Obsah textové části návrhu Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah textové části návrhu Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C."

Transkript

1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných, přestavby a systému sídelní zeleně 4 C.1 Urbanistická koncepce 4 C.2 Vymezení zastavitelných. 10 C.3 Vymezení přestavby. 21 C.4 Systém sídelní zeleně 24 D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 29 D.1 Dopravní infrastruktura obecná ustanovení pro jednotlivé druhy doprav 29 D.1.1 Doprava silniční 33 D.1.2 Doprava drážní 34 D.1.3 Doprava statická - odstavování a parkování automobilů 34 D.1.4 Provoz chodců a cyklistů 34 D.1.5 Hromadná doprava osob 35 D.1.6 Ochrana před nepříznivými účinky hluku a vibrací 35 D.2 Technická infrastruktura 36 D.2.1 Vodní hospodářství - zásobování pitnou vodou 36 D.2.2 Vodní hospodářství - likvidace odpadních vod 37 D.2.3 Vodní režim 38 D.2.4 Energetika 39 D.2.5 Elektronické komunikace 40 D.3 Ukládání a zneškodňování odpadů 41 D.4 Občanské vybavení 41 D.5 Veřejná prostranství 45 E. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů 46 E.1 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení a stanovení podmínek pro změnu v jejich využití 46 E.2 Územní systém ekologické stability 48 E.3 Prostupnost krajiny 50 E.4 Protierozní opatření 51 E.5 Ochrana před povodněmi 51 E.6 Podmínky pro rekreační využívání krajiny 51 E.7 Vymezení pro dobývání nerostů 52 F. Stanovení podmínek pro využití s rozdílným způsobem využití 53 F.1 Obecné podmínky platné pro celé správní území města 53 F.2 Podmínky pro využití s rozdílným způsobem využití 55 G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 79 H. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit překupní právo 81 str.

2 I. Vymezení urbanisticky významných území pro které může vypracovávat projektovou dokumentaci jen autorizovaný architekt 81 J. Vymezení a koridorů, ve kterých je provedení změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, stanovení lhůty studie 81 K. Vymezení ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování 82 L. Vymezení a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití 84 M. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 84 Příloha č. 1 Hranice městské památkové zóny a jejího ochranného pásma, hranice urbanisticky významného území 85 Příloha č. 2 - Vysvětlení pojmů 86

3 A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Zastavěné území Opavy je vymezeno ke dni ) Zastavěné území je vymezeno ve výkresech: A.1 Výkres základního členění území 1 : A.2 Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 1 : A.3 Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury 1 : A.4 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - vodního hospodářství 1 : A.5 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - energetiky a elektronických komunikací 1 : A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Hlavní urbanistická koncepce vyplývá z postavení Statutárního města Opavy jako správního, kulturního a výrobního centra s významnou funkcí obytnou. 1) Územním plánem Opavy jsou vytvořeny předpoklady k zabezpečení udržitelného rozvoje správního území města Opavy, tj. vyváženého vztahu územních podmínek pro hospodářský rozvoj, příznivé životní prostředí a soudržnost společenství obyvatel v území. Koncepce rozvoje území města navržená územním plánem vyplývá z historického vývoje katastrálních území tvořících správní území města, prohlášení centra města Opavy za Městskou památkovou zónu a z postavení města ve struktuře osídlení. 2) Územním plánem Opavy je podpořen rozvoj obytné, rekreační, obslužné a výrobní funkce. Rozvojové možnosti jednotlivých katastrálních území, které tvoří správní území města Opavy, jsou podmíněny zachováním atraktivity bydlení, rekreačního potenciálu a možností vytváření nových pracovních míst. 3) Koncepce rozvoje území navržená územním plánem respektuje zařazení správního území města Opavy Politikou územního rozvoje České republiky 2008 do rozvojové oblasti OB2 Rozvojová oblast Ostrava, která je dále upřesněna Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 4) Koncepce rozvoje správního území Statutárního města Opavy 4.1) v oblasti soudržnosti společenství obyvatel území je navrženou koncepcí Územního plánu Opavy: - posílena sociální soudržnost obyvatel vymezením s hlavní nebo přípustnou funkcí bydlení za účelem stabilizace počtu obyvatel a zlepšení věkové struktury obyvatel ve správním území Statutárního města Opavy; - umožněno zachování generačních rodinných vazeb vytvořením podmínek pro výstavbu nových bytů dostatečnou nabídkou zastavitelných s významným podílem funkce bydlení, tj. především : smíšených obytných městských (SM), smíšených obytných venkovských (SV), bydlení hromadného (BH), ho a příměstského (BI); - podpořena funkce y smíšené obytné městské památkové zóny (MPZ), která bude rozvíjena jako souvisle urbanizovaný celek - historické jádro - charakterizované 1

4 kompaktní zástavbou s posílením významu tohoto území s důrazem na jeho polyfunkční využití při zachování významného podílu funkce bydlení; - kladen důraz na zachování a rozvoj občanského vybavení veřejné infrastruktury (OV), občanského vybavení komerčních zařízení velkoplošných (OK) a občanského vybavení hřbitovů (OH) především za účelem naplnění každodenních potřeb obyvatel trvale bydlících ve správním území Statutárního města Opavy, tak obyvatel dojíždějících do Opavy především za občanskou vybaveností z oblasti veřejné infrastruktury (školství, zdravotnictví apod.); - respektována potřeba stabilizace a další rozvoj pro každodenní a víkendovou rekreaci a relaxaci tj. občanského vybavení sportovních a rekreačních zařízení (OS) a veřejných prostranství zeleně veřejné (ZV); - respektován požadavek na stabilizaci zemědělských - zahrad (ZZ), navržen rozvoj zemědělských - zahrad (ZZ) především z důvodu náhrad za y navržené k asanaci s ohledem na jejich situování ve stanoveném záplavovém území. Tyto y jsou vymezeny za účelem možnosti pěstování především zemědělských plodin pro vlastní potřebu převážně obyvateli bydlícími v bytových domech; 4.2) v oblasti hospodářského rozvoje jsou navrženou koncepcí Územního plánu Opavy: - vymezeny stabilizované a zastavitelné y smíšené výrobní (VS), y výroby a skladování lehkého průmyslu (VL) a y výroby a skladování výroby zemědělské (VZ) a stanoveny podmínky využívání těchto za účelem podpory ekonomiky, vytváření pracovních míst a zabezpečení služeb v území; - stanoveny podmínky pro drobné podnikání v ách: smíšených obytných městských (SM), smíšených obytných venkovských (SV), bydlení hromadného (BH) a v ploše smíšené obytné městské památkové zóny (MPZ); - vymezeny y zemědělské (Z) za účelem ochrany zemědělského půdního fondu a možnosti hospodaření na zemědělské půdě (rostlinná výroba a pastevní chov hospodářských zvířat). 4.3) v oblasti příznivého životního prostředí je navrženou koncepcí Územního plánu Opavy podpořena ochrana: - čistoty ovzduší návrhem řešení dopravní infrastruktury vymezením a koridorů především pro přeložky silnic a odklonění tranzitní dopravy mimo souvislou zástavbu města a návrhem řešení technické infrastruktury zásobování staveb stávajících i staveb, jejichž realizace se předpokládá v zastavěném území a na zastavitelných ách k životnímu prostředí šetrnými energiemi plynem, elektrickou energií; - čistoty vod návrhem řešení technické infrastruktury především v oblasti likvidace odpadních vod rozvojem kanalizačních řadů a vymezením pro vybudování čistíren odpadních vod v lokalitách dosud neodkanalizovaných včetně zastavitelných ; - přírodních hodnot území, která je zaměřena na: - ochranu veřejných prostranství zeleně veřejné (ZV) posilujících příznivé životní prostředí zejména v zastavěném území; - ochranu památných stromů a významných krajinných prvků; - respektování podmínek ochrany Přírodního parku Moravice; - vymezení přírodních (PP) pro územní systém ekologické stability; 2

5 - vymezení a další možné využívání smíšených nezastavěného území (SN), tj. mokřadů a vzrostlé zeleně mimo lesní pozemky včetně drobných zemědělsky obhospodařovaných pozemků; - vymezení a další možné využívání vodních a vodohospodářských (VV), lesních (L) a zemědělských (Z); 4.4) v oblasti kulturních hodnot území je navržená koncepce Územního plánu Opavy zaměřena především na ochranu: - nemovitých kulturních památek; - městské památkové zóny vymezené stanovenou hranicí a jejím ochranným pásmem (viz příloha č. 1); - urbanisticky významného území vymezeného navrženou hranicí ve vazbě na městskou památkovou zónu a její ochranné pásmo (viz příloha č. 1); - siluety města a pohledových os na město z příjezdových tras stanovením výškové hladiny zástavby pro novou výstavbu a změny staveb; - zachování přiměřené hustoty zástavy stanovením přípustné zastavitelnosti pozemků. 3

