2 Kotvení stavebních konstrukcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 Kotvení stavebních konstrukcí"

Transkript

1 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží ke stabilizaci zemního či horninového masivu samostatnými předepnutými horninovými kotvami. Ty se používají nejen jako podpory u pažení stavebních jam či opěrných a zárubních zdí, ale též pro zajištění stability zemních svahů, včetně sanace svahů sesutých, pro stabilizaci skalních stěn v zářezech a odřezech, pro stabilizaci tunelových portálů a stěn podzemních kaveren, pro zajištění stavebních konstrukcí proti vyplavání působením vztlaku, případně proti posunutí či překlopení. Zemní a horninové kotvy se skládají z kotevní hlavy, volné délky a kořenové (kotevní) délky, jež je do základové půdy upnuta prostřednictvím injektáže (obr. 11). Alternativní systémy, jako jsou např. tahové piloty a mikropiloty, zavrtávané kotvy bez injektáže, rozpínací svorníky a táhla, se za výše definované kotvy nepovažují. U zemních a horninových kotev musí být tedy splněny následující podmínky: kořenová část kotvy je v základové půdě upnuta pomocí injekční směsi, tahová síla je do kotvy vnesena předpětím, tzn., že kotva musí mít volnou délku, jež svým protažením umožní vnesení kotevní síly (podle Hookova zákona). Pro navrhování kotev platí obecná ustanovení ČSN EN , pro navrhování, provádění, zkoušení a monitorování kotev platí ČSN EN : Provádění speciálních geotechnických prací Injektované horninové kotvy, jež je v současné době v revizi. Obr. 11 Injektovaná horninová kotva: 1 kotevní hlava, 2 podkladní deska a podbetonování, 3 kotvená konstrukce, 4 stěna vrtu, 5 primární ochranná plastová trubka na táhle, 6 táhlo, 7 cementový kámen injektovaného kořene, 8 konec táhla, 9 plastová trubka primární protikorozní ochrany kořene, těsnění, 11 volný prostor (případně vyplněný další protikorozní ochranou táhla), 12 výplň sekundární ochrany táhla, 13 cementový kámen primární ochrany kořene; L fixed kořenová délka kotvy, L free volná délka kotvy, L tb kotevní délka táhla, L tf volná délka táhla, L k délka kotvy 31

2 Ko tvení stavebních k onstruk cí 2.1 Druhy horninových kotev Kotvy se dělí podle následujících kritérií: 1. podle typu kotevního táhla kotvy tyčové kotvy pramencové 2. podle doby své funkce kotvy dočasné (doba jejich funkce je do 2 let) kotvy trvalé (doba jejich funkce je více než 2 roky) 3. podle způsobu namáhání kořene kotvy s kořenem taženým kotvy s kořenem tlačeným (ty se již prakticky neprovádějí, a to z důvodů komplikované výroby). Hlava kotvy zajišťuje ukotvení táhla do stavební konstrukce a tím přenos síly z kotvy do konstrukce. Její uspořádání se liší podle typu táhla kotvy. Hlavu tyčových kotev tvoří nalisovaný závit s velkým stoupáním na kotevním táhlu, speciální matice a ocelová podkladní deska, případně podkladní svařenec, používaný u šikmých kotev. Upínací hlavy kotev pramencových jsou obdobné jako upínací hlavy používané v předpjatém betonu. Mezi pramenci, které jsou protaženy masivní ocelovou objímkou, je vtlačován ocelový kuželík, jehož přítlačná síla zajistí fixaci pramenců a tím předpínací síly (obr. 12). U trvalých kotev musí uspořádání jejich hlavy umožnit případnou kontrolu předpínací síly během její životnosti. Hlavy trvalých kotev se chrání proti mechanickému či tepelnému poškození a zejména korozi pomocí nátěrů a povlaků. Nejdokonalejší ochranou hlavy kotvy je její uzavření ocelovým nebo plastovým krytem, vyplněným vhodným tmelem s antikorozními účinky. Obr. 12 Uspořádání hlavy pramencové kotvy: 1 upínací kuželík každého pramence, 2 objímka, 3 podkladní deska, 4 převázka tvořená dvojicí U profilů, 5 ocelový svařenec, 6 pažicí stěna, 7 táhlo kotvy z patentových drátů, 8 průchodka 32

3 Táhla kotev jsou z hlediska materiálu tvořena buď ocelovými tyčemi, nebo pramenci (splétanými lany), z čehož jsou odvozeny i názvy jednotlivých typů kotev. Tyčové kotvy mají obvyklý průměr: 26,5; 32 nebo 36 mm, jsou z kvalitní oceli s mezí kluzu MPa (např. systém Dywidag). Pramencové kotvy jsou složeny z 2 až 12 pramenců o průměru 15,3 až 15,7 mm, ocel kvality vesměs 1570/1770 MPa (obr. 13). Obr. 13 Řezy dočasnou pramencovou kotvou 8 x Lp 15,7 mm: a řez kořenem, b řez kořenem v místě usměrňovacího prvku, c řez táhlem; 1 stěna vrtu, 2 cementový kámen injektovanéhokořene, 3 pramence, 4 injektážní manžetová trubka, 5 usměrňovací prvek, 6 plastovátrubka chránící volnou délku táhla, 7 výplň cementovou zálivkou Táhlo kotvy se skládá z volné délky a kořenové délky kotvy. Volná délka táhla musí umožnit především předepnutí kotvy a zajistit přenos tahové síly do horniny v požadované vzdálenosti od stavební konstrukce. Volná délka všech kotev je proto vždy opatřena povlakem z hadice z umělé hmoty, která zajistí příslušný prokluz. V případě kotev trvalých slouží tento povlak současně jako druhá antikorozní ochrana. Navržený systém protikorozní ochrany musí být spolehlivě odolný proti mechanickému poškození během instalace kotvy, trvalý po celou dobu životnosti kotvy a musí umožnit volné protažení táhla při předpínání kotvy. Kořen kotvy slouží v případě injektovaných kotev k přenosu kotevní síly do horninového prostředí a vytváří se jednorázovou nebo opakovanou injektáží cementové suspenze do vymezené části vrtu. Injektáž se realizuje buď pomocí plastové manžetové trubky profilu 32 / 3,6 mm s injekčními etážemi po 500 mm pomocí dvojitého necirkulačního obturátoru, nebo pomocí injekčních hadiček. První způsob je pracnější, ale bezpečnější a používá se vždy v případě kořene pilot v jemnozrnných zeminách. Druhý způsob je rychlejší, nicméně méně spolehlivý. Používá se v případě dočasných tyčových kotev v hrubozrnných zeminách a horninách. Úlohou proinjektovaného cementového kamene je kromě přenosu tahové síly do horninového prostředí také primární ochrana kořenové délky kotev, jež se v případě kotev dočasných považuje za dostatečnou, je-li jeho tloušťka alespoň mm. V případě dočasných tyčových kotev trvalých je nutná dvojitá ochrana kořenové délky pomocí vrubované hadice z PE (obr. 14). 33

