Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek"

Transkript

1 Instalaèní pøíruèka Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

2 Pøedmluva Aplikace DeskTopBinder V2 Lite dokáôe integrovat a spravovat rùznorodá data, napøíklad soubory vytvoøené rùznîmi aplikacemi, skenovaná obrazová data a stávající obrazové soubory. K dispozici jsou dvì verze aplikace DeskTopBinder V2: DeskTopBinder V2 Professional a DeskTopBinder V2 Lite. Tato pøíruèka popisuje nastavení aplikace DeskTopBinder V2 Lite (verze 3.XXX nebo novìjçí). Informace o pouôití aplikace DeskTopBinder V2 Lite: Úvodní pøíruèka k aplikaci DeskTopBinder V2 a nápovìda k aplikaci DeskTopBinder V2. Ochranné známky Microsoft, Windows, Windows NT a PowerPoint jsou registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation v USA nebo v jinîch zemích. Adobe, Acrobat a PostScript jsou registrované ochranné známky spoleènosti Adobe Systems Incorporated. Pentium je registrovaná ochranná známka spoleènosti Intel Corporation. Ostatní zde pouôité názvy produktù slouôí pouze pro úèely identifikace a mohou bît ochrannîmi známkami pøísluçnîch spoleèností. Naçe spoleènost se zøíká veçkerîch práv tîkajících se tìchto ochrannîch známek. Outside In Viewer Technology (c) Intranet Solutions Chicago, Inc. Vçechna práva vyhrazena. Úplné názvy operaèních systémù Windows: Název Windows 95 znamená Microsoft Windows 95. Název Windows 98 znamená Microsoft Windows 98. Název Windows Me znamená Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Úplné názvy produktù Windows NT 4.0: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Úplné názvy produktù skupiny Windows 2000: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Úplné názvy produktù skupiny Windows XP: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition

3 OBSAH 1. Zaèínáme Provozní prostøedí...1 Systémové poôadavky...1 Soubory vytvoøené v aplikacích pro úpravu dokumentù Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Instalace...3 Funkce aplikace Job Binding...6 Auto Document Link...6 Nastavení po instalaci...6 Odinstalování Dodatek Zaøízení s telefonickîm pøipojením...9 Smìrovaè vytáèení pøipojenî v síëovém prostøedí, ve kterém se pouôívá aplikace DeskTopBinder V2 Lite...9 Pouôití síëového poèítaèe s telefonickîm pøipojením...9 i

4 ii

5 1. Zaèínáme Provozní prostøedí Systémové poôadavky Pøed instalací aplikace DeskTopBinder V2 Lite zkontrolujte, zda poèítaè splòuje následující poôadavky: Poèítaè Poèítaè kompatibilní s PC/AT Jeden z uvedenîch operaèních systémù: Operaèní systém Microsoft Windows 95 Release 2 nebo novìjçí Microsoft Windows 98 Microsoft Windows 98 Second Edition Microsoft Windows Millennium Edition Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Service Pack 5 nebo novìjçí Microsoft Windows NT Server 4.0 Service Pack 5 nebo novìjçí Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 1 nebo novìjçí Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 1 nebo novìjçí Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Procesor Pentium 133 MHz nebo rychlejçí (doporuèuje se Pentium II 266 MHz nebo rychlejçí) RAM 48 MB nebo více (doporuèuje se 128 MB nebo více) Volné místo na pevném disku 50 MB nebo více (doporuèuje se 200 MB) Monitor barev (High Color), pixelù a vyççí Systém pøipojení ScanRouter V2 Lite V nebo novìjçí ScanRouter V2 Professional V nebo novìjçí ScanRouter Enterprise Snadné skenování Informace o zaøízeních podporujících snadné skenování naleznete v èásti Seznam kompatibilních zaøízení. Snadnî tisk Informace o snadném tisku naleznete v souboru Readme. 1

