Obec Radim Radim Radim

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Radim Radim 8 507 12 Radim"

Transkript

1 Obec Radim Radim Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Ing. Zlata Machačová, Ing.arch. Ludmila Svobodová, Pavel Kupka, Jan Harčarik, Lucie Hostáková, Iva Koubová, Pavel Prášil Objednatel: Obec Radim Projednávaný návrh: červen 2013 Vydaný ÚP:

2 REGIO, projektový ateliér s.r.o.

3 OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Radim - textová část 1. Vymezení zastavěného území str Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str Hlavní koncepční cíle a principy rozvoje obce str Ochrana a rozvoj hodnot území str Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně str Zásady urbanistické koncepce str Urbanistická koncepce Plochy s rozdílným způsobem využití 3.2 Vymezení systému sídelní zeleně str Vymezení zastavitelných ploch str Vymezení ploch přestavby str Koncepce veřejné infrastruktury str Občanské vybavení a veřejná prostranství str Doprava str Zásobování vodou str Odvádění a čištění odpadních vod str Zásobování elektrickou energií str Telekomunikace a radiokomunikace str Zásobování plynem str Nakládání s odpady str Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů str Koncepce řešení krajiny str Ochrana před povodněmi, protierozní a revitalizační opatření str Územní systém ekologické stability krajiny str Rekreace str Dobývání nerostů str Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výšková regulace zástavby, charakter a struktura zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) str Plochy smíšené obytné str Plochy občanského vybavení str Plochy rekreace str Plochy výroby a skladování str Plochy veřejných prostranství str Plochy zeleně str Plochy dopravní infrastruktury str Plochy technické infrastruktury str Plochy vodní a vodohospodářské str Plochy zemědělské str Plochy lesní str Plochy přírodní str Plochy smíšené nezastavěného území str Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit str Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo str Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití včetně podmínek pro jeho prověření str Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování str Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace pouze autorizovaný architekt str Stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona str Údaje o počtu stran územního plánu a počtu výkresů grafické části str. 42 REGIO, projektový ateliér s.r.o.

4 Obsah grafické části ÚP: 1 Výkres základního členění území měřítko 1 : Hlavní výkres měřítko 1 : Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací měřítko 1 : II. Odůvodnění územního plánu Radim Obsah Odůvodnění Územního plánu Radim textové části: a) Postup při pořízení územního plánu Radim, resp. vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů str. 44 b) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území str. 44 b1) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje str. 47 b2) Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem str. 47 b3) Vyhodnocení souladu s ÚPD sousedních obcí včetně výčtu záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje str. 49 c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území str. 50 d) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popř. s výsledkem řešení rozporů str. 51 e) Vyhodnocení splnění požadavků zadání str. 51 f) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení str. 54 f.1) Vymezení a základní charakteristika řešeného území str. 54 f.2) Odůvodnění koncepce rozvoje včetně str. 55 f.2.1) Urbanistická koncepce f.2.2) Koncepce ochrany kulturních a civilizačních hodnot f.2.3) Plochy s rozdílným způsobem využití f.2.4) Vymezení systému sídelní zeleně f.2.5) Vymezení zastavitelných ploch f.2.6) Vymezení ploch přestavby f.2.7) Vymezení územních rezerv f.2.8) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření f.2.9) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb f.3) Odůvodnění koncepce řešení krajiny str. 65 f.4) Koncepce dopravní a technické infrastruktury str. 72 f.4.1) Doprava f.4.2) Zásobování pitnou vodou, kanalizace a čištění odpadních vod f.4.3) Zásobování elektrickou energií f.4.4) Telekomunikace a radiokomunikace f.4.5) Zásobování plynem f.4.6) Nakládání s odpady f.5) Koncepce územního plánu ve vztahu ke zvláštním právním předpisům str. 83 f.5.1) Ložiska nerostných surovin, poddolovaná území, sesuvná území, jiná rizika f.5.2) Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky g) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch h) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa str. 85 str. 84 h.1) Zemědělský půdní fond str. 85 h.2) Pozemky určené k plnění funkcí lesa str. 88 i) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí str. 88 j) Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno str. 89 k) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje str. 89 l) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění str. 89 m) Vyhodnocení připomínek str. 89 Obsah grafické části Odůvodnění ÚP Radim: 1 Koordinační výkres měřítko 1 : Výkres širších vztahů měřítko 1 : Výkres předpokládaných záborů půdního fondu měřítko 1 : REGIO, projektový ateliér s.r.o.

5 ÚZEMNÍ PLÁN RADIM 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území je vymezeno tímto územním plánem viz grafická část: Výkres základního členění území a Hlavní výkres. Zastavěné území je vymezeno k ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2.1 HLAVNÍ KONCEPČNÍ CÍLE A PRINCIPY ROZVOJE OBCE Hlavním cílem rozvoje urbanizovaného území je zvýšení sídelního potenciálu obce při ochraně hodnot tohoto území, při účelném využívání a uspořádání území sídel, úsporném v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie. Těžištěm rozvoje bydlení a ekonomických aktivit bude místní část Radim, rozvoj ostatních částí obce bude probíhat zejména v rámci stávajících urbanizovaných ploch. Stávající funkční charakteristiky zástavby sídel se nemění (tzn. převážně rekreační a obytná funkce v části Tužín, v ostatních částech převážně obytné a hospodářské využití). Základní podmínkou rozvoje bude vždy respektování požadavků na ochranu kulturně-historických hodnot území vyjádřených ve zvláštních předpisech a rozhodnutích správních orgánů. Podmínkou udržitelného rozvoje území je doplnění technické infrastruktury v oblasti likvidace odpadních vod. Hlavním cílem rozvoje nezastavěného území je uchování hodnot krajiny včetně jejího rekreačního potenciálu, zvýšení podílu krajinné zeleně, snížení ohrožení pozemků v krajině erozí. Územní plán vytváří podmínky pro ochranu zdrojů vody v rámci řešeného území. Územní plán vytváří podmínky pro budoucí implementaci prvků dopravní infrastruktury nadmístního významu na území obce. Pro budoucí umístění koridoru kapacitní silnice I/35 se vymezuje koridor územní rezervy R1. V rámci vymezené územní rezervy nebude využití území měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití. 2.2 OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ Rozvoj území musí probíhat v souladu s ochranou jeho hodnot kulturních, civilizačních a přírodních. Kromě hodnot chráněných obecnými právními předpisy a správními rozhodnutími (výčet včetně charakteristiky území z archeologického hlediska je uveden v Odůvodnění územního plánu Radim), obsahuje další hodnoty, které je třeba respektovat a dále rozvíjet. Kulturní (tzn. kulturně-historické, architektonické a urbanistické) a civilizační hodnoty, jejichž ochrana je zajišťována prostřednictvím tohoto územního plánu 1), tvoří následující prvky a celky (vedle prvku nebo celku, který představuje hodnotu, jsou blíže specifikovány požadavky na jeho ochranu): - Území dotvářející prostor Valdštejnské barokní krajiny Jedná se o celé k.ú. Radim u Jičína, k.ú. Lháň a k.ú. Studeňany. V daném prostoru je nutno zachovat provázanost vizuálních a ideových vztahů původní krajinářské koncepce, zejména nesmí být narušeno uplatnění kostela sv. Jiří jako významné stavební dominanty v krajině. - Centrální prostor Radimi v okolí kostela sv. Jiří Je nutno zachovat autenticitu urbanistického prostoru v okolí kostela urbanistické uspořádání s drobnými veřejnými prostranstvími včetně rozmístění sakrálních plastik. REGIO, projektový ateliér s.r.o. 5

