Průzkum a ověření možností směrování multicast provozu na platformě MikroTik.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum a ověření možností směrování multicast provozu na platformě MikroTik."

Transkript

1 Průzkum a ověření možností směrování multicast provozu na platformě MikroTik. K. Bambušková, A. Janošek Abstrakt: V této práci je popsán základní princip multicastů, následuje popis možností použití multicastů na platformě MikroTik. Dále práce obsahuje návrh fyzického zapojení, na kterém jsme otestovali a prakticky ověřili funkčnost multicastů. Jsou zde také popsány problémy, se kterými jsme se setkali. Na závěr uvádíme zhodnocení použitelnosti MikroTiků pro multicastové aplikace. Klíčová slova: MikroTik, multicast, PIM, IGMP, Sparse Mode, RP, distribuční strom. 1 Úvod Multicast Základní vlastnosti Multicast na spojové vrstvě Multicast na síťové vrstvě IGMP Směrování multicastů Distribuční stromy Režimy vysílání dat Hustý režim Řídký režim PIM Randezvous Point Parametr Hello-holdtime MikroTik Podpora multicastů na platformě MikroTik Konfigurace na platformě MikroTik Praktické zapojení Topologie Konfigurace Testovací provoz Zapnutí vysílače S Zapnutí přijímače C Zapnutí posluchačů C2 a C Rozpojení linky Rozpojení linky na druhé straně hubu Zhodnocení použitelnosti Závěr Zdroje...14 květen /18

2 1 Úvod Multicast je technologie pro skupinové vysílání, která byla vyvinuta pro aplikace, kde převážně komunikuje jeden vysílací zdroj s velkým počtem příjemců stejných dat, tedy je vhodné tuto technologii použít pro multimediální aplikace, kde je jeden zdroj dat a zároveň potřeba tyto data v reálném čase posílat mnoha příjemcům. Další použítí ve více konvenčních aplikacích, které vyhovují této technologii, může být například posílání oběžníku všem zaměstnancům organizace nebo oprava milionté první chyby v jednom velmi rozšířeném operačním systému. Pro multicast se velmi hodí multimediální aplikace, které jsou tolerantní na chyby v přenosu dat, protože pro přenos dat v síti se nejčastěji používá protokol UDP. Typicky se multicast vyskytuje v oblastech: distribuce vysílání obrazu a hlasu distribuce přesného času videokonference vyhledávání služeb distribuované simulace 2 Multicast 2.1 Základní vlastnosti Hlavní úlohou této technologie je snížení zátěže vysílajícího uzlu a přenosové soustavy při přenosech typu jeden zdroj - mnoho příjemců. Zdroj tedy vysílá data určená neznámému, potenciálně velmi velkému počtu příjemců (skupině) pouze jednou a veškerá režie spojená s distribucí příjemcům je ponechána na směrovačích (routerech). Na nich také je, aby zajistily efektivní přenos dat od zdroje k příjemcům, tedy aby vysílaná data poslaly po každém spoji nejvýše jedenkrát a to pouze tehdy, je-li daným směrem skutečně nějaký příjemce. Při směrování paketů typu unicast je cesta paketu dana cílovou adresou. U paketů typu multicast však toto není možné, neboť cílová adresa neurčuje jen jednoho příjemce, ale obecně skupinu příjemců. Proto se nedá použít klasická smerovací tabulka pro doručení ke všem příjemcům. Využívá se multicastových routovacích protokolů, které vědí, na kterou množinu rozhraní mají replikovat daný multicastový paket. Množina rozhraní je dána rozmístěním posluchačů (za kterým rozhraním se nachází) vzhledem ke směrovači. K identifikaci skupin příjemců se používá speciální třída adres IP (třída D), zahrnující adresy z množiny až Rozdíl mezi unicastovým a multicastovým přenosem viz Obrázek 1 květen /18

3 Obrázek 1: Zobrazení rozdílu mezi unicastovým a multicastovým přenosem 2.2 Multicast na spojové vrstvě Protokoly na 2. vrstvě modelu ISO/OSI obsahují ve svých specifikacích podporu skupinového vysílání v podobě speciálních MAC adres. Konkrétně v případě IP multicastu cílová adresa rámce začíná 25bitovým prefixem: oktet 0 oktet 1 oktet 2 oktet 3 oktet 4 oktet xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tedy 01:00:5E a jeden bit. Pro mapování IP adresy do takovéto MAC adresy se používá zbylých 23 bitů. Každa multicastová IP adresa začíná bitovým prefixem Na rozlišení nám tedy zbývá 28 bitů. Mapování do MAC adresy nelze udělat beze ztráty a provede se tak, ze se prvních pět bitů z 28 uřízne a konec IP adresy se uloží do zbytku MAC adresy. Tedy například IP odpovídá MAC adresa 01:00:5E:01:01:01. Tato MAC adresa ovšem náleží i kupříkladu IP adrese nebo a pod. Do jedné MAC adresy se tedy mapuje 2 5 = 32 IP adres. Běžné síťové karty pracovních stanic mají schopnost podle svého okamžitého nastavení filtrovat pakety skupinového vysílání a nejbližším vrstvám programového vybavení již předávat jen relevantní část paketů skupinového vysílání, které se v lokální síti pohybují. To jsou pouze skupiny, jež jsou předmětem momentálního zájmu dané stanice. Nedochází tedy k zatěžování stanic lokální sítě, jichž se dané skupinové vysílání netýká. Pro experimentování se skupinovým vysíláním v rámci lokální sítě stačí běžné technické vybavení a příslušný aplikační program. květen /18

4 2.3 Multicast na síťové vrstvě Primárním úkolem protokolů na 3. vrstvě modelu ISO/OSI je získat informace o tom, které skupiny mají být vysílány do sítí, jež jsou ke směrovači bezprostředně připojeny. První protokol pro podporu multicastů byl protokol IGMP - Internet Group Management Protocol. S jeho pomocí směrovač periodicky zjišťuje zájem stanic v připojených sítích o jednotlivé proudy skupinového vysílání. Směrovač vyšle do připojené sítě dotaz (paket se speciální skupinovou adresou ) a jednotlivé stanice odpovídají (s náhodně zvoleným zpožděním, aby nedocházelo k zahlcení sítě při současné odpovědi všech najednou) informací o adresách skupinového vysílání, o něž mají zájem. Programové vybavení koncové stanice tedy musí navíc podporovat protokol IGMP. Směrovače tak pomocí protokolu IGMP sledují zájem o příjem konkrétních skupin ve svém bezprostředním okolí IGMP Protokol IGMP, definovaný v RFC 1112 a RFC 2236 pro verzi 2, dynamicky registruje jednotlivé posluchače multicastového vysílání. Posluchač identifikuje členství ve skupině odesláním zpráv protokolu IGMP a data zasílá vždy všem členům skupiny. Směrovače používající protokol IGMP pravidelně naslouchají zprávám tohoto protokolu a systematicky odesílají dotazy s cílem zjistit, které skupiny jsou v síti LAN aktivní. Směrovače spolu komunikují pomocí multicastových směrovacích protokolů, které jsou popsáný níže Směrování multicastů Směrovače musí, kromě trvalého mapování svého bezprostředního okolí, zajistit tok paketů skupinového vysílání i do vzdálených oblastí sítě, a to pokud možno optimálním způsobem. K tomu slouží tzv. směrovací protokoly. Pomocí nich směrovače hledají minimální strom spojů pokrývající cestu od zdroje skupinového vysílání k momentálním zájemcům o příjem. Je zřejmé, že na rozdíl od klasického směrování přímého vysílání půjde o proces velmi dynamický. Cesta od daného zdroje k danému cíli je totiž stálá, pokud nedojde k nějaké vnější události měnící topologii sítě, např. poruše linky. Naproti tomu zájemci o příjem daného skupinového vysílání mohou vznikat a zanikat trvale a tento proces průběžných změn musí směrovací protokoly vhodně reflektovat. Směrovací protokoly skupinového vysílání jsou dosud předmětem dalšího výzkumu a vývoje. V současné době se nejvíce používá protokol PIM - Protocol Independent Multicast Distribuční stromy Používají se na distribuci multicastů tak, aby multicastové pakety příšly ke všem zájemcům, ale nechodily tam, kde o ně zájem není. Proto v případě, že se objeví nový zájemce o daný typ vysílání a sdělí to nejbližšímu směrovači, musí daný směrovač požádat nadřazený multicastový směrovač o to, aby na něj byl směrován požadovaný typ multicastové skupiny. Dále bude přidána další větev do distribučního stromu. Obdobná operace nastane, když zájemce přestane mít zájem o dané vysílání, směrovač musí tento strom prořezat. Pokud ani na jednom z jeho rozhraní není požadován tento typ multicastu, reportuje svému nadřazenému multicastovému smerovači v distribučním stromu to, že celou multicastovou skupinu k němu nemá posílat. květen /18

