SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1"

Transkript

1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, Tábor IČ / DIČ: / CZ bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: /5500 zmocněný zástupce pro věci smluvní: Ing. Milan Míka, ředitel společnosti zmocněný zástupce pro věci technické: Ing. Milan Míka, ředitel společnosti Dozor investora Michal Sviták, a Zhotovitel: Zepris s.r.o. se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4 zápis v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka IČ / DIČ: /CZ bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. číslo účtu: /2700 zmocněný zástupce ve věcech smluvních: Bc. Tomáš Grabmuller, obchodně-technický ředitel na základě plné moci zmocněný zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Semerád, výrobní ředitel prokurista uzavírají v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo (dále jen smlouva ). 1. Předmět smlouvy 1.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele zemní práce dle výkazu výměr při stavbě Sezimovo Ústí II, Průmyslová ulice Oprava vodovodu DN 300 azbeztocement metodou Berstlining. 2. Předmět dodatku Cena díla, doba plnění díla 2.1. Cena díla se mění takto: Původní cena bez DPH: ,-Kč Vícepráce, předmět dodatku: ,-Kč Méněpráce, předmět dodatku: ,-Kč Cena celkem bez DPH: ,-Kč (slovy: dva miliony devětset) DPH bude účtována dle platné legislativy. 1(2)

2

3 Příloha č.1 k Dodatku č.1 - Změna rozsahu - vícepráce Název stavby: Druh stavby: Lokalita: JKSO: Sezimovo Ústí II, Průmyslová ulice - Oprava vodovodu DN 300 azbeztocement metodou berstlining Sezimovo Ústí II, Průmyslová ulice Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Zpracováno dne: Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M,j, Množství Jed.cena Celkem 6 průchod starou AŠ před SM S.Ú. V zeleném + chodník zámková dlažba , R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor,3 do 100 m3 m3 15,84 647, ,48 2*(3,6*1,1*2) R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 1,50 471,99 707,98 kabely NN a Telefonica RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou se zhutněním m3 15,84 120, , R00 Bourání konstrukcí z betonu prostého -stará AŠ m3 1, , ,28 Položka neobsahuje svislou ani vodorovnou přepravu vybouraného materiálu, ani uložení a poplatek za skládku R00 Vytrhání obrub záhonových m 2,20 40,64 89, R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 9,08 42,28 383,90 1,6*1,8 + 3,1* R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor,3 do 100 m3 m3 2,82 647, ,95 1,6*1,1*1, RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou se zhutněním m3 2,82 120,50 339, R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 1,76 225,70 397, RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 2,20 250,19 550,42 včetně obrubníku ABO /5/ RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 1,50 250,19 375,29 včetně obrubníku ABO /5/ R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 6,08 695, ,73 Stránka 1 z 4

4 Příloha č.1 k Dodatku č.1 - Změna rozsahu - vícepráce V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1% R00 Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině m2 7,92 15,24 120,70 2*(3,6*1,1) R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 7,92 19,05 150,88 7 Křižovatka Průmyslová x Rudé armády , R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm m 28,60 202, ,65 14,3* RAB Odstranění betonového krytu tl. 30 cm do 200 m2 m2 34, , ,95 včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km překop komunikace 14,3*1,3 16,92 12,7*1,5 17, RAB Odstranění krytu z asfaltbetonu a betonu tl. Do 15 cm m2 78,51 547, ,02 chodník 12,7*1,3 15,51 27*1,7 54,00 6*1,5 9, R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 78,51 60, , R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do m m3 45,66 298, ,88 vybourané sutě na skládku a přebytek zeminy 78,51*0,15 - asfalt 11,78 37,64*0,3 - beton 10,33 78,51*0,3 -štěrk 23, R00 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt t 28, , ,17 11,78*2, R00 Poplatek za skládku zemina a kamení t 42,40 177, ,90 23,55*1, R00 Poplatek za skládku suti - beton t 24, , ,78 11,29*2, R00 Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých m 47,20 34, ,48 12,7+27+6, R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor,3 do 100 m3 m3 111,88 647, ,36 12,7*1,5*(2-0,6) 26,67 27*2*(2-0,6) 75,60 Stránka 2 z 4