6 1) - Palouk s výklenkovou kaplí ve Studeňanech Je nutno zachovat nejen kapli v její historické podobě (objekt je památkou místního významu viz níže) ale také území, které dotváří její prostor vymezenou plochu (NSpk) s výsadbou lip v charakteristickém uspořádání. - Roubené chalupy a další zachované prvky venkovské historické zástavby na celém řešeném území Jedná se o ochranu prvků, které nejsou zapsány na seznamu kulturních památek, prvků mimo ochranné pásmo vesnické památkové zóny Studeňany (dále jen OP VPZ Studeňany) a také uvnitř OP VPZ Studeňany, jejichž ochrana není jinak upravena Rozhodnutím o určení ochranného pásma VPZ Studeňany. Jednotlivé objekty je nutno zachovat v co nejvíce autentické formě tzn. včetně prostředí, které je dotváří. O způsobu ochrany bude rozhodnuto v navazujících řízeních na základě posouzení konkrétních prvků a objektů z hlediska jejich kulturně historické hodnoty a možností zachování jejich autenticity. - Památky místního významu: V Radimi se jedná o čtyři barokní sochy světců v centru, kříž v krajině v lokalitě U Kaštanu, pomníček rudoarmějcům u silnice na Soběraz, ve Studeňanech je to výklenková kaple a pomník padlým, v Tužíně je to kaple Anděla Strážce, socha Panny Marie, socha sv. Anny (v lokalitě Na Krchově), ve Lháni se jedná o kříž západně od zástavby. Chráněn musí být nejen vlastní objekt (zachování památky v její autentické podobě), ale i jeho dotvářející prostředí a uplatnění v obrazu obce. - Historicky významná stavba Jako historicky významná stavba se vymezuje chalupa na pozemku p.č. 61/6, místo pobytu umělců Anny Mackové a Josefa Váchala. Objekt nutno zachovat v autentické formě. Zajištění ochrany prostřednictvím územního plánu zde představuje zejména vytvoření podpůrných nástrojů zvláštních předpisů upřesnění předmětu, upřesnění lokalizace. Přírodní hodnoty, jejichž ochrana je podporována prostřednictvím tohoto územního plánu 1) představují: - prvky systému ekologické stability, interakční prvky; - lesní porosty, mimolesní zeleň, solitérní zeleň, doprovodná zeleň podél komunikací a vodních toků územní plán chrání stávající prvky a navrhuje další rozvoj této krajinné zeleně zejména v rámci vymezených smíšených ploch nezastavěného území; - zemědělská půda ochrana spočívá nejen v omezení záborů, ale také v uplatnění protierozních opatření Tento územní plán upřesňuje vymezení Geoparku UNESCO Český ráj, jehož ochrana je zajišťována prostřednictvím zvláštních předpisů. 1) tzn. nad rámec obecných právních předpisů a správních rozhodnutí, zejména z hlediska upřesnění lokalizace chráněných prvků 6 REGIO, projektový ateliér s.r.o.

7 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 3.1 URBANISTICKÁ KONCEPCE Zásady urbanistické koncepce Uspořádání obce s prostorově oddělenými sídly v krajině není tímto územním plánem měněno. Pro rozvoj urbanizovaného území se vymezují zastavitelné plochy, které navazují na zastavěné území a dotvářejí jeho charakteristickou urbanistickou strukturu. Rozvoj je možný také v rámci vymezených stabilizovaných ploch zastavěného území. S výjimkou území spadajícího do OP VPZ Studeňany, jehož rozvoj je usměrňován zároveň zvláštním předpisem, je zahušťování stabilizovaných ploch obytné zástavby přípustné do limitu stanoveného tímto ÚP (určujícího minimální velikost pozemku nového i ponechaného a koeficient zastavění - viz kap. 6.). Vznik nových pozemků staveb rozdělováním pozemků ve stabilizovaném území je vyloučen v lokalitě Na Sádkách a v lokalitě Žabík. U zastavitelných ploch jsou jednotlivě stanoveny limity pro velikost pozemků a koeficient zastavění zajišťující rozvolněnost zástavby. U Tužína a v části Podhájí bude zachován rozptýlený charakter zástavby. Pro území zahrnuté do OP VPZ Studeňany platí tyto limity orientačně; na základě posouzení příslušným orgánem provádějícím Rozhodnutí o OP VPZ Studeňany v aktuálním znění (popř. jiný související platný právní předpis) může být stanoven specifický limit pro konkrétní pozemek. U Radimi, Studeňan a Lháně bude respektována stávající urbanistická struktura centrálních částí, zejména uspořádání veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně. V Tužíně bude nově vytvořeno centrum - plocha veřejné zeleně s možností umístění sportovně rekreačního zařízení. Pro dotvoření centra Radimi se vymezuje zastavitelná plocha navazující na veřejné prostranství západně od kostela. Prostorovými regulativy pro změny staveb a novostavby je regulována zejména výška staveb s ohledem na zachování sjednocené hladiny zástavby a eliminaci vzniku nevhodných dominant v krajině. Rozvoj výrobních funkcí se bude odehrávat zejména v rámci stabilizovaných ploch výroby a skladování a ve vymezených zastavitelných plochách. Stanovují se regulativy jejich využití za účelem eliminace negativních vlivů na okolní obytnou zástavbu. Prostorovými regulativy pro změny staveb a novostavby je regulována zejména výška staveb s důrazem na eliminaci vzniku nevhodných dominant v krajině. Silniční síť v rámci řešeného území se stabilizuje. Při průchodu silničních tahů zástavbou sídel budou provedena opatření (v rámci ploch dopravní infrastruktury - silniční a segmentů ploch přiléhajících) zaměřená na zmírnění negativních vlivů dopravy na obytnou zónu zejména na zajištění podmínek pro bezpečný pohyb pěších. ÚP vymezuje územní rezervu R1 pro prověření možného budoucího umístění koridoru kapacitní silnice I/ Plochy s rozdílným způsobem využití Řešené území je tímto územním plánem rozčleněno na plochy s rozdílným způsobem využití, pro něž jsou jednotlivě stanoveny podmínky využití - viz kap. 6. tohoto územního plánu. Pro plochy spadající do ochranného pásma vesnické památkové zóny Studeňany platí zároveň regulativy stanovené Rozhodnutím o určení OP VPZ Studeňany v platném znění. Zastavěné území a zastavitelné plochy obsahují následující plochy s rozdílným způsobem využití (viz níže) a plochy sídlení zeleně popisované v kapitole 3.2. V obytném území (v rámci zastavěného území i v zastavitelných plochách) jsou ve všech částech obce s výjimkou částí Tužín a Podhájí vymezeny převážně Plochy smíšené obytné venkovské - SV zahrnující funkci bydlení včetně obslužných a nezatěžujících výrobních funkcí. Územní plán tak REGIO, projektový ateliér s.r.o. 7

8 zajišťuje podmínky pro souběžný rozvoj bydlení (čistého i se samozásobitelskou zemědělskou výrobou), vybavenosti a drobného podnikání, jež nenaruší kvalitu obytného prostředí nad přípustnou míru. Je zde možná také drobná řemeslná výroba, zemědělská malovýroba, služby včetně služeb výrobních, občanská vybavenost veřejné infrastruktury i komerční (v limitovaném rozsahu např. u ubytovacích zařízení pouze do kategorie penzion), rekreace rodinná i v rámci komerčně pojatých zařízení pro agroturistiku. Umisťování nových staveb pro bydlení a dalších staveb, pro něž jsou stanoveny hlukové limity, na pozemcích zahrnutých ve stabilizovaných a zastavitelných plochách SV v blízkosti stávajících silnic nebo výrobních areálů je podmíněno zajištěním dostatečné ochrany proti hluku na vlastních pozemcích staveb. Obdobně bude prokazováno nepřekročení hygienických limitů u nových staveb v blízkosti stávajících staveb pro zemědělství. Plochy smíšené obytné- rekreační SR se vymezují jako stabilizované i zastavitelné v částech Podhájí a Tužín, stabilizovaná plocha SR je vymezena v odloučené části obytného území (v osadě Na Sádkách) na k.ú. Radim u Jičína. ÚP zde zajišťuje podmínky pro stabilizaci a souběžný rozvoj rodinné rekreace a bydlení v rodinných domech a usedlostech. Možné jsou zde další funkce slučitelné s bydlením ve venkovském prostoru s výjimkou výrobních služeb a staveb pro zemědělskou živočišnou výrobu a dále nových staveb pro drobnou a řemeslnou výrobu (pokud by se jednalo o nově zřizované areály). Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI vymezuje se pouze stabilizovaná plocha rekreačních chatek v Tužíně a pozemek jednoho rekreačního objektu na k.ú. Lháň. Plochy rekreace -plochy staveb pro hromadnou rekreaci - RH vymezují se pouze stabilizované plochy v Tužíně. Plochy rekreace - na plochách přírodního charakteru - RN vymezuje se stávající plocha pro sezónní využívání - ke zřizování letních stanových táborů v Tužíně. Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura - OV jsou vymezeny stabilizované plochy občanského vybavení v Radimi; v rámci těchto ploch lze umisťovat také komerční zařízení malá a střední, pokud by nebyla narušena hlavní funkce. Zastavitelná plocha OV v centru Radimi umožňuje dostavbu centra. Plochy občanského vybavení - hřbitovy - OH: je vymezena stabilizovaná plocha hřbitova v Radimi. Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS je vymezena stabilizovaná plocha školního hřiště v Radimi. Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba - VZ jako stabilizované plochy se vymezují zemědělské areály a polní hnojiště v Radimi a areály živočišné výroby ve Lháni. Zastavitelná plocha se vymezuje pro rozvoj stabilizovaného areálu v Radimi. Plochy výroby a skladování - se specifickým využitím - zemědělská malovýroba - VX se vymezují pro dva areály zemědělské malovýroby (rodinných farem) na stávajících pozemcích v Radimi. Plochy výroby a skladování - lehký průmysl - VL se vymezují ve Studeňanech. Jedná se o dvě stabilizované plochy lehké výroby a zastavitelnou plochu pro rozvoj jedné ze stávajících ploch. Výroba a zařízení v areálu nebudou vykazovat negativní vliv vůči obytné zástavbě. Další rozvoj v rámci obou ploch je podmíněn (viz kap. 6.). Plochy smíšené výrobní - VS jsou vymezeny stabilizované plochy v centru Radimi a na okraji Studeňan. Zvláštním vymezením jsou vytvořeny podmínky pro uplatnění vhodných ze širšího spektra je zde možné zachovat stávající drobnou a řemeslnou výrobu a výrobní služby pod podmínkou, že provozem nebude negativně ovlivněno okolní prostředí, popř. je v ploše možné umístit stavby charakteru komerční zařízení malá a střední. Plochy veřejných prostranství - PV: jsou vymezeny jako stabilizované ve všech sídlech, slouží pro umístění všech druhů místních komunikací, veřejně přístupných ploch a menších celků veřejné zeleně (pokud není pro ni vymezena samostatná ploch ZV). Přestavbová plocha pro veřejné prostranství veřejnou zeleň se vymezuje v centru Tužína. Plochy dopravní infrastruktury silniční - DS jsou samostatně vymezeny pro silnice a komunikace místní a účelové mimo zastavěné území Plochy technické infrastruktury inženýrské sítě - TI jsou návrhem územního plánu stabilizovány, plochy TI jsou vymezeny také u vodních zdrojů v rámci oplocených areálů zpravidla v rozsahu OP I. stupně. 8 REGIO, projektový ateliér s.r.o.

