A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení"

Transkript

1

2 I. ÚZEMNÍ PLÁN

3 I.A TEXTOVÁ ČÁST

4 Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 3 C.1 Celková urbanistická koncepce 3 C.2 Urbanistická koncepce jednotlivých částí města 3 C C C.2.3 Železná 5 C.2.4 Bílý Potok 6 C.2.5 Vidly 6 C.3 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 6 C.4 Systém sídelní zeleně 11 D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 12 D.1 Dopravní infrastruktura 12 D.1.1 Doprava silniční 12 D.1.2 Doprava drážní 13 D.1.3 Provoz chodců a cyklistů 13 D.1.4 Doprava statická odstavování a parkování automobilů 13 D.2 Technická infrastruktura 14 D.2.1 Vodní hospodářství 14 D.2.2 Energetika, elektronické komunikace 14 D.2.3 Ukládání a zneškodňování odpadů 15 D.3 Občanské vybavení 15 D.4 Veřejná prostranství 16 E. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin, apod. 17 E.1 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změnu v jejich využití 17 E.2 Územní systém ekologické stability 18 E.3 Prostupnost krajiny 19 E.4 Protierozní opatření 20 E.5 Ochrana před povodněmi 20 E.6 Podmínky pro rekreační využívání krajiny 20 E.7 Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin 20 F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 21 F.1 Přehled typů ploch s rozdílným způsobem využití 21 F.2 Definice použitých pojmů 22 F.3 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 23 str.

5 Tab. č. 1 Plochy bydlení v bytových domech BH 24 Tab. č. 2 Plochy bydlení v rodinných domech BI 25 Tab. č. 3 Plochy rekreace rodinné RR 26 Tab. č. 4 Plochy rekreace zahrádkové osady RZ 26 Tab. č. 5 Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru RN 27 Tab. č. 6 Plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury OV 28 Tab. č. 7 Plochy občanského vybavení komerčního typu OK 29 Tab. č. 8 Plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení OS 30 Tab. č. 9 Plochy občanského vybavení hřbitovy OH 31 Tab. č. 10 Plochy občanského vybavení se specifickým využitím OX 32 Tab. č. 11 Plochy veřejných prostranství PV 33 Tab. č. 12 Plochy veřejných prostranství zeleň ZV 33 Tab. č. 13 Plochy smíšené městské SM 34 Tab. č. 14 Plochy smíšené 35 Tab. č. 15 Plochy smíšené obytné rekreační SR 36 Tab. č. 16 Plochy dopravní infrastruktury silniční DS 37 Tab. č. 17 Plochy dopravní infrastruktury železniční DZ 37 Tab. č. 18 Plochy dopravní infrastruktury plochy parkovací a odstavné DP 38 Tab. č. 19 Plochy technické infrastruktury TI 38 Tab. č. 20 Plochy technické infrastruktury plochy pro nakládání s odpady TO 39 Tab. č. 21 Plochy výroby a skladování zemědělská výroba VZ 40 Tab. č. 22 Plochy výroby a skladování průmyslová výroba VP 41 Tab. č. 23 Plochy výroby a skladování drobná a řemeslná výroba VD 42 Tab. č. 24 Plochy výroby a skladování specifická výroba VX 43 Tab. č. 25 Plochy vodní a vodohospodářské VV 43 Tab. č. 26 Plochy vodní a vodohospodářské plochy protipovodňových opatření PPO 44 Tab. č. 27 Plochy zemědělské NZ 45 Tab. č. 28 Plochy lesní NL 46 Tab. č. 29 Plochy přírodní NP 47 Tab. č. 30 Plochy smíšené nezastavěného území NS 48 Tab. č. 31 Plochy polyfunkční PF 49 Tab. č. 30 Plochy zeleně soukromé zahrady a sady ZS 50 G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 51 G.1 Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury 51 G.2 Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury 51 G.3 Veřejně prospěšná opatření 51 H. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo 51 I. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie 52 J. Stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona 52 K. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 52

6 Seznam použitých zkratek ČOV - čistírna odpadních vod DTS - distribuční trafostanice k.ú. - katastrální území KZP - koeficient zastavění pozemku NP - nadzemní podlaží RD - rodinný dům STG - skupina typů geobiocénů STL - středotlaký ÚSES - územní systém ekologické stability

7 A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1. Řešeným územím Územního plánu jsou katastrální území pod Pradědem, a Železná. 2. Zastavěné území je vymezeno k Zastavěné území je vymezeno ve výkresech: č. 1. Výkres základního členění území č. 2. Hlavní výkres. 1

8 B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 1. Prioritami rozvoje města jsou: - dostatečná nabídka ploch pro novou obytnou výstavbu - dostatečná nabídka ploch pro podnikání a zvyšování počtu pracovních míst - podpora a rozvoj rekreační funkce města - udržení kvality životního a obytného prostředí, ochrana ovzduší a vod - ochrana sídelní a krajinné zeleně - ochrana kulturních, historických a urbanistických hodnot. 2. Základní koncepce rozvoje území města : - respektuje převažující funkce města, tj. především funkci obytnou, rekreační a výrobní - respektuje strukturu a charakter stávající zástavby, tj. Vrbna jako kompaktního sídla s převažující polyfunkční městskou zástavbou, s výrazným podílem nízkopodlažní obytné zástavby a s koncentrací občanského vybavení a výrobních areálů, Železné jako sídla s převažující nízkopodlažní zástavbou městského typu, a jako sídla s převažující rozvolněnou nízkopodlažní zástavbou venkovského charakteru a s výraznou rekreační funkcí a Bílého Potoka a Videl jako sídel převážně rekreačního charakteru - navazuje na dosavadní stavební vývoj města vymezením zastavitelných ploch bezprostředně navazujících na zastavěné území - vymezuje zastavitelné plochy především pro obytnou výstavbu a pro nová veřejná prostranství včetně související dopravní a technické infrastruktury, dále zastavitelné plochy pro rozvoj občanského vybavení (zejména sportovních a tělovýchovných zařízení a zařízení určených pro rozvoj cestovního ruchu), výroby a skladování - respektuje stávající charakter a využití krajiny - vymezuje místní systém ekologické stability. 3. Při realizaci nové výstavby a záměrů je nutno: - chránit veřejná prostranství a plochy veřejně přístupné zeleně - novou výstavbu realizovat vždy včetně souvisejících veřejných prostranství, dopravní a technické infrastruktury. 4. Pro ochranu a rozvoj hodnot území města je nutno: - chránit nemovité kulturní památky a památky místního významu - zajistit ochranu kulturně historických dominant města ve Vrbně farního kostela sv. Michala, v ě kostela Nanebevzetí Panny Marie - zamezit fragmentaci volné krajiny - chránit přírodní hodnoty, zejména Národní přírodní rezervaci Praděd, Národní přírodní rezervaci Skalní potok, Přírodní rezervaci Suchý vrch, přírodní hodnoty na území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, Ptačí oblasti Jeseníky a Evropsky významné lokality Praděd - chránit lesní porosty a břehové porosty vodních toků - chránit vymezené prvky územního systému ekologické stability. 5. Do r se předpokládá mírný pokles počtu obyvatel v řešeném území na cca Do r se v řešeném území očekává výstavba cca 160 nových bytů. 2

