REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY"

Transkript

1 REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 21,00% ze 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 2 z 114

2 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Zadavatel: Projektant: Uchazeč: Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH Cena s DPH Typ Náklady stavby celkem 1 01 Kmenová stoka T STA 2 02 Kmenová stoka T - neuznatelné náklady STA 3 03 Stoka TA STA 4 04 Stoka TA - 1 STA 5 05 Stoka TA STA 6 06 Stoka TA - 2 STA 7 07 Stoka TB STA 8 08 Stoka TC STA 9 09 Stoka TD STA Stoka TD - neuznatelné náklady STA Stoka TE STA Stoka TF STA Stoka TF - neuznatelné náklady STA Stoka TF - 1 STA Stoka TF - 2 STA Stoka TG STA Stoka TG - neuznatelné náklady STA Stoka TH STA Stoka TH - neuznatelné náklady STA Stoka TH - 1 STA Vodovod STA Vodovod - neuznatelné náklady STA Strana 3 z 114

3 KRYCÍ LIST SOUPISU 1-01 Kmenová stoka T KSO: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 4 z 114

4 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 1-01 Kmenová stoka T Zadavatel: Projektant: Uchazeč: Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 2 - Zakládání 4 - Vodorovné konstrukce 5 - Komunikace 8 - Trubní vedení 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 - Přesun hmot R - Položky PSV - Práce a dodávky PSV Konstrukce zámečnické Strana 5 z 114

5 SOUPIS PRACÍ 1-01 Kmenová stoka T Zadavatel: Projektant: Uchazeč: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 1 K Odstranění křovin a stromů průměru kmene do m2 100 mm i s kořeny z celkové plochy do ,000 2 K Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 4,000 3 K Odstranění pařezů D do 300 mm kus 4,000 4 K Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 5,600 4*1,4 5 K Rozebrání vozovek ze silničních dílců m2 21,000 5,600 7*3 21,000 6 K Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m ,200 9,8+1205, ,200 7 K Odstranění podkladu pl nad 200 m2 živičných tl m2 100 mm 1 205,400 8 K Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do m2 bez překážek v trase m ,400 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m 9 K m2 9,800 pl do m2 bez překážek v trase 10 K Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod K Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 25, K Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 33,800 26*1,3 33,800 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, 13 K kameninového nebo vláknocementového DN do m 2, *1,3 2,600 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, 14 K kameninového nebo vláknocementového DN do m 7, *1,3 7, K Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 22,100 17*1,3 22, K Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení ( )*1,3*2,4*2 m3 318, , K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do m3 50 m 49,460 Strana 6 z 114

6 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 107*1,4*0,2+75*1,3*0,2 49, K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 m , *0, , K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m , *0, ,850 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do K m ,925 mm v hornině tř ,85*0,5 'Přepočtené koeficientem 1 035,925 množství Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř K m3 565,050 objemu do 5000 m3 J.cena 3767*0,15 565, K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř ,05*0,5 'Přepočtené koeficientem množství m3 282, , K Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m m , K Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m , K Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 552,1*2 'Přepočtené koeficientem množství m , , K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m ,900 Příplatek k vodorovnému přemístění 27 K výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m ,500 m přes m 3214,9*15 'Přepočtené koeficientem množství ,500 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do K m3 552,100 m3 29 K Uložení sypaniny na skládky m , K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 3214,9*1,7 'Přepočtené koeficientem množství t 5 465, , K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 552,100 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 32 K m ,800 sypaninou se zhutněním v komunikaci 33 M kamenivo těžené zásypový materiál t 3 362, ,8*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 3 362, K Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin m3 tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 884, M štěrkopísek frakce 0-16 t 1 502, *1,7 'Přepočtené koeficientem množství 1 502, K Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 247, M Osivo směs travní parková rekreační kg 12, ,3*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 12, K Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo m2 ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm 107*1,4+75*1,3 247, ,300 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy 39 K horniny tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a kus 3,000 svahu do 1:5 Rýhy pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 40 K až 4 hl do 0,5 m š do 0,6 m v rovině a svahu m 25,000 do 1:5 41 K Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v kus rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,3 m 3, M a Ovocný strom cm kus 3,000 Strana 7 z 114

7 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 43 K Výsadba živého plotu s balem v rovině a svahu do 1:5 kus M Jalovec - Juniperus chinensis Hetzii cm kus Zakládání 45 K Trativod z drenážních trubek pálených DN do 100 včetně lože otevřený výkop m 1 328, K Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m , M geotextilie netkaná, 400 g/m2, šíře 300 cm m 786, ,4*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 786, K Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic m2 ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 30 podezdívka plotu Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic 49 K m2 55,000 ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 4 - Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop ze 50 K m3 235,900 štěrkopísku Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 51 K kus 63,000 7,5 v do 100 mm viz př.č. D M prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty kus AR 625/40 62,5x4x10 cm 7, M prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty kus AR 625/60 62,5x6x10 cm M prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty kus AR 625/80 62,5x8x10 cm 18, M prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty kus AR 625/100 62,5x10x10 cm 18, Komunikace 56 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m ,800 a D *1205, , K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 9,800 a D Asfaltový beton vrstva podkladní ACP K m ,400 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m a D K Vsypný makadam VM tl 80 mm m2 163,200 68*2,4 163, K Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného m ,400 a D Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 61 K m2 9,800 tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného a D Osazení silničních dílců z ŽB do lože z 62 K m2 21,000 kameniva těženého tl 40 mm 63 M panel silniční IZD 2/10 299x119x15 cm kus 4,000 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 64 K m2 5, mm skupiny A pl do 50 m2 a D M dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní 5,6*0,5 'Přepočtené koeficientem množství m2 2,800 2, K Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou 2* m 1 074, ,000 Strana 8 z 114

