N Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie"

Transkript

1 ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Hydrobiologie: Biologický rozbor - Stanovení abiosestonu Vypracováno v rámci projektu: Inovace a restrukturalizace předmětu Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie PIGA číslo projektu Řešitel C_VŠCHT_2015_013 ifis číslo projektu doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D Spoluřešitelé Ing. Dana Vejmelková, Ph.D. Ing. Vladimíra Škopová Rok zpracování:

2 Hydrobiologie: Biologický rozbor - Stanovení abiosestonu Oblast použití: Stanovení slouží pro posuzování samočisticích procesů ve vodních tocích, pro zjišťování vlivu údolních nádrží, rybníků a jiných nádrží a zdrží na vodní tok nebo pro hodnocení účinnosti jednotlivých stupňů úpravy vody a čištění odpadních vod. Identifikace neživých částic pomáhá určit původ zdrojů znečištění a zátěže nejrůznějšího druhu. Stanovení ruší vyšší obsah živých organismů v řádu 10 4 až 10 5 jedinců v 1 ml zkoušené vody. Podstata zkoušky: Metoda je založena na stanovení pokryvnosti zorného pole mikroskopu částicemi zahuštěnými odstředěním určitého objemu vody. V některých případech se vzorek neodstřeďuje, např. u vzorku stěru, sedimentu, kalů apod. Přístroje a pomůcky: Centrifugační zkumavky na 10 ml kónicky zúžené, s ostrou špičkou s kalibrací na 0,1 ml; 0,2 ml; 0,5 ml; 1,0 ml a 10,0 ml. Laboratorní odstředivka s výkyvným rotorem Mikroskop s křížovým stolkem. Pasteurova pipeta (jednorázová plastová). Počítací komůrka Cyrus I (alternativně Cyrus II). Preparační jehla. Chemikálie: Používané chemikálie jsou stupně čistoty ch.č. nebo p.a. Voda se používá destilovaná nebo demineralizovaná bez specifických požadavků na jakost. Etanol. Pentahydrát thiosíranu sodného, Na 2 S 2 O 3 5H 2 O, roztok 1,8 % (hmotnostní zlomek). Lugolův roztok. Imerzní olej. Odběr a úprava vzorků: Vzorky se odebírají podle pokynů uvedených v ČSN EN ISO , ČSN EN ISO , ČSN ISO , ČSN ISO , ČSN ISO , ČSN ISO a ČSN ISO Pokud se odebírají vzorky vody, která byla chlorována, musí vzorkovnice obsahovat činidlo k neutralizaci zbytků chloru. Do každé vzorkovnice se přidává na každých 100 ml jejího objemu 0,1 ml 1,8 % (m/m) roztoku pentahydrátu thiosíranu sodného (Na 2 S 2 O 3 5H 2 O). 2

3 Vzorkovnice se naplní do 4/5 objemu. Vzorek se zpracuje co nejdříve po odběru, nejpozději do 24 h. Dopravuje se v chladicí brašně a do doby zpracování se uchovává ve tmě při teplotě 1 C až 5 C. Postup zkoušky: Temperace vzorku: Před vlastním rozborem se vzorek, pokud je odebírán za nízkých teplot nebo uchováván v lednici, nechá vytemperovat na laboratorní teplotu 20 C až 25 C. K vytemperování obvykle stačí doba nutná pro přípravu pracovní plochy a všech pomůcek nutných ke zpracování vzorku. Promíchání vzorku: Vzorek se důkladně promíchá protřepáním tak, aby se do vzorku dostaly i ty částice, které se po dobu uchování a transportu usadily na dně nebo na stěnách vzorkovnice. Centrifugace: Do centrifugační zkumavky se odměří 10 ml důkladně promíchaného vzorku. Odstřeďuje se při otáčkách/min po dobu 5 min při použití rotoru s poloměrem 0,08 m. Doběh odstředivky nesmí být brzděn. Při použití rotoru jiného poloměru, se počet otáček přepočte (viz stanovení biosestonu). Slití vzorku: Po odstředění se voda ze zkumavky slije do čisté nádoby rychlým otočením dnem vzhůru, bez zvíření sedimentu. Voda ulpělá na stěnách se spojí se zbytkem opakovaným krátkým odstředěním. Odstředěný zbytek se upraví Pasteurovou pipetou na vhodný objem (např. 0,1 ml až 1 ml). K úpravě objemu se použije voda po odstředění. Pro pitnou vodu se obvykle používá úprava odstředěného zbytku na objem 0,2 ml. Přenesení vzorku na rastr počítací komůrky: Obsah se důkladně ale opatrně promíchá opakovaným nasáváním Pasteurovou pipetou (ne probubláváním) nebo rychlou rotací preparační jehlou. Kapka homogenizovaného vzorku se Pasteurovou pipetou rychle přenese na mřížku počítací komůrky Cyrus předem vyčištěné etanolem a překryje krycím sklem, které se připevní svorkami. Přebytečná voda, uniklá do bočních kanálků, se odstraní vyfouknutím. Vzorek se ihned zpracuje pod mikroskopem. Určení částic a vyjádření procenta pokryvnosti: Sleduje se přítomnost větších částic. Provede se odhad pokryvnosti alespoň čtyř náhodně vybraných zorných polí. Jejich počet musí být vyšší v případech, kdy výsledky náhodně vybraných polí se vzájemné významně liší, např. kvůli výskytu velkých částic. Podle charakteru částic se volí jeden z dále uvedených způsobů odhadu pokryvnosti: Postup 1: Porovnání s odhadní stupnicí: K porovnání se použijí tabule s objekty, jejichž velikost a tvar nejlépe odpovídají částicím ve vzorku. Začíná se při 200násobném zvětšení. Pokud si však částice v zorném poli mikroskopu a objekty na tabulích velikostí neodpovídají, použije se k jejich lepšímu přiblížení jiný objektiv. Jsou-li zastoupeny převážně velké částice, doporučuje se provést odhad při 100násobném zvětšení. Jsou-li částice velmi malé, lze odhad provést při 400násobném zvětšení nebo odhad neprovádět pro celé zorné pole, ale pouze na ploše jednoho čtverce počítací komůrky. Výsledek se zaznamená v % pokryvnosti. Postup 2: Odhadem pokryvnosti jednotlivých částic. Tento postup se použije v případě, že se v zorném poli nacházejí částice, jejichž relativní velikost i při použití 100násobného zvětšení je mnohem větší než velikost objektů zobrazených na obrazové tabuli v přílohové části tohoto návodu. Pro tento postup je nutno znát, jak velkou část zorného pole v procentech představuje jedno pole počítací komůrky. Postup je založen na odhadu počtu polí počítací komůrky, které zabírají (pokrývají) přítomné částice. K tomu je vhodné si představit jejich přesun do jedné části zorného pole a odhadnout, kolik čtverců tyto částice zabírají (viz příklad 2). Kombinace postupu 1 a 2: Oba postupy lze kombinovat např. při odhadu pokryvnosti zorného pole mikroskopu při současném výskytu malých a velkých částic. V tomto případě se použije vzorec (5). Příklad výpočtu je uveden v přílohové části. 3

