STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 8; Ústí nad Labem; Tel.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.: 475 271111"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 8; Ústí nad Labem; Tel.: č.jednací : MM/ORM/35365/15 č.evidenční: /2015,ORM/106/15 vyřizuje : Mgr. Vít Zíka telefon: : V Ústí nad Labem dne Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Zadavatel Statutární město Ústí nad Labem Vás vyzývá k podání nabídky zakázky malého rozsahu dle směrnice Rady města č. 1/2012 O veřejných zakázkách v platném znění a Pokynů pro zadávání zakázek, příloha č. 5 Příručky pro žadatele na zajištění inženýrské činnosti na akci: Inteligentní zastávky I. Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel veřejné zakázky: Zastoupený: Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/ Ústí nad Labem IČ: DIČ: CZ Ing. Evou Šartnerovou, vedoucí odboru rozvoje města Magistrátu města Ústí nad Labem pracovníci poskytující informace: Mgr. Vít Zíka, tel II. Informace o druhu a předmětu zakázky: Jedná se o akci v rámci projektu IPRM Mobilita, který je financovaný z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad

2 Předmětem plnění je zajištění inženýrské činnosti (dále jen IČ) na akci Inteligentní zastávky v rozsahu sazebníku UNIKA: Výkonová fáze č.5 Výkonová fáze č.6 zabezpečení aktualizovaného časového plánu stavby za účelem koordinace prací a dodávek uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané činnosti, včetně zastupování ve sporech aktualizace smluvních vztahů v průběhu realizace koordinace při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro kolaudaci zajištění podkladů pro případné věcné vypořádání smluvních vztahů nutných k získání kolaudačního souhlasu koordinace prací a dodávek mezi přímými zhotoviteli organizační zabezpečení povinností zadavatele při individuálním a komplexním vyzkoušení a účast na těchto zkouškách výkon technického dozoru stavebníka v rozsahu přílohy č.10 Sazebníku UNIKA zabezpečení změn potřebných povolení Výkonová fáze č.7 spolupráce se zadavatelem při plnění požadavků vyplývajících ze zkušebního provozu nebo kolaudačního souhlasu účast na vyhodnocení zkušebního provozu spolupráce s provozovatelem na garančních zkouškách Další požadované činnosti kompletní administrace reklamačních řízení Stručný popis: Předmětem akce je realizace 17 inteligentních zastávek MHD na území města Ústí nad Labem. V rámci této akce budou ve vybraných lokalitách nahrazeny stávající označníky MHD (autobusových a trolejbusových linek) novými označníky inteligentních zastávek s elektronickými informačními tabulemi, které budou spolupracovat s dopravním dispečinkem a samotným zařízením ve vozidlech MHD a umožní přenášení aktuálních informací o příjezdu a odjezdu, zpoždění linky, spoje apod. Inteligentní zastávky budou vybudovány na nejvytíženějších zastávkách v centru města. Veškeré technické informace o stavebním záměru jsou uvedeny v dokumentaci pro provádění stavby zpracované společností ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4. Projektová dokumentace je k dispozici na Profilu zadavatele

3 Další požadavky zadavatele: Závaznými podklady pro výkon inženýrské činnosti je dokumentace pro provádění stavby s výkazem výměr zpracované společností ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4, IČ: , vydaná vyjádření dotčených orgánů státní správy, účastníků řízení, správců sítí, vydaný územní souhlas č.j. MM/SO/S/175163/2015/Doš/17 ze dne s nabytím účinnosti dne , a podmínky ve výzvě pro podání nabídky. III. Doba a místo plnění Předpokládané zahájení prací: 6/2015 Ukončení realizace včetně zajištění kolaudačních souhlasů: Činnosti související se záruční dobou na dílo: do 60 měsíců od převzetí díla Místo plnění: Ústí nad Labem Veškeré činnosti budou zahájeny v návaznosti na schválený rozpočet a skutečně vytvořené finanční zdroje zadavatele na základě písemné výzvy zadavatele k zahájení prací. Pokud dojde k posunu termínu zahájení prací, který bude mít vliv na termín dokončení díla, bude lhůta dokončení upravena dodatkem. IV. Požadavek na specifikaci ceny: Uchazeč stanoví nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách za veškeré práce. Nabídková cena bez DPH bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Nabídková cena bude zpracována dle členění v Krycím listu příloha č. 1, která je nedílnou součástí této výzvy. Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem výslovně, uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena). Jedná se o zakázku malého rozsahu s předpokládanou cenou nepřevyšující Kč bez DPH. Tato částka je nepřekročitelná. Uchazeč, který překročí tuto hodnotu, bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. V. Lhůta pro místo a podání nabídek: Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po odeslání výzev pro podání nabídek a končí dne v 10:00 hodin. Uchazeči podají své nabídky osobně nebo doporučeně poštou do podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2326/8, Ústí nad Labem (2. patro, č.dv. 296) tak, aby u zadavatele byly nejpozději poslední den k podání nabídky do 10:00 hodin. Nabídka bude předána v zalepené obálce na přelepu opatřené razítkem a podpisem uchazeče a bude označena: N E O T V Í R A T (Odbor rozvoje města) Inteligentní zastávky - IČ VI. Lhůta, po kterou jsou dodavatelé nabídkami vázáni činí: 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek

