Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka"

Transkript

1

2 Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U S Á Z A V K A : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka text A1 Výkres základního členění území - okolí obce 1:5000 A2 Výkres základního členění území - severní část katastru 1:5000 A3 Hlavní výkres - okolí obce 1:5000 A4 Hlavní výkres - severní část katastru 1:5000 A5 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5000 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÁZAVKA : B1 Textová část zpracovaná projektantem text B2 Textová část zpracovaná pořizovatelem text B3 Koordinační výkres - okolí obce 1:5000 B4 Koordinační výkres - severní část katastru 1:5000 B5 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5000

3 00P ZMĚ NA Č.1 ÚP SÁZAVKA NÁVRH VÝROKOVÉ Č ÁSTI OPATŘ ENÍ OBECNÉ POVAHY 1. První dvě věty kapitoly 1 Vymezení zastavěného území Textové části Územního plánu Sázavka nově zní: Zastavěné území bylo vymezeno ke dni Zastavěné území se skládá ze čtyř samostatných částí, jejichž celková plocha je 45,83 ha. 2. První věta kapitoly Zeleň veřejná Textové části Územního plánu Sázavka nově zní: Veřejná sídelní zeleň je především součástí veřejných prostranství (RV), dopravních ploch (DS)a samostatně vymezených ploch veřejné zeleně (ZV) sídelní zeleně přírodního charakteru (ZP). 3. Čtvrtý odstavec kapitoly Zeleň veřejná Textové části Územního plánu Sázavka nově zní: Pro rozvoj veřejné zeleně jsou vymezeny plochy Z15 a Z18. Zeleň by však měla být rozvíjena i v rámci ostatních zastavitelných ploch. Nově budované úseky místních komunikací musí být doprovázeny i výsadbou dřevin v přiměřeném rozsahu. 4. Tabulka vymezených ploch přestavby, která je uvedena v kapitole Plochy přestavby Textové části Územního plánu Sázavka se mění následně: a) Doplňují se řádky P2 a P3, které zní: označení navržený způsob využití plochy označení popis další podmínky pro využití území výměra (ha) P2 P3 DS OS dopravní infrastruktura - silniční občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení Plocha určená pro výstavbu místní komunikace propojující náves se severovýchodním okrajem obce. 0,09-0,04 b) Součet výměr ploch přestavby nově činí 0,16 ha. 5. Tabulky vymezených zastavitelných ploch, která je uvedena v kapitole Zastavitelné plochy Textové části Územního plánu Sázavka se mění následně: a) Výměra plochy Z2 nově činí 4,28 ha. b) V podmínkách pro využití území plochy Z2 se ruší formulace (viz.a5-výkres etapizace). c) Výměra plochy Z7 nově činí 0,23 ha. d) Ruší se řádky Z8, Z9 a Z10. e) Výměra plochy Z11 nově činí 0,33 ha. f) Výměra plochy Z12 nově činí 0,59 ha. 00P Změna č.1 ÚP Sázavka návrh výrokové části opatření obecné povahy strana 1 z 7

4 g) Doplňují se řádky Z13 až Z20, které zní: označení navržený způsob využití plochy označení popis další podmínky pro využití území výměra (ha) Z13 RV veřejná prostranství - 0,22 Z14 SV plochy smíšené obytné - venkovské - 0,47 Z15 ZV veřejná zeleň - 0,24 Zástavba musí být řešena Z16 VD tak, aby nadlimitní hladiny výroba a skladování hluku nezasahovaly stávající i - drobná výroba a výrobní navržené chráněné venkovní služby prostory či chráněné venkovní prostory staveb. 0,35 Z17 SV plochy smíšené obytné - venkovské Z18 ZV veřejná zeleň Z19 Z20 VD SV výroba a skladování - drobná výroba a výrobní služby plochy smíšené obytné - venkovské Respektovat ochranné pásmo vedení VN. Zachovávat koridor pro provedení přeložky venkovního vedení VN. Respektovat bezpečnostní pásmo VVTL plynovodu. Respektovat ochranné pásmo vedení VN. Zachovávat koridor pro provedení přeložky venkovního vedení VN. Respektovat ochranné pásmo vedení VN. Zachovávat koridor pro provedení přeložky venkovního vedení VN. Zástavba musí být řešena tak, aby nadlimitní hladiny hluku nezasahovaly stávající i navržené chráněné venkovní prostory či chráněné venkovní prostory staveb. Respektovat ochranné pásmo silnice III/3471. Respektovat ochranné pásmo vedení VN. 0,70 0,21 0,76 1,07 h) Součet výměr zastavitelných ploch nově činí 10,15 ha. 6. Ruší se kapitola Plochy územních rezerv Textové části Územního plánu Sázavka. 7. První věta kapitoly Místní a účelové komunikace Textové části Územního plánu Sázavka nově zní: Výstavba místních komunikací je navržena na plochách P2, Z3, Z6 a Z7, které slouží k zajištění přímého přístupu k navrženým rozvojovým plochám a k propojení návsi se severovýchodním okrajem obce. 00P Změna č.1 ÚP Sázavka návrh výrokové části opatření obecné povahy strana 2 z 7

5 8. Označení veřejně prospěšných staveb WT1, WT2, WT3, WT4 a WT5, které je uvedeno v kapitole Technická infrastruktura Textové části Územního plánu Sázavka se mění na VT1, VT2, VT3, VT4 a VT5. 9. Druhý odstavec kapitoly Veřejná prostranství Textové části Územního plánu Sázavka nově zní: Vymezení nových veřejných prostranství je navrženo na ploše Z Tabulka navržených ploch a koridorů veřejné infrastruktury, která je uvedena v kapitole 4.2. Vymezení rozvojových ploch a koridorů veřejné infrastruktury Textové části Územního plánu Sázavka se doplňuje o řádky, které zní: druh infrastruktury popis plošné upřesnění dopravní infrastruktura místní komunikace propojující náves se severovýchodním okrajem obce plocha P2 veřejná prostranství veřejná prostranství ve vazbě na plochu Z2 plocha Z Druhý odstavec kapitoly Koridory technické infrastruktury Textové části Územního plánu Sázavka nově zní: Uvnitř koridoru technické infrastruktury proto nesmí být realizovány budovy či změny uspořádání krajiny, které mají charakter dlouhodobé investice (např. výstavba rybníků, zalesnění apod.). 12. Kapitola 6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití Textové části Územního plánu Sázavka se mění následně: a) Ruší se první odstavec. b) Ruší se v závorkách uvedené odkazy na legislativní normy. c) Formulace drobné stavby se nahrazuje formulací stavby nebo zařízení související s hlavním způsobem využití. d) Formulace drobné vodní plochy se nahrazuje formulací malé vodní plochy. e) Druhý odstavec kapitoly Podmínky pro umisťování staveb a ochrany krajinného rázu ploch Rekreace - stavby pro rodinnou rekreaci (RI) nově zní: Zástavba nesmí přesahovat výšku 5 m od úrovně terénu. Intenzita využití stavebního pozemku může být nejvýše 10%. Intenzitou využití stavebního pozemku se rozumí poměr mezi zastavěnou plochou stavebního pozemku a celkovou plochou stavebního pozemku. Není přípustné sdružování staveb v rámci sousedních stavebních pozemků. Podél okrajů stavebního pozemku, které hraničí s nezastavěným územím, musí být vysazena ochranná zeleň. f) Ruší se kapitola Podmínky pro umísťování staveb a ochrany krajinného rázu (Dopravní infrastruktura silniční (DS)) g) Ruší se kapitola Podmínky pro umisťování staveb a ochrany krajinného rázu a pro výsadbu zeleně (Dopravní infrastruktura železniční (DZ)) h) Ruší se kapitola 6.9. Plochy smíšené výrobní. 00P Změna č.1 ÚP Sázavka návrh výrokové části opatření obecné povahy strana 3 z 7