6 Zaèínáme 1 Upozornìní Poôadavky na systém se mohou mìnit podle pøipojenîch zaøízení. Dalçí informace naleznete v pøíruèkách k jednotlivîm zaøízením. Odkaz Str.9 Zaøízení s telefonickîm pøipojením Soubory vytvoøené v aplikacích pro úpravu dokumentù Aplikace DeskTopBinder V2 Lite mùôe pracovat s dokumenty s níôe uvedenîmi pøíponami. Chcete-li tyto soubory pouôívat v aplikaci DeskTopBinder V2 Lite, musí bît nainstalovány také pøísluçné aplikace..txt Musí bît nainstalována aplikace Poznámkovî blok..doc (soubor vytvoøenî pomocí aplikací Microsoft Word 97, Microsoft Word 98, Microsoft Word 2000 nebo Microsoft Word verze 2002) Musí bît nainstalována aplikace Microsoft Word 97, Microsoft Word 98, Microsoft Word 2000 nebo Microsoft Word verze rtf (soubor vytvoøenî pomocí aplikací Microsoft Word 97, Microsoft Word 98, Microsoft Word 2000 nebo Microsoft Word verze 2002) Musí bît nainstalována aplikace Microsoft Word 97, Microsoft Word 98, Microsoft Word 2000 nebo Microsoft Word verze ppt (soubor vytvoøenî aplikací Microsoft PowerPoint 97, Microsoft PowerPoint 2000 nebo Microsoft PowerPoint verze 2002) Musí bît nainstalována aplikace Microsoft PowerPoint 97, Microsoft PowerPoint 2000 nebo Microsoft PowerPoint verze xls (soubor vytvoøenî aplikací Microsoft Excel 97, Microsoft Excel 2000 nebo Microsoft Excel verze 2002) Musí bît nainstalována aplikace Microsoft Excel 97, Microsoft Excel 2000 nebo Microsoft Excel verze pdf (soubor vytvoøenî aplikací Acrobat 3.0/4.0/5.0) Musí bît nainstalována aplikace Adobe Acrobat 4.0 nebo novìjçí. Upozornìní Vzhled vytvoøené miniatury se mùôe liçit podle konfigurace systému Windows a stavu aplikace. Napøíklad barva pozadí miniatury je urèena nastavením barevného schématu na kartì [Vzhled] v dialogovém oknì [Vlastnosti zobrazení]. V pøípadì formátù, které aplikace DeskTopBinder V2 Lite nepodporuje, nemusejí bît operace v aplikaci DeskTopBinder V2 Lite provedeny správnì. 2

7 2. Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Instalace DeskTopBinder V2 Lite je registrována jako aplikace v systému Windows. Pøed zahájením instalace zkontrolujte, zda jsou ukonèeny vçechny ostatní aplikace. Pøíprava Pøi instalaci aplikace DeskTopBinder V2 Lite na poèítaè, na kterém je nainstalována aplikace DeskTopBinder (pøedchozí verze aplikace DeskTopBinder V2 Professional), lze zvolit jednu z níôe uvedenîch moôností: Více informací o instalaci aplikace DeskTopBinder V2 Lite na poèítaè s instalací aplikace DeskTopBinder najdete v souboru Readme. Pøepsat Sloôky a dokumenty aplikace DeskTopBinder budou automaticky pøevedeny na poloôky aplikace DeskTopBinder V2 Lite. Modrozelené poznámky pøipojené k dokumentùm aplikace DeskTopBinder budou po pøevedení rùôové. Nepøepisovat Potøebujete-li provést následující operace, starî soubor nepøepisujte (bude existovat spoleènì s novou verzí). Pouôijte funkci pøevodu souborù (pøevod textu pomocí OCR, pøevod PDF atd.) aplikace DeskTopBinder V2 Lite. Pøipojte se pomocí aplikace ScanRouter/ScanRouter Professional (pøedchozí verze aplikace ScanRouter V2). Pøi instalaci aplikace DeskTopBinder V2 Lite na poèítaè, na kterém je nainstalována aplikace ScanRouter-Browser (pøedchozí verze aplikace DeskTopBinder V2 Lite), lze zvolit jednu z následujících moôností: Více informací o instalaci aplikace DeskTopBinder V2 Lite na poèítaè s instalovanou aplikací ScanRouter-Browser najdete v souboru Readme. Pøepsat Sloôky a dokumenty aplikace ScanRouter-Browser budou automaticky pøevedeny na poloôky aplikace DeskTopBinder V2 Lite. Nepøepisovat Potøebujete-li provést následující operace, starî soubor nepøepisujte (bude existovat spoleènì s novou verzí). Pøipojte se pomocí aplikace ScanRouter/ScanRouter Professional (pøedchozí verze aplikace ScanRouter V2). 3