4 VII. Údaje o hodnotících kritériích: Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny (bez DPH). Vybrána bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. IX. Forma zpracování nabídky: a) Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v českém jazyce a bude podepsána statutárním orgánem uchazeče nebo jeho členem, je-li uchazeč právnickou osobou nebo uchazečem, je-li fyzickou osobou b) Krycí list bude obsahovat údaje o uchazeči v členění dle přílohy č. 1 této výzvy c) Požadavky na splnění kvalifikace Výpis z živnostenského rejstříku (obor činnosti opravňující uchazeče realizovat předmět veřejné zakázky) v kopii Výpis z obchodního rejstříku (pokud je zapsán) ne starší jak 90 dní do konce lhůty pro podání nabídek v kopii Seznam služeb inženýrské činnosti v rámci realizace stavby za poslední 3 roky a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto služeb; tato osvědčení musí zahrnovat cenu za provedenou činnost, dobu a místo provádění a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto činnosti prováděny řádně a odborně. Požadují se min. 2 takové služby, každá za min. 100 tis. bez DPH. K prokázání tohoto profesního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel čestné prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele a prokazující splnění minimální úrovně. Přílohou tohoto seznamu musí být příslušná osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto služeb Doklad o odborné způsobilosti osvědčení pro výkon funkce autorizovaný technik nebo autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění v kopii Čestné prohlášení, že osoba, která vlastní doklad odborné způsobilosti je zaměstnancem uchazeče, pokud zaměstnancem není, doloží uchazeč smlouvu podle ustanovení 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění s osobou odborně způsobilou, jejíž osvědčení o odborné způsobilosti dokládá d) Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů - příloha č. 2 e) Seznam a prohlášení dle ust. 68 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.- příloha č. 3 g) Příkazní smlouva podepsaná oprávněným zástupcem uchazeče dle přílohy č. 4 této výzvy X. Záruční lhůta Vybraný dodavatel IČ bude zodpovídat za správné provedení díla (zhotovitelem) a po celou záruční lhůtu vyřizovat reklamační řízení. XI. Práva zadavatele: - vyloučit uchazeče, který nesplnil požadavky uvedené v těchto zadávacích podmínkách - před rozhodnutím o přijetí nabídky ověřit informace uváděné uchazečem v nabídce - využít jen část předložené nabídky nebo zadávací řízení do doby uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu - nevracet podané nabídky - zadavatel nepřipouští variantní řešení - možnost měnit zadávací dokumentaci, včetně podmínek provedení takové změny (rozsah, způsob informování uchazečů, prodloužení lhůty k podání nabídek, apod.) - 4 -

5 XII. Ostatní ustanovení: - příkazní smlouva bude uzavřená až po získání finančních prostředků - uchazeč se zavazuje plně respektovat pokyny zadavatele a umožnit osobám oprávněných k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejicích s plněním zakázky - finanční prostředky vázané na věcné plnění budou uvolňovány dle finančních možností zadavatele - zadavatel upozorňuje uchazeče, že cena za plnění má být převážně financována z dotačních prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Uchazeč se zavazuje plně respektovat pokyny poskytovatele dotace a umožnit osobám oprávněný k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejicích s plněním zakázky. - žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám ve výzvě nebo k organizaci zadávacího řízení ze strany uchazečů musí být zadavateli zaslány pouze v písemné formě (poštou, osobně, em) na kontakty uvedené v této výzvě (Identifikační údaje veřejného zadavatele, str. 1). Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy na provedení veřejné zakázky se zadavatelem. S pozdravem Ing. Eva Šartnerová vedoucí odboru rozvoje města Magistrátu města Ústí nad Labem - 5 -