4 Postup 3: Analýza obrazu: Pro posouzení pokryvnosti lze v některých případech použít místo odhadu pokryvnosti analýzu obrazu. Výsledky získané analýzou obrazu a odhadem však zpravidla nejsou vzájemně srovnatelné. Proto není vhodné používat analýzu obrazu v případech, kdy jsou výsledky porovnávány s limitem, který je určen pro hodnocení pokryvnosti odhadem. Využití analýzy obrazu je vhodné např. v případech, kdy je potřebné postihnout menší kvantitativní změny v čase. Postup stanovení abiosestonu pomocí metody analýzy obrazu spočívá v převedení skutečného obrazu do šedé škály, následně převedení pixelů na černá a bílá pole a prostřednictvím vhodného programu spočítání procentuálního zastoupení černých a bílých pixelů, tedy stanovení pokryvnosti zorného pole mikroskopu. Příklad použití analýzy obrazu uvádí ve zkrácené podobě obr. 1 (v navazujících krocích). Vhodným programem pro určení procenta pokryvnosti abiosestonu je freeware UTHSCSA ImageTool (dostupný zcela zdarma na adrese Při pořizování snímků pro potřeby stanovení abiosestonu metodou analýzy obrazu je vhodné pořídit na rastru počítací komůrky několik fotografických snímků tak, aby bylo zachyceno procento pokryvnosti co nejpřesněji, např. 9 až 10 snímků, a dále zachytit pokryvnost i mimo rastr počítací komůrky (důvodem je nepřesnost při plnění komůrky vzorkem). Obr. 1. Příklad použití analýzy obrazu. 4

5 Vyhodnocení zkoušky: Přítomné částice abiosestonu se určí podle obrazových tabulí uvedených v normě ČSN (příklady zde uvádí obr. 2). Pozorované zorné pole mikroskopu pokryté částicemi se porovná s odhadní stupnicí uvedené na obrazové tabuli (viz obr. 3). Dále je možné postupovat na základě odhadu pokryvnosti jednotlivých částic. Pak je nutné zjistit, jakou velikost zorného pole mikroskopu představuje určité pole počítací komůrky. Velikost zorného pole mikroskopu musí být individuálně stanovena pro každý mikroskop. Tuto velikost lze proměřit objektivovým mikrometrem. Pro účely této normy je však dostatečné stanovení z čísla zorného pole a zvětšení používaného objektivu (je uvedené na okuláru za lomítkem údaje o zvětšení okuláru; použití a výpočty viz příklad 1). Velikost (průměr) zorného pole d v mm se potom vypočítá podle vzorce: d = z / M (1) kde z je číslo zorného pole v mm, M je zvětšení použitého objektivu. Pak se spočítá plocha S zorného pole mikroskopu, podle vzorce pro výpočet plochy kruhu: S = π (d / 2) 2 (2) Jelikož se pro počítání částic používá většinou počítací komůrka Cyrus I (délka strany čtverce 250 µm a délka strany malého čtverce 125 µm), je plocha čtvercových polí µm 2 a µm 2. Relativní velikost čtverců S rel vzhledem k zornému poli mikroskopu S se vypočítá podle vzorce: S rel =( / S) 100 (3) alternativně S rel =( / S) 100 (4) V případě, že se v zorném poli mikroskopu na rastru počítací komůrky vyskytují současně velké a malé částice a kombinují se výše uvedené 2 způsoby výpočtu procenta pokryvnosti porovnání s odhadní stupnicí a odhadem pokryvnosti jednotlivých částic, postupuje se při výpočtu výsledné pokryvnosti P podle vzorce: P = P v + [(100 P v ) / 100] P m (5) kde P v je pokryvnost velkými částicemi zjištěná na základě postupu odhadu pokryvnosti jednotlivých částic v procentech (viz postup 2), P m je pokryvnost malými částicemi zjištěná na základě postupu porovnání s odhadní stupnicí v procentech (viz postup 1). 5

6 Obr. 2 A: Příklady pylových zrn. 1 pyl borovice (Borovicovité), 2 pyl modřínu (Borovicovité), 3 pyl smrku (Borovicovité), 4 pyl břízy (Břízovité), 5 pyl olše (Břízovité), 6 pyl svídy (Dřínovité), 7 pyl dubu (Dubovité), 8 pyl hlohu (Růžovité), 9 pyl jabloně (Růžovité), 10 pyl jeřábu (Růžovité), 11 pyl třešně (Růžovité), 12 pyl trnky (Růžovité), 13 pyl švestky (Růžovité), 14 pyl střemchy (Růžovité), 15 pyl tamaryšku (Tamaryškovité). Poznámka: 1 světlý dílek na vyznačeném měřítku odpovídá 10 µm. 6

7 Obr. 2 B: Příklady pylových zrn. 1 pyl šeříku (Olivovníkovité), 2 pyl zlatice (Olivovníkovité), 3 pyl bezu (Zimolezovité), 4 pyl kaliny (Zimolezovité), 5 pyl pámelníku (Zimolezovité), 6 pyl zimolezu (Zimolezovité), 7 pyl vrby (Vrbovité), 8 pyl azalky (Vřesovcovité), 9 pyl magnólie (Šácholanovité), 10 pyl javoru (Javorovité), 11 pyl lípy (Lipovité), 12 pyl jírovce (Jírovcovité), 13 pyl brslenu (Jesencovité), 14 pyl jílku (Lipnicovité), 15 pyl sveřepu (Lipnicovité). Poznámka: 1 světlý dílek na vyznačeném měřítku odpovídá 10 µm. 7

