Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2"

Transkript

1 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel Ing. arch. Bohuslava Kolářová hlavní projektant Červenec 2012 č. z

2 Kolektiv zpracovatelů hlavní projektant doprava vodní hospodářství energetika ochrana přírody, ÚSES Ing. arch. Bohuslava Kolářová Ing. Marie Wichsová, Ph.D. Ing. Jiří Štolc Ing. Karel Jileček Ing. Josef Krause ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LHENICE Správní orgán, který změnu ÚP vydal: Pořizovatel: Zastupitelstvo městyse Lhenice číslo jednací (usnesení): 226 datum vydání: datum nabytí účinnosti: MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Mgr. Vlastimil Lukášek, úředně oprávněná osoba pořizovatele 1

3 Městys Lhenice Školní 124, Lhenice Č.j. : 922/2012 Lhenice, dne Zastupitelstvo městyse Lhenice, příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) za použití 43 odst.4 stavebního zákona, 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává v souladu s 55 stavebního zákona na základě usnesení č.226 ze dne ZMĚNU č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LHENICE. 2

4 OBSAH str. I. ÚZEMNÍ PLÁN VÝROKOVÁ ČÁST 4 a) Vymezení zastavěného území 4 b) Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 4 c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 4 d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 6 e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi 9 f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití) pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 9 g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemků a stavbám vyvlastnit 14 h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 14 i) Vymezení ploch, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování 14 j) Vymezení ploch, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání územního plánu 15 k) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 15 3

5 I. ÚZEMNÍ PLÁN VÝROKOVÁ ČÁST a) Vymezení zastavěného území Zastavěná území k datu byla převzata z vydaného Územního plánu Lhenice (vydán opatřením obecné povahy Zastupitelstva městyse Lhenice čj. 740/2007 ze dne ) ve znění Změny č. 1 Územního plánu Lhenice vydané opatřením obecné povahy Zastupitelstva obce Lhenice v roce b) Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Změnou č. 2 Územního plánu obce Lhenice jsou řešeny čtyři lokality: Lokalita č. 1 katastrální území Lhenice, vymezuje koridor přeložky silnice II/122 a řeší využití ploch mezi koridorem přeložky a stávající zástavbou Lokalita č. 2 katastrální území Hrbov u Lhenic, změna funkčního využití lesních pozemků č. parc. KN 528/2 a 528/3 na plochu rekreace sportovní vybavení Lokalita č. 3 katastrální území Hrbov u Lhenic, změna funkčního využití plochy zemědělské č. parc. KN 1496/8, 1394/4, 1394/2 a 1496/42 na plochu bydlení venkovského charakteru Lokalita č. 4 katastrální území Vadkov, změna funkčního využití plochy zemědělské č. parc. 687/6 na plochu bydlení venkovského charakteru Změnou č. 2 nejsou narušeny kulturní ani přírodní hodnoty území. Nejsou dotčeny objekty zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek, historická jádra sídel a jejich urbanistická kompozice ani další objekty nezapsané, které ovlivňují obraz sídel a krajiny. Celé území ČR je místem archeologických památek. Přírodní hodnoty Lokalita č. 1 - prvky ÚSES LBC 11/8, LBK 8 ve Lhenicích - zemědělská půda (3. a 5. třída ochrany) - bezejmenný vodní tok jako významný krajinný prvek Lokalita č. 2 - les jako významný krajinný prvek Lokalita č. 3 - zemědělská půda (1. třída ochrany) - prvky ÚSES LBK 2 v Hrbově u Lhenic - vodní tok Melhutka jako významný krajinný prvek Lokalita č. 4 - zemědělská půda (3. třída ochrany) - les jako významný krajinný prvek c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Lokalita č. 1 vymezuje koridor pro přeložku silnice II/122 dle Územní studie variant přeložky silnice II/122 (Atelier T-plan, prosinec 2008). Část volných ploch mezi koridorem přeložky je navržena pro plochy všeobecného obytného území, zbylé plochy zůstanou sady a zahrady, plochy se zemědělskou funkcí a plochy přírodní. 4

6 Lokalita č. 2 navazuje na zastavěné území. Navrhuje se upravit bývalý lom kamene a nevyužívané hřiště na plochu rekreace sportovní vybavení. Lokalita č. 3 navazuje na zastavěné území. Navrhuje se plocha bydlení venkovského charakteru. Lokalita č. 4 navazuje na zastavěné území. Navrhuje se plocha bydlení venkovského charakteru. Výčet zastavitelných ploch Označení plochy Lokalita č. 1 Funkce DP BO ZE PP BV SZ NV TV Podmínky využití respektovat stávající dopravní infrastrukturu tj. silnici III/12258 vč. její částečné přeložky a ochranné pásmo respektovat venkovní vedení 22 kv a jeho ochranné pásmo respektovat trasy technické infrastruktury včetně ochranných pásem plochy všeobecného obytného území respektovat panorama městyse Lhenice, plošné a prostorové uspořádání přizpůsobit výškové hladině, hmotám a proporcím okolní zástavby respektovat prvky ÚSES LBC 11/8 a LBK 8, řešit překročení LBK 8 v lokalitě č. 1 se požaduje provedení přírodovědného průzkumu a biologického hodnocení v dalším stupni projektové dokumentace bude prokázáno, že nebudou překročeny hladiny hluku v chráněných prostorech na ploše BV 29 Lokalita č. 2 SV respektovat významný krajinný prvek les respektovat ochranné pásmo 2. stupně vodního zdroje zachovat vzrostlé stromy a přírodní charakter vodní plochy Požadavek územní studie ÚS pro plochu č. 18 Etapa realizace 1-1 5