6 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Inteligentní zastávky - IČ Krycí list nabídky na veřejnou zakázku: Inteligentní zastávky - IČ zadávanou dle směrnice RM č. 1/2012 o veřejných zakázkách - zakázky malého rozsahu Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu) Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu) Právní forma IČ DIČ Bankovní spojení a číslo účtu Telefon Fax Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky Cenová nabídka Nabídková cena bez DPH DPH Celková cena včetně DPH Kč Kč Kč V.. dne. jméno a podpis oprávněného zástupce uchazeče - 6 -

7 příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky Inteligentní zastávky - IČ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeč., se sídlem/místem podnikání:., IČ/RČ:. o veřejnou zakázku. zadávanou zadavatelem: Čestně prohlašujeme, způsobem uvedeným v 62 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, že splňujeme kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1, písmeno a), b), c), d), e), f), g), h), i), j),k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. V případě, že uchazečem je právnická osoba, uchazeč současně čestně prohlašuje, že splňuje kvalifikační předpoklady uvedené v 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení. Datum a místo:.. Jméno, příjmení, funkce a podpis. Jméno, příjmení, funkce a podpis otisk razítka - 7 -

8 příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky Inteligentní zastávky - IČ Seznam a prohlášení dle ust. 68 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů dle ust. 68 odst. 3, písmeno a) zák. č. 137/2006 Sb.: Jméno Příjmení Pozice Aktuální seznam akcionářů dle ust. 68 odst. 3 písm. b): jméno a příjmení/název akcionáře Prohlášení dle ust. 68 odst. 3 písm. c): Prohlašuji jako uchazeč o veřejnou zakázku, že jsem neuzavřel/a a neuzavřu zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení. Datum a místo:.. Jméno, příjmení, funkce a podpis otisk razítka V. dne: Razítko a podpis statutárního zástupce uchazeče - 8 -

9 příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky Inteligentní zastávky - IČ Návrh P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A č. X X X / X X X X uzavřená na základě výsledků výběrového řízení oznámeného zadavatelem dne XX.XX.XXXX pod č.j. MM/OI/XXXXX/0X a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Příkazce: Příkazník: Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem zastoupené Ing. Evou Šartnerovou, vedoucí odboru rozvoje města Magistrátu města Ústí nad Labem IČ: DIČ : CZ ID: Vt8bhx2 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ústí nad Labem č. účtu: /0100 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxx jednající jednatelem společnosti xxxxxxxxxxxxxxxxxx zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl X vložka XXXX IČ: XXXXXXXX DIČ: XXXXXXXX Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a.s., pobočka č. účtu: XXXXXXXX/XXXX II. PŘEDMĚT SMLOUVY Předmětem plnění je zajištění inženýrské činnosti (dále jen IČ) na akci Inteligentní zastávky v následujícím rozsahu výkonových fázích dle sazebníku UNIKA : - 9 -

10 Výkonová fáze č.5 Výkonová fáze č.6 zabezpečení aktualizovaného časového plánu stavby za účelem koordinace prací a dodávek uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané činnosti, včetně zastupování ve sporech aktualizace smluvních vztahů v průběhu realizace koordinace při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro kolaudaci zajištění podkladů pro případné věcné vypořádání smluvních vztahů nutných k získání kolaudačního souhlasu koordinace prací a dodávek mezi přímými zhotoviteli organizační zabezpečení povinností zadavatele při individuálním a komplexním vyzkoušení a účast na těchto zkouškách výkon technického dozoru stavebníka v rozsahu přílohy č.12 Sazebníku UNIKA zabezpečení změn potřebných povolení Výkonová fáze č.7 spolupráce s mandantem při plnění požadavků vyplývajících ze zkušebního provozu nebo kolaudačního souhlasu účast na vyhodnocení zkušebního provozu, spolupráce s provozovatelem na garančních zkouškách Další požadované činnosti kompletní administrace reklamačních řízení Příkazník bude po dobu záruční lhůty vyplývající ze smlouvy o dílo na zhotovení díla Inteligentní zastávky vyřizovat reklamované vady uvedeného díla. Místo plnění: Ústí nad Labem III. TERMÍNY PLNĚNÍ zahájení prací: 6/2015 ukončení realizace včetně zajištění kolaudačních souhlasů: činnosti související se záruční dobou na dílo: do 60 měsíců od převzetí díla IV. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

