Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL. Article Number: Languages: cs

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL. Article Number: Languages: cs"

Transkript

1 Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL Article Number: Languages: cs BERNER_Návod_k_obsluze_(M)_Nabíjecí_a_servisní_prístroj_pro_akumulátory_BHFL_60911[PDF]_cs.pdf

2 Nabíjecí a servisní přístroj pro akumulátory BHFL č. výr verze BHFL 40A č. výr verze BHFL 65A Úvod Děkujeme Vám za důvěru a zakoupení této moderní nabíječky akumulátorů řady BHFL sloužící k nabíjení olověných akumulátorů (kyselinové, gelové, AGM, vápníkové) a k napájení elektrické sítě motorového vozidla. Tato mikroprocesorem řízená, primárně taktovaná vysokofrekvenční nabíječka, odpovídá nejnovějšímu stavu nabíjecí techniky. Zacházejte, prosím, s přístrojem s pečlivostí a péčí, odvděčí se Vám tím, že Vám bude dlouhá léta dobře sloužit. Před uvedením nabíječky do provozu si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte zde uvedené pokyny. Důležité bezpečnostní pokyny Tyto bezpečnostní pokyny si uschovejte. Nabíječku nevystavujte působení deště nebo sněhu. Při nabíjení může akumulátor vytvářet třaskavý plyn. Je proto bezpodmínečně nutné dbát na to, aby v bezprostřední blízkosti nemohlo docházet k jiskření. Pokud se akumulátorová kyselina dostane na kůži nebo oděv, okamžitě toto místo důkladně vypláchněte velkým množstvím vody a mýdla. Pokud se kyselina dostane do očí, okamžitě oči vyplachujte nejméně 10 minut pod tekoucí studenou vodou a neprodleně vyhledejte lékařské ošetření. V blízkosti akumulátoru nebo spalovacího motoru NIKDY nekuřte, nepoužívejte otevřený oheň, ani nepřipusťte, aby došlo k jiskření. Při připojování nebo odpojování kabelu akumulátoru používejte ochranné brýle a obličej odvraťte od míst styku! Při manipulaci s kovovým nářadím v blízkosti akumulátoru buďte opatrní. Zkratováním kontaktů vzniká velké nebezpečí vytváření jisker nebo exploze. Použití příslušenství, které nebylo doporučeno nebo prodáno výrobcem nabíječky, může vést k nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo ke zraněním osob. str. 1 (10)

3 Ke snížení rizika škod na zástrčce a kabelu na co nejnižší míru, je třeba při vypínání nabíječky tahat za zástrčku, ne za kabel. Ohřívání přístroje během provozu až na 60 C je normální a není důvodem ke znepokojení. Nabíječka se nesmí zakrývat. Postarejte se vždy o dobré odvětrávání. Přehřátí způsobené zakrytím vede k automatickému omezení nabíjecího proudu nebo dokonce k vypnutí. Tato nabíječka je určena k nabíjení olověných akumulátorů s obsahem elektrolytu a nesmí se používat k žádným jiným účelům. Zamrzlé akumulátory se v žádném případě nesmí nabíjet. Při okolní teplotě nižší než 0 C se zásadně nemají nabíjet. Pokud je podezření, že je akumulátor příliš chladný, měl by se před nabíjením po dostatečně dlouhou dobu ohřívat na pokojovou teplotu. Poškozený akumulátor se nesmí nabíjet. Nedobíjecí baterie se tímto přístrojem nesmí nabíjet. Nabíječku během nabíjení nestavte na akumulátor. Předtím, než ponecháte nabíječku zapnutou po delší dobu bez dohledu, si vždy nejdříve vyzkoušejte, zda je přepnuta do udržovacího nabíjení. Pokud nabíječka po 24 hodinách nepřejde do udržovacího nabíjení, došlo k poruše. Poté se musí nabíječka vypnout ručně (vyměnit akumulátor). Akumulátory mají omezenou životnost. Vady akumulátorů, ke kterým dojde během nabíjení, nemůže nabíječka vždy zjistit. Nenechávejte proto nabíječku po dlouhou dobu bez dozoru. Nabíječku nerozebírejte. Servis není nutný a opravy může provádět pouze kvalifikovaná opravna. Nesprávné znovu smontování může vést k nebezpečí vzniku požáru a k úrazu elektrickým proudem. Pokud z Vaší strany existuje podezření, že přístroj nepracuje správně, ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a odpojte nabíjecí vodiče. K vyvarování se rizika úrazu elektrickým proudem vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky vždy, když se pokoušíte o čištění. Pokud je síťový kabel v zásuvce, přístroj je pod síťovým napětím, i tehdy, jestliže je vypnut. Před nabíjením Pokud se musí akumulátor pro nabíjení vyjmout z vozidla, nejdříve vždy odpojte uzemněný pól akumulátoru. Přesvědčte se o tom, zda jsou přídavné přístroje ve vozidle vypnuty, aby nedošlo k vytažení elektrického oblouku. Očistěte póly akumulátoru. Opatrně: Zkorodované svorky mohou obsahovat žíravé látky. Dbejte proto na to, aby se nedostaly do očí. Do každého článku doplňte destilovanou vodu, až výše elektrolytu dosáhne hladiny, která je na akumulátoru označena výrobcem. Pomůže to k tomu, aby přebytečný plyn unikl z článků. Nepřeplňujte. U akumulátorů bez uzavíracích zátek při nabíjení pečlivě dodržujte pokyny výrobce. Pečlivě si nastudujte zvláštní bezpečnostní opatření výrobce akumulátoru, např. zda sejmout při nabíjení zátky nebo ne, a dbejte také na doporučenou intenzitu nabíjecího proudu. Z návodu k obsluze automobilu zjistěte napětí akumulátoru a přesvědčte se o tom, zda je v souladu s údaji nabíječky. Nabíječku postavte co nejdále od akumulátoru, jak to dovolí stejnosměrný nabíjecí kabel. Dbejte na to, aby během nabíjení akumulátoru byl prostor kolem něj dobře odvětrávaný. Nabíječku nikdy nedávejte nad nabíjený akumulátor; plyny z akumulátoru by nabíječku narušily korozí a poškodily. Akumulátor se také nikdy nesmí stavět na nabíječku. Připojení akumulátoru Před připojením a odpojením nabíjecích kleští se musí nabíječka vypnout a vytáhnout síťová zástrčka ze zásuvky. Nepřipusťte, aby se nabíjecí kleště vzájemně dotýkaly. OPATRNĚ: Jiskra v blízkosti akumulátoru může způsobit jeho explozi: Vytváření jisker v blízkosti akumulátoru zabráníte tím, že budete dodržovat tyto pokyny: str. 2 (10)