7 Označení plochy Lokalita č. 3 Funkce BV TV Podmínky využití respektovat lokální biokoridor LBK 2 (plochy přírodní, nezastavitelné pozemky) podél vodoteče zachovat volný manipulační pruh pozemku o šířce 8 m od břehové hrany stavby umístit do východní části pozemku čistírna odpadních vod navržená územním plánem nebude svým ochranným pásmem zasahovat plochy pro bydlení respektovat trasu elektrického vedení 22 kv včetně ochranného pásma Lokalita č. 4 BV respektovat významný krajinný prvek les zachovat vzrostlé stromy na pozemku požádat orgán státní správy lesů o souhlas s umístěním staveb do 50 m od okraje lesa Požadavek územní studie Etapa realizace Plocha bývalé mateřské školy bude zařazena do funkčního využití BČ plochy bydlení čistě obytné území. Plocha č. 16 (dle platného územního plánu) nebude členěna komunikací na parcele pč. 450/32. Systém sídelní zeleně Městys Lhenice charakterizuje vysoký podíl zahrad a sadů. V lokalitě č. 1 se navrhuje zástavba rodinnými domy situovanými v zeleni zahrad. V lokalitách č. 2 a 4 je stanovena podmínka zachování zeleně. V lokalitě č. 3 je navrhováno obytné území venkovského charakteru tedy opět zástavba rodinným domem situovaným v zahradě. d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování d.1. Dopravní infrastruktura Silniční doprava 1. Změnou č. 2 je vymezen koridor přeložky silnice II/122 v poloze nejvzdálenější trasy v oddálenějším koridoru variant prověřovaných územní studií (Atelier T-plan s.r.o.). 2. Oddálenější koridor je navrhován v parametrech komfortnější silnice s max. rychlostí km/hod. 3. Přeložka je navrhována jako dvoupruhová silnice kategorie S 9,5. Vychází z okružní křižovatky navrhované územním plánem na silnici III/1103 na východním okraji městyse 6

8 Lhenice, přechází lokální biokoridor LBK 8, plynovod VTL, kříží silnici III/12258 do Třešňového Újezdce, vodovodní řad vodárenské soustavy Jižní Čechy a elektrické vzdušné vedení 22 kv. V jižním směru se napojuje na stávající silnici II/ Změnou č. 2 je silnice III/12258 v úseku od křižovatky s navrhovanou přeložkou silnice II/122 (obchvat Lhenic) po stávající silnici II/122 v Lhenicích navržena k přeřazení do sítě místních komunikací (podmíněno realizací přeložky II/122 s obchvatem Lhenic). 5. Navrhovaná krátká přeložka stávající silnice III/12258 s novým napojením na stávající silnici II/122 na jižním okraji zastavěné části Lhenic je v původním koridoru respektována, avšak sledována jako přeložka místní komunikace. d.2. Vodní hospodářství Zásobování pitnou vodou 1. Uplatňuje se snaha o větší využití místních zdrojů a zabezpečení jejich trvalé využitelnosti, vydatnosti a jakosti. 2. Ve Lhenicích se počítá se zachováním a rozvojem současného systému zásobování pitnou vodou, tzn. lokalita č.1 bude napojena novým vodovodním řadem na stávající veřejný vodovod. 3. V Hrbově navrhuje územní plán výstavbu vodovodu. Do doby realizace bude lokalita č. 3 zásobována z místního zdroje. 4. V lokalitě č. 2 (katastrální území Hrbov) a v lokalitě č. 4 bude zásobování pitnou vodou z místního zdroje. Odkanalizování a čištění odpadních vod 5. Čistírna odpadních vod ve Lhenicích je kapacitně i technologicky vyhovující. Rozvojové plochy v lokalitě č.1 budou odkanalizovány gravitačním, případně tlakovým systémem (novou kanalizací napojenou na stávající veřejnou kanalizaci zakončenou centrální ČOV). Dešťové vody z komunikací budou odvedeny kanalizací, vody z pozemků budou akumulovány pro závlahy. 6. V Hrbově se počítá s vybudováním nové kanalizace a čistírny odpadních vod. Čistírna odpadních vod bude situována severněji, aby ochranné pásmo nezasahovalo plochu pro bydlení. 7. Lokality č. 2 a 4 budou odkanalizovány do nepropustných jímek na vyvážení. d.3. Energetika 1. Potřeba energetických příkonů bude zabezpečena ze současných a navrhovaných (územním plánem) trafostanic. 2. Zásobování plynem umožní rozšíření sítě ve Lhenicích. V ostatních lokalitách se navrhuje využití čistých nebo obnovitelných zdrojů. 7

9 d.4. Odpadové hospodářství Bude zajištěno v rámci městyse Lhenice. d.5. Koncepce občanského vybavení Objekty občanského vybavení nerušící obytnou funkci jsou přípustné v plochách BO plochy bydlení všeobecně obytné území a v plochách BV plochy bydlení venkovského charakteru. d.6. Veřejná prostranství 1. Veřejné prostranství bude součástí plochy č Přesné situování plochy veřejného prostranství určí územní studie, která je pro tuto plochu nárokována. d.7. Návrh řešení požadavků civilní ochrany dle 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb. a) ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní: - záplavové území pro vodní tok Melhutka není stanoveno (ani v roce 2002 nedošlo ke škodám); - záplavové území je stanoveno pro Bezdrevský potok. b) zóna havarijního plánování: - správní území městyse Lhenice není součástí zón. c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události: - doporučuje se zřídit v domech jednu podzemní místnost bez oken. d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování: - pro místní evakuaci mohou být využita ubytovací zařízení městyse Lhenice (hotel, ubytovna), dále školní budovy, sokolovna, případně budova úřadu městyse Lhenice (zasedací místnost). e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci: - se zřízením skladu není v Lhenicích počítáno. Materiál je centrálně skladován a v případě nutnosti bude dodán na úřad městyse Lhenice. f) vyvezení a vyskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné území : - v lokalitách řešených Změnou č. 2 nejsou nebezpečné látky skladovány. g) záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace vzniklých při mimořádné události: - pro záchranné práce může být využito hasičských zbrojnic v sídlech. h) ochrana před vlivy nebezpečných látek v území: - v lokalitách řešených Změnou č. 2 nejsou skladovány nebezpečné látky. 8

10 i) nouzové zásobování vodou a elektrickou energií: - voda bude dovážena v cisternách. Vyřazení elektrické sítě může být řešeno manipulací v rozvodné síti. e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi 1. Koncepce uspořádání krajiny stanovená územním plánem se nemění. 2. Změnou č. 2 ÚP Lhenice není rušen žádný prvek územního systému ekologické stability, lokální biokoridor LBK 8 je dotčen. 3. Koridor obchvatu Lhenic kříží lokální biokoridor LBK 8. Musí být provedena příslušná opatření vedoucí k územní ochraně tohoto biokoridoru. Lokální biocentrum LBC 11/8 nebude dotčeno. 4. Plochy řešené Změnou č. 2 ÚP Lhenice (lokalita č. 2, lokalita č. 3 a lokalita č. 4) jsou malého rozsahu a proto neovlivní prostupnost krajiny. V jižní části Lhenice je systém komunikací zachován. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití) pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu BV Hlavní funkce: plochy bydlení - venkovského charakteru Území s obytnou funkcí a užitkovým využitím zahrad, chovem drobného hospodářského zvířectva. Přípustné jsou: - rodinné domy, zemědělské usedlosti; - stavby pro podnikatelskou činnost nerušící obytnou funkci; - objekty občanské vybavenosti nerušící bydlení, např. malá ubytovací zařízení s max. 10 lůžky v rámci stavby pro bydlení; - komunikace pro vozidla, pěší, cyklisty; - odstavná stání sloužící potřebě funkčního využití; - nezbytné plochy technického vybavení; - zeleň plošná, liniová. Nepřípustné jsou: - provozy a činnosti, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním provozem nebo svými negativními vlivy narušují funkce plochy bydlení. 9

