Vodovod a kanalizace, parc.č. 265/66 v k.ú. Kolšov Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vodovod a kanalizace, parc.č. 265/66 v k.ú. Kolšov Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava"

Transkript

1 Zakázka: Vodovod a kanalizace, parc.č. 265/66 v k.ú. Kolšov SO_01: Vodovod : Zemní práce SP Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 6,8 82, Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm Výkaz výměr: 4*1,7 6,8 2. SP Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí m2 2,89 280, Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o t Výkaz výměr: 1,7*1,7 2,89 3. SP Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 8,3 154, Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m Výkaz výměr: 2*1,5*0,1 0,3 100*0,8*0,1 8,0 4. SP Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 102, , Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do m3 Výkaz výměr: 1,5*1,5*(1,8-0,1) 3,825 2*1,5*(1,6-0,1) 4,5 100*0,8*(1,28-0,1) 94,4 5. SP Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 51,363 88, Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m Výkaz výměr: 102,725*0,5 51, SP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 1,76 453, Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny Výkaz výměr: 2*0,8*1,1 1,76 7. SP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 51,58 105, Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m Výkaz výměr: Jámy 1,5*1,8*2 5,4 2*1,6*2 6,4 staničení 0,097-0, *1,53*2 39,78 8. SP Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 51,58 61, Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m 9. SP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 8,0 70, Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 10. SP Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 1,0 44,30 44 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 11. SP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 16, , z

2 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez pro Výkaz výměr: 1,5*1,5*0,19 0,428 2*1,5*0,19 0,57 100*0,8*0,19 15,2 12. H Štěrkopísek frakce včetně dopravy - pro obsypy t 32, , Štěrkopísek frakce 0-22 Výkaz výměr: 1,5*1,5*0,19*2,02 0,864 2*1,5*0,19*2,02 1, *0,8*0,19*2,02 30, SP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 85, , Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Výkaz výměr: 1,5*1,5*1,01 2,273 2*1,5*1,31 3,93 100*0,8*0,99 79,2 14. H Štěrkodrť frakce včetně dopravy - pro zásyp t 161, , Štěrkodrť frakce 0-63 Výkaz výměr: 1,5*1,5*1,01*1,89 4,295 2*1,5*1,31*1,89 7, *0,8*0,99*1,89 149, SP Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 111,025 81, Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do m Výkaz výměr: 1,5*1,5*(1,8-0,1) 3,825 2*1,5*1,6 4,8 100*0,8*1,28 102,4 16. SP Uložení sypaniny na skládky m3 111,025 17, Uložení sypaniny na skládky 17. SP Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 0, ,00 55 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 Výkaz výměr: 1,7*1,7*0,1 0, SP Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0, ,00 76 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do Výkaz výměr: 1,7*1,7*0,1 0, SP Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné) t 0, , Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu Výkaz výměr: 1,7*1,7*0,1*1,97 0, : Vodorovné konstrukce SP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 8, , Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm Výkaz výměr: 1,5*1,5*0,1 0,225 2*1,5*0,1 0,3 2 z

3 100*0,8*0,1 8,0 005: Komunikace SP Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm m2 2,25 287, Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm Výkaz výměr: 1,5*1,5 2, SP Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm m2 2,25 242, Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm Výkaz výměr: 1,5*1,5 2, SP Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 100 mm m2 2,89 97, Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkopískem tl. 100 mm Výkaz výměr: 1,7*1,7 2, SP x Odstranění podkladu z kameniva tl 100 mm (včetně odvozu) - příprava na asfaltování m2 2,89 108, Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku, v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm 25. SP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 2,89 474, Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm 26. SP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 2,89 14,00 40 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 27. SP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2,89 626, Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm 28. SP x1 Těsnění spár - zapravení styčných ploch páskou m 6,8 165, Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou Výkaz výměr: 4*1,7 6,8 29. SP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 213,253 64, Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 008: Trubní vedení SP Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100 kus 1, , Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN SP Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm m 110,5 116, Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm 32. H V Potrubí dvouvrstvé PE100 RC, SDR11, 90x8,2. L=12m - provedení viz. specifikace (výpis materiálu) m 112,71 175, Potrubí dvouvrstvé PE100 RC, SDR11, 90x8,2. L=12m Výkaz výměr: 110,5*1,02 112, H Elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90 kus 13,0 178, z