4 Ko tvení stavebních k onstruk cí Obr. 14 Pramenec trvalé kotvy s antikorozní ochranou kořene: 1 pramenec profilů 15,5 mm, ochrana pramence cementovým kamenem nebo umělou pryskyřicí, 3 zvlněná trubka z PE, 4 cementový kámen injektovaného kořene, 5 stěna vrtu Kotvy jsou mimořádně štíhlé ocelové prvky, u nichž musí být zajištěna protikorozní ochrana, přičemž neexistuje jednoznačný způsob pro zajištění této ochrany v daném geotechnickém prostředí. V zásadě se rozlišují dva stupně této ochrany, jež odpovídají životnosti kotev. V případě dočasných kotev musí tato ochrana spolehlivě působit po dobu nejméně 2 let. V tab. 3 jsou uvedeny příklady protikorozní ochrany pro dočasné kotvy. V případě trvalých kotev se realizuje tzv. sekundární ochrana, přičemž principem je to, že nejméně jedna souvislá vrstva z materiálu zabraňujícímu korozi, jež nepodléhá degradaci během celé životnosti kotvy, musí tvořit kotevní ochranu. Příklady této ochrany jednotlivých komponentů kotvy jsou v tab. 4. Provádění trvalých kotev je podmíněno: certifikátem výrobku trvalá kotva příslušného provedení, vydaném příslušným zkušebním ústavem; certifikátem opravňujícím příslušnou firmu k realizaci těchto kotev. Tab. 3 Příklady protikorozních ochranných systémů pro dočasné kotvy 1. Kotevní délka táhla Všechna instalovaná táhla musí být opatřena nejméně mm krytím cementovou injekční směsí. Je-li kotva v agresivním prostředí, může být kořenová délka opatřena jednoduchou ohebnou povlakovou trubkou. 2. Volná délka táhla Ochranný systém táhla musí mít nízké tření, aby umožnil protažení táhla v zalitém vrtu. Toho lze dosáhnout: plastovým povlakem každého z táhel; konce povlaku jsou utěsněny proti vodě, plastovým povlakem každého z táhel a výplní mezikruží mezi táhlem a povlakem protikorozní hmotou, společným plastovým, nebo ocelovým povlakem celého táhla s utěsněním konce proti vniku vody, společným plastovým, nebo ocelovým povlakem celého táhla s protikorozní výplní 3. Přechod mezi kotevní hlavou a volnou délkou (podkotevní ochrana) Povlaková trubka volné délky táhla má být připevněna k podkladní desce a utěsněna vhodným materiálem. 4. Kotevní hlava Je-li kotevní hlava po celou dobu funkce kotvy přístupná: pokrytí hlavy nestékavou protikorozní hmotou, nebo kombinace nestékavé hmoty s ochranným povlakem. Je-li kotevní hlava nepřístupná, musí na ní být připevněno kovové nebo plastové víko. 34

5 Tab. 4 Příklady protikorozních ochranných systémů pro trvalé kotvy 1. Ověření navrhované ochrany všechny systémy protikorozní ochrany musí být podrobeny zkouškám za účelem prokázání účinnosti; investor potvrdí, že na základě zhodnocení výsledků zkoušek je ochranný systém přijatelný, pokud je kotevní délka opatřena pouze jednoduchou ochranou, kontroluje se účinnost této ochrany měřením in situ (např. zkouška elektrického odporu kotvy). 2. Kotevní délka táhla a) jednoduchá ohebná plastová trubka obklopená cementovou zálivkou, b) dvě soustředně uložené ohebné trubky s mezikružím zainjektovaným cementovou směsí, nebo pryskyřicí a vnější cementová zálivka, c) jednoduchá ohebná trubka s vnitřní injektáží tloušťky alespoň 5 mm ve výrobně, d) jednoduchá ohebná (stlačitelná) ocelová trubka, obklopující táhlo s vnitřní injektáží, e) jednoduchá ocelová nebo plastová ohebná trubka tloušťky minimálně 3 mm s krytím injekční směsí tloušťky minimálně 20 mm a pevnosti minimálně 500 kpa 3. Ochranné obaly zhotovené na stavbě a) jedna ohebná plastová trubka, b) dvě plastové povlakové trubky, c) vnitřní cementová zálivka a vnější plastová povlaková trubka, d) vnitřní cementová zálivka a vnější ocelová nebo plastová trubka, e) ocelová povlaková trubka a vnější cementová zálivka 4. Volná délka táhla Ochranný systém musí kromě antikorozní ochrany umožnit volný pohyb táhla, což lze docílit: plastovým povlakem na jednotlivých táhlech s výplní pružnou hmotou, plastový povlak na jednotlivých táhlech s vnitřním pružným povrchem s výplní cementovou suspenzí, společný plastový povlak pro všechna táhla s vnitřním pružným povrchem s výplní cementovou zálivkou. 5. Přechod mezi kotevní hlavou a volnou délkou Ke kotevní hlavě je přivařeno, nebo jen s ní pevně spojeno natřené hrdlo z ocelové nebo plastové trubky. To je připevněno přímo k povlakové trubce volné délky kotvy a vše je vyplněno protikorozní hmotou. 6. Kotevní hlava Natřené, nebo žárově pozinkované kovové víko s mininmální tloušťkou 3 mm, nebo pevné plastové víko s mindální tloušťkou 5 mm se připevní na podkladní desku. Je-li kotva přístupná, je vyplněno pružnou antikorozní hmotou. Je-li kotva nepřístupná, vyplní se buď cementovou suspenzí, nebo antikorozní hmotou. 2.2 Zásady provádění injektovaných horninových kotev Technologický postup výroby kotev sestává z následujících fází: a) provádění maloprofilových vrtů; b) vyplnění vrtů zálivkou; c) výroba, doprava, manipulace a osazení kotvy; d) injektáž kořene kotvy a popř. reinjektáž, eventuálně předinjektáž okolní základové půdy; e) napínání kotev, zkoušení kotev, dohled a přezkušování. Provádění maloprofilových vrtů pro kotvy se neliší od provádění vrtů pro mikropiloty, klasické injektáže a pro injektáž tryskovou. Typické průměry vrtů pro různé typy kotev a základových půd jsou v tab. 5. Rovněž tak vyplňování provedených a vyčištěných vrtů cementovou 35