11 4.1 Závazky příkazníka Postupovat při vyřizování záležitostí příkazce s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou a písemnými pokyny příkazce, chránit jeho zájmy a řádně a včas uplatňovat jeho nároky z uzavřených smluv Přizvat příkazce k zásadním jednáním k předání staveniště, převzetí dokončeného díla, kolaudačnímu řízení apod.) a informovat ho o průběhu prací prováděných při realizaci díla Upozornit příkazce včas na nutná opatření, která vyplynou při jednáních s veřejnoprávními orgány a organizacemi a účastníky dotčenými stavbou v průběhu realizace stavby Předkládat příkazci odsouhlasené faktury k proplacení Upozornit příkazce na problémy ohrožující časový průběh předmětu smlouvy Příkazník je povinen zařizovat své záležitosti osobně, pokud práce spojené s touto smlouvou zadá třetí osobě, zodpovídá stejně jako by činnost prováděl sám Upozornit příkazce na případnou nevhodnost jeho pokynů Pravidelně organizovat a vést kontrolní dny stavby Používat informace, které se příkazník v souvislosti s touto činností dozvěděl, výlučně pro účely zařízení záležitostí příkazce Nahradit příkazci škodu, která příkazci vznikla v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, s činností příkazníka nebo zanedbáním zákonných a smluvních povinností příkazníka. Případná povinnost k úhradě škody nevylučuje odpovědnost příkazníka uhradit příkazci vzniklou smluvní pokutu Závazným podkladem pro výkon inženýrské činnosti je dokumentace pro provádění stavby, vydaný územní souhlas včetně všech vyjádření správců sítí a orgánů státní správy (dále DOSS ). 4.2 Závazky příkazce Zajistit potřebné finanční krytí na realizaci díla a platby příkazníkovi Zabezpečit včasnou úhradu příkazníkem ověřených faktur. S písemným uvedením důvodu vrátit příkazníkovi do 3 dnů od jejich doručení k dalšímu řízení faktury, s jejichž proplacením příkazce nesouhlasí Uhradit příkazníkovi nutné a účelně vynaložené náklady, související s vyřízením záležitostí příkazce (např. soudní a správní poplatky, apod.) Na výzvu příkazníka, doručenou alespoň 3 dny předem, zabezpečit účast svého oprávněného zástupce na jednání, zabezpečovaném příkazníkem. V případě, že se nezúčastní, má se za to, že souhlasí s rozhodnutím učiněným příkazníkem Poskytnout příkazníkovi veškeré podklady a informace nezbytné k vyřízení záležitosti, pokud ze smyslu této smlouvy nevyplývá, že je má obstarat příkazník. Jedná se zejména o předání již uzavřených smluv týkajících se předmětu díla, zpracovanou projektovou dokumentaci stavby, stavební povolení vč. stanovisek DOSS, stanoviska správců dotačního programu, výsledky projednání týkající se předmětného díla apod Příkazce se zavazuje, že bude informovat příkazníka o veškerých jednáních mající vliv na plnění předmětu díla (technických, časových a finančních). Bez těchto informací příkazník nezodpovídá za dopady, které ovlivní plnění předmětu díla. V. CENA A FAKTURACE

12 Konstrukce ceny je provedena v souladu se zadávacími podmínkami soutěže. K výpočtu ceny byl orientačně použit Sazebník pro navrhování nabídkových cen inženýrské činnosti UNIKA a vychází z nákladů stavby bez DPH stanovených příkazcem. 5.1 Struktura ceny Cena výkonových fází a ostatních činností Inteligentní zastávky - IČ cena Kč Rozpočtové náklady na stavbu: 5 mil. Kč bez DPH Výkonová fáze č.5 zabezpečení aktualizovaného časového plánu stavby za účelem koordinace prací a dodávek, uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané činnosti XX,-- Výkonová fáze č. 6 aktualizace smluvních vztahů v průběhu realizace koordinace při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro kolaudaci zajištění podkladů pro případné věcné vypořádání smluvních vztahů nutných k získání kolaudačního souhlasu koordinace prací a dodávek mezi přímými zhotoviteli organizační zabezpečení povinností zadavatele při individuálním a komplexním vyzkoušení a účast na těchto zkouškách výkon technického dozoru stavebníka v rozsahu přílohy č.12 Sazebníku UNIKA zabezpečení změn potřebných povolení Výkonová fáze č. 7 spolupráce s příkazcem při plnění požadavků vyplývajících z kolaudačního souhlasu účast na vyhodnocení zkušebního provozu, spolupráce s provozovatelem na garančních zkouškách Další požadované činnosti kompletní administrace reklamačních řízení (tvoří 10% z nabídkové ceny uchazeče) XX,-- XX,-- XX,-- Cena IČ celkem XXX,-- Cena IČ celkem vč. DPH XXX,

