ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník : Uherské Hradiště : Zlínský : Městský úřad Uherský Brod, odbor stavebního úřadu a územního plánování : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín : Ing. arch. Vladimír Dujka : Ing. Rudolf Nečas : Ing. arch. Vladimír Dujka : Ing. Dagmar Zákravská : Ing. Dagmar Zákravská : Ing. arch. Vladimír Dujka : Ing. Stanislav Herudek Zakázkové číslo : 06/2010 Archívní číslo : 523/11 Říjen 2011

2 OBSAH 1. Vymezení zastavěného území Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Hlavní záměry rozvoje Hlavní cíle rozvoje Hlavní zásady prostorového řešení Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Návrh urbanistické koncepce Vymezení zastavitelných ploch Vymezení ploch přestavby Vymezení systému sídelní zeleně Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování Dopravní infrastruktura Technická infrastruktura Občanské vybavení Veřejná prostranství Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, pro-stupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně Koncepce uspořádání krajiny Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití Územní systém ekologické stability Prostupnost krajiny Protierozní opatření Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití Stanovení podmínek prostorového uspořádání Základní podmínky ochrany krajinného rázu Vymezení ploch, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Navržené veřejně prospěšné stavby Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Veřejná infrastruktura Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Textová část Grafická část... 20

3 A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Lopeník je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze jedním katastrálním územím: Lopeník. V řešeném území bylo k vymezeno 86 zastavěných území. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2.1. Hlavní záměry rozvoje Základní podmínkou dalšího rozvoje je respektování stávajícího typu osídlení a historického půdorysu obce i jeho místních částí se zachovanou stávající rozptýlenou kopaničářskou zástavbou. Urbanistická kompozice bude podřízena funkčnímu zónování jednotlivých částí obce, konfiguraci terénu a především podmínkám území. Při dalším rozvoji území musí být respektovány a rozvíjeny přírodní a kulturní hodnoty území. Při dalším rozvoji území musí být zohledněny hlavní záměry bytové výstavby, rekreace, dopravní a technické infrastruktury a dalších funkčních složek v území. Jsou vytvořeny podmínky pro další rozvoj rekreace a cestovního ruchu, které jsou koordinovány se záměry sousedních obcí Hlavní cíle rozvoje Jsou navrženy hlavní rozvojové plochy pro bydlení a doplnění plochy občanské vybavenosti. Řešení navrhuje dostatečné a diverzifikované plochy vhodné pro individuální bydlení. Je navržena jedna nová plocha pro individuální rekreaci a vytvořeny podmínky pro posilování nabídky rekreačních aktivit a cestovního ruchu s přihlédnutím na územní vazby na okolní katastrální území Jsou stabilizovány plochy dopravní infrastruktury, jsou navrženy nové plochy pro technickou infrastrukturu, plochy pro zajištění přístupnosti obytné a rekreační zástavby za Lopenickým sedlem v části Bošáčky. Nejsou navrhovány žádné plochy pro výrobní aktivity. Jsou vytvořeny podmínky pro posilování trvale udržitelného rozvoje území, ochranu a tvorbu krajiny. Jsou vytvářeny podmínky pro územní ochranu dosud nenarušených krajinných horizontů Jsou vymezeny plochy územního systému ekologické stability Hlavní zásady prostorového řešení Rozvoj obce na nových plochách je řešen zejména v návaznosti na stávající zástavbu, v souladu s potřebami a rozvojem obce a s ohledem na životní prostředí, ekologickou únosnost území a statut obce ležící v CHKO. Při vlastní realizaci navržené zástavby musí být respektována dochovaná urbanistická struktura osídlení (urbanistická stopa a krajinná matrice), nová zástavba (objekty) musí vycházet z původního typu objektů kopaničářské zástavby. Prostorový rozvoj obce musí respektovat cílovou charakteristiku řešeného území, jíž je krajina lesní s lukařením (lesní pasekářská). 1

4 Pro stabilizaci stávající a rozvoj nové obytné a rekreační zástavby je nezbytná realizace navržené dopravní infrastruktury zajišťující efektivní dostupnost a dopravní obsluhu zástavby a všeobecnou prostupnost území. V souladu s charakterem území je navržena účelná dostavba některých dosud volných proluk v severozápadní části území a vznik nových samot ve zbývající části řešeného území V návrhu řešení jsou plně respektovány památkově chráněné objekty, soubory a plochy. V řešení jsou revidovány prvky územního systému ekologické stability a jsou vytvořeny podmínky pro integrální provázání všech prvků zeleně v návaznosti na stávající segmenty zeleně, prvky ÚSES a s ohledem na krajinný ráz. 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 3.1. Návrh urbanistické koncepce Základním cílem územního plánu je zajištění optimálního rozvoje řešeného území a vytvoření podmínek pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Ten bude spočívat ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost obyvatel. Krajinářsky atraktivní území s nadstandardními přírodními podmínkami jsou určujícím výchozím potenciálem pro budoucí rozvoj území, který musí být založen na permanentním vyvažování suburbanizačních tlaků na růst zastavěnosti území pro obytně- rekreační funkci s požadavky na ochranu území kodifikovanými statutem CHKO Bílé Karpaty Z hlediska urbanistické koncepce je řešení území rozděleno do dvou částí. Relativně sevřenější a uspořádanější zástavby na severozápadním okraji katastru, podél silnice spojující obec Lopeník se sousední obcí Březová a rozptýlené kopaničářské zástavby ve střední části katastru. Zde jsou navrženy stěžejní plochy budoucí obytné a rekreační zástavby. V prostoru za Lopenickým sedlem jsou navrženy pouze plochy pro individuální rekreaci. Území v jižní polovině katastrálního území, tvořené lesními porosty je ponecháno jako nezastavitelné, s prioritními zájmy ochrany přírody. Nová obytná výstavba je přednostně směřována do proluk ve stávající zástavbě, ale s ohledem na poměrně složité geomorfologické podmínky a stávající charakter rozptýlené zástavby, je většina nových ploch směřována na okraje stávající zástavby. Největší plochy pro bydlení jsou umisťovány do severozápadní části katastrálního území. Další kapacity v rozšiřování a zkvalitňování bytového fondu jsou i nadále v části starší zástavby, která by měla být rekonstruována a modernizována. Jako optimální cílová velikost Lopeníku je uvažováno sídlo s celkovým počtem cca 300 obyvatel. Stávající občanské vybavení (OV) je v řešeném území relativně dostačující a není uvažováno s jeho rozvojem. Případné disproporce v některých druzích OV je možno řešit transformací, restrukturalizací a intenzifikací stávajících zařízení, případně konverzí objektů a ploch ve stávající zástavbě. V územním plánu je navržena plocha pro rozšíření areálu bývalé celnice nově určené pro komerční občanské vybavení. Územní plán stabilizuje stávající plochy rekreace, a navrhuje jejich rozšíření, a to jak v severním urbanizovaném pásu stávajícího osídlení, tak v prostoru za Lopenickým sedlem na jihovýchodním okraji katastru. Dosud nezastavěné krajinné horizonty nesmí být narušovány výstavbou vertikálních dominant. Pro zajištění ochrany krajinného rázu jsou vymezeny plochy pro ochranu pohledových horizontů nadregionálního, regionálního a lokálního významu. V řešeném území musí být plně respektovány kulturní hodnoty území, stávající památkově chráněné objekty i ostatní památkově hodnotné objekty a jejich soubory. 2