11 Podmíněné jsou: - zástavba ploch pro bydlení přiléhajících ke koridoru přeložky silnice II/122 (plocha BV 29) je přípustná pouze za předpokladu, že v územním, resp. stavebním řízení bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb i v chráněných venkovních prostorech. BČ plochy bydlení čistě obytné území Hlavní funkce: bydlení Přípustné jsou: - stavby pro bydlení (bytové domy); - technické vybavení; - komunikace pro vozidla, pěší, cyklisty; - parkovací plochy sloužící potřebě funkčního využití; - zeleň plošná, liniová; - drobná hřiště pro neorganizovaný sport. Nepřípustné jsou: - provozy a činnosti, které svými negativními vlivy narušují funkce plochy bydlení. BO plochy bydlení všeobecně obytné území Hlavní funkce: bydlení, občanská vybavenost Přípustné jsou: - rodinné domy; - stavby pro podnikatelskou činnost nerušící obytnou funkci; - objekty občanské vybavenosti nerušící obytnou funkci, např. malá ubytovací zařízení s max. 10 lůžky v rámci stavby pro bydlení; - komunikace pro vozidla, pěší, cyklisty; - odstavná stání sloužící potřebě funkčního využití; - nezbytné plochy technického vybavení; - zeleň liniová, plošná. Nepřípustné jsou: - provozy a činnosti, které svými negativními vlivy narušují funkce plochy bydlení. Podmíněné jsou: - zástavba ploch pro bydlení přiléhajících k silnici II/122 je přípustná pouze za předpokladu, že v územním, resp. stavebním řízení bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb i v chráněných venkovních prostorech. - pro plochu BO 18 bude územní studií vymezena plocha veřejného prostranství o minimální výměře m 2. 10

12 SV plochy rekreace- sportovní vybavení Hlavní funkce: sport a rekreace Přípustné jsou: - sportovní hřiště a plochy pro sport a rekreaci; - nezbytná zařízení zabezpečující provoz a potřeby území; - zeleň plošná, liniová. Nepřípustné jsou: - stavby pro bydlení a ubytování; - provozy a činnosti, které svými negativními vlivy narušují funkce plochy rekreace. NV plochy výroby a skladování nerušivá výroba Dominantní funkce: nerušivá výroba Přípustné jsou: - stavby pro výrobu, sklady, služby; - komunikace pro vozidla, pěší, cyklistické; - odstavné plochy a parkovací plochy; - technické vybavení; - zeleň plošná, liniová, ochranná; - provoz ve výrobních zařízeních je nutno podmínit vyhovující dopravní přístupností. Nepřípustné jsou: - byty a ubytovací zařízení; - provozy a činnosti, které svými negativními vlivy narušují funkci okolních ploch pro bydlení; - ochranné pásmo výrobních provozů nesmí překročit hranici funkčního využití. TV plochy technické infrastruktury Přípustné jsou: - stavby pro technickou vybavenost a infrastrukturu tj. zabezpečení zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod, zásobování energiemi, stavby spojových zařízení, sběrný dvůr včetně souvisejících zařízení; - komunikace a odstavné plochy; - zeleň liniová, plošná, ochranná. Nepřípustné jsou: DP - stavby pro bydlení, občanskou vybavenost, rekreaci a sport. plochy dopravní infrastruktury Přípustné jsou: - silnice, komunikace; - parkoviště a odstavné plochy; 11

13 - čerpací stanice včetně souvisejících zařízení; - technická infrastruktura; - zeleň liniová, ochranná. Podmíněně přípustné jsou: - stravovací zařízení při dodržení hygienických podmínek; - nezbytné stavby pro obhospodařování a údržbu ploch a změny kultur zemědělské půdy (např. na ornou půdu, trvalé lesní porosty, zahrady apod.) za podmínky, že neztíží nebo jinak neohrozí budoucí realizaci přeložky silnice II/122 Nepřípustné jsou: SZ - stavby pro bydlení. plochy zeleně sady, zahrady Přípustné jsou: - stavby pro obhospodařování a údržbu ploch, včelíny; - komunikace pro obhospodařování a údržbu ploch; - oplocení. Nepřípustné jsou: ZE - stavby pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a sklady, rekreaci. plochy zemědělské Přípustné jsou: - stavby pro obhospodařování a údržbu ploch; - komunikace pro hospodaření. Podmíněné jsou: - liniové a plošné stavby dopravní a technické vybavenosti; - změny kultur zemědělské půdy (např. na ornou půdu, trvalé lesní porosty, zahrady apod.) a porosty určené k plnění funkcí lesa; - vodní plochy do 0,5 ha. Nepřípustné jsou: - stavby pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a rekreaci. PP plochy přírodní - plochy zahrnuté do prvků územního systému ekologické stability Regulativy pro plochy ÚSES 1. V ÚP se vymezují základní skladebné prvky ÚSES tvořící základ ekologické stability krajiny, tj. prvky lokálního ÚSES 2. Při rozhodování o funkčním využití ploch je nutné vycházet z nezbytnosti jejich ochrany. Prvky ÚSES nelze rušit bez náhrady. 12

14 3. Konstitutivní znaky, kterými jsou reprezentativnost, minimální a maximální prostorové parametry a kontinuita systému ÚSES nesmí být narušeny. 4. Pro funkční využití ploch biocenter 4.1 je přípustné: - současné využití - využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám - jiné, jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Změnou nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES 4.2 jsou podmíněné: - pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářská zařízení, ČOV atd. Umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biocentra 4.3 jsou nepřípustné: - změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch - jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do ÚSES - rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin apod., mimo činnosti podmíněné 5. Pro funkční využití ploch biokoridorů 5.1 je přípustné: - současné využití - využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní porosty, extenzivní sady, lesy apod.), případně rekreační plochy přírodního charakteru - jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Přitom nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití a přírodní funkce současných funkčních biokoridorů 5.2 jsou podmíněné: - nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor, vodohospodářská zařízení, ČOV atd. umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru. Umístění pokud možno jen kolmo na trasu biokoridorů a nejmenším rozsahu. 5.3 jsou nepřípustné: - změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru 13