8 Obr. 2 C: Příklady pylových zrn. 1 pyl řepky (Brukvovité), 2 pyl hořčice (Brukvovité), 3 pyl lnu (Lnovité), 4 pyl máku (Makovité), 5 pyl zemědýmu (Makovité), 6 pyl pastináku (Mrkvovité), 7 pyl jitrocele Jitrocelovité), 8 pyl kopřivy (Kopřivovité), 9 pyl slunečnice (Hvězdnicovité), 10 pyl podbělu (Hvězdnicovité), 11 pyl pcháče (Hvězdnicovité), 12 pyl kopretiny (Hvězdnicovité), 13 pyl opletníku (Svlačcovité), 14 pyl topolovky (Slézovité), 15 pyl tykve (Tykvovité). Poznámka: 1 světlý dílek na vyznačeném měřítku odpovídá 10 µm. 8

9 Obr. 2 D: Příklady škrobů a rostlinných zbytků. 1 bramborový škrob, 2 pšeničný škrob, 3 žitný škrob, 4 kukuřičný škrob, 5 rýžový škrob, 6 ovesný škrob, 7 ječný škrob, 8 fazolový škrob, 9 hrachový škrob, 10, 11 a 12 rostlinné zbytky. Poznámka: 1 světlý dílek na vyznačeném měřítku odpovídá 10 µm. 9

10 Obr. 2 E: Příklady živočišných zbytků. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 příklady motýlích šupin, 7, 8 a 9 zbytky korýšů, 10, 11 a 12 - příklady štětin máloštětinatců, foceno na rastru počítací komůrky Cyrus I. při 20 zvětšení objektivu. 13, 14 a 15 příklady zbytků ptačího peří, 1 světlý dílek na měřítku odpovídá 10 µm. 10

11 Obr. 2 F: Příklady sloučenin železa, manganu a přítomných bakterií. 1 železité sraženiny, 2 vysrážené sloučeniny železa ze železité vody, 3 sediment při odkalování (sraženina dvojmocného železa), 4 oxidace sedimentu (3), 5 černé sloučeniny manganu, 6 pochvy železitých bakterií Leptothrix ochracea, 7 a 8 - produkty železité bakterie Gallionella, 9 a 10 pochva železité bakterie Leptothrix ochracea, 11 a 12 produkty železité bakterie Toxothrix trichogenes. 11

12 Obr. 2 G: Příklady anorganických částic, oleje a vláken. 1 vysrážený uhličitan z balené vody prošlé varem, 2, 3 a 4 vysrážený uhličitan z vodovodní sítě, 5, 6, 7 a 8 úlomky sklad ze zábrusu vzorkovnice, 9 písek z vodovodní sítě, 10 vzduchová bublina (NENÍ ABIOSESTON), 11 olejové krůpěje, 12 vlákna buničiny, 13 vlákna bavlny, 14 vlákna vlny. 12

13 Obr. 2 H: Příklady nejběžnějších částic abiosestonu na perokresbách. 1 - vlákna bavlny, 2 - vlákna vlny, 3 - olejové krůpěje, 4 - ptačí peří, 5 - motýlí šupiny, 6 - štěpiny křemičité horniny, 7 - detritus, tj. neidentifikovatelné organické zbytky, 8 - škrobová zrna brambor, 9 - vzduchová bublina, 10 - zbytky chitinu hmyzu, 11 - vlákna rostlinného pletiva, 12 - pylové zrn borovice, 13 - list s průduchy, 14 - sraženina železa, 15 - saze, 16 - krysí chlupy. 13

14 Obr. 3. Příklady pokryvnosti zorného pole mikroskopu v % abiosestonu. 14

15 Uvádění výsledků: Pokryvnost zorného pole mikroskopu se vyjádří v procentech. Výsledek se zaokrouhluje na celá procenta. Ze všech odhadnutých zorných polí v rámci jednoho vzorku se vypočítá aritmetický průměr a také se zaokrouhlí na celá procenta. V případě vzorků zahuštěných z 10 ml na jiný objem než 0,2 ml nebo u nezahuštěných vzorků se provede přepočet. U hodnot vyšších než 100 % závisí způsob vyjádření výsledků na účelu stanovení; uvede se buď vyšší než 100 % ( > 100 % ), nebo konkrétní číselná hodnota větší než 100 %. Pro speciální účely je možné množství abiosestonu vyjádřit i kvantitativně (počtem určených částic v 1 ml), viz ČSN

16 Příloha 1 Příklad výpočtu velikosti zorného pole mikroskopu a relativní velikost plochy polí mřížky počítací komůrky Cyrus I Velikost zorného pole mikroskopu musí být individuálně stanovena pro každý mikroskop. V mikrobiologické laboratoři se používá mikroskop f. Lambda s okulárem typu 10x/18 a mikroskop f. Olympus s okulárem typu 10x/20. Nejprve se vypočítá průměr zorného pole mikroskopu d a pak plocha zorného pole S, viz tabulka 1. Tabulka 1. Postup výpočtu d a S Okulár 10x/18 Průměr zorného pole d Plocha zorného pole S Objektiv 10x 18/10 =1,8 mm = µm 3,14 (1 800/2) 2 = µm 2 Objektiv 20x 18/20 =0,9 mm = 900 µm 3,14 (900/2) 2 = µm 2 Objektiv 40x 18/40 =0,45 mm = 450 µm 3,14 (450/2) 2 = µm 2 Okulár 10x/20 Průměr zorného pole d Plocha zorného pole S Objektiv 10x 20/10 =2,0 mm = µm 3,14 (2 000/2) 2 = µm 2 Objektiv 20x 20/20 =1,0 mm = µm 3,14 (1000/2) 2 = µm 2 Objektiv 40x 20/40 =0,5 mm = 500 µm 3,14 (500/2) 2 = µm 2 Pak se spočítá relativní velikost plochy polí počítací komůrky S rel, viz tabulka 2 a 3, podle vzorců (3) a (4). Tabulka 2. Relativní velikost plochy počítací komůrky Cyrus I (v případě okuláru 10x/18) Zvětšení objektivu Průměr zorného pole d µm Plocha zorného pole S µm Relativní velikost polí komůrky S rel Velký čtverec (250x250 µm) Malý čtverec (125x125 µm) 10x ,46 0,61 20x ,83 2,46 40x ,32 9,83 Tabulka 3. Relativní velikost plochy počítací komůrky Cyrus I (v případě okuláru 10x/20) Zvětšení objektivu Průměr zorného pole d µm Plocha zorného pole S µm Relativní velikost polí komůrky S rel Velký čtverec (250x250 µm) Malý čtverec (125x125 µm) 10x ,99 0,5 20x ,96 1,99 40x ,85 7,96 16

