mn 0,55 % 4,55 % 1,00 % 2,75% 2,15% 0,50% NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 1 V Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr V Mo W Mn 0,55 % 4,55 % 1,00 % 2,75% 2,15% 0,50% CPM 1 V je nově vyvinutá, extrémně houževnatá nástrojová ocel pro práci za tepla,

Více

sada Test / sada Selling / sada Follow

sada Test / sada Selling / sada Follow English Sady nástrojů a destiček Kit Collection 2012 / sada Selling / sada Follow Nové produkty (KIG...) / vybrané TOP produkty (KIT...) Společně pokrývají celý rozsah obrábění nástroji TaeguTec Popis

Více

Karbidové vrtáky. Vrtáky SE HPG pro hluboké otvory. Primární aplikace. Vlastnosti a výhody

Karbidové vrtáky. Vrtáky SE HPG pro hluboké otvory. Primární aplikace. Vlastnosti a výhody Vrtáky SE HPG pro hluboké otvory Primární aplikace Řada karbidových vrtáků B271_HPG představuje optimální platformu pro vrtání otvorů s hloubkou až 30xD do oceli, litiny a nerezové oceli. Vrtá hluboké

Více

technologie (z řeckého základu techné dovednost, logus - nauka) Speciální technologie Příklad: kolo Příklad: dioda obrábění břit, řezný klín

technologie (z řeckého základu techné dovednost, logus - nauka) Speciální technologie Příklad: kolo Příklad: dioda obrábění břit, řezný klín Speciální technologie Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. obrábění a technologie obrábění výrobní proces technologické dokumenty speciální technologie obrábění VUT Brno technologie (z řeckého základu techné dovednost,

Více

PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ

PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

Vrtačky na kov pro profesionály.

Vrtačky na kov pro profesionály. KOV Vrtačky na kov pro profesionály. Program vrtaček FEIN pro řemeslníky a průmysl. PŘEDMLUVA Kompetence v oblasti vrtání od vynálezce vrtačky. V roce 1895 společnost FEIN jako první na světě vynalezla

Více

D 2 KONSTUKCE PÍSTU HLAVNÍ ROZMĚRY PÍSTŮ

D 2 KONSTUKCE PÍSTU HLAVNÍ ROZMĚRY PÍSTŮ KONSTUKCE PÍSTU Namáhání pístu mechanickým a tepelným zatížením závisí především na režimu motoru, velikosti vrtání válce a zvolených konstrukčních rozměrech. HLAVNÍ ROZMĚRY PÍSTŮ Průměr Kompresní výška

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

8 Spojovací části. Přehled tříd únosnosti je uveden v tabulce A.5 na straně A.11 katalogu.

8 Spojovací části. Přehled tříd únosnosti je uveden v tabulce A.5 na straně A.11 katalogu. Spojovací části táhel závěsů slouží k přenosu a regulaci sil z prvku upevnění na potrubí (objímka, nosník) do částí upevnění k nosné konstrukci (oka, podložky, konzoly). Táhlo závěsu je tvořeno tyčí, dvěma

Více

2 K20 QP25 QP25C QP30P QP40. od 200. do. 1500 - - - 100-300 - - - - - - max. 800 200-800 - - - - - - max. 900 50-80 - - - -

2 K20 QP25 QP25C QP30P QP40. od 200. do. 1500 - - - 100-300 - - - - - - max. 800 200-800 - - - - - - max. 900 50-80 - - - - Doporučené řezné rychlosti a posuvy pro frézu Face Hog Konkrétní hodnoty posuvu se mohou měnit v závislosti na materiálu obrobku a stavu stroje, avšak následující údaje mohou sloužit jako vodítko. frézy

Více

Modulární vrtáky. Modulární vrtací systém KSEM. Hlavní použití. Funkce a výhody

Modulární vrtáky. Modulární vrtací systém KSEM. Hlavní použití. Funkce a výhody Modulární vrtací systém KSEM Hlavní použití Modulární vrtací systém KSEM nabízí větší hloubku a průměry vrtání než modulární vrtáky KenTIP. Hloubka otvorů 10xD až do průměru 40 mm (1,575") jsou standardem.

Více

Modulární systém Coromant EH

Modulární systém Coromant EH Modulární systém Coromant EH Flexibilní nástrojové vybavení pro díry malých průměrů Z hlediska ziskovosti má při obrábění kovů naprosto zásadní význam dosah nástrojů až k obtížně přístupným partiím obráběné

Více

Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204

Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204 Použití ložisek Uspořádání ložisek... 160 Uspořádání s axiálně vodícím a axiálně volným ložiskem... 160 Souměrné uspořádání ložisek... 162 Plovoucí uspořádání ložisek... 162 Radiální zajištění ložisek...

