URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV"

Transkript

1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

2 Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní plán Velký Beranov Fáze zpracování: Návrh Místo zakázky: Velký Beranov Kraj: Kraj Vysočina Objednatel: Obec Velký Beranov Pořizovatel: Magistrát města Jihlavy Úřad územního plánování Oprávněná osoba pořizovatele: Ing. arch. Tomáš Lakomý Zpracovatel: Ing. arch. Jiří Hašek ČKA Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o. Spolupráce: Jana Kubátová dopravní řešení Dana Menšíková - digitalizace Ing. Michal Kovář ÚSES, firma Ageris, s. r. o., Brno Datum zpracování: leden 2015 duben 2015 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace Vydávající orgán Územní plán Velký Beranov Zastupitelstvo obce Velký Beranov Nabytí účinnosti Oprávněná úřední osoba pořizovatele : Magistrát města Jihlavy Úřad územního plánování Ing. arch. Tomáš Lakomý Podpis Razítko

3 I. ÚZEMNÍ PLÁN IA. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18, odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle 5 odst. 1 katastrálního zákona Stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

4 IB. GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1 Výkres základního členění 1 : Hlavní výkres 1 : Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : Seznam použitých zkratek: BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka ČOV čistírna odpadních vod ETAP etapizace k. ú. katastrální území LC lokální biocentrum LK lokální biokoridor LP levobřežní přítok ORP obec s rozšířenou působností p. č. parcela číslo PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa (lesní pozemek) PÚR Politika územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č.1 RD rodinný dům RZV plochy s rozdílným způsobem využití (funkční plochy) STL středotlaký TS trafostanice ÚAP územně analytické podklady ÚPD územně plánovací dokumentace ÚSES územní systém ekologické stability ÚP územní plán ÚPO územní plán obce URÚ udržitelný rozvoj území ÚS územní studie VDJ vodojem VN vysoké napětí VTL vysokotlaký VVN velmi vysoké napětí VVT významný vodní tok VVTL velmi vysokotlaký plynovod ZPF zemědělský půdní fond ZÚR Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění aktualizace č

5 I. ÚZEMNÍ PLÁN IA. Textová část územního plánu 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (1) Hranice zastavěných území jsou vymezeny k datu (2) Územní plán vymezuje tato zastavěná území: a) Zastavěné území sídla Velký Beranov; b) zastavěné území sídla Nové Domky; c) zastavěné území sídla Bradlo; d) zastavěné území sídla Jeclov; e) zastavěné území areálu správy a údržby dálnice D1; f) zastavěná území samot rozptýlených v krajině; g) zastavěná území rozptýlených ploch a objektů rodinné rekreace; h) zastavěná území rozptýlených ploch a objektů technické infrastruktury; (3) Hranice zastavěných území jsou zakresleny v grafické části územního plánu ve výkrese základního členění a v hlavním výkrese. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A ROZVOJE JEHO HODNOT KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ (4) Územní plán stanovuje zásady celkové koncepce rozvoje území obce: a) Navrhnout změny v území směřující k optimálnímu využívání území umožňující dlouhodobý, vyvážený a harmonický rozvoj obce. b) Rozvoj území obce bude respektovat vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. c) Rozvoj území obce bude respektovat přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. d) Při rozvoji území obce dbát na zachování a obnovu kulturní krajiny a posílení její stability, hospodárné využívání zastavěného území a ochranu nezastavěného území. e) Vymezit rozvojové plochy jednotlivých funkcí obce podle stanovené urbanistické koncepce. f) Vymezit rozvojové plochy bydlení ve formě ploch bydlení v rodinných domech a ploch smíšených obytných venkovských. g) Rozvoj bydlení směřovat především do sídel Velký Beranov a Nové Domky. h) Rozvoj rekreace umožnit ve stávajících plochách staveb pro rodinnou rekreaci, nevymezovat nové zastavitelné plochy pro rekreaci. Rekreaci umožnit i v jiných plochách s rozdílným způsobem využití dle stanovených podmínek jednotlivých ploch. i) Zajistit podmínky pro rozvoj občanské vybavenosti, umožnit výstavbu občanské vybavenosti v ostatních plochách s rozdílným způsobem využití, především v plochách smíšených obytných

6 j) Respektovat stávající plochy výroby a skladování a navrhnout nové plochy výroby a skladování především v návaznosti na stávající plochy stejného využití, v plochách zemědělské výroby umožnit jejich polyfunkční využití. k) Stanovit koncepci dopravní infrastruktury. l) Vymezit a zpřesnit koridory vymezené v ZÚR Kraje Vysočina pro homogenizaci a přeložky silnic II/602 a II/353. m) Vymezit koridor pro úpravu komunikace ke skládce a s tím řešit i napojení navrhovaných zastavitelných ploch pro bydlení v Nových Domkách. n) Zajistit dopravní obsluhu rozvojových ploch. o) Respektovat trasy a zařízení technické infrastruktury. Navrhnout doplnění technické infrastruktury a umožnit napojení zastavitelných ploch na technickou infrastrukturu, vymezit plochy a koridory technické infrastruktury. p) Při rozvoji území maximálně respektovat přírodní podmínky, terénní reliéf, vodní toky a vodní plochy. q) Nová zástavba musí respektovat urbanistické a krajinářské hodnoty území. r) Navrhnout opatření k ochraně a obnově kulturní krajiny, vymezit kostru územního systému ekologické stability krajiny KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ Urbanistické a architektonické hodnoty (5) Územní plán vymezuje urbanistické a architektonické hodnoty: a) Urbanisticky hodnotné území: Prostor návsi (k. ú. Velký Beranov) b) Významné architektonicky hodnotné stavby: Kaple (k.ú. Bradlo) c) Významné stavební dominanty obce: Kostel sv. Anny ve Velkém Beranově (6) Územní plán stanovuje podmínky ochrany a rozvoje urbanistických a architektonických hodnot: a) Bude respektován historický půdorys zastavění a stávající urbanistická struktura jednotlivých sídel. b) Budou chráněny stávající hodnoty urbanistické kompozice, nemovité kulturní památky, památky místního významu, objekty architektonicky a historicky hodnotné a objekty drobné architektury. c) Při přestavbách a zástavbách proluk v celém území obce respektovat charakter současné okolní zástavby. d) V urbanisticky hodnotném území je nutné: respektovat historickou komunikační osnovu a respektovat základní parcelaci a umístění a orientaci staveb tak, aby byl zachován charakter urbanisticky hodnotného území; nové objekty musí svým architektonickým ztvárněním a objemovými parametry respektovat charakter okolní zástavby; respektovat měřítko stávající zástavby, při přestavbách v území maximálně respektovat současné vnější hmoty objektů; e) U významných architektonicky hodnotných staveb je nutné respektovat stávající vnější vzhled budov, případně řešit obnovu původního vzhledu budov