9 3.2 VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Koncepce územního plánu je zaměřena na ochranu sídelní zeleně, a to nejen zeleně na veřejných prostranstvích, ale i na ochranu nejvýznamnějších celků zeleně soukromé a vyhrazené. Samostatně se vymezují: plochy veřejných prostranství veřejná zeleň - ZV, plochy zeleně přírodního charakteru - ZP, plochy zeleně ochranná a izolační - ZO a plochy zeleně - soukromá a vyhrazená - ZS. Samostatným vymezením se sleduje trvalé a kvalitní uplatnění deklarované funkce plochy. Zejména plochám zeleně soukromé a vyhrazené náleží významná funkce při ochraně krajinného rázu a přírodního prostředí při prostupu ÚSES zastavěným územím. Zahrady na rozhraní k.ú. Radim u Jičína (Podhájí) a k.ú. Tužín dotvářejí krajinný ráz území a jsou vysoce pohledově exponované, proto je nutno zachovat jejich ovocnářský charakter. Segmenty plochy ZS v nivě Tužínského potoka spadají do koridoru lokálního ÚSES; při jejich využívání je nutno zachovat jejich přírodní charakter. V těchto segmentech je rovněž vyloučeno umisťování staveb včetně oplocení. Nová plocha zeleně na veřejném prostranství (ZV) se navrhuje v centru Tužína jedná se o přestavbovou plochu PP1. Plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) budou udržovány s respektem k jejich hodnotám a místním tradicím. Zeleň přírodní (ZP) bude udržována v přírodě blízkém stavu, začleněné pozemky zemědělského půdního fondu budou obhospodařovány pouze extenzivně. Další sídelní zeleň zejména zahrady s produkční a rekreační funkcí jsou součástí ploch smíšených obytných; tyto plochy stejně jako plochy vybavenosti mohou obsahovat veřejnou popř. vyhrazenou zeleň. Rozvoj na segmentech ploch sídelní zeleně, které jsou vymezeny hranicemi lokálního biokoridoru, bude redukován tak, aby funkce biokoridoru byla umožněna. 3.3 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Územním plánem jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy, pro něž se stanovují následující požadavky a podmínky využití, jimiž se doplňují a zpřesňují podmínky uváděné v kapitole 6.: Poznámky: - v přehledu jsou uvedeny zastavitelné plochy situované vně i uvnitř zastavěného území; - koeficient zastavění znamená podíl celkové plochy zastavěné stavbami z rozlohy pozemku v ploše; - namísto stavby pro bydlení lze v obecném smyslu koncepce umístit v příslušné ploše SV nebo SR jinou stavbu ze spektra přípustného/podmíněně přípustného využití (při splnění stanovených podmínek) viz kap využití ploch spadajících do ochranného pásma vesnické památkové zóny Studeňany uvedená dále jako přípustná nebo podmíněně přípustná využití je podmíněno současným dodržením podmínek stanovených pro území ochranného pásma VPZ Studeňany označení lokality a její umístění dle místní části Charakteristika, podmínky využití a požadavky na uspořádání plochy funkční zařazení: plochy smíšené obytné venkovské - SV ZB1a Radim - lokalita je přednostně určena pro rozšíření pozemků (doplnění zahrad) sousedních rodinných domů, popř. pro umístění pozemků nových staveb pro bydlení; - min rozloha pozemku stavby pro bydlení 1000 m 2, koeficient zastavění pozemku v ploše max. 0,2; stavby musí respektovat výškovou hladinu okolní zástavby; ZB1b Radim - min rozloha pozemku stavby pro bydlení 1000 m 2, koeficient zastavění pozemku v ploše max. 0,2; stavby musí respektovat výškovou hladinu okolní zástavby; REGIO, projektový ateliér s.r.o. 9

10 ZB2 Radim ZB3a,b Radim ZB4 Radim ZB5 Radim ZB6a,b Radim (Žabík) ZB7 Studeňany ZB8a,b Studeňany - podmínkou využití lokality je zpracování územní studie zaměřené zejména na řešení společné dopravní a technické infrastruktury, místa napojení na stávající infrastrukturu, umístění veřejného prostranství; - v rámci lokality bude umístěno veřejné prostranství o minimální rozloze 1000m 2, přičemž do této rozlohy nelze započítat plochy komunikací; - v rámci lokality bude umístěno parkoviště pro návštěvníky hřbitova a hřiště v rozsahu stávajícího nezpevněného parkoviště; rozsah bude upřesněn v územní studii; - v rámci řízení v následujících stupních (u staveb pro bydlení a dalších, pro něž jsou stanoveny hlukové limity) je nutné prokázat, že max. přípustná hladina hluku od dopravy na stávajících silnicích nebude ve chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb překročena; - min rozloha pozemku stavby pro bydlení 1000 m 2, koeficient zastavění pozemku v ploše max. 0,2; stavby musí respektovat výškovou hladinu okolní zástavby; - část 3b lze využít pouze pro rozšíření navazujícího pozemku, v části 3a lze umístit max. 2 pozemky staveb - velikost pozemku stavby pro bydlení nesmí klesnout pod 800 m 2 ; koeficient zastavění pozemků v ploše max. 0,3; stavby musí respektovat výškovou hladinu okolní zástavby; - stávající parcelaci v lokalitě nutno upravit s ohledem na dostatečnou dimenzi veřejného prostranství pro umístění komunikace, která bude obousměrná, a pro umístění parkovacích míst pro návštěvníky lokality; proto bude pro lokalitu zpracována územní studie řešící zejména problematiku dopravní a technické infrastruktury a veřejná prostranství - pokud bude v lokalitě soustředěno (dle územní studie) 4 a více objektů pro bydlení, podmiňuje se výstavba staveb pro bydlení v ploše vybudováním oddílné kanalizace společně pro celou lokalitu zakončené adekvátní ČOV popř. napojené na systém obecní oddílné kanalizace (v případě, že již bude tato realizována včetně obecní ČOV) - v rámci řízení v následujících stupních (u staveb pro bydlení a dalších, pro něž jsou stanoveny hlukové limity) je nutné prokázat, že max. přípustná hladina hluku od dopravy na stávajících silnicích nebude ve chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb překročena - při umisťování staveb pro bydlení a dalších, pro něž jsou stanoveny hygienické limity, do blízkosti stávajících výrobních objektů a areálů je nutné prokázat v rámci řízení v následujících stupních, že tyto limity nejsou překročeny - velikost pozemku stavby pro bydlení nesmí klesnout pod 800 m 2 ; koeficient zastavění pozemků v ploše max. 0,3; stavby musí respektovat výškovou hladinu okolní zástavby; - velikost pozemku stavby pro bydlení nesmí klesnout pod 1000 m 2 ; koeficient zastavění pozemků v ploše max. 0,2; stavby musí respektovat výškovou hladinu okolní zástavby; - velikost pozemku stavby pro bydlení nesmí klesnout pod 1000 m 2 ; koeficient zastavění pozemků v ploše max. 0,2; jedno NP, stavby musí respektovat výškovou hladinu okolní zástavby; - v rámci řízení v následujících stupních (u staveb pro bydlení a dalších, pro něž jsou stanoveny hlukové limity) je nutné prokázat, že max. přípustná hladina hluku od výroby v sousedícím výrobním areálu nebude ve chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb překročena; - velikost pozemku stavby pro bydlení nesmí klesnout pod 2000 m 2 ; koeficient zastavění pozemků v ploše max. 0,15; stavby musí respektovat výškovou hladinu okolní zástavby; - v rámci řízení v následujících stupních (u staveb pro bydlení a dalších, pro něž jsou stanoveny hlukové limity) je nutné prokázat, že max. přípustná hladina hluku od dopravy na stávající silnici a od výroby v blízkém výrobním areálu zařízení nebude ve chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb překročena; - velikost pozemku stavby pro bydlení nesmí klesnout pod 1000 m 2 ; koeficient zastavění pozemků v ploše max. 0,3; stavby musí respektovat výškovou hladinu okolní zástavby; 10 REGIO, projektový ateliér s.r.o.