5 3.2. Vymezení zastavitelných ploch Územním plánem jsou vymezovány tyto zastavitelné plochy: a) Plochy pro bydlení Tab. A.3.1. Navržené plochy pro bydlení Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 1 2 0,4873 SZ K Březové 2 3 0,3007 SZ K Březové 3 7 0,3880 SZ K Březové ,4274 SZ Bošáčky ,6162 SZ Bošáčky ,5721 SZ K Březové ,5108 SZ - Příčky ,7095 Sever ,5389 Sever ,4827 Sever ,4549 Sever ,5497 Západ - U Mesitu ,3431 Od Březovska ,4871 Od Březovska ,2188 U Obecního úřadu ,8713 U Obecního úřadu ,1281 Jih - U zvonice ,6235 Jih - U zvonice ,5160 Jih - U zvonice ,4627 Jih - U zvonice ,1915 SV - U školy ,1911 SV - U školy ,4399 SV - U školy ,4656 Od Březovska ,2437 Východ - Bošáčky ,0789 Východ - Bošáčky ,3047 Východ - Bošáčky ,4414 JV - Bošáčky ,3673 Nad Grůněm ,6098 Pod Mesitem celkem 16,0227 b) Plochy smíšené obytné Tab. A.3.2. Navržené plochy smíšené obytné Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita ,2805 U Obecního úřadu Celkem 0,2805 c) Plochy pro rekreaci Tab. A.3.3. Navržené plochy pro rekreaci Poř. č. Označ. Plocha v ha Lokalita ,2860 JV - Bošáčky Celkem 0,2860 3

6 d) Plochy občanského vybavení Tab. A.3.4. Navržené plochy občanského vybavení Poř. č. Označ. Plocha (ha) Lokalita ,2874 U obecního úřadu 0,2874 e) Plochy pro dopravu Tab. A.3.5. Navržené plochy pro dopravu Poř. č. Označ. Plocha v ha Účel ,3416 Účelová komunikace ,0878 Účelová komunikace ,0567 Účelová komunikace ,2265 Účelová komunikace ,4232 Účelová komunikace ,4819 Účelová komunikace ,2891 Účelová komunikace ,0785 Účelová komunikace ,9334 Účelová komunikace ,1261 Účelová komunikace ,0277 Účelová komunikace Celkem 4,0725 e) Plochy pro veřejná prostranství Tab. A.3.6. Navržené plochy pro veřejná prostranství Poř. č. Označ. Plocha v ha Účel ,0701 Uliční prostranství ,0738 Uliční prostranství ,1700 Uliční prostranství ,2892 Uliční prostranství Celkem 0,6031 f) Plochy pro technickou infrastrukturu Tab. A.3.7. Navržené plochy pro technickou infrastrukturu Poř. č. Označ. Plocha v ha Účel /TI ,1606 Vodovodní řad Celkem 0,1606 4