6 C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ C.1 URBANISTICKÁ KONCEPCE 1) Urbanistická koncepce navržená územním plánem vyplývá ze stávající funkce města, tj. dominantní funkce obytné, doplňující funkce obslužné, rekreační, výrobní a zemědělské. Z hlediska rozvoje města je hlavní prioritou udržení stabilního počtu obyvatel v produktivním věku a zachování atraktivity území při respektování podmínek stanovených pro městskou památkovou zónu a respektování významu a urbanistického vývoje jednotlivých katastrálních území náležících do správního území Statutárního města Opavy. Nezbytná je tedy dostatečná nabídka pro novou obytnou výstavbu, možnost rozvoje pro sportovní a relaxační aktivity, občanského vybavení, podpora podnikání s ohledem na možnost zvyšování počtu pracovních míst, tj. vymezení pro výrobu. 2) Urbanistická koncepce rozvoje území vychází z prognózy vývoje bydlení ve střednědobém výhledu (do r. 2025), která byla stanovena na základě komplexního zhodnocení podmínek řešeného území (podmínek životního prostředí, hospodářských podmínek a podmínek soudržnosti společenství obyvatel území). Je předpokládán mírný pokles počtu obyvatel s tendencí stagnace na cca až obyvatel a výstavba cca nových bytů (144 bytů/rok). Uvedená bilance je výchozím předpokladem pro stanovení potřeby a dimenzování technické infrastruktury. 3) Hlavním cílem navržené urbanistické koncepce je: - posílení funkce území navazujícího na centrum města (širšího centra města) s ohledem na jeho nadměstský správní, kulturní i komerční význam; - stanovení způsobu využívání v centru města s ohledem na vyhlášenou městskou památkovou zónu, vyhlášené ochranné pásmo městské památkové zóny a navazující urbanisticky významné území vymezené navrženou hranicí; - vymezení zastavitelných s hlavní funkcí obytnou za účelem posílení obytné funkce správního území města Opavy; - vymezení strategických rozvojových a přestavby s ohledem na decentralizaci jak komerčních zařízení plošně rozsáhlých tak výrobních aktivit za účelem snížení dopravní zátěže a zvýšení kvality životního prostředí a pohody bydlení v historickém centru města a jeho okolí; - vymezení pro možné umístění investičních záměrů celoměstského významu z oblasti občanského vybavení veřejné infrastruktury, bydlení i výrobních aktivit, technické a dopravní infrastruktury; - ochrana architektonických, urbanistických, přírodních a krajinných hodnot území při navázání na dosavadní urbanistický a stavební vývoj jednotlivých katastrálních území; - zmírňování střetů nadměrného zatížení zastavěného území především dopravou a koordinace rozvoje zástavby s rozvojem dopravní a technické infrastruktury; - stanovení podmínek pro využívání v zastavěném území, zastavitelných a pro jejich napojení na dopravní a technickou infrastrukturu; - stanovení podmínek pro využívání nezastavěného území a nezastavitelných a stanovení; 4

7 - vymezení dopravní infrastruktury silniční a dopravní infrastruktury železniční pro dopravní zapojení města Opavy do dopravního systému Moravskoslezského kraje; - stanovení podmínek pro novou výstavbu za účelem ochrany pohody bydlení a životního prostředí (ochrany proti hluku, emisím, znečištění vodních a vodních zdrojů); - vymezení pro relaxaci a volnočasové aktivity obyvatel včetně propojení cyklostezek a cyklotras; - vymezení a stanovení podmínek pro zachování zeleně ve struktuře města a v rámci využívání. 4) Stávající urbanistická struktura je doplněna návrhem dostavby vhodných proluk a dále rozvíjena do nových zastavitelných a přestavby: - s hlavní funkcí bydlení, - pro rozvoj podnikatelských aktivit v území (rozvoj výroby), - občanského vybavení, s ohledem: - na y a zařízení dopravní a technické infrastruktury a jejich ochranná a bezpečnostní pásma, - na stanovená záplavová území, - vymezené prvky ochrany přírody a krajiny. 5) Zastavitelné y jsou navrženy tak, aby vytvářely se zastavěným územím kompaktní celek. 6) Územním plánem jsou navrženy jako y přestavby na y smíšené obytné městské výrobní areály situované v blízkosti městské památkové zóny za účelem snížení dopravní zátěže v území a negativních vlivů vznikajících z provozované výrobní činnosti. Zároveň by mělo dojít k posílení významu centra města realizací staveb a zařízení s obytnou funkcí, občanské vybavenosti nadměstského, městského i lokálního významu a služeb vázaných na obytnou funkci a rekreační ruch. 7) Územním plánem jsou v urbanizovaném území (zastavěném území, zastavitelných ách, ách přestavby), a v neurbanizovaném území (krajině) území vymezeny y s rozdílným způsobem využití (viz výkres A.2 Hlavní výkres): Plochy smíšené obytné městská památková zóna (MPZ) Plochy smíšené obytné městské (SM) Plochy smíšené obytné venkovské (SV) Plochy bydlení hromadného (BH) Plochy Plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury (OV) Plochy občanského vybavení komerčních zařízení velkoplošných (OK) Plochy občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení (OS) Plochy občanského vybavení hřbitovů (OH) Plochy rekreace rodinné (RR) Plochy smíšené výrobní (VS) Plochy výroby a skladování lehkého průmyslu (VL) Plochy výroby a skladování výroby zemědělské (VZ) Plochy zemědělské produkční (ZP) Plochy zemědělské - zahrady (ZZ) Plochy veřejných prostranství - zeleně veřejné (ZV) Plochy komunikací (K) Plochy technické infrastruktury (TI) 5

8 Plochy specifické vězeňství a bezpečnosti státu (SX) Plochy specifické kalové nádrže, skládky (S) Plochy těžby nerostů (TN) Plochy zeleně ochranné (ZO) Plochy smíšené nezastavěného území (SN) Plochy lesní (L) Plochy zemědělské (Z) Plochy vodní a vodohospodářské (VV) Plochy přírodní (PP) Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) Plochy dopravní infrastruktury drážní (DD) 8) Největší rozsah zastavitelných představují v řešeném území y smíšené obytné venkovské (SV) navržené zejména v katastrálních územích (dále jen k. ú. ) s převažující stabilizovanou zástavbou venkovského typu, tj. v k. ú. Jaktař, Jarkovice, Komárov u Opavy, Kylešovice, Malé Hoštice, Milostovice, Podvihov, Suché Lazce, Vávrovice a Zlatníky u Opavy. Plochy menšího rozsahu s touto funkcí jsou navrženy také v k. ú. Kateřinky u Opavy, Vlaštovičky a Opava-Předměstí. Plochy přestavby pro funkci smíšenou obytnou venkovskou (SV) jsou navrženy v k. ú. Jaktař. Jedná se o y navržené především pro stavby rodinných domů včetně venkovských usedlostí, součástí jejichž pozemků je také zeleň soukromá - zahrady. V rámci těchto lze připustit realizaci staveb a zařízení pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, občanské vybavení, služby a podnikatelské aktivity, veřejná prostranství, stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury. Vyloučeno je umísťování služeb a zařízení snižujících kvalitu prostředí včetně staveb a zařízení nadměrně zvyšujících dopravní zátěž v území. 9) Zastavitelné y bydlení hromadného (BH) jsou navrženy v k. ú.kylešovice a Opava Předměstí za účelem podpory investic do výstavby bytových domů a staveb pro zařízení a služby souvisejících s tímto druhem bydlení, včetně pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, veřejných prostranství a občanského vybavení, související dopravní a technické infrastruktury. Plochy přestavby pro bydlení hromadné (BH) jsou navrženy v k. ú. Opava-Předměstí. Pro bydlení hromadné je vymezena jedna územní rezerva, a to v k. ú. Kylešovice. 10) Významný je rozsah zastavitelných ho a příměstského (BI), které jsou vymezeny v k. ú. Jaktař, Kateřinky u Opavy, Kylešovice a Opava-Předměstí. Jedná se o y navržené především pro stavby rodinných domů a vil, součástí jejichž pozemků bude zeleň soukromá - zahrady. Součástí těchto mohou být y pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, veřejných prostranství, občanského vybavení a nezbytné dopravní a technické infrastruktury. 11) Zastavitelné y a y přestavby smíšené obytné městské (SM) jsou navrženy v k. ú. Jaktař, Kateřinky u Opavy a k. ú. Opava-Předměstí v rámci širšího centra města nebo v jeho návaznosti. Jedná se o polyfunkční y, které nebylo účelné podrobněji členit s ohledem na předpokládaný způsob využití pro bydlení, občanské vybavení včetně služeb a podnikatelských aktivit, veřejných prostranství, související dopravní a technické infrastruktury, ale s vyloučením umísťování služeb a zařízení snižujících kvalitu prostředí včetně staveb a zařízení nadměrně zvyšujících dopravní zátěž v území. 6