8 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 8 - Trubní vedení 67 K Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % DN m 269,000 trouba hrdlová přímá betonová pro těsnění 155 M pryžovým kroužkem TBH-Q 400/2500 kus 108,000 D40x250x8 cm 156 M podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q kus /20/20 111,5 x 20 x 14,7 cm 216, K a Jádrový výřez DN 150 m 1, K a Jádrový výřez DN 200 m 1, K c Jádrový výřez DN 400 m 0, K Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 100 kus 2,000 Montáž litinových tvarovek jednoosých 74 K hrdlových otevřený výkop s integrovaným kus 6,000 těsněním DN M Tvarovka ENP PVC 110 kus 2, M Oblouk PVC 110/90 kus 4,000 Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého 77 K PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr m 6, mm 78 M Roura PVC tlaková 110*6000 (PN10) kus 1, K Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 1, M Kanalizační trubka hladká PVC 200x1000 ks 1, K Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 m 904, M trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN kus (PP) vnitřní průměr 300mm, dl. 5m 181, M objímka dvojitá URMM 315mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB kus K Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 m 154,500 trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN 85 M kus 31,000 (PP) vnitřní průměr 400mm, dl. 5m objímka dvojitá URMM 400 mm pro potrubí 86 M kus 10 kanalizační žebrované ULTRA RIB Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z 87 K kus 24,000 PP těsněných kroužkem otevřený výkop DN 300 viz př.situace 157 M odbočka 45st. UREA/KG (UR) 315/160mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB kus 14, M odbočka 45st. UREA/KG (UR) 315/200mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB kus K Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z kus PP těsněných kroužkem otevřený výkop DN 400 5,000 viz př. situace 91 M Odbočka PP ULTRA RIB 2 400/ (UREA/KG) (DIN) ks 2, M Odbočka PP ULTRA RIB 2 400/ (UREA/KG) (DIN) ks 3, K b Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 300 m 904, K a Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 400 m 423, ,5 423, K Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 73, K Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 200 dno beton tř. C 25/30 kus 1, K Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno beton tř. C kus 1, K Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 450 nebo 500 dno beton tř. C kus 1,000 Zřízení šachet kanalizačních z betonových 99 K a dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno kus 30 prefabrikované viz př.č. D Zřízení šachet kanalizačních z betonových 100 K a kus 19,000 dílců na potrubí DN 400 dno prefabrikované Strana 9 z 114

9 PČ Typ Kód Popis MJ Množství viz př.č. D J.cena 101 M Dno Šachetní SU-M 1000x720 BB (t 120) DN (150, 200, 250, 300) kus 19, M Dno Šachetní SU-M 1000x920 BB (t 120) DN (300, 400, 500) kus M Šachtová skruž SR-M 1000x1000 PS (t 120) kus 12, M Šachtová skruž SR-M 1000x500 PS (t 120) kus 24, M Šachtová skruž SR-M 1000x250 PS (t 120) kus M Šachtový kónus SH-M 1000/625x670 PS (t 120) kus 48, M Přechodová deska AP-M 1000/625x270Z kus 1, K a Zřízení šachty z PVC DN 400 tlak 12,5 t (DN potrubí 200) kus 1,000 viz př.č. D M g Šachtové dno SB KG 400/500/200 ks 1, M c Šachtové prodloužení UPONAL dl mm ks 1, M a Šachtový poklop teleskopický UPONAL B 12,5T ks 1, K Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 1, M Dno uliční vpusti TBV-Q 500/625/200 VVD kus 1, M Skruž uliční vpusti TBV-Q 450/290 kus 1, M Vyrovnávací prstenec UV TBV-Q 390/60 kus 1, M Vyrovnávací prstenec UV TBV-Q 660/180 kus 1, M Kalový koš pozink. B1 (v. 250 mm) kus 1, K a Spadiště kanalizační z betonových dílců na potrubí DN 250 nebo 300 dno prefabrikované kus 1,000 viz př.č. D M a Dno Šachetní SU-M 1000x920 BB (t 120) DN 300 kus 1, M a Šachtová skruž SR-M 1000x1000 PS (t 120) kus 1, M a Šachtová skruž SR-M 1000x500 PS (t 120) kus 1, M a Šachtový kónus SH-M 1000/625x670 PS (t 120) kus 1, K Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 6,000 viz př.č. D M a Šachtový poklop + rám A 15 Begu - PARK (bez kus odvětrání) 5, M b Šachtový poklop + rám A 15 GU-B-1 (bez odvětrání) kus 1, K Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 10 viz př.č. D M a Šachtový poklop + rám B 125 Begu-B-K (bez odvětrání) kus 3, M b Šachtový poklop + rám B 125 GU-B-K (s odvětráním) kus 7, K Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 34,000 viz př.č. D M a Šachtový poklop + rám D 400 Begu-B-K (bez odvětrání) kus 24, M b Šachtový poklop + rám D 400 Begu-S-K (s odvětráním) kus K Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop 1,4*0,205*269 m3 77,203 77, K Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m Ostatní konstrukce a práce-bourání Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 134 K m 1 074,000 živičného tl do 100 mm a D K Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 1 074,000 a D Přesun hmot 136 K Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 839,754 Strana 10 z 114

10 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 137 K Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t , ,754*24 'Přepočtené koeficientem množství , K Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 839, K Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 839, K Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 5 988,696 J.cena R - Položky 141 K R Kolaudační kamerová prohlídka potrubí DN 250 až DN 400 m 1 328, K R Přeložka stávajícího betonového potrubí DN 500 (snížení o 30 cm), hloubka 900 mm m 3, K R Přeložka stávajícího betonového potrubí DN 400 (snížení o 30 cm), hloubka 1500 mm m 12,000 PSV - Práce a dodávky PSV Konstrukce zámečnické Osazení oplocení ze strojového pletiva s 144 K napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15 sklonu m 55,000 svahu 145 M Sloupek ZN + PVC 2000/38/1,25 mm včetně čepičky a příchytky ks 20 Vzpěra ZN + PVC 2000/38/1,25 mm včetně 146 M ks 2,000 spojovacího materiálu Napínací drát pozinkovaný + PVC - 78 m M ks 3,000 zelený Pletivo 150 cm výška, PVC, oko 50 x 50 mm, 148 M m 55,000 zelené Osazení oplocení ze strojového pletiva s 149 K napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15 sklonu m 25,000 svahu 150 M Sloupek ZN + PVC 2300/38/1,25 mm včetně čepičky a příchytky ks 9,000 Vzpěra ZN + PVC 2000/38/1,25 mm včetně 151 M ks 2,000 spojovacího materiálu Napínací drát pozinkovaný + PVC - 78 m M ks 2,000 zelený Pletivo 180 cm výška, PVC, oko 50 x 50 mm, 153 M m 25,000 zelené 154 K Demontáž drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 25,000 Strana 11 z 114

