Rada Evropské unie Brusel 21. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada Evropské unie Brusel 21. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie"

Transkript

1 Rada Evropské unie Brusel 21. prosince 2015 (OR. en) 15516/15 EF 235 ECOFIN 1001 DELACT 179 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 17. prosince 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2015) 9016 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014, pokud jde o kritéria týkající se výpočtu příspěvků předem a o okolnosti a podmínky, za nichž lze úplně nebo částečně odložit úhradu mimořádných následných příspěvků Delegace naleznou v příloze dokument C(2015) 9016 final. Příloha: C(2015) 9016 final 15516/15 mb DGG 1C CS

2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne C(2015) 9016 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014, pokud jde o kritéria týkající se výpočtu příspěvků předem a o okolnosti a podmínky, za nichž lze úplně nebo částečně odložit úhradu mimořádných následných příspěvků (Text s významem pro EHP) CS CS

3 DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI AKTU V PŘENESENÉ PRAVOMOCI Podle čl. 69 odst. 5 nařízení (EU) č. 806/2014 je Evropská komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci s cílem upřesnit kritéria pro časové rozložení příspěvků předem do Jednotného fondu pro řešení krizí (dále jen fond ), kritéria k určení počtu let, o něž lze prodloužit počáteční období, jestliže fondu vznikly kumulované výdaje překračující 0,5 % celkové hodnoty pojištěných vkladů, a kritéria ke stanovení příspěvků předem v případě, jsouli po skončení počátečního období dostupné finanční prostředky nižší než cílová úroveň. Podle čl. 71 odst. 3 téhož nařízení je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci s cílem upřesnit okolnosti a podmínky, za nichž lze úplně nebo částečně odložit úhradu mimořádných následných příspěvků subjektů. Upřesnění kritérií pro úpravu tempa, jakým bude Jednotný výbor pro řešení krizí (dále jen výbor ) vybírat příspěvky předem, a okolností a podmínek, za nichž bude odložena úhrada mimořádných následných příspěvků, může pomoci zamezit zbytečné finanční zátěži uložené institucím a následným negativním dopadům na jejich schopnost poskytovat úvěry reálné ekonomice v době, kdy fáze hospodářského cyklu nebo jejich finanční situace snižují možnost poskytovat příspěvky. Toto nařízení v přenesené pravomoci zajistí rovné podmínky pro všechny instituce spadající do oblasti působnosti jednotného mechanismu pro řešení krizí a poskytne jim právní a finanční jistotu. Vzhledem k funkční komplementaritě všech těchto zmocnění souvisejících s aspekty časových možností a rychlosti postupu výběru příspěvků do fondu se Komise rozhodla zabývat se jimi komplexně v tomto aktu v přenesené pravomoci, aby měl výbor k dispozici jeden konzistentní soubor ustanovení, která je třeba uplatňovat. K zajištění rovných podmínek v rámci bankovní unie i na celém vnitřním trhu je nejvhodnější forma nařízení. 2. KONZULTACE PŘED PŘIJETÍM PRÁVNÍHO AKTU Dne 28. července 2014 požádala Komise Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) o odborný posudek k zmocněním podle čl. 69 odst. 5 a čl. 71 odst. 3 nařízení (EU) č. 806/2014, a to na základě čl. 1 odst. 5 nařízení (EU) č. 1093/2010, podle něhož má orgán EBA předkládat orgánům Unie stanoviska. V orgánu EBA byl za účelem vypracování odborného posudku k žádostem souvisejícím s řešením krizí zřízen projektový tým pro otázky řešení krizí, který sestával z odborníků z příslušných vnitrostátních orgánů členských států a z orgánů příslušných k řešení krize, jakož i z výboru. Odborný posudek k zmocněním, jichž se toto nařízení v přenesené pravomoci týká, byl projednán a schválen zástupci orgánů příslušných k řešení krize ve Výboru EBA pro řešení krize. Skupina subjektů působících v bankovnictví zřízená orgánem EBA měla možnost se k posudku vyjádřit a velkou měrou s ním souhlasila. Rada orgánů dohledu EBA schválila posudek k zmocnění podle čl. 71 odst. 3 nařízení (EU) č. 806/2014 CS 2 CS