5 2.4 Režimy vysílání dat Pro distribuci multicastu se používají dva režimy: hustý režim Dense Mode řídký režim Sparse Mode Hustý režim V tomto režimu se předpokládá, že všichni budou chtít všechny multicastové skupiny poslouchat, a tak je tam vše standardně doručováno. Teprve když nebudou chtít, aby k nim něco přicházelo, explicitně o tom dají vědět pomocí IGMP protokolu. Multicastový směrovač se snaží v pravidelných intervalech znovu posílat nechtěný provoz a tedy posluchač ho musí pravidelně odmítat Tuto funkci využijeme, pokud máme velkou hustotu posluchačů. Provoz je implicitně směrován do všech segmentů Řídký režim Je opakem hustého režimu. Pokud chceme dostávat žádaný multicastový provoz, musíme o něj explicitně požádat. Jak už bylo výše uvedeno, žádost se posílá pomocí IGMP protokolu. Tuto žádost posílá posluchač nejbližšímu směrovači, který musí podporovat směrování multicastů. Tuto funkci využijeme, pokud máme malou hustotu a velké rozprostření posluchačů. 2.5 PIM PIM Protocol Independent Multicast - je multicastový směrovací protokol, který je nezávislý na specifickém unicastovém směrovacím protokolu použitým v síti. PIM ovšem není skutečný směrovací protokol, protože spoléhá na dobrou funkci použitého skutečného směrovacího protokolu (např: OSPF, RIP, atd.). PIM je obecně navržen pro oba režimy distribuce dat a to jak hustého, tak řídkého. Tento protokol je otevřený standard a proto je rozšířený na hlavní síťové platformy jako Cisco, Linux a v neposlední řadě námi testované platformy MikroTik Randezvous Point Randezvous Point dále jen RP, se používá jako registrační bod pro usnadnění správněho směrování paketů. Je nakonfiguorován staticky nebo dynamicky. Statická konfigurace spočívá v ručním nastavení IP adresy RP na všech směrovačích v oblasti, kde chceme směrovat multicasty. Dynamickou konfigurací jsme se nezabývali Parametr Hello-holdtime Tento parametr slouží k určení kdy vyprší vazba se sousedem, pokud nepřichází tzv. hello pakety (zprávy), které PIM periodicky posílá mezi sousedy. 3 MikroTik MikroTik je směrovací operační systém založený na bázi Linux OS, vhodný zejména pro bezdrátové spoje a jako bezpečný HW firewall, popřípadě směrovač se snadnou GUI konfigurací. Komunikace s tímto OS se provádí zejména přes GUI Winbox, ssh, telnet, sériovou konzoli. Dnes je tento OS zejména uplatňován u kvalitních bezdrátových spojů a a b/g (Wi-Fi). květen /18

6 3.1 Podpora multicastů na platformě MikroTik Multicasty se na platformě MikroTik objevily od verze 3.0 a na starších verzích se ani neplánují implementovat. MikroTik používá pro komunikaci mezi multicast směrovači protokol PIM-SM (PIM- Sparse Mode) přebraný z implementace projektu XORP extensible Open Router Platform. RP - Randezvous Point jde nakonfigurovat jak staticky, tak dynamicky pomocí tzv. Bootstrap protokolu. Pro komunikaci mezi příjemci multicastového provozu a multicastovým směrovačem se používá standardně protokol IGMP verze 2. MikroTik také podporuje IGMP verze 1 a verze Konfigurace na platformě MikroTik Jak už bylo napsáno, PIM není opravdový směrovací protokol. Tedy je třeba zajistit směrování pomocí klasického protokolu (RIP, OSPF) nebo statických cest. Konfigurace se skládá ze dvou kroků a to: nastavení RP příklad konfigurace: > routing pim rp add address= nastavení RP na určení rozhraní pro multicasty příklad konfigurace: > routing pim interface add interface=all zapnutí multicastů na všech dostupných rozhraních Po této základní konfiguraci je stav rozhraní směrovače viz Obrázek 3. Ukázka je ze směrovače MK2, který je součástí naší testovací topologie, viz Obrázek 2. Směrovače MK1, MK2 a MK3 mají tři rozhraní a na všech běží PIM i IGMP. Můžeme vidět počty PIM sousedů a kdo je designated router. 4 Praktické zapojení 4.1 Topologie Topologie byla zvolena s ohledem na možnost redundantní cesty pro multicastový provoz. Použili jsme tři směrovače a zapojili jsme je do trojúhelníku viz Obrázek 2. květen /18

7 květen /18

8 Obrázek 2: Zvolená testovací topologie květen /18

9 Obrázek 3: Rozhraní pro informace o PIMu kdo je designated router, zda běží IGMP a PIM na daném rozhraní a počet PIM sousedů. 4.2 Konfigurace Nastavení na jednotlivých směrovačích je následující: MK1 /interface bridge add disabled=no name="bridge1" /routing ospf area add area-id= authentication=none disabled=no name="backbone" type=default /ip address add address= /24 broadcast= disabled=no interface=ether1 network= add address= /24 broadcast= disabled=no interface=ether2 network= add address= /24 broadcast= disabled=no interface=ether3 network= add address= /32 broadcast= disabled=no interface=bridge1 network= /system identity set name="mk1" /routing ospf set router-id= /routing ospf network add area=backbone disabled=no network= /24 add area=backbone disabled=no network= /24 květen /18