6 Ko tvení stavebních k onstruk cí 36 zálivkou ve složení c : v = 2,2 2,3 : 1 je shodné, také pro injektáž kořene kotev platí shodný technologický postup a stejné zásady. Účelem injektáže kotev (případně injektáže jejich kotevní délky) je: upnutí kořene kotvy v základové půdě tak, aby byla kotva schopna přenést vnášenou tahovou sílu do okolní základové půdy; ochrana táhla kotvy proti korozi; zpevnění základové půdy bezprostředně přiléhající ke kořenové části kotvy, aby se zvýšila její únosnost; utěsnění základové půdy bezprostředně obklopující kořenovou část kotvy, aby se omezil únik injekční směsi. Injektuje se cementovou suspenzí c : v = 2,2 2,3 : 1 a je třeba protrhnout zálivku a prostřednictvím injektáže ji roztlačit proti stěnám vrtu. Rozhodující je dosažení v projektové dokumentaci předepsaného tlaku na příslušnou etáž; proto reinjektáže, zvláště v zeminách, jsou zcela typické. Kotvy se předepínají za účelem: zjištění únosnosti kotvy a vypracování záznamu, napnutí a ukotvení táhla kotvy na jeho zaručené síle. Tab. 5 Příklady průměrů vrtů d [mm] pro kotvy podle typu kotev a základové půdy Druh kotvy Zeminy Zeminy Horniny skalní soudržné nesoudržné a poloskalní Trvanlivost kotvy dočasné trvalé dočasné trvalé dočasné trvalé Tyčové (CPS, Dywidag) Pramencové do 4 x Lp Pramencové do 8 x Lp Tahová síla se do injektovaných horninových kotev vnáší napínáním, jehož účelem je: zjistit únosnost kotvy a vypracovat záznam o této únosnosti, napnout a ukotvit táhlo kotvy na jeho zaručené síle. Každá z napínaných kotev projde na stavbě jistým druhem zkoušky, které se dělí na: typové zkoušky průkazní zkoušky kontrolní zkoušky. Typovými zkouškami, jež musí být dokončeny před zahájením výroby kotev, se stanovuje: odpor R a proti vytažení kotvy na styku mezi horninou a kořenovou částí kotvy; kritické zatížení na mezi tečení kotevního systému, nebo charakteristika tečení kotevního systému při zatěžování až do porušení, nebo výpočtová volná délka táhla L app. Typové zkoušky kotev se provádějí v případě realizace kotev v geotechnických podmínkách stavenišť, kde doposud nebyly provedeny žádné typové zkoušky tohoto druhu kotev, nebo v těch případech, jedná-li se o kotvy s vysokou a neobvyklou únosností. Při zkoušce se požaduje dosažení mezní únosnosti, resp. porušení na styku zemina kořen.

7 Průkazní zkouškou se pro příslušný typ kotvy potvrzuje: průkaz únosnosti kotvy při zkušebním zatížení P p ; velikost tečení, nebo úbytku napínací síly kotevního systému až do zkušebního zatížení; výpočtová volná délka táhla L app. Průkazní zkoušky mají význam zejména tehdy, pokud nebyly v dostatečném předstihu provedeny zkoušky typové. Provedou se nejméně 3 tyto zkoušky, jimiž se stanoví přejímací kritéria přijatelné meze tečení, nebo úbytku napínací síly pro zkoušky kontrolní. Kontrolními zkouškami se pro každou kotvu potvrzuje: průkaz únosnosti kotvy při zkušebním zatížení; v případě potřeby velikost meze tečení, nebo úbytek napínací síly kotevního systému na hranici mezního stavu použitelnosti; výpočtová volná délka táhla L app. Pro vlastní zkoušky se volí jeden z následujících 3 zkušebních postupů: zkušební postup 1, při němž je kotva zatěžována po sobě následujícími zatěžovacími cykly od hodnoty předtížení až po maximální sílu; při každém zatěžovacím cyklu se ve stanovených intervalech zaznamená posun hlavy kotvy při maximální napínací síle; zkušební postup 2, při kterém je kotva napínána po sobě následujícími zatěžovacími cykly od hodnoty předtížení až po maximální sílu; měří se pokles síly v hlavě piloty v průběhu sledovacího času, a to jak při zaručené síle, tak při největším zatížení; zkušební postup 3, kdy kotva je napínána od hodnoty předtížení až po maximální zkušební sílu; měří se přírůstek posunu hlavy kotvy v každém zatěžovacím stupni při konstantní síle. Předtížení P a se při všech zkušebních postupech volí obyčejně o velikosti % zkušebního zatížení P p. Nejdůležitější charakteristiky pro příslušné zkušební postupy jsou v tab. 6 a 7. Tab. 6 Charakteristiky zkušebního postupu 1 pro jednotlivé druhy zkoušek kotev Druh zkoušky typová Postup zatěžování Počet cyklů Měření deformací od P a až po R a nebo P p, přičemž P p = 0,8P tk, respektive P p = 0,95P t0,1k průkazná P p 1,25P 0, nebo P p R d (R d je navrhovaný odpor kotvy) kontrolní zatěžuje se na P p, dále se uvolní na P a a znovu se napne na P 0, P p 1,2P 0, nebo P p 0,9P t0,1k minimálně 6 podle tab. 8 minimálně 5 podle tab. 8 na každém stupni min. 15, při P p v nesoudržné zemině minimálně 60, při P p v soudržné zemině minimálně 180 jsou-li zkoušky typové, k s 1mm jinak k s 0,8 mm, k s podle rovnice 6.1 minimálně 3 minimální doba na P p je 5, k s 0,8 mm při P p a k s 0,5 mm při P 0. 37

8 Ko tvení stavebních k onstruk cí Hodnota tečení k s se stanovuje z konstantních přírůstků posunů v nejméně dvou časových intervalech sledování podle vztahu: k s = (s 1 s 2 ) / log (t 2 / t 1 ) (1) kde s 1 je posun kotevní hlavy za čas t 1, s 2 posun kotevní hlavy v čase t 2, přičemž časy t se měří při konstantní síle. Sledovací časy při maximální napínací síle jsou pro každý zatěžovací cyklus následující: Výpočtová volná délka táhla L app se stanoví z prodloužení s kotevního táhla k jeho ukotvení v napínacím zařízení. Pro stanovení výpočtové volné délky táhla se používá rovnice: L app = (A t E t s) / P (2) kde A t je průřezová plocha kotevního táhla, E t modul pružnosti kotevního táhla, s pružné protažení kotevního táhla v hlavě kotvy, P zkušební síla po odečtu předtížení. Velikost L app musí ležet mezi dvěma následujícími hraničními hodnotami: horní hranice: L app l tf + l e + 0,5l tb, nebo L app 1,1l tf + l e (3) přičemž rozhoduje větší hodnota, spodní hranice: L app 0,80l tf + l e (4) (označení příslušných délek je na obr. ). Tab. 7 Zatěžovací cykly a minimální časy pozorování pro typové a průkazní zkoušky kotev pro zkušební postupy 1 a 2 Minimální pozorovací čas Přírůstek síly v % P p v minutách (pouze pro zkušební postup 1) cyklus 1 cyklus 2 cyklus 3 cyklus 4 cyklus 5 cyklus (60 nebo 180 x) ) 1 1 x) Při zkušebním postupu 2 se pozorovací časy prodlužují, když maximální síla odpovídá zkušební síle 38