8 Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite 2 Upozornìní Aplikace DeskTopBinder V2 Lite nemùôe bît nainstalována spoleènì jinîmi verzemi aplikace DeskTopBinder V2 Lite, DeskTopBinder V2 Professional nebo aplikací Job Binding. Pøed instalací aplikace DeskTopBinder V2 Lite tyto aplikace odinstalujte. Data pouôívaná starçí aplikací lze uloôit a pouôívat v aplikaci DeskTopBinder V2 Lite. Pokud vçak pøedchozí aplikací byla aplikace DeskTopBinder V2 Professional, nebudou nìkteré funkce nadále dostupné. Chcete-li aplikaci DeskTopBinder V2 Lite pouôívat v systému Windows NT, Windows 2000 nebo Windows XP, musíte se do systému pøihlásit jako èlen skupiny Administrators nebo Power Users. Software mohou instalovat pouze èlenové skupiny Administrators. Funkce ScanRouter V2 Link byly do aplikace DeskTopBinder V2 Lite integrovány. Pokud chcete aplikaci DeskTopBinder V2 Lite instalovat na klientském poèítaèi s instalovanou aplikací ScanRouter V2 Link, zobrazí se zpráva upozoròující na odinstalování aplikace ScanRouter V2 Link. Nastavení provedená v aplikaci ScanRouter V2 Link budou ve funkci Auto Document Link pouôita, i kdyô aplikaci ScanRouter V2 Link odinstalujete. A Zobrazí se dialogové okno [DeskTopBinder V2 Lite Setup]. B Klepnìte na poloôku [DeskTopBinder V2 Lite]. Zobrazí se vîzva k potvrzení. C Klepnìte na tlaèítko [Ano]. D V dalçím dialogovém oknì klepnìte na tlaèítko [Dalçí]. E Pøeètìte si licenèní smlouvu a klepnìte na tlaèítko [Ano]. F Zadejte jméno uôivatele a název spoleènosti a potom klepnìte na tlaèítko [Dalçí]. G Zkontrolujte zadané informace a potom klepnìte na tlaèítko [Ano]. Pokud je aplikace DeskTopBinder nainstalovaná na klientském poèítaèi, zobrazí se dialogové okno [Vybrat typ instalace]. HVyberte zpùsob instalace a potom klepnìte na tlaèítko [Dalçí]. I Vyberte umístìní instalace a potom klepnìte na tlaèítko [Dalçí]. Upozornìní Pokud je produkt ScanRouter V2 jiô nainstalován, nelze umístìní zmìnit. Aplikace DeskTopBinder V2 Lite bude nainstalována do sloôky aplikace ScanRouter V2. 4

9 Instalace J Zadejte umístìní dokumentù, které bude aplikace DeskTopBinder V2 Lite spravovat, a potom klepnìte na tlaèítko [Dalçí]. Umístìní dokumentù spravovanîch aplikací DeskTopBinder V2 Lite lze zmìnit, ale obvykle doporuèujeme ponechat stávající umístìní (sloôka RDCab folder). Ve sloôce RDCab je vytvoøena sloôka PL. Sloôka RDCab musí bît vytvoøena na pevném disku pøímo na klientském poèítaèi, na kterém je nainstalována aplikace DeskTopBinder V2 Lite. Upozornìní Pokud je na klientském poèítaèi nainstalována aplikace DeskTopBinder V2 Lite nebo DeskTopBinder V2 Professional a chcete pokraèovat v pouôívání dat kabinetu pouôívanîch pøed touto instalací, zadejte místo uloôení pouôívané pro døíve nainstalovanou aplikaci DeskTopBinder V2 Lite nebo DeskTopBinder V2 Professional. Pokud chcete nastavení poloôky Rozçíøené funkce... a funkce pro automatické pøidání pouôívané v pøedchozí verzi zachovat, zadejte místo uloôení pouôívané pøedchozí verzí aplikace DeskTopBinder V2 Lite nebo DeskTopBinder V2 Professional. K Ovìøte údaje o umístìní instalace a klepnìte na tlaèítko [Dalçí]. Zobrazí se vîzva k potvrzení zaregistrování do nabídky po spuçtìní funkce Function Palette. L Klepnutím na tlaèítko [Ano] tento nástroj nastavíte jako rezidentní. Chceteli jej spouçtìt z aplikace, klepnìte na tlaèítko [Ne]. Zobrazí se vîzva k potvrzení registrace do nabídky po spuçtìní funkce Auto Document Link. M Klepnutím na tlaèítko [Ano] tento nástroj nastavíte jako rezidentní. Chceteli jej spouçtìt z aplikace, klepnìte na tlaèítko [Ne]. N Klepnìte na tlaèítko [Dokonèit]. O Restartujte poèítaè. Upozornìní Pokud stará nastavení poloôky ScanRouter V2 Link a funkce automatického nebudou pouôívána a funkce Auto Document Link byla zaregistrována do skupiny Po spuçtìní, pøi restartu poèítaèe se zobrazí dialogové okno [Auto Document Link Properties]. 2 5