5 Příloha č.1 k Dodatku č.1 - Změna rozsahu - vícepráce 2,7*2*(2-0,6) 7, R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 111,88 72, , R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 111,88 90, ,47 odvoz na mezideponii a zpět RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou se zhutněním m3 127,00 120, , RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 47,20 438, ,28 včetně obrubníku ABO /15/ R00 Podklad z kameniva drceného vel mm,tl. 20 cm m2 11,73 225, , R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 83,34 225, ,84 12,7*1,5 19,05 27,0*2,0 54,00 6,5*1,5 10, R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 38,41 159, ,02 doprava štěrků a štěrkodrtí z lomu Slapy ( vzdálenost 13 km ) 107,34*0,2*1,8 38, R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m t 248,50 108, , RT3 Beton asf, ACO 11+ (ABS I), modifik, nad 3 m, 5 cm m2 78,51 552, ,61 Ložná vrstva RT3 Beton asf, ACO 11+ (ABS I), modifik, nad 3 m, 5 cm m2 78,51 552, ,61 Obrusná vrstva RBB Vpusť uliční z dílců D 600, s odkalištěm, hl.1,8 m kus 1, , ,99 napojení DN 200, mříž litina 300x500 25t R00 Zřízení vpusti uliční z dílců kus 1, , , RAC Rozebrání beton.dlažby a podkladu, pl.do 200 m2 m2 4,00 257, ,63 bez nakládání a odvozu na skládku Položka obsahuje: - rozebrání betonové dlažby - odstranění štěrkodrtě tl. 10 cm Položka neobsahuje nakládání, odvoz na skládku a poplatek za skládku RT2 Zřízení šachet z dílců kus 1, , , Skruž kanalizační TBS-Q 1000/500/90 mm kus 1, , , A Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 kus 1,00 272,00 272, Poklop D400 litinový bez odvětrání tl. Vložka kus 1, , ,00 Stránka 3 z 4

6 Příloha č.1 k Dodatku č.1 - Změna rozsahu - vícepráce R00 Poplatek za skládku suti - azbestocementové výrobky t 2, , ,00 6 m potrubí AC DN 300 (54 kg/m) 12 Přípravné a přidružené práce ,20 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné m2 156,00 82, ,80 6-5*2*2 20, x2x2 40,00 8-8x2x2 32,00 9-8x2x2 32, x2x2 32,00 Odstranění pažení stěn rýh- příložné m2 156,00 57, , DIO DIR, zláštní užívání komunikace kpl 1, , , Montáž propojů v mont.jámách ks 6, , ,00 Cena Celkem bez 21%DPH ,00 Kč Stránka 4 z 4

7 Méněpráce stavby, zjištěné po zahájení stavba: Sezimovo Ústí, Průmyslová ul. - oprava vodovodu DN300 azbestocement metodou Berstlining zhotovitel: ZEPRIS s.r.o. období: 04-05/2013 číslo položky popis položky jedn. mn. potrubí HDPE 100 RC d315 SDR17 s ochrannou vrstvou a spirálovitě integrovaným vodičem LT tvarovky ( T-kus 300/80, Š80, WAGA DN80, WAGA DN250, FFR 250/200, ZS pro Š80 ) PE tvarovky ( 8x elektrospojka d315, 5x lemový nákružek vč.toč.příruby, oblouk d ) jednotková cena (Kč) celková cena (Kč) m ,00 Kč ,00 Kč kpl ,00 Kč ,00 Kč kpl ,00 Kč ,00 Kč 7 sanace metodou Berstlining AC DN300/ PE d315 m ,00 Kč ,00 Kč úsek malý kolektor - jáma E 7 sanace metodou Berstlining AC DN300/ PE d315 m ,00 Kč ,00 Kč úsek jáma B - druhé 15 koleno, směr SPAR 8 montáž propojů v mont.jámách ks ,00 Kč ,00 Kč napojení do stáv.aš, jáma E Cena Celkem bez 21% DPH ,00 Kč

