Opatření obecné povahy č. 3/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opatření obecné povahy č. 3/2011"

Transkript

1 Opatření obecné povahy č. 3/2011 ÚZEMNÍ PLÁN VIMPERK Správní orgán Město Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce dne usnesení č. 186 nabytí účinnosti dne starosta obce: Ing. Bohumil Petrášek...otisk úředního razítka Pořizovatel Městský úřad Vimperk odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, Vimperk oprávněná úřední osoba: Ing. Václav Kokštein...otisk úředního razítka Zpracovatel Projektový ateliér AD s.r.o. Husova České Budějovice IČ projektant: Ing. arch. Jaroslav Daněk...razítko autorizované osoby 1

2 I. VÝROKOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH TEXTOVÁ ČÁST a) vymezení zastavěného území... 5 b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 5 Základní předpoklady a podmínky vývoje obce... 5 Vymezení urbanistických, architektonických, přírodních a kulturních hodnot a stanovení podmínek jejich ochrany... 5 c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Urbanistická koncepce Vymezení zastavitelných ploch Vymezení ploch přestavby Vymezení nezastavitelných ploch Systém sídelní zeleně d) koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení, včetně podmínek pro jejich umísťování Koncepce dopravní infrastruktury a podmínky jejího umísťování Koncepce technické infrastruktury Koncepce občanského vybavení Koncepce veřejných prostranství Civilní ochrana Vojenské zájmy Odpadové hospodářství e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně Návrh uspořádání krajiny Návrh systému ÚSES

3 Opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny Vymezení ploch pro protierozní opatření a ochranu před povodněmi Vymezení ploch pro rekreaci Vymezení ploch pro dobývání nerostů f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením převažujícího využití, přípustného, nepřípustného, popř. podmíněného využití, využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití Podmínky pro využití ploch výstupní limity g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo i) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti j) vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo pořízení a vydání regulačního plánu k) stanovení pořadí změn v území (etapizace) l) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části GRAFICKÁ ČÁST 1) výkres základního členění území...m 1:5 000 obsahující vyznačení hranic řešeného území, zastavěného území, zastavitelných ploch, ploch přestavby, ploch a koridorů územních rezerv a ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií nebo ve kterých budou podmínky pro jejich využití stanoveny regulačním plánem 2) hlavní výkres...m 1:5 000 obsahující urbanistickou koncepci, zejména vymezení ploch s rozdílným využitím, dále koncepci uspořádání krajiny včetně ploch s navrženou změnou využití, koncepci veřejné infrastruktury, včetně vymezení ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu, vymezení zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby, ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy; v případě potřeby lze urbanistickou koncepci, koncepci uspořádám krajiny a koncepci veřejné infrastruktury zpracovat v samostatných výkresech 3

4 3) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací...m 1: ) koncepce dopravní a technické infrastruktury...m 1:

5 a) vymezení zastavěného území Správní území města Vimperk zahrnuje 16 katastrálních území: Arnoštka, Bořanovice u Vimperka, Boubská, Hrabice, Huťský Dvůr, Klášterec u Vimperka, Korkusova Huť, Křesanov, Lipka u Vimperka, Michlova Huť, Pravětín, Skláře u Vimperka, Solná Lhota, Veselka u Vimperka, Vimperk a Výškovice u Vimperka. Zastavěná území byla převzata od úřadu územního plánování Vimperk, upravena, případně nově vymezena zpracovatelem do tohoto územního plánu. b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE V celém správním území obce Vimperk se předpokládá především rozvoj bydlení, občanského vybavení a základní technické vybavenosti. Je třeba klást důraz na obnovu současného bytového fondu. Návrh územního plánu uvažuje především s opravami a rekonstrukcemi objektů s využitím pro bydlení a občanské vybavení, které nenaruší okolní bydlení. Rozvoj ostatního zastavěného území je určen převážně k rekonstrukci, modernizaci a dostavbě.. Plochy pro možnou dostavbu by měly tvořit především plochy, jejichž zástavbou by došlo k ucelení sídla, s maximálním využitím stávajících komunikací a infrastruktury. Odstavení vozidel by mělo být situováno vždy na vlastním pozemku. Stabilizace místního obyvatelstva, event. migrace nového, vytváří předpoklady pro kvalitní bydlení, popřípadě nové pracovní příležitosti návrhem nových ploch pro podnikání. Vysoké přírodní hodnoty území jsou pro správní území Vimperka podnětem ke směrování dalšího vývoje do oblasti turistického ruchu a s ním souvisejících služeb a vybavení. VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ HODNOTY Původní zástavba se vyznačuje rozdílným charakterem, který je dán historickým vývojem města a ostatních sídel. U města jsou to znaky původního středověkého osídlení až po současnost. Území mimo sídla Vimperk se vyznačuje původní venkovskou zástavbu s lokálními rozdíly danými historickými vlivy na osídlení a sociálnědemografickou strukturou. Navštěvované urbanistické hodnoty v území zámek Vimperk, farní kostel, původně gotické a renesanční domy v pozdější době přestavené. Významné vyhlídkové body Homolka, Skláře, Hrabice, Pravětín, Klášterec, Lipka. PŘÍRODNÍ HODNOTY Řešené území je z hlediska ochrany přírody velmi hodnotné. Na polovinu řešeného území zasahuje Chráněná krajinná oblast Šumava (hlavně 2,3,4 zóna). Ochrana přírody V řešeném území se nachází zvláště chráněná území přírody: Přírodní památka Lipka v k.ú. Lipka u Vimperka včetně ochranného pásma. Významný krajinný prvek s názvem Ke Kalvárii na poz. p.č. 1778, 1779, 1818 v k.ú. Vimperk, dále Městský park, Zámecká alej a arboretum, které je zároveň chráněnou hodnotou území. Biosférická rezervace UNESCO zasahuje částečně do řešeného území. V severovýchodní části správního území města Vimperk je vymezena Evropsky významná lokalita Opolenec (Natura 2000) a na celou jižní a jihovýchodní část řešeného území zasahuje Evropsky významná lokalita Šumava (Natura 2000). V katastrálním území Výškovice u Vimperka a Bořanovice u Vimperka se nachází lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem s názvem Opolenec 1,. V řešeném území se nachází přírodní rezervace včetně ochranného pásma: 5