9 C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ C.1 Celková urbanistická koncepce 1. Navržené zastavitelné plochy jsou přibližně ve stejném rozsahu vymezeny ve Vrbně, v ě a v Železné, přičemž ve Vrbně je navržen největší rozsah ploch určených pro rozvoj centrálních městských funkcí, tj. ploch pro rozvoj občanského vybavení, veřejných prostřenství a veřejné zeleně, ale i ploch pro bydlení (jsou zde jako v jediné části města vymezeny plochy pro výstavbu bytových domů), ploch výroby a skladování a ploch zařízení rekreace a cestovního ruchu. 2. Nejrozsáhlejší rozvojovou plochou ve městě je navžená plocha přestavby v centru města plocha části bývalého areálu Dřevokombinátu, navržená jako plocha polyfunkční s využitím pro občanské vybavení, bydlení a veřejnou zeleň. 3. V ě a v Železné jsou navrženy převážně rozvojové plochy pro bydlení, s předpokladem i výstavby rekreační (pro druhé bydlení), ve Vidlích jsou vymezeny pouze dvě zastavitelné plochy určené pro obytnou nebo rekreační výstavbu, v Bílém Potoce se s novou výstavbou nepočítá. C.2 Urbanistická koncepce jednotlivých částí města C Nejrozsáhlejší rozvojovou plochou je plocha přestavby plocha polyfunkční PF, vymezená v centrální části města, na části plochy bývalého Dřevokombinátu (plocha č. P1). 2. V téže lokalitě je navržena další plocha přestavby plocha smíšená obytná městská SM (plocha č. P2), určená k dostavbě prostoru okružní křižovatky v centru města. 3. Pro rozvoj obytné výstavby jsou navženy plochy bydlení v bytových domech BH v lokalitě Nádražní (plochy č. Z69 a Z71) a plochy bydlení v rodinných domech BI v lokalitách U Zámečku (plocha č. Z68), Na Bělidle (plochy č. Z72 Z75), Husova (plocha č. Z78), Hřbitovní (plocha č. Z79), Žižkova (plocha č. Z80), Komenského (plocha č. Z85), Myslivecká (plocha č. Z86) a Střelniční (plochy č. Z87, Z88 a Z90). 4. Stávající plochy rekreace zahrádkové osady RZ zůstávají beze změny, nová zastavitelná plocha se navrhuje v lokalitě Za Nádražím, v návaznosti na stávající zahrádky (plocha č. Z59). 5. Pro rozvoj rekreace jsou vymezeny navržené plochy rekreace na plochách přírodního charakteru RN, a to jako plochy změn v krajině. Tyto plochy zahrnují jednak plochy navržené pro vybudování lyžařského areálu Pod Vysokou horou, který zahrnuje čtyři sjezdovky, dvě lanovky a lyžařský vlek (plochy č. K1 a K2) a pro vybudování bobové dráhy (plocha č. K4), jednak plochy navržené rekreační louky v okolí nově vybudovaných rybníků na pravém břehu Opavy (plochy č. K5 a K6). 6. Pro rozvoj zařízení občanského vybavení se navrhuje: - zastavitelná plocha občanského vybavení veřejné infrastruktury OV na ulici Nádražní, určená pro výstavbu domu pro seniory (plocha č. Z70) - zastavitelná plocha občanského vybavení komerčního typu OK na východním okraji města na ulici Nádražní bez bližší specifikace (plocha č. Z67) 3

10 - zastavitelné plochy a plochy přestavby občanského vybavení se specifickým využitím OX zastavitelná plocha určená pro výstavbu penzionu na ulici Žižkově (plocha č. Z82), zastavitelná plocha určená pro zázemí navržené bobové dráhy na ulici Žižkově (plocha č. Z84) a plocha přestavby bývalého areálu Vrsan, určená pro vybudování provozního a obslužného zázemí navrženého lyžařského areálu (plocha č. P4). 7. Stávající plochy výroby a skladování zůstávají beze změny, se dvěma výjimkami, kterými jsou areály Dřevokombinátu a Vrsanu navržené k přestavbě. Pro rozvoj výroby a skladování jsou navrženy nové plochy výroby a skladování drobná a řemeslná výroba VD, a to zastavitelné plochy na východním okraji města v lokalitě Nádražní (plocha č. Z60) a U Čistírny (plochy č. Z63 a Z65) a plocha přestavby v areálu za bývalým hotelem Praděd, určená pro výstavbu hasičské zbrojnice (plocha č. P4). 8. Stávající plochy veřejných prostranství PV zůstávají zachovány, nová zastavitelná plocha se navrhuje pro vybudování cyklostezky na východním okraji města (plocha č. Z115). 9. Stávající plochy veřejných prostranství zeleň ZV zůstávají zachovány. Nové plochy navrženy v lokalitách Nádražní (plocha č. Z66), Na Bělidle (plocha č. Z76), Střelniční (plocha č. Z89) a Ludvíkovská (plocha č. Z92). 10. Stávající plochy dopravní infrastruktury silniční DS zůstávají beze změny, pro navrženou úpravu křižovatky silnice II/451 se silnicí III/44520 je navržena zastavitelná plocha č. Z Stávající plochy dopravní infrastruktury železniční DZ zůstávají beze změny; zastavitelné plochy se nenavrhují. 12. Pro vybudování nových parkovacích ploch jsou navrženy zastavitelné plochy dopravní infrastruktury plochy parkovací a odstavné DP v lokalitách Husova (plocha č. Z77), Žižkova (plocha č. Z81), U Vleku (plocha č. Z83) a Ludvíkovská (plocha č. Z91); plochy č. Z81 a Z83 jsou navrženy pro vybudování dalších parkovišť pro potřeby lyžařského areálu. 13. Stávající plochy technické infrastruktury TI zůstávají beze změny, nové zastavitelné plochy se nenavrhují. 14. Pro nakládání s odpady jsou navrženy dvě zastavitelné plochy technické infrastruktury plochy pro nakládání s odpady TO v lokalitě U Čistírny (plochy č. Z62 a Z64); jsou určeny pro vybudování recyklačního dvora. 15. Ve východní části města, v lokalitě U Zastávky, je navržena zastavitelná plocha zeleně soukromé zahrady a sady ZS (plocha č. Z61). 16. Na jižním okraji města je v lokalitě Husova navržena plocha změn v krajině plocha vodní a vodohospodářská plocha protipovodňových opatření PPO, určená pro vybudování svodných průlehů, záchytných příkopů a retenční nádrže(plocha č. K7). C Většinu navržených zastavitelných ploch plochy určené pro novou obytnou výstavbu, a to: - plochy smíšené obytné rekreační SR, vymezené v severní části a v lokalitách Pod Suchým vrchem (plochy č. Z2, Z3 a Z4), U Točny (plocha č. Z7), Pod Zbojnickou strání (plochy č. Z8 a Z9), Za Černou Opavou (plochy č. Z10 a Z11) a Předlesí (plochy č. Z12 Z17) 4

11 - plochy smíšené obytné, vymezené ve střední a jižní části a v lokalitách Sever (plochy č. Z19 Z23 a Z25), U Mostu (plochy č. Z26 a Z27), Dlouhá stráň (plochy č. Z29, Z30 a Z31), Střed (plochy č. Z33 Z37), Pod Skalkou (plochy č. Z38, Z39 a Z40), U Silnice (plocha č. Z41), Pod Zastávkou (plochy č. Z42 a Z43), U Bikeparku (plocha č. Z44), U Rozvodny (plochy č. Z45 a Z46) a Pod Lesem (plochy č. Z51 Z56). 2. Pro rozvoj sportovních a tělovýchovných zařízení jsou navrženy zastavitelné plochy občanského vybavení sportovní a tělovýchovná zařízení OS v lokalitách U Mostu (plocha č. Z28) a Střed (plocha č. Z32). 3. Zastavitelné plochy občanského vybavení se specifickým využitím OX jsou navrženy v lokalitě Pod Jelením vrchem pro vybudování penzionu (plocha č. Z1), v lokalitě U Točny pro vybudování zázemí pro cykloturisty (plocha č. Z5) a na úbočí kopce Huk pro vybudování vyhlídkové věže (plocha č. Z58). 4. V jižní části a jsou navrženy dvě zastavitelné plochy výroby a skladování drobná a řemeslná výroba VD, a to v lokalitě Zlatohorská (plochy č. Z48 a Z51). 5. Zastavitelné plochy veřejných prostranství PV jsou navrženy pro zajištění dopravní obsluhy zastavitelných ploch v lokalitě Předlesí (plocha č. Z18) a pro vybudování samostatné stezky pro pěší a cyklisty na levém břehu Opavy (plochy č. Z49 a Z57). 6. Pro vybudování nových ploch veřejné zeleně jsou navrženy plochy veřejných prostranství zeleň ZV v lokalitách U Točny (plocha č. Z6), Sever (plocha č. Z24) a Na Rozcestí na levém břehu Černé Opavy (plocha č. Z47). 7. Dále se v ě navrhují dvě plochy změn v krajině plochy vodní a vodohospodářské VV, určené pro vybudování rybníků (plochy č. K5 a K6). C.2.3 Železná 1. Převážnou většinu navržených zastavitelných ploch v Železné tvoří plochy určené pro obytnou výstavbu, a to: - zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech BI, vymezené v lokalitách Na Stráni (plochy č. Z99, Z100, Z102 a Z103) a Krušná Stráň (plochy č. Z105, Z107, Z108 a Z114) - zastavitelné plochy smíšené obytné, navržené na jižním okraji zástavby v lokalitě U Řeky (plocha č. Z97) a na jejím severním okraji v lokalitě Krušná stráň (plocha č. Z104) - zastavitelné plochy smíšené obytné rekreační SR jsou navrženy v lokalitě U Lesa (plochy č. Z110 a Z111) v prolukách mezi stávající rekreační zástavbou. 2. Pro vybudování nového sportovního areálu je navržena zastavitelná plocha občanského vybavení sportovní a tělovýchovná zařízení OS v lokalitě U Řeky (plocha č. Z95). 3. Zastavitelné plochy veřejných prostranství PV jsou navrženy pro vybudování krátkého úseku stezky pro pěší podél silnice č III/44520 (plocha č. Z96) a pro vybudování místní komunikace v lokalitě Krušná Stráň (plocha č. Z106). 4. Zasatvitelné plochy veřejných prostranství zeleň ZV jsou navrženy na levém břehu Střední Opavy v lokalitě U Řeky (plochy č. Z94 a Z98) a v lokalitě U Bytovek, v návaznosti na stávající parčík (plocha č. Z109). 5