7 g) Plochy sídelní zeleně Tab. A.3.8. Navržené plochy sídelní zeleně Poř. č. Označ. Plocha v ha Lokalita ,0592 Nad Grůněm ,0593 Východ - Bošáčky ,1130 Východ - Bošáčky ,3457 JV - Bošáčky Celkem 0, Vymezení ploch přestavby V řešeném území obce Lopeník jsou vymezeny tyto plochy přestavby: Tab. A.3.9. Navržené plochy přestavby Poř. č. Označení Lokalita Důvod přestavby 1 P1 Nad Grůněm Navržená plocha sídelní zeleně 2 P2 Východ - Bošáčky Navržená plocha sídelní zeleně 3 P3 Východ - Bošáčky Navržená plocha sídelní zeleně 4 P4 JV - Bošáčky Navržená plocha sídelní zeleně 3.4. Vymezení systému sídelní zeleně Zeleň v zastavěném území je soubor záměrně založených nebo spontánně vzniklých prvků živé a neživé přírody, které jsou dle významu a polohy v sídle pravidelně udržovány zahradnickými nebo krajinářskými metodami. Systém sídlení zeleně vymezuje základní kostru zeleně v zastavěné části sídla a je tvořen nespojitou soustavou ploch a linií, případně i bodů. Plošné zastoupení zeleně v jednotlivých vymezených plochách sídelní zeleně může být převažující nebo jen částečné. Rozhodující jsou její bioklimatické, ekologické, ochranné a estetické funkce. V řešeném území jsou vymezeny dvě základní kategorie sídelní zeleně. a) Vyhrazená zeleň Jako plochy vyhrazené zeleně se vymezují plochy zeleně v uzavřených areálech občanské vybavenosti s větším podílem zeleně, tj. sportovní areál a areál bývalé školy na severním okraji obce, tři areály rekreačních středisek v oblasti Mikulčina vrchu a areál rekreačního střediska Mesit v západní části katastrálního území. b) Sídelní zeleň Jako plochy sídlení zeleně jsou samostatně vymezeny nezastavitelné zahrady a plochy malovýrobně obhospodařovaného zemědělského půdního fondu uvnitř zastavěného území. Nejsou samostatně vymezeny plochy zeleně v individuální zástavbě, přesto je nezbytné, aby v těchto plochách nedocházelo ke snižování stávajících ploch obytné zeleně ve prospěch nové výstavby, respektive k dalšímu zahušťování stávající zástavby. 5

8 4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 4.1. Dopravní infrastruktura a) Silniční doprava Územní plán stabilizuje stávající plochy silniční dopravy. b) Místní komunikace V rámci navržených veřejných prostranství je navrženo vybudování nových místní komunikací, která budou zajišťovat dopravní obsluhu stávajících i navržených ploch zástavby. V rámci navržených ploch pro obytnou výstavbu se vybudují nové místní komunikace se živičnou vozovkou v šířce odpovídající významu a délce komunikace. c) Účelové komunikace Stávající účelové komunikace zůstávají stabilizovány. Jsou navrženy nové plochy pro realizaci účelových komunikací pro zajištění dopravní obslužnosti stávajících a navržených ploch bydlení a rekreace a propojení území v části Lopeník s částí Bošáčky, východně od Lopenického sedla. d) Pěší provoz V obci zůstává stabilizována základní síť chodníků. V souvislosti s úpravami místních komunikací se dle potřeby doplní systém chodníků a stezek. Podél nových komunikací se vybudují alespoň jednostranné chodníky. e) Cyklistická doprava Stávající cyklotrasy zůstávají stabilizovány. f) Doprava v klidu V rámci nové výstavby se vybuduje dostatečný počet parkovacích a odstavných stání pro stupeň automobilizace 1:3. g) Hluk z dopravy V rámci nové výstavby dopravních staveb musí být vyhodnoceny dopady na stávající i navrhovanou zástavbu. V případě překročení limitních hodnot bude třeba zajistit dostatečná opatření tak, aby hlukové hladiny nepřesahovaly tyto hodnoty Technická infrastruktura a) Zásobování vodou Stávající zástavba i navržené zastavitelné plochy budou zásobovány pitnou vodou ze stávající veřejné vodovodní sítě obce Lopeník, nebo z nově navržených vodovodních řadů, které budou napojeny na veřejnou vodovodní síť. Odloučené lokality zástavby a rozptýlená obytná a rekreační zástavba budou zásobovány z vlastních zdrojů studní. b) Odkanalizování Objekty stávající zástavby i objekty navrhované zástavby budou i nadále odkanalizovány oddílným kanalizačním systémem. Dešťové vody budou v maximální míře jímány u jednotlivých nemovitostí a 6

9 budou využívány k užitným účelům, např. k zalévání zeleně. Splaškové odpadní vody z jednotlivých nemovitostí budou zaústěny do nepropustných jímek na vyvážení, případně budou zneškodňovány v domovních čistírnách odpadních vod. c) Zásobování elektrickou energií Trasy vedení VN 22 kv jsou stabilizovány a není uvažováno s jejich změnami. Rozmístění stávajících trafostanic v řešeném území je vyhovující a není uvažováno s jejich změnou. d) Zásobování plynem Není navržena plynofikace obce Lopeník. e) Zásobování teplem Teplofikace stávající individuální bytové zástavby v jednotlivých místních částech bude prováděna diverzifikovaně, a to jak z hlediska otopných systémů, tak z hlediska použitých energií. Nově realizovaná výstavba bude řešit vytápění především pevnými palivy a elektrickou energií. Část obytné zástavby, případně i některá rekreační zařízení, mohou k vytápění používat také alternativní zdroje energie. f) Komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě Územní plán stabilizuje stávající komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě. g) Nakládání s odpady Nakládání s odpady a jejich likvidace budou prováděny ve správním území obce Lopeník v souladu s obecně závaznou vyhláškou o nakládání s odpady Občanské vybavení V centrální části obce je navržena plocha 49 pro rozšíření areálu bývalé celní správy (vedle obecního úřadu), kde je uvažována jeho transformace na penzion pro seniory. Další občanská vybavenost může být realizována v rámci nově navržené plochy smíšené obytné Veřejná prostranství Pro dopravní připojení a zajištění technické obsluhy navržených ploch bydlení 24, 25 a navazující obytné zástavby jsou navrženy plochy veřejného prostranství 61 a 62, pro navrženou plochu bydlení 23 a navazující obytnou zástavbu je navržena plocha veřejného prostranství 63. Pro dopravní připojení a zajištění technické obsluhy navržených ploch bydlení 33 a 34 je navržena plocha veřejného prostranství 65. 7