6 s názvem Opolenec v k.ú. Výškovice a Bořanovice s názvem Radost v k.ú. Vimperk a k.ú. Klášterec u Vimperka a Lipka u Vimperka s názvem Lipka I v k.ú. Lipka u Vimperka Řešené území je v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. V řešeném území se nachází památné stromy (včetně ochranného pásma). k.ú. Výškovice u Vimperka Sudslavická lípa na p.č. 392 s ochranným pásmem 37m k.ú. Arnoštka jasan na p.č. 105/1 dub na p.č. 255 lípa u Huti na p.č. 232/1 k.ú. Vimperk lípa u Brantlova Dvora I na p.č. 1967/1 s ochranným pásmem 19m lípa u Brantlova Dvora II na p.č s ochranným pásmem 13m lípa Na Výsluní na p.č. 430 s ochranným pásmem 10m k.ú. Boubská Podlešákův jilm s ochranným pásmem 12,5m k.ú. Křesanov Cejsická lípa na p.č. 606 s ochranným pásmem 15m - strom spadl, ochrana zatím nezrušena. Ochrana přírodních zdrojů V řešeném území se nachází vodní zdroje s ochrannými pásmy I. a II. stupně vnitřní. V řešeném území se nalézá chráněné ložiskové území: k.ú. Výškovice u Vimperka CHLÚ Výškovice I V řešeném území jsou v současnosti využívána dvě ložiska nevyhrazených nerostů: k.ú. Výškovice u Vimperka Výškovice (D ) těženou surovinou je kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu Výškovice Sudslavice (D ) - současná povrchová těžba stavebního kamene V řešeném území se nachází poddolované území č v k.ú. Hrabice, kde byly v minulosti těženy nerudy. OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT Vzhledem k tomu, že se Správou CHKO Šumava, jako orgánem ochrany přírody, nebyly dohodnuty podmínky plošného a prostorového uspořádání krajiny a podmínky ochrany krajinného rázu, budou pro všechny zamýšlené záměry k umístění na jednotlivých plochách na území CHKO tyto podmínky stanoveny individuálně orgánem ochrany přírody. Ochrana přírodních hodnot bude tudíž zajištěna následnými vyjádřeními Správy CHKO Šumava. KULTURNÍ HODNOTY Památkově chráněné objekty Dominantou města Vimperk je renesanční zámek (čp. 20 na p.č. 369 (stav.), p.č. 369 (stav.), - rej. č /3-3811), který byl v roce 2010 prohlášen národní kulturní památkou. Ve správním území města Vimperk se nachází tyto nemovité kulturní památky, popř. soubor: k.ú. Vimperk bašta Haselburg na p.č. 361 (stav.) bašty na p.č (stav.), 159 (stav.), 417 (stav.) městské opevnění rej. č /

7 brána v městském opevnění na p.č. 381 (stav.) Černá věž (městská zvonice) na p.č. 1 (stav.) nám. Svobody čp rej. č / socha sv. Jana Nepomuckého rej.č / socha sv. Anny Samotřetí rej.č / dvě kašny na nám. Svobody rej.č / kostel Navštívení P. Marie rej.č / na nám. Svobody na p.č. 2 (stav.), první zmínka r.1365 kostel sv. Bartoloměje na p.č. 461 (stav.) rej.č / založený r hřbitov na p.č. 463 rej.č // kaple Nejsvětějšího Srdce Páně na p.č. 530 (stav.) rej.č kaple 14 sv. Pomocníků z r na p.č. 462 (stav.) železniční most Velký Klášteřík rej.č / měšťanský dům čp. 34, nám. Svobody na p.č. 181 (stav.) rej.č / měšťanský dům čp. 35, nám. Svobody na p.č. 179 (stav.) rej.č / měšťanský dům čp. 37, nám. Svobody na p.č. 177 (stav.) rej.č / měšťanský dům čp. 39, nám. Svobody na p.č. 168 (stav.) rej.č / měšťanský dům čp. 40, nám. Svobody na p.č. 167 (stav.) rej.č / měšťanský dům čp. 43, nám. Svobody na p.č. 7 (stav.) rej.č / měšťanský dům čp. 44, nám. Svobody na p.č. 6 (stav.) rej.č / měšťanský dům čp. 45, nám. Svobody na p.č. 5 (stav.) rej.č / měšťanský dům čp. 27, nám. Svobody na p.č (stav.) měšťanský dům čp. 18, nám. Svobody na p.č. 146 (stav.) rej.č / měšťanský dům čp. 16, nám. Svobody na p.č. 144 (stav.) rej.č / měšťanský dům čp. 13, nám. Svobody na p.č. 141 (stav.) rej.č / měšťanský dům čp. 12, nám. Svobody na p.č. 139 (stav.) rej.č / měšťanský dům čp. 9, nám. Svobody na p.č. 133 (stav.) rej.č / měšťanský dům čp. 8, nám. Svobody na p.č. 132 (stav.) rej.č / měšťanský dům čp. 7, nám. Svobody na p.č. 129 (stav.) rej.č / děkanství čp. 46, nám. Svobody na p.č. 3 (stav.) rej.č / měšťanský dům čp. 5, Steinbrenerova na p.č. 115 (stav.) rej.č / měšťanský dům čp. 1, Steinbrenerova na p.č. 111 (stav.) rej.č / měšťanský dům čp. 54, Kostelní ul. na p.č. 36 (stav.) měšťanský dům čp. 51, Kostelní ul. na p.č. 41 (stav.) měšťanský dům čp. 112, Kostelní ul. na p.č. 42/1 (stav.) měšťanský dům čp. 46, Kostelní ul. na p.č. 3 (stav.) škola čp. 167, Kaplířova ul. na p.č. 922 (stav.) rej.č měšťanský dům čp. 61 U Jelena, Pivovarská ul. na p.č. 408 (stav.) rej.č / měšťanský dům čp. 18, Inocencova ul. na p.č. 106 (stav.) rej.č / měšťanský dům čp. 16, Inocencova ul. na p.č. 107 (stav.) měšťanský dům čp. 11, Na Baště na p.č. 50 (stav.) hotel Zlatá hvězda čp. 103, 1.máje p.č. 908/1 (stav.) rej.č / měšťanský dům čp. 180, 1.máje na p.č. 852 (stav.) rej.č / Ve středu města Vimperk je vyhlášena městská památková zóna. k.ú. Korkusova Huť kostel Nalezení sv. Kříže - rej. č / kaple - rej. č /

8 k.ú. Bořanovice u Vimperka venkovská usedlost čp. 13 k.ú. Lipka u Vimperka středověké rýžoviště zlata na p.č. 349, 351, 353, 356, 357/2, 361, 380, v lese na obou březích Volyňky Významné stavební dominanty: k.ú. Vimperk městský pivovar tzv. zámeček čp. 8 tiskárny a sklárna k.ú. Hrabice kaple P. Marie Lourdské z r na p.č. 53 (stav.) k.ú. Křesanov kostelík sv. Rodiny na p.č. 51 kaplička na návsi na p.č. 75 (stav.) kaple na p.č. 54 (stav.) v Modlenicích k.ú. Bořanovice u Vimperka gotický kostel Narození P. Marie ze 17. stol., na p.č. 33 (stav.) k.ú. Boubská gotický kostel sv. Jana Křtitele na p.č. 45 (stav.) k.ú. Pravětín kaple na návsi na p.č. 32 (stav.) Skláře - kaple na p.č. 23 (stav.) Klášterec - kaple na p.č. 33 (stav.) Stará Lipka - kaple na p.č. 42 (stav.) Archeologické lokality Ve správním území města Vimperk se nachází území s archeologickými nálezy. Má - li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum, viz, zákon č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči, ve znění pozdějších změn. Pro případné archeologické nálezy platí ohlašovací povinnost podle zákona O státní památkové péči. k.ú. Křesanov středověké a novověké jádro vsi na L břehu Křesanovského potoka kat.2 dehtárna na p.č. 519/1, jižně od cesty do Cejsice kat.1 středověké a novověké jádro vsi. 800m východně od vrchu Loužek kat.2 k.ú. Výškovice u Vimperka středověké a novověké jádro vsi, VSV od Martinovy hory kat.2 středověké a novověké jádro vsi, na L břehu Volyňky kat.2 středověké a novověké jádro vsi Sudslavice - kat.2 návrší u soutoku Volyňky a Spůlky na p.č. 440/1 kat. 1 k.ú. Bořanovice u Vimperka středověké a novověké jádro vsi při L přítoku Bořanovického potoka kat.2 k.ú. Boubská 8