15 - jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost nebo územní ochranu a možnost založení chybějících částí biokoridorů - rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin apod., mimo činnosti podmíněné Výšková regulace zástavby a koeficient zastavění pozemků Označení Funkce Podlažnost BV BČ BO plochy bydlení venkovského charakteru plochy bydlení čistě obytné plochy bydlení všeobecně obytné 1 nadzemní + podkroví využité pro bydlení 3 nadzemní + podkroví využité pro bydlení 2 nadzemní + podkroví využité pro bydlení Koeficient zastavění % g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemků a stavbám vyvlastnit Plochy a koridory s možností vyvlastnění (dle 2, odst. 1, písm. k zákona č. 183/2006 Sb.) Doprava Z2 D D5 koridor přeložky silnice II/122 v lokalitě č. 1 řešené Změnou č. 2 ÚP Lhenice koridor přeložky místní komunikace obslužné s respektováním územního vymezení koridoru přeložky silnice III/12258 dle platného územního plánu Vodní hospodářství Z2 V kanalizace a ČOV Hrbov h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Nejsou vymezeny. i) Vymezení ploch, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování Označení plochy lokalita č. 1 plocha č. 18 Lhůta pro pořízení studie 2 roky od rozhodnutí zastupitelstva Schválení pořizovatelem Vložení dat do evidence územ. plán. činnosti 1 rok 1 rok Územní studie stanoví minimálně podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí odpovídající plochy veřejného prostranství v souladu s 7 odst.2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. 14

16 j) Vymezení ploch, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání územního plánu Nejsou vymezeny. k) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Textová část: str Grafická část: 1. Výkres základního členění území 1 : Hlavní výkres 1 : Hlavní výkres veřejná infrastruktura 1 : Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 :

17 II. ODŮVODNĚNÍ 17 a) Postup při pořízení změny územního plánu 17 b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací vydanou krajem, koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 17 c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 18 d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 19 e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 19 f) Údaje o splnění zadání 21 g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 23 h) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno 25 i) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 27 j) Rozhodnutí o námitkách 31 k) Vyhodnocení připomínek 32 GRAFICKÁ ČÁST a) Koordinační výkres 1 : b) Koordinační výkres veřejná infrastruktura 1 : c) Širší vztahy 1 : d) Vyhodnocení odnětí ZPF a PUPFL 1 :

18 a) Postup při pořízení změny územního plánu Návrh Změny č.2 Územního plánu Lhenice (dále jen změna územního plánu) byl pořízen v souladu s 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě zadání, které bylo schváleno usnesením zastupitelstva městyse Lhenice č.351/41 ze dne Projektantem změny územního plánu je Ing. arch. Bohuslava Kolářová, Atelier T-plan, s.r.o., Praha, pořizovatelem je na základě žádosti městyse Městský úřad Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje. Návrh změny územního plánu byl projednán na společném jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a dotčeným městem podle 50 stavebního zákona. Toto jednání bylo svoláno opatřením pořizovatele čj. MUPt 32840/2011 ze dne a konalo se dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Lhenice. V uvedeném opatření byla uvedena lhůta pro uplatňování stanovisek a připomínek a místo a lhůta, kde je možné do dokumentace návrhu změny územního plánu nahlížet. Návrh územního plánu byl před řízením o jeho vydání upraven dle stanovisek dotčených orgánů a posouzen dle 51 stavebního zákona krajským úřadem. Stanovisko o posouzení bylo vydáno pod čj. KUJCK45270/2012 OREG/2 dne a neobsahovalo žádné upozornění na nedostatky z hlediska koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Řízení o územním plánu bylo zahájeno opatřením pořizovatele čj. MUPt: 10477/2012 ze dne , kterým bylo svoláno veřejné projednání (na úřední desce městyse Lhenice vyvěšeno dne , sejmuto dne , elektronicky vyvěšeno , sejmuto , na úřední desce MěÚ Prachatice vyvěšeno dne , sejmuto dne , elektronicky vyvěšeno sejmuto ). Veřejné projednání se konalo dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Lhenice. V uvedeném opatření byla oznámena lhůta pro uplatňování námitek nebo připomínek a dále bylo oznámeno místo a doba, kde je návrh změny územního plánu vystaven k veřejnému nahlédnutí. b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací vydanou krajem, koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území Politika územního rozvoje Podle Politiky územního rozvoje schválené usnesením vlády ČR č. 929 ze dne neleží městys Lhenice v rozvojové oblasti, rozvojové ose nebo ve specifické oblasti. Správním územím městyse Lhenice pouze probíhá koridor propojovacího plynovodu DN 800 PN 80 systémů Transgas v oblasti Vodňan a Záboří státní hranice s Rakouskem (označeno jako P1), který nezasahuje do území řešeného touto změnou územního plánu. Územně plánovací dokumentace vydaná krajem Dle Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje vydaných zastupitelstvem Jihočeského kraje dne není správní území obce součástí žádné rozvojové oblasti 17

19 nebo osy nadmístního významu. V řešeném území nejsou vymezeny žádné rozvojové plochy pro bydlení, komerční a průmyslovou funkci, sportovní a rekreační funkci, veřejnou dopravní infrastrukturu, těžbu nerostných surovin a speciálních zájmů nadmístního významu. Ve správním území městyse Lhenice není vymezena žádná plocha či koridor dopravní infrastruktury regionálního či nadmístního významu. Ve správním území městyse Lhenice je vymezen koridor technické infrastruktury regionálního či nadmístního významu koridor pro VVTL tranzitní plynovod DN 800 PN 80 Protivín (Záboří) státní hranice s Rakouskem (Kyselov) označeno jako Ep 10. Dále jsou ve správním území městyse Lhenice vymezeny následující plochy územního systému ekologické stability: regionální biocentrum RBC 005 Buglata; regionální biocentrum RBC 189 Brusensko; regionální biokoridor RBK 008 Kleť, Bulový Buglata; regionální biokoridor RBK 095 Brusensko Buglata; regionální biokoridor RBK 154 Peklo Brusensko. Území řešené změnou územního plánu není těmito plochami a koridory nadmístního významu dotčeno. Lokalitu č. 2 Změny č. 2 Územního plánu Lhenice protíná ochranné pásmo 2. stupně vodárenského zdroje. Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území Rozsah a charakter změny územního plánu nevyvolává nároky na změnu koordinace využívání území z hlediska širších vztahů a vazeb v území ty zůstávají nezměněny, dle původního řešení územního plánu. c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Obecné cíle a úkoly územního plánování stanoví zákon č. 183/2006 Sb. a navazující vyhlášky. Změna územního plánu stanovuje 1) vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, zajišťuje vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území - vybraná varianta koridoru přeložky silnice II.třídy kolem Lhenic vytváří podmínky pro zlepšení dopravní situace v centru městyse a současně umožňuje rozšíření nabídky dalších zastavitelných ploch pro bydlení a částečně nerušivou výrobu v prostoru na jihovýchodním okraji sídla. 2) koordinuje veřejné a soukromé zájmy na rozvoji území obce odkloněním dopravy (především tranzitní dopravy) z centra městyse byly vytvořeny podmínky pro uspokojení veřejného zájmu na zvýšení bezpečnosti dopravního provozu a zlepšení hygienických 18