10 Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Funkce aplikace Job Binding 2 Funkce aplikace Job Binding byly do aplikace DeskTopBinder V2 Lite integrovány (verze 2.XXX a novìjçí). Data z pøedchozí verze aplikace Job Binding lze pøevést do nové aplikace. Chcete-li aplikaci Job Binding pouôít, pøidejte ji zvolením ikony Síë v podnabídce [Rozçíøené funkce...] v nabídce [Nástroje]. Dobu tisku lze zkrátit tím, ôe tiskové soubory vytvoøené ovladaèem pøidáte jako dokumenty aplikace Job Binding. Jako dokumenty Job Binding jsou vhodnìjçí dokumenty tiçtìné èasto a bez úprav. Upozornìní Aplikace Job Binding je aktivovaná, jen pokud je nainstalován ovladaè tiskárny RPCS. Vytvoøení miniatury mùôe bìhem procesu pøevodu dat pøedbìôné integrace aplikace Job Binding (tiskárna RPCS) pro aplikaci DeskTopBinder V2 Lite a DeskTopBinder V2 Professional nìjakou dobu trvat. Pokud byla aplikace DeskTopBinder V2 verze 2.XXX jiô inovována, data aplikace Job Binding bude moôno pøevést, protoôe miniatury byly jiô vytvoøeny. Auto Document Link Funkce poloôky ScanRouter V2 Link a nástroje pro automatické pøidávání byly do funkce Auto Document Link integrovány. Funkce Auto Document Link je instalována souèasnì s aplikací DeskTopBinder V2 Lite. Funkce Auto Document Link sleduje vstupní zásobníky doruèovacího serveru v síti, místní sloôky systému Windows a pøijaté soubory faxem na síëovîch zaøízeních a upozorní na pøíchozí dokumenty a soubory. Sloôky aplikace DeskTopBinder V2 Lite nebo systému Windows mohou tyto dokumenty nebo soubory pøijímat. Odkaz Podrobnosti o funkci Auto Document Link: viz Auto Document Link. Nastavení po instalaci Chcete-li pøidat nastavení poloôky Rozçíøené funkce... aplikace DeskTopBinder V2 Lite po instalaci aplikace DeskTopBinder V2 Lite, vyberte poloôku [Rozçíøené funkce...] v nabídce [Nástroje] aplikace DeskTopBinder V2 Lite. Provádìt lze pøíjem, odesílání a pøevod dokumentù a pøidávat aplikace Job Binding a ScanRouter V2 jako síëová zaøízení. 6