4 Elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90 Výkaz výměr: ,0 34. SP Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 110 kus 4,0 273, Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d H Nákružek lemový PE100 SDR11 d 90 kus 2,0 138, Nákružek lemový PE100 SDR 11, d H Příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu s ocelovou výstelkou - d 90 kus 2,0 288, Příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu H V2 Oblouk 11, SDR 11, PE 100 RC, PN 16, d 90 kus 1, , Oblouk 11, SDR 11, PE 100 RC, PN 16, d SP V Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN PN16 - nerezové šrouby, matky, podložky (2ks/šroub), těsnění s ocelovou výztuhou 39. SP V Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN PN16 - nerezové šrouby, matky, podložky (2ks/šroub), těsnění s ocelovou výztuhou kus 1, , kus 2,0 750, H Tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/80 mm kus 1, , Tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/80 mm 41. H V Hrdlový adaptér na PVC a PE jištěný proti posunu, hrdlo-příruba, proved.viz.specifikace - (výpis materiálu) DN SP V Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 - PN16 - nerezové šrouby, matky, podložky (2ks/šroub), těsnění s ocelovou výztuhou kus 2, , kus 1,0 750, H Koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 kus 1,0 946, Koleno přírubové s patkou PP litinové DN SP V Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 - PN16 - nerezové šrouby, matky, podložky (2ks/šroub), těsnění s ocelovou výztuhou kus 1,0 750, SP Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,0 408, Osazení poklopů litinových šoupátkových 46. H Šoupátko F4 - krátké - provedení viz. specifikace (výpis materiálu) - DN 80 kus 1, , Šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 80 x 180 mm 47. H V-04 Souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN mm - Rd 1,05-1,75 m kus 1,0 648, H Poklop litinový typ 504-šoupátkový kus 1,0 417, Poklop litinový typ - šoupátkový 4 z

5 49. H V Podložka pod poklop šoupátkový nebo ventilový kus 1,0 170, SP V Montáž hydrantů podzemních DN 80 - PN16 - nerezové šrouby, matky, podložky (2ks/šroub), těsnění s ocelovou výztuhou 51. H Hydrant podzemní s dvojitým uzavíráním DN 80 - provedení viz. specifikace (výpis materiálu) - výška krytí 1500 mm Hydrant podzemní DN80 PN16 dvojitý uzávěr s koulí, krycí výška 1500 mm kus 1,0 750, kus 1, , H x4 Hydrantová drenáž - plastový odvodňovací drén kus 1,0 335, SP Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,0 775, Osazení poklopů litinových hydrantových 54. H Poklop litinový typ 522-hydrantový kus 1, , Poklop litinový - hydrantový DN H x4 Podložka betonová pod poklop hydrantový kus 1,0 380, SP Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1, , Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do SP Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 110,5 16, Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do SP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 110,5 30, Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do SP Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém kus 2, , Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém 60. SP x Izolovaný měděný vodič CYKY 4 mm2 - materiál včetně montáže m 118,5 25, Výkaz výměr: 110,5+2*4 118,5 61. SP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm - materiál včetně montáže m 110,5 12, Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm 62. SP Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 kus 2,0 992, Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN H x Navrtávací T-kus s 360 odbočkou, d kus 2, , SP Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 32 kus 1,0 182, Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d SP Montáž elektrozáslepek na potrubí z PE trub d 32 kus 1,0 179, Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d z

6 66. H Elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32 kus 1,0 53,00 53 Elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d H Elektrozáslepka, PE 100, d 32 kus 1,0 114, Elektrozáslepka, PE 100, d SP Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop do DN 40 kus 2,0 500, Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN H Šoupátko s PE vevařovacími konci, voda, PN10 DN 25/32 PE 100 kus 2, , Šoupátko s PE vevařovacími konci, voda, PN10 DN 25/32 PE H V-04 Souprava zemní teleskopická přípojková pro šoupátka 1"-2" - Rd 1,05-1,75 m kus 2,0 934, SP Osazení poklopů litinových ventilových kus 2,0 302, Osazení poklopů litinových ventilových 72. H Poklop litinový typ 510-ventilový kus 2,0 450, Poklop litinový - ventilový 73. H Betonový blok ks 3,0 500, SP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 1, , Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m 009: Ostatní konstrukce a práce SP Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 90 mm v hornině tř 1 a 2 m 8, , Neřízený zemní protlak v hornině tř. 1 a 2 vnějšího průměru protlaku přes 75 do 90 mm 76. H Chránička - trubka ocelová bezešvá hladká kruhová D108 tl 5,0 mm m 8,0 990, SP Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 100 kus 2,0 452, Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x SUB X005 Ostatní zkoušky a revize - (zkouška funkčnosti vodiče, rozbor vody) soubor 1, , SO_02: Splašková kanalizace : Zemní práce SP Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 8,8 82, Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm Výkaz výměr: 4*2,2 8,8 2. SP Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí m2 4,84 280, Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o t 6 z