4 dne 26. února 2015 (EBA/Op/2015/06) 1 a posudek k zmocnění podle čl. 69 odst. 5 téhož nařízení dne 4. června 2015 (EBA/Op/2015/11) 2. Při vypracovávání tohoto nařízení v přenesené pravomoci vycházela Komise do značné míry z odborného posudku orgánu EBA. Co se však týče zmocnění podle čl. 69 odst. 5 nařízení (EU) č. 806/2014, Komise se odborným posudkem orgánu EBA neřídila s ohledem na dvě zvláštní záležitosti. Komise se za prvé neřídila doporučením vytvořit rezervu příspěvků před případnou úpravou směrem dolů kvůli nepříznivým hospodářským podmínkám. Komise se za druhé neřídila doporučením umožnit úpravy rovněž na základě nepříznivé hospodářské situace v jednotlivých členských státech. Tato rozhodnutí se zakládala na dvou aspektech. Prvním z nich je skutečnost, že nařízení (EU) č. 806/2014 neposkytuje základ pro tyto návrhy. Komise se domnívá, že zmocnění týkající se tohoto aktu v přenesené pravomoci umožňuje pouze přístup vztahující se na subjekty usazené ve všech zúčastněných členských státech. Rozdělení příspěvků mezi banky a členské státy je naopak upraveno výhradně prováděcím nařízením Rady č. 2015/81, které stanoví jednotné podmínky uplatňování nařízení (EU) č. 806/2014. Co se týká zmocnění podle čl. 71 odst. 3 nařízení (EU) č. 806/2014, Komise se od odborného posudku orgánu EBA mírně odchýlila v jedné záležitosti týkající se technického provádění. Orgán EBA doporučil zohlednit makroobezřetnostní ukazatele zvlášť. Směrnice 2014/59/EU však vyžaduje, aby byla rozhodnutí o odložení úhrady následných příspěvků přijata pro jednotlivé instituce. Komise proto musí uplatňovat metodiku používající ukazatele, jež zohledňují situaci jednotlivých institucí, k měření možného absolutního dopadu splatné platby na každou banku. Jednotlivé ukazatele bank však zachycují systémové i idiosynkratické faktory, Komise se proto domnívá, že její přístup přinese stejné výsledky jako návrh orgánu EBA. Kromě participativního charakteru procesu orgánu EBA k vypracování odborného posudku konzultovala Komise za účelem přípravy tohoto nařízení v přenesené pravomoci také odborníky na 28. zasedání Expertní skupiny pro bankovnictví, platby a pojišťovnictví dne 24. června Úlohou této expertní skupiny je mimo jiné vydávat Komisi doporučení a poskytovat jí odborné znalosti při přípravě aktů v přenesené pravomoci. Zasedání se zúčastnili odborníci určení Evropským parlamentem, členskými státy, Evropskou centrální bankou, Evropským orgánem pro bankovnictví a Jednotným výborem pro řešení krizí. Komise si před zasedáním, v jeho průběhu a do dvou týdnů od zasedání vyžádala stanoviska a doporučení od všech účastníků této expertní skupiny. Expertní skupina přípravnou práci Komise v souvislosti s tímto nařízením v přenesené pravomoci obecně uvítala a poskytla zpětnou vazbu s cílem objasnit praktické fungování chystaných ustanovení a zajistit jejich účinné uplatňování. Toto nařízení v přenesené pravomoci neobsahuje nové politické aspekty přesahující aspekty zahrnuté v nařízení (EU) č. 806/2014, co se týká celkových částek, jež mají instituce hradit do fondu. Naopak nařízení (EU) č. 806/2014 stanoví, že instituce spadající do oblasti působnosti jednotného mechanismu pro řešení krizí musí přispívat do Jednotného fondu pro řešení krizí a že výbor vypočítá příspěvky předem a následné příspěvky do fondu s cílem zajistit dosažení cílové úrovně, přičemž i tato cílová úroveň je stanovena ve zmíněném nařízení. Pravidla CS 3 CS

5 obsažená v toto nařízení v přenesené pravomoci jsou však nezbytná pro řádné fungování Jednotného fondu pro řešení krizí, aby bylo zajištěno, že se fond může spolehnout na stanovenou výši zdrojů, a to ve lhůtě stanovené v nařízení (EU) č. 806/2014. Všechny subjekty spadající do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 806/2014 budou uplatňováním ustanovení tohoto nařízení v přenesené pravomoci za podmínek v něm stanovených dotčeny stejně. Jelikož ustanovení o zřízení a fungování fondu jsou s výhradou podmínek stanovených v čl. 99 odst. 6 nařízení (EU) č. 806/2014 použitelná ode dne 1. ledna 2016, je důležité, aby Komise vykonala přenesené pravomoci podle čl. 69 odst. 5 a čl. 71 odst. 3 zmíněného nařízení a přijala toto nařízení v přenesené pravomoci, aby mohlo vstoupit v platnost, pokud Evropský parlament a Rada nevysloví námitky. 3. PRÁVNÍ STRÁNKA AKTU V PŘENESENÉ PRAVOMOCI Toto nařízení v přenesené pravomoci se vztahuje konkrétně na tyto oblasti: Kapitola 1 obsahuje společná ustanovení. Článek 1 stanoví předmět tohoto nařízení v přenesené pravomoci. Článek 2 stanoví použitelné definice. Kapitola 2 obsahuje zvláštní ustanovení o kritériích týkajících se příspěvků předem. Článek 3 upřesňuje kritéria pro časové rozložení příspěvků předem během počátečního období. Článek 4 upřesňuje kritéria k určení počtu let, o něž lze počáteční období prodloužit. Článek 5 upřesňuje kritéria pro stanovení ročních příspěvků předem po skončení počátečního období. Kapitola 3 obsahuje zvláštní ustanovení o odložení úhrady následných příspěvků. Článek 6 stanoví okolnosti a kritéria, podle nichž může orgán příslušný k řešení krize na žádost instituce úplně nebo částečně odložit úhradu mimořádných následných příspěvků. Článek 7 upřesňuje posouzení dopadu odložení úhrady mimořádných následných příspěvků na solventnost dožadující instituce, jež musí orgán příslušný k řešení krize provést. CS 4 CS