10 add area=backbone disabled=no network= /24 add area=backbone disabled=no network= /32 /routing pim interface add disabled=no interface=all /routing pim rp add address= disabled=no group= /4 hash-mask-length=30 priority=192 MK2 /interface bridge add disabled=no name="bridge1" /routing ospf area add area-id= authentication=none disabled=no name="backbone" type=default /ip address add address= /24 broadcast= disabled=no interface=ether1 network= add address= /24 broadcast= disabled=no interface=ether2 network= add address= /24 broadcast= disabled=no interface=ether3 network= add address= /32 broadcast= disabled=no interface=bridge1 network= /system identity set name="mk2" /routing ospf set router-id= /routing ospf network add area=backbone disabled=no network= /24 add area=backbone disabled=no network= /24 add area=backbone disabled=no network= /24 add area=backbone disabled=no network= /32 /routing pim interface add disabled=no interface=all /routing pim rp add address= disabled=no group= /4 hash-mask-length=30 priority=192 MK3 /interface bridge add disabled=no name="bridge1" /routing ospf area add area-id= authentication=none disabled=no name="backbone" type=default /ip address add address= /24 broadcast= disabled=no interface=ether3 network= add address= /24 broadcast= disabled=no interface=ether1 network= add address= /24 broadcast= disabled=no interface=ether2 network= add address= /32 broadcast= disabled=no interface=bridge1 network= /system identity set name="mk3" /routing ospf set router-id= /routing ospf network add area=backbone disabled=no network= /24 add area=backbone disabled=no network= /24 add area=backbone disabled=no network= /24 add area=backbone disabled=no network= /32 /routing pim interface add disabled=no interface=all /routing pim rp add address= disabled=no group= /4 hash-mask-length=30 priority= Testovací provoz Pro simulaci multicastového provozu jsme použili VLC media player, jak ve funkci sender-vysílač, tak ve funkci client-posluchač multicastového provozu. Vysílač posílal hudební stream na multicastovou adresu a posluchači se registrovali do této multicastové skupiny Zapnutí vysílače S Po zapnutí vysílání do multicastové skupiny přicházely pakety na nejbližší směrovač (MK1), který byl zároveň RP. Protože ještě žádný posluchač neměl zájem o tuto skupinu, multicastová skupina se dále neposílala. V případě, že by byl RP na jiném směrovači, posílala by se multicastová skupina na něj. květen /18

11 4.3.2 Zapnutí přijímače C2 Výsledkem bylo to, že se posluchač úspěšně zaregistroval do multicastové skupiny viz Obrázek 4. Obrázek 4: Zaregistrovaná multicastová skupina Následně mu začal od vysílače přicházet hudební stream. Viz následující výpis z programu Wireshark, který poslouchal na sítově kartě stanice C2: Stanice C2 žádá o poslech multicastové skupiny IGMP V2 Membership Report / Join group Frame 139 (46 bytes on wire, 46 bytes captured) Ethernet II, Src: Intel_69:01:c8 (00:16:76:69:01:c8), Dst: IPv4mcast_00:01:64 (01:00:5e:00:01:64) Internet Protocol, Src: ( ), Dst: ( ) Internet Group Management Protocol IGMP Version: 2 Type: Membership Report (0x16) Max Response Time: 0,0 sec (0x00) Header checksum: 0x089b [correct] Multicast Address: ( ) MK2 začíná posílat multicastovou skupinu kb/s 44,1 khz MPEG-1 Audio Layer 3[Malformed Packet] Frame 140 (1358 bytes on wire, 1358 bytes captured) Ethernet II, Src: Routerbo_28:5c:36 (00:0c:42:28:5c:36), Dst: IPv4mcast_00:01:64 (01:00:5e:00:01:64) Internet Protocol, Src: ( ), Dst: ( ) User Datagram Protocol, Src Port: bvtsonar (1149), Dst Port: search-agent (1234) ISO/IEC PID=0x0 CC=12 ISO/IEC PID=0x42 CC=12 ISO/IEC PID=0x44 CC=0 [Malformed Packet: MPEG Audio] mnoho paketu stejneho streamu... Stanice C2 podruhé žádá o poslech multicastové skupiny (program standardně žádá o multicastovou skupinu 3x) IGMP V2 Membership Report / Join group Frame 161 (46 bytes on wire, 46 bytes captured) Ethernet II, Src: Intel_69:01:c8 (00:16:76:69:01:c8), Dst: IPv4mcast_00:01:64 (01:00:5e:00:01:64) Internet Protocol, Src: ( ), Dst: ( ) Internet Group Management Protocol IGMP Version: 2 Type: Membership Report (0x16) Max Response Time: 0,0 sec (0x00) Header checksum: 0x089b [correct] Multicast Address: ( ) MK2 stále posílá multicastovou skupinu kb/s 44,1 khz MPEG-1 Audio Layer 3[Malformed Packet] Frame 162 (1358 bytes on wire, 1358 bytes captured) Ethernet II, Src: Routerbo_28:5c:36 (00:0c:42:28:5c:36), Dst: IPv4mcast_00:01:64 (01:00:5e:00:01:64) Internet Protocol, Src: ( ), Dst: ( ) User Datagram Protocol, Src Port: bvtsonar (1149), Dst Port: search-agent (1234) ISO/IEC PID=0x44 CC=13 květen /18

12 ISO/IEC PID=0x44 CC=14 ISO/IEC PID=0x44 CC=15 ISO/IEC PID=0x0 CC=0 ISO/IEC PID=0x42 CC=0 ISO/IEC PID=0x44 CC=0 [Malformed Packet: MPEG Audio] mnoho paketu stejneho streamu... Stanice C2 potřetí žádá o poslech multicastové skupiny (program standardně žádá o multicastovou skupinu 3x) IGMP V2 Membership Report / Join group Frame 193 (46 bytes on wire, 46 bytes captured) Ethernet II, Src: Intel_69:01:c8 (00:16:76:69:01:c8), Dst: IPv4mcast_00:01:64 (01:00:5e:00:01:64) Internet Protocol, Src: ( ), Dst: ( ) Internet Group Management Protocol IGMP Version: 2 Type: Membership Report (0x16) Max Response Time: 0,0 sec (0x00) Header checksum: 0x089b [correct] Multicast Address: ( ) MK2 stále posílá multicastovou skupinu kb/s 44,1 khz MPEG-1 Audio Layer 3[Malformed Packet] Frame 194 (1358 bytes on wire, 1358 bytes captured) Ethernet II, Src: Routerbo_28:5c:36 (00:0c:42:28:5c:36), Dst: IPv4mcast_00:01:64 (01:00:5e:00:01:64) Internet Protocol, Src: ( ), Dst: ( ) User Datagram Protocol, Src Port: bvtsonar (1149), Dst Port: search-agent (1234) ISO/IEC PID=0x44 CC=4 [Malformed Packet: MPEG Audio] MK2 stále posílá multicastovou skupinu kb/s 44,1 khz MPEG-1 Audio Layer 3[Malformed Packet] Frame 195 (1358 bytes on wire, 1358 bytes captured) Ethernet II, Src: Routerbo_28:5c:36 (00:0c:42:28:5c:36), Dst: IPv4mcast_00:01:64 (01:00:5e:00:01:64) Internet Protocol, Src: ( ), Dst: ( ) User Datagram Protocol, Src Port: bvtsonar (1149), Dst Port: search-agent (1234) ISO/IEC PID=0x44 CC=11 ISO/IEC PID=0x44 CC=12 [Malformed Packet: MPEG Audio] Nyní jsme ukončili poslech multicastového streamu (zastaveno přehrávání VLC media playeru): Stanice C2 opouští multicastovou skupinu IGMP V2 Leave Group Frame 196 (46 bytes on wire, 46 bytes captured) Ethernet II, Src: Intel_69:01:c8 (00:16:76:69:01:c8), Dst: IPv4mcast_00:00:02 (01:00:5e:00:00:02) Internet Protocol, Src: ( ), Dst: ( ) Internet Group Management Protocol IGMP Version: 2 Type: Leave Group (0x17) Max Response Time: 0,0 sec (0x00) Header checksum: 0x079b [correct] Multicast Address: ( ) MK2 se doptává, zdali ještě někdo nemá zájem o multicastové vysílání IGMP V2 Membership Query / Join group Frame 197 (60 bytes on wire, 60 bytes captured) Ethernet II, Src: Routerbo_28:5c:36 (00:0c:42:28:5c:36), Dst: IPv4mcast_00:01:64 (01:00:5e:00:01:64) Internet Protocol, Src: ( ), Dst: ( ) Internet Group Management Protocol IGMP Version: 2 Type: Membership Query (0x11) Max Response Time: 1,0 sec (0x0a) Header checksum: 0x0d91 [correct] Multicast Address: ( ) MK2 stále posílá multicastovou skupinu. květen /18