9 12) Zastavitelné y a y přestavby občanského vybavení - veřejné infrastruktury (OV) jsou navrženy v k. ú. Kateřinky u Opavy. Zastavitelné y občanského vybavení -veřejné infrastruktury (OV) jsou navrženy v k. ú. Opava-Předměstí, Podvihov, Suché Lazce a Vávrovice. Jedná se o y navržené v zastavěném území nebo ve vazbě na zastavěné území za účelem zajištění podmínek pro umístění staveb občanského vybavení veřejné infrastruktury v dostupné vzdálenosti od obytné zástavby. 13) Zastavitelné y občanského vybavení komerčních zařízení velkoplošných (OK) jsou navrženy v k. ú. Kateřinky u Opavy a Opava-Předměstí. Plocha přestavby s touto funkcí je navržena v k. ú. Kateřinky u Opavy. Tyto y jsou navrženy ve vazbě na okrajové části zástavby širšího centra města nebo v jeho v návaznosti tak, aby nesnižovaly kvalitu prostředí v centru města zvyšováním dopravní zátěže a prodejních většího rozsahu. Zároveň jsou tyto y situovány u komunikací aby byla zajištěna jejich dobrá dopravní dostupnost. Součástí těchto mohou být veřejná prostranství, související dopravní a technická infrastruktura. 14) Zastavitelné y občanského vybavení sportovních a rekreačních zařízení (OS) jsou navrženy v k. ú. Jaktař, Kateřinky u Opavy, Komárov u Opavy, Kylešovice, Malé Hoštice, Opava Předměstí, Palhanec, Podvihov, Suché Lazce, Vávrovice. Plocha přestavby občanského vybavení sportovních a rekreačních zařízení (OS) je navržena v k. ú. Opava-Předměstí. Tyto y jsou vymezeny s ohledem na předpokládaný rozvoj obytné výstavby a nutnost zajištění kvalitních podmínek pro sportovní a rekreační vyžití obyvatel a návštěvníků města v dostupné vzdálenosti od obytné zástavby. 15) Zastavitelné y občanského vybavení - hřbitovů (OH) jsou navrženy v k. ú. Kylešovice, Opava-Předměstí a Suché Lazce. Plocha přestavby občanského vybavení - hřbitovů (OH) je navržena v k. ú. Opava-Předměstí. Všechny y jsou navrženy za účelem rozšíření stabilizovaných s touto funkcí. 16) Zastavitelná a rekreace rodinné (RR) je navržena pouze jedna a to v k. ú. Podvihov. Navržená a je situována v proluce mezi stabilizovanými ami rekreace rodinné, smíšenými obytnými venkovskými a ami zemědělskými zahrad. 17) Zastavitelné y smíšené výrobní (VS) jsou navrženy v k. ú. Jaktař, Jarkovice, Kateřinky u Opavy, Komárov u Opavy, Kylešovice, Malé Hoštice, Podvihov, Suché Lazce a Vávrovice. Plocha přestavby je navržena v k. ú. Jaktař. Tyto y jsou vymezeny za účelem podpory podnikání (mimo podnikání v těžkém průmyslu, zemědělské velkovýrobě apod.) a vytváření nových pracovních míst v dostupné vzdálenosti od obytné zástavby, případně v ách navazujících na obytnou zástavbu, dobře dopravně přístupných. Většina navržených navazuje na stabilizované y s touto funkcí. Plochy s touto funkcí nejsou navrženy v blízkosti centra města. 18) Zastavitelné y výroby a skladování lehkého průmyslu (VL) jsou navrženy v k. ú. Jaktař, Komárov u Opavy, Opava-Předměstí a Vávrovice v návaznosti na stabilizované výrobní areály s touto funkcí, v blízkosti významných silničních tahů a železnice, mimo obytnou zástavbu, vzhledem k předpokladu vyšší dopravní zátěže a možných negativních vlivů na blízké okolí z provozovaných výrobních aktivit. Tyto y jsou vymezeny především za účelem podpory podnikání v oblasti lehkého průmyslu, skladování, výrobních služeb apod. a vytváření nových pracovních míst. 19) Zastavitelné y výroby a skladování výroby zemědělské (VZ) jsou navrženy v k. ú. Milostovice, Podvihov a Vlaštovičky. Územním plánem je tak podpořena možnost rozvoje zemědělské výroby. 7

10 20) Možnost velkochovu hospodářských zvířat je podpořena především v k. ú. Vlaštovičky, v ách navržených ve vzdálenosti cca 900 m od obytné zástavby, ale dobře dopravně dostupných. 21) Zastavitelná a zemědělská - produkční (ZP), s předpokladem rozvoje zahradnictví, sadů a školek, je navržena v k. ú. Malé Hoštice. 22) Zastavitelné y zemědělské zahrady (ZZ) jsou navrženy pro zřízení zahrádkových osad a soukromých zahrad v k. ú. Jaktař, Kateřinky u Opavy, Kylešovice, Malé Hoštice, Opava-Předměstí, Podvihov, Suché Lazce, Vávrovice a Zlatníky u Opavy jako náhrada za y zahrádkových osad navržených územním plánem k asanaci s ohledem na stanovené záplavové území vodního roku Opava a jeho aktivní zóny v k. ú. Kateřinky u Opavy, Opava-Předměstí a Palhanec, a za účelem poskytnutí možnosti pěstování zemědělských plodin pro vlastní potřebu obyvatel. 23) Plochy veřejných prostranství zeleně veřejné (ZV) jsou navrženy v k. ú. Jaktař, Kateřinky u Opavy, Komárov u Opavy, Kylešovice, Malé Hoštice, Opava-Předměstí v návaznosti na obytnou zástavbu. 24) Plochy technické infrastruktury (TI) jsou vymezeny za účelem realizace staveb a zařízení souvisejících s vodním hospodářstvím, tj. zásobování pitnou vodou, nebo likvidací odpadních vod a se stavbami pro zásobování energiemi. Zastavitelné y jsou navrženy v k. ú. Kateřinky u Opavy, Komárov u Opavy, Kylešovice, Suché Lazce, Vlaštovičky a Zlatníky u Opavy. 25) Plocha těžby nerostů (TN) je navržena pouze v k. ú. Kylešovice mimo zastavěné území a ostatní zastavitelné y navržené územním plánem. Předpokládá se zde povrchová těžba štěrkopísků. 26) Plochy zeleně ochranné (ZO) jsou navrženy v k. ú. Jarkovice, Jaktař, Kateřinky u Opavy, Komárov u Opavy, Kylešovice, Malé Hoštice, Opava-Předměstí, Vávrovice a Vlaštovičky za účelem snížení negativních vlivů z s výrobními aktivitami stabilizovanými nebo navrženými, zemědělských, a z dopravní infrastruktury silniční a drážní. 27) Plochy smíšené nezastavěného území (SN) jsou navrženy v k. ú. Jarkovice, Kateřinky u Opavy, Komárov u Opavy, Kylešovice, Opava-Předměstí a Palhanec především podél vodních toků za účelem ochrany vodních toků před splachováním zemědělsky obhospodařované půdy do vodních toků. 28) Plochy přírodní (PP) jsou vymezeny v celém správním území města. Jedná se o prvky územního systému ekologické stability nadregionálního, regionálního a lokálního významu vymezeného za účelem posílení ekologické stability území a propojení systémů územního systému ekologické stability vymezených ve správním území sousedících obcí. 29) Plochy vodní a vodohospodářské (VV) jsou navrženy v k. ú. Opava-Předměstí (sedimentační nádrž), Podvihov (rybník pro chov ryb) a Vávrovice (rybník pro dočištění odpadních vod z navržené čistírny odpadních vod). 30) Plochy asanací a návrat půdy do zemědělských jsou navrženy v k. ú. Palhanec, Kateřinky u Opavy a Opava-Předměstí. Jedná se o y stávající zahrádkářských osad situovaných v záplavovém území a jeho aktivní zóně. 8