9 středověké a novověké jádro vsi, S od Vimperka, SZ od vrchu V hůrkách kat.2 k.ú. Vimperk zámek kat.1 středověké a novověké jádro obce kat.1 k.ú. Hrabice středověké a novověké jádro vsi na L břehu Křesanovského potoka kat.2 k.ú. Michlova Huť Michlova huť kat.1 Michlova huť starší kat.1 Michlův mlýn sejpky (niva Volyňky) kat.1 k.ú. Lipka bývalé jádro vsi kat.2 k.ú. Huťský Dvůr Tomášova huť kat.1 u Huťského dvora kat.1 k.ú. Korkusova Huť Šeravská huť kat.1 Korkusova huť čp.6 kat.1 k.ú. Arnoštka částečně zasahuje Kryštofova huť, při tzv. Mokré cestě, SZ svah Boubína kat. 1 huť pod Boubínem na L břehu Pravětínského potoka kat.1 k.ú. Solná Lhota sejpy na Arnoštském potoce kat.1 jádro vsi Solné Lhoty kat.2 Stará Lhota sejpy - kat.1 k.ú. Veselka středověké a novověké jádro vsi kat.2 k.ú. Klášterec u Vimperka středověké a novověké jádro vsi kat.2 k.ú. Skláře u Vimperka huť Mikamon kat.1 středověké a novověké jádro vsi u vrchu Medník kat.2 k.ú. Pravětín U zbořeného mostu kat.1 středověké a novověké jádro vsi kat.2 Historicky a kulturně významné stavby a prvky v zastavěném i nezastavěném území: Město Vimperk kaple 14 sv. pomocníků z roku 1708 kamenný sloupek se sousoším sv. Anny Samotřetí z poloviny 16. st. Černá brána v městském opevnění z roku 1479 Křížová cesta městský pivovar bašta Haselburg z roku 1479 měšťanský dům čp. 61 U jelena ze 16. stol. srubové domy čp. 11 a 16, Inocencova 9

10 zámeček čp. 8 objekty Na Radosti s kaplí vily čp. 198, 181, 336, 191, ul. Pražská ze začátku 20. stol. technické stavby sejpy (pozůstatky z rýžování zlata) sklárna Vimperk tiskárny Vimperk Stará Lipka celý prostor návsi s kapličkou a původním uspořádáním zástavby Klášterec původní železniční most jako technická památka Pravětín celý prostor návsi s kapličkou a původním uspořádáním zástavby Skláře celý prostor návsi s kapličkou a původním uspořádáním zástavby Křesanov - celý prostor návsi s kapličkou a původním uspořádáním zástavby Cejsice - celý prostor návsi s kapličkou a původním uspořádáním zástavby Vnarovy zajímavé původní uspořádání zástavby Veselka zbytky původního uspořádání zástavby Bořanovice původní mlýn s náhonem, 2 roubené stavby Modlenice kaple Sudslavice naučná stezka Opolenec nechráněné drobné objekty v krajině, např. kříže, boží muka, památné kameny, které se nacházejí v celém řešeném území OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT Ve správním území města Vimperk se vyskytuje nadprůměrná kvalita a množství památkově chráněných objektů. Jejich ochrana bude zabezpečena dle zákona nezbytným vyjádřením příslušného odboru památkové péče ke všem stavebním akcím. Dále bude tato ochrana zabezpečena ochrannou zónou, do které patří celé zastavěné a zastavitelné území v západní části Vimperka, ohraničené z jižní strany silnicí I/4 Vimperk - Strážný a ze severní strany silnicí II/145 Vimperk - Stachy. V této zóně bude možné povolovat výstavbu a stavební úpravy pouze za podmínky dodržení charakteru výstavby v městské památkové zóně, což znamená dodržení architektonického a charakterového tvarosloví objektů (šikmé a pravidelné střechy, skládaná krytina, štukové omítky, ). CIVILIZAČNÍ HODNOTY Za civilizační hodnotu se dá považovat v podstatě celé zastavěné území, které zahrnuje prostor stavebních parcel (zastavěných ploch a dvorů) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží účelu, pro který byly stavby zařízeny. Dále se jedná se o hodnoty území spočívající v jeho vybavení dopravní a technickou infrastrukturou: silnice I., II., a III. třídy důležité trasy místních komunikací dráha vodovod kanalizace čistírny odpadních vod vodojemy, vodní zdroje elektrické vedení vysokotlaký plynovod středotlaký plynovod 10

11 Hlavní výkres zahrnuje návrhy dalšího rozvoje obce. Tyto záměry vytváří dostatečné předpoklady pro zachování a rozvoj civilizačních hodnot. c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně URBANISTICKÁ KONCEPCE Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspořádání stávající i nové zástavby, je zachování relativní celistvosti a kompaktnosti sídelního útvaru. Přitom se respektuje určitá uvolněnost zástavby odpovídající venkovskému prostředí a celkovému měřítku stávající zástavby. Při realizaci výstavby bytů je nutné klást důraz na rekonstrukci a modernizaci domovního fondu, na využívání vnitřních rezerv zastavěných částí a v rámci výstavby soukromých obytných objektů je třeba podporovat možnost zřizování prostorů pro občanské vybavení, které nenaruší okolní bydlení. Návrh ÚP ve své urbanistické koncepci jasně deklaruje, že při realizaci výstavby bytů je nutné klást důraz na rekonstrukci stávajících objektů, výšková hladina zástavby je nastavena výlučně na nízkopodlažní. ÚP řeší především návrh ploch smíšených obytných, rekreace, občanského vybavení vč. rozšíření stávajícího sportovního areálu a veřejného prostranství. Tyto plochy většinou vhodně navazují na stávající zástavbu nebo vyplňují volné proluky mezi stávající zástavbou a navrženými přeložkami. Tímto uspořádáním navržených ploch dojde k ucelení sídla. Nová výstavba pro bydlení bude mít charakter individuálního trvalého bydlení i pokud bude využívána k rekreačním účelům. Přitom je nutno respektovat venkovské prostředí a měřítko stávající zástavby. Podmínkou pro výstavbu objektů pro bydlení soustředěných podél silnic I., II. a III. třídy je prokázat eliminaci hlukové zátěže. Ve východní části sídla Vimperk je navrženo doplnění již stávajících průmyslových areálů novými plochami pro smíšenou výrobu a výrobu a skladování. V ostatních sídlech jsou navrženy především plochy smíšené obytné. Na nově vznikajících plochách pro bydlení a plochách smíšených obytných stavebníci zajistí, pokud to bude technicky možné, napojení na stávající veřejnou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod. Plochy technické infrastruktury jsou zastoupeny několika plochami pro trafostanice a plochami pro čistírny odpadních vod. U ploch pro ČOV je navržena maximální hranice negativního vlivu ČOV pro území, které je ČOV ovlivňováno. V budoucnu nesmí vyhlašované ochranné pásmo tuto max. hranici překročit. Navržena je i nová vodní plocha. Jedná se o vodohospodářskou plochu na Křesanovském potoce nad silnicí I/4 v k.ú. Hrabice. Návrh ÚP vymezuje též plochy územní rezervy pro plochy smíšené obytné, veřejná prostranství, rekreaci a pro plochy výroby a skladování. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH V případě střetu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy je nutné řešit výjimku z těchto OP v navazujících řízeních. k. ú. Vimperk OZNAČ. PLOCHY VP 1 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veřejných prostranství v severní části k.ú. Vimperk, částečně mezi stávající a navrženou plochou dopravní infrastruktury a zčásti mezi navrženou plochou DI a stávající zástavbou. Limity využití území respektovat vzdálenost 50m od okraje lesa, zvýšenou hygienickou zátěž hluku, ochranné pásmo stávajícího vodovodu a kanalizace. VÝMĚRA V HA 1,62 11