11 ZB9a,b Studeňany ZB20 Lháň - v rámci řízení v následujících stupních (u staveb pro bydlení a dalších, pro něž jsou stanoveny hlukové limity) je nutné prokázat, že max. přípustná hladina hluku od výroby v sousedícím výrobním areálu nebude ve chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb překročena; - velikost pozemku stavby pro bydlení nesmí klesnout pod 1000 m 2 ; koeficient zastavění pozemků v ploše max. 0,3; stavby musí respektovat výškovou hladinu okolní zástavby; - využití se podmiňuje vytvořením podmínek pro dopravní obsluhu pozemků; - koeficient zastavění pozemků v ploše max. 0,2; stavby musí respektovat výškovou hladinu okolní zástavby; funkční zařazení: plochy smíšené obytné rekreační - SR ZB10 Tužín ZB11 Radim - Podhájí ZB12 Radim - Podhájí ZB13 Radim - Podhájí ZB14 Tužín ZB15 Tužín ZB16 Tužín - umístění jednoho pozemku stavby pro rodinnou rekreaci nebo bydlení; - koeficient zastavění pozemků v ploše max. 0,3; - stavby musí respektovat výškovou hladinu okolní zástavby; - umístění jednoho pozemku stavby pro rodinnou rekreaci nebo bydlení; část tohoto pozemku pro umístění zahrady může být tvořena plochou ZZ3 - koeficient zastavění pozemku v ploše ZB 11 max. 0,5 - stavby musí respektovat výškovou hladinu okolní zástavby; - koeficient zastavění pozemků v ploše ZB 12 max. 0,5; - část pozemků staveb pro umístění zahrad je možné vymezit v ploše ZZ4; - stavby musí respektovat výškovou hladinu okolní zástavby; - velikost pozemku stavby pro bydlení nebo rodinnou rekreaci nesmí klesnout pod m 2 ; - koeficient zastavění pozemku v ploše max. 0,3; stavby musí respektovat výškovou hladinu okolní zástavby - plocha je určena pro umístění jedné stavby pro bydlení nebo rodinnou rekreaci - koeficient zastavění pozemku v ploše max. 0,15; možnost využití podkroví; stavby musí respektovat výškovou hladinu okolní zástavby - plocha je určena pro umístění jedné stavby pro bydlení nebo rodinnou rekreaci; - koeficient zastavění pozemku v ploše max. 0,3; možnost využití podkroví; stavby musí respektovat výškovou hladinu okolní zástavby ; - pokud je v rámci plochy pozemek určený pro plnění funkce lesa, nesmí být tento pozemek funkčně dotčen ani oplocen ; - plocha je určena pro umístění jedné stavby pro bydlení nebo rodinnou rekreaci; - koeficient zastavění pozemku v ploše max. 0,15; stavby musí respektovat výškovou hladinu okolní zástavby; - stavby mohou být situovány min. 20 m od hranice lesa; ZB17 Tužín - plocha je určena pro umístění pozemku jedné stavby pro bydlení nebo rodinné rekreace; - pozemek je možné vymezit min. 15 m od břehové čáry; - koeficient zastavění pozemku v ploše max. 0,3; ZB18 Tužín - plocha je určena pro umístění pozemku jedné stavby pro bydlení nebo rodinné rekreace; - pozemek je možné vymezit min. 15 m od břehové čáry; - koeficient zastavění pozemku v ploše max. 0,3; funkční zařazení: plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura - OV ZO1 Radim - plocha pro umístění objektu vybavenosti v centru Radimi, popř. je zde možné zachovat veřejnou zeleň; - koeficient zastavění pozemku v ploše max. 0,3; REGIO, projektový ateliér s.r.o. 11

12 funkční zařazení: plochy výroby a skladování zemědělská výroba - VZ ZV1 Radim - nepřípustné je takové využití areálu, jehož následkem by mohlo dojít k závažnému ovlivnění životního prostředí; v lokalitě nelze umístit záměry, které podléhají posouzení vlivu na životní prostředí dle platného předpisu; - výška staveb nepřesáhne výšku stávajících staveb v navazujícím areálu zemědělské výroby; - po obvodu plochy směrem do krajiny budou provedeny výsadby ochranné a izolační zeleně v dimenzi min. 10 m; - z přilehlých úseků komunikací lze zřídit dopravní napojení pozemků pouze v případě, že v ploše vznikne nový samostatný subjekt; funkční zařazení: plochy výroby a skladování lehký průmysl - VL ZV2 Studeňany - plocha je určena pro rozvoj výrobního areálu, na nějž navazuje; - nepřípustné je takové využití areálu, jehož následkem by mohlo dojít k závažnému ovlivnění životního prostředí; v lokalitě nelze umístit záměry, které podléhají posouzení vlivu na životní prostředí dle platného předpisu; - využití je podmíněno prokázáním, že případný negativní vliv výrobní činnosti v ploše nepřesáhne hranice dotvářeného areálu (tzn. včetně stabilizované plochy VL); - výška staveb nepřesáhne výšku stávajících staveb v navazujícím areálu výroby; - po obvodu plochy směrem do krajiny bude proveden pás ochranné a izolační zeleně v šíři min. 10 m; - koeficient zastavění pozemku v ploše bude činit max. 0,5; funkční zařazení: plochy zeleně soukromá a vyhrazená - ZS ZZ1 Radim ZZ2 Lháň ZZ3 Podhájí ZZ4 Podhájí ZZ5 Podhájí - v ploše nelze umístit žádné stavby; - v ploše je vyloučeno umístění staveb pro rekreační využití (zahradní domky, stavby pro chovatelství, skleníky, bazény, soukromá sportovní zařízení; - plochu je možné začlenit do pozemku stavby pro bydlení nebo rodinné rekreace v ploše ZZ11, avšak na ní nelze umístit stavbu hlavní; - segmenty plochy je možné začlenit do pozemků staveb pro bydlení nebo rodinné rekreace v ploše ZZ12, avšak na ní nelze umístit stavby hlavní; - segmenty plochy je možné začlenit do pozemku staveb pro bydlení nebo rodinné rekreace v ploše ZZ13, avšak na ní nelze umístit stavby hlavní; vyloučeno je také umístění staveb pro rekreační využití (zahradní domky, stavby pro chovatelství, skleníky, bazény, soukromá sportovní zařízení; funkční zařazení: plochy zeleně ochranná a izolační - ZO ZZ6 Radim ZZ7 Radim ZZ8 Lháň - plochy vytváří pás izolační zeleně pro ochranu krajinného rázu; - plocha vytváří pás izolační zeleně pro ochranu a dotvoření obytného území; - v ploše bude umístěn záchytný příkop na ochranu proti pronikání vod do zástavby; - plocha izolační zeleně pro ochranu obytného území; Při využití zastavitelných ploch tzn. při vymezování pozemků, umisťování staveb a při změnách staveb a změnách využití pozemků a dalších způsobech využití zastavitelných ploch je nutno zároveň vycházet z podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou uvedeny v kap. 6 této dokumentace a z limitů vyplývajících z této dokumentace. Dále je nutno uplatňovat limity využití území vyplývající z obecných právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů. Všechny výše uvedené požadavky je nutno uplatnit také při zpracování územních studií. 12 REGIO, projektový ateliér s.r.o.