7 f) Nová zástavba musí respektovat měřítko prostoru a urbanistickou strukturu danou historickým vývojem. g) V zastavěném území a rozvojových plochách v celém území obce nesmí být umístěny stavby, které by svým architektonickým ztvárněním, objemovými parametry, vzhledem, účinky provozu a použitými materiály znehodnotily uvedené architektonické a urbanistické hodnoty. h) Změny v území musí respektovat významnou stavební dominantu obce Historické a kulturní hodnoty (7) Územní plán vymezuje historické a kulturní hodnoty: a) památky místního významu b) pietní místo (8) Územní plán stanovuje podmínky ochrany památek místního významu: a) V řešeném území se nacházejí drobné stavby a objekty, které nejsou evidovány jako kulturní památky, ale mají svůj kulturní, historický a urbanistický význam, tzv. památky místního významu (drobné sakrální stavby, kapličky, kříže, kameny). Tyto objekty je nutno zachovat a respektovat. Z pohledu památkové péče je nevhodné s nimi jakkoliv manipulovat, přemisťovat je nebo je jakkoliv upravovat či doplňovat. V okolí těchto staveb nepřipustit výstavbu a záměry, které by mohli nepříznivě ovlivnit jejich vzhled, prostředí a estetické působení místních památek. b) Pietní místo bude respektováno včetně bezprostředního okolí, přístupových cest a exponovaných pohledů. (9) Podmínky ochrany dalších hodnot: a) Nutné respektovat a chránit území s archeologickými nálezy. b) Nutné respektovat a chránit nemovité kulturní památky Přírodní hodnoty území (10) Respektovat vodní plochy a toky v řešeném území. (11) Podél významných vodních toků respektovat manipulační pruh v šířce 8 m. (12) Podél ostatních koryt vodních toků respektován manipulační pruh v šířce 6 m. (13) Respektovat památné stromy v řešeném území včetně ochranného pásma. (14) Respektovat hodnotné solitéry, aleje a skupiny stromů na území obce. (15) Respektovat obecné významné krajinné prvky. (16) Respektovat krajinný ráz území. (17) Je nutné respektovat pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) a vzdálenost 50 m od okraje lesa. (18) Vytvářet podmínky pro realizaci územní systém ekologické stability (19) V celém řešeném území neumisťovat stavby, plochy a zařízení, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí a krajinný ráz území Ochrana zdravých životních podmínek a životního prostředí (20) U ploch s převažující funkcí bydlení (plochy bydlení a plochy smíšené obytné) vymezených u ploch a koridorů dopravní infrastruktury (silnice II/602 a II/353) bude v následných řízeních posouzena vhodnost dané lokality z hlediska hlukové zátěže ze stávající a navrhované plochy dopravy. Požadavek na posouzení hluku z dopravy je - 5 -

8 uveden v podmínkách využití jednotlivých zastavitelných ploch. V územním plánu jsou tyto plochy vymezeny jako plochy s podmíněně přípustným využitím. U ploch pro bydlení u ostatních komunikací není podmíněná přípustnost stanovena. (21) V plochách s převažující funkcí bydlení (plochy bydlení a plochy smíšené obytné) jsou nepřípustné stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí a veřejné zdraví překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení negativních účinků musí být prokázáno v rámci územního řízení). (22) U ploch výroby a skladování - drobné a řemeslné výroby a ploch občanského vybavení lze umístit chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví po doložení splnění povinností stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku příp. vibrací. Chráněné prostory lze umístit pouze do lokalit, v nichž bude v rámci územního řízení prokázáno, že celková hluková zátěž splňuje hodnoty hygienických limitů hluku stanovených platnými právními předpisy. (23) U ploch výroby a skladování a u ploch technické infrastruktury nebude stávající a navrhované využití ploch negativně ovlivňovat nadlimitními hodnotami hluku a pachových emisí chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb. (24) U přípustných nebo podmíněně přípustných činností v ostatních plochách s rozdílným způsobem využití, jež mohou být zdrojem hluku, nesmí negativní vlivy těchto činností zasahovat stávající chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb. (25) Při posuzování vlivů na prostředí jednotlivých ploch bude posuzování provedeno sumárně ze všech provozů umístěných v dané ploše, popř. součtem negativních vlivů zasahujících danou plochu. (26) V územním plánu jsou stanoveny podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití a základní podmínky prostorového uspořádání pro zástavbu navrhovaných ploch objekty. Ty jsou popsány v podmínkách využití zastavitelných ploch. (27) Respektovat vyhlášené ochranné pásmo od zemědělského areálu ve Velkém Beranově. (28) Respektovat vypočtenou hranici negativního vlivu od čistírny odpadních vod. 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ NAVRHOVANÁ URBANISTICKÁ KONCEPCE (29) Územní plán charakterizuje urbanistickou koncepci: i) Sídelní struktura je charakterizovaná soustředěním zástavby do sídel Velký Beranov, Nové Domky, Bradlo a Jeclov. V severní části řešeného území v blízkosti směrem k dálnici D1 se nachází areál správy a údržby dálnice D1. V jižní části řešeného území v blízkosti řeky Jihlavy se pak nachází plochy a objekty rodinné rekreace. j) Základní urbanistická koncepce obce je charakterizována výrazně převládající funkcí bydlení v sídlech Velký Beranov a Nové Domky. Většinu území těchto sídle tvoří nové struktury obytné zástvby. a) Původní historická zástavba Velkého Beranova je soustředěna podél historické komunikace, která procházela přes dnešní náves a u bývalé školy se rozdělila směrem na Žďár nad Sázavou a na Jihlavu. Zástavba v prostoru návsi je vymezena ne severní a jižní straně zemědělskými usedlostmi. V prostoru návsi se dominantně uplatňuje kaple sv. Anny. Zástavba návsi je charakterizovaná málo narušenou původní urbanistickou strukturou, urbanistická struktura této části musí být zachována a chráněna. k) Západně od návsi je zachována enkláva původní zástavby domkářského charakteru

