Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A)"

Transkript

1 Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) OD Návod k použití soupravy VÝROBCE : VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II/365, Vestec, Jesenice u Prahy, tel.: NÁZEV: Komplement fixační antigen Influenza A/H3N2 (KF Ag influenza A/H3N2) 2. POUŽITÍ: Influenza KF antigen je určen k důkazu a titraci IgG a IgM protilátek proti specifickým, strukturně konzervativním antigenům virů chřipky typu A/H3N2 ve vyšetřovaných sérech reakcí vazby komplementu. Průkaz protilátek proti influenza A KF antigenu v individuálním vzorku séra indikuje kontakt s virem nebo antigeny chřipky typu A v neurčitém čase. Sérokonverze nebo průkazný (nejméně čtyřnásobný) vzestup titru protilátek, prokázaný vyšetřením párových sér z akutní a rekonvalescentní fáze infekce v intervalu 2 3 týdny, indikuje recentní infekci nebo postvakcinační protilátkovou odezvu. Influenza A KF antigen obsahuje aktuálně cirkulující subtypy. 3. SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU 1,0 ml částečně purifikované směsné suspenze formaldehydem inaktivovaného viru chřipky typu A aktuálních subtypů v alantoidní tekutině kuřecích embryí, konzervované glycerolem. Upozornění: přes průkazné snížení obsahu infekčních částic viru v přípravku je nutno při práci dodržovat předpisy BOZP pro práci s infekčním (biologicky nebezpečným) materiálem podle čl OBSAH BALENÍ KF Ag Influenza A/H3N2, 1 ml 1 lahvička Pracovní ředění:minim. 1:32 Pozn.: pracovní ředění antigenu je uvedeno na štítku lahvičky. 5. LABORATORNÍ POTŘEBY, ZAŘÍZENÍ A REAGENCIE POTŘEBNÉ NA PROVEDENÍ REAKCE VAZBY KOMPLEMENTU MIKROMETODOU Mikrotitrační destičky typu U (96 x 300 μl) s víčky Automatické mikropipety10 50 μl, μl, příslušné špičky Automatická mikropipeta 8-12-kanálová μl Vaničky na reagenční roztoky k vícekanálovým mikropipetám Eppendorfky 1,5 ml, stojan Sérologická třepačka Centrifuga laboratorní s výkyvným rotorem ( do ot/min resp x g) Kyvety centrifugační graduované Laminární box Chlazená pracovní deska (např. mrazicí vložkou ICE BOX) Termostat 37 C Chladnička +2 až +10 C Veronalový pufr ph 7,3-7,4 (VP) Hemolytický systém (Beraní nebo ovčí krev v Alseverově roztoku sterilní + amboceptor hemolytický) Komplement morčecí (alexin) Kontrolní a vyšetřovaná lidská séra Destilovaná voda 1

2 6. PRACOVNÍ POSTUP Upozornění: přesné dodržení pracovního postupu je jedním z předpokladů platnosti a reprodukovatelnosti výsledků! 6.1. Příprava reagencií Příprava pracovního ředění KF antigenu - Pracovní ředění antigenu stanovené výrobcem je uvedeno na štítku lahvičky. Antigen se ředí v uvedeném poměru přidáním Veronalového pufru (VP). Např. při udaném ředění 1:16 se přidá ke 160 μl VP 10 μl KF antigenu. - Uchovávání naředěného antigenu: ve tmě při teplotě +2 až +10 C. - Použitelnost naředěného antigenu: 24 hodin Příprava 2 % (V/V) suspenze beraních erytrocytů Pozn: Připravuje se v případě, že nepoužíváte Hemolytický systém r.t.u. - Beraní krev se odebere asepticky do sterilního Alseverova roztoku v poměru 1:1 (V/V) za důkladného míchání. Uchovává se, rozdělena na alikvoty vhodného objemu pro jednorázové použití, v chladničce při teplotě +2 až +10 C nejdéle po dobu 1 měsíce. - Před použitím se odsaje plazma nad sedimentem krvinek. Sediment se resuspenduje ve VP na dvojnásobek původního objemu krve v Alseverově roztoku. Provede se centrifugace 10 min v chlazené centrifuze při 2000 ot/min (1 000 x g!). Supernatant i případný buffy coat se odsávají. Resuspendování sedimentu a následná centrifugace se provede celkem 3x. Poslední centrifugaci je vhodné provést v přesně graduované kyvetě. Sediment krvinek se resuspenduje ve VP na koncentraci zásobní suspenze krvinek 10 % (V/V). Ze zásobní suspenze se připraví potřebný objem pracovní suspenze krvinek 2 % (V/V) ve VP. Pozn.: koncentraci pracovní suspenze krvinek se doporučuje standardizovat kolorimetricky vhodým interním postupem. - Uchovávání: při teplotě +2 až +10 C. - Použitelnost: zásobní i pracovní suspenze krvinek se použijí nejpozději následující den po přípravě. Pro delší skladování lze zásobní suspenzi krvinek stabilizovat směsí vhodných antibiotik Příprava zásobního roztoku amboceptoru Pozn. Použije se na přípravu hemolytického systému bod d) - Amboceptor hemolytický - hemolyzin (protilátky proti erytrocytům) např. fy Sevapharma a.s. (lyofilizovaný) se rozpustí přidáním destilované vody do lahvičky podle návodu k použití. - Zásobní roztok se připraví za sterilních podmínek ředěním amboceptoru v poměru 1: 100 přidáním 100 ml sterilního VP. - Uchovávání: ve tmě při teplotě +2 až +10 C. - Použitelnost: 6 měsíců při zachování sterility roztoku zásobního roztoku sterilními odběry. Pracovní ředění amboceptoru viz Příprava hemolytického systému bod d) 6.2. Titrace komplementu v přítomnosti antigenu Provádí se pro každou šarži komplementu, KF antigenu nebo amboceptoru. Cílem je stanovit titr resp. vhodné ředění komplementu do vlastní KF reakce a potvrdit použité pracovní ředění amboceptoru. Upozornění: komplement je termolabilní komplex. Při rozpouštění lyofilizátu a ředění je nutno používat vychlazené roztoky, ledovou lázeň pro ředění a vhodným způsobem chlazenou pracovní plochu! Ředění komplementu - Lyofilizát morčecího komplementu (alexinu), např. výrobce Sevapharma se rozpustí přidáním předepsaného objemu ledové destilované vody. - Těsně před použitím se připraví ředicí řada komplementu (K) 1:10 až 1:120 v ledovém VP např. podle uvedeného schématu (v Eppendorfkách 1,5 ml, umístěných na chlazené pracovní desce): Ředění K (1: ) K (μl)