17 Příloha 2 Příklad odhadu pokryvnosti při současném výskytu malých a velkých částic Na níže uvedeném obrázku je na snímku vlevo příklad zorného pole mikroskopu se zachycenými částicemi abiosestonu pozorované při zvětšení objektivu 20x na mikroskopu f. Lambda. U takového zorného pole zabírá 1 malý čtverec komůrky Cyrus I 2,46 % jeho plochy a 1 velký čtverec 9,83 % (viz tabulka 2). Obrázek příkladu odhadu pokryvnosti abiosestonem při současném výskytu malých a velkých částic. Snímek vlevo je reálný stav při pozorování v mikroskopu. Snímek vpravo je představa examinátora a posun polí s velkými částicemi do komplexu. Vysvětlivky jsou uvedeny v textu přílohy 2. Nejprve se odhadne postupem 1 procento pokryvnosti v porovnání s odhadní stupnicí (viz obr. 3). V tomto případě je přibližně odhadovaná pokryvnost malými částicemi, P m = 3 %. Poté se odhadne, kolik čtverců počítací komůrky pokrývají velké částice. Proto je nutné si představit přesun polí do jednoho komplexu, jak uvádí snímek vpravo na výše demonstrovaném obrázku. Zde velké částice zabírají přibližně 1 velký čtverec a 2 malé čtverce. Odpovídající procento pokryvnosti plochy se zjistí z tabulky 2, tj. 9,83 % a 4,92 % (2 2,46). Obě hodnoty se sečtou, P v = 14,75 %. Celková pokryvnost zorného pole mikroskopu malými a velkými částicemi se vypočítá dle vzorce (5), tj. P = P v + [(100 P v ) / 100] P m. Zde P = 14,75 + [(100 14,75) / 100] 3 = 17 % Použitá literatura: Říhová Ambrožová, J Mikrobiologie v technologii vod. Skriptum VŠCHT Praha, 252 pp., ISBN (2. přepracované vydání), AA 26,32 ČSN Kvalita vod Biologický rozbor Stanovení abiosestonu,

Základy stanovení mikroskopického obrazu ve vodě Petr Pumann

Základy stanovení mikroskopického obrazu ve vodě Petr Pumann Základy stanovení mikroskopického obrazu ve vodě Petr Pumann Sinice a řasy v praxi 19.-21.4.2013, Praha Vyhláška č. 252/2004 Sb. mikroskopické ukazatele počet organismů živé organismy abioseston microcystin-lr

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Hydrobiologie: Stanovení koncentrace chlorofylu-a Vypracováno v rámci projektu: Inovace a restrukturalizace

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Kultivační stanovení: Stanovení kultivovatelných mikroorganismů při 22 C a 36 C Vypracováno v rámci projektu:

Více

Stanovení abiosestonu

Stanovení abiosestonu Stanovení abiosestonu Petr Pumann verze červen 2010 (pro kurz Základy mikroskopického obrazu) Vyjádření abiosestonu kvalitativní - textová informace o typu přítomných částic abiosestonu kvantitativní odhad

Více

Stanovení mikroskopického obrazu ve vodě Petr Pumann

Stanovení mikroskopického obrazu ve vodě Petr Pumann Stanovení mikroskopického obrazu ve vodě Petr Pumann Determinační kurz 2009 15.-18.6.2009 Dolní Věstonice Co se nachází při mikroskopickém rozboru vody? sinice a řasy prvoci (bezbarví bičíkovci, nálevníci)

Více

Rychlé screeningové metody hodnocení kvality vody a povrchů ve vodárenských provozech

Rychlé screeningové metody hodnocení kvality vody a povrchů ve vodárenských provozech Rychlé screeningové metody hodnocení kvality vody a povrchů ve vodárenských provozech Jana Říhová Ambrožová VŠCHT Praha, Ústav technologie vody a prostředí Cíle projektu Řešený projekt 1G58052 v roce 2006

Více

Kvantitativní stanovení abiosestonu

Kvantitativní stanovení abiosestonu Kvantitativní stanovení abiosestonu Petr Pumann, Tereza Pouzarová Vodárenská biologie, 30. 31.1.2007, Praha Abioseston ve vodě pozůstatky těl různých organismů (např. produkty metabolizmu železitých bakterií,

Více

Stanovení mikroskopického obrazu ve vodě

Stanovení mikroskopického obrazu ve vodě Stanovení mikroskopického obrazu ve vodě Petr Pumann Státní duben 2007 Co se nachází při mikroskopickém rozboru vody? organismy sinice a řasy prvoci (bezbarví bičíkovci, nálevníci) bakterie jen omezeně

Více

POMALÉM PÍSKOVÉM. Ing. Lucie Javůrková, Ph.D. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. Jaroslav Říha

POMALÉM PÍSKOVÉM. Ing. Lucie Javůrková, Ph.D. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. Jaroslav Říha APLIKACE GEOTEXTILIE NA POMALÉM PÍSKOVÉM FILTRU Ing. Lucie Javůrková, Ph.D. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. Jaroslav Říha Úvod 2004 - Experiment s geotextilií na modelu (ÚV Velebudice) - hodnoceny 3

Více

Jednotné pracovní postupy testování odrůd STANOVENÍ OBSAHU TANINŮ V ČIROKU SPEKTROFOTOMETRICKY

Jednotné pracovní postupy testování odrůd STANOVENÍ OBSAHU TANINŮ V ČIROKU SPEKTROFOTOMETRICKY 5321.1 Stanovení obsahu taninů v čiroku Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU TANINŮ V ČIROKU SPEKTROFOTOMETRICKY 1 Účel a rozsah Postup je určen pro stanovení obsahu taninů v zrnech čiroku. 2 Princip Taniny se ze