7 Výkaz výměr: 2,2*2,2 4,84 3. SP Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 8, , Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m Výkaz výměr: 2*1,5*0,1 0,3 97,5*0,8*0,1 7,8 3*1,5*0,7*0,1 0, SP Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 119, , Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do m3 Výkaz výměr: 2*2*(2,7-0,1) 10,4 2*1,5*(2,3-0,1) 6,6 97,5*0,8*(1,37-0,1) 99,06 3*1,5*0,7*1,18 3, SP Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 54,405 88, Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m Výkaz výměr: 2*1,5*(2,3-0,1)*0,5 3,3 97,5*0,8*(1,37-0,1)*0,5 49,53 3*1,5*0,7*0,5 1, SP Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 10,4 146, Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m Výkaz výměr: 2*2*2,6 10,4 7. SP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 2,72 453, Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny Výkaz výměr: 2*0,8*1,7 2,72 8. SP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 65,3 105, Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m Výkaz výměr: Jámy 2*2,3*2 9,2 staničení 0,0115-0, ,5*1,7*2 56,1 9. SP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 10,8 186, Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m Výkaz výměr: 2*2,7*2 10,8 10. SP Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 65,3 61, Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m 11. SP Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 10,8 92, Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m 12. SP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 8,0 70, Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 13. SP Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 1,0 44, z

8 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 14. SP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 48, , Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez pro Výkaz výměr: 2*2*0,55 2,2 2*1,5*0,55 1,65 97,5*0,8*0,55 42,9 3*1,5*0,7*0,55 1, H Štěrkopísek frakce včetně dopravy - pro obsypy t 97, , Štěrkopísek frakce 0-22 Výkaz výměr: 2*2*0,55*2,02 4,444 2*1,5*0,55*2,02 3,333 97,5*0,8*0,55*2,02 86,658 3*1,5*0,7*0,55*2,02 3,5 16. SP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 69, , Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Výkaz výměr: 2*2*1,55 6,2 2*1,5*1,65 4,95 97,5*0,8*0,72 56,16 3*1,5*0,7*0,63 1, H Štěrkodrť frakce včetně dopravy - pro zásyp t 130, , Štěrkodrť frakce 0-63 Výkaz výměr: 2*2*1,55*1,89 11,718 2*1,5*1,65*1,89 9,356 97,5*0,8*0,72*1,89 106,142 3*1,5*0,7*0,63*1,89 3, SP Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 124,16 81, Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do m Výkaz výměr: 2*2*(2,7-0,1) 10,4 2*1,5*2,3 6,9 97,5*0,8*1,37 106, SP Uložení sypaniny na skládky m3 124,16 17, Uložení sypaniny na skládky 20. SP Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0, , Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do Výkaz výměr: 2,2*2,2*0,1 0, SP Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 0, ,00 92 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až SP Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné) t 0, , Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 8 z

9 Výkaz výměr: 2,2*2,2*0,1*1,97 0, : Vodorovné konstrukce SP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 8, , Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm Výkaz výměr: 2*2*0,1 0,4 2*1,5*0,1 0,3 97,5*0,8*0,1 7,8 3*1,5*0,7*0,1 0, : Komunikace SP Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm m2 4,0 287, Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm Výkaz výměr: 2*2 4,0 25. SP Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm m2 4,0 242, Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm 26. SP Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 100 mm m2 4,84 97, Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkopískem tl. 100 mm Výkaz výměr: 2,2*2,2 4, SP x Odstranění podkladu z kameniva tl 100 mm (včetně odvozu) - příprava na asfaltování m2 4,84 108, Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku, v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm 28. SP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 4,84 474, Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm 29. SP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 4,84 14,00 68 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 30. SP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 4,84 626, Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm 31. SP x1 Těsnění spár - zapravení styčných ploch páskou m 8,8 165, Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou Výkaz výměr: 4*2,2 8,8 32. SP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 250,757 64, Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 008: Trubní vedení SP Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 250 m 109,0 140, z

10 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN H Trubka kanalizační PP plnostěnná, SN 16, dl.6m, DN provedení viz. specifikace (výpis materiálu) m 111,18 566, Trubka kanalizační PP SN 16, dl.6m, DN 250 Výkaz výměr: 109*1,02 111, SP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 4, , Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) 36. H x1 Dno šachtové PERFECT- PS - provedení viz. spec.(výpis materiálu a šachet) kus 4, , SP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 2,0 713, Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných 38. H x1 Skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/1000/120 - provedení viz. specifikace (výpis materiálu a šachet) kus 1, , Skruž betonová šachtová 100x100x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová 39. H x1 Skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/330/120 - provedení viz. specifikace (výpis materiálu a šachet) kus 1,0 618, SP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 2,0 744, Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových 41. H x1 Skruž betonová přechodová TBR-Q 600/1000x625/120 SPK - provedení viz. specifikace (výpis materiálu a šachet) Skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kus 2, , SP Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 2,0 522, Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových 43. H x1 Deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/120 T - provedení viz. specifikace (výpis materiálu a šachet) kus 2, , H Těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 6,0 157, Těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN H x2 Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5 x12 x 12 cm - včetně osazení kus 2,0 277, H Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x10 x 12 cm - včetně osazení kus 1,0 277, H Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5 x 8 x 12 cm - včetně osazení kus 1,0 246, H Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5 x 6 x 12 cm - včetně osazení kus 1,0 214, SP Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 4,0 406, z