13 Takto stanovená cena je cenou pevnou pro oceněný předmět činnosti a uvedenou výši investičních nákladů. V případě, že dojde ke změně předpisů sazby DPH, bude tato účtována v souladu s novými předpisy ve výši platné v době účtování. Příkazník je oprávněn fakturovat za každou jednotlivou výkonovou fázi a činnost (vyjma fáze č. 6) až po jejím dokončení. Dříve vystavěné faktury nebudou proplaceny Platební podmínky Dílčí faktury za jednotlivé výkonové fáze (vyjma fáze č. 6) budou vystaveny do 21 dnů po ukončení každé jednotlivé výkonové fáze. Faktura za Další požadované činnosti bude vystavena po uplynutí záruční lhůty na dílo Plnění v rozsahu výkonové fáze 6 bude příkazník fakturovat měsíčně tak, že celková částka připadající na výkonovou fázi 6 bude vynásobena jednou xtinou (počet měsíců výstavby). 5.3 Lhůty splatnosti faktur Lhůta splatnosti faktur daňových dokladů se stanoví dohodou smluvních stran na 30 dnů od jejich doručení příkazci Faktury daňové doklady musí splňovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nesplňuje-li faktura daňový doklad náležitosti dle předchozí věty tohoto odstavce, je příkazce oprávněn takto chybně vystavenou fakturu daňový doklad vrátit příkazníkovi zpět k jejímu opravení, lhůta splatnosti v délce trvání 30 dnů v tomto případě začíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury daňového dokladu příkazci Finanční prostředky vázané na věcné plnění budou uvolňovány dle finančních možností příkazce. VI. SMLUVNÍ POKUTY 6.1 Při nedodržení termínů dle čl. III. této smlouvy zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý den prodlení z ceny té části ceny díla, u které je příkazník v prodlení, pokud prodlení bylo zaviněno příkazníkem. 6.2 Pro případ prodlení příkazce s úhradou platby příkazníkovi, zaplatí příkazce příkazníkovi Úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z fakturované částky, se kterou je v prodlení. 6.3 Příkazce má právo na zaplacení smluvní pokuty příkazníkem ve výši 5.000,- Kč za každé jiné nesplnění povinnosti stanovené příkazní smlouvou. 6.4 Příkazce má právo v případě nedodržení termínů zajištění kolaudačních souhlasů na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. Termín zajištění kolaudačních souhlasů je stanoven do VII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 7.1 V případě, že příkazce bude požadovat další činnosti nad rámec činností uvedených v předmětu díla, zavazuje se příkazník tyto práce provést za předem dohodnutou cenu a v dohodnutých termínech. O tomto uzavřou smluvní strany dodatek k příkazní smlouvě