12 C.2.4 Bílý Potok 1. Sídlo zůstává v územním plánu beze změny, zastavitelné plochy ani plochy přestavby se nevymezují. C.2.5 Vidly 1. Navrženy jsou dvě rozvojové plochy zastavitelné plochy smíšené obytné rekreační SR, v návaznosti na stávající zástavbu (plochy č. Z112 a Z113). C.3 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 1. V územním plánu jsou vymezeny následující zastavitelné plochy: Plocha č. Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 Z17 Katastrální území Název Charakteristika Koeficient zastavění pozemku Pod Jelením vrchem plochy občanského vybavení se specifickým využitím OX2 Pod Suchým vrchem I. plochy smíšené obytné rekreační SR Pod Suchým vrchem II. plochy smíšené obytné rekreační SR Pod Suchým vrchem plochy smíšené obytné III. rekreační SR U Točny I. plochy občanského vybavení se specifickým využitím OX4 U Točny II. plochy veřejných prostranství zeleň ZV U Točny III. plochy smíšené obytné rekreační SR Pod Zbojnickou strání I. plochy smíšené obytné rekreační SR Pod Zbojnickou strání plochy smíšené obytné II. rekreační SR Za Černou Opavou I. plochy smíšené obytné rekreační SR Za Černou Opavou II. plochy smíšené obytné rekreační SR Předlesí I. plochy smíšené obytné rekreační SR Předlesí II. plochy smíšené obytné rekreační SR Předlesí III. plochy smíšené obytné rekreační SR Předlesí IV. plochy smíšené obytné rekreační SR Předlesí V. plochy smíšené obytné Předlesí VI. rekreační SR plochy smíšené obytné rekreační SR Výměra v ha 0,50 0,48 0,20 0,55 0,20 1,09 0,20 0,43 0,10 0,62 0,10 0,14 0,20 0,84 0,20 0,19 0,20 0,29 0,20 0,23 0,20 0,61 0,20 0,09 0,20 0,35 0,20 0,15 0,20 0,15 0,20 0,08 0,20 2,22 6

13 Z18 Z19 Z20 Z21 Z22 Z23 Z24 Z25 Z26 Z27 Z28 Z29 Z30 Z31 Z32 Z33 Z34 Z35 Z36 Z37 Z38 Z39 Z40 Z41 Z42 Z43 Místní komunikace plochy veřejných Předlesí prostranství PV Sever I. plochy smíšené obytné Sever II. plochy smíšené obytné Sever III. plochy smíšené obytné Sever IV. plochy smíšené obytné Sever V. plochy smíšené obytné Sever VI. plochy veřejných prostranství zeleň ZV Sever VII. plochy smíšené obytné U Mostu I. plochy smíšené obytné U Mostu II. plochy smíšené obytné U Mostu III. plochy občanského vybavení sportovní a tělovýchovná zařízení OS Douhá stráň I. plochy smíšené obytné Douhá stráň II. plochy smíšené obytné Douhá stráň III. plochy smíšené obytné Střed I. plochy občanského vybavení sportovní a tělovýchovná zařízení OS Střed II. plochy smíšené obytné Střed III. plochy smíšené obytné Střed IV. plochy smíšené obytné Střed V. plochy smíšené obytné Střed VI. plochy smíšené obytné Pod Skalkou I. plochy smíšené obytné Pod Skalkou II. plochy smíšené obytné Pod Skalkou III. plochy smíšené obytné U Silnice plochy smíšené obytné Pod Zastávkou I. plochy smíšené obytné Pod Zastávkou II. plochy smíšené obytné není 0,09 stanoven 0,30 0,09 0,30 0,56 0,30 2,70 0,30 1,80 0,30 0,49 0,10 0,27 0,30 0,18 0,30 0,25 0,30 0,50 0,70 1,12 0,30 0,60 0,30 0,41 0,30 0,16 0,70 0,73 0,30 0,97 0,30 0,36 0,30 0,17 0,30 0,30 0,30 0,14 0,30 2,25 0,30 0,87 0,30 0,95 0,30 0,85 0,30 0,24 0,30 0,10 7

14 Z44 Z45 Z46 Z47 Z48 Z49 Z50 Z51 Z52 Z53 Z54 Z55 Z56 Z57 Z58 Z59 Z60 Z61 Z62 Z63 Z64 Z65 Z66 Z67 Z68 Z69 U Bikeparku plochy smíšené obytné U Rozvodny I. plochy smíšené obytné U Rozvodny II. plochy smíšené obytné Na Rozcestí plochy veřejných prostranství zeleň ZV Zlatohorská I. plochy výroby a skladování drobná a řemeslná výroba VD Nábřeží I. plochy veřejných prostranství PV Pod Lesem I. plochy smíšené obytné Zlatohorská II. plochy výroby a skladování drobná a řemeslná výroba VD Pod Lesem II. plochy smíšené obytné Pod Lesem III. plochy smíšené obytné Pod Lesem IV. plochy smíšené obytné Pod Lesem V. plochy smíšené obytné Pod Lesem VI. plochy smíšené obytné Nábřeží II. plochy veřejných prostranství PV Rozhledna plochy občanského vybavení se specifickým využitím OX3 Za Nádražím plochy rekreace zahrádkové osady RZ Nádražní I. plochy výroby a skladování drobná a řemeslná výroba VD U Zastávky plochy zeleně soukromé zahrady a sady ZS U Čistírny I. plochy technické infrastruktury plochy pro nakládání s odpady TO U Čistírny II. plochy výroby a skladování drobná a řemeslná výroba VD U Čistírny III. plochy technické infrastruktury plochy pro nakládání s odpady TO U Čistírny IV. plochy výroby a skladování drobná a řemeslná výroba VD Nádražní II. plochy veřejných prostranství zeleň ZV Nádražní III. plochy občanského vybavení komerčního typu OK U Zámečku plochy bydlení v rodinných domech BI Nádražní IV. plochy bydlení v bytových domech BH 0,30 0,45 0,30 0,21 0,30 0,94 0,10 0,34 0,70 0,27 není 0,27 stanoven 0,30 1,00 0,70 0,26 0,30 0,36 0,30 0,69 0,30 0,22 0,30 0,21 0,30 0,55 není 0,19 stanoven 0,50 0,04 0,10 0,28 0,70 0,34 0,10 0,25 0,90 0,54 0,70 0,69 0,90 0,80 0,70 2,44 0,10 0,13 0,80 1,44 0,40 0,30 0,40 0,47 8

15 Z70 Z71 Z72 Z73 Z74 Z75 Z76 Z77 Z78 Z79 Z80 Z81 Z82 Z83 Z84 Z85 Z86 Z87 Z88 Z89 Z90 Z91 Z92 Z93 Z94, Nádražní V. Nádražní VI. Na Bělidle I. Na Bělidle II. Na Bělidle III. Na Bělidle IV. Na Bělidle V. Husova I. Husova II. Hřbitovní Žižkova I. Žižkova II. Žižkova III. U Vleku I. U Vleku II. Komenského Myslivecká Sřelniční I. Sřelniční II. Sřelniční III. Sřelniční IV. Ludvíkovská I. Ludvíkovská II. Jesenická U Řeky I. plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury OV plochy bydlení v bytových domech BH plochy bydlení v rodinných domech BI plochy bydlení v rodinných domech BI plochy bydlení v rodinných domech BI plochy bydlení v rodinných domech BI plochy veřejných prostranství zeleň ZV plochy dopravní infrastruktury plochy parkovací a odstavné DP plochy bydlení v rodinných domech BI plochy bydlení v rodinných domech BI plochy bydlení v rodinných domech BI plochy dopravní infrastruktury plochy parkovací a odstavné DP plochy občanského vybavení se specifickým využitím OX2 plochy dopravní infrastruktury plochy parkovací a odstavné DP plochy občanského vybavení se specifickým využitím OX1 plochy bydlení v rodinných domech BI plochy bydlení v rodinných domech BI plochy bydlení v rodinných domech BI plochy bydlení v rodinných domech BI plochy veřejných prostranství zeleň ZV plochy bydlení v rodinných domech BI plochy dopravní infrastruktury plochy parkovací a odstavné DP plochy veřejných prostranství zeleň ZV plochy dopravní infrastruktury silniční DS plochy veřejných prostranství zeleň ZV 0,50 0,88 0,40 0,98 0,40 1,48 0,40 0,48 0,40 0,55 0,40 0,73 0,10 0,17 není stanoven 0,03 0,40 3,97 0,40 0,49 0,40 1,60 není stanoven 0,15 0,50 0,48 není stanoven 0,39 0,70 0,08 0,40 0,51 0,40 0,04 0,40 0,92 0,40 0,35 0,10 0,18 0,40 0,37 není stanoven 0,24 0,10 0,21 není 0,26 stanoven 0,10 1,11 9