11 Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg 50. H x Poklop šachtový litinový bez ventilace - třída D 400 dle ČSN EN 124, tlumící vložka - pantový systém s pružnou západkou s možností uzamčení mechanickým zámkem kus 4, , SP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm - materiál včetně montáže m 109,0 12, Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm 52. SP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 13, , Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m 009: Ostatní konstrukce a práce SP X007 Ostatní práce - výřez stávající stoky DN300 a čerpání splašků soub 1, , SP X008 Ostatní práce - napojení na šachtu Š1 - včetně materiálu (manžety...) soub 1, , SP Zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 350 mm v hornině tř 1 až 4 m 8, , Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 315 do 350 mm 56. H Kluzné vymezovací objímky DSI PA/PE - D250-DN300 výška 16mm - 2 díly - včetně montáže kus 4, , H Chránička -trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN D324 tl 10,0 mm m 8, , MP Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 300 m 8, , SP x1 Uzavírací manžeta chráničky potrubí D250/D324 - včetně montáže kus 2, , Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 250 x 324 SO_03: Dešťová kanalizace : Zemní práce SP Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva plochy do 15 m2 m2 3,75 126, Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výp Výkaz výměr: 2,5*1,5 3,75 2. SP Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí m2 3,75 94, Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na d 3. SP Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,5 57, Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých 11 z

12 4. SP Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních při překopech inženýrských sítí m 2,5 38,20 96 Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na d 5. SP Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 3, , Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m Výkaz výměr: 2,5*0,5*0,1 0,125 39,5*0,8*0,1 3,16 6. SP Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 25, , Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do m3 Výkaz výměr: 2,5*1,5*(1,66-0,1) 5,85 2,5*0,5*(1,45*0,1) 0,181 39,5*0,8*(0,71-0,1) 19, SP Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 25,307 88, Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 8. SP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 5,0 453, Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny Výkaz výměr: 2,5*2*1 5,0 9. SP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 8,3 105, Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m Výkaz výměr: 2,5*1,66*2 8,3 10. SP Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 8,3 61, Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m 11. SP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 8,0 70, Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 12. SP Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 1,0 44,30 44 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 13. SP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 21, , Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez pro Výkaz výměr: 2,5*1,5*1,11 4,163 2,5*0,5*0,9 1,125 39,5*0,8*0,5 15,8 14. H Štěrkopísek frakce včetně dopravy - pro obsypy t 42, , Štěrkopísek frakce 0-22 Výkaz výměr: 2,5*1,5*1,11*2,02 8,408 2,5*0,5*0,9*2,02 2,273 39,5*0,8*0,5*2,02 31, SP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3, , Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Výkaz výměr: 39,5*0,8*0,11 3, H Štěrkodrť frakce včetně dopravy - pro zásyp t 6,57 244, Štěrkodrť frakce z

13 Výkaz výměr: 39,5*0,8*0,11*1,89 6, SP Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 30,099 81, Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do m Výkaz výměr: 2,5*1,5*(1,66-0,1) 5,85 2,5*0,5*1,45 1,813 39,5*0,8*0,71 22, SP Uložení sypaniny na skládky m3 30,099 17, Uložení sypaniny na skládky 004: Vodorovné konstrukce SP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 3,66 903, Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm Výkaz výměr: 2,5*2*0,1 0,5 39,5*0,8*0,1 3,16 005: Komunikace SP Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm m2 3,75 287, Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm Výkaz výměr: 2,5*1,5 3, SP Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm m2 3,75 242, Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm 22. SP x Provizorní kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 3,75 313, Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečné 23. SP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 59,103 64, Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 008: Trubní vedení SP Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 200 m 41,5 137, Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN H Trubka kanalizační PP plnostěnná, SN 16, dl.6m, DN provedení viz. specifikace (výpis materiálu) m 42,33 760, Trubka kanalizační PP SN 16, dl.6m, DN 200 Výkaz výměr: 41,5*1,02 42, SP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 1, , Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) 27. H x2 Dno šachtové TBZ-Q viz.specifikace (výpis mat.) kus 1, , z