11 KRYCÍ LIST SOUPISU 2-02 Kmenová stoka T - neuznatelné náklady KSO: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 12 z 114

12 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 2-02 Kmenová stoka T - neuznatelné náklady Zadavatel: Projektant: Uchazeč: Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem HSV - HSV 1 - Zemní práce 5 - Komunikace 99 - Přesun hmot Strana 13 z 114

13 SOUPIS PRACÍ 2-02 Kmenová stoka T - neuznatelné náklady Zadavatel: Projektant: Uchazeč: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Náklady soupisu celkem HSV - HSV 1 - Zemní práce 1 K Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl přes m2 s překážkami v trase m viz situace 1:1000, viz tabulka př.č. D *5, Komunikace 2 K Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m viz tabulka př.č.d.2 a situace 1: *5, Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 3 K tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného m asfaltu 99 - Přesun hmot 12 K Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 746, K Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 746,24*24 'Přepočtené koeficientem množství t , , K Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 746, K Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 746,240 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 16 K z kamene, monolitickým betonovým nebo t 4,081 živičným Strana 14 z 114

14 KRYCÍ LIST SOUPISU 3-03 Stoka TA KSO: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 15 z 114

15 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 3-03 Stoka TA Zadavatel: Projektant: Uchazeč: Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 2 - Zakládání 3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 - Vodorovné konstrukce 5 - Komunikace 8 - Trubní vedení 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 - Přesun hmot R - Položky Strana 16 z 114

16 SOUPIS PRACÍ 3-03 Stoka TA Zadavatel: Projektant: Uchazeč: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 1 K Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 305,800 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m 2 K m2 305,800 pl do m2 bez překážek v trase 3 K Převedení vody potrubím DN do 600 m 10 4 K Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 60 5 K Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 6,000 6 K Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 11,000 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, 7 K kameninového nebo vláknocementového DN do m 7, K Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 27,000 9 K Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení ( )*1,1*2*2 m3 198, , K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do m3 50 m 101*1,1*0,2 22,220 22, K Vykopávky zářezů pod vodou pro podzemní vedení v hornině tř.1 až 4 (1,0*1,2*6,5)+10 m3 17,800 17, K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 m3 294, ,2*0,3 294, K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 539, ,2*0,55 539, K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř ,66*0,5 'Přepočtené koeficientem množství m3 269, , K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 147, ,2*0,15 147, K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř ,18*0,5 'Přepočtené koeficientem množství m3 73,590 73, K Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 5 m š do 1,2 m m , K Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 981,2*0,5 'Přepočtené koeficientem množství m3 490, , K Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 232,6*2 'Přepočtené koeficientem množství m3 465, ,200 Strana 17 z 114

17 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 20 K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 748,600 Příplatek k vodorovnému přemístění 21 K výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 m přes m , ,6*15 'Přepočtené koeficientem množství , K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 232, K Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. m3 1 až K Uložení sypaniny na skládky m3 232, K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 232,6*1,7 'Přepočtené koeficientem množství t 395, , K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 232,600 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 27 K m3 414,500 sypaninou se zhutněním v komunikaci 28 M kamenivo těžené zásypový materiál t 704, ,5*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 704, K Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin m3 tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 241,300 a D M štěrkopísek frakce 0-16 t 410, ,3*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 410, K Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 111, *1,1 111, M Osivo směs travní parková rekreační kg 4, ,1*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 4, K Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo m2 ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm 111, Zakládání Trativod z drenážních trubek plastových 34 K flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený m 434,000 výkop Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 35 K m2 477,400 sklonu do 1:5 š do 3 m a D M geotextilie netkaná, 400 g/m2, šíře 300 cm m 238, ,4*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 238, Svislé a kompletní konstrukce Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 37 K m3 7,400 mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3 (Opěrný práh) viz př. situace 38 K Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné m2 25, K Odbednění konstrukcí vodních staveb rovinné m2 25, Vodorovné konstrukce Podklad pro dlažbu z betonu prostého 40 K vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 150 m2 12,200 do 200 mm viz př. situace Podklad pro dlažbu z betonu prostého 41 K a vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 350 m2 5,300 do 400 mm 42 K Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 71,600 Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 43 K kus 16,000 7,5 v do 100 mm viz př.č. D Strana 18 z 114

18 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 44 M prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty kus AR 625/40 62,5x4x10 cm 1, M prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty kus AR 625/60 62,5x6x10 cm 6, M prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty kus AR 625/80 62,5x8x10 cm 2, M prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty kus AR 625/100 62,5x10x10 cm 7, K Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene m3 5, K Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm m2 17,500 J.cena 5 - Komunikace 50 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 305,800 a D K Vsypný makadam VM tl 80 mm m2 115,500 a D *2,1 115, K Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného m2 305,800 a D Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou 53 K m 556,000 zálivkou a D * , Trubní vedení 54 K a Jádrový výřez DN 100 m 0, K a Jádrový výřez DN 250 m 0, K Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 m 16, M trouba vodovodní litinová pozinkovaná hrdlová m spoj TYTON 6 m DN 250 mm 16, K Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 2, M Kanalizační trubka hladká PVC 200x2000 ks 2, K Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 m 418, M trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN kus (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m 85, M objímka dvojitá URMM 250mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB kus 6,000 Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub 63 K z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN kus 4, M Redukce PVC 150/125 ks 4,000 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG 65 K nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé kus 8,000 DN M odbočka 45st. UREA/KG (UR) 250/160mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB kus 8, K a Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 250 m 434, K Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 19,000 Zřízení šachet kanalizačních z betonových 69 K a dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno kus 20 prefabrikované viz př.č. D M Dno Šachetní SU-M 1000x720 BB (t 120) DN (150, 200, 250, 300) kus 14, M Dno Šachetní SU-M 1000x920 BB (t 120) DN (300, 400, 500) kus 6, M Šachtová skruž SR-M 1000x1000 PS (t 120) kus 1, M Šachtová skruž SR-M 1000x500 PS (t 120) kus 8, M Šachtová skruž SR-M 1000x250 PS (t 120) kus 9, M Šachtový kónus SH-M 1000/625x670 PS (t 120) kus K Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 20 Strana 19 z 114