13 3.4 VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY Územním plánem jsou vymezeny tyto plochy pro změnu využití (plochy přestavby), pro něž se stanovují následující požadavky a podmínky využití: označení lokality Charakteristika, podmínky využití a požadavky na uspořádání plochy funkční zařazení: plochy veřejných prostranství veřejná zeleň - ZV PP1 - plocha je určena pro vytvoření veřejného prostranství s veřejnou zelení v centru Tužína - na části plochy je možné dále umístit volejbalové hřiště, dětské hřiště, popř. i parkoviště pro daná zařízení (v nejnutnějším rozsahu) 4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 4.1 OBČANSKÉ VYBAVENÍ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Plochy stávajícího občanského vybavení tvořícího veřejnou infrastrukturu (OV) jsou návrhem zachovány. Pro případný rozvoj občanského vybavení veřejné infrastruktury se navrhuje zastavitelná plocha ZO1 v centru Radimi. Nové stavby a zařízení veřejné infrastruktury budou umisťovány v těchto plochách a dále je možné je umisťovat ve stabilizovaných a zastavitelných plochách smíšených obytných venkovských (SV) a smíšených obytných rekreačních (SR). Stabilizovaná plocha funkčního druhu OS (plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení) bude sloužit především jako školní hřiště. Hřiště pro děti bude možné vybudovat v přestavbové ploše PP1, popř. stabilizovaných nebo zastavitelných plochách SV, SR nebo plochách OV. V rámci ploch OV lze umisťovat zařízení komerční vybavenosti malá a střední, podmínkou je nenarušení hlavní funkce plochy. Pro plnění prostorotvorných a komunikačních funkcí se územním plánem vymezují Plochy veřejných prostranství PV. V rámci veřejných prostranství jsou vymezeny větší celky veřejné zeleně (ZV) jako samostatné plochy. Pro rozvoj centra Tužína se navrhuje plocha přestavby PP1. Součástí veřejných prostranství v rámci zastavěného území jsou také místní komunikace (včetně pěších a účelových). Stávající veřejná prostranství pro zajištění prostupnosti urbanizovaného území je nutno respektovat v maximální míře, a to i v případech, kdy jim nejsou vymezeny samostatné plochy a jsou zahrnuty do jiných funkčních ploch. 4.2 DOPRAVA Pro silnice v rámci řešeného území a pro místní a účelové komunikace mimo zastavěné území jsou vymezeny samostatné plochy dopravní infrastruktury silniční - DS. Místní, účelové a pěší komunikace v zastavěném území jsou zahrnuty do jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, většinou pak spadají do ploch veřejných prostranství - PV. Silniční síť se stabilizuje, koncepčně se upravuje využití ploch DS při průchodu silničních tahů zástavbou sídel tak, aby rušivé působení dopravní funkce na obytnou zónu bylo zmírněno. Územním plánem se navrhuje úprava průtahů stávajících silnic III. třídy zastavěnými územími sídel Radim a Studeňany spočívající v opatřeních ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a pěších. Chodníky pro pěší budou zřizovány, pokud to bude v daných prostorových poměrech možné. Na průtazích silnic budou uplatněny prostředky pro zklidnění motorové dopravy. Dále je navrženo odstranění dopravních závad technickými prostředky v rámci vymezených ploch DS, popř. v rámci ploch veřejných prostranství PV nebo jiných ploch s rozdílným způsobem využití. Územní plán navrhuje úpravu místních komunikací v částech Podhájí a Tužín tak, aby jejich parametry umožňovaly náležitou dopravní obsluhu území, zejména příjezd požárních vozidel, a to včetně obratišť REGIO, projektový ateliér s.r.o. 13

14 a výhyben. Stavby komunikací (popř. jejich rozšíření) budou umisťovány převážně ve stávajících vymezených plochách PV nebo DS, popř. na segmentech vedlejších ploch dle podrobnějších dokumentací. Územní plán vymezuje územní rezervu R1 pro případné budoucí umístění koridoru kapacitní silnice I/35, pokud bude tento koridor vymezen v rámci ZÚR Královéhradeckého kraje. Územní plán implementuje návrh na rekonstrukci popř. výstavbu polních cest hlavních a vedlejších dle plánů společných zařízení, které jsou součástmi dokumentací na provádění komplexních pozemkových úprav v k.ú. Radim u Jičína a k.ú. Lháň. Tyto cesty jsou promítnuty do ÚP jako stav (plochy označené indexem DS), pokud mají vlastní pozemek vyznačený v mapě katastru nemovitostí. Pokud některé úseky cest nemají vlastní pozemky, jsou jako přípustné využití součástmi jiných ploch nezastavěného území a jejich poloha bude upřesněna navazující dokumentací. Součástmi jiných ploch nezastavěného území mohou být další polní cesty, a to na základě případného zpracování komplexních pozemkových úprav (pro k.ú. Tužín a k.ú. Studeňany) nebo jiné adekvátní dokumentace. V rámci pozemků rekonstruovaných a nově zakládaných cest (mimo územní rezervu R1) popř. na částech sousedících ploch budou realizována stromořadí v travnatých pásech, a to jako doprovodná zeleň nebo interakční prvky. V prostoru územní rezervy R1 je výstavba a rekonstrukce polních cest možná pouze v případech odůvodněných nezbytností zajištění obsluhy pozemků nebo staveb a to jako staveb dočasných s trváním do výstavby silnic, pro které jsou koridory vymezeny. Tyto cesty (včetně cestních příkopů a propustků) budou realizovány bez dalších přidružených objektů (tzn. dle KPÚ výhybny) a bez založení doprovodné vegetace. Doplnění místních komunikací pro obsluhu rozvojových lokalit bude řešeno v rámci příslušných zastavitelných ploch, na souvisejících plochách veřejných prostranství (PV) nebo plochách DS. Umístění komunikace a místo napojení závisí na vnitřní organizaci zástavby, která bude řešena územními studiemi nebo (u lokalit, pro něž není územní studie předepsána) jako podklad pro územní řízení. V úseku Dvorce (od hranice řešeného území) Studeňany bude polní cesta vybavena jako cyklostezka. V rámci plochy ZB2 se navrhuje umístění zpevněné parkovací plochy pro hřbitov a hřiště. Plocha bude situována při silnici III/2861, v místě stávající nezpevněné plochy užívané k parkování. Rozsah parkoviště bude upřesněn v rámci řešení územní studie pro zastavitelnou plochu ZB2. Stávající parkovací plochy budou respektovány. 4.3 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zásobování pitnou vodou prostřednictvím místního vodovodu Radim zůstane zachováno. Také Tužín bude z větší části zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu, jehož základem jsou stávající řady vodovodu Dřevěnice, kterými byla (a případně i nadále i bude) čerpána voda do vodojemu Tužín, a jenž slouží pro zásobování Podhájí, východní části Radimi a částečně Tužína. Oba vodovody budou propojeny a dále se uskuteční jejich společný rozvoj, přičemž dominantní úlohu bude v této soustavě plnit vodojem Tužín, do něhož bude čerpána voda ze stávajících zdrojů na k.ú. Radim u Jičína a Tužín (pramenní zářez a nový zdroj RAP1), jejichž voda bude míchána. K vodojemu bude vybudována příjezdová komunikace popř. bude rekonstruována stávající příjezdová komunikace do náležitých parametrů. Z hlediska zásobování vodou se tak obec Radim osamostatní a zbaví závislosti na dotaci vodou z vodovodu Dřevěnice. V místě napojení budoucího samostatného vodovodu Radim a budoucího samostatného vodovodu Dřevěnice bude provedeno opatření pro převádění vody mezi danými vodovody v případě mimořádných situací. Způsob plnění vodojemu Tužín (tzn. čerpáním přes spotřebiště nebo prostřednictvím nového výtlačného řadu) bude předmětem rozhodnutí Obce Radim, a to na základě dosud zpracovaných podkladů popř. dalších dokumentací. Zákresy vodovodních řadů (stávajících i navrhovaných) v grafické části ÚP je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce, bez vztahu k jednotlivým pozemkovým parcelám. V rámci koncepčního řešení tak nejsou vyloučeny změny tras jednotlivých stávajících vedení a realizace tras nových (konkretizace tras jednotlivých řadů není součástí koncepce zásobování vodou). 14 REGIO, projektový ateliér s.r.o.

15 Nové lokality budou zásobovány vodovodními řady napojenými na stávající systém popř. prodloužením stávajících řadů. Individuální zásobování vodou z domovních studní je možno zachovat u lokalit v Radimi a Tužíně, které nelze na veřejný vodovod napojit. Studeňany - stávající systém zásobování vodou zůstane zachován. Nové lokality budou napojeny na tento systém. Lháň bude zásobována individuálně z domovních studní. Nouzové zásobení obyvatelstva pitnou vodou v krizových situacích Po realizaci opatření pro převádění vody z vodovodu Dřevěnice bude možné v případě mimořádných situací zásobovat nemovitosti v Radimi a v Tužíně napojené na veřejný vodovod náhradním způsobem. Za krizových situací se voda pro veřejnou potřebu (tj. na pití a vaření) bude dovážet do jednotlivých místních částí v cisternách, popř. bude dovážena voda balená. Zásobování požární vodou Radim po realizaci propojení zdrojů radimského vodovodu (pramenní zářez a zdroj RAP1) a jejich využití pro plnění vodojemu Tužín a dále po náležité rekonstrukci řadů stávajícího vodovodu bude požární voda zajištěna z uvedeného vodojemu. Požární voda bude zajištěna z této akumulace podle ČSN Požární bezpečnost staveb - zásobování vodou a ČSN Zdroje požární vody a příjezdové komunikace pro požární vozidla podle ČSN , resp. ČSN Zásobování požární vodou bude prostřednictvím hydrantů na vodovodní síti. Do doby rozšíření vodovodní sítě a u lokalit bez vodovodu bude zachován stávající způsob zásobování požární vodou tj. z požární nádrže. Tužín v částech, které jsou zásobovány z veřejného vodovodu, bude zachován stávající způsob zásobování požární vodou z vodojemu Tužín viz výše. U lokalit bez vodovodu bude zachován stávající způsob zásobování požární vodou tj. z požární nádrže. Studeňany stávající způsob zásobování požární vodou prostřednictvím hydrantů na stávajících a případně i budoucích rozvodech zůstane zachován. Lháň a lokality ve výše uvedených místních částech, které nebudou vybaveny vodovodem nebo při nesplnění požadavku na zajištění normového tlaku, bude k hašení využito vodních nádrží na území obce Radim. 4.4 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Územní plán navrhuje následující koncepci na zneškodňování odpadních vod produkovaných na území obce. Na území místních částí Radim a Studeňany bude likvidace odpadních vod řešena ve dvou etapách. Cílem druhé etapy bude vybudování oddílné kanalizace v obou místních částech, která bude zakončena společnou čistírnou odpadních vod. Tato ČOV bude umístěna jižně od zástavby Studeňan v prostoru, který je tímto ÚP vymezen jako územní rezerva R2. Vlastní zastavitelná plocha ČOV bude stanovena při aktualizaci ÚP Radim. Napojení vyčištěných odpadních vod z ČOV do potoka Trnávka bude situováno až za prameništěm Studeňany. Úseky stávajících kanalizací ve Studeňanech a v Radimi budou využity pro odvedení srážkových vod. Trasy a další technické řešení navržené kanalizace budou prověřeny v navazujících studiích a dokumentacích, grafická část tohoto ÚP je neobsahuje. Odpadní vody v lokalitách, které nelze napojit na kanalizaci, budou likvidovány individuálně u jednotlivých producentů v souladu s platnými předpisy. Zařízení pro individuální likvidaci odpadních vod je nutné vybavit důsledně lokálním dočištěním. Do doby zprovoznění stokové sítě s čistící koncovkou (v období první etapy řešení likvidace odpadních vod) bude čištění odpadních vod u nové zástavby v Radimi a Studeňanech individuální, v souladu s platnou legislativou, a to v čistících zařízeních nebo bezodtokových jímkách na vyvážení. Pokud by v lokalitě ZB4 bylo soustředěno více než 4 stavby pro bydlení nebo rodinnou rekreaci, je nutné vybavit tuto lokalitu společně řešenou oddílnou kanalizací, jejíž splaškový řad bude zakončen (pokud ještě nebude realizován systém celoobecní) společnou malou ČOV. REGIO, projektový ateliér s.r.o. 15