4 Připojení nabíječky na akumulátor nainstalovaný ve vozidle: Uložte kabel střídavého a stejnosměrného proudu tak, aby bylo vyloučeno riziko jejich poškození kapotou spalovacího motoru, dveřmi nebo pohybujícími se díly spalovacího motoru. Přezkoušejte polaritu pólů akumulátoru. KLADNÝ (POS, P, +) pól akumulátoru má zpravidla větší průměr než ZÁPORNÝ (NEG, N, -) pól. Zjistěte, který pól je uzemněn (spojen s kostrou). Obvykle je uzemněn záporný pól. Nabíjení akumulátoru s uzemněným záporným pólem: Červený kabel připojte na kladný pól akumulátoru a černý kabel na kostru vozidla. Dbejte, prosím, na to, aby černý kabel nebyl připojen v blízkosti akumulátoru, karburátoru, palivových potrubí nebo jiných plechových dílů. Nabíjení akumulátoru s uzemněným kladným pólem: Černý kabel připojte na záporný pól akumulátoru a červený kabel na kostru vozidla. Dbejte, prosím, na to, aby červený kabel nebyl připojen v blízkosti akumulátoru, karburátoru, palivových potrubí nebo jiných plechových dílů. Před odpojením nabíjecích kleští od pólů akumulátoru nabíječku vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Připojení nabíječky na akumulátor vyjmutý z vozidla: Přezkoušejte polaritu pólů akumulátoru. KLADNÝ (POS, P, +) pól akumulátoru má zpravidla větší průměr než ZÁPORNÝ (NEG, N, -) pól. Červený kabel připojte na kladný pól akumulátoru a černý kabel na záporný pól. Pokud jsou kabely akumulátoru chybně připojeny, ochranný obvod zabrání poškození nabíječky i akumulátoru. Při odpojování nabíječky postupujte vždy opačně než při připojení. Obsluha a signalizace Připojte nabíječku do síťové zásuvky. Vysokofrekvenční nabíječku BHFL 65 A je možné zapnout stisknutím libovolného ze čtyř tlačítek pod displejem. Poté se objeví toto zobrazení (základní nabídka): Tlačítkům (zleva doprava) jsou přiřazeny tyto funkce 1 Výběr programu nabíjení. 2 Výběr režimu showroom (provoz dobíjení v předváděcí místnosti při prezentaci vozidla). 3 Výběr režimu servis (provoz dobíjení v servisu/v dílně). 4 Vypnutí přístroje. Nastavení Přidržením levého (Nabíjení) tlačítka ve stisknuté poloze a následným stisknutím pravého tlačítka (Vypnutí) v hlavní nabídce se objeví nabídka Nastavení: Stisknutím příslušného tlačítka je možné měnit kontrast displeje a vybrat mezi anglickým a německým jazykem. Po výběru jazyka se automaticky dostanete zpět do hlavní nabídky. str. 3 (10)

5 Provoz nabíjení Po stisknutí tlačítka programu nabíjení v hlavní nabídce se objeví výběr programu nabíjení. Tlačítkům (zleva doprava) jsou přiřazeny tyto funkce 1 Výběr režimu nabíjení (akumulátor se plně nabije na 100 %). 2 Výběr režimu rychlého nabíjení (krátkodobé, rychlé nabití). 3 Volba znovuoživení (obnovení sulfatovaných desek, resp. silně vybitých akumulátorů). 4 Zpět do hlavní nabídky. Režim nabíjení Po výběru režimu nabíjení se objeví možnost volby mezi provozem 6 V, 12 V nebo 24 V: K nabíjení akumulátoru 6 V stiskněte tlačítko (6 V), k nabíjení akumulátoru 12 V stiskněte tlačítko (12 V) a k nabíjení akumulátoru 24 V stiskněte tlačítko (24 V). Stisknutím tlačítka zcela vpravo (šipka) se dostanete zpět do předchozí nabídky. Po výběru napětí akumulátoru je třeba nastavit nabíjecí proud. Na displeji vpravo se objeví jmenovité napětí akumulátoru a aktuálně zvolený nabíjecí proud. Na displeji vlevo se k nastavenému nabíjecímu proudu objeví doporučená kapacita akumulátoru. Stisknutím tlačítka (+) a mínus (-) je možné měnit nastavený nabíjecí proud v uvedených stupních (hodnoty v závorkách platí pouze pro BHFL 65). Režim 6 V: 2 A, 5 A, 10 A Režim 12 V: 2 A, 5 A, 10 A, 20 A, 40 A, (65 A) Režim 24 V: 5 A, 10 A, 18 A (20 A, 35 A) Stisknutím tlačítka (šipka) se dostanete zpět k předchozí nabídce výběru napětí. Stisknutím tlačítka (START) se zahájí nabíjení. str. 4 (10)

6 Při správném připojení nabíjeného akumulátoru bliká symbol akumulátoru Nabíjení a automaticky začne nabíjení akumulátoru. Na displeji se navíc objeví aktuální ampérhodiny nabitého akumulátoru. Tlačítkem (Stop) lze postup předčasně přerušit. Jakmile se na displeji objeví symbol akumulátoru 100 %, je akumulátor plně nabitý a je aktivní udržovací nabíjení. Signalizací ampérhodin nabitého akumulátoru je po úspěšném plném nabití možné získat zpětnou informaci o stavu nabitého akumulátoru. Pokud je např. kapacita nabitého akumulátoru, který byl předtím zcela vybitý, nižší než 50 % jmenovité kapacity uvedené na akumulátoru, lze vycházet z toho, že se akumulátor blíží ke konci své životnosti. Pokud je kapacita nabitého akumulátoru podstatně vyšší (> 130 %), než je kapacita uvedená na akumulátoru, je třeba zkontrolovat, zda u akumulátoru nedošlo ke zkratu článků. Proces nabíjení je možné kdykoliv přerušit stisknutím tlačítka Stop a signalizace přejde do základní nabídky. Stisknutím tlačítka Aus (Vypnout) nebo vytažením síťové šňůry ze zásuvky se nabíječka vypne. Před sejmutím kabelu akumulátoru nabíječku vždy vypněte, aby se zabránilo jiskření. Pokud přerušíte nabíjení akumulátoru instalovaného ve vozidle, musí se vždy nejdříve odpojit kabel akumulátoru od kostry vozidla a teprve poté druhý kabel akumulátoru. Režim Boost (rychlé nabíjení) Režim Boost slouží k rychlému nabití akumulátoru, které umožní nastartovat vozidlo, ne však k úplnému nabití akumulátoru. Nabíjení se provádí maximálním nabíjecím proudem, který je k dispozici, je však omezeno pouze na půl hodiny. Za tuto dobu by měl být předtím vybitý akumulátor nabitý na min. 5 Ah. Po uplynutí 30 min se aktivuje udržovací nabíjení. Po výběru programu rychlého nabíjení (boost) se objeví možnost volby mezi provozem 12 V nebo 24 V: K rychlému nabíjení akumulátoru 12 V stiskněte tlačítko (12 V), k nabíjení akumulátoru 24 V stiskněte tlačítko (24 V). Stisknutím tlačítka zcela vpravo (šipka) se dostanete zpět do předchozí nabídky. Po zahájení rychlého nabíjení se objeví zbývající doba do skončení rychlého nabíjení. Po uplynutí 30 min rychlého nabíjení se na displeji objeví ampérhodiny nabitého akumulátoru. Tlačítkem (Stop) lze postup nabíjení předčasně přerušit. Po uplynutí 30 min rychlého nabíjení se aktivuje udržovací nabíjení. str. 5 (10)