6 i) Ruší se kapitola Plochy územních rezerv. j) Číslování kapitol až se mění na 6.9. až k) Kapitola 6.9. Plochy systému sídelní zeleně se doplňuje o podkapitolu Veřejná zeleň (ZV), která zní: Hlavní způsob využití Veřejně přístupná a parkově upravená zeleň Přípustný způsob využití Veřejná prostranství; opěrné stěny a terénní úpravy; stavby a zařízení související dopravní infrastruktury; stavby a zařízení technické infrastruktury; uliční mobiliář; dětská hřiště a průlezky; vodní toky a malé vodní plochy Nepřípustný způsob využití Veškeré stavby a zařízení, které nejsou uvedeny v hlavním či přípustném způsobu využití. Stavby a zařízení, které by mohly snižovat kvalitu prostředí. Garáže. l) Kapitoly , , , , , a se doplňují o následující nepřípustný způsob využití: Stavby pro zemědělství; stavby pro lesnictví; stavby, zařízení a opatření pro těžbu nerostů; výrobny energie; čerpací stanice pohonných hmot; nadzemní dálkovody a produktovody; hygienická zařízení; ekologická a informační centra. m) V kapitole Přípustný způsob využití (Plochy krajinné zemědělské (KZ)) se ruší formulace stavby a zařízení sloužící zemědělské výrobě nebo k ochraně přírody. 13. Název kapitoly 7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Textové části Územního plánu Sázavka nově zní: Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 14. Tabulka v kapitole 7.1. Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury Textové části Územního plánu Sázavka se mění následně: a) Ruší se sloupec možnost uplatnění předkupního práva ve prospěch. b) Ve sloupci označení se ve všech řádcích, kromě řádku WD3, nahrazuje písmeno W písmenem V. c) Doplňuje se řádek VD6, který zní: označení popis plošné upřesnění VD6 místní komunikace místní komunikace propojující náves se severovýchodním okrajem obce plocha P2 00P Změna č.1 ÚP Sázavka návrh výrokové části opatření obecné povahy strana 4 z 7

7 15. Tabulka v kapitole 7.2. Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury Textové části Územního plánu Sázavka se mění následně: a) Ruší se sloupec možnost uplatnění předkupního práva ve prospěch. b) Ve sloupci označení se ve všech řádcích nahrazuje písmeno W písmenem V. 16. Tabulka v kapitole 7.3. Veřejně prospěšná opatření k založení a ochraně prvků ÚSES Textové části Územního plánu Sázavka se mění následně: a) Ruší se sloupec možnost uplatnění předkupního práva ve prospěch. b) Označení řádku WU1 se mění na VU1 17. Název kapitoly 8 Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Textové části Územního plánu Sázavka nově zní: Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo. 18. Kapitola 8 Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo Textové části Územního plánu Sázavka nově zní: Územní rozsah veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství je uveden ve výkrese A4 - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. Vymezení níže uvedených veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství nevylučuje možnost vymezit další veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství v navazující ÚPD nebo v ZÚR Kraje Vysočina Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury označení popis plošné upřesnění možnost uplatnění předkupního práva ve prospěch katastrální území parcelní čísla pozemků WD3 místní komunikace (obytná zóna) plocha Z3 obec Sázavka Sázavka 312/1 315/ Veřejná prostranství označení popis plošné upřesnění možnost uplatnění předkupního práva ve prospěch katastrální území parcelní čísla pozemků PP1 veřejná prostranství plocha Z13 obec Sázavka Sázavka 312/1 315/20 00P Změna č.1 ÚP Sázavka návrh výrokové části opatření obecné povahy strana 5 z 7

8 19. Textová část Územního plánu Sázavka se doplňuje o kapitolu 9. Stanovení kompenzačních opatření, která zní: ÚP Sázavka nemá významný negativní vliv na příznivý stav životního prostředí ani na celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Kompenzační opatření proto nejsou stanovena. 20. Textová část Územního plánu Sázavka se doplňuje o kapitolu 10. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv, která zní: 10.1.Vymezení ploch a koridorů územních rezerv Tabulka vymezených ploch a koridorů územních rezerv: označení výhledový způsob využití plochy označení popis upřesnění výměra (ha) R1 R2 DZ DZ dopravní infrastruktura - železniční dopravní infrastruktura - železniční R3 W plochy vodní a vodohospodářské R4 R5 DZ DZ dopravní infrastruktura - železniční dopravní infrastruktura - železniční koridor územní rezervy pro výhledovou výstavbu vysokorychlostní tratě a současně koridor územní rezervy pro modernizaci železniční tratě č.230 koridor územní rezervy pro modernizaci železniční tratě č.230 územní rezerva pro výhledovou výstavbu vodní nádrže Štěpánov koridor územní rezervy pro modernizaci železniční tratě č.230 koridor územní rezervy pro modernizaci železniční tratě č ,69 1,52 73,19 0,08 0,08 součet: 232, Podmínky pro využití ploch územních rezerv Hlavní způsob využití Ochrana území před zásahy, které by podstatně znesnadňovaly nebo prodražovaly případné budoucí využití ploch územních rezerv. V plochách územích rezerv jsou omezeny některé hlavní a přípustné způsoby využití ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou uvedeny v kapitole Nepřípustný způsob využití Realizace jakýchkoliv trvalých staveb či zařízení, kromě staveb a zařízení dopravní či technické infrastruktury. Realizace opatření a úprav krajiny, které mají charakter dlouhodobé investice (např. zalesnění, výstavba rybníků apod.). 21. Mění se číslování kapitol 9, 10 a 11 textové části Územního plánu Sázavka na 11, 12 a P Změna č.1 ÚP Sázavka návrh výrokové části opatření obecné povahy strana 6 z 7

9 22. Kapitola 11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování Textové části Územního plánu Sázavka se mění následně: a) Ruší se kapitola Veřejná prostranství. b) Číslování kapitol až se mění na až c) Ruší se kapitola Požadavky na schvalování studie d) Mění se číslo kapitoly na e) V kapitole Termín pro pořízení studie se mění termín z na Kapitola Etapizace specifická Textové části Územního plánu Sázavka nově zní: Pro zástavbu na zastavitelné ploše Z2 je stanoveno následující pořadí změn ve využití území: Zástavba v ploše E2 je přípustná teprve tehdy, až bude zastavěno alespoň 75% výměry plochy E1. Plochy E1 a E2 jsou vyznačeny ve výkrese A1 - Výkres základního členění území. 24. V tabulce částí ÚP Sázavka, která je uvedena v kapitole 13. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části Textové části Územního plánu Sázavka se ruší řádek A Nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jsou následující přílohy: část změny územního plánu grafická označení název měřítko A1 Výkres základního členění území - okolí obce 1:5000 A2 Výkres základního členění území - severní část katastru 1:5000 A3 Hlavní výkres - okolí obce 1:5000 A4 Hlavní výkres - severní část katastru 1:5000 A5 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5000 Údaj o počtu listů textové části je uveden v zápatí každé strany. Jednotlivé grafické části tvoří vždy jeden výkres. 00P Změna č.1 ÚP Sázavka návrh výrokové části opatření obecné povahy strana 7 z 7

10

11

12

13

14

15 B1 ODŮ VODNĚ NÍ ZMĚ NY Č.1 ÚP SÁZAVKA TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM OBSAH TEXTOVÉ Č ÁSTI: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů Vyhodnocení souladu s PÚR ČR Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území Rozvojové oblasti a rozvojové osy Specifické oblasti Koridory a plochy dopravní infrastruktury Koridory technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů Vyhodnocení souladu se ZÚR Kraje Vysočina Priority územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území Rozvojové oblasti a rozvojové osy Specifické oblasti Plochy a koridory nadmístního významu Typ krajiny dle cílového využití Oblasti krajinného rázu Vyhodnocení souladu s ÚAP Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR Kraje Vysočina Vyhodnocení splnění pokynů pro zpracování návrhu změny Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Vyhodnocení souladu změny územního plánu Soulad s cíli a úkoly územního plánování Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů Zdůvodnění jednotlivých úprav Úpravy hranic zastavěného území Vymezení nových ploch přestavby Úprava zastavitelných ploch Úprava podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití Úprava veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a veřejných prostranství Úprava ploch územních rezerv Vyhodnocení změny z hlediska vyváženosti vztahu územních podmínek Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF Zdůvodnění potřeby a rozsahu záboru ZPF Údaje o navrhovaném záboru ZPF Charakter ploch předpokládaného záboru ZPF Rozsah navržených ploch pro zástavbu a dopad na ZPF tabulka Soulad navrženého záboru s dalšími zásadami ochrany ZPF Zdůvodnění vhodnosti uvedeného řešení z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL Údaje o navrhovaném záboru PUPFL Údaje o dotčení pásma 50 m od okraje lesa...12 B1 Odůvodnění změny č.1 ÚP Sázavka textová část zpracovaná projektantem strana 1 z 12