11 Odinstalování Odinstalování I kdyô aplikaci DeskTopBinder V2 Lite odinstalujete, sloôka pro umístìní dokumentù (obvykle sloôka PL ve sloôce RDCab) odstranìna nebude. Soubory oddílù dokumentù nebudou odstranìny a zùstanou ve sloôce pro umístìní dokumentù. Upozornìní Pokud je na klientském poèítaèi nainstalována pouze aplikace DeskTopBinder V2 Lite, odstranìní sloôky RDCab po odinstalování aplikace DeskTopBinder V2 Lite nezpùsobí ôádné problémy. Pokud je vçak (na stejném poèítaèi) nainstalována jiná aplikace, napøíklad ScanRouter V2, a pouôívá se stejné umístìní jako pro aplikaci DeskTopBinder V2 Lite, sloôku RDCab neodstraòujte. Chcete-li pouze odstranit data aplikace DeskTopBinder V2 Lite, odstraòte sloôku PL ve sloôce RDCab. V nìkterîch pøípadech mùôe po odinstalování aplikace DeskTopBinder V2 Lite zùstat v nabídce [Start] prázdná poloôka nabídky. V tom pøípadì poloôku odstraòte ruènì. A Spusëte systém Windows. B Klepnìte na tlaèítko [Start] a pøejdìte na poloôku [Nastavení]. C Klepnìte na pøíkaz [Ovládací panely]. D Poklepejte na ikonu [Pøidat nebo odebrat programy]. E Klepnìte na poloôku [DeskTopBinder V2 Lite]. F Klepnìte na tlaèítko [Pøidat èi odebrat] nebo [Zmìnit nebo odebrat]. G V zobrazeném dialogovém oknì klepnìte na tlaèítko [Odstranit] a potom klepnìte na tlaèítko [Dalçí]. Zobrazí se vîzva k potvrzení operace. H Klepnìte na tlaèítko [OK]. 2 7

12 Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite 2 8

13 3. Dodatek Zaøízení s telefonickîm pøipojením Smìrovaè vytáèení pøipojenî v síëovém prostøedí, ve kterém se pouôívá aplikace DeskTopBinder V2 Lite Nakonfigurujte síëovî doruèovací server nebo jiné síëové zaøízení pomocí aplikace DeskTopBinder V2 Lite nebo funkce Auto Document Link. Pokud se síëové prostøedí zmìní, znovu nakonfigurujte síëovî doruèovací server nebo jiné síëové zaøízení pomocí aplikace DeskTopBinder V2 Lite a funkce Auto Document Link. Dùleôité Pokud je doruèovací server nebo jiné síëové zaøízení pøipojeno prostøednictvím smìrovaèe telefonického pøipojení, zaènou se od chvíle pøipojení k síti úètovat telefonní poplatky. Pouôití síëového poèítaèe s telefonickîm pøipojením Pokud v poèítaèi s telefonickîm pøipojením k síti pouôíváte aplikaci DeskTopBinder V2 Lite nebo funkci Auto Document Link, v závislosti na konfiguraci se poèítaè mùôe bìhem skenování pomocí rozhraní TWAIN nebo pøipojování k doruèovacímu nebo dokumentovému serveru telefonicky pøipojit ksíti. Dùleôité Je-li poèítaè nastaven pro automatické pøipojení k síti Internet, probìhne pøipojení bez zobrazení potvrzovacího dialogového okna a budou úètovány telefonní poplatky. 9

14 10 CS CZ B606-CSY001

15 Nìkteré obrázky nebo vysvìtlení v této pøíruèce se mohou od vaçeho produktu liçit, neboë mohlo dojít k jeho vylepçení èi zmìnì. Poznámky: 1. Obsah tohoto dokumentu mùôe bît mìnìn bez pøedchozího upozornìní. 2. Ôádná èást tohoto dokumentu nesmí bît kopírována ani ôádnîm zpùsobem reprodukována v pùvodním ani upraveném tvaru bez pøedchozího souhlasu dodavatele. 3. DODAVATEL NENESE ÔÁDNOU ZODPOVÌDNOST ZA VÎSLEDKY POUÔÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU ANI ZA POUÔITÍ TOHOTO DOKUMENTU. Dùleôité Pøi chybném pouôití produktu uôivatelem nebo z dùvodu chyby softwaru mùôe dojít k poçkození nebo ztrátì dat na poèítaèi. Vçechna dùleôitá data je tedy nutno zálohovat. Bìhem práce s tímto softwarem nevyjímejte ani nevkládejte ôádné disky. DODAVATEL NENESE ÔÁDNOU ZODPOVÌDNOST ZA POÇKOZENÍ ÈI ZTRÁTU JAKÎCHKOLI DOKUMENTÙ ÈI DAT VYTVOØENÎCH POMOCÍ TOHOTO SOFTWARU. DODAVATEL NENESE ÔÁDNOU ZODPOVÌDNOST ZA JAKÉKOLIV NÁSLEDNÉ, NAHODILÉ ÈI NEPØÍMÉ ÇKODY (VÈETNÌ, ALE NIKOLIV POUZE, POÇKOZENÍ VEDOUCÍCH KE ZTRÁTÌ ZISKU, PØERUÇENÍ ÈINNOSTI FIRMY ÈI ZTRÁTÌ FIREMNÍCH INFORMACÍ ATD.) ZPÙSOBENÉ SELHÁNÍM TOHOTO SOFTWARU, ZA ZTRÁTU DOKUMENTÙ ÈI DAT, ANI ZA JAKÉKOLIV JINÉ ÇKODY VZNIKLÉ NÁSLEDKEM POUÔITÍ TOHOTO SOFTWARU, I POKUD BYL NA MOÔNOST TAKOVÎCH ÇKOD UPOZORNÌN. Copyright 2002