16 U čistících zařízení je nutné důsledné lokální dočištění s vyústěním do obecní kanalizace nebo vodního toku. Také u stávající zástavby s individuálním čištěním odpadních vod je nutné zajistit dočištění dle platné legislativy. V grafické části jsou zakresleny pouze stávající dílčí úseky kanalizace, zákresy je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce bez vztahu k jednotlivým parcelám. Odpadní vody ve Lháni a v Tužíně a v lokalitách místních částí Radimi a Studeňan, které nelze na kanalizaci napojit, budou likvidovány individuálně u jednotlivých producentů v souladu s platnou legislativou. Dešťové vody budou přednostně likvidovány na vlastních pozemcích staveb, částečně budou odváděny povrchově nebo prostřednictvím úseků stávající kanalizace do blízkých recipientů. V místech soustředění větších objemů srážkových vod bude odtok zpomalován zasakováním, k čemuž budou zřízeny travnaté pásy a mělké poldry vedle komunikací tam, kde to je z prostorových důvodů možné. 4.5 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ Způsob napájení obce zůstane i nadále nezměněn, tj. stávajícím vrchním systémem o napětí 35 kv. U zemědělského areálu v Radimi bude vybudována nová trafostanice nahrazující stávající trafostanici. Dále bude požadovaný výkon pro distribuci včetně nové zástavby zajištěn ze stávajících trafostanic po jejich případné technologické úpravě. Nová výstavba bude připojována vrchním nebo kabelovým sekundárním vedením dle místních podmínek. Stávající vrchní rozvodná síť bude podle možností a požadavků na výkon posílena případně postupně kabelizována. Zákresy vedení a tras v grafické části je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce bez vztahu k jednotlivým parcelám. V rámci koncepčního řešení také nejsou vyloučeny změny tras stávajících i návrhových vedení. 4.6 TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE Koncepce radiokomunikačních zařízení se nemění. Nové stanice budou na telekomunikační síť postupně připojovány dle potřeby. Zákresy vedení a tras v grafické části je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce bez vztahu k jednotlivým parcelám. V rámci koncepčního řešení také nejsou vyloučeny změny tras stávajících i návrhových vedení. 4.7 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Územní plán navrhuje plynofikaci části Radim STL plynovodem. Plynovod bude vybudován podél silnice ze Dřevěnic ze stávající regulační stanice VTL/STL v Dřevěnicích. Zákresy navrženého plynovodního řadu v grafické části je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce bez vztahu k jednotlivým parcelám. Rozvodné řady nejsou graficky vyjádřeny; budou přednostně vedeny po veřejných prostranstvích, pokud to bude možné a účelné. 4.8 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Stávající způsob likvidace odpadů z domácností, zařízení a firem bude zachován. 16 REGIO, projektový ateliér s.r.o.

17 5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 5.1 KONCEPCE ŘEŠENÍ KRAJINY Neurbanizované území obce je rozděleno na následující krajinné funkční plochy, pro které jsou stanoveny podmínky využití v kap. 6.: Plochy zemědělské - NZ - zahrnují pozemky zemědělského půdního fondu. Na plochách je možné umisťovat protipovodňová opatření zatravněné pásy a průlehy, protierozní meze, poldry apod., přičemž konkretizace prvků a jejich umístění bude vycházet z platných dokumentací komplexních pozemkových úprav popř. komplexních pozemkových úprav (KPÚ) později zpracovaných nebo jiných adekvátních dokumentací; doplnění zatravněných pásů je dále navrženo tímto ÚP na břehu Dvoreckého rybníka a mezi cestou k tomuto rybníku a paralelní vodotečí. Dále je možné v plochách NZ umisťovat stavby a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu vázané na konkrétní lokalitu nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území a pastevectví (tj. pouze seníky, žlaby, sezónní přístřešky pro dobytek, ohrady a ohradníky) a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Součástí zemědělských ploch jsou také drobné plochy tzv. krajinné zeleně, které je nutno respektovat, jejich rozsah nelze omezovat. Pozemky spadající do zemědělských ploch lze zalesnit pouze pokud bude v následujícím řízení prokázáno, že zalesnění není v rozporu se zájmy ochrany ZPF a zájmy ochrany přírody a krajiny. Plochy lesní - NL - zahrnují pozemky určené k plnění funkce lesa, (pokud tyto nejsou zahrnuty do ploch NP v rámci ÚSES nebo v rámci území požívajících ochranu na základě zvláštních zákonů o ochraně přírody a krajiny nebo rozhodnutí příslušných orgánů státní správy), pozemky zalesněné, dále zahrnují pozemky, stavby a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní infrastruktury. Plochy přírodní - NP - jsou vymezeny na částech pozemků určených k plnění funkce lesa a na částech dalších pozemků neurbanizovaného území, které tvoří biocentra jako součást územního systému ekologické stability. Pozn.: Pro koridory liniových prvků ÚSES (lokální biokoridor a nadregionální biokoridor) je územním plánem pouze ohraničen prostor, v němž bude prověřeno konkrétní umístění biokoridorů. Po zapracování projektů ÚSES, nebo po schválení komplexních pozemkových úprav, kde budou pro biokoridory stanoveny pozemky, budou tyto pozemky rovněž využívány v režimu ploch NP. Plochy smíšené nezastavěného území přírodní - NSp - jsou plochy, kde přírodní ekosystémy výrazně převládají nad hospodářským využíváním. Zemědělský půdní fond je zastoupen zejména pozemky trvalých travních porostů. Hospodaření v plochách NSp včetně zemědělského využití je nutno zaměřit na maximální zachování přírodních funkcí v krajině, poměr zemědělsky obhospodařované půdy a přirozených rostlinných společenstev musí umožnit přirozenou obnovu přírodních funkcí krajiny. Plochy smíšené nezastavěného území přírodní, zemědělské - NSpz - jsou plochy s polyfunkčním využitím území, kde žádná funkce není výrazně dominantní, přírodní ekosystémy jsou v rovnocenném postavení s hospodářským využíváním. Zemědělský půdní fond je zastoupen z velké části pozemky trvalých travních porostů. Hospodaření v plochách NSpz včetně zemědělského využití je nutno zaměřit na maximální zachování přírodních funkcí v krajině, poměr zemědělsky obhospodařované půdy a přirozených rostlinných společenstev musí umožnit přirozenou obnovu přírodních funkcí krajiny. Plochy smíšené nezastavěného území přírodní, lesnické - NSpl - jedná se o zalesněnou plochu v Tužíně; v této ploše je žádoucí obnova přírodních funkcí. Plochy smíšené nezastavěného území přírodní, kulturně historické - NSpk - jedná se o jedinou plochu (k.ú. Studeňany) výlučného charakteru, koncepci plochy v původní kompozici je nutno zachovat - viz kap REGIO, projektový ateliér s.r.o. 17