3 VP (μl) Vlastní titrace komplementu v přítomnosti KF antigenu a) Uspořádání titrace na mikrotitrační destičce U se volí a označí takto: Řada A: titrační řada komplementu v přítomnosti antigenu. Ředění komplementu 1:10 až 1:120. Řada B: stejné uspořádání jako řada A (paralela). Řada C: titrační řada komplementu bez přítomnosti antigenu pro kontrolu antikomplementarity KF antigenu. Řada D: 4 jamky pro kontrolu hemolytického systému ( bez antigenu a komplementu). b) Aplikace reagencií - Mikrotitrační destička se umístí na chlazenou pracovní desku. - Do všech jamek řad A a B se pipetuje po 25 μl VP, do všech jamek řady C po 50 μl VP, do čtyř jamek řady D po 75 μl VP. - Do jamek řad A a B se pipetuje po 25 μl KF antigenu v pracovním ředění (bod 6.1.1). - Komplement v ředěních 1:10 až 1:120 se pipetuje po 25 μl do použitých jamek řad A, B a C sloupců 1 až 12. Ředění 1:10 do jamek A1,B1,C1 atd. až ředění 1:120 do jamek A12, B12, C12. Destička se uzavře víčkem. c) Inkubace - Inkubuje se v chladničce při teplotě +2 C až +10 C po dobu h (přes noc). INKUBACE 2. den: d) Příprava hemolytického systému (HS) - HS se připraví těsně před jeho jednorázovým použitím. - Ze zásobního roztoku amboceptoru (1:100), bod 6.1.3, se připraví jeho pracovní ředění rovno dvěma jednotkám podle titru udaného výrobcem: Pracovní ředění amboceptoru = 2 jednotky = ( 1/2. titr amboceptoru ) : 100 Příklad: Titr amboceptoru udaný výrobcem..1 : 6000 Pracovní ředění = 2j. = (1/ ) : 100 = 30. Ze zásobního ředění připravíme amboceptor v pracovním ředění (1 díl zásobního roztoku + 29 dílů VP) - Do zkumavky se pipetuje 2% suspenze beranních krvinek a přidá se stejný objem roztoku amboceptoru v pracovním ředění (2 j.). Potřebný objem hemolytického systému = počet použitých reakčních jamek x 50 μl. - Suspenze se dokonale promíchá a inkubuje se v termostatu při teplotě 37 C po dobu 30 min. Po ukončení inkubace se promíchá a ihned aplikuje. e) Aplikace hemolytického systému (HS) - Destička po inkubaci se vytemperuje 10 minut při pokojové teplotě. - Do všech použitých jamek včetně jamek kontrol HS se pipetuje po 50 μl čerstvě připraveného hemolytického systému. Obsah jamek se dokonale promíchá protřepáním destičky pomocí sérologické třepačky. Destička se přikryje víčkem. f) Inkubace, ukončení inkubace - Inkubuje se v termostatu při teplotě 37 C po dobu 30 min. Po uplynutí 15 min inkubace se destička protřepe. - Po uplynutí celé inkubace se destička protřepe. Sedimentace krvinek se dosáhne buď: -centrifugací destičky v nosiči po dobu 5 min při 200 x g nebo -uložením destičky při teplotě +2 C až +10 C po dobu nejméně 2 h. - Výsledek se odčítá po sedimentaci krvinek uvedenými postupy ihned, nejpozději však do 2 h při uchovávání zakryté destičky při teplotě +2 až +10 C. 3