14 7.2 Příkazní smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 7.3 Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 7.4 Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž příkazce obdrží po 3 výtiscích. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisy obou smluvních stran. 7.5 Realizace akce a finanční prostředky byly schváleny usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ústí nad Labem č. 341/13 dne Veškeré činnosti uvedené v Příkazní smlouvě budou zahájeny po zajištění finančních prostředků a to na základě písemné výzvy příkazce k zahájení činnosti dle této smlouvy. 7.7 Příkazník se zavazuje aktivně spolupracovat a dbát instrukcí zástupců objednatele a poskytovatele dotace, zejména pak: - povinnost umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. - povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt. - vhodným způsobem informovat veřejnost o pomoci získané z fondů. 7.8 Písemnosti včetně objednávek budou doručovány písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, elektronicky em se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové zprávy. Písemnost zaslaná prostřednictvím poštovních služeb se považuje za doručenou dnem jejího převzetí, dnem odmítnutí převzetí nebo 15. (patnáctým) dnem od data odeslání, nebyla-li zásilka vyzvednuta. je doručen dnem přečtení, což adresát odesílateli potvrdí (nepostačuje automatická odpověď s informací o přečtení), nebo v ostatních případech 7. (sedmým) dnem ode dne odeslání u. Datová zpráva je doručena dnem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba (v případě datové schránky orgánu veřejné moci dnem dodání do datové schránky), nebo v ostatních případech 10. (desátým) dnem ode dne odeslání datové zprávy. Doručování všemi způsoby se děje na příslušné kontaktní údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy. Písemnost může být doručena též osobně, přičemž adresát je povinen přijetí písemnosti potvrdit. Osobně se Příkazci doručuje prostřednictvím podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem. Příkazníkovi se osobně doručuje doplní uchazeč. V Ústí nad Labem Příkazce: Ing. Eva Šartnerová vedoucí odboru rozvoje města Magistrátu města Ústí nad Labem V xxxxxxxxxxx Příkazník: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Přílohy: Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku, doklad o oprávnění uchazeče realizovat předmět zakázky

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ROZVOJE MĚSTA Oddělení přípravy a realizace investic VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI Příloha č. 1 Obchodní podmínky Číslo smlouvy mandanta: Veřejná zakázka: BC-2/2008 NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI I. Smluvní strany 1. Letiště Ostrava, a.s.

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu. Zadavatel

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu. Zadavatel STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem; Velká Hradební 2336/ 8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.: 475 271111 č.jednací : MM/ORM/19990/2015 č.evidenční: ORM/117/2015 vyřizuje

Více

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky Zadavatel veřejné zakázky: Obec Staré Město Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Výkon TDS a Koordinátor BOZP na stavbě Centrum pro kreativní

Více

Evropská unie. Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Evropská unie. Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Evropská unie Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci KUHSP00QH19C I. Smluvní strany MORAVSKoSt X-XKÝ KRAJ - KRAJSKÝ

Více

HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Karviná CHS - revitalizace fasády - dokončení Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek uchazeče k podání nabídky na zakázku s názvem: SPORTaS drobná údržba TZB 1) Identifikační údaje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla I. Identifikační údaje zadavatele název: městská část Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, Praha

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) 1) Název zakázky 2) Vymezení plnění veřejné zakázky

ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) 1) Název zakázky 2) Vymezení plnění veřejné zakázky ředitelství: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov tel: 353416400, 739322382 fax: 353416425 email: zemlicka@spsostrov.cz IČ: 70845425 ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Oprava automobilového žebříku 1. Zadavatel:

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy návrh SMLOUVA O DÍLO č. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 jednající Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou bankovní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

Čj.: ČŠIG-3222/15-G21 Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů čl. 1 Smluvní strany Česká republika Česká školní inspekce sídlo:

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

Článek 1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činností zadavatele pro veřejnou zakázku ICT v rámci Výzvy 22 uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi: Smluvní strany

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Čj.: ČŠIG-3218/15-G21 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zakázka je zadána podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. č. příkazce:.. uzavřená dle ustanovení 2430 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. č. příkazce:.. uzavřená dle ustanovení 2430 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. příkazce:.. uzavřená dle ustanovení 2430 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany: 1. Příkazce: Město Semily Sídlo: Husova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obchodní podmínky Dílenské centrum Na hrázi 1 zpracování projektové dokumentace 1 SMLOUVA O DÍLO č. uzavřená podle 536 a násl. zák. 513/91 Sb. 1) Smluvní strany - jejich obchodní názvy:

Více

MĚSTO TŘINEC MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

MĚSTO TŘINEC MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA Jablunkovská 160, 739 61 Třinec MĚSTO TŘINEC MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA Jablunkovská 160, 739 61 Třinec MĚSTO TŘINEC v souladu se směrnici č. 10/2009 (dále jen směrnice ) a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Příloha č.1 k zadávací dokumentaci Č.j.: KRPH-64242-3/ČJ-2014-0500NE-VZ

Příloha č.1 k zadávací dokumentaci Č.j.: KRPH-64242-3/ČJ-2014-0500NE-VZ Příloha č.1 k zadávací dokumentaci Č.j.: KRPH-64242-3/ČJ-2014-0500NE-VZ KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH Uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a V ý z v a k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Druh zakázky: Způsob zadání: Kompaktní samosběrné zametací