19 PČ Typ Kód Popis MJ Množství viz př.č. D M a Šachtový poklop + rám B 125 Begu-B-K (bez odvětrání) kus M b Šachtový poklop + rám B 125 GU-B-K (s odvětráním) kus 10 J.cena 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 79 K m 556,000 živičného tl do 100 mm 80 K Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 556, Přesun hmot 81 K Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 161, K Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 161,462*24 'Přepočtené koeficientem množství t 3 875, , K Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 161, K Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 161, K Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 1 442, R - Položky 86 K R Kolaudační kamerová prohlídka potrubí DN 250 až DN 400 m 434, K R Ručně kopané sondy na stávajícím vodovodu m3 6,000 Dodatečná izolace plynového potrubí při 88 K R ks 3,000 křížení viz př. situace Strana 20 z 114

20 KRYCÍ LIST SOUPISU 4-04 Stoka TA - 1 KSO: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 21 z 114

21 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 4-04 Stoka TA - 1 Zadavatel: Projektant: Uchazeč: Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 2 - Zakládání 4 - Vodorovné konstrukce 5 - Komunikace 8 - Trubní vedení 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 - Přesun hmot R - Položky Strana 22 z 114

22 SOUPIS PRACÍ 4-04 Stoka TA - 1 Zadavatel: Projektant: Uchazeč: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 1 K Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 88,000 a D Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m 2 K m2 88,000 pl do m2 bez překážek v trase a D K Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 60 4 K Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 6,000 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, 5 K kameninového nebo vláknocementového DN do m 2, K Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 6,000 7 K Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 8*1,1*2*1,7 m3 29,920 29,920 8 K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do m3 50 m 4*1,1*0,2 0,880 0,880 9 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 m3 56, ,1*0,3 56, K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 103, ,1*0,55 103,455 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do K m3 51,728 mm v hornině tř ,455*0,5 'Přepočtené koeficientem 51,728 množství Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř K m3 28,215 objemu do 5000 m3 188,1*0,15 28, K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 28,215*0,5 'Přepočtené koeficientem množství m3 14,108 14, K Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m m2 342, K Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 188, K Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 20,7*2 'Přepočtené koeficientem množství m3 41,400 41, K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 167,400 Příplatek k vodorovnému přemístění 18 K výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m ,000 m přes m Strana 23 z 114

23 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 167,4*15 'Přepočtené koeficientem množství 2 511,000 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do K m3 20,700 m3 20 K Uložení sypaniny na skládky m3 167, K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 167,4*1,7 'Přepočtené koeficientem množství t 284, , K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 20,700 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 23 K m3 92,000 sypaninou se zhutněním v komunikaci 24 M kamenivo těžené zásypový materiál t 156,400 CS ÚRS *1,7 'Přepočtené koeficientem množství 156, K Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin m3 tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 54,500 a D M štěrkopísek frakce 0-16 t 92,650 54,5*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 92, K Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 4,400 4*1,1 28 M Osivo směs travní parková rekreační kg 0,176 4,400 4,4*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 0, K Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo m2 ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm 4, Zakládání Trativod z drenážních trubek plastových 30 K flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený m 98,000 výkop Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 31 K m2 107,800 sklonu do 1:5 š do 3 m a D M geotextilie netkaná, 400 g/m2, šíře 300 cm m 53, ,8*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 53, Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop ze 33 K m3 16,200 štěrkopísku a D Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 34 K kus 6,000 7,5 v do 100 mm viz př.č. D M prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty kus AR 625/60 62,5x6x10 cm 2, M prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty kus AR 625/80 62,5x8x10 cm 1, M prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty kus AR 625/100 62,5x10x10 cm 3, Komunikace 38 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 88,000 a D K Vsypný makadam VM tl 80 mm m2 29,400 a D *2,1 29, K Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného m2 88,000 a D Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou 41 K m 160 zálivkou Strana 24 z 114

24 PČ Typ Kód Popis MJ Množství a D * J.cena 8 - Trubní vedení 42 K Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 m 98, M trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN kus (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m M objímka dvojitá URMM 250mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB kus 4, K a Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 250 m 98, K Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 3,000 Zřízení šachet kanalizačních z betonových 47 K a dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno kus 7,000 prefabrikované viz př.č. D M Dno Šachetní SU-M 1000x720 BB (t 120) DN (150, 200, 250, 300) kus 2, M Dno Šachetní SU-M 1000x920 BB (t 120) DN (250, 300, 400, 500) kus 5, M Šachtová skruž SR-M 1000x500 PS (t 120) kus 1, M Šachtový kónus SH-M 1000/625x670 PS (t 120) kus 6, M Přechodová deska AP-M 1000/625x270Z kus 1, K Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 1,000 viz př.č. D M b Šachtový poklop + rám A 15 GU-B-1 (bez odvětrání) kus 1, K Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 6,000 viz př.č. D M a Šachtový poklop + rám B 125 Begu-B-K (bez odvětrání) kus 5, M b Šachtový poklop + rám B 125 GU-B-K (s odvětráním) kus 1, Ostatní konstrukce a práce-bourání Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 58 K m 160 živičného tl do 100 mm a D K Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m Přesun hmot 60 K Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 46, K Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 46,464*24 'Přepočtené koeficientem množství t 1 115, , K Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 46, K Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 46, K Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným t 61, K Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 35, R - Položky 66 K R Kolaudační kamerová prohlídka potrubí DN 250 až DN 400 m 98,000 Strana 25 z 114