13 kb/s 44,1 khz MPEG-1 Audio Layer 3[Malformed Packet] Frame 198 (1358 bytes on wire, 1358 bytes captured) Ethernet II, Src: Routerbo_28:5c:36 (00:0c:42:28:5c:36), Dst: IPv4mcast_00:01:64 (01:00:5e:00:01:64) Internet Protocol, Src: ( ), Dst: ( ) User Datagram Protocol, Src Port: bvtsonar (1149), Dst Port: search-agent (1234) ISO/IEC PID=0x44 CC=0 [Malformed Packet: MPEG Audio] mnoho paketu stejneho streamu... MK2 se doptává, zdali ještě někdo nemá zájem o multicastové vysílání IGMP V2 Membership Query / Join group Frame 224 (60 bytes on wire, 60 bytes captured) Ethernet II, Src: Routerbo_28:5c:36 (00:0c:42:28:5c:36), Dst: IPv4mcast_00:01:64 (01:00:5e:00:01:64) Internet Protocol, Src: ( ), Dst: ( ) Internet Group Management Protocol IGMP Version: 2 Type: Membership Query (0x11) Max Response Time: 1,0 sec (0x0a) Header checksum: 0x0d91 [correct] Multicast Address: ( ) MK2 stále posílá multicastovou skupinu kb/s 44,1 khz MPEG-1 Audio Layer 3[Malformed Packet] Frame 225 (1358 bytes on wire, 1358 bytes captured) Ethernet II, Src: Routerbo_28:5c:36 (00:0c:42:28:5c:36), Dst: IPv4mcast_00:01:64 (01:00:5e:00:01:64) Internet Protocol, Src: ( ), Dst: ( ) User Datagram Protocol, Src Port: bvtsonar (1149), Dst Port: search-agent (1234) ISO/IEC PID=0x44 CC=9 ISO/IEC PID=0x44 CC=10 ISO/IEC PID=0x44 CC=11 ISO/IEC PID=0x44 CC=12 [Malformed Packet: MPEG Audio] mnoho paketu stejneho streamu... MK2 přestal posílat multicastovou skupinu , protože se mu nedostalo žádné jiné žádosti o tuto multicastovou skupinu, ani odpověď na dotaz Zapnutí posluchačů C2 a C3 Po registraci stanic C2 a C3 se na MikroTicích vybudoval distribuční strom. Multicastová přeposílací tabulka (MFC - Multicast Forwarding Cache) všech směrovačů (MK1, MK2 a MK3) viz Obrázek 5. Obrázek 5: MFC - Multicast Forwarding Cache na všech MikroTicích (MK1, MK2 a MK3) květen /18

14 Multicastový provoz se choval dle očekávání: z RP se posílal na jednotlivé sousedy a odtud se přeposílal na posluchače Rozpojení linky Topologii jsme obohatili o další síťové prvky, viz Obrázek 6. Připojili jsme HUB, abychom mohli sledovat provoz mezi směrovači MK1 a MK2, a také abychom mohli vyzkoušet rozpojit jen jednu stranu spoje mezi MK1 a MK2. Testovali rozpojení a následné chování po znovuzapojení naší sítě. Spoj mezi MK1 a MK2 jsme nechali rozpojen po různou dobu. Při testování jsme zjistili rozdílné chování při dlouhodobém (cca 10 minut) a krátkodobém (cca 10 sekund) odpojení linky. Při rozpojení došlo ke změně v distribučním stromu, který si směrovače vytvořily, aby zajistily posluchačům dostupnost multicastové skupiny. MFC vypadala následovně viz Obrázek 7. Všimněme si, že na MK1 je stále odchozí rozhraní ether2. Je to dáno tím, že linka tohoto rozhraní je stále aktivní (připojená k hubu). Tento stav lze pozorovat maximalně 1 minutu a 45 sekund. Čas je dán parametrem hello-holdtime, který lze konfigurovat. Pokud se vrátí linka zpět, provoz se znovu přesměruje přes linku mezi MK1 a MK2, jelikož má tato linka lepsí cenu je to dáno směrovacím protokolem OSPF. Obrázek 6: Obohacená topologie s rozpojenou linkou. květen /18

15 květen /18

16 Obrázek 7: MFC - Multicast Forwarding Cache na všech MikroTicích (MK1, MK2 a MK3) po odpojení linky Rozpojení linky na druhé straně hubu Po znovuzapojení všech rozhraní jsme provedli další test s rozpojováním topologie viz Obrázek 8. Poté, co po rozpojení označené linky znovu zkonverguje OSPF, je MFC tabulka směrovačů MK1, MK2 a MK3 velice podobná jako Obrázek 7 s tím rozdílem, že už MK1 nemá odchozí rozhraní ether2. Pokud znovu zapojíme linku před vypršením hello-holdtime intervalu, dostaneme se do nekorektního stavu, kdy RP (MK1) přes PIM vidí sousedy, ale RP multicasty neposílá, přestože MK2 zasílá zprávu join pro vyžádanou multicastovou skupinu. květen /18