11 31) Koridory pro vedení dopravní infrastruktury silniční a drážní jsou navrženy pro dosud nestabilizované trasy významnějších staveb silniční nebo drážní infrastruktury. V řešeném území se jedná o: - západní část severního obchvatu města v k. ú. Kateřinky u Opavy, Palhanec, Jaktař a Vávrovice; - přeložku silnice I/11 v úseku Nové Sedlice Suché Lazce v k. ú. Suché Lazce a Komárov u Opavy; - úpravu křížení silnice I/11 se silnicemi I/11 (ul. Těšínská), II/461 a spojkou S1 v k. ú. Komárov u Opavy a Opava-Předměstí; - přeložku silnice I/46 obchvat Pustých Jakartic v k. ú. Kateřinky u Opavy a Malé Hoštice; - trasu přivaděče k silnici I/46 z mimoúrovňové křižovatky spojky S1 a silnice I/56 v k. ú. Kateřinky u Opavy; - přeložku silnice I/56 v k. ú. Malé Hoštice a Kateřinky u Opavy; - západní část jižního obchvatu města v k. ú. Kylešovice, Opava-Předměstí, Jaktař, Zlatníky u Opavy a Milostovice; - propojení silnic I/46 a II/443 v k. ú. Opava-Předměstí; - propojení ul. Obecní Jantarová v k. ú. Vávrovice; - směrové úpravy železniční trati č. 315 v k. ú. Kylešovice a Opava-Předměstí; 32) Významné y dopravní infrastruktury silniční (DS), y přestavby dopravní infrastruktury silniční a y dopravní infrastruktury drážní (DD) jsou navrženy pro: - východní a západní část severního obchvatu města v k. ú. Kateřinky u Opavy, Palhanec, Jaktař a Vávrovice; - přeložku silnice I/11 v úseku Nové Sedlice Suché Lazce v k. ú. Suché Lazce a Komárov u Opavy; - úpravu křížení silnice I/11 (průtah Komárovem) se silnicemi I/11 (ul. Těšínská), II/461 a spojkou S1 v k. ú. Komárov u Opavy a Opava-Předměstí; - přeložku silnice I/46 obchvat Pustých Jakartic v k. ú. Kateřinky u Opavy a Malé Hoštice; - trasu přivaděče k silnici I/46 z MÚK spojky S1 a silnice I/56 v k. ú. Kateřinky u Opavy; - přeložku silnice I/56 v k. ú. Malé Hoštice a Kateřinky u Opavy; - západní část jižního obchvatu města v k. ú. Kylešovice, Opava-Předměstí, Jaktař, Zlatníky u Opavy a Milostovice; - propojení silnic I/46 a II/443 v k. ú. Opava-Předměstí; - úpravu průtahu Komárovem v k. ú. Komárov u Opavy; - jižní obchvat města v k. ú. Komárov u Opavy a Kylešovice; - realizaci mimoúrovňového křížení silnice I/57 s železničními tratěmi č. 314 a 315 v k. ú. Opava-Předměstí a Kylešovice; - střední městský okruh v k. ú. Opava-Předměstí; - přeložku silnice III/4609 (ul. Přemyslovců) do ul. U Stodol v k. ú. Jaktař; - propojení silnic I/46 a II/443 v k. ú. Opava-Předměstí; - pro propojení silnic III/4663 a III/4661 v k. ú. Suché Lazce a Komárov u Opavy; - směrové úpravy železniční trati č. 315 v k. ú. Kylešovice a Opava-Předměstí. 33) Územní rezervy pro nové dopravní stavby jsou navrženy pro: - jižní obchvat Komárova v k. ú. Suché Lazce, Komárov u Opavy, Kylešovice a Opava-Předměstí; - mimoúrovňovou křižovatku silnic I/57, III/01128 a III/05712 v k. ú. Držkovice. 9

12 C.2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 1) Vymezení zastavitelných přestavby vychází z předpokládaného vývoje počtu obyvatel, potřeby rozvoje obytné výstavby a z potřeb souvisejících s obytnou funkcí, tj. rozvoje občanského vybavení včetně rozvoje zařízení pro volný čas, rekreaci a relaxaci obyvatel a z potřeb posílení hospodářského pilíře návrhem nových pro rozvoj výroby a podnikání. 2) Zastavitelné y a y přestavby jsou graficky zobrazeny ve výkresech: A.1 Základní členění území (měřítko 1 : 5 000) A.2 Hlavní výkres (měřítko 1 : 5 000) Podmínky využívání zastavitelných jsou uvedeny v kapitole F. Stanovení podmínek pro využití s rozdílným způsobem využití. 3) Zastavitelné y vymezené územním plánem: k. ú. Držkovice Zastavitelné y nejsou územním plánem vymezeny. k. ú. Jaktař Označení Plocha způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha JK-Z1 výroby a skladování - lehkého průmyslu (VL) 35,44 JK-Z2 výroby a skladování - lehkého průmyslu (VL) 5,72 JK-Z3 výroby a skladování - lehkého průmyslu (VL) 1,75 JK-Z4 výroby a skladování - lehkého průmyslu (VL) 6,44 JK-Z5 smíšené výrobní (VS) 0,35 JK-Z6 smíšené výrobní (VS) 5,72 JK-Z7 smíšené obytné venkovské (SV) 0,91 JK-Z8 smíšené výrobní (VS) 0,19 JK-Z9 smíšené obytné venkovské (SV) 0,73 JK-Z10 smíšené výrobní (VS) 0,83 JK-Z11 smíšené obytné venkovské (SV) územní studie 4,61 JK-Z12 smíšené obytné venkovské (SV) 0,22 JK-Z13 územní studie 5,59 JK-Z14 0,08 JK-Z15 smíšené obytné městské (SM) územní studie 10,57 JK-Z16 občanského vybavení sportovních a rekreačních zařízení (OS) 1,30 JK-Z17 zemědělské - zahrady (ZZ) 15,06 JK-Z18 územní studie 8,89 JK-Z19 smíšené obytné městské (SM) územní studie 14,11 JK-Z20 0,26 JK-Z21 zemědělské - zahrady (ZZ) 9,20 10

13 JK-Z22 smíšené výrobní (VS) 4,65 JK-Z23 komunikací (K) 0,28 JK-Z24 komunikací (K) 0,19 JK-Z25 komunikací (K) 0,92 JK-Z26 vodní a vodohospodářské (VV) (návrh hráze) 0,15 JK-ZV1 veřejná prostranství zeleň veřejná (ZV) 3,13 JK-ZV2 veřejná prostranství zeleň veřejná (ZV) 0,83 k. ú. Jarkovice Označení Plocha způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha JA-Z1 smíšené výrobní (VS) 0,43 JA-Z2 smíšené výrobní (VS) 0,94 JA-Z3 smíšené obytné venkovské (SV) 0,36 JA-Z4 smíšené obytné venkovské (SV) 0,85 JA-Z5 smíšené obytné venkovské (SV) 1,54 JA-Z6 smíšené obytné venkovské (SV) územní studie 16,74 JA-Z7 smíšené obytné venkovské (SV) 0,16 JA-Z8 smíšené výrobní (VS) 5,29 JA-Z9 komunikací (K) 0,31 JA-Z10 komunikací (K) 0,30 k. ú. Kateřinky u Opavy Označení Plocha způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha KA-Z1 smíšené obytné městské (SM) územní studie 4,04 KA-Z2 dopravní infrastruktury silniční (DS) 2,64 KA-Z3 občanského vybavení sportovních a rekreačních zařízení (OS) 7,13 KA-Z4 technické infrastruktury (TI) 1,73 KA-Z5 územní studie 2,27 KA-Z6 smíšené výrobní (VS) 0,82 KA-Z7 smíšené výrobní (VS) 1,35 KA-Z8 územní studie 5,83 KA-Z9 smíšené výrobní (VS) 14,27 KA-Z10 zemědělské zahrady (ZZ) 8,46 KA-Z11 smíšené obytné městské (SM) 0,06 KA-Z12 1,54 KA-Z13 1,88 KA-Z14 územní studie 4,12 KA-Z15 územní studie 5,40 11

14 KA-Z16 občanského vybavení komerčních zařízení velkoplošných (OK) 2,57 KA-Z17 smíšené obytné venkovské (SV) 3,10 KA-Z18 občanského vybavení veřejné infrastruktury (OV) 0,59 KA-Z19 komunikací (K) 0,15 KA-Z20 komunikací (K) 0,14 KA-Z21 komunikací (K) 0,29 KA-ZV1 veřejná prostranství zeleň veřejná (ZV) 8,50 KA-ZV2 veřejná prostranství zeleň veřejná (ZV) 1,62 KA-ZV3 veřejná prostranství zeleň veřejná (ZV) 0,44 KA-ZV4 veřejná prostranství zeleň veřejná (ZV) 1,02 KA-ZV5 veřejná prostranství zeleň veřejná (ZV) 0,64 KA-ZV6 veřejná prostranství zeleň veřejná (ZV) 0,16 KA-ZV7 veřejná prostranství zeleň veřejná (ZV) 1,31 k. ú. Komárov u Opavy Označení Plocha způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha KO-Z1 smíšené výrobní (VS) 0,25 KO-Z2 smíšené obytné venkovské (SV) 2,34 KO-Z3 smíšené obytné venkovské (SV) 0,64 KO-Z4 smíšené obytné venkovské (SV) 8,46 KO-Z5 smíšené výrobní (VS) 6,80 KO-Z6 smíšené výrobní (VS) 0,95 KO-Z7 občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení (OS) 0,93 KO-Z8 občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení (OS) 1,78 KO-Z9 výroby a skladování lehkého průmyslu (VL) 8,08 KO-Z10 výroby a skladování lehkého průmyslu (VL) 11,80 KO-Z11 smíšené výrobní (VS) 1,84 KO-Z12 smíšené obytné venkovské (SV) územní studie 4,88 KO-Z13 smíšené obytné venkovské (SV) územní studie 2,07 KO-Z14 smíšené obytné venkovské (SV) 0,51 KO-Z15 smíšené obytné venkovské (SV) 0,52 KO-Z16 smíšené obytné venkovské (SV) 0,25 KO-Z17 smíšené obytné venkovské (SV) územní studie 12,18 KO-Z18 smíšené obytné venkovské (SV) 3,31 12