20 podmínek v centru městyse, vymezením dalších zastavitelných ploch pro bydlení byly vytvořeny podmínky pro vyřešení bytových potřeb vlastníků pozemků 3) chrání a rozvíjí přírodní, kulturní i civilizační hodnoty změna územního plánu stanovuje podmínky prostorového uspořádání nové zástavby respektující sídelní ráz a okolní zástavbu, respektuje prvky ÚSES a významné krajinné prvky (lesy, vodní toky), vychází ze zásad ochrany zemědělského půdního fondu, respektuje stávající technickou infrastrukturu apod. d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů Změna územního plánu je v souladu s platnými předpisy v oboru územního plánování, především stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a navazujícími vyhláškami. e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů Změna územního plánu je zpracována v souladu s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů uplatněných k návrhu změny územního plánu. K návrhu změny územního plánu byly v rámci společného jednání uplatněny následující stanoviska a připomínky: 1) Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Prachatice bez připomínek, na předmětném území se neprovádí komplexní pozemkové úpravy a ani o tyto pozemkové úpravy nebylo do současné doby ze strany vlastníků zemědělských pozemků požádáno, 2) Vojenská ubytovací a stavební správa Praha bez připomínek, vydáno souhlasné stanovisko, 3) Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava Č.Budějovice při odkanalizování požadujeme napojit objekty pro bydlení v lokalitě č.1 a v budoucnu i v lokalitě č. 3 v max. míře na soustavnou, pokud možno oddílnou kanalizaci s centrální ČOV, maximální množství srážkových vod řešit přirozeným vsakem do půdy (minimalizovat zpevňování ploch nepropustnými materiály) Vyhodnocení: Stanovisko je respektováno. Změna územního plánu předpokládá napojení lokalit č.1 a 3 na veřejnou kanalizační síť zakončenou centrální ČOV. Dešťové vody z pozemků se předpokládá akumulovat pro závlahy apod. 4) Jihočeský vodárenský svaz Č.Budějovice požadavek na správný zákres dálkového vodovodního potrubí v lokalitě č.1, jinak bez připomínek. Vyhodnocení: Vyjádření je akceptováno, trasa dálkového vodovodu je v územním plánu znázorněna v poloze dle podkladů poskytnutých firmou Aquaserv s.r.o. 5) MěÚ Prachatice, odbor životního prostředí z hlediska zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů bez připomínek, z hlediska zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů se souhlasí za podmínky, že zásobování vodou bude v lokalitě č.1 zajištěno novým vodovodním řadem napojeným na stávající 19

21 veřejný vodovod a likvidace splaškových vod bude zajištěna odváděním splaškových vod novou kanalizací s napojením na stávající veřejnou kanalizaci obce zakončenou centrální ČOV. z hlediska zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se souhlasí se změnou územního plánu. Protože se uvedené záměry nachází v ochranném pásmu lesa, bude nutné i po schválení změny územního plánu zažádat příslušný orgán státní správy lesů o souhlas k vydání rozhodnutí s umístěním staveb do 50 m od okraje lesa. z hlediska zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, bez připomínek. Vyhodnocení: Stanovisko je respektováno. Požadavky z hlediska vodního hospodářství jsou splněny [viz kap.d) Koncepce veřejné infrastruktury]. 6) Krajská hygienická stanice České Budějovice s návrhem změny územního plánu se souhlasí za podmínky, že na ploše BV 29 musí být po vybudování přeložky silnice II/122 na vlastní náklady investora stavby pro bydlení vyhodnoceno hlukové zatížení plochy a realizována protihluková opatření, která zajistí dodržení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru. Vyhodnocení: Stanovisko se respektuje. Využití plochy BV 29 je podmíněno splněním hygienických limitů hluku [viz kap. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití]. 7) Krajský úřad-jihočeský kraj, odbor ŽP, zem. a les. z hlediska zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, udělen souhlas s předpokládaným záborem ZPF. 8) Krajský úřad-jihočeský kraj, odbor dopravy a SH nově navrhované plochy zejména pro bydlení a výrobu a skladování podél silnic v naší správě musí mít vyřešeno napojení na komunikace a plochy pro odstavování vozidel s minimalizovaným počtem vjezdů a připojení a musí být ponechány územní rezervy pro úpravu parametrů komunikací, pro zřízení pěších komunikací a ukládaní inženýrských sítí dle platných předpisů, dále u objektů určených pro bydlení je nutno řešit problematiku hluku ze silnic II. a III. třídy ve vztahu k těmto objektům (vzdálenost, rozptylová zeleň). Vyhodnocení: Stanovisko se respektuje. Změna územního plánu nepočítá s přímým napojením navržených ploch pro bydlení a nerušivou výrobu na přeložku silnice II/122. Počítá pouze s přímým napojením areálu SÚS Jihočeského kraje, jak bylo požadováno ve vyjádření této organizace k Územní studii variant přeložky silnice II/122 Lhenice čj. SÚSPT-170/2009 ze dne Koridor přeložky silnice II. třídy kolem Lhenic je navržen v dostatečné šíři, aby zajistila územní rezervu pro umístění souvisejících staveb a zařízení, inženýrských sítí apod. Hluková ochrana je v souladu se stanoviskem krajské hygienické stanice stanovena jako podmínka pouze pro plochu BV 36 ve Lhenicích, ostatní navržené zastavitelné plochy bydlení jsou v dostatečné vzdálenosti od budoucí přeložky silnice. 20