17 Obrázek 8: Topologie s linkou rozpojenou na druhé straně hubu. Jedna z možností, jak zamezit nebo se dostat z tohoto nekorektního stavu, je počkat s rozpojeným rozhraním alespoň po dobu hello-holdtime intervalu (standardně 105 s), nebo restartovat všechny MikroTiky v celé naší sítí. Restartováním jen jednoho, ať už MK1 nebo MK2 si moc nepomůžeme, stále setrváváme v nekorektním stavu. Restartováním MK1 a MK2 zároveň, způsobíme rozpad linek s MK3 směrovačem, jehož linky se dostanou do stejného nekorektního stavu jako linka mezi MK1 a MK2. Tento nekorektní stav se pohledem na konfiguraci přes GUI projevuje rychlou změnou DR na znovuspojené lince (řádově v sekundách). Po nastavení hello-holdtime intervalu na 75 s na všech směrovačích jsme experimentálně ověřili, že změna tohoto parametru souvisí se vznikem nekorektního stavu. Poté stačí vyčkat se znovuzapojením linky cca 80 s a multicastový provoz se opět obnoví. Před změnou tohoto parametru 80 s nestačilo. 5 Zhodnocení použitelnosti Po standardním nakonfigurování směrovačů vše funguje tak, jak má a multicasty se směrují podle očekávání. Problém ovšem nastane při výpadku některé z linek mezi multicastovými směrovači. Tento problém se dá nejrychleji vyřešit tak, že necháme restartovat všechny multicastové směrovače. Druhým řešením je vyčkat se znovupřipojením linky minimálně po dobu hello-holdtime intervalu. Vzhledem k těmto problémům se nasazení multicastů na platformě MikroTik do reálného prostředí jeví jako nevhodné. 6 Závěr Po několika hodinách strávených konfigurací multicastů na platformě MikroTik, kdy se zdálo, že vůbec netušíme, proč to jednou funguje a po druhé zase nefunguje, jsme začali poznávat taje a zákoutí implementace multicastu na této platformě. květen /18

18 Po této zkušenosti můžeme říct, že umíme predikovat nefunkčnost multicastů a domníváme se, že problém je na straně implementace protokolu PIM na platformě MikroTik. I když zařízení hlásí, že posílá data pro další směrovač, fyzicky data vůbec neopouští rozhraní směrovače. 7 Zdroje 1. Multicast [online], [cit ]. Dostupné na: 2. Multicast: skupinové vysílání [online], [cit ]. Dostupné na: 3. Multicast Routing in RouterOS 3.x [online], [cit ]. Dostupné na: květen /18

Počítačové sítě IP multicasting

Počítačové sítě IP multicasting IP multicast mechanismus pro skupinovou komunikaci v IP vrstvě Zdroj vysílá jeden datagram, na multicast směrovačích se jeho kopie vysílají do větví multicast stromu Adresy typu D podpora IP multicastu

Více

Statistiky sledování televize

Statistiky sledování televize Statistiky sledování televize Semestrální práce (36SEM) ZS 2005/2006 Martin Fiala FEL ČVUT 5.ročník - 2 - Obsah 1. Úvod......4 1.1 Digitální vysílání......4 1.2 Převod přijímaného signálu na lokální síť...4

Více

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO L2 multicast v doméně s přepínači CISCO Vojtěch Kotík (KOT0084) Abstrakt: Tento dokument se zabývá šířením L2 multicastu v doméně složené z přepínačů Cisco. Obsahuje stručný popis technologie a jejích

Více

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO L2 multicast v doméně s přepínači CISCO Vojtěch Kotík (KOT0084) Abstrakt: Tento dokument se zabývá šířením L2 multicastu v doméně složené z přepínačů Cisco. Obsahuje stručný popis technologie a jejích

Více

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI PŘENOSOVÉ METODY V IP SÍTÍCH, S DŮRAZEM NA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE David Prachař, ABBAS a.s. JAK ČÍST TUTO PREZENTACI UŽIVATEL TECHNIK SPECIALISTA VÝZNAM POUŽÍVANÝCH TERMÍNŮ TERMÍN SWITCH ROUTER OSI

Více

Směrovací protokoly, propojování sítí

Směrovací protokoly, propojování sítí Směrovací protokoly, propojování sítí RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové

Více

Nezávislé unicast a multicast topologie s využitím MBGP

Nezávislé unicast a multicast topologie s využitím MBGP Nezávislé unicast a multicast topologie s využitím MBGP Bc. Kriváček Martin (KRI0080), Bc. Stratil Tomáš(STR0136) Abstrakt: Tento krátký dokument by měl teoreticky i prakticky zasvětit do problematiky

Více

Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří ledvina, CSc.

Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří ledvina, CSc. Internet multicast Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří ledvina, CSc. Broadcast, multicast, unicast Broadcast Posílání kopie všem Jednoduché ale neefektivní Zprávu musí zpracovat všichni, i když

Více

Protokoly úrovně 3 nad ATM

Protokoly úrovně 3 nad ATM Protokoly úrovně 3 nad ATM Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc Protokoly L3 nad ATM Přenos nativního protokolu přes ATM síť Přenos LAN přes ATM síť Používá IP adres (ne

Více

PIM Stub Routing. Pavel Pustowka PUS0017

PIM Stub Routing. Pavel Pustowka PUS0017 PIM Stub Routing Pavel Pustowka PUS0017 Abstrakt: Tento dokument ukazuje možné řešení problematiky PIM Stub Routingu. Součástí je návrh topologie různých typů zapojení, jejich řešení a otestování. Kontrola

Více

Jiří Tic, TIC080 Lukáš Dziadkowiec, DZI016 VŠB-TUO. Typy LSA v OSPF Semestrální projekt: Směrované a přepínané sítě

Jiří Tic, TIC080 Lukáš Dziadkowiec, DZI016 VŠB-TUO. Typy LSA v OSPF Semestrální projekt: Směrované a přepínané sítě .. VŠB-TUO Jiří Tic, TIC080 Lukáš Dziadkowiec, DZI016 Typy LSA v OSPF Semestrální projekt: Směrované a přepínané sítě......... 7.06.2005 1.Zadání Navrhněte topologii sítě pro ověření jednotlivých typů

Více

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl 3. Linková vrstva Studijní cíl Představíme si funkci linkové vrstvy. Popíšeme její dvě podvrstvy, způsoby adresace, jednotlivé položky rámce. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Linková (spojová) vrstva

Více

Směrovací protokol OSPF s využitím systému Mikrotom. Ing. Libor Michalek, Ph.D.

Směrovací protokol OSPF s využitím systému Mikrotom. Ing. Libor Michalek, Ph.D. Směrovací protokol OSPF s využitím systému Mikrotom Ing. Libor Michalek, Ph.D. Ostrava, 2010 Úvod Mikrotik představuje kompletní operační systém pracující jak na platformách x86, tak na proprietárních

Více

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007 Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................

Více

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Protokolové modely Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Protokolové modely Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě

Více

X36PKO. 2006 Jiří Smítka

X36PKO. 2006 Jiří Smítka X36PKO Propojování sítí 2006 Jiří Smítka Jiří Smítka - X36PKO 1 2/2006 Propojování sítí propojujeme sítě s různými topologiemi a operačními systémy tím vytváříme internety největším internetem je Internet

Více

VRRP v1+v2, konfigurace, optimalizace a reakce na události na plaformě RouterOS

VRRP v1+v2, konfigurace, optimalizace a reakce na události na plaformě RouterOS VRRP v1+v2, konfigurace, optimalizace a reakce na události na plaformě RouterOS David Balcárek (BAL259), Petr Malec (MAL487) Abstrakt: Dokument pojednává o konfiguraci a testování VRRP na platformě RouterOS

Více

Přepínaný Ethernet. Virtuální sítě.