16 POUŽITÉ ZKRATKY: ČR KÚ LC LK LPF ORP PUPFL PÚR Čeká republika katastrální území lokální biocentrum lokální koridor lesní půdní fond obec s rozšířenou působností pozemky určené k plnění funkcí lesa politika územního rozvoje RC RK ÚAP ÚP ÚPD ÚSES VN VTL VVTL ZPF ZÚR regionální biocentrum regionální biokoridor územně analytické podklady územní plán územně plánovací dokumentace územní systém ekologické stability vysoké napětí vysokotlaký (plynovod) velmi vysokotlaký (plynovod) zemědělský půdní fond zásady územního rozvoje 1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1.1. VYHODNOCENÍ SOULADU S PÚR ČR Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území Změna č.1 ÚP Sázavka je v souladu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou uvedeny v odstavcích 14 až 32 PÚR ČR ve znění Aktualizace č.1. Do řešení změny č.1 ÚP Sázavka se konkrétně promítají následující odstavce PÚR ČR ve znění Aktualizace č.1: Odst. 14: Územní plán Sázavka chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území. Ochrana je zajištěna členěním území do ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek využití, které uvedené hodnoty zohledňují. Uvedená koncepce ochrany a rozvoje hodnot je respektována i v rámci Změny č.1 ÚP Sázavka. Odst. 14a: Rozvoj primárního sektoru lze v řešeném území řešit v rámci stávajícího zemědělského areálu, uvnitř kterého se nachází nevyužité plochy a objekty. Odst. 16: Vhodné řešení Změny č.1 ÚP Sázavka v oblasti nedostatečného množství dostupných rozvojových ploch pro smíšenou obytnou zástavbu bylo hledáno ve spolupráci se zástupci obce a obyvateli území. Odst. 23: ÚP Sázavka vymezuje koridory územní rezervy pro výhledovou výstavbu vysokorychlostní tratě a modernizaci železniční tratě č.230. Tím jsou v řešeném území vytvořeny podmínky pro územní ochranu uvedených záměrů. Změnou č.1 jsou koridory územních rezerv dále zpřesněny. Odst. 24a: Změna č.1 ÚP Sázavka upravuje způsob využití výrobních ploch v severní části obce ze smíšené výroby na drobnou výrobu. Výrobní aktivity bez omezení není vhodné v dané lokalitě rozvíjet s ohledem na těsnou návaznost na stávající i navrženou obytnou zástavbu a s tím související možné nežádoucí hygienické dopady. Přijatelné jsou pouze nerušící druhy výroby, které jsou s obytnou zástavbou slučitelné. B1 Odůvodnění změny č.1 ÚP Sázavka textová část zpracovaná projektantem strana 2 z 12

17 Odst. 25: ÚP Sázavka vymezuje plochy územní rezervy pro výhledovou výstavbu vodní nádrže Štěpánov. Tím je zajištěna územní ochrana ploch potřebných pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území. Změnou č.1 je uvedená plocha dále zpřesněna. Odst. 26: Navržené zastavitelné plochy nejsou vymezeny v záplavových územích Rozvojové oblasti a rozvojové osy Řešené území není součástí rozvojových oblastí ani rozvojových os republikového významu, které jsou stanoveny v PÚR ČR ve znění Aktualizace č Specifické oblasti Řešené území není součástí specifických oblastí republikového významu, které jsou stanoveny v PÚR ČR ve znění Aktualizace č Koridory a plochy dopravní infrastruktury Do řešeného území zasahuje koridor VR1 pro výhledovou výstavbu vysokorychlostní tratě. V ÚP Sázavka je pro územní ochranu uvedeného záměru vymezen koridor územní rezervy R1 o šířce 500 m Koridory technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů Do řešeného území nezasahují stávající ani navržené koridory technické infrastruktury dle PÚR ČR ve znění Aktualizace č VYHODNOCENÍ SOULADU SE ZÚR KRAJE VYSOČINA ÚP Sázavka byl vydán po nabytí účinnosti ZÚR Kraje Vysočina a v souladu se ZÚR Kraje Vysočina. Aktualizací č.1 ZÚR Kraje Vysočina byly v řešeném území změněny podmínky především byl upraven rozsah územních rezerv pro modernizaci železniční tratě č.230 a pro akumulaci povrchových vod Štěpánov a nově byly také definovány podmínky pro ochranu a rozvoj charakteristických znaků krajiny a jednotlivé druhy oblastí krajinného rázu. Změna č.1 ÚP Sázavka upravuje ÚP Sázavka v souladu s aktualizací č.1 ZÚR Kraje Vysočina Priority územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území Změna č.1 ÚP Sázavka je v souladu s krajskými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou uvedeny v odstavcích 1 až 9 ZÚR Kraje Vysočina. Konkrétně se do řešení změny č.1 ÚP Sázavka promítají následující odstavce: Odst. 01: Změna č.1 ÚP Sázavka upravuje členění území v severovýchodní rozvojové ose obce tak, aby bylo možné udržitelně rozvíjet obytnou zástavbu i drobnou výrobu. Odst. 02: Změna č.1 ÚP Sázavka upravuje a zpřesňuje podmínky pro územní ochranu ploch potřebných pro výhledovou výstavbu vysokorychlostní tratě jako významného republikového záměru Rozvojové oblasti a rozvojové osy Řešené území není součástí rozvojových oblastí ani rozvojových os krajského významu, které jsou stanoveny v ZÚR Kraje Vysočina Specifické oblasti Řešené území není součástí specifických oblastí krajského významu, které jsou stanoveny v ZÚR Kraje Vysočina. B1 Odůvodnění změny č.1 ÚP Sázavka textová část zpracovaná projektantem strana 3 z 12