22 f) Údaje o splnění Zadání Vyhodnocení splnění zadání Zadání Změny č. 2 Územního plánu Lhenice bylo schváleno Zastupitelstvem městyse Lhenice usnesením č. 351 ze dne Požadavky na rozvoj území obce Předmětem řešení Změny č. 2 ÚP Lhenice jsou čtyři lokality. Popis lokalit, návrh řešení, zdůvodnění záměru, další požadavky. Výchozí požadavky pro řešení lokalit jsou respektovány. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území Funkční využití bude vycházet z platného Splněno. územního plánu. Rozsah ploch v lokalitě č. 1 bude stanoven tak, aby vylučoval negativní vliv z dopravy. Plošné a prostorové uspořádání bude přizpůsobeno hladině a proporcím okolní zástavby; regulativy budou vycházet z platného územního plánu. Budou zohledněny přírodní a kulturní hodnoty území. Budou respektovány všechny stávající limity území. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury Dopravní infrastruktura Změna č. 2 vymezí koridor přeložky silnice II/122 ve variantě č. 7 dle zpracované studie. Lokality 2, 3, 4 nemají stanoveny požadavky. - Občanské vybavení Nejsou stanoveny požadavky. - Technická infrastruktura Koncepce technické infrastruktury se nemění. Respektovat stávající sítě v lokalitě č. 3 respektovat trasu vedení 22 kv. Veřejná prostranství Počítat s umístěním v rámci dopravní a technické infrastruktury. Splněno. Jsou opakovány regulativy, které stanovuje platný územní plán. Splněno, není rušen žádný prvek ÚSES. Koridor obchvatu Lhenic kříží lokální biokoridor 8. Budou provedena opatření. Jsou vyznačeny v grafické části dokumentace. Splněno. Stávající sítě jsou respektovány. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území Kulturní a urbanistické hodnoty sídel Lhenice a Nejsou dotčeny. Hrbov. Přírodní hodnoty Prvky ÚSES, zemědělská půda, les, (VKP), vodní toky /VKP), minimalizovat zásahy do půdního fondu. Navržené plochy jsou malého rozsahu. Přírodní hodnoty jsou respektovány. Vyhodnocení odnětí je zpracováno. 21

23 Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace Jako veřejně prospěšná stavba bude vymezen Splněno. koridor přeložky silnice II/122. Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů Území se nedotýká zvláště chráněných území, - soustavy NATURA 2000 a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Změna č. 2 ÚP se dotýká prvků ÚSES, minimalizovat zásahy do LBC 11/8a a LBK 8 a LBK 2. Respektovat významné krajinné prvky. V lokalitě č. 1 se požaduje provedení přírodovědného průzkumu a biologického hodnocení. V lokalitě č. 2 je podmínkou zachování vzrostlých stromů a přírodního charakteru vodní plochy. LBC 11/8a není dotčeno, LBK 8 je řešeno křížení, LBK 2 není dotčen. Splněno. Splněno. Je uvedeno v podmínkách využití. Zachovat stávající zeleň kolem Melhutky. Je zachován LBK 2. Ochrana lesa Lokalita 2 a 4. Ochrana ZPF Ochrana vod Respektovat PRVK. Vymezit manipulační pruh o šířce 8 m v lokalitě č. 3. Požadavky na ochranu veřejného zdraví Nové zastavitelné plochy budou vymezeny v dostatečné odstupové vzdálenosti od přeložky silnice II/122. V lokalitě č. 3 zajistit ochranu plochy před hlukem z ČOV. Požadavky civilní ochrany Řešit z hlediska požadavků CO, vojenské objekty se nenacházejí. Ochrana ložisek Ochrana před povodněmi Je uvedeno v podmínkách využití. Je zpracováno vyhodnocení odnětí. Je promítnut do řešení územního plánu Lhenice i jeho změn. Je součástí ÚSES LBK 2. Je stanoven požadavek zabezpečení chráněných prostorů v dalším stupni projektové dokumentace. Umístění ČOV v Hrbově bude posunuto severním směrem. Je řešeno v rámci platného územního plánu. Nenacházejí se. Nejsou požadavky. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů a problémů v území Koridor přeložky zábory ZPF. Řešeno. Plochy bydlení zábory ZPF. Plocha pro rekreaci PUPFL. Plocha bydlení blízkost ČOV. Řešeno. Řešeno. Řešeno. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby Plochy dopravní vybavenosti. Řešeno. Plochy bydlení všeobecně obytné území. Plochy bydlení venkovského charakteru. Plochy rekreace sportovní vybavení. Vymezení ploch přestavby se nepředpokládá. - Řešeno. Řešeno. Řešeno. 22

24 Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií Pro lokalitu č. 1 uložit povinnost prověřit změny Splněno. využití územní studií. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem Není požadavek. - Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území Není požadavek. - Požadavek na zpracování konceptu včetně požadavků na zpracování variant Není požadavek variant. - Není požadavek konceptu. - Požadavek na uspořádání návrhu územního plánu Změna č. 2 bude zpracována v rozsahu Splněno. stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a navazujících vyhlášek. g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území Urbanismus Změnou č. 2 Územního plánu Lhenice lokalitou č. 1 nebude narušeno urbanistické uspořádání městyse ani jeho panorama. Nejvýznamnější objekty, zapsané v ústředním seznamu kulturních památek kostel sv. Jakuba Většího a zámek se uplatňují v dálkových pohledech. V lokalitě č. 2, katastrální území Hrbov, se navrhuje sportovní využití plochy bývalého lomu. Podmínkou je zachování současné zeleně i malé vodní plochy. V lokalitě č. 3 je rozšiřován severní okraj sídla Hrbov. Podmínkou je nenarušit lokální biokoridor LBK 2. Z důvodu ochrany obytného prostředí se navrhuje čistírnu odpadních vod navrženou platným územním plánem situovat severním směrem tak, aby ochranné pásmo neovlivňovalo zastavitelnou plochu. V lokalitě č. 4, katastrální území Vadkov, je rozšiřováno zastavitelné území samostatné lokality. Další návrhy řešené Změnou č. 2 spočívají v zařazení plochy bývalé mateřské školy z funkčního využití BO plochy bydlení všeobecně obytného území do funkčního využití BČ plochy bydlení čistě obytné území. Důvodem je přemístění kapacit mateřské školy do areálu základní školy. Plocha č. 16 v platném územním plánu nebude členěna komunikací na parcele p.č. 450/32. 23