12 SO 2 R 3 SO 4 VP 5 SO 6 SO 7 VPz 8 VP 9 SO 10 Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - v severní části k.ú. Vimperk, podél stávající silnice II/145. Obsluha území z navržené DI 103 Limity využití území respektovat stávající vodovodní řad a kanalizaci, ochranné pásmo el. vedení, zvýšenou hygienickou zátěž hluku. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha rekreace - v severní části k.ú. Vimperk, plocha navazuje na zastavěné území se stejným funkčním využitím. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat vzdálenost 50m od okraje lesa, zvýšenou hygienickou zátěž hluku. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná při severní hranici k.ú. Vimperk, v proluce mezi stávající zástavbou se stejným funkčním využitím. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat vzdálenost 50m od okraje lesa Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veřejných prostranství - v severní části k.ú. Vimperk, navazuje na zastavěné území. Součástí této plochy je plocha pro navrženou trafostanici T 21. Limity využití území respektovat vzdálenost 50m od okraje lesa, navržený vodovod, návrh el. kabelu Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - v severní části k.ú. Vimperk, severně navazující na stávající sídliště. Obsluha území dle územní studie Limity využití území respektovat stávající vodovod, návrh el. kabelu. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - v severní části k.ú. Vimperk, součástí lokality jsou plochy pro navržené trafostanice T15, T16 a T17. Obsluha území dle územní studie Limity využití území respektovat maximální hranici negativního vlivu ČOV, návrh el. kabelu. Plocha veř. prostranství - zoopark v severovýchodním cípu k.ú. Vimperk, západně od silnice I. tř.. Součástí lokality je plocha pro trafostanici T31. Limity využití území respektovat maximální hranici negativního vlivu ČOV, návrh el. kabelu, vzdálenost 50m od okraje lesa, ochranné pásmo elektronického komunikačního zařízení, ochranné pásmo silnice I. třídy, zvýšenou hygienickou zátěž hluku, regionální biokoridor, vodní tok. Plocha veřejných prostranství malá plocha v severovýchodní části k.ú. Vimperk, vklíněná do návrhové plochy smíšené obytné. Limity využití území respektovat maximální hranici negativního vlivu ČOV, návrh ochranného pásma el. vedení. Plocha smíšená obytná - v severovýchodní části k.ú. Vimperk, navazuje na zastavěné území Obsluha území sjezd ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat návrh ochranného pásma el. vedení 1,08 0,98 0,48 4,96 1,46 9,63 7,98 0,33 1,29 12

13 R 11 VP 12 VP 19 VP 20 SO 21 SV 24 VP 25 SO 26 VP 27 R 28 R 30 a zvýšenou hygienickou zátěž hluku. Plocha rekreace - v severovýchodní části k.ú. Vimperk, navazuje na zastavěné území. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat maximální hranici negativního vlivu ČOV, ochranné pásmo silnice I. třídy Plocha veřejných prostranství v severovýchodní části k.ú. Vimperk, navazuje na zastavěné území. Limity využití území respektovat maximální hranici negativního vlivu ČOV, ochranné pásmo elektronického komunikačního zařízení, ochranné pásmo silnice I. třídy, zvýšenou hygienickou zátěž hluku. Plocha veřejných prostranství - ve východní části k.ú. Vimperk, plocha vede podél zastavěného území. Obsluha území ze silnice III. třídy Plocha veřejných prostranství - ve východní části k.ú. Vimperk, plocha odděluje stávající plochu smíšenou výrobní a návrh plochy smíšené obytné. Limity využití území respektovat vedení a ochranné pásmo el. vedení, ochranné pásmo silnice IIII. třídy. Plocha smíšená obytná - ve východní části k.ú. Vimperk. Obsluha území ze silnice III. Třídy Limity využití území respektovat vedení a ochranné pásmo el. vedení. Plocha smíšená výrobní - ve východní části k.ú. Vimperk. Obsluha území navržené DI 95 Limity využití území respektovat vedení a ochranné pásmo el. vedení. Plocha veřejných prostranství - ve východní části k.ú. Vimperk, tento pás veřejných prostranství odděluje návrhové plochy smíšené obytné od návrhových ploch smíšených výrobních. Plocha smíšená obytná - při východní hranici k.ú. Vimperk, plocha navazuje na zastavěné území. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území - respektovat vzdálenost 50m od okraje lesa, ochranné pásmo el. vedení. Plocha veřejných prostranství - v jihovýchodní části k.ú. Vimperk, plocha navazuje na zastavěné území. Limity využití území respektovat vedení a bezpečnostní a ochranné pásmo vedení VTL plynovodu, vedení a ochranné pásmo el. vedení. Plocha rekreace - v jihovýchodní části k.ú. Vimperk, návrhem dojde k zarovnání zastavěného území. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat vedení a bezpečnostní a ochranné pásmo vedení VTL plynovodu, vedení a ochranné pásmo el. vedení, ochranné pásmo dráhy, zvýšenou hygienickou zátěž hluku. Plocha rekreace v jihovýchodní části k.ú. Vimperk. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat vzdálenost 50m od okraje lesa, ochranné pásmo el. vedení. SO 31 Plocha smíšená obytná v jihovýchodní části k.ú. Vimperk. 2,76 0,23 0,23 0,21 1,61 2,00 0,69 0,26 1,40 0,95 0,55 2,80 13