18 Plochy a koridory nadmístního významu ZÚR Kraje Vysočina vymezují ve správním území obce Sázavka následující plochy a koridory nadmístního významu: Koridor U273 pro založení RK 1355 Chraňbožský les Sázavka. Koridor RK 1355 je v ÚP Sázavka vymezen a zpřesněn, není důvod ho změnou upravovat. Koridor územní rezervy pro modernizaci železniční tratě č.230. V ÚP Sázavka je vymezen jako plochy územních rezerv R1 a R2. Aktualizací č.1 ZÚR Kraje Vysočina došlo k jeho úpravě. Tato úprava je zapracována do řešení Změny č.1 ÚP Sázavka (viz bod ). Koridor územní rezervy pro výstavbu vysokorychlostní tratě. V ÚP Sázavka je vymezen a zpřesněn na šířku 500 m jako plochy územní rezervy R1. Není důvod tento koridor změnou upravovat. Plocha územní rezervy - lokalita pro akumulaci povrchových vod Štěpánov. V ÚP Sázavka je vymezen a zpřesněn jako plochy územní rezervy R3. Aktualizací č.1 ZÚR Kraje Vysočina došlo k úpravě rozsahu lokality, tato úprava je zapracována do řešení Změny č.1 ÚP Sázavka (viz bod ) Typ krajiny dle cílového využití Většina řešeného území je v ZÚR kraje Vysočina zařazena mezi krajiny lesozemědělské harmonické. Pouze severovýchodní okraj řešeného území je zařazen mezi krajiny zemědělské běžné. Změna č.1 ÚP Sázavka je v souladu s hlavními cílovými využitími krajiny, které jsou v ZÚR kraje Vysočina stanoveny pro uvedené typy krajin. V řešeném území jsou vymezeny plochy především pro zemědělství a lesní hospodářství, bydlení, základní veřejnou vybavenost, místní ekonomické aktivity a rekreaci. Změna č.1 ÚP Sázavka zohledňuje zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území, které jsou v ZÚR Kraje Vysočina stanoveny pro uvedené typy krajin, následně: Změna č.1 ÚP Sázavka zachovává nejvyšší možné míre využívání stávajících lesních a zemědělských pozemků. Změnou č.1 ÚP Sázavka jsou vytvořeny podmínky pro zvyšování podílu zahrad a sídelní zeleně na obvodu zastavěného území Oblasti krajinného rázu ÚP Sázavka i Změna č.1 ÚP Sázavka vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj charakteristických znaků krajiny vytvářející jedinečnost krajiny následně: Podmínky využití vymezených ploch neumožňují provádět výraznější zásahy do reliéfu krajiny. Je zachováno převažující zemědělské využití krajiny včetně záhumenkových hospodářství jako pozůstatků tradičních způsobů hospodaření. Přírodní složky krajiny a plochy krajinné zeleně jsou vymezeny jako samostatné plochy smíšené nezastavěného území, jejichž podmínky využití zajišťují ochranu a rozvoj uvedených prvků. Významné prvky liniové zeleně jsou vymezeny jako interakční prvky a součást územního systému ekologické stability. V řešeném území není umožněna zástavba uprostřed krajiny. Je respektována urbanistická struktura obce. Zastavitelné plochy jsou vymezeny tak, aby budoucí zástavbou nemohlo dojít k jejímu narušení. B1 Odůvodnění změny č.1 ÚP Sázavka textová část zpracovaná projektantem strana 4 z 12

19 Správní území obce Sázavka patří především do oblasti krajinného rázu CZ0610-OB001 Havlíčkobrodsko. Pouze severovýchodní okraj řešeného území (okolí Lubna) patří do oblasti krajinného rázu CZ0610-OB017 Chotěbořsko Golčovojeníkovsko. Řešení ÚP Sázavka i Změny č.1 ÚP Sázavka je v souladu s obecnými zásadami ochrany a rozvoje charakteristických znaků krajiny (viz výčet výše). Specifické zásady ochrany a rozvoje charakteristických znaků krajiny nejsou pro správní území obce Sázavka stanoveny. Z výše uvedeného vyplývá, že ÚP Sázavka je v souladu s Aktualizací č.1 ZÚR Kraje Vysočina definovanými obecnými i specifickými zásadami ochrany a rozvoje charakteristických znaků krajiny a není zapotřebí další zásady v rámci této změny zapracovávat VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚAP Změna č.1 ÚP Sázavka respektuje zjištěné hodnoty území a limity využití území dle ÚAP ORP Světlá nad Sázavou. Záměry nadmístního významu dle ÚAP ORP Světlá nad Sázavou a rovněž stanovené okruhy problémů dle ÚAP ORP Světlá nad Sázavou jsou řešeny v rámci stávajícího ÚP Sázavka a není zapotřebí je upravovat touto změnou ZÁLEŽITOSTI NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÚR KRAJE VYSOČINA Změna č.1 ÚP Sázavka nevymezuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR Kraje Vysočina. 2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Pokyny pro zpracování Změny č.1 ÚP Sázavka byly splněny následně: Úvodní pokyny: Vyplývají z PÚR ČR a ZÚR Kraje Vysočina. Vyhodnocení souladu je uvedeno v kapitolách 1.1. a 1.2. Bod F : Urbanistická koncepce ÚP Sázavka je zachována, Změna č.1 ÚP Sázavka především upravuje členění již vymezených zastavitelných ploch, což nemá na celkovou koncepci územního plánu zásadní dopad. Nové zastavitelné plochy jsou vymezeny pouze v menším rozsahu, který z hlediska celkové velikosti zastavitelných ploch nepředstavuje významnou úpravu a navíc jsou kompenzovány zrušením odpovídajícího množství již vymezených zastavitelných ploch. Bod F : Stávající koncepce řešení ÚP byla prověřena i z hlediska potřeb a požadavků obce a byla shledána jako problematická z hlediska majetkové dostupnosti pozemků potřebných pro řešení zástavby na zastavitelné ploše Z2. Nicméně z hlediska veřejných zájmů a urbanistické koncepce je i nadále rozvoj ve směru plochy Z2 stále nejvhodnější. Změna č.1 ÚP Sázavka proto nemění celkovou urbanistickou koncepci, pouze pro uspokojení aktuálních potřeb mírně rozšiřuje a upravuje momentálně dostupnější zastavitelné plochy podél severovýchodního okraje obce. Hlavní rozvojová osa v podobě plochy Z2 však zůstává zachována. B1 Odůvodnění změny č.1 ÚP Sázavka textová část zpracovaná projektantem strana 5 z 12

20 Bod F : Podmínky využití ploch byly upraveny. Především byly nahrazeny nevhodné formulace (např. drobné stavby, drobné vodní plochy, odkazy na legislativu, odkaz na normy apod. ). Dále byly doplněny nepřípustné způsoby využití nezastavěného území s ohledem na 18 odst. 5 zák.č.183/2006 Sb. Bod F : Katastrální mapa a hranice zastavěného území byly aktualizovány k Bod F : Vhodnost způsobu využití ploch Z8, Z9 a Z10 byla prověřena zejména ve vztahu k nově realizované zástavbě na ploše Z12 (podél místní komunikace směrem na Lubno). Z hlediska uceleného zónování by bylo logické a vhodnější, aby obytná zástavba byla realizována i na protější straně uvedené komunikace a výroba až ve vzdálenější severozápadní části lokality, v dostatečném odstupu od stávajících i navržených smíšených obytných ploch. Z toho důvodu byly plochy Z8, Z9 a Z10 zrušeny a nahrazeny ve stejném rozsahu plochami Z14, Z15, Z16, Z17, Z18 a Z19. Rozhraní mezi obytnou a výrobní zónou tak nebude vytvářet uvedená místní komunikace, ale navržený pás zeleně na plochách Z15 a Z18. Ve výrobní zóně jsou nově vymezeny pouze plochy pro drobnou výrobu (VD), výrobní aktivity bez omezení není možné v dané lokalitě stejně rozvíjet s ohledem na těsnou návaznost na stávající i navrženou obytnou zástavbu a s tím související možné nežádoucí hygienické dopady. Přijatelné jsou pouze nerušící druhy výroby, které jsou s obytnou zástavbou slučitelné. Případný budoucí požadavek na rozvoj výroby rušivého charakteru by bylo vhodnější řešit ve vazbě na stávající zemědělský areál tak, aby nehrozilo riziko zhoršení životních podmínek v obci. Bod F.1.2.: Stávající i navržené prvky veřejné infrastruktury jsou respektovány, doplněna je plocha P2 pro výstavbu místní komunikace propojující náves se severovýchodním okrajem obce Bod F.1.3.:Změna č.1 ÚP Sázavka nemění celkovou koncepci uspořádání krajiny, pouze rozšiřuje a zpřesňuje výčet nepřípustných způsobů využití ploch nezastavěného území. Bod F.2: Koridor územní rezervy pro modernizaci železniční tratě č.230 a plocha územní rezervy - lokalita pro akumulaci povrchových vod Štěpánov jsou Změnou č.1 ÚP Sázavka upraveny tak, aby byly v souladu s Aktualizací č.1 ZÚR Kraje Vysočina. Koridor územní rezervy pro výstavbu vysokorychlostní tratě nebyl Aktualizací č.1 ZÚR Kraje Vysočina dotčen, není proto ani upravován touto změnou. Bod F.3: Označení již vymezených veřejně prospěšných staveb, opatření a veřejných prostranství bylo upraveno v souladu se označením v ZÚR Kraje Vysočina, změnami v možnostech uplatnění předkupního práva a metodikou zpracování územních plánů MINIS 2.2. Možnosti uplatnění předkupního práva pro vymezené veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství byly upraveny dle aktuální legislativy ( 101 zák.č. 183/2006 Sb. ve znění zák.350/2006 Sb.). Předkupní právo bylo uplatněno pouze na veřejně prospěšnou stavbu WD3 vymezenou v ÚP Sázavka a veřejné prostranství PP1 vymezené Změnou č.1 ÚP Sázavka. Bod F.4: Uplynutím lhůty pro pořízení a zaevidování územní studie pro plochu Z2 neztratily na důležitosti důvody pro její pořízení. Jedná se rozsáhlou plochu s velkými nároky na koordinaci jednotlivých zájmů v území. Vzhledem k tomu, že pozemky nejsou v majetku obce, hrozí riziko vzniku závažných technických i urbanistických problémů při živelném řešení zástavby. Proto byla prodloužena lhůta pro její pořízení do Bod F.5: Návrh Změny č.1 ÚP Sázavka je zpracován invariantně. Bod F.6: Změna č.1 ÚP Sázavka je zpracována v rozsahu, v členění a v počtu kopií dle uvedeného bodu. B1 Odůvodnění změny č.1 ÚP Sázavka textová část zpracovaná projektantem strana 6 z 12