7 Znovuoživení Po výběru funkce oživení se na displeji objeví varovné hlášení: Pozor: Tato funkce se smí použít pouze u olověných akumulátorů 12 V s kyselinou, které jsou odpojeny od vozidla, protože vysoké nabíjecí napětí ve výši 15,6 V představuje nebezpečí pro palubní elektroniku v systémech vozidla (pracují na napětí 12 V) a kromě toho snižuje životnost osvětlovacích prostředků. Uzavřené olověné gelové AGM akumulátory se nesmí znovuoživovat! Tato funkce je určena k tomu, aby byly znovu oživeny silně vybité olověné akumulátory s kyselinou. Vadné olověné akumulátory s kyselinou (zkrat článků) však není možné tímto způsobem znovu oživit. Stisknutím druhého tlačítka (START) zprava se zahájí znovuoživení. Na displeji se objeví OŽIVENÍ AKTIVNÍ. Stisknutím tlačítka zcela vpravo (šipka) se dostanete zpět do hlavní nabídky. Pokud se namísto toho objeví chybové hlášení Není připojen akumulátor, nebyl připojen žádný, silně vybitý akumulátor [napětí akumulátoru nižší než 1 V nebo chybně zapojeny kabely akumulátoru (přepólovány)]. Oživení začne automaticky, jakmile je připojen funkční akumulátor. Po skončení nabíjení pro znovuoživení (4 h) se přístroj automaticky přepne na udržovací nabíjení. Toto je na displeji signalizováno tak, jak vidíte na obrázku. Znovuoživení je možné kdykoliv přerušit stisknutím tlačítka Stop a signalizace přejde do základní nabídky. Stisknutím tlačítka Aus (Vypnout) nebo vytažením síťové šňůry ze zásuvky se nabíječka vypne. Sníženým nabíjecím proudem po omezenou dobu se nabíjecí napětí zvýší tak, že akumulátor začne vytvářet plyny. Tím u akumulátoru dochází v kyselině k přeskupení a k částečnému odbourání sulfátových vrstev, což se kladně projeví na výkonu a životnosti akumulátoru. Nezapomeňte, prosím, že v této fázi nabíjení akumulátor vyvíjí výbušný třaskavý plyn. Po skončení znovuoživení se bezpodmínečně musí zkontrolovat stav kyseliny v akumulátoru a případně doplnit destilovanou vodu, protože znovuoživení zpravidla vede ke ztrátě kapaliny v akumulátoru. V druhu provozu Znovuoživení nabíječka po sejmutí svorek akumulátoru od nabíjeného akumulátoru automaticky nepřepne na poruchu. Na nabíjecích kleštích je nadále nabíjecí napětí. Při opětovném připojení nabíjecích kleští na akumulátor proto nebude rozpoznáno přepólování akumulátoru! Proto je nutné proces nabíjení před opětovným připojením na svorky přerušit stisknutím tlačítka Stop nebo Aus (Vypnout). Režim Showroom (předvádění) Režim Showroom slouží k udržování plného nabití akumulátoru vozidla během prezentace v předváděcím prostoru. Funkce nabíjení Showroom je nastavena tak, že akumulátor není zatěžován spotřebiči na straně vozidla, ať již vyšší nebo nižší spotřebou proudu. Současně se akumulátor nabíjí speciálně vybraným programem nabíjení, aby při dlouhém provozu po dobu týdnů a měsíců nedocházelo k plynování akumulátoru a s tím spojené ztrátě kapaliny. Pokud by však během provozu Showroom docházelo ke zřetelnému plynování akumulátoru a s tím spojené ztrátě kapaliny, je třeba zkontrolovat, zda není akumulátor vadný (zkrat článků) a případně jej vyměnit. Takovou závadu nelze vysokofrekvenční nabíječkou BHFL zjistit. str. 6 (10)

8 Po volbě režimu Showroom se objeví volba 12 V. Stisknutím tlačítka 12 V začne provoz, který je signalizován bliknutím reflektoru. Stisknutím tlačítka zcela vpravo (šipka) se dostanete zpět do předchozí nabídky. Servisní provoz V servisním režimu nabíječka dodává konstantní napětí a napájí elektrickou síť motorového vozidla v těchto případech: a) Je nutné provést kontrolu/opravu/službu zákazníkovi/servis na vozidle. V této poloze vyrovnává nabíječka spotřebu proudu vozidla až k dosažení svého maximálního jmenovitého výkonu (provoz dobíjení). b) Akumulátor bude odpojen. Nabíječka zabrání ztrátě dat v palubním počítači vozidla (podpůrný provoz). Použitelnost elektrické sítě vozidla je zaručena za všech provozních situací, tedy také během připojování a odpojování akumulátoru. Po výběru režimu servis se objeví možnost volby mezi 12 V nebo 24 V: K zahájení servisního režimu nabíjení akumulátoru 12 V stiskněte levé tlačítko (12 V), k servisnímu režimu nabíjení akumulátoru 24 V stiskněte druhé tlačítko zleva (24 V). Stisknutím tlačítka zcela vpravo (šipka) se dostanete zpět do hlavní nabídky. Po zahájení režimu SERVIS se na displeji zobrazí aktuálně dodávaný proud. Jakmile aktuální nabíjecí proud dosáhne 90 % maximálního výkonu, na displeji se objeví pokyn Max. Power. Přístroj nyní pracuje na hranici svého výkonu. Pokud se očekává vyšší spotřeba proudu, musí se přístroj vyměnit za výkonnější. Servisní provoz je možné kdykoliv přerušit stisknutím tlačítka Stop a signalizace přejde zpět do základní nabídky. Stisknutím tlačítka AUS (VYPNOUT) nebo vytažením síťové šňůry ze zásuvky se nabíječka vypne. Chybová hlášení Pokud se po STARTU příslušného programu nabíjení objeví chybové hlášení Není připojen akumulátor, nebyl připojen žádný, hluboce vybitý akumulátor (napětí akumulátoru je nižší než 1 V nebo jsou chybně zapojeny kabely akumulátoru (přepólovány)). Změřené napětí akumulátoru na nabíjecích čelistech se zobrazí na displeji. str. 7 (10)

