Pracovní cesty a cestovní náhrady 2019

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní cesty a cestovní náhrady 2019"

Transkript

1 Pracovní cesty a cestovní náhrady 2019 Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění) 151 až 189 cestovní náhrady, 3 základní pracovněprávní vztahy ( 33, 75, 76 ), 4a odchylná úprava práv a povinností, vzdání se práva, 6 zaměstnanec, 34 pracovní smlouva (druh práce, MVP), 34a místo pravidelného pracoviště, 42 pracovní cesta, 109 odst. 3 tzv. státní a příspěvková sféra, 346c nelze zprostit zaměstnavatele, další paragrafy např.: 81, 85, 96, 103, 210, 230, 231, 265, 305, Vyhláška MPSV č. 333/2018 Sb., o tuzemském stravném a průměrných cenách pohonných hmot Vyhláška MF č. 254/2018 Sb., o zahraničním stravném Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 6 odst. 1, 7 písm. a), 24 odst. 2 písm. zh). Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 500/2002 Sb. Vyhláška č. 504/2002 Sb. Vyhláška č. 410/2009 Sb. Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákon Za cestovní náhrady se považují pouze náhrady podle 156 odst. 3 zákoníku práce, poskytnuté v souladu s 152 zákoníku práce (dále jen CN cestovní náhrady)! Cestovní náhrady přísluší: a) zaměstnancům v pracovním poměru, b) zaměstnancům činným na základě dohody o pracovní činnosti, nebo dohody o provedení práce, je-li poskytnutí cestovních náhrad sjednáno písemnou formou (viz odkaz na 77 odst. 2 písm. i) a 155 odst. 1 zákoníku práce. Cestovní náhrady nepřísluší: a) fyzické osobě, se kterou není uzavřen pracovněprávní vztah, b) zaměstnancům jiné společnosti, kdy zde z tohoto bodu b) jsou výjimky, a to: 1) vzájemná výměna zaměstnanců viz 188 odst. 4 ZP, 2) členové zastupitelstva 78 zákona o obcích, 3) 184 školského zákona, 4) 15 zákona o vysokých školách. Další okruh fyzických osob, které vykonávají závislou práci pro společnost podle 6 odst. 1 písm. b) a c) a odstavce 2) zákona o daních z příjmů, a zákona o obchodních korporacích. Jsou to tyto osoby:

2 1) společník, 2) jednatel, 3) člen představenstva a člen dozorčí rady, 4) prokurista, likvidátor, 5) komanditista. Těmto statutárům náleží v souvislosti s výkonem funkce statutára CN, a to za podmínek uvedených v zákoníku práce a pokynu GFŘ D-22 k ZDP. Kdy zaměstnanci CN přísluší: Zákoník práce 151 a 152: Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci náhradu cestovních výdajů (cestovní náhrady), které mu vzniknou při: Pracovní cesta 1) pracovní cestě ( 42 cesta mimo místo výkonu práce), 2) cestě mimo pravidelné pracoviště ( 34a), 3) mimořádné cestě v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn ( 81) vykonávaným v místě výkonu práce, anebo pravidelným pracovištěm, z důvodů: a) přeložení ( 43, 165, 177), b) dočasného přidělení ( 43a + 165) c) přijetí do zaměstnání ( 177, 165), d) výkonu práce v zahraničí ( 172, 181). Podle 42 zákoníku práce se rozumí: Pracovní cestou časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel však může zaměstnance vyslat jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na své pracovní cestě koná tuto práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal. S odkazem na shora uvedený pojem pracovní cesta je třeba zmínit ještě ust. 153 zákoníku práce, kdy podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, způsob dopravy a ubytování, určí předem písemně zaměstnavatel, kdy musí přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance. Výkon práce ve vazbě na pracovní cestu: Jen pro doplnění uvádím, co se podle zákoníku práce považuje za výkon práce, neboť tento pojem je rozhodující pro posouzení, zda se bude jednat o pracovní cestu či nikoliv. a) Je zcela jasné, že se jedná o výkon daného druhu práce uvedeného v pracovní smlouvě, b) za výkon práce se také považuje rekvalifikace, zaškolení, zaučení, c) dále pak podle 230 ZP též prohlubování kvalifikace. Za tyto činnosti pak náleží zaměstnanci mzda, nebo plat. Znamená to, že za podmínek uvedených v 42 zákoníku práce, by se jednalo o pracovní cestu. Naopak u bodu: d) zvyšování kvalifikace nenáleží mzda, ani plat, ale jen náhrady mzdy, nebo platu. Proto v případech zvyšování kvalifikace nejde o výkon práce, a tudíž nenáleží ani náhrady cestovních výdajů!