9 l) Nová zástavba vznikla jižně od návsi po stávající silnici II/602 a dále pak v severozápadní části obce a dále pak v prostorově oddělené části Nové Domky podél silnice II/602 na Jihlavu. b) V zástavbě sídel Velký Beranov a Nové Domky převažuje nízkopodlažní zástavba. Zástavba je tvořena rodinnými domy a bytovými domy Převažující výšková hladina zástavby jsou 2 nadzemní podlaží, u zástavby bytových domů 3 nadzemní podlaží. c) Výrobní území sídla Velký Beranov je tvořeno zemědělským areálem ve východní části sídla a navazujícími plochami drobné a řemeslné výroby. m) Zástavba sídla Bradlo je charakterizována výškovou členitostí terénu. Jádrem sídla je veřejné prostranství v okolí rybníčků s kaplí. Výšková hladina zástavby je 1-2 nadzemní podlaží. n) Sídlo Jeclov je charakterizováno převážně uliční zástavbou podél komunikace. Centrálním prostorem sídla je malé veřejné prostranství u rybníčka se zvoničkou. Výšková hladina zástavby je 1-2 nadzemní podlaží. (30) Územní plán stanovuje zásady urbanistické koncepce: b) Urbanistická koncepce je vyjádřena vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek jejich využití. c) Zachovat současnou urbanistickou strukturu jednotlivých sídel při respektování kulturních, přírodních i civilizačních hodnot území. d) Zastavitelné plochy vymezit především ve vazbě na zastavěná území jednotlivých sídel. e) Rozvojové plochy umístit především ve vazbě na plochy shodného nebo slučitelného způsobu využití. f) Respektovat urbanistickou strukturu a historický půdorys urbanisticky hodnotného prostoru návsi Velkého Beranova. g) V místních částech Bradlo a Jeclov respektovat tradiční charakter venkovské zástavby. h) Při úpravách veřejných prostranství respektovat urbanistické, architektonické, historické a kulturní hodnoty obce. i) Rozvojové plochy pro bydlení lokalizovat především do sídla Velký Beranov a Nové Domky. j) Rozvojové plochy pro bydlení budou přednostně vymezeny s vazbami na stávající obytné území. Využití zastavitelných ploch pro bydlení bude směřovat k ucelenému obvodu sídla. k) Stávající i zastavitelné plochy v místních částech Bradlo a Jeclov vymezit jako plochy smíšené obytné venkovské s možností polyfunkčního využití. l) Plochy rekreace jsou vymezeny jako stabilizované. m) Plochy výrobní soustředit především do severovýchodní části Velkého Beranova do prostoru kolem stávajícího areálu zemědělské výroby. n) Zástavbu v plochách výroby a skladování realizovat s ohledem na začlenění do stávající zástavby a začlenění do krajiny, respektování dálkových pohledů na sídlo. o) Plochy zemědělské výroby a plochy smíšené výrobní budou na svém okraji směrem do volné krajiny osázeny izolačním pásem zeleně. (31) Územní plán vymezuje v rámci řešeného území tyto plochy s rozdílným způsobem využití d) BH - Bydlení v bytových domech e) BI - Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské - BI f) RI - Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci g) OV - Občanské vybavení - veřejná infrastruktura h) OM - Občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední i) OS - Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - 7 -

10 j) SV - Plochy smíšené obytné - venkovské k) DS - Dopravní infrastruktura - silniční l) TI - Technická infrastruktura - inženýrské sítě m) VD - Výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba n) VZ - Výroba a skladování - zemědělská výroba o) VK - Plochy skladování p) PV - Veřejná prostranství q) ZV - Veřejná prostranství - veřejná zeleň r) ZS - Zeleň - soukromá a vyhrazení s) ZO - Zeleň - ochranná a izolační t) W - Plochy vodní a vodohospodářské u) NZ - Plochy zemědělské v) NL - Plochy lesní w) NP - Plochy přírodní x) NS - Plochy smíšené nezastavěného území y) NZ - Plochy těžby nerostů - nezastavitelné (32) Územní plán rozlišuje plochy dle časového horizontu na: a) Plochy stabilizované - současný způsob využití, dosavadní způsob využití se zásadně nemění. b) Plochy změn - navrhovaný způsob využití, území určené pro založení nových funkčních a prostorových struktur, patří mezi ně zastavitelné plochy, přestavbové plochy, plochy změn v krajině, koridory dopravní a technické infrastruktury. c) Plochy územních rezerv - plochy k prověření jejich budoucího využití (33) Územní plán označuje plochy změn identifikátorem - písmennou zkratkou s číselným indexem (např. Z1, P1, K1, DK1, TK1). (34) Územní plán stanovuje zásady způsobu využití ploch s rozdílným způsobem využití v kapitole 6. Textové části ÚP Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. (35) Územní plán stanovuje podmínky prostorového uspořádání: d) Podmínky prostorového uspořádání jsou uvedeny v podmínkách využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. e) U vymezených zastavitelných ploch a ploch přestavby jsou podmínky prostorového uspořádání uvedeny v níže uvedených tabulkách výčtu jednotlivých zastavitelných ploch a ploch přestaveb 3. 2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH (36) Zkratky a pojmy použité v tabulkách: ÚS = ne rozhodování o změnách v území není podmíněno zpracováním a schválením územní studie a jejím vkladem do evidence územně plánovací činnosti Etap = 0 není stanoveno pořadí změn v území (etapizace) Podkroví - podlaží, který svým stavebně technickým řešením další podlaží opticky nevytváří. Intenzita zastavění poměr zastavěné části stavebního pozemku včetně zpevněných ploch k celkové ploše stavebního pozemku - 8 -

11 (37) Výčet jednotlivých ploch a stanovení podmínek pro jejich využití Plocha ÚS Etap Podmínky využití ploch BI BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ Z1 Velký Beranov - sever I Z2 Velký Beranov - U Školy Z3 Nové Domky - sever I Z4 Nové Domky - proluka Z5 Nové Domky - jih I ne 0 Zástavba do max. 2 nadzemních podlaží + podkroví. Dopravní napojení společnou křižovatkou v místě stávající křižovatky silnice II/353 s komunikací na Kozlov. Respektovat vedení VN a trafostanici včetně ochranného pásma v ploše. Respektovat kabelové vedení NN včetně ochranného pásma. Intenzita zastavění stavebního pozemku do 850 m 2 včetně max. 50%. Intenzita zastavění stavebního pozemku nad 850 m 2 max. 45%. Využití plochy je podmíněno prokázáním v následných řízeních podle stavebního zákona, že pro objekty chráněné nebudou překračovány hygienické limity hluku z dopravy. V případě jejich překračování není možno výstavbu chráněných objektů realizovat ne 0 Zástavba do max. 2 nadzemních podlaží + podkroví. Dopravní napojení z vymezených veřejných prostranství a nových komunikací v ploše Zohlednit stávající technickou infrastrukturu v ploše. Intenzita zastavění stavebního pozemku do 850 m2 včetně max. 50%. Intenzita zastavění stavebního pozemku nad 850 m2 max. 45%. Využití plochy je podmíněno prokázáním v následných řízeních podle stavebního zákona, že pro objekty chráněné nebudou překračovány hygienické limity hluku z dopravy. V případě jejich překračování není možno výstavbu chráněných objektů realizovat ne 0 Zástavba do max. 2 nadzemního podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Intenzita zastavění stavebního pozemku max. 50%. ne 0 Zástavba do max. 2 nadzemních podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Respektovat telekomunikační kabel v ploše. Intenzita zastavění stavebního pozemku max. 50%. Využití plochy je podmíněno prokázáním v následných řízeních podle stavebního zákona, že pro objekty chráněné nebudou překračovány hygienické limity hluku z dopravy. V případě jejich překračování není možno výstavbu chráněných objektů realizovat ne 0 Zástavba max. do 2 nadzemních podlaží + podkroví.. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Intenzita zastavění stavebního pozemku do 850 m 2 včetně max. 50%. Zohlednit stávající technickou infrastrukturu v ploše. Stávající venkovní vedení VN 22 kv přesunout do kabelu. Intenzita zastavění stavebního pozemku nad 850 m 2 max. 45%. Na plochu Z5 je zpracována, schválena a vložena do evidence územně plánovací činnosti územní studie. Územní studie je neopominutelným podkladem pro rozhodování v území