14 VP 32 SO 33 SO 34 VP 35 SO 36 SO 37 VP 38 VP 39 OV 49 R 51 VP 52 Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat vzdálenost 50m od okraje lesa Plocha veřejných prostranství v jihovýchodní části k.ú. Vimperk. Plocha doplňuje navržené plochy smíšené obytné SO 31 a SO 33. Plocha smíšená obytná jihovýchodním směrem od sídla Vimperk. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat ochranné pásmo VTL plynovodu. Plocha smíšená obytná v jihovýchodní části k.ú. Vimperk, plocha vyplňuje proluku ve stávající zástavbě. Obsluha území ze stávající místní komunikace. Plocha veřejných prostranství v jihovýchodní části k.ú. Vimperk. Limity využití území respektovat ochranné pásmo el. vedení, ochranné pásmo VTL plynovodu, plochu pro koridor tech. infrastruktury (územní rezerva VTL plynovodu). Plocha smíšená obytná v jihovýchodní části k.ú. Vimperk, návrhem dojde k ucelení zastavěného území. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat ochranné pásmo el. vedení, vedení a bezpečnostní a ochranné pásmo VTL plynovodu, ochranné pásmo dráhy. Plocha smíšená obytná navazující jižním směrem na zastavěné území sídla Vimperk. Obsluha území ze stávající místní komunikace, navržené DI 99 a DI 101 Limity využití území vedení a bezpečnostní a ochranné pásmo VTL plynovodu, ochranné pásmo el. vedení, ochranné pásmo dráhy. Plocha veřejných prostranství jižním směrem od sídla Vimperk, převážně vyplňující prostor ochranných pásem el. vedení, součástí lokality je plocha tech. infrastruktury trafostanice T32. Limity využití území respektovat vedení a ochranné pásmo el. vedení, vedení a bezpečnostní a ochranné pásmo VTL plynovodu. Plocha veřejných prostranství jižním směrem od sídla Vimperk, navazující na zastavěné území. Limity využití území respektovat ochranné pásmo dráhy Plocha občanského vybavení - při jihovýchodním okraji k.ú. Vimperk, navazuje na zastavěné území. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat vedení a ochranné pásmo el.vedení, vzdálenost 50m od okraje lesa. Plocha rekreace jižně od sídla Vimperk, vyplňuje prostor mezi zastavěným územím a dráhou. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat ochranné pásmo stávajícího vodovodu, ochranné pásmo dráhy, zvýšenou hygienickou zátěž hluku. Plocha veřejných prostranství v jižní části k.ú. Vimperk. Limity využití území respektovat hranice záplavových území: aktivní zóny, záplavy z r. 2002, záplavy Q100, regionální biokoridor, lokální biocentrum, ochranné pásmo stávajícího vodovodu, zvýšenou hygienickou zátěž hluku. VP 53 Plocha veřejných prostranství v jižní části k.ú. Vimperk. 0,41 0,71 1,58 0,64 0,61 1,77 4,12 2,21 0,63 0,88 1,93 0,80 14

15 SO 56 VP 57 SO 58 VP 59 SO 60 DI 78 SV 79 SO 80 Limity využití území respektovat hranice záplavových území: aktivní zóny, záplavy z r. 2002, záplavy Q100, regionální biokoridor, ochranná zóna nadregionálního biokoridoru, ochranné pásmo stávajícího vodovodu, vzdálenost 50m od okraje lesa, zvýšenou hygienickou zátěž hluku. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná západním směrem navazující na zastavěné území sídla Vimperk, součástí lokality je plocha technické infrastruktury trafostanice T14. Obsluha území ze stávající místní komunikace. Limity využití území ochranné pásmo stávajícího vodovodu. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veřejných prostranství západním směrem od zastavěného území sídla Vimperk, doplňuje návrhové plochy smíšené obytné. Limity využití území respektovat vedení a ochranné pásmo el. vedení, ochranné pásmo stávajícího vodovodu. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná západním směrem od sídla Vimperk, navazuje na zastavěné území. Obsluha území dle územní studie Limity využití území respektovat vedení a ochranné pásmo el. vedení, ochranné pásmo stávajícího vodovodu. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veřejných prostranství pás doplňující návrh plochy smíšené obytné v jihozápadním okraji sídla Vimperk. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná plocha navazující jihozápadním směrem na zastavěné území sídla Vimperk. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat ochranné pásmo stávajícího vodovodu. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha dopravní infrastruktury - rekonstrukce a rozšíření komunikace II/145 včetně stavebních úprav křižovatek, od zastavěného území Vimperka směrem na Zdíkov. Součástí lokality je plocha tech. infrastruktury trafostanice T9. Limity využití území respektovat otevřenou vodoteč, stávající vodovodní a kanalizační řad, stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená výrobní plocha situovaná při západním okraji zastavěného území sídla Vimperk, podél stávající silnice II. třídy. Obsluha území dle územní studie Limity využití území respektovat otevřenou vodoteč, ochranné pásmo el. vedení, zvýšenou hygienickou zátěž hluku. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná severozápadně navazující na zastavěné území sídla Vimperk. Součástí lokality je plocha technické infrastruktury trafostanice T12. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat stávající i navržené vedení a 4,95 2,74 2,06 0,50 0,76 1,73 0,88 10,10 15

16 VP 81 SO 82 VP 83 SO 84 VP 85 SO 86 OV 88 SO 90 VS 92 ochranné pásmo el. vedení a navržené trafostanice, vzdálenost 50m od okraje lesa, zvýšenou hygienickou zátěž hluku Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veřejných prostranství západním směrem od sídla Vimperk, převážně vyplňující prostor ochranných pásem el. vedení, součástí lokality je plocha tech. infrastruktury trafostanice T11. Limity využití území respektovat vedení a ochranné pásmo el. vedení, vzdálenost 50m od okraje lesa, zvýšenou hygienickou zátěž hluku. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná západním směrem od sídla Vimperk, navazuje na zastavěné území (Na kalvárii). Obsluha území ze stávajících místních komunikací Limity využití území respektovat vedení a ochranné pásmo el. vedení, vzdálenost 50m od okraje lesa, významný krajinný prvek. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veřejných prostranství západním směrem od sídla Vimperk. Limity využití území respektovat vedení a ochranné pásmo el. vedení, vzdálenost 50m od okraje lesa. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná západním směrem od sídla Vimperk, v proluce mezi jednotlivými zastavěnými územími. Obsluha území ze stávajících místních komunikací. Limity využití území respektovat vedení a ochranné pásmo el. vedení, vzdálenost 50m od okraje lesa, významný krajinný prvek. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veřejných prostranství západním směrem od sídla Vimperk, plocha lemuje plochu smíšenou obytnou. Limity využití území respektovat vedení a ochranné pásmo el. vedení, vzdálenost 50m od okraje lesa, významný krajinný prvek. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná západním směrem od sídla Vimperk. Obsluha území ze stávajících místních komunikací Limity využití území respektovat otevřenou vodoteč, ochranné pásmo navrženého el. vedení, hygienickou zátěž hluku. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha občanského vybavení - západním směrem od sídla Vimperk, navazuje na zastavěné území, podél silnice II/145. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat vzdálenost 50m od okraje lesa, hygienickou zátěž hluku. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná západním směrem od sídla Vimperk, navazuje na zastavěné území, podél silnice II/145. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat vzdálenost 50m od okraje lesa, stávající vodovod, hygienickou zátěž hluku. Plochy výroby a skladování v západní části k.ú. Vimperk. Obsluha území ze stávající místní komunikace 3,40 2,04 0,55 0,45 0,34 1,20 0,44 0,49 0,30 16