3 Místo výkonu práce a pravidelné pracoviště: Podle 34 odst. 1) písm. b) ZP musí být uvedeno co možná nejúžeji: a) jedno místo výkonu práce, nebo b) více míst výkonu práce, a to adresou pracoviště (pracovišť), provozovny (provozoven), event. nejčastěji sídla zaměstnavatele, nebo i široce, a to c) např. částí obce, obcí, několika obcemi, nebo i větším územním celkem, jako např. okres, kraj, či dokonce Česká republika, d) dále může být i místo výkonu práce adresa trvalého bydliště, pokud by se jednalo o práci z domova s ohledem na 317 ZP. Pravidelné pracoviště je sjednáno, není sjednáno: Za pravidelné pracoviště, pokud není konkrétně sjednáno v pracovní smlouvě, je vždy místo, ve kterém zaměstnanec vykonává svojí práci. Pravidelné pracoviště musí být sjednáno co nejúžeji, tj. nesmí být sjednáno šířeji než jedna obec! Není-li pravidelné pracoviště sjednáno, platí, že pravidelným pracovištěm je místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Jestli-že je však místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají cesty zaměstnance za účelem výkonu práce. Příklad č. 1: Místo výkonu práce obec Zaměstnanec má v pracovní smlouvě sjednáno místo výkonu práce jen názvem města. Náleží mu náhrady cestovních výdajů, pokud se bude pohybovat po tomto městě. Zaměstnanci přísluší podle 152 písm. a) zákoníku práce cestovní náhrady v případě, že jde o cestu k výkonu práce nebo související s výkonem sjednaného druhu práce mimo místo výkonu práce, tj. v případě uvedeného zaměstnance při cestě mimo uvedenou obec. Dále přísluší zaměstnanci cestovní náhrady podle 152 písm. b) zákoníku práce při cestě k výkonu práce mimo pravidelné pracoviště. V uvedeném případě však není v dotazu uvedeno, které místo je pravidelným pracovištěm zaměstnance. To může, ale nemusí být v pracovní smlouvě sjednáno. Bez zjištění pravidelného pracoviště nelze uvedený (ani žádný jiný) případ správně vyřešit. Jako pravidelné pracoviště může být v pracovní smlouvě v případě, kdy je místem výkonu práce obec, sjednáno jedno konkrétní místo nebo více konkrétních míst v této obci (např. sídlo nebo jiné pracoviště zaměstnavatele anebo např. všechna pracoviště zaměstnavatele v této obci nebo část této obce. Pak cestovní náhrady zaměstnanci přísluší vždy i při cestách mimo takové pravidelné pracoviště, tj. i na území této obce. Je-li jako pravidelné pracoviště sjednána tato obec, pak cesty po obci nejsou cestami, při kterých by zaměstnanci cestovní náhrady příslušely. V případě, že pravidelné pracoviště v pracovní smlouvě sjednáno není, je podle 34a zákoníku práce pravidelným pracovištěm sjednané místo výkonu práce, tj. v uvedeném případě obec a cestovní náhrady tomuto zaměstnanci při cestách po této obci nepřísluší. Příklad č. 2: Cesty do práce v sobotu a v neděli

4 Zaměstnanci mají rozvrh směn pondělí pátek od 7.00 hod. do hod. Při mimořádné směně o sobotě a neděli poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům stravenky. Je tento postup zaměstnavatele správný? Jestliže zaměstnanec nemá na sobotu a neděli rozvrhem směn podle 81 a dalších ZP stanovenu pracovní dobu, pak jde při výkonu práce na pravidelném pracovišti v sobotu a neděli podle 156 odst. 2 a 152 písm. c) zákoníku práce o pracovní cestu, při které mu přísluší všechny druhy cestovních náhrad, tj. jak náhrada jízdních výdajů za cestu na pravidelné pracoviště a zpět, tak za celou dobu trvání této pracovní cesty stravné. Pokud tak zaměstnavatel nečiní, hrubě porušuje zákoník práce. Stravenky může zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout prakticky kdykoliv, nicméně v uvedeném případě by poskytnutá menu stravenka byla podle 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP zcela jednoznačně nedaňovým nákladem zaměstnavatele. Komentář ke shora uvedenému příkladu: Zde je důležité si objasnit situaci, která je popsána v příkladě č. 2) kde jsou citovány 156 odst. 2 a 152 písm. c) ZP Cesta na pravidelné pracoviště. Podle tohoto ustanovení náleží zaměstnanci cestovní náhrady, kdy zaměstnanci vzniknou výdaje při mimořádné cestě v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště! Z uvedeného tedy jasně vyplývá, že každá práce mimo rozvrh směn je prací mimořádnou a zaměstnance náleží s odkazem na 156 odst. 2) náhrady cestovních výdajů. Jen pro doplnění uvádím, že jako pracovní cesta se musí posuzovat cesta: a) pracovní cesta 42 ZP, b) cesta mimo pravidelné pracoviště, c) viz předchozí odstavec, d) přeložení 43 ZP, e) dočasné přidělení 43a ZP, f) přijetí do zaměstnání v pracovním poměru a g) výkon práce v zahraničí. Pracovní cesty a pravidla, které musí dodržet zaměstnavatel: Obecně je doporučeno, aby každý zaměstnavatel měl zpracovaný vnitřní firemní předpis k zajištění pravidel při vysílání zaměstnance na pracovní cesty a následné zabezpečení a poskytnutí jednotlivých nároků na náhrady cestovních výdajů, termíny vyúčtování pracovních cest. Jedná se především o naplnění 153 zákoníku práce podmínky konání pracovní cesty. Znamená to, že zaměstnavatel jednoznačně musí brát ohledy na svého zaměstnance při jeho vyslání na pracovní cestu, ale také by měl zohlednit ekonomickou stránku vzniklých nákladů, které vzniknou zaměstnavateli s pracovní cestou zaměstnance. Zaměstnavatel má právo zaměstnanci jednoznačně písemně či jiným průkazným způsobem určit před nástupem na pracovní cestu: místo nástupu a ukončení PC a její dobu, místo kam bude zaměstnanec vyslán a náplň jeho práce při pracovní cestě, způsob dopravy (ČSD, ČSAD, ČSA, služební vozidlo), způsob ubytování např. hotel do maximálně tří hvězd, nebo určí sám zaměstnavatel