9 Pokud se objeví chybové hlášení Napětí akumulátoru neodpovídá programu nabíjení, došlo k pokusu nabíjet akumulátory 6 V nebo 12 V v režimu 24 V, akumulátory 6 V nebo 24 V v režimu 12 V nebo akumulátory 12 V nebo 24 V v režimu 6 V. Změřené napětí akumulátoru na nabíjecích čelistech se zobrazí na displeji. Pokud se u napojených akumulátorů jedná o hluboce vybité akumulátory 12 V, je možné se pokusit pomocí funkce Znovuoživení akumulátor znovu nabít. Nabíjení začne automaticky, jakmile je připojen funkční akumulátor. Pokud se objeví chybové hlášení Síťové napětí je příliš nízké, je střídavé napětí příliš nízké na to, aby mohl přístroj řádně pracovat. Je třeba vybrat jinou síťovou zásuvku nebo případně vyměnit použitý prodlužovací kabel. Technické údaje BHFL 40 Jmenovité napětí 180 V V 50/60 Hz Odběr proudu ze sítě 2,7 A (při maximálním nabíjecím proudu) Jmenovitý nabíjecí proud 10 A (6-8 V) (± 5 %), 40 A (12 V), 33 A (14,5 V) (± 5 %), 18 A (24-29 V) (± 5 %) Kapacita akumulátorů Ah Teplota okolí 0 C - 35 C Chlazení Ventilátor regulovaný teplotou Hmotnost (bez nabíjecích vodičů) 2,8 kg BHFL 65 Jmenovité napětí 180 V V 50/60 Hz Odběr proudu ze sítě 5,2 A (při maximálním nabíjecím proudu) Jmenovitý nabíjecí proud 10 A (6-8 V) (± 5 %), 65 A (12-14,5 V) (± 5 %), 35 A (24-29 V) (± 5 %) Kapacita akumulátorů Ah Teplota okolí 0 C - 35 C Chlazení Ventilátor regulovaný teplotou Hmotnost (bez nabíjecích vodičů) 3,8 kg Všeobecně (BHFL 40 + BHFL 65) Nabíjecí napětí při normálním nabíjení 7,2 V, resp. 14,4 V, resp. 28,8 V (± 0,3 %) Nabíjecí napětí při udržovacím nabíjení 6,8 V, resp. 13,5 V, resp. 26,8 V (± 0,3 %) Nabíjecí napětí v režimu rychlého nabíjení 7,2 V, resp. 14,4 V, resp. 28,8 V (± 0,3 %) Nabíjecí napětí v režimu znovuoživení 15,5 V (0,3 %) Nabíjecí napětí v režimu Showroom 13,2 V, resp. 26,4 V (0,3 %) Nabíjecí napětí v režimu servis 13,8 V, resp. 27,6 V (0,3 %) Nabíjecí charakteristika IUoU Typy akumulátorů olověný s elektrolytem, olověný-gel (gelový), AGM Min. napětí akumulátoru Akumulátor 6 V: 2 V, akumulátor 12 V: 8 V, Akumulátor 24 V: 16 V, znovuoživení (12 V): 1 V Zpětný proud z akumulátoru při vypnutém přístroji < 1 ma < 2 Ah za měsíc str. 8 (10)

10 Pro zahájení provozu nabíjení nebo servisu musí mít připojený akumulátor minimální napětí 1 V. Jinak přístroj nezačne nabíjet. Kvalita nabíjecího napětí a nabíjecího proudu je velmi důležitá. Vysoké zvlnění proudu vede k ohřívání akumulátoru a k opotřebení kladné elektrody. Tato nabíječka akumulátoru od spol. Berner se vyznačuje velmi čistým napětím a hladkým průběhem proudu s nepatrným zvlněním! Rozsah dodávky Vysokofrekvenční nabíječka typu BHFL ( V) je přenosná, se standardním bočním držákem umožňujícím montáž na zvedací plošinu, pracovní desku, stěnu atd. Síťová šňůra se zástrčkou Schuko a se zásuvkou s ochranným kontaktem, délka 2 m. Nabíjecí kabely, červený a černý, se zcela izolovanými kovovými akumulátorovými svorkami, každý o délce 2 m. Tento návod k obsluze. Ošetřování Nabíječka nevyžaduje údržbu. Pokud je poškozena síťová šňůra nebo nabíjecí vodiče, musí se vyměnit. Kryt nabíječky je možné čistit suchou utěrkou. Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Výměna/náhrada nabíjecích vodičů Pokud je třeba nabíjecí vodiče vyměnit za delší (5 m) nebo nahradit stávající, je třeba, aby to provedl odborník. Před otevřením přístroje vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky! BHFL 40: Pro přístup k vnitřním připojovacím svorkám je třeba vyšroubovat šrouby na přední hraně horního modrého krytu. Poté kryt stáhněte dopředu a získáte přístup k vnitřním svorkám. Nyní je možné pomocí šroubováku velikosti 2 (Pozidrive) povolit šrouby svorek proti směru hodinových ručiček. Poté odeberte nabíjecí vodiče z čelních svorek a vložte nové. Dbejte na správné pólování nabíjecích vodičů, červeného (+), černého (-) a na to, zda pevně sedí! Poté kryt skříně opět nasuňte a našroubujte zpět přední šrouby. HFL 65: Pro přístup k vnitřním připojovacím svorkám je třeba vyšroubovat šrouby na zadní hraně horního modrého krytu. Poté kryt stáhněte dozadu a dostanete se k vnitřním svorkám. Nyní je možné povolit šrouby svorek pomocí šroubováku velikosti 2 (Pozidrive) proti směru hodinových ručiček. Poté odeberte nabíjecí vodiče z čelních svorek a vložte nové. Dbejte na správné pólování nabíjecích vodičů - červeného (+), černého (-) a na to, zda pevně sedí! Nyní svorky pomocí šroubů pevně utáhněte ve směru hodinových ručiček. Poté kryt skříně opět nasuňte směrem dopředu a našroubujte zpět zadní šrouby. str. 9 (10)