17 DI 95 SV 96 VP 97 DI 98 DI 99 DI 103 DI 106 TI 186 Limity využití území respektovat regionální biocentrum, III. zóna ochrany CHKO Šumava, vzdálenost 50m od okraje lesa, ochranné pásmo zdroje II. stupně. Plocha dopravní infrastruktury - ve východní části k.ú. Vimperk, po okraji ploch SV 24 a SO 26. Součástí lokality je plocha tech. infrastruktury trafostanice T38. Plocha smíšená výrobní - při východním okraji k.ú. Vimperk, navazuje na zastavěné území se stejným funkčním využitím. Obsluha území z navrhované DI 223 (společně i pro plochu SV 216 v k. ú. Pravětín) Limity využití území respektovat ochranné pásmo el. vedení, hygienickou zátěž hluku. Plocha veřejných prostranství - při východním okraji k.ú. Vimperk. Limity využití území respektovat ochranné pásmo el. vedení Plocha dopravní infrastruktury - ve východní části k.ú. Vimperk, navazuje na DI 95 v k. ú. Vimperk a DI 223 v k. ú. Pravětín. Plocha dopravní infrastruktury po jihovýchodním okraji sídla Vimperk, mezi stávající a navrženou zástavbou (Vimperk - Hájná Hora) Limity využití území respektovat vedení a bezpečnostní a ochranné pásmo vedení VTL plynovodu, vedení a ochranné pásmo el. vedení. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha dopravní infrastruktury - v severní části k.ú. Vimperk, souběžně se stávající silnicí II/145, od které je oddělena navrženou plochou VP 1 a SO 2. Limity využití území respektovat vzdálenost 50m od okraje lesa a stávající vodovod. Plocha dopravní infrastruktury - ve východní části k.ú. Vimperk, v ohybu dráhy, poblíž Pravětínského potoka. Plocha je určena pro vyřešení dopravního propojení centra a navržených ploch ležících na jižním okraji Vimperka. Limity využití území respektovat prvky ÚSES, vedení a bezpečnostní a ochranné pásmo vedení VTL plynovodu, vedení a ochranné pásmo el. vedení, ochranné pásmo dráhy, zvýšenou hygienickou zátěž hluku. Plocha technické infrastruktury návrh plochy pro ČOV - severovýchodně od sídla Klášterec, mezi silnicí III. třídy a Arnoštským potokem. Obsluha území ze silnice III. třídy Limity využití území respektovat funkční lokální biokoridor, ochranné pásmo elektronického komunikačního zařízení. 0,15 1,48 1,23 0,04 0,96 1,20 0,57 0,26 k. ú. Bořanovice u Vimperka TI 111 SO 112 Plocha technické infrastruktury návrh plochy pro ČOV - východně od sídla Bořanovice. Obsluha území nově navrhovaný přístup Limity využití území respektovat vedení a ochranné pásmo stávajícího a navrženého el. vedení. Plocha smíšená obytná na severním okraji sídla, u silnice III. třídy, navazuje na zastavěné území. Obsluha území ze stávající silnice III. třídy Limity využití území respektovat ochranné pásmo silnice III. třídy, archeologickou lokalitu. 0,24 0,41 17

18 SO 113 SO 114 VS 115 Plocha smíšená obytná na severovýchodním okraji Bořanovic, u silnice III. třídy, navazuje na zastavěné území. Obsluha území ze stávající silnice III. třídy Limity využití území respektovat ochranné pásmo silnice III. třídy, archeologickou lokalitu a otevřenou vodoteč. Plocha smíšená obytná ve východní části sídla Bořanovice, navazuje na zastavěné území, návrhem dojde k zarovnání jeho hranice. Obsluha území z místní komunikace procházející sídlem Limity využití území respektovat archeologickou lokalitu Plocha výroby a skladování v jižní části sídla Bořanovice, návrh vyplňuje proluku mezi stávajícím areálem výroby a skladování a zastavěným územím sídla. Obsluha území ze stávajících místních komunikací Limity využití území respektovat stávající i navržené el. vedení vč. ochranného pásma 0,76 0,41 2,14 k. ú. Boubská VS 120 SO 121 SO 122 SO 123 VP 124 SO 125 SO 132 Plochy výroby a skladování západně navazuje na zastavěné území sídla Boubská. Obsluha území ze stávající místní komunikace Plocha smíšená obytná severovýchodně navazuje na zastavěné území sídla Boubská podél silnice III/ Obsluha území sjezdem ze stávající silnice III. třídy Limity využití území respektovat ochranné pásmo zdroje II. stupně, ochranné pásmo silnice III. třídy, otevřenou vodoteč, vodní zdroj (mimo provoz). Plocha smíšená obytná - severovýchodně navazuje na zastavěné území sídla Boubská podél silnice III/ Obsluha území sjezdem ze stávající silnice III. třídy Limity využití území ochranné pásmo silnice III. třídy, vodní zdroj (mimo provoz), archeologickou lokalitu. Plocha smíšená obytná - severovýchodně navazuje na zastavěné území sídla Boubská. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat ochranné pásmo el. vedení Plocha veřejných prostranství východním směrem od sídla Boubská, navazuje na zastavěné území. Limity využití území respektovat vedení a ochranné pásmo stávajícího a navrženého el. vedení. Plocha smíšená obytná jižně navazuje na zastavěné území sídla Boubská. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat ochranné pásmo silnice III. třídy, částečně ochranné pásmo trafostanice. Plocha smíšená obytná - v jihozápadní části k.ú. Boubská, částečně navazuje na zastavěné území. Obsluha území ze stávající místní komunikace. VP 133 Plocha veřejných prostranství u jihozápadní hranice k.ú. Boubská, 0,11 0,30 0,95 0,24 0,20 0,10 0,38 1,22 18

19 SO 134 SO 135 VP 136 SO 137 VP 138 SV 139 TI 141 VS 142 mezi stávající zástavbou. Limity využití území respektovat vzdálenost 50m od okraje lesa. Plocha smíšená obytná - v jižní části k.ú. Boubská, navazuje na zastavěné území. Obsluha území ze stávající místní komunikace. Plocha smíšená obytná - v jihozápadní části k.ú. Boubská, podél silnice III/14519 Obsluha území sjezdem ze silnice III. tř.. Limity využití území respektovat stávající vodovod, ochranné pásmo silnice. Plocha veřejných prostranství v jihozápadní části k.ú. Boubská, součástí je návrh plochy technické infrastruktury trafostanice T23. Limity využití území respektovat vedení a ochranné pásmo el. vedení, ochranné pásmo silnice III. třídy, vzdálenost 50m od okraje lesa. Plocha smíšená obytná - v jižní části k.ú. Boubská, součástí je návrh plochy technické infrastruktury trafostanice T24. Obsluha území sjezdy ze stávající silnice III. třídy Limity využití území respektovat vedení a ochranné pásmo el. vedení, vzdálenost 50m od okraje lesa. Plocha veřejných prostranství - v jižní části k.ú. Boubská Limity využití území respektovat vedení a ochranné pásmo el. vedení, vzdálenost 50m od okraje lesa. Plocha smíšená výrobní - při jižním okraji k.ú. Boubská, v blízkosti rozvodny Vimperk. Obsluha území ze stávajících místních komunikací Limity využití území respektovat vedení a ochranné pásmo stávajícího a navrženého el. vedení, vzdálenost 50m od okraje lesa. Plocha technické infrastruktury návrh plochy pro ČOV - severně od sídla Boubská. Obsluha území ze silnice III. třídy Plocha výroby a skladování - při jižním okraji k.ú. Boubská, navazuje na stávající plochy výroby a skladování. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat stávající a navržené vedení a ochranné pásmo el. vedení, stávající trafostanici s ochranným pásmem 0,44 0,24 2,60 11,37 3,35 4,46 0,24 1,44 k. ú. Hrabice SO 150 SO 151 SO 152 VP 153 Plocha smíšená obytná - severně od sídla Hrabice, navazuje na zastavěné území. Obsluha území ze stávající místní komunikace Plocha smíšená obytná - vyplňuje proluku mezi stávajícími plochami na severním okraji sídla Hrabice, propojí zastavěná území. Obsluha území ze stávající místní komunikace Plocha smíšená obytná - severovýchodně navazuje na zastavěné území sídla Hrabice. Obsluha území ze stávající místní komunikace Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veřejných prostranství jižně od zastavěného území sídla 0,27 0,88 0,48 0,16 19