5 další povinnosti zaměstnance, např. vyplnit tiskopis cestovní příkaz, kniha jízd, zápis o pracovní cestě, event. povinnost zaměstnance neprodleně oznámit zaměstnavateli změnu, která je rozhodná pro poskytnutí cestovních náhrad, viz 186 zákoníku práce. Druhy jednotlivých náhrad ve vazbě na 156 ZP Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci při splnění podmínek daných pro naplnění pojmu pracovní cesta níže uvedené náhrady cestovních výdajů: náhrada jízdních výdajů, jízdní výdaje k návštěvě rodiny, výdaje za ubytování, náhrada zvýšených stravovacích výdajů stravné, nutné vedlejší výdaje, zahraniční stravné, dobrovolně kapesné viz 180 ZP: Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout kapesné do výše 40 % zahraničního stravného poskytnutého zaměstnanci podle 170 odst. 3 nárok na zahraniční stravné." Na tyto náhrady cestovních výdajů zaměstnanci vzniká nárok, kterého se nemůže zprostit. Znamená to, že zaměstnanec nemůže zaměstnavatele zprostit odpovědnosti povinnosti za poskytnutí mzdy, platu, odměnu z dohody a jejich náhrady, odměnu za pracovní pohotovost, odstupné a náhradu výdajů příslušejících zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce, viz 346 c) ZP. Doba trvání, průběh a konec pracovní cesty Pro posouzení doby trvání pracovní cesty je důležitá jasná identifikace skutečného odchodu z určeného místa nástupu na pracovní cestu a doba skutečného příchodu do určeného místa ukončení pracovní cesty. Příklad č. 3: Zaměstnavatel určil zaměstnanci nástup na pracovní cestu a ukončení pracovní cesty jen název obce např. Praha. Cestovní náhrady náleží zaměstnanci po celou dobu trvání pracovní cesty, tj. od okamžiku data, resp. hodiny nástupu na pracovní cestu v místě určeném zaměstnavatelem do okamžiku ukončení pracovní cesty (datum a čas). Zde musí zaměstnavatel jasně určit identifikovat konkrétní místo nástupu a ukončení pracovní cesty. Pokud by zaměstnavatel konkrétní místo neurčil, má právo si zaměstnanec toto místo nástupu a ukončení pracovní cesty sám určit. Poznámka: K tomuto případu by nemělo v praxi docházet, neboť vždy je povinností zaměstnavatele přesně konkretizovat místo nástupu a ukončení pracovní cesty (např. adresa trvalého bydliště zaměstnance, pravidelné pracoviště, sídlo společnosti místo výkonu práce. Přerušení pracovní cesty ( 160, 162, 163, 170) Zaměstnavatel může povolit přerušení pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance (tj. z jeho soukromých důvodů) před zahájením výkonu práce, po ukončení výkonu práce, nebo i

6 přerušení uprostřed pracovní cesty. O přerušení PC a jeho podmínkách musí být vždy dohodnuto předem. O přerušení PC se jedná v případech na straně zaměstnance. Nikdy se nejedná o přerušení PC na straně zaměstnavatele. Cestovní náhrady po dobu přerušení PC Jízdní výdaje ( 160 ZP): v prokázané výši, nejvýše však jako by k přerušení nedošlo. Ubytování ( 162 odst. 2 ZP): od okamžiku začátku výkonu práce do okamžiku ukončení výkonu práce, během přerušení PC není povinnost hradit stravné ( 163 odst. 5 ZP) a zahraniční stravné ( 170 odst. 6 ZP) po dobu přerušení nepřísluší, přísluší jen od okamžiku začátku výkonu práce do okamžiku ukončení výkonu práce. Tato doba musí být uvedena při vyúčtování cestovních náhrad. Stravné za dobu cestování během přerušení NENÁLEŽÍ. Příklad č. 4: Přerušení pracovní cesty před výkonem a i po výkonu práce Zaměstnanec byl vyslán na pracovní cestu do Salzburgu s určeným nástupem na pracovní cestu v pondělí ve 3.00 hod. a ukončením pracovní cesty v pátek. Před odjezdem požádal zaměstnavatele o souhlas s přerušením pracovní cesty před nástupem výkonu práce, neboť chce odjet ze soukromých důvodů již v sobotu ráno a dále o přerušení pracovní cesty po ukončení výkonu práce, protože chce poté v Rakousku zůstat týden na dovolené. Jak má být postupováno při poskytování cestovních náhrad, když zaměstnavatel s takovýmto přerušením pracovní cesty souhlasí. Jestliže zaměstnavatel prokazatelně před pracovní cestou souhlasil s uvedeným přerušením pracovní cesty před zahájením i po ukončení výkonu práce z důvodu na straně zaměstnance, přísluší zaměstnanci náhrada jízdních výdajů za cestu tam v sobotu i za cestu zpět po dovolené určeným dopravním prostředkem v prokázané výši, a to podle 160 zákoníku práce však maximálně do výše, která by mu náležela v případě, kdyby k přerušení pracovní cesty nedošlo. Ostatní cestovní náhrady, tj. náhrada výdajů za ubytování, náhrada jiných jízdních výdajů než za cestu do Salzburgu a zpět, náhrada nutných vedlejších výdajů a stravné zaměstnanci v uvedeném případě povoleného přerušení pracovní cesty před výkonem práce i po ukončení výkonu práce, přísluší až od okamžiku začátku výkonu práce v pondělí do ukončení výkonu práce v pátek před dovolenou. Prokazování a zjištění výše cestovních náhrad Přípustná výše cestovních náhrad je dána příslušnými limity, které jsou dané v příslušných právních předpisech, viz limity např. tuzemského stravného, zahraničního stravného, a to také s ohledem na 24 ZDP daňově uznatelné jsou cestovní náhrady poskytnuté s odkazem na zákoník práce. Vše, co by zaměstnavatel poskytl zaměstnanci nad přípustný daný limit, je částka nad tento limit zdanitelným příjmem zaměstnance! Zaměstnanci přísluší náhrada výdajů (pokud mu výdaje vznikly) v prokázané výši. Výdaje musí zaměstnanec při vyúčtování prokázat: výdaje musí být doloženy hodnověrnými doklady,