10 5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně 5.1 Koncepce uspořádání krajiny a) Východiska, principy a priority V řešeném území musí být prioritně chráněny: památkově chráněné objekty, kulturní památky drobné stavební památky v krajině (kapličky, kříže apod.) pohledové horizonty s ochrannými pásmy, místa panoramatických a dálkových pohledů segmenty se zachovalou strukturou malovýrobního způsobu obhospodařování - zachovalé historické krajinné struktury dochovaný charakter rozptýleného pasekářského (kopaničářského) osídlení segmenty se zachovalou půdorysnou dispozicí zástavby a strukturou původní parcelace územní systém ekologické stability, přítomnost ekologicky stabilních segmentů - přirozené lesní porosty, prvky krajinné zeleně (remízy, meze, stromořadí, břehové porosty) prostupnost území po síti polních cest a značených turistických tras a cyklostezek Současně musí být kontinuálně zajišťována: ochrana všech ekologicky stabilních porostů s cílem vytvoření spojité sítě územního systému ekologické stability (ÚSES) ochrana obrazu místa a urbanistické struktury sídla v typických pohledových vazbách pozornost při umisťování staveb, jimiž nesmí být negativně narušen krajinný ráz a pohledové horizonty nevytvářet negativní vizuální dominanty na pohledových horizontech ochrana prostupnosti území ochrana a rozvoj stávající cestní sítě včetně sítě cyklotras a pěších stezek pro zvýšení využití vysokého rekreačního potenciálu krajiny b) Navržená koncepce Navržené řešení je konsensem umožňujícím jak budoucí výstavbu a rozvoj území, tak ochranu a tvorbu krajiny a přírodního prostředí v plochách, které nebudou urbanizovány. Budoucí využívání území v nezastavěném (krajinném) prostředí musí vycházet z principu udržitelného rozvoje, musí být preferována ochrana stávajících hodnot území a jeho optimální využívání při zachování základních produkčních funkcí území. V těch částech, kde nebude docházet k rozvoji urbanizace území, je třeba uvažovat přinejmenším s udržením stávajícího stavu. Prioritním cílem koncepce budoucího uspořádání krajiny musí být minimalizace antropogenního ovlivnění řešeného území. V řešeném území jsou vymezeny tyto základní krajinné plochy (zóny): plochy zemědělské - plochy zemědělského půdního fondu s převažujícím zemědělským využitím, včetně pozemků staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemků související dopravní a technické infrastruktury; podrobněji členěné na plochy velkovýrobně obhospodařovaného půdního fondu (plochy zemědělské s rozlišením zda se jedná o plochy orné půdy či plochy TTP) a malovýrobně obhospodařovaného půdního fondu (plochy zemědělské specifické) plochy lesní (lesní porosty v souvislých celcích, případně i izolované lesní segmenty v zemědělsky využívané krajině plnící hospodářskou a ekologicko stabilizační a funkci včetně pozemků staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemků související dopravní a technické infrastruktury) plochy přírodní (plochy biocenter, které jsou prvky územního systému ekologické stability včetně pozemků v přírodních památkách a první zóně odstupňované ochrany přírody) 8

11 plochy smíšené nezastavěného území (plochy území bez rozlišení převažujícího způsobu využití, kde není účelné jeho další členění, zahrnující menší lesní segmenty, pozemky zemědělského půdního fondu, vodní toky a plochy, biokoridory, související dopravní a technická infrastruktura). plochy krajinné zeleně (plochy pro biokoridory, které jsou prvky územního systému ekologické stability, ostatní plochy nelesní a krajinotvorné zeleně). plochy vodní a vodohospodářské (pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití V řešeném území jsou vymezeny plochy prvků územního systému ekologické stability, jimiž jsou biocentra a biokoridory. V těchto plochách musí být zajištěny podmínky pro zachování a rozvoj genofondu, zvyšování ekologické stability a příznivé působení na okolní krajinu. Ve výkrese Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny jsou vyznačeny vymezené plochy pro ochranu pohledových horizontů nadregionálního, regionálního a lokálního významu, které náleží mezi základní krajinné hodnoty území. V takto vymezených plochách nesmí dojít k narušení nebo zhoršení krajinného rázu výstavbou vertikálních dominant. Maximální výška staveb zde nesmí přesahovat výšku 21 m Územní systém ekologické stability Na jižním okraji k.ú. Lopeník jsou vymezeny, tj. zapracovány do ploch, dílčí úseky RBK RK 160, v jehož trase byla vymezena dvě biocentra (LBC) Pod Malým Lopeníkem a Škratová. Ve východní části řešeného území bylo vymezeno RBC č. 66 Bošačky. U RBC Bošačky se trasa RBK větví. Severovýchodním směrem je vedena trasa RBK RK 161, v níž bylo vymezeno LBC Nad Bošáčkama. Severozápadním směrem je vedena trasa RBK RK 166, v níž byla vymezena LBC Mikulčin vrch a Malý Mechnáč. Paralelně s trasou RBK RK 166 je vymezena trasa doplňujícího lokálního biokoridoru (LBK) propojujícího RBC č. 66 Bošačky s LBC Mikulčin vrch. V trase LBK bylo vymezeno funkční LBC Hrubý Mechnáč. Z RBC č. 66 Bošačky vybíhá východní směrem trasa LBK, která přechází na sousední k.ú. Vyškovec a západním směrem trasa LBK, lemující severní okraj lesního masívu Lopeníku, do níž byla vložena LBC U zvonice, Grůň a Podkova. Všechny části ÚSES jsou funkční Prostupnost krajiny Řešené území disponuje poměrně hustou sítí komunikací zajišťující prostupnost krajiny. Jejich trasy zůstávají stabilizované. Pro zajištění zvýšení prostupnosti území jsou navrženy nové účelové komunikace, jejichž přehled je uveden v tabulce A.3.5 této textové části Protierozní opatření V řešeném území se jen okrajově projevuje jak vodní eroze, a to zejména na plochách orné půdy. Tyto plochy (celky) nesmí být dále zvětšovány, naopak je žádoucí provést jejich rozčlenění na menší plochy včetně vytvoření odpovídajících protierozních opatření na ZPF. V grafické části dokumentace jsou ve výkrese Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny tyto plochy vymezeny jako plochy vyžadující změnu nebo úpravu způsobu obhospodařování dle zásad udržitelného rozvoje. 9