18 Plochy smíšené nezastavěného území specifické - NSx - jedná se o stabilizované plochy školek pro pěstování dřevin ve Studeňanech; na rozdíl od jiných ploch nezastavěného území je u těchto ploch přípustné oplocení (transparentní) a umístění nezbytné stavby pro zemědělskou prvovýrobu (dle podmínek v kap. 6.) Plochy vodní a vodohospodářské - W - jsou představovány drobnými vodními toky a vodními plochami, které jsou územním plánem stabilizovány. Plochy dopravní infrastruktury - silniční - DS - jsou v krajině vymezeny pro silnice (včetně souvisejících zařízení, staveb a zeleně) a místní a účelové komunikace. Plocha změny v krajině K1 je vymezena v prostoru pozemku zboru mezi potokem a silnicí v Tužíně. Plocha je určena jako plocha zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) vně zastavěného území. Další změny v krajině bude představovat obnova nebo zřízení nových polních cest, protierozní opatření, založení územního systému ekologické stability, jejichž přesné vymezení bude předmětem navazujících dokumentací. Změny využití v plochách neurbanizovaného území jsou možné pouze v souladu s podmínkami stanovenými v kap. 6. Tohoto územního plánu. Prostupnost krajiny Prostupnost krajiny bude zvýšena doplněním cestní polní sítě. Pro nejdůležitější polní cesty a účelové komunikace stabilizované nebo určené k obnově popř. novému založení v souladu s KPÚ (hlavní a vedlejší polní cesty) v rámci vlastních pozemků (dle katastru nemovitostí) jsou vymezeny plochy s indexem DS, další polní cesty mohou být součásti jiných ploch nezastavěného území, a to na základě případného pozdějšího zpracování komplexních pozemkových úprav nebo jiné adekvátní dokumentace. Obnova komunikací popř. stavby komunikací nových v prostoru územní rezervy R1 jsou přípustné pouze v odůvodněných případech, a to jako stavby dočasné s trváním do výstavby silnic, pro které budou vymezeny koridory aktualizací ZÚR a následně ÚP. Kromě významu pro dopravní obsluhu území a rekreační využití má realizace polních cest také významný dopad na ochranu zemědělské půdy proti vodní a větrné erozi. Aspekt protierozních opatření musí být promítnut do technického řešení cest jejich odvodnění bude provedeno zatravněnými příkopy s výsadbami. V rámci pozemků cest (mimo územní rezervu R1) popř. na částech sousedících ploch budou realizována stromořadí v travnatých pásech, a to jako doprovodná zeleň (vegetační doprovod dle KPÚ) nebo interakční prvky. 5.2 OCHRANA PŘED POVODNĚMI, PROTIEROZNÍ A REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ Záplavové území není stanoveno na žádném z toků, které procházejí řešeným územím. Územním plánem nejsou navržena zvláštní protipovodňová opatření. Za účelem ochrany proti zaplavování pozemků a staveb při přívalových srážkách, zadržení vody v krajině, zabránění vodní erozi a zrychlenému odtoku při přívalových srážkách budou realizována následující opatření: - protierozních opatření (viz zvláštní níže uvedený odstavec); - nezastavitelnost segmentů ploch spadajících do zastavěného území popř. ploch zastavitelných vymezených hranicemi biokoridoru na Lháňském potoce, na Trnávce a na Tužínském potoce; - revitalizace vodních toků (mimo územní rezervu R1); - realizace opatření proti pronikání extravilánových vod do zastavěného území a zastavitelných ploch ze svahů nad zástavbou; 18 REGIO, projektový ateliér s.r.o.

19 - v rámci zastavitelných ploch budou přijata opatření, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní tzn. aby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů. Protierozní opatření Ochranu proti vodní erozi zabezpečují v rámci řešeného území zejména plochy smíšené nezastavěného území vymezené touto dokumentací, prvky ÚSES (včetně interakčních prvků) a krajinná zeleň v rámci ZPF. Ochranu proti vodní erozi bude zajišťovat také doprovodná zeleň polních cest. Na zemědělské půdě budou realizována následující protierozní opatření, jejichž lokalizace se upřesnění na základě plánu společných zařízení KPÚ (platných i později zpracovávaných) popř. jiné adekvátní dokumentace: - zatravněné pásy a průlehy, protierozní meze; - ochranné zatravnění - záchytné a svodné příkopy - revitalizace vodních toků s odtrubněním a vytvořením potoční nivy, doplněním vegetačního doprovodu (tzv. opatření na vodních tocích dle KPÚ s výjimkou úseku, který se nachází v prostoru územní rezervy R1, kde bude revitalizace projektově zpracována po upřesnění polohy stavby kapacitní silnice) Kromě návrhu zatravnění bez konkretizace umístění navrhuje ÚP zatravnění v pásu o šíři cca 50 m na břehu Dvoreckého rybníka; zatravnění bude sloužit k ochraně tohoto VKP a jeho funkce jako součásti ÚSES. Dále je navrženo zatravnění pozemků mezi cestou ke Dvoreckému rybníku od Studeňan a svodnicí 5.3 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY Územní plán vymezuje na řešeném území biokoridory systému ekologické stability na lokální úrovni, vymezuje lokální biocentra, upřesňuje vymezení nadregionálního biokoridoru K35 MB a jeho ochranné zóny. Ochranná zóna NRBK K35 MB vymezuje segment území, v němž jsou všechny prvky ÚSES a společenstva s vyšším stupněm ekologické stability chápány jako součást NRBK. Příznivé působení ÚSES v krajině je podporováno prostřednictvím ploch lesních, ploch vodních a vodohospodářských a ploch smíšených nezastavěného území (plochy NSp, NSpz ) tj. zón s obsahem přírodních prvků vzniklých přirozenou sukcesí na ostatních plochách nebo na segmentech zemědělských pozemků, na nichž je zemědělské využití (v přiměřené intenzitě) v rovnováze s přírodní složkou území. Dále je působení ÚSES zprostředkováno tzv. interakčními prvky - navrženými a stávajícími. Interakční prvky jsou vesměs stromořadí v travnatých pásech podél cest a řady stromů a keřů či porostů na mezích procházející zemědělskými pozemky nebo podél drobných vodotečí. Biocentra náleží do ploch přírodních (NP); dokumentem jsou pro tyto plochy stanoveny podmínky využití. Průnik biocentra do zastavěného území je vymezen na ploše zeleně přírodního charakteru (index ZP). Biokoridory jsou v řešeném území vymezeny na plochách s rozdílným využitím hranicemi koridorů, nikoli jako zvláštní plochy NP. V těchto koridorech budou vymezeny pozemky pro realizaci prvků ÚSES v rámci projektů ÚSES či KPÚ s ohledem na podmínky v terénu, vlastnické vztahy apod. V rámci územní rezervy budou projekty upřesněny po stanovení koridoru kapacitní silnice. Mimo zastavěná území procházejí koridory pro vymezení liniových prvků ÚSES na plochách smíšených nezastavěného území přírodních, zemědělských (NSpz), plochách zemědělských (NZ), plochách vodních a vodohospodářských (W), plochách lesních (NL). Po zpracování projektů ÚSES nebo po schválení komplexních pozemkových úprav, kde budou pro biokoridory stanoveny pozemky, budou pozemky biokoridorů rovněž využívány v režimu ploch NP. V zastavěném území je pro průchod lokálního biokoridoru vymezena plocha zeleně přírodního charakteru (ZP) tam, kde existuje sídelní zeleň nezahrnutá do jiných ploch s rozdílným využitím. Pokud biokoridor prochází po jiných plochách zastavěného území (SV, SR, ZS) předepisuje územní plán jejich využívání způsobem co nejšetrnějším k přírodnímu prostředí tzn. nelze zde umisťovat stavby, měnit zásadním způsobem využití území (vedoucí k redukci zeleně nebo introdukci nepůvodních druhů rostlin) apod. REGIO, projektový ateliér s.r.o. 19