7 čestné prohlášení není pro účely CN hodnověrný doklad, při vnější kontrole vše prokazuje zaměstnavatel. V některých případech může být poskytnuta bez prokázání výše výdaje, v některých musí být poskytnuta bez prokázání. Jízdní výdaje 157 atd. Jak uvedeno v 153 ZP je právem zaměstnavatele určit zaměstnanci vhodnost dopravního prostředku, kterým se bude na pracovní cestu dopravovat. Znamená to, že tam, kde zaměstnavatel přímo zaměstnanci určí dopravní prostředek (vlak, autobus, osobní vozidlo zaměstnavatele, nebo povolí zaměstnanci jeho motorové vozidlo, nebo letadlo), je zaměstnanec povinen tento dopravní prostředek použít. V případech, kdy tak zaměstnanec neučiní a použije o své vůli jiný dopravní prostředek, má zaměstnavatel právo zaměstnanci výdaje, které vynaložil zaměstnanec použití jiného dopravního prostředku neproplatit. Obecně tedy platí, že zaměstnavatel zaměstnanci proplatí náhrady jízdních výdajů, a to: v prokázané výši na dopravu do místa určení pracovní cesty a zpět (bus, vlak, letadlo, loď) a v prokázané výši při použití městské dopravy v místě určení pracovní cesty (tramvaj, bus, taxislužba, převozník), event. u bodu b) lze uznat i prohlášení o vynaložené částce v rámci místní hromadné dopravy, pokud nebyl přepravcem vydán příslušný účetní doklad! Je však čistě na zaměstnavateli, zda takovéto prohlášení bude zaměstnavatelem uznáno. Viz 185 zákoníku práce, kde je jasně uvedeno, že pokud zaměstnanec neprokáže oficiálním dokladem příslušné výdaje na dopravu, může mu zaměstnavatel poskytnout tuto náhradu v jím uznané výši, která odpovídá určeným podmínkám! Soukromé vozidlo zaměstnance a pracovní cesta Použije-li zaměstnanec se souhlasem zaměstnavatele své soukromé motorové vozidlo, přísluší zaměstnanci náhrada jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdného za určený hromadný dopravní prostředek! Použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele své motorové vozidlo, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu, kdy k jsou základní sazby náhrady za 1 km jízdy: a) jednostopá vozidla a tříkolky 1,10 Kč, b) osobní silniční motorové vozidlo 4,10 Kč, c) u nákladních vozidel, autobusů, nebo traktorů přísluší zaměstnanci nejméně ve výši dvojnásobku sazby uvedené částky pod bodem b), d) při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu je to částka nejméně 15 % ze základní náhrady. Viz 157 zákoníku práce. Zaměstnanec při použití motorového vozidla musí jednoznačně prokázat původ vozidla, tj. lze uznat motorové vozidlo, které je: a. v majetku samotného zaměstnance je vlastníkem, b. je v podílovém spoluvlastnictví, c. je součástí společného jmění manželů, d. vlastníkem je jiný majitel a zaměstnanec si vozidlo vypůjčí, e. vozidlo, které má zaměstnanec v nájmu, f. majitelem vozidla je leasingová společnost, g. zaměstnanec si vozidlo vypůjčil v autopůjčovně.

8 Další povinnosti, které musí zaměstnanec zaměstnavateli doložit k ověření: 1) zaměstnanec je vlastníkem řidičského průkazu, 2) je zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla, 3) vozidlo je způsobilé provozu na pozemních komunikacích velký technický průkaz, 4) STK, 5) je sjednáno zákonné pojištění platná zelená karta, 6) podle požadavků zaměstnavatele, zda je nutné i havarijní pojištění (nadstavba není toto povinnost). Příklad č. 5 Zaměstnavatel určil veřejný hromadný prostředek vlak a poté den před pracovní cestou povolil zaměstnanci použití soukromého vozidla. Jak to bude vypadat s proplacením náhrady jízdného? Zde je výjimka, a to s odkazem na 159 odst. 1) a 157 odst. 2 zákoníku práce, kdy bude zaměstnanci náležet náhrada jízdních výdajů ve výši ceny jízdného původně určeným hromadným prostředkem vlak, ale zároveň zaměstnanci náleží i náhrady podle 157 odst. 2) ZP. Příklad č. 6 Zaměstnanec byl požádán, aby použil své soukromé motorové vozidlo. Zaměstnanci budou náležet dvě náhrady a to: základní náhrada 4,10 Kč/km, + náhrada za spotřebované pohonné hmoty viz 157 odst. 3) ZP. Náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty Zaměstnavatel po předložení velkého technického průkazu musí zjistit údaje o průměrné ceně pohonné hmoty příslušného motorového vozidla. Zde se mohou vyskytnout následující situace. S kombinovaná spotřeba podle norem EU je uveden vždy třetí údaj, kombinovaná spotřeba v technickém průkazu není uvedena zde sečteme údaje a provedeme aritmetický průměr, v technickém průkazu není žádný údaj o průměrné spotřebě zde je třeba doložit technický průkaz vozidla shodného typu ve vazbě na obsah válců. Po předložení těchto údajů pak bude stanovena náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty následujícím výpočtem: Náhrady za pohonné hmoty = Spotřeba ujeté kilometry cena PHM : 100 Znamená to, že zaměstnanec musí doložit doklad o nákupu PHM, a to ne starší jak dva dny před pracovní cestou, nebo event. dva dny po pracovní cestě. Pokud by doložil více dokladů o čerpání pohonné hmoty v průběhu pracovní cesty, provede se aritmetický průměr cen PHM. V případě, že nedoložil doklad o čerpání pohonné hmoty, provede se výpočet podle vyhláška MPSV č. 333/2018 Sb., o průměrných cenách kdy: BA 95 33,10 Kč/l E5, BA 98 37,10 Kč/l, nafta 33,60 Kč/l B7, u LPG, CNG je nutné vždy doložit doklad! Příklad č. 7: Výpočet náhrady jízdních výdajů za soukromý automobil