12 Plocha ÚS Etap Podmínky využití ploch Z6 Nové Domky - jih II Z7 Nové Domky - sever II Z8 Nové Domky - sever III Z9 Nové Domky - Jih III Využití plochy je podmíněno prokázáním v následných řízeních podle stavebního zákona, že pro objekty chráněné nebudou překračovány hygienické limity hluku z dopravy. V případě jejich překračování není možno výstavbu chráněných objektů realizovat ne 0 Zástavba do max. 2 nadzemních podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Intenzita zastavění stavebního pozemku max. 50%. ne 0 Zástavba do max. 2 nadzemních podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávajících místních komunikací. Intenzita zastavění stavebního pozemku do 850 m2 včetně max. 50%. Intenzita zastavění stavebního pozemku nad 850 m2 max. 45%. ano 0 Zástavba do max. 2 nadzemních podlaží + podkroví. Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace, popř. novým napojením na průtah II/602 bude ověřeno v územní studii.. Respektovat koridor pro přeložku a rekonstrukci místní komunikace ke skládce Henčov. Na plochu bude zpracována územní studie společná s plochami Z30 pro veřejné prostranství a Z32 pro zeleň - soukromou a vyhrazenou. Postup zástavby v ploše bude směřovat k ucelování zastavěného území. Intenzita zastavění stavebního pozemku do 850 m2 včetně max. 50%. Intenzita zastavění stavebního pozemku nad 850 m2 max. 45%. Využití plochy je podmíněno prokázáním v následných řízeních podle stavebního zákona, že pro objekty chráněné nebudou překračovány hygienické limity hluku z dopravy. V případě jejich překračování není možno výstavbu chráněných objektů realizovat ne 0 Zástavba do max. 2 nadzemních podlaží + podkroví. Dopravní napojení plochy ze stávající cesty. Koeficient zastavění max. 50 %. Respektovat telekomunikační kabel v ploše. OM, OM1 - OBČANSKÉ VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ Z10 Nové domky - u silnice II/602 Z11 Bradlo - u řeky Jihlavy ne 0 Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví,. Dopravní napojení sjezdem z místní komunikace do Malého Beranova. Koeficient zastavění max. 40 %. Respektovat navrhovaný dopravní koridor pro homogenizaci silnice II/602. Do doby realizace úprav na této komunikaci nelze v koridoru umístit stavby, které by znemožnili nebo podstatně ztížily realizaci dopravní stavby. ne 0 Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví. Plocha pro zázemí cyklostezky. Dopravní napojení ze stávající účelové komunikace

13 Plocha ÚS Etap Podmínky využití ploch OS - OBČANSKÉ VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ Z12 Jeclov ne 0 Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající komunikace. Respektovat vedení VN včetně ochranného pásma v ploše. SV - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ Z13 Velký Beranov - sever II Z14 Velký Beranov - severozápad Z15 Bradlo - východ Z16 Bradlo - K Jeclovu I Z17 Bradlo - K Jeclovu II Z18 Jeclov - východ I Z19 Jeclov - východ II Z20 Jeclov - východ III ne 0 Zástavba do max. 2 nadzemních podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Zohlednit vedení VN v ploše včetně ochranného pásma. Intenzita zastavění stavebního pozemku max. 50 %. Do části plochy zasahuje vyhlášené ochranné pásmo zemědělského areálu. V ochranném pásmu zemědělského areálu nelze umístit chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb. Využití plochy je podmíněno prokázáním v následných řízeních podle stavebního zákona, že pro objekty chráněné nebudou překračovány hygienické limity hluku z dopravy. V případě jejich překračování není možno výstavbu chráněných objektů realizovat ne 0 Zástavba do max. 2 nadzemních podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Intenzita zastavění stavebního pozemku max. 50 %. ne 0 Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Intenzita zastavění stavebního pozemku max. 45 %. ne 0 Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající silnice III. třídy. Intenzita zastavění stavebního pozemku max. 45 %. ne 0 Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající silnice III. třídy. Intenzita zastavění stavebního pozemku max. 45 %. ne 0 Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Respektovat vedení VN včetně ochranného pásma v ploše. Intenzita zastavění stavebního pozemku max. 45 %. ne 0 Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Respektovat inženýrské sítě v ploše. Intenzita zastavění stavebního pozemku 45 %. ne 0 Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Respektovat inženýrské sítě v ploše. Intenzita zastavění stavebního pozemku 45 %. TI - TECH NICKÁ INFRASTRUKTURA - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Z21 Velký Beranov ne 0 Plocha pro čistírnu odpadních vod. Dopravní napojení z navrhovaného veřejného prostranství. VD - VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA Z22 Velký Beranov ne 0 Max. výška zástavby do 10 m od úrovně upraveného terénu. Dopravní napojení z místní komunikace

14 Plocha ÚS Etap Podmínky využití ploch VZ - VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA Z23 Velký Beranov PV - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Z24 Velký Beranov Z25 Velký Beranov Z26 Velký Beranov Z27 Velký Beranov Z28 Nové Domky Z29 Nové Domky Z30 Nové Domky Respektovat vedení VN 22 kv v ploše včetně ochranného pásma ne 0 Max. výška zástavby do 15 m od úrovně upraveného terénu. Dopravní napojení komunikacemi ve stávajícím zemědělském areálu. Respektovat technickou infrastrukturu v ploše. Směrem do volné krajiny v ploše vysázet pás ochranné zeleně. ne 0 Veřejné prostranství k dopravnímu napojení plochy Z2. Respektovat telekomunikační vedení včetně ochranného pásma v ploše. ne 0 Přístupová komunikace k zastavitelné ploše Z2 Respektovat technickou infrastrukturu v ploše. ne 0 Veřejné prostranství k dopravnímu napojení plochy Z1. Respektovat podmínky využití v dopravním koridoru DK3 pro homogenizaci silnice II/353. Respektovat technickou infrastrukturu v ploše. ne 0 Přístupová komunikace k čistírně odpadních vod. ne 0 Veřejné prostranství uvnitř zastavěného území. V ploše umožnit umístění čerpací stanice splašků. ne 0 Veřejné prostranství k zastavitelné ploše Z8. Respektovat podmínky využití v dopravním koridoru DK1 pro homogenizaci silnice II/602. ano 0 Veřejné prostranství k zastavitelné ploše Z8. Respektovat podmínky využití v dopravním koridoru DK1 pro homogenizaci silnice II/602. Respektovat podmínky využití v dopravním koridoru DK5 pro místní komunikaci ke skládce. Na plochu bude zpracována územní studie společná s plochou Z8 pro bydlení v rodinných domech - městské a Z32 pro zeleň - soukromou a vyhrazenou Z31 ne 0 Veřejné prostranství k zastavitelné ploše Z5. Respektovat podmínky využití v dopravním koridoru DK1 pro homogenizaci silnice II/602. Respektovat technickou infrastrukturu v ploše. ZS - ZELEŇ - SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ Z32 ano 0 Soukromé zahrady k rodinným domkům v ploše Z8. Respektovat podmínky využití v dopravním koridoru DK1 pro homogenizaci silnice II*/602. Na plochu bude zpracována územní studie společná s plochami Z8 - pro bydlení v rodinných domech - městské a příměstské a Z30 - pro veřejné prostranství. Respektovat technickou infrastrukturu v ploše. ZO - ZELEŇ - OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ Z33 ne 0 Izolační zeleň mezi zastavitelnou plochou Z1 pro bydlení - městské a příměstské a silnicí II/353. Respektovat podmínky využití v dopravním koridoru DK3 pro homogenizaci silnice II/