14 28. SP Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 1,0 522, Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových 29. H x2 Deska betonová přechodová TZK-Q 1200/ provedení viz. specifikace (výpis materiálu a šachet) kus 1, , H x Těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200 kus 1,0 350, Těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN SP Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 1,0 406, Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg 32. H x Poklop šachtový litinový bez ventilace - třída D 400 dle ČSN EN 124, tlumící vložka - pantový systém s pružnou západkou s možností uzamčení mechanickým zámkem 33. SUB X008-2 Prefab. betonová uliční vpusť s průtočným dnem DN200 - komplet včetně rámu s mříží D400 a kalového koše - materiál a montáž 34. SUB X008-3 Prefab. betonová uliční vpusť s kalovou prohlubní a bočním otvorem DN200, hl.1,52m - komplet včetně rámu s mříží D400 a kalového koše - materiál a montáž kus 1, , soubor 1, , soubor 1, , SP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm - materiál včetně montáže m 42,0 12, Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm 36. SP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 4, , Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m 009: Ostatní konstrukce a práce SP X010 Ostatní práce - výřez stávající stoky DN800 včetně napojení stoky na šachtu č.5 - práce a materiál (manžety..) soub 1, , SO_04: Vedlejší a ostatní společné náklady : Ostatní konstrukce a práce SUB X001 Vytyčení stavby akreditovaným geodetem před zahájením stavby soubor 1, , SUB X002 Vytyčení inženýrských sítí, zabezpečení výkopu soubor 1, , SUB X003 Dopravní značení (projekt, projednání včetně poplatků, realizace), čištění a nájem komunikace soubor 1, , z

15 4. SP X011 Ostatní práce - zhotovení a následná demontáž vjezdu na staveniště včetně uvedení do původního stavu soub 1, , SUB X004 Statické zatěžovací zkoušky soubor 2, , SUB X009 Zkouška těsnosti a kamerová zkouška splaškové a dešťové kanalizace - včetně digitálního záznamu na CD a tištěného protokolu soub 1, , SP X015 Informační panel 1,5m x 1m - včetně dočasné konstrukce nebo zavěšení kus 1, , SP X016 Oprava drenážního systému - v případě jeho porušení m 2, , V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce ON Archeologický průzkum (dle vyjádření Archeologického ústavu) soubor 1, , Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický průzkum 10. ON Geodetické práce po výstavbě - (geodetické zaměření skutečného provedení) soubor 1, , Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě 11. ON Dodání dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1, , Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby V03: Zařízení staveniště ON Zařízení staveniště - vybudování, provoz a odstranění soubor 1, , Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště 15 z

SO 00: Ostatní náklady

SO 00: Ostatní náklady Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena

Více

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR Stavba: REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH ROZVODŮ VODY V AREÁLU SŠTE BRNO, OLOMOUCKÁ JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 16. 8. 2017 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

KRYCÍ LIST. Cena - celkem: ,32 DPH: ,54 Cena s daní: ,86

KRYCÍ LIST. Cena - celkem: ,32 DPH: ,54 Cena s daní: ,86 KRYCÍ LIST Zhotovitel dokumentace: Objednatel: Město Odry Zhotovitel: KARETA s.r.o. Základní cena: Cena - celkem: 420 807,32 DPH: 88 369,54 Cena s daní: 509 176,86 Měrné jednotky: ks Počet měrných jednotek:

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Milkov Objekt: Oprava vodovodu 570m KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: Uchazeč: KLP Stavo Invest s.r.o. IČ: DIČ: Projektant: Poznámka: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Cena bez DPH 1 074

Více

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník S: Novostavba O: IO04 B R: IO04a Položkový rozpočet Domu sociálních služeb v Pacově Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník Altern. napojení přepadu rybníka P.č. Číslo položky Název

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet SO03 Vroutek, ul.sadová - Rozšíření kanaljkso 7.11.A1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek H 011-00 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. VZ-P Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. VZ-P Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: VZ-P-2018004 Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu KSO: 827 CC-CZ: Místo: Uničov Datum: 15. 6. 2018 Zadavatel: IČ: 47675772 Vodohospodářská společnost

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ MJ Množství Jednotková cena Maximální přípustná horní cenová hranice Snížení položek v elektronické aukci o Součet celkem položek 0,00 1

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód:

REKAPITULACE STAVBY Kód: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: Opravy chodníků Česká Lípa - ul. Pod Hůrkou, Pod Holým vrchem, Okružní, Šluknovská Místo: Datum: 21.8.2017 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34 Rekapitulace Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce Vícepráce celkem 2 885 821,57 Méněpráce I.a celkem 1 244 642,34 Méněpráce III. celkem 226 996,56 Rozdíl 1 414 182,67 Vícepráce Děčín Březiny