15 KO-Z19 smíšené obytné venkovské (SV) 1,11 KO-Z20 smíšené obytné venkovské (SV) 0,18 KO-Z21 smíšené obytné venkovské (SV) územní studie 10,32 KO-Z22 smíšené obytné venkovské (SV) územní studie 6,56 KO-Z23 technické infrastruktury (TI) 0,40 KO-Z24 smíšené obytné venkovské (SV) 1,70 KO-Z25 zemědělské - zahrady (ZZ) 1,51 KO-Z26 komunikací (K) 0,14 KO-Z27 komunikací (K) 3,88 KO-Z28 komunikací (K) 0,13 KO-Z29 komunikací (K) 0,05 KO-Z30 komunikací (K) 0,28 KO-Z31 komunikací (K) 0,16 KO-Z32 dopravní infrastruktury silniční (DS) 0,72 KO-Z33 komunikací (K) 0,08 KO-Z34 komunikací (K) 0,07 KO-Z35 dopravní infrastruktury silniční (DS) 2,24 KO-Z36 dopravní infrastruktury silniční (DS) 0,70 KO-Z37 komunikací (K) 0,54 KO-ZV1 veřejná prostranství zeleň veřejná (ZV) 1,91 k. ú. Kylešovice Označení Plocha způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha KY-Z1 územní studie 3,56 KY-Z2 0,10 KY-Z3 0,21 KY-Z4 1,87 KY-Z5 územní studie 5,94 KY-Z6 0,86 KY-Z7 0,36 KY-Z8 0,17 KY-Z9 0,50 KY-Z10 bydlení hromadného (BH) územní studie 4,83 KY-Z11 0,29 KY-Z12 0,36 KY-Z13 bydlení hromadného (BH) územní studie 5,14 KY-Z14 bydlení hromadného (BH) územní studie 3,21 13

16 KY-Z15 0,51 KY-Z16 0,17 KY-Z17 0,95 KY-Z18 technické infrastruktury (TI) 1,99 KY-Z19 těžby nerostů (TN) 51,07 KY-Z20 smíšené obytné venkovské (SV) 0,30 KY-Z21 občanského vybavení hřbitovů (OH) 0,52 KY-Z22 zemědělské zahrady (ZZ) 3,25 KY-Z23 zemědělské zahrady (ZZ) 1,12 KY-Z24 zemědělské zahrady (ZZ) 5,29 KY-Z25 smíšené obytné venkovské (SV) 0,54 KY-Z26 smíšené výrobní (VS) 1,14 KY-Z27 0,25 KY-Z28 0,94 KY-Z29 územní studie 8,46 KY-Z30 územní studie 5,43 KY-Z31 smíšené obytné venkovské (SV) 0,16 KY-Z32 4,49 KY-Z33 1,48 KY-Z34 1,74 KY-Z35 smíšené obytné venkovské (SV) územní studie 8,00 KY-Z36 smíšené výrobní (VS) 0,85 KY-Z37 občanského vybavení sportovních a rekreačních zařízení (OS) 0,70 KY-Z38 3,77 KY-Z39 0,11 KY-Z40 0,14 KY-Z41 0,23 KY-Z42 1,13 KY-Z43 smíšené výrobní (VS) 1,33 KY-Z44 0,34 KY-Z45 0,16 KY-Z46 smíšené výrobní (VS) 4,29 KY-Z47 smíšené výrobní (VS) 0,73 KY-Z48 smíšené výrobní (VS) 3,85 14

17 KY-Z49 komunikací (K) 0,14 KY-Z50 dopravní infrastruktury silniční (DS) 1,60 KY-Z51 komunikací (K) 0,42 KY-Z52 komunikací (K) 0,38 KY-Z53 komunikací (K) 1,16 KY-Z54 komunikací (K) 0,21 KY-Z55 komunikací (K) 0,14 KY-Z56 komunikací (K) 0,05 KY-Z57 komunikací (K) 0,14 KY-ZV1 veřejná prostranství zeleň veřejná (ZV) 0,10 k. ú. Malé Hoštice Označení Plocha způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha MH-Z1 smíšené obytné venkovské (SV) 0,80 MH-Z2 smíšené obytné venkovské (SV) 1,65 MH-Z3 smíšené obytné venkovské (SV) 0,47 MH-Z4 smíšené obytné venkovské (SV) 0,24 MH-Z5 smíšené obytné venkovské (SV) 0,72 MH-Z6 smíšené obytné venkovské (SV) 0,24 MH-Z7 smíšené obytné venkovské (SV) 0,11 MH-Z8 smíšené obytné venkovské (SV) 1,59 MH-Z9 smíšené obytné venkovské (SV) 2,00 MH-Z10 smíšené obytné venkovské (SV) 0,28 MH-Z11 smíšené obytné venkovské (SV) územní studie 3,85 MH-Z12 občanské vybavení sportovních a rekreačních zařízení (OS) 2,41 MH-Z13 smíšené obytné venkovské (SV) 0,99 MH-Z14 smíšené obytné venkovské (SV) 0,30 MH-Z15 smíšené obytné venkovské (SV) 3,07 MH-Z16 smíšené obytné venkovské (SV) 2,50 MH-Z17 smíšené obytné venkovské (SV) 0,21 MH-Z18 smíšené obytné venkovské (SV) 0,19 MH-Z19 smíšené obytné venkovské (SV) 0,67 MH-Z20 zemědělské - produkční (ZP) 2,64 MH-Z21 smíšené obytné venkovské (SV) 1,21 MH-Z22 zemědělské zahrady (ZZ) 0,68 MH-Z23 zemědělské zahrady (ZZ) 1,87 MH-Z24 smíšené výrobní (VS) 1,82 MH-Z25 komunikací (K) 0,24 MH-Z26 komunikací (K) 0,16 MH-Z27 komunikací (K) 0,05 15

18 MH-Z28 komunikací (K) 0,16 MH-Z29 komunikací (K) 0,05 MH-ZV1 veřejná prostranství zeleň veřejná (ZV) 1,07 MH-ZV2 veřejná prostranství zeleň veřejná (ZV) 1,05 k. ú. Milostovice Označení Plocha způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha MI-Z1 smíšené obytné venkovské (SV) 0,22 MI-Z2 smíšené obytné venkovské (SV) 1,54 MI-Z3 smíšené obytné venkovské (SV) 1,48 MI-Z4 smíšené obytné venkovské (SV) 0,76 MI-Z5 výroby a skladování - výroby zemědělské (VZ) 0,29 MI-Z6 smíšené obytné venkovské (SV) 0,34 MI-Z7 smíšené obytné venkovské (SV) 4,37 MI-Z8 smíšené obytné venkovské (SV) 1,07 MI-Z9 komunikací (K) 0,10 MI-Z10 komunikací (K) 0,62 k. ú. Opava Město V tomto k. ú. nejsou vymezeny žádné zastavitelné y. k. ú. Opava-Předměstí Označení Plocha způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha OP-Z1 smíšené obytné venkovské (SV) 0,37 OP-Z2 zemědělské zahrady (ZZ) 0,69 OP-Z3 občanského vybavení sportovních a rekreačních zařízení (OS) 0,91 OP-Z4 občanského vybavení sportovních a rekreačních zařízení (OS) 1,93 OP-Z5 občanského vybavení komerčních zařízení velkoplošných (OK) 1,21 OP-Z6 zemědělské zahrady (ZZ) 0,54 OP-Z7 občanského vybavení komerčních zařízení velkoplošných (OK) územní studie 15,86 OP-Z8 občanského vybavení komerčních zařízení velkoplošných (OK) 1,79 OP-Z9 bydlení hromadného (BH) územní studie 11,41 OP-Z10 smíšené obytné městské (SM) územní studie 3,11 OP-Z11 občanského vybavení hřbitovů (OH) 6,91 OP-Z12 výroby a skladování lehkého průmyslu (VL) 0,43 OP-Z13 občanského vybavení komerčních zařízení velkoplošných (OK) 1,92 16