15 Plocha ÚS Etap Podmínky využití ploch Do doby realizace úprav na této komunikaci nelze v koridoru umístit stavby, které by znemožnili nebo podstatně ztížily realizaci dopravní stavby. Respektovat technickou infrastrukturu v ploše. Z34 ne 0 Izolační zeleň mezi zastavitelnou plochou Z13 pro plochy smíšené obytné - venkovské a silnici II/353. Respektovat podmínky využití v dopravním koridoru DK3 pro homogenizaci silnice II/353. Do doby realizace úprav na této komunikaci nelze v koridoru umístit stavby, které by znemožnili nebo podstatně ztížily realizaci dopravní stavby. Respektovat technickou infrastrukturu v ploše. Z35 ne 0 Izolační zeleň mezi zastavitelnou plochou Z2 pro bydlení - městské a příměstské a silnicemi II/602 a II/353. Respektovat podmínky využití v dopravních koridorech DK1 a DK3 pro homogenizaci silnic II/602 a II/353. Do doby realizace úprav na těchto komunikacích nelze v koridorech umístit stavby, které by znemožnili nebo podstatně ztížily realizaci dopravní stavby. Respektovat technickou infrastrukturu v ploše VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVEB (38) Zkratky a pojmy použité v tabulkách: ÚS = ano rozhodování o změnách v území je podmíněno zpracováním a schválením územní studie a jejím vkladem do evidence územně plánovací činnosti ne rozhodování o změnách v území není podmíněno zpracováním a schválením územní studie a jejím vkladem do evidence územně plánovací činnosti Etap = 0 není stanoveno pořadí změn v území (etapizace) Podkroví - podlaží, který svým stavebně technickým řešením další podlaží opticky nevytváří. Intenzita zastavění poměr zastavěné části stavebního pozemku včetně zpevněných ploch k celkové ploše stavebního pozemku. (39) Výčet jednotlivých ploch a stanovení podmínek pro jejich využití Plocha US Etap Podmínky využití ploch OM - OBČANSKÉ VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ P1 ne 0 Dopravní napojení ze stávající místní komunikace z Bradla. Bradlo SV - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ P2 Bradlo ne 0 Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace

16 3. 4. KONCEPCE SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ (40) Územní plán vymezuje v zastavěném území stávající plochy ZV veřejná prostranství veřejná zeleň. (41) Územní plán vymezuje samostatné plochy zeleně, které jsou dále členěny na plochy ZS zeleň - soukromá a vyhrazená a plochy ZO - zeleň - ochranná a izolační, které jsou rovněž součástí sídelní zeleně. (42) Stabilizované plochy zeleně vymezené územním plánem budou respektovány. (43) Budou maximálně respektovány také další hodnotné plochy zeleně, hodnotné solitéry a stromořadí v zastavěném území, které jsou součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití, zejména na plochách PV veřejná prostranství, plochách OV - občanské vybavenosti - veřejné infrastruktury a dalších plochách. (44) V rámci navrhování a úprav veřejných prostranství maximálně umísťovat zeleň. (45) Respektovat stávající ochrannou a izolační zeleň. (46) Územní plán navrhuje nové plochy ochranné a izolační zeleně Z33, Z34 a Z35 mezi silnicemi II/602 a II/353 a zastavitelnými plochami pro bydlení a plochy smíšené obytné. (47) Územní plán navrhuje zastavitelnou plochu Z32 pro zeleň soukromou a vyhrazenou. (48) Územní plán navrhuje doplnění izolační zeleně kolem ploch zemědělské výroby. (49) Územní plán navrhuje doplnění doprovodné liniové zeleně kolem komunikací a polních cest. (50) Při úpravách ploch zeleně a ozelenění nových ploch použít vhodnou skladbu dřevin a maximálně využívat domácí druhy dřevin. 4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 4. 1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA (51) Silniční doprava a) Územní plán vymezuje v řešeném území stabilizované plochy dopravní infrastruktury - silniční DS, které zahrnují především silnice II. a III. třídy a hlavní místní komunikace. b) Územní plán vymezuje dopravní koridor DK1 pro homogenizaci stávající trasy silnice II/602. c) Územní plán vymezuje dopravní koridor DK2 pro přeložku silnice II/602. d) Územní plán vymezuje dopravní koridor DK3 pro homogenizaci stávající trasy silnice II/353. e) Územní plán vymezuje dopravní koridor DK4 pro přeložku silnice II/353. f) Úpravy ostatních tras silnic v řešeném území jsou možné v rámci stávajících ploch dopravní infrastruktury - silniční, ale i na ostatních plochách s rozdílným způsobem využití dle stanovených podmínek využití těchto ploch. Veřejná dopravní infrastruktura je přípustná na většině ploch s rozdílným způsobem využití. g) Trasy nové technické infrastruktury v následné dokumentaci navrhnout tak, aby bylo minimalizováno dotčení ploch dopravní infrastruktury - silniční a navrhovaných dopravních koridorů. h) Územní plán stanovuje při změnách v území respektovat silniční síť. i) Územní plán stanovuje respektovat mimo souvislá zastavěná území ochranná pásma silnic. j) Při dopravním řešení v podrobnější dokumentaci upřednostňovat sjednocený dopravní systém napojení na silnice

17 k) Územní plán stanovuje minimalizovat počet vjezdů na silnice. (52) Ostatní komunikace a) Územní plán vymezuje hlavní místní komunikace jako plochy DS - dopravní infrastruktury - silniční. b) Územní plán vymezuje dopravní koridor DK5 pro úpravu místní komunikace ke skládce Henčov. c) Územní plán vymezuje ostatní místní komunikace jako plochy PV - veřejná prostranství. d) Územní plán stanovuje respektovat místní komunikace. e) Územní plán vymezuje plochy veřejných prostranství Z25, Z26 a Z27 pro napojení ploch změn. f) Územní plán vymezuje stávající hlavní polní a lesní cesty v řešeném území. g) Územní plán umožňuje místní komunikace pro obsluhu území umístit v zastavěném území, zastavitelných plochách a plochách přestaveb podle podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. h) Prostupnost krajiny a základní dopravní obsluha nezastavěného území bude zajištěna ze stávající cestní sítě. i) Územní plán umožňuje realizaci cestní sítě v krajině v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití dle stanovených podmínek v jednotlivých plochách. (53) Navrhované koridory dopravní infrastruktury a stanovení podmínek využití v dopravních koridorech a) Územní plán vymezuje tyto koridory dopravní infrastruktury a stanovuje podmínky využití koridorů dopravní infrastruktury. Číslo koridoru Název koridoru Šíře koridoru Podmínky využití koridoru DK1 DK2 Koridor pro homogenizaci stávající trasy silnice II/602. Koridor pro přeložku silnice II/602 Při realizaci dopravní stavby v tomto koridoru nesmí dojít Mimo zastavěné k významnému zatížení území 80 m hlukem nebo zdraví škodlivými V zastavěném území emisemi z dopravy u v šířce stávajícího stávajícího nebo navrhovaného tělesa. chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného venkovního prostoru m. Nejsou stanoveny. Mimo zastavěné Při realizaci dopravní stavby území 80 m v tomto koridoru nesmí dojít Koridor pro homogenizaci V zastavěném území k významnému zatížení stávající trasy silnice v šířce stávajícího hlukem nebo zdraví škodlivými DK3 II/353 tělesa. emisemi z dopravy u stávajícího nebo navrhovaného chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného venkovního prostoru. Koridor pro přeložku 80 m. Nejsou stanoveny. DK4 silnice II/353 DK5 Koridor pro úpravu m. Nejsou stanoveny