4 Hodnocení výsledku titrace komplementu v přítomnosti antigenu a) Hodnocení a odečet výsledku titrace Hodnotí se stupeň hemolýzy v závislosti na ředění komplementu. Stupeň hemolýzy resp. mohutnost sedimentu krvinek v každé reakční jamce se zaznamená pomocí užívané symboliky: 0 nebo - : bez sedimentu, úplná hemolýza. Čirý, hnědočervený roztok hemoglobinu. 1 nebo + : asi 25 % krvinek v malém zřetelném sedimentu. Čirý, načervenalý roztok hemoglobinu. 2 nebo ++ :asi 50 % krvinek tvoří sediment,. Čirý, růžový roztok hemoglobinu. 3 nebo +++ : asi 75 % krvinek tvoří mohutný sediment. Čirý, zřetelně narůžovělý roztok hemoglobinu. 4 nebo ++++ : 100 % krvinek v mohutném sedimentu. Čirý bezbarvý roztok nad sedimentem. b) Závěr Hodnotí se a odečítá: 1. Titr komplementu v přítomnosti pracovního ředění KF antigenu ( řady A,B): Titr komplementu je jeho nejvyšší ředění, které vyvolá úplnou hemolýzu (hodnocení 0 ). Jedna jednotka komplementu je obsažena v objemu 25 μl komplementu, v ředění rovném jeho titru. Pracovní ředění komplementu je rovno dvěma jednotkám komplementu. Do vlastní KF reakce při vyšetřování sér se použijí 2 jednotky komplementu v objemu 25 μl, tzn. komplement v ředění 2 x nižším než jeho titr. 2. Titr komplementu b e z přítomnosti KF antigenu ( řada C): Rozdíl titru komplementu, odečteného v řadách A,B (v přítomnosti antigenu) a v řadě C (bez antigenu) je mírou antikomplementárních vlastností KF antigenu. 3. Kontrola hemolytického systému (řada D): Krvinky v jamkách kontroly HS mají vykazovat úplnou sedimentaci bez stop hemolýzy (++++) Titrace sér reakcí vazby komplementu Pozn.: výsledky jsou známy za hodin Potřebné reagencie: - KF antigen v pracovním ředění použitém při titraci komplementu - komplement v pracovním ředění (2 jednotky) - hemolytický systém připravený podle bodu d) - vyšetřovaná a kontrolní séra v pracovním ředění Zásady pro sběr a uchovávání vyšetřovaných sér - Lidská krev a její deriváty se považují za potenciálně infekční (biohazard) materiál. - Pro vyšetření nejsou vhodná séra hemolytická, lipemická, ikterická a mikrobiálně kontaminovaná. - Séra se uchovávají při teplotě +2 až +10 C po dobu nejvýše 48 h, resp. při teplotě 20 C a nižší jestliže je časová prodleva mezi odběrem krve a vyšetřením séra delší než 48 h. Opakované zmrazování a rozmrazování sér může způsobit degradaci protilátek. - Párová séra z akutní a rekonvalescentní fáze se odebírají v intervalu 14 dní. Akutní sérum musí být odebráno v časné akutní fázi. Párová séra se vyšetřují paralelně Inaktivace vyšetřovaných a kontrolních sér - Doporučujeme zařadit do souboru vyšetřovaných sér vlastní kontrolní sérum se známým titrem KF protilátek. - Séra se inaktivují ve vodní lázni při teplotě 56 C po dobu 30 min Ředění vyšetřovaných a kontrolních sér - Inaktivovaná séra se ředí v poměru 1: 8 (V/V) ve VP mimo destičku. 4

5 Ředění 1:8 je výchozím ředěním sér pro titraci, obvyklým ředěním při screeningu sér a ředěním kontroly antikomplementarity sér ( KoAS - bez přítomnosti antigenu v reakci). - Séra se dále ředí ve VP dvojkovou řadou přímo v jamkách mikrotitrační destičky Doporučené schéma uspořádání titrace 11 sér včetně kontrol reakce Pozn.: Doporučujeme zařadit jedno sérum se známým titrem KF protilátek jako kontrolní. Ko Ředicí řady sér 1 až 11 AS 1 : 1: H G F E D C B A Sérum 1 Sérum 2 Sérum 3 2 J 2 J 1 J 1 J 0,5 J 0,5 J KoHS Kontrola jednotek Kontrola komplementu hemolytického systému Sérum 4 Sérum 5 Sérum 6 Sérum 7 Sérum 8 Sérum 9 Sérum 10 Sérum 11 Kontroly komplementu (2-1 0,5 jednotky ) a hemolytického systému Aplikace a ředění vyšetřovaných sér včetně kontrol POZOR - popis se vztahuje na destičku orientovanou podle uvedeného schématu! V uvedeném pořadí se pipetují: - VP: po 25 μl do jamek F až A ředicích řad sér 1 až 11. Prvé dvě jamky H,G každé ředicí řady zůstanou prázdné. - Vyšetřovaná séra (1:8) : po 25 μl do prvých tří jamek H,G,F každé ředicí řady séra. Pomocí vícekanálové pipety se séra ředí dvojkovou řadou postupným přenášením 25 μl ze sloupce F (1:16) do sloupce A (1:512). - VP: po 25 μl do šesti jamek kontroly jednotek komplementu řady 12 a po 75 μl do jamek kontroly hemolytického systému (KoHS) řady Aplikace antigenu Pracovní ředění antigenu se připraví podle bodu Pipetuje se: 5

6 - Po 25 μl do všech použitých jamek G až A včetně jamek kontrol jednotek komplementu, s výjimkou jamek kontroly hemolytického systému řady 12 (zde je VP místo antigenu). Do sloupce H se antigen neaplikuje, slouží jako kontrola antikomplementarity séra. - Obsah jamek se dokonale promíchá protřepáním destičky Ředění a aplikace komplementu Důležité upozornění: použijí se vychlazené roztoky, laboratorní potřeby a chlazená pracovní deska nebo ledová vodní lázeň. Použije se komplement v pracovním ředění. Pracovní ředění komplementu se stanoví na základě výsledku titrace komplementu v přítomnosti antigenu (bod 6.2.). Pracovní ředění komplementu ve VP (2 J = 2 jednotky komplementu) se připraví těsně před použitím. Současně se připraví z pracovního ředění komplementu (2 J) ředění 1 J a 0,5 J ve VP (pro kontrolu jednotek komplementu) : 0,1 ml komplementu 2 J + 0,1 ml VP. 0,2 ml komplementu = 1 J 0,1 ml komplementu 1 J + 0,1 ml VP. 0,2 ml komplementu = 0,5 J Pracovní ředění 2 J komplementu se pipetuje: - po 25 μl do všech jamek titračních řad sér a - po 25 μl do dvou jamek H,G řady 12 kontroly 2 J komplementu. Kontrolní ředění 1 J komplementu se pipetuje: - po 25 μl do dvou jamek F,E řady 12 kontroly 1 J komplementu. Kontrolní ředění 0,5 J komplementu se pipetuje: - po 25 μl do dvou jamek D,C řady 12 kontroly 0,5 J komplementu. Pozn.: do jamek kontroly hemolytického systému řady 12 se komplement nepřidává! - Obsah jamek se dokonale promíchá protřepáním destičky. Destička se překryje víčkem Inkubace - Inkubuje se v chladničce při teplotě +2 C až +10 C po dobu h (přes noc). INKUBACE 2. den: Příprava hemolytického systému (HS) Postupuje se podle bodu d) Aplikace hemolytického systému (HS) HS se pipetuje se po 50 μl na jamku do všech jamek - postupuje se podle bodu e) Inkubace, ukončení inkubace Postupuje se podle bodu f) Záznam, hodnocení a validace výsledku titrace sér a) Záznam: Záznam výsledku KFR titrace sér se provede pomocí užívané symboliky ( viz bod a). b) Hodnocení: Titr specifických komplementfixačních protilátek v séru je roven nejvyššímu ředění séra, ve kterém je vazba 6