8 Název stavby: Druh stavby: Lokalita: JKSO: Zjišťovací protokol - zemní práce Sezimovo Ústí II, Průmyslová ulice - Oprava vodovodu DN 300 azbeztocement metodou berstlining Sezimovo Ústí II, Průmyslová ulice Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Zpracováno dne: Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M,j, Množství Jed.cena Celkem 1 jáma A - SPAR - začátek úseku -betonová komunikace , R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm m 13,20 202, ,22 6,2+7, RAB Odstranění betonového krytu tl. 30 cm do 200 m2 m2 21, , ,00 včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km 2,8*6,2 + (1,2*6,9)/2 Včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km R00 Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých m 5,00 34,54 172, R00 Vytrhání obrub záhonových m 4,50 40,64 182, RAC Rozebrání beton.dlažby a podkladu, pl.do 200 m2 m2 4,50 257, ,22 bez nakládání a odvozu na skládku R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 17,36 60, ,25 2,8*6, R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor,3 do 100 m3 m3 35,51 647, ,97 2,8*6,2*(2,3-0,6) R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 35,51 90, ,92 odvoz na mezideponii a zpět R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 35,51 72, , RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou se zhutněním m3 35,51 120, ,67 29,51-1, R00 Podklad z kameniva drceného vel mm,tl. 20 cm m2 18,36 225, , R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 18,36 225, , RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 3,00 438, ,95

9 RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 4,50 250, ,86 včetně obrubníku ABO /5/ RT3 Kladení dlažby do lože z písku m2 4,50 695, , RA0 Kryt komunikace z betonu tl, 20 cm m2 17, , , R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do m m3 11,05 298, ,28 přebytek na skládku výkopek 1,5+(17,36*0,4) betonová suť 17,36 *0, R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 12,50 159, ,87 doprava štěrků a štěrkodrtí z lomu Slapy ( vzdálenost 13 km ) 17,36*0,4*1, R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m t 87,50 108, , R00 Poplatek za skládku suti - beton t 12, , ,89 17,36*0,3*2, R00 Poplatek za skládku zemina a kamení t 11,05 177, ,69 2 Křižovatka Průmyslová x Rudé armády, jáma B + C , RAB Odstranění krytu z asfaltbetonu a betonu tl. Do 15 cm m2 32,00 547, ,84 chodník 16*2 32, R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 32,00 60, , R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do m m3 14,40 298, ,68 vybourané sutě na skládku a přebytek zeminy 32*0,10 - asfalt 4,80 32*0,3 -štěrk 9, R00 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt t 11,52 444, ,64 4,8*2, R00 Poplatek za skládku zemina a kamení t 17,28 177, ,38 9,6*1, R00 Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých m 16,00 34,54 552,70 16m R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor,3 do 100 m3 m3 38,40 647, ,86 14*1,5*(2-0,4) 33,60 2*1,5*(2-0,4) 4, R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 38,40 72, , R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 38,40 90, ,79 odvoz na mezideponii a zpět