9 Kotvy tyčové Nosná část této kotvy, přenášející tahovou sílu, je tvořena jedním táhlem z ušlechtilé oceli, jež má po celé své délce nalisován hrubý závit. Táhla se vyrábějí v délkách 12,0 m (výjimečně 14,0 m) a k nim se dodávají spojky, matice a tvarové podložky. U nás se v současné době používají tyčové tyčové kotvy Dywidag profilu 26,5 mm, 32 mm a 36 mm (tab. 9) a to vesměs pro účely dočasné. Kotvy se připravují a kompletují na staveništi, k injektáži se mimo jemnozrnné zeminy používá vesměs injekční hadička. Kotvy pramencové Jsou tvořeny 2 až 12 pramenci spletenými ze 7 patentovaných drátů profilů 7 mm. Používající se jak pro kotvy dočasné, tak i trvalé. V případě kotev dočasných se rovněž kompletují na staveništi, přičemž k injektáži jejich kořene se používá manžetová trubka. V případě kotev trvalých se na staveniště navezou polotovary s předem připravenou kořenovou délkou a ty se na stavbě kompletují. Základní údaje jsou v tab. 8 a. Tab. 8 Jmenovitá únosnost trvalých kotev podle počtu a kvality pramenců F dov [kn] Táhlo ocel 1620 MPa ocel 1800 MPa táhlo ocel 1770 MPa 1x 2x 3x 4x 6x 8x 9x x 12x x 2x 3x 4x 6x 8x 9x x 12x Tab. 9 Základní parametry materiálů tyčových kotev Vlastnost materiálu kotevního táhla Kotvy Dywidag Ocel 835/30 Ocel 80/ , , jmenovitý průměr [mm] 26, , stoupání závitu [mm] průřezová plocha A [mm 2 ] hmotnost [kg/m] 4,48 6,53 8,27 4,48 6,53 8,27 mez pevnosti [kn] napětí na mezi pevnosti f p [MPa] F dov kotevní síla [kn]

10 Ko tvení stavebních k onstruk cí 40 Tab. Hlavní parametry ocelových pramenců Typ pramence Pramenec Pramenec Pramenec 15,5/ ,5/ ,7/1770 jmenovitý průměr [mm] 15,5 15,5 15,7 jmenovitý průřez [mm 2 ] 141,5 141,5 150,0 zatížení a napětí na mezi pevnosti F m [kn] f p [MPa] na mezi 0,2 F p0,2 [kn] f p0,2 [MPa] na mezi 0,1 F p0,1 [kn] f p0,1 [MPa] 229, , , , tažnost [%] 3,0 3,5 3,5 modul pružnosti E [Gpa] 200 % 200 % 195 jmenovitá hmotnost [kgm -1 ] 1,12 1,12 1, Zásady návrhu injektovaných horninových kotev Návrh a výpočet horninových kotev vychází z potřeb kotvené konstrukce, kterou může být: pažicí konstrukce, zajištění svahů a násypů, podzemní prostory, podzemní stavby, základové konstrukce nadlehčované podzemní vodou, stavby a jejich základy přenášející tahové síly, vyvolané horní stavbou nebo jejími účinky přenášenými do základů. Předpjaté horninové kotvy se navrhují podle zásad mezních stavů popsaných v ČSN EN Kromě mezního stavu únosnosti a použitelnosti, kdy se posuzuje porušení kotvy následkem tahového namáhání, je třeba při návrhu kotvení zvážit: porušení kotvy následkem namáhání příčnými silami a kroucením; porušení kotvy následkem koroze; ztráta kotevní síly následkem nadměrného posunu kotevní hlavy, nebo následkem tečení a relaxace kotvy; porušení, nebo nadměrná deformace části stavební konstrukce, vzniklá v důsledku převzetí kotevní síly. Pro návrh kotvení jsou nutná následující ověření a výpočty: ověření vnitřního odporu kotvy, ověření odporu kotvy proti vytažení, ověření použitelnosti a trvanlivosti kotvy, výpočet nutné volné kotevní délky, určení zaručené síly kotvy.

11 Kotvy se navrhují a posuzují podle mezních stavů ve smyslu ČSN EN a ČSN EN 1537, přičemž se stanovuje: 1. mezní stav porušení návrhová hodnota únosnosti proti vytažení kotvy R a,d o stanovená z výsledků zkoušek o určená výpočty návrhová hodnota konstrukční únosnosti kotvy 2. mezní stav použitelnosti Návrhová hodnota únosnosti kotvy proti vytažení R a,d z výsledků zkoušek se odvodí z hodnoty charakteristické R a,k R a,d = R a,k / γ a (5) kde γ a je dílčí součinitel únosnosti předpjatých kotev, který je podle tab. A.12 ČSN EN pro soubor R2 je rovný 1,1 jak pro dočasné, tak pro trvalé kotvy. (NAD ke kap. 8 této normy doporučuje využití návrhového přístupu 2, tj. A1 + M1 + R2.) Charakteristická hodnota R a,k se stanovuje z výsledků průkazních zkoušek za použití korelačního součinitele ξ, jehož doporučené velikosti určuje tab. 11. Tab. 11 Korelační součinitele pro odvození charakteristických hodnot únosnosti kotev proti vytažení z výsledků průkazních zkoušek ξ pro n = ξ 1 1,40 1,30 1,20 1, 1,00 ξ 2 1,40 1,20 1,05 1,00 1,00 ξ 1 se použije pro velikost průměrnou; ξ 2 se použije pro velikost minimální Charakteristickou hodnotu únosnosti kotvy proti vytažení R a,k lze stanovit rovněž výpočtem na základě znalosti o geotechnických poměrech na staveništi s přihlédnutím ke zkušenostem v obdobných základových poměrech. Pro výpočet vnitřního odporu kotvy lze použít hodnot z tab. 12, jež platí rovněž pro mikropiloty. Tab. 12 Charakteristické velikosti plášťového tření kořenů kotev Druh základové půdy Typické Počet Konečný injektážní tlak Plášťové tření i vlastnosti injektáží [MPa] [MPa] skalní horniny R1 R4 f 50 MPa 0 0,6 1,0 poloskalní horniny R5, R6 f 50 MPa 0 1 0,5 3,0 0,2 0,6 štěrky písčité 35 45, c = ,0 2,0 0,15 0,20 štěrky jílovité 25 35, c = 1 2 2,0 4,0 0,15 písky 25 35, c = ,5 4,0 0,1 0,15 soudržné zeminy tvrdé u 30 c u 0,1 MPa 1 3 1,5 3,0 0,08 0,14 soudržné zeminy pevné u 0 0,05 c u 0,15 MPa 2 3 1,0 2,5 0,06 0,08 soudržné zeminy tuhé u = 0 0,025 c u 0,05 MPa 3 (4) 0,5 2,0 0,04 0,06 41