21 Bod F.7: Zpracování vyhodnocení vlivu Změny č.1 ÚP Sázavka na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno. 3. PROKÁZÁNÍ NEMOŽNOSTI VYUŽÍT VYMEZENÉ ZASTAVITELNÉ PLOCHY A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH Uvedené ustanovení se nepoužije, protože Změnou č.1 ÚP Sázavka nedochází ke zvětšení celkového rozsahu zastavitelných ploch viz následující bilance: Rušené zastavitelné plochy: Nově vymezené zastavitelné plochy: Část Z2 0,96 ha Z13 0,22 ha Z8 Z9 Z10 Součet: 1,15 ha 1,06 ha 0,51 ha 3,68 ha Z14 Z16 Z17 Z19 0,47 ha 0,35 ha 0,7 ha 0,76 ha Z20 1,07 ha Součet: 3,57 ha Plochy Z15 a Z18 se do uvedené bilance nezapočítávají, protože jsou určeny pro veřejnou zeleň, a nemají proto charakter zastavitelné plochy. Změnou č.1 ÚP Sázavka se mění především způsob využití již vymezených zastavitelných ploch. Nově vymezené zastavitelné plochy Z13 a Z20 jsou pouze menšího rozsahu a jejich vymezení je kompenzováno zrušením odpovídající části již vymezené zastavitelné plochy Z2. 4. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 4.1. VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Soulad s cíli a úkoly územního plánování Navržené řešení je v souladu s cíli územního plánování, protože vytváří předpoklady pro zvyšování hodnot v řešeném území a nenarušuje podmínky jeho udržitelného rozvoje. Změna č.1 ÚP Sázavka dotváří předpoklady k zabezpečení souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů ÚPD změny i stanovený způsob jejího projednání jsou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcími vyhláškami. Grafická úprava změny odpovídá úpravě stávajícího územního plánu. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o změnu územního plánu, je rozsah ÚPD přiměřeně zkrácen Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů Návrhem Změny č.1 ÚP Sázavka nedochází ke střetu veřejných zájmů. Výsledný návrh je v souladu se stanovisky dotčených orgánů a se zvláštními právními předpisy. B1 Odůvodnění změny č.1 ÚP Sázavka textová část zpracovaná projektantem strana 7 z 12

22 4.2. ZDŮVODNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ÚPRAV Úpravy hranic zastavěného území Katastrální mapa byla aktualizována ke dni Hranice zastavěného území byla rozšířena o zastavěné části zastavitelných ploch Z7, Z11 a Z12 o celkovém rozsahu 0,88 ha Vymezení nových ploch přestavby Změna č.1 ÚP Sázavka vymezuje následující plochy přestavby: Plocha přestavby P2 je určena pro výstavbu místní komunikace propojující náves se severovýchodním okrajem obce. Uvedené propojení je nezbytné zejména s ohledem na výhledový rozvoj zástavby podél severního okraje obce (proluka podél místní komunikace mezi plochou Z19 a hřbitovem). Vzhledem k předpokládanému významu této budoucí zástavby je z urbanistického hlediska nezbytné zajistit přímou návaznost na náves, tak aby byl posilován význam návsi jako společensko kulturního centra obce. Plocha přestavby P3 je určena pro rozšíření sportoviště v západní části obce. V současnosti je dotčená plocha vymezena jako stávající plocha smíšená obytná. Nicméně z hlediska užívání i vlastnických vztahů souvisí její využití spíše s navazujícím sportovištěm. Touto změnou je proto upraven způsob využití tak, aby byly lépe zohledněny reálné a vhodné možnosti využití plochy Úprava zastavitelných ploch Změna č.1 ÚP Sázavka upravuje následující zastavitelné plochy: Zastavitelná plocha Z13 pro veřejná prostranství je nově vymezena z důvodu potřeby vymezení veřejných prostranství ve vazbě na plochu Z2 v rozsahu dle 20 odst.2 vyhl.501/2006 Sb. ve znění vyhl.269/2009 Sb. Původní řešení, spočívající definování veřejných prostranství pouze v rámci podmínek pro zpracování územní studie není uspokojivé z hlediska závaznosti a také tím není zajištěna urbanisticky logická poloha budoucích veřejných prostranství. Mění se způsob využití ploch Z8, Z9 a Z10. Uvedené zastavitelné plochy jsou zrušeny a na jejich místě jsou v témže rozsahu vymezeny zastavitelné plochy Z14, Z15, Z16, Z17, Z18 a Z19. Důvodem je přehodnocení vhodného průběhu hranice mezi výrobní a obytnou zónou v této části obce, která dosud procházela osou místní komunikace směrem na Lubno. Z hlediska uceleného zónování je logické a vhodnější, aby obytná zástavba byla realizována i na protější straně uvedené místní komunikace (plochy Z14 a Z17) a výroba (plochy Z16 a Z19) až ve vzdálenější severozápadní části lokality, v dostatečném odstupu od stávajících i navržených smíšených obytných ploch. Rozhraní mezi obytnou a výrobní zónou tak nebude vytvářet uvedená místní komunikace, ale navržený pás zeleně na plochách Z15 a Z18. Zastavitelná plocha Z20 pro smíšenou obytnou zástavbu je vymezena z důvodu potřeby ucelení zástavby v severovýchodní části obce (proluka mezi plochou Z12 a silnicí III/3471) a zejména potřeby oboustranné zástavby podél částečně realizované místní komunikace na ploše Z7. Oboustranná zástavba povede k efektivnějšímu využití dopravní a technické infrastruktury. Z důvodu dostatečného množství rozvojových ploch, především na ploše Z2, je vymezení plochy Z20 (1,07 ha) kompenzováno zrušením části plochy Z2 (0,96 ha). Plocha Z20 je vymezena i na úkor části plochy Z7 (0,04 ha). Je to proto, že původní šířka plochy Z7 (12-13m) je příliš velkorysá s ohledem na předpokládaný charakter zástavby. Pro dopravní přístup k rodinným domům dostačuje šířka 10 m, a proto byla plocha Z7 na tuto šířku upravena. B1 Odůvodnění změny č.1 ÚP Sázavka textová část zpracovaná projektantem strana 8 z 12