12 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 6.1. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití V řešeném území jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití: Tab. A.6.1. Přehled ploch s rozdílným způsobem využití zastoupených v Územním plánu Lopeník č. Název plochy s rozdílným způsobem využití Index plochy Plochy BYDLENÍ 1 Plochy individuálního bydlení BI 2 Plochy bydlení specifických forem BX Plochy REKREACE 3 Plochy hromadné rekreace RH 4 Plochy rodinné rekreace RI Plochy OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 5 Plochy občanského vybavení Veřejná vybavenost OV 6 Plochy občanského vybavení Tělovýchova a sport OS Plochy DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 7 Plochy silniční dopravy DS 8 Plochy ostatní dopravy D Plochy TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 9 Plochy technické infrastruktury Vodní hospodářství TV Plochy VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 10 Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch PV Plochy SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ 11 Plochy smíšené obytné SO Plochy VÝROBY A SKLADOVÁNÍNÍ 12 Plochy pro zemědělskou výrobu VZ Plochy VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 13 Vodní toky a plochy WT Plochy SÍDELNÍ ZELENĚ 14 Plochy sídelní zeleně Z* Plochy KRAJINNÉ ZELENĚ 15 Plochy krajinné zeleně K Plochy PŘÍRODNÍ 16 Plochy přírodní P Plochy LESNÍ 17 Plochy lesní L Plochy ZEMĚDĚLSKÉ 18 Plochy zemědělské Z 19 Plochy zemědělské - specifické Z.1 10

13 Tab. A.6.1. Přehled ploch s rozdílným způsobem využití zastoupených v Územním plánu Lopeník pokr. č. Název plochy s rozdílným způsobem využití Index plochy Plochy SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 20 Plochy smíšené nezastavěného území S* 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 1. Plochy individuálního bydlení (BI) individuální bydlení v rodinných domech činnosti a stavby přímo související s individuálním bydlením a jeho provozem (technické a hospodářské zázemí) včetně staveb a zařízení pro podnikatelskou činnost nerušícího a neobtěžujícího charakteru venkovní otevřená maloplošná zařízení tělovýchovy a sportu, dětská hřiště plochy veřejných prostranství včetně ploch veřejné a izolační zeleně související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami pozemky staveb, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezených plochách, jsou slučitelné s bydlením a slouží především obyvatelům v takto vymezených plochách Podmíněně přípustné využití navržená plocha 26 nesmí být, s výjimkou oplocení, zastavována a může být využívána pouze jako související užitkové plochy (plochy užitkové nebo obytné zeleně, manipulační plochy apod.) navazující na stávající plochy individuálního bydlení Podmínky prostorového a plošného uspořádání výšková hladina zástavby nesmí přesáhnout 1 nadzemní podlaží. 2. Plochy bydlení specifických forem (BX) individuální bydlení v rodinných domech v rozptýlené pasekářské zástavbě činnosti a stavby přímo související s individuálním bydlením a jeho provozem (technické a hospodářské zázemí) ve stávajících plochách rozptýlené pasekářské zástavby pouze přístavby k rodinným domům ve stávajících plochách rozptýlené pasekářské zástavby pouze přístavby ke stavbám přímo souvisejícím s individuálním bydlením a jeho provozem související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 11

14 pozemky staveb, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezených plochách, jsou slučitelné s bydlením a slouží především obyvatelům v takto vymezených plochách plochy a stavby pro rodinnou (individuální) rekreaci Podmínky prostorového uspořádání výšková hladina zástavby nesmí přesáhnout 1 nadzemní podlaží. stávající plochy bydlení specifických forem nesmí být zahušťovány dalšími hlavními stavbami (rodinnými domy, stavbami pro rodinnou rekreaci) a stavební úpravy budou prováděny v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny 3. Plochy hromadné rekreace (RH) plochy pro hromadnou rekreaci a volný cestovní ruch činnosti, zařízení a stavby přímo související s hromadnou rekreací a jejím provozem jako jsou např. bazény, otevřené vodní plochy, venkovních sportoviště, apod. související dopravní a technická vybavenost a zařízení sloužící k obsluze a ochraně území plochy vnitroareálové a izolační zeleně pozemky, stavby a zařízení, které nejsou slučitelné s rekreačními aktivitami, a které snižují kvalitu prostředí. 4. Plochy rodinné rekreace (RI) plochy pro rodinnou rekreaci činnosti, pozemky a stavby přímo související s rodinnou rekreací a jejím provozem eliminace rizik záplav extravilánovými vodami pozemky, stavby a zařízení, které nejsou slučitelné s rekreačními aktivitami, a které snižují kvalitu prostředí Podmínky prostorového a plošného uspořádání výšková hladina zástavby nesmí přesáhnout 1 nadzemní podlaží 12