16 Z95 Z96 Z97 Z98 Z99 Z100 Z101 Z102 Z103 Z104 Z105 Z106 Z107 Z108 Z109 Z110 Z111 Z112 Z113 Z114 Z115 Železná Železná Železná Železná Železná Železná Železná Železná Železná Železná Železná Železná Železná Železná Železná Železná Železná Železná Železná Železná Železná, U Řeky II. plochy občanského vybavení sportovní a tělovýchovná zařízení OS U Řeky III. plochy veřejných prostranství PV U Řeky IV. plochy smíšené obytné U Řeky V. plochy veřejných prostranství zeleň ZV Na Stráni I. plochy bydlení v rodinných domech BI Na Stráni II. plochy bydlení v rodinných domech BI Na Stráni III. plochy veřejných prostranství PV Na Stráni IV. plochy bydlení v rodinných domech BI Na Stráni V. plochy bydlení v rodinných domech BI Krušná stráň I. plochy smíšené obytné Krušná stráň II. plochy bydlení v rodinných domech BI Krušná stráň III. plochy veřejných prostranství PV Krušná stráň IV. plochy bydlení v rodinných domech BI Krušná stráň V. plochy bydlení v rodinných domech BI U Bytovek plochy veřejných prostranství zeleň ZV U Lesa I. plochy smíšené obytné rekreační SR U Lesa II. plochy smíšené obytné rekreační SR Vidly I. plochy smíšené obytné rekreační SR Vidly II. plochy smíšené obytné rekreační SR Krušná stráň VI. plochy bydlení v rodinných domech BI Cyklostezka plochy veřejných prostranství PV 2. V územním plánu jsou vymezeny následující plochy přestavby: Plocha č. P1 Katastrální území 0,70 1,75 není 0,03 stanoven 0,30 0,93 0,10 0,69 0,40 0,81 0,40 0,51 není 0,07 stanoven 0,40 0,80 0,40 0,76 0,30 0,21 0,40 1,66 není 0,15 stanoven 0,40 0,89 0,40 1,09 0,10 0,11 0,20 0,11 0,20 0,29 0,20 0,19 0,20 0,20 0,40 0,61 není stanoven Název Charakteristika Koeficient zastavění pozemku 0,48 Výměra v ha Centrum I. plochy polyfunkční PF 0,60 10,49 10

17 P2 P3 P4 Centrum II. plochy smíšené obytné městské SM Hasičská zbrojnice plochy výroby a skladování drobná a řemeslná výroba VD Vrsan plochy občanského vybavení se specifickým využitím OX1 0,80 0,35 0,70 0,32 0,70 1,78 C.4 Systém sídelní zeleně 1. Navržená koncepce systému sídelní zeleně v řešeném území respektuje stávající plochy veřejné zeleně a doplňuje je novými plochami, situovanými především v návaznosti na navržené zastavitelné plochy určené pro obytnou výstavbu. 2. Nové plochy veřejně přístupné zeleně jsou navrženy: - v ě v lokalitě U Točny (plocha č. Z6) a v lokalitě Sever (plocha č. Z24) - ve Vrbně v lokalitách Nádražní (plocha č. Z66), Na Bělidle (plocha č. Z76), Střelniční (plocha č. Z89) a Ludvíkovská (plocha č. Z92) - v Železné v lokalitách U Řeky (plochy č. Z94 a Z98) a U Bytovek (plocha č. Z109). 11

18 D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ D.1 Dopravní infrastruktura D.1.1 Doprava silniční 1. Cílem navržené koncepce rozvoje silniční dopravní infrastruktury v řešeném území je zlepšit parametry komunikační sítě, vytvořit podmínky pro zajištění dopravní obsluhy zastavitelných ploch a podmínky pro zvýšení plynulosti a bezpečnosti. 2. V západní části zastavěného území města se navrhuje směrová úprava silnice III/44520 a přestavba navazující křižovatky se silnicí II/451 (hlavní přístup do místní části Železná), která odstraní stávající nevyhovující vidlicové napojení. 3. Ostatní silniční síť v řešeném území je stabilizovaná, úpravy zlepšující její parametry lze realizovat dle místní potřeby v souladu s podmínkami pro využívání ploch s rozdílným způsobem využití. 4. Dopravní systém nižšího významu (místní a účelové nebo veřejně přístupné komunikace) je pro stávající rozsah zástavby v řešeném území dostatečný. Pro zajištění dopravní obsluhy stávajících nebo navržených plošně významnějších zastavitelných ploch, jejichž dopravní obsluha je obtížně řešitelná ze stávajících úseků komunikací, se navrhuje: - místní komunikace v místní části Železná v navržené zastavitelné ploše PV s označením Z106 pro dopravní obsluhu navržených zastavitelných ploch BI č. Z105 a Z107 - místní komunikace v místní části Železná v navržené zastavitelné ploše PV s označením Z101 pro dopravní obsluhu zastavitelných ploch BI č. Z100 a Z102 - místní komunikace ve stávající ploše PV v jižní části Železné pro dopravní obsluhu navržené zastavitelné plochy SV č. Z97 - místní komunikace ve stávající ploše PV u hřbitova, včetně parkovací plochy pro hřbitov a výchozí bod lyžařských běžeckých tras - místní komunikace v navržené zastavitelné ploše PV s označením Z18 v místní části pro dopravní obsluhu navržených zastavitelných ploch SR č. Z17 - místní komunikace ve stávající ploše PV v místní části pro dopravní obsluhu navržených zastavitelných ploch SV č. Z21, Z22 a Z23 - místní komunikace ve stávající ploše PV v místní části pro dopravní obsluhu navržených zastavitelných ploch SV č. Z26 a Z27 - příjezdová komunikace v severní části a zapojená do silnice II/445 pro dopravní obsluhu navržené zastavitelné plochy OX2 č. Z1. 5. Výstavbu nových místních a účelových komunikací lze dále realizovat dle místní potřeby v souladu s podmínkami pro využívání ploch s rozdílným způsobem využití. 6. Lokální úpravy stávajících komunikací, které nejsou řešeny v grafické části územního plánu (dílčí úpravy křižovatek spočívající v uvolnění rozhledových polí nebo ve zlepšení průjezdnosti úpravou poloměrů obrub křižovatek, šířkové homogenizace jednotlivých úseků, doplnění výhyben a obratišť, úpravy komunikačních prostorů pro vymezení parkovacích stání podél hlavního dopravního prostoru, realizace chodníků nebo úpravy zařízení veřejné hromadné dopravy) je přípustné realizovat v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití. 12