23 Úprava podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití Podmínky využití ploch byly upraveny. Především byly nahrazeny nevhodné formulace (např. drobné stavby, drobné vodní plochy, odkazy na legislativu, odkaz na normy apod. ). Dále byly doplněny nepřípustné způsoby využití nezastavěného území s ohledem na 18 odst. 5 zák.č.183/2006 Sb Úprava veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a veřejných prostranství Označení již vymezených veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a veřejných prostranství bylo upraveno v souladu se označením v ZÚR Kraje Vysočina, změnami v možnostech uplatnění předkupního práva a metodikou zpracování územních plánů MINIS 2.2. Možnosti uplatnění předkupního práva pro vymezené veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství byly upraveny dle aktuální legislativy ( 101 zák.č. 183/2006 Sb. ve znění zák.350/2006 Sb.). Předkupní právo bylo uplatněno pouze na veřejně prospěšnou stavbu WD3 vymezenou v ÚP Sázavka a veřejné prostranství PP1 vymezené Změnou č.1 ÚP Sázavka Úprava ploch územních rezerv Koridor územní rezervy pro modernizaci železniční tratě č.230 (plochy R1 a R2) je upraven v souladu s Aktualizací č.1 ZÚR Kraje Vysočina. Východní část plochy R2 v rozsahu 1,45 ha je zrušena, naopak rozšířena je jihovýchodním směrem o 0,07 ha. Pro územní ochranu uvedeného záměru jsou dále nově vymezeny plochy R4 a R5, každá o výměře 0,08 ha. Plocha územní rezervy R3 - lokalita pro akumulaci povrchových vod Štěpánov je v souladu s Aktualizací č.1 ZÚR Kraje Vysočina zmenšena o 26,13 ha VYHODNOCENÍ ZMĚNY Z HLEDISKA VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK V pokynech pro zpracování Změny č.1 ÚP Sázavka nebylo požadováno řešit návrh změny variantně. Navržené úpravy územního plánu nebudou mít podstatný vliv na udržitelný rozvoj území. Nepředpokládá se zásadní vliv na podmínky pro příznivé životní prostředí ani pro hospodářský rozvoj. Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel území budou mírně příznivě ovlivněny decentralizací rozvojových ploch pro smíšenou obytnou zástavbu. B1 Odůvodnění změny č.1 ÚP Sázavka textová část zpracovaná projektantem strana 9 z 12

24 5. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF 5.1. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY A ROZSAHU ZÁBORU ZPF Uvedené ustanovení se nepoužije, protože Změnou č.1 ÚP Sázavka nedochází ke zvětšení celkového rozsahu zastavitelných ploch viz následující bilance: Rušené zastavitelné plochy: Nově vymezené zastavitelné plochy: Část Z2 0,96 ha Z13 0,22 ha Z8 Z9 Z10 Součet: 1,15 ha 1,06 ha 0,51 ha 3,68 ha Z14 Z16 Z17 Z19 0,47 ha 0,35 ha 0,7 ha 0,76 ha Z20 1,07 ha Součet: 3,57 ha Plochy Z15 a Z18 se do uvedené bilance nezapočítávají, protože jsou určeny pro veřejnou zeleň, a nemají proto charakter zastavitelné plochy. Změnou č.1 ÚP Sázavka se mění především způsob využití již vymezených zastavitelných ploch. Nově vymezené zastavitelné plochy Z13 a Z20 jsou pouze menšího rozsahu a jejich vymezení je kompenzováno zrušením odpovídající části již vymezené zastavitelné plochy Z2. B1 Odůvodnění změny č.1 ÚP Sázavka textová část zpracovaná projektantem strana 10 z 12

25 5.2. ÚDAJE O NAVRHOVANÉM ZÁBORU ZPF Charakter ploch předpokládaného záboru ZPF Popis a charakteristika jednotlivých ploch záboru ZPF je uvedena v bodě Rozsah navržených ploch pro zástavbu a dopad na ZPF tabulka plochy pro plocha druh pozemku maximální rozsah záboru ZPF dle tříd ochrany 1.třída 2.třída 3.třída 4.třída 5.třída (bpej/ha) (bpej/ha) (bpej/ha) (bpej/ha) (bpej/ha) mimo ZPF (ha) součet (ha) porušení meliorací (číslo/ha) bydlení Z2 Z14 Z17 Z orná půda -0,54-0, ,19 orná půda ,47 zahrada ,70 orná půda ,45 0,62-0,96 0,47 0,70 1,07 s o u č e t ( h a ) 1,08 0,62-0,42 1,28 výroba Z8 Z9 Z10 Z16 Z19 orná půda, zahrada orná půda zahrada orná půda orná půda , , , , ,76-1,15-1,06-0,51 0,35 0,76 s o u č e t ( h a ) -1,61-1,61 veřejná prostranství, veřejná zeleň Z13 Z15 Z trv.trav.porost 0, orná půda 0, orná půda 0,21 0,22 0,24 0,21 s o u č e t ( h a ) 0,45 0,22 0,67 c e l k o v ý z á b o r Z P F ( h a ) -0,08 0,62-0,20 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 B1 Odůvodnění změny č.1 ÚP Sázavka textová část zpracovaná projektantem strana 11 z 12

26 Soulad navrženého záboru s dalšími zásadami ochrany ZPF Navržený zábor ZPF nebude narušovat organizaci ZPF, hydrologické ani odtokové poměry v území, síť zemědělských účelových komunikací, objekty zemědělské prvovýroby ani nebude zhoršovat obhospodařovatelnost zbylé části ZPF. Zastavitelné plochy jsou situovány tak, aby budoucí zástavba směřovala k ucelování tvaru zastavěného území a byla vyloučena možnost vzniku nových izolovaných ploch zastavěných území ZDŮVODNĚNÍ VHODNOSTI UVEDENÉHO ŘEŠENÍ Z HLEDISKA OCHRANY ZPF A OSTATNÍCH ZÁKONEM CHRÁNĚNÝCH OBECNÝCH ZÁJMŮ Navržené řešení je vhodné z hlediska ochrany ZPF, protože v oblasti zastavitelných ploch pro zástavbu a veřejná prostranství snižuje o 0,11 ha předpokládaný rozsah záboru ZPF oproti stávajícímu řešení (viz tabulka v bodě 5.1.) při dodržení obecných zásad ochrany ZPF (viz bod ). 6. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PUPFL 6.1. ÚDAJE O NAVRHOVANÉM ZÁBORU PUPFL Změnou č.1 ÚP Sázavka není navržen zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa ÚDAJE O DOTČENÍ PÁSMA 50 M OD OKRAJE LESA Změnou č.1 ÚP Sázavka nejsou vymezeny zastavitelné plochy umožňující zástavbu v pásmu 50 m od okraje lesa. B1 Odůvodnění změny č.1 ÚP Sázavka textová část zpracovaná projektantem strana 12 z 12

27 B2 ODŮ VODNĚ NÍ ZMĚ NY Č.1 ÚP SÁZAVKA TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ POŘ IZOVATELEM OBSAH TEXTOVÉ Č ÁSTI: 1. Postup při pořizování změny územního plánu Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem Soulad s cíli a úkoly územního plánování Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a soulad se stanovisky dotčených orgánů Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Vyhodnocení připomínek...9 B2 Odůvodnění změny č.1 ÚP Sázavka textová část zpracovaná pořizovatelem strana 1 z 12