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Kultivační stanovení: Stanovení mikromycet (plísní a kvasinek) Vypracováno v rámci projektu: Inovace a

Více

N Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Hydrobiologie: Biologický rozbor - Stanovení biosestonu Vypracováno v rámci projektu: Inovace a restrukturalizace

Více

N Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Kultivační stanovení: Stanovení intestinálních enterokoků Vypracováno v rámci projektu: Inovace a restrukturalizace

Více

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům. 62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

Změny v revidované ČSN Jakost vod Biologický rozbor Stanovení biosestonu

Změny v revidované ČSN Jakost vod Biologický rozbor Stanovení biosestonu Změny v revidované ČSN 75 7712 Jakost vod Biologický rozbor Stanovení biosestonu P.Pumann, A.Sládečková, B.Desortová, L.Havel, K.Kolář, L.Fremrová, E.Janeček, P.Marvan Vodárenská biologie 31.1.-2.2.2006

Více

1 Popis vzorku. 2 Detekční limit vyšetření. 3 Časová náročnost. 4 Zpracování vzorku. 4.1 Množství vzorku. 4.2 Odběr vzorků

1 Popis vzorku. 2 Detekční limit vyšetření. 3 Časová náročnost. 4 Zpracování vzorku. 4.1 Množství vzorku. 4.2 Odběr vzorků 1 Popis vzorku Dle tohoto postupu se vyšetřují různé vzorky škrobů nebo sypkých výrobků obsahujících škrob (pudinky apod.). Pomocí mikroskopického vyšetření lze nejen prokázat přítomnost škrobu, ale také

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ 217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ázev úlohy: Metody IDEXX využívající technologii definovaného substrátu Vypracováno v rámci projektu: Inovace a restrukturalizace

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY STANOVENÍ ABIOSESTONU ODHADEM POKRYVNOSTI ZORNÉHO POLE

NĚKTERÉ ASPEKTY STANOVENÍ ABIOSESTONU ODHADEM POKRYVNOSTI ZORNÉHO POLE Příspěvek byl publikovaný ve sborníku z konference Vodárenská biologie 214 (5. 6.2.214, Praha) na stránkách 15 2. NĚKTERÉ SPEKTY STNOVENÍ IOSESTONU ODHDEM POKRYVNOSTI ZORNÉHO POLE Petr Pumann Státní zdravotní

Více

Revidovaná norma ČSN Kvalita vod Biologický rozbor Stanovení abiosestonu

Revidovaná norma ČSN Kvalita vod Biologický rozbor Stanovení abiosestonu Revidovaná norma ČSN 75 7713 Kvalita vod Biologický rozbor Stanovení abiosestonu Petr Pumann 1), Jana Říhová Ambrožová 2), Lenka Fremrová 3) 1)Státní, 2)VŠCHT ÚTVP, 3) Sweco Hydroprojekt a.s. Vodárenská

Více

13/sv. 6 CS (80/891/EHS)

13/sv. 6 CS (80/891/EHS) 65 31980L0891 27.9.1980 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 254/35 SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. července 1980 o analytické metodě Společenství pro stanovení obsahu kyseliny erukové v olejích a tucích

Více

Základy stanovení mikroskopického obrazu ve vodě - úvod Petr Pumann

Základy stanovení mikroskopického obrazu ve vodě - úvod Petr Pumann Základy stanovení mikroskopického obrazu ve vodě - úvod Petr Pumann kurz Základy mikroskopického obrazu vody duben 2012, Praha Využití mikroskopických rozborů vody Státní Standardní rozbory mikroskopická

Více

Protokol PT#V/5/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a

Protokol PT#V/5/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a Protokol Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a Pokud jsou některé údaje chybné, neúplné nebo zastaralé, prosíme opravte je. Vyplňují se pouze

Více

HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT VODÁRENSKÉ SOUSTAVY

HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT VODÁRENSKÉ SOUSTAVY HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT VODÁRENSKÉ SOUSTAVY ZÁSOBOVANÉ PITNOU VODOU Z ÚPRAVNY VODY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc. 1), Mgr. Petra Oravcová 2) 1) Poradenská činnost v oblasti ekologie,

Více

N Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Mikrobiologie a hydrobiologie: Klasické metody barvení Vypracováno v rámci projektu: Inovace a restrukturalizace

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení tuku a hodnocení kvality tuků a olejů (Soxhletova metoda pro extrakci tuku a titrační stanovení čísla kyselosti) Garant úlohy: doc. Ing. Zuzana

Více

Fotodokumentace mikroskopických nálezů

Fotodokumentace mikroskopických nálezů Řešeno v rámci projektu TAČR č. TA 01020592 Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů (2011-2014). Fotodokumentace mikroskopických nálezů

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY 1 Rozsah a účel Postup specifikuje podmínky pro stanovení obsahu hydroxyprolinu v živočišných tkáních spektrofotometrickou metodou. 2 Princip

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy Citace pův. předpisu:

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MASTNÝCH KYSELIN V OLEJÍCH A TUCÍCH METODOU GC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MASTNÝCH KYSELIN V OLEJÍCH A TUCÍCH METODOU GC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MASTNÝCH KYSELIN V OLEJÍCH A TUCÍCH METODOU GC 1 Rozsah a účel Metoda je určena pro kvantitativní a kvalitativní určení složení směsi methylesterů

Více

OBOROVÁ SPECIFIKACE Březen 2010

OBOROVÁ SPECIFIKACE Březen 2010 OBOROVÁ SPECIFIKACE Březen 2010 Praní Hygienicko-epidemiologické kontroly v prádelně OS 80-05 Předmluva Vydávání oborových specifikací Textilním zkušebním ústavem (Centrum technické normalizace) bylo odsouhlaseno

Více

KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ ABIOSESTONU

KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ ABIOSESTONU KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ ABIOSESTONU Petr Pumann, Tereza Pouzarová Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha, 42, tel.: 2678222, e-mail: ppumann@szu.cz Úvod Mikroskopický rozbor může přinést cenné informace

Více

LABORATORNÍ POMŮCKY. Pro přípravu mikroskopického preparátu a vlastní mikroskopování jsou nutné tyto laboratorní pomůcky: 1.