19 OP-Z14 zemědělské zahrady (ZZ) 6,86 OP-Z15 občanského vybavení komerčních zařízení velkoplošných (OK) 4,00 OP-Z16 občanského vybavení veřejné infrastruktury (OV) 2,55 OP-Z17 územní studie 7,02 OP-Z18 0,06 OP-Z19 občanského vybavení komerčních zařízení velkoplošných (OK) 2,41 OP-Z20 občanské vybavení sportovních a rekreačních zařízení (OS) 2,16 OP-Z21 územní studie 11,40 OP-Z22 výroby a skladování lehkého průmyslu (VL) 11,41 OP-Z23 výroby a skladování lehkého průmyslu (VL) 1,53 OP-Z24 0,75 OP-Z25 komunikací (K) 0,45 OP-Z26 komunikací (K) 0,33 OP-Z27 komunikací (K) 0,62 OP-Z28 dopravní infrastruktury silniční (DS) 0,99 OP-Z29 dopravní infrastruktury silniční (DS) 2,13 OP-ZV1 veřejná prostranství zeleň veřejná (ZV) 0,57 k. ú. Palhanec Označení PA-Z1 Plocha způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha občanské vybavení sportovních a rekreačních zařízení (OS) 0,70 k. ú. Podvihov Označení Plocha způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha PO-Z1 smíšené obytné venkovské (SV) 2,33 PO-Z2 smíšené obytné venkovské (SV) 0,98 PO-Z3 smíšené obytné venkovské (SV) 0,35 PO-Z4 občanského vybavení veřejné infrastruktury (OV) 0,72 PO-Z5 smíšené obytné venkovské (SV) územní studie 4,40 PO-Z6 smíšené výrobní (VS) 1,43 PO-Z7 smíšené obytné venkovské (SV) 1,04 PO-Z8 smíšené obytné venkovské (SV) 0,43 PO-Z9 smíšené obytné venkovské (SV) 2,95 PO-Z10 smíšené obytné venkovské (SV) 0,64 17

20 PO-Z11 smíšené obytné venkovské (SV) 0,23 PO-Z12 občanského vybavení sportovních a rekreačních zařízení (OS) 0,67 PO-Z13 smíšené obytné venkovské (SV) 0,90 PO-Z14 smíšené obytné venkovské (SV) 1,33 PO-Z15 výroby a skladování výroby zemědělské (VZ) 0,91 PO-Z16 smíšené obytné venkovské (SV) 0,10 PO-Z17 smíšené obytné venkovské (SV) 0,09 PO-Z18 smíšené obytné venkovské (SV) 0,46 PO-Z19 smíšené obytné venkovské (SV) 1,12 PO-Z20 smíšené obytné venkovské (SV) 0,08 PO-Z21 rekreace rodinné (RR) 0,17 PO-Z22 zemědělské zahrady (ZZ) 0,54 PO-Z23 zemědělské zahrady (ZZ) 0,57 k. ú. Suché Lazce Označení Plocha způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha SL-Z1 smíšené obytné venkovské (SV) 0,45 SL-Z2 smíšené výrobní (VS) 13,86 SL-Z3 technické infrastruktury (TI) 0,30 SL-Z4 smíšené obytné venkovské (SV) 0,44 SL-Z5 občanského vybavení sportovních a rekreačních zařízení (OS) 6,41 SL-Z6 smíšené obytné venkovské (SV) 0,14 SL-Z7 smíšené obytné venkovské (SV) 4,72 SL-Z8 občanského vybavení sportovních a rekreačních zařízení (OS) 0,46 SL-Z9 smíšené obytné venkovské (SV) 0,45 SL-Z10 smíšené obytné venkovské (SV) 0,16 SL-Z11 smíšené obytné venkovské (SV) 0,38 SL-Z12 smíšené obytné venkovské (SV) 0,25 SL-Z13 občanského vybavení hřbitovů (OH) 0,25 SL-Z14 smíšené obytné venkovské (SV) 0,24 SL-Z15 smíšené obytné venkovské (SV) 0,25 SL-Z16 smíšené obytné venkovské (SV) 0,62 SL-Z17 smíšené obytné venkovské (SV) 4,95 SL-Z18 smíšené obytné venkovské (SV) 0,54 SL-Z19 zemědělské zahrady (ZZ) 0,12 SL-Z20 zemědělské zahrady (ZZ) 0,21 SL-Z21 smíšené obytné venkovské (SV) 0,43 SL-Z22 zemědělské zahrady (ZZ) 1,47 SL-Z23 zemědělské zahrady (ZZ) 2,70 18

21 SL-Z24 smíšené obytné venkovské (SV) 0,07 SL-Z25 občanského vybavení sportovních a rekreačních zařízení (OS) 1,38 SL-Z26 občanského vybavení veřejné infrastruktury (OV) 0,46 SL-Z27 smíšené obytné venkovské (SV) 0,20 SL-Z28 smíšené obytné venkovské (SV) 0,04 SL-Z29 komunikací (K) 0,18 SL-Z30 dopravní infrastruktury silniční (DS) 1,94 SL-Z31 komunikací (K) 0,07 SL-Z32 komunikací (K) 0,51 SL-Z32 komunikací (K) 0,51 SL-Z33 komunikací (K) 0,15 SL-Z34 komunikací (K) 0,02 SL-Z35 komunikací (K) 0,79 SL-Z36 dopravní infrastruktury silniční (DS) 2,66 k. ú. Vávrovice Označení Plocha způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha VA-Z1 výroby a skladování lehkého průmyslu (VL) 29,27 VA-Z2 výroby a skladování lehkého průmyslu (VL) 7,98 VA-Z3 výroby a skladování lehkého průmyslu (VL) 2,28 VA-Z4 občanského vybavení sportovních a rekreačních zařízení (OS) 0,49 VA-Z5 smíšené obytné venkovské (SV) 2,99 VA-Z6 zemědělské zahrady (ZZ) 0,11 VA-Z7 občanského vybavení sportovních a rekreačních zařízení (OS) 0,41 VA-Z8 smíšené obytné venkovské (SV) 0,36 VA-Z9 smíšené obytné venkovské (SV) 0,49 VA-Z10 smíšené obytné venkovské (SV) 0,74 VA-Z11 smíšené obytné venkovské (SV) 0,23 VA-Z12 občanského vybavení veřejné infrastruktury (OV) 1,65 VA-Z13 smíšené obytné venkovské (SV) 4,15 VA-Z14 výroby a skladování lehkého průmyslu (VL) 12,08 VA-Z15 výroby a skladování lehkého průmyslu (VL) 0,38 VA-Z16 smíšené výrobní (VS) 3,73 VA-Z17 občanského vybavení veřejné infrastruktury (OV) 0,86 VA-Z18 smíšené výrobní (VS) 0,42 VA-Z19 smíšené výrobní (VS) 0,45 19

22 VA-Z20 smíšené obytné venkovské (SV) 2,33 VA-Z21 výroby a skladování lehkého průmyslu (VL) 0,24 VA-Z22 komunikací (K) 0,27 k. ú. Vlaštovičky Označení Plocha způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha VL-Z1 výroby a skladování výroby zemědělské (VZ) 1,93 VL-Z2 smíšené obytné venkovské (SV) 2,44 VL-Z3 technické infrastruktury (TI) 0,07 VL-Z4 výroby a skladování výroby zemědělské (VZ) 3,32 VL-Z5 výroby a skladování výroby zemědělské (VZ) 5,03 k. ú. Zlatníky u Opavy Označení Plocha způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha ZL-Z1 smíšené obytné venkovské (SV) 1,04 ZL-Z2 smíšené obytné venkovské (SV) územní studie 6,77 ZL-Z3 technické infrastruktury (TI) 0,34 ZL-Z4 smíšené obytné venkovské (SV) 1,64 ZL-Z5 zemědělské zahrady (ZZ) 0,12 ZL-Z6 vodní a vodohospodářské (VV) (návrh hráze) 1,04 Zastavitelné y dopravní infrastruktury silniční Označení Z-DS-S Z-DS-J Plocha způsob využití dopravní infrastruktura silniční severní obchvat dopravní infrastruktura silniční jižní obchvat, přeložka I/57 k. ú. Výměra v ha Vávrovice, Jaktař, Palhanec, Kateřinky u Opavy, Malé Hoštice Jaktař, Milostovice, Opava-Předměstí, Kylešovice 65,67 36,45* Z-DS-I/56 dopravní infrastruktura silniční silnice I/56 Malé Hoštice 17,85 Z-DS-I/46 dopravní infrastruktura silniční silnice I/46 Kateřinky u Opavy 7,88 Z-DS-III/4609 dopravní infrastruktura silniční silnice III/4609 Jaktař 6,00 *Část y Z DS J, v katastrálním území Kylešovice není započtena do záboru půdy, protože zemědělské pozemky již byly podle katastru nemovitostí vyňaty ze ZPF. Zastavitelné y dopravní infrastruktury drážní Označení Plocha způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha Z-DD1 dopravní infrastruktura drážní Kylešovice 3,16 20