28 1. POSTUP PŘI POŘIZOVÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování (dále jen "pořizovatel"), je úřad územního plánování příslušný podle 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU V UPLYNULÉM OBDOBÍ Pořizovatel předložil zastupitelstvu obce Sázavka zprávu o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 stavebního zákona, součástí této zprávy byly pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Sázavka. Zastupitelstvo obce Sázavka schválilo zprávu dne usnesením č. 1/2/2014 a na základě tohoto usnesení pořizovatel zahájil pořízení Změny č. 1 Územního plánu Sázavka (dále jen "Změna č. 1"). Zpracováním Změny č. 1 byl pověřen Ing. arch. Martin Dobiáš (dále jen "zhotovitel"). Zodpovědným projektantem je Ing. arch. Jiří Marek (ČKA 00458) SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ O NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Na základě schválených pokynů pro zpracování návrhu byl zhotovitelem vyhotoven návrh Změny č. 1. Pořizovatel oznámil místo a dobu konání společného jednání o návrhu Změny č. 1 jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Sázavka a sousedním obcím. Návrh Změny č. 1 byl doručen veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce Obecního úřadu Sázavka v době od do a na úřední desce Městského úřadu Světlá nad Sázavou v době od do Návrh Změny č. 1 byl zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup na Společné jednání o návrhu Změny č. 1 proběhlo dne Pořizovatel obdržel v zákonné lhůtě stanoviska dotčených orgánů a připomínky k návrhu Změny č. 1. Pořizovatel zaslal návrh Změny č. 1, včetně stanovisek, připomínek a výsledků konzultací, Krajskému úřadu kraje Vysočina, který zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu Změny č. 1 z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s Politikou územního rozvoje ČR a se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina. V tomto stanovisku Krajský úřad konstatoval, že koordinace a soulad jsou zajištěny a že lze zahájit řízení o Změně č. 1 podle 52 stavebního zákona, pouze doporučil změnit označení ploch etapizace: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Stanovisko ze dne č.j. KUJI 4631/2015 Pr OUP 6/2014-7: V kapitole je navrženo označení ploch A1 a A2, které se shoduje s označením výkresů. Z důvodu nutné jednoznačnosti doporučujeme označení změnit. Vyhodnocení pořizovatele: V upraveném návrhu Změny č. 1 je označení etapizační řady "A" změněno na "E". Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky společného jednání o návrhu Změny č. 1 a na základě tohoto vyhodnocení zajistil upravení návrhu. Úprava spočívala především ve stanovení nového využití pro plochu Z15 [změna z Veřejná zeleň (VZ) na Veřejná prostranství (RV) ] a pro plochy Z16, Z 18 a Z19 [změna z Výroba a skladování drobná výroba a výrobní služby (VD) na Plochy smíšené obytné venkovské (SV) ]. Pořizovatel následně zahájil řízení o Změně č. 1. B2 Odůvodnění změny č.1 ÚP Sázavka textová část zpracovaná pořizovatelem strana 2 z 12

29 1.3. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Upravený a posouzený návrh Změny č. 1 byl doručen veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce Obecního úřadu Sázavka v době od do a na úřední desce Městského úřadu Světlá nad Sázavou v době od do Návrh Změny č. 1 byl zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup na Pořizovatel oznámil místo a dobu konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Sázavka a sousedním obcím. Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 proběhlo dne Pořizovatel obdržel v zákonné lhůtě stanoviska dotčených orgánů a připomínky k návrhu Změny č. 1. Dotčený orgán ochrany zemědělského půdního fondu nesouhlasil se stanovením nového využití pro plochy Z15, Z16, Z18 a Z19. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a zajistil upravení návrhu do podoby předložené ke společnému jednání, pouze s těmito změnami: Je upraven bod 12 návrhu s podmínkami využití ploch: - je vypuštěno zrušení regulace podlažnosti pod písmenem e) - písmenné označení f) - n) se mění na e) - m) Je upraven bod 23 návrhu, kde je nově popsána etapizace. 2. SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM Pořizovatel posoudil soulad návrhu Změny č. 1 s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE Politika územního rozvoje České republiky (dále jen "PÚR ČR") byla schválena vládou České republiky, a to usnesením ze dne č PÚR ČR byla následně aktualizována usnesením ze dne č PÚR ČR na území obce Sázavka stanovuje obecné republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Území obce Sázavka není součástí ani rozvojových oblastí a os, ani specifických oblastí vymezených v PÚR ČR. Dle PÚR ČR je území obce Sázavka dotčeno koridory dopravní infrastruktury, a to koridorem vysokorychlostní železniční dopravy VR1 a koridorem konvenční železniční dopravy C-E 61 (trať č. 230 Kolín Havlíčkův Brod s výhledovými parametry AGC a AGTC jako součást TEN-T). PÚR ČR stanovuje v územním plánování za úkol příslušným obcím zajistit územní ochranu vymezených koridorů a ploch v navazující územně plánovací dokumentaci upřesněním koridorů a ploch pro umístění záměru nebo územní rezervou. Republikové priority jsou návrhem Změny č. 1 dodrženy, jak je popsáno zhotovitelem v části odůvodnění B Koridory dopravní infrastruktury jsou ve stávajícím Územním plánu Sázavka vymezeny jako plochy územní rezervy a jejich vymezení je návrhem Změny č. 1 zpřesněno. Změna č. 1 je v souladu s PÚR ČR ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÁ KRAJEM Zásady územního rozvoje kraje Vysočina (dále jen "ZÚR KrV") byly vydány zastupitelstvem kraje Vysočina, a to opatřením obecné povahy ze dne č. 1/2008 (na základě usnesení B2 Odůvodnění změny č.1 ÚP Sázavka textová část zpracovaná pořizovatelem strana 3 z 12

30 č. 0290/05/2008/ZK) s nabytím účinnosti dne ZÚR KrV byly následně aktualizovány opatřením obecné povahy ze dne č. 1/2008 (na základě usnesení ze dne č. 0468/05/2012/ZK) s nabytím účinnosti dne Území obce Sázavka není součástí rozvojových ani specifických os a oblastí vymezených v ZÚR KrV. Dle ZÚR KrV je území obce Sázavka dotčeno plochami a koridory nadmístního významu, a to koridory dopravní infrastruktury pro železniční dopravu, koridorem územního systému ekologické stability a plochou speciálních zájmů. ZÚR KrV stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při zpřesňování územního vymezení ploch a koridorů pro umístění veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření. ZÚR KrV stanovují tyto úkoly pro územní plánování: ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou, limity rozvoje území a ochranu krajiny; upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES. ZÚR KrV vymezují na území obce Sázavka jako územní rezervu koridor pro prověření budoucí realizace modernizace trati č. 230 včetně nových staveb trati na parametry AGTC, a to v šířce ochranného pásma celostátní tratě stanoveného v zákoně o drahách. Ve stávajícím Územním plánu Sázavka je toto vymezení převzato a návrhem Změny č. 1 je zpřesněno. ZÚR KrV vymezují na území obce Sázavka jako územní rezervu koridor pro prověření budoucího umístění stavby vysokorychlostní trati v šířce 600 m popř. užším dle vymezení v územních plánech. Ve stávajícím Územním plánu Sázavka je toto vymezení převzato a návrhem Změny č. 1 není nijak dotčeno. ZÚR KrV vymezují na území obce Sázavka regionální biokoridor 1355 Chranbožský les - Sázavka. Tento prvek ÚSES je v ZÚR KrV zároveň vymezen jako veřejně prospěšné opatření U 273 (RBK 1355 Chranbožský les - Sázavka). Ve stávajícím Územním plánu Sázavka je toto vymezení převzato a návrhem Změny č. 1 není nijak dotčeno. ZÚR KrV vymezují na území obce Sázavka jako územní rezervu lokalitu hydrologicky, geologicky a morfologicky vhodnou pro akumulaci povrchových vod jako plochu pro prověření budoucího umístění vodní nádrže Štěpánov na vodním toku Sázavka. Ve stávajícím Územním plánu Sázavka je toto vymezení převzato a návrhem Změny č. 1 je zpřesněno. Dle ZÚR KrV se území obce Sázavka z hlediska krajinného typu nachází v krajině lesozemědělské harmonické, pouze severovýchodní okraj území zasahuje do krajiny zemědělské běžné. Dále se území obce Sázavka nachází v oblastech krajinného rázu CZ0610-OB001 Havlíčkobrodsko, pouze severovýchodní okraj území zasahuje do oblasti CZ0610-OB017 Chotěbořsko Golčovojeníkovsko. ZÚR KrV stanovují hlavní cílové využití lesozemědělské harmonické krajiny pro zemědělství a lesní hospodářství, bydlení, základní veřejnou vybavenost a místní ekonomické aktivity, cestovní ruch a rekreaci. ZÚR KrV stanovují tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území: zachovat v nejvyšší možné míře stávající typ využívání lesních a zemědělských pozemku; lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů a eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením; respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými stavbami; zachovat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména podíl zahrad a trvalých travních porostů; rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit, rekreační zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě vyhodnocení únosnosti krajiny; chránit luční porosty. ZÚR KrV stanovují ve všech oblastech krajinného rázu pro činnost v území a rozhodování o změnách v území zásadu chránit a rozvíjet charakteristické znaky krajiny vytvářející jedinečnost krajiny, jimiž jsou zejména: typický reliéf v makro i mezo měřítku; typická struktura kulturní krajiny včetně stop tradičních způsobů hospodaření; přírodní složky krajiny, charakter zalesnění, lesní okraje, vzorek drobných ploch a linií zeleně apod.; historické krajinářské úpravy; hydrografický systém včetně typického charakteru údolí daného jak jeho morfologií, tak historickým využitím toku; typické kulturní dominanty B2 Odůvodnění změny č.1 ÚP Sázavka textová část zpracovaná pořizovatelem strana 4 z 12