25 KRYCÍ LIST SOUPISU 5-05 Stoka TA KSO: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 26 z 114

26 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 5-05 Stoka TA Zadavatel: Projektant: Uchazeč: Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 2 - Zakládání 4 - Vodorovné konstrukce 5 - Komunikace 8 - Trubní vedení 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 - Přesun hmot R - Položky Strana 27 z 114

27 SOUPIS PRACÍ 5-05 Stoka TA Zadavatel: Projektant: Uchazeč: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 1 K Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 20 2 K Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 2,000 3 K Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 2,000 4 K Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 2*1,1*2*1,84 m3 8,096 8,096 5 K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do m3 50 m 26*1,1*0,2 5,720 5,720 6 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 m3 18,810 62,7*0,3 18,810 7 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 34,485 62,7*0,55 34,485 8 K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 34,485*0,5 'Přepočtené koeficientem množství m3 17,243 17,243 9 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 9,405 62,7*0,15 9, K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 9,405*0,5 'Přepočtené koeficientem množství m3 4,703 4, K Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m m2 114, K Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 62,7*0,5 'Přepočtené koeficientem množství m3 31,350 31, K Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 38,8*2 'Přepočtené koeficientem množství m3 77,600 77, K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 23,900 Příplatek k vodorovnému přemístění 15 K výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 597,500 m přes m 23,9*25 'Přepočtené koeficientem množství 597,500 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do K m3 38,800 m3 17 K Uložení sypaniny na skládky m3 23, K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 23,9*1,7 'Přepočtené koeficientem množství t 40,630 40, K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 38,800 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 20 K m3 17,200 tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu Strana 28 z 114

28 PČ Typ Kód Popis MJ Množství a D J.cena 21 M štěrkopísek frakce 0-16 t 29,240 17,2*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 29, K Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 28,600 26*1,1 28, M Osivo směs travní parková rekreační kg 1,144 28,6*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 1, K Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo m2 ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm 28, Zakládání Trativod z drenážních trubek plastových 25 K flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený m 31,000 výkop a D Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 26 K m2 34,100 sklonu do 1:5 š do 3 m a D M geotextilie netkaná, 400 g/m2, šíře 300 cm m 17,050 34,1*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 17, Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop ze 28 K m3 5,100 štěrkopísku a D Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 29 K kus 1,000 7,5 v do 100 mm prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 30 M kus 1,000 AR 625/100 62,5x10x10 cm 5 - Komunikace 31 K Vsypný makadam VM tl 80 mm m2 10,500 5*2,1 8 - Trubní vedení 32 K a Jádrový výřez DN 100 m 0, K Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 m 31, M trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN kus (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m 7, M objímka dvojitá URMM 250mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB kus 3, K a Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 250 m 31,000 Zřízení šachet kanalizačních z betonových 37 K a dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno kus 1,000 prefabrikované viz př.č. D , M Dno Šachetní SU-M 1000x720 BB (t 120) DN (150, 200, 250, 300) kus 1, M Šachtová skruž SR-M 1000x250 PS (t 120) kus 1, M Přechodová deska AP-M 1000/625x270Z kus 1, K Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 1,000 viz př.č. D Šachtový poklop + rám A 15 Begu - PARK (bez 42 M a kus 5,000 odvětrání) 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 - Přesun hmot 43 K Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 3, R - Položky 44 K R Kolaudační kamerová prohlídka potrubí DN 250 až DN 400 m 31,000 Strana 29 z 114

29 KRYCÍ LIST SOUPISU 6-06 Stoka TA - 2 KSO: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 30 z 114

30 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 6-06 Stoka TA - 2 Zadavatel: Projektant: Uchazeč: Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 2 - Zakládání 4 - Vodorovné konstrukce 5 - Komunikace 8 - Trubní vedení 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 - Přesun hmot R - Položky Strana 31 z 114

31 SOUPIS PRACÍ 6-06 Stoka TA - 2 Zadavatel: Projektant: Uchazeč: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 1 K Rozebrání vozovek ze silničních dílců m2 135,000 "Stoka TA-2 - panely" (3,0*45) 135,000 2 K Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 6,600 a D Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m 3 K m2 6,600 pl do m2 bez překážek v trase a D K Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 30 5 K Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 3,000 6 K Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 1,000 7 K Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 1*1,1*2*1,8 m3 3,960 3,960 8 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 m3 40, ,3*0,3 40,590 9 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 74, ,3*0,55 74, K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 74,415*0,5 'Přepočtené koeficientem množství m3 37,208 37, K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 20, ,3*0,15 20, K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 20,295*0,5 'Přepočtené koeficientem množství m3 10,148 10, K Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m m2 246, K Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 135,3*0,5 'Přepočtené koeficientem množství m3 67,650 67, K Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 76,2*2 'Přepočtené koeficientem množství m3 152, , K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 59,100 Příplatek k vodorovnému přemístění 17 K výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m ,500 m přes m 59,1*25 'Přepočtené koeficientem množství 1 477,500 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do K m3 76,200 m3 19 K Uložení sypaniny na skládky m3 59,100 Strana 32 z 114