12 Ko tvení stavebních k onstruk cí Návrhová hodnota konstrukční únosnosti kotvy: R a,d R t,d (6) kde R t,d je návrhová únosnost materiálu kotvy, jež se vypočítá ve smyslu ČSN EN 1993 s přihlédnutím k ČSN EN 1537, přičemž se vychází z charakteristické velikosti vnitřního odporu kotvy R ik, jenž je roven síle na mezi pevnosti táhla P tk : kde A t R ik = P tk = A t f t (7) f t je průřezová plocha kotevního táhla, charakteristiká pevnost kotevního táhla v tahu. Průkaz mezního stavu použitelnosti kotvené konstrukce se provádí tak, že do výpočetních schémat se dosadí charakteristické hodnoty působení, vlastností základové půdy a geometrických rozměrů. Stanoví se velikosti deformací, které se porovnají s deformacemi přípustnými. Je-li vypočtený (nebo odhadovaný) posun větší než přípustný, je třeba jej zdůvodnit podrobnějším šetřením nebo zkouškami. Pokud to nevede k cíli, je třeba změnit návrh. Kotvy se ve výpočtových schématech uvažují jako pružiny. Návrh kotvení předepisuje následující údaje pro napínání kotev: a) předtížení kotvy P a, což je předpínací síla, od které se měří posun hlavy kotvy během příslušné zatěžovací zkoušky kotvy; zpravidla se volí P a = 0,1P, kde P = kotevní síla; b) zaručená síla P 0, jež je kotevní silou vnášenou do kotvy bezprostředně po dokončení procesu napínání; platí P 0 0,60P tk, kde P tk je mez pevnosti kotevního táhla; c) zkušební síla P p je maximální silou, kterou lze kotvu během příslušné zkoušky zatížit; platí P p 1,25P 0 a P p R a, d (platí větší z těchto hodnot). Příklad 1 Stanovte návrhovou únosnost dočasné pramencové kotvy 4 x Lp15,7 mm (ocel 1570 / 1770 MPa) celkové délky L = 16,0 m s kořenem délky L k = 6,0 m ukotveným v ulehlém štěrku v hloubce nejméně 8,0 m pod terénem. Řešení: a) předpoklady: průměr vrtu pro kotvu d = 175 mm kotva bude vložena do vrtu vyplněného cementovou zálivkou a v kořenové délce bude injektována po etážích při dosažení minimální velikosti konečného injektážního tlaku p = 2,0 MPa b) únosnost proti vytažení: k dispozici nejsou výsledky průkazních zkoušek, použijeme výpočet charakteristická únosnost proti vytažení: R a,k = π d L k i = 3,14 0,175 6,0 200 = 659,4 kn návrhová únosnost kotvy proti vytažení: R a,d = R a,k / 1,1 = 599,45 kn 42

13 c) konstrukční únosnost kotvy: charakteristická konstrukční únosnost: R ik = 4 0, / 1,15 = 790,73 kn návrhová konstrukční únosnost: R a,d = R i,k / 1,35 = 585,73 kn d) návrhová únosnost kotvy (je menší z obou), tedy: R a,d = 585 kn e) údaje pro napínání: zaručená síla P 0 = 500 kn (platí P 0 0,60P tk, neboť P tk = 4 0, = 1,025 MN, 500 kn < 0,6 25 = 615 kn) zkušební síla P p = 1,25P 0 = 1, = 625 kn předtížení kotvy P a = 0,1P = 0,1 500 = 50 kn 43

2 Materiály, krytí výztuže betonem

2 Materiály, krytí výztuže betonem 2 Materiály, krytí výztuže betonem 2.1 Beton V ČSN EN 1992-1-1 jsou běžné třídy betonu (C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60) rozšířeny o tzv. vysokopevnostní třídy (C55/67,

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

13. Kotvy a kotvení do hornin

13. Kotvy a kotvení do hornin 13. Kotvy a kotvení do hornin Kotvení je moderní technologií zajišťování či aktivního vyztužování vkládáním tahových prvků kotev - v inženýrském stavitelství, v zakládání staveb a v podzemním stavitelství.

Více

1 Stavební jámy. 1.1 Účel stavebních jam. 1.2 Druhy stavebních jam. Stavební jámy

1 Stavební jámy. 1.1 Účel stavebních jam. 1.2 Druhy stavebních jam. Stavební jámy 1 Stavební jámy 1.1 Účel stavebních jam Stavební jámy jsou výkopy sloužící pro spolehlivé založení stavby a výstavbu podzemních prostor objektu. Různě hluboké stavební jámy se provádějí prakticky ve všech

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

T E R M I N O L O G I E

T E R M I N O L O G I E 800-2 Zvláštní zakládání objektů T E R M I N O L O G I E A Armokoš pro provázání betonových konstrukcí je výztuž, která není staticky posuzována z hlediska únosnosti vlastní piloty a slouží pro spojení

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

Předpínací systémy VSL 0,5, 0,6

Předpínací systémy VSL 0,5, 0,6 1/64 VSL SYSTÉMY (CZ), s.r.o. VSL International Ltd. Kříženeckého náměstí 322 Industriestrasse 14 PRAHA 5 BARRANDOV CH 4553 SUBINGEN Česká republika Švýcarsko Předpínací systémy VSL 0,5, 0,6 ORGANIZACE:

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Investor stavby: Statutární město Teplice odbor dopravy a životního prostředí D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Obsah: D.1. Základní údaje o stavbě... 2 D.2. Návrh technického řešení...