19 D.1.2 Doprava drážní 1. Stávající zařízení dráhy jsou stabilizovaná, cílem koncepce rozvoje drážní dopravy je zvýšit atraktivitu osobní železniční dopravy a přispět k rozvoji turistického ruchu realizací lanových drah. 2. Stávající regionální železniční trať č. 313 Milotice nad Opavou včetně železniční stanice a zastávky zůstávají beze změny. Její úpravy např. optimalizace, úpravy ploch železničních stanice, realizace nových nástupišť a ostatní nezbytné úpravy dráhy je možno realizovat v rámci stávajících ploch dopravní infrastruktury železniční DZ. 3. Pro posílení rekreačního potenciálu řešeného území jsou navrženy dvě lanové dráhy v navrženém lyžařském areálu Pod Vysokou horou. D.1.3 Provoz chodců a cyklistů 1. Koncepce rozvoje pěší a cyklistické dopravy je zaměřena na vytvoření podmínek umožňujících oddělování pěší dopravy od dopravy vozidlové a zvýšení bezpečnosti provozu chodců a cyklistů a na zlepšení prostupnosti území. 2. Chodníky podél stávajících komunikací a samostatné stezky pro chodce je přípustné realizovat dle místní potřeby v souladu s podmínkami stanovenými pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. 3. Pro rozvoj cyklistické dopravy se navrhují nové stezky pro cyklisty nebo pro společný provoz chodců a cyklistů: - stezka vedená od lávky severně železniční stanice jižním směrem podél železniční trati a řeky Opavy do Karlovic - stezka vedená od lávky severně železniční stanice podél řeky Opavy severním směrem, k silnici II/445 a dále podél břehu k silnici III/ stezka vedená podél řeky Opavy od silnice III/44520 (sportovního areálu) k lávce přes řeku v západní části Železné. 4. Další záměry podporující rozvoj cyklistické dopravy (stezky pro cyklisty, pruhy nebo pásy pro cyklisty v prostorech komunikací) je přípustné realizovat ve všech plochách s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití. D.1.4 Doprava statická odstavování a parkování automobilů 1. Problematika statické dopravy v řešeném území je řešena především stanovením zásad pro umisťování parkovacích a odstavných ploch a zařízení v území. Stupeň automobilizace, závazný pro veškerá nová parkovací a odstavná zařízení, je stanoven hodnotou 1 : 2,5. 2. Pro vybudování nových parkovacích ploch jsou navrženy zastavitelné plochy dopravní infrastruktury plochy parkovací a odstavné DP v lokalitách Husova (plocha č. Z77), Žižkova (plocha č. Z81), U Vleku (plocha č. Z83) a Ludvíkovská (plocha č. Z91); plochy č. Z81 a Z83 jsou navrženy pro vybudování dalších parkovišť pro potřeby lyžařského areálu na Žižkově ulici. Parkovací plochy pro potřeby navrženého lyžařského areálu Pod Vysokou horou budou realizovány v rámci nástupního centra Vrsan, plochy pro potřeby navržené bobové dráhy v rámci navrženého obslužného zázemí. 13

20 3. Další parkovací a odstavná stání pro osobní vozidla dle potřeby je přípustné realizovat v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití. D.2 Technická infrastruktura D.2.1 Vodní hospodářství 1. Stávající vodovodní síť bude rozšířena o nové vodovodní řady DN 50 DN 100 pro zásobování navržených zastavitelných ploch. Řady DN 80 a DN 100 budou rovněž plnit funkci vodovodu požárního. 2. Pro zásobení pitnou vodou zástavby, která se nachází v tlakovém pásmu vodojemů HTP 2 x 400 m 3 a 2 x 75 m 3 nad kótou 579 m n. m. a v dolním tlakovém pásmu nad kótou 550 m n. m., je nutno vybudovat automatickou tlakovou stanici. 3. Zástavbu, která se nachází v tlakovém pásmu vodojemu Vlčí Sejf 30 m 3 nad kótou 690 m n. m., je nutno napojit na stávající vodovodní řad přes automatickou tlakovou stanici, zástavbu pod kótou 645 m n. m. je navrženo napojit na stávající vodovod pod tlakem redukčního ventilu. 4. Do doby než bude navržený vodovod vybudován a pro plochy, které jsou mimo dosah stávajících i navržených vodovodních řadů pitné vody, zůstane zachováno individuální zásobení pitnou vodou. 5. Stávající kanalizační síť je navrženo rozšířit o další stoky splaškové kanalizace (gravitační a tlakové) pro odkanalizování dosud neodkanalizovaných částí města Železné a a a navržených zastavitelných ploch. V Bílém Potoku a ve Vidlích se s výstavbou kanalizace neuvažuje. 6. Stávající městskou ČOV je nutno zkapacitnit tak, aby umožnila napojení zástavby Ludvíkova. 7. Pro objekty mimo stávající nebo navrženou kanalizaci a do doby vybudování navržené kanalizace je nutno odpadní vody likvidovat individuálně v malých domovních ČOV s odtokem vyčištěných odpadních vod do vhodného recipientu, nebo do podmoku, nebo akumulovat v bezodtokových jímkách s vyvážením odpadních vod na nejbližší ČOV. 8. Srážkové vody je nutno v maximální míře zadržet v území (miskovitý tvar terénu, vsakovací studny), přebytečné srážkové vody z okolního terénu z území odvádět dešťovou kanalizací nebo povrchově otevřenými příkopy do místních toků. 9. Vodní toky nebudou zatrubňovány, případné úpravy směrových a sklonových poměrů je nutno provádět přírodě blízkým způsobem s použitím přírodních materiálů. 10. Nebude povolována výstavba nových objektů a oplocení, které by znemožňovaly údržbu koryt a břehů vodních toků budou respektována provozní pásma vodních toků. D.2.2 Energetika, elektronické komunikace 1. Potřebný transformační výkon pro byty, občanské vybavení, objekty druhého bydlení a podnikatelské aktivity bude zajištěn ze stávající rozvodné soustavy 22 kv a ze stávajících 14

21 distribučních trafostanic 22/0,4 kv, doplněných šesti novými DTS navrženými v lokalitách s navrženou výstavbou. 2. Pro navržené zastavitelné plochy ve Vrbně, v Železné a v jižní části a se navrhuje rozšíření STL plynovodu, v severní části a, v Bílém Potoku a ve Vidlích se s plynofikací neuvažuje. 3. Koncepce rozvoje spojů (telekomunikace, radiokomunikace) zachovává současný stav, nová zařízení se nenavrhují. D.2.3 Ukládání a zneškodňování odpadů 1. Pro nakládání s odpady jsou vymezeny dvě zastavitelné plochy v lokalitě U Čistírny (plochy č. Z62 a Z64); jsou určeny pro vybudování recyklačního dvora. 2. Provoz bývalé skládky v k.ú., která v současné době slouží jako překladiště odpadů, bude ukončen. 3. Na řešeném území nebude budována žádná nová skládka tuhých komunálních odpadů ani inertních odpadů. D.3 Občanské vybavení 1. Pro rozvoj zařízení občanského vybavení jsou vymezeny následující zastavitelné plochy a plochy přestavby: - plocha občanského vybavení veřejné infrastruktury OV pro výstavbu domova pro seniory na ulici Nádražní (plocha č. Z70) - plocha občanského vybavení komerčního typu OK na ulici Nádražní (plocha č. Z67) - plochy občanského vybavení sportovní a tělovýchovná zařízení OS v ě v lokalitách U Mostu (plocha č. Z28) a Střed (plocha č. Z32) a v Železné v lokalitě U Řeky (plocha č. Z95) - plochy občanského vybavení se specifickým využitím OX, určené pro: - výstavbu penzionu v ě v lokalitě Pod Jelením vrchem (plocha č. Z1) - výstavbu zázemí pro cyklisty ě v lokalitě U Točny (plocha č. Z5) - výstavbu rozhledny na úbočí kopce Huk (plocha č. Z58) - výstavbu penzionu ve Vrbně v lokalitě Žižkova (plocha č. Z82) - výstavbu zázemí k navržené bobové dráze (plocha č. Z84) - výstavbu obslužného zázemí k lyžařskému areálu Pod Vysokou horou v lokalitě Vrsan (plocha č. P4). 2. Další rozvoj občanského vybavení je možný v souladu s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. 15

22 D.4 Veřejná prostranství 1. Stávající veřejná prostranství budou zachována. 2. Nová veřejná prostranství se navrhují pro: - vybudování místních a veřejně přístupných účelových komunikací pro zajištění dopravní obsluhy navržených zastavitelných ploch, případně některých stávajících ploch a pro vybudování samostatných chodníků nebo stezek pro pěší a cyklisty (plochy č. Z18, Z49, Z57, Z96, Z101, Z106 a Z115) - vybudování ploch veřejně přístupné zeleně (plochy č. Z6, Z24, Z66, Z76, Z89, Z92, Z94, Z98 a Z109). 16