Přepínaný Ethernet. Virtuální sítě. Přepínaný Ethernet. Virtuální sítě. Petr Grygárek rek 1 Přepínaný Ethernet 2 Přepínače Chování jako mosty v topologii strom Přepínání řešeno hardwarovými prostředky (CAM) Malé zpoždění Přepínání mezi více

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Multicast na Ostravské univerzitě

Multicast na Ostravské univerzitě Rok 2006 Číslo Oblast: MD-MCAST-01 počítačové sítě M. Dvořák Obsah Technologie multicast...2 Co to je multicast...2 Adresy pro multicast...2 Multicast a 2. vrstva ISO/OSI...3 Mapování MAC adres na multicastové

Více

Směrovací protokol Mesh (802.11s) na platformě Mikrotik

Směrovací protokol Mesh (802.11s) na platformě Mikrotik Směrovací protokol Mesh (802.11s) na platformě Mikrotik J. Bartošek, P. Havíček Abstrakt: V této práci je popsán princip fungování směrovacího protokolu mesh na platformě mikrotik. Na této platformě ovšem

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Architektura poč. sítí, model OSI Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Úvod počítačová síť Počítačová síť skupina počítačů a síťových zařízení vzájemně spojených komunikačním médiem

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2

BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2 FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2 JIŘÍ KAZÍK JAROSLAV

Více

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Metodický list č. 1 Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Cílem tohoto tematického celku je poznat formát datagramů internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování

Více

PIM Dense mode State Refresh

PIM Dense mode State Refresh PIM Dense mode State Refresh Radim Holek, HOL0123 Abstrakt: Tato práce se zabývá prozkoumáním volby PIM Dense mode State refresh jako proaktivním opatřením proti periodickému floodingu. Klíčová slova:

Více

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly 5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly Studijní cíl V této kapitole si představíme proces směrování IP.. Seznámení s procesem směrování na IP vrstvě a s protokoly RIP, RIPv2, EIGRP a

Více

4. Síťová vrstva. Síťová vrstva. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly.

4. Síťová vrstva. Síťová vrstva. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly. 4. Síťová vrstva Studijní cíl Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Síťová vrstva Síťová vrstva zajišťuje směrování a poskytuje jediné síťové rozhraní

Více

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments Architektura TCP/IP v současnosti nejpoužívanější síťová architektura architektura sítě Internet Uplatnění user-end systémy (implementace všech funkčních vrstev) mezilehlé systémy (implementace spodních

Více

Budování sítě v datových centrech

Budování sítě v datových centrech Budování sítě v datových centrech Ing. Pavel Danihelka pavel.danihelka@firma.seznam.cz Network administrator Obsah Úvod Hardware Škálovatelnost a propustnost Zajištění vysoké dostupnosti Bezpečnost Load

Více

Protokoly: IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP, OSPF

Protokoly: IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP, OSPF IP vrstva Protokoly: IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP, OSPF UDP TCP Transportní vrstva ICMP IGMP OSPF Síťová vrstva ARP IP RARP Ethernet driver Vrstva síťového rozhraní 1 IP vrstva Do IP vrstvy náležejí další

Více

Ověření IGMP snoopingu na přepínačích Cisco Catalyst. Semestrální projekt do předmětu Směrované a přepínané sítě

Ověření IGMP snoopingu na přepínačích Cisco Catalyst. Semestrální projekt do předmětu Směrované a přepínané sítě Ověření IGMP snoopingu na přepínačích Cisco Catalyst Semestrální projekt do předmětu Směrované a přepínané sítě Autor: Jiří Bůžek Login: buz023 Datum: 24.5.2005 1 Multicast Adresný oběžník neboli multicast

Více

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS) Počítačové sítě Je to spojení dvou a více uzlů (uzel = počítač nebo další síť), za pomoci pasivních a aktivních prvků při čemž toto spojení nám umožňuje = sdílení technických prostředků, sdílení dat, vzdálenou

Více

Komunikace v sítích TCP/IP (1)

Komunikace v sítích TCP/IP (1) České vysoké učení technické v Praze FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ katedra počítačových systémů Komunikace v sítích TCP/IP (1) Jiří Smítka jiri.smitka@fit.cvut.cz 14.2.2011 1/30 Úvod do předmětu Jiří

Více

Úvod do síťových technologií

Úvod do síťových technologií Úvod do síťových technologií, 30. Říjen 2014 Osnova - Co vás čeká Fyzická vrstva - Média Síťové vrstvy a zapouzdření MAC Adresa IP Adresa, sítě a masky Příklady komunikace Přehled síťových prvků (HW) Diskuze

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

Internet a zdroje. (ARP, routing) Mgr. Petr Jakubec. Katedra fyzikální chemie Univerzita Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu

Internet a zdroje. (ARP, routing) Mgr. Petr Jakubec. Katedra fyzikální chemie Univerzita Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu Internet a zdroje (ARP, routing) Mgr. Petr Jakubec Katedra fyzikální chemie Univerzita Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu 12 26. 11. 2010 (KFC-INTZ) ARP, routing 26. 11. 2010 1 / 10 1 ARP Address Resolution

Více

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování Cílem tohoto tematického celku je poznat formát internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování včetně návazných

Více

Počítačové sítě ZS 2005/2006 Návrh sítě zadání

Počítačové sítě ZS 2005/2006 Návrh sítě zadání imac imac imac Počítačové sítě ZS 2005/2006 Návrh sítě zadání Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava Zadání Navrhněte a zdokumentujte konfiguraci sítě přidělené lokality korporátní sítě WAN připojené do Internetu.

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

Architektura TCP/IP je v současnosti

Architektura TCP/IP je v současnosti Architektura TCP/IP - úvod Architektura TCP/IP je v současnosti nejpoužívanější síťová architektura architektura sítě Internet Uplatnění TCP/IP user-end systémy (implementace všech funkčních vrstev) mezilehlé

Více

Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou

Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou Síťové prvky seznámení s problematikou s problematikou 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Seznámení s problematikou prvků sítí 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Principy ATM sítí. Ing. Vladimír Horák Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Operační centrum sítě PASNET

Principy ATM sítí. Ing. Vladimír Horák Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Operační centrum sítě PASNET Principy ATM sítí Ing. Vladimír Horák Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Operační centrum sítě PASNET vhor@cuni.cz Konference Vysokorychlostní sítě 1999 Praha 10. listopadu Asynchronous Transfer

Více

Počítačové sítě IP směrování (routing)

Počítačové sítě IP směrování (routing) Počítačové sítě IP směrování (routing) IP sítě jsou propojeny směrovači (routery) funkcionalita směrovačů pokrývá 3. vrstvu RM OSI ~ vrstvu IP architektury TCP/IP (L3) směrovače provádějí přepojování datagramů

Více

Datové komunikace. Informační systémy 2

Datové komunikace. Informační systémy 2 Informační systémy 2 Informační systémy 2 Základní charakteristiky počítačových sítí Propojování počítačů, propojování sítí Přenosová média Přenosové protokoly Bezpečnost sítí IS2-14-08 1 2 Úroveň integrace

Více

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky.