18 komunikace ke skládce Henčov b) Koridory jsou vymezeny k ochraně území pro realizaci staveb veřejné dopravní infrastruktury. Působnost koridoru dopravní infrastruktury končí realizací stavby. c) Územní plán stanovuje podmínky pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití, zasahujících do vymezených koridorů dopravní infrastruktury, a to: Přípustné je využití, které neztíží nebo neznemožní výstavbu dopravní stavby, pro níž byl koridor vymezen. Podmíněně přípustné je využití podle podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, které koridor dopravní infrastruktury překrývá, za podmínky, že neztíží realizaci dopravní stavby, pro kterou byl koridor vymezen. Nepřípustné je jakékoliv využití, které znemožní nebo ztíží realizaci dopravní stavby, pro kterou byl koridor vymezen. (54) Ostatní dopravní plochy a) Územní plán stanovuje respektovat autobusové zastávky v řešeném území. b) Územní plán vymezuje stávající řadové garáže jako plochy DS - Dopravní infrastruktura - silniční. c) Územní plán vymezuje stávající dopravní zařízení (např. parkoviště, odstavná stání apod.) jako součást ostatních ploch s rozdílným způsobem využití, především jako součást ploch PV - veřejná prostranství a dalších ploch s rozdílným způsobem využití. d) Územní plán stanovuje podle prostorových možností zřizovat na veřejných prostranstvích odstavná stání i parkoviště. e) Územní plán umožňuje parkoviště a odstavná stání umisťovat v plochách s rozdílným způsobem využití dle stanovených podmínek využití jednotlivých ploch. f) Územní plán stanovuje respektovat cyklostezku Jihlava - Raabs podél řeky Jihlavy. g) Územní plán stanovuje respektovat ostatní cyklotrasy a cyklostezky v řešeném území TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (55) Zásobování pitnou vodou a) Územní plán stanovuje respektovat stávající koncepci zásobování všech místních částí pitnou vodou. b) Je nutné respektovat vodovodní řady a ostatní vodovodní zařízení v řešeném území. c) Pro novou výstavbu budou dobudovány vodovodní řady. d) Vodovodní řady budou přednostně zaokrouhlovány. e) Nové vodovodní řady budou umisťovány zejména na veřejných prostranstvích a na jednotlivých zastavitelných plochách. (56) Odkanalizování a čištění odpadních vod a) Územní plán stanovuje způsob odkanalizování Velkého Beranova a Nových Domků systémem oddílné kanalizace. Ve Velkém Beranově a Nových Domkách bude vybudovaná splašková kanalizace napojená na navrhovanou čistírnu odpadních vod ve Velkém Beranově. b) Územní plán vymezuje zastavitelnou plochu Z21 pro čištění odpadních vod ve Velkém Beranově. c) Územní plán vymezuje plochu veřejného prostranství Z28 v Nových Domkách, kde bude situovaná čerpací stanice splašků

19 d) Územní plán navrhuje řešit odkanalizování místních částí Bradlo a Jeclov formou jímek na vyvážení, případně pak je možné individuální čištění odpadních vod v souladu s platnou legislativou (domovní ČOV apod.) e) Odkanalizování stabilizovaných ploch u dálnice D1, samot v krajině a ploch a staveb rodinné rekreace je navrženo řešit individuální likvidaci odpadních vod v souladu s platnou legislativou. f) Nové kanalizační řady v zastavěném území budou umisťovány zejména na veřejných prostranstvích a na jednotlivých zastavitelných plochách. g) Do doby realizace čistírny odpadních vod a výstavby nové kanalizace v obci je možná individuální likvidace odpadních vod v souladu s platnou legislativou. h) V plochách, které nebude možné z technických důvodů napojit na kanalizační systém je možné individuální čištění odpadních vod v souladu s platnou legislativou (jímky na vyvážení, domovní ČOV, a.j.). i) Stávající kanalizační řady budou využity jako dešťová kanalizace. j) Odvádění dešťových vod musí být řešeno tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů v povodí. k) Odvádění srážkových vod ze zastavěných nebo zpevněných ploch bude v souladu s platnou legislativou řešeno přednostně vsakováním, není li možné vsakování pak zadržováním a regulovaným odtokem, není - li možné zadržování a regulovaný odtok pak regulovaným vypouštěním do dešťové kanalizace. l) Na pozemcích staveb rodinných domů umožněno zasakování dešťových vod na 40% plochy pozemku. m) Nutno respektovat stávající objekty systému odkanalizování. (57) Zásobování elektrickou energií a) Územní plán stanovuje respektovat stávající systém zásobování elektrickou energií. b) Zajištění elektrické energie pro zastavitelné plochy bude řešeno při realizaci jednotlivých záměrů. Navrhované záměry budou přednostně pokryty ze stávajících trafostanic. c) Případná další nová nadzemní i podzemní vedení elektrické energie, jejich přeložky, umístění nových trafostanic a rekonstrukce stávajících na vyšší kapacitu jsou přípustné dle stanovených podmínek v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití. d) Stávající energetická zařízení budou respektována. (58) Zásobování zemním plynem a) Územní plán stanovuje respektovat stávající systém zásobování plynem části Velký Beranov a Nové Domky. b) Územní plán stanovuje respektovat veškerá plynárenská zařízení v řešeném území, včetně podmínek ochrany v ochranném a bezpečnostním pásmu těchto zařízení. c) Územní plán stanovuje koncepci zásobování zemním plynem místních částí Bradlo a Jeclov napojením na STL plynovodní řad mezi Velkým Branovem a Malým Beranovem. d) Územní plán vymezuje koridor technické infrastruktury TK1 a TK2 pro STL plynovodní řady. e) Nové vedení plynovodních řadů bude řešit především v rámci ploch veřejného prostranství. f) Pro novou výstavbu ve Velkém Beranově a Nových Domkách budou dobudovány plynovodní řady