9 Zaměstnanec použil na základě žádosti zaměstnavatele svůj osobní automobil. V jeho technickém průkazu je mj. jako palivo uveden benzín BA 95 B, spotřeba 9,8/5,1/6,8 l/100 km a norma EU 2016/646W. Celkem zaměstnanec ujel na pracovní cestě 452 km. Doklad o ceně PHM nedoložil. Jak se vypočte náhrada za spotřebované pohonné hmoty? Zaměstnanci v tomto případě podle 157 odst. 3 ZP přísluší základní náhrada (ZN) a náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty (NPHM). Základní náhrada se stanoví jako součin sazby základní náhrady a ujeté vzdálenosti, tj. ZN = SZN km = 4, = 1 853,20 Kč. Náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty se zjistí jako součin kombinované spotřeby podle norem EU uvedené v technickém průkazu vozidla (není-li tam, pak průměrné spotřeby), ujeté vzdálenosti a zaměstnancem dokladem doložené ceny PHM, z něhož je patrná souvislost s pracovní cestou. Nemá-li zaměstnanec takový doklad, pak cenou z vyhlášky MPSV platné pro příslušné období. Norma EU 2016/646 W, uvedená v technickém průkazu vozidla je normou, která novelizuje normu ES 692/2008 a tedy třetí údaj o spotřebě uvedený v technickém průkazu v kolonce spotřeba paliva, je údajem o kombinované spotřebě, který je nutno k výpočtu NPHM použít. Výpočet: NPHM = S km C =: 6,8 : ,10 = 1 017,36 Kč. Celková výše náhrady jízdních výdajů tak činí: ZN + NPHM = 1 853, ,36 = 2 870,56 Kč. Tato nezaokrouhlená částka se uvede ve vyúčtování cestovních náhrad, sečte se ostatními druhy cestovních náhrad, odečte se záloha poskytnutá zaměstnanci na uvedenou pracovní cestu, rozdíl (doplatek nebo přeplatek) se zaokrouhlí na celé Kč směrem nahoru a poskytne zaměstnanci (vyplatí z pokladny, převede na jeho účet nebo vypořádá jiným způsobem). Poznámka: Pokud použije i MHD, přísluší mu i náhrada jízdních výdajů za MHD.

Tuzemské pracovní cesty

Tuzemské pracovní cesty CESTOVNÍ NÁHRADY CES str. 1 Tuzemské pracovní cesty Právní úprava: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 2 odst. 4, 42, 151 až 190 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Více

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné Obsah Úvodní slovo autora 13 Použité zkratky 14 Účty použité v příkladech 15 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují 16 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují 21 1.2 Úhrada cestovních

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 Obec: Drahelčice Adresa: Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19 IČ: 233200 Článek 1: Úvodní ustanovení Zákonný rámec: 1. Směrnice o cestovních náhradách je vypracována

Více

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD A STRAVNÉHO V RÁMCI ORGANIZACE

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD A STRAVNÉHO V RÁMCI ORGANIZACE SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD A STRAVNÉHO V RÁMCI ORGANIZACE Tato směrnice je vydána v souladu se zákoníkem práce č.262/2006 Sb. 151-190., dále vyhláškami MPSV ČR, kterými se určují sazby stravného

Více

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012 Cestovní náhrady Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012 1 Základní zásady Základní úprava u soukromých zaměstnanců, u státních pouze odchylky ( 174 ZP) Soukromí zaměstnanci minimální standard, státní zaměstnanci

Více

SMĚRNICE KVESTORA č. 1/2019

SMĚRNICE KVESTORA č. 1/2019 Č. j. 900/19/00010 PID 0343750 V Praze dne 22. 1. 2019 SMĚRNICE KVESTORA č. 1/2019 Stanovení podmínek pro poskytování cestovních náhrad zaměstnancům Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU) při

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

Směrnice č. 3/2011 o cestovních náhradách

Směrnice č. 3/2011 o cestovních náhradách Obec : K O Z L O V IČ : 0 0 5 4 1 9 1 Směrnici zpracoval: Jaromír Plodek, místostarosta obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Ambrož, starosta obce Datum zpracování: červenec 2011 Směrnice nabývá platnosti:

Více

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007 Cestovní náhrady Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007 1 Základní zásady Základní úprava u soukromých zaměstnanců, u státních pouze odchylky Soukromí zaměstnanci minimální standard, státní zaměstnanci upravena

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Obec : Suchohrdly Adresa : Suchohrdly 114, 669 02 Znojmo Směrnici zpracoval : Bajerová Anna Směrnici schválil : Matochová

Více

Směrnice o cestovních náhradách

Směrnice o cestovních náhradách Mikroregion Bystřicko Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 Směrnice č.7/2012 Směrnice o cestovních náhradách Směrnici zpracoval: Alena Jarošová Směrnici schválil: Augustin Holý Projednáno a schváleno

Více

SMĚRNICE č. 8/2017 o poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců svazku

SMĚRNICE č. 8/2017 o poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců svazku SMĚRNICE č. 8/2017 o poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců svazku Čl. 1 Základní ustanovení 1. Cestovní náhrady při tuzemských i zahraničních pracovních cestách se řídí zákonem č. 262/2006

Více

Cestovní náhrady. Článek 1 Úvodní ustanovení

Cestovní náhrady. Článek 1 Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ ve znění novely č. 3/2012, novely č. 1/2013 a č. 5/2013 Cestovní náhrady Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice je platná pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze (ČZU) a všechny její

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zpracovatel: Rozsah působnosti: Iveta Genčurová, úřednice FO členové zastupitelstva města, městský

Více

Poskytování vyšších cestovních náhrad

Poskytování vyšších cestovních náhrad 8 Poskytování vyšších cestovních náhrad Poskytování vyšších cestovních náhrad zaměstnancům z podnikatelské sféry při jejich tuzemských a zahraničních cestách může v současném období patřit k významným

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Albertov PRAHA 2. Opatření děkana č. 18/2017 k pracovním cestám zaměstnanců

Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Albertov PRAHA 2. Opatření děkana č. 18/2017 k pracovním cestám zaměstnanců Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 Opatření děkana č. 18/2017 k pracovním cestám zaměstnanců OBSAH Čl. 1 Předmět úpravy 3 Čl. 2 Pojmy 3 Čl. 3 Obecná ustanovení 3 Čl. 4

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace 1

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace 1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace 1 MZPSZN 3/2016 S M Ě R N I C E P R O P O S K Y T O V Á N Í A Ú Č T O V Á N Í C E S T O V N Í C H N Á H R A D Úvodní ustanovení

Více

VÝNOS KVESTORA Č. 1/2016 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

VÝNOS KVESTORA Č. 1/2016 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH VÝNOS KVESTORA Č. 1/2016 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH zpracovatel a věcně odpovědná osoba: Ing. Miroslav Abrahám, vedoucí EO schválil: Ing. Jiří Macháček, kvestor schváleno dne: 31. 10. 2016 nabývá účinnosti