32 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 20 K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 100,470 59,1*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 100, K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 76,200 a D Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 22 K m3 7,500 sypaninou se zhutněním v komunikaci a D J.cena 23 M kamenivo těžené zásypový materiál t 12,750 7,5*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 12, K Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin m3 tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 37,300 a D M štěrkopísek frakce 0-16 t 63,410 37,3*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 63, Zakládání Trativod z drenážních trubek plastových 26 K flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený m 67,000 výkop a D Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 27 K m2 73,700 sklonu do 1:5 š do 3 m a D M geotextilie netkaná, 400 g/m2, šíře 300 cm m 36,850 73,7*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 36, Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop ze 29 K m3 11,100 štěrkopísku a D K Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 7,5 v do 100 mm kus 4, M prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty kus AR 625/100 62,5x10x10 cm 4, K Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm "Stoka TA-2 - panely" (3,0*45) m2 135, , Komunikace 33 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 6,600 a D K Vsypný makadam VM tl 80 mm m2 17,600 a D *1,1 17, K Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného m2 6,600 a D Osazení silničních dílců z ŽB do lože z 36 K m2 135,000 kameniva těženého tl 40 mm 37 M panel silniční IZD 2/10 299x119x15 cm kus 19, K Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 12,000 a D *6 12, Trubní vedení 39 K Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 m 67,000 trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN 40 M kus 13,500 (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m Strana 33 z 114

33 PČ Typ Kód Popis MJ Množství 41 M objímka dvojitá URMM 250mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB kus 4,000 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG 42 K nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé kus 1,000 DN 250 J.cena 43 M Odbočka PP ULTRA RIB 2 250/ (UREA/KG) (DIN) ks 1, K a Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 250 m 67, K Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 2,000 Zřízení šachet kanalizačních z betonových 46 K a dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno kus 3,000 prefabrikované viz př.č. D M Dno Šachetní SU-M 1000x920 BB (t 120) DN (250, 300, 400, 500) kus 3, M Šachtový kónus SH-M 1000/625x670 PS (t 120) kus 2, M Přechodová deska AP-M 1000/625x270Z kus 1, K Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 3,000 viz př.č. D M a Šachtový poklop + rám B 125 Begu-B-K (bez odvětrání) kus 2, M b Šachtový poklop + rám B 125 GU-B-K (s odvětráním) kus 1, Ostatní konstrukce a práce-bourání Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 53 K m 12,000 živičného tl do 100 mm 54 K Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 12, Přesun hmot 55 K Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 58, K Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 58,565*24 'Přepočtené koeficientem množství t 1 405, , K Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 58, K Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 58, K Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 169, R - Položky 60 K R Kolaudační kamerová prohlídka potrubí DN 250 až DN 400 m 67,000 Strana 34 z 114

34 KRYCÍ LIST SOUPISU 7-07 Stoka TB KSO: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 35 z 114

35 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 7-07 Stoka TB Zadavatel: Projektant: Uchazeč: Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 2 - Zakládání 4 - Vodorovné konstrukce 5 - Komunikace 8 - Trubní vedení 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 - Přesun hmot R - Položky Strana 36 z 114

36 SOUPIS PRACÍ 7-07 Stoka TB Zadavatel: Projektant: Uchazeč: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 1 K Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 30,800 a D Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m 2 K m2 30,800 pl do m2 bez překážek v trase a D K Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 20 4 K Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 2,000 5 K Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 1,000 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, 6 K kameninového nebo vláknocementového DN do m 1, K Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 2,000 8 K Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 4*1,1*2*1,8 m3 15,840 15,840 9 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 m3 17,220 57,4*0,3 17, K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 31,570 57,4*0,55 31, K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 31,57*0,5 'Přepočtené koeficientem množství m3 15,785 15, K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 8,610 57,4*0,15 8, K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 8,61*0,5 'Přepočtené koeficientem množství m3 4,305 4, K Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m m2 104, K Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 57,4*0,5 'Přepočtené koeficientem množství m3 28,700 28, K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 57,400 Příplatek k vodorovnému přemístění 17 K výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 m přes m 861,000 57,4*15 'Přepočtené koeficientem množství 861, K Uložení sypaniny na skládky m3 57, K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 97,580 57,4*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 97,580 Strana 37 z 114

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ Stavba : Kanalizace Dolní Třešňovec Zhotovitel: ČAK cz, s.r.o Objednatel: VAK JABLONNÉ n. O., a.s. Vypracoval: Ing. Tomáš Reli Datum: 10.7 2014 Popis položky

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

SO 00: Ostatní náklady

SO 00: Ostatní náklady Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník S: Novostavba O: IO04 B R: IO04a Položkový rozpočet Domu sociálních služeb v Pacově Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník Altern. napojení přepadu rybníka P.č. Číslo položky Název

Více

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR Stavba: REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH ROZVODŮ VODY V AREÁLU SŠTE BRNO, OLOMOUCKÁ JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 16. 8. 2017 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině. REKAITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: 261238 Statutární město Děčín Uchazeč: IČ: 28701101 BAJGER s.r.o. DIČ: CZ28701101 rojektant: IČ: 69288992 Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625 oznámka: 017

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34 Rekapitulace Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce Vícepráce celkem 2 885 821,57 Méněpráce I.a celkem 1 244 642,34 Méněpráce III. celkem 226 996,56 Rozdíl 1 414 182,67 Vícepráce Děčín Březiny

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

KRYCÍ LIST. Cena - celkem: ,32 DPH: ,54 Cena s daní: ,86

KRYCÍ LIST. Cena - celkem: ,32 DPH: ,54 Cena s daní: ,86 KRYCÍ LIST Zhotovitel dokumentace: Objednatel: Město Odry Zhotovitel: KARETA s.r.o. Základní cena: Cena - celkem: 420 807,32 DPH: 88 369,54 Cena s daní: 509 176,86 Měrné jednotky: ks Počet měrných jednotek:

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín REKAPITULACE STAVBY Kód: Hornicka KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 312 276,13 Sazba daně

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Polní cesta PC8 Vilémovice Zadavatel : Uchazeč: Státní pozemkový úřad - pobočka Kutná Hora Benešova 97 284 01 Kutná Hora Konstrukce a dopravní stavby

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ MJ Množství Jednotková cena Maximální přípustná horní cenová hranice Snížení položek v elektronické aukci o Součet celkem položek 0,00 1

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE Název objektu Polní cesta VPC 7 Pěší stezka C23 A Pěší stezka C23 B Polní cesta VPC 15 Polní cesta VPC 16