16 CS CZ B606-CSY001 Instalaèní pøíruèka

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku.

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Digitální fotoaparát Programová pøíruèka Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Jednotka faxu typ 2500. Referenèní pøíruèka pro faxování. Provozní pokyny

Jednotka faxu typ 2500. Referenèní pøíruèka pro faxování. Provozní pokyny Jednotka faxu typ 2500 Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro faxování 1 2 3 4 5 6 Odeslání Nastavení odeslání Pøíjem Zmìna a ovìøení informací o komunikaci Faxování z poèítaèe Dodatek Døíve, neô zaènete

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1 Instalaèní pøíruèka programu PC Suite CS 9356477 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v

Více

TM Pøíruèka uživatele

TM Pøíruèka uživatele TM Pøíruèka uživatele Autorské právo Autorské právo firmy Promise Technology, Inc. (dále jen firma Promise), 2000. Žádná èást této pøíruèky nemùže být jakýmkoliv zpùsobem kopírována ani pøedána dál bez

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

prírucka Fax Hlasitý telefon Záznamník

prírucka Fax Hlasitý telefon Záznamník e W in P hon Uživatelská prírucka Fax Hlasitý telefon Záznamník Instalace aplikace WinPhone - stavový øádek INSTALACE APLIKACE WINPHONE Spuštìní instalace: 1. Spus te systém Windows (pokud již nebìží).

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Popis Uvedený model...12 Jak číst tento manuál...13 Symboly...13 Příprava pro tisk Rychlá instalace...16 Potvrzení

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Printer Administration Utility 4.2

Printer Administration Utility 4.2 Printer Administration Utility 4.2 NÁVOD INSTALACE APLIKACE PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) Verzia 2.2 Záruka I když byla vynaložena všechna snaha o co nejpřesnější vypracování tohoto dokumentu, společnost

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2007, Medtronic MiniMed. Všechna práva vyhrazena. Paradigm a Paradigm Link jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc. CareLink, Com-Station

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Pøíruèka pro nastavení tiskárny

Pøíruèka pro nastavení tiskárny Pøíruèka pro nastavení tiskárny Poznámka Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, pøesné a platné. Výrobce nenese žádnou zodpovìdnost za následky chyb mimo jeho

Více

Dal¹í aplikace. Nokia N92-1

Dal¹í aplikace. Nokia N92-1 Dal¹í aplikace Nokia N92-1 DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA N92 V pamìti pøístroje a na disku CD-ROM dodaném s pøístrojem najdete dal¹í aplikace od spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. Obsah a dostupnost

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Instalace elišky 3.0 na Windows 7 (32-bitová verze) ČMSS a.s.