Více

7/ Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách

7/ Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách VEDENÍ LÉKAŘSKÉ PRAXE str. 1 Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách Ing. Ivan Macháček Daňový poradce Zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu je povinen poskytnout zaměstnavatel následující

Více

Mzdové účetnictví

Mzdové účetnictví ZÁKON č. 262/2006 Sb., zákoník práce - znění účinné k 23.11.2016 ČÁST DRUHÁ Pracovní poměr HLAVA II - Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru Mzdové účetnictví 34 (1) Pracovní smlouva

Více

č. 5/2018 ze dne O poskytování cestovních náhrad Nezávislého odborového svazu Policie České republiky

č. 5/2018 ze dne O poskytování cestovních náhrad Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Vnitřní předpis NOS PČR č. 5/2018 ze dne 10. 5. 2018 O poskytování cestovních náhrad Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Článek 1 Základní ustanovení (1) Tento předpis upravuje poskytování

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni

Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni V Plzni dne 20. 11. 2014 Č.j.: 2060/LFP Opatření děkana č. 11/2014 Cestovní náhrady a pracovní cesty na LF UK v Plzni Čl. 1 Základní ustanovení 1. Opatření upravuje pracovní cesty, vyúčtování tuzemských

Více

Poskytování cestovních náhrad

Poskytování cestovních náhrad Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Purkyňova 11, 695 26 Hodonín Směrnice ředitele č. 2/2012 Poskytování cestovních náhrad Datum účinnosti: 1.1.2012 Vypracoval: Jana Horňáčková Ing. Iveta Maléřová

Více

HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce ČÁST SEDMÁ Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce 151 Zaměstnavatel je povinen

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad

Zásady pro poskytování cestovních náhrad Zásady pro poskytování cestovních náhrad ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách (dále jen cestovní náhrady ) se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

ZÁLUDNOSTI CESTOVNÍCH NÁHRAD

ZÁLUDNOSTI CESTOVNÍCH NÁHRAD ZÁLUDNOSTI CESTOVNÍCH NÁHRAD AUDIT DANĚ, spol. s r.o., Problematika cestovních náhrad je upravena v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále také ZP), ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Článek 1 V souladu s příslušnými

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb., zákoník práce (dále jen ZP), ve znění pozdějších předpisů. Nahrazuje

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 07 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 20.2.2014

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

Pokyn tajemnice č. 7/2007 Organizace tuzemských a zahraničních pracovních cest Vyplňování cestovních příkazů tuzemských cest

Pokyn tajemnice č. 7/2007 Organizace tuzemských a zahraničních pracovních cest Vyplňování cestovních příkazů tuzemských cest Pokyn tajemnice č. 7/2007 Organizace tuzemských a zahraničních pracovních cest Vyplňování cestovních příkazů tuzemských cest Evidenci tuzemských pracovních cest vede ekonomické oddělení. Cestovní náhrady

Více

Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6 350 11 Směrnice platná od 1.4. 2010

Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6 350 11 Směrnice platná od 1.4. 2010 10/ S M Ě R N I C E P R O P O S K Y T O V Á N Í A Ú Č T O V Á N Í C E S T O V N Í C H N Á H R A D Úvodní ustanovení Cestovní náhrady při tuzemských i zahraničních prac. cestách se řídí Zákonem č. 262/06

Více

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158.

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158. Z Á S A D Y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk vydané v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

Přílohy. Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Přílohy. Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Přílohy Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, jsem posluchačkou 2. ročníku magisterského studia Pedagogické fakulty UK v Praze management ve vzdělávání. Dovoluji

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 05 Výtisk č.: 01 Platnost od: 18.10.2011 Účinnost od : 20.10.2011

Více

Přílohy: Vzory souhlasu zaměstnavatele s použitím soukromého motorového vozidla k pracovní cestě

Přílohy: Vzory souhlasu zaměstnavatele s použitím soukromého motorového vozidla k pracovní cestě Obec Hostín se sídlem: Obecní úřad Hostín, Hostín 56, 277 32 Byšice, IČ: 00510556 tel.: 315 696 480, e-mail: obecniurad@hostin.cz, http://www.hostin.cz Směrnice č. 02/2019 kterou se stanovují pravidla

Více

SMĚRNICE CČSH č. 1/06 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

SMĚRNICE CČSH č. 1/06 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH SMĚRNICE CČSH č. 1/06 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato směrnice upravuje postup při vyúčtování pracovní cesty zaměstnanců CČSH a volených členů CČSH ve všech církevních právnických osobách

Více

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU Praha 1.června 2005 sekr. 6582/2005 Směrnice kvestorky č. 8/2005 o cestovních náhradách na AMU S platností od 1.6. 2005 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU 1 Cestovní náhrady v tuzemsku

Více

o poskytování a účtování cestovních náhrad

o poskytování a účtování cestovních náhrad Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 8/2013 Počet stran: 6 Počet příloh: 3 Verze: 1 Platnost od: 1.1.2013 Směrnice o poskytování a účtování

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

S M Ě R N I C E O poskytování cestovních náhrad Obec Podmolí

S M Ě R N I C E O poskytování cestovních náhrad Obec Podmolí S M Ě R N I C E O poskytování cestovních náhrad Obec Podmolí Obec: Podmolí 1 Legislativní rámec Poskytování náhrad při pracovních cestách upravují tyto zákony: Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, Část

Více

amortizace náhrada za PHM průměrná spotřeba náhrada za PHM celkem jízdné Cestovné pracovní list.notebook základní náhrada u osobních vozidel 3,70 Kč

amortizace náhrada za PHM průměrná spotřeba náhrada za PHM celkem jízdné Cestovné pracovní list.notebook základní náhrada u osobních vozidel 3,70 Kč JÍZDNÉ Zaměstnanec Michal Polívka jel na služební cestu do Prahy. Místo výkonu práce má ve smlouvě sjednáno Chrudim. Jel vlastním autem. Ujel celkem 390 km (2 * 195 km). Jeho auto Citroen C5 má v technickém