20 Územní plán doplňuje ÚSES tzv. interakčními prvky. Jsou to zejména liniové prvky podél komunikací, polních cest a vodních toků; nejsou pro ně vymezeny samostatné plochy. ÚP navrhuje doplnění interakčních prvků zejména v území severně od zástavby Radimi a doplnění alejí s funkcí interakčních prvků podél silnic s výjimkou úseků spadajících do územní rezervy R1. Funkci interakčních prvků v krajině přejímají také plochy smíšené nezastavěného území NSp, NSpz. Plochy tvořící ÚSES jsou nezastavitelné, dále je v nich a v jejich blízkosti nutno vyloučit činnosti, které by mohly vést k ochuzení druhové bohatosti a snížení ekologické stability. Veškeré zásahy musí být dohodnuty s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny. Přehled prvků ÚSES (biocentra a biokoridory), zastoupených v řešeném území Označení prvku (včetně názvu z generelu) K35 M LBC 7 Kóta 425 LBC 8 Kóta 404 LBC 9 Nad potokem LBK 1 Lháňský potok LBK 5 Tužínský potok LBC 2 Žabík LBC 3 Mokřad LBK 4 Dvorecký rybník Charakteristika prvku, jeho poloha popř. další informativní údaje Nadregionální biokoridor; prochází lesním komplexem na severním okraji k.ú. Lháň a k.ú. Tužín; obsahuje vložená biocentra LBC 7, LBC8, LBC9 Součást NRBK K35 MB, lesní biocentrum, k.ú. Lháň Součást NRBK K35 MB, lesní biocentrum, k.ú. Lháň Součást NRBK K35 MB, lesní biocentrum, k.ú. Tužín Vychází z LBC 7 (k.ú.lháň), sleduje Lháňský potok do LBC 2, dále prochází po potoce Trnávka (k.ú. Studeňany a k.ú. Radim u Jičína), prochází zástavbou Studeňan, dále plochami NZ ke Dvoreckému rybníku LBC 3 Vychází z LBC 9 (k.ú. Tužín), sleduje Tužínský potok, prochází zástavbou Tužína až k rybníku Hlíza (LBC 6 mimo řešené území) k.ú. Radim u Jičína; remíz a louka na soutoku Lháňského potoka a potoka Trnávka k.ú. Studeňany; louky na zhlaví Dvoreckého rybníka k.ú. Studeňany, biokoridor tvoří rybník s přilehlými loukami Pozn. NRBK nadregionální biokoridor, LBK lokální biokoridor, LBC - lokální biocentrum. 5.4 REKREACE Pro rodinnou rekreaci a pro agroturistiku je možné využívat objekty v plochách smíšených obytných - venkovských (SV), smíšených obytných rekreačních (SR); pro rodinnou rekreaci jsou dále vymezeny stabilizované plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI), pro hromadnou rekreaci se vymezují stabilizované plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH) a stabilizuje se plocha rekreace na plochách přírodního charaktru (RN). V souladu s níže stanovenými podmínkami lze pro agroturistiku využívat také vymezené plochy výroby a skladování se specifickým využitím zemědělské malovýroby (VX). 5.5 DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ Územní plán nevymezuje žádné plochy pro dobývání nerostů. 20 REGIO, projektový ateliér s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

Územní plán Jičíněves

Územní plán Jičíněves Zastupitelstvo obce Jičíněves jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LANŠKROUN

ÚZEMNÍ PLÁN LANŠKROUN ÚZEMNÍ PLÁN LANŠKROUN Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Ing. arch. Ludmila Svobodová, Lucie Hostáková, Jan Harčarik Ing. Milan Zavrtálek,

Více

Opatření obecné povahy. Územní plán B U B L A V A. Textová část

Opatření obecné povahy. Územní plán B U B L A V A. Textová část Opatření obecné povahy Územní plán B U B L A V A Textová část únor 2009 Územní plán Bublava - úvod (1) úprava před vydáním 02/2009 Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Textová část str. 2 Územní plán

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce,

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava

Více

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Obec Kunčice Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Územní plán Kunčice právní stav po vydání Změny č.1 Projektant: Autorský kolektiv: Objednatel: Obec Kunčice Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

Změna č. 1 Územního plánu Mžany

Změna č. 1 Územního plánu Mžany Obec Mžany Mžany 19, PSČ 503 15 Nechanice Návrh Změny č. 1 ke společnému jednání s dotčenými orgány dle 50 stavebního zákona Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Objednatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..2 požadavky na vymezení pozemků

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

I. Textová část změny č. 1 ÚPO

I. Textová část změny č. 1 ÚPO I. Textová část změny č. 1 Popis, obsah změny č. 1 Sousedovice Územní plán obce Sousedovice byl schválen 7. 2. 2005. Formální obsah změny č. 1: I.1.a) vymezení zastavěného území I.1.b) koncepce rozvoje

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

Obec Běleč nad Orlicí. Běleč nad Orlicí 22, 503 46 Třebechovice pod Orebem ÚZEMNÍ PLÁN BĚLEČ NAD ORLICÍ

Obec Běleč nad Orlicí. Běleč nad Orlicí 22, 503 46 Třebechovice pod Orebem ÚZEMNÍ PLÁN BĚLEČ NAD ORLICÍ Obec Běleč nad Orlicí Běleč nad Orlicí 22, 503 46 Třebechovice pod Orebem ÚZEMNÍ PLÁN BĚLEČ NAD ORLICÍ ÚZEMNÍ PLÁN BĚLEČ NAD ORLICÍ Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing.

Více

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad Územní plán OTMAROV Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje Objednatel: Pořizovatel: Zpracovatel: Autorský tým: Obec Otmarov Městský úřad Židlochovice Odbor územního plánování a stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE LOUŇOVICE POD BLANÍKEM BYL SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST 1 OBSAH: I.1. TEXTOVÁ ČÁST I.1.a. Vymezení zastavěného území I.1.b. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 4 4 I.1.c.

Více

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot OBSAH 1 Vymezení zastavěného území... 4 2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 4 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Červenec 2015 Název územně plánovací dokumentace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5)

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) Změna Z1 ÚPN SÚ Nýrov, návrh Strana 1 (celkem 9) Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) A. Návrh Změna ÚPN SÚ je zpracována ve smyslu zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE A. TEXTOVÁ ČÁST TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a

Více

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 1 NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ OBJEDNATEL: OBEC HORNÍ SUCHÁ POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROJEKTANT: ATELIÉR

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah textové části návrhu Územního plánu Hukvaldy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY II NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal:

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Moutnice dne:. Datum nabytí účinnosti územního plánu:... Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Otisk

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

ŽEROTÍN. Změna č. 4 a 5 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. : Žerotín. : Olomoucký. : Městský úřad Šternberk, odbor stavební

ŽEROTÍN. Změna č. 4 a 5 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. : Žerotín. : Olomoucký. : Městský úřad Šternberk, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽEROTÍN Změna č. 4 a 5 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Žerotín OKRES : Olomouc KRAJ : Olomoucký POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Šternberk, odbor stavební Obec Žerotín PROJEKTANT

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4 OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4 I. Změna č. 4 Územního plánu obce Větřkovice...1-3 A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 4-10 B. GRAFICKÁ ČÁST.. 11 1. HLAVNÍ VÝKRES - KOMPLEXNÍ NÁVRH 1 : 5000... 12 2. DOPRAVNÍ

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MAŘENICE. Pořizovatel Objednatel Zhotovitel. Městský úřad Nový Bor Obec Mařenice ŽALUDA, projektová kancelář DATUM TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN MAŘENICE. Pořizovatel Objednatel Zhotovitel. Městský úřad Nový Bor Obec Mařenice ŽALUDA, projektová kancelář DATUM TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel Objednatel Zhotovitel ÚZEMNÍ PLÁN MAŘENICE Městský úřad Nový Bor Obec Mařenice ŽALUDA, projektová kancelář TEXTOVÁ ČÁST DATUM I/2013 POŘIZOVATEL: OBJEDNATEL: PROJEKTANT: ZHOTOVITEL: AUTORSKÝ

Více

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY T E X T O V Á Č Á S T obsah: I.a I.b I.c I.c1 I.c2 I.c3 I.c4 I.d I.d1 I.d2 I.e I.e1 I.e2 I.e3 I.e4 I.e5 I.e6 I.f I.f1 I.f2 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území

Více

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh A. UNHOŠŤ Změna č. 1B Územního plánu Návrh textová část 09/2014 1 Pořizovatel: Úřad architektury a územního plánování Magistrátu města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52 Kladno Vydávající orgán: Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. ZÁŘÍ 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE,

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 8 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE Ing. arch. Václav Mastný, nám T. G. Masaryka 9, 301 00 PLZEŇ ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU č.1 - NÁVRH dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Město Klobouky u Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST únor 2016 Územní plán Chrtníky Objednatel: Obec Chrtníky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Přelouč Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUNĚCHODY

ÚZEMNÍ PLÁN TUNĚCHODY ÚZEMNÍ PLÁN TUNĚCHODY 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území obce je v územním plánu vymezeno k datu 16. 1. 2008. Hranice zastavěného území je patrná z grafické části dokumentace. 2. KONCEPCE ROZVOJE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU duben 2014 Název: Zadavatel: MMR ČR PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU (ppt. ÚZEMNÍ PLÁN - OBSAH) Zpracovala: Ing. arch.

Více

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení I. ÚZEMNÍ PLÁN I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU METYLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU METYLOVICE 1 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU METYLOVICE NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Objednatel: Pořizovatel: Nadřízený orgán: Obec Metylovice Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Krajský úřad Moravskoslezského kraje Projektant:

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD Územní plán BÍLÝ ÚJEZD katastrální území : u Dobrušky, Hroška, Masty A. TEXTOVÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval : Ing.arch. Iveta Raková

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N K L A D N O

Ú Z E M N Í P L Á N K L A D N O Ú Z E M N Í P L Á N K L A D N O NÁVRH PRO 3. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ CZ.1.06/5.3.00/0807461 SRPEN 2014 ZAKÁZKA: Územní plán Kladno ETAPA ZAKÁZKY: Návrh pro vydání dle 54 stavebního zákona POŘIZOVATEL: Magistrát

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH září 2014 O B E C TĚCHOBUZ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Těchobuz, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum:

zhotovitel: Atelier AURUM s.r.o., Pardubice datum: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE etapa: návrh změny ÚP pro společné jednání zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum: leden 2014 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE ZPRACOVATEL Atelier "AURUM"

Více