Více

TRVALÉ ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU STAVEBNÍ JÁMY HŘEBÍKOVÁNÍM S VYUŽITÍM SKLOLAMINÁTOVÝCH TYČÍ ROCKBOLT

TRVALÉ ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU STAVEBNÍ JÁMY HŘEBÍKOVÁNÍM S VYUŽITÍM SKLOLAMINÁTOVÝCH TYČÍ ROCKBOLT Ing. Martin Vágner Vrtný a geologický průzkum s.r.o., Jeruzalémská 962/3, 110 00 Praha 1 Tel/Fax: 00420 224 142 110, E-mail: vagner@vgp-praha.cz, web: www.gkr.cz Ing. Adam Janíček Minova Bohemia s.r.o.,

Více

33. Která geosyntetika mohou být použita jako filtr? 34. Které prvky se používají k vyztužování zemin? 35. Co je to creep (zemin, geosyntetik)? 36.

33. Která geosyntetika mohou být použita jako filtr? 34. Které prvky se používají k vyztužování zemin? 35. Co je to creep (zemin, geosyntetik)? 36. Geotechnika 1. Podle kterého předpisu se navrhuje a provádí geotechnický průzkum pro PK? 2. Jaké jsou kategorie metod odběru vzorků zemin? 3. Kolik je tříd kvality vzorků zemin pro laboratorní zkoušky?

Více

Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí

Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí Silniční stavby 2 Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí Schopnost přenášet síly vyvolané účinkem dopravy Zajistit bezpečný provoz Odolávat účinkům povětrnostních

Více

AdvAnch 2015 1g Uživatelský manuál v. 1.0

AdvAnch 2015 1g Uživatelský manuál v. 1.0 AdvAnch 2015 1g Uživatelský manuál v. 1.0 Obsah 1. POPIS APLIKACE... 3 1.1. Pracovní prostředí programu... 3 1.2. Práce se soubory... 4 1.3. Základní nástrojová lišta... 4 2. ZADÁVANÍ HODNOT VSTUPNÍCH

Více

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: 01.08.2015 František Klípa

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: 01.08.2015 František Klípa Strana: 1/7 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato technická specifikace platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání za studena tvářených drátů pro výztuž do betonu ozn. B500A-G,

Více

Posouzení mikropilotového základu

Posouzení mikropilotového základu Inženýrský manuál č. 36 Aktualizace 06/2017 Posouzení mikropilotového základu Program: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_36.gsp Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu GEO5 SKUPINA

Více

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9.1 Všeobecně 9.1.1 Rozsah platnosti Tato kapitola normy se zabývá spřaženými stropními deskami vybetonovanými do profilovaných plechů, které

Více

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ Spoje ocelových konstrukcí Ověřování spolehlivé únosnosti spojů náleží do skupiny mezních stavů únosnosti. Posouzení je tedy nutno provádět na rozhodující kombinace

Více

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Doktorský studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ Studijní obor: POZEMNÍ STAVBY Ing. Jan RYBÍN THE STRESSED SKIN ACTION OF THIN-WALLED LINEAR TRAYS

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

Strana: 1/7 Nahrazuje: MK 008 ze dne 15.03.2005 Vypracoval: p.hoffmann Vydání: 2 Výtisk č. 1 Schválil dne: 26.07.2011 Klípa F.

Strana: 1/7 Nahrazuje: MK 008 ze dne 15.03.2005 Vypracoval: p.hoffmann Vydání: 2 Výtisk č. 1 Schválil dne: 26.07.2011 Klípa F. Strana: 1/7 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato technická specifikace platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání za studena tvářených drátů pro výztuž do betonu ozn. B500A-G,

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 1. cvičení ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI Podmínky pro uznání části Konstrukce aktivní účast ve cvičeních, předložení výpočtu zadaných příkladů. Pomůcky pro práci ve cvičeních psací potřeby a kalkulačka.

Více

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky zemních prací pro: Část A - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

Více

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton 7 Prostý beton 7.1 Úvod Konstrukce ze slabě vyztuženého betonu mají výztuž, která nesplňuje podmínky minimálního vyztužení, požadované pro železobetonové konstrukce. Způsob porušení konstrukcí odpovídá

Více

1. Tlumící vložka 5. Podložný plech 2. Náběhový plech 6. Upevňovací šrouby 3. Odtokový plech 7. Trouba pro vestavbu 4.

1. Tlumící vložka 5. Podložný plech 2. Náběhový plech 6. Upevňovací šrouby 3. Odtokový plech 7. Trouba pro vestavbu 4. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0496b VESTAVBA TLUMIČŮ HLUKU Vydání: 1/97 do čtyřhranného potrubí skupiny I I I Strana: 1 Stran: 6 Vestavba tlumičů hluku (dále jen vestavba) se používá ve vzduchotechnických zařízeních

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 Ministerstvo dopravy TP 185 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 176/07-910-IPK/1 ze dne 23. 2. 2007 s účinností od 1. března 2007 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil. Směrnice Obsah Tato část se zabývá polyesterovými a vinylesterovými konstrukčními profily vyztuženými skleněnými vlákny. Profily splňují požadavky na kvalitu dle ČSN EN 13706. GDP KORAL s.r.o. může dodávat

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-04/0030 technické posouzení

Více

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Fakulta stavební VŠB TUO Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Prvky betonových konstrukcí vlastnosti materiálů, pracovní diagramy, spolupůsobení betonu a výztuže Nejznámějším míchaným nápojem je

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - technické dodací podmínky. Část 1 - Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě. Způsob výroby a dodávaný stav Chemické

Více

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 % Objemová hmotnost, hydrostatické váhy PŘÍKLADY 1 P1.1 V odměrném válci je předloženo 1000 cm 3 vody. Po přisypání 500 g nasákavého lehčeného kameniva bylo kamenivo přitíženo hliníkovým závažím o hmotnosti

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OSI č. j. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září 2010

Více

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 21. 4. 2013 Název zpracovaného celku: STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Pevné látky dělíme na látky: a) krystalické b) amorfní

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Sanace kaple Navštívení Panny Marie, Hostišová okr. Zlín ZADAVATEL ZHOTOVITEL Obecní úřad Hostišová 100 763 01 Mysločovice ING. JOSEF KOLÁŘ PRINS Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město EVIDENČNÍ ÚŘAD:

Více

Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem

Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem Na vyztužování betonových konstrukcí používáme: a) výztuž betonářskou definovanou jako vyztuž nevyvozující předpětí v betonu. Vyrábí se v různých tvarech

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ VRTANÝCH PILOT

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ VRTANÝCH PILOT TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ VRTANÝCH PILOT Technologický postup: a) vyvrtání či vyhloubení vrtu b) přípravné práce c) armování a betonáž d) odpažení a úprava hlavy AD c) zapuštění a osazení armokoše betonáž

Více

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami. cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou

Více

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách. Způsob výroby

Více

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH. Kapitola 17 BETON PRO KONSTRUKCE

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH. Kapitola 17 BETON PRO KONSTRUKCE ČESKÉ DRÁHY, státní organizace DIVIZE DOPRAVNÍ CESTY, o.z. TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH Kapitola 17 BETON PRO KONSTRUKCE Třetí aktualizované vydání Změna č. xx Schváleno VŘ DDC č.j.túdc-xxxxx/2002

Více

6 Mezní stavy únosnosti

6 Mezní stavy únosnosti 6 Mezní stavy únosnosti 6.1 Nosníky 6.1.1 Nosníky pozemních staveb Typické průřezy spřažených nosníků jsou na obr. 4. Betonová deska může být kompaktní nebo žebrová, případně může mít náběhy. Ocelový nosník

Více

Geberit Silent-PP. Montážní zásady

Geberit Silent-PP. Montážní zásady Montážní zásady Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 3 1.1 Složení......................................................... 3 1.2 Oblast použití....................................................