15 5. Plochy občanského vybavení Veřejná vybavenost (OV) občanské vybavení zařízení a stavby pro vzdělávání a výchovu zařízení a stavby pro sociální služby zařízení a stavby pro péči o rodinu zařízení a stavby pro zdravotní služby zařízení a stavby pro kulturu církevní zařízení a stavby zařízení a stavby pro veřejnou správu a samosprávu zařízení a stavby pro ochranu obyvatelstva penziony pro seniory ostatní související provozní zařízení a stavby služební byty správců objektů a nezbytného technického personálu související plochy izolační a vnitroareálové zeleně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 6. Plochy občanského vybavení Tělovýchova a sport (OS) tělovýchova, sport, sportovně rekreační a relaxační aktivity související pozemky a stavby provozních zařízení související stavby a zařízení pro sport a tělovýchovu související plochy izolační a vnitroareálové zeleně související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami bydlení správců objektů a nezbytného technického personálu ve služebních bytech 7. Plochy silniční dopravy (DS) silniční doprava silnice, odstavné silniční pruhy a parkoviště, zastávky hromadné dopravy 13

16 související pozemky a stavby provozních zařízení mimo vlastní silniční tělesa lze v těchto plochách umisťovat izolační pásy zeleně, související sítě technického vybavení včetně protihlukových opatření, zařízení protipovodňové ochrany, pěší komunikace a cyklostezky 8. Plochy dopravní infrastruktury (D) dopravní infrastruktura zpevněné komunikace sloužící pro účelovou, zemědělskou nebo lesní dopravu mimo zasta-věné území, včetně přístupových komunikaci zajišťujících dopravní obsluhu plochy bydlení a rekreace, které mohou být využívány i pro pěší a cyklistickou dopravu nebo jako hipostezky samostatné nebo kombinované cyklostezky přilehlé pásy izolační a doprovodné zeleně související technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 9. Plochy technické infrastruktury - vodní hospodářství (TV) zařízení a stavby pro zabezpečování zásobování pitnou vodou a pro odvádění a likvidaci dešťových a odpadních vod související pozemky a stavby provozních zařízení včetně vodních ploch eliminace rizik záplav extravilánovými vodami plochy izolační a vnitroareálové zeleně 10. Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch náves, ulice, chodníky, pěší a cyklistické stezky, veřejná a izolační zeleň 14

17 dětská hřiště, maloplošná otevřená sportovní zařízení eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 11. Plochy smíšené obytné (SO) plochy smíšené obytné bydlení v rodinných domech zařízení občanské vybavenosti a služeb ostatní doplňující stavby a zařízení přímo související s bydlením, občanskou vybaveností, službami a jejich provozem stavby a zařízení pro podnikatelskou činnost nerušícího a neobtěžujícího charakteru eliminace rizik záplav extravilánovými vodami tělovýchova a sport, dětská hřiště plochy veřejných prostranství plochy veřejné a izolační zeleně doprava v klidu (garážování, parkování, odstavné zpevněné plochy) bydlení správců objektů a nezbytného technického personálu ve služebních bytech 12. Plochy pro zemědělskou výrobu (VZ) stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu stavby pouze pro dočasné sezónní venkovní ustájení hospodářských zvířat v rámci pastevního chovu skladové a pomocné provozy eliminace rizik záplav extravilánovými vodami plochy izolační a vnitroareálové zeleně 15

18 13. Vodní plochy a toky (WT) vodní plochy a toky včetně doprovodné břehové zeleně účelová vodohospodářská výstavba včetně zařízení souvisejících s protipovodňovou ochranou ve vhodných úsecích vodních toků realizace malých retenčních nádrží eliminace rizik záplav extravilánovými vodami umisťovaná v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny 14. Plochy sídelní zeleně (Z*) plochy soukromé zeleně (nezastavitelné zahrady) včetně ploch veřejné zeleně, které nebyly vymezeny jako veřejná prostranství eliminace rizik záplav extravilánovými vodami umisťovaná v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny 15. Plochy krajinné zeleně (K) plochy krajinné zeleně krajinné a náletové zeleně, remízky liniové porosty s krajinotvornou a protierozní funkcí aleje, stromořadí, větrolamy plochy určené pro vytváření biokoridorů, které jsou základními skladebnými částmi územního systému ekologické stability (ÚSES) eliminace rizik záplav extravilánovými vodami umisťovaná v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny dočasné stavby a zařízení sloužící k ochraně ploch před poškozováním zvěří všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím stavby a zařízení zamezující průchodnost krajiny 16

19 16. Plochy přírodní (P) Plochy určené pro územní stabilizaci a vytváření biocenter, která jsou základními skladebnými prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) pozemky v přírodních památkách a první zóně odstupňované ochrany přírody výsadba a dosadba porostů dřevinami typově a druhově odpovídajícími požadavkům ÚSES plochy zajišťující eliminaci rizik záplav extravilánovými vodami dočasné stavby a zařízení sloužící k ochraně ploch před poškozováním zvěří Podmíněně přípustné využití pouze křížení nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti s plochami biocenter činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím využití území vedoucí k narušování ekologicko-stabilizační funkce těchto ploch změny kultur na nižší stupeň ekologické stability 17. Plochy lesní (L) Lesní porosty v souvislých celcích i izolovaných segmentech plnící funkci lesa využívané podle své funkce (hospodářská, ochranná; lesy zvláštního určení) ve smyslu lesního zákona vyčlenění vybraných lesních ploch pro územní systém ekologické stability pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství pozemky související dopravní a technické infrastruktury a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 18. Plochy zemědělské (Z) plochy zemědělského půdního fondu s převažujícím velkovýrobním charakterem obhospodařování protierozní opatření (meze, zatravněné průlehy, stromořadí apod.) snižující vodní a větrnou erozi, včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami. vytváření suchých poldrů a prostorů pro primární retenci v návaznosti na vodní plochy eliminace rizik záplav extravilánovými vodami umisťovaná v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny 17