LABORATORNÍ POMŮCKY. Pro přípravu mikroskopického preparátu a vlastní mikroskopování jsou nutné tyto laboratorní pomůcky: 1. LABORATORNÍ POMŮCKY Pro přípravu mikroskopického preparátu a vlastní mikroskopování jsou nutné tyto laboratorní pomůcky: 1. KAPÁTKO Obr. č. 1 Kapátko slouží k nasátí malého množství vody či jiného roztoku

Více

Obrazová dokumentace k PT#V/5/2008 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné vodě

Obrazová dokumentace k PT#V/5/2008 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné vodě Obrazová dokumentace k PT#V/5/2008 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné vodě Petr Pumann zveřejněno 23.7.2008 Úvodní informace Tato prezentace obsahuje mikrofotografie ze vzorků připravených pro program

Více

61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k.7.0 do částky 80/0 Sb. a 34/0 Sb.m.s. Obsah a text 6/003 Sb. - poslední stav textu 6/003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. ledna 003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových

Více

ODBĚR, PŘÍPRAVA, PŘEPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ

ODBĚR, PŘÍPRAVA, PŘEPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ ODBĚR, PŘÍPRAVA, PŘEPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ Základní pojmy Obecná pravidla vzorkování Chyby při vzorkování, typy materiálů Strategie vzorkování Plán vzorkování Základní způsoby odběru Vzorkovací pomůcky

Více

Vzorkování pro analýzu životního prostředí. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.

Vzorkování pro analýzu životního prostředí. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc. Vzorkování pro analýzu životního prostředí RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc. Letní semestr 2014 Vzorkování pro analýzu životního prostředí - N240003 1. Úvod do problematiky vzorkování 2. Faktory

Více

EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV

EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV Úloha č. 7 Extrakce a chromatografické dělení (C18 a TLC) a stanovení listových barviv -1 - EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV LISTOVÁ BARVIVA A JEJICH FYZIOLOGICKÝ

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

- zvládá orientaci na číselné ose

- zvládá orientaci na číselné ose Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Matematika Ukázka zpracována s využitím školního vzdělávacího

Více

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech

Více

Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání

Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání Seminář Laboratorní metody, vzorkování a způsoby hodnocení povrchových vod ke koupání Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., 29.4.2014 Petr Pumann

Více

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

STANOVENÍ VODNÍHO POTENCIÁLU REFRAKTOMETRICKY

STANOVENÍ VODNÍHO POTENCIÁLU REFRAKTOMETRICKY Úloha č. 1 Stanovení vodního potenciálu refraktometricky - 1 - STANOVENÍ VODNÍHO POTENCIÁLU REFRAKTOMETRICKY VODNÍ POTENCIÁL A JEHO SLOŽKY Termodynamický stav vody v buňce můžeme porovnávat se stavem čisté

Více

3. STRUKTURA EKOSYSTÉMU

3. STRUKTURA EKOSYSTÉMU 3. STRUKTURA EKOSYSTÉMU 3.4 VODA 3.4.1. VLASTNOSTI VODY VODA Voda dva významy: - chemická sloučenina 2 O - přírodní roztok plynné kapalné pevné Skupenství Voda jako chemická sloučenina 1 δ+ Základní fyzikální

Více

vede sice ke zvýšení kontrastu, zároveň se ale snižuje rozlišení a ostrost obrazu (Obr. 46).

vede sice ke zvýšení kontrastu, zároveň se ale snižuje rozlišení a ostrost obrazu (Obr. 46). 4. cvičení Metody zvýšení kontrastu obrazu (1. část) 1. Přivření kondenzorové clony nebo snížení kondenzoru vede sice ke zvýšení kontrastu, zároveň se ale snižuje rozlišení a ostrost obrazu (Obr. 46).

Více

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice 3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice I Základní vztahy a definice iltrace je jedna z metod dělení heterogenních směsí pevná fáze tekutina. Směs prochází pórovitým materiálem

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES 1 Rozsah a účel Metoda je určena pro stanovení makroprvků vápník, fosfor, draslík, hořčík

Více

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

61_2003_Sb. 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

61_2003_Sb. 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a

Více

BUNĚČNÁ STĚNA - struktura a role v rostlinné buňce

BUNĚČNÁ STĚNA - struktura a role v rostlinné buňce BUNĚČNÁ STĚNA - struktura a role v rostlinné buňce Buněčná stěna O buněčné stěně: Buněčná stěna je nedílnou součástí každé rostlinné buňky a je jednou z charakteristických struktur odlišujících buňku rostlinnou

Více

Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A)

Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) OD - 109 Návod k použití soupravy VÝROBCE : VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II/365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, tel.: 261090565 www.vidia.cz

Více

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 383/2001 Sb. - poslední stav textu Změna: 41/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. Změna: 353/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. (část)

Více

PT#V Odběry vzorků pitné vody a vody určené k výrobě pitné vody

PT#V Odběry vzorků pitné vody a vody určené k výrobě pitné vody PT#V-4-2007 Odběry vzorků pitné vody a vody určené k výrobě pitné vody Ivana Pomykačová seminář Vyhodnocení PZZ v oblasti orientační senzorické analýzy a odběrů pitné a koupací vody Úvod odběry vzorků

Více

ODBĚR VZDUŠNINY PRO STANOVENÍ AZBESTU V PRACOVNÍM A MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

ODBĚR VZDUŠNINY PRO STANOVENÍ AZBESTU V PRACOVNÍM A MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ ODBĚR VZDUŠNINY PRO STANOVENÍ AZBESTU V PRACOVNÍM A MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ RNDr. Jana Habalová jana.habalova@zuova.cz Seminář Azbest praxe krok za krokem Hradec Králové 22.10.2013 OVZDUŠÍ 1) pracovní

Více

Akutní test toxicity na žábronožkách Artemia salina

Akutní test toxicity na žábronožkách Artemia salina Akutní test toxicity na žábronožkách Artemia salina 1. Testovací organismus 1.1. Charakteristika organismu Vajíčka žábronožky slaniskové se k nám dováží v konzervách, téměř výhradně vyráběných v USA, například

Více

chemie chemické reakce Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Zadání úlohy Návaznost experimentů Mezipředmětové vztahy

chemie chemické reakce Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Zadání úlohy Návaznost experimentů Mezipředmětové vztahy Teplo chemické reakce pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravil M. Škavrada chemie 03 úloha číslo Cíle Cílem této laboratorní úlohy je stanovení hodnoty tepla chemické reakce rozkladu