Více

Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce

Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce Vady hrázděných konstrukcí. chybné uložení prvku na sokl zapříčiňující

Více

T E R M I N O L O G I E

T E R M I N O L O G I E 825-4 Objekty podzemní tunely T E R M I N O L O G I E B Beton prostý je beton bez výztuže nebo s výztuží hmotnosti do 15 kg/m 3. Beton stříkaný je konstrukce vytvořená pneumatickým nanášením betonové směsi.

Více

a) podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu; technologie a navržených materiálů

a) podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu; technologie a navržených materiálů T E C H N I C K Á Z P R Á V A STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST (dokumentace pro provádění stavby- SO 04 opěrná stěna) a) podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle

Více

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technické schvalování Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU EOTA Kunstlaan 40 Avenue des Arts B

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam-skupinapodskup. Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR zcela / částečně 01_01_01 Cement

Více

Mechanika hornin. Přednáška 4. Geotechnický průzkum

Mechanika hornin. Přednáška 4. Geotechnický průzkum Mechanika hornin Přednáška 4 Geotechnický průzkum Mechanika hornin - přednáška 4 1 Hlavní úkoly geotechnického průzkumu Zjištění inženýrsko-geologických poměrů v zájmovém území Zjištění fyzikálních, fyzikálněmechanických

Více

Obsah. (D) Most přes Lobezský potok - areál zdraví Stará Ovčárna - Sokolov Technická zpráva

Obsah. (D) Most přes Lobezský potok - areál zdraví Stará Ovčárna - Sokolov Technická zpráva Obsah 1 Všeobecné údaje... 3 1.1 Identifikační údaje mostu... 3 1.2 Údaje o křížení... 3 1.3 Základní údaje o mostě:... 4 2 Zaměření a vytyčení mostu:... 5 3 Geotechnické podmínky:... 5 4 Technické řešení:...

Více

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STVEBNÍ LÁTKY Beton I. Ing. Lubomír Vítek Definice ČSN EN 206 1 Beton je materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, s

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

1 Pružinové klece Pokyny pro projektování

1 Pružinové klece Pokyny pro projektování Pokyny pro projektování 1.1 Použití Použití pružinových závěsů a podpěr je nutné v případech, kde pomocí pevných konstrukcí není možné zachytit svislé nebo velké vodorovné vynucené posuvy potrubí. Pružinové

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam-skupina-podskup. zcela / částečně Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR 01_01_01

Více

fasdrain PROFILINE fasdrain fastrade

fasdrain PROFILINE fasdrain fastrade fasdrain PROFILINE POPIS VÝROBKU: Odvodňovací žlab fasdrain PROFILINE je vyroben z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD). Představuje praktickou a hospodárnou alternativu k tradičním způsobům liniového

Více

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Rozdělení kovů kovy železné železo, litina, ocel kovy neželezné hliník, měď, zinek, olovo, cín a jejich slitiny 1. Železo a jeho slitiny výroba železa se provádí

Více

Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, Technické podmínky dodací. č. TP 02-07 PRAŽEC B 91S(P) ÚČINNOST OD 1.1.2008

Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, Technické podmínky dodací. č. TP 02-07 PRAŽEC B 91S(P) ÚČINNOST OD 1.1.2008 Technické podmínky dodací č. TP 02-07 PRAŽEC B 91S(P) ÚČINNOST OD 1.1.2008 Technické podmínky schvaluje: Organizace Jméno Razítko, podpis Datum TP 02-07 1. vydání Strana 1 (celkem 16) říjen 2007 ZÁZNAM

Více

VI. Zatížení mimořádná

VI. Zatížení mimořádná VI. Zatížení mimořádná 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-7 uvádí strategie pro zabezpečení staveb proti identifikovaným i neidentifikovaným mimořádným zatížením. Jsou zde pravidla a hodnoty zatížení pro nárazy

Více

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů

Více

SANACE SESUVU ZÁŘEZU ŽELEZNIČNÍ TRATI BYLNICE HORNÍ LIDEČ 7,876 7,900 km

SANACE SESUVU ZÁŘEZU ŽELEZNIČNÍ TRATI BYLNICE HORNÍ LIDEČ 7,876 7,900 km Ing. Jiří Follprecht, Ing. Zdeněk Cigler Minova Bohemia s.r.o., divize Grouting, Lihovarská 10, 716 03 Ostrava- Radvanice, tel. +420 596 232 803, fax +420 596 232 994, e-mail: minova@minova.cz SANACE SESUVU

Více

Popis technologie tvarování

Popis technologie tvarování Tvarování Popis technologie tvarování Tvarování je výrobní postup, při němž polotovar mění tvar bez poškození celistvosti a bez většího přemísťování částic hmoty Proces probíhá obvykle zatepla (mezi teplotami

Více

Hlubinné základy. Obr. 1. Druhy hlubinného zakládání a - piloty; b - studně; c - keson; d - podzemní stěny

Hlubinné základy. Obr. 1. Druhy hlubinného zakládání a - piloty; b - studně; c - keson; d - podzemní stěny Hlubinné základy Obr. 1. Druhy hlubinného zakládání a - piloty; b - studně; c - keson; d - podzemní stěny Důležité pro návrh: zatížení idealizovaný geol. profil mat. model základů (otázka únosnosti; interakce)

Více

10 Navrhování na účinky požáru

10 Navrhování na účinky požáru 10 Navrhování na účinky požáru 10.1 Úvod Zásady navrhování konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN EN 1990[1]; zatížení konstrukcí je uvedeno v souboru norem ČSN 1991. Na tyto základní normy navazují pak jednotlivé

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Betonovými dlažebními deskami jsou označovány betonové dlaždice, jejichž celková délka nepřesahuje 1000 mm a jejichž celková délka vydělená tloušťkou je větší než čtyři. Betonové dlažební desky mají delší

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ Stránka 1 z 24 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS nebo systémy) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a k navrhování

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ <U) (1S) (BI) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int Cl. 4 G 21 F 1/12