7 komplementu hodnocena nejméně +++ (tj. v reakční jamce tohoto ředění séra je lyzováno maximálně 25 % krvinek). Vyšetřované sérum s titrem specifických protilátek nejméně 1:8 se považuje za pozitivní. Za slabě ( ) pozitivní se považuje sérum, které v ředění 1:8 slabě váže komplement (+/++). Za negativní se považuje sérum, které v ředění 1:8 neváže komplement ( 0 resp. úplná hemolýza). c) Validace výsledku titrace sér: - Kontrola antikomplementarity séra (v ředění 1:8, bez antigenu) musí být negativní ( 0 resp. úplná hemolýza). Přítomnost sedimentu nelyzovaných krvinek indikuje nedostatek komplementu v reakční jamce v důsledku jeho vazby se sérem a možnost falešné pozitivity séra. Průkazné stanovení protilátek antikomplementárních sér v KFR není možné. - Kontrola hemolytického systému ( bez séra, antigenu a komplementu ) musí být pozitivní (++++ resp. úplná sedimentace krvinek bez hemolýzy). Amboceptor (hemolyzin) bez přítomnosti komplementu nesmí způsobit ani částečnou lýzu krvinek. - Kontrola komplementu (bez séra) musí být v ředění komplementu: Hodnocena: 2 J 0 1 J + 0,5 J +++/++++ Nadbytek/nedostatek komplementu v použitém pracovním (2 J) ředění snižuje/zvyšuje odečtené hodnoty titrů protilátek v sérech oproti skutečnosti. - Kontrolní pozitivní sérum (interní kontrola, vlastní sérum se známým titrem KF protilátek, titrované paralelně s vyšetřovanými séry): kontrola antikomplementarity séra (v ředění 1:8, bez antigenu) musí být negativní, odečtený titr kontrolního séra se nesmí lišit od jeho stanoveného (známého) titru Interpretace výsledků skríningového nebo titračního vyšetření sér 1. KFR detekuje IgG i IgM izotypy protilátek. 2. Séra, hodnocená 0 v základním ředění 1:8 se považují za negativní. 3. Séra, hodnocená + nebo ++ v základním ředění 1:8 se považují za slabě pozitivní s titrem protilátek 1:8 ( ). 4. Séra s titrem 1:8 a vyšším se považují za pozitivní (+) s titry 1:8 (+) a vyššími Interpretace výsledků vyšetření párových sér Výsledek vyšetření (titr) séra Interpretace výsledku akutního rekonvalescentního ( ) ( ) Bez přítomnosti KF protilátek proti Infl A. Etiologie onemocnění nemá spojitost s chřipkou A. ( 1:8 ) (1:8 ) Suspektní přítomnost velmi nízké hladiny KF protilátek proti chřipce A. ( ) (1:8 ) Suspektní sérokonverze. Doporučuje se provést třetí odběr séra a paralelní vyšetření odběrů. ( ) Titry (1:8 +) Sérokonverze. Indikuje primoinfekci nebo recentní resp. probíhající infekci chřipkou A, popř. pozitivní postvakcinační protilátkovou odpověď. Titr (1:8 +) Titr ekvivalentní Indikuje stav po infekci v minulosti v neurčitém čase. 7

8 Titr (1:8 +) Titr vyšší než Vzestup titru indikuje právě probíhající u akutního séra infekci resp. A-chřipkovou etiologii onemocnění. Za průkazný se považuje nejméně čtyřnásobný vzestup titru. 7. DIAGNOSTICKÁ OMEZENÍ Výsledek vyšetření séra z jednoho odběru není průkazný pro stanovení etiologie onemocnění. K validnímu průkazu nebo vyloučení etiologie onemocnění je nutno použít co nejúplnější spektrum laboratorních diagnostických metod. Detekční mez KF reakce může být nízká pro průkaz postvakcinačních protilátek. 8. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Influenza A KF antigen je určen pouze pro in vitro diagnostické účely. Přípravek se považuje za infekční materiál. Vyšetřovaná lidská séra (resp. krev a její deriváty) se považují za infekční materiál. Při jakékoliv manipulaci s antigenem a lidskými séry (krví, plazmou) je nutno dodržovat hygienický a sanitační režim infekčního úseku pracoviště, zejména: - Při práci nejíst, nepít, nekouřit, používat ochranný oděv pomůcky gumové rukavice a roušku. - Nepipetovat ústy - používat výhradně vhodná pipetovací zařízení, - Po ukončení práce pracovní plochu, veškeré použité laboratorní sklo, pomůcky a potřeby desinfikovat pomocí účinného desinfekčního prostředku, - s odpady nakládat podle čl NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 9.1. Nakládání s odpady vzniklými použitím přípravku podle návodu Nakládání s odpady se řídí vyhl. MŽP č. 41/2005 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Druh odpadu Kód a kategorie Doporučený způsob zneškodnění druhu odpadu Slitý obsah reakčních jamek mikrotitrační destičky N Desinfekce (Incidur 2%/2 h) po dokončení KFR a autoklávování ( minim. 170 kp/30 min) Mikrotitrační destička (PS) použitá N Separace ve vhodném kontejneru na a použité špičky mikropipet infekční odpad, likvidace akreditovanou firmou Nakládání s obalovými odpady podle ČSN a vyhl.mžp č.41/2005 Sb. Lahvičky jsou považovány za infekční odpad. Před likvidací dekontaminovat 2% roztokem Incidur, případně autoklávovat při 120 C minimálně 30 minut. Separovat ve vhodném kontejneru na infekční odpad SKLADOVÁNÍ A EXSPIRACE Přípravek skladovat při teplotě +2 až +10 C. Za této podmínky je exspirace uvedena na štítku lahvičky. Sediment, který se může utvořit na dně lahvičky, nemá vliv na funkčnost komplement fixačního antigenu. Lze jej odstranit mírným protřepáním lahvičky. Přípravek je dodáván chlazený v termotaškách, doba přepravy do 72 hodin nemá vliv na exspiraci. Datum poslední revize tohoto návodu: 07/2015 8