10 R00 Bourání konstrukcí z betonu prostého -stará AŠ m3 5, , ,00 3*2*0,3+2(1,5*2*0,3)+3*2*0, RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou se zhutněním m3 38,40 120, , RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 16,00 438, ,40 včetně obrubníku ABO /15/ R00 Podklad z kameniva drceného vel mm,tl. 20 cm m2 10,00 225, , R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 24,00 225, ,80 14*1,5 21,00 2*1,5 3, R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 7,90 159, ,94 doprava štěrků a štěrkodrtí z lomu Slapy ( vzdálenost 13 km ) 14*0,2*1,8 5,10 2*0,2*1,8 2, R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m t 55,30 108, , RT3 Beton asf, ACO 11+ (ABS I), modifik, nad 3 m, 5 cm m2 32,00 552, ,16 Ložná vrstva RT3 Beton asf, ACO 11+ (ABS I), modifik, nad 3 m, 5 cm m2 32,00 552, ,16 Obrusná vrstva 3 Jáma - Silon -hlavní brána, jáma D , R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm m 9,50 202, , , RAB Odstranění krytu z asfaltbetonu a betonu tl. Do 15 cm m2 25,90 547, ,88 9,2*2+3*2, RAB Odstranění betonového krytu tl. 30 cm do 200 m2 m2 5, , ,70 včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km 2,5*1+(2,5*2)/2 Včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 25,90 60, , R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do m m3 5,39 298, ,15 vybourané sutě na skládku a přebytek zeminy 9,50 25,9*0,15 -asfalt 3,89 5*0,3 - beton 1,50 25,9*0,3 -štěrk 4, R00 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt t 9, , ,52

11 25,9*0,15*2, R00 Poplatek za skládku zemina a kamení t 7,40 177, ,36 4,11*1, R00 Poplatek za skládku suti - beton t 3,6 444, ,20 5*2, R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor,3 do 100 m3 m3 55,69 647, ,28 9,2*2*(2,6-0,45) 39,56 2,5*3*(2,6-0,45) 16, R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 55,69 90, ,55 odvoz na mezideponii a zpět R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 55,69 72, , RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou se zhutněním m3 55,69 120, , R00 Podklad z kameniva drceného vel mm,tl. 20 cm m2 25,90 225, , R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 5,00 225, , R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 11,12 159, ,72 doprava štěrků a štěrkodrtí z lomu Slapy ( vzdálenost 13 km ) 25,9*0,2*1,8 9,32 5*0,2*1,8 1, R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m t 77,87 108, , RT3 Beton asf, ACO 11+ (ABS I), modifik, nad 3 m, 5 cm m2 25,90 552, ,59 Ložná vrstva RT3 Beton asf, ACO 11+ (ABS I), modifik, nad 3 m, 5 cm m2 25,90 552, ,59 Obrusná vrstva R00 Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých m 13,20 34,54 455,93 4+9, RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 13,20 438, ,18 včetně obrubníku ABO /15/25 Zazdívání prostupů kpl 1, , ,00 4x prostup šachta 4 Jáma koncová - E , R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm m 4,00 202,82 811, RAB Odstranění krytu z asfaltbetonu a betonu tl. Do 15 cm m2 12,40 547, ,39 6,2* R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 8,68 60,21 522,62 1,4*6,2

12 R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do m m3 4,46 298, ,28 vybourané sutě na skládku a přebytek zeminy 12,4*0,15 -asfalt 1,86 8,68*0,3 -štěrk 2, R00 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt t 4, , ,25 1,68*2, R00 Poplatek za skládku zemina a kamení t 4,69 177,80 833,38 2,60*1, R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor,3 do 100 m3 m3 37,13 647, ,17 1,4*6,2*(2-0,45)+2,2*4,7*2 37, R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 37,13 90, ,23 odvoz na mezideponii a zpět R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 37,13 72, , RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou se zhutněním m3 37,13 120, , R00 Podklad z kameniva drceného vel mm,tl. 20 cm m2 8,68 225, , R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 4,68 159,36 745,80 odvoz na mezideponii a zpět 2,6*1,8 4, R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m t 32,76 108, , RT3 Beton asf, ACO 11+ (ABS I), modifik, nad 3 m, 5 cm m2 12,40 552, ,71 Ložná vrstva RT3 Beton asf, ACO 11+ (ABS I), modifik, nad 3 m, 5 cm m2 12,40 552, ,71 Obrusná vrstva 5 Přípravné a přidružené práce ,44 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné m2 135,20 82, , box 3*2,5*2 15, *2*2+2*2*2 48, ,00 4-7*2,3*2 32,20 Odstranění pažení stěn rýh- příložné m2 135,20 57, ,68 Uvedení pozemků do původního stavu kpl 1, , , ,00