11 Záruka Společnost Albert Berner Deutschland GmbH poskytuje prvnímu kupujícímu tohoto výrobku omezenou záruku. Záruka je nepřenosná. Vztahuje se na vady zpracování nebo materiálu a platí jeden rok od data zakoupení. Stopy po používání a opotřebení jsou ze záruky vyloučeny. Rovněž tak všechny díly, které podléhají přirozenému opotřebení (např. kabel, nabíjecí kleště atd.). Je nutné, aby zákazník předal výrobek společně s dokladem o zakoupení specializovanému obchodníkovi nebo přímo poslal společnosti Albert Berner Deutschland GmbH a zaplatil náklady na dopravu. Záruka pozbývá svou platnost, jestliže nabíječka akumulátorů nebyla používána podle tohoto návodu k obsluze nebo s ní bylo zacházeno s nedbalostí. Zákazník je odpovědný za řádné používání přístroje. Záruku za škody jakéhokoliv druhu vzniklé používáním tohoto přístroje nebude možné přijmout. Otevírat a opravovat tento přístroj smí pouze společnost Albert Berner Deutschland GmbH. Jinak záruka zaniká. Společnost Albert Berner Deutschland GmbH přebírá pouze výše uvedenou záruku a neručí za jakýkoliv jiné vyvolané náklady. Společnost Albert Berner Deutschland GmbH není vázána jinými podmínkami záruky, než jsou výše uvedené. Prohlášení výrobce Firma Berner SE tímto na vlastní odpovědnost prohlašuje, že nabíječky akumulátorů BHFL 40 a BHFL 65 splňují tyto standardy: EN , EN podle podmínek ve směrnici 73/23/EHS pozměněné směrnicí 93/68/EHS a EN 55022, EN 55024, EN , EN podle směrnice 2004/108/ES. str. 10 (10)

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD :

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Návod k obsluze Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky olověných akumulátorů.tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory

BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory Při nabíjení startovacích akumulátorů i akumulátorů s hlubokým cyklem dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze. NÁVOD OBSAHUJE VELMI DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

Více

Profesionální 5-stupňová autonabíječka BENTON BX-3 - Návod k použití

Profesionální 5-stupňová autonabíječka BENTON BX-3 - Návod k použití Profesionální 5-stupňová autonabíječka BENTON BX-3 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS PRODUKTU... 3 TYPY NABÍJENÝCH BATERIÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE PRODUKTU... 4 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 UMÍSTĚNÍ

Více

Nabíječka akumulátorů BBLG30

Nabíječka akumulátorů BBLG30 Verze 1.1 Nabíječka akumulátorů BBLG30 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 112 93 Označení výrobku: BBLG30 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP

Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP Bezpečnostní pokyny Nikdy nezapojujte měnič do sítě 230 V V případě poruchy smí přístroj otevřít pouze kvalifikovaný odborník Nenechejte bez dozoru

Více

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 NÁVOD K OBSLUZE NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte Vaši

Více

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT)

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT) ÚČEL POUŽITÍ Výrobek lze použít pro nabíjení následujících typů akumulátorů: Olověné akumulátory s tekutým elektrolytem Olověné akumulátory s vápníkovou deskou (PbCa) SLA (Sealed Lead Acid), nabité ve

Více

Univerzální nabíječka KS Uživatelský manuál

Univerzální nabíječka KS Uživatelský manuál Univerzální nabíječka KS Uživatelský manuál Tuto příručku si před použitím zařízení důkladně přečtěte v zájmu vlastní bezpečnosti a uschovejte. Nabíječka baterií, speciální funkce: 1. LED indikátor stavu

Více

1 x 12V STD / AGM-MF / GEL / CYCLIC CELL 3-96Ah (pro bezpečnou dlouhodobou údržbu / nabíjení během odstavení)

1 x 12V STD / AGM-MF / GEL / CYCLIC CELL 3-96Ah (pro bezpečnou dlouhodobou údržbu / nabíjení během odstavení) TYP: TM420 / TM421 AC: 100 240VAC 50-60Hz 0.23A @ 100Vac / 0.15A @ 240Vac DC: 0.8A 12V NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ: PŘED NABÍJENÍM SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD CZ + - 1 x 12V STD / AGM-MF / GEL / CYCLIC CELL 3-96Ah

Více

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR 12-24V/40A G925 Návod k použití Vážený zákazníku Děkujeme za důvěru. Nákupem jste získal spolehlivý a vysoce kvalitní výrobek, který poskytne dobrou službu po dlouhou dobu pokud

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19 NÁVOD K OBSLUZE Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1 Obj. č.: 85 42 19 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přístroje. Přečtete si pozorně tento návod k obsluze a bezpečnostní

Více

GYS BT280 DHC. Tester BATERIÍ / ALTERNÁTORŮ / STARTÉRŮ

GYS BT280 DHC. Tester BATERIÍ / ALTERNÁTORŮ / STARTÉRŮ GYS BT280 DHC Tester BATERIÍ / ALTERNÁTORŮ / STARTÉRŮ 1. Pro testování 12V baterií s kapacitou 4-150Ah rozsah: SAE: 40 ~ 1200 CCA DIN: 20 ~ 670 CCA IEC: 25 ~ 790 CCA EN: 35 ~ 1125 CCA CA (MCA): 70 ~ 1440

Více

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430 NÁVOD K POUŽITÍ (Překlad originálního návodu) NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y ELEKTROCENTRÁLY MGC 1101. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod!

NÁVOD K POUŽITÍ Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y ELEKTROCENTRÁLY MGC 1101. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod! Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y Záruční list je průkazem práva uživatele ve smyslu 620 občanského zákoníku. Ve vlastním zájmu je proto pečlivě uschovejte. V souladu s ustanovením 619 627 a za podmínek dodržení

Více

Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69

Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69 Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Účel použití nabíječky... 3 3. Bezpečnostní předpisy (manipulace s nabíječkou a s akumulátory)... 4 4.

Více

CHARGE BOX 7.0 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 7,0 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 7.0 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 7,0 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 7.0 BATTERY-CHARGER 7,0 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 2 3 4 5 6 1 13 14 12 11 10 9 8 7 15 16 24 21 23 22 20 19 18 17 Seznam obsahu

Více

BATIUM 7/12-7/24-15/12-15/24

BATIUM 7/12-7/24-15/12-15/24 73522-V5-14/02/2013 Těší nás, že jste se rozhodli pro značkové zařízení firmy GYS a děkujeme vám za vaši důvěru.aby bylo možné zařízení optimálně používat, přečtěte si prosím pečlivě provozní návod. Nabíječka

Více

7 stupňová nabíječka autobaterií Benton BX - 2

7 stupňová nabíječka autobaterií Benton BX - 2 7 stupňová nabíječka autobaterií Benton BX - 2 Návod k použití Pouze ji zapojit, udržovat nebo obsluhovat, pokud je vypnutá z napájení. Může se čistit suchou látkou nebo hebkou tkaninou Za žádných okolností