23 E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, APOD. E.1 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změnu v jejich využití 1. Navržená koncepce uspořádání krajiny stabilizuje současný stav, tj. krajinu lesní. 2. Pro stabilizaci krajiny jsou vymezeny následující plochy s rozdílným využitím a s rozdílným přípustným a nepřípustným využitím: - plochy vodní a vodohospodářské VV stabilizují stávající vodní nádrže a toky a vymezují plochy pro vybudování nových vodních nádrží - plochy vodní a vodohospodářské plochy protipovodňových opatření PPO zahrnují plochy navržených protipovodňových opatření v lokalitě Husova - plochy zemědělské NZ stabilizují pozemky zemědělského půdního fondu (včetně drobných ploch náletové zeleně na nelesní půdě, účelových komunikací apod.), jejich součástí jsou i lokální biokoridory územního systému ekologické stability; tyto plochy jsou učeny především pro zemědělskou prvovýrobu (rostlinná výroba, pastevní chov skotu a ovcí) - plochy lesní NL stabilizují pozemky určené k plnění funkcí lesa, jejich součástí jsou i lokální biokoridory územního systému ekologické stability; primárně jsou určeny pro zajišťování lesního hospodářství a myslivosti - plochy přírodní NP zahrnují části územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního významu a lokální biocentra územního systému ekologické stability; představují těžiště zájmu ochrany přírody a území a základní předpoklad jeho ekologické stability - plochy smíšené nezastavěného území NS stabilizují v území vzrostlou zeleň na nelesní půdě (náletovou zeleň); jejich součástí jsou i lokální biokoridory územního systému ekologické stability - plochy zeleně soukromé zahrady a sady ZS stabilizují pozemky stávajících zahrad a sadů, které nejsou součástí ploch bydlení; primárně jsou určeny pro produkční pěstování ovoce a zeleniny. 3. Podmínky pro využití výše uvedených ploch umožňují pouze omezený rozsah staveb, specifikovaných v tabulkách, které jsou součástí kap. F V územním plánu jsou vymezeny následující plochy změn v krajině: Plocha č. K1 K2 K4 Katastrální území Název Charakteristika Výměra v ha Lyžařský areál plochy rekreace na plochách 29,82 Pod Vysokou horou I. přírodního charakteru RN1 Lyžařský areál plochy rekreace na plochách 1,20 Pod Vysokou horou II. Bobová dráha přírodního charakteru RN1 plochy rekreace na plochách přírodního charakteru RN1 2,37 17

24 K5 K6 K7 K8 K9, Vodní plocha Vodní plocha Protipovodňová opatření Rekreační louka I. Rekreační louka II. plochy vodní a vodohospodářské VV plochy vodní a vodohospodářské VV plochy vodní a vodohospodářské plochy protipovodňových opatření PPO plochy rekreace na plochách přírodního charakteru RN2 plochy rekreace na plochách přírodního charakteru RN2 5. Stávající prvky mimolesní zeleně (jednotlivé vzrostlé stromy a skupiny stromů, remízky, břehové porosty) je nutno zachovat a chránit. 0,08 0,26 4,92 0,06 6,01 E.2 Územní systém ekologické stability 1. V řešeném území jsou vymezeny prvky nadregionální, regionální a lokální úrovně územního systému ekologické stability. 2. Nadregionální úroveň je tvořena: - nadregionálním biokoridorem K 86 mezofilním bučinným (MB), složeným z jednoduchých nadregionálních biokoridorů, vloženého regionálního biocentra 201 Pod Válečnou strání a vloženého lokálního biocentra (části označeny N1 až N4); nadregionální biokoridor vede od severu po hranici s k.ú. Heřmanovice, pak přes k.ú. Spálené a Karlovice ve Slezsku do Vrbna k.ú. a, kde křižuje údolnici Opavy a nadregionální biokoridor K 87 vodní nivní s vloženým regionálním biocentrem 201 Pod Válečnou strání (N3) a pak se napojuje na nadregionální biokoridor K 87 mezofilní bučinný; - nadregionálním biokoridorem K 87 mezofilním bučinným (MB), složeným z jednoduchých nadregionálních biokoridorů a vložených lokálních biocenter (části označeny N3 a N5 až N29), dále je veden přes území Ludvíkova a je zaústěn do větve K 87 vodní (V) v k.ú. Železná (do části N30); souběžně s ním je veden do vloženého regionálního biocentra 217 Solná (N31), dále opět vybíhá do území Ludvíkova a následně se vrací do k.ú. Železná, pokračuje částmi N32 až N37 a je zaústěn do nadregionálního biocentra 88 Praděd (N38); - složeným nadregionálním biokoridorem K 87 vodním a nivním a vodním v údolnici toku Opavy; končí vloženým regionálním biocentrem 201 Pod Válečnou strání (N3) a dál pokračuje jako vodní (N30); - nadregionálním biocentrem 88 Praděd (N38), který do řešeného území zasahuje z území Malé Morávky. 3. Lokální úroveň je tvořena následujícími trasami: - L1 až L15 lokální trasa vedená komplexy lesů od Heřmanovic po svazích západně od toku Černé Opavy a pak severně toku Střední Opavy do nadregionálního biokoridoru K 87 (N34), částečně v souběhu s tímto nadregionálním biokoridorem a s dalšími napojeními na sousední obce (L14, L16, L18 až L22 a L23 Bělá, L27 18

25 až L30 Heřmanovice); trasa je v průběhu propojena s NRBK K87 prostřednictvím L17 a L37 - L24 až L26 trasa vedená výše položenými stanovišti kolem Medvědího vrchu napojená na předchozí trasu - L30 až L36 převážně luční trasa vedená od Heřmanovic z údolí Černé Opavy lučními agrocenózami pod lesy na svazích nad údolnicí s napojením do RBC N31 s propojením přes údolnici Černé Opavy částmi L38 až L42 a L44 do RBC 144 Karlovice (na území obce Karlovice) a s napojením k severu na K86 do území Heřmanovic - L45, L46 až L47 propojení NRBK K87, větve mezofilní bučinné s větví nivní a vodní, v jižní části území Vrbna - L48 až L63 trasa vedená stanovišti lesnatých svahů západně a jižně od údolnice toku Opavy a Střední Opavy v k. ú., posilující koridor K87, větev mezofilní bučinnou - L64 až L68 trasa vedená vodními a lučními stanovišti v údolnici toku Střední Opavy s napojením na NRBK K87 (do části N32) - L69 propojení NRBK K87 (skladebné části N34) do území Malé Morávky. 4. Cílovými lesními porosty ÚSES jsou lesy třetího až pátého lesního vegetačního stupně, s převahou území v pátém vegetačním stupni, tj. lesy s cílovou druhovu skladbou jedlových bučin až smrkových bučin nebo bukových smrčin podle STG, v údolnicích toků pak stanoviště s lesy smrkobukovými, smrkojedlovými nebo v nižších polohách pátého až třetího vegetačního stupně dubových bučin, bukových jedlin a javorových jasenin. 5. Na plochách chybějících biocenter a biokoridorů je nutno zabezpečit takové hospodaření, které by nezhoršilo stávající stav; přípustné jsou pouze ty hospodářské zásahy, které mají ve svém důsledku ekologicky přirozené zlepšení stávajícího stavu. E.3 Prostupnost krajiny 1. Stávající síť účelových komunikací a polních cest je v nezastavěném území respektována. Nový úsek účelové komunikace je navržen v severní části a pro zajištění příjezdu k navržené zastavitelné ploše č. Z1. 2. Pro rozvoj pěší a cyklistické dopravy se navrhuje: - stezka vedená od lávky severně železniční stanice jižním směrem podél železniční trati a řeky Opavy do Karlovic - stezka vedená od lávky severně železniční stanice podél řeky Opavy severním směrem, k silnici II/445 a dále podél břehu k silnici III/ stezka vedená podél řeky Opavy od silnice III/44520 (sportovního areálu) k lávce přes řeku v západní části Železné - trasa (od trasy 553) Františkova chata rozc. Pod Loupežníkem zřícenina hradu Rabštejn (Heřmanovice, trasa 6067) - propojení trasy č od silnice II/451 (pod turistickým rozc. Na Výsluní) s navrženou trasou (trasa č. 553) Heřmanovice, trasa č. 6067) - okruh z Bílého Potoka od trasy č kolem vrcholů Karliny Kameny, Černý Vrch a Jelení Loučky a zpět do Bílého Potoka 19