6 Článek 8 upřesňuje posouzení dopadu odložení úhrady mimořádných následných příspěvků na likviditu dožadující instituce, jež musí orgán příslušný k řešení krize provést. Kapitola 4 obsahuje závěrečná ustanovení. Článek 9 stanoví datum vstupu tohoto nařízení v přenesené pravomoci v platnost. CS 5 CS

7 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014, pokud jde o kritéria týkající se výpočtu příspěvků předem a o okolnosti a podmínky, za nichž lze úplně nebo částečně odložit úhradu mimořádných následných příspěvků (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 3, a zejména na čl. 69 odst. 5 a čl. 71 odst. 3 uvedeného nařízení, vzhledem k těmto důvodům: (1) Jednotný fond pro řešení krizí (dále jen fond ) byl podle nařízení (EU) č. 806/2014 zřízen jako jednotný mechanismus financování pro všechny členské státy, které se účastní jednotného mechanismu dohledu podle nařízení Rady (EU) č. 1024/ a jednotného mechanismu pro řešení krizí (dále jen zúčastněné členské státy ). (2) Článek 67 nařízení (EU) č. 806/2014 zřizuje Jednotný fond pro řešení krizí (dále jen fond ) a stanoví účely, pro něž může Jednotný výbor pro řešení krizí fond použít. (3) Podle článku 76 nařízení (EU) č. 806/2014 by se měl fond používat v postupech k řešení krize pouze tehdy, pokládá-li výbor za nutné zajistit účinné použití nástrojů k řešení krize v souladu s posláním fondu. Fond by měl mít tudíž k dispozici odpovídající finanční zdroje s cílem umožnit účinné fungování rámce pro řešení krize tím, že je v případě potřeby schopen zasáhnout za účelem účinného použití nástrojů k řešení krize a ochrany finanční stability, aniž by byly použity peníze daňových poplatníků. (4) V čl. 70 odst. 2 nařízení (EU) č. 806/2014 je stanoveno, že výbor je oprávněn vypočítat jednotlivé příspěvky předem, které mají uhradit všechny instituce povolené na území všech zúčastněných členských států podle čl. 70 odst. 2 nařízení (EU) č. 806/2014, a že tyto roční příspěvky mají být vypočteny na základě jednotné cílové 3 4 Úř. věst. L 225, , s. 1. Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15 října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, , s. 63). CS 6 CS

8 úrovně stanovené jako procentní podíl hodnoty pojištěných vkladů všech úvěrových institucí povolených ve všech zúčastněných členských státech. (5) V souladu s čl. 67 odst. 2 nařízení (EU) č. 806/2014 by proto výbor měl zajistit, aby dostupné finanční prostředky fondu dosáhly do konce počátečního období v délce osmi let od 1. ledna 2016, případně ode dne, od kterého se ustanovení čl. 69 odst. 1 nařízení (EU) č. 806/2014 použije na základě čl. 99 odst. 6 zmíněného nařízení, alespoň cílové úrovně stanovené v čl. 69 odst. 1 nařízení (EU) č. 806/2014. (6) Podle článků 67 a 69 nařízení (EU) č. 806/2014 by měl výbor zajistit, aby během počátečního období uvedeného v čl. 69 odst. 1 nařízení (EU) č. 806/2014 byly příspěvky do fondu rozděleny v čase co nejrovnoměrněji, dokud není dosaženo cílové úrovně, a měl by počáteční období prodloužit o maximálně čtyři roky, jestliže fondu vznikly kumulované výdaje překračující 50 % cílové úrovně a jsou splněna kritéria tohoto nařízení. Roční příspěvky získané podle čl. 69 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014 proto mohou překročit 12,5 % cílové úrovně. Jsou-li po skončení počátečního období dostupné finanční prostředky nižší než cílová úroveň, měl by výbor zajistit, aby byly získávány pravidelné příspěvky předem, dokud není dosaženo cílové úrovně. Klesnou-li dostupné finanční prostředky na méně než dvě třetiny cílové úrovně poté, co jí bylo poprvé dosaženo, měl by výbor zajistit, aby byla výše těchto příspěvků stanovena tak, aby se cílové úrovně dosáhlo do šesti let. Roční příspěvky uvedené v čl. 69 odst. 4 druhé větě nařízení (EU) č. 806/2014 proto mohou překročit 12,5 % cílové úrovně, aby bylo cílové úrovně dosaženo do šesti let. (7) V souladu s čl. 69 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014 je při výpočtu příspěvků předem nutno zohlednit fáze hospodářského cyklu a dopad, který mohou mít procyklické příspěvky na finanční situaci přispívajících institucí. (8) Jakákoli odchylka mající za následek nižší příspěvky předem by se měla vypočítat s přihlédnutím ke skutečnosti, že později povede k zvýšení, aby bylo zajištěno dosažení cílové úrovně ve stanovených lhůtách. (9) Rozdíly ve výši příspěvků předem nebo prodloužení počátečního období by se měly vztahovat stejně na všechny instituce v zúčastněných členských státech, aby nevedly k přerozdělování příspěvků mezi těmito institucemi. (10) Podle čl. 71 odst. 2 nařízení (EU) č. 806/2014 by měl výbor úhradu mimořádných následných příspěvků instituce zcela nebo částečně odložit, pokud je to nezbytné v zájmu ochrany její finanční situace. Při určování, zda je v zájmu ochrany finanční situace instituce nezbytné odložení, by měl výbor posoudit dopad úhrady mimořádných následných příspěvků na solventnost a likviditu této instituce. (11) Odložení úhrady mimořádných následných příspěvků by měl výbor udělit na žádost instituce, aby mohl snáze posoudit, zda dotyčná instituce splňuje podmínky pro odložení stanovené v článku 71 odst. 2 nařízení (EU) č. 806/2014. Dotyčná instituce by měla poskytnout jakékoli informace, které výbor pokládá za nezbytné pro toto posouzení. Výbor by měl vzít v úvahu veškeré informace, které mají k dispozici příslušné vnitrostátní orgány, aby se zamezilo případnému zdvojení požadavků na oznámení. (12) Při posuzování dopadů úhrady mimořádných následných příspěvků na solventnost nebo likviditu instituce by měl výbor analyzovat dopad úhrady na kapitál a likviditu CS 7 CS