20 g) V celém řešeném území je stanovena přípustnost vybudování technické infrastruktury včetně plynovodů v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití dle stanovených podmínek v jednotlivých plochách. (59) Spoje a) Územní plán stanovuje respektovat stávající telekomunikační kabely a ostatní telekomunikační zařízení. (60) Koncepce nakládání s odpady a) Likvidace komunálních odpadů v řešeném území bude řešena v souladu s programem odpadového hospodářství obce, tj. svozem a ukládáním na skládku mimo řešené území obce. Pevný domovní odpad přetříděn a ukládán do nádob a svozovou firmou svážen a ukládán na řízenou skládku mimo řešené území. (61) Navrhované koridory technické infrastruktury a stanovení podmínek využití v koridorech technické infrastruktury. a) Územní plán vymezuje tyto koridory technické infrastruktury a stanovuje podmínky využití koridorů technické infrastruktury. Číslo koridoru Název koridoru Šíře koridoru Podmínky využití koridoru TK1 TK2 Koridor pro STL plynovodní řad. Koridor pro STL plynovodní řad. 20 m. Nejsou stanoveny. 20 m. Nejsou stanoveny. b) Koridory jsou vymezeny k ochraně území pro realizaci staveb veřejné technické infrastruktury. Působnost koridorů technické infrastruktury končí realizací stavby. c) Územní plán stanovuje podmínky pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití, zasahujících do vymezených koridorů technické infrastruktury, a to: Přípustné je využití, které neztíží nebo neznemožní realizaci stavby technické infrastruktury, pro níž byl koridor vymezen. Podmíněně přípustné je využití podle podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, které koridor technické infrastruktury překrývá, za podmínky, že neztíží realizaci stavby technické infrastruktury, pro kterou byl koridor vymezen. Nepřípustné je jakékoliv využití, které znemožní nebo ztíží realizaci stavby technické infrastruktury, pro kterou byl koridor vymezen OBČANSKÉ VYBAVENÍ (62) Územní plán vymezuje plochy občanského vybavení, které jsou dále členěny na: a) OV - Občanské vybavení - veřejná infrastruktura b) OM - Občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední c) OS - Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (63) Územní plán vymezuje v místní části Nové Domky zastavitelnou plochu Z10 pro občanské vybavení - komerční zařízení malé a střední. (64) Územní plán vymezuje v k. ú. Bradlo v blízkosti řeky Jihlavy zastavitelnou plochu Z11 pro občanské vybavení - komerční zařízení malé a střední

21 (65) Územní plán vymezuje v k. ú. Bradlo přestavbovou plochu Pl ze stávající ploch výroby a skladování na plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední. (66) Územní plán vymezuje v Jeclově zastavitelnou plochu Z12 pro občanské vybavení - tělovýchovné a sportovní zařízení. (67) Občanská vybavenost může být umísťována i na jiných plochách s rozdílným způsobem využití v rámci přípustného, popř. podmíněně přípustného využití těchto ploch VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (68) Územní plán vymezuje stávající i zastavitelné plochy PV veřejná prostranství (69) Územní plán vymezuje stávající plochy ZV veřejná prostranství veřejná zeleň (plochy s převahou zeleně). (70) Územní plán zastavitelnou plochu Z24 jako veřejné prostranství k zastavitelné ploše pro bydlení Z2. (71) Územní plán vymezuje zastavitelnou plochu Z31 jako veřejné prostranství k zastavitelné ploše pro bydlení Z5. (72) Územní plán vymezuje zastavitelnou plochu Z29 a Z30 jako veřejné prostranství k zastavitelné ploše pro bydlení Z8. (73) Územní plán vymezuje zastavitelné plochy pro veřejné prostranství Z25, Z26, a Z27 jako přístupové komunikace k plochám změn. (74) Územní plán vymezuje zastavitelnou plochu Z28 uvnitř zastavěného území místní části Nové Domky. (75) Plochy veřejných prostranství mohou být umisťovány i na jiných plochách s rozdílným způsobem využití v rámci přípustného, popř. podmíněně přípustného využití těchto ploch, především v plochách bydlení. 5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY (76) Územní plán vymezuje v krajině tyto plochy s rozdílným způsobem využití: a) W - Plochy vodní a vodohospodářské b) NZ - Plochy zemědělské c) NL - Plochy lesní d) NP - Plochy přírodní e) NS - Plochy smíšené nezastavěného území f) NZ - Plochy těžby nerostů - nezastavitelné (77) Územní plán vymezuje následující plochy změn v krajině: Plocha ÚS Etap Podmínky využití ploch W - PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

22 Plocha ÚS Etap Podmínky využití ploch K1 ne 0 Revitalizace území Široké louky. NP - PLOCHY PŘÍRODNÍ K2 ne 0 K3 ne 0 Plocha změn v krajině pro založení nefunkčního lokálního biocentra na zemědělské půdě. Plocha změn v krajině pro založení nefunkčního lokálního biocentra na zemědělské půdě. NS - PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ K4 ne 0 K5 ne 0 K6 ne 0 K7 ne 0 K8 ne 0 K9 ne 0 K10 ne 0 K11 ne 0 K12 ne 0 K13 ne 0 Plocha pro retenci povrchových vod (poldry) a pro protierozní úpravy. Plocha pro retenci povrchových vod (poldry) a pro protierozní úpravy. Navrhované protierozní zatravnění a další protierozní úpravy (meze, větrolamy apod.) Navrhované protierozní zatravnění a další protierozní úpravy (meze, větrolamy apod.) Navrhované protierozní zatravnění a další protierozní úpravy (meze, větrolamy apod.) Plocha změn v krajině pro průchod nefunkční části lokálního biokoridoru. Plocha změn v krajině pro průchod nefunkční části lokálního biokoridoru. Plocha změn v krajině pro průchod nefunkční části lokálního biokoridoru. Plocha změn v krajině pro průchod nefunkční části lokálního biokoridoru. Plocha změn v krajině pro průchod nefunkční části lokálního biokoridoru. (78) Územní plán navrhuje tato opatření k ochraně a tvorbě krajiny: a) Respektovat krajinný ráz území. Řešené území je součástí dvou oblastí krajinného rázu, a to především CZ CZ OB002 Horní Pojihlaví (převážná část řešeného území), dále pak CZ OB001 Havlíčkobrodsko (severní část řešeného území). b) Územní plán stanovuje v obou oblastech krajinného rázu neumisťovat stavby technického zařízení přesahující dvojnásobek obvyklé výšky lesního porostu na exponovaných horizontech