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Položkový rozpočet Zakázka: 1 - oprava OK + lapol - nátok - plot u silnice Objednatel: Městys Strážný IČ: 00250694 Strážný 23 Strážný 384 43 DIČ: CZ00250694 Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: 28154487

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Datum: Chýnovská, Měšice - oprava vodovodu Objednatel : Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Základ pro DPH 15% DPH 15% Základ pro DPH 21% DPH 21% Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 0,00

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

Rekapitulace objektů stavby

Rekapitulace objektů stavby Rekapitulace objektů stavby Oprava horkovodní a vodovodní přípojky do SH a TK v Litvínově Datum: 1582014 Objednatel: SPORTaS, as Litvínov Projektant: Roman Brzek Zhotovitel: Kód Zakázka Cena bez DPH DPH

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Vodovod Sasina- Svitávka CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 172 0,00. Cena bez DPH. Kód: VH001

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Vodovod Sasina- Svitávka CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 172 0,00. Cena bez DPH. Kód: VH001 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: VH001 Vodovod Sasina- Svitávka KSO: Místo: Sasina, Svitávka Datum: 1. 5. 2016 CC-CZ: Zadavatel: IČ: 00281042 Městys Svitávka DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: 21815/3 Stavba: Dokončení kanalizace Olšany u Prostějova Místo: Olšany u Prostějova Datum: Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Uchaze : STRABAG

Více

DODATEK Č. 2. ke Smlouvě o dílo ze dne pro zhotovení stavby Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň

DODATEK Č. 2. ke Smlouvě o dílo ze dne pro zhotovení stavby Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 08.06.2018 pro zhotovení stavby Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň Číslo smlouvy objednatele: 750/4708/18 Číslo zakázky zhotovitele: 2018-022 Smluvní strany

Více

ZMĚNOVÝ LIST č. 1. na akci. Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Třeboni. Navrhovatel změny: Lesostavby Třeboň a.s. Popis změn:

ZMĚNOVÝ LIST č. 1. na akci. Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Třeboni. Navrhovatel změny: Lesostavby Třeboň a.s. Popis změn: na akci Navrhovatel změny: Lesostavby Třeboň a.s. Popis změn: Dle jednotlivých protokolů o změnách. Seznam projektové dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení, fotodokumentace Odůvodnění

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUISŮ RACÍ Kód: 201503281 Stavba: rodloužení vodovodu do Strkovské ulice Místo: laná nad Lužnicí Datum: 20.04.2016 Zadavatel: Město laná nad Lužnicí rojektant: Uchazeč: DAICH

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno REKAPITULACE

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín REKAPITULACE STAVBY Kód: Hornicka KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 312 276,13 Sazba daně

Více

Položkový rozpočet. SÚ - podchycení průsaku dešťové vody do sklepních prostor domu na Masarykově nám.č.p.15 S:

Položkový rozpočet. SÚ - podchycení průsaku dešťové vody do sklepních prostor domu na Masarykově nám.č.p.15 S: S: 20161850 O: 01 R: 01 Položkový rozpočet SÚ - podchycení průsaku dešťové vody do sklepních prostor domu na Masarykově nám.č.p.15 BD Masarykovo náměstí č.p.15, Bystřice nad Pernštejnem BD Masarykovo námšstí

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 21,00% ze 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 2 z 114 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH AQOL DOMAŠOV NAD BYSTŘICÍ-OBNOVA OCELOVÝCH ŘADŮ. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH AQOL DOMAŠOV NAD BYSTŘICÍ-OBNOVA OCELOVÝCH ŘADŮ. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: AQOL-2017002 DOMAŠOV NAD BYSTŘICÍ-OBNOVA OCELOVÝCH ŘADŮ KSO: 827 CC-CZ: 222 Místo: Datum: 7.10.2017 CZ-CPA: 42.21.1 Zadavatel: Vodohospodářská společnost Olomouc,Tovární

Více

Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace. Doplněk výkazu výměr

Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace. Doplněk výkazu výměr Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace Doplněk výkazu výměr 1 I. ETAPA SLEPÝ ROZPOČET Stavba: DĚTENICE-ČOV A KANALIZACE-2008-I.ETAPA-DODATEK Objekt: ČERPACÍ STANICE-I.ETAPA-DODATEK JKSO:

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4-2.etapa. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4-2.etapa. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 905-2 Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4-2.etapa KSO: 823 39 CC-CZ: 24124 Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018 Zadavatel: Městská část Praha 4 IČ:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Polní cesta PC8 Vilémovice Zadavatel : Uchazeč: Státní pozemkový úřad - pobočka Kutná Hora Benešova 97 284 01 Kutná Hora Konstrukce a dopravní stavby

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Objekt: Chodník,uznatelné náklady Místo: Čerčany Datum: 13.12.2013 Celková cena HSV Práce a dodávky HSV 1 221 113106121 2 221 113106161 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových

Více

SOUPIS PRACÍ. Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: Stavba: Velké Meziříčí rekonstrukce kanalizace a vodovodu.