26 - propojení trasy č od silnice II/451 od soutoku Skalního potoka se Střední Opavou s trasou č vedenou po silnici II/450 pod Sedlem Videlský kříž - propojení navrženého okruhu z Bílého potoka s navrženou trasou soutok Skalního potoka se Střední Opavou (trasa č. 6029) pod Sedlem Videlský Kříž (trasa č. 6074) - propojení trasy č od Mirkova pramene se silnicí II/451 (u křižovatky se silnicí II/452) - propojení navržené trasy Mirkův pramen (trasa č.6069) silnice II/451 s trasou č trasa Pod Kamenitým Vrchem (od trasy č. 6076) (Andělská Hora, trasa č. 6073), vedená kolem vrcholů V Koleni a Kamenná Hůrka. E.4 Protierozní opatření 1. Protierozní opatření se nenavrhují. E.5 Ochrana před povodněmi 1. Ve Vrbně v lokalitě Husova je vymezena plocha pro vybudování protipovodňových opatření (plocha č. K7). 2. Retenční schopnost území nesmí být snižována, srážkové vody musí být likvidovány přednostně vsakováním, příp. zachycováním v akumulačních nádržích s postupným odtokem. E.6 Podmínky pro rekreační využívání krajiny 1. Na jižním okraji Vrbna se navrhuje vybudování lyžařského areálu Pod Vysokou horou se dvěma lanovkami, jedním vlekem a čtyřmi sjezdovkami a navrženým obslužným zázemím v areálu Vrsan. Na ulici Žižkově se navrhuje vybudování bobové dráhy s obslužným zázemím. 2. Na pravém břehu řeky Opavy v prostoru stávajících rybníků se navrhuje vybudování rekreační louky. 3. Na úbočí kopce Huk se navrhuje plocha pro výstavbu vyhlídkové věže. 4. Pro každodenní rekreaci obyvatel řešeného území dále slouží volná krajina a lesní porosty navazující na zastavěné území. Rekreační využívání krajiny předpokládá zejména šetrné formy rekreace procházky v krajině, jízdu na kole, příp. jízdu na koni s nízkou intenzitou rekreačního využití bez negativních dopadů na krajinu. V krajině je nutno podporovat budování odpočívek, zejména na vyhlídkových místech a na cykloturistických trasách. E.7 Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin 1. Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin nejsou vymezeny. 20

27 F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ F.1 Přehled typů ploch s rozdílným způsobem využití 1. V řešeném území jsou vymezeny následující typy ploch: plochy bydlení: - plochy bydlení v bytových domech BH - plochy bydlení v rodinných domech BI plochy rekreace: - plochy rekreace rodinné RR - plochy rekreace zahrádkové osady RZ - plochy rekreace na plochách přírodního charakteru RN plochy občanského vybavení: - plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury OV - plochy občanského vybavení komerčního typu OK - plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení OS - plochy občanského vybavení hřbitovy OH - plochy občanského vybavení se specifickým využitím OX plochy veřejných prostranství: - plochy veřejných prostranství PV - plochy veřejných prostranství zeleň ZV plochy smíšené obytné: - plochy smíšené obytné městské SM - plochy smíšené obytné - plochy smíšené obytné rekreační SR plochy dopravní infrastruktury: - plochy dopravní infrastruktury silniční DS - plochy dopravní infrastruktury železniční DZ - plochy dopravní infrastruktury plochy parkovací a odstavné DP plochy technické infrastruktury: - plochy technické infrastruktury TI - plochy technické infrastruktury plochy pro nakládání s odpady TO plochy výroby a skladování: - plochy výroby a skladování zemědělská výroba VZ - plochy výroby a skladování průmyslová výroba VP - plochy výroby a skladování drobná a řemeslná výroba VD 21

28 - plochy výroby a skladování specifická výroba VX plochy vodní a vodohospodářské: - plochy vodní a vodohospodářské VV - plochy vodní a vodohospodářské protipovodňová opatření PPO plochy zemědělské NZ plochy lesní NL plochy přírodní NP plochy smíšené nezastavěného území NS plochy polyfunkční PF plochy zeleně soukromé zahrady a sady ZS F.2 Definice použitých pojmů Pro účely Územního plánu se stanoví následující definice použitých pojmů: 1. Maximální výšková hladina zástavby je udávána v počtu nadzemních podlaží bez započtení podkroví. 2. Služební byty byty v objektu hlavního nebo přípustného využití plochy, případně v izolovaném objektu, které slouží vlastníkovi, příp. zaměstnancům daného zařízení. V případě, že jde o izolovaný objekt, zůstává součástí plochy provozovny a nelze jej dělením pozemku převést do plochy pro bydlení. 3. Nevýrobní služby služby nevýrobního charakteru, které svým provozem nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy. 4. Nerušící výrobní služby a drobná nerušící výroba stavby pro řemeslnou výrobu a výrobní služby, které svým provozem nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy. 5. Výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením služby, které svým provozem, technickým zařízením a vyvolanou dopravní zátěží narušují obytné prostředí a snižují jeho kvalitu. 6. Lehký průmysl výrobní činnost, která používá malé množství částečně zpracovaného materiálu pro výrobu zboží s relativně vysokou hodnotou na jednotku zboží a je zpravidla orientována přímo na spotřebitele, např. výroba nábytku, oděvů, obuvi a spotřební elektroniky, potravinářský průmysl, papírenský a polygrafický průmysl, apod. 7. Těžký průmysl průmyslová výroba, která produkuje výrobky určené zpravidla pro další zpracování těžba a zpracování surovin, hutnictví, strojírenství, průmysl paliv a energetiky, chemický průmysl, apod. 8. Drobné domácí hospodářství chov hospodářských zvířat pro vlastní potřebu. 9. Zahrádková osada skupina zahrad zpravidla pod společným oplocením, příp. i se společným sociálním zařízením. 22

29 10. Zahrádkářská chata stavba rodinné rekreace max. o 1 NP s max. zastavěnou plochou 20 m Stavba pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků stavba max. o 1 NP s max. zastavěnou plochou 25 m 2, určená pouze pro uvedený účel, nikoliv pro rodinnou rekreaci. 12. Přístřešky pro turisty stavby jednoprostorové, opatřené obvodovými stěnami max. ze tří stran, zastavěná plocha max. 25 m Komunikace s povrchovou úpravou blízkou přírodě komunikace s mechanicky zpevněným povrchem (drobné kamenivo, štěrkový povrch, štětové cesty). 14. Koeficient zastavění pozemku (KZP) stanovuje plošný podíl budoucích zastavěných a zpevněných ploch (tj. součet ploch všech staveb a ploch komunikací, manipulačních ploch, chodníků, teras, apod.) k celkové ploše dosud nezastavěného pozemku. F.3 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 1. Na celém řešeném území platí následující obecně závazné podmínky: a) Podmínky je nutno respektovat při umísťování nových staveb a jejich změn a při změnách funkčního využití staveb stávajících. Tolerují se stávající stavby, jež jsou v ploše stabilizovány, přestože nesplňují některý ze stanovených regulativů tyto stavby lze provozovat, udržovat a stavebně upravovat. b) Koeficient zastavění pozemku (KZP) se stanovuje pro zastavitelné plochy a plochy přestavby; pro výstavbu na plochách vymezených jako stabilizované se koeficient neuplatňuje. Při dělení vymezené zastavitelné plochy nebo plochy přestavby na jednotlivé stavební pozemky je nutno respektovat stanovený KZP pro každý samostatný stavební pozemek. c) Ve všech zastavěných a zastavitelných plochách a plochách přestavby je přípustná realizace: - staveb sítí a zařízení dopravní a technické infrastruktury, parkovacích, odstavných a manipulačních ploch pro přímou obsluhu jednotlivých ploch, pokud tyto stavby nesnižují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy a pro které vzhledem k jejich významu a velikosti není účelné vymezit samostatnou dopravní plochu, resp. plochu technické infrastruktury - ploch veřejných prostranství včetně ploch zeleně veřejně přístupné i ochranné - vodohospodářských staveb. d) V lokálních biokoridorech vymezených v plochách zemědělských NZ a v plochách smíšených nezastavěného území NS se nepřipouští: - stavby pro zemědělství - výstavba zařízení a opatření pro ochranu ZPF, pro stabilizaci a intenzifikaci zemědělské produkce (odvodnění, závlahy) - výstavba a realizace zařízení pro speciální zemědělské kultury - oplocování pozemků. 2. Další podmínky pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou uvedeny v následujících tabulkách. 23

ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015

ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015 ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I. ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. ZÁŘÍ 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE,

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST

I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2008, VE ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2011, VE ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. 1

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ MORAVICE

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ MORAVICE I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ MORAVICE I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

Územní plán BRANTICE

Územní plán BRANTICE Opatření obecné povahy Územní plán BRANTICE projektant: Ing. arch. Vladimíra Fusková Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. Spartakovců 3 708 00 Ostrava - Poruba pořizovatel: Městský úřad Krnov odbor regionálního

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah textové části návrhu Územního plánu Hukvaldy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Budišovice je správní území obce Budišovice, které je tvořeno katastrálním územím Budišovice. Celková rozloha řešeného území je 702 ha. 2)

Více

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV tab. č. 1 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV - stavby a zařízení areálu farního kostela Navštívení Panny Marie ve Vésce - stavby pro kulturu a církve - stavby

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT V. SROVNÁVACÍ TEXT a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Obec má 1 katastrální území k. ú. Dlouhoňovice o výměře 390 ha. Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOPŘIVNICE

ÚZEMNÍ PLÁN KOPŘIVNICE ÚZEMNÍ PLÁN KOPŘIVNICE TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území města, ochrana a rozvoj jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování a architekta města Jméno a příjmení:

Více

HUSTOPEČE NAD BEČVOU

HUSTOPEČE NAD BEČVOU ÚZEMNÍ PLÁN HUSTOPEČE NAD BEČVOU A.1. ÚZEMNÍ PLÁN OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, odpady Krajinný ráz, ÚSES Ekologie, ÚSES Geografie,

Více

DATUM ZPRACOVATEL IX/2011 ETAPA

DATUM ZPRACOVATEL IX/2011 ETAPA POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL MěÚ TANVALD ŽALUDA, projektová kancelář AUTORSKÝ KOLEKTIV ING. EDUARD ŽALUDA, ING. ARCH. MICHAL ČAPEK, ING. ARCH. ALENA ŠVANDELÍKOVÁ, ING. RENATA KAŠPÁRKOVÁ, ING. KRISTINA LEJKOVÁ,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČESKÁ SKALICE

ÚZEMNÍ PLÁN ČESKÁ SKALICE ÚZEMNÍ PLÁN ČESKÁ SKALICE Návrh ke společnému jednání 03/2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územní plán Česká Skalice vydalo Zastupitelstvo města Česká Skalice Číslo usnesení: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz A. F. I. A T E L I E R P L Z E Ň, I N G. A R C H. O. F Á R A OVÁNÍ, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, PROJEKTOVÁ, PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

KNESL+KYNČL s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN MILOVIC NÁVRH, ČERVENEC 2015

KNESL+KYNČL s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN MILOVIC NÁVRH, ČERVENEC 2015 KNESL+KYNČL s.r.o. MILOVIC územní plán MILOVIC KNESL+KYNČL s.r.o. MILOVIC OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: ZHOTOVITEL: projektant: koncepce: spolupráce: dopravní infrastruktura: technická infrastruktura: vodní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň N á v r h Ú P k e s p o l e č n é m u j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. červenec 2013 ZADAVATEL: Obec Třebeň Třebeň 31, 351 34 Skalná Určený zastupitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

Územní plán Jičíněves

Územní plán Jičíněves Zastupitelstvo obce Jičíněves jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD Územní plán BÍLÝ ÚJEZD katastrální území : u Dobrušky, Hroška, Masty A. TEXTOVÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval : Ing.arch. Iveta Raková

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSTRAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSTRAVICE ÚZEMNÍ PLÁN OSTRAVICE I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. TEXTOVÁ ČÁST Atelier Archplan Ostrava s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN OSTRAVICE I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Zak.č.1017/06 OBJEDNATEL: Obec Ostravice Ostravice č.p. 577,

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce,

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 1 NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ OBJEDNATEL: OBEC HORNÍ SUCHÁ POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROJEKTANT: ATELIÉR

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JOSEFŮV DŮL

ÚZEMNÍ PLÁN JOSEFŮV DŮL Pořizovatel Objednatel Zhotovitel ÚZEMNÍ PLÁN JOSEFŮV DŮL MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU OBEC JOSEFŮV DŮL ŽALUDA, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ TEXTOVÁ ČÁST DATUM XII/2012 POŘIZOVATEL: OBJEDNATEL: PROJEKTANT:

Více

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací : Datum nabytí účinnosti územního plánu: Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné

Více

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Obec Kunčice Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Územní plán Kunčice právní stav po vydání Změny č.1 Projektant: Autorský kolektiv: Objednatel: Obec Kunčice Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D,

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny přavážně pro bydlení, doplněné zařízeními občanského vybavení, tělovýchovy a sportu, drobné a řemeslné výroby a výrobních služeb a plochami veřejných

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY II NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MAŘENICE. Pořizovatel Objednatel Zhotovitel. Městský úřad Nový Bor Obec Mařenice ŽALUDA, projektová kancelář DATUM TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN MAŘENICE. Pořizovatel Objednatel Zhotovitel. Městský úřad Nový Bor Obec Mařenice ŽALUDA, projektová kancelář DATUM TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel Objednatel Zhotovitel ÚZEMNÍ PLÁN MAŘENICE Městský úřad Nový Bor Obec Mařenice ŽALUDA, projektová kancelář TEXTOVÁ ČÁST DATUM I/2013 POŘIZOVATEL: OBJEDNATEL: PROJEKTANT: ZHOTOVITEL: AUTORSKÝ

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Lučina je správní území obce Lučina, které je tvořeno k. ú. Lučina a k. ú Kocurovice. Celková rozloha řešeného území je 744 ha. 2) Zastavěné

Více

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Červenec 2015 Název územně plánovací dokumentace

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C.

Obsah textové části návrhu Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Obsah textové části návrhu Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných, přestavby

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Krašlovice Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení:

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV. Upravený návrh územního plánu. První svazek: I. Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV. Upravený návrh územního plánu. První svazek: I. Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV Upravený návrh územního plánu První svazek: I. Textová část územního plánu Srpen 2011 ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV Upravený návrh územního plánu První svazek ZPRACOVATEL: Firma Kadlec K. K.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SOBOTÍN. RNDr. MILAN POLEDNIK. ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: U 524 DATUM: SRPEN 2014 ZPRACOVALO URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s. r. o.

ÚZEMNÍ PLÁN SOBOTÍN. RNDr. MILAN POLEDNIK. ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: U 524 DATUM: SRPEN 2014 ZPRACOVALO URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s. r. o. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE, GIS NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN SOBOTÍN OBJEDNATEL: OBEC: KRAJ: OBEC SOBOTÍN SOBOTÍN OLOMOUCKÝ ZPRACOVATELÉ: URBANISTICKÁ

Více

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY T E X T O V Á Č Á S T obsah: I.a I.b I.c I.c1 I.c2 I.c3 I.c4 I.d I.d1 I.d2 I.e I.e1 I.e2 I.e3 I.e4 I.e5 I.e6 I.f I.f1 I.f2 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ZÁŘÍ 2015 Pořizovatel: Městský úřad Napajedla Masarykovo nám. 89 763 61 Napajedla

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE LOUŇOVICE POD BLANÍKEM BYL SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ

Více

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: POŘIZOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 OÚ Drahňovice DATUM: srpen 2014 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: a.

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

Textová část Návrh řešení (výrok)

Textová část Návrh řešení (výrok) I.A Územní plán Supíkovice Textová část Návrh řešení (výrok) Obec: Supíkovice Kraj: Olomoucký Pořizovatel: Městský úřad Jeseník Zpracovatel: Ing. arch. Jiří Šolar a kolektiv Datum: Jeseník, květen 2015

Více

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N LUKOVANY Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU duben 2014 Název: Zadavatel: MMR ČR PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU (ppt. ÚZEMNÍ PLÁN - OBSAH) Zpracovala: Ing. arch.

Více

Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST 1 OBSAH: I.1. TEXTOVÁ ČÁST I.1.a. Vymezení zastavěného území I.1.b. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 4 4 I.1.c.

Více

Opatření obecné povahy. Územní plán B U B L A V A. Textová část

Opatření obecné povahy. Územní plán B U B L A V A. Textová část Opatření obecné povahy Územní plán B U B L A V A Textová část únor 2009 Územní plán Bublava - úvod (1) úprava před vydáním 02/2009 Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Textová část str. 2 Územní plán

Více

1. Hlavní výkres 1 : 5000 2. Doprava 1 : 5000 3. Vodní hospodářství 1 : 5000 4. Energetika, spoje 1 : 5000 5. Generel lokálních ÚSES 1 : 5000

1. Hlavní výkres 1 : 5000 2. Doprava 1 : 5000 3. Vodní hospodářství 1 : 5000 4. Energetika, spoje 1 : 5000 5. Generel lokálních ÚSES 1 : 5000 Obsah elaborátu I. Návrh 2. zěny úzeního plánu sídelního útvaru Vrbno pod Praděde I.A Textová část I.B Grafická část 1. Hlavní výkres 1 : 5000 2. Doprava 1 : 5000 3. Vodní hospodářství 1 : 5000 4. Energetika,

Více

BŘEZOVICE ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BŘEZOVICE POD BEZDĚZEM, VÍSKA U BŘEZOVIC) KA * KA

BŘEZOVICE ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BŘEZOVICE POD BEZDĚZEM, VÍSKA U BŘEZOVIC) KA * KA BŘEZOVICE ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BŘEZOVICE POD BEZDĚZEM, VÍSKA U BŘEZOVIC) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BŘEZOVICE ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BŘEZOVICE POD

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více