9 9

Jednotné pracovní postupy testování odrůd STANOVENÍ OBSAHU TANINŮ V ČIROKU SPEKTROFOTOMETRICKY

Jednotné pracovní postupy testování odrůd STANOVENÍ OBSAHU TANINŮ V ČIROKU SPEKTROFOTOMETRICKY 5321.1 Stanovení obsahu taninů v čiroku Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU TANINŮ V ČIROKU SPEKTROFOTOMETRICKY 1 Účel a rozsah Postup je určen pro stanovení obsahu taninů v zrnech čiroku. 2 Princip Taniny se ze

Více

ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM

ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM 1023 ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM OD-184 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: +420 261 090 565 1. NÁZEV

Více

ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L

ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L RUO ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L OD-077 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR, tel.: +420 261 090 565, info@vidia.cz, www.vidia.cz 1.

Více

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

CHORUS CARDIOLIPIN-G

CHORUS CARDIOLIPIN-G CHORUS CARDIOLIPIN-G 86046 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné

Více

SD Rapid test TnI/Myo Duo

SD Rapid test TnI/Myo Duo SD Rapid test TnI/Myo Duo Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Hydrobiologie: Stanovení koncentrace chlorofylu-a Vypracováno v rámci projektu: Inovace a restrukturalizace

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY 1 Rozsah a účel Postup specifikuje podmínky pro stanovení obsahu hydroxyprolinu v živočišných tkáních spektrofotometrickou metodou. 2 Princip

Více

DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA

DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA Kat. č. DEBPT02 Návod k použití soupravy VÝROBCE: Demeditec Diagnostics GmbH Lise-Meitner-Straße 2 D-24145 Kiel (Germany), tel: +49 (0)431/71922-0, fax. +49 (0)431/71922-55,

Více

Souprava je určená výhradně pro výzkumné účely, nikoliv pro diagnostické postupy.

Souprava je určená výhradně pro výzkumné účely, nikoliv pro diagnostické postupy. We take care of our customers Výrobky CARE jsou určené pro zásobování našich zákazníků na celém světě vysoce kvalitními spotřebními materiály, příslušenstvím a speciálními soupravami. Řada výrobků CARE

Více

ELISA-VIDITEST anti-hsv 1+2 IgA

ELISA-VIDITEST anti-hsv 1+2 IgA ELISA-VIDITEST anti-hsv 1+2 IgA OD-283 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: +420 261 090 565 1. NÁZEV SOUPRAVY ELISA-VIDITEST

Více

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 96 D-tek s.a. rue René Descartes 19 BE-7000 Mons BELGIUM Tel. +32 65 84 18 88 Fax. +32 65 84 26 63 Email: info@d-tek.be Domovská stránka www.d-tek.be R.C.

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti Chlamydia pneumoniae (IgM) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDY

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDY INFEKČNÍ SÉROLOGIE Virologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDY Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) ELISA soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy a IgM

Více

Transfuziologie. medici

Transfuziologie. medici Transfuziologie medici Základní informace o transfúzním oddělení Bezpečnost transfúze závisí především na výběru vhodného dárce a poodběrovém serologickém vyšetření Poučení pro dárce - na začátku. Osobní

Více

ELISA-VIDITEST anti-vca EBV IgM

ELISA-VIDITEST anti-vca EBV IgM ELISAVIDITEST antivca EBV IgM OD287 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: 420 261 090 565 1. NÁZEV SOUPRAVY ELISAVIDITEST

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A+B

Rapid-VIDITEST Influenza A+B Rapid-VIDITEST Influenza A+B (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku viru Influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o.,

Více

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST FOB (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel: 261

Více

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Strep A Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2080-9601 G Helicobacter pylori IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96)

Více

PROVOZNÍ ŘÁD zdravotnického ambulantního zařízení

PROVOZNÍ ŘÁD zdravotnického ambulantního zařízení Návrh zásad provozního řádu zdravotnických zařízení dle 15 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a jeho prováděcí vyhlášky 195/2005 Sb., kterou se upravují

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II

Více

CVD-T StripAssay. Kat. číslo 4-360. 20 testů 2-8 C

CVD-T StripAssay. Kat. číslo 4-360. 20 testů 2-8 C CVD-T StripAssay Kat. číslo 4-360 20 testů 2-8 C Popis stripu Pracovní postup Izolace DNA Použijte čerstvou nebo zmraženou krev s EDTA nebo citrátem, jako antikoagulans, vyhněte se krvi s obsahem heparinu.

Více

POUŽITÍ PRINCIPY STANOVENÍ

POUŽITÍ PRINCIPY STANOVENÍ NOW Malaria TEST POUŽITÍ Binax NOW Malaria TEST je rychlá imunochromatografická metoda pro kvalitativní stanovení antigenů Plasmodium falciparum (PF), Plasmodium vivax (PV), Plasmodium malariae (PM) a

Více

QUIDEL. Objednací kód: A003

QUIDEL. Objednací kód: A003 QUIDEL C1-Inhibitor Objednací kód: A003 Quidel BioVendor - Laboratorní medicína a.s. MCKellar Court 10165, 92121-4201 San Diego,CA, USA Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +1-858-552-1100 Fax: ++1-858-552-7995

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls12350/2006 a příloha k sp zn. sukls41484/2007, sukls49174/2008