SOUPIS PRACÍ. Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: Stavba: Velké Meziříčí rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO K Vedlejší náklady - kanalizace SO K Vedlejší náklady - kanalizace Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Svazek vodovodů a kanalizací Žďárslo

Více

ROMAN BOLEHOVSKÝ, projektová a inženýrská činnost Pod Všemi svatými 4, Plzeň, tel , mobil

ROMAN BOLEHOVSKÝ, projektová a inženýrská činnost Pod Všemi svatými 4, Plzeň, tel , mobil ROMAN BOLEHOVSKÝ, projektová a inženýrská činnost Pod Všemi svatými 4, 301 64 Plzeň, tel. 377 539 393, mobil 602 205 792 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. identifikační údaje o žadateli: Město Nový

Více

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55 BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE Část 1B - komunikace vícepráce 2 195 913,11 méněpráce 1 725 230,55 Část 2 - komunikace vícepráce 158 381,52 méněpráce 116 150,43 Celkem vícepráce 2 354 294,63 méněpráce 1

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2700/DPS-2015 Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách JKSO: 827 2 CC-CZ: 2 Místo: Folvarek Datum: 06.02.2015 Objednavatel: IČ: 00845451 Statutární město Ostrava,

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Profil potrubí DN v mm plastové Podklad RTS, a. s.

Profil potrubí DN v mm plastové Podklad RTS, a. s. 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM TABULKY 5.1 Trubní vedení STL 5.2 Plynovodní přípojky z trub PE délky 10 m 5.3 Plynovodní přípojky z trub PE délky 5 m 5.4 Příplatek za trasu ve vozovce 5.5 Trubní vedení STL (20 Plynovody

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

REKAPITULACE STAVBY ,29. Cena s DPH v CZK ,16. Cena bez DPH. 17_2017 Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad.

REKAPITULACE STAVBY ,29. Cena s DPH v CZK ,16. Cena bez DPH. 17_2017 Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 17_2017 Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 10.11.2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

Položkový soupis prací a dodávek Realizace KPÜ v k. ú. Letonice - SO-01 Protierozní opatření IP 20 Let-1

Položkový soupis prací a dodávek Realizace KPÜ v k. ú. Letonice - SO-01 Protierozní opatření IP 20 Let-1 S: 2495a O: SO-01 R: 2495 Položkový soupis prací a dodávek Realizace KPÜ v k. ú. Letonice - SO-01 Protierozní opatření IP 20 Let-1 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Ceník,

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Trubní vedení ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení STL cena v Kč za 1 bm v nezastavěném území Konstrukčně materiálová Profil potrubí DN v mm charakteristika

Více

Ceník vodovodních a kanalizačních přípojek

Ceník vodovodních a kanalizačních přípojek Platnost od 19.3.2015 Navrtávky potrubí bez zemních prací Navrtání vodovodního potrubí DN75-DN110 s vývodem na 1" navrtávací pas Haku č.5250 litina 1 485,40 Kč navrtávací ISO šoupátko č.2681 plast 1 435,00

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: VH001 Vodovod Sasina- Svitávka SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Sasina, Svitávka Datum: 1.5.2016 Objednatel: IČ: 00281042 Městys Svitávka DIČ: Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj

Více

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR Zadavatel, investor: Město Ústí nad Orlicí sídlo: Sychrova 16, 562 24

Více

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem A. Akce na dopravní infrastruktuře zaměřená na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Uznatelné položky v rámci financování SFDI č. pol. kod položky

Více

Venkovní úpravy - RD

Venkovní úpravy - RD Poř Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr Ztratné Výměra Jedn cena Cena CELKEM Venkovní úpravy - RD 001: Zemní práce 1 SP 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř 1 a 2 objem do 100 m3 m3 51,815

Více

Nabídkový rozpočet - soupis prací Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa

Nabídkový rozpočet - soupis prací Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa SP: 1 méněpráce..6. 113107221 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm..9. 113107231 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2-4 131,000 0,00..18. 122302202

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Název akce: Parkovací dům pro kola REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 Parkovací dům pro kola Architektonicko-stavební část Vsakovací

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

Objekt: Polní cesta C33-1.etapa - propustky - MÉNĚPRÁCE. 1 Zemní práce 0,00 0, ,04 0, Komunikace 0,00 0, ,97 0,000