9 instituce. Při analýze by se v rozvaze instituce měla předpokládat ztráta odpovídající částce splatné v době úhrady a na základě této ztráty provést odhad kapitálového poměru instituce pro přiměřený časový úsek. Mimoto je třeba předpokládat odtok finančních prostředků odpovídající částce splatné v době úhrady a mělo by se posoudit riziko likvidity, PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: CS 8 CS

10 KAPITOLA I Společná ustanovení Toto nařízení stanoví pravidla, která upřesňují: Článek 1 Předmět 1) kritéria pro časové rozložení příspěvků do fondu podle čl. 69 odst. 2 nařízení (EU) č. 806//2014; 2) kritéria k určení počtu let, o něž lze v souladu s čl. 69 odst. 3 nařízení (EU) č. 806/2014 prodloužit počáteční období podle čl. 69 odst. 1 nařízení (EU) č. 806/2014; 3) kritéria ke stanovení ročních příspěvků podle čl. 69 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014; 4) okolnosti a podmínky, za nichž lze úplně nebo částečně odložit úhradu mimořádných následných příspěvků podle čl. 71 odst. 2 nařízení (EU) č. 806/2014. Článek 2 Definice Pro účely tohoto nařízení se použijí rovněž tyto definice: 1) počátečním obdobím se rozumí období uvedené v čl. 69 odst. 1 nařízení (EU) č. 806/2014; 2) dobou odložení se rozumí období v délce až šesti měsíců. CS 9 CS

11 KAPITOLA II Kritéria týkající se příspěvků předem Článek 3 Kritéria pro časové rozložení příspěvků předem během počátečního období 1. Při posuzování fáze hospodářského cyklu a dopadu, který mohou mít procyklické příspěvky na finanční situaci přispívajících institucí, podle čl. 69 odst. 2 nařízení (EU) č. 806/2014 vezme výbor v úvahu alespoň tyto ukazatele: a) makroekonomické ukazatele stanovené v příloze k určení fáze hospodářského cyklu; b) ukazatele stanovené v příloze k určení finanční situace přispívajících institucí. 2. Ukazatele, k nimž výbor přihlíží, se stanoví společně s ohledem na všechny zúčastněné členské státy. 3. Rozhodnutí výboru o časovém rozložení příspěvků se vztahuje stejně na všechny instituce přispívající do fondu. 4. V daném příspěvkovém období může být výše ročních příspěvků relativně nižší než průměr ročních příspěvků vypočítaných podle čl. 69 odst. 1 a čl. 70 odst. 2 nařízení (EU) č. 806/2014 pouze tehdy, pokud výbor ověří, že podle konzervativních odhadů lze cílové úrovně dosáhnout do konce počátečního období. Článek 4 Kritéria k určení počtu let, o něž lze prodloužit počáteční období 1) Při určování počtu let, o něž lze v souladu s čl. 69 odst. 3 nařízení (EU) č. 806/2014 prodloužit počáteční období podle čl. 69 odst. 1 nařízení (EU) č. 806/2014, vezme výbor v úvahu alespoň tato kritéria: a) minimální počet let, který je zapotřebí k dosažení cílové úrovně podle čl. 69 odst. 1 nařízení (EU) č. 806/2014, s výhradou toho, že roční příspěvky nepřesáhnou dvojnásobek průměrných ročních příspěvků v počátečním období; b) fáze hospodářského cyklu a dopad, který mohou mít procyklické příspěvky na finanční situaci přispívajících institucí, jak upřesňují ukazatele uvedené v čl. 4 odst. 1; c) dodatečné výdaje fondu, které výbor očekává po konzultaci s Evropskou radou pro systémová rizika (ESRB) v následujícím čtyřletém období. 2) Výbor nesmí za žádných okolností počáteční období prodloužit o více než čtyři roky. CS 10 CS