20 SO 154 VP 155 VP 156 VP 157 DI 158 SO 160 VS 161 VP 162 SO 163 SO 165 SO 166 Hrabice, je součástí plochy smíšené obytné SO 154. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - jižně navazuje na zastavěné území sídla Hrabice, součástí je plocha technické infrastruktury návrh trafostanice T8. Obsluha území sjezdem ze stávající silnice II. třídy Limity využití území respektovat vzdálenost 50m od okraje lesa, archeologickou lokalitu, ochranné pásmo trafostanice. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veřejných prostranství jižní okraj k.ú. Hrabice. Limity využití území respektovat vzdálenost 50m od okraje lesa. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veřejných prostranství jižní okraj k.ú. Hrabice. Limity využití území respektovat vzdálenost 50m od okraje lesa Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veřejných prostranství malá plocha v jižním cípu k.ú. Hrabice, podél silnice II. třídy. Limity využití území respektovat trasu stávajícího vodovodu. Plocha dopravní infrastruktury - rekonstrukce a rozšíření silnice II. třídy včetně stavební úpravy křižovatky silnice II/145 se silnicí na Hrabice. Limity využití území respektovat stávající vodovodní a kanalizační řad, stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - při jižním okraji k.ú. Hrabice. Obsluha území ze stávajících místních komunikací. Limity využití území respektovat vedení a ochranné pásmo el. vedení, stávající vodovod a kanalizace, částečně poddolované území. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plochy výroby a skladování při jižním okraji k.ú. Hrabice. Obsluha území ze stávající místní komunikace Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veřejných prostranství v jižní části k.ú. Hrabice. Limity využití území respektovat vedení a ochranné pásmo el. vedení, poddolované území. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - jižně navazující na zastavěné území sídla Hrabice. Obsluha území ze stávajících místních komunikací Limity využití území respektovat archeologickou lokalitu. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha smíšená obytná - jihozápadně navazující na zastavěné území sídla Hrabice. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat vedení a ochranné pásmo el. vedení. Plocha smíšená obytná západním směrem navazující na zastavěné území sídla Hrabice. 5,87 1,01 0,49 0,03 0,39 5,39 0,80 2,33 4,45 4,22 1,25 20

21 DI 170 VP 174 Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat vedení a ochranné pásmo el. vedení. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha dopravní infrastruktury jihozápadně od sídla Hrabice, podél stávajícího areálu smíšené výroby (SV), navazuje na plochy DI 78 a DI 158 situované u silnice II. třídy Limity využití území respektovat navržený vodovodní a kanalizační řad, stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení. Pro tuto plochu je nutné zpracovat územní studii. Plocha veřejných prostranství - jihozápadně navazující na zastavěné území sídla Hrabice. Převážně vyplňuje prostor ochranných pásem el. vedení, odděluje navrženou plochu smíšenou obytnou od stávajícího areálu smíšené výroby a navržené komunikace. Součástí lokality je plocha technické infrastruktury trafostanice T5. Obsluha území - z navržené DI 170 Limity území - respektovat stávající vedení a ochranné pásmo el. vedení, navrženou trafostanici s ochranným pásmem 0,75 1,51 k. ú. Klášterec u Vimperka SO 180 SO 181 SO 182 VP 184 VS 185 Plocha smíšená obytná severozápadně navazuje na zastavěné území sídla Klášterec. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat CHKO Šumava III. zóna, evropsky významnou lokalitu, ochranné pásmo elektronického komunikačního zařízení. Plocha smíšená obytná - západně navazuje na zastavěné území sídla Klášterec. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat CHKO Šumava III. a II. zóna, evropsky významnou lokalitu, ochranné pásmo elektronického komunikačního zařízení, archeologickou lokalitu, vodní tok. Plocha smíšená obytná - západně navazuje na zastavěné území sídla Klášterec. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat CHKO Šumava III. zóna, evropsky významnou lokalitu, archeologickou lokalitu, vodní tok. Plocha veřejných prostranství jižně navazující na zastavěné území sídla Klášterec. Limity využití území respektovat archeologickou lokalitu. Plochy výroby a skladování jižně navazující na zastavěné území sídla Klášterec. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat evropsky významnou lokalitu. 0,20 0,27 0,33 0,52 1,31 k. ú. Křesanov SO 190 Plocha smíšená obytná severně navazuje na zastavěné území sídla Křesanov. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat archeologickou lokalitu. 1,22 21

22 SO 191 SO 192 SO 193 SO 194 SO 195 SO 198 SV 199 Plocha smíšená obytná severně od sídla Křesanov. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat vzdálenost 50m od okraje lesa. Plocha smíšená obytná - severovýchodně navazuje na zastavěné území sídla Křesanov. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat archeologickou lokalitu. Plocha smíšená obytná vyplňuje proluku v centrální části sídla Křesanov, navazuje na zastavěné území. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat archeologickou lokalitu, ochranné pásmo el. vedení. Plocha smíšená obytná v centrální části osady nedaleko sídla Křesanov, navazuje na zastavěné území. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat archeologickou lokalitu. Plocha smíšená obytná jižně od sídla Křesanov, na hranici katastrálního území. Obsluha území sjezdem ze stávající silnice II. tř.. Limity využití území respektovat vzdálenost 50m od okraje lesa, hygienickou zátěž hluku. Plocha smíšená obytná - jižně od sídla Křesanov, na hranici katastrálního území. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat vzdálenost 50m od okraje lesa, hygienickou zátěž hluku. Plocha smíšená výrobní - v severním cípu katastrálního území Křesanov, u hranice s katastrálním územím Výškovice u Vimperka a zároveň na hranici řešeného území. Navazuje na zastavěné území. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat vzdálenost 50m od okraje lesa. 0,24 0,81 0,15 0,22 0,74 0,23 1,07 k. ú. Lipka SO 200 SO 201 SO 202 Plocha smíšená obytná - západně navazuje na zastavěné území sídla Lipka. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat CHKO Šumava III. zóna, ochranné pásmo zdroje II. st., evropsky významnou lokalitu. Plocha smíšená obytná - jižně navazuje na zastavěné území sídla Stará Lipka. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat CHKO Šumava IV. zóna, funkční lokální biokoridor, stávající vodovod, archeologickou lokalitu, evropsky významnou lokalitu. Plocha smíšená obytná - západně navazuje na zastavěné území sídla Stará Lipka. Obsluha území ze stávající místní komunikace Limity využití území respektovat CHKO Šumava III. a IV. zóna, funkční lokální biokoridor, archeologickou lokalitu, evropsky 0,38 0,25 0,55 22