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls12350/2006 a příloha k sp zn. sukls41484/2007, sukls49174/2008 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls12350/2006 a příloha k sp zn. sukls41484/2007, sukls49174/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Rhesonativ 625 IU/ml, injekční

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CHLAMYDIOVÝCH INFEKCÍ

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CHLAMYDIOVÝCH INFEKCÍ INFEKČNÍ SÉROLOGIE Bakteriologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CHLAMYDIOVÝCH INFEKCÍ Chlamydia sp. Chlamydia pneumoniae Chlamydia trachomatis ELISA a IMUNOBLOT soupravy jsou určeny ke stanovení

Více

IL-6. Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6)

IL-6. Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6) IL-6 Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6) Lateralní průtokový imunologický test pro kvantitativní stanovení lidského interleukinu-6 (IL-6), vyhodnocení pomocí

Více

SD Rapid test Norovirus

SD Rapid test Norovirus SD Rapid test Norovirus Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

Dárcovství krve a typy odběrů MUDr. Simona Hohlová

Dárcovství krve a typy odběrů MUDr. Simona Hohlová Dárcovství krve a typy odběrů MUDr. Simona Hohlová Transfuzní a tkáňové oddělení Osnova Dárcovství krve o obecné principy o propagace dárcovství a oceňování dárců krve o registry dárců krve a jejích složek

Více

SeroPertussis TM IgA/IgM

SeroPertussis TM IgA/IgM SeroPertussis TM IgA/IgM ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro stanovení protilátek IgA a/ IgM proti Bordetelle Pertussis v lidském séru. Testovací souprava pro 96 stanovení. (Katalogové č. A233-01)

Více

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti toxoidu tetanu (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96) Princip

Více

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com TPA IRMA Radioimunoanalýza pro kvantitativní stanovení cytokeratinu 8 a 18 v séru Prosím používejte pouze

Více

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje immunoglobulinum humanum anti-d 1500 IU (300 mikrogramů).

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje immunoglobulinum humanum anti-d 1500 IU (300 mikrogramů). sp. zn. sukls262204/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Igamad 1500 IU, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka

Více

Stanovení sorpce na korozní produkty pro modelování procesu jejich migrace z HÚ RAO

Stanovení sorpce na korozní produkty pro modelování procesu jejich migrace z HÚ RAO Technická zpráva Stanovení sorpce na korozní produkty pro modelování procesu jejich migrace z HÚ RAO Pracovní postup Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Ing. Helena Kroupová Doc. Ing. Karel Štamberg, CSc

Více

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru Obj. číslo: 52030 96 testů kompletní souprava Účel použití Prostatický specifický antigen (PSA)

Více

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

SKLADOVÁNÍ A STABILITA Chlamydia Antigen Test je určen pro in vitro diagnostiku jako rychlý kvalitativní test na průkaz přítomnosti antigenu chlamydií u žen přímo z cervikálního výtěru a u mužů ze vzorků moči nebo močové trubice.

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY A AGLUTINAČNÍ KOMPONENTY K DIAGNOSTICE PERTUSE A PARAPERTUSE

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY A AGLUTINAČNÍ KOMPONENTY K DIAGNOSTICE PERTUSE A PARAPERTUSE INFEKČNÍ SÉROLOGIE Bakteriologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY A AGLUTINAČNÍ KOMPONENTY K DIAGNOSTICE PERTUSE A PARAPERTUSE Bordetella pertussis Bordetella parapertussis ELISA a IMUNOBLOT soupravy jsou určeny

Více

OBSAH SOUPRAVY: - Testovací kazety - Odběrové zkumavky s ředicím roztokem - Návod k použití - Certifikát kontroly balení

OBSAH SOUPRAVY: - Testovací kazety - Odběrové zkumavky s ředicím roztokem - Návod k použití - Certifikát kontroly balení Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium a Giardia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Indexové číslo Obsah. R věty S věty (EINECS)

Indexové číslo Obsah. R věty S věty (EINECS) datum revize: 22. 11. 2011 datum vytvoření: 15. listopadu 2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Wieslab Complement system Screen Katalogové

Více

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Pokyny pro lékaře Pokyny PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Určeno pro diagnostické použití in vitro. Pouze pro export z USA. 1. Chcete-li zajistit dostatečný odběr moči, může pomoci, když pacient

Více

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření ODBĚRY VZORKŮ Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření Uchovávání a transport odebraných vzorků Odběry krve na průkaz protilátek (obecně) Stanovení protilátek komplementfixační

Více

ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG + VlsE (CSF)

ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG + VlsE (CSF) ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG + VlsE (CSF) OD-282/ 5ST Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: +420 261 090 565, www.vidia.cz

Více

Rapid-VIDITEST FOB+Tf

Rapid-VIDITEST FOB+Tf Rapid-VIDITEST FOB+Tf (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu a transferrinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

Seminář 6: Diagnostika

Seminář 6: Diagnostika DIAGNOSTIKA AUTOIMUNITNÍCH CHOROB Seminář 6: Diagnostika autoimunitních chorob I Anamnéza plemenná predispozice, stáří (spíše zvířata středního věku), akutnost x chronicita, teplota a jiné léky (antibiotika

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Menveo prášek a roztok pro injekční roztok. Konjugovaná vakcína proti meningokokům skupin A, C, W135 a Y 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru Obj. číslo: 52020 96 testů kompletní souprava Účel použití Karcinoembryonický antigen (CEA) je glykoprotein

Více

Transfuzní přípravky

Transfuzní přípravky Transfuzní přípravky Transfuzní přípravky lidská krev a její složky zpracované pro podání transfuzí za účelem léčení nebo předcházení nemoci erytrocyty, trombocyty, granulocyty, plazma. Jedná se o individuálně

Více

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Název vyšetření Materiál Pokyny pro odběr ACTH, P-ACTH (Adrenokortikotropin) plazma Do umělé zkumavky s EDTA