12 Článek 5 Kritéria ke stanovení ročních příspěvků po skončení počátečního období Při výpočtu příspěvků podle čl. 69 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014 vezme výbor v úvahu fázi hospodářského cyklu a dopad, který mohou mít procyklické příspěvky na finanční situaci přispívajících institucí, jak upřesňují ukazatele uvedené v článku 4. CS 11 CS

13 KAPITOLA III Odložení úhrady následných příspěvků Článek 6 Odložení úhrady mimořádných následných příspěvků 1. Výbor z vlastního podnětu po konzultaci s vnitrostátním orgánem příslušným k řešení krize nebo na jeho návrh odloží úplně nebo částečně úhradu mimořádných následných příspěvků instituce v souladu s čl. 71 odst. 2 nařízení (EU) č. 806/2014, pokud je to nezbytné v zájmu ochrany její finanční situace. 2. Odložení úhrady mimořádných následných příspěvků může výbor udělit na žádost instituce. Dotyčná instituce poskytne jakékoli informace, které výbor pokládá za nezbytné pro posouzení dopadu úhrady mimořádných následných příspěvků na její finanční situaci. Za účelem zjištění, zda instituce splňuje podmínky pro odložení stanovené v odstavci 4, vezme výbor v úvahu veškeré informace, které mají k dispozici příslušné vnitrostátní orgány. 3. Při určování, zda dotyčná instituce splňuje podmínky pro odložení, posoudí výbor dopad úhrady mimořádných následných příspěvků na solventnost a likviditu dotyčné instituce. Je-li tato instituce součástí skupiny, zahrnuje posouzení rovněž dopad na solventnost a likviditu celé skupiny. 4. Výbor může úhradu mimořádných následných příspěvků odložit v případě, dospěje-li k závěru, že úhrada povede k některé z těchto situací: a) pravděpodobné porušení minimálních požadavků na kapitál instituce stanovených v článku 92 nařízení č. 575/2013 během následujících šesti měsíců 5 ; b) pravděpodobné porušení minimálního požadavku krytí likvidity instituce stanoveného v čl. 412 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 a upřesněného v článku 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/61 během následujících šesti měsíců 6 ; c) pravděpodobné porušení zvláštního požadavku na likviditu instituce stanoveného v článku 105 směrnice 2013/36/EU během následujících šesti měsíců Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, , s. 1). Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/61 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek na úvěrové instituce týkající se krytí likvidity (Úř. věst. L 11, , s. 1). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, , s. 338). CS 12 CS

14 5. Výbor stanoví dobu odložení v rozsahu nezbytném k tomu, aby se zamezilo ohrožení finanční situace dotyčné instituce nebo její skupiny. Výbor pravidelně sleduje, zda během doby odložení platí i nadále podmínky pro odložení uvedené v odstavci Na žádost dotyčné instituce může výbor dobu odložení prodloužit, pokud zjistí, že i nadále platí podmínky pro odložení uvedené v odstavci 4. Toto prodloužení nesmí přesáhnout šest měsíců. Článek 7 Posouzení dopadu odložení úhrady na solventnost 1. Výbor nebo vnitrostátní orgán příslušný k řešení krize posoudí dopad úhrady mimořádných následných příspěvků na pozici instituce s ohledem na regulatorní kapitál. Toto posouzení zahrnuje analýzu dopadu úhrady mimořádných následných příspěvků na plnění minimálních požadavků na kapitál stanovených v článku 92 nařízení (EU) č. 575/2013 ze strany instituce. 2. Za účelem tohoto posouzení se od kapitálu instituce odečte výše následných příspěvků. 3. Analýza uvedená v odstavci 1 se vztahuje alespoň na období do následujícího data pro zasílání zpráv, pokud jde o požadavek na kapitál, podle článku 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/ Článek 8 Posouzení dopadu odložení úhrady na likviditu 1. Výbor nebo vnitrostátní orgán příslušný k řešení krize posoudí dopad úhrady mimořádných následných příspěvků na likviditu instituce. Toto posouzení zahrnuje analýzu dopadu úhrady mimořádných následných příspěvků na schopnost instituce plnit požadavek krytí likvidity stanovený v čl. 412 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 a upřesněný v článku 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/ Za účelem analýzy popsané v odstavci 1 připočítá výbor k vypočtenému čistému odtoku likvidity podle čl. 20 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/61 odtok likvidity odpovídající 100 % částky splatné v době úhrady mimořádných následných příspěvků. 3. Výbor posoudí také dopad tohoto odtoku zjištěného podle odstavce 2 na zvláštní požadavky na likviditu stanovené v článku 105 směrnice (EU) č. 2013/ Analýza uvedená v odstavci 1 se vztahuje alespoň na období do následujícího data pro zasílání zpráv, pokud jde o požadavek krytí likvidity, podle článku 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/ Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191, , s. 1). CS 13 CS