Více

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský (Pro potřeby CČSH zpracoval kolektiv autorů H. Kurková, K. Kozáková, Z. Sedláčková, H. Zejdová, zaměstnanci ÚÚR a členové CRFV) Obsah 1. Vyplňování

Více

CESTOVNÍ NÁHRADY. v 316 příkladech

CESTOVNÍ NÁHRADY. v 316 příkladech Ing. Karel Janoušek CESTOVNÍ NÁHRADY v 316 příkladech komentář k předpisům pracovní a služební cesty cestovní náhrady v podnikatelské sféře cestovní náhrady ve veřejně prospěšné sféře cestovní náhrady

Více

Oddíl I. Článek 1 Úvodní ustanovení

Oddíl I. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné Schváleno: 13.09.2016 Účinnost: 14.09.2016 Zpracovatel: Odbor organizační Zastupitelstvo

Více

o poskytování a účtování cestovních náhrad

o poskytování a účtování cestovních náhrad Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: SM2 /2015 Počet stran: 7 Počet příloh: 3 Verze: 2 Platnost od: 1. 10. 2015 Doba platnosti: bez

Více

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189).

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189). Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2007 Cestovní náhrady Platí od: 1. 1. 2007 Určeno: všem zaměstnancům. Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce

Více

Příloha č. 1. I. Tuzemské pracovní cesty

Příloha č. 1. I. Tuzemské pracovní cesty Z á s a d y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva Ústeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / 2014 dne 26. 2. 2014 vydané v souladu

Více

Obsah zprávy: Vnitřní předpis o cestovníchnáhradách...

Obsah zprávy: Vnitřní předpis o cestovníchnáhradách... MĚSTO HODONÍN Masarykovo nám. l, 695 35 Hodonín Bod číslo: projednám: konané dne: ^ 66. schůze rady města 16. 1. 2018 Obsah zprávy: Vnitřní předpis o cestovníchnáhradách... Důvod projednávání: nová vyhláška

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2. Směrnice SH ČMS - I/

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2. Směrnice SH ČMS - I/ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Směrnice SH ČMS - I/18-2008 Cestovní náhrady Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Směrnice je vydávána v souladu se Stanovami

Více

Cestovní náhrady SR 02/2007. Cestovní náhrady. Zpracovatel Přezkoumal Schválil Jméno: Ing. Tomáš Zouhar doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr.

Cestovní náhrady SR 02/2007. Cestovní náhrady. Zpracovatel Přezkoumal Schválil Jméno: Ing. Tomáš Zouhar doc. Ing. Jana Ištvánfyová, Dr. Strana 1/7 Cestovní náhrady Anotace: Tato směrnice s celoškolskou působností vymezuje podmínky poskytování cestovních náhrad na VŠE při tuzemských i zahraničních pracovních cestách na Vysoké škole ekonomické

Více

SMĚRNICE PRACOVNÍ CESTY A CESTOVNÍ NÁHRADY S/03/2018. Sekretariát ekonomicko-provozního náměstka

SMĚRNICE PRACOVNÍ CESTY A CESTOVNÍ NÁHRADY S/03/2018. Sekretariát ekonomicko-provozního náměstka SMĚRNICE Název Číslo PRACOVNÍ CESTY A CESTOVNÍ NÁHRADY S/03/2018 Verze 1 Datum účinnosti 1. 1. 2019 Vydávající útvar Zpracoval Vyřizuje Připomínkoval Úsek hospodářsko-technické správy Sekretariát ekonomicko-provozního

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

OBEC VLASATICE Vlasatice čp IČO Část I. Obecná ustanovení

OBEC VLASATICE Vlasatice čp IČO Část I. Obecná ustanovení OBEC VLASATICE IČO 00283711 SMĚRNICE č. 1/2019 VYSÍLÁNÍ NA PRACOVNÍ CESTY, CESTOVNÍ NÁHRADY kterou se stanovují pravidla pro poskytování náhrad členům zastupitelstva obce a zaměstnancům obce Vlasatice

Více

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OBSAH: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ... - 1 - Článek 1 Základní ustanovení...

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

S M Ě R N I C E č. E - 01/2015

S M Ě R N I C E č. E - 01/2015 ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ PRAHA S M Ě R N I C E č. E - 01/2015 Č S S Výplata cestovních náhrad Ing. Petr Baroch president ČSS Vydává: Český střelecký svaz Účinnost této směrnice je od 1.1.2015 1 Směrnice ČSS

Více

~ 1 ~ Zákoník práce cestovní náhrady 2013 (vybrané paragrafy) 19 Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního úkonu,

~ 1 ~ Zákoník práce cestovní náhrady 2013 (vybrané paragrafy) 19 Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního úkonu, ~ 1 ~ Zákoník práce cestovní náhrady 2013 (vybrané paragrafy) 19 Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního úkonu, a) který nebyl učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, b) který byl učiněn

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa 1.1 Dle ust. 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích náleží členovi zastupitelstva města v souvislosti s výkonem jeho funkce

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Tento formulář je navržen speciálně pro vyúčtování pracovní cesty, při které se používá soukromé vozidlo nebo vozidlo z půjčovny. Usnadňuje

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

S004P0194J0A PŘEDKLÁDÁ: PŘEDNÁŠEJÍCÍ: NÁVRH USNESENÍ: Obsah zprávy: položka 5173 cestovné u odboru EaF. odbor EaF

S004P0194J0A PŘEDKLÁDÁ: PŘEDNÁŠEJÍCÍ: NÁVRH USNESENÍ: Obsah zprávy: položka 5173 cestovné u odboru EaF. odbor EaF nelze MĚSTO HODONÍN Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín S004P0194J0A Bod číslo: pro jednání: konané dne: 47. schůze rady města 14.2.2017 Obsah zprávy: Vnitřní předpis o cestovních náhradách Důvod projednávání:

Více

I. Tuzemské pracovní cesty

I. Tuzemské pracovní cesty Z á s a d y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva Ústeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13 / 28Z / 2012 dne 22. 02. 2012 vydané