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Smlouva o dílo Zadavatel: Obec Šitbořice Zhotovitel: Předmět smlouvy

Smlouva o dílo Zadavatel: Obec Šitbořice Zhotovitel: Předmět smlouvy Smlouva o dílo uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami: Zadavatel: Zhotovitel: Obec Šitbořice

Více

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.,

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV Vyřizuje: Ing. Josef Bárta Tel.: 327 710 218 E-mail: barta@mu.kutnahora.cz Datum: 6.1.2009 VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Tato výzva je současně zadávací

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program: IOP Integrovaný operační program Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00DSRDZ Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ GRAFICKÝCH PŘEDTISKOVÝCH PŘÍPRAV A ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÉHO NÁVRHU

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ GRAFICKÝCH PŘEDTISKOVÝCH PŘÍPRAV A ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÉHO NÁVRHU Příloha č. 2 - Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ GRAFICKÝCH PŘEDTISKOVÝCH PŘÍPRAV A ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÉHO NÁVRHU uzavřená níže psaného

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

R Á M C OVÁ S M LO U VA N A P ROVÁ D Ě N Í STAV E B N Í C H P R A C Í

R Á M C OVÁ S M LO U VA N A P ROVÁ D Ě N Í STAV E B N Í C H P R A C Í R Á M C OVÁ S M LO U VA N A P ROVÁ D Ě N Í STAV E B N Í C H P R A C Í Smluvní strany: Česká republika Státní pozemkový úřad se sídlem: Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ: 130 00 IČ: 013 12 774, DIČ: CZ 01312774

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA

Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA uzavřená podle 566 a následujících Obchodního zákoníku číslo 513/ 1991 Sb. v platném znění I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pronájem multifunkčních kopírovacích zařízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 - Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-135-1/OVZ-2015 se servisními službami formou kliku na prozatímní období ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Výzva k podání nabídky Statutární město Brno, Dominikánské

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu (nepostupujeme dle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách) HSUL-3390-04/ÚE-2016

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu (nepostupujeme dle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách) HSUL-3390-04/ÚE-2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu (nepostupujeme dle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách) Číslo zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-3390-04/ÚE-2016 Přestavba kontejneru

Více

OBEC BEDIHOŠŤ Prostějovská 13, 798 21 Bedihošť, 582 368 528, e-mail: obecbedihost@volny.cz

OBEC BEDIHOŠŤ Prostějovská 13, 798 21 Bedihošť, 582 368 528, e-mail: obecbedihost@volny.cz OBEC BEDIHOŠŤ Prostějovská 13, 798 21 Bedihošť, 582 368 528, e-mail: obecbedihost@volny.cz Vaše zn.: Naše zn.: Vyřizuje: Ing. Datum.: věc: Výzva k předložení nabídky na zpracování PD v rozsahu a obsahu

Více

ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY

ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle této

Více

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu:

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: V Hostouni dne 14. 10. 2015 Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: Vážení obchodní přátelé, vyzývám Vás k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu s

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

HSOS-11221-2/2014 V Ostravě dne 7.11.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11221-2/2014 V Ostravě dne 7.11.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11221-2/2014 V Ostravě dne 7.11.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo:

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vybavení, nástroje a nářadí Identifikace zadavatele: Název / obchodní firma Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 zadavatele: Sídlo zadavatele: Lomená

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 170181-1650676349/0800

Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 170181-1650676349/0800 ' KUÍ1SP00SGEUB ^ * e; w Moravskoslezský Číslo veřejné zakázky: 104/2015 - část 4. - :^i: A'^AAAA : AAODy^^ ± Smluvní strany /Mí. y» Moravskoslezský kraj se sídlem: Zastoupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Město Telč, zastoupené odborem rozvoje a územního plánování, vyhlašuje dle směrnice rady města č. 1/2007 veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: REKONSTRUKCE

Více

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800 Veřejná zakázka č. 8/2016 - část 1. KUMSP80RM46W 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: v IC: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen kupující") I. Smluvní strany 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

SMLOUVA O DÍLO I. uzavřená podle 536 a násl. obchod. zák. mezi:

SMLOUVA O DÍLO I. uzavřená podle 536 a násl. obchod. zák. mezi: Vzor č. 37: Smlouva o dílo I. (1/5) I. uzavřená podle 536 a násl. obchod. zák. mezi: ing. Miroslavem Matyášem, podnikajícím pod názvem Miroslav Matyáš AZ stavby, IČ: 23234545, DIČ: CZ5612312323, s místem

Více

oznámení zadání zakázek zadávaných dle 6 zákona a směrnice MěÚ Rousínov č. 04/2009

oznámení zadání zakázek zadávaných dle 6 zákona a směrnice MěÚ Rousínov č. 04/2009 Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na stavební práce Ve smyslu

Více

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Mandátní smlouva - návrh uzavřená podle 566 a násl., Obchodního zákoníku číslo 513/1991 Sb., v platném znění

Mandátní smlouva - návrh uzavřená podle 566 a násl., Obchodního zákoníku číslo 513/1991 Sb., v platném znění KUJIP00XB2OK číslo smlouvy mandanta: 61093 číslo smlouvy mandantáře: KOO/38/2012 Mandátní smlouva - návrh uzavřená podle 566 a násl., Obchodního zákoníku číslo 513/1991 Sb., v platném znění pro výkon koordinátora

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Nákup Vozidla - Hákový nosič kontejnerů Zpracovala: Ing. Roučková Olga Městské technické služby města Bílina Zadávací dokumentace 1) Předmět zakázky a předmět plnění Jedná se o veřejnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací HSUL 2239-05/ÚE-2014 Název zakázky: Oprava místnosti č. 26 na ÚO Ústí n. L. Předmět zakázky: Oprava místnosti č. 26 prostor pro osobní

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb na údržbu elektrorozvodů v areálu AV Praha 4 - Krč uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále "Obchodní zákoník")

Více

Mandátní smlouva. 1.1. Mandant. dle 566 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

Mandátní smlouva. 1.1. Mandant. dle 566 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Mandátní smlouva dle 566 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Mandant Město Frýdlant nad Ostravicí sídlem Náměstí

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků návrh KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy SŠRV Jakuba Krčína Třeboň Identifikační Specifikace předmětu údaje zakázky zakázka

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

S M L O U V A O. č.j. PPR-29450-10/ČJ-2013-990656 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu ustanovení 261 odst.

S M L O U V A O. č.j. PPR-29450-10/ČJ-2013-990656 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu ustanovení 261 odst. S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í S L U Ž E B č.j. PPR-29450-10/ČJ-2013-990656 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu ustanovení 261 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA ÚZSVM č. /2016 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Smluvní strany Kupující: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 471/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 441 ze dne 22.06.2015 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky ve zjednodušeném

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Č.j. GB0243/2015 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

Obchodní podmínky Uchazeč je povinen předložit v nabídce tento návrh smlouvy o dílo, podepsaný ze strany uchazeče statutárním orgánem, jeho členem,

Obchodní podmínky Uchazeč je povinen předložit v nabídce tento návrh smlouvy o dílo, podepsaný ze strany uchazeče statutárním orgánem, jeho členem, Obchodní podmínky Uchazeč je povinen předložit v nabídce tento návrh smlouvy o dílo, podepsaný ze strany uchazeče statutárním orgánem, jeho členem, nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora Město Tábor Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora PLATNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Schválilo: Zastupitelstvo města Tábora Článek I. Úvodní ustanovení Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^ ! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y '

; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^ ! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y ' ; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. KUMSP00RLZE4 ; tfnj j ^f^'^^7'' L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y ' SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH, PORADENSKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH

Více

Evropská unie Program Cíl 3 Královské Poříčí Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Investice do vaší budoucnosti Uveřejněno: 17. 6. 2011 Sejmuto: 24. 6. 2011 Výzva

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

Provádění kominických stavebních prací a odstraňování závad z revizí a kontrol na období 2015-2017

Provádění kominických stavebních prací a odstraňování závad z revizí a kontrol na období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Provádění kominických stavebních prací a odstraňování závad z revizí a kontrol na období 2015-2017 zadávané

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva )

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) uzavřená ve smyslu ustanovení dle 1746 odst. 2 zákona č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1) Identifikace zadavatele Název: Klastr českých nábytkářů, družstvo Sídlo: Kozí 26/4, 602 00 Brno Zastoupený: Ing. Radek Brychta zmocněnec k výkonu práv a povinností spojených s funkcí předsedy Klastru

Více