15 KAPITOLA IV Závěrečná ustanovení Článek 9 Vstup v platnost Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. V Bruselu dne Za Komisi předseda Jean-Claude JUNCKER CS 14 CS

Rada Evropské unie Brusel 3. listopadu 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 3. listopadu 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 3. listopadu 2016 (OR. en) 13910/16 EF 325 ECOFIN 988 DELACT 224 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 31. října 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 6867 final Předmět:

Více

Rada Evropské unie Brusel 8. února 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 8. února 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 8. února 2017 (OR. en) 6102/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 8395 final Předmět: CLIMA 29 ENV 114 ENT 31 DELACT 26 Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2016 (OR. en) 15678/16 EF 391 ECOFIN 1197 DELACT 258 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 16. prosince 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 8410 final Předmět:

Více

Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2016 (OR. en) 13965/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 31. října 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 6906 final Předmět: FSTR 75 FC 69 REGIO 96 SOC

Více

Rada Evropské unie Brusel 21. března 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 21. března 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 21. března 2017 (OR. en) 7529/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 20. března 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2017) 1703 final Předmět: MI 258 ENT 76 COMPET 201 DELACT

Více

Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) 10899/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 3966 final Předmět: SOC 447 FSTR 43 CADREFIN

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2016 (OR. en) 7613/16 UD 72 DELACT 61 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 2002 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) 10731/15 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. července 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2015) 4550 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 7. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 7. června 2017 (OR. en) 10024/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 2. června 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2017) 3492 final Předmět: CLIMA 172 ENV 585 ENT 146 DELACT

Více

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) 7604/16 UD 69 DELACT 58 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 5. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 1934 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.10.2016 C(2016) 6867 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 31.10.2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o výjimky pro obchodníky s komoditami

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o výjimky pro obchodníky s komoditami EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o výjimky pro obchodníky s

Více

Rada Evropské unie Brusel 22. března 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 22. března 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 22. března 2017 (OR. en) 8356/16 COR 1 EF 97 ECOFIN 330 DELACT 72 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 20. března 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2017) 1872 final Předmět:

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2018 C(2018) 4426 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 13.7.2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud

Více

Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2016 (OR. en) 15170/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. listopadu 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 7650 final Předmět: COMPET 643 CHIMIE 74 ENFOPOL

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 1. února 2013 (04.02) (OR. en) 5984/13 Interinstitucionální spis: 2013/0010 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 1. února 2013 (04.02) (OR. en) 5984/13 Interinstitucionální spis: 2013/0010 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 1. února 2013 (04.02) (OR. en) 5984/13 Interinstitucionální spis: 2013/0010 (COD) AGRI 55 ENV 82 FORETS 5 CODEC 215 DEVGEN 31 RELEX 99 JUR 46 UD 30 WTO 26 PROBA 5 NÁVRH Odesílatel:

Více

Rada Evropské unie Brusel 28. září 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 28. září 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 28. září 2017 (OR. en) 12660/17 SPG 23 WTO 216 DELACT 170 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 27. září 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2017) 6339 final Předmět: Jordi

Více

Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2016 (OR. en) 15171/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. listopadu 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 7657 final Předmět: COMPET 644 CHIMIE 75 ENFOPOL

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 6 a článek 132 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 6 a článek 132 této smlouvy, L 314/66 1.12.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/2218 ze dne 20. listopadu 2015 o postupu při vyloučení předpokladu, že zaměstnanci mají podstatný vliv na rizikový profil dohlížené úvěrové

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.7.2016 C(2016) 4389 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 14.7.2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2019 C(2019) 793 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 30.1.2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1799, pokud jde o výjimku

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.8.2017 C(2017) 5812 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 28.8.2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, pokud jde o upřesnění

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 561 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 561 final. Rada Evropské unie Brusel 3. října 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0243 (NLE) 12824/17 FISC 208 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 3. října 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 561 final

Více

Rada Evropské unie Brusel 12. dubna 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 12. dubna 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 12. dubna 2017 (OR. en) 8199/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 10. dubna 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2017) 2255 final Předmět: DENLEG 31 AGRI 197 SAN 150 DELACT

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. prosince 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 1. prosince 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 1. prosince 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 1. prosince 2016 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Rada Evropské unie Brusel 5. prosince 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 5. prosince 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 5. prosince 2017 (OR. en) 15466/17 PECHE 510 DELACT 247 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 23. listopadu 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2017) 7695 final Předmět: Jordi

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0159 (COD) 9710/16 JUSTCIV 158 CODEC 796 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 30. května 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016)

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. září 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 11. září 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 11. září 2017 (OR. en) 12043/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. září 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2017) 5993 final Předmět: AGRI 465 AGRIFIN 87 AGRIORG 84

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne ,

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.3.2019 C(2019) 2029 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 14.3.2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, pokud

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2017

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2017 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

(1) Směrnice 2011/16/EU vyžaduje, aby došlo k výměně informací v oblasti daní za použití standardních formulářů a elektronických formátů.