Více

BIOLOGIE BA 1 419.0021

BIOLOGIE BA 1 419.0021 BA 1 419.0021 BIOLOGIE 90021 1 2 BIOLOGIE Seznam použitého materiálu množství popis 1 Akvárium 1,5 l 1 Skleněné míchátko 1 Petriho miska ø 80 1 Pracovní listy 1 Lepící páska 1 Sbírka mikroskopických preparátů

Více

PT#V/4/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola)

PT#V/4/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola) PT#V/4/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola) Petr Pumann Seminář k vyhodnocení PT#V/4/2013 30.5.2013 kód účastníka,

Více

OPAKOVANÝ HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT NA ÚPRAVNĚ VODY ROŢNOV POD RADHOŠTĚM Ing. Michal Korabík Mgr. Petra Oravcová, Hydrobiologický audit (HA) proběhl na vodárenské soustavě dodávané vody z úpravny Rožnov pod

Více

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Biologické materiály k biochemickému vyšetření Biologické materiály k biochemickému vyšetření RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Správný odběr vzorku - první předpoklad k získání správného výsledku preanalytická fáze analytická fáze - vlastní

Více

Odpadní voda (odtok z čistírny odpadních vod) uměle obohacena o cílové ukazatele.

Odpadní voda (odtok z čistírny odpadních vod) uměle obohacena o cílové ukazatele. Pokyny pro účastníky PT4LAB/VZ/VO/2015 Vzorkování odpadní vody OZNAČENÍ: MATRICE: PT4LAB/VZ/VO/2015 Vzorkování odpadní vody Pilotní projekt Odpadní voda (odtok z čistírny odpadních vod) uměle obohacena

Více

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. radiační ochrana. DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. radiační ochrana. DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech SÚJB březen 2009 Předmluva Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání

Více

Vzorkování kapalin 1

Vzorkování kapalin 1 Vzorkování kapalin 1 PŘENOSNÉ RUČNÍ NAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ na spouštění a vytahování sond pro odběr kapalin Pro spouštění a navíjení sond pro odběr kapalin spouštěných jedním lanem. Lanko je možné objednat

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003 61 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

Mikroskopy. Světelný Konfokální Fluorescenční Elektronový

Mikroskopy. Světelný Konfokální Fluorescenční Elektronový Mikroskopy Světelný Konfokální Fluorescenční Elektronový Světelný mikroskop Historie 1590-1610 - Vyrobeny první přístroje, které lze považovat za použitelný mikroskop (Hans a Zaccharis Janssenové z Middleburgu

Více

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště Vsetín 2. Pracoviště Valašské Meziříčí Hranická 69, 757 01 Valašské Meziříčí 3. Pracoviště Karolinka Vodárenská 640, 756 05 Karolinka Laboratoř je způsobilá

Více

Experimentální postupy. Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd

Experimentální postupy. Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd Experimentální postupy Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd Půda definice, složení Půda je heterogenní, vícefázový, polydisperzní, oživělý systém, vyznačující se určitými vlastnostmi fyzikálními,

Více

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 2 1 je hmota organického

Více

Školní analytický kufřík VISOCOLOR SCHOOL Kat. číslo 111.3088

Školní analytický kufřík VISOCOLOR SCHOOL Kat. číslo 111.3088 Školní analytický kufřík VISOCOLOR SCHOOL Kat. číslo 111.3088 Strana 1 ze 27 1. Úvod První rozbory vody začali provádět raní přírodovědci 16. až 18. století mimo jiné lékař Paracelsus, anglický chemik

Více

IZOLACE A IDENTIFIKACE PLÍSNÍ

IZOLACE A IDENTIFIKACE PLÍSNÍ IZOLACE A IDENTIFIKACE PLÍSNÍ MARCELA PEJCHALOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém

Více

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2008, kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů Ministerstvo životního

Více

Stanovení texturních vlastností fyzisorpcí dusíku

Stanovení texturních vlastností fyzisorpcí dusíku Stanovení texturních vlastností fyzisorpcí dusíku Michal Dudák Pod texturními vlastnostmi porézních látek se skrývá popis složité porézní struktury. Fyzisorpce dusíku je jedna z nejrozšířenějších metod

Více

Zpráva z praxe AQUATEST. Autor: Pavla Pešková Třída: T3. (2003/04)

Zpráva z praxe AQUATEST. Autor: Pavla Pešková Třída: T3. (2003/04) Zpráva z praxe AQUATEST Autor: Pavla Pešková Třída: T3. (2003/04) ÚVOD Na praxi jsem byla na Barrandově v Aquatestu od 16.6.2004 do 29.6.2004. Laboratoře Aquatestu se zabývají především rozbory všech druhů

Více

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Vnitřní ovzduší. M.Mikešová, B.Kotlík. Centrum hygieny životního prostředí Odborná skupina hygieny ovzduší

Vnitřní ovzduší. M.Mikešová, B.Kotlík. Centrum hygieny životního prostředí Odborná skupina hygieny ovzduší Vnitřní ovzduší M.Mikešová, B.Kotlík Centrum hygieny životního prostředí Odborná skupina hygieny ovzduší Vnitřní ovzduší můžeme definovat jako ovzduší, které nemá přímé spojení s ovzduším venkovním nebo

Více

REVIZE ČSN KVALITA VOD BIOLOGICKÝ ROZBOR STANOVENÍ BIOSESTONU

REVIZE ČSN KVALITA VOD BIOLOGICKÝ ROZBOR STANOVENÍ BIOSESTONU REVIZE ČSN 75 772 KVALITA VOD BIOLOGICKÝ ROZBOR STANOVENÍ BIOSESTONU Petr Pumann, Jana Říhová Ambrožová, Lenka Fremrová Vodárenská biologie 203 Praha, 6.-7.2.203 ČSN pro stanovení biosestonu/mikroskopického

Více

Biologická problematika vodojemů Problémy s udržením jakosti akumulované vody Vzdušná kontaminace

Biologická problematika vodojemů Problémy s udržením jakosti akumulované vody Vzdušná kontaminace Biologická problematika vodojemů Problémy s udržením jakosti akumulované vody Vzdušná kontaminace Jana Ř í h o v á A m b r o ž o v á1), Jaroslav Ř í h a2) 1) VŠCHT, Ústav technologie vody a prostředí,