Instalace elišky 3.0 na Windows 7 (32-bitová verze) ČMSS a.s. Instalace elišky 3.0 na Windows 7 (32-bitová verze) ČMSS a.s. Popis instalace 2010 NESS Czech s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 tel.: +420 244 026 400 -

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Office Synchronizer Poznámky k verzi. Verze 1.61

Office Synchronizer Poznámky k verzi. Verze 1.61 Office Synchronizer Poznámky k verzi Verze 1.61 Sídlo společnosti Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tel: +1-937-233-8921

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Jak číst tento manuál...12 Symboly...12 Popis uvedeného modelu...13 Používání kláves...14 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Instalace a provoz programu DUEL v síti

Instalace a provoz programu DUEL v síti N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 1 ekonomický systém pro subjekty úètující v soustavì podvojného úèetnictví Instalace a provoz programu DUEL v síti Ježek software

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902742

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902742 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

e-invoicing mojefakturace

e-invoicing mojefakturace e-invoicing mojefakturace V případě potřeby kontaktujte E-mail: e-fakturace.cz@tnt.com Tel.: +420 257 083 418 Obsah Vítejte v aplikaci mojefakturace 3 Registrace do mojefakturace 4 efakturace, eplatba

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Kapitola 33. Správa hardwaru pomocí softwarových aplikací

Kapitola 33. Správa hardwaru pomocí softwarových aplikací 827 Kapitola 33 Správa hardwaru pomocí softwarových aplikací 828 Správa hardwaru pomocí softwarových aplikací Hardware a software poèítaèových systémù nelze navzájem oddìlit. Aby mohlo nové hardwarové

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

ir2200 PLNÌ MULTIFUNKÈNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉM Funkce kopírování, tisku, skenování a faxování Výstup rychlostí 22 stran za minutu

ir2200 PLNÌ MULTIFUNKÈNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉM Funkce kopírování, tisku, skenování a faxování Výstup rychlostí 22 stran za minutu ir2200 PLNÌ MULTIFUNKÈNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉM Funkce kopírování, tisku, skenování a faxování Výstup rychlostí 22 stran za minutu Výstup rychlostí 22 stran za minutu Víceúèelový systém zahrnující kopírování,

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N93I-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827743

Vaše uživatelský manuál NOKIA N93I-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827743 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Uživatelská příručka 1800690-011B

Uživatelská příručka 1800690-011B PagePro 1250E Uživatelská příručka 1800690-011B Obchodní známky Následující označení jsou ochranné známky společnosti MINOLTA-QMS, Inc.: QMS a logo MINOLTA-QMS. Minolta, Fine-ART a PagePro jsou obchodní

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

EasyMP Monitor Návod na použití Ver.4.31

EasyMP Monitor Návod na použití Ver.4.31 EasyMP Monitor Návod na použití Ver.4.31 Značky používané v tomto návodu V následující tabulce jsou uvedeny symboly použité v tomto návodu, společně s popisem jejich významu. Upozornění s Označuje postup,

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Příručka pro instalaci, aktivaci, správu a deinstalaci SelectionProfessional

Příručka pro instalaci, aktivaci, správu a deinstalaci SelectionProfessional Příručka pro instalaci, aktivaci, správu a deinstalaci SelectionProfessional Impressum Veškerá autorská práva vyhrazena. Bez našeho písemného schválení není dovoleno žádným způsobem kopírovat tuto příručku

Více

Package) Report Package)

Package) Report Package) Průvodce obsluhou 1 O aplikaci SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Instalace aplikace SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Správa zařízení 4 Správa informací

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Map Utility Verze 1.4 Návod k použití

Map Utility Verze 1.4 Návod k použití ČESKY Map Utility Verze.4 Návod k použití Obsah tohoto návodu k použití Okna použitá v příkladech tohoto návodu pochází ze systému Windows 7. Přijímač GPS a fotoaparát jsou uváděny ve formě ikony. Příklad:

Více

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio Visio vývoj aplikací ve verzích 5.0 a 2000 Obsah Pøedmluva 1 Komu je kniha urèena... 2 Zamìøení knihy... 2 Využití obrazcù Visio pro tvorbu dokumentù... 2 Využití technologie SmartShapes... 3 Vytváøení

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

Package) Report Package)

Package) Report Package) Průvodce obsluhou 1 O aplikaci SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Instalace aplikace SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Správa zařízení 4 Správa informací

Více

EMP Monitor V4.21 Návod na použití

EMP Monitor V4.21 Návod na použití EMP Monitor V4.21 Návod na použití Významy použitých symbolů 1 V následující tabulce jsou uvedeny symboly použité v této příručce společně s popisem jejich významu. POZOR Označuje okolnost, která by mohla

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více