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR Stavba: REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH ROZVODŮ VODY V AREÁLU SŠTE BRNO, OLOMOUCKÁ JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 16. 8. 2017 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník S: Novostavba O: IO04 B R: IO04a Položkový rozpočet Domu sociálních služeb v Pacově Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník Altern. napojení přepadu rybníka P.č. Číslo položky Název

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO Parkování na ul. Hybešova

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO Parkování na ul. Hybešova ?-. ^ A to lu o - DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO Parkování na ul. Hybešova Číslo zhotovitele: 841/NCAB/003/076/2016 MUBOP00CED8L Objednatel: Město Boskovice, se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

Více

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o. Stavební rozpočet Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Doba výstavby: Objednatel: Sanatorium Jablunkov, a.s. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Více

KRYCÍ LIST. Cena - celkem: ,32 DPH: ,54 Cena s daní: ,86

KRYCÍ LIST. Cena - celkem: ,32 DPH: ,54 Cena s daní: ,86 KRYCÍ LIST Zhotovitel dokumentace: Objednatel: Město Odry Zhotovitel: KARETA s.r.o. Základní cena: Cena - celkem: 420 807,32 DPH: 88 369,54 Cena s daní: 509 176,86 Měrné jednotky: ks Počet měrných jednotek:

Více

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Smluvní strany Objednatel: Právní forma: Sídlo: IČO: DIČ: Bankovní spojení: č.ú.: Zastoupená: Univerzita Pardubice

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Datum: Chýnovská, Měšice - oprava vodovodu Objednatel : Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Základ pro DPH 15% DPH 15% Základ pro DPH 21% DPH 21% Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 0,00

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet SO03 Vroutek, ul.sadová - Rozšíření kanaljkso 7.11.A1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek H 011-00 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1.

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1. Zodp. projektant Místo Investor Ing. S. Janák Hostinné Vypracoval Kraj Bc. P. Syrovátka Královéhradecký Město Hostinné Datum VÝKAZ VÝMĚR Č. zakázky 013/11-O 05.2013 Hostinné - Ulice Okály a Ke Splavu REKONSTRUKCE

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 1 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

DODATEK Č. 2. Č. objednatele 13/2015/R

DODATEK Č. 2. Č. objednatele 13/2015/R DODATEK Č. 2 S M L O U V Y O D Í L O Č. objednatele 13/2015/R uzavřený podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže

Více

Rekapitulace objektů stavby

Rekapitulace objektů stavby Rekapitulace objektů stavby Oprava horkovodní a vodovodní přípojky do SH a TK v Litvínově Datum: 1582014 Objednatel: SPORTaS, as Litvínov Projektant: Roman Brzek Zhotovitel: Kód Zakázka Cena bez DPH DPH

Více

SO 00: Ostatní náklady

SO 00: Ostatní náklady Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

Položkový rozpočet Zakázka: 1 - oprava OK + lapol - nátok - plot u silnice Objednatel: Městys Strážný IČ: 00250694 Strážný 23 Strážný 384 43 DIČ: CZ00250694 Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: 28154487

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více

DODATEK Č. 2. ke Smlouvě o dílo ze dne pro zhotovení stavby Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň

DODATEK Č. 2. ke Smlouvě o dílo ze dne pro zhotovení stavby Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 08.06.2018 pro zhotovení stavby Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň Číslo smlouvy objednatele: 750/4708/18 Číslo zakázky zhotovitele: 2018-022 Smluvní strany