20 stavby a zařízení zamezující průchodnost krajiny 19. Plochy zemědělské - specifické (Z.1) malovýrobně obhospodařované plochy zemědělského půdního fondu (zahrady, sady, záhumenky) a drobná pěstitelská činnost stavby pro zemědělskou výrobu, skladování a manipulaci o výměře do 100 m 2 zahrnující stavby, zařízení a jiná opatření pouze určené pouze pro zemědělství a ochranu přírody a krajiny, tj. hospodářské objekty funkčně související se zemědělskou malovýrobou, hrazení pastevních areálů a dočasné stavby sloužící ke skupinové ochraně nově založených trvalých porostů před poškozováním zvěří eliminace rizik záplav extravilánovými vodami umisťovaná v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny stavby a zařízení zamezující průchodnost krajiny stavby pro zemědělskou výrobu, skladování a manipulaci o výměře větší než 100 m Plochy smíšené nezastavěného území (S*) Smíšené plochy nezastavěného území, u něhož není účelné jeho podrobnější členění, bez rozlišení převažujícího způsobu využití. menší nebo izolované pozemky určené k plnění funkcí lesa menší nebo samostatné pozemky zemědělského půdního fondu pozemky vodních ploch a koryt vodních toků pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů eliminace rizik záplav extravilánovými vodami umisťovaná v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny dočasné stavby a zařízení sloužící k ochraně ploch před poškozováním zvěří všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím stavby a zařízení zamezující průchodnost krajiny Stanovení podmínek prostorového uspořádání Výšková hladina nové zástavby v plochách individuálního bydlení, plochách bydlení specifických 18

21 forem a plochách rodinné (individuální) rekreace nesmí přesáhnout 1 nadzemní podlaží. Veškerá zástavba v plochách vymezených jako plochy bydlení specifických forem (BX) musí být přizpůsobena stávajícímu charakteru pasekářské (kopaničářské) zástavby Základní podmínky ochrany krajinného rázu Navrženým rozvojem (urbanizací) území nesmí dojít k narušení nebo zhoršení stávajícího krajinného rázu. Musí být zachovány významně se uplatňující nezastavěné a nenarušené krajinné horizonty a místa významných a panoramatických pohledů a výhledů na krajinu. V vymezených plochách, které jsou ve výkrese Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny vyznačeny jako vymezené plochy pro ochranu pohledových horizontů nadregionálního, regionálního a lokálního významu, nesmí dojít k narušení nebo zhoršení krajinného rázu výstavbou vertikálních dominant. Maximální výška staveb zde nesmí přesahovat výšku 21 m. 7. Vymezení ploch, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií V katastrálním území Lopeník se nevymezují žádné plochy s povinností zpracování územní studie. 8. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 8.1. Navržené veřejně prospěšné stavby a) Dopravní infrastruktura účelová komunikace [D1] 1 (50) 2 účelová komunikace [D2] (51) účelová komunikace [D3] (53) účelová komunikace [D4] (54) účelová komunikace [D5] (56) účelová komunikace [D6] (57) účelová komunikace [D7] (58) účelová komunikace [D8] (59) účelová komunikace [D9] (60) účelová komunikace [D9] (72) účelová komunikace [D9] (73) b) Technická infrastruktura vodovodní řad [TV1] (78) Na všechny vymezené plochy, určené pro realizaci veřejně prospěšných staveb, uvedených pod bodem 8.1., má Obec Lopeník předkupní právo. 1 Označení VPS nebo VPO v grafické části dokumentace Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 2 Identifikátor plochy (ID) v grafické části dokumentace 19

22 9. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 9.1. Veřejná infrastruktura a) Veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) Veřejné prostranství [PV2] 3 (61) 4 Veřejné prostranství [PV3] (62) Veřejné prostranství [PV4] (63) Veřejné prostranství [PV6] (65) Na všechny vymezené plochy, určené pro realizaci veřejné infrastruktury, uvedené pod bodem 9.1., má Obec Lopeník předkupní právo. 10. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Textová část Textová část Návrhu Územního plánu Lopeník obsahuje celkem 20 stran Grafická část Grafická část Návrhu Územního plánu Lopeník obsahuje celkem 4 výkresy: Tab. A Obsah grafické části návrhu Územního plánu Lopeník č. č. výkr. Název výkresu Měřítko 1 A.2.1 Výkres základního členění území 1 : A.2.2 Hlavní výkres 1 : A.2.3 Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 1 : A.2.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : Označení VPS nebo VPO v grafické části dokumentace Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 4 Identifikátor plochy (ID) v grafické části dokumentace 20

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

HUSTOPEČE NAD BEČVOU

HUSTOPEČE NAD BEČVOU ÚZEMNÍ PLÁN HUSTOPEČE NAD BEČVOU A.1. ÚZEMNÍ PLÁN OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, odpady Krajinný ráz, ÚSES Ekologie, ÚSES Geografie,

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

ŽEROTÍN. Změna č. 4 a 5 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. : Žerotín. : Olomoucký. : Městský úřad Šternberk, odbor stavební

ŽEROTÍN. Změna č. 4 a 5 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. : Žerotín. : Olomoucký. : Městský úřad Šternberk, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽEROTÍN Změna č. 4 a 5 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Žerotín OKRES : Olomouc KRAJ : Olomoucký POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Šternberk, odbor stavební Obec Žerotín PROJEKTANT

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování a architekta města Jméno a příjmení:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY T E X T O V Á Č Á S T obsah: I.a I.b I.c I.c1 I.c2 I.c3 I.c4 I.d I.d1 I.d2 I.e I.e1 I.e2 I.e3 I.e4 I.e5 I.e6 I.f I.f1 I.f2 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 8 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE Návrh územního plánu I. Textová část územního plánu Květen 2015 ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE I. Textová část územního plánu ZPRACOVATELÉ: Firma Kadlec K. K. Nusle, spol. s r. o., Praha 8,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ZÁŘÍ 2015 Pořizovatel: Městský úřad Napajedla Masarykovo nám. 89 763 61 Napajedla