Více

Ranger. Ranger. Nastavitelný systém pro čelní zapichování. Vlastnosti. Výhody WWW.WIDIA.COM

Ranger. Ranger. Nastavitelný systém pro čelní zapichování. Vlastnosti. Výhody WWW.WIDIA.COM Nastavitelný systém pro čelní zapichování Vlastnosti Možnost nastavení pomocné planžety od průměru 57 406mm pro počáteční zápich. Šířka břitových destiček 3,2mm; 4,9mm a 6,4mm. Ranger Výhody dispozici

Více

Hlavní cíle firmy JC-Metal s.r.o. 1. Zaručený standard kvality. Pečlivou a svědomitou prací na všech úrovních dodržujeme trvale vysokou kvalitu.

Hlavní cíle firmy JC-Metal s.r.o. 1. Zaručený standard kvality. Pečlivou a svědomitou prací na všech úrovních dodržujeme trvale vysokou kvalitu. RYCHLOUPÍNKY RY-UP Editoriál Vážené dámy a pánové, Vážení zákazníci, Jsem hrdý, že Vám můžeme opět představit náš nový katalog. Inovace, které tentokrát obsahuje, však neuvidíte na první pohled. Skrývají

Více

Určeno posluchačům Fakulty stavební ČVUT v Praze

Určeno posluchačům Fakulty stavební ČVUT v Praze Strana 1 HALOVÉ KONSTRUKCE Halové konstrukce slouží nejčastěji jako objekty pro různé typy průmyslových činností nebo jako prostory pro skladování. Jsou také velice často stavěny pro provozování rozmanitých

Více

TAC vnitřní soustružnické nože

TAC vnitřní soustružnické nože Otvor clazení Superslitiny S utvařečem TAC vnitřní soustružnické nože Produkty jsou řazeny dle produktovýc řad: Stream Jet Bars TAC nože pro vnitřní soustružení V rámci produktové řady jsou řazeny dle

Více

NÁSTROJE NOVINKY LSE445-E NSE300-E/400-E. Univerzální frézovací hlavy 45 a 90 stupňů MP103CZ. 20 pozitivní destičky pro vysoko efektivní obrábění.

NÁSTROJE NOVINKY LSE445-E NSE300-E/400-E. Univerzální frézovací hlavy 45 a 90 stupňů MP103CZ. 20 pozitivní destičky pro vysoko efektivní obrábění. NÁSTROJE NOVINKY MP103CZ LSE445-E NSE300-E/400-E 20 pozitivní destičky pro vysoko efektivní obrábění. Univerzální frézovací hlavy 45 a 90 stupňů ČELNÍ FRÉZOVÁNÍ LSE445-E Lehká slitina

Více

1 Pružinové klece Pokyny pro projektování

1 Pružinové klece Pokyny pro projektování Pokyny pro projektování 1.1 Použití Použití pružinových závěsů a podpěr je nutné v případech, kde pomocí pevných konstrukcí není možné zachytit svislé nebo velké vodorovné vynucené posuvy potrubí. Pružinové

Více

EMCO Sinumerik 810 T - soustružení

EMCO Sinumerik 810 T - soustružení Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: EMCO Sinumerik 810 T - soustružení

Více

Nástroje a nástrojové soustavy

Nástroje a nástrojové soustavy 195 Nástroje a nástrojové soustavy Petr Borovan, Petr Kolář Abstrakt: Současné vývojové trendy jednotlivých skupin oboru řezných a upínacích nástrojů a jejich dokladování exponáty veletrhu EMO 2009. Nástroje

Více

US 2000 MC NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ. Typické oblasti použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI.

US 2000 MC NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ. Typické oblasti použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI. NÁSTROJOVÁ OCEL US 2000 MC Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ C V W Mo US 2000 MC Pro speciální aplikace vyvinutá vysokovýkonná semi-rychlořezná ocel, která svojí koncepcí zaručuje vysokou

Více

Nové obráběcí nástroje - údaje pro objednání. Výroba děr Kvalitní nástroje pro flexibilní výrobu a multimateriálové použití

Nové obráběcí nástroje - údaje pro objednání. Výroba děr Kvalitní nástroje pro flexibilní výrobu a multimateriálové použití Nové obráběcí nástroje - údaje pro objednání Výroba děr Kvalitní nástroje pro flexibilní výrobu a multimateriálové použití 2014 Objednání nových nástrojů... Nové nástroje Komplexní nabídka Internet www.sandvik.coromant.com

Více