23 C.3 VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 1) Vymezení přestavby vychází z potřeb rozvoje širšího centra města souvisejících s posílením obytné funkce, rozvoje občanského vybavení včetně rozvoje zařízení pro volný čas, rekreaci a relaxaci obyvatel a z potřeb rozvoje služeb, komerčních zařízení a drobného podnikání souvisejícího s obytnou funkcí, občanskou vybaveností, turistickým ruchem apod., a snížením zatížení stabilizované zástavby negativními vlivy z dopravy a výrobních aktivit, jejichž provozování snižuje kvalitu prostředí v soustředěné městské zástavbě. 2) Plochy přestavby jsou graficky zobrazeny ve výkresech: A.1 Základní členění území (měřítko 1 : 5 000) A.2 Hlavní výkres (měřítko 1 : 5 000) Podmínky využívání přestavby jsou uvedeny v kapitole F. Stanovení podmínek pro využití s rozdílným způsobem využití. 3) Plochy přestavby vymezené územním plánem: k. ú. Držkovice Plochy přestavby nejsou územním plánem vymezeny. k. ú. Jaktař Označení Plocha způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha JK-P1 smíšené výrobní (VS) 0,24 JK-P2 smíšené obytné městské (SM) 0,41 JK-P3 smíšené obytné městské (SM) 0,09 JK-P4 smíšené obytné městské (SM) 3,00 JK-P5 smíšené obytné městské (SM) územní studie 3,44 JK-P6 smíšené výrobní (VS) 0,62 JK-P7 smíšené obytné venkovské (SV) 3,46 JK-P8 smíšené obytné venkovské (SV) 1,13 k. ú. Jarkovice Plochy přestavby nejsou územním plánem vymezeny. k. ú. Kateřinky u Opavy Označení Plocha způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha KA-P1 smíšené obytné městské (SM) územní studie 2,55 KA-P2 smíšené obytné městské (SM) 0,71 KA-P3 občanského vybavení sportovních a rekreačních zařízení (OS) 4,58 KA-P4 2,00 KA-P5 občanského vybavení veřejné infrastruktury (OV) 0,70 KA-P6 smíšené obytné městské (SM) územní studie 4,38 21

24 k. ú. Komárov u Opavy Plochy přestavby nejsou územním plánem vymezeny. k. ú. Kylešovice Plochy přestavby nejsou územním plánem vymezeny. k. ú. Malé Hoštice Plochy přestavby nejsou územním plánem vymezeny. k. ú. Milostovice Plochy přestavby nejsou územním plánem vymezeny. k. ú. Opava Město Plochy přestavby nejsou územním plánem vymezeny. k. ú. Opava-Předměstí Označení Plocha způsob využití Podmínky realizace Výměra v ha OP-P1 smíšené obytné městské (SM) 3,86 OP-P2 smíšené obytné městské (SM) 3,22 OP-P3 smíšené obytné městské (SM) 1,83 OP-P4 bydlení hromadného (BH) 0,53 OP-P5 smíšené obytné městské (SM) 12,92 OP-P6 smíšené obytné městské (SM) územní studie 11,81 OP-P7 územní studie 2,95 OP-P8 smíšené obytné městské (SM) územní studie 10,30 OP-P9 1,59 OP-P10 bydlení hromadného (BH) 0,81 OP-P11 smíšené obytné městské (SM) územní studie 4,59 OP-P12 smíšené obytné městské (SM) územní studie 3,64 OP-P13 občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení (OS) 0,63 OP-P14 smíšené obytné městské (SM) 1,09 OP-P15 občanské vybavení hřbitovů (OH) 0,86 OP-P16 občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení (OS) 1,64 OP-P17 komunikací (K) 0,66 OP-P18 komunikací (K) 0,10 OP-P19 komunikací (K) 0,15 OP-P20 komunikací (K) 1,20 OP-P21 dopravní infrastruktury silniční (DS) 0,15 OP-P22 dopravní infrastruktury silniční (DS) 0,18 OP-P23 dopravní infrastruktury silniční (DS) 0,24 OP-P24 komunikací (K) 0,36 OP-P25 dopravní infrastruktury silniční (DS) 2,36 22

25 OP-P26 dopravní infrastruktury silniční (DS) 1,61 OP-P27 dopravní infrastruktury silniční (DS) 0,93 OP-P28 dopravní infrastruktury silniční (DS) 1,46 OP-P29 dopravní infrastruktury silniční (DS) 2,32 k. ú. Palhanec Plochy přestavby nejsou územním plánem vymezeny. k. ú. Podvihov Plochy přestavby nejsou územním plánem vymezeny. k. ú. Suché Lazce Plochy přestavby nejsou územním plánem vymezeny. k. ú. Vávrovice Plochy přestavby nejsou územním plánem vymezeny. k. ú. Vlaštovičky Plochy přestavby nejsou územním plánem vymezeny. k. ú. Zlatníky u Opavy Plochy přestavby nejsou územním plánem vymezeny. Plochy přestavby dopravní infrastruktury silniční Označení Plocha způsob využití k. ú. Výměra v ha P-DS-I/57 mimoúrovňové křížení silnice se železniční tratí Opava-Předměstí, Kylešovice 2,32 P-DS-J jižní obchvat * *Plocha P DS J a označená jako a přestavby není zahrnuta do záboru půdy, protože zemědělské pozemky již byly podle katastru nemovitostí vyňaty ze ZPF. 23

26 C.4 SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ 1) Navržená koncepce systému sídelní zeleně navržená územním plánem respektuje stávající y veřejné zeleně a doplňuje je novými ami, situovanými především v lokalitách s navrženou soustředěnou obytnou výstavbou. 2) Sídelní zeleň stabilizovaná a navržená je tvořena ami: zemědělskými zahradami (ZZ), veřejných prostranství zeleně veřejné (ZV), zeleně ochranné (ZO), smíšenými nezastavěného území (SN), lesními (L), přírodními (PP). 3) Plochy zemědělské zahrad (ZZ) náleží do systému sídelní zeleně. Část stávajících zahrad v zastavěném území města je zahrnuta do smíšených obytných městských, smíšených obytných venkovských a ho a příměstského. Plochy zemědělské zahrad (ZZ) zahrnují samostatné zahrady a zahrádkové osady, které slouží k drobné zemědělské produkci pěstování zemědělských plodin pro vlastní potřebu vlastníků pozemků zařazených do těchto. Navržené zastavitelné y zemědělské zahrady (ZZ): Označení k. ú. Jaktař Plocha způsob využití Výměra v ha JK-Z17 zemědělské - zahrady (ZZ) 15,06 JK-Z21 zemědělské - zahrady (ZZ) 9,20 k. ú. Kateřinky u Opavy KA-Z10 zemědělské zahrady (ZZ) 8,46 k. ú. Komárov u Opavy KO-Z25 zemědělské - zahrady (ZZ) 1,51 k. ú. Kylešovice KY-Z22 zemědělské zahrady (ZZ) 3,25 KY-Z23 zemědělské zahrady (ZZ) 1,12 KY-Z24 zemědělské - zahrady (ZZ) 5,29 k. ú. Malé Hoštice MH-Z22 zemědělské zahrady (ZZ) 0,68 MH-Z23 zemědělské zahrady (ZZ) 1,87 k. ú. Opava-Předměstí OP-Z2 zemědělské zahrady (ZZ) 0,69 OP-Z6 zemědělské zahrady (ZZ) 0,54 OP-Z14 zemědělské zahrady (ZZ) 6,86 k. ú. Podvihov PO-Z22 zemědělské zahrady (ZZ) 0,54 PO-Z23 zemědělské zahrady (ZZ) 0,57 k. ú. Suché Lazce 24

27 SL-Z19 zemědělské zahrady (ZZ) 0,12 SL-Z20 zemědělské zahrady (ZZ) 0,21 SL-Z21 zemědělské zahrady (ZZ) 0,43 SL-Z22 zemědělské zahrady (ZZ) 1,47 SL-Z23 zemědělské zahrady (ZZ) 2,70 k. ú. Vávrovice VA-Z6 zemědělské zahrady (ZZ) 0,11 k. ú. Zlatníky ZL-Z5 zemědělské zahrady (ZZ) 0,12 4) Územním plánem jsou navrženy k asanaci a navrácení do zemědělských y stávajících zahrádkářských osad včetně zahrádkářských chatek situovaných v záplavovém území vodního toku Opavy a jeho aktivní zóně: Označení Plocha způsob využití k. ú. Kateřinky u Opavy Výměra v ha KA-A1 y asanací 11,05 k. ú. Opava-Předměstí OP-A1 y asanací 1,94 OP-A1 y asanací 5,68 k. ú. Palhanec PA-A1 y asanací 0,24 5) Respektovat stabilizované a navržené y veřejných prostranství zeleně veřejné (ZV), tj. y veřejně přístupné, s převahou nezpevněných se zelení (travním, keřovým i stromovým patrem). Realizace veřejných prostranství zeleně veřejné je také přípustná ve všech zastavitelných ách, ách přestavby a v ách zastavěného území v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole F. Stanovení podmínek pro využití s rozdílným způsobem využití, aniž jsou vymezeny územním plánem. Navržené y veřejných prostranství - zeleně veřejné (ZV): Označení Plocha způsob využití Výměra v ha k. ú. Jaktař JK-ZV1 veřejná prostranství zeleň veřejná (ZV) 3,13 JK-ZV2 veřejná prostranství zeleň veřejná (ZV) 0,83 k. ú. Kateřinky u Opavy KA-ZV1 veřejná prostranství zeleň veřejná (ZV) 8,50 KA-ZV2 veřejná prostranství zeleň veřejná (ZV) 1,62 KA-ZV3 veřejná prostranství zeleň veřejná (ZV) 0,44 KA-ZV4 veřejná prostranství zeleň veřejná (ZV) 1,02 KA-ZV5 veřejná prostranství zeleň veřejná (ZV) 0,64 KA-ZV6 veřejná prostranství zeleň veřejná (ZV) 0,16 KA-ZV7 veřejná prostranství zeleň veřejná (ZV) 1,31 25