25 Návrh funkčního využití ploch pro bydlení je v návaznosti na vyhlášku č. 501/2006 Sb. podrobněji členěn z důvodu urbanistické skladby sídel a jejich návaznosti na okolní krajinu. Doprava V lokalitě č. 1 Lhenice je cílem navrhované přeložky silnice II/122 omezení průjezdu centrální částí městyse Lhenice, vyloučení kolizních míst a dosažení bezpečnosti motorového i nemotorového provozu. Vybraná varianta koridoru přeložky II/122 umožní situovat ještě další plochy pro bydlení do jižního sektoru městyse. V lokalitě č. 3 bude řešená plocha zpřístupněna současnou místní a účelovou komunikací, v lokalitách č. 2 a 4 účelovými komunikacemi. Vodní hospodářství Zásobování pitnou vodou Koncepce rozvoje zásobování pitnou vodou vychází z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje. Ve Lhenicích se počítá s prodlužováním uličních řadů. V Hrbově navrhuje platný územní plán výstavbu veřejného vodovodu. Do doby jeho realizace bude lokalita č. 3 zásobována ze soukromé studny. U lokalit č. 2 a 4 se vzhledem k jejich odlehlosti počítá se zásobováním z domovních studní. Odkanalizování a čištění odpadních vod Odvádění a čištění odpadních vod je vyřešeno pouze ve Lhenicích. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje doporučuje výstavbu čistírny odpadních vod v Hrbově. V tomto smyslu je navržena územním plánem výstavba čistírny odpadních vod v Hrbově. Změna č. 2 zpřesňuje její umístění tak, aby nedošlo k ovlivnění plochy pro bydlení ochranným pásmem. U lokalit č. 2 a 4 se počítá s nepropustnými jímkami. Energetika Potřeba energetických příkonů Oblast výstavby Počet RD (orientačně) Příkon (kw) Příkon v TS (kva) Lhenice-jih 31 97,5 99,3 Lokality č. 2, 3 a 4 jsou velmi malého rozsahu. Budou zásobovány ze stávající sítě. Potřeba zemního plynu Oblast spotřeby Spotřeba plynu (m 3 /hod.) Počet RD (orientačně) vaření a TUV otop celkem celkem v oblasti Lhenice-jih V ostatních lokalitách není zemní plyn zaveden. 24

26 Odpadové hospodářství Nakládání s odpady z lokalit řešených Změnou č. 2 Územního plánu Lhenice bude zabezpečeno v rámci městyse Lhenice. Koncepce uspořádání krajiny Do správního území městyse Lhenice zasahuje Chráněná krajinná oblast Blanský les. Lokality řešené Změnou č. 2 Územního plánu Lhenice nejsou dotčeny. Prvky územního systému ekologické stability Lokální biokoridor LBK 2 nivy potoka Melhutka úzká niva potoka, zčásti přirozené koryto s břehovými porosty; biokoridor převzat ze schválených pozemkových úprav. Lokální biokoridor LBK 8 potoka Rapačov regulovaný tok se zorněnou nivou; cílové společenstvo: olšina, tok s přirozeným korytem náhradní společenstvo: extenzivní louka Lokální biocentrum LBC 11/ 8 upravený tok, pastvina; cílové společenstvo: olšina náhradní společenstvo: extenzivní louka a pastvina h) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí popřípadě zdůvodnění proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno nebylo vyžádáno vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona (zadání neobsahuje požadavek na jeho zpracování) nebylo vyžádáno vyhodnocení vlivů na NATURU vyhodnocení vlivu na příznivé životní prostředí: kladný vliv na příznivé životní prostředí je možno konstatovat u záměrů řešených v lokalitě č. 1. Přeložka silnice II/122 přispěje k ozdravění obytných ploch městyse Lhenice, k jejich zklidnění a zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů. Lokality č. 2, 3 a 4 jsou velmi malého rozsahu, jsou určeny podmínky pro zachování přírodních hodnot. 25

27 příznivý vliv na hospodářský rozvoj je možno konstatovat u lokality č. 1. Navržená přeložka silnice II/122 zlepší dopravní přístupnost výrobních ploch na jihovýchodním a východním okraji Lhenic. příznivý vliv na soudržnost obyvatel území je možno opět konstatovat zejména u lokality č. 1. Změnou č. 2 budou opět do Územního plánu Lhenice zapracovány plochy, které byly vyňaty z návrhu územního plánu z důvodu potřeby vytvoření prostoru pro trasování variant přeložky silnice II/122. Vyvážené vztahy podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území nebudou narušeny. 26

28 i) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa Úvod Vyhodnocení navrženého urbanistického řešení Změny č. 2 ÚP Lhenice bylo provedeno ve smyslu zákona ČNR č. 334 ze dne o ochraně ZPF a prováděcí vyhlášky MŽP č. 48 ze dne a Metodického pokynu Odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ČR ze dne k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle výše zmíněného zákona. Pro účely ochrany ZPF byly tímto pokynem zavedeny Třídy ochrany zemědělského půdního fondu, zařazující jednotlivé BPEJ do 5 tříd. Metodika a postup vyhodnocení Jednotlivé plochy jsou zakresleny v mapové dokumentaci v měřítku 1 : 5 000, kde jsou zároveň vyznačeny i ukazatele kvality ZPF dle BPEJ pro jednotlivé plochy s přiřazeným identifikačním číslem, podle kterého je možno je najít v tabulkové části. Hodnocení každé lokality bylo provedeno celkovým záborem, záborem zemědělské půdy a orné půdy dle BPEJ a jim odpovídající třídě ochrany ZPF. Kultura zemědělské půdy byla stanovena podle katastrální mapy 1 : Vyhodnocení podmínek zemědělské výroby na území obce Platný územní plán vymezuje plochy pro rozvoj obytné funkce a smíšené funkce. Navržené plochy kontinuelně rozšiřují zastavěné území, neboť zástavba Lhenic a jejich místních částí je kompaktní. Plochy navržené Změnou č. 2 územního plánu jsou dosažitelné místními nebo účelovými komunikacemi. Záborem ploch navržených Změnou č. 2 územního plánu nedojde k narušení funkčních areálů zemědělských farem. Pozemkové úpravy byly provedeny na katastrálním území Vadkov. Jsou zapracovány do platného územního plánu. Změnou č. 2 územního plánu jsou respektovány. Zdůvodnění navrženého řešení Lokalita č. 1: Koncept Územního plánu obce Lhenice (prosinec 2005) navrhoval přeložku silnice II/122 ve dvou variantách. Souborné stanovisko ke konceptu zamítlo řešení přeložky silnice II/122 a určilo vedení silnice II/122 ve stávající trase průtahem. Platný územní plán neuvažuje tedy se žádnou přeložkou silnice II/122 a jeho dopravní řešení je založeno na realizaci stavebně technických a architektonických úprav současného uličního profilu v centrálním prostoru městyse Lhenice. Na jižním okraji zastavěného území byly vymezeny nové zastavitelné plochy. 27