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno REKAPITULACE

Více

MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU

MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.: 488 880 921 Datum: 12. dubna 2011 Telefon: 488 880 930 E-mail: jdvorak@rychnovjbc.cz Výzva k podání cenové nabídky

Více

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002 ROZPOČET Stavba: Rekonstrukce ulic Poddomí a Novoměstská méněprace Objekt: Dobruška - Rekonstrukce místní komunikace Poddomí - I.etapa Část: Komunikace Objednatel: Zhotovitel: Zpracoval: Místo: Datum:

Více

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem A. Akce na dopravní infrastruktuře zaměřená na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Uznatelné položky v rámci financování SFDI č. pol. kod položky

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

Dodatek k SOD č. 1 ID č ke Smlouvě o dílo ze dne (ID smlouvy 89768) na akci

Dodatek k SOD č. 1 ID č ke Smlouvě o dílo ze dne (ID smlouvy 89768) na akci KUJIP012QT22 Dodatek k SOD č. 1 ID č. 96584 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.3. 2016 (ID smlouvy 89768) na akci VOŠ a SRŠ Žďár nad Sázavou - oprava kanalizace a svodů" 1. Smluvní strany Objednatel: se sídlem:

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 30.10.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.11.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Komunikace pro pěší a cyklisty, U Hřebčince - návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód:

REKAPITULACE STAVBY Kód: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: Opravy chodníků Česká Lípa - ul. Pod Hůrkou, Pod Holým vrchem, Okružní, Šluknovská Místo: Datum: 21.8.2017 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55 BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE Část 1B - komunikace vícepráce 2 195 913,11 méněpráce 1 725 230,55 Část 2 - komunikace vícepráce 158 381,52 méněpráce 116 150,43 Celkem vícepráce 2 354 294,63 méněpráce 1

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

Ceník vodovodních a kanalizačních přípojek

Ceník vodovodních a kanalizačních přípojek Platnost od 19.3.2015 Navrtávky potrubí bez zemních prací Navrtání vodovodního potrubí DN75-DN110 s vývodem na 1" navrtávací pas Haku č.5250 litina 1 485,40 Kč navrtávací ISO šoupátko č.2681 plast 1 435,00

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině. REKAITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: 261238 Statutární město Děčín Uchazeč: IČ: 28701101 BAJGER s.r.o. DIČ: CZ28701101 rojektant: IČ: 69288992 Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625 oznámka: 017

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ RotaGroup, s.r.o. Radyňská 488/8, 326 00 Plzeň IČ: 27967344 www.rotagroup.cz REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ Slepý rozpočet Vypracoval: Autorizoval: Investor: RotaGroup,

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34 Rekapitulace Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce Vícepráce celkem 2 885 821,57 Méněpráce I.a celkem 1 244 642,34 Méněpráce III. celkem 226 996,56 Rozdíl 1 414 182,67 Vícepráce Děčín Březiny

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: Stavba: 05. Stavební úpravy silnice III/36635 Kostelec na Hané

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: Stavba: 05. Stavební úpravy silnice III/36635 Kostelec na Hané ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 1 SOUPIS PRACÍ 1 Vedlejší rozpočtové náklady 1 Vedlejší rozpočtové náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: - - Základní cena:

Více

Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace. Doplněk výkazu výměr

Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace. Doplněk výkazu výměr Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace Doplněk výkazu výměr 1 I. ETAPA SLEPÝ ROZPOČET Stavba: DĚTENICE-ČOV A KANALIZACE-2008-I.ETAPA-DODATEK Objekt: ČERPACÍ STANICE-I.ETAPA-DODATEK JKSO:

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č /2017/OIMH

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č /2017/OIMH Statutární město Ostrava Dodatek ke smlouvě Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10421/2017/OIMH uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. 2586 a násl. a 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