Více

PřÍRUČKA MXS 5.0. PřIPRAVENO K POUŽITÍ PLNĚ NABITÝ CZ 9 12V/5A NAPÁJECÍ KABEL ZÁSTRČKA* CTEK COMFORT CONNECT NABÍJECÍ KABEL PORUCHOVÁ KONTROLKA

PřÍRUČKA MXS 5.0. PřIPRAVENO K POUŽITÍ PLNĚ NABITÝ CZ 9 12V/5A NAPÁJECÍ KABEL ZÁSTRČKA* CTEK COMFORT CONNECT NABÍJECÍ KABEL PORUCHOVÁ KONTROLKA MODE 12V/ MXS 5.0 PřÍRUČKA BLAHOPřEJEME VÁM k zakoupení vaší nové profesionální nabíječky akumulátorů s přepínáním režimů nabíjení. Tato nabíječka je jednou ze série profesionálních nabíječek od společnosti

Více

Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217)

Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217) NÁVOD K OBSLUZE Automatická nabíječka akumulátorů AL 300pro Pro olověné akumulátory 2V, 6V, 12 V Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD CZ Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto výrobku. Jsme přesvědčeni, že s ním budete plně spokojeni. Jestliže chcete využít všechny funkce přístroje co možná nejlépe, prosíme o dodržování

Více

Automatická nabíječka olověných akumulátorů

Automatická nabíječka olověných akumulátorů Automatická nabíječka olověných akumulátorů Návod k obsluze Tuto příručku si před použitím zařízení důkladně přečtěte v zájmu vlastní bezpečnosti Všeobecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Dodržujte základní

Více

HIGHER 500 START nabíječka a startovací zařízení NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

HIGHER 500 START nabíječka a startovací zařízení NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ HIGHER 500 START nabíječka a startovací zařízení NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 3 PROVOZNÍ PODMÍNKY... 2 4 TECHNICKÁ DATA... 3 5 POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 6 SESTAVEDNÍ...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

Power Star - 2 Bateriový generátor

Power Star - 2 Bateriový generátor Power Star - 2 Bateriový generátor 1. Před použitím Děkujeme Vám, že jste si zakoupili český výrobek Fomei Power Star-2. Před použitím tohoto výrobku si pozorně přečtěte návod k použití a dodržujte všechny

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

Budík s displejem LED

Budík s displejem LED Budík s displejem LED Obj.č. 64 00 36 NÁVOD K OBSLUZE Tento návod k obsluze patří k výrobku. Obsahuje důležitá upozornění ke zprovoznění a manipulaci. Na tuto skutečnost nezapomeňte, budete-li výrobek

Více

Návod k obsluze TT 142

Návod k obsluze TT 142 Návod k obsluze svařovacího invertoru TT 14 Obsah: 1. Popis. Technické údaje 3. Bezpečnostní předpisy 4. Tepelná ochrana 5. Připojení k síti 6. Umístění svařovacího stroje 7. Údržba 8. Seznam náhradních

Více

Nabíječe akumulátorů

Nabíječe akumulátorů LV CZ Nabíječe akumulátorů MULTI XS 7000 XS 7000 MULTI XT 4000 M100 M200 M300 MULTI XS 25000 BG SI SK RO PL HU EE HR RU LT XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000 Pro olověné akumulátory Modely 1007, 1008, 1012

Více

návod na Použití 12 V olovo-kyselinové baterie 1-85 ah

návod na Použití 12 V olovo-kyselinové baterie 1-85 ah návod na Použití 12 V olovo-kyselinové baterie 1-85 ah cz Děkujeme Vám, že jste si vybrali nabíječku od Exide Technologies Vaše nová nabíječka Vám umožní udržet baterii ve stavu plného nabití, optimalizovat

Více

NAPÁJECÍ kabel. PORUChOVÁ kontrolka. TLAČÍTkO MODE MODE. UkAZATEL SNÍMAČE TEPLOTY

NAPÁJECÍ kabel. PORUChOVÁ kontrolka. TLAČÍTkO MODE MODE. UkAZATEL SNÍMAČE TEPLOTY NORMAL 12V/ PŘÍRUČkA MXS 25 BLAhOPŘEJEME VÁM k zakoupení vaší nové profesionální nabíječky akumulátorů s přepínáním režimů nabíjení. Tato nabíječka je jednou ze série profesionálních nabíječek od společnosti

Více

Opti. solar + - INSTRUKCE PRO POUŽITÍ DŮLEŽITÉ: celé přečtěte před použitím

Opti. solar + - INSTRUKCE PRO POUŽITÍ DŮLEŽITÉ: celé přečtěte před použitím 12V 12V Opti solar Automatická solární nabíječka pro olovo-kyselinové baterie včetně solárního panelu MODEL: TM-524 (O-140 solární nabíječka s 6W solárním panelem) Automatická kontrola solárního nabíjení

Více

Charakteristika produktu Bezpečnost Připojení

Charakteristika produktu Bezpečnost Připojení Obsah: Charakteristika produktu str. 1 Bezpečnost str. 1 Připojení str. 1-2 Výběr funkcí str. 2-3 Nabíjecí módy str. 3-4 Specifické módy str. 4 Ochrana str. 5 Závady, příčiny, řešení str. 5 Prohlášení

Více

AUTOMATICKÝ NABÍJEČ OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ FAIRSTONE ABC 1225D NÁVOD K POUŽITÍ ZÁRUČNÍ LIST

AUTOMATICKÝ NABÍJEČ OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ FAIRSTONE ABC 1225D NÁVOD K POUŽITÍ ZÁRUČNÍ LIST AUTOMATICKÝ NABÍJEČ OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ FAIRSTONE ABC 1225D NÁVOD K POUŽITÍ ZÁRUČNÍ LIST Úvod Vážený uživateli, děkujeme Vám za zakoupení automatického nabíječe zn. FAIRSTONE. Nabíječka, kterou nyní

Více

Kryt s elektrickým krbem pro S 5004. Návod k použití Strana 2 Návod k montáži Strana 5. Je nutno mít při jízdě ve vozidle!

Kryt s elektrickým krbem pro S 5004. Návod k použití Strana 2 Návod k montáži Strana 5. Je nutno mít při jízdě ve vozidle! Kryt s elektrickým krbem pro S 5004 Návod k použití Strana 2 Návod k montáži Strana 5 Je nutno mít při jízdě ve vozidle! Kryt s elektrickým krbem pro S 5004 Obsah Použité symboly... 2 Dodatek k návodu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/04 Obj. č.: 51 01 72: 12 V / 2 A FSP 2/4; 51 00 39: 13,8 V / 8 A FSP 8/10; 51 01 71: 24 V / 3 A FSP 3/5; 51 00 40: 13,8 V / 12 A FSP 12/15; 51 00 36: 13,8 V / 2 A FSP 2/4; 51 01

Více

Návod na BATTERYMATE 150-9

Návod na BATTERYMATE 150-9 Návod na BATTERYMATE 150-9 Instrukce pro použití: DŮLEŽITÉ: Přečtěte si pozorně před nabíjením POZOR Tento přístroj je vybaven voličem vstupního napětí na pojistkové zásuvce vedle zásuvky napájecího kabelu.