Více

17. března 2000. Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

17. března 2000. Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický Úloha č. 6 Ohniskové vzdálenosti a vady čoček, zvětšení optických přístrojů Václav Štěpán, sk. 5 17. března 2000 Pomůcky: Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC 1 Účel a rozsah Postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu C v krmivech a premixech metodou vysokoúčinné kapalinové

Více

OBOROVÁ SPECIFIKACE Duben 2010

OBOROVÁ SPECIFIKACE Duben 2010 OBOROVÁ SPECIFIKACE Duben 2010 Praní Hodnocení kvality - Vliv na tetilie OS 80-04 Předmluva Vydávání oborových specifikací Tetilním zkušebním ústavem (Centrum technické normalizace) bylo odsouhlaseno na

Více

Protokol ke cvičení z Biologie vodních živočichů

Protokol ke cvičení z Biologie vodních živočichů Katedra zoologie a Ornitologická laboratoř Protokol ke cvičení z Biologie vodních živočichů Jméno : Obor,ročník : Datum : Úvod Cílem tohoto cvičení je praktická ukázka fixace a preparace vodních bezobratlých

Více

CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR - VÝZNAM A INTERPRETACE

CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR - VÝZNAM A INTERPRETACE Citace Kollerová L., Smrčková Š.: Celkový aktivní chlor význam a interpretace. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 171-176. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8 CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR

Více

REVIDOVANÁ NORMA ČSN KVALITA VOD BIOLOGICKÝ ROZBOR - STANOVENÍ ABIOSESTONU

REVIDOVANÁ NORMA ČSN KVALITA VOD BIOLOGICKÝ ROZBOR - STANOVENÍ ABIOSESTONU REVIDOVNÁ NORM ČSN 75 7713 KVLIT VOD IOLOGICKÝ ROZOR - STNOVENÍ IOSESTONU Petr Pumann 1), Jana Říhová mbrožová 2), Lenka Fremrová 3) 1) Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha, 42, e-mail: petr.pumann@szu.cz;

Více

VY_32_INOVACE_12_ENERGETICKE PLODINY

VY_32_INOVACE_12_ENERGETICKE PLODINY Kód materiálu: Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_ENERGETICKE PLODINY Energetické plodiny Předmět: Zeměpis Ročník: 8. Časová dotace: 45 minut Datum ověření: 10. 1. 2013 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné

Více

Ústav fyziky kondenzovaných látek, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Ústav fyziky kondenzovaných látek, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Ústav fyziky kondenzovaných látek, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita PREDMET TECHNOLOGIE POLOVOD SOUCASTEK CI JAK SE JMENUJE Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Praktikum

Více

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti 1. Identifikace provozovatele (žadatele) van Gansewinkel Services s.r.o. se sídlem: U Vlečky 592, 664 42 Modřice. Umístění zařízení: Moravskoslezský kraj, obec

Více

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ A MANIPULACI

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ A MANIPULACI N-Histofine Simple Stain AP (M) Univerzální imuno-alkalická fosfatáza polymer, anti-myší N-Histofine imunohistochemické barvicí reagens Skladovat při 2-8 C 1. ÚVOD Firma Nichirei vyvinula jedinečný imunohistochemický

Více

Návod k přístroji Aditest AS1 na měření obsahu antioxidantů v mazacích olejích

Návod k přístroji Aditest AS1 na měření obsahu antioxidantů v mazacích olejích Návod k přístroji Aditest AS1 na měření obsahu antioxidantů v mazacích olejích 1. Princip metody 2. Popis přístroje 3. Roztoky a spotřební materiál 4. Příklad stanovení 5. Výsledky měření, výpočty 6. Typy

Více

Strana 1 / 45. 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

Strana 1 / 45. 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 61/2003 Sb. AŘÍZEÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečitění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypoutění odpadních vod do vod povrchových a do

Více

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 170 25 registrovaná pod číslem 1146. Protokol číslo: 11127 Strana 1 ze 5

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 170 25 registrovaná pod číslem 1146. Protokol číslo: 11127 Strana 1 ze 5 ČEVAK a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice Laboratoř, pracoviště 3 Mostníkovská 255, 266 41 Beroun telefon: 311 747 165, 311 747 166, fax : 311 621 372 e-mail: lucie.hybsova@cevak.cz

Více

Jak pracovat s mikroskopy Olympus a Leica

Jak pracovat s mikroskopy Olympus a Leica Jak pracovat s mikroskopy Olympus a Leica V laboratoři lékařské mikrobiologie budete pracovat s těmito mikroskopy: Olympus CX-31 které jsou zánovní a poměrně drahé Leica které jsou dokonce úplně nové,

Více

Souprava je určená výhradně pro výzkumné účely, nikoliv pro diagnostické postupy.

Souprava je určená výhradně pro výzkumné účely, nikoliv pro diagnostické postupy. We take care of our customers Výrobky CARE jsou určené pro zásobování našich zákazníků na celém světě vysoce kvalitními spotřebními materiály, příslušenstvím a speciálními soupravami. Řada výrobků CARE

Více

5.6.17.8. Stravovací služby

5.6.17.8. Stravovací služby 5.6.17.8. Stravovací služby http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/stravovacisluzby Pracovní činnosti při provozování stravovacích služeb, výrobě potravin, uvádění potravin do oběhu jsou

Více

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 4 - Nástřik vzorku Dávkovače vzorků/injektory Dávkování vzorků je jednou z klíčových záležitostí v HPLC. Ani nejlepší kolona

Více

Inovace výuky Fyzika F7/ 02 Mgr. Simona Sabáková

Inovace výuky Fyzika F7/ 02 Mgr. Simona Sabáková Inovace výuky Fyzika F7/ 02 Mgr. Simona Sabáková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Pokusy s atmosférickým tlakem Cílová skupina: 7. ročník Klíčová slova: Atmosférický

Více

3 Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce

3 Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce 269 VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 14a zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé

Více

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv Změna: 476/2000 Sb. Změna: 473/2002 Sb. Změna: 399/2004 Sb. Změna: 91/2007 Sb. Ministerstvo

Více

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ Provozní deník Jakost vody 6 720 806 966-01.1ITL Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C 6 720 806 967 (2013/02) CZ Obsah Obsah 1 Kvalita vody..........................................

Více