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

Územní plán BRANTICE

Územní plán BRANTICE Opatření obecné povahy Územní plán BRANTICE projektant: Ing. arch. Vladimíra Fusková Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. Spartakovců 3 708 00 Ostrava - Poruba pořizovatel: Městský úřad Krnov odbor regionálního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

ROZDROJOVICE ÚZEMNÍ PLÁN

ROZDROJOVICE ÚZEMNÍ PLÁN ROZDROJOVICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH pro společné jednání Územní plán byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Brno, 10/2014 zak.čís. 1711 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY II NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: POŘIZOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 OÚ Drahňovice DATUM: srpen 2014 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: a.

Více

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N LUKOVANY Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz A. F. I. A T E L I E R P L Z E Ň, I N G. A R C H. O. F Á R A OVÁNÍ, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, PROJEKTOVÁ, PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839,

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JIŘETÍN POD BUKOVOU LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST srpen 2011 Územní plán Jiřetín pod Bukovou Objednatel: Obec Jiřetín pod Bukovou Liberecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU duben 2014 Název: Zadavatel: MMR ČR PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU (ppt. ÚZEMNÍ PLÁN - OBSAH) Zpracovala: Ing. arch.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah textové části návrhu Územního plánu Hukvaldy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA Ú Z E M N Í P L Á N HORČÁPSKO POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. DUBEN 2015 1 AUTORISACE Pořizovatel: Městský úřad Příbram Odbor koncepce

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

MALHOTICE ÚZEMNÍ PLÁN

MALHOTICE ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNÍ PLÁN MALHOTICE VYDANÝ OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY DNE 13.12.2013 VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN: OBEC MALHOTICE POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD HRANICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH. JITKA ŠIMORDOVÁ str. 1 - OSUZPD/6748/13-24

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. ZÁŘÍ 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE,

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení I. ÚZEMNÍ PLÁN I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST 1 OBSAH: I.1. TEXTOVÁ ČÁST I.1.a. Vymezení zastavěného území I.1.b. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 4 4 I.1.c.

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal:

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Moutnice dne:. Datum nabytí účinnosti územního plánu:... Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Otisk

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ 08/2014 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Strání

Více

Ú Z E M N Í P L Á N DUBŇANY

Ú Z E M N Í P L Á N DUBŇANY Spis: MUHO 12298/2015 ORM Ú Z E M N Í P L Á N DUBŇANY Z A D Á N Í Návrh zadání Územního plánu Dubňany zpracovaný k projednání dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JÍLOVÉ U DRŽKOVA LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST červen 2011 Územní plán Jílové u Držkova Objednatel: Obec Jílové u Držkova Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Krašlovice Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení:

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

Územní plán Smilko v návrh, úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV. Návrh úprava pro veřejné projednání

Územní plán Smilko v návrh, úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV. Návrh úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV Návrh úprava pro veřejné projednání Květen 2016 1 Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: OBEC SMILKOV Smilkov 46 257 89 Heřmaničky Hana Dohnalová, starostka MĚSTSKÝ ÚŘAD VOTICE Odbor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČAKOV v k. ú. Čakov u Českých Budějovic, Čakovec vydaný Zastupitelstvem obce Čakov formou opatření obecné povahy

ÚZEMNÍ PLÁN ČAKOV v k. ú. Čakov u Českých Budějovic, Čakovec vydaný Zastupitelstvem obce Čakov formou opatření obecné povahy ÚZEMNÍ PLÁN ČAKOV v k. ú. Čakov u Českých Budějovic, Čakovec vydaný Zastupitelstvem obce Čakov formou opatření obecné povahy Projektant: Ing. arch. Václav Štěpán Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH září 2014 O B E C TĚCHOBUZ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Těchobuz, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

KNESL+KYNČL s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN MILOVIC NÁVRH, ČERVENEC 2015

KNESL+KYNČL s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN MILOVIC NÁVRH, ČERVENEC 2015 KNESL+KYNČL s.r.o. MILOVIC územní plán MILOVIC KNESL+KYNČL s.r.o. MILOVIC OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: ZHOTOVITEL: projektant: koncepce: spolupráce: dopravní infrastruktura: technická infrastruktura: vodní

Více

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Červenec 2015 Název územně plánovací dokumentace

Více

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací : Datum nabytí účinnosti územního plánu: Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné

Více

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Obec Kunčice Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Územní plán Kunčice právní stav po vydání Změny č.1 Projektant: Autorský kolektiv: Objednatel: Obec Kunčice Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad Územní plán OTMAROV Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje Objednatel: Pořizovatel: Zpracovatel: Autorský tým: Obec Otmarov Městský úřad Židlochovice Odbor územního plánování a stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV. Upravený návrh územního plánu. První svazek: I. Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV. Upravený návrh územního plánu. První svazek: I. Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV Upravený návrh územního plánu První svazek: I. Textová část územního plánu Srpen 2011 ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV Upravený návrh územního plánu První svazek ZPRACOVATEL: Firma Kadlec K. K.

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNIV (k.ú. Černiv) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. PAFF - architekti

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNIV (k.ú. Černiv) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. PAFF - architekti ÚZEMNÍ PLÁN ČERNIV (k.ú. Černiv) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PAFF - architekti ŘÍJEN 2008 POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice adresa: Městský úřad Lovosice Odbor územního plánu Školní 2 410 30 Lovosice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více