Více

English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85

English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85 FDS 1012 - A 2 English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85 1 3 5 2 7 4 1 6 FDS 1012-A Contents 21 CZ Šroubovák NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

Návod k obsluze pro měřič kyslíku

Návod k obsluze pro měřič kyslíku H59.0.21.6B-08 Návod k obsluze pro měřič kyslíku od V1.3 GOX 100 GREISINGER electronic GmbH H59.0.21.6B-08 strana 2 z 8 Obsah 1 Použití přístroje... 2 2 Všeobecné pokyny... 2 3 Likvidace... 2 4 Bezpečnostní

Více

Návod na obsluhu mobilních. měničů 12/24 V na 230 V. typ 815-012PP typ 815-024PP typ 830-012PP typ 830-024PP typ 840-012PP typ 840-024PP

Návod na obsluhu mobilních. měničů 12/24 V na 230 V. typ 815-012PP typ 815-024PP typ 830-012PP typ 830-024PP typ 840-012PP typ 840-024PP Návod na obsluhu mobilních měničů 12/24 V na 230 V typ 815-012PP typ 815-024PP typ 830-012PP typ 830-024PP typ 840-012PP typ 840-024PP Rejstřík Popis a provoz měniče typ 815 012, 815-024 3 Popis a provoz

Více

588888-69 CZ. Přeloženo z původního návodu DCB100

588888-69 CZ. Přeloženo z původního návodu DCB100 588888-69 CZ Přeloženo z původního návodu DCB100 Obr. 1 2 DCB100 NABÍJEČKA BATERIÍ LI-ION 10,8 V Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace

Více

Překlad z originálního dokumentu jako služba firmy DT&SHOP. SYMPRO. č. 6500-0000. Návod k obsluze

Překlad z originálního dokumentu jako služba firmy DT&SHOP. SYMPRO. č. 6500-0000. Návod k obsluze Překlad z originálního dokumentu jako služba firmy DT&SHOP. SYMPRO č. 6500-0000 Návod k obsluze ČESKY SYMPRO 6500-0000 Obsah Návod.....5 Symboly......5 Pokyny pro uživatele......6 Návod k obsluze 1.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/03 Obj. č.: 10 05 81 Ideální zkoušečka k jednoduchému zjištění (zbývající) kapacity olověných akumulátorů (autobaterií) s napětím 12 V nebo 6 V. Tento přenosný měřící přístroj

Více

Multimetr 303 č. výr. 185139

Multimetr 303 č. výr. 185139 Multimetr 303 č. výr. 185139 str. 1 (11) Obsah Obsah 2 Pokyny 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Bezpečnostní pokyny 3 Obsluha 5 Úvod 5 Popis spínače, tlačítek a zdířek 6 Měření stejnosměrného napětí /

Více

Solární regulátor 12V/24V 50A G922A Návod k použití

Solární regulátor 12V/24V 50A G922A Návod k použití Solární regulátor 12V/24V 50A G922A Návod k použití Přečtěte si prosím tento návod pečlivě ještě před použitím. 1 Tento regulátor je určen pro ostrovní solární systémy a řídí nabíjení a vybíjení baterie.

Více

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 FDB 2004-E 3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 4 FIG. D 02 FDB 2004-E 5 01 FIG. E 1 2 02 03 33 mm FAR GROUP EUROPE Contents 19 CZ Vibrační bruska NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto vibrační

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

PATURA P1-P5,P1000-P4000

PATURA P1-P5,P1000-P4000 NÁVOD K POUŽITÍ PATURA P1-P5,P1000-P4000 Důležitá bezpečnostní upozornění: Než budete provádět jakékoli činnosti na přístroji nebo plotu, vypněte elektrický ohradník. Pečlivě si přečtěte bezpečnostní upozornění.

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NABÍJEČKY ACCUMATE

NÁVOD K POUŽITÍ NABÍJEČKY ACCUMATE NÁVOD K POUŽITÍ NABÍJEČKY ACCUMATE Instrukce pro použití: DŮLEŽITÉ: Přečtěte si pozorně před nabíjením VÝSTRAHA! Akumulátory produkují EXPLOSIVNÍ PLYNY- zabraňte přístupu ohně nebo jisker do blízkosti

Více

MXS 3.6 PŘÍRUČKA DESULPHATION BULK ABSORPTION PLNĚ NABITO PULSE, UDRŽOVACÍ DOBÍJENÍ 12V/0.8 3.6A NAPÁJECÍ KABEL ZÁSTRČKA* CTEK COMFORT CONNECT

MXS 3.6 PŘÍRUČKA DESULPHATION BULK ABSORPTION PLNĚ NABITO PULSE, UDRŽOVACÍ DOBÍJENÍ 12V/0.8 3.6A NAPÁJECÍ KABEL ZÁSTRČKA* CTEK COMFORT CONNECT MODE 12V/0.8 3.6A MXS PŘÍRUČKA BLAHOPŘEJEME VÁM k zakoupení vaší nové profesionální nabíječky akumulátorů s přepínáním režimů nabíjení. Tato nabíječka je jednou ze série profesionálních nabíječek od společnosti

Více

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II Návod k obsluze a údržbě RUČNÍ MIXÉR S MÍSOU SOLID HM201B Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika; web: www.solid-czech.cz Popis spotřebiče:

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30 NÁVOD K POUŽITÍ Výrobník mlhy NH30 Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 51701985 Eurolite NH-30 1 / 6 Návod k obsluze Pro vaši bezpečnost si prosím před použitím přístroje pečlivě prostudujte

Více

VÝSTRAHA OSOBNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ BT111 : BATERIOVÝ TESTER BT222 : TESTER BATERIÍ / NABÍJECÍHO A STARTOVÁCÍHO SYSTEMŮ

VÝSTRAHA OSOBNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ BT111 : BATERIOVÝ TESTER BT222 : TESTER BATERIÍ / NABÍJECÍHO A STARTOVÁCÍHO SYSTEMŮ BT111 : BATERIOVÝ TESTER BT222 : TESTER BATERIÍ / NABÍJECÍHO A STARTOVÁCÍHO SYSTEMŮ BT 111 a BT222 jsou bateriové testery určeny pro diagnostiku 12V autobaterií s rozsazem měření : SAE : 200~1200 CCA DIN