23 c) Územní plán stanovuje při změnách v území respektovat dálkové pohledy na všechny místní části Velkého Beranova a jejich dominanty. d) V celém řešeném území jsou nepřípustné zásahy, narušující přírodní průhledy a dominanty v krajině. e) V urbanizovaném území sídel i ve volné krajině není žádoucí stavební činností vytvářet nové dominanty krajiny. f) Územní plán stanovuje v maximální míře respektovat stávající krajinnou zeleň, doprovodnou zeleň podél komunikací, aleje podél cest. g) Územní plán navrhuje doprovodnou a ochrannou liniovou zeleň kolem komunikací a polních cest. h) Je nutná ochrana stávající rozptýlené zeleně podél vodních toků a vodních ploch v krajině, doplnění břehových porostů. i) Je přípustné a žádoucí zvýšit podíl lesních ploch v řešeném území. V rámci podmíněně přípustných činností na zemědělské půdě je umožněno její zalesnění. j) Je přípustné a žádoucí zvýšit podíl trvalých travních porostů, zejména na svažitých plochách ohrožených erozí a podél vodotečí. k) Územní plán vymezuje plochy změn v krajině pro revitalizaci území Široké louky (rybník, tůňky a zeleň), pro retenci povrchových vod, pro trvalé travní zatravnění a další protierozní úpravy a pro založení nefunkčních částí územního systému ekologické stability. l) Je nepřípustné snižování podílu rozptýlené zeleně a zeleně rostoucí mimo les na úkor zemědělských ploch. m) Je přípustné zvýšení podílu vodních ploch v katastru. V rámci přípustných činností na zemědělské půdě je umožněna realizace vodních ploch, které zadržují vodu v krajině a zvyšují ekologickou stabilitu území. n) Ve volné krajině nelze umístit vertikální stavby vyšší než 10 m s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury. o) Po obvodu stávajícího zemědělského areálu a zastavitelné plochy pro zemědělskou výrobu bude vysázena ochranná a izolační zeleň. (79) Prostupnost krajiny: a) Územní plán vymezuje stávající cestní síť v krajině. b) Územní plán stanovuje respektovat stávající cestní síť k zajištění prostupnosti krajiny. c) Je nepřípustné narušení vymezené prostupnosti krajiny např. oplocováním d) Územní plán umožňuje rozšiřovat cestní síť v krajině při respektování hodnot území, zejména požadavků ochrany přírody a krajiny podle podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES) (80) Souhrnný popis navržených prvků ÚSES a) Územní plán vymezuje v řešeném území část nadregionálního biokoridoru NK181. b) Územní plán vymezuje v řešeném území část nadregionálního biokoridoru NK124. c) Územní plán vymezuje v řešeném území část regionálního biocentra RC700. d) Územní plán vymezuje v řešeném území 7 lokálních biocenter LC1 - LC7. e) Územní plán vymezuje v řešeném území 8 úseků lokálních biokoridorů LK1 - LK9. (81) Podmínky pro využití ploch ÚSES a) Hlavní je využití sloužící k udržení či zvýšení funkčnosti ÚSES

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ PŘÍLOHA Č. I. A. A II. A. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2014 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BALINY NÁVRH

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BALINY NÁVRH URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BALINY NÁVRH Datum: prosinec 2010 projektant: ing. arch. Jiří Hašek Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ NÁVRH zakázkové číslo: 24-38

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

Územní plán Jičíněves

Územní plán Jičíněves Zastupitelstvo obce Jičíněves jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST

I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2008, VE ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2011, VE ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. 1

Více

Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST 1 OBSAH: I.1. TEXTOVÁ ČÁST I.1.a. Vymezení zastavěného území I.1.b. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 4 4 I.1.c.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU duben 2014 Název: Zadavatel: MMR ČR PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU (ppt. ÚZEMNÍ PLÁN - OBSAH) Zpracovala: Ing. arch.

Více

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 1 NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ OBJEDNATEL: OBEC HORNÍ SUCHÁ POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROJEKTANT: ATELIÉR

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE GREŠLOVÉ MÝTO ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO září 2014 1 Schvalující správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Zastupitelstvo obce Grešlové Mýto Pořizovatel:

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU METYLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU METYLOVICE 1 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU METYLOVICE NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Objednatel: Pořizovatel: Nadřízený orgán: Obec Metylovice Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Krajský úřad Moravskoslezského kraje Projektant:

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH září 2014 O B E C TĚCHOBUZ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Těchobuz, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U S Á Z A V K A : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka text A1 Výkres základního členění území - okolí obce 1:5000 A2 Výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N LUKOVANY Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA Ú Z E M N Í P L Á N HORČÁPSKO POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. DUBEN 2015 1 AUTORISACE Pořizovatel: Městský úřad Příbram Odbor koncepce

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

ZMĚ NA Č.2 ÚP HAMRY NAD SÁZAVOU NÁVRH VÝROKOVÉ Č ÁSTI OPATŘ ENÍ OBECNÉ POVAHY

ZMĚ NA Č.2 ÚP HAMRY NAD SÁZAVOU NÁVRH VÝROKOVÉ Č ÁSTI OPATŘ ENÍ OBECNÉ POVAHY 00P ZMĚ NA Č.2 ÚP HAMRY NAD SÁZAVOU NÁVRH VÝROKOVÉ Č ÁSTI OPATŘ ENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1. V kapitole 1. Vymezení zastavěného území Textové části Územního plánu Hamry nad Sázavou (dále

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY II NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. ZÁŘÍ 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň N á v r h Ú P k e s p o l e č n é m u j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. červenec 2013 ZADAVATEL: Obec Třebeň Třebeň 31, 351 34 Skalná Určený zastupitel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Město Klobouky u Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST únor 2016 Územní plán Chrtníky Objednatel: Obec Chrtníky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Přelouč Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

Územní plán Smilko v návrh, úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV. Návrh úprava pro veřejné projednání

Územní plán Smilko v návrh, úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV. Návrh úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV Návrh úprava pro veřejné projednání Květen 2016 1 Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: OBEC SMILKOV Smilkov 46 257 89 Heřmaničky Hana Dohnalová, starostka MĚSTSKÝ ÚŘAD VOTICE Odbor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Miloslav SOHR, Ph.D., Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Hustopeče Odbor regionálního rozvoje Objednatel

Více

zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum:

zhotovitel: Atelier AURUM s.r.o., Pardubice datum: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE etapa: návrh změny ÚP pro společné jednání zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum: leden 2014 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE ZPRACOVATEL Atelier "AURUM"

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ZÁŘÍ 2015 Pořizovatel: Městský úřad Napajedla Masarykovo nám. 89 763 61 Napajedla

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT V. SROVNÁVACÍ TEXT a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Obec má 1 katastrální území k. ú. Dlouhoňovice o výměře 390 ha. Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal:

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Moutnice dne:. Datum nabytí účinnosti územního plánu:... Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Otisk

Více

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad Územní plán OTMAROV Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje Objednatel: Pořizovatel: Zpracovatel: Autorský tým: Obec Otmarov Městský úřad Židlochovice Odbor územního plánování a stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015

ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015 ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I. ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE,

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Město Klobouky u Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice Zpráva, schválena dne 20. 6. 2013 v zastupitelstvu obce v souladu 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

I. Textová část změny č. 1 ÚPO

I. Textová část změny č. 1 ÚPO I. Textová část změny č. 1 Popis, obsah změny č. 1 Sousedovice Územní plán obce Sousedovice byl schválen 7. 2. 2005. Formální obsah změny č. 1: I.1.a) vymezení zastavěného území I.1.b) koncepce rozvoje

Více