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky. Směrování Ve větších sítích již není možné propojit všechny počítače přímo. Limitujícím faktorem je zde množství paketů všesměrového vysílání broadcast, omezené množství IP adres atd. Jednotlivé sítě se

Více

Možnosti DHCP snoopingu, relayingu a podpora multicastingu na DSLAM Zyxel IES-1000

Možnosti DHCP snoopingu, relayingu a podpora multicastingu na DSLAM Zyxel IES-1000 Možnosti DHCP snoopingu, relayingu a podpora multicastingu na DSLAM Zyxel IES-1000 Petr Ličman Tomáš Horčičák Martin Walach Abstrakt: Práce je zaměřena na popis možností a konfigurace ADSL DSLAMu v oblasti

Více

Možnosti IPv6 NAT. Lukáš Krupčík, Martin Hruška KRU0052, HRU0079. Konfigurace... 3 Statické NAT-PT Ověření zapojení... 7

Možnosti IPv6 NAT. Lukáš Krupčík, Martin Hruška KRU0052, HRU0079. Konfigurace... 3 Statické NAT-PT Ověření zapojení... 7 Možnosti IPv6 NAT Lukáš Krupčík, Martin Hruška KRU0052, HRU0079 Abstrakt: Tento dokument ukazuje možné řešení problematiky IPv6 NAT. Součástí je návrh topologií zapojení a praktické otestovaní. Kontrola

Více

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače Aktivní prvky: brány a směrovače směrovače 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky brány a směrovače 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

Optické sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Optické sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Optické sítě sítě 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Optické sítě _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové prvky

Více

Aktivní prvky: přepínače

Aktivní prvky: přepínače Aktivní prvky: přepínače 1 Přepínače část II. Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Aktivní prvky přepínače část II. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

Programování síťové služby Sniffer OSPFv2 a OSPFv3

Programování síťové služby Sniffer OSPFv2 a OSPFv3 Dokumentace k projektu z předmětu ISA Programování síťové služby Sniffer OSPFv2 a OSPFv3 Dne 27. listopadu 2011 zpracovala: Kateřina Šímová, xsimov01@stud.fit.vutbr.cz Fakulta informačních technologií

Více

Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows

Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows VŠB TU Ostrava Směrované a přepínané sítě Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows Teoretické možnosti aplikace mechanismů zabezpečení kvality služby (QoS) v nových verzích MS Windows

Více

Úvod do analýzy. Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz. Poslední aktualizace: 8. prosince 2013

Úvod do analýzy. Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz. Poslední aktualizace: 8. prosince 2013 počítačových sítí Šárka Vavrečková Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz Poslední aktualizace: 8. prosince 2013 Základní pojmy z počítačových sítí Základní pojmy Protokol popisuje

Více

XMW3 / IW3 Sítě 1. Štefan Pataky, Martin Poisel YOUR LOGO

XMW3 / IW3 Sítě 1. Štefan Pataky, Martin Poisel YOUR LOGO XMW3 / IW3 Sítě 1 Štefan Pataky, Martin Poisel Základy síťí v prostředí MS Windows IPv4 a IPv6 - zápis a přidělování adres, rozsahy adres - dynamické získání adresy - DHCP, Router Advertisment, Neighbour

Více

X.25 Frame Relay. Frame Relay

X.25 Frame Relay. Frame Relay X.25 Frame Relay Frame Relay 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy X.25, Frame relay _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Síťové vrstvy a protokoly Síťové vrstvy Fyzická vrstva Lan,

Více

Použití a princip funkce nástroje mtrace pro sledování multicast stromu v Cisco IOS

Použití a princip funkce nástroje mtrace pro sledování multicast stromu v Cisco IOS Použití a princip funkce nástroje mtrace pro sledování multicast stromu v Cisco IOS Jan Marek Jozef Marmoľ Abstrakt: V projektu je představen nástroj mtrace. Je popsán jeho princip a ukázána syntaxe. Dále

Více

Komunikační sítě a internetový protokol verze 6. Lukáš Čepa, Pavel Bezpalec

Komunikační sítě a internetový protokol verze 6. Lukáš Čepa, Pavel Bezpalec Komunikační sítě a internetový protokol verze 6 Lukáš Čepa, Pavel Bezpalec Autoři: Lukáš Čepa, Pavel Bezpalec Název díla: Komunikační sítě a internetový protokol verze 6 Vydalo: České vysoké učení technické

Více

X36PKO Úvod Protokolová rodina TCP/IP

X36PKO Úvod Protokolová rodina TCP/IP X36PKO Úvod Protokolová rodina TCP/IP 1 Kontakty Jan Kubr kubr@fel.cvut.cz,místnost E-435,(22435) 7628, konzultace Po 15:30, po předchozí domluvě, https://dsn.felk.cvut.cz/wiki/vyuka/cviceni/x36pko/start

Více

Semestrální projekt do SPS Protokol RSVP na Cisco routerech

Semestrální projekt do SPS Protokol RSVP na Cisco routerech Semestrální projekt do SPS Protokol RSVP na Cisco routerech Vypracoval: Marek Dovica DOV003 Milan Konár KON300 Cíl projektu Cílem projektu je přiblížit problematiku protokolu RSVP a ověřit jeho funkčnost

Více

Sledování provozu protokolu PIM pro směrování multicastů

Sledování provozu protokolu PIM pro směrování multicastů Sledování provozu protokolu PIM pro směrování multicastů Michal Sehnal SEH016 Obsah 1 Úvod 2 2 Multicasting 2 2.1 Základní vlastnosti skupinového vysílání............ 2 2.2 Skupinové vysílání v lokální

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Počítačové sítě IP routing

Počítačové sítě IP routing IP sítě jsou propojeny směrovači - routery Funkce směrovačů odpovídá 3. vrstvě referenčního modelu OSI - L3 L3 odpovídá IP vrstvě architektury TCP/IP Směrovače provádějí přepojování datagramů mezi IP sítěmi

Více

MPLS MPLS. Label. Switching) Michal Petřík -

MPLS MPLS. Label. Switching) Michal Petřík - MPLS (MultiProtocol Label Switching) Osnova prezentace: Technologie MPLS Struktura MPLS sítě MPLS a VPN G-MPLS Dotazy 2 / 21 Vznik MPLS: Ipsilon Networks (IP switching) pouze pro ATM Cisco systems, inc.

Více

Site - Zapich. Varianta 1

Site - Zapich. Varianta 1 Site - Zapich Varianta 1 1. Koncovy uzel PC1 overuje pres PING konektivitu uzlu PC3. Jaky bude obsah ethernetoveho ramce nesouciho ICMP zpravu od PC1 na portu Fa0/3 SW1? SRC address: MAC_PC1 DST address:

Více

Počítačové sítě II. 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě II. 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě II 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 ICMP Internet Control Message Protocol doslova protokol řídicích hlášení

Více

Přednáška 9. Síťové rozhraní. Úvod do Operačních Systémů Přednáška 9

Přednáška 9. Síťové rozhraní. Úvod do Operačních Systémů Přednáška 9 Přednáška 9 Síťové rozhraní. 1 Počítačové sítě Sítě jsou složité pro zjednodušení jsou řešeny po vrstvách ISO/OSI model od teorie k praxi příliš se neujal 7 vrstev TCP/IP model od praxe k teorii sada protokolů

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vizualizace a demonstrace IP fragmentace.