DIPRO, spol. s r.o. R

DIPRO, spol. s r.o. R DIPRO, spol. s r.o. R Dopravní a inženýrské projekty, projektová, inženýrská a konzultační kancelá Mod anská 11 / 13Ř7, 143 00 Praha 12 IČO 4Ř5ř2722 Stavebník: Místo stavby: Městská část Praha - Kunratice

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Objekt: Chodník,uznatelné náklady Místo: Čerčany Datum: 13.12.2013 Celková cena HSV Práce a dodávky HSV 1 221 113106121 2 221 113106161 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : SO 102 - Polní cesta HC3 Stavba : Název stavby : SKP : Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Kuničky Projektant : Objednatel : Ing. Tomáš Racek

Více

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení srpen 2017 HMG rekonstrukce ulic v Kunraticích 121 COLAS CZ a.s. dokončovací práce, příprava na předání, předání do 30.5.2018 předání staveniště po platném stavebním povolení, vytyčení části stavby, Dl0,zahájení

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 66804268 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: 822 55 7 CC-CZ: 21122 Místo: parc.č.2941/540, k.ú. Český Těšín Datum: 05.05.2017 Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 27762157 MŽT Stavitelství,

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. VZ-P Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. VZ-P Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: VZ-P-2018004 Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu KSO: 827 CC-CZ: Místo: Uničov Datum: 15. 6. 2018 Zadavatel: IČ: 47675772 Vodohospodářská společnost

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0162018 Stavba: Místo pro přecházení 1/30 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Lovosice Datum: 29.1.2019 Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: 25042751 SaM silnice a mosty Děčín a.s. DIČ: CZ25042751

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín REKAPITULACE STAVBY Kód: Hornicka KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 312 276,13 Sazba daně

Více

Č.j.: ST2013/7314 Vyřizuje: Novotný Tomáš V Praze dne

Č.j.: ST2013/7314 Vyřizuje: Novotný Tomáš V Praze dne Commateť C W~ER, aro, Strana 1 Držitel certifikátu jakosti dle EN ISO 9001 o ~ C ) OJ (M L Obec Psáry k Milan Vácha, starosta Pražská 137 25244Psáry Čj: ST2013/7314 Vyřizuje: Novotný Tomáš V Praze dne

Více

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR Zadavatel, investor: Město Ústí nad Orlicí sídlo: Sychrova 16, 562 24

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: CTNA2714 - ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES Místo: Datum: 05.06.2014 Objednavatel: Obec Ctiněves Zhotovitel: Projektant: ing. Jan Hovorka Zpracovatel: Ing. Jan Hovorka IČ: DIČ:

Více

Rekapitulace VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ll stavby

Rekapitulace VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ll stavby Stavba: Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě- Porubě Rekapitulace VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ll stavby dodatek č.2 k smlouvě č. 2017/12/01/0546 Objednatel: SMO,MOb Poruba Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Datum:

Více

Nabídkový rozpočet - soupis prací Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa

Nabídkový rozpočet - soupis prací Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa SP: 1 méněpráce..6. 113107221 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm..9. 113107231 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2-4 131,000 0,00..18. 122302202

Více

Odbor majetku města. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou - 940 m2, nový povrch MK asfaltový beton AB tl. 50 mm - bližší specifikace viz níže

Odbor majetku města. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou - 940 m2, nový povrch MK asfaltový beton AB tl. 50 mm - bližší specifikace viz níže MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor majetku města Příloha č. 1 Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Oprava povrchu místních komunikací - realizace akce Místo akce : místní komunikace

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

Vodovod a kanalizace, parc.č. 265/66 v k.ú. Kolšov Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Vodovod a kanalizace, parc.č. 265/66 v k.ú. Kolšov Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava Zakázka: Vodovod a kanalizace, parc.č. 265/66 v k.ú. Kolšov SO_01: Vodovod 348 559 001: Zemní práce 116 225 1. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 6,8 82,10 558 Řezání stávajícího