(1) Směrnice 2011/16/EU vyžaduje, aby došlo k výměně informací v oblasti daní za použití standardních formulářů a elektronických formátů. L 365/70 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1353/2014 ze dne 15. prosince 2014, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1156/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.9.2017 C(2017) 6464 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 29.9.2017, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2016/1011 Evropského parlamentu a Rady, pokud

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přizpůsobení několika právních aktů v oblasti práva, které stanoví použití regulativního

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2018) 249 final - ANNEXES 1 to 2.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2018) 249 final - ANNEXES 1 to 2. Rada Evropské unie Brusel 3. května 2018 (OR. cs) Interinstitucionální spis: 2018/0117 (NLE) 8534/18 ADD 1 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 2. května 2018 Příjemce: AELE 25 EEE 22 N 22 ISL

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en) 9094/16 AGRI 274 AGRIFIN 57 AGRIORG 41 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 17. května 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 2783 final Předmět:

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 355/60 Úřední věstník Evropské unie 31.12.2013 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1423/2013 ze dne 20. prosince 2013, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o požadavky na zpřístupňování

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2019 C(2019) 3448 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 13.5.2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 783 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 783 final. Rada Evropské unie Brusel 20. prosince 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0349 (CNS) 15904/17 FISC 365 ECOFIN 1134 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 19. prosince 2017 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 306/32 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/1993 ze dne 4. listopadu 2016, kterými se stanoví zásady pro koordinaci hodnocení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.4.2018 C(2018) 2420 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 26.4.2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014, pokud jde o

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 6.4.2018 L 90/105 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2018/546 ze dne 15. března 2018 o přenesení pravomoci přijímat kapitálová rozhodnutí (ECB/2018/10) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.3.2019 C(2019) 1839 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 12.3.2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2013, pokud jde o technické provádění druhého

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.6.2015 C(2015) 3759 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 10.6.2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 stanoví

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 453 final. Příloha: COM(2016) 453 final /16 rk DGC 2A

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 453 final. Příloha: COM(2016) 453 final /16 rk DGC 2A Rada Evropské unie Brusel 12. července 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0211 (NLE) 11177/16 COEST 189 WTO 215 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 11. července 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016)

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.2.2019 C(2019) 873 final PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne 12.2.2019 o vzorech ES prohlášení a certifikátů pro železniční prvky interoperability a subsystémy,

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 1.6.2017 L 141/21 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/935 ze dne 16. listopadu 2016 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí o způsobilosti a bezúhonnosti a o hodnocení splnění požadavků na

Více

ECB-PUBLIC OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) [YYYY/[XX*]] ze dne [den měsíc] 2016

ECB-PUBLIC OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) [YYYY/[XX*]] ze dne [den měsíc] 2016 CS ECB-PUBLIC OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) [YYYY/[XX*]] ze dne [den měsíc] 2016 o uplatňování možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci práva Unie vnitrostátními příslušnými

Více

Rada Evropské unie Brusel 5. dubna 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 5. dubna 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 5. dubna 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0076 (NLE) 8010/17 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 4. dubna 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 165 final Předmět:

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.2.2018 C(2018) 884 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 19.2.2018 o systémech posuzování a ověřování stálosti vlastností použitelných na sendvičové

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.11.2016 C(2016) 7147 final/2 ze dne 2.2.2017 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 11.11.2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Rada Evropské unie Brusel 14. října 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 14. října 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 14. října 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 13041/15 AVIATION 121 USA 30 RELEX 821 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 13. října 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.3.2019 C(2019) 2082 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 14.3.2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1799, pokud jde o výjimku

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0299 (NLE) 15437/15 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 16. prosince 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2015) 656 final

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D045810/01.

Delegace naleznou v příloze dokument D045810/01. Rada Evropské unie Brusel 22. července 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 22. července 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D045810/01

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 25. července 2011 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění směrnice 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES,

Více

Rada Evropské unie Brusel 21. března 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 21. března 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 21. března 2017 (OR. en) 7713/16 COR 1 EF 76 ECOFIN 273 DELACT 64 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 17. března 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2017) 1888 final Předmět:

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2018 (OR. cs) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2018 (OR. cs) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 3. května 2018 (OR. cs) Interinstitucionální spis: 2018/0117 (NLE) 8534/18 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 2. května 2018 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2018) 249

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. ledna 2014 (OR. en) 5080/14 Interinstitucionální spis: 2013/0446 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 1 UD 4 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. září 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 11. září 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 11. září 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0229 (NLE) 12039/17 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 11. září 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 499 final Předmět:

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.6.2014 COM(2014) 379 final 2014/0194 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební

Více

(96. týden) N 118 / 10

(96. týden) N 118 / 10 N 118 / 10 10. funkční období N 118 / 10 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 (96. týden) 2016 Rada Evropské

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se pozměňuje nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se pozměňuje nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.11.2017 COM(2017) 734 final 2017/0326 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se pozměňuje nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o sídlo Evropského orgánu

Více

Delegace naleznou v příloze dokument C(2016) 3337 final ANNEXES 1 to 2.