29 Na základě požadavků občanů prověřit opět možnost vedení trasy přeložky silnice II/122 byly tyto nově vymezené zastavitelné plochy z návrhu územního plánu vypuštěny (před vydáním územního plánu), aby se nedostaly do případného střetu s později navrženými variantami přeložky silnice. Byla zpracována Územní studie (prosinec 2008), která posoudila celkem 7 variant ve dvou alternativách. Studie byla projednána s dotčenými orgány a na základě výsledků projednání Zastupitelstvo Lhenice vybralo variantu č. 7, která je zapracována do Změny č. 2 ÚP Lhenice. Dalším požadavkem je zapracovat opět plochy pro bydlení, které byly vyřazeny z důvodu případného střetu s variantami přeložky. Lokalita č. 2: lokalita je zařazena do pozemků určených k plnění funkcí lesa. Ve skutečnosti se na lokalitě nachází zanedbané antukové hřiště. Část lokality byla dříve využívána jako lom kamene, dnes je to malá vodní plocha. Záměrem je rekonstrukce stávajícího hřiště a zřízení přírodního vodního biotopu. Lokalita č. 3: záměrem je využít danou lokalitu pro funkci bydlení venkovského charakteru. Pozemek je sevřený místní komunikací a vodním tokem (niva vodního toku je zařazená do prvků ÚSES). Není součástí velkých zemědělských honů. Lokalita č. 4: záměrem je využít danou lokalitu pro funkci bydlení venkovského charakteru. Není součástí velkých zemědělských honů. Vyhodnocení důsledků územního rozvoje na zemědělský půdní fond Urbanistické řešení navrhuje celkem k vynětí 14,58 ha půdy, z níž je 14,25 ha zemědělské a z ní 1,75 ha orné půdy. Funkce Celkem ha Zemědělská půda ha Orná půda ha bydlení 9,86 9,86 0,30 Poznámka výroba 2,42 2,42 - plochy jsou zařazeny do ÚP Lhenice. Tvar je upraven dle koridoru přeložky silnice doprava 2,03 1,97 1,45 Vyhodnocení důsledků územního rozvoje na pozemky určené k plnění funkcí lesa Funkce Celkem ha sport 0,27 pozemek je zařazen do PUPFL. Ve skutečnosti bývalý lom s malou vodní plochou. 28

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

Územní plán obce Přísečná

Územní plán obce Přísečná 1 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, tel. 387 311 238, tel. 387 312 513, mobil 605 277 998 Územní plán obce Přísečná Změna č. 2 TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

územní plán Hornosín

územní plán Hornosín Obec Hornosín Datum vyvěšení : 30.1. 2012 Datum sejmutí : 15.2.2012 (15 dní) ------------------------------------------------------------------------------------------------ Zastupitelstvo obce Hornosín,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA Ú Z E M N Í P L Á N HORČÁPSKO POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. DUBEN 2015 1 AUTORISACE Pořizovatel: Městský úřad Příbram Odbor koncepce

Více

I. Textová část změny č. 1 ÚPO

I. Textová část změny č. 1 ÚPO I. Textová část změny č. 1 Popis, obsah změny č. 1 Sousedovice Územní plán obce Sousedovice byl schválen 7. 2. 2005. Formální obsah změny č. 1: I.1.a) vymezení zastavěného území I.1.b) koncepce rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor,

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, Hlavní projektant Ing. arch. Bohuslava Kolářová Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, dne 5.

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 ÚPNSÚ Kvilda vydaná Zastupitelstvem obce Kvilda Projektant : Pořizovatel: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, 370 01 České Budějovice atelierad@atelierad.cz Obecní

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot OBSAH 1 Vymezení zastavěného území... 4 2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 4 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Svitavy Datum: Červen 2009 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY Statutární město České Budějovice M a gi s t r á t mě s t a Č e s ké B u děj o vi c e O d b o r ú z e mní h o pl á n o vá n í a a r c h i t e kt u r y n á m. Přemysla Ot a k a r a II, č. 1, 2 Magistrát

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD Územní plán BÍLÝ ÚJEZD katastrální území : u Dobrušky, Hroška, Masty A. TEXTOVÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval : Ing.arch. Iveta Raková

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Zastupitelstvo obce Březina na základě schváleného územního plánu obce Březina vyhlašuje dle ustanovení 84 odst. 2 písm.

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

OBEC PRUŠÁNKY. v y d á v á

OBEC PRUŠÁNKY. v y d á v á OBEC PRUŠÁNKY Opatření obecné povahy č. 1/2012 Zastupitelstvo obce Prušánky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4 OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4 I. Změna č. 4 Územního plánu obce Větřkovice...1-3 A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 4-10 B. GRAFICKÁ ČÁST.. 11 1. HLAVNÍ VÝKRES - KOMPLEXNÍ NÁVRH 1 : 5000... 12 2. DOPRAVNÍ

Více

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě jehož závazná část byla vyhlášena Zastupitelstvem města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou č. 4/2001 ze dne 11.10.2001, o závazných částech

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Krašlovice Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení:

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOSTOMICE (k.ú. Hostomice, Bezdědice, Radouš) Návrh územního plánu III. Závazná část územního plánu Příloha č. 1 Regulativy územního rozvoje Příloha č. 2 Veřejně prospěšné stavby Pořizovatel:

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV katastrální území Haklovy Dvory Vydaná zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing.arch. Václav Štěpán Architektonický

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE OBSAH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: A. OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území -1x výřez 1:5 000 A.2 2 Hlavní

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky

Více

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice Pořizovatel: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov, zpracoval za technické pomoci Ing. arch. Jany Benešové, Atelier URBI Talichova

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE Zadání : Vypracoval městský úřad Strakonice spolu s obcí Čečelovice. Obsah : a. Důvody pro pořízení a hlavní cíle rozvoje území 1 b. Výčet katastrálních území tvořících

Více

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č.4 Celkový počet listů 47 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČICE NAD HANOU ODŮVODNĚNÍ C.I. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, červenec 2014 1 OBSAHOVÝ LIST

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 Vymezení zastavěného území... 2 1.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 1.2.1 Koncepce rozvoje území

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 3/2015 k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Var (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 3/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy

Více

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ĆÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 62 Brno, Příkop 8 tel.: +42 545 75 896 fax: +42 545

Více

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad Územní plán OTMAROV Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje Objednatel: Pořizovatel: Zpracovatel: Autorský tým: Obec Otmarov Městský úřad Židlochovice Odbor územního plánování a stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 8 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE okr. Břeclav KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednatel: Obec

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice Vypracoval: Městský úřad Nová Včelnice ve spolupráci s oprávněnou osobou březen 2011 úvod Požadujeme prověřit odůvodněnost návrhů na změny s ohledem

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více