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vizualizace a demonstrace IP fragmentace. PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vizualizace a demonstrace IP fragmentace 2011 Jiří Holba Anotace Tato práce pojednává o problematice fragmentace IP datagramu

Více

MPLS na platformě Mikrotik

MPLS na platformě Mikrotik MPLS na platformě Mikrotik Zdeněk Dubnický, Miroslav Hrubec Abstrakt: Cílem projektu je průzkum a ověření možností použití MPLS na platformě Mikrotik. Klíčová slova: Mikrotik, MPLS (Multi Protocol Label

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana , v. 3.5 o čem bude druhá část přednášky? Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 1: internetworking J. Peterka, 2011 internetworking aneb: vzájemné

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Síťová vrstva. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

Síťová vrstva. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Síťová vrstva RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové sít ě BI-PSI LS

Více

Multikast z pohledu uživatele

Multikast z pohledu uživatele Multikast z pohledu uživatele Petr Kubín, Tubus p.kubin@sh.cvut.cz http://sut.sh.cvut.cz Obsah kapka obecné teorie kupa další teorie příklady průchod televize natem Teorie všeobecně platná, ale ukázaná

Více

Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními

Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními Ověření možností generování provozu na platformě MikroTik + srovnání s Cisco a Open Source řešeními Bc. Josef Hrabal - HRA0031 Bc. Kamil Malík MAL0018 Abstrakt: Tento dokument, se zabývá ověřením a vyzkoušením

Více

Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP

Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP Jan Kubr - Y36PSI 1 11/2008 Program protokol síťové vrstvy IP podpůrné protokoly ICMP RARP, BOOTP, DHCP protokoly transportní vrstvy UDP TCP Jan Kubr - Y36PSI 2 11/2008

Více

Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)

Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) Jan Pastrňák(PAS126) Šindler Ondřej(SIN099) Konfigurace a použití protokolu MSDP na Cisco Routerech Co je MSDP MSDP je protokol umožňující propojení multicastových

Více

Propojování sítí,, aktivní prvky a jejich principy

Propojování sítí,, aktivní prvky a jejich principy Propojování sítí,, aktivní prvky a jejich principy Petr Grygárek 1 Důvody propojování/rozdělování sítí zvětšení rozsahu: překonání fyzikálních omezení dosahu technologie lokální sítě propojení původně

Více

HSRP v1+v2, reakce na události object trackingu, vliv na zátěž CPU

HSRP v1+v2, reakce na události object trackingu, vliv na zátěž CPU HSRP v1+v2, reakce na události object trackingu, vliv na zátěž CPU Pavel Bernat Abstrakt: Tato práce se zabývá způsobu konfigurace HSRP (protokol umožňující zřízení dvou výchozích bran a jejich seskupení

Více

Aktivní prvky: přepínače

Aktivní prvky: přepínače Aktivní prvky: přepínače 1 Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Aktivní prvky přepínače část I. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

Technologie počítačových sítí

Technologie počítačových sítí Technologie počítačových sítí Ověření přenosu multicastových rámců a rámců řídících protokolů PAgP a LACP pro agregaci linek do virtuálního svazku přes tunelované VLAN pomocí technologie 802.1QinQ Tomáš

Více

Ondřej Caletka. 5. listopadu 2013

Ondřej Caletka. 5. listopadu 2013 Televize v síti Ondřej Caletka 5 listopadu 2013 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 30 Česko Ondřej Caletka (CESNET, z s p o) Televize v síti 5 listopadu 2013 1 / 20 O sdružení

Více

Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále

Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále WI-FI 1 CHARAKTERISTIKA Cílem Wi-Fi sítí je zajišťovat vzájemné bezdrátové propojení přenosných zařízení a dále jejich připojování na lokální (např. firemní) sítě LAN. bezdrátovému připojení do sítě Internet

Více

e1 e1 ROUTER2 Skupina1

e1 e1 ROUTER2 Skupina1 Zkouška POS - Vzorové zadání Jméno:... Os.číslo:... Maximální bodový zisk 55b, minimum 30b. Při dosažení 25-29b rozhoduje o uznání zkoušky ústní přezkoušení (další body se při ústní zkoušce nepřidělují).

Více

Základní normalizované datové přenosy

Základní normalizované datové přenosy Základní normalizované datové přenosy Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network CCNA I. 3. Connecting to the Network Základní pojmy Konvergence sítí (telefony, TV, PC, GSM) SOHO (Small Office and Home Office) nabídka a prodej produktů evidence objednávek komunikace se zákazníky zábava

Více

Ethernet Historie Ethernetu Princip

Ethernet Historie Ethernetu Princip 11 Ethernet Ethernet je technologie, která je používaná v budování lokálních sítích (LAN). V referenčním modelu ISO/OSI realizuje fyzickou a spojovou vrstvu, v modelu TCP/IP pak vrstvu síťového rozhraní.

Více

Co je to IPv6 Architektura adres Plug and Play Systém jmenných domén Přechod Současný stav IPv6

Co je to IPv6 Architektura adres Plug and Play Systém jmenných domén Přechod Současný stav IPv6 Co je to IPv6 Architektura adres Plug and Play Systém jmenných domén Přechod Současný stav IPv6 Problémy IPv4 Vyčerpání IPv4 adres 4 slabiky = 4,3 miliard adres Méně než je populace lidí (6,1 miliard)

Více

Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc

Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc VLAN Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc VLAN Virtual LAN Cíl rozdělení fyzicky propojených počítačů do skupin, které fungují tak, jako by nebyly fyzicky propojeny (na rozdíl

Více

Projekt VRF LITE. Jiří Otisk, Filip Frank

Projekt VRF LITE. Jiří Otisk, Filip Frank Projekt VRF LITE Jiří Otisk, Filip Frank Abstrakt: VRF Lite - použití, návaznost na směrování v prostředí poskytovatelské sítě. Možnosti řízených prostupů provozu mezi VRF a globální směrovací tabulkou.

Více

Počítačové sítě II. 15. Internet protokol verze 6 Miroslav Spousta, 2006

Počítačové sítě II. 15. Internet protokol verze 6 Miroslav Spousta, 2006 Počítačové sítě II 15. Internet protokol verze 6 Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 IPv6 nejnovější protokol, ve fázi testování řeší: vyčerpání adres zabezpečení (povinně

Více

Počítačové sítě. Lekce 3: Referenční model ISO/OSI

Počítačové sítě. Lekce 3: Referenční model ISO/OSI Počítačové sítě Dekompozice sítě na vrstvy 2 Komunikace mezi vrstvami 3 Standardizace sítí ISO = International Standards Organization Přesný název: Mezinárodní organizace pro normalizaci (anglicky International

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Routování směrovač. směrovač

Routování směrovač. směrovač Routování směrovač směrovač 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: _ Počítačové sítě a systémy Routování směrovač 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Distribuované směrovací moduly Gold DFE pro řady Matrix N

Distribuované směrovací moduly Gold DFE pro řady Matrix N Navrženy pro nové Matrix N Optimalizováno pro koncové části enterprise sítí Neredundantní či redundantní konfigurace pouze pomocí upgrade SW Podpora Enterasys konceptu Integrovaných služeb včetně rozšířeného

Více

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Technologie počítačových sítí 5. cvičení Technologie počítačových sítí 5. cvičení Obsah jedenáctého cvičení Active Directory Active Directory Rekonfigurace síťového rozhraní pro použití v nadřazené doméně - Vyvolání panelu Síťové připojení -

Více

Správa linuxového serveru: DNS a DHCP server dnsmasq

Správa linuxového serveru: DNS a DHCP server dnsmasq Home» Články» Praxe» Správa linuxového serveru» Správa linuxového serveru: DNS a DHCP server... Předchozí kapitola Zpět na obsah Následující kapitola Správa linuxového serveru: DNS a DHCP server dnsmasq

Více