Delegace naleznou v příloze dokument C(2016) 3337 final ANNEXES 1 to 2. Rada Evropské unie Brusel 8. června 2016 (OR. en) 10068/16 ADD 1 EF 182 ECOFIN 588 DELACT 110 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. června 2016 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.10.2017 C(2017) 6940 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 19.10.2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 18.12.2015 L 332/19 NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2378 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) / ze dne

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) / ze dne EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.2.2018 C(2018) 533 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) / ze dne 2.2.2018 o jednotných podrobných specifikacích pro shromažďování a analýzu údajů ke sledování a hodnocení

Více

13/sv. 15 CS. Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 35/1

13/sv. 15 CS. Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 35/1 3 31995R0297 15.2.1995 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 35/1 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 297/95 ze dne 10. února 1995 o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro hodnocení léčivých přípravků RADA

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.,

Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č., EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.10.2010 KOM(2010) 544 v konečném znění 2010/0272 (COD) C7-0316/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č., kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1541/98 o

Více

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013.

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013. 5.7.2014 L 198/7 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 31. ledna 2014 o úzké spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány zúčastněných členských států, jejichž měnou není euro (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Více

EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA

EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA 3.4.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 98/3 EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA ze dne 27. ledna 2014 o koordinačním rámci pro oznamování vnitrostátních

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d Italia a

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. září 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 7. září 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 7. září 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0185 (NLE) 11734/15 FISC 104 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 3. září 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. července 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. července 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. července 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 17. července 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: D047924/07

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 24.10.2018 L 265/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1595 ze dne 23. října 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. dubna 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. dubna 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. dubna 2016 (OR. en) 8024/16 DRS 8 ECOFIN 299 EF 88 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 13. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D044460/01 Předmět:

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.8.2018 COM(2018) 567 final 2018/0298 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. listopadu 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 11. listopadu 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 11. listopadu 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0302 (NLE) 15413/14 FISC 190 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 24. října 2014 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o dovozu rýže pocházející z Bangladéše CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 17. ledna 2012 (OR. en) 5403/12 ENV 17 ENT 7

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 17. ledna 2012 (OR. en) 5403/12 ENV 17 ENT 7 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 17. ledna 2012 (OR. en) 5403/12 ENV 17 ENT 7 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 12. ledna 2012 Příjemce: Generální sekretariát Rady Evropské unie Č.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 137/4 26.5.2016 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/823 ze dne 25. května 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 771/2008, kterým se stanoví organizační a jednací řád odvolacího senátu Evropské agentury

Více

Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) 10747/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 28. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 414 final Předmět: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.2.2019 L 51 I/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/316 ze dne 21. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské

Více

Rada Evropské unie Brusel 15. března 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 15. března 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 15. března 2017 (OR. en) 7317/17 ENV 260 MI 230 DELACT 51 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 13. března 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2017) 1521 final Předmět: Jordi

Více

EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA

EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA 21.9.2018 CS Úřední věstník Evropské unie C 338/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA DOPORUČENÍ EVROPSKÉ RADY PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA ze dne 16. července 2018,

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 8. června 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 293 final

Více

Rada Evropské unie Brusel 21. prosince 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 21. prosince 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 21. prosince 2016 (OR. en) 15756/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 19. prosince 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 8383 final Předmět: ENT 239 MI 810 ENV 822

Více

Rada Evropské unie Brusel 8. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 8. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 8. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0174 (NLE) 9889/16 PROBA 8 RELEX 483 AGRI 311 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 7. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 22.12.2006 KOM(2006) 916 v konečném znění 2006/0300 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice 2002/87/ES o doplňkovém

Více

ROZHODNUTÍ. (5) Přenesení rozhodovacích pravomocí by mělo být omezené a přiměřené, přičemž rozsah přenesení pravomocí by měl být jednoznačně vymezen.

ROZHODNUTÍ. (5) Přenesení rozhodovacích pravomocí by mělo být omezené a přiměřené, přičemž rozsah přenesení pravomocí by měl být jednoznačně vymezen. 25.2.2019 L 55/7 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/322 ze dne 31. ledna 2019 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí na základě pravomocí v oblasti dohledu přiznaných vnitrostátními

Více

Rada Evropské unie Brusel 13. října 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 13. října 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 13. října 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0289 (NLE) 14272/14 FISC 157 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 13. října 2014 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. listopadu 2018 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 7. listopadu 2018 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 7. listopadu 2018 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2018/0375 (NLE) 13931/18 FISC 439 ECOFIN 1015 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 6. listopadu 2018 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 23. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0135 (NLE) 10655/17 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 22. června 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 332 final Předmět:

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. července 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 3. července 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 3. července 2017 (OR. en) 10906/17 EF 150 ECOFIN 613 DELACT 120 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 29. června 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2017) 4408 final Předmět:

Více