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

Správní orgán sto Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

Správní orgán sto Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ZM NA. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VIMPERK Správní orgán sto Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk starosta obce: Ing. Bohumil Petrášek...otisk ú edního razítka Po izovatel stský ú ad Vimperk odbor výstavby a

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

I. Textová část změny č. 1 ÚPO

I. Textová část změny č. 1 ÚPO I. Textová část změny č. 1 Popis, obsah změny č. 1 Sousedovice Územní plán obce Sousedovice byl schválen 7. 2. 2005. Formální obsah změny č. 1: I.1.a) vymezení zastavěného území I.1.b) koncepce rozvoje

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Město Klobouky u Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE LOUŇOVICE POD BLANÍKEM BYL SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Město Klobouky u Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň N á v r h Ú P k e s p o l e č n é m u j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. červenec 2013 ZADAVATEL: Obec Třebeň Třebeň 31, 351 34 Skalná Určený zastupitel:

Více

Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNÍ PLÁN DUNAJOVICE TEXTOVÁ ČÁST

Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNÍ PLÁN DUNAJOVICE TEXTOVÁ ČÁST 1 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNÍ PLÁN DUNAJOVICE TEXTOVÁ ČÁST

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY Statutární město České Budějovice M a gi s t r á t mě s t a Č e s ké B u děj o vi c e O d b o r ú z e mní h o pl á n o vá n í a a r c h i t e kt u r y n á m. Přemysla Ot a k a r a II, č. 1, 2 Magistrát

Více

Územní plán obce Přísečná

Územní plán obce Přísečná 1 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, tel. 387 311 238, tel. 387 312 513, mobil 605 277 998 Územní plán obce Přísečná Změna č. 2 TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY T E X T O V Á Č Á S T obsah: I.a I.b I.c I.c1 I.c2 I.c3 I.c4 I.d I.d1 I.d2 I.e I.e1 I.e2 I.e3 I.e4 I.e5 I.e6 I.f I.f1 I.f2 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DOUBRAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DOUBRAVICE ÚZEMNÍ PLÁN DOUBRAVICE TEXTOVÁ ČÁST správní orgán, který ÚP vydal ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územní plán Doubravice pořizovatel zastupitelstvo obce Doubravice MěÚ Strakonice, odbor rozvoje číslo jednací (usnesení):

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů A. Změna č. 2 Územního plánu obce BĚLEČ textová část Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vydávající orgán Číslo jednací

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADAVATEL Obecní úřad Lichoceves 252 64 Lichoceves 20 ŘÍJEN 2010 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 II. TEXTOVÁ ČÁST... 5 A. požadavky

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMAŘICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMAŘICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMAŘICE včetně místních částí Pašínovice, Sedlo u Komařic, Stradov 1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Komařice Záznam

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ PŘÍLOHA Č. I. A. A II. A. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2014 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje

Více

Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Vypracoval:

Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Vypracoval: ÚZEMNÍ STUDIE HOMOLKA SEVER + JIH Pllochy VP 24,, SO 25,, SO 26,, VP 131,, SO 132 z ÚP Viimperrk ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, Steinbrenerova 6, 385 17

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

Územní plán PŘEŠTĚNICE

Územní plán PŘEŠTĚNICE Územní plán PŘEŠTĚNICE Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Přeštěnice datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Ing. Vlastimil Smítka funkce: pracovník

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ NÁVRH zakázkové číslo: 24-38

Více

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Ostopovice Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE okr. Břeclav KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednatel: Obec

Více

Územní plán Jičíněves

Územní plán Jičíněves Zastupitelstvo obce Jičíněves jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Krašlovice Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot OBSAH 1 Vymezení zastavěného území... 4 2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 4 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh A. UNHOŠŤ Změna č. 1B Územního plánu Návrh textová část 09/2014 1 Pořizovatel: Úřad architektury a územního plánování Magistrátu města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52 Kladno Vydávající orgán: Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU duben 2014 Název: Zadavatel: MMR ČR PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU (ppt. ÚZEMNÍ PLÁN - OBSAH) Zpracovala: Ing. arch.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE Zadání : Vypracoval městský úřad Strakonice spolu s obcí Čečelovice. Obsah : a. Důvody pro pořízení a hlavní cíle rozvoje území 1 b. Výčet katastrálních území tvořících

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice Zpráva, schválena dne 20. 6. 2013 v zastupitelstvu obce v souladu 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ZÁŘÍ 2015 Pořizovatel: Městský úřad Napajedla Masarykovo nám. 89 763 61 Napajedla

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC OBEC JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC 675 44 Lesonice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: 14/27/05 V Jakubově 29.01.2014

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY II NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚBOŘ PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.3 A1 - TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚBOŘ PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.3 A1 - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚBOŘ PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.3 A1 - TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP VYDAL: ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHOTĚBOŘE POŘADOVÉ ČÍSLO POSLEDNÍ ZMĚNY: 3 DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E Autoři: Urbanismus Ing. arch. Petr Leinert Schweitzerova 19, 779 00 Olomouc tel.fax: 585 436 923, m.: 603 495 430, e-mail: leinert@volny.cz Doprava

Více

Územní plán PLEŠE. Záznam o účinnosti. Zpracovatel: vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Pleše. číslo jednací: VÚP 24768/12/Pb

Územní plán PLEŠE. Záznam o účinnosti. Zpracovatel: vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Pleše. číslo jednací: VÚP 24768/12/Pb Územní plán PLEŠE Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Pleše datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Ivana Přibylová funkce: referent Městského úřadu

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Lhota u Kamenných Žehrovic Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Jméno a příjmení, funkce a podpis

Více

KRAJINNÝ PARK V TELČI

KRAJINNÝ PARK V TELČI MĚSTSKÝ ÚŘAD V TELČI ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů jako pořizovatel regulačního plánu

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

Územní plán Běleč. 1. Textová část. Obec Běleč, Jihočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4

Územní plán Běleč. 1. Textová část. Obec Běleč, Jihočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Název dokumentace: Územní plán Běleč Projektant: Obec Běleč, Jihočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Územní plán Běleč 1. Textová část úprava dokumentace dle stanoviska

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2009

Opatření obecné povahy č. 1/2009 Opatření obecné povahy č. 1/2009 Strana 1 (celkem 24) Opatření obecné povahy č. 1/2009 Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Vimperk Zastupitelstvo města Vimperk příslušné podle 6 odst. 5 písm. c)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení I. ÚZEMNÍ PLÁN I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

Územní plán. včetně místních částí Pašínovice, Sedlo u Komařic, Stradov TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Územní plán. včetně místních částí Pašínovice, Sedlo u Komařic, Stradov TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územní plán KOMAŘICE včetně místních částí Pašínovice, Sedlo u Komařic, Stradov NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tento územní plán byl vydán usnesením Zastupitelstva obce Komařice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE Ing. arch. Václav Mastný, nám T. G. Masaryka 9, 301 00 PLZEŇ ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU č.1 - NÁVRH dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více