Územní plán BRANTICE

Územní plán BRANTICE Opatření obecné povahy Územní plán BRANTICE projektant: Ing. arch. Vladimíra Fusková Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. Spartakovců 3 708 00 Ostrava - Poruba pořizovatel: Městský úřad Krnov odbor regionálního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce,

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE A. TEXTOVÁ ČÁST TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah textové části návrhu Územního plánu Hukvaldy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

Textová část Změny č.1 Územního plánu Markvartovice

Textová část Změny č.1 Územního plánu Markvartovice Textová část Změny č.1 Územního plánu Markvartovice A. Vymezení zastavěného území B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOPŘIVNICE

ÚZEMNÍ PLÁN KOPŘIVNICE ÚZEMNÍ PLÁN KOPŘIVNICE TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území města, ochrana a rozvoj jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST

I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2008, VE ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2011, VE ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. 1

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Lučina je správní území obce Lučina, které je tvořeno k. ú. Lučina a k. ú Kocurovice. Celková rozloha řešeného území je 744 ha. 2) Zastavěné

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY II NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA

Více

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení I. ÚZEMNÍ PLÁN I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ MORAVICE

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ MORAVICE I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ MORAVICE I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY T E X T O V Á Č Á S T obsah: I.a I.b I.c I.c1 I.c2 I.c3 I.c4 I.d I.d1 I.d2 I.e I.e1 I.e2 I.e3 I.e4 I.e5 I.e6 I.f I.f1 I.f2 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 1 NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ OBJEDNATEL: OBEC HORNÍ SUCHÁ POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROJEKTANT: ATELIÉR

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. ZÁŘÍ 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE,

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U S Á Z A V K A : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka text A1 Výkres základního členění území - okolí obce 1:5000 A2 Výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OPAVY A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OPAVY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OPAVY A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Budišovice je správní území obce Budišovice, které je tvořeno katastrálním územím Budišovice. Celková rozloha řešeného území je 702 ha. 2)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

ARCHITEKTURA URBANISMUS

ARCHITEKTURA URBANISMUS ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zpracovatel: Atelier AURUM s.r.o. Pardubice ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ivana Petrů, A 00966 Vypracoval: Ing. arch. Ivana Petrů Ing.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování a architekta města Jméno a příjmení:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE GREŠLOVÉ MÝTO ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO září 2014 1 Schvalující správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Zastupitelstvo obce Grešlové Mýto Pořizovatel:

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015

ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015 ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I. ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚBOŘ PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.3 A1 - TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚBOŘ PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.3 A1 - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚBOŘ PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.3 A1 - TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP VYDAL: ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHOTĚBOŘE POŘADOVÉ ČÍSLO POSLEDNÍ ZMĚNY: 3 DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň N á v r h Ú P k e s p o l e č n é m u j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. červenec 2013 ZADAVATEL: Obec Třebeň Třebeň 31, 351 34 Skalná Určený zastupitel:

Více

ing. arch. Jaroslav Haluza

ing. arch. Jaroslav Haluza ÚZEMNÍ PLÁN OLBRAMICE I.NÁVRH I.A.TEXTOVÁ ČÁST únor 2014 ing. arch. Jaroslav Haluza územně plánovací dokumentace a podklady DÍLO ÚZEMNÍ PLÁN OLBRAMICE ČÁST DÍLA I.NÁVRH - I.A.TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL OBEC

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

Územní plán Úvalno - návrh opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy. Územní plán ÚVALNO ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Podpis: Otisk úředního razítka

Územní plán Úvalno - návrh opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy. Územní plán ÚVALNO ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Podpis: Otisk úředního razítka Opatření obecné povahy Územní plán ÚVALNO projektant: Ing. arch. Jaroslav Haluza Hynaisova 3 702 00 Ostrava- Mariánské Hory pořizovatel: Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje, oddělení územního

Více

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Červenec 2015 Název územně plánovací dokumentace

Více

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal:

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Moutnice dne:. Datum nabytí účinnosti územního plánu:... Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Otisk

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu O b s a h d o k u m e n t a c e Ú Z E M N Í P L Á N N O V É M Ě S T O N A M O R A V Ě n á v r h ú z e m n í h o p l á n u textová část A1. Návrh územního plánu grafická část B1. Výkres základního členění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad Územní plán OTMAROV Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje Objednatel: Pořizovatel: Zpracovatel: Autorský tým: Obec Otmarov Městský úřad Židlochovice Odbor územního plánování a stavební

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ZÁŘÍ 2015 Pořizovatel: Městský úřad Napajedla Masarykovo nám. 89 763 61 Napajedla

Více

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD Územní plán BÍLÝ ÚJEZD katastrální území : u Dobrušky, Hroška, Masty A. TEXTOVÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval : Ing.arch. Iveta Raková

Více

ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD

ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD ATELIÉR HRDLIČKA s.r.o. Bezručova 25, 67801 BLANSKO ÚP BLANSKO ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: ALENA DVOŘÁKOVÁ Dobrovského 6,

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JÍLOVÉ U DRŽKOVA LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST červen 2011 Územní plán Jílové u Držkova Objednatel: Obec Jílové u Držkova Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOSTOMICE (k.ú. Hostomice, Bezdědice, Radouš) Návrh územního plánu III. Závazná část územního plánu Příloha č. 1 Regulativy územního rozvoje Příloha č. 2 Veřejně prospěšné stavby Pořizovatel:

Více

OBEC MIKULOVICE, HLAVNÍ 5, 790 84 MIKULOVICE Č.j.: 2722/2012 V Mikulovicích dne 30.10.2012

OBEC MIKULOVICE, HLAVNÍ 5, 790 84 MIKULOVICE Č.j.: 2722/2012 V Mikulovicích dne 30.10.2012 OBEC MIKULOVICE, HLAVNÍ 5, 790 84 MIKULOVICE Č.j.: 2722/2012 V Mikulovicích dne 30.10.2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2012 ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOVICE Zastupitelstvo obce Mikulovice, příslušné podle 6 odst.

Více

Územní plán Jičíněves

Územní plán Jičíněves Zastupitelstvo obce Jičíněves jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Město Klobouky u Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

ŽEROTÍN. Změna č. 4 a 5 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. : Žerotín. : Olomoucký. : Městský úřad Šternberk, odbor stavební

ŽEROTÍN. Změna č. 4 a 5 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. : Žerotín. : Olomoucký. : Městský úřad Šternberk, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽEROTÍN Změna č. 4 a 5 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Žerotín OKRES : Olomouc KRAJ : Olomoucký POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Šternberk, odbor stavební Obec Žerotín PROJEKTANT

Více

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Město Klobouky u Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4 OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4 I. Změna č. 4 Územního plánu obce Větřkovice...1-3 A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 4-10 B. GRAFICKÁ ČÁST.. 11 1. HLAVNÍ VÝKRES - KOMPLEXNÍ NÁVRH 1 : 5000... 12 2. DOPRAVNÍ

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JIŘETÍN POD BUKOVOU LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST srpen 2011 Územní plán Jiřetín pod Bukovou Objednatel: Obec Jiřetín pod Bukovou Liberecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ NÁVRH zakázkové číslo: 24-38

Více

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Obec Kunčice Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Územní plán Kunčice právní stav po vydání Změny č.1 Projektant: Autorský kolektiv: Objednatel: Obec Kunčice Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TŘEMEŠNÁ

ÚZEMNÍ PLÁN TŘEMEŠNÁ +ě ÚZEMNÍ PLÁN TŘEMEŠNÁ I.NÁVRH I.A.TEXTOVÁ ČÁST srpen 2014 ing. arch. Jaroslav Haluza územně plánovací dokumentace a podklady DÍLO ÚZEMNÍ PLÁN TŘEMEŠNÁ ČÁST DÍLA I.NÁVRH - I.A.TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah odůvodnění Územního plánu Hukvaldy str. 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 4 1.3 Hlavní cíle

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZÁKUPY. RNDr. Václav Poštolka, RNDr. Zdeněk Kadlas

ÚZEMNÍ PLÁN ZÁKUPY. RNDr. Václav Poštolka, RNDr. Zdeněk Kadlas Identifikační údaje IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: ÚZEMNÍ PLÁN ZÁKUPY Stupeň - fáze: PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č.1 Objednatel: Pořizovatel: Město Zákupy Borská 5, 471 23 Zákupy ORMI-Úřad územního plánování

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE Název kapitoly strana A) Důvody pro pořízení Územního plánu Dolní Domaslavice, údaje o podkladech 1 A.1) Důvody pro pořízení ÚP Dolní Domaslavice

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více