Více

Obsah Protein Gel Electrophoresis Kitu a jeho skladování

Obsah Protein Gel Electrophoresis Kitu a jeho skladování Obsah Protein Gel Electrophoresis Kitu a jeho skladování Protein Gel Electrophoresis Kit obsahuje veškerý potřebný materiál provádění vertikální polyakrilamidové gelové elektroforézy. Experiment provádějí

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167902/2010 a příloha k sp. zn. sukls16927/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167902/2010 a příloha k sp. zn. sukls16927/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167902/2010 a příloha k sp. zn. sukls16927/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Rhophylac 300 mikrogramů/2 ml, injekční roztok

Více

DIAQUICK M U L T I DROGOVÉ PANELY

DIAQUICK M U L T I DROGOVÉ PANELY DIAQUICK M U L T I DROGOVÉ PANELY Jednokroková imunochromatografická detekce drog a psychofarmak v lidské moči Seznam produktů Všechny výrobky obsahují Příbalovou informaci. Pouze pro in-vitro diagnostické

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES 1 Rozsah a účel Metoda je určena pro stanovení makroprvků vápník, fosfor, draslík, hořčík

Více

Souhrn údajů o přípravku PHOXILIUM 1,2 MMOL/L FOSFÁT

Souhrn údajů o přípravku PHOXILIUM 1,2 MMOL/L FOSFÁT Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls58787/2011 Souhrn údajů o přípravku PHOXILIUM 1,2 MMOL/L FOSFÁT 1. Název přípravku PHOXILIUM 1,2 mmol/l fosfát Roztok pro hemodialýzu/hemofiltraci

Více

Sure-MeDIP I. with magnetic beads and MNase. www.krd.cz

Sure-MeDIP I. with magnetic beads and MNase. www.krd.cz Sure-MeDIP I with magnetic beads and MNase www.krd.cz 1 Obsah soupravy a skladování MeDIP souprava obsahuje reagencie na provedení 25 reakcí. Souprava je rozdělen do dvou částí, jedna je distribuována

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Kultivační stanovení: Stanovení kultivovatelných mikroorganismů při 22 C a 36 C Vypracováno v rámci projektu:

Více

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn. sukls75515/2010

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn. sukls75515/2010 Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn. sukls75515/2010 1. Název přípravku Begrivac Souhrn údajů o přípravku Sezóna 2008/2009 Injekční suspenze v předplněných injekčních stříkačkách Vakcína proti chřipce (inaktivovaná,

Více

HbA1c. Axis - Shield. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299

HbA1c. Axis - Shield. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

Jeden ml obsahuje: Proteinum plasmatis humani... 200 mg (čistota minimálně 98% IgG)

Jeden ml obsahuje: Proteinum plasmatis humani... 200 mg (čistota minimálně 98% IgG) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Hizentra 200 mg/ml injekční roztok k subkutánnímu podání 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Immunoglobulinum humanum normale (SCIg) Jeden ml obsahuje: Proteinum plasmatis humani...

Více

Bezpečnostní list. 13.3.2007, revize 20.7.2015. Telefoní číslo +33 9 54 74 40 10 Číslo faxu +33 381 53 47 92

Bezpečnostní list. 13.3.2007, revize 20.7.2015. Telefoní číslo +33 9 54 74 40 10 Číslo faxu +33 381 53 47 92 Bezpečnostní list Str.1 1. Produkt a identifikace společnosti Datum edice Revize českého překladu In vitro diagnostika Účel použití Výrobce 13.3.2007, revize 20.7.2015 08/2015 Myco View Myco View ID Myco

Více

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Biologické materiály k biochemickému vyšetření Biologické materiály k biochemickému vyšetření RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Správný odběr vzorku - první předpoklad k získání správného výsledku preanalytická fáze analytická fáze - vlastní

Více

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb Zpracoval: Připomínkoval: Schválil: Odborný garant: Dokumentace SMK MUDr. Miloslava Janoušková Mgr.Kateřina Mecelová Prim. MUDr. Eva Nováková Prim. MUDr. Eva Nováková Forma dokumentu: Typ dokumentace:

Více

J07 Dynamika titru, komplementfixační reakce a neutralizace

J07 Dynamika titru, komplementfixační reakce a neutralizace VLLM0421c (jaro 2016) J07 Dynamika titru, komplementfixační reakce a neutralizace Osnova titr, dynamika titru protilátek komplement, komplement fixační reakce neutralizační reakce 2/35 Přímé vs. nepřímé

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU RESPIPORC FLU3 injekční suspenze pro prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každá dávka (2 ml) obsahuje: Léčivé látky:

Více

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II

Více

Serologické vyšetřovací metody

Serologické vyšetřovací metody Serologické vyšetřovací metody Serologické reakce Přímý průkaz Nepřímý průkaz průkaz antigenu průkaz nukleové kyseliny průkaz protilátek Nepřímý průkaz = průkaz specifických protilátek neboli průkaz serologický

Více

Makrofágy a parazitární infekce

Makrofágy a parazitární infekce Makrofágy a parazitární infekce Funkce makrofágů Profesionální fagocyty https://www.youtube.com/watch?v=w0-0bqoge2e Antigen-prezentující buňky (asociace s MHC II glykoproteiny) Producenti cytokinů (IL-12,

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE INFEKČNÍ SÉROLOGIE Virologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE Cytomegalovirus ELISA soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgA, IgG a IgM v lidském

Více

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55020 96 testů kompletní souprava Účel použití Progesteron (pregn-4-ene-3, 20-dion) je steroidní hormon

Více

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ A MANIPULACI

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ A MANIPULACI N-Histofine Simple Stain AP (M) Univerzální imuno-alkalická fosfatáza polymer, anti-myší N-Histofine imunohistochemické barvicí reagens Skladovat při 2-8 C 1. ÚVOD Firma Nichirei vyvinula jedinečný imunohistochemický

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č.

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č. Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-521 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Ověřil: Mgr.