ZMĚ NA Č.2 ÚP HAMRY NAD SÁZAVOU NÁVRH VÝROKOVÉ Č ÁSTI OPATŘ ENÍ OBECNÉ POVAHY

ZMĚ NA Č.2 ÚP HAMRY NAD SÁZAVOU NÁVRH VÝROKOVÉ Č ÁSTI OPATŘ ENÍ OBECNÉ POVAHY 00P ZMĚ NA Č.2 ÚP HAMRY NAD SÁZAVOU NÁVRH VÝROKOVÉ Č ÁSTI OPATŘ ENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1. V kapitole 1. Vymezení zastavěného území Textové části Územního plánu Hamry nad Sázavou (dále

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC OBEC JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC 675 44 Lesonice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: 14/27/05 V Jakubově 29.01.2014

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM B1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM OBSAH TEXTOVÉ Č ÁSTI: 1. Vyhodnocení souladu s PÚR ČR...2 1.1. Republikové priority územního plánování pro

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY Textová část změny územního plánu stupeň: návrh pro společné jednání Projektant: Ing. arch. Zdeněk Gottfried Šmeralova 208/16 170 00 Praha 7 tel. 604236808 Pořizovatel:

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou schválené Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne 24.9.2014 usnesením č. x/xxx/zm/14 Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ROVENSKO ZMĚNA Č.2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování Objednatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Textová část Záznam o účinnosti označení správního orgánu, který územní plán vydal číslo jednací, datum vydání a datum nabytí účinnosti územního plánu

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

č. zakázky 03_14 Změna č. 1 Územního plánu Hošťálková datum 02-2015 HOŠTÁLKOVÁ Změ na č. 1

č. zakázky 03_14 Změna č. 1 Územního plánu Hošťálková datum 02-2015 HOŠTÁLKOVÁ Změ na č. 1 č. zakázky 03_14 Změna č. 1 Územního plánu Hošťálková datum 02-2015 Ú Z E M N Í P L Á N HOŠTÁLKOVÁ Změ na č. 1 Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA 03 654 I Ohrada 1854, 755 01 Vsetín I gsm

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

D o l n í M o r a v a

D o l n í M o r a v a Zadání Změny č. 7 Územního plánu obce D o l n í M o r a v a N Á V R H Pořizovatel: Odbor územního plánování a stavební úřad Městský úřad Králíky Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Určený zastupitel: Ing.

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÁZAVKA B1

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÁZAVKA B1 ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÁZAVKA.. B1 Textová č ást zpracovaná projektantem Celkový počet stran: 37 strana 1 OBSAH TEXTOVÉ Č ÁSTI: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů...4

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č.4 Celkový počet listů 47 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY T E X T O V Á Č Á S T obsah: I.a I.b I.c I.c1 I.c2 I.c3 I.c4 I.d I.d1 I.d2 I.e I.e1 I.e2 I.e3 I.e4 I.e5 I.e6 I.f I.f1 I.f2 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU METYLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU METYLOVICE 1 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU METYLOVICE NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Objednatel: Pořizovatel: Nadřízený orgán: Obec Metylovice Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Krajský úřad Moravskoslezského kraje Projektant:

Více

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5)

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) Změna Z1 ÚPN SÚ Nýrov, návrh Strana 1 (celkem 9) Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) A. Návrh Změna ÚPN SÚ je zpracována ve smyslu zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Návrh ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Pořizovatel: Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 769 01 Holešov Určený zastupitel:

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP Leden 2015 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP OBSAH: a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce... 3 a.1. Urbanistická

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ k. ú. Bělá u Staré Paky Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Bělá, usnesením č. Číslo jednací: Datum vydání: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Oprávněná úřední osoba

Více

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1 Změna "Územní plán obce Fryčovice", schváleného Zastupitelstvem obce Fryčovice dne 5. června 2003 (nabytí účinnosti "Obecně závazná vyhlášky č. 3/2003, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU Záznam o účinnosti Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou Ing.Tomáš Jirsa starosta města Číslo usnesení: podpis: Datum vydání: Otisk úředního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce,

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006 500/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Změna: 458/2012 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY Statutární město České Budějovice M a gi s t r á t mě s t a Č e s ké B u děj o vi c e O d b o r ú z e mní h o pl á n o vá n í a a r c h i t e kt u r y n á m. Přemysla Ot a k a r a II, č. 1, 2 Magistrát

Více

ÚP Podmoky Změna č.1

ÚP Podmoky Změna č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KTERÝM SE VYDÁVÁ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOKY Č.j. 4/2001 bod 2. v Podmokách dne 26.5.2011 - - N Á V R H - Zastupitelstvo obce Podmoky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum:

zhotovitel: Atelier AURUM s.r.o., Pardubice datum: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE etapa: návrh změny ÚP pro společné jednání zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum: leden 2014 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE ZPRACOVATEL Atelier "AURUM"

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV - ODŮVODNĚNÍ DUBEN 2015 2 OBSAH: a) postup při pořízení územního plánu... 4 b) soulad návrhu územního

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP DOBŘEJOVIC ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: TEXTOVÁ ČÁST

1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP DOBŘEJOVIC ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST B1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ-LOKALITA Z1-1, 1: 5000 B2 HLAVNÍ VÝKRES-LOKALITA Z1-1, 1: 5000 B4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ- LOKALITA

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Miloslav SOHR, Ph.D., Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Hustopeče Odbor regionálního rozvoje Objednatel

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRUCEMBURK B1

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRUCEMBURK B1 ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRUCEMBURK.. B1 Textová č ást zpracovaná projektantem Celkový počet stran: 50 strana 1 OBSAH TEXTOVÉ Č ÁSTI: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů...4

Více

OBEC PRUŠÁNKY. v y d á v á

OBEC PRUŠÁNKY. v y d á v á OBEC PRUŠÁNKY Opatření obecné povahy č. 1/2012 Zastupitelstvo obce Prušánky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel:

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZNOJMO Schvalující orgán: Pořizovatel: Datum vyhotovení: srpen 2015 Zastupitelstvo města Znojma Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C.

Obsah textové části návrhu Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Obsah textové části návrhu Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných, přestavby

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh A. UNHOŠŤ Změna č. 1B Územního plánu Návrh textová část 09/2014 1 Pořizovatel: Úřad architektury a územního plánování Magistrátu města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52 Kladno Vydávající orgán: Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH září 2014 O B E C TĚCHOBUZ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Těchobuz, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5.

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5. SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. 3 ÚPO BOROVÁ část I. N Á V R H Z M Ě N Y č. 3 I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP KOPŘIVNICE

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP KOPŘIVNICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP KOPŘIVNICE 1. Postup při pořízení územního plánu 1 2. Soulad návrhu změny územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 2 3. Soulad

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚNOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚNOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚNOVICE ÚNOR 2013 Zadání na zpracování změny č. 2 územního plánu Štěnovice ve smyslu zákona č. 283/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A Ú Z E M N Í P L Á N K O Z L Y P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více