Objekt: Polní cesta C33-1.etapa - propustky - MÉNĚPRÁCE. 1 Zemní práce 0,00 0, ,04 0, Komunikace 0,00 0, ,97 0,000 Cena jednotková Dodávka Montáž Cena 1 Zemní práce 0,00 0,00 9 905,04 0,000 7 R 124203101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3 m3 72,000 65,96 0,00 0,00 4 749,12 0,000 0,000 8 R 124203109 Příplatek

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

Odbor majetku města. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou - 940 m2, nový povrch MK asfaltový beton AB tl. 50 mm - bližší specifikace viz níže

Odbor majetku města. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou - 940 m2, nový povrch MK asfaltový beton AB tl. 50 mm - bližší specifikace viz níže MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor majetku města Příloha č. 1 Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Oprava povrchu místních komunikací - realizace akce Místo akce : místní komunikace

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0, (1) Náchod - kanalizace V Úvozu, Pod Vyhlídkou - I. etapa. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0, (1) Náchod - kanalizace V Úvozu, Pod Vyhlídkou - I. etapa. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 178-2014(1) Náchod - kanalizace V Úvozu, Pod Vyhlídkou - I. etapa KSO: CC-CZ: Místo: k.ú. Náchod Datum: 22. 5. 2019 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině. REKAITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: 261238 Statutární město Děčín Uchazeč: IČ: 28701101 BAJGER s.r.o. DIČ: CZ28701101 rojektant: IČ: 69288992 Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625 oznámka: 017

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek S: O: SO 102 R: SO 102 Položkový soupis prací a dodávek Polní cesta C-6 v K.ú. Bohdalice Polní cesta - II. část Polní cesta - II. část P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník

Více

Obsah. Výkaz výměr OBSAH: Celková rekapitulace... str. 2. Stavební část... str. 3 Strojní část... Str. 44 Elektročást... Str. 46.

Obsah. Výkaz výměr OBSAH: Celková rekapitulace... str. 2. Stavební část... str. 3 Strojní část... Str. 44 Elektročást... Str. 46. Obsah Výkaz výměr OBSAH: Celková rekapitulace........ str. 2 Stavební část.......... str. 3 Strojní část.......... Str. 44 Elektročást.......... Str. 46 stránka 1/52 Rekapitulace Čisté Labe z Jaroměřska

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET DĚČÍN- ZŠ MŠ NA PĚŠINĚ. 1 Zemní práce ,43. Stránka 1 z 9. Databáze: Investor: Položka Text. Množství m.j.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET DĚČÍN- ZŠ MŠ NA PĚŠINĚ. 1 Zemní práce ,43. Stránka 1 z 9. Databáze: Investor: Položka Text. Množství m.j. 1 Zemní práce 1 111212351 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů 80,00 M2 45,00 3 600,00 2 121101101RSejmutí škváro-jílového sportovního povrchu tl.200 413,32 M3 92,00

Více

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1.

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1. Zodp. projektant Místo Investor Ing. S. Janák Hostinné Vypracoval Kraj Bc. P. Syrovátka Královéhradecký Město Hostinné Datum VÝKAZ VÝMĚR Č. zakázky 013/11-O 05.2013 Hostinné - Ulice Okály a Ke Splavu REKONSTRUKCE

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: CTNA2714 - ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES Místo: Datum: 05.06.2014 Objednavatel: Obec Ctiněves Zhotovitel: Projektant: ing. Jan Hovorka Zpracovatel: Ing. Jan Hovorka IČ: DIČ:

Více

Povrchová oprava komunikace II/193 Pernarec - hr.okr.tc

Povrchová oprava komunikace II/193 Pernarec - hr.okr.tc List obsahuje: 1) Krycí list soupisu KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: KSO: Místo: Povrchová oprava komunikace II/193 Pernarec - hr.okr.tc Zadavatel: SUS Plzeňského kraje, příspěvková organizace Uchazeč: ROADFIN

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb. C3F/ Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb. C3F/ Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : C3F/160514 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb Zadavatel : IČO : DIČ : Projektant : CENTROPROJEKT GROUP a.s. IČO : 01643541

Více

Příloha č.1 k dodatku č.3: Oceněný výkaz dodatečných stavebních prací - vícepráce

Příloha č.1 k dodatku č.3: Oceněný výkaz dodatečných stavebních prací - vícepráce Příloha č.1 k dodatku č.3: Stavba Infrastruktura lokality RD U Kola, Česká Lípa Objekt Rekapitulace SO 101+ SO 301+SO 302+SO 304+SO 501 Katalog stav k 10.9. 2010 Druh prací Celkem DPH bez SO 101-01 Zemní

Více

Profil DN v mm Materiál

Profil DN v mm Materiál 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU TABULKY 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více