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

Položkový rozpočet Zakázka: 1 - oprava OK + lapol - nátok - plot u silnice Objednatel: Městys Strážný IČ: 00250694 Strážný 23 Strážný 384 43 DIČ: CZ00250694 Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: 28154487

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód:

REKAPITULACE STAVBY Kód: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: Opravy chodníků Česká Lípa - ul. Pod Hůrkou, Pod Holým vrchem, Okružní, Šluknovská Místo: Datum: 21.8.2017 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Milkov Objekt: Oprava vodovodu 570m KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: Uchazeč: KLP Stavo Invest s.r.o. IČ: DIČ: Projektant: Poznámka: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Cena bez DPH 1 074

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55 BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE Část 1B - komunikace vícepráce 2 195 913,11 méněpráce 1 725 230,55 Část 2 - komunikace vícepráce 158 381,52 méněpráce 116 150,43 Celkem vícepráce 2 354 294,63 méněpráce 1

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 66804268 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: 822 55 7 CC-CZ: 21122 Místo: parc.č.2941/540, k.ú. Český Těšín Datum: 05.05.2017 Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 27762157 MŽT Stavitelství,

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. VZ-P Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. VZ-P Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: VZ-P-2018004 Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu KSO: 827 CC-CZ: Místo: Uničov Datum: 15. 6. 2018 Zadavatel: IČ: 47675772 Vodohospodářská společnost

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: CTNA2714 - ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES Místo: Datum: 05.06.2014 Objednavatel: Obec Ctiněves Zhotovitel: Projektant: ing. Jan Hovorka Zpracovatel: Ing. Jan Hovorka IČ: DIČ:

Více

Obsah. Výkaz výměr OBSAH: Celková rekapitulace... str. 2. Stavební část... str. 3 Strojní část... Str. 44 Elektročást... Str. 46.

Obsah. Výkaz výměr OBSAH: Celková rekapitulace... str. 2. Stavební část... str. 3 Strojní část... Str. 44 Elektročást... Str. 46. Obsah Výkaz výměr OBSAH: Celková rekapitulace........ str. 2 Stavební část.......... str. 3 Strojní část.......... Str. 44 Elektročást.......... Str. 46 stránka 1/52 Rekapitulace Čisté Labe z Jaroměřska

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

VÝKAZ VÝMĚR. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Tel.: 597 578 405 E-mail: vav@vav-ova.cz Zak. číslo: DE-5116

Více

REKAPITULACE STAVBY ,29. Cena s DPH v CZK ,16. Cena bez DPH. 17_2017 Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad.

REKAPITULACE STAVBY ,29. Cena s DPH v CZK ,16. Cena bez DPH. 17_2017 Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 17_2017 Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 10.11.2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek.

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: 3024 - Oprava MK HorBludovice - ABS, ABH, Příkop č05 - úsek KSO: 822 29 Poznámka: D D D 0502204 Jednotlivé položky odkazují na technickou zprávu, situaci a vzorové příčné řezy

Více

Množství celkem Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m ,000 44,90 0, , ,70 4 Vodorovné konstrukce

Množství celkem Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m ,000 44,90 0, , ,70 4 Vodorovné konstrukce Strana 1 z 5 ROZPOČET Stavba: Bečva pro Přerov Varianta: 2.1+2.2+3.3 Objednatel: Zhotovitel: JKSO: Datum: 10.10.2011 Cena jednotková Dodávka Montáž Cena Hmotnost HSV HSV 157 055 857,50 371 998 771,63 542

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Damníkov - Polní cesty C4 a C38 Cena bez DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cena s DPH CZK 0,00

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Damníkov - Polní cesty C4 a C38 Cena bez DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cena s DPH CZK 0,00 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: JAK Damníkov - Polní cesty C4 a C38 KSO: Místo: Datum: 27.1.2016 CC-CZ: Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-03 - Sdružený objekt. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. Chraštice.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-03 - Sdružený objekt. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. Chraštice. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: D D D 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK

Více

Množství Cena P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

Množství Cena P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Strana 1 z 5 ROZPOČET Stavba: Bečva pro Přerov Varianta: 2.1+2.2+4+5 Objednatel: Zhotovitel: JKSO: Datum: 4.10.2011 HSV HSV 10 058 814,30 512 249 258,17 539 465 072,47 53 002,938 01 Rozšíření koryta Bečvy

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 14 601.50 553 764.16 568 365.66 118.585 1 Zemní práce 14 601.50 469 370.09 483 971.59 0.433 16 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice Zhotovitel: Projektová a inženýrská kancelář, Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet SO03 Vroutek, ul.sadová - Rozšíření kanaljkso 7.11.A1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek H 011-00 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Rekapitulace objektů stavby

Rekapitulace objektů stavby Rekapitulace objektů stavby Oprava horkovodní a vodovodní přípojky do SH a TK v Litvínově Datum: 1582014 Objednatel: SPORTaS, as Litvínov Projektant: Roman Brzek Zhotovitel: Kód Zakázka Cena bez DPH DPH

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Stavba: 201335 - Předávací místa Velešín Místo: k.ú.velešín Datum: 13.09.2013 Objednavatel: IČ: 49021117 Jihočeský vodárenský svaz DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Projektant: IČ: 67184707

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Vodovod Sasina- Svitávka CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 172 0,00. Cena bez DPH. Kód: VH001

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Vodovod Sasina- Svitávka CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 172 0,00. Cena bez DPH. Kód: VH001 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: VH001 Vodovod Sasina- Svitávka KSO: Místo: Sasina, Svitávka Datum: 1. 5. 2016 CC-CZ: Zadavatel: IČ: 00281042 Městys Svitávka DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

DIPRO, spol. s r.o. R

DIPRO, spol. s r.o. R DIPRO, spol. s r.o. R Dopravní a inženýrské projekty, projektová, inženýrská a konzultační kancelá Mod anská 11 / 13Ř7, 143 00 Praha 12 IČO 4Ř5ř2722 Stavebník: Místo stavby: Městská část Praha - Kunratice

Více

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: 21815/3 Stavba: Dokončení kanalizace Olšany u Prostějova Místo: Olšany u Prostějova Datum: Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Uchaze : STRABAG

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 1 572 163,07. Cena s DPH 1 299 308,32. Cena bez DPH. 20140049 Semily - oprava břehové stabilizace Jizery.