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ <U) (1S) (BI) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int Cl. 4 G 21 F 1/12 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (1S) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 259331

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 10 DODACÍ

Více

SYSTÉM PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD AS-NIDAPLAST PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

SYSTÉM PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD AS-NIDAPLAST PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY SYSTÉM PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD AS-NIDAPLAST PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 SYSTÉM PRO AKUMULACI SRÁŽKOVÝCH VOD AS-NIDAPLAST PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 7. 3. 2014 Tel.: 548 428

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu GEOTECHNICKÝ ENGINEERING & SERVICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu Název úkolu : Krchleby, rekonstrukce mostu ev. č. 18323-1 (most přes Srbický potok) Číslo úkolu : 2014-1 - 072 Odběratel

Více

TECHNICKÝ LIST PORIMENT CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY. www.poriment.cz

TECHNICKÝ LIST PORIMENT CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY. www.poriment.cz TECHNICKÝ LIST CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY je lehký silikátový materiál, vyráběný na stavbě pomocí mobilního zařízení Aeronicer II z cementové suspenze dovezené autodomíchávačem z betonárny. Do některých typů

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ INFRAM a.s., Česká republika VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU Řešitel Objednatel Ing. Petr Frantík, Ph.D. Ústav stavební

Více

PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ. V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 12 Stodůlky. D1.2 Stavebněkonstrukční řešení Návrh kotvení ETICS, sanace

PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ. V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 12 Stodůlky. D1.2 Stavebněkonstrukční řešení Návrh kotvení ETICS, sanace AKCE: PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 12 Stodůlky STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP+DPS D1.2 Stavebněkonstrukční řešení Návrh kotvení ETICS, sanace Č.ZAKÁZKY:

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

FASERFIX -Super. BVV, FASERFIX-Super 150 s pozinkovanými litinovými pororošty. Ursulinská ul. Bratislava, FASERFIX-Super 100 KS s litinovým krytem

FASERFIX -Super. BVV, FASERFIX-Super 150 s pozinkovanými litinovými pororošty. Ursulinská ul. Bratislava, FASERFIX-Super 100 KS s litinovým krytem FASERFIX SUPER FASERFIX -Super Požadavky Řešení Oblasti použití Povrchové vody musí být z povrchů komunikací rychle a spolehlivě odvedeny. Odvodňovací žlaby musí odolat dlouhodobému dopravnímu zatížení.

Více

2/200 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o.

2/200 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o. Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 2 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA M3 850 Kč Frakce kameniva 8/16 16/32 32/63 63/125 125/250 21151 SANAČNÍ ŽEBRA

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4 spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4 OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Výrobce... 3 1.3 Schválení výrobků a kvalita výroby...

Více

MasterFlow 648. Vysokopevnostní, chemicky odolná, zálivková hmota na bázi EP pro přesné podlévání.

MasterFlow 648. Vysokopevnostní, chemicky odolná, zálivková hmota na bázi EP pro přesné podlévání. POPIS MasterFlow 648 je 3K vysokopevnostní, zálivková hmota na bázi EP s nízkým smrštěním. Vykazuje vysokou počáteční I konečnou pevnost. Po smíchání všech tří složek MasterFlow 648 představuje maltu s

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 7. PODLAHY I. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

BETONOVÉ OBRUBNÍKY A ŽLABY

BETONOVÉ OBRUBNÍKY A ŽLABY Podle normy EN 1340 jsou betonové obrubníky prefabrikované betonové dílce určené k oddělení povrchů ve stejné výškové úrovni nebo v různých úrovních, které poskytují: fyzikální nebo vizuální rozlišení

Více

8 Předpjatý beton. 8.1 Úvod. 8.2 Zatížení. Předpjatý beton

8 Předpjatý beton. 8.1 Úvod. 8.2 Zatížení. Předpjatý beton 8 Předpjatý beton 8.1 Úvod Předpjatý beton se dříve považoval za zvláštní materiál, resp. předpjaté konstrukce byly považovány do jisté míry za speciální, a měly své zvláštní normové předpisy. Dnes je

Více

MONTÁŽNÍ A TECHNOLOGICKÝ POSTUP

MONTÁŽNÍ A TECHNOLOGICKÝ POSTUP PSB-LBC s.r.o. IČO: 25413015 Hlávkova 860 DIČ: CZ25413015 460 14 Liberec 13 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16368 MONTÁŽNÍ A TECHNOLOGICKÝ

Více

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Komplexní program pro hospodárné lešení

Komplexní program pro hospodárné lešení Komplexní program pro hospodárné lešení Návod k montáži a používání rychlestavitelného lešení RUX SUPER 100 Tento návod k montáži a použití platí pro originální rychlestavitelné lešení RUX-SUPER 100 firem

Více

Fitinky z temperované litiny. Technické informace

Fitinky z temperované litiny. Technické informace Technický katalog Fitinky z temperované litiny Technické informace 1. Normy pro výrobu fitinků Fitinky s Logem MO jsou vyráběny podle evropské normy EN 10242 Fitinky z temperované litiny s trubkovými závity.

Více

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Způsob výroby Dodací podmínky ČS E 10025 4 září 2005 Způsob výroby volí výrobce..

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204

Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204 Použití ložisek Uspořádání ložisek... 160 Uspořádání s axiálně vodícím a axiálně volným ložiskem... 160 Souměrné uspořádání ložisek... 162 Plovoucí uspořádání ložisek... 162 Radiální zajištění ložisek...

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem (lícovaný šroub), popřípadě silovým stykem (šroub prochází součástí volně, je zatížený pouze silou působící kolmo k

Více

PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS

PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS OBSAH: 1. Identifikační údaje mostu 2. Základní údaje o mostu (dle ČSN 73 6200 a ČSN 73 6220) 3.

Více

1 MECHANICKÉ PŘEVODY D 1. (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití,

1 MECHANICKÉ PŘEVODY D 1. (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití, 1 MECHANICKÉ PŘEVODY (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití, montáž) Mechanické převody jsou určeny : k přenosu rotačního pohybu a točivého momentu, ke změně

Více

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa)

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa) Upevňování trubek Všechny materiály včetně plastů podléhají změnám délky působením teploty. Změna délky Δ trubky délky působením změny teploty ΔT mezi instalační a aktuální teplotou trubky je rovna: Δ

Více

České vysoké uče í te h i ké v Praze. Fakulta stave í

České vysoké uče í te h i ké v Praze. Fakulta stave í České vysoké uče í te h i ké v Praze Fakulta stave í Diplo ová prá e Želez ič í ost přes dál i i v Hodějovi í h Te h i ká zpráva 2014 Bc. Martin Macho Obsah 1. Umístění objektu a popis železniční tratě...

Více