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1/30

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1/30 PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1/30 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Meloxoral 1,5 mg/ml perorální suspenze pro psy 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka:

Více

Mgr. Dagmar Chátalova

Mgr. Dagmar Chátalova Mgr. Dagmar Chátalova Transfuze - převod lidské krve nebo krevních přípravků od jednoho člověka ( dárce ) do krevního oběhu druhého člověka ( příjemce ) Indikace při ztrátě krve úraz, operace,těžký porod,

Více

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů)

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Rapid-VIDITEST RSV (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3510

AESKULISA. Objednací kód: 3510 AESKULISA CeliCheck Objednací kód: 3510 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR)

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) SCHVALOVACÍ PROTOKOL Provozního řádu sběrného dvora v Na základě rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, a odstraňování

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 SUNRISE ostřikovač letní

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 SUNRISE ostřikovač letní Strana : 1 ze 7 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU : 1.1. Identifikátor výrobku: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití : Parfemovaná kapalina do

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH Obsah 1. Základní údaje 5 1.1 Název 5 1.2 Umístění sběrného dvora 5 1.3 Identifikační údaje vlastníka a provozovatele 5 1.4 Odpovědný pracovník a obsluha sběrného dvora 5 1.5

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Obsah anti-d imunoglobulinu obsaženého v přípravku PARTOBULIN SDF je stanoven metodou dle Evropského lékopisu.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Obsah anti-d imunoglobulinu obsaženého v přípravku PARTOBULIN SDF je stanoven metodou dle Evropského lékopisu. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls215609/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PARTOBULIN SDF Lidský anti-d imunoglobulin k intramuskulárnímu podání. 2. KVALITATIVNÍ

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

IMMUNOQUICK NoRotAdeno Rychlý test pro in vitro diagnostiku, určený pro detekci antigenů Noroviru, Rotaviru a Adenoviru ve vzorcích stolice

IMMUNOQUICK NoRotAdeno Rychlý test pro in vitro diagnostiku, určený pro detekci antigenů Noroviru, Rotaviru a Adenoviru ve vzorcích stolice Rychlý test pro in vitro diagnostiku, určený pro detekci antigenů Noroviru, Rotaviru a Adenoviru ve vzorcích stolice Kat.č.: 1. Použití je rychlý imunochromatografický test pro kvalitativní detekci antigenů

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Systém řízení kvality, SVP a výroba TP

Systém řízení kvality, SVP a výroba TP Systém řízení kvality, SVP a výroba TP Pacasová R. Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno LF MU bakalářské studium Zdravotní laborant, 2015 Legislativa ZTS - EU Výrobu transfuzních přípravků v Evropě (EU)

Více

Chromoprobe Multiprobe - T System

Chromoprobe Multiprobe - T System Návod k použití REF: PMP 009/PMP 008/ PMP 007 Chromoprobe Multiprobe - T System Pouze pro profesionální použití Fluorescenční In Situ Hybridizace (FISH) je technika, která umožňuje detekci DNA sekvencí

Více

IMUNOENZYMOVÉ METODY EIA

IMUNOENZYMOVÉ METODY EIA IMUNOENZYMOVÉ METODY EIA RIA zdravotní riziko krátký poločas rozpadů izotopů nákladné zařízení na měření radioaktivity EIA místo radioaktivity se měří enzymová aktivita není zdravotní riziko není nutné

Více

Regulátor ASIN Aqua Dose příručka uživatele

Regulátor ASIN Aqua Dose příručka uživatele Regulátor ASIN Aqua Dose příručka uživatele 10/7/12 Regulátor ASIN Aqua Dose automaticky reguluje ph a plynule dávkuje zvolené množství dezinfekce (kyslíkové nebo chlorové) po dobu běhu čističky. Hodnota

Více

Precipitace, radioimunodifúze (RID), nefelometrie, turbidimetrie

Precipitace, radioimunodifúze (RID), nefelometrie, turbidimetrie Precipitace, radioimunodifúze (RID), nefelometrie, turbidimetrie RNDr. Jana Nechvátalová, Ph.D. Ústav klinické imunologie a alergologie FN u sv. Anny v Brně Reakce Ag - Ab primární fáze rychlá; vznik vazby

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Hydrobiologie: Biologický rozbor - Stanovení abiosestonu Vypracováno v rámci projektu: Inovace a restrukturalizace

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE SYFILIS

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE SYFILIS INFEKČNÍ SÉROLOGIE Bakteriologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE SYFILIS Treponema pallidum ELISA a IMUNOBLOT soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgG a IgM v lidském

Více

Respiratory syncytial virus IgG ELISA

Respiratory syncytial virus IgG ELISA Návod k použití Respiratory syncytial virus IgG ELISA ELISA test pro detekci a kvantifikaci lidských protilátek IgG proti RS viru v lidském séru nebo plazmě Kat. č.: ILE-RSV01 Skladování: +2 C až +8 C

Více

Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Všeobecné informace použití a vyhodnocení

Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Všeobecné informace použití a vyhodnocení Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice Všeobecné informace použití a vyhodnocení Použití FOB plus test na okultní krvácení je rychlý vizuální test, založený na principu imunochromatografické

Více

Souprava na extrakci nukleových kyselin. Uživatelská příručka

Souprava na extrakci nukleových kyselin. Uživatelská příručka magnesia 16 Souprava na extrakci nukleových kyselin Uživatelská příručka LAB MARK, a.s. Pod Cihlenou 23 * 161 00 Praha Česká republika Tel.: 233 335 548 Fax: 224 311 830 e-mail: labmark@labmark.cz * www.labmark.cz

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.: sukls204427/2010 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PRIORIX prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem Živá atenuovaná vakcína proti spalničkám, příušnicím

Více

5.6.17.8. Stravovací služby

5.6.17.8. Stravovací služby 5.6.17.8. Stravovací služby http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/stravovacisluzby Pracovní činnosti při provozování stravovacích služeb, výrobě potravin, uvádění potravin do oběhu jsou

Více