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUŘIMI Město Kuřim tel. +420 541 422 311 Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633 664 34 Kuřim www.kurim.cz Vnitřní směrnice Zastupitelstva města Kuřimi č. S1/2018/ZM ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

Směrnice č. I. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI

Směrnice č. I. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI botaniky AV ČR, v. v. i. Strana 1 z 14 Rozvojová 263 165 02 Praha 6 - Lysolaje Směrnice č. 2/2013, o cestovních náhradách Směrnice č. 2/2013 o cestovních náhradách I. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI Tato směrnice

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed CESTOVNÍ NÁHRADY

Statutární město Brno, městská část Brno-střed CESTOVNÍ NÁHRADY Statutární město Brno, městská část Brno-střed CESTOVNÍ NÁHRADY Směrnice č.: 25 Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., v.r. Vydání č.: 2 tajemník ÚMČ Brno-střed Účinnost: 24.06.2019 Vydal/schválil: Bc. Petr Štika,

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva ze dne 29. 3. 2005 č. 3/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen zastupitelstvo )

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva ze dne 13. 2. 2007 č. 01/07 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva ze dne 27. 3. 2012 č. 04/12 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva ze dne 15. 12. 2009 č. 15/09 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo

Více

Vnitřní předpis č. xy/2016 vydaný Zastupitelstvem města Přerova. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova

Vnitřní předpis č. xy/2016 vydaný Zastupitelstvem města Přerova. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova Vnitřní předpis č. xy/2016 vydaný Zastupitelstvem města Přerova Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Pracovní cesta v tuzemsku 2.1

Více

Směrnice pro poskytování cestovních náhrad

Směrnice pro poskytování cestovních náhrad ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti Č E S K É R E P U B L I K Y, z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora Č.j.: Sm.. Směrnice pro poskytování cestovních náhrad ~ 1 ~ Článek

Více

Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné

Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/11149/2017 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor organizační oddělení právní a kontrolní Godálová Jana Mgr. (Vedoucí oddělení) Materiál

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ES18/2007/1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ZAMĚSTNANCŮM VFU BRNO K 8.6.2012 (VČETNĚ DODATKŮ: Č. 1 ZE

Více

č. 1 / 2014 č.j.: 020/14 AVZO TSČ ČR z.s. ze dne 20.01.2014 Lorecká 465-284 01 Kutná Hora (IČO 41695402) Oddíl I Úvodní ustanovení

č. 1 / 2014 č.j.: 020/14 AVZO TSČ ČR z.s. ze dne 20.01.2014 Lorecká 465-284 01 Kutná Hora (IČO 41695402) Oddíl I Úvodní ustanovení nitřní směrnice o cestovních náhradách č. 1 / 2014 č.j.: 020/14 AZO TSČ ČR z.s. ze dne 20.01.2014 Lorecká 465-284 01 Kutná Hora (IČO 41695402) nitřní směrnice o cestovních náhradách. Oddíl I Úvodní ustanovení

Více

Směrnice o cestovních náhradách. Úroveň přístupu C

Směrnice o cestovních náhradách. Úroveň přístupu C Č.j. : 58 772/2013-O10 Směrnice o cestovních náhradách Úroveň přístupu C 1 Obsah Kapitola I Úvodní ustanovení 7 Kapitola II Náhrady při pracovních cestách na území ČR.8 Kapitola III Cestovní náhrady při

Více

Směrnice kvestora č. 1/2007 o cestovních náhradách

Směrnice kvestora č. 1/2007 o cestovních náhradách Směrnice kvestora č. 1/2007 o cestovních náhradách Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách vychází ze zák.č.262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen zákon). Tato směrnice upravuje

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. - 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE_465 Datum:17. 2. 2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. - 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE_465 Datum:17. 2. 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely 9 Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely Poměrně obvyklé je, že zaměstnavatel bezplatně poskytne svému zaměstnanci motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé

Více

S M Ě R N I C E Č. /2007

S M Ě R N I C E Č. /2007 Obec Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E Č. /2007 K PROPLÁCENÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval : Kropáčková

Více

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně Datum vydání: 2.1.2007 č. j.: 2/90340/07 Za věcnou stránku odpovídá: Šiková Iveta Za oblast účetnictví odpovídá: Toušová Jitka, Kopecká Jana Platnost: od 1.1.2007 Závaznost: pro všechny součásti VUT v

Více

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2017

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2017 Zpracoval: proděkan pro zahraniční vztahy Odpovídá: děkan fakulty OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2017 č. j. 919/2017 K zahraničním pracovním cestám zaměstnanců PedF UK Čl. 1 Vymezení pojmu Zahraniční pracovní cestou

Více

Zákon o cestovních náhradách v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od ; zákon o cestovních náhradách nebyl nikdy novelizován)

Zákon o cestovních náhradách v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od ; zákon o cestovních náhradách nebyl nikdy novelizován) Zákon o cestovních náhradách v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 20.8.1998; zákon o cestovních náhradách nebyl nikdy novelizován) 201/1998 Sb. PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY vyhlašuje úplné

Více

Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky

Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace

Více

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavřen ení pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed CESTOVNÍ NÁHRADY

Statutární město Brno, městská část Brno-střed CESTOVNÍ NÁHRADY Statutární město Brno, městská část Brno-střed CESTOVNÍ NÁHRADY Směrnice č.: 25 Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., v.r. Vydání č.: 1 tajemník ÚMČ Brno-střed Účinnost: 01.02.2018 Vydal/schválil: Bc. Petr Štika,

Více

Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2018

Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2018 Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2018 Náhrada jízdních výdajů Použije-li zaměstnanec (na žádost zaměstnavatele) soukromé motorové vozidlo, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní

Více

Problematika cestovních náhrad

Problematika cestovních náhrad Problematika cestovních náhrad Poskytování cestovních náhrad osobám v zaměstnaneckém vztahu ke spolku osobám v jiném vztahu ke spolku (placeným /neplaceným funkcionářům, členům) Cestovní náhrady poskytované

Více