Více

Euroengel Profesionální mobilní chladící a mrazící systémy NÁVOD K POUŽITÍ

Euroengel Profesionální mobilní chladící a mrazící systémy NÁVOD K POUŽITÍ Euroengel Profesionální mobilní chladící a mrazící systémy NÁVOD K POUŽITÍ 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 3 Prostudujte si prosím tuto příručku důkladně předtím, než toto zařízení uvedete do provozu. Uchovávejte

Více

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02 pistole horkovzdušná 2000 W PROTECOR 51.07-HP-02 1 2 9 3 Popis přístroje 1) Kovová výfuková trubice 2) 2-polohový přepínač 3) Síťový kabel 4) Rozptylová tryska 5) Redukční tryska 6) Reflektorová tryska

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič 1. Důležítá Opatření a Upozornění! MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič Nikdy nepřipojujte měnič do sítě střídavého napětí např. domácí zásuvky. Nepřipojujte měnič do jiných zdrojů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 07 69. Obsah Strana Úvod... 1. Úvod. Bezpečnostní předpisy... 3. Technické údaje... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 07 69. Obsah Strana Úvod... 1. Úvod. Bezpečnostní předpisy... 3. Technické údaje... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod... 1 Bezpečnostní předpisy... 3 Technické údaje... 3 Součásti nabíječky (ovládací tlačítka)... 4 Displej nabíječky... 5 Obj. č.: 23 07 69 Popis funkce nabíječky... 5 Funkce

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/9 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! A120406 V5/0713 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Příručka pro instalaci a použití Aplikuje se pro následující modely: Vnější vzhled Chladicí kapacita Vnější vzhled Chladicí

Více

HOMER tools MAX 50 nabíječka NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

HOMER tools MAX 50 nabíječka NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ HOMER tools MAX 50 nabíječka NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 3 PROVOZNÍ PODMÍNKY... 2 4 TECHNICKÁ DATA... 3 5 POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 6 PŘÍPRAVA NABÍJENÍ... 4 7 NABÍJENÍ...

Více

BF 220. z Skleněná diagnostická váha. Návod k použití

BF 220. z Skleněná diagnostická váha. Návod k použití BF 220 CZ z Skleněná diagnostická váha Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de 5 1

Více

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu Solární systém do jezírka Palermo LED Obj. č.: 57 75 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního systému do jezírka Palermo LED. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Verze 1.1 česká Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Provozní návod Číslo artiklu: 27805 OBSAH VÝKONOVÝ DIAGRAM Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Seznam obsahu Úvod K vaší bezpečnosti...strana 42 Použití

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

TYP. Návod k obsluze. Vysokofrekvenční vibrátory. 42 V 200 Hz

TYP. Návod k obsluze. Vysokofrekvenční vibrátory. 42 V 200 Hz TYP AV Návod k obsluze Vysokofrekvenční vibrátory 42 V 200 Hz Záruka Hervisa, S.A. v záruční době odstraní na vlastní náklady veškeré závady nebo vymění vadné díly. Hervisa, S.A. poskytuje na tento výrobek

Více

PRO PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ SCL QUICK 36E SCL QUICK 36B

PRO PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ SCL QUICK 36E SCL QUICK 36B PRO PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ SCL QUICK 36E SCL QUICK 36B 2 3 4 PŘEDMLUVA 1. CÍLE PŘÍRUČKY Tuto příručku sestavil výrobce stroje a představuje doplňkovou součást výrobku. Proto je nutné příručku po celou životnost

Více

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití Aku vrtačka model: J0Z-KT03-18 návod k použití Aku vrtačka CZ Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen.

Více

V ~ Úvod. Nabíječka baterií T4X pro akumulátory / baterie 1,2 Ah až 120 Ah

V ~ Úvod. Nabíječka baterií T4X pro akumulátory / baterie 1,2 Ah až 120 Ah Úvod V tomto návodu k obsluze se používaí následuící piktogramy / symboly: Čtěte návod k obsluze! W Wattů (příkon) Dodržute bezpečnostní pokyny a řiďte se upozorněními! Pozor na zranění elektrickým proudem!

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Návod k obsluze by měl být vždy po ruce! 1. Obecné informace... 38 1.1 Informace k návodu k obsluze... 38 1.2 Informace týkající

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Při škodě, způsobené nedbáním pokynů uvedených v návodu k obsluze, zaniká záruka! Za následné škody nebereme žádnou zodpovědnost!

NÁVOD K OBSLUZE. Při škodě, způsobené nedbáním pokynů uvedených v návodu k obsluze, zaniká záruka! Za následné škody nebereme žádnou zodpovědnost! Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení ručního teploměru DT-300. Zakoupením tohoto zařízení jste získali produkt, který je navržen dle dnešních poznatků techniky. Tento produkt splňuje požadavky

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Návod k použití TWK 6734 B-860-01

Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a dobře si ho uschovejte! Tento spotřebič je určen pro domácnost a nikoli pro komerční využití. Případné technické změny,

Více

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306 NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306 SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Verze AMT HWT Měřič MZC-304 je moderní měřicí přístroj, vysoké kvality pro snadné a bezpečné použití.

Více

POWX410 Copyright 2010 VARO www.varo.com

POWX410 Copyright 2010 VARO www.varo.com POWX410 Copyright 2010 VARO www.varo.com 1 POPIS... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 3 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost...

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 CZ ČESKY Obsah 1. Bezpečnost... 156 1.1 Bezpečnostní pokyny... 156 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 159 1.3 Používání v souladu s určením...

Více

AKU mini sada pro airbrush HS08ADCK

AKU mini sada pro airbrush HS08ADCK AKU mini sada pro airbrush HS08ADCK NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení našeho mini kompresoru řady HS08 s příslušenstvím. Před použitím tohoto kompresoru si prosím pečlivě přečtěte celý tento návod

Více

Návod na použití. Křovinořez s elektrickým motorem EB 1000. Garland distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín

Návod na použití. Křovinořez s elektrickým motorem EB 1000. Garland distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín Návod na použití Křovinořez s elektrickým motorem EB 1000 Garland distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín Před prvním používáním stroje si pozorně přečtěte návod! MTD EB 1000 Elektrický křovinořez

Více

FULLOAD 750 NABÍJEČKA BATERIÍ Pro olověné akumulátory

FULLOAD 750 NABÍJEČKA BATERIÍ Pro olověné akumulátory FULLOAD 750 NABÍJEČKA BATERIÍ Pro olověné akumulátory Návod k použití profesionální nabíječky pro startovací a trakční baterie PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ NABÍJEČKY

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900 BERTO S 1 OBSAH Část 1: Obecné pokyny a poznámky 1.1. Obecné pokyny 1.2. Technická data 1.3. Konstrukční vlastnosti

Více