REKAPITULACE STAVBY CZK 1 572 163,07. Cena s DPH 1 299 308,32. Cena bez DPH. 20140049 Semily - oprava břehové stabilizace Jizery. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 20140049 Semily - oprava břehové stabilizace Jizery KSO: 833 21 CC-CZ: 24208 Místo: Semily Datum: 7.7.2014 Zadavatel: Město Semily, Husova 82, PSČ 51 301 IČ: DIČ: Uchazeč:

Více

Dodatek č. 1. I. Smluvní strany

Dodatek č. 1. I. Smluvní strany Spis č.j. 2VZ2146/2017-504202 Č.j. 290422/2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2018-504202 (dále jen smlouva) spočívající ve zhotovení stavby, která byla vysoutěžena pod původním názvem Polní cesty

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0, (1) Náchod - kanalizace V Úvozu, Pod Vyhlídkou - I. etapa. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0, (1) Náchod - kanalizace V Úvozu, Pod Vyhlídkou - I. etapa. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 178-2014(1) Náchod - kanalizace V Úvozu, Pod Vyhlídkou - I. etapa KSO: CC-CZ: Místo: k.ú. Náchod Datum: 22. 5. 2019 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj

Více

Nabídkový rozpočet - soupis prací Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa

Nabídkový rozpočet - soupis prací Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa SP: 1 méněpráce..6. 113107221 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm..9. 113107231 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2-4 131,000 0,00..18. 122302202

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO dle 222 zák. 136/2016 odst. 5 MÉNĚPRÁCE

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO dle 222 zák. 136/2016 odst. 5 MÉNĚPRÁCE Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO 201 - dle 222 zák. 136/2016 odst. 5 MÉNĚPRÁCE nol--------- celk. ceny objekt SO 201 Most ev.č. 11725-3 49 421361236 Výztuž ŽB spřahující desky z betonářské oceli 10

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Strana 1 z 10 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

REKAPITULACE STAVBY. Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec KSO: CC-CZ: Místo: Valašská Bystřice Datum: 7.8.2017 Zadavatel: Obec Valašská Bystřice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry Stavba: Objekt: KRYCÍ LST ROZPOČTU P1301 /Ga - Rekonstrukce povrchu školního hřiště - ZŠ Psáry - DoLní Jirčany 01 - Rekonstrukce povrchu školního hřiště Místo: Datum: 04.06.2013 ObjednavateL: ič: 00241

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. E Přípočty a odpočty. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. E Přípočty a odpočty. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - Ietapa JKSO EČO Místo IČ DIČ Objednatel SPÚ, Projektant Zhotovitel P O P R spol s ro 46509283 CZ46509283 Rozpočet číslo Zpracoval

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: R17-002 Demolice obytných domů v ulici Na Nivách JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221 Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017 CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11 Objednatel: Statutární

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR Zadavatel, investor: Město Ústí nad Orlicí sídlo: Sychrova 16, 562 24

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1.

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1. Zodp. projektant Místo Investor Ing. S. Janák Hostinné Vypracoval Kraj Bc. P. Syrovátka Královéhradecký Město Hostinné Datum VÝKAZ VÝMĚR Č. zakázky 013/11-O 05.2013 Hostinné - Ulice Okály a Ke Splavu REKONSTRUKCE

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby LC Pod Kubešovou chatou JKSO Název objektu EČO Název části Místo IČ VÚj Libavá, k.ú. Rudoltovice DIČ Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

Více

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00 Položkový rozpočet Název stavby: Rekultivace staré skládky města Fryšták - Žabárna Číslo stavby: Fryšták Název SO: Číslo SO: Rekultivace skládky Fryšták - Žabárna Datum zpracování : 8/26/21 Datum aktualizace

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Název akce: Parkovací dům pro kola REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 Parkovací dům pro kola Architektonicko-stavební část Vsakovací

Více

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: chodnikslezska1 Chodník Slezská KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 26. 5. 2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 26949890 POLANSKÝ s.r.o. DIČ: CZ26949890

Více

Vodovod a kanalizace, parc.č. 265/66 v k.ú. Kolšov Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Vodovod a kanalizace, parc.č. 265/66 v k.ú. Kolšov Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava Zakázka: Vodovod a kanalizace, parc.č. 265/66 v k.ú. Kolšov SO_01: Vodovod 348 559 001: Zemní práce 116 225 1. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 6,8 82,10 558 Řezání stávajícího

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

Objekt: Polní cesta C33-1.etapa - propustky - MÉNĚPRÁCE. 1 Zemní práce 0,00 0, ,04 0, Komunikace 0,00 0, ,97 0,000

Objekt: Polní cesta C33-1.etapa - propustky - MÉNĚPRÁCE. 1 Zemní práce 0,00 0, ,04 0, Komunikace 0,00 0, ,97 0,000 Cena jednotková Dodávka Montáž Cena 1 Zemní práce 0,00 0,00 9 905,04 0,000 7 R 124203101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3 m3 72,000 65,96 0,00 0,00 4 749,12 0,000 0,000 8 R 124203109 Příplatek

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

Povrchová oprava komunikace II/193 Pernarec - hr.okr.tc

Povrchová oprava komunikace II/193 Pernarec - hr.okr.tc List obsahuje: 1) Krycí list soupisu KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: KSO: Místo: Povrchová oprava komunikace II/193 Pernarec - hr.okr.tc Zadavatel: SUS Plzeňského kraje, příspěvková organizace Uchazeč: ROADFIN

Více