Více

Krycí list rozpočtu Stavba: Objekt: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Subdodavatel: Zpracovatel PP: Uživatel: Jiné údaje: Název MJ: JKSO: Reg. Číslo: RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry Stavba: Objekt: KRYCÍ LST ROZPOČTU P1301 /Ga - Rekonstrukce povrchu školního hřiště - ZŠ Psáry - DoLní Jirčany 01 - Rekonstrukce povrchu školního hřiště Místo: Datum: 04.06.2013 ObjednavateL: ič: 00241

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

II~ ičo. 45792348 DIč: CZ45792348. Psáry - komunikace

II~ ičo. 45792348 DIč: CZ45792348. Psáry - komunikace II~ J. L. T. stavební společnost, spot s r. o. 252 42 Jesenice u Prahy, Budějovická 701 Zapsana v obch rejstřikl, U Městského SOL/dLI v Praze odct C vložka 11065 tel.: 241 931 490, mobil: 603 445 454,

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Polní cesta PC8 Vilémovice Zadavatel : Uchazeč: Státní pozemkový úřad - pobočka Kutná Hora Benešova 97 284 01 Kutná Hora Konstrukce a dopravní stavby

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

POLOŽKY ROZPOČTU. a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady

POLOŽKY ROZPOČTU. a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady POLOŽKY ROZPOČTU a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady Objekt: SO 01 - Chodník ke škole od fary 001 113150001 Odstranění betonového krytu frézováním plocha do 350m2 - celodenní

Více

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ MJ Množství Jednotková cena Maximální přípustná horní cenová hranice Snížení položek v elektronické aukci o Součet celkem položek 0,00 1

Více

Venkovní úpravy - RD

Venkovní úpravy - RD Poř Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr Ztratné Výměra Jedn cena Cena CELKEM Venkovní úpravy - RD 001: Zemní práce 1 SP 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř 1 a 2 objem do 100 m3 m3 51,815

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 204-044 Víceúčelové hřiště Skalice nad SvitaJKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 3 Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

CENOVÁ NABÍDKA STAVBY

CENOVÁ NABÍDKA STAVBY CENOVÁ NABÍDKA STAVBY Datum: Semily - Oprava místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch Objednatel : Město SEMILY IČO : 00276111 Husova 82 DIČ : CZ00276111 51313 Semily Zhotovitel : MADOS MT s.r.o.

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 05/14/2162/16 č. zhotovitele 21/16/S uzavřené dne 08.06.2016 uzavřené dne 08.06.2016 dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

SOUPIS PRACÍ. Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb, změna vyhláškou č. 62/2013 Sb.

SOUPIS PRACÍ. Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb, změna vyhláškou č. 62/2013 Sb. SOUPIS PRACÍ Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb, změna vyhláškou č. 62/2013 Sb. Název zakázky: Parkoviště u ZŠ Paskov Objednatel: Město Paskov Nádražní 700 739

Více

Příloha č.1 k dodatku č.3: Oceněný výkaz dodatečných stavebních prací - vícepráce

Příloha č.1 k dodatku č.3: Oceněný výkaz dodatečných stavebních prací - vícepráce Příloha č.1 k dodatku č.3: Stavba Infrastruktura lokality RD U Kola, Česká Lípa Objekt Rekapitulace SO 101+ SO 301+SO 302+SO 304+SO 501 Katalog stav k 10.9. 2010 Druh prací Celkem DPH bez SO 101-01 Zemní

Více

DODATEK Č. 3. ke Smlouvě o dílo ze dne pro zhotovení stavby Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň"

DODATEK Č. 3. ke Smlouvě o dílo ze dne pro zhotovení stavby Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň DODATEK Č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 08.06.2018 pro zhotovení stavby Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň" Číslo smlouvy objednatele: 750/4708/18 Číslo zakázky zhotovitele: 2018-022 Smluvní strany

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 22.5.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 5.6.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení konečné ceny díla Rekonstrukce Erbenovy ulice. NÁVRH USNESENÍ

Více